a) pont-bont, toboz-doboz, fonal-vonal, baba-papa, néz-kéz-méz-géz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a) pont-bont, toboz-doboz, fonal-vonal, baba-papa, néz-kéz-méz-géz"

Átírás

1 Megoldások 1. Ismétlő-gyakorló feladatok 1.1 A magánhangzók időtartamának jelölése 1. Feladat a) pl. sző, lő, lát, lök, kél, öt, fák, lak s i e z c l ő é f k c á ö n a t l 2. Feladat a) ólba lehetőség toban nevelő orakor szól tombol egyelöre háztol jővök Helyes alak: tóban, órakor, egyelőre, háztól, jövök 3. Feladat a) egy eggy utána utánna lessz lesz együtt eggyüt órakor órakkor c) Egyénileg megoldható. 4. Feladat a) pont-bont, toboz-doboz, fonal-vonal, baba-papa, néz-kéz-méz-géz

2 5. Feladat a), c) török, tőrök, hurok, húrok d) Egyénileg megoldható. 6. Feladat a) Pl. szóvégi betű hosszú vagy rövid. b) A melléknevek végén az -ú, -ű mindig hosszú, a főnevek végén általában hosszú, de vannak kivételek, pl. a becenevek. c) gyűrű, kapu, ágyú, varjú, tű, áru, eskü, fű, jármű, hegedű, fésű, batyu d) Egyénileg megoldható. Pl. anyu, apu, hamu, adu, tabu 7. Feladat a) Egyénileg megoldható. b) Mindegyikben van hosszú mássalhangzó. c) síppal-dobbal, kézzel-lábbal, üggyel-bajjal d) síppal-dobbal, kézzel-lábbal, üggyel-bajjal e) Állítsd betűrendbe a szavakat, és úgy írd le őket ismét! bajjal, dobbal, kézzel, lábbal, síppal, üggyel f) Egyénileg megoldható.

3 1.2 Feladatsor 1. Feladat pl. fék, kék, pék, lék, lég, lét, vét, vér, vég pl. szél, szék, szét, rét, rém, kém, kér, mér, még, méh, mén, kén, két, vét, vél, tél 2. Feladat locsog lötyög kopog sziszeg totyog csoszog loccsan löttyen koppan szisszen tottyan csosszan 3. Feladat a) Egyénileg megoldható. b) Meghallok én még suttogó beszédet is mondta nagyapa. A kirándulásról most meséltem éppen. c) 1. szó Szóalak Jelentés Rövid mássalhangzós meghalok eltávozik az élők sorából Hosszú mássalhangzós meghallok fülével felfogja 2. szó Szóalak Jelentés Rövid mássalhangzós épen tökéletes állapotban Hosszú mássalhangzós éppen abban a pillanatban 4. Feladat a), b), c), d) Egyénileg megoldható. 5. Feladat menni, kenni, tenni, venni, lenni, kenni, fenni tettem, vettem, lettem,

4 koppan, roppan, toppan 6. Feladat a) kisebb erősebb figyelmesen együttes aranyosan kényesen 7. Feladat 1. mese 1 2. nassol 2 3. festék 1 4. tavasszal X 5. hasat 1 6. lassít 2 7. kosár 1 8. vessző X 9. iskola hosszú X 11. lassú friss vasat 1 +1 másik 1

5 1.3 Feladatsor 1. Egyénileg megoldható. a) állj, megmutatja, adja, fáradt c) áll j, meg mutat ja, ad ja, fárad t d) adja, állj, fáradt, megmutatja 2. Feladat a) Talál j ki egy játékot! mond ta Kati. Csinál junk bábokat! kiált ja Zsófi. Ad juk ajándékba az óvodásoknak! b) találj, mondta, csináljunk, kiáltja, adjuk c) Egyénileg megoldható. 3. Feladat a) -tj- -tty- partja, rontja, bontja, barátja, kabátja pottyan, pettyes, hattyú, löttyen

6 4. Feladat Az erdei ösvényen gyakran látjuk a mókust. Sokszor fejünk felett ugrálják körül egymást. Télire dióból, makkból élelmet gyűjtenek. a), c) Jelöld, ahol a helyesírás eltér a kiejtéstől! Az erdei ösvényen gyakran látjuk a mókust. Sokszor fejünk felett ugrálják körül egymást. Télire dióból, makkból élelmet gyűjtenek. 5. Feladat tuggya adja éljen mongya taníttya tudja aggya éjjen mondja tanítja a) Egyénileg megoldható. b) tudja, adja, éljen, mondja, tanítja c) A szótőhöz kapcsolódó toldalékok eltérő kiejtést eredményeznek. 6. Feladat a) A tücsök és a hangya c) gyűts, fűts 7. Feladat áll-ja, fi-gyel-je, hord-ja, gyűjt-se, föld-je, csend-je, csa-lo-gat-ják

7 1.4 Feladatsor 1. Feladat a) bélyeg, gólya, tojás, haj, tej, súly, juh, sajt, lyuk, bagoly b) j tojás, haj, tej, juh, sajt ly bélyeg, gólya, súly, bagoly, lyuk 2. Feladat a), b) Szólások Tudja, hol szorít a cipő. Fején találja a szöget. Megüti a bokáját. Jelentések Tudja, hol a hiba. Rájött a dolog lényegére. Baja lesz abból, amit csinál. c) Egyénileg megoldható. 3. Feladat a) pl. gólya, seregély, sólyom, harkály, bagoly c) papagáj, sólyom, bagoly, harkály Megfejtés: gólya d) Egyénileg megoldható.

8 4. Feladat a) ujj b) pl. Elvágtam az ujjam. Vettem egy pár új cipőt. 5. Feladat j ly Hajnalka, Jolán, Jácint, Júlia Jenő Jeromos Gergely, Károly, Ibolya, Mihály, Orsolya 6. Feladat a) Folytasd a sort! zörög zörej dörög dörej röhög röhej cseveg csevej robog robaj oszt osztály tart tartály enged engedély rejt rejtély szab szabály 7. Feladat a) Írj le tíz szót a gyűjtésből! sajt, tej, tojás, máj, tejföl, tejszín, karaj, paraj, rostélyos, vaj b), c) Egyénileg megoldható.

9 8. Feladat 1. P U LY K A 2. H Ó G O LY Ó 3. I B O LY A 4. T O J Á S 5. S A J T Megfejtés: pólyás pl. A pólyás kisbaba sokat sír. 9. Feladat melyik osztály olyan tejszín ibolya majom gólya játék gally a) Egyénileg megoldható. b) gally, gólya, ibolya, játék, majom, melyik, olyan, osztály, tejszín

10 1.5 Feladatsor 1. Feladat a) sétál, erdő, virág, avar, dalol b) pl. Dalolászva sétáltam az erdőben, az avarban gázoltam, és virágot szedtem. 2. Feladat E-lő-ször a me-ző-re ér-ke-zett meg az ősz. Nép-te-len lett a rét. A szél ked-vé-re tép-te, ci-bál-ta a fák ko-ro-ná-ját. 3. Feladat a) Messzire repült a gólya. b) A hőmérséklet-változás miatt. 4. Feladat a) pl. jó, jaj, sajt, vaj, haj, baj, raj, zaj, tej, fej, fejt, rejt 5. Feladat pl. táska kavar varró róka karó rózsa zsarol roló lódít 6. Feladat a) Írd a vonalakra az összeolvasás után kapott szavakat! fehér kemény telefon = fekete háló titok zsákban = hátizsák kedves véres remény = kedvére

11 c) pl. maci, majom, mazsola, magyar, majonéz, magán, magáz, magasztal pl. vidám, virág, villog, vidám, vihog, vigyorog 7. Feladat ma-ha-ra-dzsa, ban-dzsa, lán-dzsa, e-dző, bo-dza a) Egyénileg megoldható. 8. Feladat Ma hosszú levelet kaptam a barátomtól. Szépen írta rá a címet és a feladót. a) Egyénileg megoldható. b) Ma hosszú levelet kaptam a barátomtól. Szépen írta rá a címet és a feladót. c) egy szótagú szavak: ma, és, a, rá két szótagú szó: hosszú, kaptam, szépen, írta, címet három szótagú szó: levelet, feladót d) Álló egyenes vonallal jelöld a szócsoportokban a szótaghatárokat! hos szú, kap tam, szé pen, ír ta, cí met, le ve let, fel a dó

12 9. Feladat a) Írd őket a táblázat megfelelő helyére! ló le-ány sé-tál ül-tet zöld-ség hul-lik fröcs-csen kő, kér di-ó, fi-ú a-var pat-tan e-gész-ség, szép-ség ken-dő mesz-sze, fi-gyel, pogy-gyász test-vér ma-dzag e-dző 10. Fealadat fecske fenyő birka puska béka szamár kefe, kapus, kasza

13 1.6 Feladatsor 1. Feladat A tóhoz mentem. A nádasnál álltam. Egy hangot hallottam. Vadkacsa repült a magasba. a) Egyénileg megoldható. b) A tó hoz men tem. A nádas nál áll tam. Egy hang ot hall ottam. Vadkacsa repül t a magas ba. 2. Feladat mókusok mókus + ok avarban avar + ban kirándulók kirándul + ó + k úthoz út + hoz erdőben erdő + ben 3. Feladat Toldalékok Szavak -i, -t -en Tomi, labda, fölemel, a figyelmes, aztán, fölnéz -i repít, Karcsi, felé -t, -zel, -ja, -t a, felemel, kéz, vár, csoport, is, a, labda a) Tomi fölemeli a labdát. Aztán fölnéz figyelmesen.

14 Karcsi felé repíti. A csoport felemel kézzel várja a labdát. c) Tomi fölemel i a labdá t. Aztán fölnéz figyel mesen. Karcsi felé repít i. A csoport felemel t kéz zel, vár ja a labdá t. 4. Feladat Ősszel a fák levelei megszínesednek. A lehullott levelek zörögnek a szélben. A tóparttól elköltöztek a madarak, csak a nők hangját halljuk. a) fá k, level ek, tópart tól, nő k

15 1.7 Feladatsor 1. Feladat Néma, mint a tök/sült hal. Ártatlan, mint a ma született bárány. Mászik, mint a csiga. 2. Feladat Közmondás Jelentés Mesék Tiltás Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér! Ne költs többet, mint, amennyi pénzed van. Az öreg halász és a nagyravágyó felesége tiltást fejez ki Nesze semmi, fogd meg jól! Aki nem dolgozik, ne is egyék! Nem segítség, amit az illető nyújtott. Lustasága miatt nem érdemel semmit. d), e), f) g) Egyénileg megoldható. 3. Feladat a), b), c) Kőleves A tücsök és a hangya Milyen virágokat szedett Ági és Kati? Kik kötöttek belőle szép csokrot? Hová tették a virágokat? 4. Feladat nem fejez ki sem tiltást, sem parancsot parancsot fejez ki a) pl. Milyen szép virágok! De ügyesen kötsz csokrot! Csak el ne hervadjanak! b) pl. Bárcsak bújócskáznánk! Jaj, de jó lenne fogócskázni! Úgy szeretnék számháborúzni!

Szólások és közmondások

Szólások és közmondások Szólások és közmondások Modulfüzet tanulók számára Készült a TÁMOP 2.2.3-07-2/2F-2008-0033 támogatásával Összeállította: Csobothné Hegedűs Mária Árpád Szakképző Iskola és Kollégium - TISZK Székesfehérvár

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA A fácán A fácán lent fészkel, éjjel fán telel, kecsesen jár, fürgén szaladgál rónán, örül vadász, ha ejtve tollára lel, levesben

Részletesebben

Jelmagyarázat. Rajzold le! Írd le! Kösd össze! Húzd alá! Színezd ki! Számozd meg! Keresd ki! Karikázd be!

Jelmagyarázat. Rajzold le! Írd le! Kösd össze! Húzd alá! Színezd ki! Számozd meg! Keresd ki! Karikázd be! Jelmagyarázat Rajzold le! Írd le! Kösd össze! Húzd alá! Színezd ki! Számozd meg! Keresd ki! Karikázd be! Esztergályosné Földesi Katalin Szövegértést fejlesztõ gyakorlatok. osztály MÁSODIK KIADÁS CELLDÖMÖLK,

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Halljátok a lángok dalát? Ki érti a tűznek szavát? Füttytől, daltól hangos, mámoros az erdő, Légy résen, cserkészőr! 12

Halljátok a lángok dalát? Ki érti a tűznek szavát? Füttytől, daltól hangos, mámoros az erdő, Légy résen, cserkészőr! 12 Daltól hangos erdõ, mezõ, berek, Ahol járunk mi cserkészek. Dalol a szív muzsikál a lélek, Vele dalol a természet Aki dalol, sose fárad el, Aki felnéz, sose csügged el. Mert a dalt ajkunkra a Jóisten adja,

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól A hangok találkozásának szabályszerűségei Hangtörvények Magánhangzók: - 14 magánhangzó van - Képzésükkor a levegő akadály nélkül távozik a szájüregből - Önmagukban is alkothatnak

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Az anyanyelvi nevelést segítő pedagógiai eljárások gyűjteménye

Az anyanyelvi nevelést segítő pedagógiai eljárások gyűjteménye a TÁMOP 3. 1. 4-es pályázat megvalósításához Pályázó / kedvezményezett neve, címe Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Lencsési Lakótelepi Óvoda Lencsési Intézmény

Részletesebben

Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön

Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön (Évnyitótól évzáróig) Ünnepi mûsorok szöveggyûjteménye 1 2 Tartalom: Iskola, iskola, ki a csoda jár oda? (Tanévnyitó) Október a magyar történelemben Sírnék,

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog!

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog! FEB tábori dalgyűjtemény - 1 - készült:1997 augusztus-szeptember 1. SZÁLLJ FEL C dm E7 am F G C Szállj, szállj, szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget. C dm E 7 am F G C Jöjj, jöjj, kérlek

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Dr. H. Tóth István Radek Patloka

Dr. H. Tóth István Radek Patloka Dr. H. Tóth István Radek Patloka ELEMZÉSI FELADATOK A MAGYAR NYELVTANI ISMERETEK ERŐSÍTÉSÉRE Károly Egyetem Filológiai Fakultásának Közép-európai Stúdiumok Szakcsoportja http://www.seminar-stredoevropskych-studii.cz

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömről

Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömről PPEK 787 Mácz István: Örülj velem! Mácz István Örülj velem! Lírai sorok az örömről mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

SZÉKI ÉNEKEK. LASSÚ Éjfél után mondta meg, hogy mi baja: Ő szeretne, de az anyja nem hagyja.

SZÉKI ÉNEKEK. LASSÚ Éjfél után mondta meg, hogy mi baja: Ő szeretne, de az anyja nem hagyja. SZÉKI ÉNEKEK Azt hallottam, jó galambom, hogy itt akarsz hagyni, Velem egy faluban nem is akarsz lakni. Csak azt mondd meg, jó galambom, melyik úton mész el, Felszántatom azt az utat aranyos ekével. Felszántatom

Részletesebben

TESZ de minek? Copyright: Krizsa Katalin

TESZ de minek? Copyright: Krizsa Katalin Copyright: Krizsa Katalin TESZ de minek? 870 közismert gyökszavunk eredetéről a TESZ szótár a következők szerint vélekedik: (forrás: http://www.leventevezer.extra.hu/tudománytalan.pdf ) finnugor (128 szó)

Részletesebben

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MUSICAL MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNMŰVE ÉS REGÉNYE ALAPJÁN SZÖVEGKÖNYVÉT ÉS DALSZÖVEGÉT ÍRTA: MIKLÓS TIBOR

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MUSICAL MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNMŰVE ÉS REGÉNYE ALAPJÁN SZÖVEGKÖNYVÉT ÉS DALSZÖVEGÉT ÍRTA: MIKLÓS TIBOR 1 LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MUSICAL MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNMŰVE ÉS REGÉNYE ALAPJÁN SZÖVEGKÖNYVÉT ÉS DALSZÖVEGÉT ÍRTA: MIKLÓS TIBOR ZENÉJÉT SZEREZTE: KOCSÁK TIBOR 2 SZEREPLŐK: Nyilas Orczy: Gimesi: Böszörményi:

Részletesebben

57. évfolyam 2009. november Ára 40 dinár

57. évfolyam 2009. november Ára 40 dinár 57. évfolyam 2009. november Ára 40 dinár Köszöntő Figyeljetek jól, biztosan a ti szívetekben is ott lakik egy icurka-picurka tündér, és meséket dobog nektek így fejezi be Hárs László a mákszemtündérről

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Mihály O. István Funke Attiláné Mihály Katalin. Nagyapa nótái

Mihály O. István Funke Attiláné Mihály Katalin. Nagyapa nótái Mihály O. István Funke Attiláné Mihály Katalin Nagyapa nótái Mályinka Erding, 2001 A bihari határszélen... A bihari határszélen nem is olyan régen Halva találtak egy legényt a temetőszélen. Hűtlen lett

Részletesebben

A megvalósulás első lépései

A megvalósulás első lépései 1394 2011 2011. február l Xviii. évfolyam 2. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L a tartalomból JóTéKoNysági bál Tizenötödik alkalommal rendezett jótékonysági bált

Részletesebben

2005. OKTÓBER DE NEM EGYET, NEM IS KETTÕT, S ÕSSZEL KÜLD CSAK VÁLASZT, TAVASSZAL KAP LEVELET, HANEM SOK-SOK SZÁZAT.

2005. OKTÓBER DE NEM EGYET, NEM IS KETTÕT, S ÕSSZEL KÜLD CSAK VÁLASZT, TAVASSZAL KAP LEVELET, HANEM SOK-SOK SZÁZAT. 10 2005. OKTÓBER TAVASSZAL KAP LEVELET, S ÕSSZEL KÜLD CSAK VÁLASZT, DE NEM EGYET, NEM IS KETTÕT, HANEM SOK-SOK SZÁZAT. KÁNYÁDI SÁNDOR Két vén fáról Zöld Király és Zöld Királyné, ha fúj a szél, lovagolnak,

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben