Upozornenie! Určené pre domácich majstrov SK KD1001K

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511888-27 SK KD1001K"

Átírás

1 Upozornenie! Určené pre domácich majstrov SK KD1001K

2 2

3 7 8 D 3

4 SLOVENČINA Použitie výrobku Vaše kombinované kladivo Black & Decker je určené na vŕtanie do dreva, kovov, plastov a muriva a tiež na skrutkovanie a ľahké sekanie. Toto náradie je určené len na použitie v domácnosti. Všeobecné bezpečnostné pokyny Pozor! Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo vážne poranenie. Názov elektrické náradie uvádzaný v tomto návode označuje náradie napájané z elektrickej siete alebo pomocou akumulátora. USCHOVAJTE TIETO POKYNY. 1. Pracovný priestor a. Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu úrazu. b. S elektrickým náradím nepracujte vo výbušných priestoroch, ako sú napríklad priestory obsahujúce horľavé kvapaliny, plyny alebo prašné priestory. Náradie je zdrojom iskrenia, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary. c. Pri práci s elektrickým náradím dbajte na to, aby sa do jeho blízkosti nedostali deti a okolo stojace osoby. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím. 2. Elektrická bezpečnosť a. Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom zástrčku neupravujte. Pri práci s uzemneným elektrickým náradím nikdy nepoužívajte zástrčkové adaptéry. Originálne zástrčky a zásuvky znižujú riziko spôsobenia úrazu elektrickým prúdom. b. Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú napr. potrubia, radiátory, sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela hrozí zvýšené nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. c. Elektrické náradie nevystavujte dažďu ani vlhkému prostrediu. Pokiaľ do náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom. d. S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie náradia, ťahanie alebo vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi, mastnými a ostrými predmetmi a pohyblivými časťami náradia. Poškodený alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom. e. Pokiaľ s náradím pracujete vo vonkajšom prostredí, používajte predlžovací kábel určený do vonkajšieho prostredia. Použitie týchto káblov znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. 3. Bezpečnosť osôb a. Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo vykonávate a pri práci s náradím premýšľajte. S elektrickým náradím nepracujte pokiaľ ste unavení alebo pokiaľ ste pod vplyvom omamných látok, alkoholu alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri práci s elektrickým náradím môže mať za následok vážne zranenie. b. Používajte prostriedky na ochranu bezpečnosti. Vždy používajte prostriedky na ochranu zraku. Bezpečnostné vybavenie ako sú respirátor, nekĺzavá pracovná obuv, pevná prilba alebo ochrana sluchu, použité v zodpovedajúcich podmienkach, znižujú riziko vzniku úrazu. c. Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred pripojením náradia do elektrickej siete zaistite, aby bol hlavný vypínač vo vypnutej polohe. Prenášanie náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo pripojenie prívodného kábla k elektrickému rozvodu pokiaľ je hlavný vypínač náradia v polohe zapnutej môže spôsobiť úraz. d. Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky. Kľúče alebo nastavovacie prípravky zabudnuté na rotačných častiach náradia môžu spôsobiť úraz. e. Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj. To umožní lepšiu ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách. f. Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo šperky. Vaše vlasy, odev a rukavice držte mimo dosahu pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi zachytené. g. Ak je náradie vybavené výstupom na pripojenie odsávania a zberným vakom, skontrolujte tieto funkcie a uistite sa, či sú správne používané. Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu. 4. Prevádzka a údržba elektrického náradia a. Na náradie príliš netlačte. Používajte správny typ náradia pre Vašu prácu. Správny typ náradia bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak sa bude používať vo výkonnostnom rozsahu, pre ktorý bolo určené. b. Ak nejde hlavný vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné a musí byť opravené. c. Pred prevádzaním nastavení, výmenou príslušenstva alebo uskladnením náradie vždy odpojte od prívodu elektrického prúdu. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia náradia. d. Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho mimo dosahu detí a zabráňte osobám neoboznámeným s obsluhou náradia alebo s týmto návodom, aby s náradím pracovali. Elekrické náradie je v rukách nekvalifi kovanej obsluhy nebezpečné. e. Údržba elektrického náradia. Skontrolujte, či náradie nemá vychýlené alebo rozpojené pohyblivé časti, zlomené diely alebo akúkoľvek inú poruchu, ktorá môže mať vplyv na správny chod náradia. Pokiaľ je náradie poškodené, 4

5 nechajte ho opraviť. Veľa nehôd je spôsobených nedostatočnou údržbou náradia. f. Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne udržované rezné nástroje s ostrými reznými britmi sú menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi manipuluje. g. Používajte elektrické náradie, príslušenstvo, nástroje atď. v súlade s týmito pokynmi a spôsobom odporučeným pre daný typ náradia s ohľadom na pracovné podmienky a druh vykonávanej práce. Používanie elektrického náradia na iné než určené aplikácie môže viesť k spôsobeniu rizikových situácií. 5. Opravy a. Zverte opravu vášho náradia iba osobe s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude používať výhradne originálne náhradné diely. Tak zaistíte bezpečný chod náradia. Ďalšie bezpečnostné pokyny pre kombinované kladivá Používajte ochranu sluchu. Nadmerná hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu. Používajte prídavné rukoväte dodávané s náradím. Strata kontroly nad náradím môže viesť k úrazu. Pokiaľ je to možné, používajte respirátor. Elektrická bezpečnosť Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou; Z tohto dôvodu nie je nutná ochrana uzemnením. Vždy skontrolujte, či napätie zdroja zodpovedá napätiu na výkonovom štítku. Popis Toto náradie obsahuje niektoré alebo všetky nasledovné súčasti. 1. Vypínač s reguláciou otáčok 2. Odisťovacie tlačidlo 3. Volič režimu vŕtania 4. Volič režimu sekania 5. Upnutie nástroja 6. Bočná rukoväť 7. Hĺbkový doraz Montovanie Pozor! Pred montážou sa uistite, či je náradie vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky. Upevnenie bočnej rukoväte a hĺbkového dorazu (obr. A) Otáčajte rukoväťou proti smeru pohybu hodinových ručičiek, až sa dá bočná rukoväť (6) nasunúť na prednú časť náradia podľa obrázku. Otočte bočnú rukoväť do požadovanej polohy. Dotiahnite rukoväť otáčaním v smere pohybu hodinových ručičiek. Uvoľnite skrutku (8). Zasuňte hĺbkový doraz (7) do otvoru podľa obrázku. Nastavte hĺbku vŕtania tak, ako je popísané nižšie. Pritiahnite opäť skrutku rukoväte (8). Uchytenie príslušenstva (obr. B) Očistite a namažte driek (9) nástroja. Zatiahnite objímku (10) dozadu a driek vložte do držiaka nástrojov (5). Zasuňte násadu príslušenstva dovnútra a pootočte ňou, až zapadne do drážok. Ťahom skontrolujte riadne uchytenie nástroja. Funkcia príklepu vyžaduje, aby sa vrták, po zaistení v držiaku nástroja, mohol pohybovať po osi niekoľko centimetrov. Ak chcete nástroj vybrať, zatiahnite objímku (10) dozadu a nástroj vytiahnite. Použitie Pozor! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia. Pozor! Pred vŕtaním do stien, podláh a stropov sa vždy poriadne uistite o polohe elektroinštalácie a potrubia. Pozor! Nemeňte pracovný režim počas chodu náradia. Voľba pracovného režimu (obr. C) Náradie je možné prevádzkovať v troch pracovných režimoch: Nastavte volič režimu vŕtania (3) do požadovanej polohy označenej príslušným symbolom. Volič režimu sekania (4) nastavte tak, že stlačíte odisťovacie tlačidlo (11) a volič otočíte do požadovanej polohy označenej príslušným symbolom. Vŕtanie Pre vŕtanie do ocele, dreva a plastov a pre skrutkovanie nastavte volič režimu sekania (4) do polohy a volič režimu vŕtania (3) do polohy. Vŕtanie s príklepom Pre vŕtanie s príklepom do muriva a betónu nastavte volič režimu sekania (4) do polohy a volič režimu vŕtania (3) do polohy. Počas sekania by náradie nemalo odskakovať a malo by bežať hladko. V prípade potreby zvýšte otáčky. Sekanie Pre sekanie so zaisteným vretenom a pre ľahké osekávanie a dlabanie nastavte volič režimu sekania (4) do polohy a volič režimu vŕtania (3) do polohy. Pokiaľ prepínate režim z príklepového vŕtania na sekanie, natočte sekáč do požadovanej polohy. Pokiaľ cítite pri zmene režimu odpor, pootočte ľahko sekáčom tak, aby došlo k zaisteniu vretena. Nastavenie hĺbky vŕtania (obr. D) Uvoľnite skrutku (8). 5

6 Nastavte hĺbkový doraz (7) do požadovanej polohy. Maximálna hĺbka vŕtania zodpovedá vzdialenosti medzi špičkou vrtáku a predným koncom hĺbkového dorazu. Pritiahnite opäť skrutku rukoväte (8). Zapnutie a vypnutie Náradie zapnete tak, že poistné tlačidlo (2) presunieme do polohy odistené a stlačíme hlavný vypínač zap/vyp (1). Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný vypínač. Príslušenstvo Výkon Vášho náradia závisí od použitého príslušenstva. Príslušenstvo Black & Decker a Piranha je navrhnuté tak, aby poskytovalo vysokú kvalitu a zvyšovalo výkon vášho náradia. Ak budete používať toto príslušenstvo, získate najlepšie pracovné výsledky. Údržba Vaše náradie bolo navrhnuté tak, aby malo dlhú životnosť a zároveň minimálne nároky na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistí jeho bezproblémový chod. Vetracie otvory čistite pravidlne čistým a suchým maliarskym štetcom. Na čistenie náradia používajte iba mydlový roztok a navlhčenú handričku. Zabráňte vniknutiu kvapalín do vnútra náradia a nikdy žiadnu časť náradia neponárajte do vody. Ochrana životného prostredia Triedený odpad. Tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom. Pokiaľ nebudete prístroj ďalej používať alebo ak chcete prístroj vymeniť za nový, nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zariadenie zlikvidujte v triedenom odpade. Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Recyklácia napomáha chrániť životné prostredie a znižuje spotrebu surovín. servisných dielní Black & Decker a taktiež ďalšie informácie môžete nájsť tiež na internetovej adrese: Technické údaje KD1001K Napätie V AC 230 Príkon W Otáčky naprázdno min Frekvencia rázu min -1 3,000 Energia úderu J 3,5 Upnutie nástroja SDS-plus Max. priemer vrtáku Betón mm 26 Oceľ mm 13 Drevo mm 40 Jadrové vŕtanie do muriva mm 65 Sekanie mm 22 Hmotnosť kg 5,4 Vyhlásenie o zhode KD1001K Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tento výrobok zodpovedá nasledujúcim normám: 98/37/EC, 89/336/ EEC, EN 55014, EN 60745, EN L pa (akustický tlak) 93 db(a) L WA (akustický výkon) 104 db(a) hodnota vibrácií prenášaných na obsluhu 5,3 m/s 2 K pa (nepresnosť akustického tlaku) 3 db(a) K WA (nepresnosť akustického výkonu) 3 db(a) Kevin Hewitt Technický a vývojový riaditeľ Spennymoor, County Durham DL16 6JG, Veľká Británia Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu výrobku. Spoločnosť Black & Decker tiež poskytuje možnosť zberu použitých výrobkov alebo ich recykláciu. Ak chcete získať výhody tejto služby, odovzdajte prosím Vaše náradie akémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu Black & Decker, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu. Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných 6

7 Politika služieb zákazníkom Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis Black & Decker, kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby na najvyššej úrovni. Záruka Black & Decker 2 roky Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného výrobku Black&Decker. Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež naše služby zákazníkom. Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona. Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja, ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne, podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja za nasledujúcich podmienok: Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym záručným listom Black & Decker a s dokladom o nákupe), do jedného z poverených servisných stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované na vykonávanie záručných opráv. Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo (vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče, hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy, brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja poškodené opotrebovaním. Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne použitie. Black & Decker Stará Vajnorská cesta Bratislava 3 Slovenská republika Tel.: , 3 Fax: Právo na prípadné zmeny vyhradené. 02/2007 Prístroj bol používaný iba s originálnym príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané ako vhodné na použitie spolu s prístrojom Black & Decker. Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade s návodom na obsluhu. Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia spôsobené opotrebovaním. Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky vykonávané prevedené opravy a vymenené náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov. zst

8 BLACK & DECKER Stará Vajnorská cesta Bratislava Slovenská republika Tel.: ,3 Fax: BAND SERVIS Paulínska Trnava Tel.: Fax: BAND SERVIS Garbiarska Košice Tel.: BLACK & DECKER Klášterského Praha 412 Modřany Česká Republika Tel.: ,6 Fax: Servis: BAND SERVIS K Pasekám Zlín Tel.: ,1 Fax:

9 9

10 10

11 CZ ZÁRUČNÍ LIST PL KARTA GWARANCYJNA H JÓTÁLLÁSI JEGY SK ZÁRUČNÝ LIST CZ H měsíců hónap 24 PL SK miesiący mesiacov CZ Výrobní kód Datum prodeje H Gyári szám A vásárlás napja PL Numer seryjny Data sprzedaży SK Číslo série Dátum predaja Razítko prodejny Podpis Pecsét helye Aláírás Stempel Podpis Pečiatka predajne Podpis

12 CZ Adresy servisu Band Servis Klášterského 2 CZ Praha 4 Tel.: Fax: Band Servis K Pasekám 4440 CZ Zlín Tel.: ,1 Fax: H Black & Decker Központi Garanciális-és Márkaszerviz 1163 Budapest (Sashalom) Thököly út 17. Tel.: Fax: PL Adres serwisu centralnego ERPATECH ul. Obozowa Warszawa Tel.: Fax: SK Adresa servisu Band Servis Paulínska ul. 22 SK Trnava Tel.: Fax: CZ Dokumentace záruční opravy PL Przebieg napraw gwarancyjnych H A garanciális javitás dokumentálása SK Záznamy o záručných opravách CZ Číslo Datum příjmu Datum zakázky Číslo zakázky Závada Razítko Podpis H Sorszám Bejelentés időpontja Javítási időpont Javitási Jótállás új határideje munkalapszám Hiba jelleg oka PL Nr. Data zgłoszenia Data naprawy Nr. zlecenia Przebieg naprawy SK Číslo dodávky Dátum nahlásenia Dátum opravy Číslo objednávky Popis poruchy Pecsét Aláírás Stempel Podpis Pečiatka Podpis 02/07

599111-97 SK. Preložené z pôvodného návodu ASI300. www.blackanddecker.eu

599111-97 SK. Preložené z pôvodného návodu ASI300. www.blackanddecker.eu 5 599111-97 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu ASI300 2 Použitie výrobku Váš kompresor Black & Decker je určený na použitie v domácnosti s napájaním z elektrickej siete 230 V, alebo

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...2 Upozornění, funkce a příslušenství...2 Vlastnosti...2 Připojení napájení...3

Részletesebben

DIGI SAMOINŠTALAČNÝ MANUÁL PRE NOVÚ SLUŽBU KAON HD BOX

DIGI SAMOINŠTALAČNÝ MANUÁL PRE NOVÚ SLUŽBU KAON HD BOX DIGI SAMOINŠTALAČNÝ MANUÁL PRE NOVÚ SLUŽBU KAON HD BOX Preventívne a bezpečnostné opatrenia Varovania: varovania znamenajú činnosť alebo situáciu, ktorá môže mať za následok poškodenie alebo zničenie zariadenia,

Részletesebben

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga ČESKY R-239 MIKROVLNNÁ TROUBA - NÁVOD K POUŽITÍ, VČETNĚ KUCHAŘKY MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SZAKÁCSKÖNYVVEL MIKROVLNNÁ RÚRA - NÁVOD NA OBSLUHU S KUCHÁRSKOU

Részletesebben

MORA GORENJE BUDAPEST KFT

MORA GORENJE BUDAPEST KFT CZ SK PL HU NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERAWACJI KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných

Részletesebben

M145-97TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete.

M145-97TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete. M145-97TC Návod k použití Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a přesvědčete se, zda mu plně rozumíte před tím, než spustíte stroj. Upute za uporabu Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Potrudite

Részletesebben

használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning

használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning Hűtő - fagyasztó Chladnička s mrazničkou Chłodziarko-zamrażarka Køle-/fryseskab ERB29033X ERB34033X ERB36033W ERB36033X ERB40033W ERB40033X

Részletesebben

Twin Technology. Usisivaè usisavaè Uputstvo za upotrebu Navodila za uporabo Podlahový vysávaè Návod na použitie

Twin Technology. Usisivaè usisavaè Uputstvo za upotrebu Navodila za uporabo Podlahový vysávaè Návod na použitie Twin Technology HR CZ SK HU PL RO BG GR Usisivaè usisavaè Uputstvo za upotrebu Sesalnik Navodila za uporabo Podlahový vysavaè Návod k použití Podlahový vysávaè Návod na použitie Porszívó Használati útmutató

Részletesebben

Jó emberi erőforrás. XXXI. Csallóközi Vásár: szeptember 22. 25. XXXI. Žitnoostrovský jarmok, 22.-25. septembra. Száz év magány

Jó emberi erőforrás. XXXI. Csallóközi Vásár: szeptember 22. 25. XXXI. Žitnoostrovský jarmok, 22.-25. septembra. Száz év magány XXXI. Csallóközi Vásár: szeptember 22. 25. XXXI. Žitnoostrovský jarmok, 22.-25. septembra Megjelenik kéthetente Vychádza dvojtýždenne 2011. augusztus 24., 19. évfolyam, 15.-16. szám 15.-16. číslo, 19.

Részletesebben

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/10

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/10 XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/10 Hamarosan Párkány is dönt Alig egy hónap múlva, november 27-én önkormányzati választásokat tartanak Szlovákia-szerte. Párkány lakói már

Részletesebben

Prezentácia HUMAN CENTRUM HUMAN CENTRUM

Prezentácia HUMAN CENTRUM HUMAN CENTRUM Prezentácia Najcennej ou hodnotou je lovek V na ej dobe najcennej iu hodnotu pre podniky znamenajú udia, ktorí sú zárove aj jediným zdrojom zabezpe ujúcim sústavný náskok v konkuren nom prostredí. Okrem

Részletesebben

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A10 Consists of RX-EXA10, SP-EXA10 and XV-EXA10 Sestávající z RX-EXA10, SP-EXA10 a XV-EXA10 Składa się z RX-EXA10,

Részletesebben

533223-18 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült FME670

533223-18 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült FME670 533223-18 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült FME670 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Az Ön Stanley Fat Max hőlégfúvóját melegítést igénylő különféle alkalmazásokhoz (pl. festékeltávolítás)

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 502333-20 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült KA274E

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 502333-20 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült KA274E A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 502333-20 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült KA274E 2 Rendeltetés Az Ön Black & Decker csiszolóját faanyagok, fémek, műanyagok és

Részletesebben

Baróni a magnáti v Uhorskom kráľovstve v 16. storočí 1

Baróni a magnáti v Uhorskom kráľovstve v 16. storočí 1 Baróni a magnáti v Uhorskom kráľovstve v 16. storočí 1 GÉZA PÁLFFY Kľúčové slová: Uhorsko, raný novovek, aristokracia, elity, baróni a magnáti (barones, magnates) Úvod: Uhorská aristokracia po roku 1526

Részletesebben

GT5050 GT5055 GT5560 GT6060. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-68 H

GT5050 GT5055 GT5560 GT6060. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-68 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-68 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu GT5050 GT5055 GT5560 GT6060 2 Rendeltetésszerű használat Szívből

Részletesebben

KS1400L KS1401L KS1500L KS1501L KS1600L. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-38 HU

KS1400L KS1401L KS1500L KS1501L KS1600L. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-38 HU A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-38 HU Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu KS1400L KS1401L KS1500L KS1501L KS1600L 2 3 MAGYAR Rendeltetés

Részletesebben

Powerful Solutions TM

Powerful Solutions TM Powerful Solutions TM A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 567000-71 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu GK1630T GK1635T GK1640T 2 3 4 Rendeltetés

Részletesebben

533222-33 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DE7023 DE7033

533222-33 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DE7023 DE7033 533222-33 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DE7023 DE7033 1. ábra a b c k i d j h u g e f 2 2. ábra 3. ábra j k d l m 4. ábra n o e d d 5. ábra 6. ábra b e b f 7. ábra i 3 8. ábra

Részletesebben

"4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L

4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L CZ d a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC6507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB AMP AUDIO 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK - - VOL

Részletesebben

Kookplaat Varná deska Kogeplade Varná platňa Főzőlap

Kookplaat Varná deska Kogeplade Varná platňa Főzőlap NL CS DA SK HU INSTALLATIE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kookplaat Varná deska

Részletesebben

533223-67 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DC970

533223-67 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DC970 533223-67 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DC970 6 4 5 3 2 1 8 7 9 9 10 12 11 A 2 B 14 4 C D 3 3 1 2 E F G 4 AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓ, DC970 Szívből gratulálunk! Önnek, hogy

Részletesebben

Erste Group Bank AG Credit Linked Notes Programme

Erste Group Bank AG Credit Linked Notes Programme Erste Group Bank AG Credit Linked Notes Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 18 SEPTEMBER 2014 (as amended by the Supplement No 1 dated 30 September 2014, the the Supplement No

Részletesebben

533222-92 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310

533222-92 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310 533222-92 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCS310 1. ábra g b c h a i d f k e j 2. ábra 3. ábra b 2 4. ábra 5. ábra k j 6. ábra 7. ábra c 8. ábra 3 9A ábra 9C ábra f g e 9B ábra

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Francia diákok látogatása a gútai Nagyboldogasszony Egyházi Gimnáziumban

HÍRMONDÓ. Francia diákok látogatása a gútai Nagyboldogasszony Egyházi Gimnáziumban GÚTAI HÍRMONDÓ független közéleti havilap 2009. augusztus-szeptember I. évfolyam, 5-6. szám Francia diákok látogatása a gútai Nagyboldogasszony Egyházi Gimnáziumban GALO LUKÁCS Tímea Egy sikeres pályázatnak

Részletesebben

Združenie Dolný Žitný ostrov (SK) a VÉRTES GERECSE (MR) Dolný Žitný ostrov (SVK) und VÉRTES GERECSE (HU) Spolupráca miestnych akčných skupín

Združenie Dolný Žitný ostrov (SK) a VÉRTES GERECSE (MR) Dolný Žitný ostrov (SVK) und VÉRTES GERECSE (HU) Spolupráca miestnych akčných skupín Spolupráca miestnych akčných skupín Združenie Dolný Žitný ostrov (SK) a VÉRTES GERECSE (MR) Alsó-Csallóközi Társulás (SzK) és VÉRTES GERECSE (HU) helyi akciócsoportok együttműködése The cooperation of

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben