A Chemin Neuf Közösség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Chemin Neuf Közösség"

Átírás

1 Chemin Neuf Közösség

2 Chemin Neuf Közösség életünk Közösségi kiáltvány Krisztus tanítványai, házaspárok és szerzetesek Papok, szerzetesek, szerzetes nővérek Egyházi és világi elismerés Testvériség Chemin Neuf Fiatalok Lelkiség Szent Ignác-i lelkiség és Szentlélek-keresztség z Egység szenvedélye Nemzetközi Ökumenikus Testvériség Pünkösd az Egységért Kizárólag Krisztusért... Szentlélek árnyékában Missziók Kána: a házaspárok és a családok szolgálatában Ifjúsági Misszió éveseknek, kollégiumok Ifjúsági Misszió éveseknek, JET helyi egyház és a plébániák szolgálata Lelkigyakorlatok, Siloe Misszió Nemzetközi képzési központok Egyetemi képzés: teológia és filozófia Krisztus a mi békénk Elérhetőségeink Nézzetek rá és öröm tölti el lelketek. Zsolt. 34,6 Támogatás 49 borítón: Szentségimádás Kápolna - Názáreti Mária Központ a Közösség gondozásában 1

3 Közösség élete Chemin Neuf (ejtsd: sömen nöf, új út) Közösség ökumenikus elhivatottságú katolikus közösség, amely egy imacsoportból született 1973-ban, Lyonban (Franciaországban). Ma közel 2000 tagja van, mintegy harminc országból. Házaspárok, családok, szerzetes férfiak és nők döntöttek úgy, hogy a szegény és alázatos Krisztust követve a közösségi élet kalandját választják, hogy szolgálják az Egyházat és a világot. 2 - Közösség élete 3

4 Z EFEZUSIKHOZ ÍRT LEVÉLBŐL 2,13-16 Most azonban Jézus Krisztusban ti, akik egykor távol voltatok, közel jutottatok Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két népet eggyé tette, és a közöttük lévő válaszfalat, az ellenségeskedést lebontotta saját testében. tételes parancsokból álló törvényt megszüntette, hogy mint békeszerző, a kettőt egy új emberré teremtse önmagában, és mindkettőt egy testben engesztelje ki Istennel a keresztfa által, megölve az ellenségeskedést saját magában. Közösségi Mivel Jézus az életét adta, hogy életet adjon nekünk; gyengeségünk tudatában életre szólóan elkötelezzük magunkat. Mivel olyan életet akarunk élni, amely Isten szeretetéhez hasonló, cölibátusban vagy házasságban elköteleződve számítunk a testvérek segítségére, hogy a hűségben növekedhessünk. Mivel az éhenhalók nyomorára nincs más megoldás, mint a mi megosztásunk; mivel nem elég csak álmodni egy igazabb, testvéribb társadalomról, mostantól, a mai naptól fogva megosztjuk javainkat. Mivel gyermekeink szeretik a közösségi életet; mivel sok más gyermek szegény és mezítelen, rájuk akarjuk hagyni egy jobb világ hitét és valóságát, ezért úgy döntünk, hogy megosztjuk örökségeinket. Mivel az igazságnak nincs ára a világban, és a hazugság készpénzzé vált; mivel az igazság szabaddá tesz minket, megpróbálunk egymás között igazak lenni. kiáltvány MERT JÉZUS SZERETTE ÖVÉIT E VILÁGON, MINDVÉGIG SZERETTE ŐKET... Mivel az evangelizáció legnagyobb akadálya a keresztények közti megosztottság; mivel hisszük, hogy Jézus Krisztus egységért szóló imája: Legyenek mindnyájan egy, hogy higgyen a világ, meghallgatásra fog találni, ortodoxok, protestánsok, katolikusok mind együtt, azonnal elindulunk, hogy megosszuk egymással a mindennapi élet alázatos útját. Mivel készen akarunk állni az aratásra, és sok az aratnivaló; mivel Jézus az engedelmessége által váltotta meg a világot, elhatározzuk, hogy testvéri engedelmességben élünk. Mivel a Szentlélek ereje hatalmasabb, mint korunk problémái, és Isten ereje győzedelmeskedik gyengeségeink felett, kérjük a Szentlélek segítségét. Mivel szeretjük egymást; mivel az öröm a legerősebb, életre szólóan elkötelezzük magunkat a Chemin Neuf Közösségben, az Egyház és a Keresztények Egységének szolgálatában. 4 - Közösség élete Közösségi kiáltvány örökfogadalom a Lyon-i Keresztelő Szent János Katedrálisban Húsvét 5

5 Krisztus tanítványai, házaspárok és szerzetesek, egyazon közösségben elköteleződve Chemin Neuf Közösség egyik különlegessége kétségkívül az, hogy házaspárok és szerzetes testvérek együtt köteleződnek el és együtt élnek. házaspárok életközösségben (a Közösség egyik házában) vagy kerületi közösségben (egy környéken) laknak. családok minden esetben saját élettérben (lakásban vagy házban) élnek, hogy a házastársi és a családi meghittség biztosítva legyen. Bár a Közösségben való elköteleződés kizárólag a házaspárokat érinti, nem pedig gyermekeiket, mégis gyakran ők az első számú haszonélvezői annak a lelki útnak, amelyet szüleik járnak be, boldogan tanúsítva, hogy a különböző korú, kultúrájú és keresztény felekezetű emberek között lehetséges a testvériség. Közösség házas tagjainak nagy része a szakmájában dolgozik, és különféle kötelezettségeket vállal a világban. z apostoli életben a felelősségek megoszlanak a házaspárok és a szerzetesek között. Közösségben az Evangélium közös szolgálata egyesíti a munkában és az imában a laikusokat és a szerzeteseket. keresztény család ezen túl arra hivatott, hogy megtapasztaljon egy új és eredeti közösséget, amely megerősíti és tökéletesíti a természetes emberi közösséget. Valójában ugyanis Jézus Krisztus kegyelme [...] természetének és dinamikus erejének megfelelően a»testvériség kegyelme«, miként quinói Szent Tamás mondja. II. János Pál pápa: Familiaris Consortio apostoli buzdítás, Közösség élete 7

6 Papok, szerzetesek, szerzetes nővérek az Egyház szolgálatában Közösség tagjai között több mint 300 olyan testvér van, aki szerzetesként köteleződött el Isten Országáért: körülbelül 150 pap illetve szerzetesi képzésben részt vevő testvér, és 150 nővér. szerzetesek az evangéliumi tanácsok: a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség szerint élnek, ahogy az a konstitúciójukban is szerepel. papokat és a férfi szerzeteseket a Chemin Neuf Szerzetesi Intézmény foglalja magában (vö. 10. oldal), a női szerzetesek pedig a Krisztushívők Hivatalos Társulásának tagjai. Chemin Neuf házaiban a hétköznapi élet ritmusát a közösségi ima alakítja: reggeli személyes ima, laudes, szentmise (általában délben), este vesperás és csöndes ima vagy szentségimádás. szerzetes testvérek csakúgy, mint a házaspárok, lelkigyakorlatos házakban, plébániákon, kollégiumokban vagy a Közösség által vezetett különböző alkalmakon és képzéseken vállalnak szolgálatot. rra vágyunk, hogy TISZTSÁGI FOGDLMUNK által szabadok legyünk, és így»mindenkinek mindene«legyünk. cölibátusban Istennek szentelve magunkat»másokért élő nők és férfiak«szeretnénk lenni. rra vágyunk, hogy SZEGÉNYSÉGI FO- GDLMUNK által szabadok legyünk, és így könnyebben evangelizálhassunk. záltal, hogy semmit sem birtokolunk, hanem mindent megosztunk, közelebb kerülünk a szegényekhez. rra vágyunk, hogy ENGEDELMESSÉGI FOGDLMUNK által szabadok legyünk, és így készen álljunk Krisztus hívására, bármely misszióban. Szentlélek az, aki fölébreszti a tökéletes válasz vágyát; Ő irányítja e vágy növekedését, érlelve a pozitív választ és támogatva hűséges megvalósítását; Ő alakítja a meghívottak lelkét, amikor a tiszta, szegény és engedelmes Krisztushoz hasonlóvá formálja és ösztökéli, hogy elsajátítsa az Ő küldetését. II. János Pál pápa: Vita consecrata apostoli buzdítás, 19. Tisztaság, Szegénység, Engedelmesség hármas fogadalma mellett szerzetesi hitvallásunk jellegzetessége az a vágy, hogy életünket felajánljuk Jézus imájának megvalósulásáért:»tyám, LEGYENEK MINDNYÁJN EGY, HOGY HIGGYEN VILÁG.«(Jn 17,21) Közösség élete a Papi Intézmény Konstitúciója, 22. és 25. pont

7 Egyházi és világi elismerés I. Egyházjogi státuszok április 20-án lbert Decourtray bíboros, Lyon érseke a Chemin Neuf Közösséget a Krisztushívők Hivatalos Társulása rangra emelte június 24-én lbert Decourtray bíboros, Lyon érseke a Chemin Neuf Intézményt egyházmegyei jogú szerzetesi intézménnyé nyilvánította szeptember 14-én a Chemin Neuf Intézményt pápai jogú papi és szerzetesi intézménynek ismerte el Franc Rodé bíboros, aki a Vatikánban a Megszentelt Élet Intézményei és az postoli Élet Társaságai Kongregációjának prefektusa. z Intézmény székhelye: bbaye d Hautecombe, Saint Pierre de Curtille (Franciaország). II. világi státuszok Chemin Neuf Közösség kéri a civil jog szerinti elismerést azokban az országokban, amelyekben jelen van. z elismerés típusa országonként változó, a nemzeti törvényhozás működése szerint. Közösség például Franciaországban július 23-án lett a Belügyminiszérium által törvényesen elismert kongregáció, ami július 30-án jelent meg a Hivatalos Közlönyben. Székhelye: 49 Montée du Chemin Neuf, Lyon. Magyarországon a Chemin Neuf Közösséget vallásos célra létesülő önálló egyházi szervezetként vették bírósági nyilvántartásba augusztus 10-én. Székhelye: 3943 Bodrogolaszi, Kastély u. 1. Krisztushívők Hivatalos Társulásának illetve a Szerzetesi Intézmény egy-egy új házának megnyitása a kánonjog szabályai szerint a helyi püspökkel való megegyezés alapján történik június 13-án a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia engedélyezte a Chemin Neuf Közösség egész Magyarország területén való működését Közösség élete 11

8 Chemin Neuf Testvériség Chemin Neuf Fiatalok Fiatalok misszióban z 1992-ben született Chemin Neuf Testvériség egy apostoli szervezet, amelynek különböző keresztény felekezetű tagjai a Chemin Neuf Közösséggel együtt imádkoznak, dolgoznak és evangelizálnak. Testvériség tagjai egyetértenek a Közösség hivatásával, konstitúciójának lelkületével, és részt vesznek misszióiban. Saját Chartájuk hat, hivatásuknak megfelelő elköteleződési pontot fogalmaz meg, melyek a következők: imaélet, közösségi élet, lelkikísérés, a közösségi tekintély elismerése, anyagi megosztás, képzés és misszió. Chemin Neuf Fiatalok (JCN) azt választják, hogy a világban élve, diákként vesznek részt a közösségi életben, a misszióban és az evangelizációban a Chemin Neuf Közösséggel. Ez a missziós élet a Krisztussal való személyes kapcsolatban, a testvéri megosztásban és a képzésben gyökerezik. Chemin Neuf Fiatalok számos országban jelen vannak a Közösség mellett, és: - szeretnének tanúságot tenni Krisztusról ott, ahol tanulnak, - szeretnék Isten szeretetének örömhírét továbbadni más fiataloknak is, - szeretnék felfedezni hivatásukat az Egyházban és a világban. Jézus azt mondja: Jöjj, kövess engem! Lk 18, Közösség élete 13

9 Közösség lelkisége Közösség lelkisége egyszerre táplálkozik a Szent Ignác-i hagyományból és a karizmatikus megújulás tapasztalatából. Imaformánkat és életmódunkat egyaránt a Szent Ignác-i lelkigyakorlatok és döntéshozatalok határozzák meg. Hiszünk a Szentlélekben; szeretnénk készségesek lenni az Ő sugallataira és az Ő vezetése szerint élni, mind személyesen, mind közösségi szinten. karizmatikus megújulás és a Szent Ignác-i lelkigyakorlatok lelkisége abban a bizonyosságban kapcsolódnak egymáshoz, hogy Isten képes közvetlen módon szólni teremtményéhez, és valóságosan tud működni az emberek életében. Közösség szilárdsága mindannyiunk Jézussal való személyes kapcsolatán nyugszik. a Közösség Konstitúciója, 8. old Közösség lelkisége 15

10 Szent Ignác-i lelkiség Szentlélekkeresztség Minden testvér életét a Szent Ignác-i lelkiség formálja: a napi olvasmányok és az elmélkedés Isten Igéjével, a lelkikísérés, az egyhetes és 30 napos lelkigyakorlatok, az engedelmesség és testvéri alávetettség választása, az egyszerű életvitel (a javak megosztása), a döntéshozatal elsajátítása, a missziós tevékenység, az Egyház és a világ szolgálata, az elköteleződés az Igazság mellett. Mindenben megtalálni Istent. Loyolai Szent Ignác Minden testvér, a saját egyéni módján, megtapasztalta a Szentlélek-keresztség megújító élményét. Ez egy személyes elköteleződés, amely a keresztségben kapott kegyelmek megújulását és az élet Krisztusnak való teljes átadását jelenti. Szentlélek-keresztség, ugyanúgy mint a Szent Ignác-i lelkigyakorlat, meghatározza a Közösség életét és misszióját. Olyan, mint egy személyesen, tudatosan újra kimondott igen a keresztségben már megkapott Szentlélekre. Ezáltal a személyes igen által Krisztus kegyelme valóban meg tudja változtatni kőszívünket. Így testvérekké válunk, akik felfedezik, hogy ugyanazon tyának gyermekei, és akik félelem nélkül tanúskodnak Isten szeretetéről a világ iránt. Közösségünk, mint egy nagy test kicsi sejtje, egy nap el fog halni. Mivel azonban úgy gondoljuk, hogy még sokáig élnie kell, Közösségünket az Ige szilárd sziklájára és Krisztus Testének, az Egyháznak megingathatatlan szeretetére szeretnénk alapozni. a Közösség Konstitúciója, 7. old. Hisszük, hogy a Szentlélek-keresztség hitelesíti és új életre kelti keresztségünket. P. Raniero Cantalamessa, kapucinus, a Pápai Ház prédikátora 16 - Közösség lelkisége 17

11 z Egység szenvedélye Közösség, melynek arculatát kezdettől fogva meghatározza a különböző felekezetű testvérek találkozása, hű akar maradni az imához, melyet Jézus halála előtt mondott: Legyenek mindnyájan egy. (Jn 17,21) Közösség katolikus, ortodox, anglikán, református, evangélikus, pünkösdista és más kisegyházakhoz tartozó tagjai azt választották, hogy együtt élnek, imádkoznak és evangelizálnak anélkül, hogy lemondanának felekezeti hovatartozásukról és a saját egyházukkal való egységről. Merünk hinni az Egyház látható egységében, és mint missziós küldetésért minden erőnkből dolgozunk ezért. [ ] különböző felekezetű testvérek Közösségünkben való jelenléte megerősíti és ösztönözi az Egységért szóló hivatásunkat, ugyanakkor hozzáállásunk és szándékaink állandó megtisztítását kéri tőlünk (még szókincsünkben is). a Közösség Konstitúciója, 10. old. és 13. old. Legyenek mindnyájan egy. mint te, atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Jn 17,21 Ez az egység, amellyel az Úr megajándékozta Egyházát, s melyben mindenkit magához akar ölelni, nem járuléka, hanem központja az Ő művének. Nem is tanítványai közösségének jelentéktelen tulajdonsága, hanem e közösség létéhez tartozik. Isten azért akarja az Egyházat, mert az egységet akarja... II. János Pál, Ut unum sint, Közösség lelkisége 19

12 Nemzetközi Ökumenikus Testvériség (NET FOR GOD) 2000-ben alapított Nemzetközi Ökumenikus Testvériség egy olyan képzés-, evangelizáció- és imaháló, melynek tagjai az imában, saját maguk lelki továbbképzésében, valamint az egyházaink és az országaink közti egységért és békéért való munkában kötelezik el magukat. Konkrét megnyilvánulása ennek a Közösség által minden hónapban készített 30 perces film, melynek célja, hogy nyitottá tegyen bennünket a világban jelenlévő, a békét és az egységet érintő kihívásokra. Ezek a 26 nyelvre lefordított, különböző témákat érintő filmek csaknem 80 ország 1000 net-pontjába jutnak el és így válnak közössé. net-pontok különböző korú és különböző keresztény felekezetű embereket gyűjtenek egybe, akik válaszolnak Krisztus hívására: Legyenek mindnyájan egy. (Jn 17,21) Úgy érezzük, hogy Paul Couturier 1 atya 1944-ben kapott látomása a Chemin Neuf Közösségnek és a Chemin Neuf Testvériségnek szól:»ha minden csütörtök este, nagycsütörtökre emlékezve az összes keresztény gyülekezetből származó híveknek egyre nagyobb sokasága ölelné körül a földet egyetlen hatalmas hálót alkotva, mint egy»láthatatlan monostor«, ahol mindannyian egyesülünk Jézus imájával az egységért; akkor vajon nem lenne-e ez a keresztények egységének hajnala, mely felvirrad a világra? Vajon nem ezt az őszinte, mély és lángoló lelki hozzáállást várja az tya, hogy megvalósuljon a látható egység?«a Közösség Konstitúciója, 11. old Közösség lelkisége Közösségünk abban az időben született, amikor fajok közötti megosztottság és etnikai háborúk sebezték az emberiséget. Közösség nemzetközivé válása által egyre inkább magunkénak érezzük azt a hivatást, hogy hidat építsünk kultúrák és népek közé. a Közösség Konstitúciója, 22. old. 1 Paul Couturier atya: az Imahét a Keresztények Egységéért kezdeményezője kereszt és az Egység lelkisége 21

13 Pünkösd az Egységért a párizsi Montmartre-on 8 papszentelés, 12 szerzetesi örökfogadalom, 41 örökfogadalom a Chemin Neuf Közösségben 22 - Közösség lelkisége 23

14 Testvér, ha elköteleződsz velünk, ezt kizárólag Krisztusért és az Evangéliumért tedd. a Közösség Konstitúciója, 6. old.

15 Szentlélek árnyékában zt nem tudom, hogy abban az 50 országban, ahol minden évben Kána-hetet szervezünk, hány házaspár részesül abban a kiváltságban, hogy hat napot az Úr előtt tölthet, és abban az örömben, hogy így megújíthatja esküjét. zt sem tudom, hogy hány diák éli meg a Szentlélek-keresztséget egy, a Közösség által fenntartott kollégiumban való tartózkodása során. zt sem tudom, hogy mennyi ideig kell még várniuk a jóakaratú keresztényeknek azoknak, akik munkájukat és életüket adják az Egyház egységéért arra, hogy meghallgatásra találjon Jézus halála előtti, tyjához szóló imája: Legyenek mindnyájan egy, amint te, tyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. (Jn 17,21) Csak azt tudom, amit Jézus maga is többször mondott: hogy az tyaisten mindig meghallgatja Fia imáját. Nem tudom, hogy meddig fog még a Chemin Neuf Közösség fennmaradni... Konstitúció finoman így fogalmaz: Közösségünk, mint egy nagy test kicsi sejtje, egy nap el fog halni. De nekem úgy tűnik, hogy még hosszú ideig élnie kell. ddig, amíg lesznek olyan párok, akiknek nagy szükségük van egy Kána-hétre, hogy kiengesztelődjenek egymással. ddig, amíg a keresztények megosztottak maradnak, mindig lesznek különböző felekezetű keresztény férfiak és nők, akik hívást éreznek arra, hogy életüket adják ezért a nagy, oly értékes és oly szükséges célért: az Egységért! Ha közösségünk alázatosan hűséges marad hivatásához, akkor folytatni fogja csendes növekedését a Szentlélek árnyékában. Laurent Fabre atya, a Chemin Neuf Közösség alapítója és vezetője 26 - Közösség lelkisége 27

16 Közösség Kána Házaspároknak és Családoknak éves fiatalok Plébániák missziói Nemzetközi képzési központok Kána Reménység Közösség missziója alapításától fogva az evangelizáció válaszolva a hívásra, hogy Krisztus szeretetét hirdessük minden embernek és a keresztények képzése hogy megerősítse őket hitükben, hogy lehetőséget adjon nekik az elköteleződésre, és hogy támogassa őket az Egyházban és a társadalomban vállalt felelősségeik hordozásában. Kollégiumok, plébániák, képzési és beteggondozó központok... Közösség a világon mindenhol az Evangélium szolgálatában áll, hogy minden embert szeressen és szolgáljon. Közösség nem öncélú; annál az örömnél, amelyet Jézus Krisztusban való testvérként megosztunk egymással, nagyobb az a közös vágy, hogy a feltámadás örömhírét elvigyük az emberekhez. a Közösség Konstitúciója, 9. old. Iskolák Lelkigyakorlatok Kána Szamária éves fiatalok Siloe: belső gyógyulás Kollégiumok Beteggondozó intézetek Egyetemi képzés: filozófia és teológia Siloe Dolgozóknak: Hit és munka ökumenikus képzés JET: Fiatalok külföldön 28 - Közösség missziói... 29

17 Kána: a házaspárok és a családok szolgálatában Kána: nemzetközi hetek Közösség több mint 50 országban szervez Kána-heteket, amelyek pihenésre és házastársi találkozásra szánt időt jelentenek. Egy hét, hogy megtörje a modern élet szabta gyorsuló ritmust; egy hét, amely során a házastársak ismét egymásra tudnak hangolódni, fel tudnak frissülni a megosztás és az imádság által. Kána-hetek alatt sok házaspár nyílik meg Jézus Krisztus, a Teremtő és Megváltó jelenlétének befogadására. házaspárok a párbeszéd és a kiengesztelődés útján házassági esküjüknek és a házasság szentségi kegyelmének igazi megújulását élik át. Kána testvériség z 1985-ben született Kána Testvériség azokat a házaspárokat gyűjti egybe számos országban, akik vágynak a közös imádkozásra, megosztásra, saját életük elmélyítésére, valamint arra, hogy képezzék magukat és készek legyenek más párok és családok evangelizálására. Kána még... Kána Jegyeseknek Kána Családoknak Kána Reménység (különélőknek vagy egyedül élő elváltaknak) Kána Szamária (elvált és újraházasodott pároknak) Te mindeddig megtartottad a jó bort! kánai menyegző Jn 2, Közösség missziói 31

18 Ifjúsági Misszió éveseknek éves fiataloknak szóló misszió pedagógiájának három pillére van: testvériség imádság ünnep éveseknek ajánlott hetek és hétvégék egy-egy meghatározott téma köré épülnek (pl. Sziklára építeni, zzá válni, aki vagy...), és a szabadabb programok (dalok, táncok, játékok, előadás, tanúságtételek) éppúgy részei, mint az imaidők és a kiscsoportos megosztások. Kollégiumok lapításakor a Közösség elkötelezte magát annak, hogy egyetemi-főiskolai kollégiumokat működtessen, eleinte Európa különböző nagyvárosaiban, majd a világ más részein is. Ezek a kollégiumok a következő lehetőségeket nyújtják a diákoknak: Egy helyet, amely elősegíti a tanulmányokat: csendes tanulószobát. Lehetőséget a személyiség fejlődésére: önmagunk és a többiek megismerését, a felelősségtudat fejlesztését. Lehetőséget keresztény képzésre: hétvégeken, esteken és a Jerikó lelkigyakorlaton keresztül. z utóbbi években több püspök is bízott egyetemi lelkészséget a Közösségre (Chambéry, Reims, Sophia ntipolis, London, Bonn, Madagaszkár stb). Közösség fiatal munkások és pályakezdő diplomások számára is működtet kollégiumot több városban. bidjan Chambéry Berlin CLERMONT- Bonn FERRND Budapest Grenoble ŁÓDŹ La Défense London Lille Modena Lyon Riga Nancy MadagaszkÁr Nantes Réunion PÁRIZS... Reims 32 - Közösség missziói

19 Ifjúsági Misszió éveseknek Közösség mindenütt, ahol csak jelen van, kiemelt figyelmet szentel a fiatalok szolgálatának, és szélesre tárja előttük kapuit. Különféle lehetőségek Krisztus követésére és megismerésére Evangélizáció Nemzetközi fesztiválok Hautecombe-ban, Európa ill. a világ számos nagyvárosában; a Chemin Neuf Nemzetközi Kórusa; Jerikó lelkigyakorlatok; dicsőítő estek... Képzés Hétvégi és esti képzések; nyelviskola Németországban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban; közösségi tapasztalatszerzés; Keresztelő János képzés Döntéshozatal Lelkikísérés, Szent Ignác-i lelkigyakorlatok, Keresztelő János lelkigyakorlat Elköteleződés Tanúságtételek, szolgálatok, kiscsoportok, karitatív tevékenységek, evangelizációs műsorok JET: Fiatalok külföldön Nemzetközi önkéntes szolgálat Egy vagy két év külföldön (Elefántcsontparton, Brazíliában, Izraelben, Csádban, Kongóban, Martinikon, Mauríciuszon ). misszió egy segítő-támogató projektjében való részvétel, összhangban a helyi egyházközséggel Közösség missziói 35

20 helyi egyház és a plébániák szolgálata 1980 óta több püspök bízta plébániai szolgálat ellátását a Chemin Neuf Közösségre. plébániák szolgálatát így nem kizárólag egy pap látja el, hanem egy kisközösség, amely a Közösség által küldött szerzetes nővérekből, több családból és egy vagy több papból (köztük a plébánosból) áll. lapításától fogva a Közösség apostoli tevékenységének egyik kiemelt ága a helyi egyházközség kézzelfogható szolgálata (kórházlátogatás, családsegítés, felelőségvállalás a plébánián stb). plébániai kisközösségek világszerte több száz olyan házaspárt és egyedülállót gyűjtenek egybe, akik az egyes plébániákon az ima és a misszió szolgálatában élnek a Chemin Neuf Közösséggel együttműködve Közösség missziói 37

21 Szent Ignác-i lelkigyakorlatok Közösség évente számos egyhetes Szent Ignáci-i lelkigyakorlatot tart, és többször szervez harmincnapos lelkigyakorlatot is (Franciaországban, Elefántcsontparton stb). z egyéni szükségletekhez igazodva a Lelkigyakorlatos könyv lelkisége és pedagógiája több különböző lelkigyakorlatos formát ihletett, úgy mint Jerikó lelkigyakorlat, Keresztelő János lelkigyakorlat, Ima és böjt, Kána lelkigyakorlat, gyógyító lelkigyakorlat Siloe Misszió Siloe Misszió lelkikísérők és szakemberek (orvosok, pszichiáterek, terapeuták) hoszszú együttműködéséből és közös munkájából született. misszió a személyiség összes (testi, lelki, szellemi) dimenzióját figyelembe veszi, hogy így az egészség a Krisztusban való üdvösséget szolgálhassa. Közösség számos országban szervez olyan hétvégeket és anamnézis-lelkigyakorlatokat, amelyek célja a belső gyógyulás (az élettörténet áttekintésén és az egyén önmagával való kiengesztelődésén keresztül); ilyen az egyéves, három alkalomból álló Siloe lelkigyakorlat is. Siloe Központ (Montagnieu-ben, Franciaországban) akár hosszabb távon is nyitva áll azok előtt, akik a belső egységet és az önmagukkal való kiengesztelődést keresik. Minden évben nemzetközi kollokvium várja Montagnieu-be a szakembereket és a lelkikísérőket, hogy együtt mélyülhessenek el egy-egy egészséggel kapcsolatos témában. Nem a fölhalmozott tudás lakatja jól és elégíti ki a lelket, hanem a dolgok benső átérzése, megtapasztalása. Loyolai Szent Ignác: Lelkigyakorlatos könyv békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül... 1 Tim 5, Közösség missziói 39

22 Nemzetközi képzési központok a hivatástisztázásért, az Egyház és a világ szolgálatára való felkészülésért Franciaország: Hautecombe-i pátság (Savoie), Pothières-i Közösségi ház (Lyon) elefántcsontpart: Tibériade* Közösség nemzetközi képzési központjai 3 illetve 9 hónapos bibliai, teológiai és közösségi (ún. és C) képzést kínálnak. Minden évben több száz, különböző keresztény felekezethez tartozó fiatal ill. házaspár vesz részt ezeken a képzéseken. Bibliai-teológiai képzés Biblia napi olvasása és az előadások (bibliai előadások, bevezetés a teológiába, egyháztörténet, különféle keresztény felekezetek egyházi hagyományai) bemutatják a kinyilatkoztatás fontos állomásait és a keresztény misztérium lényegét. Lehetőség az imára és a döntéshozatalra, közösségben z imával, a lelkikíséréssel, a közösségi életélménnyel és az év központját képező Szent Ignác-i (egyhetes ill. harmincnapos) lelkigyakorlattal a képzés Krisztus megismerésének és az Egyházzal kapcsolatos hivatásválasztásnak fontos időszaka lehet. Mester, hol laksz? Ő ezt mondta nekik: Gyertek és nézzétek meg. Elmentek tehát, és megnézték, hogy hol lakik. znap nála maradtak. Jn 1,38-39 * Közösség minden nyáron egy vagy több -képzést szervez más országokban is Közösség missziói 41

23 Egyetemi képzés: teológia és filozófia Dombes-i Teológiai Intézet (Franciaország) Chemin Neuf Közösség 2001-ben alapította meg a Dombes-i Teológiai Intézetet (I.T.D.), amely a Lyoni Katolikus Egyetemmel (UCLy) partnerként együttműködve kínál bibliai, teológiai és filozófiai képzést. z Intézet hasonló megegyezést írt alá a Strasbourgi Egyetem (UdS) Protestáns Teológiai Karával is. Lyon közelében fekvő Dombes-i Notre Dame pátság hosszú ideje az ökumenizmus egyik fellegvára, ahol a képzés résztvevői együtt imádkozhatnak, együtt végezhetik tanulmányaikat, és megtapasztalhatják a közösségi életet. teljes hároméves képzés elvégzésével Egyetemi Teológiai Diploma (DUET) illetve bakkalaureátusi fokozat szerezhető. Chartres (Franciaország) és Kinshasa (Kongó): filozófiai stúdiumok Chemin Neuf Közösség a Centre Sèvres-rel (Párizsi Jezsuita Karral) együttműködve Chartres-ban filozófiai stúdiumot alapított, amely lehetővé teszi a filozófiai bakkalaureátus megszerzését. Közösség nyitott egy másik filozófiai stúdiumot Kinshasában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban is, a Canisius Szent Péter Jezsuita Kar segítségével. És a Szentföldön Szentföldön (Názáretben és Jeruzsálemben) is jelen lévő Közösségünk többféle lelkigyakorlatos lehetőséget, zarándoklatot és képzést ajánl azoknak, akik a keresztény hit zsidó gyökereinek megismerésével szeretnék gazdagítani egyetemi tanulmányaikat. fotolia.com - PackShot 42 - Közösség missziói 43

24 z Egység ezen szenvedélyét az Egyházban, népeink között, a Közösségben, családunkban, és végül saját lelkünkben is szeretnénk megélni végső soron minden keresztény vagy nem keresztény emberrel, annak tudatában, hogy a Szentlélek valóban az egész világban munkálkodik. a Közösség Konstitúciója, 15. old. Mert Krisztus a mi békességünk, aki a két népet eggyé tette, és a közöttük lévő válaszfalat, az ellenségeskedést lebontotta. Efezusi levél 2, Közösség missziói 45

25 Elérhetőségeink Mehagne-i Kármel Tel.: + 32/ Elérhetőségeink Belgium / Belgie Brazília / Brasil BELO HORIZONTE-MG Santa Margarida Maria lacoque Plébánia Tel.: / Tel.: / DIVINÓPOLIS-MG Casa Família Santuário de Vida Tel.: + 55/ Samaritana Tel.: + 55/ Burkina-Faso OUGDOUGOU Burundi BUJUMBUR Gihosha Plébánia Tel.: + 257/ Csád / Tchad MOUNDOU Gabriel Balet Központ (Ku Jerikó) Mobil: + 235/ Saint Joseph Ház Mobil: + 235/ Csehország / Česká Republika PRÁG Tel.: + 420/ TUCHOMĚŘICE Tel.: + 420/ BÍLÁ VOD Tel.: + 420/ Egyesült Királyság / United Kingdom LNGPORT Saint Gildas Keresztény Központ Tel.: + 44/ LONDON More House Kollégium Tel.: + 44/ Egyiptom / Tel.: + 20/ Elefántcsontpart / Côte d Ivoire BIDJN Tel.: + 225/ Titkárság: +225/ GRND LHOU TIBÉRIDE Képzési Központ Tel.: + 225/ GGNO Tel.: + 225/ Franciaország / France pátságok DOMBES-I NOTRE DME PÁTSÁG (01) Tel.: + 33/ HUTECOMBE-I PÁTSÁG (73) Chemin Neuf Intézmény központja Tel.: + 33/ BOQUENI PÁTSÁG (22) Tel.: + 33/ SBLONCEUX-I PÁTSÁG (17) Tel.: + 33/ Lyoni régió LYON Paul Couturier Kollégium Henri IV Tel.: + 33/ Marie-Thérèse Kollégium Tel.: + 33/ Sainte Madeleine des Charpennes Plébánia Plébánia: + 33/ Közösség: + 33/ MONTGNIEU - Siloe Központ Tel.: + 33/ POTHIèRES - Kána Központ Tel.: + 33/ VILLEFONTINE Saint Paul des Quatre Vents Plébánia Plébánia: + 33/ Párizsi régió PÁRIZS Saint Denys de la Chapelle Plébánia Plébánia: + 33/ Közösség: + 33/ Simplon Kollégium Tel.: + 33/ PÁRIZS - L DEFENSE Henri Planchat Kollégium Tel.: + 33/ LEVLLOIS Saint Justin Plébánia Plébánia: + 33/ Közösség: + 33/ LIVRY - Notre Dame Zárda Tel.: + 33/ TIGERY - Cénacle Tel.: + 33/ Egyéb városok IRE SUR L DOUR Saint Joseph Monostor Tel.: + 33/ NGERS Sainte Madeleine & Saint Leonard Plébániák Plébánia: + 33/ Közösség: + 33/ BORDEUX Sainte Croix Plébánia Plébánia: + 33/ CHMBéRY Sainte Trinité Plébánia Plébánia: + 33/ Közösség: + 33/ CCU kollégiuma Tel.: + 33/ CHRTRES Filozófiai stúdium Tel.: + 33/ La Visitation Tel.: + 33/ Művészeti és Ökumenikus Központ Tel.: + 33/ Lucé - Mainvilliers Plébánia Plébánia: + 33/ CLERMONT-FERRND Kollégium Tel.: + 33/ GRENOBLE Kollégium Tel.: + 33/ LILLE Kollégium Tel.: + 33/ Bouvines-i Monostor Tel.: + 33/ MRSEILLE Roucas-i Notre-Dame Központ Tel.: + 33/ Mazargues-i Plébánia Plébánia: + 33/ NNCY Kollégium Tel.: + 33/ NNTES Katolikus Kollégium Tel.: + 33/ REIMS Saint Sixte Kollégium Tel.: + 33/ Saint ndré Plébánia Plébánia: + 33/ SINT JEN LE THOMS L étoile de la Mer Tel.: + 33/ SOPHI NTIPOLIS Sophia ntipolis-i Plébánia Plébánia:+ 33/ Közösség: + 33/ Hollandia / Nederland OOSTERHOUT Sint Paulus pátság Tel.: + 31/ Port bbaye : + 31/ Izraël / / JeRUZSáLEM Ecce Homo Kolostor Tel.: + 972/ NáZáRET Názáreti Mária Nemzetközi Központ Tel.: + 972/

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs 1 Kedves Testvérek! Istennek legyen hála! Elkészült a Nemzetközi Tanács által szervezett képzési kurzus anyagának gyakorlatilag teljes fordítása. Köszönetet mondok azoknak, akik segítettek a munkában:

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Bereczki Silvia sa. A tisztítótűz mélyétől a Föld végső határáig Néhány gondolat a Segítő Nővérek Kongregációjáról

Bereczki Silvia sa. A tisztítótűz mélyétől a Föld végső határáig Néhány gondolat a Segítő Nővérek Kongregációjáról Bereczki Silvia sa A tisztítótűz mélyétől a Föld végső határáig Néhány gondolat a Segítő Nővérek Kongregációjáról 1992-ben új szerzetes közösség jelent meg a Gyulafehérvári Egyházmegyében: a Segítőnővérek

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

40 éves az Emmánuel Közösség

40 éves az Emmánuel Közösség ALPHA KURZUS Az Alpha kurzus egy gyakorlati útikalauz a keresztény hit alapjainak megismeréséhez. Els sorban azok számára készült, akik nem járnak templomba, nemrég váltak keresztényekké vagy eltávolodtak

Részletesebben

VILÁGPO STA ISTEN NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE. Magyar zarándokok Latin-Amerikában (6., 16. oldal)

VILÁGPO STA ISTEN NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE. Magyar zarándokok Latin-Amerikában (6., 16. oldal) VILÁGPO STA Új folyam, IV. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. õsz Jozefa nõvér boldoggáavatása (8. oldal) ISTEN Felszentelték az új nagybecskereki püspököt (10. oldal) NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Leo Jozef Suenens: Új Pünkösd?

Leo Jozef Suenens: Új Pünkösd? PPEK 521 Leo Jozef Suenens: Új Pünkösd? Leo Jozef Suenens Új Pünkösd? mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és

Részletesebben

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog.

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVIII. évf. 2013. KARÁCSONY Karácsony titka: Isten csak szeretni tud! A VII. században írta Ninivei Szent Izsák: Isten csak szeretni tud." S az ember, aki az ő arcának

Részletesebben

HIRNÖK. A misszió az, ami leginkább számít Stephen M. Veazey, az Egyház Elnöke. 2011. június Nemzetközi Európa

HIRNÖK. A misszió az, ami leginkább számít Stephen M. Veazey, az Egyház Elnöke. 2011. június Nemzetközi Európa 2011. június Nemzetközi Európa HIRNÖK A HIRNÖK Nemzetközi Kiadása személyes olvasás, vasárnapi iskolák, információ megosztás, tanúság és általános kommunikáció céljaira készült. Továbbá fontos hírek, hitbeli

Részletesebben

Regina Krónika. Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel. A Szentatya nagyböjti üzenete (részletek)

Regina Krónika. Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel. A Szentatya nagyböjti üzenete (részletek) Regina Krónika reginamundi.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XII. évfolyam 4. szám Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel A Szentatya nagyböjti üzenete (részletek)

Részletesebben

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK

TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK TELJES HITTAN KÉRDÉSEK A BÉRMÁLKOZÓKNAK 1. Miért élünk a világon? Azért élünk a világon, hogy Istent és szeretetét megismerjük, ezt viszonozzuk, és eljussunk az örök életre. 2. Hogyan szerette Isten a

Részletesebben

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké.

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké. www.fasor.hu Újfolyam 47. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2011. március Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük,

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

"Érted szól a harang" Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes!

Érted szól a harang Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes! Újlaki Hangok www.ujlakitemplom.hu 2015. május "Érted szól a harang" Ernest Hemingway az "Akiért a harang szól" című regényét egy John Donne idézettel kezdi, amely arra utal, hogy a megkonduló harang mindenki

Részletesebben

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 1. szám 2014. március Jómagam nem vagyok focirajongó, de a címben szereplõ NB1-et azért tudom, mit jelent. Nemzeti

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. 1 Korinthus 12,26 1999. December II. Évf. 6. Szám Élõ Gyülekezetek

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

azt hiszem, nincs Ennél nagyobb feladat, Erdô Péter Én ebbe a kereszténységbe nôttem bele 25 éves Szövetségünk Magyarországi Delegációja

azt hiszem, nincs Ennél nagyobb feladat, Erdô Péter Én ebbe a kereszténységbe nôttem bele 25 éves Szövetségünk Magyarországi Delegációja A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XXI. évfolyam :: 2. szám :: 2015 június Erdô Péter Én ebbe a kereszténységbe nôttem bele 25 éves Szövetségünk Magyarországi

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. tél Saját történelmünk a remény távlatában Pietro Vittorelli montecassinoi fõapát homíliája 2010. november 11-én,

Részletesebben

Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot. (Lukács 12,32)

Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot. (Lukács 12,32) A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG HAVILAPJA 2013/7 MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 7 Mi a lényeg? A v legény az esküv napját idejében el készítette az utolsó részletig.

Részletesebben