ADATVÉDELMI, ADATBIZTONSÁGI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADATVÉDELMI, ADATBIZTONSÁGI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Szervezeti és Működési Szabályzat 9. számú melléklete A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA ADATVÉDELMI, ADATBIZTONSÁGI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2016.

2 Tartalom Tartalom...1 A szabályzat célja és hatálya...2 Értelmező rendelkezés...2 Adatkezelő szervezeti egységek...2 A Főiskolán kezelt személyes adatok...3 Főiskolán belüli adatátadás...7 Adattovábbítás harmadik személy részére...7 Az adatkezelés célhoz kötöttsége...7 Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok...8 Az adatkezelés időtartama...8 Záró rendelkezések...8 1

3 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: a Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus) a Nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 18., Nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) alapján a személyes és közérdekű adatokkal kapcsolatos adatvédelem és adatbiztonság rendjét a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékleteként a következők szerint állapítja meg: A szabályzat célja és hatálya 1. (1) A szabályzat célja, hogy a jogszabályoknak megfelelően biztosítsa a Főiskolán a személyes, közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kezelését és védelmét. (2) A szabályzat célja továbbá, hogy a jogszabályoknak megfelelően megállapítsa a Főiskolán keletkezett közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárási rendet, valamint az általános közzétételi lista alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatok és az alapvető titokvédelmi rendelkezések körét. (3) A szabályzat szervi hatálya kiterjed a Főiskola minden olyan szervezeti egységére, amely tevékenysége során személyes, közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatot kezel. (4) A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Főiskola minden olyan foglalkoztatottjára és hallgatójára, akik feladatuk végrehajtása során személyes adat birtokába kerülnek. Kiterjed továbbá a Főiskola feladatainak végrehajtásában polgári jogi jogviszonyban közreműködő azon személyekre, akik tevékenységük során adatot kezelnek. (6) A szabályzat tárgyi hatálya a személyes, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatos adatkezelésre terjed ki, beleértve az adattovábbítást is. Értelmező rendelkezés 3. A szabályzatban szereplő fogalmakat az Info tv. 3. -ában meghatározott tartalommal kell értelmezni és alkalmazni azzal, hogy adattovábbítás alatt az adat Főiskolán kívüli személy részére való hozzáférésének biztosítását kell érteni. Adatkezelő szervezeti egységek 4. (1) Elsődleges adatkezelő és adatszolgáltató szerv a Főtitkár, a Gazdasági Osztály, Tanulmányi Osztály és a Könyvtár. (2) A Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladata végrehajtása során más szervezeti egység is kezelhet és dolgozhat fel adatot. Az elsődleges adatkezelőkön kívüli szerv kizárólag a rektor felhatalmazása alapján kezelhet különleges adatot. 2

4 A Főiskolán kezelt személyes adatok 5. (1) A Főiskola a hallgatók személyes adatait az Nftv. és a végrehajtására kiadott rendeletek alapján kezeli. (2) A hallgatói nyilvántartás adatai jogszabályban meghatározott körben, így különösen a hallgatói jogviszony létrejöttével, módosulásával és megszűnésével, a hallgató tanulmányi és vizsgakötelezettségeinek teljesítésével, valamint a juttatások megállapításával, folyósításával, illetve a térítések kivetésével, befizetésével, behajtásával kapcsolatos szervezési és adminisztratív feladatok ellátására, továbbá az érintett által meghatározott célra használhatók fel. (3) A hallgatói nyilvántartás adatait a felvételi adatbázis, valamint a hallgató által kitöltött beiratkozási lapok szolgáltatják. (4) A hallgató adatainak kezelője a) Tanulmányi Osztály, b) Gazdasági Osztály, c) Hallgatói Önkormányzat, d) Szakkollégiumok, e) Rektori Titkárság, f) oktatók, g) intézeti adminisztrátorok, h) Könyvtár. (5) A hallgatói nyilvántartás az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben, valamint papíralapon valósul meg. (6) A (5) bekezdésben foglaltakon túl a diplomás pályakövetési rendszer adatait az erre a célra létrehozott rendszerben, a Minőségfejlesztési Szabályzatban meghatározottak szerint kell kezelni. 6. (1) A Főiskola a foglalkoztatottak személyes adatainak kezelését a jogviszonynak megfelelő jogállási törvények, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény és a végrehajtásukra kiadott rendeletek által meghatározott körben végzi. (2) A Főiskola jogszabályban meghatározott körben kezeli a vele polgári jogi jogviszonyban lévő természetes személyek adatait. (4) Az oktatói nyilvántartás kezelője a Főtitkár. (5) Az oktatói nyilvántartás kezelése az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben, valamint papíralapon valósul meg. 3

5 (6) A bér- és munkaügyi nyilvántartás adatai a foglalkoztatott jogviszonyával kapcsolatos tények megállapítására, a besorolási követelmények igazolására, bérszámfejtésre, társadalombiztosítási ügyintézésre és statisztikai adatszolgáltatásra használhatók fel. (7) A bér- és munkaügyi nyilvántartás adatainak kezelője a Gazdasági Osztály. Adatfelvétel, adatrögzítés 7. (1) Az adatfelvétel és adatrögzítés törvény alapján vagy önkéntes hozzájárulás alapján történhet. (2) Amennyiben olyan adatot kell felvenni, rögzíteni, melyet közokirat tartalmaz, az okiratot vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát be kell mutatni. (3) Önkéntes hozzájárulás alapján történő adatkezelésnél az érintettet előzetesen tájékoztatni kell a célról, és be kell szerezni félreérthetetlen, írásbeli beleegyezését. Adatok védelme 8. (1) A Főiskola munkatársai kötelesek bizalmasan kezelni minden olyan adatot, információt vagy dokumentumot stb. függetlenül attól, hogy ahhoz milyen formában és milyen módon jutottak hozzá, amely előttük a munkaköri feladataik teljesítése során vagy azzal összefüggésben vált ismertté. (2) A Főiskolával jogviszonyban állók kötelesek védeni és őrizni a munkakörükből, velük kötött szerződésből, tisztségükből vagy tanulmányi kötelezettségükből adódó feladatok teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott adatokat, információkat, dokumentumokat, és kötelesek minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák. (3) A Főiskolával jogviszonyban állók felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely az (1)-(2) bekezdésben körülírt adatkezelési, titoktartási kötelezettségük megszegéséből származik. 9. (1) A manuális kezelésű személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket kell foganatosítani: a) az irattári kezelésbe vett iratokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben kell elhelyezni; b) a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi, valamint a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos iratokat biztonságosan elzárva kell tartani, c) a jelen szabályzatban meghatározott adatkezelések iratainak archiválását évente egyszer el kell végezni, az archivált iratokat a Főiskola iratkezelési és selejtezési 4

6 szabályzatának, valamint az irattári terveknek megfelelően kell szétválogatni és irattári kezelésbe venni. (2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti helyiségek, illetve szekrények kulcsához való hozzáférés rendjét az adatkezelő szervezeti egység vezetője állapítja meg. 10. (1) Az informatikai rendszerekben kezelt adatok bizalmassága, hitelessége, sértetlensége, rendelkezésre állása és funkcionalitása szempontjából meghatározott informatikai rendszerekhez kötött biztonsági osztályok: (2) Kritikus rendszerek Az intézmény működése szempontjából kritikus, az intézmény egészére kiterjedő rendszerek, amelyek szenzitív, illetve személyes adatokat tartalmaznak. Adatvédelmi szempontból kiemelt védelmet igényelnek. a) Tanulmányi rendszer, b) Központi levelező kiszolgálók, c) Központi tárhely-kiszolgálók, d) Intézményi autentikációs rendszerek. (3) Kiemelt rendszerek Az intézmény működése szempontjából kritikus rendszerek, amelyek elsősorban technikai jellegűek, a rajtuk tárolt adatok nem személyes jellegűek. a) Telekommunikációs hálózat, b) Technológiai (environment, middleware) rendszerek, c) Kommunikációs rendszerek. (4) Normál rendszerek Az első két kategóriába nem sorolt, a teljes intézmény napi működése szempontjából nem kritikus, illetőleg az intézménynek csak egyes részeire kiterjedő olyan rendszerek, amelyek indítása/üzemeltetése során központi felülvizsgálat történik, illetőleg teljes körű dokumentáció készül. a) Könyvtári kiszolgáló rendszer (5) Egyéb rendszerek Az előző három kategóriába nem sorolt rendszerek. (6) A Főiskola szervezeti egységei által számítógépen tárolt adatok védelmét bizalmasság, hitelesség, sértetlenség, rendelkezésre állás és funkcionalitás szempontjából úgy kell megvalósítani, hogy az informatikai rendszernek és környezetének védelme folytonos, teljes körű, zárt és a kockázatokkal arányos legyen, valamint megvalósuljon a zárt szabályozási ciklus, a következők szerint: (7) A teljeskörűségre vonatkozó alapelvet a fizikai, a logikai és az adminisztratív védelem területén kell érvényesíteni úgymint: 5

7 a) az összes információbiztonsági rendszerelem csoportra, b) az informatikai rendszer infrastrukturális környezetére, c) a hardverrendszerre, d) az alap-és felhasználói szoftverrendszerre, e) a kommunikációs és hálózati rendszerre, f) az adathordozókra, g) a dokumentumokra és feljegyzésekre, h) a belső személyzetre és a külső partnerekre, i) az MSZ OSI szabványban meghatározott nyílt rendszerek architektúrája minden rétegére, azaz mind a számítástechnikai infrastruktúra, mind az informatikai alkalmazások szintjén, j) mind a központi, mind a végponti informatikai eszközökre és környezetükre. (8) A védelem zártsága akkor biztosított, ha az összes valószínűsíthető fenyegetés elleni védelmi intézkedések megvalósulnak. (9) A védelem akkor kockázatarányos, ha az informatikai rendszerek által kezelt adatok védelmének erőssége és költségei a felmért kockázatokkal arányban állnak. Célkitűzés a minimális védelmi költséggel elért maximális védelmi képesség. (10) A védelem folytonossága úgy biztosítható, hogy az informatikai rendszerek fejlesztése és megvalósítása során kialakított védelmi képességeket a rendszerből történő kivonásig folytonosan biztosítani kell a rendszeres ellenőrzéssel és az ezt követő védelmi intézkedésekkel. (11) A zárt szabályozási ciklus úgy érvényesíthető, hogy az adminisztratív védelemmel biztosítani kell a szabályozás, érvényesítés, ellenőrzés és a védelmi intézkedések/szankcionálás zárt folyamatát. (12) További céljaink és elveink: a) Igyekszünk a kockázatainkat minimalizálni, de minden munkatársban tudatosítjuk, hogy teljes körű védelem és biztonság nincsen, és ezzel összefüggésben a maradványkockázatokat tudatosan vállaljuk. b) A felelősségeket az információbiztonság területén hangsúlyozottan elhatároljuk és az egyes szervezeti szerepkörökhöz kötjük. c) Hangsúlyozottan törekszünk a törvényi és jogszabályi megfelelőségre különös tekintettel a személyes adatok kiemelt védelmére. d) Megpróbáljuk kiegyensúlyozottan kezelni a mobilitás lehetősége és a biztonság közötti ellentmondást. e) Elsődleges célunk a működőképesség fenntartása, ezért az olyan felhasználókat, akik magatartásukkal más felhasználók tömegeinek munkáját veszélyeztetik, haladéktalanul kizárjuk a szolgáltatásból mindaddig, amíg a veszélyt okozó tevékenységüket nem szüntetik meg. 6

8 f) A védelem mellett biztosítjuk az oktatási és kutatási tevékenységhez szükséges szabad információáramlást. g) A felhasználói jogosultságok természetes személyhez kötöttek és nem átruházhatóak. Az információbiztonsági incidensek esetében a felelősség a jogosultsággal bíró személyhez kötődik. Főiskolán belüli adatátadás 11. (1) A Főiskola szervezeti rendszerén belül a személyes adatok a feladat elvégzéséhez szükséges mértékben és ideig csak olyan szervezeti egységhez, személyhez továbbíthatók, amelynek, illetve akinek jogszabályban vagy főiskolai szabályzatban meghatározott tevékenysége ellátásához a személyes adatok megismerése és kezelése szükséges. (2) A Főiskolán folyó különböző célra irányuló adatkezelések csak törvényes céloknak megfelelően, indokolt esetben kapcsolhatók össze. (3) Amennyiben a két szervezeti egység között az adat átadása tárgyában véleményeltérés van, úgy a Rektor dönt. Adattovábbítás harmadik személy részére 12. (1) A fenntartók, a minisztériumok, a felettes egyházi szervek részére adatot az elsődleges adatkezelő szervek továbbítanak. (2) A Felsőoktatási Információs Rendszer részére adatot a Tanulmányi Osztály szolgáltat. (3) Közigazgatási szerv, bíróság, ügyészség, rendőrség adatszolgáltatási tárgyú megkeresését a Rektorhoz kell felterjeszteni. A Rektor jelöli ki az adatszolgáltatót. (4) Külföldre irányuló adattovábbítás esetén az adattovábbítást végzőnek külön meg kell győződnie arról, hogy a külföldre történő adattovábbítás Info tv. 8. -ában írt feltételei fennállnak-e. (5) Ha az adatkérés jogszerűségét az adatkezelő szerv vagy személy nem tudja megítélni, köteles azt a Rektornak jelenteni. (6) Külső adattovábbításra jogosult és kötelezett személyeket a Rektor jelöli ki. Az adatkezelés célhoz kötöttsége 13. (1) A személyes adatot a Főiskola kizárólag meghatározott célból, különösen feladatainak végrehajtása, kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezelheti. Az adatkezelés megkezdése előtt az érintettel közölni kell, hogy az hozzájáruláson alapul vagy kötelező. 7

9 (2) A Főiskola által kezelt személyes adatokról az érintett tájékoztatást kérhet, továbbá kérheti adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását. A kérés megtagadása esetén írásban közölni kell az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor, továbbá a jogorvoslati lehetőségekről fel kell világosítani. Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok 14. (1) A Főiskola szervezetére, tevékenységére vonatkozó a személyes adat fogalmi körébe nem tartozó adat közérdekű adatnak minősül. A közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségét a minősített adatok kivételével biztosítani kell. (2) A közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére vonatkozó igényt, amennyiben olyan szervezeti egységhez érkezik, amely az igény teljesítésére nem rendelkezik hatáskörrel, a szervezeti egység haladéktalanul továbbítja az érintett szervezeti egységnek. Az érintett szervezeti egység az igény teljesítése előtt a választervezetet véleményezésre megküldi a Rektornak. (3) Az Info tv értelmében kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat a Főiskola közzéteszi honlapján, valamint folyamatosan frissíti. A közzététel módját a Rektor szabályozza és kijelöli a végrehajtó személyeket. Az adatkezelés időtartama 15. A Főiskola a foglalkoztatottak, a hallgatók személyes adatait, valamint és a Főiskola oktatási tevékenysége során birtokába került személyes adatokat az Info tv ában foglaltak szerinti meghatározott ideig kezeli. Záró rendelkezések 16. (1) Az Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Adatkezelési Szabályzat a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezi, azzal együtt érvényes. (2) E szabályzatot a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szenátusa i ülésén hozott 8/2016. (IV.28.) számú határozatával elfogadta. A szabályzat a fenntartói Konferencia jóváhagyását követő napon lép hatályba. 8

AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE

AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 8. sz. melléklet a 164/115. ZMNE számhoz 1.sz. példány AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE - 2007 - 2 Bevezető A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a

Részletesebben

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Tartalomjegyzék

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. 1. A szabályzat célja és alkalmazási területe... 3 2. 2. A Belső Adatvédelmi Felelős... 3 3. 3. Az adatkezelői minőség bejelentése. A Szabályzat közzététele... 3 4. 4. védelme... 3 4.1.

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

2. sz. melléklet: Az Egyetemmel megbízási vagy más munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítők számára a szerződés megkötésekor adandó

2. sz. melléklet: Az Egyetemmel megbízási vagy más munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítők számára a szerződés megkötésekor adandó Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 1. Értelmező rendelkezések... 4 2. Általános rendelkezések... 6 3. A szabályzat hatálya... 7 az Egyetem által szervezett, bonyolított felnőttképzésben, tanfolyamon (a továbbiakban:

Részletesebben

Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA

Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat célja... 2 2. A Szabályzat hatálya... 2 3. Értelmező rendelkezések... 2 4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és intézése... 3 4.1. Az igény benyújtása... 3

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről

A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről Szám: 02/125-2/2013. A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről Jelen szabályzat a közszolgálati

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Dr. Dedinszky Ferenc kormány-főtanácsadó Informatikai biztonsági felügyelő Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációs Államtitkárság

Részletesebben

Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat

Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat 2012. június 1. 1 A szabályzat célja, hatálya A Szabályzat célja, hogy az információs

Részletesebben

ÖRÖKBEFOGADÁST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

ÖRÖKBEFOGADÁST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY ÖRÖKBEFOGADÁST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA JÓVÁHAGYTA: SZENCZY SÁNDOR ELNÖK HATÁLYBA LÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. MÁJUS 1. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI, VALAMINT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRŐL ÉS KÖZZÉTÉTELÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT 1 Elfogadta a Szenátus 65/2015. (XII.2.) számú határozatával.. Prof.

Részletesebben

A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2016. JÚLIUS 1. 1 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 24. (3)

Részletesebben

2. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 23. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. május TARTALOMJEGYZÉK I. rész

Részletesebben

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata A szabályzat a szervezeti és működési szabályzat 5. sz. melléklete 1.

Részletesebben

ADATVÉDELMI, ADATBIZTONSÁGI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI, ADATBIZTONSÁGI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 15. sz. melléklete AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADATVÉDELMI, ADATBIZTONSÁGI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. Adatkezelési szabályzat 1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek

Részletesebben

MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZABÁLYZATA

MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZABÁLYZATA MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Bevezetés 1.1 A Marcali Városi Kulturális Központ tevékenysége során személyes, különleges, közérdekű és közérdekből

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat Adatvédelmi Szabályzat A Zsigmond Király Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: adatvédelmi

Részletesebben

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2016. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 67. /4/ bekezdése, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének

Részletesebben

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata I. Bevezetés A szolgáltató (üzemeltető), mint adatkezelő adatai Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013.01.01. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja... 2 2. A szabályzat hatálya... 2 3. Fogalmak... 2 4. Adatvédelem szervezete... 4 5. Adatkezelés... 5 5.1. Kezelt adatok köre:... 5 5.1.1. Munkavállalói

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 23. függelék TERVEZET A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2006.

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. október 19. napjától 1 Magyarország Alaptörvénye VI. cikkelyének (2) bekezdésére tekintettel, az információs önrendelkezési jogról és az

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 25. sz. melléklete. A Nyugat-Magyarországi Egyetem. Adatvédelmi Szabályzata

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 25. sz. melléklete. A Nyugat-Magyarországi Egyetem. Adatvédelmi Szabályzata Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 25. sz. melléklete A Nyugat-Magyarországi Egyetem Adatvédelmi Szabályzata Sopron 2003 A Nyugat-Magyarországi Egyetem (a továbbiakban:

Részletesebben

Szabályzat. I. Általános rendelkezések

Szabályzat. I. Általános rendelkezések Szabályzat a Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 30.. /6/ bekezdése

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

Az ÉletFa Rehabilitációs Intézet szabályzata. az adatvédelemről és adatbiztonságról

Az ÉletFa Rehabilitációs Intézet szabályzata. az adatvédelemről és adatbiztonságról Az ÉletFa Rehabilitációs Intézet szabályzata az adatvédelemről és adatbiztonságról 1. Általános rendelkezések 1. A szabályzat célja az intézmény által végzett adatkezelések, adatfeldolgozások során a személyes

Részletesebben

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola (továbbiakban:

Részletesebben

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám A szex-webshop.hu webáruház internetes oldalai regisztráció nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások, amelyek csak regisztrált partnereink számára elérhetőek. Regisztráció A szex-webshop.hu

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. (1) bekezdése értelmében A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra,

Részletesebben

Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adat megismerésére vonatkozó SZABÁLYZAT. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, Köztársaság tér 7.

Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adat megismerésére vonatkozó SZABÁLYZAT. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, Köztársaság tér 7. Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 7623 Pécs, Köztársaság tér 7. KÖZP-00960-030/2012. Adatvédelmi, Adatbiztonsági és Közérdekű adat megismerésére vonatkozó SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja

Részletesebben

Informatikai Biztonsági szabályzata

Informatikai Biztonsági szabályzata A NIIF Intézet Informatikai Biztonsági szabályzata Készítette: Springer Ferenc Információbiztonsági vezető Ellenőrizte: Jóváhagyta: Császár Péter Minőségirányítási vezető Nagy Miklós Igazgató Dátum: 2008.05.09.

Részletesebben

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete M.3. számú melléklet Adatvédelem és adatbiztonság Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete 1 1. Alapfogalmak Adatvédelmi

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat célja... 3 A szabályzat hatálya... 3 Közérdekű adatok köre...

Részletesebben

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy; A Magyar Hospice Alapítvány adatkezelési nyilatkozata Magyar Hospice Alapítvány (1032 Budapest, Kenyeres u. 18-22.; Tel: +36-1/ 388-7369, E-mail: info@hospicehaz.hu) az oldal-látogatások, a hírlevélre

Részletesebben

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett. elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata A Kisteleki Általános Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre A Kisteleki Általános Iskola (továbbiakban: Iskola) székhelyén a Petőfi

Részletesebben

ADATVÉDELMI, ADATBIZTONSÁGI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI, ADATBIZTONSÁGI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 6. sz. melléklete AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADATVÉDELMI, ADATBIZTONSÁGI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 3. sz. melléklet ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének (továbbiakban: SZI) közalkalmazottainak, dolgozóinak adatfelvételével,

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 4. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata melléklet Szervezeti és Működési Rend 23. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012. november TARTALOMJEGYZÉK I. rész

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Elfogadta az Igazgatóság a 17/2014. (XII.22.) számú határozatával Jóváhagyta a Felügyelőbizottság a 16/2014. (XII.22.) számú határozatával Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

3/2014. számú SZABÁLYZATA

3/2014. számú SZABÁLYZATA Tárnok Nagyközség Önkormányzatának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő 3/2014. számú SZABÁLYZATA Tárnok Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban együtt: közfeladatot

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A JÁNOSHALMI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA JÁNOSHALMA 2014. 1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell felelnie

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1. Előszó 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a SG Marketing Kft. (székhely: 1149 Budapest Limanova tér 12., cégjegyzékszám: 01-09-931340) (a Kiadó ) tevékenysége során

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉS SZABÁLYZATA

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉS SZABÁLYZATA Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉS SZABÁLYZATA Budapest 2007 1. A Hallgatói Véleményezés Szabályzatának hatálya (1) A Hallgatói Véleményezés Szabályzata

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata 1. A szabályzat célja A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Sajóvámos Önkormányzata (a

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1 Az Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) célja Szerződéses és leendő partnereink tájékoztatása a DFL Systems Kft.

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. BEVEZETÉS A Mosoly Alapítvány (székhely: 1022 Budapest, II. Bogár u. 11/b.; levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10/a., nyilvántartási szám: AM 1239, a továbbiakban:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 20. SZÁMÚ MELLÉKLETE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 20. SZÁMÚ MELLÉKLETE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 20. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ADATVÉDELMI, ADATKEZELÉSI, VALAMINT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELÉRŐL ÉS A KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

MEZŐKÖVESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA MEZŐKÖVESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA Hatály:2013. április 01. 1 A közszolgálati tisztviselőkről szóló új 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) és a közszolgálati

Részletesebben

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat. (Kivonat)

Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat. (Kivonat) Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzat (Kivonat) 1. A szabályzat célja Jelen Szabályzat célja, hogy a Testőr-Audit Nemzetközi Biztonsági Tanácsadó és Auditáló Szolgáltató Kft.-nél (a továbbiakban: Adatkezelő)

Részletesebben

ADATVÉDELMI- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézete 8887 Bázakerettye, Virág u. 4. 93/348-005, 93/548-009 e-mail: pszibo@pszibo.t-online.hu honlap: www.pszibo.hu ADATVÉDELMI-

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs

Részletesebben

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete M.3. számú melléklet Adatvédelem és adatbiztonság Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete 1 1. Alapfogalmak Adatvédelmi

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt:

Részletesebben

Dabas Város Önkormányzat A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata

Dabas Város Önkormányzat A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata Dabas Város Önkormányzat A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata 1. A szabályzat célja A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Dabas Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata

Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata 2009.11.19. TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános rendelkezések... 3 1.1 A SZABÁLYOZÁS CÉLJA... 3 1.2 A DOKUMENTUM BESOROLÁSA... 3 1.3 KAPCSOLAT AZ ELECTOOL

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az Energiaklub adatkezelési tájékoztatója weboldalak felhasználói számára Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ; (1056 Budapest, Szerb utca 17-19.; adószám: 18076592-2-41; Adatvédelmi

Részletesebben

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat

Géniusz Egyesület. Adatvédelmi nyilatkozat Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk (2) A Géniusz Informatikai Tehetséggondozó Egyesület - a továbbiakban Szervező (6722 Szeged, Szentháromság

Részletesebben

Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Információ Biztonsági Politika (IBP)

Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Információ Biztonsági Politika (IBP) Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Információ Biztonsági Politika (IBP) Verzió 11 Jóváhagyom: Beliczay András, ügyvezető 2015 március 16 Tartalomjegyzék 1 DOKUMENTUM KARBANTARTÁS 4 2 BEVEZETÉS,

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT www.egeszsegmagazin.hu Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelemi Szabályzat (Szabályzat) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT I. Bevezető rendelkezések 1.) Dr. Aradi Csilla egyéni vállalkozó (székhelye: 2040 Budaörs, Koszorú u. 6., nyilvántartási szám: 50257843, adószám: 67454619-1-33, továbbiakban: Adatkezelő),

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 Tartalomjegyzék A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 AZ ADATVÉDELEM ALAPFOGALMAI ÉS ELVEI... 3 AZ ADATKEZELÉSEK JOGALAPJA ÉS

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Hölgyválasz Kft. (1061 Budapest, Paulay Ede u. 41.) Hatályos: 2008. július 1. Az Adatkezelő (a www.holgyvalasz.hu, valamint a Hölgyválasz Táncstúdió üzemeltetője) ezúton tájékoztatja a a Hölgyválasz Táncstúdió

Részletesebben

Adatvédelemről és az adatok kezelésének részletes és egységes szerkezetű szabályairól

Adatvédelemről és az adatok kezelésének részletes és egységes szerkezetű szabályairól Adatvédelemről és az adatok kezelésének részletes és egységes szerkezetű szabályairól szóló 1/2013 sz. Rektori utasítás Budapest, 2013. 2013. 01.31. napjától hatályos változat Adatvédelemről és az adatok

Részletesebben

ADATVÉDELMI, ADATKEZELÉSI ÉS KÖZÉRDEKŰ ADAT MEGISMERÉSI, KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI, ADATKEZELÉSI ÉS KÖZÉRDEKŰ ADAT MEGISMERÉSI, KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI, ADATKEZELÉSI ÉS KÖZÉRDEKŰ ADAT MEGISMERÉSI, KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZAT Miskolc, 2012 1.1.28. sz. Egyetemi Szabályzat ADATVÉDELMI, ADATKEZELÉSI ÉS KÖZÉRDEKŰ ADAT MEGISMERÉSI, KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZAT

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Öttevény Község Önkormányzata Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

Részletesebben

ADATVÉDELMI, ADATKEZELÉSI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI, ADATKEZELÉSI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI, ADATKEZELÉSI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Elfogadva: 2016. június 14-i szenátusi ülésen Hatályos: 2016. június 15. napjától Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 A Szabályzat célja

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNY KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNY KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNY KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE Elfogadva: 2012. május 22., hatályba lép: 2012. május 24-én Utolsó módosítás: 2016. június 14., hatályba lép: 2016. június 16-án Az oktatási

Részletesebben

KARCAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL INFORMATIKAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA (IBS)

KARCAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL INFORMATIKAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA (IBS) 2-8/2014 KARCAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL INFORMATIKAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA (IBS) Jóváhagyom: Karcag, 2014. július Oldal: 1 / 9 1. IBS dokumentum karbantartás Dokumentum változások története Verzió Dátum

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZAT

Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZAT Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL Hatályos:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA Elfogadva: 2016. szeptember 20, hatályba lép: 2016. szeptember 22-én A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,

Részletesebben

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására.

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására. Adatvédelem 1. ELŐSZÓ 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) az Belle-Aire Tanácsadó és Rekreációs Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3235 Mátraszentimre, Fenyves u.5.) (továbbiakban

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság. Törölt: - Hatályos: szeptember 1-jétől

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság. Törölt: - Hatályos: szeptember 1-jétől Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete M.3. számú melléklet Adatvédelem és adatbiztonság Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete 1 1. Alapfogalmak Adatvédelmi

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 30-2015/2016. (2015.10.06.) sz. határozattal elfogadva Hatályos: 2015. október 07. napjától 3. kiadás 0. módosítás 3 (8). oldal

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1./ Bevezetés 1./1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a Vár Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 10. 3. emelet 28. ajtó. cégjegyzékszám:

Részletesebben

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtása és teljesítése 1.1. A közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton igényt nyújthat be. 1.2. A kérelmek előterjesztése

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM ADATKEZELÉSI, ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM ADATKEZELÉSI, ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM ADATKEZELÉSI, ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA Debrecen 2012. január 1. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések A szabályzat célja és hatálya Az adatvédelem alapfogalmai A személyes adatok védelme

Részletesebben

PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola. Adatkezelési szabályzat

PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola. Adatkezelési szabályzat Melléklet PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola Adatkezelési szabályzat Érvényes: 2013. január 3-tól A 2011. évi CXC. törvény A köznevelésről 26.. szabályozza a köznevelési intézményekben nyilvántartott

Részletesebben

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.),

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.), Adatkezelési Szabályzat A váci Szent Anna Piarista Templom (továbbiakban: a Templom) Templomigazgatója (Bocsa József Sch. P.), a Templomban végzett Örökimádással (másnéven állandó Szentségimádással) kapcsolatban

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön a SWAT Privat Group Kft megbízási szerződésének, illetőleg jelen adatvédelmi nyilatkozat aláírásával hozzájárul

Részletesebben