Magyar alapszak Tantárgyi programok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar alapszak Tantárgyi programok"

Átírás

1 Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően fontos területének fogalmi és problémavilágába. Bemutatja a metafizika, az ismeretelmélet, a történelemfilozófia és a politikai filozófia főbb témaköreit, s vázlatosan áttekinti a felsorolt filozófiai diszciplínákban történetileg változó formákban megfogalmazódó legjellegzetesebb kérdésfeltevéseket és válaszkísérleteket. Steiger K.: Filozófia (Tankönyv). Holnap Kiadó, Bp., Steiger K.: Bevezetés a filozófiába (Szöveggyűjtemény). Holnap Kiadó, Warburton, R.: Bevezetés a filozófiába. Kossuth Könyvkiadó, Bp., Collingwood, R. G.: A történelem eszméje. Gondolat Kiadó, Bp., Politikai filozófiák enciklopédiája. Kossuth Könyvkiadó, Bp., Huoranszky F. (szerk.): Modern politikai filozófia. Osiris Láthatatlan Kollégium. Bp., Tantárgyfelelős: Prof. dr. Tallár Ferenc Oktatók: Dr. Komorjai László

2 Tantárgy neve: Kommunikáció szóban és írásban (Társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) Kredit: 1, 3, 1 Félév: 2., 3., 4. Heti óraszám: 1 i jegy X Tantárgy leírása: Társadalmi ismeretek: Bevezetés a szociológia alapfogalmaiba, összefüggésrendszerébe, gondolkodásmódjába. Kommunikáció: A kommunikáció jelensége, megközelítésének nézőpontjai. A kommunikációs létmódok. A retorikai alkotófolyamat. Kommunikáció a világhálón. Informatika: A felsőfokú tanulmányokhoz szükséges elektronikus adatközlés és információszerzés fejlesztése. Hálózati, könyvtári információforrások. Könyvtárismeret: A könyvtári információszerzés technikája. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris K., Bp., Horányi Özséb: Kommunikáció I II. General Press, Bp., Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth K., Bp., Balázs Géza (szerk.): A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője. MTA Társadalomkutató Központ, Bp., L. Aczél Petra: Retorika. Krónika Nova K., Bp., Kis B. Prószéky G.: Számítógéppel emberi nyelven. SZAK K., Bicske, Indexelőszolgáltatások. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 47 [2000]1: 3 19; Internetkatalógusok. Uo. 2: Tantárgyfelelős: Dr. Guttmann Milós Oktatók: Dr. Balázs Géza, Nagyné dr. Markó Julianna, Hajba Renáta, Barták Balázs

3 Tantárgy neve: Bevezetés az irodalomtudományba Kredit: 2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 1, 1 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: Az előadás és a szeminárium célja az, hogy a hallgatók középiskolában szerzett irodalomtörténeti ismereteit és műismeretét az irodalomelmélet elmélyítésével szemléleti egységbe vonja. Egyszerre mutassa meg az irodalom kommunikációs funkcióját és esztétikai minőségét, s ezzel segítse a szövegek befogadásában, egyszersmind az esztétikai igényesség kialakításában. Az előadás többek közt az irodalmi jelenség vizsgálatának tudományelméleti alapjaival ismerteti meg a hallgatókat, foglalkozik az irodalom általános és ágazatesztétikai kérdéseivel, illetve az irodalmiság alaki és megformáltságbeli sajátosságaival. Szerdahelyi István: Irodalomelmélet mindenkinek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Vilcsek Béla: Az irodalomtudomány provokációja. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Szemiotika és irodalomtudomány. Szerk: Kanyó Zoltán. JATE Kiadó, Szeged, Bevezetés az irodalomelméletbe. Szerk: Dobos István. Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Czetter Ibolya Oktatók: Dr. Czetter Ibolya, Barták Balázs

4 Tantárgy neve: Irodalomtudományi proszeminárium Kredit: 2 Félév: 2. Heti óraszám: 30 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X Tantárgy leírása: A szemináriumon a hallgatók megismerkedhetnek a klasszikus és a modern filológia főbb képviselőivel, fontosabb periodikáival és köteteivel. Áttekintik a magyar irodalom néhány klasszikusának kiadásával összefüggő textológiai kérdéseket. A résztvevők megismerkedhetnek a már elkészült és a folyamatban lévő kritikai kiadások eddigi tapasztalataival (kritikájával). Elsajátítják a bibliográfiai alapismereteket, közösen elemzik a XX. századi magyar írók bibliográfiái című sorozat köteteit. Király György: A filológus kalandozásai. Bp., Kovács Sándor István: Eleink tündöklősége. Bp., Kelevéz Ágnes: A keletkező szöveg esztétikája. Bp., Németh László bibliográfia (összeállította: Hartyányi István és Kovács Zoltán. Bp., Petőfi Sándor összes művei. (Kritikai kiadás. Szerk.: Kerényi Ferenc.) Bp. Tantárgyfelelős: Dr. Czetter Ibolya Oktatók: Dr. Czetter Ibolya, Juhász Andrea, Barták Balázs

5 Tantárgy neve: Bevezetés a nyelvtudományba. Nyelvészeti filológia Kredit: 2, 2 Félév: 1. Heti óraszám: 2, 2 i jegy X Tantárgy leírása: Előadás: A nyelvtudomány tárgya, feladata. A nyelv fogalma, szerepe. A nyelv beszéd és a gondolkodás összefüggései. A nyelv és a nyelvhasználat aspektusai, ezek kutatás-módszertani vetületei. Nyelvészeti filológiai szeminárium: A hallgatók bevezetése a szöveg helyre állításának tudományába, a régi korok írott emlékeinek nyelvészeti tanulmányozásába. Szövegek kritikája, értelmezése, magyarázata. Nyelvészeti filológiai tudnivalók Fodor István: Mire jó a nyelvtudomány? Gondolat Kiadó, Bp., Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek. Corvina Kiadó, Bp., Telegdi Zsigmond: Bevezetés az általános nyelvészetbe. Tankönyvkiadó, Bp., H. Bottyánfy Éva Horváth Mária Korompay Klára D. Mátai Mária: Bevezetés az egyetemi magyar nyelvészeti tanulmányokba. Tankönyvkiadó, Bp., Tolcsvai Nagy Gábor szerk.: Nyelvi fogalmak kisszótára. Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Vörös Ferenc Oktatók: Dr. Vörös Ferenc, Hajba Renáta

6 Tantárgy neve: Szövegtan Kredit: 2, 2 Félév: 6. Heti óraszám: 1, 1 i jegy X Tantárgy leírása: A szöveg fogalma és fajtái. A magyar szövegtan tudománytörténete. A szövegtan kutatási területi és az egyes területek leírása. Az alkalmazott szövegtan. Szövegelemzési gyakorlatok. Petőfi S. János: Szöveg, szövegtan, műelemzés. Bp., Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan. Osiris Kiadó, Bp., Robert de Beaugrande, Wolfgang Dressler: Bevezetés a szövegnyelvészetbe. Corvina Kiadó, Bp., Tolcsvai Nagy Gábor: Szövegtan. Bp. Békési Imre: Szövegszerkezeti alapvizsgálatok. Akadémiai Kiadó, Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Vörös Ottó Oktatók: Dr. Vörös Ottó, Pintérné Bujtás Tímea

7 Tantárgy neve: Szabadon választható alapszakos tárgyak irodalomtudományból Kredit: 5 (=2+3) Félév: 1 v. 2. v. 3. v. 4. v. 5. v. 6. Heti óraszám: 1, 1 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X Tantárgy leírása: A Szabadon választható alapszakos tárgyak keretében valamennyi szemeszterben a tanszékeinken folyó aktuális kutatások témáiban hirdetünk meg kurzusokat. R.Wellek A. Warren: Az irodalom elmélete, Gondolat Kiadó, Bp., 1972.; Osiris Kiadó, Bp., Bókay Antal, Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban. Bp., Osiris, Lőrinczy Huba, Világkép és regényvilág, Savaria University Press, Szombathely, Szepes E. Szerdahelyi I., Verstan, Gondolat, Bp., 1981.; Tárogató, Bp., [2000.] Magyar Ferenc, Furfang és kaland, Savaria University Press, Szombathely, Tantárgyfelelős: Prof. dr. Lőrinczy Huba Oktatók: Prof. dr. Lőrinczy Huba, dr. Láng Gusztáv, dr. Fűzfa Balázs, dr. Czetter Ibolya, dr. Magyar Ferenc, Juhász Andrea, Barták Balázs

8 Tantárgy neve: Jelentéstan Kredit: 2 Félév: 2. Heti óraszám: 1 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X Tantárgy leírása: A stúdium a jelentésfajták elemzésének, a szómező-tagolásának, a szavak jelentésváltozásának kérdéseit gyakorlati szempontból tárgyalja. Kelemen József: A jelenés és jelentésváltozatok kérdései. In: Imre Samu Szathmári István Szűts László szerk.: Jelentéstan és stilisztika. Akadémiai Kiadó, Bp., Antal László: A jelentés világa. Bp., Rácz Endre Szathmári István szerk.: Tanulmányok a mai magyar nyelv szókészlettana és jelentéstana köréből. Bp., Máté Jakab: A jelentéskutatás újabb útjain. MNy. 1988: Gecső Tamás szerk.: Kontrasztív szemantikai kutatások. Tinta Könyvkiadó, Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Molnár Zoltán Oktatók: Horváthné dr. Gerendás Ágota

9 Tantárgy neve: Uralisztika (Rokon nyelvek) Kredit: 3 Félév: 3. Heti óraszám: 1 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A finn mint rokon nyelv / A cseremisz mint rokon nyelv / A szamojéd nyelvek mint rokon nyelvek Csepregi Márta: A finn mint rokon nyelv. Tankönyvkiadó, Bp. Tantárgyfelelős: Prof. dr. Pusztay János Oktatók: Prof. dr. Pusztay János

10 Tantárgy neve: Szókészlettan Kredit: 3 Félév: 3. Heti óraszám: 1 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: Lexikológia és lexikográfia. Szókészlet és szókincs (fogalma, nagysága, rétegződése). A szókészlet szinkrón és diakrón aspektusai. A szókészlet történeti rétegződése. A mai magyar szókészlet eredet szerinti rendszerezése. A szókészlet földrajzi és társadalmi tagozódása. Frazeológia, parömiológia. Szótártípusok. A korpusznyelvészet. Bodrogligeti András: A szókészlet. In: Hagyományos nyelvtan modern nyelvészet. Tankönyvkiadó, Bp., Bokor József: Szókészlettan. In: A magyar nyelv könyve. 7. átdolgozott és bővített kiadás. Főszerk.: Adamikné Jászó Anna. Trezor Kiadó, Bp., Hadrovics László: Magyar frazeológia. Történeti áttekintés. Akadémiai Kiadó, Bp., Rácz Endre és Szathmári István (szerk.): Tanulmányok a mai magyar nyelv szókészlettana és jelentéstana köréből. Tankönyvkiadó, Bp., Zsilinszky Éva: Szókészlettörténet. In: Magyar nyelvtörténet. Szerk. Kiss Jenő és Pusztai Ferenc. Osiris Kiadó, Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Vörös Ferenc Oktatók: Dr. Vörös Ferenc, Horváthné dr. Gerendás Ágota

11 Tantárgy neve: Kommunikáció szóban és írásban. Nyelvhelyesség Kredit: 2 Félév: 4. Heti óraszám: 1 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X Tantárgy leírása: A nyelvi hagyomány, az együttműködés kialakította közös nyelvhasználatra való figyelem felhívása, továbbá a nyelvi normára megállapított nyelvhelyességi szabályok, illetve helytelenségek, nyelvművelő babonák tudatosítása. Balázs Géza: Magyar nyelvhelyességi lexikon. Corvina Kiadó, Bp., Tótfalusi István: Magyar nyelvhelyességi kéziszótár A Z-ig. Merényi Kiadó, Bp., Zimányi Árpád: Nyelvhelyesség. Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger, Kemény Gábor Szántó Jenő szerk.: Mondd és írd! Válogatott nyelvművelő cikkek. Auktor Könyvkiadó, Bp., Grétsy László Kovalovszky Miklós szerk.: Nyelvművelő kézikönyv I II. Akadémiai Kiadó, Bp., 1980, Tantárgyfelelős: Dr. Vörös Ottó Oktatók: Hajba Renáta

12 Tantárgy neve: Kommunikáció szóban és írásban. Nyelvpolitika, nyelvi tervezés Kredit: 2 Félév: 4. Heti óraszám: 1 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X Tantárgy leírása: A világ és Európa nyelvi problémái Nyelvpolitikai helyzetek A nyelvpolitika, nyelvi tervezés elméleti alapjai Nyelvi emberi jogok, nyelvpolitikai szabályozások Jelnyelvek Nyelvtörvények (francia, magyar, lengyel) Nyelvstratégia és nyelvi programok. Napjaink legfontosabb nyelvstratégiai kihívásai kiemelten figyelembe véve az Európai Unióhoz való csatlakozást (kis nyelvek sorsa az Európa Unióban, nyelvművelés az Európa Unióban, stb.) Kiss Jenő: Magyar anyanyelvűek magyar nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Róka Jolán and Géza Balázs: Media and Lingustics. ELTE, Bp., Szépe György: Nyelvpolitika: múlt és jövő. Iskolakultúra, Pécs, Tolcsvai Nagy Gábor: A nyelvi norma. Akadémiai Kiadó, Bp., Tolcsvai Nagy Gábor szerk.: Nyelvi tervezés. Universitas Kiadó, Bp., Balázs Géza: Magyar nyelvstratégia. MTA. Budapest, Balázs Géza: Magyar nyelvkultúra az ezredfordulón. Bp., Kontra Miklós Saly Noémi szerk.: Nyelvmentés vagy nyelvárulás? M Z. Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. Osiris Kiadó, Bp., Szépe György Derényi András szerk.: Nyelv, hatalom, egyenlőség. Corvina Kiadó, Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Vörös Ottó Oktatók: Hajba Renáta

13 Tantárgy neve: Történeti stilisztika Kredit: 2 Félév: 5. Heti óraszám: 1 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X Tantárgy leírása: A nyelvi változás és a stílusváltozás viszonya. Az egyéni, a funkcionális, az úgynevezett nyelvi és művészi stílusok jellemzése stílustörténeti szakaszonként. Szövegek (kódexrészletek, bibliafordítások, szépírói és tudományos művek, misszilis levelek stb.) történeti stilisztikai elemzése. Szabó Zoltán: Kis magyar stílustörténet. Tankönyvkiadó, Bp., Szabó Zoltán: A magyar szépírói stílus történetének fő irányai. Corvina Kiadó, Bp., Martinkó András: Nyelvi változás és stílusváltozás. = Imre Samu Szathmári István szerk.: A magyar nyelv története és rendszere. Akadémiai Kiadó, Bp., Herczeg Gyula: A régi magyar próza stílusformái. Tankönyvkiadó, Bp., 1985.; Uő: A XIX. századi magyar próza stílusformái. Tankönyvkiadó, Bp., 1981.; Uő: A modern magyar próza stílusformái. Tankönyvkiadó, Bp., Szathmári István: Három fejezet a magyar költői stílus történetéből. Akadémiai Kiadó, Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Molnár Zoltán Oktatók: Dr. Molnár Zoltán

14 Tantárgy neve: Általános nyelvészet Kredit: 3 Félév: 5. Heti óraszám: 1 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A kurzus egy féléven keresztül az általános nyelvészet következő területeit öleli fel: Nyelv és kommunikáció; A nyelv szerkezete: a nyelvészeti analízis dimenziói; A nyelvi szintek, a nyelvi struktúra modelljei, Nyelv és gondolkodás; A nyelvi leírás iskolái és modelljei; A világ nyelvei; A nyelvek eredete, a nyelvcsaládok, az izolált nyelvek, nyelvcsere, pidgin és kreol nyelvek. Chomsky, N.: Mondattani szerkezetek; Nyelv és elme, Osiris Kiadó, Bp., Crystal, D.: A nyelv enciklopédiája, Osiris Kiadó, Bp., Molnár Katalin: Szemelvénygyűjtemény az általános nyelvészet főbb kérdései című tárgyhoz, BDTF, Szhely., Máté Jakab: A 19. századi nyelvtudomány rövid története, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Máté Jakab: A 20. századi nyelvtudomány történetének főbb elméletei és irányzatai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Bokor József Oktatók: Dr. Bokor József

15 Tantárgy neve: Általános nyelvészet Kredit: 2 Félév: 5. Heti óraszám: 1 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X Tantárgy leírása: A nyelv keletkezése. A világ nyelvei. Természetes és mesterséges nyelvek, nyelvtipológia, nyelvi változás. A nyelv és a gondolkodás kapcsolata. A nyelvi rendszer és elemei. A nyelv és az ember: az egyéniség és a társadalmi identitás nyelvi kifejeződése. A nyelv, az agy és a nyelvi működések diszfunkciói. A gyermeki nyelvelsajátítás: módszerek, elméletek, eredmények. Nyelv, jel, jelnyelv, nyelvi és nem nyelvi kommunikáció. Kenesei István szerk.: A nyelv és a nyelvek. Corvina Kiadó, Bp., Szilágyi N. Sándor: Világunk, a nyelv. Osiris Kiadó, Bp., Péntek János: Teremtő nyelv. Kriterion, Bukarest, Pléh Síklaki Terestyéni szerk.: Nyelv, kommunikáció, cselekvés. Osiris Kiadó, Bp., Pinker, Steven: A nyelvi ösztön. Hogyan hozza létre az elme a nyelvet? Typotex, Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Bokor József Oktatók: Pintérné Bujtás Tímea

16 Tantárgy neve: A magyar nyelvtudomány története Kredit: 3 Félév: 6. Heti óraszám: 1 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A nyelvtudomány legkiválóbbjai munkásságának áttekintése a XVI XVII. századi grammatikáktól és nyelvtanféléktől kezdve napjainkig (Sylvester János, Szenczi Molnár Albert, a Debr.Gr., Révai Miklós, Verseghy Ferenc stb.). A finnugor nyelvtudomány magyar úttörői: Sajnovics János és Gyarmathi Sámuel. Az ugor török háború. A magyar történeti nyelvtudomány és képviselői: Szinnyei Józseftől Simonyi Zsigmondon át Melich Jánosig, Gombocz Zoltánig. Csűry Bálint és debreceni tanítványai. A budapesti nyelvtörténeti iskola : Bárczi Géza, Benkő Loránd. A nagy szintézisek korszaka (nyelvjárási atlasz, akadémiai nyelvtan, etimológiai és nyelvtörténeti szótár, nyelvművelő kézikönyv, történeti grammatika, magyar grammatika, magyar dialektológia stb.), a budapesti és a vidéki (szegedi, szombathelyi) nyelvészeti műhelyek stb. Szathmári István: Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk. Akadémiai Kiadó, Bp., H. Tóth Imre: A nyelvtudomány története a XX. század elejéig: csomópontok és átvezető szálak. SUP, Szombathely, Máté Jakab: a 19. századi nyelvtudomány rövid története. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Máté Jakab: A 20. századi nyelvtudomány történetének főbb elméletei és irányzatai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., A múlt magyar tudósai c. sorozat (Éder Zoltán: Révai Miklós. Akadémiai Kiadó, Bp., 1972; Tompa József: Simonyi Zsigmond. Akadémiai Kiadó, Bp., 1975.; stb.) Bokor József: Előrevivő és visszahúzó vonások a 19. sz. végének magyar nyelvtudományában. Jankovics József Kósa László Nyerges Judit Wolfram Seidler szerk.: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében I II. Die ungarische Sprache und Kultur im Donauraum I II. Bp. Wien, Tantárgyfelelős: Dr. Bokor József Oktatók: Dr. Bokor József

17 Tantárgy neve: Pszicholingvisztika Kredit: 3 Félév: 6. Heti óraszám: 1 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A pszicholingvisztika tárgya, vizsgálati módszerei; az állati és az emberi kommunikáció; az agy és a nyelv; a nyelv és a pszichikum; a beszédtett, a beszédértés; a nem verbális és verbális kommunikáció sajátosságai, az interakció válfajai; a társas érintkezés szociálpszichológiája; a nyelvi tudat, a nyelvi viselkedés, a beszédhelyzet és a nyelvhasználat összefüggései. Deme László: A beszéd és a nyelv. Bp., Pléh Csaba Trestyéni Tamás szerk.: Beszédaktus kommunikáció interakció. Bp., Pléh Csaba: A pszicholingvisztika horizontja. Bp., Pléh Csaba vál. és szerk.: A beszédmegértés és a beszédprodukció pszichológiája. Tankönyvkiadó, Bp., Gósy Mária: Pszicholingvisztika. Corvina Kiadó, Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Bokor József Oktatók: Dr. Bokor József

18 Tantárgy neve: Bevezető tárgyak Kredit: 8 (4, 4) Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2, 2 i jegy X Tantárgy leírása: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a nyelvrokonság legalapvetőbb fogalmaival, az uráli népekkel és kultúrájuknak lényeges elemeivel, az uráli nyelvcsalád nyelveivel és ezeknek sajátosságaival, valamint a magyar nyelv finnugor alapjaival. Tantárgyelemek: Bevezetés az uralisztikába (szem., 2 óra); Az uráli nyelvcsalád nyelvei (ea., 2 óra) Abondolo, Daniel (ed.): The Uralic Languages. London New York, Csepregi Márta (szerk.): Finnugor kalauz. Panoráma Kiadó, Bp., Hajdú Péter (szerk.): Uráli népek. Corvina Kiadó, Bp., Hajdú Péter: Az uráli nyelvészet alapkérdései. Bp., Hajdú Péter: Bevezetés az uráli nyelvtudományba. Bp., Hajdú Péter Domokos Péter: Uráli nyelvrokonaink. Tankönyvkiadó, Bp., Laakso, Johanna (szerk.): Uralilaiset kansat. Tietoa suomen sukukielistä ja niiden puhujista. WSOY, Porvoo Helsinki Juva, Pusztay János: Az ugor-török háború után. Magvető, Bp., Pusztay János: Ha Én szólok, Észak beszél. Pécs, Róna-Tas András: A nyelvrokonság. Kalandozások a történeti nyelvtudományban. Bp., Sinor, Denis (ed.) The Uralic Languages. Description, History and Foreign Influences. Leiden New York Kopenhavn Köln, Zsirai Miklós: Finnugor rokonságunk. Az uráli nyelvrokonainkkal kapcsolatos ismeretés forrásanyag összegzésével közreadja Zaicz Gábor. Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Székely Gábor Oktatók: Dr. Székely Gábor, prof. dr. Pusztay János

19 Tantárgy neve: Finn vagy észt nyelv Kredit: 16 (4, 4, 4, 4) Félév: 2., 3., 4., 5. Heti óraszám: 3, 3, 3, 3 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X Tantárgy leírása: A tantárgy célja egy rokon nyelv nyelvtani rendszerének, szókészletének elsajátítása. A hallgatók választhatnak, hogy a finn vagy az észt nyelvet kívánják-e tanulni. Tantárgyelemek: Finn vagy észt nyelv 1. (szem., 4 óra); Finn vagy észt nyelv 2. (szem., 4 óra); Finn vagy észt nyelv 3. (szem., 3 óra); Finn vagy észt nyelv 4. (szem., 3 óra) Kenttälä, Marjukka: Kieli käyttöön. Suomen kielen alkeisoppikirja. Yliopistopaino, Helsinki, Lepäsmaa, Anna-Liisa Silfverberg, Leena: Suomen kielen alkeisoppikirja. Mészáros Edit: A finn leíró nyelvtan alapjai. Szeged, Nuutinen, Olli: Suomea suomeksi 1 2. SKS, Helsinki, Silfverberg, Leena: Suomen kielen jatko-oppikirja. White, Leila: Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Helsinki, Kippasto, Anu Nagy Judit: Észt nyelvkönyv (második kiadás). Miskolc, 2002 Pusztay János: Könyv az észt nyelvről. Folia Estonica III, Szhely, Tantárgyfelelős: Prof. dr. Pusztay János Oktatók: Pitkäsalo, Eliisa; Ilves, Marju

20 Tantárgy neve: Finnugor nyelvészet Kredit: 16 (4, 4, 4, 4) Félév: 2., 3., 4., 5. Heti óraszám: 2, 2, 2, 2 i jegy X Tantárgy leírása: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat az uráli összehasonlító nyelvészet (azon belül a lexikológia, a hangtörténet és a morfológia) alapjaival. Tantárgyelemek: Uralisztika 1. (Lexikológia) előadás, 2 óra; Uralisztika 2. (Hangtörténet) előadás, 2 óra; Uralisztika 3. (Morfológia 1.) előadás, 2 óra; Uralisztika 4. (Morfológia 2.) előadás, 2 óra; Az 5. félévben szigorlat. Abondolo, Daniel (ed.): The Uralic Languages. London New York, Bynon, Theodora: Történeti nyelvészet. Osiris Kiadó, Bp., Hajdú Péter: Az uráli nyelvészet alapkérdései. Bp., Hajdú Péter: Bevezetés az uráli nyelvtudományba. Bp., Pusztay János: Nyelvek bölcsőjénél. Akadémiai Kiadó, Bp., Sinor, Denis (ed.) The Uralic Languages. Description, History and Foreign Influences. Leiden New York Kopenhavn Köln Tantárgyfelelős: Prof. dr. Pusztay János Oktatók: Prof. dr. Pusztay János, dr. Székely Gábor

21 Tantárgy neve: Egy kisebb uráli nyelv Kredit: 2 Félév: 4. Heti óraszám:2 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X Tantárgy leírása: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat egy szabadon választott kisebb uráli nyelv nyelvtani rendszerének és szókészletének alapjaival. Választható rokon nyelvek: mari, nyenyec, vogul. Tantárgyelem: Egy kisebb uráli nyelv (szem., 2 óra) Décsy, Gyula: Yurak Chrestomathy = Indiana University Uralic and Altaic Series 50. Bloomington, Hajdú Péter: Chrestomathia Samojedica. Tankönyvkiadó, Bp., Sammallahti, Pekka: Material from Forest Nenets. Castrenianumin toimitteita 2. Helsinki, Kálmán Béla: Chrestomathia Vogulica. Tankönyvkiadó, Bp., Kálmán Béla: Wogulische Texte mit einem Glossar. Bp., Bereczki Gábor: Chrestomathia Ceremissica. Tankönyvkiadó, Bp., 1990 Tantárgyfelelős: Dr. Kuznecova Margarita Oktatók: Dr. Kuznecova, Margarita; prof. dr. Pusztay János, dr. Székely Gábor

22 Tantárgy neve: Finnugor irodalmi stúdiumok Tátgykódok: Kredit: 4 Félév: 6. Heti óraszám: 2 i jegy X Tantárgy leírása: A tantárgy célja a finn vagy észt irodalom, ill. a kis uráli népek irodalmi kérdéseinek rövid bemutatása. Választható a következő tantárgyelemek egyike: Finn vagy észt irodalom 1. (ea., 2 óra); Finn vagy észt irodalom 2. (ea., 2 óra); A kis uráli népek irodalmának kérdései (szem., 2 óra) Laitinen, Kai A finn irodalom története Gondolat Kiadó, Bp., Domokos Péter: Az udmurt irodalom története. Akadémiai Kiadó, Bp., Domokos Péter: A kisebb uráli népek irodalmának kialakulása. Akadémiai Kiadó, Bp., Domokos Péter: Szkítiától Lappóniáig. Universitas, Bp., Pusztay János: A mari irodalomtörténet vázlata. Életünk, 1977/6, Pusztay, János: Das literarische Leben und die Literatur der Tscheremissen. Neohelicon VI, 1978, Képes Géza: Napfél és éjfél. Magyar Helikon Kiadó, Bp., Medveének. Európa Kiadó, Bp., Hozott isten, holdacska. Európa Kiadó, Bp., Földisten lánykérőben. Európa Kiadó, Bp., A Minoritates mundi Literatura c. sorozat kötetei. Szombathely, 1999-től Tantárgyfelelős: Dr. Kuznecova, Margarita Oktatók: Dr. Kuznecova, Margarita; prof. dr. Pusztay János, Pitkäsalo, Eliisa; Ilves, Marju

23 Tantárgy neve: Választható kurzusok Kredit: összesen 4 Félév: 6. Heti óraszám: 2 i jegy X Tantárgy leírása: A tantárgy célja a hallgatók ismereteinek elmélyítése az uralisztika, a finn vagy az ész nyelv, a kisebb uráli nyelv és az uráli népek irodalma tárgykörében. Választható tantárgyelemek egyebek mellett a következők: Finnugor kutatások módszertana, Nyelvészeti alapfogalmak, Finn magyar kontrasztív nyelvészet, Finn nyelvtani gyakorlatok 1., Finn nyelvtani gyakorlatok 2., Észt magyar kontrasztív nyelvészet, Észt nyelvtani gyakorlatok 1., Észt nyelvtani gyakorlatok 2., Finn beszédgyakorlat 1., Finn beszédgyakorlat 2., Észt beszédgyakorlat 1., Észt beszédgyakorlat 2., Finn művelődéstörténet, Észt művelődéstörténet, Orosz szakszövegolvasás 1., Orosz szakszövegolvasás 2., Angol szakszövegolvasás, Német szakszövegolvasás. Tantárgyfelelős: Dr. Székely Gábor Oktatók: Dr. Székely Gábor; prof. dr. Pusztay János; dr. Kuznecova, Margarita; Pitkäsalo, Eliisa; Ilves, Marju

24 Tantárgy neve: Általános és történeti bevezetés Kredit: 2, 2 Félév: 3. Heti óraszám: 2, 1 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: Alapozó jellegű, komplex nyelvészeti tantárgy: a nyelvtudományt (nyelvről való gondolkodást) immanens módon, illetve történeti fejlődésében mutatja be. A hallgatóban ennek megfelelően kialakítja a szak megkívánta nyelvészeti látásmódot, műveltséget. E kettős funkciót a tantárgyon belül két kurzus szolgálja: A nyelvtudomány története, Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe. Kenesei I. (szerk): A nyelv és a nyelvek. Akadémiai Kiadó, Bp., Crystal, D.: A nyelv enciklopédiája. Osiris Kiadó, Bp., (részletek) Általános Nyelvészeti tanulmányok. (kötetrészek, részletek) Robins, R.: A nyelvészet rövid története. Osiris Kiadó, Bp Máté Jakab: A nyelvtudomány (vázlatos) története az ókortól a 19. század elejéig. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Tantárgyfelelős: Prof. dr. Balázs Géza Oktatók: Balaskó Mária, Kovács László

25 Tantárgy neve: Pszicholingvisztika, neurolingvisztika Kredit: 2, 2 Félév: 3., 6. Heti óraszám: 1, 1 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy a nyelv létezési módjának, működésének és működtetésének interdiszciplináris bemutatására vállalkozik. Részletes ismereteket közöl (a megfelelő részeket gyakorlati formában sajátíttatja el) a beszédértés, - létrehozás mechanizmusairól, a nyelvi ontogenezisről, a beszéd neurológiai alapjairól. A tantárgy ismeretköreit a Pszicholingvisztika és a Neurolingvisztika közvetítik. Gósy M.: Pszicholingvisztika. Corvina Kiadó, Bp., Lengyel Zs.: Bevezetés a pszicholingvisztikába. Egyetemi Kiadó, Veszprém, Lengyel Zs.: Gyermeknyelv. Gondolat Kiadó, Bp., Pléh Cs.: Mondatmegértés a magyar nyelvben. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Bánréti Z. (szerk.): Nyelvi struktúrák és az agy. Corvina Kiadó, Bp., Tantárgyfelelős: Prof. dr. Lengyel Zsolt Oktatók: Prof. dr. Lengyel Zsolt, Kovács László

26 Tantárgy neve: Szociolingvisztika Kredit: 2, 1, 1 Félév: 4., 5., 6. Heti óraszám: 2, 1, 1 i jegy X Tantárgy leírása: A tantárgy a nyelv és társadalom összefüggéseit vizsgálja, a nyelv társadalmi szintű változatait mutatja be az életkor, a státusz és a nemek tükrében. Elsajátíttatja a különböző szociolingvisztikai dimenziók és a szociolektusok különbözőségét. Részletesen tárgyalja a többségi és kisebbségi nyelvhasználat viszonyát, a kisebbségek nyelvi érvényesülését, a tömeges kétnyelvűség társadalmi vetületét. Ezeket az ismeretköröket a Bevezetés a szociolingvisztikába, az Alkalmazott szociolingvisztika és a Nyelvi szocializáció című kurzusok közvetítik. Kiss J. Társadalom és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Wardhaugh, R. Szociolingvisztika. Osiris Kiadó, Bp., Kontra M. (szerk.): Nyelv és társadalom a rendszerváltozáskori Magyarországon. Osiris Kiadó, Bp., Lengyel Zs., Navracsics J., Szabari K. és Szépe Gy. Szociolingvisztika δ π. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, Kisebbségkutatás c. folyóirat számai ig. Tantárgyfelelős: Dr. Guttmann Miklós Oktatók: Prof. dr. Balázs Géza, Balaskó Mária

27 Tantárgy neve: Fordítás és tolmácsolás Kredit: 2, 2, 2 Félév: 3., 4., 6. Heti óraszám: 2, 1, 1 i jegy X Tantárgy leírása: A tantárgy elméleti és gyakorlati szinten foglalkozik a fordítástudománnyal és a tolmácsoláskutatással. Megismertet az irodalmi szöveg és a szakszöveg fordításával, a lexikai, szemantikai és grammatikai átváltási műveletekkel. Részletezi a fordítás és a tolmácsolás interdiszciplináris, szociolingvisztikai és pszicholingvisztikai kapcsolatait. Megismertet a fordítás és a tolmácsolás különböző fajtáival. A tantárgyhoz tartozó ismeretkör és a megkívánt készségek elsajátítása, illetve kialakítása a következő kurzusok keretén belül valósul meg: Bevezetés a fordítástudományba, Bevezetés a tolmácsolásba, Fordítástechnika. Klaudy K.: Bevezetés a fordítás elméletébe. Scholastica, Bp., Klaudy K.: Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Scholastica, Bp., Sager, Juan C.: A practical course in terminology processing. John Benjamins. Amsterdam Philadelphia, Szabari K.: Tolmácsolás. Budapest: Scholastica, Bp., Olohan, Maeve: Introducing Corpora in Translation Studies, Routledge. London New York, Tantárgyfelelős: Prof. dr. Lengyel Zsolt Oktatók: Balaskó Mária, Kovács László, Dr. Szatmári Petra

28 Tantárgy neve: Alkalmazott nyelvészet és kommunikációelmélet Kredit: 1, 1 Félév: 3., 6. Heti óraszám: 1, 1 i jegy X Tantárgy leírása: A tantárgy a nyelvtudomány kommunikációelméletben történő alkalmazásainak legfontosabb területeiről ad átfogó képet. A kommunikációinak elsősorban azon témaköreit tárgyalja, melyben akár perszonális, akár társadalmi viszonylatban a nyelv meghatározó szerepet játszik. Az ismeretköröket két kurzus bontja ki: Bevezetés a kommunikációba, Diskurzuselemzés. Béres I. és Horányi Ö. (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Osiris Kiadó, Bp., Fodor I.: Mire jó a nyelvtudomány? Balassi Kiadó, Bp., Róka, J. & Balázs, G.: Media & linguistics. ELTE BTK, Bp., Az Alkalmazott nyelvészeti konferenciák anyaga (válogatva) Johnstone, B.: Discourse Analysis. Blackwell, Oxford, 2001 Tantárgyfelelős: Prof. dr. Balázs Géza Oktatók: Kovács László, Balaskó Mária

29 Tantárgy neve: Szaknyelvek, speciális nyelvek Tárgykód: Kredit: 2, 2 Félév: 4., 5. Heti óraszám: 1, 1 i jegy X Tantárgy leírása: A tantárgy a magyar szaknyelvek nyelvészeti alapjait, sajátosságait mutatja be. A szaknyelvi ismeretkörök bemutatása szintetizálja a szociolingvisztikai, nyelvtervezési, lexikológiai, stilisztikai és műfajelméleti ismereteket. A speciális nyelvek közül a jelnyelv bemutatását, megismertetését vállalja ez a tantárgy. A szaknyelv legfontosabb sajátosságait két kurzus tárja fel: Szaknyelvi kommunikáció valamint Alkalmazott stilisztika és műfajelmélet. Kurtán Zs.: A szaknyelv. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Hoffmann, L./ Kalverkämper, H./ Wiegand, H.E. (Hrsg.): Fachsprachen. de Gruyter. Berlin New York, Szabó M. H. és Mongyi P.: A jelnyelv nyelvészeti megközelítése. Fogyatékosok Esély Közalapítvány, Bp., Nyírő Zs. és Szabó M. H.: A jelnyelvi tolmácsolás elmélete és gyakorlata. Fogyatékosok Esély Közalapítvány, Bp., Szerdahelyi I.: Műfajelmélet mindenkinek. Akadémiai Kiadó, Bp., Tantárgyfelelős: Prof. dr. Balázs Géza Oktatók: Prof. dr. Balázs Géza, Kovács László

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi

TER 0010 Bevezetés a filozófiába Féléves óraszám: Kredit: N: 30. Értékelés módja: v Kendeffy Gábor. Meghirdetés féléve: őszi Vassányi Miklós PhD TER 0010 Bevezetés a filozófiába N: 30 3 Vassányi Miklós őszi v endeffy Gábor Ajánlott félév: I. kollokvium 1. A filozófia keletkezése, fogalma és felosztása. A logika mint egyetemes

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK

MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: nyelvtechnológia Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi

Részletesebben

A LEHETETLENT LEHETNI

A LEHETETLENT LEHETNI 1 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5 9. osztályában 2 Előszó 3 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE 1.-10. A TANÁRI MESTERSZAK..5 1. A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education)... 5 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A blended-learning módszer bevezetése a pénzügyőrök szakképzésébe DÉZSI ZSOLT Témavezető: Dr. Szelei Ildikó őrnagy

Részletesebben

Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról

Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhetı végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhetı szakképzettség

Részletesebben

PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola

PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/2. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.2.32 Simon Tünde PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola A vizuális kommunikáció képességcsoportjának

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom A felnőttoktatás faladatai A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája VII. évfolyam 3. szám 2006. december Tartalom KOLTAI DÉNES: A felnőttoktatás feladatai

Részletesebben

A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS,

A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Fischer Márta A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI UNIÓS KONTEXTUSRA Nyelvtudományi Doktori Iskola Vezető:

Részletesebben

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz Szerkesztette Miskolci Szilvia AP 110331 ISBN 978-963-465-373-8 Uzonyi Kiss Judit, 2009 A kiadó a kiadói jogot

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve SPECTRUM HUNGAROLOGICUM INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve INSTITUTIONS, TENDENCIES AND RESEARCH IN

Részletesebben

TÉR GAZDASÁG EMBER Győr, 2013

TÉR GAZDASÁG EMBER Győr, 2013 TÉR GAZDASÁG EMBER TÉR GAZDASÁG EMBER Győr, 2013 A Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának tudományos folyóirata Megjelenik minden év márciusában, szeptemberében és decemberében

Részletesebben

MTA Politikai Tudományok Intézete

MTA Politikai Tudományok Intézete MTA Politikai Tudományok Intézete A diszkrimináció öt (nemi, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor) területén eddig párhuzamosan folyó kutatások eredményeinek feltárása,

Részletesebben

Márku Anita PO ZÁKÁRPÁTSZKI

Márku Anita PO ZÁKÁRPÁTSZKI 1 Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Márku Anita PO ZÁKÁRPÁTSZKI KÉTNYELVŰSÉG, KÉTNYELVŰSÉGI HATÁSOK ÉS KÉTNYELVŰ KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIÁK (NYELVVÁLASZTÁS, KÓDVÁLTÁS)

Részletesebben

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Takács Zsuzsanna Mária Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

A kétnyelvű magyar szlovák gimnazisták lexikális-szemantikai reprezentációjáról *

A kétnyelvű magyar szlovák gimnazisták lexikális-szemantikai reprezentációjáról * JAROVINSZKIJ ALEKSZANDR A kétnyelvű magyar szlovák gimnazisták lexikális-szemantikai reprezentációjáról * This study investigates the bilingual acquisition of denotative meaning by Hungarian and Slovak

Részletesebben

MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE ETNOREGIONÁLIS KUTATÓKÖZPONT. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont Munkafüzetek 86.

MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE ETNOREGIONÁLIS KUTATÓKÖZPONT. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont Munkafüzetek 86. MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE ETNOREGIONÁLIS KUTATÓKÖZPONT MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont Munkafüzetek 86. A. Gergely András Tér, idő, határ és átmenet (Politikai antropológiai esettanulmányok)

Részletesebben

is ko la kul tú ra 2010/1 tanulmány kritika szemle melléklet Csányi Vilmos Oktatáspolitikai problémák egy humánetológiai rendszerszemlélet tükrében 3

is ko la kul tú ra 2010/1 tanulmány kritika szemle melléklet Csányi Vilmos Oktatáspolitikai problémák egy humánetológiai rendszerszemlélet tükrében 3 tanulmány Csányi Vilmos Oktatáspolitikai problémák egy humánetológiai rendszerszemlélet tükrében 3 Mészáros György Új episztemológiák kihívása a neveléstudományban 14 Dávid János Horváth Gergely Munkaerőpiaci

Részletesebben

Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés) 1

Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés) 1 Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés) 67 MAGYAR NYELVJÁRÁSOK Gazdag Vilmos Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés)

Részletesebben

A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer

A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer Dr. Móré Mariann PhD Megjelent: Kovácsné Bakosi Éva (szerk.2010) Társadalomtudományi tanulmányok III. DEGYFK 2010 ISBN 978-963-7292-35-4

Részletesebben

Az anyanyelvi nevelés új stratégiái *

Az anyanyelvi nevelés új stratégiái * Nyelv és iskola Az anyanyelvi nevelés új stratégiái * Az anyanyelvi nevelés új stratégiáinak megfogalmazását, a tartalmi és módszerbeli modernizációt szolgáló helyes döntéseket a változó világ, a kor követelményei

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? * Juhász Dezső

Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? * Juhász Dezső Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? * Juhász Dezső Quo vadis, geolinguistica? Merre tovább, nyelvföldrajz? Efféle kérdéseket a tudomány gyorsan változó világában minden új évtized hajnalán érdemes feltenni.

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

Miért van szükség a magyar nyelvtan tanítására?

Miért van szükség a magyar nyelvtan tanítására? Dr. Molnár Csikós László Miért van szükség a magyar nyelvtan tanítására? Bevezetés Az utóbbi időben olyan elmarasztaló vélemények hangzanak el, hogy fölösleges a magyar nyelvtant tanítani az iskolában,

Részletesebben

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton Megvagyunk mi egymás mellett Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton A Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézete és a Csokonai Kiadó sorozata Sorozatszerkesztő

Részletesebben