Magyar alapszak Tantárgyi programok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar alapszak Tantárgyi programok"

Átírás

1 Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően fontos területének fogalmi és problémavilágába. Bemutatja a metafizika, az ismeretelmélet, a történelemfilozófia és a politikai filozófia főbb témaköreit, s vázlatosan áttekinti a felsorolt filozófiai diszciplínákban történetileg változó formákban megfogalmazódó legjellegzetesebb kérdésfeltevéseket és válaszkísérleteket. Steiger K.: Filozófia (Tankönyv). Holnap Kiadó, Bp., Steiger K.: Bevezetés a filozófiába (Szöveggyűjtemény). Holnap Kiadó, Warburton, R.: Bevezetés a filozófiába. Kossuth Könyvkiadó, Bp., Collingwood, R. G.: A történelem eszméje. Gondolat Kiadó, Bp., Politikai filozófiák enciklopédiája. Kossuth Könyvkiadó, Bp., Huoranszky F. (szerk.): Modern politikai filozófia. Osiris Láthatatlan Kollégium. Bp., Tantárgyfelelős: Prof. dr. Tallár Ferenc Oktatók: Dr. Komorjai László

2 Tantárgy neve: Kommunikáció szóban és írásban (Társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) Kredit: 1, 3, 1 Félév: 2., 3., 4. Heti óraszám: 1 i jegy X Tantárgy leírása: Társadalmi ismeretek: Bevezetés a szociológia alapfogalmaiba, összefüggésrendszerébe, gondolkodásmódjába. Kommunikáció: A kommunikáció jelensége, megközelítésének nézőpontjai. A kommunikációs létmódok. A retorikai alkotófolyamat. Kommunikáció a világhálón. Informatika: A felsőfokú tanulmányokhoz szükséges elektronikus adatközlés és információszerzés fejlesztése. Hálózati, könyvtári információforrások. Könyvtárismeret: A könyvtári információszerzés technikája. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris K., Bp., Horányi Özséb: Kommunikáció I II. General Press, Bp., Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth K., Bp., Balázs Géza (szerk.): A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője. MTA Társadalomkutató Központ, Bp., L. Aczél Petra: Retorika. Krónika Nova K., Bp., Kis B. Prószéky G.: Számítógéppel emberi nyelven. SZAK K., Bicske, Indexelőszolgáltatások. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 47 [2000]1: 3 19; Internetkatalógusok. Uo. 2: Tantárgyfelelős: Dr. Guttmann Milós Oktatók: Dr. Balázs Géza, Nagyné dr. Markó Julianna, Hajba Renáta, Barták Balázs

3 Tantárgy neve: Bevezetés az irodalomtudományba Kredit: 2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 1, 1 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: Az előadás és a szeminárium célja az, hogy a hallgatók középiskolában szerzett irodalomtörténeti ismereteit és műismeretét az irodalomelmélet elmélyítésével szemléleti egységbe vonja. Egyszerre mutassa meg az irodalom kommunikációs funkcióját és esztétikai minőségét, s ezzel segítse a szövegek befogadásában, egyszersmind az esztétikai igényesség kialakításában. Az előadás többek közt az irodalmi jelenség vizsgálatának tudományelméleti alapjaival ismerteti meg a hallgatókat, foglalkozik az irodalom általános és ágazatesztétikai kérdéseivel, illetve az irodalmiság alaki és megformáltságbeli sajátosságaival. Szerdahelyi István: Irodalomelmélet mindenkinek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Vilcsek Béla: Az irodalomtudomány provokációja. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Szemiotika és irodalomtudomány. Szerk: Kanyó Zoltán. JATE Kiadó, Szeged, Bevezetés az irodalomelméletbe. Szerk: Dobos István. Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Czetter Ibolya Oktatók: Dr. Czetter Ibolya, Barták Balázs

4 Tantárgy neve: Irodalomtudományi proszeminárium Kredit: 2 Félév: 2. Heti óraszám: 30 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X Tantárgy leírása: A szemináriumon a hallgatók megismerkedhetnek a klasszikus és a modern filológia főbb képviselőivel, fontosabb periodikáival és köteteivel. Áttekintik a magyar irodalom néhány klasszikusának kiadásával összefüggő textológiai kérdéseket. A résztvevők megismerkedhetnek a már elkészült és a folyamatban lévő kritikai kiadások eddigi tapasztalataival (kritikájával). Elsajátítják a bibliográfiai alapismereteket, közösen elemzik a XX. századi magyar írók bibliográfiái című sorozat köteteit. Király György: A filológus kalandozásai. Bp., Kovács Sándor István: Eleink tündöklősége. Bp., Kelevéz Ágnes: A keletkező szöveg esztétikája. Bp., Németh László bibliográfia (összeállította: Hartyányi István és Kovács Zoltán. Bp., Petőfi Sándor összes művei. (Kritikai kiadás. Szerk.: Kerényi Ferenc.) Bp. Tantárgyfelelős: Dr. Czetter Ibolya Oktatók: Dr. Czetter Ibolya, Juhász Andrea, Barták Balázs

5 Tantárgy neve: Bevezetés a nyelvtudományba. Nyelvészeti filológia Kredit: 2, 2 Félév: 1. Heti óraszám: 2, 2 i jegy X Tantárgy leírása: Előadás: A nyelvtudomány tárgya, feladata. A nyelv fogalma, szerepe. A nyelv beszéd és a gondolkodás összefüggései. A nyelv és a nyelvhasználat aspektusai, ezek kutatás-módszertani vetületei. Nyelvészeti filológiai szeminárium: A hallgatók bevezetése a szöveg helyre állításának tudományába, a régi korok írott emlékeinek nyelvészeti tanulmányozásába. Szövegek kritikája, értelmezése, magyarázata. Nyelvészeti filológiai tudnivalók Fodor István: Mire jó a nyelvtudomány? Gondolat Kiadó, Bp., Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek. Corvina Kiadó, Bp., Telegdi Zsigmond: Bevezetés az általános nyelvészetbe. Tankönyvkiadó, Bp., H. Bottyánfy Éva Horváth Mária Korompay Klára D. Mátai Mária: Bevezetés az egyetemi magyar nyelvészeti tanulmányokba. Tankönyvkiadó, Bp., Tolcsvai Nagy Gábor szerk.: Nyelvi fogalmak kisszótára. Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Vörös Ferenc Oktatók: Dr. Vörös Ferenc, Hajba Renáta

6 Tantárgy neve: Szövegtan Kredit: 2, 2 Félév: 6. Heti óraszám: 1, 1 i jegy X Tantárgy leírása: A szöveg fogalma és fajtái. A magyar szövegtan tudománytörténete. A szövegtan kutatási területi és az egyes területek leírása. Az alkalmazott szövegtan. Szövegelemzési gyakorlatok. Petőfi S. János: Szöveg, szövegtan, műelemzés. Bp., Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan. Osiris Kiadó, Bp., Robert de Beaugrande, Wolfgang Dressler: Bevezetés a szövegnyelvészetbe. Corvina Kiadó, Bp., Tolcsvai Nagy Gábor: Szövegtan. Bp. Békési Imre: Szövegszerkezeti alapvizsgálatok. Akadémiai Kiadó, Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Vörös Ottó Oktatók: Dr. Vörös Ottó, Pintérné Bujtás Tímea

7 Tantárgy neve: Szabadon választható alapszakos tárgyak irodalomtudományból Kredit: 5 (=2+3) Félév: 1 v. 2. v. 3. v. 4. v. 5. v. 6. Heti óraszám: 1, 1 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X Tantárgy leírása: A Szabadon választható alapszakos tárgyak keretében valamennyi szemeszterben a tanszékeinken folyó aktuális kutatások témáiban hirdetünk meg kurzusokat. R.Wellek A. Warren: Az irodalom elmélete, Gondolat Kiadó, Bp., 1972.; Osiris Kiadó, Bp., Bókay Antal, Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban. Bp., Osiris, Lőrinczy Huba, Világkép és regényvilág, Savaria University Press, Szombathely, Szepes E. Szerdahelyi I., Verstan, Gondolat, Bp., 1981.; Tárogató, Bp., [2000.] Magyar Ferenc, Furfang és kaland, Savaria University Press, Szombathely, Tantárgyfelelős: Prof. dr. Lőrinczy Huba Oktatók: Prof. dr. Lőrinczy Huba, dr. Láng Gusztáv, dr. Fűzfa Balázs, dr. Czetter Ibolya, dr. Magyar Ferenc, Juhász Andrea, Barták Balázs

8 Tantárgy neve: Jelentéstan Kredit: 2 Félév: 2. Heti óraszám: 1 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X Tantárgy leírása: A stúdium a jelentésfajták elemzésének, a szómező-tagolásának, a szavak jelentésváltozásának kérdéseit gyakorlati szempontból tárgyalja. Kelemen József: A jelenés és jelentésváltozatok kérdései. In: Imre Samu Szathmári István Szűts László szerk.: Jelentéstan és stilisztika. Akadémiai Kiadó, Bp., Antal László: A jelentés világa. Bp., Rácz Endre Szathmári István szerk.: Tanulmányok a mai magyar nyelv szókészlettana és jelentéstana köréből. Bp., Máté Jakab: A jelentéskutatás újabb útjain. MNy. 1988: Gecső Tamás szerk.: Kontrasztív szemantikai kutatások. Tinta Könyvkiadó, Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Molnár Zoltán Oktatók: Horváthné dr. Gerendás Ágota

9 Tantárgy neve: Uralisztika (Rokon nyelvek) Kredit: 3 Félév: 3. Heti óraszám: 1 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A finn mint rokon nyelv / A cseremisz mint rokon nyelv / A szamojéd nyelvek mint rokon nyelvek Csepregi Márta: A finn mint rokon nyelv. Tankönyvkiadó, Bp. Tantárgyfelelős: Prof. dr. Pusztay János Oktatók: Prof. dr. Pusztay János

10 Tantárgy neve: Szókészlettan Kredit: 3 Félév: 3. Heti óraszám: 1 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: Lexikológia és lexikográfia. Szókészlet és szókincs (fogalma, nagysága, rétegződése). A szókészlet szinkrón és diakrón aspektusai. A szókészlet történeti rétegződése. A mai magyar szókészlet eredet szerinti rendszerezése. A szókészlet földrajzi és társadalmi tagozódása. Frazeológia, parömiológia. Szótártípusok. A korpusznyelvészet. Bodrogligeti András: A szókészlet. In: Hagyományos nyelvtan modern nyelvészet. Tankönyvkiadó, Bp., Bokor József: Szókészlettan. In: A magyar nyelv könyve. 7. átdolgozott és bővített kiadás. Főszerk.: Adamikné Jászó Anna. Trezor Kiadó, Bp., Hadrovics László: Magyar frazeológia. Történeti áttekintés. Akadémiai Kiadó, Bp., Rácz Endre és Szathmári István (szerk.): Tanulmányok a mai magyar nyelv szókészlettana és jelentéstana köréből. Tankönyvkiadó, Bp., Zsilinszky Éva: Szókészlettörténet. In: Magyar nyelvtörténet. Szerk. Kiss Jenő és Pusztai Ferenc. Osiris Kiadó, Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Vörös Ferenc Oktatók: Dr. Vörös Ferenc, Horváthné dr. Gerendás Ágota

11 Tantárgy neve: Kommunikáció szóban és írásban. Nyelvhelyesség Kredit: 2 Félév: 4. Heti óraszám: 1 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X Tantárgy leírása: A nyelvi hagyomány, az együttműködés kialakította közös nyelvhasználatra való figyelem felhívása, továbbá a nyelvi normára megállapított nyelvhelyességi szabályok, illetve helytelenségek, nyelvművelő babonák tudatosítása. Balázs Géza: Magyar nyelvhelyességi lexikon. Corvina Kiadó, Bp., Tótfalusi István: Magyar nyelvhelyességi kéziszótár A Z-ig. Merényi Kiadó, Bp., Zimányi Árpád: Nyelvhelyesség. Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger, Kemény Gábor Szántó Jenő szerk.: Mondd és írd! Válogatott nyelvművelő cikkek. Auktor Könyvkiadó, Bp., Grétsy László Kovalovszky Miklós szerk.: Nyelvművelő kézikönyv I II. Akadémiai Kiadó, Bp., 1980, Tantárgyfelelős: Dr. Vörös Ottó Oktatók: Hajba Renáta

12 Tantárgy neve: Kommunikáció szóban és írásban. Nyelvpolitika, nyelvi tervezés Kredit: 2 Félév: 4. Heti óraszám: 1 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X Tantárgy leírása: A világ és Európa nyelvi problémái Nyelvpolitikai helyzetek A nyelvpolitika, nyelvi tervezés elméleti alapjai Nyelvi emberi jogok, nyelvpolitikai szabályozások Jelnyelvek Nyelvtörvények (francia, magyar, lengyel) Nyelvstratégia és nyelvi programok. Napjaink legfontosabb nyelvstratégiai kihívásai kiemelten figyelembe véve az Európai Unióhoz való csatlakozást (kis nyelvek sorsa az Európa Unióban, nyelvművelés az Európa Unióban, stb.) Kiss Jenő: Magyar anyanyelvűek magyar nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Róka Jolán and Géza Balázs: Media and Lingustics. ELTE, Bp., Szépe György: Nyelvpolitika: múlt és jövő. Iskolakultúra, Pécs, Tolcsvai Nagy Gábor: A nyelvi norma. Akadémiai Kiadó, Bp., Tolcsvai Nagy Gábor szerk.: Nyelvi tervezés. Universitas Kiadó, Bp., Balázs Géza: Magyar nyelvstratégia. MTA. Budapest, Balázs Géza: Magyar nyelvkultúra az ezredfordulón. Bp., Kontra Miklós Saly Noémi szerk.: Nyelvmentés vagy nyelvárulás? M Z. Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. Osiris Kiadó, Bp., Szépe György Derényi András szerk.: Nyelv, hatalom, egyenlőség. Corvina Kiadó, Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Vörös Ottó Oktatók: Hajba Renáta

13 Tantárgy neve: Történeti stilisztika Kredit: 2 Félév: 5. Heti óraszám: 1 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X Tantárgy leírása: A nyelvi változás és a stílusváltozás viszonya. Az egyéni, a funkcionális, az úgynevezett nyelvi és művészi stílusok jellemzése stílustörténeti szakaszonként. Szövegek (kódexrészletek, bibliafordítások, szépírói és tudományos művek, misszilis levelek stb.) történeti stilisztikai elemzése. Szabó Zoltán: Kis magyar stílustörténet. Tankönyvkiadó, Bp., Szabó Zoltán: A magyar szépírói stílus történetének fő irányai. Corvina Kiadó, Bp., Martinkó András: Nyelvi változás és stílusváltozás. = Imre Samu Szathmári István szerk.: A magyar nyelv története és rendszere. Akadémiai Kiadó, Bp., Herczeg Gyula: A régi magyar próza stílusformái. Tankönyvkiadó, Bp., 1985.; Uő: A XIX. századi magyar próza stílusformái. Tankönyvkiadó, Bp., 1981.; Uő: A modern magyar próza stílusformái. Tankönyvkiadó, Bp., Szathmári István: Három fejezet a magyar költői stílus történetéből. Akadémiai Kiadó, Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Molnár Zoltán Oktatók: Dr. Molnár Zoltán

14 Tantárgy neve: Általános nyelvészet Kredit: 3 Félév: 5. Heti óraszám: 1 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A kurzus egy féléven keresztül az általános nyelvészet következő területeit öleli fel: Nyelv és kommunikáció; A nyelv szerkezete: a nyelvészeti analízis dimenziói; A nyelvi szintek, a nyelvi struktúra modelljei, Nyelv és gondolkodás; A nyelvi leírás iskolái és modelljei; A világ nyelvei; A nyelvek eredete, a nyelvcsaládok, az izolált nyelvek, nyelvcsere, pidgin és kreol nyelvek. Chomsky, N.: Mondattani szerkezetek; Nyelv és elme, Osiris Kiadó, Bp., Crystal, D.: A nyelv enciklopédiája, Osiris Kiadó, Bp., Molnár Katalin: Szemelvénygyűjtemény az általános nyelvészet főbb kérdései című tárgyhoz, BDTF, Szhely., Máté Jakab: A 19. századi nyelvtudomány rövid története, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Máté Jakab: A 20. századi nyelvtudomány történetének főbb elméletei és irányzatai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Bokor József Oktatók: Dr. Bokor József

15 Tantárgy neve: Általános nyelvészet Kredit: 2 Félév: 5. Heti óraszám: 1 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X Tantárgy leírása: A nyelv keletkezése. A világ nyelvei. Természetes és mesterséges nyelvek, nyelvtipológia, nyelvi változás. A nyelv és a gondolkodás kapcsolata. A nyelvi rendszer és elemei. A nyelv és az ember: az egyéniség és a társadalmi identitás nyelvi kifejeződése. A nyelv, az agy és a nyelvi működések diszfunkciói. A gyermeki nyelvelsajátítás: módszerek, elméletek, eredmények. Nyelv, jel, jelnyelv, nyelvi és nem nyelvi kommunikáció. Kenesei István szerk.: A nyelv és a nyelvek. Corvina Kiadó, Bp., Szilágyi N. Sándor: Világunk, a nyelv. Osiris Kiadó, Bp., Péntek János: Teremtő nyelv. Kriterion, Bukarest, Pléh Síklaki Terestyéni szerk.: Nyelv, kommunikáció, cselekvés. Osiris Kiadó, Bp., Pinker, Steven: A nyelvi ösztön. Hogyan hozza létre az elme a nyelvet? Typotex, Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Bokor József Oktatók: Pintérné Bujtás Tímea

16 Tantárgy neve: A magyar nyelvtudomány története Kredit: 3 Félév: 6. Heti óraszám: 1 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A nyelvtudomány legkiválóbbjai munkásságának áttekintése a XVI XVII. századi grammatikáktól és nyelvtanféléktől kezdve napjainkig (Sylvester János, Szenczi Molnár Albert, a Debr.Gr., Révai Miklós, Verseghy Ferenc stb.). A finnugor nyelvtudomány magyar úttörői: Sajnovics János és Gyarmathi Sámuel. Az ugor török háború. A magyar történeti nyelvtudomány és képviselői: Szinnyei Józseftől Simonyi Zsigmondon át Melich Jánosig, Gombocz Zoltánig. Csűry Bálint és debreceni tanítványai. A budapesti nyelvtörténeti iskola : Bárczi Géza, Benkő Loránd. A nagy szintézisek korszaka (nyelvjárási atlasz, akadémiai nyelvtan, etimológiai és nyelvtörténeti szótár, nyelvművelő kézikönyv, történeti grammatika, magyar grammatika, magyar dialektológia stb.), a budapesti és a vidéki (szegedi, szombathelyi) nyelvészeti műhelyek stb. Szathmári István: Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk. Akadémiai Kiadó, Bp., H. Tóth Imre: A nyelvtudomány története a XX. század elejéig: csomópontok és átvezető szálak. SUP, Szombathely, Máté Jakab: a 19. századi nyelvtudomány rövid története. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Máté Jakab: A 20. századi nyelvtudomány történetének főbb elméletei és irányzatai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., A múlt magyar tudósai c. sorozat (Éder Zoltán: Révai Miklós. Akadémiai Kiadó, Bp., 1972; Tompa József: Simonyi Zsigmond. Akadémiai Kiadó, Bp., 1975.; stb.) Bokor József: Előrevivő és visszahúzó vonások a 19. sz. végének magyar nyelvtudományában. Jankovics József Kósa László Nyerges Judit Wolfram Seidler szerk.: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében I II. Die ungarische Sprache und Kultur im Donauraum I II. Bp. Wien, Tantárgyfelelős: Dr. Bokor József Oktatók: Dr. Bokor József

17 Tantárgy neve: Pszicholingvisztika Kredit: 3 Félév: 6. Heti óraszám: 1 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A pszicholingvisztika tárgya, vizsgálati módszerei; az állati és az emberi kommunikáció; az agy és a nyelv; a nyelv és a pszichikum; a beszédtett, a beszédértés; a nem verbális és verbális kommunikáció sajátosságai, az interakció válfajai; a társas érintkezés szociálpszichológiája; a nyelvi tudat, a nyelvi viselkedés, a beszédhelyzet és a nyelvhasználat összefüggései. Deme László: A beszéd és a nyelv. Bp., Pléh Csaba Trestyéni Tamás szerk.: Beszédaktus kommunikáció interakció. Bp., Pléh Csaba: A pszicholingvisztika horizontja. Bp., Pléh Csaba vál. és szerk.: A beszédmegértés és a beszédprodukció pszichológiája. Tankönyvkiadó, Bp., Gósy Mária: Pszicholingvisztika. Corvina Kiadó, Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Bokor József Oktatók: Dr. Bokor József

18 Tantárgy neve: Bevezető tárgyak Kredit: 8 (4, 4) Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2, 2 i jegy X Tantárgy leírása: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a nyelvrokonság legalapvetőbb fogalmaival, az uráli népekkel és kultúrájuknak lényeges elemeivel, az uráli nyelvcsalád nyelveivel és ezeknek sajátosságaival, valamint a magyar nyelv finnugor alapjaival. Tantárgyelemek: Bevezetés az uralisztikába (szem., 2 óra); Az uráli nyelvcsalád nyelvei (ea., 2 óra) Abondolo, Daniel (ed.): The Uralic Languages. London New York, Csepregi Márta (szerk.): Finnugor kalauz. Panoráma Kiadó, Bp., Hajdú Péter (szerk.): Uráli népek. Corvina Kiadó, Bp., Hajdú Péter: Az uráli nyelvészet alapkérdései. Bp., Hajdú Péter: Bevezetés az uráli nyelvtudományba. Bp., Hajdú Péter Domokos Péter: Uráli nyelvrokonaink. Tankönyvkiadó, Bp., Laakso, Johanna (szerk.): Uralilaiset kansat. Tietoa suomen sukukielistä ja niiden puhujista. WSOY, Porvoo Helsinki Juva, Pusztay János: Az ugor-török háború után. Magvető, Bp., Pusztay János: Ha Én szólok, Észak beszél. Pécs, Róna-Tas András: A nyelvrokonság. Kalandozások a történeti nyelvtudományban. Bp., Sinor, Denis (ed.) The Uralic Languages. Description, History and Foreign Influences. Leiden New York Kopenhavn Köln, Zsirai Miklós: Finnugor rokonságunk. Az uráli nyelvrokonainkkal kapcsolatos ismeretés forrásanyag összegzésével közreadja Zaicz Gábor. Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Székely Gábor Oktatók: Dr. Székely Gábor, prof. dr. Pusztay János

19 Tantárgy neve: Finn vagy észt nyelv Kredit: 16 (4, 4, 4, 4) Félév: 2., 3., 4., 5. Heti óraszám: 3, 3, 3, 3 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X Tantárgy leírása: A tantárgy célja egy rokon nyelv nyelvtani rendszerének, szókészletének elsajátítása. A hallgatók választhatnak, hogy a finn vagy az észt nyelvet kívánják-e tanulni. Tantárgyelemek: Finn vagy észt nyelv 1. (szem., 4 óra); Finn vagy észt nyelv 2. (szem., 4 óra); Finn vagy észt nyelv 3. (szem., 3 óra); Finn vagy észt nyelv 4. (szem., 3 óra) Kenttälä, Marjukka: Kieli käyttöön. Suomen kielen alkeisoppikirja. Yliopistopaino, Helsinki, Lepäsmaa, Anna-Liisa Silfverberg, Leena: Suomen kielen alkeisoppikirja. Mészáros Edit: A finn leíró nyelvtan alapjai. Szeged, Nuutinen, Olli: Suomea suomeksi 1 2. SKS, Helsinki, Silfverberg, Leena: Suomen kielen jatko-oppikirja. White, Leila: Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Helsinki, Kippasto, Anu Nagy Judit: Észt nyelvkönyv (második kiadás). Miskolc, 2002 Pusztay János: Könyv az észt nyelvről. Folia Estonica III, Szhely, Tantárgyfelelős: Prof. dr. Pusztay János Oktatók: Pitkäsalo, Eliisa; Ilves, Marju

20 Tantárgy neve: Finnugor nyelvészet Kredit: 16 (4, 4, 4, 4) Félév: 2., 3., 4., 5. Heti óraszám: 2, 2, 2, 2 i jegy X Tantárgy leírása: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat az uráli összehasonlító nyelvészet (azon belül a lexikológia, a hangtörténet és a morfológia) alapjaival. Tantárgyelemek: Uralisztika 1. (Lexikológia) előadás, 2 óra; Uralisztika 2. (Hangtörténet) előadás, 2 óra; Uralisztika 3. (Morfológia 1.) előadás, 2 óra; Uralisztika 4. (Morfológia 2.) előadás, 2 óra; Az 5. félévben szigorlat. Abondolo, Daniel (ed.): The Uralic Languages. London New York, Bynon, Theodora: Történeti nyelvészet. Osiris Kiadó, Bp., Hajdú Péter: Az uráli nyelvészet alapkérdései. Bp., Hajdú Péter: Bevezetés az uráli nyelvtudományba. Bp., Pusztay János: Nyelvek bölcsőjénél. Akadémiai Kiadó, Bp., Sinor, Denis (ed.) The Uralic Languages. Description, History and Foreign Influences. Leiden New York Kopenhavn Köln Tantárgyfelelős: Prof. dr. Pusztay János Oktatók: Prof. dr. Pusztay János, dr. Székely Gábor

21 Tantárgy neve: Egy kisebb uráli nyelv Kredit: 2 Félév: 4. Heti óraszám:2 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X Tantárgy leírása: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat egy szabadon választott kisebb uráli nyelv nyelvtani rendszerének és szókészletének alapjaival. Választható rokon nyelvek: mari, nyenyec, vogul. Tantárgyelem: Egy kisebb uráli nyelv (szem., 2 óra) Décsy, Gyula: Yurak Chrestomathy = Indiana University Uralic and Altaic Series 50. Bloomington, Hajdú Péter: Chrestomathia Samojedica. Tankönyvkiadó, Bp., Sammallahti, Pekka: Material from Forest Nenets. Castrenianumin toimitteita 2. Helsinki, Kálmán Béla: Chrestomathia Vogulica. Tankönyvkiadó, Bp., Kálmán Béla: Wogulische Texte mit einem Glossar. Bp., Bereczki Gábor: Chrestomathia Ceremissica. Tankönyvkiadó, Bp., 1990 Tantárgyfelelős: Dr. Kuznecova Margarita Oktatók: Dr. Kuznecova, Margarita; prof. dr. Pusztay János, dr. Székely Gábor

22 Tantárgy neve: Finnugor irodalmi stúdiumok Tátgykódok: Kredit: 4 Félév: 6. Heti óraszám: 2 i jegy X Tantárgy leírása: A tantárgy célja a finn vagy észt irodalom, ill. a kis uráli népek irodalmi kérdéseinek rövid bemutatása. Választható a következő tantárgyelemek egyike: Finn vagy észt irodalom 1. (ea., 2 óra); Finn vagy észt irodalom 2. (ea., 2 óra); A kis uráli népek irodalmának kérdései (szem., 2 óra) Laitinen, Kai A finn irodalom története Gondolat Kiadó, Bp., Domokos Péter: Az udmurt irodalom története. Akadémiai Kiadó, Bp., Domokos Péter: A kisebb uráli népek irodalmának kialakulása. Akadémiai Kiadó, Bp., Domokos Péter: Szkítiától Lappóniáig. Universitas, Bp., Pusztay János: A mari irodalomtörténet vázlata. Életünk, 1977/6, Pusztay, János: Das literarische Leben und die Literatur der Tscheremissen. Neohelicon VI, 1978, Képes Géza: Napfél és éjfél. Magyar Helikon Kiadó, Bp., Medveének. Európa Kiadó, Bp., Hozott isten, holdacska. Európa Kiadó, Bp., Földisten lánykérőben. Európa Kiadó, Bp., A Minoritates mundi Literatura c. sorozat kötetei. Szombathely, 1999-től Tantárgyfelelős: Dr. Kuznecova, Margarita Oktatók: Dr. Kuznecova, Margarita; prof. dr. Pusztay János, Pitkäsalo, Eliisa; Ilves, Marju

23 Tantárgy neve: Választható kurzusok Kredit: összesen 4 Félév: 6. Heti óraszám: 2 i jegy X Tantárgy leírása: A tantárgy célja a hallgatók ismereteinek elmélyítése az uralisztika, a finn vagy az ész nyelv, a kisebb uráli nyelv és az uráli népek irodalma tárgykörében. Választható tantárgyelemek egyebek mellett a következők: Finnugor kutatások módszertana, Nyelvészeti alapfogalmak, Finn magyar kontrasztív nyelvészet, Finn nyelvtani gyakorlatok 1., Finn nyelvtani gyakorlatok 2., Észt magyar kontrasztív nyelvészet, Észt nyelvtani gyakorlatok 1., Észt nyelvtani gyakorlatok 2., Finn beszédgyakorlat 1., Finn beszédgyakorlat 2., Észt beszédgyakorlat 1., Észt beszédgyakorlat 2., Finn művelődéstörténet, Észt művelődéstörténet, Orosz szakszövegolvasás 1., Orosz szakszövegolvasás 2., Angol szakszövegolvasás, Német szakszövegolvasás. Tantárgyfelelős: Dr. Székely Gábor Oktatók: Dr. Székely Gábor; prof. dr. Pusztay János; dr. Kuznecova, Margarita; Pitkäsalo, Eliisa; Ilves, Marju

24 Tantárgy neve: Általános és történeti bevezetés Kredit: 2, 2 Félév: 3. Heti óraszám: 2, 1 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: Alapozó jellegű, komplex nyelvészeti tantárgy: a nyelvtudományt (nyelvről való gondolkodást) immanens módon, illetve történeti fejlődésében mutatja be. A hallgatóban ennek megfelelően kialakítja a szak megkívánta nyelvészeti látásmódot, műveltséget. E kettős funkciót a tantárgyon belül két kurzus szolgálja: A nyelvtudomány története, Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe. Kenesei I. (szerk): A nyelv és a nyelvek. Akadémiai Kiadó, Bp., Crystal, D.: A nyelv enciklopédiája. Osiris Kiadó, Bp., (részletek) Általános Nyelvészeti tanulmányok. (kötetrészek, részletek) Robins, R.: A nyelvészet rövid története. Osiris Kiadó, Bp Máté Jakab: A nyelvtudomány (vázlatos) története az ókortól a 19. század elejéig. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Tantárgyfelelős: Prof. dr. Balázs Géza Oktatók: Balaskó Mária, Kovács László

25 Tantárgy neve: Pszicholingvisztika, neurolingvisztika Kredit: 2, 2 Félév: 3., 6. Heti óraszám: 1, 1 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy a nyelv létezési módjának, működésének és működtetésének interdiszciplináris bemutatására vállalkozik. Részletes ismereteket közöl (a megfelelő részeket gyakorlati formában sajátíttatja el) a beszédértés, - létrehozás mechanizmusairól, a nyelvi ontogenezisről, a beszéd neurológiai alapjairól. A tantárgy ismeretköreit a Pszicholingvisztika és a Neurolingvisztika közvetítik. Gósy M.: Pszicholingvisztika. Corvina Kiadó, Bp., Lengyel Zs.: Bevezetés a pszicholingvisztikába. Egyetemi Kiadó, Veszprém, Lengyel Zs.: Gyermeknyelv. Gondolat Kiadó, Bp., Pléh Cs.: Mondatmegértés a magyar nyelvben. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Bánréti Z. (szerk.): Nyelvi struktúrák és az agy. Corvina Kiadó, Bp., Tantárgyfelelős: Prof. dr. Lengyel Zsolt Oktatók: Prof. dr. Lengyel Zsolt, Kovács László

26 Tantárgy neve: Szociolingvisztika Kredit: 2, 1, 1 Félév: 4., 5., 6. Heti óraszám: 2, 1, 1 i jegy X Tantárgy leírása: A tantárgy a nyelv és társadalom összefüggéseit vizsgálja, a nyelv társadalmi szintű változatait mutatja be az életkor, a státusz és a nemek tükrében. Elsajátíttatja a különböző szociolingvisztikai dimenziók és a szociolektusok különbözőségét. Részletesen tárgyalja a többségi és kisebbségi nyelvhasználat viszonyát, a kisebbségek nyelvi érvényesülését, a tömeges kétnyelvűség társadalmi vetületét. Ezeket az ismeretköröket a Bevezetés a szociolingvisztikába, az Alkalmazott szociolingvisztika és a Nyelvi szocializáció című kurzusok közvetítik. Kiss J. Társadalom és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Wardhaugh, R. Szociolingvisztika. Osiris Kiadó, Bp., Kontra M. (szerk.): Nyelv és társadalom a rendszerváltozáskori Magyarországon. Osiris Kiadó, Bp., Lengyel Zs., Navracsics J., Szabari K. és Szépe Gy. Szociolingvisztika δ π. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, Kisebbségkutatás c. folyóirat számai ig. Tantárgyfelelős: Dr. Guttmann Miklós Oktatók: Prof. dr. Balázs Géza, Balaskó Mária

27 Tantárgy neve: Fordítás és tolmácsolás Kredit: 2, 2, 2 Félév: 3., 4., 6. Heti óraszám: 2, 1, 1 i jegy X Tantárgy leírása: A tantárgy elméleti és gyakorlati szinten foglalkozik a fordítástudománnyal és a tolmácsoláskutatással. Megismertet az irodalmi szöveg és a szakszöveg fordításával, a lexikai, szemantikai és grammatikai átváltási műveletekkel. Részletezi a fordítás és a tolmácsolás interdiszciplináris, szociolingvisztikai és pszicholingvisztikai kapcsolatait. Megismertet a fordítás és a tolmácsolás különböző fajtáival. A tantárgyhoz tartozó ismeretkör és a megkívánt készségek elsajátítása, illetve kialakítása a következő kurzusok keretén belül valósul meg: Bevezetés a fordítástudományba, Bevezetés a tolmácsolásba, Fordítástechnika. Klaudy K.: Bevezetés a fordítás elméletébe. Scholastica, Bp., Klaudy K.: Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Scholastica, Bp., Sager, Juan C.: A practical course in terminology processing. John Benjamins. Amsterdam Philadelphia, Szabari K.: Tolmácsolás. Budapest: Scholastica, Bp., Olohan, Maeve: Introducing Corpora in Translation Studies, Routledge. London New York, Tantárgyfelelős: Prof. dr. Lengyel Zsolt Oktatók: Balaskó Mária, Kovács László, Dr. Szatmári Petra

28 Tantárgy neve: Alkalmazott nyelvészet és kommunikációelmélet Kredit: 1, 1 Félév: 3., 6. Heti óraszám: 1, 1 i jegy X Tantárgy leírása: A tantárgy a nyelvtudomány kommunikációelméletben történő alkalmazásainak legfontosabb területeiről ad átfogó képet. A kommunikációinak elsősorban azon témaköreit tárgyalja, melyben akár perszonális, akár társadalmi viszonylatban a nyelv meghatározó szerepet játszik. Az ismeretköröket két kurzus bontja ki: Bevezetés a kommunikációba, Diskurzuselemzés. Béres I. és Horányi Ö. (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Osiris Kiadó, Bp., Fodor I.: Mire jó a nyelvtudomány? Balassi Kiadó, Bp., Róka, J. & Balázs, G.: Media & linguistics. ELTE BTK, Bp., Az Alkalmazott nyelvészeti konferenciák anyaga (válogatva) Johnstone, B.: Discourse Analysis. Blackwell, Oxford, 2001 Tantárgyfelelős: Prof. dr. Balázs Géza Oktatók: Kovács László, Balaskó Mária

29 Tantárgy neve: Szaknyelvek, speciális nyelvek Tárgykód: Kredit: 2, 2 Félév: 4., 5. Heti óraszám: 1, 1 i jegy X Tantárgy leírása: A tantárgy a magyar szaknyelvek nyelvészeti alapjait, sajátosságait mutatja be. A szaknyelvi ismeretkörök bemutatása szintetizálja a szociolingvisztikai, nyelvtervezési, lexikológiai, stilisztikai és műfajelméleti ismereteket. A speciális nyelvek közül a jelnyelv bemutatását, megismertetését vállalja ez a tantárgy. A szaknyelv legfontosabb sajátosságait két kurzus tárja fel: Szaknyelvi kommunikáció valamint Alkalmazott stilisztika és műfajelmélet. Kurtán Zs.: A szaknyelv. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Hoffmann, L./ Kalverkämper, H./ Wiegand, H.E. (Hrsg.): Fachsprachen. de Gruyter. Berlin New York, Szabó M. H. és Mongyi P.: A jelnyelv nyelvészeti megközelítése. Fogyatékosok Esély Közalapítvány, Bp., Nyírő Zs. és Szabó M. H.: A jelnyelvi tolmácsolás elmélete és gyakorlata. Fogyatékosok Esély Közalapítvány, Bp., Szerdahelyi I.: Műfajelmélet mindenkinek. Akadémiai Kiadó, Bp., Tantárgyfelelős: Prof. dr. Balázs Géza Oktatók: Prof. dr. Balázs Géza, Kovács László

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok A BA-záróvizsga nyelvtudományi tételsora amelynek alapján besoroljuk a magyar szakon a nyelvtudományi témájú szakdolgozatokat alapképzési témakörbe, illetve szakirányi témakörbe Alapkézési tételek HANGTAN:

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből 1. A beszédprodukció és -percepció, hangképzés, a magyar beszédhangok rendszere, a hangok egymásra hatása KASSAI ILONA: Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X - Anglisztika alapszak - angol szakirányok mintatanterve - amerikanisztika 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Tantárgyfelelős

Részletesebben

BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/ )

BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/ ) 1 BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/14-15-1) 1. félév (ősz) 2. félév (tavasz) Bevezetés a nyelvtudományba (előadás, 2 óra/ 2 BONB0303 BOALANB tanterv! Magyar nyelvészeti bevezetés

Részletesebben

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből.

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. BTPS225BA-K3 - Általános pszichológia gyakorlat A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. 1. Varga,

Részletesebben

Magyar szak minor (Kód: MAGMANB1)

Magyar szak minor (Kód: MAGMANB1) Magyar szak minor (Kód: MAGMANB1) A végzettség megnevezése: "-" Tagozat: Nappali. Képzési szint: Főiskolai szintű alapképzés. A képzés jellege: Alapképzés. Tanárképesség: nem tanárképes. Munkanyelv: magyar.

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 LEÍRÓ MAGYAR SZÓFAJTAN, ALAKTAN BTMAN203 Kabán Annamária nyelvész könyvtár 12.00-13.00 Fonetika szem. BTMAN111 Kecskés Judit XXVIII. 12.00-14.00 Régi magyar irodalomtörténet

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

IDŐTERV. NTKN01 Szakmai törzsanyag

IDŐTERV. NTKN01 Szakmai törzsanyag NTKRANM1 - Időterv IDŐTERV NTKRANM1 - Nyelv, társadalom, kultúra specializáció Ösvények: Nyelv, társadalom, kultúra szakirány MK-1 Nyelv, társadalom, kultúra szakirány 1 2 3 4 - A mérföldkőben gyűjtendő:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK ELŐTANULMÁNYI RENDJE

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK ELŐTANULMÁNYI RENDJE 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK A képzés célja: A képzés célja magas szintű tanárképzés a középiskolai magyar nyelv- és irodalomoktatás számára, illetve szakemberek képzése a humán kultúra különböző területeire.

Részletesebben

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány A Komplex vizsga II. (magyar nyelvtudomány) előfeltételei: TNM 2120 Leíró grammatika 3. Szintagmatan, mondattan;

Részletesebben

Tematika a Szókészlettan című tárgyból

Tematika a Szókészlettan című tárgyból Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szókészlettan című tárgyból 1. A szókészlet fogalma. Lexikológia és lexikográfia 2. Szókészlet és szókincs. Az egyén szókincse 3. A mai magyar

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

Nyelvtudományi Tanszék

Nyelvtudományi Tanszék Nyelvtudományi Tanszék 2016 Mit kínálunk? A magyar szakosok nyelvészeti óráinak meghirdetése és az ezzel kapcsolatos mindenféle ügyintézés, tantervi tanácsadás Minden elsős osztatlan tanár szakosnak ősszel

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány a 2015-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom Tantárgy kódja MAM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 Leíró magyar alaktan, szófajtan szem. BTMAN112 M. Kabán Annamária 10.00-12.00 Bevezetés az irodalomtudományba szem. BTMAN108 Tasi Réka 11.00-12.00 Fonetika szem.

Részletesebben

Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve szeptemberétől

Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve szeptemberétől Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve 2006. szeptemberétől Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály x Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István x Kommunikáció AIB1003

Részletesebben

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2.

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2. Pedagógia nappali alapszak Pedagógia alapozó képzés Félév és heti óraszám Számonkérés típusa Kredit 1 2 3 4 5 Bevezetés az oktatás és az iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe

Részletesebben

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon választható Minor Más szakon Meghirdető tanszék/intézet MAGYAR ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA

Részletesebben

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3 Mintatanterv kód: AN74+MR7_2015OOZN Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - magyartanár szakos hallgatók számára (nappali tagozat) özös képzési szakasz ( félév, 180 kredit) (74 kredit angol nyelv

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit. Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag

pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit. Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tantervi útmutató Magyar nyelv és irodalom Alapképzési (BA) szak Debrecen 2006 Tartalom A magyar nyelv és irodalom alapképzési szak szerkezete...3 Alapozó ismeretek...

Részletesebben

Bölcsészettudományi alapozó képzés (Kód: BOALANB1)

Bölcsészettudományi alapozó képzés (Kód: BOALANB1) Bölcsészettudományi alapozó képzés (Kód: BOALANB1) A végzettség megnevezése: "-" Tagozat: Nappali. Képzési szint: Főiskolai szintű alapképzés. A képzés jellege: Alapképzés. Tanárképesség: nem tanárképes.

Részletesebben

2013/2014. tanév II. félév

2013/2014. tanév II. félév 2013/2014. tanév II. félév KÖVETELMÉNYEK Szociolingvisztika MAO1103 Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit főiskolai

Részletesebben

Alapozó ismeretek A tanegység Köv. Tanóra Előfeltétel Kredit

Alapozó ismeretek A tanegység Köv. Tanóra Előfeltétel Kredit Szak megzése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Anglisztika alapszakos bölcsész Tagozat: Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program A program rövid bemutatása: A nagy kulturális örökséggel rendelkező Japán megértése csak Japán kulturális gyökereinek és fejlődési sajátosságainak

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Német nyelv és kultúra tanára mintatanterve (általános iskolai tanár, 10 félév) Heti óraszám. Féléves Beszámolási kötelezettség

Német nyelv és kultúra tanára mintatanterve (általános iskolai tanár, 10 félév) Heti óraszám. Féléves Beszámolási kötelezettség Német nyelv és kultúra tanára mintatanterve (általános iskolai tanár, 10 félév) Neptun kód Tanegység Heti óraszám Féléves óraszám Beszámolási kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Nappali Tagozat: Alapozó ismeretek A tanegység

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Nappali Tagozat: Alapozó ismeretek A tanegység Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Nappali Alapozó ismeretek tanóra Előfeltétel* Kredit NBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe

Részletesebben

Felvétele. 2 K 5 2 k BBLSZ90100 I SZO. 2 K 5 2 k I OL

Felvétele. 2 K 5 2 k BBLSZ90100 I SZO. 2 K 5 2 k I OL Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon választható Meghirdető intézet/tanszék ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTERV FRANCIA, OLASZ, SPANYOL szakirányok

Részletesebben

Tantárgyfelelős. Kredit pont. tanszék/ intézet. Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör Ildikó x

Tantárgyfelelős. Kredit pont. tanszék/ intézet. Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör Ildikó x TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (ANGOL, NÉMET ÉS FRANCIA NYELVŰ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK) Tantágy neve Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör

Részletesebben

ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉK 2009/2010. tanév tavaszi félév

ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉK 2009/2010. tanév tavaszi félév ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉK 2009/2010. tanév tavaszi félév név hétf kedd szerda csütörtök péntek szombat Dr. Tóth Szergej tanszékvezet fiskolai tanár kötetlen Gaál Zsuzsanna adjunktus 02.09., 03.09.,

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Leíró magyar alaktan, szófajtan ea. BTOMA2N05 Kabán Annamária B2/317 (107) Pedagógia (A csoport): Bevezetés a pedagógiai tanulmányokba Ádám Anetta C1/304/b

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

IDŐTERV. Ösvények: Magyar nyelv- és irodalom nyelv és kultúra szakirány MK-1 Nyelvmentori ismeretkör

IDŐTERV. Ösvények: Magyar nyelv- és irodalom nyelv és kultúra szakirány MK-1 Nyelvmentori ismeretkör MAKSANB1 - Időterv MAKSANB1 - Nyelv és kultúra specializáció IDŐTERV Ösvények: MK-1 Nyelvmentori ismeretkör 1 2 3 4 5 6 - A mérföldkőben gyűjtendő: 16 kredit - Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): NVNB01

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv-és Irodalomtudományi Tanszékén Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK

Részletesebben

Magyar mint idegen nyelv második tanár szak mintatanterve

Magyar mint idegen nyelv második tanár szak mintatanterve Magyar mint idegen nyelv második tanár szak mintatanterve SZAKTERÜLETI 30 00, 0030 0041 004, 0043 0051 0061 0071 005 0080, 0081 01 0111 011 0131 0141 Diszciplináris kérdések, oktatás- és intézménytörténet

Részletesebben

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 58. NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA Szerkesztette: GECSŐ TAMÁS KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA, SZÉKESFEHÉRVÁR TINTA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 2006 TARTALOM

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek kollokvium

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz Mintatanterv kód: M7+T76 201OOZN Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára özös képzési szakasz (/V/SZ) TÖRZSTÁRGYA - PEDAGÓGIA (13 REDIT) Tanári

Részletesebben

Követelmény. Kreditpont. típusa. 2 K k BBNSZ90100 I PO SZO. 2 K k I RS OL

Követelmény. Kreditpont. típusa. 2 K k BBNSZ90100 I PO SZO. 2 K k I RS OL ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA FRANCIA, OLASZ, SPANYOL szakirányok Francia kultúra fakultatív modul, Olasz irodalom és kultúra fakultatív modul, Spanyol nyelv és kultúra fakultatív modul, Egyéb

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) Bölcsészettudományi Kar (ME-BTK)

Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) Bölcsészettudományi Kar (ME-BTK) Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) felvételi elbeszélgetés Motivációs beszélgetés közéleti-szakmai tevékenységről: motiváció, szakmai tájékozottságés ismeretek, verbális képességek, elhivatottság, pályaorientáció

Részletesebben

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ Tanrendi előírások, leckekönyvi adatok az I. évfolyam számára 2016/2017. I. félév

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ Tanrendi előírások, leckekönyvi adatok az I. évfolyam számára 2016/2017. I. félév MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ Tanrendi előírások, leckekönyvi adatok az I. évfolyam számára Neptun kód Tanegység Félévi óraszám Beszámolási kötelezettség Kredit BTOMA1L01 Bevezetés az 5

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 15

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 8.00-10.00 Kommunikáció szóban és írásban szem. BTOMA1N07 Rostás Édua Nyelvész 16.00-18.00 NYELV ÉS TÁRSADALOM EA. BTOMA1N08 Gréczi-Zsoldos Enikő Nyelvész 11.00-12.00

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kommunikációs gyakorlatok írásban A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv Az ME BTK a bolognai felsőoktatási rendszer (a ciklusokra bontott, osztott képzés) mindhárom szintjén biztosítja a magyar szakos hallgatók képzését: hároméves

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

2015-től felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2015-től felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2015-től felvett hallgatóknak k = kötelező tanegység

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDB1702 Az oktatáskutatás módszerei A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Schmercz István főiskolai tanár Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 3 Féléves óraszám (levelező): 9 Félévzárás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

2007. szeptemberétől

2007. szeptemberétől Szabad bölcsészet alapszak Esztétika szakirány mintatanterve 2007. szeptemberétől Tantágy neve Filozófiatörténet Bevezetés a művészettörténetbe és a művészettörténet irodalmába Bevezetés az etikába Bevezetés

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

SZTE JGYPK AHI ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉK 2009/2010. tanév őszi félév

SZTE JGYPK AHI ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉK 2009/2010. tanév őszi félév Dr. Tóth Szergej tanszékvezető főiskolai tanár SZTE JGYPK AHI ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANSZÉK 2009/2010. tanév őszi félév név hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat szept. 22.,.. 12 14 13-14 szept.

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 8.30-10.00 10.00-12.00 12.00-14.00 BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA /kéthetente/ BTOMA1N05 Kemény Gábor Nyelvész Könyvtár 10.00-12.00 Bevezetés a nyelvtudományba

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

Szombathely, 2011. február 5. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár

Szombathely, 2011. február 5. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Jelentéstan című tárgyból Előadások 1. A jelentéstan tárgya, helye a nyelvtudományban. Rövid történeti előzmények 2. A jelentés fogalma: a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK II. félév

KÖVETELMÉNYEK II. félév Spontán érés támogatása, korai fejlesztés FP1207 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Konzultációs óraszám 0+15 gyakorlati jegy nincs Tantárgyfelelős neve és beosztása Jeneiné Novák Erzsébet Kojszáné Siska

Részletesebben

a 2015-től fölvett hallgatóknak

a 2015-től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Ókori és keleti filológia képzési ág Keleti nyelvek és kultúrák alapszak, tibeti szakirány a 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam 9.00-10.00 BEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA EA. BTMAN101 Kollár Krisztián Ferdinandy 10.00-12.00 FONETIKA EA. BATMAN102 Kabán Annamária Ferdinandy 14.00-16.00 FILOZÓFIATÖRTÉNET EA. BTSBN001X01 Gáspár Csaba XXXV.

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 14 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 7 kollokvium

Részletesebben

2006. szeptemberétől

2006. szeptemberétől Romanisztika alapszak - francia szakirány mintatanterve Kötelező tantárgyak Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Kommunikáció AIB1003 2 0 K 2 MY Könyvtárismeret AIB1009 2

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német szakirány től fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német szakirány től fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német szakirány 2015-től fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben