Collegium Talentum Működési szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Collegium Talentum Működési szabályzat"

Átírás

1 Collegium Talentum Működési szabályzat I. Általános rendelkezések A Magyar Nemzetpolitika, A nemzetpolitikai stratégia eleme című KIM anyag pontja a tehetséggondozásról a következőket fogalmazza meg: A magas szintű, minőségi tudással felvértezett fiatalok szerepének kiteljesedése nagyban hozzájárulhat a magyarság kulturális és gazdasági potenciáljának megerősödéséhez. A tehetséges fiatalok számára ezért kiemelt figyelem szükséges. A tehetséges fiatalok megtalálása, felfedezése és továbbképzése különböző speciális, célzott programok által kell, hogy megvalósuljon. Ilyen fontos programként említhető meg a Collegium Talentum tehetséggondozó program, melynek célja, hogy a külhoni területekről felkarolja a kimagaslóan tehetséges magyar fiatalokat, és olyan speciális minőségi tudást nyújtson számukra, amellyel megállják a helyüket a nemzetközi szintű tudományos életben. A Collegium Talentum - továbbiakban: Kollégium a határon túli magyar egyetemisták és doktoranduszok tehetséggondozó intézménye. Az EDUTUS Főiskola Szervezeti és Működési Rendjének 28.. (3) szerint: A Kihelyezett Tagozatok vonatkozásában a tehetséggondozás és elitképzés feladatainak ellátására létrehozott önálló szervezeti egység a Collegium Talentum. Vezetőjét a Fenntartó egyetértése mellett, a Határon Túli Tagozatok vezetője előzetes véleményének és a Szenátus véleményének figyelembevételével a Rektor nevezi ki. A Collegium Talentum elkülönült pénzügyi nyilvántartás szerint önállóan gazdálkodó szervezeti egység. A Collegium Talentum nem önálló jogi személy. II. A Kollégium alapvető feladatai és működése 1. A Kollégium alapvető feladata, hogy szerepet vállaljon a felvidéki, a kárpátaljai, az erdélyi és a vajdasági magyar anyanyelvű egyetemi és főiskolai hallgatók, továbbá a fiatal doktoranduszok értelmiségi pályára történő felkészítésében. 2. A Kollégium tevékenységével és működésével a magyarországi kollégiumi múlt európai viszonylatban is kivételesen gazdag hagyományaihoz kíván kapcsolódni - melyek szerint a kollégium önálló, független szellemi műhely, a tudományos élet legkorszerűbb eredményeit, a művészetek és a művelődés mindenkori értékeit közvetítő intézmény. 3. A Kollégium az EDUTUS Főiskolán belül elsősorban a Bethlen Gábor Alap támogatásával megteremti a szervezeti és anyagi feltételeit annak, hogy a kollégisták egyetemi tanulmányaik végzése mellett egy színvonalasan működő, igényes szakmai, kulturális és hálózatépítő tevékenységet folytató közösség tagjai legyenek. 1

2 III. A Kollégium szervezete és vezetése Rektor Igazgató Tanács Gazdasági főigazgató Oktatási igazgató Program igazgató Szervezési igazgató Tutorok Kollégisták A Rektor,, mint a Kollégium anyaszervezetének, az Edutus Főiskola első számú vezetője teljeskörű felügyeletet és irányítást gyakorol a Kollégium működésének valamennyi kérdésében. Az Igazgató Tanács feladata a Collegium Talentum küldetésével összhangban a határon túli magyar anyanyelvű, európai szemléletű értelmiségi utánpótlás támogatása, és tanácsadói tevékenység a határokon átnyúló szakmai hálózatépítés, és a nemzeti tudáskör fejlesztése érdekében. Az Igazgató ató Tanács az Európára nyitottság jegyében végzi támogató, fejlesztő munkáját. Feladata továbbá a Kollégium működésének elvi-szakmai irányítása. Véleményezi a Kollégium szabályzatait, kijelöli a támogatás szempontjából preferált szakmai területeket, meghatározza a felvételi keretszámokat, dönt a keretszámok szakmai és földrajzi elosztásáról, véleményezi a Kollégium éves terveit és beszámolóit. Az IT elnöke összehívja és vezeti az Igazgató Tanács üléseit. A Gazdasági főigazgató elkészíti a Kollégium éves költségvetését, felügyeli a költségvetés betartását és betartatja a számviteli rendet, intézkedik az ösztöndíjak és egyéb támogatási formák összegének kifizetéséről, elkészíti a pénzügyi beszámolókat. A Szervezési igazgató gondoskodik a Kollégium működésének anyagi és szervezeti feltételeiről. Kezdeményezi a Kollégium munkájához kapcsolódó programokat, szakmai és kommunikációs rendezvényeket, eseményeket illetve az ilyen anyagok elkészíttetését. 2

3 Az Oktatási igazgató a kollégisták szakmai előrehaladásához szükséges feladatokat szervezi és koordinálja, ezen belül a felvételi eljárás lebonyolítását, a tutorok kiválasztását, a képzési és egyéb szakmai programok, kollégiumi konferenciák illetve pályázatok megszervezését és levezetését. Szakmai kérdésekben a kollégistákkal és tutorokkal tartja a kapcsolatot, véleményezi és az illetékes szakmai bizottságok elé terjeszti az egyéni önfejlesztési és kutatási munkaterveket, pályázatokat, beszámolókat és önértékeléseket. A Programigazgató elsődleges feladata a kollégistákkal, a tutorokkal és az Alumnisokkal való kapcsolattartás, a programokról való tájékoztatás, és aktív közreműködés a programok megszervezésében, technikai lebonyolításában, valamint a pénzügyi kifizetések és elszámolások intézésében. Az ő feladata a munkatervek és beszámolók begyűjtése, a formalizált nyilvántartások vezetése a kollégistákról és a tutorokról, a szerződések megkötése. A tutorok tevékenységét, jogait és kötelességeit a jelen Működési szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza. A kollégisták feladatai, kötelezettségei és jogai a jelen szabályzat V. fejezetében olvashatók. IV. A Kollégium támogatási rendszere A kollégista és a Kollégium között fennálló jogviszony, amelynek tartalmát a felek között szerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek alkotják. Támogatási program: A Kollégium tehetséggondozó programja 3 éven keresztül nyújt támogatást az arra érdemes, a felvételi pályázati eljárás során kiválasztott kollégisták (felsőoktatási intézmény legalább IV. évfolyamos hallgatója, mesterképzésben résztvevők, PhD képzésben résztvevők és a doktori értekezésüket készítő doktorjelöltek) részére. A kollégiumi tagság feltétele a kollégista felsőoktatási intézményével való tanulmányi (doktorképzési) jogviszony igazolása. A Kollégium tagjai az Edutus Főiskolával kötött támogatási szerződés alapján jutnak hozzá a támogatáshoz. A szervezett képzési, szakmai, kulturális és tanácsadói programok mellett a kollégisták pénzügyi támogatásának módja és összegei minden naptári évben a források alapján kerülnek konkretizálásra. A évre vonatkozó összegek az 1. sz. mellékletben olvashatók. A Kollégium keretein belüli támogatást a kollégista éves pályázatokkal és szerződésekkel maximum 3 évig veheti igénybe. A 3 egyéves támogatás folyósításának maximális időtartama 5 év. Ez lehetővé teszi, hogy valaki előzetes bejelentéssel a programban való részvételét maximum két éven keresztül szüneteltesse. Az évről-évre benyújtandó pályázatoknak tartalmazniuk kell az önfejlesztési és kutatási folyamat tárgyévre tervezett konkrét elképzeléseit és várható eredményeit. A teljesítményeket a Kollégium szakmai vezetése évente értékeli, és a következő év pályázatának elbírálásánál figyelembe veszi az előző évben vállalt feladatok teljesítésének mértékét és színvonalát. A pályázati anyagban szereplő éves önfejlesztési és kutatási terv az éves támogatási szerződés mellékletét képezi, és az éves beszámoló értékelésének alapját 3

4 képezi. Egy következő időszakra benyújtott pályázat elbírálásánál a korábbi támogatási időszak beszámolójának minősítése meghatározó súllyal szerepel az értékelésben. A jelentkezési (felvételi) pályázathoz csatolt éves önfejlesztési és kutatási tervet a Kollégium szakmai vezetése által meghatározott, a pályázati kiírásban ismertetett szerkezetben és formában kell benyújtani! A kollégiumi tagság megszűnik, ha a kollégista befejezte mesteri vagy doktori tanulmányai, elkészítette doktori értekezését, és nem iratkozott be újabb képzésre valamilyen felsőoktatási intézménybe, vagy nem csatlakozott valamilyen felsőoktatási intézmény vagy akkreditált kutatóhely kutatási programjához. A tanulmányaihoz és kutatómunkájához nyert más ösztöndíjak (pl. ERASMUS, stb.) igénybevétele a Kollégium támogatásától függetlenül felhasználható, de amennyiben a kollégista nem tud részt venni a Kollégium kötelező képzési programjain illetve a kollégium munkájában, vagy a vállalt feladatait nem tudja teljesíteni, akkor a Kollégium tagságát maximum kétszer egy évre meg kell szakítania a későbbiekben megfogalmazottak szerint. A Collegium Talentum keretein belül elnyert magasabb összegű Magyary Zoltán kiválósági ösztöndíj felhasználása időszakára a kollégista ezt az ösztöndíjat kapja, kollégiumi tagsága nem szünetel, a Kollégium keretein belüli feladatait teljesítenie kell, és ezzel az időszakkal a kollégiumi tagsági időtartama nem hosszabbodik meg. A kollégista egyéni szakmai programját egy tutor segíti, aki ezért a tevékenységéért díjazásban részesül. A Tutori szabályzat a jelen Működési szabályzat 2. sz. melléklete. V. A kollégista feladatai, kötelezettségei és jogai A kollégisták feladatai, kötelességei: Szakmai program és annak dokumentálása: A támogatott kötelességem hogy a vállalt szakmai programját, tanulmányi és kutatási programját a személyes tutorja segítségét is felhasználva legjobb tudása szerint teljesítse. Elért eredményeiről az éves beszámolóiban valós képet mutasson, amelyből nyomon követhető a kollégista szakmai fejlődése, előrehaladása. A támogatott kollégista az éves szakmai teljesítményéről az Igazgatóság által megkívánt formában összesítésre alkalmas tényszerű összefoglalót is köteles elkészíteni, és azt határidőre megküldeni. Kutatómunkájának írásos eredményeit, publikációit digitális formában a megjelenést követő 30 napon belül köteles megküldeni a Program igazgatónak. A kollégista előadással, referátummal vagy korreferátummal köteles részt venni a Collegium Talentum által abból a célból szerzett konferencián, műhelyvitán, amely a Collegium Talentum hírnevét hivatott növelni, és a kollégisták támogatásának eredményeit publikálja. 4

5 Kötelező képzéseken való részvétel: A támogatott kollégista köteles részt venni a negyedéveként előre meghirdetett időpontban megrendezésre kerülő 2-3 napos közös képzéseken. Hiányzás csak nagyon nyomatékos rendkívüli esetben, előzetes bejelentés mellett és hiteles dokumentum felmutatásával igazolható. A hiányzás alkalmával esedékes támogatási összeget a kollégista utólag csak a hiteles igazolás bemutatásával kaphatja meg. Ilyen igazolt hiányzás is egy évben csak egy alkalommal engedhető meg. Többszöri hiányzás a támogatás kifizetésének felfüggesztését eredményezi, amikor is a támogatottnak külön kérelemmel kell kezdeményeznie aktív kollégista státuszának folytatását. Nyelvtanulás és nyelvvizsga követelmény: A sikeres tudományos pálya elengedhetetlen feltétele az széles körben használt idegen nyelvek magas színvonalú ismerete és használata. Emiatt a kollégistáknak a támogatási időszak végére vagy két különféle nyelvből kell államilag elismert C típusú szakmai középfokú nyelvvizsgával, vagy a Közös Európai Referenciakeret B1, B2 önálló nyelvhasználó szinttel (szövegértés, beszéd, írás területen) kell rendelkeznie; vagy egy idegen nyelvből C típusú felsőfokú szakmai nyelvvizsgát kell teljesítenie vagy Közös Európai Referenciakeret mesterfokú C1, C2 szinttel (szövegértés, beszéd, írás területen) kell rendelkeznie! Folyamatos nyelvi előrehaladását, felkészülését arra, hogy a végső nyelvvizsga követelményeknek eleget tegyen, a kollégistának minden évben terveznie és dokumentálnia kell! Elszámolási rend: A támogatott kollégista a korábbiakban deklarált (és az éves költségvetéssel valorizált) költségtámogatási keretek felhasználásáról számvitelileg szabályos számlával tud elszámolni. A vásárlás ellenértékét csak a szabályosan kiállított számla ellenében veheti fel. ALUMNI tagság: A Collegium Talentum egykori kollégistája a kollégiumi idejének lejárta után automatikusan a Collegium Talentum ALUMNI (öregdiák) szervezetének tagjává válik. Az ALUMNI tagság első öt évében az ALUMNI tag köteles az elérhetőségeinek változásairól évente legalább egyszer tájékoztatni a Collegium Talentum programigazgatóját! Az ALUMNI tag elvárható módon részt vesz a Collegium Talentum Alumnusainak szervezett programokon. A kollégisták jogai: A kollégista részt vehet a Kollégium által szervezett képzéseken, műhelyvitákon, szakmai tanácskozásokon, konferenciákon, kerekasztal-beszélgetéseken, a Collegium Talentum ALUMNI rendezvényein és kulturális programokon. A kollégista jogosult szakmai kutatási programjához egy szakmai tutor segítségét igénybe venni. A kollégista szakmai előmenetele erősítéséhez megfelelő indoklással és legalább 3 hónappal korábban jelezve a támogatott kollégiumi időszak során egy alkalommal jogosult új tutort választani a Kollégium Oktatási igazgatójának engedélyével. 5

6 A kollégista joga, hogy amennyiben a kollégiumi felvételekor elvállalt szakmai, tanulmányi, kutatási programja a három éves kollégiumi támogatási időszak előtt sikeresen befejeződik egy újabb támogatott képzési, kutatási program felvételével a kollégium tagja maradjon, a támogatásban továbbra is részesüljön. A kollégista jogosult részt venni külföldi kutatási tanulmányi utakon (pl. oxfordi kutatás), amelyhez a Kollégium által meghirdetett külföldi kutatási ösztöndíjért pályázatot nyújthat be. A részvétel feltétele a korábbiakban részletezett, már meglévő nyelvvizsga a fogadó ország nyelvéből. A kollégista jogosult hazai vagy külföldi konferenciákon hallgatónként megjelenni, vagy előadást tartani, a publikációs lehetőséget kihasználni. Ehhez a Kollégiumtól a meghatározott keretek szerint támogatásban részesülhet. A kollégista egyéni kutatómunkájához szakkönyveket, a kutatáshoz szükséges tárgyakat illetve laboratóriumi hozzáférést (kapacitásokat) vásárolhat a Kollégium által meghatározott keretek között. A kollégista jogosult a nyelvtudásának megfelelő nyelvi képzések igénybevételére a Kollégium által kitűzött és egyéni programjában meghatározott nyelvvizsga megszerzésére. Az idegen nyelvtanuláshoz és a nyelvvizsga letételéhez a Kollégium a korábban vázolt keretek között támogatást biztosít. A kollégista jogosult a kollégista támogatási időszakot egyéni okokra hivatkozva kétszer egy évre megszakítani annak figyelembe vételével, hogy kollégista státusza a kollégiumi felvételét követő 5 év múlva megszűnik. A kapcsolattartás módja: A kollégisták egy előzetesen megküldött Curriculum Vitae minta alapján nyújtják be fényképes önéletrajzukat a Kollégiumba való beiratkozáskor. Ekkor állandó és ideiglenes postai lakcímét, valamint és mobiltelefon elérhetőségét is meg kell adnia! A kollégiumi ideje alatt bekövetkezett változásokról a Kollégium Programigazgatóját haladéktalanul tájékoztatnia kell! A kollégisták származási országuk szerint kollégista sejtet alkotnak, és minden naptári évre saját maguk közül megválasztják a sejt koordinátorát, aki a Kollégium vezetősége és a kollégisták közötti kommunikációban segíti az együttműködést. A Kollégium részéről a kapcsolattartó személyek: A tanulmányi ügyekben Bertáné Varga Judit PhD oktatási igazgató a felelős. Elérhetősége: , Adminisztrációs ügyekben (szerződések, ösztöndíj, elszámolás, programok, igazolások stb.) Czigle Ildikó programigazgatóhoz kell fordulni! Elérhetősége: , 6

7 VI. Jelentkezés és felvétel a Kollégiumba A Kollégium az éves finanszírozást garantáló tárgyalások és szerződéskötések után általában az év tavaszi időszakában Jelentkezési hirdetést tesz közzé plakátokon, online csatornákon és a személyes kommunikáció révén a határon túli magyar nyelvű felsőoktatási intézményekben, hallgatói, ifjúsági és szakmai szervezetekben, és széleskörű mozgósítással a Collegium Talentum támogatott kollégistái körébe való jelentkezésre. A Jelentkezés meghirdetése és a Jelentkezési lap a Kollégium honlapján (www.collegiumtalentum.hu) is elérhető. Kollégistája lehet a határon túli magyar felsőoktatási intézmények mesterképzésben résztvevő hallgatója, vagy az osztatlan képzések 4. és 5. éves hallgatója (ezért jelentkezést a továbbtanulását tervező 3. éves hallgató már beadhatja). Jelentkezhet továbbá a doktori tanulmányait szervezett formában valamelyik felsőoktatási intézményben megkezdett hallgató, vagy a doktori tanulmányait már befejezett, de a doktori cselekményét (disszertáció megírása és megvédése) még nem lezárt hallgató, fiatal kutató. A Felvételi szabályzat a 3. sz. mellékletben olvasható. A kollégista státusz elnyerése 3 évre biztosítja az 1. sz. mellékletben részletezett támogatásokat. A kollégista ezt a támogatást maximum 5 év alatt használhatja fel, amennyiben előzetes bejelentéssel valamilyen méltányolható ok miatt időközben megszakítja, szünetelteti az ösztöndíjas tevékenységét. A kollégista kollégiumi státusza mindenképpen véget ér, amennyiben a felvételkor jelezett tanulmányait befejezte, és nem kezdett újabb iskolarendszerű tanulmányokat, továbbképzést, doktori képzést. Ha ezek hiánya miatt a kollégiumi státusz megszakad, újabb támogatásra csak újabb felvételi eljárás keretében nyerhet jogosultságot. VII. Záró rendelkezés A Collegium Talentum Működési szabályzatát az EDUTUS Főiskola Szenátusa június 25-ödikei ülésén megtárgyalta és jóváhagyta. 7

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

A Szent László Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szent László Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szent László Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata Győr, 2015. Tartalom: Szervezeti és Működési Szabályzat Felvételi és Tagsági Szabályzat (1. sz. melléklet) Tanulmányi Szabályzat

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2014. 1.3. számú

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Szeged, 2015. március 16. A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva: 2010. június 15., hatályba lép: 2010. június 16-án Utolsó módosítás: 2014. június

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA 1 I. A TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLOK ÉS ALAPELVEK 1. Bevezetés A Támogatási Szabályzat (a

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék I. Regisztráció... 2 II. ETR... 2 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció... 4 IV. Kedvezményes tanulmányi rend... 6 V. Kreditelismerés... 7 VI. Nyelvi követelmény...

Részletesebben

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatot a főiskolai Szenátus 3/2015. sz. határozatával 2015. február 25-i ülésén fogadta el. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2013. október N:\Főtitkár\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

Hallgatói támogatások

Hallgatói támogatások Hallgatói támogatások A hallgatók részére nyújtható támogatások odaítélését A Nyíregyházi Főiskola hallgatóinak térítési és juttatási szabályzata határozza meg az alábbiak szerint: II. A hallgatók részére

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2014 OKT 2 7. T/1768. számú törvényjavaslat a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról Előadó: Lázár Jáno s Miniszterelnökséget vezet

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK TANULMÁNYAINAK FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESÉLYEGYENLŐSÉGET BIZTOSÍTÓ FELTÉTELEK SZABÁLYZATA

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK TANULMÁNYAINAK FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESÉLYEGYENLŐSÉGET BIZTOSÍTÓ FELTÉTELEK SZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 6. függelék 3. verzió A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK TANULMÁNYAINAK FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESÉLYEGYENLŐSÉGET

Részletesebben