3/1. sz. Melléklet a PB Power Trade Hungary Kft. Üzletszabályzatához: Teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3/1. sz. Melléklet a PB Power Trade Hungary Kft. Üzletszabályzatához: Teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés"

Átírás

1 3/1. SZ. MELLÉKLET TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Profilos és idősoros felhasználási helyekre amely, az alulírott felek mint Kereskedő és Felhasználó között (a továbbiakban együttesen: a Felek és külön-külön: a Fél ) jött létre a Felhasználó 2. számú Mellékletként csatolt szerződésekben szereplő fogyasztási helye(i) és csatlakozási pontjai vonatkozásában az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 1. SZERZŐDŐ FELEK 1.1. Kereskedő neve: PB POWER TRADE HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság Kereskedő székhelye: 1023 Budapest Lajos u. 26. I. em. Kereskedő cégjegyzékszáma: Kereskedő értesítési címe: Kereskedő bankszámlaszáma: Kereskedő képviseletére jogosult személy (személyek): Ing. Lucia Cižmáriková és Ing. Peter Bencic Ügyintéző(k) neve(i): Ügyintéző(k) telefon, fax száma(i): Ügyintéző(k) címei: 1.2. Felhasználó neve: Felhasználó székhelycíme: A székhelyhasználat jogcíme (megfelelő aláhúzandó, kitöltendő): Tulajdonos / Bérlő / Albérlő, egyéb: Felhasználó képviseletére jogosult személy (személyek) : Felhasználó cégjegyzékszáma: Felhasználó adószáma: Felhasználó kapcsolattartójának neve és elérhetősége (telefonszám és cím): Felhasználó számlavezető pénzintézetének neve: Felhasználó bankszámlaszáma: 1

2 Számla kézbesítésének címe: Számlázási ügyekben illetékes ügyintéző(k) neve(i): Számlázási ügyekben illetékes ügyintéző(k) telefon, fax száma(i): Számázási ügyekben illetékes ügyintéző(k) címei: 2. A JELEN SZERZŐDÉS HATÁLYA, TARTAMA 2.1. A jelen Szerződés határozott / határozatlan időtartamra jön létre, az alábbiak szerintt A Szerződés hatálybalépésének időpontja: A Határozott idejű szerződés lejáratának időpontja: A teljesítés kezdő időpontja: (év, hónap, nap, óra, perc): A teljesítés befejezési időpontja (határozott idejű szerződés esetén) : (év, hónap, nap, óra, perc): A Szerződéses Időszakra (határozatlan idejű szerződés esetén a naptári évre) vonatkozó, idősoros felhasználási helyekre szerződött villamos energia mennyiség, a továbbiakban: Szerződött Villamos Energia Mennyiség:.. kwh 2.3. A profilos felhasználási helyek mértékadó éves fogyasztása összesen:.. kwh 2.4. A Szerződéses Időszakra Vonatkozó Igényelt Csúcsteljesítmény (informális jellegű adat): kw 2.5. A fogyasztásmérő állásának megállapítási módja szerződéskötéskor a profilos felhasználási helyeken: Felhasználói bediktálás / Egyéb:. 3. SZERZŐDÉS TÁRGYA 3.1. A jelen Szerződés tárgya a Felhasználó mindenkori fogyasztási igényének megfelelő Szerződött Villamos Energia Mennyiség adásvétele és a mérlegkörtagság Jelen Szerződés alapján Kereskedő köteles a villamos energia tulajdonát a Felhasználóra átruházni a Felhasználó pedig köteles a villamos energiát átvenni és a vételárat megfizetni Felhasználó a jelen szerződés hatályba lépésének napjával a jelen szerződés szerinti csatlakozási pontjai vonatkozásában csatlakozik a Kereskedő által képviselt mérlegkörhöz. Felhasználó mérlegkör tagságának hatálya a felek közötti teljes ellátás alapú villamos energia vásárlási szerződés megszűnéséig tart. A mérlegkör tagsági szerződés jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. 4. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 2

3 4.1. Kereskedő köteles a jelen szerződés szerinti mennyiségben villamos energiát a Felhasználó részére a teljesítési helyen átadni Felhasználó köteles a villamos energiát a teljesítési helyen átvenni és az átvétel feltételeiről hálózathasználati megállapodás útján gondoskodni, a szerződéses árat valamint a profiltól való mennyiségi eltérés díját Kereskedő részére megfizetni, és az alábbiakban rögzített feltételeknek megfelelően a várható havi villamos energia fogyasztásának mennyiségi adatait Kereskedő rendelkezésére bocsátani Felhasználó minden hónap 25. napjáig köteles tájékoztatni Kereskedőt várható következő havi fogyasztásának mennyiségéről, amelyet köteles a Szerződéses Időszakra Vonatkozó Igényelt Villamos Energia Mennyiség figyelembevételével kialakítani. Amennyiben a Felhasználó elmulasztja a jelen pont szerinti várható havi fogyasztásának mennyiségét - a jelen pontban rögzítetteknek megfelelően Kereskedő rendelkezésére bocsátani, úgy Kereskedő a Felhasználó várható havi fogyasztása mennyiségének a Szerződéses Időszakra Vonatkozó Igényelt Villamos Energia Mennyiség 1/12-ed részét tekinti. A Felhasználó együttműködési kötelezettsége körében vállalja, hogy a fogyasztási helyek általános munkarendjéről Kereskedőt tájékoztatja, illetve amennyiben az Kereskedő által ismert munkarendben a Felhasználó jelentősebb változást eszközöl (pl. szabadságolás, műszak megszüntetése vagy új műszak beindítása, termelés számottevő csökkentése, termelés leállítása, a továbbiakban ezek bármelyike "változás"), úgy Felhasználó vállalja, hogy a változás bekövetkeztét megelőző legalább 48 órával Kereskedőt írásban tájékoztatja a változás mértékéről és időtartamáról. Amennyiben a Felhasználó működésében váratlanul olyan nem tervezett leállás, meghibásodás, üzemzavar (a továbbiakban "kiesés") következik be, amely a vonatkozó időszakra az üzemszerű működés esetén egyébként fennálló villamos teljesítmény igényében jelentős mértékű csökkenést eredményez, úgy Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a kiesésről történő tudomásszerzését követően a lehetőségéhez képest a lehető legrövidebb időn belül telefonon jelzi Kereskedőnek a kiesést, annak várható időtartamát és kieső villamos energia igény mértékét. Felhasználó a telefonon történt bejelentését köteles haladéktalanul írásban (telefax vagy útján) is megerősíteni. Továbbá, amennyiben Felhasználónak a kieséstől függetlenül rendkívüli (pl. hétvégi) vételezéssel összefüggésben merül fel villamos energia igénye, akkor Felhasználó köteles jelezni Kereskedőnek azt a korábbi fogyasztási referencia időszakot, amellyel megegyezően a vonatkozó rendkívüli vételezés kapcsán a villamos teljesítmény igénye alakulni fog, vagy ennek hiányában konkrét teljesítményértéket (kw) köteles Kereskedőnek megadni. Felhasználó az ilyen igénybejelentését köteles haladéktalanul és előzetesen, legkésőbb a vonatkozó hét csütörtök 16:00 óráig írásban ( útján) közölni Amennyiben a Felhasználó a Szerződött Villamos Energia Mennyiségtől eltérő mennyiséget vételez, és ezen eltérő vételezés mértéke nem haladja meg a Szerződött Villamos Energia Mennyiség + 30 % villamos energia mennyiséget ( Éves mennyiségi Tolerancia Sáv felső értéke, azaz Maximális Villamos energia Mennyiség, amely tehát a Szerződött villamos energia mennyiség 130%-a ), úgy a Felhasználó a Mennyiségi Tolerancia Sávban történő vételezés vonatkozásában is változatlanul az 1. sz. Melléklet szerinti, adott évre / szerződéses időszakra vonatkozó egységárat fizeti meg Kereskedő részére. 3

4 Amennyiben a vételezés mértéke nem éri el a szerződés időtartama alatt a Szerződött Villamos Energia Mennyiség 70%-át, azaz a Minimális Villamos energia Mennyiséget úgy a Vevőnek akkor is meg kell fizetnie a Szerződött Villamos energia Mennyiséget az 1. sz. Melléklet szerinti adott évre / szerződéses időszakra vonatkozó egységáron, ha azt részben vagy egészben nem tudja elfogyasztani a szerződéses időszak alatt, kivéve, ha a Vis Majort vagy olyan körülményt, ami at Kereskedő felelőssége. Amennyiben a vételezés mértéke meghaladja a szerződés időtartama alatt a Maximális Villamos energia Mennyiséget, akkor az 1. sz. Melléklet szerinti adott évre / szerződéses időszakra vonatkozó energia díj egységáron felül plusz 30% felárat kell fizetnie a Vevőnek A profilos fogyasztási helyek tekintetében a villamos energiát menetrend szerint kell szállítani, amely megfelel minden tárgyhónapra vonatkozó, a területileg illetékes Elosztói Engedélyes profilba sorolása szerinti, a mindenkor érvényes Elosztói Szabályzatban foglalt, és a Szerződésben felsorolt profil elszámolású fogyasztási hely(ek)re vonatkozó profillal meghatározott terhelési görbék összesítésének Mértékadó Éves Fogyasztással (a továbbiakban: MÉF-fel) súlyozott integráljának. Amennyiben a mindenkor érvényes Elosztói Szabályzat szerinti - a szerződés aláírásakor érvényes profilbesorolás vagy MÉF, illetve ezek megállapítása alapjául szolgáló tényező megváltozik, úgy azt a Felhasználó köteles az Kereskedőnek bejelenteni ( változás ). A MÉF illetve a profilcsoport változása függvényében a Felek a jelen szerződést felülvizsgálhatják, és azt ideértve a szerződéses árat is - szükség esetén módosítják. Amennyiben a Felhasználó: - a profilbesorolás megváltozását, illetve - a MÉF több, mint 30%-kal vagy több, mint kwh mennyiséggel történő megváltozását nem jelenti be az Kereskedőnek, úgy kötbért köteles fizetni. A kötbér összege megegyezik a változás bekövetkezésétől a szerződéses futamidő végéig az eredeti MÉF alapján átveendő villamos energia mennyiség 30%-ának és a tarifa szerinti szerződéses díj 1,3-szeresének szorzatával Kereskedőnek jogában áll a szolgáltatás jelen szerződéssel azonos vagy kedvezőbb feltételekkel történő, más kereskedőnek való átengedésére, mellyel biztosítja a Felhasználónak a folyamatos villamos energia ellátást A hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződések megkötése során amennyiben a Felhasználó ezt kéri és erre vonatkozó megbízást ad a Kereskedő a Felhasználó képviseletében a területileg illetékes elosztó-hálózati engedélyessel (engedélyesekkel) hálózathasználati és hálózatcsatlakozási szerződést kössön a Felhasználó nevében, valamint a Felhasználó erre irányuló írásbeli kérelme esetén azt módosítsa, vagy felmondja A jelen Szerződés szerint villamos energia mennyiségek teljesítési helyen történő rendelkezésre bocsátását Kereskedő biztosítja, azonban Felhasználó tudomásul veszi, hogy a villamos energiát részben vagy teljesen a rendszerirányító is biztosíthatja A felek egyéb jogait és kötelezettségeit részletesen az Általános Szerződési Feltételek 3. pontja tartalmazza. 5. MÉRÉSEK 4

5 5.1. Az elszámolás alapját az érintett hálózati engedélyes vagy a rendszerirányító által az Kereskedő részére - a Felhasználó tényleges vételezésére vonatkozó - továbbított adatok képezik. A számlázás és az elszámolás alapjául szolgáló méréseket a hálózati engedélyes vagy a rendszerirányító végzi Amennyiben a Felhasználó elszámolási mérőjének teljesítményadatai alapján számított villamos energia mennyiség eltér a hálózati engedélyes vagy a rendszerirányító által Felhasználó vonatkozó csatlakozási pontjaival kapcsolatosan mért mennyiségi adatoktól, úgy Felhasználó az eltéréssel érintett mennyiségekre is köteles megfizetni az energiadíjat. Az energiaforgalom mérési feltételeinek hiányában az Elosztói Engedélyes számított vagy átalány jellegű fogyasztást állapíthat meg A profilos fogyasztási helyek fogyasztásmérőjének leolvasása minden esetben éves leolvasási rendszerben történik, amelyet a területileg illetékes elosztói engedélyes végez A kereskedőváltással kapcsolatos diktált vagy megállapított mérőállás elosztói engedélyes általi ellenőrzése, a MÉF és a profilbesorolás módosítása tekintetében az Elosztói Szabályzatban és a területileg illetékes elosztói engedélyes Üzletszabályzatában foglalt rendelkezések az irányadók. 6. SZÁMLÁZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 6.1. Kereskedő az 1. sz. Mellékletben szereplő díjak vonatkozásában előlegszámlát, elszámoló számlát, esetlegesen részszámlát, illetőleg végszámlát bocsát ki. Felhasználó köteles Kereskedő előlegszámlája alapján a tárgyhó vonatkozásában az adott hónapra megrendelt villamos energia - ÁFÁt is tartalmazó - árának 60%-át megfizetni a tárgyhó 15. napjáig. Amennyiben a felek két zónaidős árszabásban állapodtak meg, úgy az előlegszámlában a csúcsidőszakra és völgyidőszakra meghatározott villamos energia ár % arányt jelent. Az elszámoló számlát Kereskedő az elszámolási időszakot követően akkor bocsátja ki, amikor a teljes elszámolási időszak tekintetében rendelkezik az elszámoló számla elkészítéséhez szükséges adatokkal (várhatóan az elszámolási időszakot követő 5 naptári napon belül). Az elszámoló számla fizetési határideje a teljesítéstől (az elszámolási időszak utolsó napja) számított 15 nap Felhasználó jelen szerződés alapján kijelenti, hogy az elektronikus számlát is elfogadja Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján egymással szemben fennálló egynemű és lejárt követéseikkel szemben nem számíthatnak be követelést Ha bebizonyosodik, hogy a hálózati engedélyes(ek) és/vagy a rendszerirányító által Kereskedő rendelkezésére bocsátott vagy Kereskedő rendelkezésére álló vételezési adatok nem felelnek meg a valóságnak, úgy Kereskedő jogosult és köteles a valós vételezési adatoknak megfelelően helyesbíteni a számláit és/vagy új számlát kibocsátani A számlakifogásolás rendjét a Kereskedő Üzletszabályzata és az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. 7. A VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELE 5

6 7.1. A teljesítési hely a Magyarországi szabályozási zóna bármely betáplálási pontja. A Szerződés teljesítése, azaz a villamos energia átadása és átvétele, a tulajdonjog átszállása a Kereskedőről a Felhasználóra a teljesítési helyen történik A szerződéses árat a jelen szerződés 1. számú Melléklete tartalmazza. Kereskedő a szerződés lejártát megelőző 70. napig tájékoztatja a Felhasználót a következő szerződéses időszakra / naptári évre vonatkozó villamos energia árról A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy minden év november 30-ig a megküldi a Kereskedőnek a következő szerződéses évre / naptári évre tervezett villamos-energia fogyasztásának mennyisségét. A felhasználó ezen tájékoztatása ellenkező rendelkezés hiányában megrendelésnek minősül. A tervezett igényt megawattban meghatározva az egyes naptári hónapokra bontva határozza meg a Felhasználó Kereskedő az egyéb jogain túlmenően megtagadhatja a teljesítést, illetve jogosult kérni Felhasználó rendszerhasználati jogának felfüggesztését az Általános Szerződési Feltételek 11. pontjában foglaltak szerint. 8. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 8.1. Jelen villamos energia vásárlási szerződés kizárólag az alábbi esetekben szűnik meg: a.) Határozott idejű szerződés esetén a Szerződés lejártával, b.) Ha felek kölcsönösen írásban megszüntetik, c.) Ha bármely Fél rendes felmondással felmondja, d.) Ha bármely Fél azonnali hatályú (rendkívüli) felmondással felmondja Mind a határozott, mind pedig a határozatlan időre szóló szerződést, annak hatálya alatt, a felek írásban, rendes felmondás útján a tárgyhót követő hónap utolsó napjára indokolás nélkül felmondhatják Amennyiben a Felhasználó a szerződést a fentiek szerint rendes felmondással felmondja, úgy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes szerződéses időszakra (határozatlan idejű szerződés esetén a naptári évre) megrendelt elektromos áram mennyiség és a már elfogyasztott elektromos áram mennyiség különbözeteként kerül megállapításra, MwH-ként számolt 30 EUR összegben. A meghiúsulási kötbér fele összege a felmondás megküldését követő 15 napon belül, a másik fele a szerződés megszűnését követő 20. napjáig esedékes. Kereskedő jogosult a meghiúsulási kötbér első része összegének meghatározásakor a Felhasználó becsült fogyasztását alapul venni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a meghiúsulási kötbér első részletét határidőben nem fizeti meg, úgy az általa közölt szerződés felmondás hatályát veszti, és a villamos energia vásárlási szerződés hatályban marad. 6

7 8. 4. Súlyos szerződésszegés esetén jelen Szerződés - a szerződésszegő Félhez intézett nyilatkozattal - azonnali hatállyal felmondható azt követően, hogy a szerződésszegő Felet a másik Fél a szerződésszerű teljesítésre írásban felszólította Felek rögzítik, hogy Vis Maior esetén a Vis Maior-ral nem érintett Fél rendkívüli felmondás útján azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Szerződést. A Vis Maior esetén követendő eljárást és szabályokat a Kereskedő üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák Amennyiben jelen szerződés hatálya alatt az állam vagy állami szerv, vagy bármely hatóság intézkedése, (pl. új adónem bevezetése ) miatt az elektromos áram árában változás áll be, vagy ha az előbbiekben írt szervek az ár meghatározására kötelező befolyást gyakorolhatnak, vagy egyébként a villamos energia árát a továbbiakban nem szabad megállapodással határozhatják meg a felek, vagy a villamos energia kereskedőt terhelő olyan új adó kerül bevezetésre vagy meglévő adó mértéke kerül felemelésre, úgy Kereskedő jogosult a jelen szerződést a Felhasználóhoz intézett írásbeli felmondással 30 napos felmondási idővel a határozott idő alatt is felmondani. Az ebben a pontban körülírt okból történő felmondás esetén a Kereskedő nem vállal felelősséget a Felhasználónál ezzel összefüggésben felmerülő esetleges károkért Amennyiben a Felhasználó a 7.3. pontban írt határidőben a következő évre vonatkozó villamos energia megrendelését nem küldi meg, de nem is mondja fel a szerződést, úgy a következő évre a felek között az elmúlt évben ténylegesen elfogyasztott energia mennyiségre vonatkozóan, és a 7.2. pontban meghatározott következő évre vonatkozó - villamos energia ár alkalmazásával a szerződés a felek külön rendelkezése nélkül is meghosszabbodik. 9. ADATVÉDELEM, BIZALMAS INFORMÁCIÓK Jelen szerződés aláírásával Felhasználó kijelenti, hogy Kereskedő Üzletszabályzatában részletezett adatkezelésére/feldolgozására vonatkozó adatvédelmi tájékoztatását elolvasás és értelmezést követően tudomásul vette, egyúttal aláírásával beleegyezik az adatkezelésbe és hozzájárul ahhoz, hogy Kereskedő az adatait az Üzletszabályzatban rögzített célból és formában kezelje, feldolgozza, továbbítsa A Felek kölcsönösen elismerik, hogy kötelesek a jelen ügyletre vonatkozóan általuk kapott minden, a nyilvánosság számára nem hozzáférhető információt - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában bizalmasan, üzleti titokként kezelni, az Üzletszabályzatban és az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakkal összhangban. Ezt a rendelkezést a Szerződés megszűnését követően 15 évig alkalmazni kell. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Kereskedő a Szerződés megkötésének tényét illetve a Felhasználó nevét referenciaként üzleti kapcsolataiban felhasználja. 10. JOGNYILATKOZATOK A felek kölcsönösen kijelentik, hogy a bejegyzése helye szerinti jogszabályok alapján érvényesen bejegyzett, működő gazdasági társaságok, képesek szerződés szerinti kötelezettségeik végrehajtására. A Szerződés teljesítésével egyik fél sem valósít meg szerződésszegő magatartást a fél valamely más hatályos szerződése vonatkozásában; tekintetükben nem merült fel, vagy nem áll fenn a jelen szerződésben vagy az Általános Szerződési Feltételekben rögzített felmondási ok, továbbá rendelkeznek minden olyan állami 7

8 vagy szabályozói felhatalmazással, jóváhagyással és engedéllyel, amely jelen Szerződés szerinti kötelezettsége jogszerű teljesítéséhez szükséges A fentieken túlmenően Felhasználó kijelenti, hogy feljogosított felhasználónak minősül, jelen szerződés hatálybalépésekor jelen szerződés hatálya alá eső fogyasztási hely viszonylatában nem tagja egy másik nem az Kereskedő által képviselt mérlegkörnek és nem rendelkezik harmadik személyekkel fennálló a jelen Szerződés szerinti fogyasztási helyre illetve csatlakozási pontokra vonatkozó - villamos energia vételezési kereskedelmi / szolgáltatási szerződéssel A felhasználó a villamos energiát saját fogyasztási célra vételezi és harmadik személyek részére a fogyasztási helyen belül a saját vagy általa üzemeltetett, mért hálózatán történő továbbadás kivételével - nem adja tovább. 11. VEGYES RENDELKEZÉSEK Felhasználó kötelezi magát, hogy a szerződés megszűnése előtt, a villamosenergia-vásárlási szerződés újabb időszakra történő megkötésére utolsó ajánlattételi lehetőséget biztosít a Kereskedő számára, azaz tájékoztatja a Kereskedőt a hozzá beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlat Felhasználói döntést befolyásoló fő kondícióiról ( ár és az árra kihatással lévő egyéb szerződési feltételek). Továbbá a Felhasználó kötelezi magát, hogy amennyiben a Kereskedő ugyanolyan vagy jobb ajánlatot tesz a Felhasználónak, mint a beérkezett legjobb ajánlat, akkor a jelen szerződés szerinti Kereskedővel köt szerződést A Szerződés a tőle elválaszthatatlan mellékleteivel együtt képez egyetlen megállapodást. A jelen Szerződés minden módosítása és kiegészítése csak írásos formában, és mindkét Fél aláírásával történhet Amennyiben a Felek közötti megállapodásból, illetve a szövegösszefüggésből kifejezetten más nem következik, a Szerződésben használt fogalmak a vonatkozó jogszabályokban, illetve az ellátási szabályzatokban rögzített jelentéssel megegyező jelentéssel bírnak Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek, végrehajthatatlannak vagy semmisnek minősül, akkor ez kizárólag arra a rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész Szerződés vagy a jelen Szerződés bármely más rendelkezésének érvénytelenségét, semmisségét vagy végrehajthatatlanságát Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés aláírásának napjától az itt leírtak irányadók és a korábbi levelezések, szóbeli vagy írásbeli tárgyalások illetve bármely egyéb egyeztetés a Felek között csak annyiban érvényes, amennyiben annak tartalma megegyezik a jelen Szerződésben foglaltakkal A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: - 1. sz. Melléklet a szerződéses árról; - 2 sz. Melléklet: A csatlakozási pontok és fogyasztási helyek meghatározása; és az ezekre vonatkozó hálózathasználati és hálózati csatlakozási szerződések másolata, - 3. sz. Melléklet: a Felhasználó 2. sz. mellékletben rögzített csatlakozási pontjainak mérlegkör-tagságára vonatkozó szerződés. 8

9 - 4. sz. Melléklet: megbízási szerződés - A Kereskedő mindenkor hatályos villamos energia vásárlási szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételei; A jelen Szerződésben rögzítettek jogokat és kötelezettségeket a Szerződésben és annak a mellékleteiben foglaltak szerint kötelesek a felek gyakorolni, illetve teljesíteni. A Felhasználó e szerződés aláírásával a Kereskedő Üzletszabályzatának rendelkezéseit, valamint az Üzletszabályzat mellékletét képező Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, valamint tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Üzletszabályzatban és az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak az irányadóak. Budapest, hó.. napján.. Kereskedő... Felhasználó 9

10 1.SZ. MELLÉKLETE ÁRMELLÉKLET (20 -tól 20.ig ) Felhasználó köteles az elszámolási mérő mérési adatainak megfelelő mennyiségű villamos energiáért energiadíjat fizetni Eladó részére. Felhasználó által Eladónak fizetendő szerződéses ár energiadíjból és egyéb díjakból áll. Az energiadíj egységára idősoros felhasználási helyekre egyzónaidős elszámolás esetén: Egyzónaidős: XX,XX Ft/kWh Az energiadíj egységára idősoros felhasználási helyekre kétzónaidős elszámolás esetén: Csúcsidőszak: XX,XX Ft/kWh Völgyidőszak : XX,XX Ft/kWh Az energiadíj egységára profilos felhasználási helyekre: - 1-es profil: XX,XX Ft/kWh - 2-es profil: XX,XX Ft/kWh - 3-as profil: XX,XX Ft/kWh - 4-es profil: XX,XX Ft/kWh Az energiadíj egységára profilos vezérelt időszaki felhasználási helyekre: Vezérelt: XX,XX Ft/kWh Mérlegkör-tagsági díj: 0 Ft/év Mérlegkör-menedzsment díj: 0 Ft/év A szerződéses ár tartalmazza a határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági díjat, a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. tv aiban meghatározott és a 389/2007. (XII.23.) Kormányrendeletben, valamint a 109/2007. (XII.23.) GKM rendeletben szabályozott, megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által kötelezően megvásárolandó (KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét. A szerződéses ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a Évi LXXXVI. tv ában meghatározott pénzeszközöket így a kapcsolt termelésszerkezet átalakítási díjat-, az egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket. Amennyiben Kereskedő a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben új adó megfizetésére vagy Felhasználótól történő beszedésére köteles vagy Kereskedő egyéb - a Szerződés aláírásakor nem létező - pénzügyi teher megfizetésre vagy Felhasználótól történő beszedésére köteles, Felhasználó fizetési kötelezettsége kiterjed ezen adó és/vagy pénzügyi teher összegére is. Amennyiben a felek EUR fizetésben állapodnak meg, az energiaadó valamint az egyéb forint alapú díjak (pl. KÁT energia díja, stb.), a Mennyiségi Tolerancia Sáv feletti vételezés díja és az egyéb forint alapú adók az elszámolási időszak utolsó munkanapján jegyzett, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett EUR-HUF árfolyamon kerül átváltásra. Forintban meghatározott új adó vagy pénzügyi teher átváltása az energiaadóval azonos módon történik, kivéve, ha erről a vonatkozó jogszabály(ok) másként nem rendelkeznek. 10

11 SZÁMLÁZÁS Eladó számlája az alábbiakat tartalmazza: energiadíj, profilos felhasználási fogyasztási helyek esetén a profiltól való Mennyiségi Eltérés díja, idősoros felhasználási fogyasztási helyek esetén a toleranciasávon felüli fogyasztás díja; Energia adó; VET 147. szerinti pénzeszközök (szénipari szerkezetátalakítás és kedvezményes árú villamos energia támogatás); Általános forgalmi adó; Rendszerhasználati díjak (amennyiben a Kereskedő a Felhasználó hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződéseit megbízás keretében kezeli) Elszámolás idősoros felhasználási helyek esetén, zónaidők Felhasználó az elszámolási időszak alatt az elszámolási merő mérési adatainak megfelelő mennyiségű villamos energia mennyiségek és a szerződés szerinti egységár szorzatát köteles energiadíjként megfizetni a Kereskedőnek. Amennyiben a Szerződésben meghatározott energiadíj egységár két zónaidős idősoros, az egyes napszakok (zonaidők) időtartamát munkanapokon: - a mindenkor érvényes (közép-európai) időszámítás (a továbbiakban: téli időszámítás), valamint - a külön jogszabály szerint elrendelt nyári időszámítás tartama alatt Kereskedő az alábbiak szerint veszi figyelembe: Napszakok (zónaidők): Téli/ Nyári időszámítás Csúcsidőszak: óra között Völgyidőszak: óra között Nem munkanapnak számító napokon a jelen szerződés szerinti árak alkalmazása szempontjából a csúcsidőszak is völgyidőszaknak minősül. 11

12 2 SZ. MELLÉKLETE A HÁLÓZATHASZNÁLATI ÉS HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉSEK AZONOSÍTÓI FELHASZNÁLÓ CSATLAKOZÁSI PONTJAI: Idősoros (távleolvasott) fogyasztási helyek Fogyasztási hely címe Mérési pont azonosító (HU000.) Profilos (távleolvasás nélküli) fogyasztási helyek Fogyasztási hely címe Mérési pont azonosító MÉF Profil (HU000.) (kwh) utca. sz. (cím) HU000..,00 3. Alfelhasználók adatai Ezen rész kitöltése abban az esetben szükséges, ha Vevő olyan alfelhasználókkal rendelkezik, akik külön Hálózathasználati és Hálózatcsatlakozási szerződéssel rendelkeznek és az általuk elfogyasztott villamos energia elosztói engedélyes általi mérése a Vevő főmérője által is megtörténik. Egyéb esetekben az alábbiak kitöltése nem kötelező. A Vevő által a Szerződés aláírását megelőzően is ellátott társaságok, akiknek a villamos energiát a jövőben is tovább kívánja adni (Maximális 15 perces teljesítmény és Éves fogyasztás megadásával): - - Kereskedő a jelenlegi Felhasználók meglétét és a jelenlegi Felhasználóknak történő továbbadás mértékét tudomásul veszi. Amennyiben a Vevő a Szerződés hatálybalépését követően ehhez képest más természetes vagy jogi személyeknek is tovább akarja adni a Fogyasztási Helyen mért villamos energiát, erről a Kereskedőt értesítenie kell. 12

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

Teljes ellátás alapú villamosenergia vásárlási szerződés. 1. Szerződő felek. 2. Felhasználási hely adatai. 1.1. Felhasználó adatai. 1.2.

Teljes ellátás alapú villamosenergia vásárlási szerződés. 1. Szerződő felek. 2. Felhasználási hely adatai. 1.1. Felhasználó adatai. 1.2. 1. Szerződő felek 1.1. Felhasználó adatai Felhasználó neve: Székhelye: Felhasználó értesítési címe: Cégjegyzék száma: Számlavezető pénzintézet neve: Pénzintézeti számlaszáma: Kapcsolattartó neve, címe:

Részletesebben

ELMŰ Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

ELMŰ Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Jelen szerződés az alább meghatározott Felhasználó és Kereskedő (a továbbiakban együttesen: a Felek és külön-külön: a Fél ) között jött létre a szerződés 2. és 3. számú mellékletében szereplő felhasználási

Részletesebben

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A LE-KO ÖNKORMÁNYZATI KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS ÉPÍTŐIPARI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FOGYASZTÁSI HELYEINEK TELJES

Részletesebben

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LENTI GYÓGYFÜRDŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYÉNEK

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LENTI GYÓGYFÜRDŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYÉNEK EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A LENTI GYÓGYFÜRDŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYÉNEK TELJES ELLÁTÁSÁRÓL SZERZŐDÉS SZÁMA: 142-VE-0037-S-12 KELT: 2012-09-28.

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

Teljes Ellátás Alapú Villamosenergia Adásvételi szerződés

Teljes Ellátás Alapú Villamosenergia Adásvételi szerződés 1413. számú Melléklet Teljes Ellátás Alapú Villamosenergia Adásvételi szerződés A szerződő felek adatai: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1117 Budapest, Október

Részletesebben

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LENTI HULLADÉKKEZELŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYEINEK

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LENTI HULLADÉKKEZELŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYEINEK EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A LENTI HULLADÉKKEZELŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYEINEK TELJES ELLÁTÁSÁRÓL SZERZŐDÉS SZÁMA: 144-VE-0042-S-12 KELT: 2012-09-28.

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. tel: +36 (26) 300 994 fax: +36 (26) 303 755 info@cyeb.hu www.cyeb.hu TESZ SZERZŐDÉS TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS Felhasználási hely azonosító: Szerződésszám: TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS A jelen Egyedi Szerződés létrejött az alábbi Felek között,

Részletesebben

M.9. számú melléklet. Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentők tartalma. Törölt: 2 szeptember 1-jétől

M.9. számú melléklet. Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentők tartalma. Törölt: 2 szeptember 1-jétől Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentők tartalma Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat

Részletesebben

GÁDOROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

GÁDOROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szerződéses ajánlat A(z) GÁDOROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szeged, 2010.11.29. EDF DÉMÁSZ Zrt. A jelen szerződéses ajánlat létrejött egyrészről

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

Budapest, 2013. m m } 3 ^lytársasáp. AhéU'li időpont: &M3. Ok. 24; 2pt\S.dh%$. Felhasználiiató összeg. mim 11 2013 MÁJ'/3. 2013 JON 03.

Budapest, 2013. m m } 3 ^lytársasáp. AhéU'li időpont: &M3. Ok. 24; 2pt\S.dh%$. Felhasználiiató összeg. mim 11 2013 MÁJ'/3. 2013 JON 03. Ügyiratszám: 9512/2012 Ügyintéző: Vikker Attiláné 0, Wiiú'b*^ -Í--VOÍX, 2013 HÁJ 15. Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Zrt./Város üzemeltetési Divízió A szerződés tárgya: Bp. XIV. Bosnyák tér térrendezése

Részletesebben

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók által választható árszabások és azok díjtételei

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók által választható árszabások és azok díjtételei . F5.sz. függelék Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók által választható árszabások és azok tételei Vonatkozó jogszabályok: A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, 43/2008.

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

számlamagyarázó

számlamagyarázó 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 14 15 16 17 18 19 23 20 21 22 25 24 26 27 1 Vevőkód Az Ön egyedi azonosítója, ügyintézéskor kérjük, erre a számra hivatkozzon. 2 Fizetési azonosító 3 Gyűjtött telephelyek

Részletesebben

számlamagyarázó 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12

számlamagyarázó 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 Vevőkód Az Ön egyedi azonosítója, ügyintézéskor kérjük, erre a számra hivatkozzon. 2 Fizetési azonosító 3 Gyűjtött telephelyek száma 4 Elszámolt

Részletesebben

1) A szerződés tárgya 1.1) Villamosenergia adásvétele a Felhasználó részére fogyasztási igényeinek megfelelő mennyiségben Felhasználó - 2. pontban ill

1) A szerződés tárgya 1.1) Villamosenergia adásvétele a Felhasználó részére fogyasztási igényeinek megfelelő mennyiségben Felhasználó - 2. pontban ill Villamosenergia-vásárlási szerződés 1. rész amely létrejött egyrészről az E.ON Energiakereskedelmi Kft. Székhely : 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8. Cégjegyzékszám : 01-09-181155 Adószám: 24765648-2-41

Részletesebben

1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS közbeszerzési eljárásban a évi CXLIII. törvény (Kbt.) 56. alapján

1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS közbeszerzési eljárásban a évi CXLIII. törvény (Kbt.) 56. alapján 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS közbeszerzési eljárásban a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 56. alapján Ajánlatkérő: Makó Város Önkormányzata Közbeszerzési eljárás tárgya: Villamos energia beszerzése

Részletesebben

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat M7 Melléklet M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Mit kell tudni a profil elszámolásról?

Mit kell tudni a profil elszámolásról? Mit kell tudni a profil elszámolásról? Dr. Grabner Péter (MEH) Petróczy Lajos A statisztikai elemzéssel készült fogyasztói villamosteljesítményigény görbe (profil) alapján mért fogyasztók köréről szóló

Részletesebben

Minta Kft. Település Minta tér 1. Vevő/Fizető: Cím: Vevőkód: Fizetési azonosító:

Minta Kft. Település Minta tér 1. Vevő/Fizető: Cím: Vevőkód: Fizetési azonosító: Számla Eredeti példány A számla 2 példányban készült (1 eredeti, 1 másolat) Oldal 1/2 IBAN kód: SWIFT kód: Tel: 0640/300200 Munkanapokon: 8.0017.00 Fax: 061/2020373 Email: ugyfelszolgalat@mvmp.hu Pénzügyi

Részletesebben

Villamosenergia-vásárlási szerződés

Villamosenergia-vásárlási szerződés Villamosenergia-vásárlási szerződés amely létrejött egyrészről a MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt. Székhely : 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. Cégjegyzékszám : 01-10-044818 Adószám : 12898019-2-44

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály A liberalizált villamosenergia-piac működése Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály 1 A villamosenergia-piac liberalizációja A belső villamosenergia-piac célja, hogy az Európai Unió valamennyi

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére

Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szerződéses ajánlat A(z) KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhasználási helyének/helyeinek villamos energia beszerzésére Szeged, 2015.03.20. EDF DÉMÁSZ Zrt. A jelen szerződéses ajánlat létrejött egyrészről a Felhasználó

Részletesebben

IX. SZ. FÜGGELÉK JMT ENERGY ENERGIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

IX. SZ. FÜGGELÉK JMT ENERGY ENERGIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. IX. SZ. FÜGGELÉK JMT ENERGY ENERGIA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Szerződés típusa: FIX ÁRAS A «SZERZŐDŐ_FÉL_NEVE_ÉS_RÖVID_CÉGFORMÁJA» FOGYASZTÁSI

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z) [*], mint energiakereskedő (továbbiakban, mint "Kereskedő") Székhelye: [*] Cégjegyzékszáma: [*] Adószám: [*] Statisztikai

Részletesebben

E.ON Szimpla számlamagyarázat

E.ON Szimpla számlamagyarázat Részszámla Elszámolási módszerünk értelmében Önnek egy évben részszámlát és egy elszámoló számlát küldünk. Mivel a versenypiacra való kilépés az elszámolási idôszakot (mérô leolvasás idôpontját) nem módosítja

Részletesebben

Tájékoztató versenypiaci ügyfeleink részére

Tájékoztató versenypiaci ügyfeleink részére Tájékoztató versenypiaci ügyfeleink részére 1. Versenypiaci szereplők, alapfogalmak...2 1.1. Ki lehet feljogosított fogyasztó, ki léphet ki a versenypiacra?...2 1.2. Magánszemélyként is lehetek feljogosított

Részletesebben

1. Felhasználó-változás fogalma

1. Felhasználó-változás fogalma 1. Felhasználó-változás fogalma A felhasználó-változás azt jelenti, hogy a felhasználó személyében történik változás, azaz egy teljesen új felhasználó vételez az adott felhasználási helyen. Nem minősül

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet)

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) 1. Szerződő felek Egyrészről mint villamos energia felhasználó, a továbbiakban: Vevő Székhelye:

Részletesebben

ELMŰ-ÉMÁSZ ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.

ELMŰ-ÉMÁSZ ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. Teljes ellátás alapú földgáz vásárlási szerződés amely, az alább meghatározott Felhasználó és Kereskedő (a továbbiakban együttesen: a Felek és külön-külön: a Fél ) között jött létre a Felhasználó jelen

Részletesebben

Tisztelt Ajánlattevő!

Tisztelt Ajánlattevő! Tisztelt Ajánlattevő! A TED 2016/S 183-328131 számon megjelent Villamos energia beszerzés 2017 elnevezéssel kiírt pályázat kapcsán feltett kérdésekre az alábbi válaszokat adjuk: 1. Kérdés Ajánlati dokumentáció/5.

Részletesebben

MINTA. Fizetendô összeg: ,00 HUF. Telefonon: / ben: Interneten:

MINTA. Fizetendô összeg: ,00 HUF. Telefonon: / ben: Interneten: Részszámla Számla. eredeti példány / oldal Elszámolási idôszak: 00..0-00..0. Partnerszám: 00000 Fizetési határidô: 00.0.. Vevô neve, címe: Minta u.. Fizetendô összeg: Telefonon: 0 0 / 0 0 E-mailben: tel.eon@eon-hungaria.com

Részletesebben

4. Az E.ON KLUB Ügyféllel munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy tagsági viszonyban álló lakossági felhasználóval köthető szerződés tartalma

4. Az E.ON KLUB Ügyféllel munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy tagsági viszonyban álló lakossági felhasználóval köthető szerződés tartalma LAKOSSÁGI VERSENYPIACI EGYSÉGÁRAK AZ E.ON ENERGIAKERESKEDELMI KFT. ÁLTAL E.ON KLUB KATEGÓRIÁBA SOROLT ÜGYFELEKNEK NYÚJTOTT ÁRAK, SZOLGÁLTATÁSOK 1. A függelék hatálya A jelen függelékben foglaltak azon

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést kötő felek: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h alatti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező alapdíjas, nem

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

1. A kereskedőváltás folyamata

1. A kereskedőváltás folyamata 1. A kereskedőváltás folyamata A villamos energiát versenypiacon vételező felhasználók szabadon dönthetnek arról, hogy melyik kereskedőtől vásárolják meg a működésükhöz szükséges villamos energiát. A felhasználók

Részletesebben

-/(ML TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Egyedi szerződés száma: FO-151-O1-2013 11. amely létrejött

-/(ML TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Egyedi szerződés száma: FO-151-O1-2013 11. amely létrejött az amely létrejött -/(ML TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Egyedi szerződés száma: FO-151-O1-2013 11 egyrészről a(z) MVM Partner Energiakereskedelmi ZRL mint energiakereskedő (továbbiakban,

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel amely létrejött egyrészről cégnév: székhely: bankszámlaszám: levelezési címe: adóig. száma: cégjegyzékszám: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel mint földgázelosztói engedélyes,

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta profilos felhasználók részére

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta profilos felhasználók részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklet M.4. számú melléklet Szerződéses minta profilos felhasználók részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklete

Részletesebben

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei M3. számú melléklet Igénybejelentés és ajánlattételhez szükséges információ; a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgáz-kereskedelmi szerződéseinek általános tartalmi elemei A GDF SUEZ Energia Holding

Részletesebben

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés 1. Szerződő felek Egyrészről Dabas Város Önkormányzata, mint villamos energia felhasználó,

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére

M.4. számú melléklet. Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklet M.4. számú melléklet Szerződéses minta üzleti ügyfelek részére Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.4. számú melléklete 1

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

A szerződés meghatározása/tárgya:

A szerződés meghatározása/tárgya: MŰSZAKI LEÍRÁS A szerződés meghatározása/tárgya: Adásvételi szerződés a magyar hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű villamos energia versenypiaci beszerzésére. A közös ajánlatkérők

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt.

Magyar Telekom Nyrt. Magyar Telekom Nyrt. ELSZÁMOLÁS ÉS SZÁMLÁZÁS SZABÁLYAI A DIKTÁLÁS ALAPÚ SZÁMLÁZÁST VÁLASZTÓ FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÓK ESETÉBEN 2011. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK... 3 2. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek Teljes Ellátás Alapú Szerződésekhez

Általános Szerződéses Feltételek Teljes Ellátás Alapú Szerződésekhez Általános Szerződéses Feltételek Teljes Ellátás Alapú Szerződésekhez 1 A SZERZŐDÉS TÁRGYA Villamos energia adásvételi szerződés az Egyedi Szerződésben meghatározott Felhasználó és a Kereskedő között. 2

Részletesebben

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos energia kereskedelmi szerződés

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos energia kereskedelmi szerződés Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos energia kereskedelmi szerződés 1. Szerződő felek Egyrészről, mint villamos energia felhasználó, a továbbiakban: Vevő Székhelye: Adószáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. hatályos: július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. hatályos: július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. hatályos: 2009. július 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek az E.ON Energiaszolgáltató Kft. (Kereskedő) Teljes Ellátásról szóló Földgáz

Részletesebben

SUNMONEY KÖZÖSSÉGI NAPERŐMŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ AJÁNLÓI SZERZŐDÉS

SUNMONEY KÖZÖSSÉGI NAPERŐMŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ AJÁNLÓI SZERZŐDÉS SUNMONEY KÖZÖSSÉGI NAPERŐMŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ AJÁNLÓI SZERZŐDÉS A jelen közösségépítésre irányuló szerződés ( Szerződés ) az alábbi felek között jött létre: Egyrészről SunMoney Solar

Részletesebben

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés 1. Szerződő felek Egyrészről mint villamos energia felhasználó, a továbbiakban: Vevő Székhelye: Adószáma:

Részletesebben

7. számú függelék. 1. Általános rendelkezések

7. számú függelék. 1. Általános rendelkezések 7. számú függelék A kereskedő által alkalmazott árak és áralkalmazási feltételek a villamos-energia egyetemes szolgáltatásból a VET alapján kiszoruló felhasználók tekintetében 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvény 2014. október. Egyetemes piac, szabadpiac; kereskedőváltás; megtakarítási lehetőségek

Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvény 2014. október. Egyetemes piac, szabadpiac; kereskedőváltás; megtakarítási lehetőségek Magyar Energetikai Társaság Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvény 2014. október Egyetemes piac, szabadpiac; kereskedőváltás; megtakarítási lehetőségek Dr. Kovács Norbert Dr. Sándor

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z) XX, mint energiakereskedő (továbbiakban, mint "Kereskedő" vagy "Mérlegkörfelelős") Székhelye: Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

M E G H Í V Ó november 11-én 8:00 órakor

M E G H Í V Ó november 11-én 8:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h-nál kisebb mérő névleges összteljesítménnyel rendelkező, lakossági fogyasztók részére Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 29. pontjában,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM PARTNER KLASSZIK SZERZŐDÉSEKHEZ (KLASSZIK ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM PARTNER KLASSZIK SZERZŐDÉSEKHEZ (KLASSZIK ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM PARTNER KLASSZIK SZERZŐDÉSEKHEZ (KLASSZIK ÁSZF) 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA Villamos energia adásvétele az Egyedi Szerződésben meghatározott Felhasználó és a Kereskedő (együttesen:

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Villamos energia versenypiaci beszerzése (638/2016)

Villamos energia versenypiaci beszerzése (638/2016) Villamos energia versenypiaci beszerzése (638/2016) Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/22 Villamos energia versenypiaci beszerzése 01.04.2016. 00:00 CET - 31.03.2017. 24:00 CET időszakra vonatkozóan, összesen

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M2. számú melléklet Felhasználói igény alapján végzett szolgáltatások külön díjai Elosztói üzletszabályzat M2. számú

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről cégnév: FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. központi ügyintézés helye: 1101 Budapest,

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA-VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA-VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS (OH (x Szerződésszám: F0-104-01-2012 TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA-VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z) MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt., mint energiakereskedő (továbbiakban,

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

PB POWER TRADE HUNGARY KFT. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzata. 2012. október 16.

PB POWER TRADE HUNGARY KFT. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzata. 2012. október 16. A PB POWER TRADE HUNGARY KFT Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzata 2012. október 16. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 1. Az üzletszabályzat tárgya...5 2. Az üzletszabályzat hatálya...

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (NEM LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (NEM LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (NEM LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE) 1. SZERZŐDÉS FOGALMA Jelen ÁSZF szerint a szerződést kötő Felek Szerződés alatt a köztükközöttük létrejött Egyedi Szerződést

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel BÉRLETI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a ORATTI Kft. (2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 147. Adószáma:14534542-2-13) továbbiakban, mint Bérbeadó, másrészről: Cég neve: Székhelye: Adószáma: Bankszámlaszáma:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZHASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MELLÉKMÉRŐ ÜZEMELTETÉSÉRE

MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZHASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MELLÉKMÉRŐ ÜZEMELTETÉSÉRE Szolgáltató példánya TÖRSVÍZ Kft. 2046 Törökbálint Pf.30. 6.6. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZHASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MELLÉKMÉRŐ ÜZEMELTETÉSÉRE Megállapodás száma: amely létrejött

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Energia menedzsment megbízási szerződés

Energia menedzsment megbízási szerződés Energia menedzsment megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a székhely: cégjegyzékszám: adószám: képviseletében:.. Társaság,..... mint megbízó - a továbbiakban Megbízó - - másrészről a Get-Energy

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatói szerződés lakossági

M.4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatói szerződés lakossági M.4. számú melléklet Egyetemes szolgáltatói szerződés lakossági Hatályos: 2015.07.07. 1/7. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Szerződésazonosító: amely létrejött egyrészről EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Tájékoztató a kereskedőváltás lépéseiről

Tájékoztató a kereskedőváltás lépéseiről Tájékoztató a kereskedőváltás lépéseiről Köszönjük, hogy a FŐGÁZ-t kívánja választani új földgázkereskedőjének! Engedje meg, hogy a jelenlegi földgáz-kereskedelmi szerződése megszüntetéséhez és a FŐGÁZ-zal

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK E.ON Energiaszolgáltató Kft. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat Mellékletek és Függelékek 2012. augusztus 31. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK

Részletesebben

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Székhely: Levelezési cím: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Adószáma: mint Megrendelő továbbá Név: FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesülés Székhely:

Részletesebben

(ÁSZF) (NEM LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE)

(ÁSZF) (NEM LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (NEM LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE) 1. SZERZŐDÉS FOGALMA Jelen ÁSZF szerint a szerződést kötő Felek Szerződés alatt a köztük létrejött Egyedi Szerződést és mellékleteit

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben