Magyar alapszak Tantárgyi programok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar alapszak Tantárgyi programok"

Átírás

1 Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően fontos területének fogalmi és problémavilágába. Bemutatja a metafizika, az ismeretelmélet, a történelemfilozófia és a politikai filozófia főbb témaköreit, s vázlatosan áttekinti a felsorolt filozófiai diszciplínákban történetileg változó formákban megfogalmazódó legjellegzetesebb kérdésfeltevéseket és válaszkísérleteket. Steiger K.: Filozófia (Tankönyv). Holnap Kiadó, Bp., Steiger K.: Bevezetés a filozófiába (Szöveggyűjtemény). Holnap Kiadó, Warburton, R.: Bevezetés a filozófiába. Kossuth Könyvkiadó, Bp., Collingwood, R. G.: A történelem eszméje. Gondolat Kiadó, Bp., Politikai filozófiák enciklopédiája. Kossuth Könyvkiadó, Bp., Huoranszky F. (szerk.): Modern politikai filozófia. Osiris Láthatatlan Kollégium. Bp., Tantárgyfelelős: Prof. dr. Tallár Ferenc Oktatók: Dr. Komorjai László

2 Tantárgy neve: Kommunikáció szóban és írásban (Társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret) Kredit: 1, 3, 1 Félév: 2., 3., 4. Heti óraszám: 1 i jegy X Tantárgy leírása: Társadalmi ismeretek: Bevezetés a szociológia alapfogalmaiba, összefüggésrendszerébe, gondolkodásmódjába. Kommunikáció: A kommunikáció jelensége, megközelítésének nézőpontjai. A kommunikációs létmódok. A retorikai alkotófolyamat. Kommunikáció a világhálón. Informatika: A felsőfokú tanulmányokhoz szükséges elektronikus adatközlés és információszerzés fejlesztése. Hálózati, könyvtári információforrások. Könyvtárismeret: A könyvtári információszerzés technikája. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris K., Bp., Horányi Özséb: Kommunikáció I II. General Press, Bp., Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth K., Bp., Balázs Géza (szerk.): A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője. MTA Társadalomkutató Központ, Bp., L. Aczél Petra: Retorika. Krónika Nova K., Bp., Kis B. Prószéky G.: Számítógéppel emberi nyelven. SZAK K., Bicske, Indexelőszolgáltatások. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 47 [2000]1: 3 19; Internetkatalógusok. Uo. 2: Tantárgyfelelős: Dr. Guttmann Milós Oktatók: Dr. Balázs Géza, Nagyné dr. Markó Julianna, Hajba Renáta, Barták Balázs

3 Tantárgy neve: Bevezetés az irodalomtudományba Kredit: 2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 1, 1 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: Az előadás és a szeminárium célja az, hogy a hallgatók középiskolában szerzett irodalomtörténeti ismereteit és műismeretét az irodalomelmélet elmélyítésével szemléleti egységbe vonja. Egyszerre mutassa meg az irodalom kommunikációs funkcióját és esztétikai minőségét, s ezzel segítse a szövegek befogadásában, egyszersmind az esztétikai igényesség kialakításában. Az előadás többek közt az irodalmi jelenség vizsgálatának tudományelméleti alapjaival ismerteti meg a hallgatókat, foglalkozik az irodalom általános és ágazatesztétikai kérdéseivel, illetve az irodalmiság alaki és megformáltságbeli sajátosságaival. Szerdahelyi István: Irodalomelmélet mindenkinek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Vilcsek Béla: Az irodalomtudomány provokációja. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Szemiotika és irodalomtudomány. Szerk: Kanyó Zoltán. JATE Kiadó, Szeged, Bevezetés az irodalomelméletbe. Szerk: Dobos István. Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Czetter Ibolya Oktatók: Dr. Czetter Ibolya, Barták Balázs

4 Tantárgy neve: Irodalomtudományi proszeminárium Kredit: 2 Félév: 2. Heti óraszám: 30 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X Tantárgy leírása: A szemináriumon a hallgatók megismerkedhetnek a klasszikus és a modern filológia főbb képviselőivel, fontosabb periodikáival és köteteivel. Áttekintik a magyar irodalom néhány klasszikusának kiadásával összefüggő textológiai kérdéseket. A résztvevők megismerkedhetnek a már elkészült és a folyamatban lévő kritikai kiadások eddigi tapasztalataival (kritikájával). Elsajátítják a bibliográfiai alapismereteket, közösen elemzik a XX. századi magyar írók bibliográfiái című sorozat köteteit. Király György: A filológus kalandozásai. Bp., Kovács Sándor István: Eleink tündöklősége. Bp., Kelevéz Ágnes: A keletkező szöveg esztétikája. Bp., Németh László bibliográfia (összeállította: Hartyányi István és Kovács Zoltán. Bp., Petőfi Sándor összes művei. (Kritikai kiadás. Szerk.: Kerényi Ferenc.) Bp. Tantárgyfelelős: Dr. Czetter Ibolya Oktatók: Dr. Czetter Ibolya, Juhász Andrea, Barták Balázs

5 Tantárgy neve: Bevezetés a nyelvtudományba. Nyelvészeti filológia Kredit: 2, 2 Félév: 1. Heti óraszám: 2, 2 i jegy X Tantárgy leírása: Előadás: A nyelvtudomány tárgya, feladata. A nyelv fogalma, szerepe. A nyelv beszéd és a gondolkodás összefüggései. A nyelv és a nyelvhasználat aspektusai, ezek kutatás-módszertani vetületei. Nyelvészeti filológiai szeminárium: A hallgatók bevezetése a szöveg helyre állításának tudományába, a régi korok írott emlékeinek nyelvészeti tanulmányozásába. Szövegek kritikája, értelmezése, magyarázata. Nyelvészeti filológiai tudnivalók Fodor István: Mire jó a nyelvtudomány? Gondolat Kiadó, Bp., Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek. Corvina Kiadó, Bp., Telegdi Zsigmond: Bevezetés az általános nyelvészetbe. Tankönyvkiadó, Bp., H. Bottyánfy Éva Horváth Mária Korompay Klára D. Mátai Mária: Bevezetés az egyetemi magyar nyelvészeti tanulmányokba. Tankönyvkiadó, Bp., Tolcsvai Nagy Gábor szerk.: Nyelvi fogalmak kisszótára. Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Vörös Ferenc Oktatók: Dr. Vörös Ferenc, Hajba Renáta

6 Tantárgy neve: Szövegtan Kredit: 2, 2 Félév: 6. Heti óraszám: 1, 1 i jegy X Tantárgy leírása: A szöveg fogalma és fajtái. A magyar szövegtan tudománytörténete. A szövegtan kutatási területi és az egyes területek leírása. Az alkalmazott szövegtan. Szövegelemzési gyakorlatok. Petőfi S. János: Szöveg, szövegtan, műelemzés. Bp., Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan. Osiris Kiadó, Bp., Robert de Beaugrande, Wolfgang Dressler: Bevezetés a szövegnyelvészetbe. Corvina Kiadó, Bp., Tolcsvai Nagy Gábor: Szövegtan. Bp. Békési Imre: Szövegszerkezeti alapvizsgálatok. Akadémiai Kiadó, Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Vörös Ottó Oktatók: Dr. Vörös Ottó, Pintérné Bujtás Tímea

7 Tantárgy neve: Szabadon választható alapszakos tárgyak irodalomtudományból Kredit: 5 (=2+3) Félév: 1 v. 2. v. 3. v. 4. v. 5. v. 6. Heti óraszám: 1, 1 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X Tantárgy leírása: A Szabadon választható alapszakos tárgyak keretében valamennyi szemeszterben a tanszékeinken folyó aktuális kutatások témáiban hirdetünk meg kurzusokat. R.Wellek A. Warren: Az irodalom elmélete, Gondolat Kiadó, Bp., 1972.; Osiris Kiadó, Bp., Bókay Antal, Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban. Bp., Osiris, Lőrinczy Huba, Világkép és regényvilág, Savaria University Press, Szombathely, Szepes E. Szerdahelyi I., Verstan, Gondolat, Bp., 1981.; Tárogató, Bp., [2000.] Magyar Ferenc, Furfang és kaland, Savaria University Press, Szombathely, Tantárgyfelelős: Prof. dr. Lőrinczy Huba Oktatók: Prof. dr. Lőrinczy Huba, dr. Láng Gusztáv, dr. Fűzfa Balázs, dr. Czetter Ibolya, dr. Magyar Ferenc, Juhász Andrea, Barták Balázs

8 Tantárgy neve: Jelentéstan Kredit: 2 Félév: 2. Heti óraszám: 1 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X Tantárgy leírása: A stúdium a jelentésfajták elemzésének, a szómező-tagolásának, a szavak jelentésváltozásának kérdéseit gyakorlati szempontból tárgyalja. Kelemen József: A jelenés és jelentésváltozatok kérdései. In: Imre Samu Szathmári István Szűts László szerk.: Jelentéstan és stilisztika. Akadémiai Kiadó, Bp., Antal László: A jelentés világa. Bp., Rácz Endre Szathmári István szerk.: Tanulmányok a mai magyar nyelv szókészlettana és jelentéstana köréből. Bp., Máté Jakab: A jelentéskutatás újabb útjain. MNy. 1988: Gecső Tamás szerk.: Kontrasztív szemantikai kutatások. Tinta Könyvkiadó, Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Molnár Zoltán Oktatók: Horváthné dr. Gerendás Ágota

9 Tantárgy neve: Uralisztika (Rokon nyelvek) Kredit: 3 Félév: 3. Heti óraszám: 1 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A finn mint rokon nyelv / A cseremisz mint rokon nyelv / A szamojéd nyelvek mint rokon nyelvek Csepregi Márta: A finn mint rokon nyelv. Tankönyvkiadó, Bp. Tantárgyfelelős: Prof. dr. Pusztay János Oktatók: Prof. dr. Pusztay János

10 Tantárgy neve: Szókészlettan Kredit: 3 Félév: 3. Heti óraszám: 1 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: Lexikológia és lexikográfia. Szókészlet és szókincs (fogalma, nagysága, rétegződése). A szókészlet szinkrón és diakrón aspektusai. A szókészlet történeti rétegződése. A mai magyar szókészlet eredet szerinti rendszerezése. A szókészlet földrajzi és társadalmi tagozódása. Frazeológia, parömiológia. Szótártípusok. A korpusznyelvészet. Bodrogligeti András: A szókészlet. In: Hagyományos nyelvtan modern nyelvészet. Tankönyvkiadó, Bp., Bokor József: Szókészlettan. In: A magyar nyelv könyve. 7. átdolgozott és bővített kiadás. Főszerk.: Adamikné Jászó Anna. Trezor Kiadó, Bp., Hadrovics László: Magyar frazeológia. Történeti áttekintés. Akadémiai Kiadó, Bp., Rácz Endre és Szathmári István (szerk.): Tanulmányok a mai magyar nyelv szókészlettana és jelentéstana köréből. Tankönyvkiadó, Bp., Zsilinszky Éva: Szókészlettörténet. In: Magyar nyelvtörténet. Szerk. Kiss Jenő és Pusztai Ferenc. Osiris Kiadó, Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Vörös Ferenc Oktatók: Dr. Vörös Ferenc, Horváthné dr. Gerendás Ágota

11 Tantárgy neve: Kommunikáció szóban és írásban. Nyelvhelyesség Kredit: 2 Félév: 4. Heti óraszám: 1 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X Tantárgy leírása: A nyelvi hagyomány, az együttműködés kialakította közös nyelvhasználatra való figyelem felhívása, továbbá a nyelvi normára megállapított nyelvhelyességi szabályok, illetve helytelenségek, nyelvművelő babonák tudatosítása. Balázs Géza: Magyar nyelvhelyességi lexikon. Corvina Kiadó, Bp., Tótfalusi István: Magyar nyelvhelyességi kéziszótár A Z-ig. Merényi Kiadó, Bp., Zimányi Árpád: Nyelvhelyesség. Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger, Kemény Gábor Szántó Jenő szerk.: Mondd és írd! Válogatott nyelvművelő cikkek. Auktor Könyvkiadó, Bp., Grétsy László Kovalovszky Miklós szerk.: Nyelvművelő kézikönyv I II. Akadémiai Kiadó, Bp., 1980, Tantárgyfelelős: Dr. Vörös Ottó Oktatók: Hajba Renáta

12 Tantárgy neve: Kommunikáció szóban és írásban. Nyelvpolitika, nyelvi tervezés Kredit: 2 Félév: 4. Heti óraszám: 1 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X Tantárgy leírása: A világ és Európa nyelvi problémái Nyelvpolitikai helyzetek A nyelvpolitika, nyelvi tervezés elméleti alapjai Nyelvi emberi jogok, nyelvpolitikai szabályozások Jelnyelvek Nyelvtörvények (francia, magyar, lengyel) Nyelvstratégia és nyelvi programok. Napjaink legfontosabb nyelvstratégiai kihívásai kiemelten figyelembe véve az Európai Unióhoz való csatlakozást (kis nyelvek sorsa az Európa Unióban, nyelvművelés az Európa Unióban, stb.) Kiss Jenő: Magyar anyanyelvűek magyar nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Róka Jolán and Géza Balázs: Media and Lingustics. ELTE, Bp., Szépe György: Nyelvpolitika: múlt és jövő. Iskolakultúra, Pécs, Tolcsvai Nagy Gábor: A nyelvi norma. Akadémiai Kiadó, Bp., Tolcsvai Nagy Gábor szerk.: Nyelvi tervezés. Universitas Kiadó, Bp., Balázs Géza: Magyar nyelvstratégia. MTA. Budapest, Balázs Géza: Magyar nyelvkultúra az ezredfordulón. Bp., Kontra Miklós Saly Noémi szerk.: Nyelvmentés vagy nyelvárulás? M Z. Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. Osiris Kiadó, Bp., Szépe György Derényi András szerk.: Nyelv, hatalom, egyenlőség. Corvina Kiadó, Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Vörös Ottó Oktatók: Hajba Renáta

13 Tantárgy neve: Történeti stilisztika Kredit: 2 Félév: 5. Heti óraszám: 1 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X Tantárgy leírása: A nyelvi változás és a stílusváltozás viszonya. Az egyéni, a funkcionális, az úgynevezett nyelvi és művészi stílusok jellemzése stílustörténeti szakaszonként. Szövegek (kódexrészletek, bibliafordítások, szépírói és tudományos művek, misszilis levelek stb.) történeti stilisztikai elemzése. Szabó Zoltán: Kis magyar stílustörténet. Tankönyvkiadó, Bp., Szabó Zoltán: A magyar szépírói stílus történetének fő irányai. Corvina Kiadó, Bp., Martinkó András: Nyelvi változás és stílusváltozás. = Imre Samu Szathmári István szerk.: A magyar nyelv története és rendszere. Akadémiai Kiadó, Bp., Herczeg Gyula: A régi magyar próza stílusformái. Tankönyvkiadó, Bp., 1985.; Uő: A XIX. századi magyar próza stílusformái. Tankönyvkiadó, Bp., 1981.; Uő: A modern magyar próza stílusformái. Tankönyvkiadó, Bp., Szathmári István: Három fejezet a magyar költői stílus történetéből. Akadémiai Kiadó, Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Molnár Zoltán Oktatók: Dr. Molnár Zoltán

14 Tantárgy neve: Általános nyelvészet Kredit: 3 Félév: 5. Heti óraszám: 1 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A kurzus egy féléven keresztül az általános nyelvészet következő területeit öleli fel: Nyelv és kommunikáció; A nyelv szerkezete: a nyelvészeti analízis dimenziói; A nyelvi szintek, a nyelvi struktúra modelljei, Nyelv és gondolkodás; A nyelvi leírás iskolái és modelljei; A világ nyelvei; A nyelvek eredete, a nyelvcsaládok, az izolált nyelvek, nyelvcsere, pidgin és kreol nyelvek. Chomsky, N.: Mondattani szerkezetek; Nyelv és elme, Osiris Kiadó, Bp., Crystal, D.: A nyelv enciklopédiája, Osiris Kiadó, Bp., Molnár Katalin: Szemelvénygyűjtemény az általános nyelvészet főbb kérdései című tárgyhoz, BDTF, Szhely., Máté Jakab: A 19. századi nyelvtudomány rövid története, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Máté Jakab: A 20. századi nyelvtudomány történetének főbb elméletei és irányzatai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Bokor József Oktatók: Dr. Bokor József

15 Tantárgy neve: Általános nyelvészet Kredit: 2 Félév: 5. Heti óraszám: 1 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X Tantárgy leírása: A nyelv keletkezése. A világ nyelvei. Természetes és mesterséges nyelvek, nyelvtipológia, nyelvi változás. A nyelv és a gondolkodás kapcsolata. A nyelvi rendszer és elemei. A nyelv és az ember: az egyéniség és a társadalmi identitás nyelvi kifejeződése. A nyelv, az agy és a nyelvi működések diszfunkciói. A gyermeki nyelvelsajátítás: módszerek, elméletek, eredmények. Nyelv, jel, jelnyelv, nyelvi és nem nyelvi kommunikáció. Kenesei István szerk.: A nyelv és a nyelvek. Corvina Kiadó, Bp., Szilágyi N. Sándor: Világunk, a nyelv. Osiris Kiadó, Bp., Péntek János: Teremtő nyelv. Kriterion, Bukarest, Pléh Síklaki Terestyéni szerk.: Nyelv, kommunikáció, cselekvés. Osiris Kiadó, Bp., Pinker, Steven: A nyelvi ösztön. Hogyan hozza létre az elme a nyelvet? Typotex, Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Bokor József Oktatók: Pintérné Bujtás Tímea

16 Tantárgy neve: A magyar nyelvtudomány története Kredit: 3 Félév: 6. Heti óraszám: 1 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A nyelvtudomány legkiválóbbjai munkásságának áttekintése a XVI XVII. századi grammatikáktól és nyelvtanféléktől kezdve napjainkig (Sylvester János, Szenczi Molnár Albert, a Debr.Gr., Révai Miklós, Verseghy Ferenc stb.). A finnugor nyelvtudomány magyar úttörői: Sajnovics János és Gyarmathi Sámuel. Az ugor török háború. A magyar történeti nyelvtudomány és képviselői: Szinnyei Józseftől Simonyi Zsigmondon át Melich Jánosig, Gombocz Zoltánig. Csűry Bálint és debreceni tanítványai. A budapesti nyelvtörténeti iskola : Bárczi Géza, Benkő Loránd. A nagy szintézisek korszaka (nyelvjárási atlasz, akadémiai nyelvtan, etimológiai és nyelvtörténeti szótár, nyelvművelő kézikönyv, történeti grammatika, magyar grammatika, magyar dialektológia stb.), a budapesti és a vidéki (szegedi, szombathelyi) nyelvészeti műhelyek stb. Szathmári István: Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk. Akadémiai Kiadó, Bp., H. Tóth Imre: A nyelvtudomány története a XX. század elejéig: csomópontok és átvezető szálak. SUP, Szombathely, Máté Jakab: a 19. századi nyelvtudomány rövid története. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Máté Jakab: A 20. századi nyelvtudomány történetének főbb elméletei és irányzatai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., A múlt magyar tudósai c. sorozat (Éder Zoltán: Révai Miklós. Akadémiai Kiadó, Bp., 1972; Tompa József: Simonyi Zsigmond. Akadémiai Kiadó, Bp., 1975.; stb.) Bokor József: Előrevivő és visszahúzó vonások a 19. sz. végének magyar nyelvtudományában. Jankovics József Kósa László Nyerges Judit Wolfram Seidler szerk.: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében I II. Die ungarische Sprache und Kultur im Donauraum I II. Bp. Wien, Tantárgyfelelős: Dr. Bokor József Oktatók: Dr. Bokor József

17 Tantárgy neve: Pszicholingvisztika Kredit: 3 Félév: 6. Heti óraszám: 1 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A pszicholingvisztika tárgya, vizsgálati módszerei; az állati és az emberi kommunikáció; az agy és a nyelv; a nyelv és a pszichikum; a beszédtett, a beszédértés; a nem verbális és verbális kommunikáció sajátosságai, az interakció válfajai; a társas érintkezés szociálpszichológiája; a nyelvi tudat, a nyelvi viselkedés, a beszédhelyzet és a nyelvhasználat összefüggései. Deme László: A beszéd és a nyelv. Bp., Pléh Csaba Trestyéni Tamás szerk.: Beszédaktus kommunikáció interakció. Bp., Pléh Csaba: A pszicholingvisztika horizontja. Bp., Pléh Csaba vál. és szerk.: A beszédmegértés és a beszédprodukció pszichológiája. Tankönyvkiadó, Bp., Gósy Mária: Pszicholingvisztika. Corvina Kiadó, Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Bokor József Oktatók: Dr. Bokor József

18 Tantárgy neve: Bevezető tárgyak Kredit: 8 (4, 4) Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2, 2 i jegy X Tantárgy leírása: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a nyelvrokonság legalapvetőbb fogalmaival, az uráli népekkel és kultúrájuknak lényeges elemeivel, az uráli nyelvcsalád nyelveivel és ezeknek sajátosságaival, valamint a magyar nyelv finnugor alapjaival. Tantárgyelemek: Bevezetés az uralisztikába (szem., 2 óra); Az uráli nyelvcsalád nyelvei (ea., 2 óra) Abondolo, Daniel (ed.): The Uralic Languages. London New York, Csepregi Márta (szerk.): Finnugor kalauz. Panoráma Kiadó, Bp., Hajdú Péter (szerk.): Uráli népek. Corvina Kiadó, Bp., Hajdú Péter: Az uráli nyelvészet alapkérdései. Bp., Hajdú Péter: Bevezetés az uráli nyelvtudományba. Bp., Hajdú Péter Domokos Péter: Uráli nyelvrokonaink. Tankönyvkiadó, Bp., Laakso, Johanna (szerk.): Uralilaiset kansat. Tietoa suomen sukukielistä ja niiden puhujista. WSOY, Porvoo Helsinki Juva, Pusztay János: Az ugor-török háború után. Magvető, Bp., Pusztay János: Ha Én szólok, Észak beszél. Pécs, Róna-Tas András: A nyelvrokonság. Kalandozások a történeti nyelvtudományban. Bp., Sinor, Denis (ed.) The Uralic Languages. Description, History and Foreign Influences. Leiden New York Kopenhavn Köln, Zsirai Miklós: Finnugor rokonságunk. Az uráli nyelvrokonainkkal kapcsolatos ismeretés forrásanyag összegzésével közreadja Zaicz Gábor. Bp., Tantárgyfelelős: Dr. Székely Gábor Oktatók: Dr. Székely Gábor, prof. dr. Pusztay János

19 Tantárgy neve: Finn vagy észt nyelv Kredit: 16 (4, 4, 4, 4) Félév: 2., 3., 4., 5. Heti óraszám: 3, 3, 3, 3 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X Tantárgy leírása: A tantárgy célja egy rokon nyelv nyelvtani rendszerének, szókészletének elsajátítása. A hallgatók választhatnak, hogy a finn vagy az észt nyelvet kívánják-e tanulni. Tantárgyelemek: Finn vagy észt nyelv 1. (szem., 4 óra); Finn vagy észt nyelv 2. (szem., 4 óra); Finn vagy észt nyelv 3. (szem., 3 óra); Finn vagy észt nyelv 4. (szem., 3 óra) Kenttälä, Marjukka: Kieli käyttöön. Suomen kielen alkeisoppikirja. Yliopistopaino, Helsinki, Lepäsmaa, Anna-Liisa Silfverberg, Leena: Suomen kielen alkeisoppikirja. Mészáros Edit: A finn leíró nyelvtan alapjai. Szeged, Nuutinen, Olli: Suomea suomeksi 1 2. SKS, Helsinki, Silfverberg, Leena: Suomen kielen jatko-oppikirja. White, Leila: Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Helsinki, Kippasto, Anu Nagy Judit: Észt nyelvkönyv (második kiadás). Miskolc, 2002 Pusztay János: Könyv az észt nyelvről. Folia Estonica III, Szhely, Tantárgyfelelős: Prof. dr. Pusztay János Oktatók: Pitkäsalo, Eliisa; Ilves, Marju

20 Tantárgy neve: Finnugor nyelvészet Kredit: 16 (4, 4, 4, 4) Félév: 2., 3., 4., 5. Heti óraszám: 2, 2, 2, 2 i jegy X Tantárgy leírása: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat az uráli összehasonlító nyelvészet (azon belül a lexikológia, a hangtörténet és a morfológia) alapjaival. Tantárgyelemek: Uralisztika 1. (Lexikológia) előadás, 2 óra; Uralisztika 2. (Hangtörténet) előadás, 2 óra; Uralisztika 3. (Morfológia 1.) előadás, 2 óra; Uralisztika 4. (Morfológia 2.) előadás, 2 óra; Az 5. félévben szigorlat. Abondolo, Daniel (ed.): The Uralic Languages. London New York, Bynon, Theodora: Történeti nyelvészet. Osiris Kiadó, Bp., Hajdú Péter: Az uráli nyelvészet alapkérdései. Bp., Hajdú Péter: Bevezetés az uráli nyelvtudományba. Bp., Pusztay János: Nyelvek bölcsőjénél. Akadémiai Kiadó, Bp., Sinor, Denis (ed.) The Uralic Languages. Description, History and Foreign Influences. Leiden New York Kopenhavn Köln Tantárgyfelelős: Prof. dr. Pusztay János Oktatók: Prof. dr. Pusztay János, dr. Székely Gábor

21 Tantárgy neve: Egy kisebb uráli nyelv Kredit: 2 Félév: 4. Heti óraszám:2 Óratípus: Előadás Értékelés: Kollokvium i jegy X Tantárgy leírása: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat egy szabadon választott kisebb uráli nyelv nyelvtani rendszerének és szókészletének alapjaival. Választható rokon nyelvek: mari, nyenyec, vogul. Tantárgyelem: Egy kisebb uráli nyelv (szem., 2 óra) Décsy, Gyula: Yurak Chrestomathy = Indiana University Uralic and Altaic Series 50. Bloomington, Hajdú Péter: Chrestomathia Samojedica. Tankönyvkiadó, Bp., Sammallahti, Pekka: Material from Forest Nenets. Castrenianumin toimitteita 2. Helsinki, Kálmán Béla: Chrestomathia Vogulica. Tankönyvkiadó, Bp., Kálmán Béla: Wogulische Texte mit einem Glossar. Bp., Bereczki Gábor: Chrestomathia Ceremissica. Tankönyvkiadó, Bp., 1990 Tantárgyfelelős: Dr. Kuznecova Margarita Oktatók: Dr. Kuznecova, Margarita; prof. dr. Pusztay János, dr. Székely Gábor

22 Tantárgy neve: Finnugor irodalmi stúdiumok Tátgykódok: Kredit: 4 Félév: 6. Heti óraszám: 2 i jegy X Tantárgy leírása: A tantárgy célja a finn vagy észt irodalom, ill. a kis uráli népek irodalmi kérdéseinek rövid bemutatása. Választható a következő tantárgyelemek egyike: Finn vagy észt irodalom 1. (ea., 2 óra); Finn vagy észt irodalom 2. (ea., 2 óra); A kis uráli népek irodalmának kérdései (szem., 2 óra) Laitinen, Kai A finn irodalom története Gondolat Kiadó, Bp., Domokos Péter: Az udmurt irodalom története. Akadémiai Kiadó, Bp., Domokos Péter: A kisebb uráli népek irodalmának kialakulása. Akadémiai Kiadó, Bp., Domokos Péter: Szkítiától Lappóniáig. Universitas, Bp., Pusztay János: A mari irodalomtörténet vázlata. Életünk, 1977/6, Pusztay, János: Das literarische Leben und die Literatur der Tscheremissen. Neohelicon VI, 1978, Képes Géza: Napfél és éjfél. Magyar Helikon Kiadó, Bp., Medveének. Európa Kiadó, Bp., Hozott isten, holdacska. Európa Kiadó, Bp., Földisten lánykérőben. Európa Kiadó, Bp., A Minoritates mundi Literatura c. sorozat kötetei. Szombathely, 1999-től Tantárgyfelelős: Dr. Kuznecova, Margarita Oktatók: Dr. Kuznecova, Margarita; prof. dr. Pusztay János, Pitkäsalo, Eliisa; Ilves, Marju

23 Tantárgy neve: Választható kurzusok Kredit: összesen 4 Félév: 6. Heti óraszám: 2 i jegy X Tantárgy leírása: A tantárgy célja a hallgatók ismereteinek elmélyítése az uralisztika, a finn vagy az ész nyelv, a kisebb uráli nyelv és az uráli népek irodalma tárgykörében. Választható tantárgyelemek egyebek mellett a következők: Finnugor kutatások módszertana, Nyelvészeti alapfogalmak, Finn magyar kontrasztív nyelvészet, Finn nyelvtani gyakorlatok 1., Finn nyelvtani gyakorlatok 2., Észt magyar kontrasztív nyelvészet, Észt nyelvtani gyakorlatok 1., Észt nyelvtani gyakorlatok 2., Finn beszédgyakorlat 1., Finn beszédgyakorlat 2., Észt beszédgyakorlat 1., Észt beszédgyakorlat 2., Finn művelődéstörténet, Észt művelődéstörténet, Orosz szakszövegolvasás 1., Orosz szakszövegolvasás 2., Angol szakszövegolvasás, Német szakszövegolvasás. Tantárgyfelelős: Dr. Székely Gábor Oktatók: Dr. Székely Gábor; prof. dr. Pusztay János; dr. Kuznecova, Margarita; Pitkäsalo, Eliisa; Ilves, Marju

24 Tantárgy neve: Általános és történeti bevezetés Kredit: 2, 2 Félév: 3. Heti óraszám: 2, 1 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: Alapozó jellegű, komplex nyelvészeti tantárgy: a nyelvtudományt (nyelvről való gondolkodást) immanens módon, illetve történeti fejlődésében mutatja be. A hallgatóban ennek megfelelően kialakítja a szak megkívánta nyelvészeti látásmódot, műveltséget. E kettős funkciót a tantárgyon belül két kurzus szolgálja: A nyelvtudomány története, Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe. Kenesei I. (szerk): A nyelv és a nyelvek. Akadémiai Kiadó, Bp., Crystal, D.: A nyelv enciklopédiája. Osiris Kiadó, Bp., (részletek) Általános Nyelvészeti tanulmányok. (kötetrészek, részletek) Robins, R.: A nyelvészet rövid története. Osiris Kiadó, Bp Máté Jakab: A nyelvtudomány (vázlatos) története az ókortól a 19. század elejéig. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Tantárgyfelelős: Prof. dr. Balázs Géza Oktatók: Balaskó Mária, Kovács László

25 Tantárgy neve: Pszicholingvisztika, neurolingvisztika Kredit: 2, 2 Félév: 3., 6. Heti óraszám: 1, 1 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy a nyelv létezési módjának, működésének és működtetésének interdiszciplináris bemutatására vállalkozik. Részletes ismereteket közöl (a megfelelő részeket gyakorlati formában sajátíttatja el) a beszédértés, - létrehozás mechanizmusairól, a nyelvi ontogenezisről, a beszéd neurológiai alapjairól. A tantárgy ismeretköreit a Pszicholingvisztika és a Neurolingvisztika közvetítik. Gósy M.: Pszicholingvisztika. Corvina Kiadó, Bp., Lengyel Zs.: Bevezetés a pszicholingvisztikába. Egyetemi Kiadó, Veszprém, Lengyel Zs.: Gyermeknyelv. Gondolat Kiadó, Bp., Pléh Cs.: Mondatmegértés a magyar nyelvben. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Bánréti Z. (szerk.): Nyelvi struktúrák és az agy. Corvina Kiadó, Bp., Tantárgyfelelős: Prof. dr. Lengyel Zsolt Oktatók: Prof. dr. Lengyel Zsolt, Kovács László

26 Tantárgy neve: Szociolingvisztika Kredit: 2, 1, 1 Félév: 4., 5., 6. Heti óraszám: 2, 1, 1 i jegy X Tantárgy leírása: A tantárgy a nyelv és társadalom összefüggéseit vizsgálja, a nyelv társadalmi szintű változatait mutatja be az életkor, a státusz és a nemek tükrében. Elsajátíttatja a különböző szociolingvisztikai dimenziók és a szociolektusok különbözőségét. Részletesen tárgyalja a többségi és kisebbségi nyelvhasználat viszonyát, a kisebbségek nyelvi érvényesülését, a tömeges kétnyelvűség társadalmi vetületét. Ezeket az ismeretköröket a Bevezetés a szociolingvisztikába, az Alkalmazott szociolingvisztika és a Nyelvi szocializáció című kurzusok közvetítik. Kiss J. Társadalom és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Wardhaugh, R. Szociolingvisztika. Osiris Kiadó, Bp., Kontra M. (szerk.): Nyelv és társadalom a rendszerváltozáskori Magyarországon. Osiris Kiadó, Bp., Lengyel Zs., Navracsics J., Szabari K. és Szépe Gy. Szociolingvisztika δ π. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, Kisebbségkutatás c. folyóirat számai ig. Tantárgyfelelős: Dr. Guttmann Miklós Oktatók: Prof. dr. Balázs Géza, Balaskó Mária

27 Tantárgy neve: Fordítás és tolmácsolás Kredit: 2, 2, 2 Félév: 3., 4., 6. Heti óraszám: 2, 1, 1 i jegy X Tantárgy leírása: A tantárgy elméleti és gyakorlati szinten foglalkozik a fordítástudománnyal és a tolmácsoláskutatással. Megismertet az irodalmi szöveg és a szakszöveg fordításával, a lexikai, szemantikai és grammatikai átváltási műveletekkel. Részletezi a fordítás és a tolmácsolás interdiszciplináris, szociolingvisztikai és pszicholingvisztikai kapcsolatait. Megismertet a fordítás és a tolmácsolás különböző fajtáival. A tantárgyhoz tartozó ismeretkör és a megkívánt készségek elsajátítása, illetve kialakítása a következő kurzusok keretén belül valósul meg: Bevezetés a fordítástudományba, Bevezetés a tolmácsolásba, Fordítástechnika. Klaudy K.: Bevezetés a fordítás elméletébe. Scholastica, Bp., Klaudy K.: Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Scholastica, Bp., Sager, Juan C.: A practical course in terminology processing. John Benjamins. Amsterdam Philadelphia, Szabari K.: Tolmácsolás. Budapest: Scholastica, Bp., Olohan, Maeve: Introducing Corpora in Translation Studies, Routledge. London New York, Tantárgyfelelős: Prof. dr. Lengyel Zsolt Oktatók: Balaskó Mária, Kovács László, Dr. Szatmári Petra

28 Tantárgy neve: Alkalmazott nyelvészet és kommunikációelmélet Kredit: 1, 1 Félév: 3., 6. Heti óraszám: 1, 1 i jegy X Tantárgy leírása: A tantárgy a nyelvtudomány kommunikációelméletben történő alkalmazásainak legfontosabb területeiről ad átfogó képet. A kommunikációinak elsősorban azon témaköreit tárgyalja, melyben akár perszonális, akár társadalmi viszonylatban a nyelv meghatározó szerepet játszik. Az ismeretköröket két kurzus bontja ki: Bevezetés a kommunikációba, Diskurzuselemzés. Béres I. és Horányi Ö. (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Osiris Kiadó, Bp., Fodor I.: Mire jó a nyelvtudomány? Balassi Kiadó, Bp., Róka, J. & Balázs, G.: Media & linguistics. ELTE BTK, Bp., Az Alkalmazott nyelvészeti konferenciák anyaga (válogatva) Johnstone, B.: Discourse Analysis. Blackwell, Oxford, 2001 Tantárgyfelelős: Prof. dr. Balázs Géza Oktatók: Kovács László, Balaskó Mária

29 Tantárgy neve: Szaknyelvek, speciális nyelvek Tárgykód: Kredit: 2, 2 Félév: 4., 5. Heti óraszám: 1, 1 i jegy X Tantárgy leírása: A tantárgy a magyar szaknyelvek nyelvészeti alapjait, sajátosságait mutatja be. A szaknyelvi ismeretkörök bemutatása szintetizálja a szociolingvisztikai, nyelvtervezési, lexikológiai, stilisztikai és műfajelméleti ismereteket. A speciális nyelvek közül a jelnyelv bemutatását, megismertetését vállalja ez a tantárgy. A szaknyelv legfontosabb sajátosságait két kurzus tárja fel: Szaknyelvi kommunikáció valamint Alkalmazott stilisztika és műfajelmélet. Kurtán Zs.: A szaknyelv. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., Hoffmann, L./ Kalverkämper, H./ Wiegand, H.E. (Hrsg.): Fachsprachen. de Gruyter. Berlin New York, Szabó M. H. és Mongyi P.: A jelnyelv nyelvészeti megközelítése. Fogyatékosok Esély Közalapítvány, Bp., Nyírő Zs. és Szabó M. H.: A jelnyelvi tolmácsolás elmélete és gyakorlata. Fogyatékosok Esély Közalapítvány, Bp., Szerdahelyi I.: Műfajelmélet mindenkinek. Akadémiai Kiadó, Bp., Tantárgyfelelős: Prof. dr. Balázs Géza Oktatók: Prof. dr. Balázs Géza, Kovács László

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok A BA-záróvizsga nyelvtudományi tételsora amelynek alapján besoroljuk a magyar szakon a nyelvtudományi témájú szakdolgozatokat alapképzési témakörbe, illetve szakirányi témakörbe Alapkézési tételek HANGTAN:

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből.

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. BTPS225BA-K3 - Általános pszichológia gyakorlat A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. 1. Varga,

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

Tematika a Szókészlettan című tárgyból

Tematika a Szókészlettan című tárgyból Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szókészlettan című tárgyból 1. A szókészlet fogalma. Lexikológia és lexikográfia 2. Szókészlet és szókincs. Az egyén szókincse 3. A mai magyar

Részletesebben

pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit. Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag

pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit. Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tantervi útmutató Magyar nyelv és irodalom Alapképzési (BA) szak Debrecen 2006 Tartalom A magyar nyelv és irodalom alapképzési szak szerkezete...3 Alapozó ismeretek...

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom Tantárgy kódja MAM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program A program rövid bemutatása: A nagy kulturális örökséggel rendelkező Japán megértése csak Japán kulturális gyökereinek és fejlődési sajátosságainak

Részletesebben

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv-és Irodalomtudományi Tanszékén Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Tantárgyfelelős. Kredit pont. tanszék/ intézet. Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör Ildikó x

Tantárgyfelelős. Kredit pont. tanszék/ intézet. Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör Ildikó x TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (ANGOL, NÉMET ÉS FRANCIA NYELVŰ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK) Tantágy neve Nyelv és stílusgyakorlatok idegen nyelvből ANF1101 10 G 3 AN Dr. Dömötör

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 8.00-10.00 Kommunikáció szóban és írásban szem. BTOMA1N07 Rostás Édua Nyelvész 16.00-18.00 NYELV ÉS TÁRSADALOM EA. BTOMA1N08 Gréczi-Zsoldos Enikő Nyelvész 11.00-12.00

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 15

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDB1702 Az oktatáskutatás módszerei A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Schmercz István főiskolai tanár Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 3 Féléves óraszám (levelező): 9 Félévzárás

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kommunikációs gyakorlatok írásban A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

Szombathely, 2011. február 5. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár

Szombathely, 2011. február 5. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Jelentéstan című tárgyból Előadások 1. A jelentéstan tárgya, helye a nyelvtudományban. Rövid történeti előzmények 2. A jelentés fogalma: a

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA LEVELEZİ KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 14 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 7 kollokvium

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Nyelvelsajátítás nyelvészeti speciális A tantárgy típusa

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

tanévtől Tantárgyf Heti elelős TAB1102 0 2 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András TAB 1101 x TAB1104 1 0 K 1 KO Vargáné dr. Bosnyák Ildikó TAB 1103 x

tanévtől Tantárgyf Heti elelős TAB1102 0 2 K 2 FT Dr. habil Kiss Lajos András TAB 1101 x TAB1104 1 0 K 1 KO Vargáné dr. Bosnyák Ildikó TAB 1103 x Tanító alapszak mintatanterve 2010/11 tanévtől "A" típusú tantárgyak Filozófiatörténet I. Filozófiatörténet II. Politikai és állampolgári ismeretek Közgazdasági ismeretek Magyarország története I. Magyarország

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. KÖVETELMÉNYEK Gyermekirodalom I. (Népköltészet) Tantárgy kódja TAB 1306 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 1 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+1 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) -- Tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat Gyermekvédelmi ismeretek CGB1204 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - Dr. Pornói Imre CSc, főiskolai tanár Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Általános nyelvészet A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat TLIB1EB Bevezetés a könyvtári ismeretekbe 0+5 gy 1 K L TSOC1EB Szociológia 5+5 k 2 K T TBIB1EB Bibliaismeret 5+0 k 1 K T TVSZ1EB Vallás és szociáletika 5+0 k 1

Részletesebben

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: keleti nyelvek és kultúrák

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDM1005 Euroharmonizáció A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai adjunktus Heti óraszám (nappali): 2+0 Kredit: 4 Féléves óraszám (levelező): 12

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

KREATÍV ÍRÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTÁRGYLEÍRÁS

KREATÍV ÍRÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTÁRGYLEÍRÁS KREATÍV ÍRÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Stilisztika. Stíluselemzések 1. MAB2501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi konzultációs óraszám (elm.+gyak.) 9 (elmélet) kollokvium

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

Orvosi Szakfordító- és Kommunikátorképzés a 2012/2013. tanévben

Orvosi Szakfordító- és Kommunikátorképzés a 2012/2013. tanévben Orvosi Szakfordító- és Kommunikátorképzés a 2012/2013. tanévben Előkészítő évfolyam I. félév Tantárgy és tanár neve, heti óraszám Felsőfokú szóbeli kommunikáció (2) Felsőfokú írásbeli kommunikáció Nyelvtani

Részletesebben

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS okleveles magyar nyelv és irodalom 1998 Kossuth Lajos Tudományegyetem, történelem szakos tanár Bölcsészettudományi (okl. sz.: 7432/1998.B) Kar

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

A kutatási eredmények ismertetése

A kutatási eredmények ismertetése Nyilvántartási szám: T 049158 A kutatási eredmények ismertetése A II. világháború után a kolozsvári nyelvészek nagyszabású népnyelvkutató munkát végeztek a romániai magyarság körében. Számos monográfiát,

Részletesebben

KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin

KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin KLASSZIKA-FILOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított szakirány : latin Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány mester nappali

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Mintatanterv Német Nyelv, Irodalom és Kultúra MA szakos hallgatók számára (nappali)

Mintatanterv Német Nyelv, Irodalom és Kultúra MA szakos hallgatók számára (nappali) Mintatanterv kód: MNDMA2015MAN Mintatanterv Német Nyelv, Irodalom és ultúra MA szakos hallgatók számára (nappali) ( félév, 100 kredit: 8 kredit alapozó, 2 kredit törzsanyag + 8 kredit szakirány + 12 kredit

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Család és gyermekvédő diszciplináris mintatanterve (40 kredit) neve Alapozó törzstárgyak (11

Részletesebben

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete A neveléstudományi doktori iskolák helyzete Bazsa György, a MAB elnöke A MTA Pedagógia Bizottságának ülése Budapest, 2009. december 11. Eötvös Loránd: Csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s ezért

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől*

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* Kötelező (A típusú) tanak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tan neve Kód Óra sz. ea. Gya k. szk. Teljesítés

Részletesebben

CSALÁDSZOCIOLÓGIA. Универзитет у Нобом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица Штросмајерова 11

CSALÁDSZOCIOLÓGIA. Универзитет у Нобом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица Штросмајерова 11 Универзитет у Нобом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица Штросмајерова 11 Újvidéki Tudományegyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka Strossmayer utca 11. CSALÁDSZOCIOLÓGIA

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

Anglisztika alapszak Tantárgyi programok

Anglisztika alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően fontos területének

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei:

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: Név / cím Részletes leírás az adatbázisoknál, lexikonoknál 1 Alakzatlexikon 196 klasszikus stiliszti fogalom magyarázata, értelmezése irodalmi példákkal szemléltetve

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A pszichológia alapjai A tantárgy típusa DF

Részletesebben

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010)

ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Csernicskó István ÁLLAMOK, NYELVEK, ÁLLAMNYELVEK Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867 2010) Gondolat Kiadó

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Kar: Tantárgy kódja: Tantárgy megnevezése:

TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Kar: Tantárgy kódja: Tantárgy megnevezése: KMJ/MJdm/BIK/15 Tantárgy megnevezése: Bilingvizmus a kontaktológia Oktatás formája: Szeminárium Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 Kreditszám: 3 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

Pedagógia alapszak Képzési program

Pedagógia alapszak Képzési program Tantárgy neve: Bevezetés a művelődés és a tudomány világába Kredit: 8 Félév: 1 x2/2 Óratípus: Előadás 2x2 óra/hét 1x2 óra/hét Értékelés Kollokvium 2 i jegy 1 A tantárgy kurzusai: 1. A neveléstudomány értelmezései

Részletesebben

In memoriam. Bereczki Gábor (1928 2012)

In memoriam. Bereczki Gábor (1928 2012) DEBRECENI EGYETEM FINNUGOR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 19. DEBRECEN, 2012 In memoriam Bereczki Gábor (1928 2012) 2012. április 4-én váratlanul elhunyt Bereczki Gábor egykori tanárom,

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben