A Kormány. /2009. (.) Korm. r e n d e l e t e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kormány. /2009. (.) Korm. r e n d e l e t e"

Átírás

1 1 1. melléklet a /2009. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2009. (.) Korm. r e n d e l e t e az elektronikus közszolgáltatásokról és azok igénybevételéről A Kormány az elektronikus közszolgáltatásról szóló évi LX. törvény 31. (2) bekezdés e) - g) és j) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján a központi elektronikus szolgáltató rendszer útján nyújtott elektronikus közszolgáltatások igénybevételének, valamint a központi elektronikus szolgáltató rendszer működése jogi feltételeinek meghatározása céljából a következőket rendeli el: 1. (1) E rendelet hatálya kiterjed I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya a) az elektronikus közszolgáltatást nyújtó, valamint az elektronikus közszolgáltatáshoz szakmai és informatikai támogatást biztosító szervezetekre és személyekre, b) a központi elektronikus szolgáltató rendszer útján nyújtott szolgáltatásokra, c) az elektronikus közszolgáltatásokat igénybevevő szervezetekre és személyekre (a továbbiakban: felhasználó). (2) E rendelet szabályait a központi elektronikus szolgáltató rendszeren (a továbbiakban: központi rendszer, illetőleg KR) nyújtott, illetőleg igénybe vett elektronikus közszolgáltatások vonatkozásában kell alkalmazni azok nyújtási és igénybevételi helyétől függetlenül. 2. E rendelet alkalmazásában Értelmező rendelkezések a) általános nyomtatványkitöltő: olyan program, amellyel kitölthető a az űrlap fogadására jogosult csatlakozott szervezet számára a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül is beküldhető, az általános nyomtatványtervezővel készített és a központi rendszerben publikált, a felhasználó által letöltött nyomtatvány; b) általános nyomtatványtervező: olyan program, amellyel elkészíthető és gondozható az űrlap fogadására jogosult szervezet számára az általános nyomtatványkitöltővel kitölthető és a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül is beküldhető nyomtatvány;

2 2 c) elektronikus kormányzati gerinchálózat (a továbbiakban: EKG): rendeltetésében elkülönült zártcélú hálózat az általa biztosított infrastrukturális szolgáltatásokkal (IP alapú informatikai infrastruktúra), amely fizikai, illetve logikai hálózatok útján biztosítja az elektronikus közszolgáltatások, így különösen a kormányzati, közigazgatási adatbázisok és informatikai rendszerek kapcsolatának lehetőségét, az általuk nyújtott szolgáltatások elérhetőségét; d) kormányzati portál: olyan szolgáltatási csomópont, amely biztosítja a központi rendszer internetes megjelenését, hozzáférési felületet ad az elektronikus közszolgáltatások igénybe vételéhez, így különösen az ügyek elektronikus úton történő intézéséhez, a tájékoztatáshoz, a bejelentési, panasz- és javaslattételi, vélemény-nyilvánítási jog gyakorlásához; e) működtető: az elektronikus közszolgáltatásokat a központi elektronikus szolgáltató rendszeren biztosító, külön jogszabályban kijelölt közigazgatási szerv; f) üzemeltető: a központi rendszer üzemeltetését közszolgáltatási szerződés keretében ellátó, külön jogszabályban kijelölt szervezet. Az elektronikus közszolgáltatással szembeni általános követelmények 3. (1) A központi rendszer elektronikus közszolgáltatás nyújtásával biztosítja annak lehetőségét, hogy a közigazgatási és egyéb közfeladatot ellátó szervek, szervezetek, a természetes és jogi személyek valamint jogi személyiség nélküli szervezetek a hatósági és más ügyek intézése, tájékozódási joguk gyakorlása, tájékoztatási kötelezettségük teljesítése, valamint közhitelű nyilvántartások elérése, az ezekbe való betekintés és adatszolgáltatás során elektronikus úton eljárhassanak. (2) A központi rendszer alap és emelt szintű infrastrukturális/hálózati adatátviteli jellegű szolgáltatásai biztosítják az elektronikus közszolgáltatást nyújtók kapcsolattartását a felhasználókkal és egymással, a rendszer útján elérhetővé vett tartalom-szolgáltatások elérhetőségét, az ügyek elektronikus úton történő intézésének műszaki lehetőségét, feltételrendszerét. 4. (1) A központi rendszer szolgáltatásai magyar nyelven vehetők igénybe, jogszabály azonban meghatározott eljárásokban az idegen nyelv használatának lehetőségét előírhatja. (2) A központi rendszer működtetője a rendszer működésével, szolgáltatásai igénybe vételével kapcsolatosan a magyar nyelvűvel megegyező, illetve az idegen nyelvű felhasználó számára szükséges egyedi idegen nyelvű információt tehet közzé. (3) A nyújtott szolgáltatással kapcsolatos eljárási szabályokat, információs követelményeket az adott nyelven közzétett információnak megfelelően kell alkalmazni. Az esetlegesen eltérő információért a közzétevő viseli a felelősséget. 5. (1) A központi rendszer által nyújtott szolgáltatások tekintetében biztosítani kell azok ügyfélbarát jellegét, egyszerű és közérthető használhatóságát, a gyengébb informatikai felkészültséggel vagy technikai ellátottsággal rendelkezők, a vakok, a gyengén látók és a színtévesztők számára is.

3 3 (2) Az akadálymentes használat szempontjából a W3C konzorcium Web Akadálymentesítési Útmutató (WCAG) c. ajánlásában foglaltak szerinti tartalom-hozzáférés legalább A követelményszintjének teljesülését minden közszolgáltatást nyújtó honlapon biztosítani kell. Az akadálymentes, egységes könnyen használható megjelenítés alapkövetelményeit a Közigazgatási Informatikai Bizottság 19. számú ajánlása tartalmazza. (3) A közszolgáltatást nyújtó honlap működtetője köteles a honlap használatára vonatkozó elektronikus útmutatót, szükség esetén oktatási segédanyagot biztosítani. (4) A központi rendszer által közvetlenül nyújtott elektronikus szolgáltatás naprakészségéért és tartalmáért a központi rendszert működtető szervezet, a központi rendszeren keresztül elérhetővé tett, vagy szolgáltatásait felhasználó elektronikus szolgáltatás naprakészségéért és tartalmáért az elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervezet felel. 6. (1) A felhasználó és az elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervezet közötti az írásbeli kommunikációnak megfelelő bizonyító erejű kommunikáció céljára a központi rendszer elektronikus űrlapot alkalmaz. (2) Amennyiben külön jogszabály írja elő meghatározott tartalmú elektronikus űrlap használatát, vagy a szervezet saját kezdeményezéséből a kapcsolattartás megkönnyítése érdekében bocsát rendelkezésre űrlapot, azt a kormányzati portálon keresztül is elérhetővé kell tenni. (3) Amennyiben a szervezet saját honlappal rendelkezik, a kormányzati portálon közzétett űrlappal megegyező elektronikus űrlapot saját honlapján is közzé teheti. Az űrlap a kormányzati portálon való elérhetőségre utaló tájékoztató jellegű információt azonban a saját honlapján is el kell helyeznie. Ebben az esetben köteles arról gondoskodni, hogy az űrlap folyamatosan aktuális, és a kormányzati portálon közzétettel megegyező legyen. Amennyiben az űrlapot nyomtatot formában is alkalmazza, itt is biztosítani kell az aktualistást és egyezést a kormányzati portálon közzétett példánnyal. (4) A kormányzati portálon a mindenkor aktuális űrlapokon túl a korábban tett bejelentések, közlések és válaszok értelmezéséhez az e rendelet hatályba lépését követően használatos űrlapokat is hozzáférhetővé kell tenni. Jelezni kell, hogy az adott űrlap mikortól meddig volt használatos. (5) Az űrlapkitöltő alkalmazás a január 1 után megjelent valamennyi elektronikus űrlapot kezeli.

4 4 II. Fejezet Az elektronikus közszolgáltatások és azok igénybe vétele 1. cím A kormányzati portál 7. (1) A kormányzati portál a magyar közszolgálat központi elektronikus tájékoztatási és szolgáltatási felülete. Biztosítja, hogy felületéről a központi közigazgatás valamennyi nyilvános elektronikus szolgáltatása elérhető legyen. (2) A kormányzati portál állandó szolgáltatásai: a) a központi, területi és helyi közigazgatási szervek, valamint a központi rendszerhez csatlakozott további szervezetek elérhetőségi adatai [postai és elektronikus cím(ek), telefonszámok (központ és ügyfélszolgálat), ügyfélfogadási idő]; b) ügyleírások, letölthető űrlapok, minták közzététele; c) az elektronikus közszolgáltatások katalógusa, a szolgáltatást nyújtó szervek megnevezése, és elektronikus elérhetősége; d) személyes ügyintézési felület kialakításának lehetősége; e) biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatás indítási pontja; f) személyes azonosítást használó fórum; g) bejelentések, közlések felülete, mely magában foglalja a jogszabály alapján itt közzéteendő hatósági hirdetmények megjelenítését; h) hatályos jogszabályok elektronikus gyűjteménye és a Magyar Közlöny hiteles elektronikus közzétételi felületet; i) pályázatok közzététele; j) a helyi ügyekbe bekapcsolódni kívánó civil szervezetek mutatója, bejelentkezési helye; k) jogszabálytervezetek véleményezésének elérhetőségi mutatói; l) értesítési tárhely, tartós tár; m) kulcstár. (3) Az (2) bekezdés szerinti szolgáltatásokra, azok igénybe vételére vonatkozó általános tájékoztatást, az alapvető ügyintézési elemeket a kormányzati portálon a magyar mellett legalább angol nyelven is hozzáférhetővé kell tenni. (4) A (2) bekezdésben meghatározott információk naprakészségéről és pontosságáról a témában feladatkörrel rendelkező közigazgatási vagy közszolgáltató intézmény gondoskodik. A központi rendszer működtetője felelős az általa gondozott rovatok, szolgáltatások naprakészségéért és helytálló voltáért. (5) A (3) bekezdés szerinti idegen nyelvű tájékoztató frissítéséért az érintett szervektől kapott tájékoztatás alapján a központi rendszer üzemeltetője felel.

5 5 Az információk naprakészségének biztosítása 8. (1) A kormány irányítása alatt álló költségvetési szerv az adatváltozásokat a változástól számított két munkanapon belül jelzi a kormányzati portál üzemeltetőjének, aki azt egy munkanapon belül átvezeti a kormányzati portálon. (2) Amennyiben a működtető szervezet észleli, vagy egyéb módon tudomására jut, hogy a kormányzati portálon közölt adat téves, hiányos vagy más okból elégtelen, haladéktalanul felhívja az érintett szervezetet annak helyesbítésére. Amennyiben a helyesbítésre a felhívás megérkezésétől számított két munkanapon belül nem kerül sor, a központi rendszert működtető szervezet döntése alapján az üzemeltető a kormányzati portálon jelzi az adat téves, elégtelen voltát és az adatközlésre kötelezett szervet. (3) A központi rendszerhez csatlakozott, de a kormány irányítása alá nem tartozó szervekre vonatkozó információk naprakészségének és helyességének biztosítása az érintett szervezettel kötött megállapodásban foglaltak alapján történik. (4) A kormány irányítása alá nem tartozó s a központi rendszerhez sem csatlakozott szervezetek esetében a feladatkör szerint érintett központi közigazgatási szerv gondoskodik a megjelölt információk naprakészségéről és helyességéről. (5) A központi rendszerhez csatlakozott közüzemi szolgáltatók a kormányzati portál útján közzé tett, a fogyasztók tájékoztatására szolgáló információk valódiságáért, pontosságáért és naprakészségéért a vonatkozó jogszabályok alapján tartoznak felelősséggel. A kormányzati portál igénybe vételével nyújtott szolgáltatások feltételei 9. (1) Amennyiben az elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervezet on-line, azaz valós időben rendelkezésre álló szolgáltatást kíván a kormányzati portálról elérhetővé tenni, a következő minimális feltételeket kell biztosítania: a) az általa nyújtott elektronikus közszolgáltatás folyamatos, havi szinten legalább 99,5%-os elérhetőségét; b) az alkalmazás-felügyelet és technikai támogatás folyamatos készenlétét; c) az elektronikus szolgáltatáshoz kapcsolódó naprakész elektronikus tájékoztató anyagot; d) a kormányzati ügyfélszolgálattal való együttműködést. (2) Amennyiben az elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervezet off-line, azaz üzenetekre épülő szolgáltatást kíván a kormányzati portál útján nyújtani, a következő minimális feltételeket kell biztosítania: a) az általa nyújtott elektronikus közszolgáltatás a jogszabályokban meghatározott ügyintézési reakcióidőt biztosító üzemeltetését; b) a feldolgozó rendszer üzemidőben fellépő hibáinak kezelését c) a központi rendszeren át érkezett üzenetek munkanaponta történő átvételét d) az elektronikus szolgáltatáshoz kapcsolódó naprakész elektronikus tájékoztató anyagot; e) a kormányzati ügyfélszolgálattal való együttműködést.

6 6 Panaszok, bejelentések kezelése 10. (1) A kormányzati portál, az ügyfélkapu és a központi ügyfélszolgálat működésével, működtetésével kapcsolatos panaszokat, kérdéseket, a felhasználók ben vagy az erre szolgáló elektronikus űrlapon küldhetik meg az illetve a központi ügyfélszolgálaton telefonon szóban jelenthetik be. (2) Az (1) bekezdés szerinti panaszokra és kérdésekre a működtető szervezet 15 munkanapon belül a kormányzati portálon válaszol. (3) Amennyiben a panasz, közérdekű bejelentés vagy kérelem nem a központi rendszer működtetésével kapcsolatos, a működtető szervezet azt egy munkanapon belül az elbírálásra illetékes szervnek továbbítja és erről a bejelentőt a kormányzati portálon keresztül tájékoztatja. (4) Amennyiben a bejelentés a közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos, az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló évi XXIX. törvény 141. (2)-(3) bekezdése szerinti eljárás szabályai szerint nem igényel választ, ezt a tényt közvetlenül a bejelentéshez kapcsoltan kell feltüntetni, a megfelelő jogszabályi hivatkozással. 11. (1) A Ket ában foglalt esetekben a hirdetményt a kormányzati portálon a 7. (2) bekezdés g) pontja szerinti hatósági hirdetmények egységes megjelenítési felületén kell közzé tenni. (2) Az (1) bekezdésben rögzített célra szolgáló elektronikus űrlap a kormányzati portálról letölthető, és hivatali kapun át küldhető be. (3) A hirdetménynek a kormányzati portál üzemeltetőjéhez határidőben történő megküldéséről a hirdetményi úton tett közlésért felelős szerv a hivatali kapuján keresztül gondoskodik. (4) A hirdetmény a beküldött űrlap alapján változatlan tartalommal a hirdetmenyek.magyarorszag.hu aloldalon kerül megjelenítésre, azt a működtető vagy üzemeltető nem korrektúrázza, a tartalomért teljes mértékben a hirdetmény beküldője felel (5) Amennyiben az eredeti űrlapot a korrekcióra vonatkozó jelzéssel küldik meg ismét, a hirdetmény módosított tartalommal kerül megjelenítésre. A hirdetményt közzétevő döntése és felelőssége alapján lehetőség van az eredeti határidővel vagy az új közzétételtől számított határidővel történő megjelentetésre és határidő-számításra. (6).Az aloldalon speciális kereső működik, amely lehetővé teszi a hozzáférhető hirdetmények között a településre, eljárástípusra, beküldő hatóságra, lejárati időre történő szűkítést.

7 7 2. cím A központi ügyfélszolgálat A központi ügyfélszolgálatra vonatkozó alapvető szabályok 12. (1) A működtető szervezet az elektronikus tájékoztatás és ügyintézés elősegítésére központi ügyfélszolgálatot, ügyfélvonalat (egyes jogszabályokban kormányzati ügyféltájékoztató központot vagy rövidítve KÜK) tart fenn. Az ügyfélvonal által biztosított elektronikus tájékoztató szolgáltatás (telefon, sms, telefax, ) folyamatosan, napi 24 órán át áll a felhasználók rendelkezésére. Az ügyfélvonal az országon belül, helyi díjazású tarifával, a 189-es kék számon hívható. (2) Az ügyfélvonal alaptevékenysége keretében nyújtott szolgáltatásai különösen: a) a közigazgatási szervek elérési adatai, feladat- és hatásköre, illetékességi területe, az általuk intézett ügytípusok intézésének folyamata; b) tájékoztatás az egyes ügyekre vonatkozó jogszabályokról és azok tartalmáról; c) egyedi ügyben a segítséget igénylő hívásának illetékes szervhez történő átirányítása; d) előzetes időpontfoglalás egyes közigazgatási szerveknél; e) állampolgári panaszok, bejelentések fogadása és az illetékes közigazgatási szervhez történő továbbítása; f) technikai segítségnyújtás az elektronikus ügyintézés kérdéseiben; g) az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos technikai hibabejelentések fogadása, informatikai ügyfélszolgálat tevékenységének biztosítása, továbbá a hibajelzés és informatikai kérdés illetékes csatlakozott szervezet technikai ügyeletéhez történő továbbítása. h) törvényi felhatalmazás esetén egyes ügyintézési, bejelentés feladatok ellátása és azok hiteles továbbítása a hatáskörrel rendelkező szervezethez i) közreműködés egy konkrét ügy állására vonatkozó a tájékozódási lehetőség biztosításában. (3) Az (1) bekezdés h)-i) pontjai szerinti szolgáltatások csak a felhasználó a külön jogszabály szerinti azonosítását követően válnak a felhasználó számára igénybe vehetővé. (4) Az ügyfélvonal szolgáltatásait a rendelkezésére álló, elektronikusan elérhető nyilvános adatok, az elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervezetek által rendelkezésére bocsátott információk, valamint saját információbázisa alapján biztosítja. A központi és területi államigazgatási szervek kötelesek az ügyfélvonal rendelkezésére bocsátani az általuk intézett ügyekre vonatozó ügymenet modelleket, az egyes ügytípusok intézéséért felelős vezető nevét, hivatali elérhetőségét, valamint az egyes ügytípusokhoz kapcsolódó állampolgári tájékoztatást szolgáló információkat. (5) Minden az Ekszt. hatálya alá tartozó szerv a nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével együttműködésre kötelezett az ügyfélvonallal.

8 8 (6) Az együttműködés kereteit az ügyfélvonal (2) bekezdés szerinti alaptevékenysége, valamint az érintett államigazgatási szerv feladat-, hatásköre alapján megkötött együttműködési megállapodás rögzíti. (7) Az ügyfélvonal (2) bekezdés szerinti alaptevékenységéhez nem tartozó ügyfélkapcsolati szolgáltatások esetén az ügyfélvonal és az érintett szerv költségtérítésben állapodhat meg. Személyes adatok kezelése, az adatkezelés feltételei 13. (1) A központi rendszer az ügyfélvonal igénybevételével nyújtott személyre szóló ügyfél-tájékoztatás esetén a (2) bekezdés kivételével nem kérhet, gyűjthet, rögzíthet és nem tárolhat az ügyfél-tájékoztató szolgáltatást igénybe vevő felhasználó azonosítására alkalmas adatokat. A szolgáltatás igénybevételéről személyazonosításra alkalmas adatok felhasználása nélkül statisztikai elemzések készíthetők. (2) Telefonos szolgáltatás igénybevételével nyújtott ügyfél-tájékoztatás esetén a felhasználó neve és elérhetőségei (elektronikus levélcím, telefonszám) csak akkor kérhető, ha a felhasználó bejelentést tesz, visszahívást kér, vagy ha elektronikus irat vagy formanyomtatvány küldését kéri; illetve, ha a kért tájékoztatást az ügyfélvonal csak ilyen módon tudja megadni. Ez esetben a telefonos szolgáltatás igénybevétele során fel kell hívni a felhasználó figyelmét, hogy ügye intézése nevének és elérhetőségének rögzítését és tárolását teszi szükségessé. (3) A (2) bekezdésben foglalt adatok abban az esetben és azon időtartamban kezelhetők (rögzíthetők, tárolhatók és kizárólag az ügy intézése érdekében továbbíthatók kizárólag az ügy intézésére jogosult szervnek), amelyre azt a felhasználó a telefonos szolgáltatás igénybevétele során kifejezetten és a hangrögzítésre irányuló, szóban közölt engedélyét követően hangfelvételen rögzítve engedélyezte. (4) Ha a felhasználó a hangfelvételen rögzített engedélyében nem rendelkezett az adatkezelés időtartamáról, a felhasználó (2) bekezdésben foglalt adatait a szolgáltatás teljesítésének visszaigazolását követően haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül törölni kell. (5) Hatósági elektronikus ügyintézés kezdeményezésére telefon útján csak abban az esetben kerülhet sor, ha a felhasználó rendelkezik a központi rendszerben kezelt egyszer használatos jelszóval, a (2) bekezdés szerinti adatok kezeléséhez és a beszélgetés rögzítéséhez hozzájárul. Az ügyfélvonal a beadvánnyal azonos joghatással bíró hangfelvételt a kezelő elektronikus aláírásával hitelesíti és az ügyfélkapuval rendelkező használó viselt nevélt és címét csatolja hozzá az azonosítás érdekében. Ezt továbbítja elektronikusan az ügy intézésre hatáskörrel és illetékességgel bíró szerv hivatali kapujába. Az ügyfélvonal rendszeréből a felvételt a címzett szerv átvételi igazolásának megérkezését követően haladéktalanul törölni kell. (6) Ha a (2) bekezdés szerinti esetben a felhasználó a telefonos szolgáltatás során szóbeli közlése szerint nem kíván hozzájárulni az ügye intézéséhez szükséges adatok kezeléséhez, a telefonos szolgáltatás során hangrögzítésre nem kerül sor. Ebben az esetben azonban

9 9 adatkezelési hozzájárulás hiányában a felhasználó személyes elérhetőségét, illetve azonosítását igénylő szolgáltatások nem válnak a felhasználó számára elérhetővé. Tájékoztatáskérés az ügyfélvonal útján 14. (1) Telefonon keresztül történő információkérés esetén az ügyfélvonal először az automatikus hívásfogadó rendszerben kínálja fel a felhasználó számára választási lehetőséget a tájékoztatáshoz. A felhasználó számára fel kell kínálni annak lehetőségét, hogy a megismerni kívánt információt az előzetesen rögzített szöveg meghallgatásával, vagy az ügyfélvonal kezelőjétől kért szóbeli tájékoztatás útján ismerhesse meg. Amennyiben nem áll rendelkezésre közvetlenül a kért információ, a kezelő közigazgatási szakértő támogatását veszi igénybe, vagy amennyiben az érintett szerv szolgáltatása rendelkezésre áll, közvetlenül átkapcsol az érintett szervhez.. (2) Amennyiben az ügy bonyolultsága indokolja, az ügyfélvonal a közigazgatási szakértő iránymutatása alapján legfeljebb két órán belül ad választ visszahívás, illetve elektronikus levél útján, vagy továbbirányítja a felhasználó kérdését a konkrét ügyben illetékes szerv ügyintézőjéhez, amiről a felhasználót visszahívással vagy elektronikus levélben tájékozatja. (3) Elektronikus levélben vagy rövid szöveges üzenet formájában történő információkérés esetén az ügyfélvonal a kérdés beérkezését a kérdésnek megfelelő formában haladéktalanul visszaigazolja, majd legfeljebb 2 órán belül ad tájékoztatást a felhasználó igénye és a válasz méretétől függően rövid szöveges üzenet formájában vagy elektronikus levélben a felhasználó számára. Amennyiben a részletes válasz hosszabb időt igényel, erről is tájékoztatja a felhasználót. (4) Az érintett szerv a lehető legrövidebb kapcsolási illetve válaszadási idő mellett biztosítja az ügyfélvonal által hozzá átirányított hívásokra történő pontos válaszadást. A kezelő az információszolgáltatásban érintett szervvel kötött 12. (6) bekezdés szerinti megállapodás alapján jár el, és erről tájékoztatja a felhasználót. (5) Az ügyfélvonal a felhasználó igénye alapján az érintett közigazgatási szerv ügyfélfogadási rendére is figyelemmel a közigazgatási szervvel egyeztetve a felhasználók számára ügyeik intézéséhez 10 munkanapon belüli időtartamban ügyfélfogadási időpontot foglalhat: ebben az időpontban a közigazgatási szervnek a felhasználót fogadnia kell. Az időpont-foglalásról a felhasználót az ügyfélvonal értesíti. (6) Az államigazgatási szervek ügyfélszolgálati feladatot ellátó szervezeti egységei az ügyfélvonallal való együttműködésük keretében folyamatosan biztosítják az ügyfélvonal munkájához szükséges, nyilvános, közérdekű, naprakész, az államigazgatási szerv szervezetére, személyzetére, tevékenységére, működésére és gazdálkodására vonatkozó általános információkat. Ezekre az adatokra irányuló igény esetén a válaszadást lehető legrövidebb idő alatt lehetőség szerint egy munkanapon belül, legfeljebb azonban 15 napon belül kell teljesíteni.

10 10 (7) Az (5) bekezdés szerinti időpont-foglalás lehetőségét a közigazgatási szerveken túlmenően valamennyi, a KR-en keresztül elektronikus közszolgáltatást nyújtó szolgáltatónak biztosítania kell. Panaszok, bejelentések 15. (1) Az ügyfélvonal a hozzá beérkezett, a közigazgatási szerv, illetve közüzemi szolgáltató működésével kapcsolatos panaszt a beérkezéstől számított egy munkanapon belül az illetékes közigazgatási szervhez, illetve közüzemi szolgáltatóhoz továbbítja. (2) Az ügyfélvonal által az illetékes közigazgatási szervhez, illetve közüzemi szolgáltatóhoz továbbított kérdés, panasz vagy bejelentés esetén az illetékes közvetlenül intézkedik vagy válaszol a felhasználónak, melynek tényéről az ügyfélvonalat egyidejűleg tájékoztatja. (3) Amennyiben a továbbított panasz megválaszolására vonatkozóan az illetékes részéről 15 napon belül nem érkezik visszajelzés, úgy az ügyfélvonal kérdést intéz a közigazgatási szervhez, illetve a közüzemi szolgáltatóhoz az adott panasz elintézésének helyzetéről. Ha az első megkereséstől számított 22 munkanap elteltével nem érkezik meg a panaszra adott válasz vagy annak jelzése, hogy a panasz elbírálása előreláthatólag tovább tart, úgy a panaszt az ügyfélvonal az illetékes közigazgatási szerv felettes szervéhez, illetve közüzemi szolgáltató felett a szakmai felügyeletet gyakorló közigazgatási szervhez továbbítja, és ennek tényéről a felhasználót tájékoztatja. III. FEJEZET AZ ELEKTRONIKUS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELE 1. cím: Általános szabályok 16. (1) A központi rendszer szolgáltatásai elektronikus úton (interneten, és telefon használatával), illetőleg az elektronikus kapcsolattartáshoz személyes közreműködést nyújtó ügysegéd révén vehetők igénybe. (2) A központi rendszer az Ekszt. 11. (1) bekezdés szerinti alapszolgáltatásai ingyenesen vehetők igénybe, az Ekszt. 11. (2) bekezdés szerinti szolgáltatások igénybe vétele azonban külön jogszabályban meghatározott díj megfizetéséhez köthető. (3) A központi rendszer szolgáltatásainak igénybe vételére az Ekszt. 10. (2) bekezdése szerinti eseteket kivéve a felhasználó azonosításához nem köthető. (4) A felhasználó az igénybe vétel során a külön jogszabályban meghatározott műszakibiztonsági követelményeknek megfelelő módon köteles eljárni. Amennyiben e követelmények nem teljesülnek, a felhasználó hozzáférését a központi rendszer védelmi eszközei korlátozhatják..

11 11 2. cím: A központi rendszer útján nyújtott tájékoztató szolgáltatások Egyes szervek adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése a központi rendszer útján 17. (1) Az állami, önkormányzati és a törvényben meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv az elektronikus adatszolgáltatásra vonatkozó, így különösen a közérdekű adatok nyilvánosságáról és az elektronikus információszabadságról szóló törvényekből fakadó kötelezettségét a központi rendszer útján teljesíti. (2) A közüzemi szolgáltatást nyújtó szerv a tevékenységére, így különösen a szervezetére, szolgáltatásaira, működésének szabályozására, gazdálkodására vonatkozó közérdekű és közérdekből nyilvános adatainak közzétételére irányuló kötelezettségét a központi rendszeren keresztül is teljesítenie kell. (3) Az (1)-(2) bekezdésben említett szerv gondoskodik arról, hogy felhasználói az ügyfélkapun keresztül megfelelő azonosítás után kizárólag törvényben megállapított korlátozással hozzáférhessenek azokhoz az adatokhoz, melyeket a szerv a felhasználóról kezel. (4) A központi rendszer minden azonosított felhasználója számára biztosítani kell, hogy megismerje, és az adatra vonatkozó szabályok szerint igényelje a róla nyilvántartott adatok helyesbítését. 18. (1) A felhasználó az Ekszt. 24. (1) bekezdése szerinti adathozzáférési jogosultságait a kormányzati portálon elérhető adathozzáférési űrlapok kitöltésével, és az érintett szerv részére a KR útján történő megküldésével gyakorolhatja. (2) Az elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervezetek kötelesek az általuk vezetett elektronikus nyilvántartásokhoz, illetve az ügyintézésük során elektronikusan keletkezett vagy elektronikus másolatban rendelkezésre álló iratokhoz történő hozzáféréshez szükséges űrlapok rendszeresítéséről és azok kormányzati portálon történő közzétételéről gondoskodni. (3) Az űrlapokat legkésőbb az elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervezet KR-hez történő csatlakozásától számított 15 napon belül kell közzétenni. 19. (1) Az elektronikus közszolgáltatást igénybe vevő számára az ügyei elektronikus intézése során elektronikusan keletkezett vagy elektronikus másolatban rendelkezésre álló iratok elektronikus rendelkezésre bocsátása ingyenes, ezzel összefüggésben semmilyen költséget, díjat felszámítani nem lehet. (2) A közigazgatási hatóság által elektronikusan vezetett nyilvántartásokban kezelt, rá vonatkozó adataihoz történő hozzáférési jogosultságát a nem természetes személy az Ekszt. 24. (2) bekezdésének második fordulata alapján díj ellenében gyakorolhatja. Az adathozzáférés igénylésének az igazgatási szolgáltatási díja a nem természetes személyek esetében megegyezik az általános tételű eljárási illeték összegével.

12 12 (3) Közigazgatási hatóságnak nem minősülő elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervezet a nem természetes személy részére az általa vezetett elektronikus nyilvántartásból történő adathozzáférésért legfeljebb a mindenkori általános tételű eljárási illetéknek megfelelő összegű díjat számíthat fel. Egyéb költség (díj) felszámítása nem megengedett. (4) Az elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervezet az adathozzáférés díját a KR útján is köteles nyilvánosságra hozni. 20. (1) A 19. (1) -(3) bekezdése alapján igényelt adatokat eredményes viszontazonosítás esetén haladéktalanul, de legkésőbb az adathozzáférési űrlap beérkezésétől számított 3 munkanapon belül elektronikusan, a KR útján kell az adathozzáférést igénylő számára megküldeni. (2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti viszontazonosítás nem vezetett eredményre, az adathozzáférési igényt az eredménytelenségi ok közlése mellett vissza kell utasítani. 3. cím: A rendszer működtetése, karbantartása Működtetés és rendelkezésre állás 21. (1) A központi rendszer működéséről, rendelkezésre állásáról, a központi rendszer, illetve a hozzá csatlakozott elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervezetek által biztosított szolgáltatások elérhetőségéről, a rendszer üzemeltetéséről a külön jogszabályban kijelölt működtető illetőleg üzemeltető gondoskodik. (2) A kormányzati portál működtetője biztosítja az elektronikus közszolgáltatás folyamatos, havi szinten legalább 99,5%-os szintű elérhetőségét a kormányzati portálon, az elektronikus szolgáltatás személyazonosítást igénylő elemeinek működőképességét az ügyfélkapun keresztül, valamint az elektronikus közszolgáltatás ügyfélszolgálati támogatását az ügyfélvonalon keresztül. (3) A központi rendszer folyamatosan, heti hét napon, napi 24 órán keresztül biztosítja a dokumentumok folyamatos fogadását. (4) A rendelkezésre állási időbe a kormányzati portálon a megkezdését legalább 3 nappal megelőzően meghirdetett karbantartási célú üzemszünet nem számítandó bele. Ugyanez vonatkozik a központi rendszer útján vagy szolgáltatási igénybe vételével elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervezet tervezett és az üzemeltetővel előzetesen egyeztetett időpontban megvalósuló karbantartására. Üzemzavar 22. (1) Az elektronikus közszolgáltatást érintő üzemzavar esetén a szolgáltatást nyújtó szervezet az észlelést követően haladéktalanul értesíti az üzemeltetőt az üzemzavar bekövetkeztéről, annak vélelmezett okáról, előre látható időtartamáról, illetve annak megszűnéséről. Az üzemeltető haladéktalanul tájékoztatja a működtetőt.

13 13 (2) A működtető az elektronikus közszolgáltatás üzemzavarának észlelését, illetve csatlakozott szervezet által nyújtott szolgáltatásban beállott üzemzavarra vonatkozó tudomásszerzését követően haladéktalanul tájékoztatást tesz közzé a kormányzati portálon. A közzétételi kötelezettség nem vonatkozik az elektronikus szolgáltatások a kormányzati portálon megjelenített elektronikus mutatója útján elérhető elektronikus szolgáltatások körére (3) Az üzemeltető szervezet a (2) bekezdésben foglaltakkal egy időben rövid szöveges üzenetküldő szolgáltatás útján értesíti az üzemzavarral érintett szervezeteket az üzemzavar bekövetkeztéről, amennyiben ismert, előre látható időtartamáról, illetve az üzemzavar megszűntét követően haladéktalanul a megszűnés tényéről. (4) Az üzemzavarról szóló tájékoztatás a kormányzati portálon az üzemeltetési információk között jelenik meg. A működtető szervezet az üzemzavarról szóló tájékoztatás hozzáférhetőségét a hiba elhárítását követő harmincadik napon megszünteti. A május 1- jét követően bekövetkezett üzemzavarról a működtető elektronikus naplót vezet, melyet legfeljebb tíz évig megőriz, és megkeresés esetén 3 munkanapon belül az igénylőnek igazolást ad az üzemzavar tényéről. (5) A működtető szervezet a rendszer túlterheltsége esetén szűkítheti az elérhető szolgáltatások körét a túlterhelés időszakában legfontosabb szolgáltatásokra. Az ilyen időszakban nem elérhető szolgáltatásokra az üzemzavarra vonatkozó szabályok megfelelően irányadók. Karbantartás, üzemszünet 23. (1) A központi rendszer karbantartás miatti leállítását megelőzően a működtető szervezet a karbantartási igény felmerülésekor, de a karbantartás megkezdése előtt legalább 3 nappal a kormányzati portál útján tájékoztatja a felhasználókat és az elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervezeteket a karbantartási célú üzemszünet várható kezdeti időpontjáról és tervezett időtartamáról, valamint a karbantartásban érintett és így időszakosan elérhetetlenné váló szolgáltatások köréről. (2) A működtető jogosult heti egyszeri karbantartási üzemszüneti időpont kijelölésére olyan módon, hogy az a szolgáltatások igénybevételét a lehető legkevésbé zavarja. A karbantartás által érintett szervezeteket a karbantartás időpontjáról és időtartamáról a karbantartás elrendelésekor haladéktalanul, a felhasználókat pedig az (1) bekezdésben foglaltak szerint tájékoztatja a működtető. Tervezett karbantartás miatti üzemszünetet az éjszakai forgalomminimum időszakára vagy hétvégére jelölhető ki. (3) Amennyiben a központi rendszer egésze vagy egyes szolgáltatásai egy közigazgatási eljárási cselekmény jogszabályban meghatározott határnapján vagy határnapjára is kiterjedően legalább 1 órán át folyamatosan nem voltak elérhetők, és az erre vonatkozó dokumentáció a kormányzati portál üzemeltetési információi között meghirdetésre került, az érintett közigazgatási eljárásban az ügyintézési határidő külön igazolás nélkül az üzemzavar elhárítását követő első munkanap lesz.

14 14 (4) Az (1) bekezdésben foglaltak csatlakozott szervezetnél történő karbantartás miatti leállás esetében is alkalmazandók. Az elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervezet a központi rendszerrel összekapcsolt informatikai rendszerein a karbantartásokat az üzemeltetővel előzetesen egyeztetett időpontban végezheti el. A működtető a rendszer kapacitásainak egyenletesebb kihasználásának előmozdítása végett a) adatszolgáltatást kérhet az egyes szervezetektől a terhelési határidőkre vonatkozóan, b) a teljesítménycsúcsok mérséklése érdekében jogosult a kormánynál kezdeményezni az egyes egybeeső határidők módosítását. (5) Amennyiben egy felhasználó az által igénybe vett hozzáférési szolgáltató a (3) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő üzemzavara vagy karbantartási leállása miatt nem tudta határidőben teljesíteni kötelezettségét, igazolásnak van helye, amiben a felhasználó a szolgáltatótól és a Hírközlési főügyelettől kapott igazolással bizonyíthatja vétlenségét. 4. cím Az ügyfélkapu 24. (1)A természetes személy felhasználó az ügyfélkapu létesítését a regisztrációs feladat ellátására jogosult, az Ekszt. 16. (1) szerinti szervek (a továbbiakban: regisztrációs szerv) előtti személyes megjelenése során, vagy távolból, elektronikus út igénybe vételével beküldött űrlapon kezdeményezheti. Az ügyfélkapu regisztráció külön jogszabály alapján történik (2) Az ügyfélkapuba alapszintű azonosítása jelszó alapján történik. A jelszó használatára vonatkozó szabályokat külön jogszabály tartalmazza. (3) A magasabb biztonsági fokozatú azonosítás eljárási szabályait, és a hozzá felhasználható azonosítási módszereket külön jogszabály tartalmazza. 5. cím A hivatali kapu 25. (1) Hivatali kapu szolgál a különböző szervezetek az elektronikus közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének biztosítására. A hozzáférő szervezetek jogállása szerint megkülönböztethetők a cégek számára kialakított cégkapu, illetve egyéb, a jogi személyiségű vagy azzal nem rendelkező szervezetek számára kialakított kaputípusok. A hivatali kapu nyitásának eljárásrendjét külön jogszabály rögzíti. (2) Az elektronikus közszolgáltatásra alkalmas hivatali kapu létrehozásának feltétele a szolgáltatás nyújtására vonatkozó külön jogszabály szerinti megállapodás, illetve szerződés megkötése. E megállapodás alapján a központi rendszer üzemeltetője elektronikus szervezeti postafiókot hoz létre az elektronikus közszolgáltatást szervezet számára és ahhoz automatizált és/vagy internetes böngészőn keresztüli hozzáférést biztosít.

15 15 (3) A központi rendszer a BEDSZ igénybevételével lehetővé teszi az elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervezet számára a felhasználó által hozzá intézett dokumentum fogadását, válaszdokumentum küldését a felhasználó számára. (4) Internetes böngésző programmal történő hozzáférés esetén a hivatali kapu (a szervezet) azonosítása külön azonosítási eljárással, majd a szervezet hivatali kapujához hozzáférési joggal rendelkező ügyintéző azonosítása az ügyintéző ügyfélkapu azonosítóinak felhasználásával történik. (5) A szervezet hivatali kapujához hozzáférésre jogosultak nyilvántartásának vezetésére felhatalmazottak nyilvántartásának vezetését a hivatali kaput igénybevevő szervezet adatszolgáltatása alapján a működtető szervezet végzi. (6) A szervezeti postafiókkal rendelkező szervezet minden munkanapon legalább egy alkalommal ellenőrzi szervezeti postafiókját, és letölti az oda beérkezett üzeneteket. Az üzeneteket a sikeres letöltést követően a központi rendszer haladéktalanul törli. Az át nem vett üzeneteket a rendszer 30 nap után visszaállíthatatlanul törli. (7) A (4) bekezdés első fordulata szerinti azonosító jogosulatlan személy tudomására jutása esetén az elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervezet hivatali kapujához hozzáférési joggal rendelkezők nyilvántartására feljogosított személy az azonosító kompromittálódását a központi rendszert működtető szervezetnek haladéktalanul, saját ügyfélkapuján keresztül jelzi. (8) A (7) bekezdésben meghatározott esetben a központi rendszer a hivatali kapuhoz való hozzáférést mindaddig szünetelteti, amíg az elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervezet a számára kiadott új azonosítót nem aktiválja. 26. (1) Automatizált hozzáférés esetén a BEDSZ szolgáltatásai a hivatali kapun keresztül csak biztonságos csatorna használatával vehetők igénybe. (2) Automatizált hozzáférés esetén a szervezeti postafiókhoz hozzáférést biztosító azonosító bizalmas kezeléséről az elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervezet gondoskodik. (3) Az elektronikus közszolgáltatást nyájtő szervezet a központi rendszer által biztosított eszközökkel, külön jogszabály szerint maga végzi a képviseletében eljárni jogosult személyek regisztrációját, illetve jogosultságaik nyilvántartását. 27. (1) A közigazgatási szerv hivatali kapujához a 25. (4) bekezdésben foglaltak szerint hozzáférési joggal rendelkező köztisztviselő - ideértve a jegyzőt is - a Ket ában foglaltak figyelembevételével meghatalmazás alapján jogosult a felhasználó nevében eljárni. A meghatalmazást a hivatali kapuval rendelkező szervezet az iratkezelési szabályok szerint kezeli. 28. (1) A BEDSZ 6. cím A biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatás

16 16 a) fogadja és elektronikus úton a címzett szervezet postafiókjába továbbítja a felhasználó által az elektronikus űrlapok fogadására feljogosított szervezetekhez intézett elektronikus dokumentumokat, b) fogadja és a címzett felhasználóhoz továbbítja az elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervezet az a) pont szerinti dokumentumok összefüggésében küldött válaszait. (2) A BEDSZ csak az általános nyomtatványtervezővel készített vagy annak megfelelő formátumú és a központi rendszerben előzetesen regisztrált nyomtatványt fogadja. (3) A működtető hozzájárulhat ahhoz, hogy az elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervezet a BEDSZ szolgáltatását az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérő feltétellel használja, ha az gazdaságos és a felhasználók érdekeit szolgálja, és összhangba hozható a BEDSZ működési modelljével illetve a nyugtázásra biztosítja szükséges információkat. (4) A BEDSZ a felhasználók számára az ügyfélkapun keresztül, az elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervezetek számára pedig a hivatali kapun keresztül érhető el. 29. (1) A hivatali kapuval rendelkező csatlakozott szervezet a dokumentumokat a BEDSZ útján fogadja. (2) A befogadott dokumentum a címzettként megjelölt szervezet szervezeti postafiókjába, illetve a címzettként megjelölt a felhasználó értesítési tárába való változatlan formában, tartalommal és a rendszerbe történő befogadást követő haladéktalan továbbítását a működtető biztosítja. (3) A BEDSZ gondoskodik a benyújtásra kerülő dokumentum sérülésmentességének, valamint formai követelményeknek való megfelelőségének ellenőrzéséről. Biztonsági kockázat észlelése esetén a rendszer megtagadja a dokumentum befogadását, és a megtagadás tényéről annak okának feltüntetése mellett a felhasználót tájékoztatja. (4) A csatlakozott szervezet által befogadott és aláírásával ellátott dokumentumnak minősül a felhasználó által küldött és a központi rendszer által befogadott olyan dokumentum, melyet a felhasználó az elküldéssel párhuzamosan a tartós tárába is feltöltött. 30. (1) A BEDSZ igénybevételével a benyújtásra kerülő dokumentumra a befogadás során azonnal érkeztető szám és időbélyegző kerül. Az időbélyegző egyedi, az elektronikus dokumentumra és a benyújtás körülményeire jellemző lenyomatként tanúsítja a dokumentum beérkezésének megtörténtét, a beérkezés időpontját és biztosítja a dokumentum sértetlensége utólagos ellenőrzésének lehetőségét, az érkeztető szám pedig lehetővé teszi az egyértelmű azonosítást. (2) Az elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervezetnek küldött dokumentum tekintetében a jogszabályokban szereplő eljárási határidőket a központi rendszer által kiadott befogadási igazolásban rögzített időponttól kell számítani. (3) A BEDSZ szolgáltatásait felhasználó által küldött dokumentum esetében az utólagos viszontazonosítás elvégzését lehetővé tevő kapcsolati kódot a BEDSZ csatolja a címzett szervezet szervezeti postafiókjában elhelyezett dokumentumhoz.

17 (1) A BEDSZ által biztosított további szolgáltatások: a) az elektronikus úton érkezett dokumentumok fogadása, időbélyeggel való ellátása, címzett átmeneti tárába vagy szervezeti postafiókjába való továbbítása majd pedig ott biztonságos ideiglenes vagy a felhasználó számára hosszú távú tárolási lehetőség biztosítása; b) a befogadott dokumentumokról a befogadás időpontját és a befogadott dokumentum érkeztető számát és lenyomatát igazoló befogadási igazolás kiállítása és visszaküldése a dokumentum beküldőjének; c) az ügyintézés során alkalmazott űrlapok nyilvántartásba vétele, a nyilvántartás a felhasználók számára történő elérhetőségének biztosítása; d) a c) pont szerinti elektronikus űrlapok a kormányzati portálon való hozzáférhetővé tételének biztosítása. e) a megadott formátumú rejtjelező kulcsok kulcstárba történő feltöltésének, majd feltöltés után törlésének és újrafeltöltésének, illetve megőrzésének biztosítása; f) értesítő elektronikus levél, illetőleg az ügyfél és elektronikus hírközlési szolgáltatója előzetes megállapodása esetén rövid üzenetküldési szolgáltatás segítségével értesítés kiküldése a felhasználó ügyfélkapu-nyilvántartásban szereplő elektronikus levélcímére illetőleg telefonszámára, ha az értesítési tárhelyre dokumentum érkezett. Az értesítés díját SMS esetén a felhasználó fizeti; g) általános nyomtatványkitöltő alkalmazás biztosítása a kormányzati portálról történő letöltési lehetőséggel a nyomtatványok hagyományos és elektronikus kitöltéséhez, tikosításához, küldésre előkészítéséhez h) kulcs-generáló és rejtjelező szolgáltatás biztosítása az általános nyomtatványkitöltő részeként aszimmetrikus titkosító kulcspár generálásához, valamint dokumentumok rejtjelezéséhez és visszaállításához; i) biztonságos, csak azonosítás után hozzáférhető értesítési tárhely biztosítása; j) a felhasználó igénye esetén törzsadatok kezelése, azaz az űrlapokon a felhasználó adatainak a nyilvántartásokkal megegyező kitöltési lehetőségének biztosítása. (3) A (2) bekezdés h) pontja szerinti a kulcs-generáló szolgáltatással létrehozott rejtjelező kulcs magán kulcsának megőrzése, illetve a nyilvános részének a kulcstárban való elhelyezése a felhasználó felelőssége. E kulcsokat megsemmisülésük esetén a központi rendszer üzemeltetője nem pótolja. (4) Az elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervezet részére biztosított szolgáltatások: a) szervezeti postafiók létrehozása, ahol a felhasználótól származó elektronikus dokumentumok kerülnek letöltésig tárolásra, de legkésőbb 30 napig; b) a felhasználó számára küldött és az átvételről visszaigazolást igénylő dokumentum a felhasználó általi átvételét vagy 5 munkanapon belül át nem vételét visszaigazoló értesítés; c) automatizált rendszerrel vagy az interneten böngészővel történő hozzáférés a saját szervezeti postafiókhoz;

18 18 d) támogatás a rejtjelezett dokumentumforgalmazáshoz (dokumentum rejtjelezés, visszaállítás); e) kulcstár hozzáférés biztosítása a csatlakozott szervezet számára a felhasználó részére küldendő dokumentum a felhasználó igénye alapján történő rejtjelezéséhez; f) általános nyomtatványtervező biztosítása az általános nyomtatványkitöltővel kitölthető elektronikus (és hagyományos) nyomtatványok tervezéséhez. g) proaktív ügyfél-tájékoztatás támogatása. (5) Az elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervezet a tájékoztató szolgáltatása keretében tájékoztatja a felhasználót a dokumentum elektronikus úton történő benyújtásának lehetőségéről, a kormányzati portál pedig oktatási anyagot biztosít az eszköz illetve szolgáltatás használatához. 32. (1) Az elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervezetnek küldött dokumentum, amennyiben a felhasználó azt feltöltéskor igényli, és saját nyilvános titkosító kulcsát a kulcstárba feltöltötte, tárolásra kerül a felhasználó tartós tárában is. A tartós tárba a felhasználó az érkezési tárhelyről is tölthet be dokumentumot. (2) A címzett elektronikus közszolgáltatást nyújtő szervezet a felhasználó dokumentumára küldött válaszdokumentumot, ha erről a felhasználó a dokumentuma benyújtásakor rendelkezett, köteles a felhasználó kulcstárban elhelyezett nyilvános rejtjelező kulcsával rejtjelezni. Amennyiben a felhasználó a rejtjelező kulcsát a felhasználó a rendszerbe nem töltötte fel, úgy a válaszdokumentumot amennyiben jogszabály azt nem zárja ki tikosítás nélkül kell a tárhelyére megküldeni. Amennyiben jogszabály kizárja a titkosítatlan megküldést, úgy levélben a kérelemben megjelölt a lakcímére kell megküldeni. (3) Amennyiben a felhasználó értesítési tárhelyére kérte a választ, de annak megérkezése előtt az ügyfélkapuja megszűnik, az elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervezet a válaszdokumentumot a felhasználónak postai úton a lakcímére küldi meg. (4) Az elektronikus dokumentum átvételének visszaigazolását a felhasználó részéről teljesítettnek kell tekinteni azzal, hogy a felhasználó az értesítési tárhelyére érkezett dokumentumot megnyitja vagy azt tartós tárhelyére áthelyezi. Az átvétel időpontját a központi rendszer megfelelően dokumentáltan haladéktalanul közli a küldeményt indító szervezettel. 33. Az érkeztetésről szóló elektronikus visszaigazolásban foglalt érkeztető számot a központi rendszer az e rendelet mellékletében meghatározott szerkezetben képezi. 34. Amennyiben a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló értelmében a közbeszerzési eljárásban a hivatali kapu használata kötelező, a külön jogszabályban meghatározott díj fizetésének ellenében a az ajánlatkérő számára a lehetőséget kell biztosítani a kizárólag egy, konkrét közbeszerzési eljárás összefüggésében használható kapu az általános regisztrációs szabályok szerinti megnyitására. Az közbeszerzési ajánlattétel lezárultáig hozzá nem férhető magán titkosító kulcsot ebben az

19 19 esetben a BEDSZ a regisztrációt követően, benyújtási határidő leteltekor küldi meg a az ajánlatkérő hivatali kapujának értesítési tárhelyére. 7. cím Elektronikus tárhely és központi cím 35. (1) Az ügyfélkapu részét képező tartós elektronikus tárhely mérete 30 Mb. Ezt meghaladó kapacitású tartós tár iránti igényét a felhasználó az erre a célra rendszeresített és a kormányzati portálon hozzáférhetővé tett elektronikus űrlap kitöltésével a központi rendszer üzemeltetőjénél jelentheti be. Az üzemeltető a tárhely kapacitásának bővítését szabad kapacitás esetén a befizetés megérkezésétől számított 3 munkanapon belül végzi el. A megnövelt kapacitású térhely hozzáférhetőségéről a működtető szervezet haladéktalanul automatikus értesítést küld a felhasználó értesítési tárhelyére. (2) A hivatali kapu csak értesítési tárhelyet biztosít (3) A tartós tárhely szolgáltatás díjszabását az üzemeltető a kormányzati portálon teszi közzé. 36, (1) A központi rendszer működtetője a felhasználók számára a magyarorszag.hu címtartományban egy-egy, a személyes azonosítókkal kapcsolatban nem álló véletlenszerű központi rendszer címet biztosít, amelyet a felhasználó tetszése szerinti időpontban lecserélhet egy másik a központi rendszer által generáltra. (2) Az (1) bekezdés szerinti cím kizárólag ügyfélkapuval vagy hivatali kapuval rendelkező felhasználók által érhető el, csak a központi rendszeren belüli kommunikációra használható. Visszaélésszerű használat esetén a cím a kommunikációból kizárható. (3) Amennyiben a felhasználó valamilyen információt közzé akar tenni, vagy erre törvény kötelezi, e célra külön egyszer, csak erre a célra felhasználható az (1) bekezdésben foglalt követelményeknek is megfelelő címet igényelhet. (4) A (3) bekezdés szerinti cím reklámtevékenységre nem használhat fel. Az ilyen közléseket az üzemeltető bejelentés esetén az ok megjelölésével hozzáférhetetlenné teszi. VI. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 37. (1) E rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel október 1-én lép hatályba. (2) E rendelet 34. és 36. -a január 1-jén lép hatályba (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 193/2005 (IX. 22.) Korm. rendelet hatályát veszti.

20 20 Melléklet a /2009. (......) Korm. rendelethez Az érkeztető szám képzése 1-6 Költségvetési szervnek a Magyar Államkincstár által közzétett azonosítója 7-9 A szerven belüli azonosító a kapu számára Az érkezés dátuma (ééééhhnn) Az érkezés időpontja (óópp) A központi rendszer által meghatározott, az érkeztetett beadványt azonosító sorszám, mely naponta egyről indul

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ LAP 2016. március 10. v2 EREDETI 2 Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA... 3 2. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE... 5 3. A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

Az elektronikus ügyintézés

Az elektronikus ügyintézés Az elektronikus ügyintézés 1. Mi az elektronikus ügyintézés? Az elektronikus ügyintézés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, 2004. évi CXL. törvény alapján a közigazgatási

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

2009. évi LVI. törvény

2009. évi LVI. törvény 2009. évi LVI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata 1. A Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere felhasználási szabályzatának jogszabályi alapja, közzététele

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK.

AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. AZ INFORMATIKA JOGI VONATKOZÁSAI SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK. KÉRELEM ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás igénybevételével, ÁNYK űrlap benyújtás

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. (1) bekezdése értelmében A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra,

Részletesebben

3/2014. számú SZABÁLYZATA

3/2014. számú SZABÁLYZATA Tárnok Nagyközség Önkormányzatának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő 3/2014. számú SZABÁLYZATA Tárnok Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban együtt: közfeladatot

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei

Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás részletes feltételei Ügyintézési rendelkezések és alaprendelkezés megtétele ügyintéző segítségével A Szolgáltató az Igénybevevő alaprendelkezését az első személyes

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

JOGI INFORMATIKA AZ E-ÜGYINTÉZÉS ALAPJAI.

JOGI INFORMATIKA AZ E-ÜGYINTÉZÉS ALAPJAI. JOGI INFORMATIKA AZ E-ÜGYINTÉZÉS ALAPJAI. KÉRELEM ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA elektronikus aláírással, ÁNYK segítségével, ügyintézési rendelkezésben meghatározott egyéb módon. ÁNYK ŰRLAP BENYÚJTÁS TÁMOGATÁSI

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról

Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Tájékoztató az Ügyfélkapu használatáról Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfél-beléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri

Részletesebben

Ügyfélkapu. etananyag

Ügyfélkapu. etananyag Ügyfélkapu etananyag 1. Bevezető Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus azonosító- és ügyfélbeléptető rendszere. Biztosítja, hogy használói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel

Részletesebben

24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről 24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Hatályos: 2012.02.11 - A cégnyilvánosságról, a bírósági

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Hölgyválasz Kft. (1061 Budapest, Paulay Ede u. 41.) Hatályos: 2008. július 1. Az Adatkezelő (a www.holgyvalasz.hu, valamint a Hölgyválasz Táncstúdió üzemeltetője) ezúton tájékoztatja a a Hölgyválasz Táncstúdió

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat célja... 2 2. A Szabályzat hatálya... 2 3. Értelmező rendelkezések... 2 4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és intézése... 3 4.1. Az igény benyújtása... 3

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Részletesebben

Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez

Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez Tisztelt Ügyfelünk! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az elektronikus

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok (1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata 1. A szabályzat célja A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Sajóvámos Önkormányzata (a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról Tisztelt Ügyfeleink! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a

Részletesebben

Dabas Város Önkormányzat A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata

Dabas Város Önkormányzat A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata Dabas Város Önkormányzat A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata 1. A szabályzat célja A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Dabas Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet

194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítésszolgáltatókra

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Martonvásár, 2016. január 4. Dr. Balázs Ervin főigazgató 0

Részletesebben

Szabályzat. I. Általános rendelkezések

Szabályzat. I. Általános rendelkezések Szabályzat a Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 30.. /6/ bekezdése

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Österreich Werbung Marketing Kft., mint Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet feladatai ellátásához

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA l. Szervezeti, személyezeti adatok

KÖZZÉTÉTELI LISTA l. Szervezeti, személyezeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA l. Szervezeti, személyezeti adatok l. sz. melléklete Adat Frissítés Felelős Megőrzés l. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, Szervezési és székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI ZOMÁNCMŰVÉSZETI ALKOTÓMŰHELYE

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI ZOMÁNCMŰVÉSZETI ALKOTÓMŰHELYE BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NEMZETKÖZI ZOMÁNCMŰVÉSZETI ALKOTÓMŰHELYE Iktatószám: 16 /2010. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZAT Érvényes 2010.

Részletesebben

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dokumentum azonosító: Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési szabályzat Felelős szerkesztő: Kis-Faragó Tamás Dokumentum frissítés

Részletesebben

Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZAT

Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZAT Az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL Hatályos:

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014.12.12. napjától 1 I. A szabályzat alapelve, célja A CO-OP HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA A lista beosztása: I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. Elérhetőségi adatok 2. Szervezeti struktúra 3. A Társaság vezetői 4. Ügyfélkapcsolatok 7. A Társaság tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 10.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

union24 portál felhasználási útmutató

union24 portál felhasználási útmutató union24 portál felhasználási útmutató 1. Az union24 portál bemutatása Az union24 portál az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által létrehozott és üzemeltetésében álló honlap, amelyen keresztül

Részletesebben

MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ?

MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ? MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ? 1. Ügyfélkapus regisztráció 2. ABEV-JAVA Általános Nyomtatványkitöltő Program 3. Regisztráció a hivatali címtárba 4. Elektronikus kérelem

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére INFOKOMMUNIKÁCIÓÓÉRT FELELŐS KORMÁNYBIZTOS XIX- /1/2009 1 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra,

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2014. október 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Bevezetés és általános rendelkezések... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A Panaszkezelési szabályzat kiadásának

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat Előzetes tájékoztatás kérése, igénybejelentés: a felhasználó vagy megbízottja,

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet a Takarékbank Zrt. 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzata alapján a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet 2 Hatályos: 2015. év február hó 4. napjától A

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Hudson Szandra Judit egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 7624 Pécs, Báthory

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3700 Kazincbarcika,Fő tér 4.

Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3700 Kazincbarcika,Fő tér 4. 237-21/2013/SzIO Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3700 Kazincbarcika,Fő tér 4. 21/2013. számú polgármesteri-jegyzői együttes rendelkezés SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Öttevény Község Önkormányzata Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

Részletesebben

XXXV. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2010. április 27-29.

XXXV. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2010. április 27-29. XXXV. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2010. április 27-29. Mit nevezünk elektronikus ügyintézésnek? (előzmények, alapfogalmak, jogszabályi háttér) Az elektronikus ügyintézés az ügyfél

Részletesebben

Elektronikus ügyintézés súgó. Az Elektronikus ügyintézés kezdeményezésének lépései:

Elektronikus ügyintézés súgó. Az Elektronikus ügyintézés kezdeményezésének lépései: Elektronikus ügyintézés súgó Az Elektronikus ügyintézés kezdeményezésének lépései: 1. Elektronikus ügyintézés kezdeményezése: 1.1 Elektronikus ügyintézés menüpont-, azon belül az Elektronikus ügyintézés

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR)

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR) Pályázatkezelési Rendszer Felhasználási Szabályzata (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Lebonyolító: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Részletesebben

A Heves Megyei Kormányhivatalra vonatkozó általános közzétételi lista az Info. tv. 1. melléklete szerint. Szervezeti, személyzeti adatok

A Heves Megyei Kormányhivatalra vonatkozó általános közzétételi lista az Info. tv. 1. melléklete szerint. Szervezeti, személyzeti adatok A Heves Megyei Kormányhivatalra vonatkozó általános közzétételi lista az Info. tv. 1. melléklete szerint 1. 2. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés A közfeladatot ellátó szerv hivatalos

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Panaszügyintézéshez szükséges adatok: Panaszügyintézés helye: 1074 Budapest, Dohány u.14. Levelezési cím: 1398 Budapest,Pf.: 576. Elektronikus levelezési

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL Jászberény Város Jegyzője tekintettel az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 141.

Részletesebben

Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA

Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

Részletesebben

1. melléklet a évi CXII. törvényhez

1. melléklet a évi CXII. törvényhez 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok KEI-KTSz - 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos január 1. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2010. január 1. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása 3 3. Panasz felvétele 4 4. A panasz rögzítése 4 5. Tájékoztató

Részletesebben

2009. évi LX. törvény. az elektronikus közszolgáltatásról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések

2009. évi LX. törvény. az elektronikus közszolgáltatásról. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Értelmező rendelkezések 2009. évi LX. törvény az elektronikus közszolgáltatásról Az Országgyűlés az állam szolgáltató jellegének erősítése, az állampolgárok, a gazdasági élet szereplői és a civil szervezetek információs közszolgáltatásokkal

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

Ügyfélkapu ügyintézés

Ügyfélkapu ügyintézés Ügyfélkapu ügyintézés A www.magyarorszag.hu portálon a fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással rendelkező személy elektronikus nyomtatvány kitöltésével önállóan is létrehozhat ügyfélkaput.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei honlapjain a közzététel és elektronikus kapcsolattartás helyzete

Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei honlapjain a közzététel és elektronikus kapcsolattartás helyzete Közép-dunántúli régió területi államigazgatási szervei honlapjain a közzététel és elektronikus kapcsolattartás helyzete A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium 009. évi munkatervében határozta

Részletesebben