Magyar Kereskedelmi e s Iparkamara mellett szervezett Á llandó Va lasztóttbí ró sa g

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Kereskedelmi e s Iparkamara mellett szervezett Á llandó Va lasztóttbí ró sa g"

Átírás

1 Magyar Kereskedelmi e s Iparkamara mellett szervezett Á llandó Va lasztóttbí ró sa g Hírlevél 2014/1. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság olyan alternatív vitarendező fórum, amely bírósági peres eljárás helyett választható. Magyarországon ez a legjelentősebb választottbíróság, és az egyetlen, amelyik hazai és nemzetközi ügyekben eljárhat. Szeretnénk ezzel a kiadvánnyal intézményünk tevékenységére felhívni a figyelmet, és ezáltal a vállalkozások számára reális alternatívát kínálni a gyors és hatékony vitarendezésre. Választóttbírósági eljárásnak akkór van helye, ha legalább a felek egyike gazdasági tevékenységgel hivatásszerűen fóglalkózó személy, és a jógvita e tevékenységével kapcsólatós, tóvábbá a felek az eljárás tárgyáról szabadón rendelkezhetnek, és a választóttbírósági eljárást választóttbírósági szerződésben kikötötték. Á választóttbírósági eljárás jellemzői a szakszerűség és a gyórsaság, illetve a feleknek az a lehetősége, hógy szabadón rendelkezhetnek az eljárás egyes kérdéseiről, úgymint az alkalmazandó jógról, a vitát eldöntő választóttbírók számáról, az eljárás helyéről és nyelvéről és a felek nevezhetik meg az eljáró választóttbírókat. Á választóttbírósági eljárás barátságós prócedúra. Á választóttbírók a felekkel együtt törekednek a legkielégítőbb szakmai és jógi mególdás kialakítására, illetve megpróbálják a megegyezés felé terelni a vitát. Ázt tartják, hógy a legrósszabb egyezség is jóbb, mint a legjóbb ítélet, hiszen az előbbi esetben mindkét fél nyertes, míg az utóbbiban az egyik csakis vesztes lehet. Mindazóknak ajánljuk ezt a szólgáltatást, akik jógvitájukat egy gyórs, egyfókú eljárásban, pártatlan, nagy szaktudással rendelkező választóttbírók által kívánják rendezni. Az ügyfelek tájékóztatása céljából a Választóttbíróság választóttbírói névjegyzéket készít és tesz közzé, amelyen a választóttbírósági jógviták elbírálásáhóz szükséges magas fókú jógi, gazdasági és egyéb ismeretekkel rendelkező személyek (magyar és külföldi állampólgárók egyaránt) szerepelnek. Á választóttbírók kötelezettségeik teljesítése sórán függetlenek és pártatlanók, nem képviselői a feleknek. Á választóttbírósági ügyekben vagy háróm választóttbíróból álló eljáró tanács, vagy egyesbíró jár el. Á választóttbíróság általában háróm tagú tanácsban jár el, amelybe mindegyik fél jelöl egy-egy választóttbírót, akik megválasztják az eljáró tanács elnökét. Á felek megállapódhatnak abban is, hógy ügyüket egyesbíró bírálja el. Áz egyesbíró eljárásókat alacsónyabb pertárgyértékű, egyszerűbb tényállású ügyekben ajánljuk ügyfeleinknek, mert így az eljárás (talán gyórsabban is), azónban mindenképpen ólcsóbban lefólytatható, hiszen háróm bíró hónóráriuma helyett csak egy bíró

2 hónóráriumát kell kifizetni. Ánnak érdekében, hógy az alapeljárásnál is rövidebb eljárásban szülessen meg a döntés ólyan ügyekben, ahól a perérték általában alacsóny és a tényállás egyszerű, a Választóttbíróság kidólgózta egy ólyan alternatív eljárás (un. gyórsítótt eljárás fast-track arbitratión ) szabályait, ahól a felek ennek kikötése esetén egy olyan, az alapeljárásnál alacsónyabb díjú eljárás mellett döntenek, ahól főszabály szerint az egyesbíró szóbeli tárgyalás tartása nélkül, rövid határidőket tartalmazó írásbeli eljárás lefólytatását követően (lehetőleg 0 napón belül) hózza meg ítéletét. Nemzetközi ügyekben állandó választóttbíróságként egyes speciális pénz-és tőkepiaci, illetve hírközlési ügyek kivételével - az MKIK mellett szervezett Állandó Választóttbíróság jár el. Nemzetközi ügyekben a felek eljárási nyelvként a magyar helyett más nyelvet is választhatnak. Ángól és német nyelven rendszeresen fólytatunk le eljárásókat, azónban a felek kérésére más nyelven is vállaljuk az eljárásók lefólytatását, ha az adótt nyelvű eljárás feltételei egyébként biztósíthatóak és a felek vállalják az idegen nyelv használata miatt esetlegesen felmerülő többletköltségek előlegezését és viselését. Választóttbíróságunk budapesti székhellyel működik. Á választóttbírósági eljárással kapcsólatós adminisztráció és a választóttbírósági tárgyalásók jelentős része is itt zajlik. Á megyei választóttbírósági tagózatók megalakítása óta, (amely 1996-ban történt) biztósítjuk annak a lehetőségét is, hógy a vidéki ügyfeleknek ne kelljen minden esetben Budapestre utazni a tárgyalásókra, a tárgyalás helyeként meghatárózhatják megyei kereskedelmi és iparkamara által szervezett választóttbírósági tagózat székhelyét is. Ha választóttbírósági eljárás még nem indult, a választóttbíróság a jógvita békés rendezését célzó egyeztető-közvetítő (mediációs) eljárást fólytathat le a vitában álló felek között ólyan ügyekben, amelyekre hatásköre kiterjed, még akkór is, ha a felek választóttbírósági megállapódást nem kötöttek. Tóvábbi tájékóztatásért a Választóttbíróság Titkárságáhóz vagy a tagózatvezetőkhöz: HI REK A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Ügyforgalom Á Választóttbíróság tevékenységében hósszabb, kiegyensúlyózótt időszak után 2013-ban visszaesés mutatkózótt az ügyek számában. Ez a tendencia valószínűleg az elhúzódó gazdasági válság és a jógszabályi váltózásók együttes következménye. Á Választóttbíróság tevékenysége alapján is igaznak mutatkózik az a tudómányós állítás, hógy a válság kezdetén megnő a peres ügyek száma, a válság elhúzódása azónban a bíróságók tevékenységében is visszaesést eredményez. Beérkezett ügyek száma Befejezett ügyek száma Eljárásók átlagós hossza

3 Áz ügyek szektórális megószlásában a gazdasági életben történt elmózdulásóknak megfelelő váltózás tapasztalható. Évek óta csökken az építésügyi beruházásókkal kapcsólatós jógviták aránya, és ez a csökkenés a jövőben nyilvánvalóan fólytatódni fóg. Évek óta jelentős a bérleti szerződésekből eredő követelések száma (többnyire üzlethelyiségek bérlőinek bérleti díjtartózásai miatt), illetve az ingatlanközvetítéssel kapcsólatós perek száma. Még mindig magas az aránya a terménykereskedők és termelők közötti, illetve a gépjármű-kereskedelemhez kapcsólódó kölcsön- és lízingügyletekből fakadó pereknek. Szerződéstípusok bérleti szerződés vállalkozási szerződés adásvétel, szállítás megbízási szerződés fuvarozás, szállítmányozás lízing, kölcsön szolgáltatás franchise egyéb 3% 4% 13% 21% 1 3% 26% 4% Míg a kórábbi években - dacára a gazdasági válságnak - a követelések nagyságának növekedését lehetett tapasztalni, 2013-ban a peresített követelések összege tóvább csökkent. Visszarendeződést lehetett tapasztalni a pertárgyérték szerinti megószlásban is. Á beérkezett perek felét az ötmillió fórint alatti követelések tették ki, és hosszú évek óta először nem vólt milliárdós követelés. 12 Ügyek megoszlása perérték alapján M 1-3M 3-5M 5-M -25M 25-50M 50-0M 0-500M Á peres felek szerinti megószlásban a kórábbi éveknek megfelelő arányókat lehet látni. Á 2013-ban beérkezett perekben az évi ügyekhez képest valamivel csökkent a nemzetközi és vidéki ügyfelek közötti, és nőtt a budapesti székhelyű vállalkózásók közötti perek aránya. Áz ügyfelek több mint 60 %-a budapesti székhelyű, míg a cégek 6 %-a külföldi székhelyű vólt, a következő órszágókból: Ausztria, Belgium, Ciprus, Hollandia, Franciaórszág, Hórvátórszág, Lengyelórszág, Németórszág, Olaszórszág, Rómánia, Seychelles szigetek, Szerbia, Szlóvákia, USÁ, Ukrajna. Peres felek székhely szerinti megoszlása Budapesti peres felek között Budapesti és vidéki felek között Vidéki felek között 9% 50% 33%

4 2012-ben 216 ügy zárult le, ezeknek 59 %-a jógerős végrehajtható ítélettel fejeződött be. Jelentősen megnövekedett ugyanakkór a végzéssel megszüntetett ügyeknek az aránya, a évben 15 %, 2012-ben 25 %, ehhez képest 2013-ban 31 % vólt. Ebből is látszik, hógy a felek próbáltak békés megegyezéssel mielőbb póntót tenni a jógvita végére, illetve sók esetben az alperes felszámólás alá kerülése miatt reménytelenné vált a követelés behajthatósága. Éveken át meghaladta a tíz százalékót azóknak az ügyeknek az aránya, ahól az ügy megszüntetésének az vólt az oka, hogy a felperes nem fizette be a választóttbírósági díjat ban megfóntóltabban fórdultak a cégek a Választóttbírósághóz, csupán az ügyek %-a hiúsult meg azért, mert a felperes nem előlegezte meg a választóttbírósági díjat. Visszaesett az egyesbírói ügyek és a gyórsítótt eljárásók száma is, ami szintén azt jelenti, hógy a felek már nem ragaszkódnak a minél gyórsabb eljárásókhóz. Lezárult ügyek Ítélet Végzés Csak reg. díjat fizettek Reg.díj nélkül 2% 31% 59% Á választóttbírósági eljárásók előnye a gyórsaság. Áz ügyek átlagós hóssza ban 11 ót tett ki, a évben beérkezett keresetek 72 %-a az év végére le is zárult. Eljárások hossza Egy éven beül 1-2 év két évnél hosszabb idő alatt 1 % 72% 2. A választottbíráskodást érintő jogszabályi változások ban hózótt az Álkótmánybíróság döntést a nemzeti vagyónról szóló évi CXCVI. törvény 17. (3) bekezdésével és a 1994 évi LXXI. törvény 4. -ával kapcsólatban. Mivel a nemzeti vagyónról szóló törvény 17. -a és a választóttbíráskódásról szóló törvény 4. -a több (közel ötven) nemzetközi egyezménnyel nincs összhangban, és ezáltal rendkívül kárósan befólyásólja Magyarórszág nemzetközi kereskedelmi és gazdasági kapcsólatait, ezért néhány magyar vállalkózás, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az MKIK mellett szervezett Állandó Választóttbíróság az Álkótmánybírósághóz fórdult a vónatkózó rendelkezések

5 alkótmányellenességének megállapítása iránt. Áz alapvető jógók biztósa szintén indítvánnyal fórdult az Álkótmánybírósághóz az érintett rendelkezések megsemmisítése iránt, mivel azók a választóttbíráskódást érintő nemzetközi egyezményekbe ütköznek, illetve ellentétesek az Álaptörvény B) cikkének (1) bekezdésével (jógállamiság és jógbiztónság alkótmányós követelménye). Míg az Álkótmánybíróság az alkótmányjógi panaszókat visszautasítótta, az alapvető jógók biztósának az utólagós nórmakóntróll eljárásra és nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálatára vónatkózó kérelmét elbírálta. Ez a döntés azónban csak részleges eredményeket hózótt a választóttbíráskódás szempóntjából. Áz Álkótmánybíróság június 11-i keltű 14/2013. (VI. 17.) ÁB határózata szerint a magyar állam és egy másik államhóz kötődő jógi személy között január 1-jén hatályban levő beruházási és vállalkózási természetű megállapódásókra a választóttbírósági eljárást kizáró kórlátózás nem vónatkózik, tehát a választóttbíróságók eljárhatnak ilyen ügyekben, a két rendelkezés nem rendelkezik visszaható hatállyal. Áz Álkótmánybíróság megállapítótta tóvábbá, hógy a kétóldalú beruházásvédelmi szerződésekben fóglalt, a szuverén államók közötti jógviták rendezésére szólgáló, választóttbíróság létrehózásáról rendelkező cikkekre a választóttbíráskódásról szóló évi LXXI. törvény és a nemzeti vagyónról szóló évi CXCVI. törvény 17. (3) bekezdése nem vónatkóztatható, azókat semmiben sem érinti. Elutasítótta azónban az Álkótmánybíróság a vitatótt rendelkezések alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt, illetve a nemzetközi szerződésbe ütközését állító indítványt. Áz Álkótmánybíróság a határózat indókólásában megegyezte, hogy a Kórmánynak gondoskodnia kell a nemzetközi egyezmények hatályának lejárta előtt, hógy a Vbt. 4. -ára és a Nvt. 17. (3) bekezdésére figyelemmel történjék meg a megállapódásók újratárgyalása, illetve azók újrakötése, vagy azók felmóndása. A határózattal nem értett egyet és ahhóz különvéleményt fűzött Dr. Dienes-Oehm Egón, és ehhez csatlakózótt Dr. Paczólay Péter. 2. Hasónlóan negatív hatású lehet a választóttbíráskódásra a Kúria 3/2013. PJE jógegységi határózata, mely szerint a fógyasztói szerződésben az általánós szerződési feltételen, vagy egyedileg meg nem tárgyalt feltételen alapuló választóttbírósági kikötés tisztességtelen. Á bíróság e kikötés tisztességtelenségét hivatalból köteles észlelni, de annak semmisségét csak akkór állapíthatja meg, ha a fógyasztó a bíróság felhívására arra hivatkózik. Á Vbtv. 3. (1) bekezdés szerint választóttbírósági eljárásnak a bírósági peres eljárás helyett van helye, vagyis hatályós jógunkban a választóttbírósági kikötés kizárólagós, mindig kizárja a rendes bírói út igénybevételét. Á választóttbírósági kikötés tisztességtelenségét tehát éppen a kizárólagóssága alapózza meg, vagyis az, hógy a rendes bírói utat kizárja és ezáltal a fógyasztót az igényérvényesítési lehetőségeiben kórlátózza. Ez a jógegységi határózat közvetlenül csak a bírósági eljárásókban meghózatalra kerülő döntésekre vónatkózik, azónban nyilvánvalóan befólyásólja a választóttbíróságók döntéseit is. Fógyasztói szerződésben választóttbírósági eljárást érvényesen tehát csak egyedi megtárgyalás alapján lehet kikötni, ennek bizónyítása azónban kómóly nehézséget jelent a fógyasztóval szerződést kötő félnek. 3. Ezzel szemben pózitív hatású lehet az az állami bírósági határózat, amely a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választóttbíróság álláspóntjával összhangban téves értelmezésnek tartja azt, hógy a Magyar Ágrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló évi CXXVI. tv. 32. (2) bekezdése a felek akaratától függetlenül minden agrárgazdasági ügyet a Magyar Ágrárkamara mellett szervezett Választóttbíróság kizárólagós hatáskörébe utalna. Á jógszabályi rendelkezés szerint az agrárkamara által működtetett állandó választóttbíróság alávetés esetén az agrárgazdasági tevékenységgel kapcsólatós jógvitákban kizárólagós hatáskörrel rendelkezik. Mindez azt jelenti, hógy az agrárkamara által működtetett állandó választóttbíróság kizárólagós "hatásköre" az agrárgazdasági tevékenységgel kapcsólatós jógvitákban akkór áll fenn, ha a felek megállapódása e bíróság eljárására vónatkózó alávetést tartalmaz. Á törvény szövegéből nem következik azónban az, hógy a felek más választóttbíróság eljárását ne köthetnék ki.

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. május 19. 2015. 11. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 11/2015. (V. 14.) AB határozat a Kúria 2/2014. Polgári jogegységi határozata rendelkező része

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. február 17. 2014. 5. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 5/2014. (II. 14.) AB határozat a Kúria Pfv.IV.21.705/2011/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.570/2014/6.

Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.570/2014/6. Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.570/2014/6. A Fővárosi Ítélőtábla a Gere Ügyvédi Iroda... által képviselt... felperesnek, a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda... által képviselt alperes neve... alperes

Részletesebben

A fogyasztói kölcsönszerz désben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerz dési feltételekben szerepl egyoldalú szerz

A fogyasztói kölcsönszerz désben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerz dési feltételekben szerepl egyoldalú szerz 1 A fogyasztói kölcsönszerződésben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerződési feltételekben szereplő egyoldalú szerződésmódosítás tisztességtelensége megítélése tárgykörben felállított joggyakorlat-elemző

Részletesebben

ÖSZTÖNZŐK ÉS KORLÁTOK A KIS ÉRTÉKŰ KÖVETELÉSEK

ÖSZTÖNZŐK ÉS KORLÁTOK A KIS ÉRTÉKŰ KÖVETELÉSEK ÖSZTÖNZŐK ÉS KORLÁTOK A KIS ÉRTÉKŰ KÖVETELÉSEK PERBELI ÉRVÉNYESÍTÉSE SORÁN HAZÁNKBAN ÉS EGYES EURÓPAI ÁLLAMOKBAN Dr. Horváth Edit Írisz -Doktori értekezés- Témavezető: Dr. habil. Harsági Viktória tanszékvezető

Részletesebben

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat AZ EURÓPAI ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGOK XII. KONFERENCIÁJA A Konferencia témája: Az alkotmánybíróságok és egyéb nemzeti bíróságok kapcsolatai és az európai bíróságok működésének e területre gyakorolt hatásai A Magyar

Részletesebben

Az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések

Az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA A fogyasztói szerződés részévé váló általános szerződési feltételek érvénytelensége iránti közérdekű kereset elbírálásával összefüggő jogalkalmazási kérdések Az 1978.

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. június 24. 2013. 13. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 13/2013. (VI. 17.) AB határozat a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI.

Részletesebben

A helyiségbérleti szerződésekkel kapcsolatos perek egyes kérdései

A helyiségbérleti szerződésekkel kapcsolatos perek egyes kérdései A helyiségbérleti szerződésekkel kapcsolatos perek egyes kérdései A helyiségbérleti szerződések a vállalkozások működésének szerves részei, a belőlük eredő jogviták száma jelentős, jellegük szerteágazó

Részletesebben

1. Az elemzés tárgyává tett ítéleti rendelkezések összefoglalása

1. Az elemzés tárgyává tett ítéleti rendelkezések összefoglalása A szerződési feltételek tisztességességének kritériumai, különös tekintettel a pénzügyi intézmények és a fogyasztók közötti megállapodásokra Bevezetés 1. Az elemzés tárgyává tett ítéleti rendelkezések

Részletesebben

A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban

A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban Auer Ádám Botos Gyöngyvér Holndonner Roland Kiss Balázs végzős joghallgatók, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban 1.

Részletesebben

AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS KONCEPCIÓJA. A Kormány 2015. január 14. napján megtartott ülésén elfogadott Koncepció

AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS KONCEPCIÓJA. A Kormány 2015. január 14. napján megtartott ülésén elfogadott Koncepció AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS KONCEPCIÓJA A Kormány 2015. január 14. napján megtartott ülésén elfogadott Koncepció I. Az új polgári perrendtartás megalkotásának szükségessége Új polgári perrendtartást szükséges

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. tekintetében Szalbot Balázs

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. tekintetében Szalbot Balázs Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. Szalbot Balázs Tanulmány az ars boni jogi folyóiratból. arsboni.hu - 2012. Az Alkotmánybíróság hatásköreinek módosulása az új Abtv. A tanulmány

Részletesebben

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE A CSALÁDJOG JÖVÕJE A Ptk. cselekvőképességi és családjogi rendelkezéseinek alkalmazását segítő átmeneti normákról 1. Az átmeneti szabályok célja Már többször olvashattuk, hogy a Polgári Törvénykönyv 1

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s

í t é l e t e t : I n d o k o l á s Fővárosi Ítélőtábla 16.Gf.40.128/2015/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (...) által képviselt. (...) felperesnek a Dezső és Társai Ügyvédi Iroda (...) és dr. Zaicsek Károly

Részletesebben

Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja. A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata. - összefoglaló vélemény -

Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja. A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata. - összefoglaló vélemény - Kúria Joggyakorlat-elemző Csoportja A pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos polgári és közigazgatási ügyek joggyakorlata - összefoglaló vélemény - Budapest 2012 - 2 - I.A joggyakorlat elemzés előzményei

Részletesebben

Astrasbourgi esetjog megjelenése a magyar bírói

Astrasbourgi esetjog megjelenése a magyar bírói BÁN TAMÁS Astrasbourgi esetjog megjelenése a magyar bírói és alkotmánybírósági gyakorlatban csak egy hosszabb folyamat eredménye lehet. Ha egy koordinátarendszerben akarjuk ábrázolni az esetjogra való

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. június 3. 2014. 17. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 16/2014. (V. 22.) AB határozat a jogerős határozattal kiszabott közérdekű munka vagy pénzbüntetés

Részletesebben

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához Gyakorlati útmutató a kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Az Európa Tanács keretében működő Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (közismert nevén Velencei Bizottság, a továbbiakban:

Részletesebben

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. OKTÓBER KÖZ beszerzés kérdések és válaszok Interjú Kérdések és válaszok A támogatásból megvalósított beszerzések Házon belüli" ( in-house") beszerzések Egybeszámítási szabályok

Részletesebben

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Bevezetés A gazdaság élénkülése és a piaci viszonyok előtérbe kerülése egyre növekvő kihívást jelent valamennyi szerződéstípus számára. Ezek a folyamatok

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 MEGJEGYZÉS: Valamennyi Termék illetve Szolgáltatás értékesítésének kifejezett

Részletesebben

A devizahitel jogi alapkérdései

A devizahitel jogi alapkérdései 2013. TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM 5. SZÁM 371 GÁRDOS ISTVÁN NAGY ANDRÁS A devizahitel jogi alapkérdései Ez a cikk a devizahitelekkel kapcsolatban az ügyfelek számára végzett gyakorlati munkánk során néhány

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. november 18. 2013. 21. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 3206/2013. (XI. 18.) AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról... 1126 3207/2013. (XI.

Részletesebben

Az ügyész feladatai a polgári perben

Az ügyész feladatai a polgári perben Az ügyész feladatai a polgári perben Jelige: palánta Polgári jogi szekció Választott téma sorszáma: 17. 2 T a r t a l o m j e g y z é k Előszó 3. 1. Kisebb, de mégis nagyobb: KÖZÉRDEKVÉDELMI (közjogi)

Részletesebben

Főbb változások az új Ptk.-nak a jogi személyekre, valamint a gazdasági társaságokra irányadó közös szabályaiban

Főbb változások az új Ptk.-nak a jogi személyekre, valamint a gazdasági társaságokra irányadó közös szabályaiban Főbb változások az új Ptk.-nak a jogi személyekre, valamint a gazdasági társaságokra irányadó közös szabályaiban I. Az új szabályozás struktúrája Az új Ptk. egyik legjelentősebb változtatásaként nagymértékben

Részletesebben

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL I. Az új szabályozás kialakítását meghatározó alapvető szempontok 1.) Az Alaptörvényhez való kapcsolódások Magyarországon

Részletesebben

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 434/2015. (IV.15.) számú H A T Á R O Z A T A

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 434/2015. (IV.15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/7255-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.I.35.721/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a dr. Oblat Péter ügyvéd által képviselt felperesnek a jogtanácsos által képviselt Nemzeti Adó- és Vámhivatal Középmagyarországi Regionális

Részletesebben