Mindszenty bíboros letartóztatása 1948.december 26. A dokumentumok és emlékek tükrében Irta: Muzslai Zsitva Ágnes (Részlet:"Állok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mindszenty bíboros letartóztatása 1948.december 26. A dokumentumok és emlékek tükrében Irta: Muzslai Zsitva Ágnes (Részlet:"Állok"

Átírás

1 Mindszenty bíboros letartóztatása 1948.december 26. A dokumentumok és emlékek tükrében Irta: Muzslai Zsitva Ágnes (Részlet:"Állok Istenért,Egyházért,Hazáért"Mindszenty bíboros, Esztergom érseke,a magyar egyház prímása a dokumentumok és visszaemlékezések tükrében. cimű kiadatlan könyvéből. Lektorálta:dr.Mészáros István, dr.szántó Konrád OFM) Mindszenty bíboros mártíromsága 65.évfordulója emlékére Esztergom, 2013

2 A mártír főpásztor A Magyar Kommunista Párt egy szovjet mintára készült megegyezést szeretett volna a katolikus Egyházzal kötni.de ennek nagyon keményen ellenállt Mindszenty bíboros és a püspöki kar is. Mint a bíboros Emlékiratai-ból kiderül ;tudta, hiteles dokumentációs anyagokból,hogy az ortodox kereszténység a Szovjetunióban szinte rabszolga sorsba került.az ott felállított Állami Egyházügyi Hivatal jóvoltából az ortodox egyház élére az ateista állam érdekeit szolgáló vezetők kerültek.a kereszténység mártírjait politikai bűnösként tartották számon.pontosan tudta Mindszenty bíboros, hogy a munkácsi görögkatolikus megyéspüspököt Romzsa Tivadart,1947.október 27.-én azért gyilkolták meg, mert ellenállt az állam azon törekvésének, hogy a görögkatolikusokat az orosz ortodox egyházba beolvassza. Emlékirataiban ezt írja: "Bizalmas értesülést kaptunk arról, hogy Kádár János belügyminisztert megbízták :minden eszközt vegyen igénybe a célból, hogy a prímás a magyar egyház éléről eltávolíttassék. Így tehát az egyház ellenes támadásokat személye ellen öszpontosították.mindenütt a napnak szinte minden órájában személyemet támadta a rádió, ezt tették az üzemekben s a nyílt tereken a hangszórók, ezt írták a lapok és harsogták a szónokok a népgyűléseken." (Mindszenty:Emlékirataim.211.p.) A magyar Egyház nem zárkózott el az állammal történő megegyezéstől, az állam és az Egyház közötti függő kérdések megtárgyalásától, hiszen a katolikus Egyháznak is érdeke volt a Szentszékkel való diplomáciai kapcsolat helyreállítása. " 1948.februárjában megbízottakat küldtünk egy tárgyalásokat előkészítő megbeszélésre. Hogy azonban a tárgyalások komolyságáról és őszinteségéről meggyőződhessünk ragaszkodtunk a következő feltételek teljesítéséhez; 1. Állítsák helyre a Szentszék és Magyarország között a diplomáciai kapcsolatot. 2.engedélyezzék egy világnézeti napilap megindítását és adják meg számára a szükséges papírmennyiséget 3. a feloszlatott egyesületek nyerjék vissza működési engedélyüket székházaikkal és javaikkal együtt. 4. a marxista pártok szüntessék be egyház- és vallásellenes támadásaikat.

3 E megbeszélésen a rendszer képviseletében maga Rákosi Mátyás vett részt, aki miután meghallgatta a püspöki kar feltételeit azzal vált el a jelenlévő főpásztoroktól, hogy a kormány majd kellő időben meghívót fog küldeni a tárgyalásokra."(mindszenty:emlékirataim..217.p.) Az egyházi iskolák államosításának bejelentése után 1948.május 15-én küldték meg a tárgyalásokra szóló meghívót a Püspöki Karnak.Május 19- i válaszában jelezte a prímás,hogy a tárgyalás egyik feltétele, hogy az iskolák államosítását vegyék le a napirendről. Ortutay e levélre június 14- én válaszolt, miután a minisztertanács elfogadta az iskolák államosításáról szóló törvényjavaslatot.levelében azt követelte,hogy a Katolikus Egyház a tárgyalások megindulása előtt a protestáns egyházak testületeihez hasonlóan, határozott és világos állásfoglalásban ismerje el a Magyer Köztársaság kormányát. A magyar református egyháztól úgy kényszerítették ki ezt az állásfoglalást, hogy előzőleg eltávolították a törvényes vezetőit, így Ravasz László püspököt is.azután a rendszer által kiszemelt emberekből megválasztották az új vezetőséget - akivel aláiratták a kormányt elismerő megegyezést (szovjet mintára). A Magyar Püspöki Kart nem lehetett ilyen egyszerűen átalakítani, így a kormányt elismerő megegyezéshez nem állt rendelkezésre a kommunisták számára megfelelő fél. Az 1947.augusztus 31.-i un."kékcédulás" választáson csalással hatalomra került kommunisták törvénytelen kormánya, elindította a hadjáratot a törvényesen mrgválasztott hercegprímás ellen. Esztergom városa 1947.augusztus 31-én a csalások ellenére elsöprő győzelemmel juttatta a parlamentbe a Keresztény Női Tábor képviselőit, dr.gróh Józsefet és Kisházi Mihályt. "Már 1945.június 6- án a városi Nemzeti Bizottság gyűlésén a kommunista Zöld Sándor államtitkár kénytelen kijelenteni, összegezve az Esztergomban tapasztalt negatív jelenségek kivizsgálása során szerzett tapasztalatait:"sok városban faluban jártam már...de még ennyire reakciós városra nem akadtam sehol sem, mint Esztergom."(Esztergom p.) Ez a mondat a kommunista párt képviselőjének szájából akkor hangzott el, amikor Serédi Jusztinián érsek halála után, az esztergomi érseki szék még üresen állt. Ez a "reakciósnak" nevezett egyházhoz hű magatartás juttatta parlamenti mandátumhoz a keresztény képviselőket 1947-ben a kommunisták választási csalása ellenére. "Kommunista Párt 1948.január 23.-án tartott pártnapján a város

4 egyik vezetője is arról szólt,hogy Esztergom népe a szavazás alkalmával rossz bizonyítványt állított ki magáról, de bízik abban, hogy a későbbiek folyamán a lakosság megváltoztatja majd álláspontját, mert a városnak fejlődnie kell."(esztergom p.) A korábbiakban a helyi lap, a Szabad Esztergom történetének ismertetésekor, kitértem arra,milyen kényszerítő módszereket alkalmazott a kommunista párt helyi hangadója. Az esztergom-tábori templomot 1948.augusztus 8.-án szentelte fel Mindszenty bíboros.erről így emlékezik dr.bády István: "Az érkező hercegprímást a templom bejáratánál köszöntottem a város és Esztergomhoz ragaszkodó hűséges városrész nevében is.de már akkor éreztem:az állam és az egyház viszonyában olyan változások történtek,amelyek egyaránt megkeserítik a főpap és a polgármester életét is..."( Bády: A bazilika árnyékában 92.p.) Valóban, a kisgazdapárti,elkötelezetten keresztény polgármesternek is végre kellett hajtania azokat az utasításokat, amelyeket a Magyar Dolgozók Pártja néven működő Kommunista Párt tagjai adtak ki - természetesen csupán javaslatként feltüntetve. A Szabad Esztergom 1948.Nagyboldogasszony napi ünnepségről csupán néhány sort írt, de vezércikkben számolt be az augusztus 20.-i ünnepségről, melynek vezérszónoka az MDP kerületi titkára, Bottyán elvtárs volt. "A katolikus főpapság ellene van a haladásnak s ezzel Szent István hagyományait csúfolják meg - mondotta az új kenyér és zászlóavatási ünnepség szónoka"(szabad Esztergom 1948.aug.29.) Nyilvános támadások szervezése Mindszenty ellen Az MDP szónoklatainak alátámasztására,mindszenty ellenes megmozdulások voltak Esztergomban is.: "Az esti órákban több alkalommal fáklyás felvonulás is volt a városban a palota előtt: lehettek vagy 150-en.A felvonulóknak volt egy szűkebb kórusuk, mintegy húsz fő, amely előzőleg a "Három Szerecsenhez" címzett vendéglőben italozott a vendéglős számlájára.a tüntetők megérkeztek a Prímási Palota elé, ahol az esti sötétségben, de fáklyafény mellett megkezdték az ütemes kiabálást.: "Mindszentynek kötelet!", "Mindszenty,Mindszenty Amerika fizeti!", "Jóska, Jóska gyere ki, ég a házad ide ki!" A tüntetés nagy visszatetszést

5 keltett még a más vallásúak között is. Határozottan emlékszem két köztiszteletben álló izraelita esztergomi lakosra, Hirsch Gyuláraé és Müller Bernátra,akik erélyesen tiltakoztak a provokáció ellen. Köztudott volt az aláírásgyűjtés is ; többen szóvá tették, hogy Steiner László a Fürdő szálló éttermében a jelenlevőktől aláírást követelt, Mindszenty ellen.az aláírást megtagadók sok kellemetlenségnek, üldöztetésnek,sőt állásvesztésnek lettek kitéve. Így vesztette el az állását dr.siráki István városi tanácsnok is, akiből erdei favágó munkás lett, majd később éveken keresztül gyári munkás Lábatlanon.Hosszú időbe telt, amíg az esztergomi SZTK-nál el tudott helyezkedni. Az aláírások miatti zaklatások Mindszenty tudomására is jutottak, aki rövid körlevelet adott ki, s ebben arra kéri híveit,hogy üldöztetések elkerülése végett - mindenki tiszta lelkiismerettel írja alá - meggyőződése ellenére is - az ellene szóló nyilatkozatot.az aláírás gyüjtése - láss csodát - ezek után megszűnt."(bády:a Bazilika árnyékában. 93.p.) "Mindszenty bíboros legutolsó nyílvános egyházi szereplése 1948.októbet utolsó vasárnapján (Krisztus király ünnepén) volt Szentgyörgymezőn,a 150.éves felújított templom megáldásán"- írja dr.bády István visszaemlékezéseiben. Dr.Siráki István városi tanácsnok elbocsátása nagy port vert fel, a levéltári iratok között kutattam az eset hátterét: Az Állami Városi Levéltár közigazgatási iratai között őrzik a képviselőtestületi ülések jegyzőkönyveit október 28-án képviselőtestületi ülést tartottak.dr.bády István távollétében elnökölt dr.laky József. Az ülésen Pirchala Gyula,a Nemzeti Parasztpárt tagja szólalt fel elsőnek.indítványából idéznék részletet: "...a vallásszabadság elve alapján állunk változatlanul,és még a gondolat is távol áll tőlünk, hogy a vallás ellen támadjunk,sőt a legkomolyabban kívánjuk,hogy a vallás a maga magasztos feladatai a vallásos élet területén minél tökéletesebben megvalósulhasson.de mikor ezen álláspontunkat ünnepélyesen deklaráljuk, a leghatározottabban fel kell emelnünk szavunkat az ellen, hogy országunkban a vallásszabadsággal egyesek nem élnek, hanem visszaélnek.hétről -hétre, sőt napról napra egyházi ájtatosságok, körmenetek jogcímén politikai népgyűléseket rendeznek, ahol allegóriákban,szimbolista stílusokban burkolva ütik,vágják a demokráciát.kétségtelen tény,hogy a

6 demokráciánk és a katolikus egyház között a viszony szerencsétlenül alakult és feszült, de erről a kormány nem tehet, mert hiszen köztudomású, hogy az egyházat szinte számtalan esetben meghívta tárgyalóasztalához a közös ügyek békés rendezése céljából, de az egyház Mindszenty érsek kifejezett utasítására minden alkalommal mereven elzárkózott a tárgyalás elől, sőt minden békés közeledésre a leghatározottabban támadja a demokráciát." A Nemzeti Parasztpárt képviselője felszólalása után határozathozatalt javasolt,kérjék:"hogy a kormányzat a katolikus egyház egyes vezetőinek említett irányú ténykedését súlyosan elítélje és kérje meg a kormányzatot arra, hogy tegyen meg mindent,hogy a jövőben az egyházi jellegű megmozdulások maradjanak meg a vallás szolgálatában és ne lehessen ezeket felhasználni a demokrácia elleni izgatásra." A javaslat után dr.siráki István az alábbi hozzászólást tette.: " Igen Tisztelt Képviselő Testület! Mint katolikus hivő nem érzem hivatva magam arra, hogy Főpásztorom cselekedeteit níráljam, ezért a javaslatot a magam részéről nem fogadom el" Németh Pál és Martsa Alajos közbeszóltak: Akkor szavazást kérűnk. Steiner László megjegyezte: Egy az egész ellen. A képviselőtestület egy kivételével elfogadta Pirchala Gyula javaslatát." Az alábbi határozatot hozták: "Esztergom megyei város képviselőtestülete az előterjesztett javaslat alapján elhatározza, hogy kéréssel fordul a kormányzathoz, melyben a katolikus egyház egyes vezetőinek a javaslatban ismertetett ténykedéseit súlyosan elítéli.kéri a kormányzatot arra,tegyen meg mindent, hogy a jövőben egyházi jellegű megmozdulások maradjanak meg a vallás szolgálatában és ne lehessen ezeket jogcímül felhasználni a demokrácia elleni féktelen izgatásra, mert a demokrácia úgy érzi, hogy már elment a türelemben a legvégső határokig." Dr. Bády István a november 25.-i képviselőtestületi ülésen előterjeszti:"az alispán /1948-as számú véghatározatában dr.siráki István városi tanácsnok ellen fegyelmi eljárást indított és ezzel egyidejűleg állásából felfüggesztette" A vármegyei iratok között levő 970/1948. számú határozat a következőket tartalmazza; Dr.Siráki István fegyelmi ügye Az indoklási részből idéznék: "Igy határoztunk, mert megállapítottuk, hogy dr.siráki István az 1929

7 XXX.tc.76. /1/ bek.1.pontjába ütköző fegyelmi vétséget elkövette az által, hogy Esztergom város képviselőtestületének okt.28.-án tartott kozgyűlésében a demokratikus állam célkitűzéseivel nyíltan szembehelyezkedett, akkor amikor a város képviselőtestülete előterjesztette azon határozati javaslat ellen, hogy egyes egyházi vezetők demokrácia ellenes uszítását a kormányzat szüntesse meg, felszólalt és a határozati javaslatot visszautasította." Mentségül hozták fel, hogy a felszólalásra lehetőséget adtak a határozati javaslat elhangzása után. Dr.Siráki István elbocsátása a példája annak, hogy megfélelmlítéssel miképpen lehet uralomra jutnia a törvénytelenségeknek.dr.siráki ügyét a helyi sajtó is megszellőztette Steiner László kommunista hangadó irányításában. Természetesen a Szabad Esztergom beszámolt olvasóinak a városi képviselőtestület október 28-i üléséről és :"Mindszenty hercegprimás demokrácia ellenes tevékenységének megakadályozását követelte a város képviselőtestülete" címmel, az október 31.-i számban. Ugyancsak ebben a számban ad hírt egy "kedves" ünnepségről is "Az esztergomi ifjúság díszes ünnepség keretében emlékezett meg a 30. éves fennállásának évfordulóján a Komszomol szovjet ifjúsági szervezetról." Ünnepség ide, Komszomol oda, Steiner László szomorú szívvel állapítja meg Esztergomi kép című írásában november 14.-én, hogy esztergomiak nem lobogózták fel házaikat november 7. ünnepére. Mindenesetre a Mindszenty mellett kiálló dr.siráki meghurcoltatásáról kellő kommunista hangsúllyal írnak a Szabad Esztergom című lapba - amelynek a neve mellé ekkor már egy kérdőjelet is lehetne írni... "Dr.Siráki eltávolitását követelik a dolgozók" címmel beszámol arról: "November 12.-én délelőtt az esztergomi dolgozók küldöttsége felkereste dr.bády István polgármestert, követelve Siráki tanácsnok eltávolítását."(szabad Esztergom,1948.nov.14.) November 21.-én tájékoztat a Szabad(?)Esztergom: "Kizárták a Kisgazdapártból dr. Siráki tanácsnokot" A törvénytelenség nevében fortélyos félelem igazgatta Esztergomot! Mindszenty hercegprímás válasza a támadásokra. (1948.NOVEMBER 18.-án a nemzethez intézett szózatában Mindszenty bíboros válaszolt Dinnyés Lajos minisztetelnök vádjaira, megvilágítva az ellene hozott határozatok, valamint a "kenyér és személyes szabadság

8 elvesztésével megerőszakolt egyének" nyilatkozatainak jogi értékét.) Mindszenty hercegprímás szózata: Hetek óta azonos "határozatokat" hoznak ellenem Csonka Magyarország helységeiben.elítélik az , as években az ország gócpontjain rendezett Mária-napokon általam "szított ellenforradalmat és népellenességet".panaszkodnak az Egyház és az állam közt a megegyezés elmaradása miatt.követelik a "káros tevékenység"megakadályozását. A Boldogasszony éve keretében megrendezett Mária-napok célja a hagyományos magyat Mária tisztelet elmélyítése és a vallásos öntudat erősítése.soha olyan kérdés, amely merőben politikai,szóba nem került a Mária-napokon.Ellenben hirdettük ott a Mária-erények és Máriatisztelet mellett a Tízparancsolatot, az emberi méltóságot, a szetetet, az igazságot. A kitűzött célt a Mária-napok elérték.az ítélethozatalta hivatott magyar püspöki kar november 3.-án köszönő iratában ezt megállapítja. A Márianapokkal kapcsolatos támadásokkal szemben azonosítja magát velem.ugyanezt tanusítják az ország közvéleményét jelentő azok a milliók, akiknek hősiesen áldozatos kitartásával szemben az alkalmazkodókat mélyen lealacsonyító, a demokratikus törvényekben biztosított vallásszabadsággal össze nem egyeztethető annyi eszközt kellett igénybe venni és mégis sikertelenül. Ami a "határozatok" jogi értékét illeti,meg kell állapítani:annyi a hivatalos ígéret ellenére a második világháború óta - a fővárost kivéve - mind ez ideig kimaradtak az önkormányzati választások. Ami határozatot tehát a vármegyékben, városokban, községekben hoznak, annak valójában jogalapja nincs.a kenyér és személyes szabadság elvesztésével megerőszakolt egyének nyilatkoztatása az ország némaságra kárhoztatott, az alkotmány önkormányzati sáncaiból kizárt egész közvéleményével szemben komolytalan játék a közélettel.a demokrácia szólásszabadsága úgy jelentkezik ezekbeen, hogy ellentmondás kizárva éa ha - mint a felemelő példák mutatják - mégis van demokrácia-biztosította kritika, elbocsátást vagy más hasonló beavatkozást von maga után.ezeknek szenvedése nekem mélyen fáj. A kényszerrel szembekerülőké minden részvétem. Az erősség és hűség gyönyörű példái mélyen meghetnak. Ami a "sérelmeket "illeti, mint kezdettől fogva mindíg,most is adóssak a cáfolattal. Mi kértük, hogy a kormány tegye közzé panaszolt leveleimet, és bocsássa ország- világ közvéleményének ítélete alá.ez nem történt meg.ragaszkodnak az ingoványos általánosságokhoz.

9 Hogy nincs megegyezés Egyház és állam, illetőleg helyesebben pártok közt, erre nézve mindenki tudja, hogy csak három hónapos késéssel érkezett meg a meghívó az Egyházhoz arra a tárgyalásra, amelyre készségét ország -világ előtt ismételten kifejezete. Addig hirdették az Egyházat érintő kérdéseknek csak előzetes tárgyalással való elintézését,amíg épp a leglényegesebb ilyen kérdést, az iskolaügyet egy oldalúan intézték el épp a meghívók megérkezése idején.a bűnbak szerepét természetesen az Egyháznak juttatják. Van valami elgondolkodtató abban is, hogy a Péliföldszent kereszten, Máriagyűdön, Baján,Celldömölkön stb.rendezett Mária napok körül nem az Egyház hanem az erőszak oldalán panaszkodnak. Annak a kőhídai fegyháznak a falai közül küldenek hangos üzenetet, amelynek Bajcsi - Zsilinszki Endrével egyidejűleg 26 papommal foglya voltam. Ezt talán tudhatnák azok is, akik nem ott, vagy egyáltalán sehol sem voltak akkor fogságban. Ám nyugodtan nézem a mesterségesen felkorbácsolt hullámokat. Azon a helyen ahol nem pártok, de az Apostoli Szentszék kegyéből és bizalmából őrt állok, a tajtékzó hullámok nem szokatlanok. A történelem változatos. Két elődöm a harctéren esett el. Kettőt összes javaitól konfiskálással megfosztottak. Vitéz Jánost fogságba vetették.martinuzzi a hatalmasoktól felfogadott orgyilkosok kezétől esett el. Pázmány, a legnagyobbat száműzték.károly Ambrús a betegek látogatása közepette a valóban pusztító ragály áldozata lett.elődeim közül senki sem állott ennyire eszközök hijával mint én. Annyi célzatosan megszőtt, százszor megcáfolt, de konokul további hirdetett valótlanság nem tajtékzott mind a hetvennyolc elődöm körül, mint körülöttem. Állok Istenért,Egyházért, Hazáért,mert ezt a kötelességem rója rám a nagyvilágban legárvább népem történelmi szolgálata.nemzetem szenvedése mellett a magam sorsa nem fontos. Nem vádolom vádlóimat.ha a helyzetet időnként megvilágítani kényszerülök, azért csak nemzetem feltörö fájdalma, kicsorduló könnye, megjáró igazsága. Imádkozom az igazság és szeretet világáért.azokért is akik Mesterem szava szerint nem tudják mit cselekszenek, szívből megbocsátok nekik." Mindszenty József s.k. bíboros, hercegprímás,esztergomi érsek ( Mindszenty:Hirdettem az Igét p.) A nemzethez november 18 -án intézet szózatot követő napon, november 19-én a templomból jövet az utcán elfogták és elhurcolták dr. Zakar András prímási titkárt y akit aztán megfelelő előkészítés után felhasználtak a Mindszenty- ellenes utolsó "felvonáshoz".

10 A Zakar András letartóztatását követő események, ezideig nem igen ismert részletét kívánok ismertetni P.Mócsy Imre 1989-ben Bécsben megjelent visszaemlékezések segítségével. P.Mócsy Imre jezsuita szerzetes volt aki 1944-től 1947-ig a római Szent Gergely egyetemen volt, 1947-ben rendi elöljárója hazahívja és Szegeden a biblikus tudományok tanára lesz. " 1948 novemberében kezdődött. Azt hiszem Zakar András primási titkár lefogása után mindenesetre a szegedi rendházak megszállása és részbeni lefoglalása után.(1948.okt.-nov.) A szegedi Kálvária u.39.sz.alatt működő rendház alagsorában berendezett ebédlőben értesített P.Fábry Antal rektor, hogy P.Borbély provinciális sürgönyileg Budapestre hívott. Másnap Budapesten P.Borbély a következőket közölte velem: "Czapik érzések önt Rómába akarja küldeni egy üzenettel önre bízom hogy vállalja -e vagy sem." Megvallom örültem ennek a lehetőségnek, hogy római kollégáimat és volt tanítványaimat meglátogathatom, csak azt kérdeztem hogyan eset rám Czapik érsek választása. "HCzapik érsek a kormány tagjai már több ízben tárgyalt, és maga Rákosi Mátyás mondta:"küldjétek Rómába azt a Mócsyt". Czapik én éppen Barankovics Istvánnal és Jánosi József jezsuita atyával tárgyalt mikor nála jelentkeztem. Ők közölték velem miről van szó:olyan adatok kerültek a magyar hatóságok kezébe, amelyek alapján a magyar törvények szerint Mindszenty József elítélhető,de a kormány hajlandó lenne ettől egy tekinteni ha a Szentszék Mindszenty bíborost véglegesen Rómába rendelné. Kértem hogy ezt írásba adják nekem. Czapik érsek erre nem volt hajlandó, mert engem nem futárként, hanem "szóvivőjeként" akart küldeni. De mivel én az íráshoz is ragaszkodt,abban állapodtunk meg, hogy egy "pro memoriá"-t a magyarországi egyházi helyzetről szóló tanulmánnyal megyek. A "pro memoria" tartalma kb.ez volt: Kádár János, Révay József, talán Darvas József (és még egy-két név a kormány részéről),valamint Czapik Gyulga érsek, Barankovics István és Jánosi József atya a magyar egyházak helyzetéről tárgyalva a legjobb megoldásnak taláná, ha a Szentszék Mindszenty Józsefet véglegesen Rómába hívná.ez esetben a kormány eltekintene Mindszenty József elitélésétől. Kértem,hogy a "pro memoriá"-t írják alá, de csak Barankovics írta alá.igy a furcsa helyzet alakult ki,hogy Czapik érsek szóvivőjeként, de Barankovics aláírásával vittem a kormány férfiak ajánlatát."

11 P.Mócsy leírja azt is, hogy útjáról tájékoztatni akarta Mindszenty bíborost is.: "Minthogy egyházi ügyben kaptam útlevelet, úgy gondoltam, hogy a Bíboros urat is meg kell kérdeznem nincs e valami üzenni vagy küldeni való Rómába.Czapik érsek és Barankovics azonban lebeszéltek arról, hogy személyesen Esztergomban menjek, ezért a Budapesten átutazó Hamvas püspök urat értem meg jelentse a Bíboros úrnak,hogy Rómában megyek és bármi üzenetet vagy küldeményt szívesen elviszek. Visszatéréskor azt mondta Hamvas püspök: "Sajnos ezt elfelejtettem megmondani..."(mócsy Imre:Beadványom.IN:Kortárs magyar jezsuiták II.rész.Osszeáll. Szabó Ferenc.Bp ) P.Mócsy decemberben utazott Rómába. P.Leibert a Szentatya személyi titkára tájékoztatta arról, hogy a Szentatya karácsony előtt nem tud foglalkozni az üggyel.de mielőbb adja be az államtitkárságra, hogy az irat lefordítva és előkészítő álljon minél előbb a Szentatya előtt. P.Mócsy be is adta a "pro memóriát" a vatikáni államtitkárságra, december 21-én jött a válasz, hogy december 28-án jelentkezzen. És december 26-án Mindszenty bíboros letartóztatásának híre Rómában is elterjedt.amíg P.Mócsy Imre Rómában járt Czapik érsek szóvivőjeként, itthoni gyorsan peregtek az események. "1948 december elsejével bezárult a kör Mindszenty József esztergomi érsek körül. A hercegprímási palotát minden oldalról látható és láthatatlan őrség fogta gyűrűbe december közepén az éjféli órákban jöttünk haza Szentgyörgymezőre a lakásunkra.a mai Irinyi utcában voltunk látogatóban feleségemmel együtt Perédy Ferenc igen kedves anyai barátoméknál. Lassan kocogtunk,nem a magas lejtőjű Vár úton, hanem a valamivel hosszabb, de sima Bajcsy-Zsilinszky úton a prímási palota irányában. A volt apácák templomához közel, az éjszakai csendben lánccsörgést hallottunk.nem tudtuk mire vélni,de rövidesen megláttuk : a palota előtti háromszögletű téren, az épülettől mintegy húsz méterre,egy lapos teherkocsiról egy bódét engedtek le csörlőn.az ott lévők lehetek 8-10-en,de közülük senkit sem ismertem. A világítás is igen gyér volt.minden bizonnyal idegenek voltak.gondoltam igazoltatnak, de talán mert lassan sétáltunk,tovább engedtek.a tér, a betorkolló utcák mind némák, üresek voltak. Másnap reggel úgy nyolc óra tájban a városházára menet, ott kerékpároztam el az éjszakai bódé mellett.benne már rózsafűzéreket, kegyszereket árult egy férfi,szemben a palota kapujával. A különös "kegyszeres"mellett, a járdán nagyon sokan elsétáltak, ám mivel az

12 éjszakai eseménynek hírek ment, vásárolni nem mertek.a bohém másnapra eltünt."(bády:a Bazilika árnyékában p.) A félelem uralkodott a városban.még 1948.november 28-án hírül adta a Szabad Esztergom, hogy "A FEKOSZ (Dolgozó Parasztok és Földművesek Szövetsége) vármegyei titkársága kezdeményezésére az esztergomi hírlapárusok elhatározták,hogy az Új Ember című katolikus hetilapot, amely a klerikális reakció szócsöve,nem hajlandók terjeszteni.ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy az Új Embert zúgban terjeszteni súlyos büntetendő cselekménynek számít." Korabeli vicc volt:- A nyomdászok megtagadták az Új Ember előállítását.- Remélem a lap demokráciaellenes cikkiróinak előállítása nem ütközik akadályba.(pesti Izé 3.évf.9.sz) "A katolikus diákság tiltakozik Mindszenty tevékenysége ellen." "Az erdészeti szak és középiskola pedagógusai és tanuló ifjúsága határozati javaslatot fogadtak el, melyben tiltakoznak Mindszenty bíboros reakciós tevékenysége ellen."(szabad Esztergom 1948.dec.12.) Édesapám,mint lapszerkesztő ekkor már csak a nyomdába szállította az újság cikkek kéziratait. A szerkesztési munkát Steiner László végezete, aki többször elmondta: "Egyik kezemben a párt, másik kezemben a város!" A félelemre emlékezik Tatár József mérnök-tanár is.beszélgetésünk során elmondta, hogy bencés diák korában sokat járt be nagyapjának segíteni a palotában.nagyapja a Keresztény Múzeum egyetlen őre volt az akkori időkben.itt ismerkedett meg Mátrai Gyula tisztelendő úrral, aki az érseki iroda igazgatója volt.az igazgató úr megkérdezte, hogy lenne e kedve ministrálni reggelente a miséken, amelyek a palota földszinti kis kápolnájában tartott.tatár József igent mondott és buzgón járt be a Prímási Palotába a reggel 6 órakor kezdődő misékre.ekkor már 1948 decemberében volt.a palota előtt éjjel-nappal őrködött egy fekete gépkocsi, benne két ávóssal.a kis ministráns gyerek minden reggel félve pillantott a vésztjósló autóra.a palotában csak egyszer-kétszer látta a bíborost, akire a kint lévők árgus szemmel vigyáztak. Az ávósok őrá nemigen figyeltek, tudták hogy kicsoda és miért nem megy minden reggel a palotába. A félelem viszont megmaradt benne emlékként is." Tatár József rokona volt anyai ágon dr.városi István pap-költő aki az Érseki Tanítóképző Intézet internátusának a rektora volt ebben az időben. A kommunisták a mesterséges gyűlöletkeltéshez lelkiismeretlenül felhasználták a diákokat is. A Szabad Esztergom 1948 december 19 i számában olvasható az alábbi cím:"hatalmas tiltakozott tüntetést rendeztek a diákok Esztergomban

13 ,követelve Mindszenty eltávolítását." A MADISZ által szervezett tüntetésre számolt be a lap. Negyvenöt évvel később az Esztergom és vidéke lapjain megszólalt a védelem tanúja.betegágyán fekve Könözsy Ferencné,aki a Bazilika kórusban is énekelt Mindszenty miséin, elmondta Horváth Zsoltnak, a lap munkatársának, a tiltakozó tüntetésről az igazságot. "A tüntetések egyetlen esztergomi diák - legalábbis általános vagy középiskolás- nem vett részt.szögezem le mindjárt a történet elején nagy nyomatékkal. Délutánra érkezett a "spontán" tüntetést elrendelő levél az összes városi iskolához, ahol már senki sem tartózkodott, mivel legkésőbb egy órakor a tanítás mindenütt befejeződött.egyetlen iskolában, az ipar iskolában tartották délután a közismereti órákat. Itt tanított ekkor Boriska néni.aznap leány tanuló számára voltak órák.vincze Béla igazgató bontotta fel a levelet és annak ellentmondást nem tűrő utasítása értelmében megkérte a tanítónőt, hogy óra után kisérje le a kislányokat a Fürdő Szállóba, de ne maradjon velük.megérkezésünkkel szinte egy időben állt meg több,gyerekkel megrakott teherautó a szálloda előtt éves gyerekek ugráltak le a platóról csupa idegen.isten tudja honnan szállított suhancok voltak.a rendezők a szállodába terelték a fiatalokat. Boriska mini ekkor eltávozott. A varrónőjéhez,láng Erzsébethez mentős ruházat próbálni.az ő tanulója volt a 20 esztergomi lány egyike Kertész Erzsike. Ruhapróba után még beszélgetett a varrónővel mikor Erzsike futástól kifulladva megérkezett, egy székre roskadt és arcát tenyerébe rejtve zokogásba tört ki.hosszas unszolásra el- elcsukló hangon mondta el mi történt a tüntetésen. Rövid Fürdő - béli oktatás után sorokba rendezték a gyerekeket.csupa ismeretlen fiú között volt elszórva a 20 ipari tanuló kislány.elindultak.az Internationalet és a Marseillaise-t énekeltél.jelszavakat skandáltak,a "klerikális reakció" pusztulás kívánták, és primitív rigmusaik visszatérő refrénjéül harsogták végig Esztergom utcáin "Mindszentynek kötelet".az esztergomi kislányok először a sorok szélére húzódtak, majd a kínálkozó alkalmat kihasználva egy-egy kapualjba léptek vagy amelyek utcákba futottak be.igy futott egyenesen mesteréhez Erzsike is. Addigra már egyetlen esztergomi diák sem maradt a tüntetők között." (Horváth Zsolt: A védelem tanuja.in: Esztergom és vidéke 1993.október 21.) Ez tehát a valóság a hatalmas tiltakozó tüntetésről, amelyet az akkor már csak nevében Szabad Esztergom adott közre a hivatalos utasitás szerint "az esztergomi diákság spontán megmozdulásairól". December 21-én az alábbi nyilatkozatot küldték el az esztergomi Prímási

14 székházból az egyházi hírügynökségnek, Magyar Kurirnak. Az Érseki Simor könyvtár ban a Magyar Kurír 1948 évi évfolyamában találtam az alábbi gépírásos másolatot : "Magyar Kurir 38.évfolyam 1948.december 21.déli 12 óra. Illetékes egyházi nyilatkozat A Magyar Kurir közlésére illetékes egyházi helyről. " "A december tizenegyediki parlamenti ülésen visszatérően emlegetett és az Egyházat érintő vádakra az illetékes egyházi hely a következő választ adja: - A vád szerint a bíboros hercegprímás a demokrácia egész ideje alatt annak minden ténykedésével szembehelyezkedett és ellene volt az Egyház és állam megbeszélésének. Ezzel szembeni tény: 1/ A demokráciát ismételten elfogadta és sürgette a püspöki karral együtt úgy, ahogy XII.Pius pápa azt 1944 Karácsonyán meghirdette.ezt a demokráciát szívből kívánta és kívánja, tehát a vád - akárhányszor is ismételve- tarthatatlan. 2./ A gazdasági államosításról sem ő, sem a püspöki kar nem nyilatkozott, következésképpen nem lelhető, mire épül az állítás, hogy ezeket vissza akarja állítani. 3./ A földreform ügyében az egyház álláspontját mutatják az 1945 évi májusi és novemberi püspökkari körlevelek és az 1948 február 8-i nyilatkozat. Legújabban pedig az 1948 november 17-i nyilatkozat,amelyet az Economist cikkére tettek közzé és amelyben ez áll:" A Magyar Katolikus Egyház a legújabban végrehajtott földreform ellen egyetlenegyszer sem nyilatkozott májusában a püspökkari körlevélben áldását küldte a földhöz jutottaknak. Néhány esetben bírálatot a kiosztás módja felett gyakorolt. Sehol sem kívánta vissza az érdemesnek kiosztott szántóföldet. 4./ Az 1946 évi I.tc. beiktatták az állampolgárok természetes és elidegeníthetetlen jogait, különösen a személyes szabadságot, a jogot az elnyomatástól, félelemtől, nélkülözéstől mentes emberi élethez: a gondolat a vélemény szabad nyilvánítását, a vallás szabad gyakorlását, az egyesület és gyülekezeti jogot, a tulajdonhoz, a személyi biztonsághoz, a munkához és méltó emberi megélhetéshez, a szabad művelődéshez, az állam és önkormányzatok életében való részvételhez. Ezeket a jogokat a hitlerizmus tobzódása után olyan örömmel nem fogadta, mint a bíboros Hercegprímás a püspöki karral. De ország- világ

15 tanúsíthatja, hogy ezeket a jogokat annyiszor és annyira nem is hirdetette, sürgette senki, mint a bíboros Hercegprímás,annál inkább, mivel ezek a fentebb említett demokráciával a legszebb összhangban vannak. 5./ Mi magyar katolikusok jó magyarok voltunk közel ezer éven át a királyságban, azok vagyunk a köztársaságban is. A köztársaságban ténylegesen benne élünk, annak hivatalos szerveivel állandóan érintkezésben vagyunk.aki vét ellene, van rá törvény, aki nem vét, azt kell hogy védje a törvény. "Az Egyház a legkülönbözőbb kormányformák egyiket sem veti el, ha azok önmagukban alkalmasak az állampolgárok javát szolgálni."(xiii.leo, Libertas encycl.1888.jún.20.) Mindebből megállapítható, hogy demokratikus gondolat jelentős elemeiről van szó, és mert ezekben az Egyház a vázolt álláspontot foglalja el, következőleg nem állítható, hogy az Egyház és a Hercegprímás a demokráciával egész idő alatt mindenben szembehelyezkedett. A magyar Egyház és a Hercegprímás béke készségét igazoló bizonyítékok mind az államnak,mind az Egyháznak is a kezében vannak.annak a bizonyítékai is mindkét oldalon rendelkezésre állnak, hogy a hercegprímás 1945 decemberében és 1946 februárjában a kormány egyenes felkérésére személyesen tárgyalt a Vatikánnal a diplomáciai kapcsolat visszaállításáról és pedig a kormánytól is írásban megköszönve és elismert eredménnyel. Nem a Vatikánon és a Hercegprímáson múlt a nuncius megérkezése ami pedig jótékonyan hatott volna az egyház és állam viszonyának alakulására."- fejeződik be az illetékes egyházi nyilatkozat. Karácsony előtt egy nappal,december huszonharmadikán,rendőrök szállták meg a Prímási székházat.házkutatást tartottak. Ezalatt kiszemelt áldozatuk a bíboros csöndesen imádkozott édesanyjával és három udvari papjával.a házkutatás után a rendőrök felmutattak egy fémtokot, amilyen több is van a prímási irattárban. A házkutatásról készített jegyzőkönyvet biboros nem írta alá, majd tiltakozott.bóka Imre számvevő és Fábián János levéltáros letartóztatása ellen. "Karácsony jön és miközben várjuk, hogy mikor jönnek értem, tartjuk az előírt napirendet, épp úgy mint máskor.bemutatom szentmiséimet.az éjféli szentmisém talán még szomorúbb, mint volt az 1944 évi sopronkőhidai fegyházban.édesanyám is jelen van és fáj bennem a gondolat: milyen gyötrelmekkel a szívében hagyom itt szegényt? Mi lesz

16 vele? Hogyan tudja elviselni a fia meghurcolását, esetleg kivégzését? December 26-án délután 5 órakor irodaigazgatóm kísért le a kertbe, utolsó sétámra. A ház őrzője, egy jó fejlődésben lévő farkaskutya, előbb az udvaron, azután a kertben állandóan szorosan követett bennünket.amikor visszatértünk a házba, oda is utánunk jött s tovább követ fel az első emeletre,s amikor szobám ajtajához érkeztem,hátsó lábára állt, hogy vállamra tehesse két első lábát.aztán fejét is oda hajtotta.ilyet eddig nem is tett, hiszen én alig foglalkoztam vele.ezért meg is jegyeztem :a hűségével érzi talán,hogy ez volt itt Esztergomban az én utolsó sétám.szent István vértanú ünnepén (az ő tiszteletére épített Santo Stafano Rotondo az én tituláris templomom Rómában) este vesznek őrizetbe.most is Decsi rendőralezredes vezetésével érkezik meg házamba a szokatlanul nagy számú rendőrosztag. Bejönnek az érseki palota udvarába. Visszaindulásra indítják a gépkocsi karavánt,utána nagy zajjal betörnek a házba s erős léptekkel jönnek fel első emeleti lakásomhoz.este fél kilenc van. Én vacsora óta az imazsámolyon térdelek, imádkozom és elmélkedem. Hirtelen kitárul az ajtó s azon Decsi lépj be elsőnek.megáll előttem. - Azért jöttünk,hogy letartóztatásuk önt. ougyanekkor nyolc-tiz rendőrtiszt nyomul Decsi után a szobába s amikor a rendőralezredes szavai elhangzanak minden oldalról körül fognak. Amikor a letartóztatási végzést kérem tőlük, nyeglén odavetik, hogy nekik ilyenre nincs szükségük.amikor pedig a bíboros különleges nemzetközi jogállására utáltam, Decsi fölényesen veti oda, hogy hazaárulókat, kémeket és valutaüzéreket az éber demokratikus rendőrség akkor is kézrekeríti, ha valaki bíborosi talárban van.felszólít, hogy induljak el velük.én nem ellenkeztem.kivettem a szekrényből téli kabátomat, felöltöttem és kezembe fogtam a breviáriumot.elhagytuk a szobát.a folyosón is szoros gyűrű veszi körül.házam népéből senki sincs a közelemben. A házat megszálló mintegy 80 rendőrből jutott arra is, hogy tőlem távol tartsák őket. De édesanyám kilépett a vendégszobából, mert hallotta,hogy nagy zajjal visznek át a folyosón.felsikoltott.visszaindulok,hogy elbúcsúzzam tőle.nem akarnak engedni.most azonban kitépem magam a rendőrgyűrűből, visszamegyek édesanyámhoz.utánnam jönnek.édesanyám a nyakamba borul: - Hová visznek édesfiam? Én is veled megyek! Csitítom nem lehet. Megcsókolom kezét, arcát.felzokog.aztán eltuszkolnak mellőle és már sodornak le magukkal a kapualjba.hatalmas lefüggönyzött autóba ültetnek.jobbomon Decsi alezredes, baloldalt egy

17 őrnagy.a kocsi vezető mellett és velem szemben is géppisztolyos rendőrök ülnek.igy visznek el éjjel érseki székvárosomból Budapest felé."( Mindszenty:Emlékirataim p.) Az esztergomiak mit sem sejtve töltötték estéjüket házaikban.karácsony második napja volt. A helyi lap dec.26.-i számában mintegy vésztjóslóan adta közre: Gróh Józsefet kitiltották az Országházból. Gróh József a Keresztény Női Tábor (Slachta-párt) képviselője és Mindszenty jogtanácsosa volt. A Szomor család Jókai utcai házában élő Varga Mária így emlékszik arra az estére: -Akkor éppen esküvőn voltam segíteni a lakodalmi ételek elkészítésében és felszolgálásában.egyszercsak belépett az ajtón a vőlegény három rokona, akik a rendőrségen dolgoztak.ezzel a szóval léptek be: - Elvégeztetett! Csend lett, senki sem kérdezett semmit, mindenki tudta mit jelent ez a szó, hiszen a bíboros letartóztatása már Zakar András elhurcolása után várható volt. A család református volt, de igazságtalannak érezték a Mindszenty elleni támadásokat.én katolikus vagyok, a bíboros még mindig zalaegerszegi plébánost ismertem meg. Még a lélegzetem is elakadt, mikor ezt a rövid bejelentést meghallottam. Az egy férfi odalépett hozzám és azt kérdezte: - Ugye maga katolikus? -Igen.- feleltem halkan.erre némán, szinte együtt érzőn megszorította a vállam. Végtelenül megrendített ami a hercegprímással történt. Ő értem is és helyettem is szenvedett a hitükért.- fejezte be visszaemlékezését Mária néni. Mindszenty biboros lelkileg felkészült a megpróbáltatásokra.hiszen előre láttam mindazt,ami vele történni fog. Erre utaltak azok a levelek, amelyeket letartóztatását esetére előre megírt püspökeinek. A BM.levéltárában V-700/2.sz dossziéban levő eredeti négy levél szövege a következő volt: "Nagyméltóságú és Főtisztelendő Érsek Úr! A személyes szabadság megszűnt.ami most bekövetkezett, azt Rákosi már májusban személyes küldött útján beígérte ha...merénylettervekkel is foglalkoztak bizonyos körök. Amit már hirdetnek és még inkább amit hírdetni fognak, semmi hitelt nem érdemel. Nullius conspittationis particeps fui et sum.mindenféle lemondás, térírvény,stb kizárva. Ha hírül adják, az vagy megtévesztés, vagy emberi erőt felülmúló erőszak miatt eleve érvénytelen. Fogadja Exellenciád őszinte tiszteletem nyílvánítását.

18 Esztergom, boríték kelte. + Mindszenty József bíbornok,hercegprímás, esztergomi érsek." Ezzel azonos szövegű öt levelet helyezett Mindszenty letétbe Fábián János levéltárosnál aki azokat átküldte Erdős Mátyás esztergomi teológia tanárnak egy nagy borítékban. Erdős Mátyas 1949 január hetedikén tett kihallgatásakor közölte hogy a levél csomagot 1948 december elején kapta Fábián Jánostól.Ez tehát a novemberi keltezést (Zakar letartóztatása után időpont ) igazolja. (Mivel a bíboros a tárgyalás során 1948 novemberi időpontot mondott a levelek megírásával kapcsolatban. Mindszenty per 131.p.) " A boríték átvétele után egy későbbi időpontban Fábián személyesen közölte velem, hogy ha a hercegprímással valami baj történik, akkor bontsam fel és juttassam el a benne lévő leveleket a rendelkezési helyükre. A hercegprímás letartóztatása után felbontottam a nagy borítékot és d. Fábián János kérése szerint eljuttattam a cimzettekhez a növendékeim útján :Grősz József kalocsai, Czapik Gyula egri érsekhez,shvoy Lajos székesfehérvári, és Pétery József váci megyéslüspökhöz,valamint Drahos János esztergomi általános érseki helynökhöz, a székefővárosi káptalanhoz szólót." Az ÁVH 1949 január elején (a beismerő vallomások nyomán ) nevezzeteknél házkutatást tartott és a négy levelet megtalálták. Pétery püspök azonban már elégette.(bm.arch.v-700/32 dossz.)" (A Mindszenty per.bp p.) A hercegprímás letartóztatásáról 1948 december 27én a következő hivatalos jelentést adták ki. : "A magyar belügyminisztérium sajtóosztálya jelenti Mindszenty esztergomi érseket a köztársaság megdöntésére irányuló bűncselekmény,hazaárulás, kémkedés,valutaűzérkedés gyanuja miatt a rendőrség őrizetbe vette. " Ugyanezen a napon este a nyugati rádióállomások ismertették a hercegprímásnak papjai hogy intézet utolsó üzenetét. "Tisztelendő Papjaim Komoly idők, komoly intelmével jövök az Úr Jézus nevében és az Ő követségében (Kor.II.5.20.) Mindíg és mindenütt csak az történhetik velünk,amit az Úr rendel, vagy megenged. Tudtán kívül még egyetlen hajszál sem esik le fejünkről

19 (Luk ) Annyi más után elveheti a világ, tőlünk ezt vagy amazt,de nem veheti el tőlünk Jézus Krisztusban való hitünket! Ki választ el minket Krisztustól? Sem élet, sem halál, sem egyéb teremtmény el nem szakaszthat minket az Isten szeretetétől, amely a mi Urunk Jézus Krisztusban vagyon(róm.8.39).ő mondotta mostanra is: Ne aggódjaktok életetekről, mit egyektek, se testetekről,mibe öltözzetek (Máté 6.25) Mennyei Atyánknak van gondja ránk. Nem lehetünk tehát olyanok és nem viselkedhetünk úgy, mint akiknek nincs reményük és hitük. (Tessz.4.12) Ha volnának közöttünk,akiket az idők idegileg megviseltek, akik híreikkel és rémüldözésükkel gyötrelmére vannak önmaguknak élet és sorstársainak : nyugtalanságukat látva,imádkozzunk értük, hogy háborgó,zaklatott lelkünkben csendüljön meg eligazításként és megnyugtatáskép az édes Üdvözítőnek a viharzó tengeren feltett kérdése : Mit féltek kicsinyhitűek?(mk.4.40).és kérjük, hogy ez a lélekemelő kérdések adja szívükbe Aranyszájú Szent Jánosnak a békéjét,amely akkor töltötte be lelkét, amikor a világ szelleme, üldözése nehéz keresztet rakott vállára és a kereszt alatt Konstantinápoly kikötőjéből szólt híveihez:"zúgnak a habok rettenetesen a vihar, de mi nem félünk, hogy elmerülünk, ezt a sziklát nem tudja szétzúzni, ha még úgy üvölt is az orkán,jézus hajóját nem merítheti el.valóban mitől félnénk? A haláltól? Az én életem Jézus és a halál nekem nyereség (Fil.I.21)A számkivetéstől? Az Úré a föld és minden ékessége (Zsolt.21.1.)A vagyonelkobzástól? Semmit sem hoztunk a világra kétségkívül el sem vihetünk (1.Tim.6.7) Amivel a világ rettegtett, azt megvettem és amivel csábít annak szemébe nevetek. Kérlek benneteket szeretettel, legyetek szilárd és tántoríthatatlan bátorsággal." Ne aggódjak tehát a holnapért (Mt.25.34) Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, (Filip.4.6.) Sok minden szolgál okulásunkra az evangéliumban, hisz az egyház, a világ és nemzetünk történetében. Nem volt selymes keresztény és magyar eleink élete sem.szent Pál apostol, a szenvedések férfia az Úr választott edénye üzeni a mának, nekünk.:"mind ami előre megíratott, okulásunkra iratott meg,hogy reménységünk legyen az Irásokból merített béketűrés és vigasztalás által "(Róm.15.4.) Az aláírások terén könnyítettem a hívek lelkiismeretén. Ez természetesen nem vonatkozott egyetlen papra,szerzetesre és szerzetesnővérre A.jövőben ilyen könnyítésre eshetőség a hívekkel szemben aligha nyílik, hely kell állni! A Boldogasszony éve kegyelmei,mint erötartalék segítenek ebben. A Jézusért bizonyságul (Mt ) helytállás terén e példaadásra mindenkit megelőzően a

20 papok, szerzetesek és apácák hivatottak. Hitvallásuk semmi kétséget sem hagyhat a hívek, más vallásúak és hitetlenek számára. Érezniök kell, sokkal inkább mint bármikor. Látvanyossága lettünk a világnak, angyaloknak is, embereknek is.(kor.i.4.9.) Világító oszlopok legyünk. Tőlünk telhetően főként életünkkel, magatartásunkkal munkálkodjunk. Krisztus Király országáért, amely az igazság és kegyelem világa. Az odavezető úton nem felejtjük el Tertullián szavait:bizonyos vádlók vádja nekünk dicsőségünk.egyházunk szabadságáért szenvedő népünk és ifjúságunk megőrzéséért, a több békéért,tehát lelki, magasabb érdekekért történik minden és nem azért,amit esetleg ránk fognak. A hitből felvilágosodott szem tisztán láttat dolgokat és történéseket.a nyáj főpásztorai és pásztorai közül ma ezt a tisztánlátást hirdeti Szent Ciprián:"Az Egyház Krisztustól nem távolodik el,hisz övé az Egyház,amely nem más,mint a papjaival egyesült nép, és a pásztorához ragaszkodó nyáj.innen azt is tudnunk kell, hogy a főpásztor az Egyházban van,amint az Egyház is a püspökben és ha valaki nincs a püspökkel, a főpásztorral, az nincs is az Egyházban"(Sp.69.n.2.) Ha a körlevelek száma a körülmények folytán megfogyatkoznék. hűséges oktatást kaptunk az utóbbi évek pápai enciklikáiban és a főpásztori körlevelekben.használjuk fel ezeket időről időre. A Nagyasszonyba vetett bizalom élesztése nagyon elkel a fatimai üzenet bekapcsolásával.a kegyelmi élet a szentségek bőséges forrásából mindennél fontosabb. Ezért hirdessük: "Mondjátok és legyetek tiszták."(iz.i.16.) és igy öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. (Róm ) Vele, Benne és Általa nevelődjünk tüzet lehelő oroszlánokká." A kegyelmi élet birtokában nem megy soha feledésbe az egy szükséges (Luk.10.42) Erejével szemben a kísértés nem ejthet meg: sokan fognak majd jönni az én nevemben, mondva,hogy én vagok, és sokakat megtévesztenek.(mk.13.6.) Gyümölcseikről ismeritek meg őket(mt.7.16.) A kegyelem birtokában felemelkedhetünk az apostolok magaslatára, akik örülni is tudtak annak, hogy Jézus nevéért gyalázatot,megvesszőzést szenvedhettek.(ap.csel.5.41.) Ez már a Hegyi Beszéd világa:boldogok,akik üldözést szenvednek az igazságért,mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, mikor szidalmaznak és üldöznek titeket és hazudván minden rosszat mondanak rátok énétettem.(mt ) Éberen legyetek tehát, minden időben imádkozván, hogy méltók lehessetek mindazomtól amik bekövetkezendők, megmenekülni és az Emberfia elé állani.(luk.21.36)imádkozzunk pásztor és nyáj, szüntelen

21 egymásért.(ap.csel.12.5.) Ragyogjon fel előttünk az örök élet reménye, amelyet az Úr megígért. (Tit.1.2.) Bízzatok, én meggyőztem a világot.(ján.16.3) (Mindszenty:Hirdetem az Igét p.) P.Mócsy Imre mint korábban írtam - Rómában volt Czapik érsek szóvivőjeként.beadványom cimű visszaemlékezésében írja: "December 26-án Mindszenty bíboros letartóztatásának híre Rómában is elterjedt. December 28-án Tardini államtitkár bemutatkozás és üdvözlés után kijelentette "Az ön küldetése nem aktuális"- majd három dolgot mondott: 1. A Szentszék tiltakozik a Bíboros letartóztatása ellen.a szavakra már nem emlékszem,de tárgyalásunkon ez a rész volt legjobban, sőt szónokilag előre kidolgozvs.valami olyasmit mondott, hogy bármit is hozzanak fel a Bíboros ellen, a Bíboros most és az utókor előtt mindíg is a magyar nemzet hőse, az emberi jogok védője marad. 2. Majd határozottan felszólított, mondjam meg a püspököknek, hogy nekik is tiltakozniuk kell. Itt ellenvetettem,hogy a magyar püspökök ezt nem olyan könnyen tehetik meg, és feltettem a kérdést, milyen formában egy tiltakozzanak? Tagadják - e a magyar Bíróság illetékességét a Bíborossal szemben, vagy pedig tagadják - e a tényeket,amellyel a Bíborost vádolják? Erre azt felelte, hogy ezt nem kell részletezni, hanem egyszerűen a letartóztatás ténye ellen kell tiltakozni. 3. Czapik érseket senki sem bízta meg, hogy az állam és egyház kapcsolatáról a magyar kormánnyal tárgyaljon vagy ilyen tárgyalásokat előkészítsen.ezt határozottan jelentette ki, és nem mondta, hogy Czapik érseknek mondjam meg, de akkor úgy határoztam, hogy ezt Czapik érsekkel közlöm. (Nem csak rajtam múlott, hogy másként történt."(mócsy Imre: Beadványom 152.p.) január 2-án Mócsy Imre hazatér Rómából, futárigazolvánnyal, melyet a Vatikán állított ki számára.elhozta a Szentatya levelét,melyet Magyarország püspökeinek és érsekeinek ír. A leveleket átadta, majd lehetőséget kért, hogy átadja Tardini államtitkár üzenetét is a püspöki karnak. Ez január 17-i püspöki konferencián meg is történt: "Tardini azzal búcsúzott tőlem :"Mondja meg a püspököknrk, hogy erősek és egységesek legyenek!"siamo forti et unnti"(mócsy Imre:Beadványom 153.p.) Miután elhagyta a püspöki konferenciát egy óra múlva letartóztatták,

22 később internálták P. Mócsy Imrét,aki 1954 decemberében feltételesen szabadult Kistarcsáró. Mivel akkor már a jezsuita szerzetesrendet hazánkban felszámolták, így a római Gergely egyetem volt tanára a MÁ. Északi Osztószertárában fizikai dolgozókén lett alkalmazva januárban összeesküvés címén újból letartóztatják, ekkor 4 évre ítélik, de jó magaviseletért negyedelik az ítéletet.újból a régi MÁV munkahelyére megy vissza dolgozni és innen megy nyugdíjba is ben1980 ban hunyt el P.Mócsy Imre aki "szóvivőként" járt Rómában 1948 telén és igy neve összefonódott Mindszentyével mimdörökre. Mialatt az esztergomi érseket,hercegprímást az Andrássy út 60-ban gumibottal verve vallatták, székvárosa Esztergom katolikusai a félelemtől reszkettek,mikor jön értük a lefüggönyzött autó. A kommunista irányitásúvá vált helyi lap is az alábbi híreket közölte olvasóival. "Égbekiáltó az a sok bünös cselekedet,amellyel Mindszenty József esztergomi érsek a magyar állam és a magyar nép ellen elkövetett"(szabad Esztergom, január 2.) "Mindszenty és klikkjének ártalmatlanná tételét üdvözölte Esztergom város képviselőtestülete"- írja a lap január 9-én -,ezen a testületi ülésen már nem akadt aki szólni mert volna Mindszenty érdekében. "Mindszenty letartóztatásával kapcsolatban köszönetét fejezi ki az MNDSZ a kormány éberségéért."- lelkesedtek a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének tagjai január 16-án. "Annak az oka, hogy miért épp 1948 végére illetve 1949 elejére tették Mindszenty letartóztatását és perét kapcsolatban állt a mezőgazdaság szocialista átszervezését elindító folyamattal.az Egyház nem kis mértékben arra a falusi birtokos parasztságra támaszkodott, amelytől Rákosiék el akarták venni, illetve vissza akarták venni a nemrég nekik juttatott földet.rákosi a Központi Vezetőség november 27-én elmondott beszédében hangoztatta, hogy a mezőgazdaság szocializálásának és az egyházi reakció kérdését párhuzamosan kell megoldani"(szántó Konrád:A meggyilkolt katolikus papok kálváriája.bp.mécses kiadó p.) Ezen a ponton egy kicsit összekapcsolódik az Esztergomhoz is kötődő Jócsik Lajos sorsa,mindszenty letartóztatásával. Mert dr.jócsik Lajos pont azért került szembe Rákosival, mivel ellene volt annak a mezőgazdasági szicializálásnak,amit Rákosi akart.jócsik egy dán tipusú szövetkezeti szervezézt kívánt megvalósítani.

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T 1 Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. (1) bekezdésében

Részletesebben

1996-os emlékbélyegek

1996-os emlékbélyegek 1996-os emlékbélyegek 1. MAGYAR - AZ 1956 -OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC - Bélyeg rendelési kód: 1996/005 2. ENGLISH - THE 1956 REVOLUTION - Order code of the stamp: 1996/005 3. GERMAN - Die Revolution

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 53/2016. (IV.28.), 91/2016.(VI.16.)sz. KT. határozattal 1 Polgár Város Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16 Ikt.sz.: 20/2009 Bejegyzési határozat száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.61.716/1994/4. Nyilvántartási szám: 475 Adó szám: 18824924 1 16 Számlaszáma: Kunszentmárton és Vidéke Tak. Szöv. 69800016-15102878

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17 napján, - 14 órakor kezdődött -, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében (Martfű, Szent István tér 1.)

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Múltunk tanúi - Az aranyvonat

Múltunk tanúi - Az aranyvonat 2012 július 07. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Összeállításunk nem a Magyar Nemzeti Bank aranykészletét 1945-ben nyugatra

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. október 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 72-73. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 72/2014.(X.30.)

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 19-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 19-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. AUGUSZTUS 19-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért u. 31 13/2012 sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Csanádapáca Önkormányzat képviselő testületének 2012. május 10.-én

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2013. november 6-án 16.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

Szociális párbeszéd új keretek között

Szociális párbeszéd új keretek között Szociális párbeszéd új keretek között Szociális párbeszéd új keretek között Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Társadalmi Párbeszéd Központ Szerkesztőbizottság: Herczog László Kaló József Lux Judit

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3.

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3. Általános Megállapodás az Európa Tanács A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Királyság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

SZka 212_06 a Fordulat ÉVe

SZka 212_06 a Fordulat ÉVe a fordulat éve SZKA 212_06 tanulói a fordulat éve 12. ÉVFOLYAM 71 6/1 Egy fiatalember gondolatai Csoportos feladatlap Képzeljétek magatokat a pártkatonával találkozó Szabó Péter helyébe! Vajon milyen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2014. december 1-én 10.30-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. Jegyzőkönyv Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Gilvánfa Az ülés ideje: 2014. október 22., 08.00 óra

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ )

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ ) FMB-7/2011. (FMB-36/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 2011. május 9-én, hétfőn, 9.30 órakor a Képviselői Irodaház 128. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2013. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről Határozatok száma: 31-34. TARTALOMJEGYZÉK 31/2013.(VII.23.)

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Takács Lászlóné nemzetiségi elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. június 25-én 11.00 órai kezdettel a Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nyelvoktató Általános Iskola igazgatói irodája hivatalos helyiségében

Részletesebben

Országos történelem szaktárgyi verseny 2012.

Országos történelem szaktárgyi verseny 2012. HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KLAUZÁL GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Országos történelem szaktárgyi verseny 2012. Erőszakszervezetek, rendfenntartó szervezetek a XIX-XX. századi Magyarországon

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Az Értéktár Bizottság tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 5 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi:

Az Értéktár Bizottság tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 5 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi: Települési Értéktár Bizottság 8296 Monostorapáti Petőfi u.123. Száma: 3597-2/2015. J e gy z ő k ö ny v Készült: A Települési Értéktár Bizottság 2015. november 10-én (kedden) 18.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról Magyarország Köztársasági Elnöke az idei ülnökválasztás időpontját 2015. március 7. és április 30. napja közötti időtartamra tűzte ki. A bírák jogállásáról

Részletesebben