A DÉRI MÚZEUM MEGNYITÁSÁNAK 60. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT EMLÉKÜLÉS ELŐADÁSAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DÉRI MÚZEUM MEGNYITÁSÁNAK 60. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT EMLÉKÜLÉS ELŐADÁSAI"

Átírás

1 A HAJDÜ-BIHAR MEGYEI MUZEUMOK 50. SZÁM KÖZLEMÉNYEI A DÉRI MÚZEUM MEGNYITÁSÁNAK 60. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT EMLÉKÜLÉS ELŐADÁSAI I99O. május 18.

2

3 A HAJDÜ-BIHAR MEGYEI MUZEUMOK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI: GAZDA LÁSZLÓ 50. A DÉRI MŰZEUM MEGNYITÁSÁNAK 60. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT EMLÉKÜLÉS ELŐADÁSAI május 18.

4 ISBN X HU ISSN Készült a Mozgáskorlátozottak PIREMON Kisvállalata nyomdaüzemében Debrecen, Felelős vezető: dr. Gere Kálmán igazgató

5 TARTALOM Módy György: A debreceni Városi Múzeum 5 Gazda László: Hatvan esztendő a Déri Múzeum történetéből Sz. Kürti Katalin: A Városi Képtárból a Medgyessy és Holló Emlékmúzeumig 23 Varga Gyula: A Déri Múzeum néprajzi gyűjteménye és a Déri György ezredes Néprajzi Múzeum 35 Geller Ferenc: A Déri Múzeum és építészeti környezete Balogh István: Elnöki zárszó Jahre Déri Museum Zu Debrecen. Festvorträge an 18 Mai Nagybákay Z. Antal: Múzeumpártolás a század elején Debrecenben Jahre Déri Museum zu Debrecen. Festvorträge am 18 Mai

6

7 Módy György A debreceni Városi Múzeum A magyarországi és a XVIII XIX. századi európai múzeumok története a későbbiekben nemzeti múzeum rangját viselőké is bizonyítja, hogy lényegében magángyűjteményekből váltak világi vagy egyházi közgyűjteményekké. De minden esetben magángyűjtők felajánlásai, adományai alapozták meg azokat. Az is törvényszerű, hogy minden múzeum első életszakaszában a tervszerű gyűjtés és az ajándékozás mellett műtárgyaknak vagy akár egész gyűjteményeknek magánosoktól való megvásárlása volt a gyarapodás meghatározója. A kisebb vagy nagyobb múzeumok megszületésének körülményeit tekintve így szükséges figyelembe venni a magángyűjtés alakulását. A különböző műfajú képzőművészeti alkotások, majd érmek és pénzek, régiségek, történelmi ereklyetárgyak gyűjtése mellett egy-egy későbbi múzeum alapozódásánál figyelembe kell venni még a két máig meghatározóan fontos muzeológiai tudományág jelentkezését: a régészetét és a néprajzét. Tehát az ásatások és a népművészeti-népéleti tárgyak gyűjtésének megindulását. Köztudott, hogy Debrecenben annak ellenére, hogy a város a XVI. század második felétől évszázadokon át művelődési, elsősorban iskolázási központ volt, nemcsak viszonylag, de ténylegesen is igen későn alakult valódi közgyűjteménynek számító múzeum. Pedig a magángyűjtés XVIII. századi jelentkezésein kívül ebben a vonatkozásban számba jöhetett volna a református Kollégium könyvtárában, ha lassan is, de gyarapodó muzeálisnak tekinthető gyűjteményi anyag. A múzeumalapítás megkésettségének okát felesleges lenne most újra és részletesen felsorolni. Zoltai Lajos és Sőregi János az as években a debreceni múzeumi gondolat történetéről szóló írásaikban tulajdonképpen feltárták ezeket. Ha a valóságot akarva-akaratlan némiképpen szépítették is, különösen Sőregi. Azt pedig, hogy a református Kollégium nem könyvtári jellegű gyűjteményi anyagából miért nem alakult valóságos múzeum, Balogh István 1978-ban megjelent elemző tanulmányában világította meg. Az 1902 őszétől jogilag megalapítottnak tekintendő Városi Múzeum előtörténete vizsgálatából mégis ki kell emelnünk néhány fontos megállapítást. Először is, hogy a műtárgyak esetleges XVIII. század előtti, már egyértelműen tudatos gyűjtésnek számító megszerzéséről semmilyen megbízható adatunk nincsen. Annak ellenére, hogy a XVI. század utolsó harmadától sok adatunk szól a debreceni polgárok birtokában lévő különféle ezüst és aranyozott ezüst tárgyakról. Elsősorban is poharakról, kupákról, tálakról és természetesen ékszerekről. Ügy tűnik, a debreceni cívis-társadalom más hazai városok polgárságánál is kevésbé volt fogékony a képző-

8 művészetek, de általában véve a műtárgygyűjtés iránt. A világi és egyházi főúri, nagybirtokosi központokban létrejött gyűjteményeket nem példázva a magyar városi polgárság a XVIII. században nem törekedett gyűjtemények létrehozására. A műgyűjtőket a XIX. század első felében is mint Lyka Károly írta többnyire bogaras, a józan viselkedéstől eltérő embereknek tartották. A szép mesterségeknek" a debreceni cívisek között jóformán semmilyen megbecsültsége nem volt, így mecénás sem igen akadt, sem igazi műgyűjtő. Mégis létrejött az közötti időszakban két viszonylag jól ismert gyűjtemény polgárok kezén. Az egyik a Kazai Sámuelé, a másik Fáy Jánosé. Egyik sem volt igazi cívis származék. Mind a ketten nemesi családból valók, Kazai református, Fáy katolikus volt. A Veszprém megyei Kazai a Kollégiumban tanult két alkalommal is, a városban lett patikus 1750-ben, előbb bérelte, majd megvásárolta a város patikáját. Fáy Jánosnak az apja került Debrecenbe a XVIII. század derekán postamesternek. Fáy a család emődi nemesi birtokán lakott 1816-ig, ekkor választották meg szenátornak. Tisztségét 1833-ban bekövetkezett haláláig viselte, közben többször megválasztották polgármesternek. Mindkettőjük életrajzát Zoltai Lajos írta meg. Kazai fiatal korában, az 1730-as évek vége táján többfelé megfordult Itáliában, német földön. Az 1750-es évektől a szakmája gyakorlásához szükséges könyveken kívül gyűjtött régi és ritka kiadványokat, valamint numizmatikai anyagot és kevésbé jelentősen régiségeket. Weszprémi István között megjelent orvostörténeti munkájában több helyen hivatkozik Kazai gyűjtői jártasságára és nagyértékű darabjaira. A rendezetlen anyagi viszonyok közé jutott Kazai, aki a Kollégiumtól is vett fel kölcsönt, az 1770-es évek végén felajánlotta gyűjteményét megvételre a bécsi udvari gyűjteménynek és a pesti egyetemi könyvtárnak, majd az 1790-es években a fiatal Jankovich Miklósnak és gróf Teleki Lászlónak. Végül is halála előtt egy esztendővel, 1796 július végén könyvtárát, numizmatikai gyűjteményét és egyéb régiségeit a Kollégium vette át, elsősorban is korábbi követelésének biztosítására. A közel két és félezer érme mellett nagyrészt pannóniai eredetű római gemmák, feliratos táblák, szobrok, régészeti leletek kerültek a Kollégium könyvtárába. A könyveket kivéve, a több évtizedig lepecsételt és csak ellenőrzéskor felbontott ladikokban tartott Kazai-féle gyűjtemény feldolgozására ig nem kerítettek sort. A Kollégiumban e gyűjtemény odakerülése után sem alakult ki valóságos múzeum, pedig a már a XVIII. században meglévő és lassan gyarapodó érem- és régiségtárat 1745-ben rendbe szedte Szilágyi Sándor a könyvtár akkori vezetője. A Kollégium fenntartóinak és vezetőinek talán tudomása sem volt a Kazay gyűjtemény értékeiről, kivéve Domokos Lajos főgondnokot. Fáy János a képgyűjteményét még emődi tartózkodása alatt alapozta meg. Később külön kezelt könyv- és kézirat, ásvány és csiga, valamint görög-római régészeti gyűjteményrészt alakított ki. Anyai nagybátyjától Klimó György pécsi püspöktől pedig forint értékűre becsült numizmatikai gyűjteményt örökölt. Ez utóbbit egy alkalommal el akarta adni, hogy további festményeket vehessen. Képgyűjteményéről melyet a házában, Rickl Zelmos Ámos vas- és fűszerkereskedő lakásán és a piarista atyák rendházában helyezett el ezúttal nem szólok, hiszen emlékülésünkön Szőlősiné Kürti Katalin számol majd be a debreceni képzőművészeti gyűjtésről. Fáy János gyűjteményét végrendelete szerint unokaöccse Fáy

9 Lajos, a tornavármegyei főispán fia örökölte. Át isvette és özvegye, feltehetően már csak egy részét, az 1870 es években is őrizte. A városból elkerült gyűjtemény tehát ugyancsak nem mozdította elő egy debreceni múzeum tényleges megalapítását. Térjünk vissza néhány mozzanat megvilágítására a Kollégium könyvtárban a XVIII. század végétől állandóan gyarapodó különböző műtárgyakhoz. Takács Béla írta meg a muzeális gyűjtemények történetét az 1988-ban megjelent A Debreceni Református Kollégium története" c. munkában. A numizmatika mely elsőnek szerveződött meg tételeit 1811-ben vázlatos, majd egy 1831-től vezetett részletes leltár sorolja fel. Például Rickl József debreceni kereskedő és Nagy Mihály gyógyszerész 1844-ben többszáz elsősorban római pénzt ajándékozott a Kollégiumnak. Gyarapodott a régiségek részlege is, többnyire római kori és középkori leletekkel. De már ekkoriban számon tartottak őskori tárgyakat is ban ide került a hajdúböszörményi bronzkori depot-lelet egy része től a Kollégiumi Értesítők rendszeresen felsorolják a gyűjteménybe újonnan bekerült tárgyakat ben néprajzi anyag jutott a Kollégium birtokába Sárvári Jakab táblabíró Sárvári Pál professzor fia adományából. Pontos jegyzéke megvan az egyházkerületi levéltárban. A népművészeti és népéleti tárgyak e szerint a Bihar megyei derecskéi uradalom helységeinek lakosai által készített kézművek" voltak: vessző-, gyékény- és szalmafonatok, kender és gyapjú anyagú textiliák, hímzések, pl. Fekete-Bátorban szőtt, varrott és csipkézett lábravaló' 'és hímzett ing. Zsadányban szőtt és varrott darázsujjas", szűcs és szíjgyártó munkák, ónos és rézzel cifrázott bot", bogrács alá való kutyagerinc, czinnel cifrázott borotvatartó titkos zárral", Tetétlenben készített eke. Kovács János, aki 1856-ban lett a természetrajz tanára, korábban gróf Tisza Lajos fia mellett volt házi nevelő a geszti kastélyban. Az itt létrehozott madár- és állatgyűjteményt az ő kérésére adományozta később a gróf a Kollégiumnak ben Kovács eljutott Tisza Domokossal Afrikába is s az ott gyűjtött különböző tárgyak szintén a kollégiumi könyvtár gyűjteményébe kerültek, az 1823-ban már külön kezelt ásványtár mellé. Ez utóbbit gazdagította az ugyancsak a Tisza család ajándékaként 1856-ban ide juttatott több mint másfélszáz darab kőzet és ásvány. A következő évben ide került a világhírűvé vált kabai meteorit", majd új korszakot nyitott 1878-ban Szőnyi Pál nagyértékű adománya, több mint húszezer ásvány. A világjáró debreceni orvos dr. Kempf József Ausztráliában, Űjzélandon, a Salamon és a Fidzsi szigeteken gyűjtött tárgyait 1879-ben vásárolta meg a Kollégium. Sajnos az idők során ez az anyag egészében elkallódott. A régészeti, és népismei" néprajzi gyarapodást az évenkénti Értesítőkből lehet megtudni ban összesen 890 tételt, illetve tárgyat foglalt magában ez a leltár. Ebben az évben például Löfkovits Arthur debreceni ékszerész és műgyűjtő több régészeti és újkori történeti tárgyat adományozott száz darab régi pénzen kívül. Közöttük őskori és honfoglaláskori bronz ékszereket, egy bronz karperecet a szoboszlói leletből, egy réz csákányt az ottományi leletből. A debreceni mészáros céh ezüst poharát 1696-ból, a hentes céh ezüst poharát 1745-ből ben új gyűjtemény létrehozását határozták el, szorgalmazva ereklyemúzeum és az i szabadságharc emlékeinek gyűjtését". Az ún. ereklyemúzeumba került Csokonai már ott lévő fuvolája mellé az ördöngös" professzor Hatvani István ezüst pohara, Kazinczy vadászpuskája, Kossuth gyöngyhímzéses levéltárcája, Arany János pipája, Petőfi

10 üvegpohara. A 48-as emléktárgyak között pedig zászlók, csákók, jelvények, fegyverek voltak ban a gyűjteményeket nyilvánossá tették, mint ahogyan az Értesítő írta:,,a múzeum a szünnapok kivételével minden vasárnap de ig nyitva van a látogatóknak, du. pedig nyáron 4 6-ig, télen 2-től 4-ig." Az 1870-es évektől azonban a látogatási időt teremőr hiányában kurtítani kellett, majd egyik vasárnap az ásványtárat, a másikon az állatmúzeumot és a régiségtárat nyitották meg a közönség előtt. A Kollégium muzeális gyűjteményei közül az ún. történelmi arcképcsarnokról, a metszet- és rajzgyűjteményről, az ide került néhány plasztikai alkotásról nem az én feladatom szólni. A múlt század első felében tehát a Kollégiumi gyűjteményekből nem lett tényleges múzeum, olyan magángyűjtemény sem volt Debrecenben, mely ennek alapja lehetett volna. A sorra alakuló megyei és városi régészeti, történeti és múzeumi társulatok példájára ezért Telegdi Kovács László ügyvéd 1864-ben az általa alapított Debreczeni Ellenőr c. hírlapban debreceni múzeum-egylet és múzeum alapítására hívott fel. A Régészeti és Múzeumi Egyesület tervezetét majd csak 1873-ban dolgozták ki. A városi múzeumot úgy kívánták megalapozni, hogy a tulajdonjog fenntartásával átveszik a kollégiumi gyűjteményeket, azokat kezelik és gyarapítják. Az egyházkerületi közgyűlés ehhez nem járult hozzá, s mint Zoltai Lajos írta:,,ez az erőtelen mozgalom akkor éppen úgy elaludt, mint az a másik, amely szintén a hetvenes években a tiszántúli ref. egyházkerület közgyűlési termében egyháztörténeti múzeum alapítását vette célba." Pedig a városi múzeum létrehozásához jó példát szolgáltattak volna az önerőből alakult múzeumok: Nyíregyháza és Gyula 1868-ban, Szombathely 1872-ben, Székesfehérvár és Jászberény 1873-ban és Tiszafüred 1877-ben. Tizenhét évi hallgatás után Zoltai Lajos vetette fel a múzeum ügyét a Debreczeni Ellenőr december 2-i számának Vidéki múzeumok" című vezércikkében, a következő év július 23-i számban pedig azt az elgondolását, hogy történelmi múzeumot kell létesíteni. Az ügynek lendületet adott az ezredéves országos ünnepségeken való szereplés. Erre az alkalomra rendelte meg a város Pataky László festőművésztől a debreceni nagyvásárt ábrázoló nagyméretű festményt, Zoltai feladata volt a városi levéltárból a legértékesebb okleveleket kiválasztani és összeválogatni a legbecsesebb régiségeket, pl. ezek között volt a Rickl József Zelmos Török császár" boltjának 1805-ből való cégére is és számos céhemlék. Bihar megyéből ugyancsak sok régészeti-történeti és néprajzi tárgy gyűlt össze. így vetődött fel, hogy a millenium lezajlása után a visszahozott tárgyakat egy felállítandó múzeumba kellene helyezni év nyarán nyílt is meg múzeum Biharban, de nem Debrecenben, hanem Nagyváradon a Biharvármegyei és Nagyváradi Régészeti és Történelmi Egylet alapításában ban pedig elszalasztottá a város a Debrecennek felajánlott gróf Kreith-féle Kossuth-ereklye gyűjtemény megvételét, ami mellett pedig Zoltai Lajos több hírlapi cikkben érvelt ben Kardos Albert irodalomtörténész egy másik lehetőség felé törekedett: a budapesti Petőfi-ház és múzeum példájára Csokonai-ház gondolatát vetette fel, az akkor már évtizede működő Debreceni Csokonai Kör patronálása alatt. A város segítségét kérte ő és Móricz Pál író is, hogy vegyék meg a Hatvan utcai 23. szám alatti házat, mely Csokonai szülőháza helyén épült. Itt jegyezzük meg, hogy Móricz Pál a Csokonai Kört hívta fel néprajzi múzeum létesítésére is, mert mint írta: a zsibogón egyre több értékes néprajzi tárgy kallódik el.

11 Múzeum létrehozását indokolták azok a régészeti kutatások is, melyek az 1860-as évektől Debrecenben és környékén folytak. Az általunk már említett Kovács János kollégiumi tanárnak köszönhető, hogy a vidékről sok régészeti tárgy került a Kollégiumba nyarán a Sárréten kutatott, és Bojt, Váncsod, Biharkeresztes, Zsáka és Szeghalom határából számos leletet hozott. Nem véletlen, hogy a Zelizy Dániel szerkesztésében ben megjelent a város egyetemes leírásában ő írta Debreczen vidéke a történetírás előtti korszakban" c. fejezetet. Az úttörők között kell említsük Szántay Aladárt. A budapesti ügyvéd, a debreceni orvos és az Átkosföldön birtokos apja földjén 1869-ben fedezte fel az őskori telepet. Vérbeli múzeumi embernek született, mihelyt tudomására jutott valamilyen lelet, azonnal a helyszínre ment ben jelentette meg Debreczen környékén Bihar megyében és a Hajdúkerületen talált kő- és bronzkori maradványokról" c. kis munkáját ben Rómer Flóris és Hampel József Hajdúböszörmény határában a pródi halmon ásattak, 1892-ben gróf Zichy Jenő a híres Ázsia-kutató egy nyugalmazott orosz tábornok társaságában a zárni pusztán az Árkus és a Sárosér összefolyásánál a Köveshalmon ásták meg a később Zoltai által azonosított temetőt, mely az elpusztult középkori Szabolcs faluhoz tartozott ben az ekkor már ismert műgyűjtő Löfkovits kért engedélyt a Nemzeti Múzeumtól a Kaba határában lévő népvándorláskori temető sírjainak feltárására. Az ásatást Semayer Vilibald vezette a Nemzeti Múzeum részéről, de a leletek egy részét Löfkovits a Kollégiumnak adományozta. Erről az ásatásról írta első régészeti riportját Zoltai a Debreczeni Ellenőr október 18-i számában ben a nyúlási honvéd gyakorlótéren utászkatonák sáncásás közben sírokra akadtak. A régészetet kedvelő vásárbíró Péter Gábor (az egyetlen ember volt a városban, akinek járt az Archeológiai Értesítő) engedélyt kapott HarapeZtől ásatásra, és 1901-ben ezt el is végezte. Ugyanebben az évben a Csokonai Kör támogatásával Péter Gábor Halápon Maurer Aladár birtokán bronzkori urnatemetőt ásatott. Mint meghívott vendég volt jelen az akkor már országos hírű régész és múzeumalapító Jósa András. E vázlatosan ismertetett kutatások mind egy debreceni régészeti és néprajzi múzeum alapítását ösztönözték, amire a helyi sajtó fel is hívta a figyelmet és a Csokonai Körtől várta a kezdeményezést. Ilyen előzmények után került sor arra, hogy Löfkovits 1902 október 26-án a Debreceni Műpártoló Egyesület közgyűlésén felajánlotta gyűjteményét múzeum létesítésére, valamint annak gyarapítására vállalta tíz éven keresztül évi 500 korona befizetését. Ezt Komlóssy Artúr polgármester-helyettes a december 12-i városi közgyűlés elé terjesztette, ahol köszönetük nyilvánítása mellett olyan határozatot hoztak, hogy az alapító oklevelet az évi márciusi közgyűlésen kell bemutatni. Mivel Komlóssy a december végi polgármester választáson nem győzött, a személyéhez is fűződő tervből a márciusi közgyűlésre nem lett semmi. De az új kultúrtanácsnok Oláh Károly felkarolta Löfkovits ajánlatát. A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége támogatta a múzeumalapítást és 1903 júniusában leküldte Wosinszky Mórt, az úttörő magyar régészek egyikét a ládákba elhelyezett műtárgyak megtekintésére. A tanács már ennek előtte tárgyalást kezdett Milesz Bélával a tiszafüredi múzeum őrével a kiállítás berendezését iletően. A kultuszkormány korona segélyt ígért múzeum építéséhez, de kikötötte, hogy előbb meg kell nyitni a múzeumot. Löfkovits életrajzát részletesen megírta Sőregi János 1936-ban, a múzeumalapító halála utáni évben. Nagyváradi tanító családjában született 1863-ban. Az alsó osztályokat ott, a felső kereskedelmi iskolát Debrecen-

12 ben végezte, mivel szülei ideköltöztek ben nyitotta meg ékszerkereskedését, s néhány év alatt komoly anyagi pozíciót szerzett től számíthatjuk gyűjtő tevékenységét. Először szakmájával összefüggően régi ékszereket, díszmagyar ruhák díszítő garnitúráit és ötvös tárgyakat vásárolt bécsi, pesti és kolozsvári árveréseken és magánosoktól. Későbbiekben már tudatosan gyűjtötte a különböző korok régészeti leleteit, numizmatikai anyagot, fegyvereket és ásványokat is. A 90-es évek végéig több régészeti tárgyat, régi pénzt és újkori történeti tárgyakat adományozott a Kollégiumnak és a Magyar Nemzeti Múzeumnak. Mielőtt gyűjteményét múzeum céljára ajánlotta volna, tanácsot kért fíampeítől a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatójától, aki a műtárgyak nagy részét ismerte. Nyilván érdekelte Löfkovitsot, hogy a közel 2600 darabos és már a lakásából kiszorult gyűjtemény tudományos értékét becsüli-e egy igazi szakember. Löfkovits a kiállítás megnyitása előtt még két alkalommal kiegészítette ajándékát. De meg kell mondanunk, hogy jónéhány értékesebb darabot mint letétet helyezett el, ezeket a későbbiekben vissza is vette. Lehetséges, hogy ehhez hozzájárult a Milesszel való kapcsolatuknak a kiállítás rendezése alatti megromlása. Mileszt bessenyei Széli Farkas táblai tanácselnök, amatőr régész és gyűjtő, valamint a főispán a múzeum vezetésére ajánlották, de az nem vállalta. A kiállítást 1904 nyarán és őszén a Gazdasági Akadémia régi épületében, a Füvészkert utca 2. szám alatt három emeleti szobában rendezte be május 22-én nyitották meg Csokonai halála százados évfordulóján tartott országos ünnepség keretében. Már 1905-ben sok ajándékot kapott a múzeum, de első tárgyállományáról a későbbiekben Zoltai és Sőregi is elismerte illúzióvesztés és kegyeletsértés nélkül elmondható, hogy egyharmad részben nem igazán muzeális értékű volt. A múzeum 1905 őszén átköltözött a Hatvan utcai ún. Csokonai házba, ahol 1928-ig működött. Löfkovits fizetés nélküli igazgató mellett tiszteletbeli múzeumőr lett Péter Gábor, és tiszteletdíjas Zoltai Lajos segédlevéltáros, január 1-től teljes állásban. Az átköltözés előtt közel 2000 tárggyal gyarapodott a múzeum, és több mint húsz éven át elsősorban Zoltai fáradhatatlan munkásságának köszönhetően fejlődött. A gyűjteményi rendet ő alakította ki a következő főcsoportok szerint: I. Könyv és oklevéltár, II. Képzőművészet, III. Iparművészet, IV. Érem- és régiségtár, V. Néprajzi tár. Ezeket hamarosan kiegészítette a természetrajzi tár. Meg kell jegyeznünk, hogy a könyvtárban egységesen kezelték a szakkönyveket és a régi és újabb debreceni kiadványokat, kéziratokat, nyomtatványokat november 20-án alkotott a városi közgyűlés Szabályrendeletet a múzeum szervezéséről és igazgatásáról. A múzeum gyűjteményeinek gyarapodását, a munkatársak tevékenységét pedig 1906-tól kezdve éves Jelentések ismertetik. Már 1907-ben komolyan foglalkoztatta a városvezetést a múzeum, könyvtár és képtár elhelyezését biztosító közművelődési ház építése. A múzeumot 1909-ig mint ideiglenes igazgató, 1909-től 1929-ig mint fizetés nélküli igazgató Löfkovits vezette, aki újabb anyagi áldozatokat hozott az és évi bővítésnél és a kiállítás újrarendezésénél. Ez utóbbi munkát Semayer Vilibald, a Nemzeti Múzeum igazgatója végezte, döntő mértékben Zoltaiva és az 1912-től tiszteletbeli múzeumőrként tevékenykedő Ecsedi Istvánra, a kollégumi tanítóképző intézet tanárára támaszkodva. Bámulatra méltó az a gyűjtő, kutató, ásató és tudományos feldolgozó tevékenység, melyet Zoltai 1905-től folytatott. Nemcsak az évente többnyire három nagyobb és két-három kisebb ásatást, leletmentést végezte,

13 hanem az anyag feldolgozását is. Az éremtár vezetésével megbízott Péter Gábor tb. múzeumőr 1908 év elején történt elhalálozása után a numizmatikai gyűjteményt is ő vezette. Vegyük ehhez még hozzá, hogy munkatervet készített a Hortobágy, Hajdúság, Nyírség, Sárrét, Érmeilék, sőt a Nagykunság területén is néprajzi gyűjtésre. Elfogulatlanul mondhatjuk, hogy néprajzi gyűjtőmunkája ugyanúgy kiemelkedő, mint régészeti-történeti kutatásai. Csak az év adatait közlöm: 18 esetben volt vidéki gyűjtőúton és 8 ásatást végzett, ezek között a parlagi és zárni középkori templomhelyek, Hajdúsámson Majorsági föld bronzkori telep, Püspökladány Eperjesvölgy szarmata telep, Egyek Bodajcs bronzkori temető és telep. De Zoltai irányította az iparművészeti és képzőművészeti tár gyarapodását is ben ő vette át Thaly Kálmán hagyatékát és rendezte be később az emlékszobát év elejétől kezelője a Csokonai Kör könyv- és ereklyetárának ban ő végezte a városi hivatalokban szétszórtan elhelyezett több mint hétszáz muzeális értékű emlék- és műtárgy leltározását. A világháború kitörése után egyetlen segítsége Ecsedi a harctérre ment, Zoltaiva mind több munka nehezedett, elsősorban a már említett évi múzeumbővítés és kiállítás átrendezés. Űj feladatot is vállalt a háborús emlékek gyűjtésével. Mindezt a város azzal honorálta, hogy 1916 májusában tiszteletbeli múzeumigazgatóvá nevezte ki. A múzeum fejlődése számszerűségben is jelentős. Az közötti hét évet tekintve a könyv- és oklevéltár éves gyarapodási átlaga 895 tétel, a régiségtáré 997, a néprajzi táré 326, a képző- és iparművészeti gyűjteményeké 95, végül a természetrajzi táré évi 1 tárgy. A világháború alatt természetesen csökkent a múzeumi tevékenység. Ecsedi 1917 novemberében sebesülten jött haza az olasz frontról. Az említett 1915/16. évi bővítés és átrendezés a kiállítási teret jelentősen növelte. Az állandó kiállításról elmondhatjuk, hogy a műtárgyak túlságosan nagy számával különösen a régészeti és néprajzi részben a kor, későbbiekben zsúfoltnak minősíthető szemlélete alapján készült. De valamit hangsúlyoznunk kell, és ez döntően Zoltai érdeme. A kiállítást nagyszámú dokumentum, rajz, térkép, fénykép gazdagította. Ez különösen is a tanuló ifjúságot segítette a muzeális anyag összefüggéseinek megértésében évben a múzeum gyarapodása 2193 darab volt, és a teljes gyűjteményi állomány tárgy ben csak 790 az összes gyarapodás, de 1916-ban újból 1687 darab, 1917-ben egyenesen 2833, a háború utolsó évében pedig 1220 darab. Az ásatások elmaradása és a néprajzi gyűjtés lecsökkenése következtében a háborús évek tényszámai csalókák, hiszen a könyv- és nyomtatvány anyag is benne van az évi gyarapodásban ben a gyarapodás 2138 tétel, de ebből a könyv- és oklevéltáré több mint a fele. Ha csökkenő mértékben is, de ki kell emelnünk, hogy a háborús években ugyanúgy mint 1905 és 1914 között az évi gyarapodásban jelentős az ajándékozás. Az 1920-as év fordulópont a múzeum életében, ekkor vált ugyanis köztudottá, hogy Déri Frigyes hatalmas értékű gyűjteményét Debrecen városának fogja adományozni. Zoltai, Ecsedi és az 1922 nyarától régész segéd múzeumőrként alkalmazott Sőregi János feladata kettős lett: tovább gyarapítani a törzsanyagot és felkészülni a Déri-gyűjtemény átvételére. Zoltai 1919 őszén folytatta ásatásait, Bakonszeg-Kórógypusztán a Kádárdombot, Berettyóújfalu-Herpályon népvándorláskori halomsírokat ásott. Ezt folytatta 1920-ban is és megkezdte a hortobágyi csárda melletti apró halmos temető feltárását, mely áthúzódott 1921-re. A Berettyóújfalu- Herpály Földvár őskori teli-telepet 1921 és 1922-ben, a Hortobágy-Ohat

14 Dunahalmot 1923-ban tárta fel ben a Hortobágyon a Halászlaponyagok őskori sírjait ásatta, és a Debrecen történeti határában a két utolsó Árpádkori templomhely kutatása is erre az évre esik. Nagycserén Soma falué, az Űjföldön a Köveshalmon pedig Lombi vagy más néven Szentkereszttelke falué. A következő években végezte a Berettyóújfalu-Andaháza pusztai Árpádkori templom alapjai (1925), a Debrecen-Ondódi avar temető ( ) és a Kaba-Tatárülések szarmata sírjai feltárását (1927). Ebben az évben újból felkereste a Herpályi Földvárat, L. C. G. Clarke cambridge-i régészprofeszor társaságában. Sőregi 1926-ban Hajdúböszörmény- Viden honfoglaló sírt, 1927-ben Felső-Józsán szarmata sírokat ásott. Ecsedi több éves néprajzi gyűjtőutat valósított meg az 1920-as években. Bejárta a Bodrogközt, végig gyalogolta a Tisza mentét Vásárosnaménytól Záhonyig és Dombrádtól Abádszalókig. Tanulmányozta a dévaványai, a karcag-kisújszállási és szoboszló-angyalházapusztai legelők pásztoréletét és természetesen több éven át gyűjtött a Hortobágyon. A múzeum ásatásait és néprajzi gyűjtőútjait 1920 után részben a Déri Frigyes által juttatott nem kevés anyagi támogatás tette lehetővé ben jelentős esemény volt a Debreceni Múzeumbarátok Köre megalakítása, mely Löfkovits utolsó igen hasznos ötlete volt ban a városi múzeum kiállításait lebontották, a műtárgyakat átköltöztette Zoltai és Sőregi az 1926 nyara óta itt lévő Déri gyűjtemény ládáival együtt. A gyűjtemények állománya év végén műtárgy volt, ebből kellett az új kultúrpalotában a régészeti-helytörténeti-néprajzi kiállítást a Déri Frigyes gyűjteményéhez méltóan berendezni. A debreceni múzeumnak az évvel újabb korszaka nyílt. Jelképesnek tekinthető, hogy a Déri Múzeum megalapozásával egyidőben visszavonult Löfkovits Arthur és egy hihetetlenül eredményes közel három évtizedes múzeumi munkásság után Zoltai Lajos is nyugdíjba vonult.

15 IRODALOM Balogh István: A Debreceni Református Kollégium gyűjteményeinek keletkezése. In: Művészet és felvilágosodás. Művészettörténeti tanulmányok. (Szerk. Zádor Anna és Szabolcsi Hedvig.) Bp Balogh István: Ecsedi István élete és munkássága. (Folklór és Etnográfia 20. sz. Szerk. Ujváry Zoltán.) Debrecen, Jelentés Debreczen sz. kir. város Múzeuma működéséről, évekről. Sőregi János: Dr. Ecsedi István In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, (összeállította dr. Sőregi János.) Debrecen, Sőregi János: Löfkovits Arthur. Debrecen, (A Debreceni Múzeumbarátok Köre kiadványai 2. sz.) Sőregi János: Zoltai Lajos élete és működése A debreceni múzeumi gondolat története. Debrecen, Takács Béla: A Kollégium múzeumai. In: A Debreceni Református Kollégium története. (Főszerk. Kocsis Elemér, szerk. Barcza József.) Debrecen, Vezető Debrecen sz. kir. város Déri Múzeumában. (Összeáll, dr. Ecsedi István.) Debrecen, Vezető Debrecen sz. kir. város Déri Múzeumában, (összeáll, dr. Sőregi János.) Debrecen, Második átdolgozott és bővített kiadás.

16

17 Gazda László Hatvan esztendő a Déri Múzeum történetéből I. Magyarország vidéki városaiban a század második évtizedében a kulturális élet megerősödésének, fejlődésének újabb szakasza kezdődött el. A trianoni békeszerződés következtében határainkon kívülre került nagyvárosok, regionális központok korábban, a XIX. század második felében és e század elején képesek voltak ellensúlyozni az egy helyre, az ország fővárosára központosító törekvéseket, a kulturális élet tekintetében is. Trianon után, századokon át megteremtett anyagi és szellemi értékeikre építve Debrecen, Szeged, Pécs, Miskolc, Sopron, a vidék nagyobb és kisebb városai válnak az erősödő társadalmi-kulturális élet szimbólumaivá. Nem utolsó sorban saját értékük és erejük felismerése, történelmi tudatuk, hazafias érzelmeik, a tenniakarás energiáinak mozgósítása révén május 25-én, a Déri Múzeum ünnepélyes megnyitásakor a kultuszminiszter azt mondta Debrecenről és Szegedről:... a két nagy, százezres várost az urbanitás minden eszközével olyan fokban kell megerősíteni, hogy a nyugati értelemben vett nagyvárosok legyenek". Legalkalmasabb városképző erőként az ipart és a művelődést jelöli meg. Debrecen kultúraőrző és kultúrateremtő hagyományait és törekvéseit pedig így jellemzi:... Debrecen csak hagyományos útján halad tovább akkor, amikor éppen kulturális intézményeinek erősítésével akarja Debrecennek városias jellegét... mindinkább kidomborítanidebrecen polgárait egyházi és világi elöljáróit is ez a városgyarapító több évtizedes vágy vezette kultúrpalotájának megépítésére. Ez az elhatározás, mint tudjuk, 1901ben Komlóssy Arthur tanácsnok javaslatára született, magisztrátusi döntés formájában. Megvalósítására a húszas években kerül sor. A debreceni múzeumügy történetében új fordulópontot hoz Ekkor jelenti be Haller István akkori kultuszminiszter, hogy Déri Frigyes selyemgyáros, műértő és műpártoló, nagyértékű műtárgygyűjteményét a magyar nemzetnek ajándékozta, s azt Debrecen város kapja meg. 2 Az ajándékozási szerződés Déri Frigyes októberi, debreceni látogatása és tárgyalásai során el is készült, 5624 régészeti, iparművészeti, képzőművészeti tárgy átadásáról. Ezzel az új múzeumépület létrehozása elodázhatatlanná vált. Helyének kijelölése körül folytak még viták (Nagyerdő, Kálvin tér), de végül Könyves Tóth Mihály lelkész indítványát elfogadva az egykori Pap-tava helyét a Füvészkertben jelölték ki. Az alapkő letételére Déri Frigyes jelenlétében szeptember 23-án került sor. Építését Györgyi Dénes és Münnich 1 gr. Klebelsberg Kunó kultuszminiszter avatóbeszédjét lásd Jelentés Debrecen sz. kir. város Déri Múzeuma évi működéséről és állapotáról (összeáll. Ecsedi István Sőregi János.) Debrecen, Sőregi János: Zoltai Lajos élete. Debrecen,

18 Aladár tervei szerint 1926 februárjában kezdték el, és 1928 februárjában fejezték be, s adták át a berendezőknek, illetve az ezt előkészítő bizottságnak. Tagjai voltak: Czakó Elemér államtitkár, Csűrös Ferenc kultúrtanácsnok elnökletével, Láng Nándor, Györgyi Dénes, Viski Károly, Zoltai Lajos, Ecsedi István és Sőregi János. Közreműködtek még a bizottság munkájában Petrovics Elek, Csányi Károly, Bátky Zsigmond, Rugonfalvi Kiss István és Alföldi András. Ecsedi István 1929 nyarán lett a Déri Múzeum igazgatója. Löfkovits Artúr megbízatásáról méltán sértődötten lemondott, és Zoltai Lajost nyugdíjazták. A kiállítás rendezését Ecsedi irányításával fejezték be. A megnyitóra országos ünnepség keretében, május 25-én került sor. A Déri téren tízezer ember gyűlt össze. Az ünnepségen részt vett Klebelsberg Kuno kultuszminiszter, sok más kiemelkedő tisztségviselő, városok, múzeumok képviselői jelenlétében. A miniszter megnyitó beszédében európai színvonalúnak minősítette az új múzeumot, amely a rendezők nagy műgonddal elvégzett munkája révén egyesítette a régi Városi Múzeum helyi jellegű anyagát Déri Frigyes egyetemes gyűjteményével. A miniszter erről így nyilatkozott: Három szerencsés dolog találkozott itt: Dérinek a nagy adománya, a városnak igazán monumentális áldozatkészsége és a nagy hozzáértés... Igen okosan elkerülték a harmad- negyedrangú anyag kiállítását... és ezzel elsőrendű gyűjtemény jött létre, amely nemcsak országos, hanem európai relációban is megállja a helyét." 3 A múzeum első emeletén várostörténeti, néprajzi és régészeti, a második emeleten iparművészeti,pénz- és éremgyűjteményt bemutató kiállítások és a képtár kapott helyet, központjában Munkácsy Ecce Homo című művével. A megnyitó napjára elkészült Ecsedi István szerkesztésében a múzeumi vezető, melyet Ecsedi mellett Zoltai Lajos, Sőregi János készítették, míg a múzeum épületéről Györgyi Dénes készített leírást. Ecsedi május 17-én bekövetkezett korai és váratlan haláláig kiemelkedő érdemeket szerzett a múzeum rangjának és tekintélyének megalapozásában., Nemzetközi jelentőségű tudományos, néprajzi, folklorisztikai gyűjtőmunkája mellett melyről külön előadásban hallunk földrajzi, gazdaságtörténeti munkássága, múzeumszervező tevékenysége egyaránt jelentős. Sokat tett a magyar finn tudományos kapcsolatok erősítéséért. Beutazta Skandináviát, Németországot. Járt Közel-Keleten, Bolgárföldön, s tapasztalatairól, kutatómunkájának eredményeiről előadásokon, s útirajzaiban számolt be. Múzeumgyarapító, tudományos gyűjtő- és feldolgozó munkájában, a kiállításrendezésben a harmincas évek elején olyan fiatal, kiváló tehetségű múzeumi munkatársak segítették, mint Sőregi János, a díjtalan gyakornok"-ként dolgozó Balogh István. Irodalmi munkássága révén még Zoltai is szerepet vállalt a múzeum tudományos rangjának növelésében. II. Hat évtized telt el az ünnepélyes megnyitó óta a Déri Múzeum 60 éves történetéből mindössze néhány kiemelkedő esemény, fordulópont vázolható fel az ünnepélyes megemlékezés időkereteiben. Ecsedi István halála után Sőregi János lett a múzeum igazgatója. Balogh István mint állami napidíjas írnok kapott először ideiglenes, majd részleges beosztást. Ezidőtájt lépett a múzeum szolgálatába Lükő Gábor kinevezett múzeumőr is. Éveken 3 Jelentés

19 át rangjához méltó, gyűjteményeinek jellegéhez igazodó gyarapító, feldolgozó, publikációs munka, s kiemelkedő közművelődési tevékenység valósult meg a Déri Múzeumban. Az utóbbiról külön is szeretnék majd szólni. Ecsedi még kiharcolta, hogy a Füvészkert utcai épület továbbra is szolgáljon múzeumi célokat. Elsősorban raktározás révén, ugyanakkor ban ebben az épületben nyílt meg emlékszoba Thaly Kálmán történetíró hagyatékából közötti időszak kétségtelen legjelentősebb múzeumtörténeti eseménye a Déri György gyűjtemény Debrecenbe kerülése és múzeumi kiállítása volt. Erről Varga Gyula előadásában lesz szó. A háborús évek alatt a körülmények miatt csökken a közfigyelem a múzeumügy iránt. Szerényebb mértékű gyarapodás (Ady és Oláh Gábor kéziratok pl.), a könyvtár és a közművelődést szolgáló nagyterem működése, illetve rendezvényei említhetők leginkább. Az 1944-es bombatámadások súlyos károkat okoztak a Déri Múzeum és a Déri György ezredes Néprajzi Múzeum (Füvészkert u. 2.) épületében. Szerencsére a műkincsek nagy részét a múzeum személyzete Sőregi János vezetésével óvóhelyekre mentették szeptember 15-én elrendelték a múzeum műkincseinek elszállítását. A kiürítés ellenőrzésére miniszteri biztost jelölt ki. (Dr. Vitéz István) A múzeum alkalmazottai addig húzták, halasztották a rendelkezés végrehajtását, amíg végül a 6 8 vagonra tervezett rakománynak csak néhány ládányi töredéke került elszállításra, azokban is jórészt kisebb értékű anyagok voltak. Sőregi megjegyzi jelentésében, hogy a miniszteri biztos átvette,,a ládák tartalmának átvizsgálása nélkül"/ 1 A háborús évek miatt a Déri Múzeum műtárgyállományában így az egészhez képest csak jelentéktelen kár keletkezett decemberében már újra működik a közművelődési könyvtár elején újjáalakul a Múzeumi Felügyelő Bizottság, s megkezdődnek a helyreállítási munkálatok. Ez 1948-ban gyorsul fel. Balogh Istvánt közben más beosztásai szólítják el átmeneti időre a múzeumtól (Szatmár, majd Hajdú megye főispánja), Lükő Gábor pedig a Városi Levéltárba kerül ig is jelentős munkát végeztek a raktárak rendezésében, a műtárgyak megóvásában ban megkezdődnek az előkészületek az állandó kiállítások rendezésére januárjában nyugdíjba vonult Sőregi János, helyette Balogh István lett a múzeum igazgatója. Az épület rekonstrukciója ebben az évben befejeződött, s amint azt Balogh ezekről az évekről szóló jelentésében írja:... az országban másodiknak megindult a múzeum kiállításainak újjárendezése első felében helyreállítják az I. emeleti kiállításokat (régészet, néprajz, helytörténet). Ebben az évben kerül a múzeumhoz Béres András néprajzos segédmuzeológus év végén megjelent a 13. TVR., 1950-ben megkezdte működését az általa létrehozott Múzeumok és Műemlékek Országos Központja s január l-jével a múzeumokat állami kezelésbe vették. A vidéki múzeumok helyzetében ez kedvező változást hozott. Az egységes központi irányítás főként a tudományos munka szélesebb körű művelésének a lehetőségeit bővítette. Ahogy Balogh István írja a már említett jelentésében:,,... alig tagadható, hogy az állami kezelésbe vétel főleg a vidéki múzeumok részére határozott előnyökkel járt, s ha nem is oldott meg minden problémát, a 4 Jelentés az évről = A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve Debrecen, Jelentés a múzeum év működéséről = A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve (Szerk. Balogh István.) Debrecen,

20 magyar múzeumokat mégis kiemelte az évtizedes elhanyagoltság állapotából." 6 Ezt támasztja alá az a megállapítás, amely szerint a Déri Múzeum a meglévő gyűjteményeknek megfelelően, azokat tovább gyarapítandó régészeti, néprajzi, képző- és iparművészeti, helytörténeti, természetrajzi osztályokat és ezeknek megfelelő gyűjtőköröket kapott. Ezekben az években, jelentős műtárgyakkal gyarapodtak a gyűjtemények. 8 év alatt 5850 tétellel. 7 Továbbra is, s mind a mai napig súlyos raktározási gondok, a Déri György Néprajzi Múzeum 1949-ben történt megszüntetése nehezítették az ország legnagyobb vidéki múzeumának a munkáját ben újjárendezik a képzőművészeti kiállítást is, amely iparművészeti anyag bemutatását is lehetővé tette. Balogh István 1957 decemberében vált meg a múzeumtól, emberségéhez, munkájához méltatlan okok és körülmények között. Helyére Béres András került megbízott, később kinevezett igazgatóként. 1960/6l-ben az állandó kiállítások át- és megrendezésére kerül sor. Ezzel helyreáll az eredeti konstrukció, helyére kerül a Déri Frigyes gyűjtemény is. Ennek a jelentős munkának komplex felfogású megvalósításában a múzeum kitűnően felkészült új munkatársai és a Múzeumi Főosztály, a Múzeumok Központi Gazdasági Igazgatósága, a Levéltár, s a m. j. Városi Tanács vett részt. Példaként álljon itt a forgatókönyv készítőinek névsora, akik között többen a rendezésben is részt vettek. Csallány Dezső, Horváth Attila, Módy György, Komoróczy György, Béres András, Szabadfalvi József és Julow Viktor ben a Déri Múzeum megyei tanácsi kezelésbe kerül. Ezzel megkezdődik a megyei múzeumi hálózat szervezeti létrehozása. Hajdú-Bihar megyében 20 községi, iskolai, helytörténeti gyűjtemény anyagát mérik fel, s készítik elő átvételre. 5 gyűjtemény múzeummá fejlesztése, illetve szervezése lett tervbe véve. A Déri Múzeum így július 1-től kezdődően a Hajdú-Bihar megyei Múzeumok Igazgatósága lett. Ez a szervezeti felállás ezidő szerint is érvényes. Hozzá tartoznak létrehozásuk időbeli sorrendjében a Hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeum (1928) a tiszacsegei zsellérház (tájház, Ortutay Gyula nyitotta meg), a hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeum (1964), a püspökladányi Karács Ferenc Múzeum (1964), a Hortobágyi Pásztormúzeum (1965), a bakonszegi Bessenyei György Emlékház (1965), az álmosdi Kölcsey Emlékház (1966), a nagykereki ún. Bocskai várkastélyban állandó kiállítás: A hajdúk a magyar történelemben c. (1966), Az említett múzeumi egységek, s a később létrehozottak is a műemléki épületekben, a Hajdú-Bihar Megyei Műemléki Albizottság jelentős műemléki helyreállításai és közreműködése révén valósultak meg. Elnökének, dr. Angyal Lászlónak, és dr. Letényi Árpádnak a nevét mindenképp meg kell említenem ben Béres Andrást a Megyei Levéltárba helyezték át, s a Déri Múzeum, s egyben a megyei múzeumi szervezet igazgatója a nagy múzeumi tapasztalatokkal rendelkező Dankó Imre, aki a néprajz, helytörténet és művelődéstörténet terén végzett széles körű kutatómunkájáról is ismert volt. Az 1970-es évek során került sor a Déri Múzeum épületének rekonstrukciójára, s állandó kiállításainak újrarendezésére, A rekonstrukció tól 1976-ig tartott. Sajnos következményei nem minden tekintetben pozitív előjelűek. Az épület belső szerkezete a klasszikusnak" tekintett kiállítási tereket, szerkezeteket bontotta meg anélkül, hogy a raktározási gondokat megoldotta volna. Szűkösebbek lettek a munkakörülmények (ehhez 6 Jelentés i. m Jelentés i. m. 8.

SOMOGYI MÚZEUMOK FÜZETEI

SOMOGYI MÚZEUMOK FÜZETEI SOMOGY MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SOMOGYI MÚZEUMOK FÜZETEI 1992 KAPOSVÁR SOMOGY MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SOMOGYI FÜZETEI MUZEUMOK 19 1992 KAPOSVÁR Szerkesztő SZAPU MAGDA Technikai szerkesztő FARKAS

Részletesebben

Lakner Lajos Vállalkozás, műgyűjtés, honszeretet 2. Tari László Víz alatti régészkedés a zentai csata színhelyén 12

Lakner Lajos Vállalkozás, műgyűjtés, honszeretet 2. Tari László Víz alatti régészkedés a zentai csata színhelyén 12 BÁCSORSZÁG VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2013/1. (64. szám) Alapító: Grafoprodukt Kft., 24000 Szabadka, József Attila u. 26., tel./fax: 024/555-032, Kiadó: Bácsország Vajdasági Honismereti Társaság Elnök:

Részletesebben

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK RÉGÉSZ AKADÉMIKUSOK ALFÖLDI ANDRÁS (1895 1981) BÁLINT CSANÁD (1943) BELLA LAJOS (1850 1937) BÓNA ISTVÁN (1930 2001) BÖKÖNYI SÁNDOR (1926 1994) CZOBOR BÉLA (1852 1904) ÉRDY JÁNOS

Részletesebben

DEBRECEN SZAB. KIR. VAROS MÚZEUMÁNAK (A DÉRI-MÚZEUMNAK) KIADVÁNYA XXIII. JELENTES

DEBRECEN SZAB. KIR. VAROS MÚZEUMÁNAK (A DÉRI-MÚZEUMNAK) KIADVÁNYA XXIII. JELENTES DEBRECEN SZAB. KIR. VAROS MÚZEUMÁNAK (A DÉRI-MÚZEUMNAK) KIADVÁNYA XXIII. JELENTES DEBRECEN SZAB. KIR. VÁROS MÚZEUMÁNAK ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRÁNAK 1928. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL. 17. KÉPPEL. A KABAI, PUSZTAHALÁPi,

Részletesebben

ZALAI GYŰJTEMÉNY 1974-1998 REPERTÓRIUM

ZALAI GYŰJTEMÉNY 1974-1998 REPERTÓRIUM ZALAI GYŰJTEMÉNY 1974-1998 REPERTÓRIUM Zalai Gyűjtemény 45. ZALAI GYŰJTEMÉNY 1974-1998 REPERTÓRIUM Zala Megyei Levéltár Zalaegerszeg, 1999. A repertórium a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban készült. Szerkesztették

Részletesebben

M Ú Z E U M T Ö R T É N E T

M Ú Z E U M T Ö R T É N E T MÚZEUMTÖRTÉNET a Vas megyei Múzeumok Értesítôje 33 (2010) 287 303 Szombathely, 2010 Zágorhidi Czigány Balázs ÚJ MÚZEUM A RÉGI FALAK KÖZÖTT ÚJ SZAKMAI PROFILOK KIALAKÍTÁSA A VASVÁRI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUMBAN

Részletesebben

A debreceni. Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949)

A debreceni. Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949) Hollósi Gábor A debreceni Jog- és Államtudományi Kar története (1914-1949) ISBN 978-963-06-3232-4 Szerzői kiadás, Debrecen, 2007. Ezúton köszöni meg a Szerző az Universitas Alapítvány, a KLTE Baráti Köre

Részletesebben

SOMOGYI MUZ6UM A SOMOGY MEGYEI MUZEOLOGIAI KUTATÁS TÖRTÉNETE

SOMOGYI MUZ6UM A SOMOGY MEGYEI MUZEOLOGIAI KUTATÁS TÖRTÉNETE SOMOGYI MUZ6UM A SOMOGY MEGYEI MUZEOLOGIAI KUTATÁS TÖRTÉNETE SOMOGYI MÚZEUM Kiadja a Rippl-Rónai Múzeum Kaposvár, Postafiók 70. Szerkeszti: Takáts Gyula FÜZETEI 1. A RIPPL-RÓNAI MÚZEUM ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSAINAK

Részletesebben

Városunk. Nemzeti Múzeum. A fõváros múzeuma. Budapest múltjának emlékei. Budapesti Történeti Múzeum. Életkép a hõskorból

Városunk. Nemzeti Múzeum. A fõváros múzeuma. Budapest múltjának emlékei. Budapesti Történeti Múzeum. Életkép a hõskorból Városunk Budapesti Honismereti Híradó V. évfolyam 1. szám 2002. április A fõváros múzeuma Budapesti Történeti Múzeum Gótikus terem Zsigmond király idejébõl A Magyar Nemzeti Múzeumhoz hasonlóan Budapest

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

BÁCS-KISKUN MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA BÁCS-KISKUN MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA A Múzeumi Szervezet Bács-Kiskun megyében 1962-ben jött létre. Fenntartója 1990-től a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés, 2012. január 1. óta a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal.

Részletesebben

Városunk. Nemzeti sírkertrõl álmodozom. A fõváros árnyékában. Iparváros Újpesten. Budapesti Honismereti Híradó. Ferencváros református temploma

Városunk. Nemzeti sírkertrõl álmodozom. A fõváros árnyékában. Iparváros Újpesten. Budapesti Honismereti Híradó. Ferencváros református temploma Városunk Budapesti Honismereti Híradó IV. évfolyam 2. szám A fõváros árnyékában Kerek évfordulót jelentett a 2000. év Újpest történetében, mivel a település alapítását 1840-tõl számítja helytörténetünk.

Részletesebben

Borus Gábor Simon Ferenc. Vásárhelyi bibliotékák. A hódmezővásárhelyi könyvgyűjtemények értékeinek bemutatása

Borus Gábor Simon Ferenc. Vásárhelyi bibliotékák. A hódmezővásárhelyi könyvgyűjtemények értékeinek bemutatása Borus Gábor Simon Ferenc Vásárhelyi bibliotékák A hódmezővásárhelyi könyvgyűjtemények értékeinek bemutatása Hódmezővásárhely 2014 Tartalomjegyzék Borus Gábor A Németh László Városi Könyvtár helyismereti

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan ÉRTESÍTŐ A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA Megjelenik időszakosan 2012. március 2012/1 Tisztelt Adófizető Honpolgár! Amennyiben más szervezetnek még nem kötelezte el magát, kérjük, ajánlja fel

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

DEBRECEN SZ.KIR. VÁROS MÚZEUMÁNAK KIADVÁNYA XX. JELENTÉS

DEBRECEN SZ.KIR. VÁROS MÚZEUMÁNAK KIADVÁNYA XX. JELENTÉS DEBRECEN SZ.KIR. VÁROS MÚZEUMÁNAK KIADVÁNYA XX. JELENTÉS DEBRECEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MÚZEUMÁNAK ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRÁNAK 1925. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL, ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ZOLTAI LAJOS. HÁROM

Részletesebben

Bellosics Bálint tiszteletére

Bellosics Bálint tiszteletére Bellosics Bálint tiszteletére Bellosics Bálint tiszteletére Knjižnica Lendava Könyvtár Lendva Bellosics Bálint tiszteletére Szerkesztő Halász Albert Lendva 2014 Kiadó Knjižnica Lendava Könyvtár Lendva

Részletesebben

Balogh István (1912 )

Balogh István (1912 ) Balogh István (1912 ) (SZEMÉLYI BIBLIOGRÁFIA) összeállította: Sándor Lászlóné Előszó A múlt ismerete minden tudományágban nélkülözhetetlen. Ez vonatkozik az ethnográfiára is, amely az egyes népek kultúrájával

Részletesebben

magyar 2002/1 tavasz Múzsák kertje

magyar 2002/1 tavasz Múzsák kertje magyar múzeumok 2002/1 tavasz HUNGARIAN MUSEUMS Volume 8 Number 1 spring Múzsák kertje Múzsák kertje a magyar múzeumok születése The Garden of the Muses the Birth of Hungarian Museums Részlet a Szépmûvészeti

Részletesebben

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 4. szám Mintegy két évtizedes kilincselés után Buda és Pest polgárai 1703. október 23- án nyerték újra el a szabad királyi városi kiváltságaikat. Korábban

Részletesebben

44. SZÁM ECSEDI ISTVÁN SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT EMLÉKÜLÉS ELŐADÁSAI. 1985. szeptember 26-27.

44. SZÁM ECSEDI ISTVÁN SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT EMLÉKÜLÉS ELŐADÁSAI. 1985. szeptember 26-27. A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK 44. SZÁM KÖZLEMÉNYEI ECSEDI ISTVÁN SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT EMLÉKÜLÉS ELŐADÁSAI 1985. szeptember 26-27. A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI

Részletesebben

AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA. Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály

AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA. Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály CSABAI ÉLETRAJZOK Békéscsaba 1995 AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály Az összeállításban közreműködtek: Araczki Magdolna

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 HÍRMONDÓ Népfôiskolai Különszám A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA TATA, 2007. MÁRCIUS A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG IDŐKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA TATA, 2007. AUGUSZTUS A SZERVEZÕ

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

Magyar Tudomány. Semsey Andor, a magyar tudomány mecénása Vendégszerkesztő: Ádám József. ökológia és környezeti gondok Vendégszerkesztő: Vida Gábor

Magyar Tudomány. Semsey Andor, a magyar tudomány mecénása Vendégszerkesztő: Ádám József. ökológia és környezeti gondok Vendégszerkesztő: Vida Gábor Magyar Tudomány Semsey Andor, a magyar tudomány mecénása Vendégszerkesztő: Ádám József ökológia és környezeti gondok Vendégszerkesztő: Vida Gábor anyanyelvünk európában Energiaerdők, faültetvények A doktorképzés

Részletesebben

Városunk. Helytörténeti vetélkedõk. Tabáni török emlékek. Kulturális Örökség Napok. Évszázadokat túlélõ fürdõkultúra. Társadalmi eseménnyé váltak

Városunk. Helytörténeti vetélkedõk. Tabáni török emlékek. Kulturális Örökség Napok. Évszázadokat túlélõ fürdõkultúra. Társadalmi eseménnyé váltak Városunk Budapesti Honismereti Híradó VII. évfolyam 2. szám Évszázadokat túlélõ fürdõkultúra Tabáni török emlékek Buda és Pest látképe 1684 (Michael Werning) Patinás városrészünk, a Tabán török-koráról

Részletesebben

Városunk. Régiségek a határon. Eltûnõ tárgyak, mesterségek. Mi van a kárpit mögött? Budapesti Honismereti Híradó. Europa Nostra díjak A példa ereje

Városunk. Régiségek a határon. Eltûnõ tárgyak, mesterségek. Mi van a kárpit mögött? Budapesti Honismereti Híradó. Europa Nostra díjak A példa ereje Városunk Budapesti Honismereti Híradó V. évfolyam 3. szám 2002. október Régiségek a határon Mi van a kárpit mögött? A kulturális javak védelmérõl az 1997. évi CXL. törvény, azok kivitelérõl a Ezüst evõkészlet

Részletesebben

JELENTES DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MUZEUMÁNAK 1921. ÉVI MŰKÖDÉSÉ- RŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. DEBRECZEN SZ. KIR. VÁROS MUZEUMÁNAK. Összeállította: ZOLTAI

JELENTES DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MUZEUMÁNAK 1921. ÉVI MŰKÖDÉSÉ- RŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. DEBRECZEN SZ. KIR. VÁROS MUZEUMÁNAK. Összeállította: ZOLTAI DEBRECZEN SZ. KIR. VÁROS MUZEUMÁNAK KIADVÁNYA. XVI. JELENTES DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VÁROS MUZEUMÁNAK 1921. ÉVI MŰKÖDÉSÉ- RŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. Összeállította: ZOLTAI LAJOS DEBRECZEN SZABAD KIRÁLYI VAROS

Részletesebben

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI 76 3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI ALMÁSY Pál, a képviselőház alelnöke 1849. június 26-án kinevezte VASVÁRY Károlyt "a képviselőház könyv- és alirattárnokává". A könyvtár

Részletesebben

A DUNAHARASZTI KÖZKÖNYVTÁR TÖRTÉNETE

A DUNAHARASZTI KÖZKÖNYVTÁR TÖRTÉNETE A DUNAHARASZTI KÖZKÖNYVTÁR TÖRTÉNETE 1 Haraszti Históriák Helytörténeti füzetek 2. Tóth Marianna: A DUNAHARASZTI KÖZKÖNYVTÁR TÖRTÉNETE Kiadja: Városi Könyvtár és Helytörténeti Emléktár Dunaharaszti 2011.

Részletesebben

MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN

MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN MAGYAR RÉGÉSZET AZ EZREDFORDULÓN Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Teleki László Alapítvány Budapest, 2003 Hivatkozási forma: MRE Fõszerkesztõ: VISY ZSOLT Felelõs

Részletesebben