REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A"

Átírás

1 REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A MÁRCIUS 2013 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16

2 2013. március Református Élet A Németországban élő és munkálkodó Dél- Koreai református gyülekezet részéről angol nyelvű levél érkezett debeljacsai lelkészi szolgálatom idején, még a polgárháború előtt négy évvel. Egy Jeu En Ahn nevű lelkész írta és kérdezte, hogy egy hónap múlva otthon leszünk-e, mert két presbiterével együtt meg akar látogatni bennünket, gyülekezetemet és kérte, hogy néhány napi ittlétük alatt kísérjem el más gyülekezeteinkbe is őket, mert testvéri kapcsolatot szeretnének kialakítani egyházunkkal. Válaszomban természetesen igent mondtam kérésére és úgy alakítottam ki programomat (ekkor már a bánáti egyházmegye esperese voltam), hogy elkísérhessem más gyülekezeteinkbe is. Nagyon nagy érdeklődéssel vártuk vendégeink látogatását, hiszen a Dél-Koreai Református Egyház a hírek szerint egyik legpéldaadóbb a világon. Kevesen tudják, de a második világháború befejezésekor egymillió tagja volt az egyháznak, most pedig, alig hetven év múlva számuk a húsz milliót közelíti meg. Hogy milyen nagy a bizonyságtevő erejük, ezt egyelőre három egyháztagjuk bizonyította. Elérkezett a vendégek érkezésének napja. Előző este érkeztek későn a fővárosba, ott aludtak meg és már délelőtt tíz órakor bekopogtattak hozzánk. Előre kell bocsátanom, hogy látogatásuk során és majd a viszontlátogatásunk során Németországba: néhány teljesen új dolgot tapasztaltunk meg. Éppen az udvaron voltam, amikor a parókia kiskert felöli oszlopos részénél bejöttek a ház elé. Nem köszöntek hangosan, hanem csak hangtalanul fejet hajtottak. Azonnal betessékeltem őket a legnagyobb szobába, az ebédlőbe és a székekre mutattam, hogy üljenek le. Közbe bejött a feleségem is. Ekkor hárman a szoba három helyére álltak, összekulcsolták a kezüket és félhangosan imádkozni kezdtek. Mikor befejezték, a lelkész megszólalt angolul és azt mondta: nyolc évig készültek erre a látogatásra és ez alatt az idő alatt egy ima csoport állandóan kérte az Urat, hogy áldja meg útjukat és találkozásunkat, kapcsolat felvételüket testvéri református egyházunkkal. Leültünk beszélgetni, feleségem kávéval, teával és süteménnyel kínálta őket. Mindenről szó esett - egyházunk történetét és a gyülekezet történetét, jelenét mondtam el kérésükre 2 és ők is elmondták, hogy alakult meg a németországi gyülekezeti hálózatuk, hogy az egyháztagjaik legnagyobb része itt Európában dolgozó szakember, üzletember vagy diplomata. Meghívtam, hogy négy napos tartózkodásuk alatt a vasárnapi istentiszteleten szolgáljon lelkésztársam. Ők is meghívtak, hogy szolgáljak gyülekezetükben, Münchenben. Közben feltett egy kérdést, - a zongorát látva,- hogy ki játszik rajta? Mondtam, hogy én néha, de Győző fiunk jól játszik, amit bizonyít a nemrég megnyert vajdasági verseny első helyezése. Kérdezte, hány éves a fiunk? Mondtuk, hogy tíz. Kérdezte, hogy hol van, mert szeretné hallani, ugyanis gyülekezetükben a gyermekek tanulnak hangszeren játszani. Behívtuk fiunkat a szobájából, aki a délutáni tanításra készült éppen. Győző leült és egy-egy legnehezebb technikával szerzett Liszt és Chopin darabot játszott el előttük. A lelkész egyszerre csak felállt, a zongorához ment és egész közelről nézte a játékát. Azt mondta a darabok befejezése után: hogy meghívja Győzőt is, hogy a koreai gyülekezet gyermekei előtt tartson hangversenyt, példát adva, hogy ilyen fiatal korban is lehet magas szinten klasszikus darabokat előadni. Így történt, hogy két hónappal később feleségemmel és fiatalabb fiunkkal együtt visszaadtuk a látogatást. Az út ki Németországba szerencsés volt, egyetlen gumidefekttel megúsztuk. Péntek délután érkeztünk egy München melletti kisvárosba, ahonnan a lelkész lakott családjával és bejárt naponta a nagyvárosba szolgálatra. Eljött velünk kijelölt lakhelyünkre, ahol ott tartózkodásunk négy napja alatt laktunk. Egy református némettanár engedte át lakását, ő éppen évi szabadságon volt, koreai menyasszonya kalauzolt el először a lakásba, adta át a kulcsokat és bármikor felhívhattuk, segített mindenben eligazítani bennünket. Szombaton ebéden a gyülekezet egy családjánál voltunk, ahol a férj és a feleség is koreai volt. Este vacsorára egy német férj és koreai feleség otthonában voltunk és a lelkész is velünk jött. Ott közölte, hogy a holnapi, vasárnapi istentisztelet előtt imaórát is tartunk, amelyre minket is hívott. Örömmel egyeztünk bele. Nem első esetben vettem részt vasárnapi istentisztelet előtti imaórán, hiszen a legtöbb ír és skót

3 Református Élet református gyülekezetben volt ilyen. Egy fél órával a tíz vagy tizenegy órai istentisztelet előtt tartották. Amikor az időpontokról kérdezősködtem, a lelkész mondta, az istentisztelet tíz órakor kezdődik, az imaóra pedig reggel ötkor. Azt gondoltam, hogy rosszul hallottam a bejelentését, hisz anyanyelve koreai volt, az enyém magyar, félre hallhat az ember egy-két szót. Mosolyogva mondta, hogy igen, reggel öt óráról van szó, ez lehet, hogy nekünk szokatlan, de otthon, Koreában is így tartják a vasárnapi imaóráikat. Reggel öt órakor kezdődött az imaóra. Fiunk is részt akart venni rajta, még ha nagyon álmos is volt amikor fél öt előtt költögettük és negyed órai autózás után elértük a Mozart Strassét, ahol a Dél-Koreai gyülekezet bérelt gyülekezeti háza volt. Az ima órára a gyülekezet negyed része - kb. ötvenen jelen voltak. Úgy kezdődött, hogy a koreai lelkész csengőt vett a kezébe, majd csöngetett. Erre mind az ötven jelenlevő egyháztag egyszerre és hangosan kezdett imádkozni... Ez hangzavarnak tűnt először, de azután kiéreztük belőle a nem egymással, - az ember-emberrel való beszélgetést, - hanem az Istennel beszélő, alázatos emberek dicsőítő, magasztaló, könyörgő, hálaadó szavát. Megrendítő volt velük együtt (mi csak magunkban) imádkozni. Pár perc múlva ismét csengetett a lelkész, ilyenkor mindenki elhallgatott. Ő kezdett néhány ó- és újszövetségi Igét olvasni, majd még néhányszor az imakórus következett. Visszavittek bennünket lakásunkra. Kilenc után ismét jöttek értünk és a Mozart Strasse-i egyházi központjukba vittek bennünket. Itt volt egy több száz lelket befogadó nagy istentiszteleti és előadások tar március tására berendezett terem, volt kisterem is, irodák és kisebb tanácstermek. Az Igét én hirdettem angolul, a koreai lelkész testvérünk fordította anyanyelvükre. Arra tanítottak bennünket, hogy húsz perc után a figyelem ellazul és ajánlatos ennyi vagy egy kicsit többig tartani a prédikációt. Ezt figyelembe véve készültem rá. De valami meglepő újat tapasztaltam itt is. Egy-egy mondat után azt várta az ember, hogy koreai nyelven is egyenlő időtartam alatt megy végbe a fordítás. Nem így történt. A lelkész kétszer-háromszor vagy többszörösen hosszú időtartamig beszélt. Az istentisztelet után fiunk egy rövid hangversenyt tartott, főleg gyerekek és szüleik előtt. Csak utána maradtunk magunkra és kérdezhettem meg a lelkészt, miért tért el annyira a fordítás ideje? Azt felelte, hogy a koreai ember gondolkodása egészen más. Az én igehirdetésem minden mondatát lefordította ugyan, de valamilyen kis saját közmondásukkal, sőt több mondatos kis történettel világította meg őket, honfitársai észjárása szerint. Itteni imával való bemutatkozásuktól kezdve, a müncheni reggeli szokatlan időben való és szokatlan módon lejátszódó imaóra mellett, az igehirdetés lefordításának módjáig mindez olyan hittapasztalat volt, amiből kezdett kibontakozni előttem, hogy egy távoli, ázsiai népből hogy tértek meg és lettek református keresztyének ilyen nagy számban és milyen erős bizonyságtevő erő árad mindannyiukból. Ezt szerettem volna megosztani testvéreimmel, akik ezeket a sorokat olvassák. Dr. Csete Szemesi István Bibliaolvasás: Máté 21, 1-14 Alapige: Máté 21, Virágvasárnapi üzenet Virágvasárnap történetének az egyik legdrámaibb mozzanata ez, amit az evangélisták megörökítenek: Jézus bevonul Jeruzsálembe és megtisztítja a jeruzsálemi templomot. A jeruzsálemi templomot Heródes újította fel, a falakat márványlapokkal, a tetejét pedig arany lapokkal borítatta be. A templommal szemben a másik hegytetőn az Antónia erőd egyik bázisa épült, ahonnan a hadsereg éles szemű katonái figyelték a 3 város nyüzsgését, és azt, hogy nem üt-e ki valamilyen lázadás. Most, amikor a zsidók mindenhonnan jönnek a Páska Bárány ünnepére, amikor emlékeznek történelmük egyik legnagyobb tényére, az Egyiptomból való csodálatos szabadulásra. És ekkor Jézus, a híres Próféta megérkezik a tanítványaival és bevonul Jeruzsálembe. A nép tódul eléje. Nem csak a város lakói, hanem a zarándokok ezrei is, tiszteletbe részesítik,

4 2013. március virágokat szórnak az utcára, gyermekek és felnőttek kiáltják a Hozsannát és a Halleluját. Úgy érzik, hogy Dávidnak a fia jött el, hogy most ütött a szabadulásnak órája, és ez a Messiás majd a politikai szabadságot hozza el, és angyalok sokaságával fogja kiűzni az ellenséget, a gyűlölt rabszolgatartókat, hódítókat. De Jézus nem az Antónia erőd ellen megy, hanem a templom hegyére, a templom ellen megy: nem az erődöt tisztítja meg az elnyomóktól, hanem a templomot a nem odavaló elemektől. Jézus templom tisztításának legalább három nagy jelentősége van számunkra: I. Jézus nem az ellen tiltakozik, hogy a templomban adás-vevés volt. II. Nem az ellen, hogy a messziről jöttek pénzüket, felváltották a csarnokban. III. Jézus mélyebb értelmét látta annak, hogy megtisztítja a templomot. Amikor kikergette az áldozati állatok árusítóit és a pénzváltókat, akkor ezzel azt hozta tudomásul: Az áldozatnak most már vége szakadt! Eddig az Ótestamentum idején éltünk, most Én, egy egyedülálló áldozat bemutatására törekszem. Ő már látta a keresztet, azért jött Jeruzsálembe. Nincs többé szükség az áldozati állatok vérére! Nincs szükség az oltárra a templom közepén. Nincs többé szükség a füstölésre! Ő most mindent újjá tesz. Az Isten országa jött el. Az Ő áldozata pótol minden áldozatot a Golgotán. Azóta nincs szükség a keresztyén templomokban áldozati bemutatásra. Egyszerűen az Ő áldozatában való hit, az Ő tanításának magyarázása, az Ő Lelkének a vétele, a mi Egyházunknak templomunknak a központjában van! Nincsenek fényes papi ruháink, nincs oltárunk, nincsenek füstölőink, egyedül a Krisztus áldozatára való mutatás van. Az egyszerű és örökös áldozat, amit nem lehet megismételni, hanem csak emlékezni rá, szívünkbe fogadni és a szerint élni, ez az, ami a vallásunk központjában áll. Testvéreim, e dramatikus virágvasárnapi történet nélkül, a megtisztított templom nélkül nincs Reformáció! Nincs az egyháznak megújulása. Jézus kijelenti a korabeli zsidóknak: Ti ezt a templomot rablók barlangjává tettétek. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a korabeli zsidók úgy használták a vallást, mint ahogy a rablók használták a rejtekhelyüket. Jézusnak ez a kemény képe van a kortársaival szemben, amikor azt mondja: Ti ezt a jeruzsálemi templomot úgy használjátok, mint a rabló a maga rejtekhelyét. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy kortársai oda vonultak vissza, hogy bűneikért vezekeljenek. Hogy Református Élet Istent a maguk pártjára állítsák, hogy megpihenhessenek a zaklatott lelkiismeretüktől. Úgy tettek, mint a rablók. És Jézus ezt elítéli. Mert a templom a változásnak a helye. A lelki belső változásnak a helye. Kedves testvérem! Ezen a virágvasárnapján bevonuló Krisztus azt kérdezi tőled akarsz-e változni? Akarsz-e hívőbbé, békésebbé lenni, akarsz-e jobbá lenni? Itt Isten változást vár a te életedben. A harmadik jelentése az Igének az, hogy Isten templomát meg kell tisztítani, gondoljunk most mi az életünk templomára. Pál apostol az I Korintus 6:19-ben azt mondja: A ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek a temploma. A keresztyén ember abban különbözik minden más embertől, hogy nem csak a testi tisztaságával törődik, hanem a lelki tisztaságával is. Jézus azt mondja a kortársairól, hogy: Olyanok vagytok, mint a meszelt sírok. Ezek a kripták kívülről szépek voltak, de belülről tele voltak rothadósággal. Kapard meg a modern ember testét, nézd, meg mi van a festék, az öltözet alatt, a szívében és a lelkében! Isten nem a külsőre néz, hanem a belsőre. Mi van bent a szív rejtekében. Mit találna benned? Félelmet, haragot, testiséget, földi örömök után való szaladgálást, lázadást, hitetlenséget? Vajon nem ragadna-e korbácsot a kezébe és nem tisztítaná-e ki a te szívednek belsejét? Testvérem, nem vagy-e te is olyan, mint a meszelt sírok? Változz meg, tisztulj meg, a Krisztus kereszten kifolyt vére által, és légy az Ő tanítványa. Ne légy az Igének csak hallgatója, hanem legyél annak cselekvője és megtartója is. Ámen. Marton Károly 4

5 Református Élet március És imé, szembejött velük máté 28, 9 Amikor az asszonyok a hét első napján elindultak Jézus sírjához, szinte minden reményük, hitük elfogyott. Úgy gondolták, hogy Isten országának vége. Pár évvel azelőtt, amikor az asszonyok először találkoztak Jézussal, bűnbocsánatot kaptak és örömük határtalan volt. Ahogy követték Jézust, látták ahogy ördögöket űz ki, és halottakat támaszt fel, gyógyít és sok csodát tesz. Úgy gondolták ezt az ügyet senki se tudja eltaposni. Később jön a csalódás, Júdás elárulja, Péter megtagadja Jézust. Őt elfogják, megverik, kínozzák, majd ellenállás nélkül keresztre feszítik. Ekkor összeomlik az asszonyokban is minden és a tanítványokban is. Húsvét reggelére már nem marad bennük semmi remény. Ebben a reménytelenségben Isten a legnagyobbat adja: találkoznak a feltámadott Jézus Krisztussal! Ha Te és az én életemben minden remény, minden amiben bele tudnánk kapaszkodni elvész, akkor jön Isten és hatalmasan cselekszik. Mit cselekszik Isten? Amikor korán reggel a sírhoz érnek a szomorú, kesergő asszonyok, megtörténik a csoda a sírnál. Angyalok, mennyei lények ülnek a sírtól eltávolított kövön. Megtörtént az őrségváltás! A sötét földi katonák helyett mennyei lények ellenőrzik a dolgokat. Eddig sok katona őrizte Jézus sírját, hogy el ne lopják, most mennyei lények hirdetik Isten hatalmát, hogy üres a sír. Jézus feltámadt, nincs vége Isten országának, Jézus él. A halállal és mindennel szemben a földi hatalom tehetetlen. A mi szívünk a sírbolt! A szívünkben sok mindent temetünk el. Szeretteinket, bajainkat, csalódásainkat, rossz emlékeket, bűnt, fájdalmat, bánatot. A fegyveres őrök: az aggodalmaskodás, békétlenség, félelem. Ezek a szíveinken erős fegyveresek, ezt csak Isten tudja elzavarni, megsemmisíteni. Ezek a katonák a szívünkön őrködnek, hogy ne hidd el a feltámadást, bűneid bocsánatát, se azt, hogy Isten vezet téged, ha rábízod magad éspedig haza a mennybe vezet. Atyánkat kell kérnünk a Jézus Krisztus nevéért, hogy távolítsa el ezeket a sötét katonákat. Ő meg is teszi hidd el, és akkor angyalokat állít a szívedhez, hogy vigyázzon a lelkedre, szívedre, ami örökkévaló. Akarunk-e ilyen őrségváltást? Talán hiszel Jézusban, tudod a történeteket, de a szíved felett még mindig a gonosz katonák őrködnek. Érzed, hogy békétlen vagy, és régi dolgok nem hagynak nyugodni? De nem mered elhinni, hogy Isten megszabadít ettől? Hidd el, hogy Jézus Nagypénteken a Te bűnödet is felvitte a keresztre és szenvedett érted a kereszten. Húsvétkor Te és én is feltámadtunk Krisztusban és velünk van itt is, és az örökkévalóságban is. Hiszed-e? Akkor van igazi húsvétod, ha bevallod Jézusnak bűneid és megköszönöd, hogy a bűnöd Őt sújtotta és elvette a bűnödet, akkor Isten őrzi a szíveinket. Az asszonyok szívéből kiesett ez az ígérete Jézusnak: harmadnapon feltámadok. Ezért állítottak a sírhoz katonai őrséget, hogy Jézus fel ne támadjon, de Isten hatalmával szemben egy hadsereg annyit se tesz ki, mint a levegő. A tanítványok és asszonyok nem hittek Isten mindenekfelett való hatalmában, azért szomorúak. Életünk rohan, rázkódik és kihull az Ige, amit gyermekkorunkban vagy máskor hallottunk, ezért nincs örömünk, hitünk, reményünk, imádságunk, hálaadásunk. Küldi a tanítványokat is szerte a világba, hogy hirdessék Isten nagy hatalmát, jótettét. Mondd el otthon a gyerekeknek, családtagoknak. Látod, hogy az Ő szívüket is még a sötét fegyveres őrzi. Amikor mentek az asszonyok, hogy a tanítványoknak is elmondják a jó hírt, szembe jött velük Jézus. Legyetek üdvözölve - mondta. Ha Jézus, azaz Isten ügyében teszünk valamit, akkor Ő, Jézus ott lesz velünk. Mindent, amit csak teszünk az Ő dicsőségére tegyünk, munkánkat, szórakozásunkat. Legyen életünk ura Jézus, ne a gonosz ellenség, az ördög. Ne e világ fejedelmét kövessük, hanem mindig a mi Urunkat, aki legyőzte az ördögöt, elvette a bűneinket, és kiemeli a Benne hívőket a halálból. - Ha Őt, Jézust követed, akkor ott lesz a gyermeknevelésben, a betegségben, a kórházba is elkísér, a beteg ágyad mellett is ott lesz. Ott van, ha társaságban vagy és jókedved van, és amikor dolgozol, vagy vásárolsz, és megáld. Cserélj őrséget a szívedben és lesz boldog húsvéti ünneped! Egy elzüllött család gyermekét elvette a bíróság és egy rendes istenfélő családnak adta, hogy neveljék. A család házában a falon lógott egy igéstábla, amelyen az volt felírva: Az Isten szeretet. Esténként a házaspár olvasta az Igét és a 6-7 éves kisfiú azt kérdezte a házaspártól: ki az Isten? Ilyen kisgyermeknek nehéz válaszolni, azt mondta az asszony: A FORRÁS! Szeretetnek, örömnek forrása! Legyen forrásunk mindig az Isten! Kellemes húsvéti ünnepeket kíván az ittabei Gyülekezet! Marton Károly 5

6 2013. március Református Élet Textus: Lukács 18, 9-14 Kedves Testvéreim! Sok emberben elég zűrzavaros kép él a böjtről és talán nem is igazán tudjuk hova tenni. Vajon kell-e böjtölnünk nagyböjtben, Nagypéntek napján, amikor úrvacsorára készülődünk? Vagy amikor valami nagy baj, próba, nyomorúság ér és különösen keressük Isten közelségét, vagy mindez nem szükséges? És egyáltalán mit jelent a Szentírás szerint, Jézus tanítása szerint böjtölni? Bizonyára sejtjük, hogy itt sokkal többről van szó, mint hogy pénteken nem eszünk disznóhúst, hanem inkább halat. A böjt sokkal inkább az Istennel és embertársainkkal való kapcsolatunkról szól, mint a zsíros ételekről, ami nem azt jelenti, hogy valaki nem tarthat böjtöt az ételben, italban, de a hangsúly nem ezeken van. Ezen kívül még rengeteg böjt forma létezik pl. TV böjt, számítógép böjt, cigaretta böjt, rohanás böjt, kritika böjt, pletyka böjt, zsörtölődés böjt, a kishitűség böjtje, az elbizakodottság böjtje, az indulatosság böjtje és még sokáig sorolhatnánk, hogy melyek is azok az akadályok, amelyek sokszor ott állnak Isten és közöttünk, mint egy masszív fal és amely falat oly jó volna lebontani, hogy jobban halljuk Isten hangját és egymás, szeretteink hangját is. De a böjt nem csak arról szól, hogy mit NE tegyek, mit böjtöljek ki, miről mondjak le ideig-óráig legalább, hanem nagyon szól arról is, hogy mit igyekezzek tenni. Jézus mindig aktív böjtre bíztat és sohasem öncélú, passzív önsanyargatásra. Például azért mondj le valami ételről, édességről, amit szívesen megvásárolnál, hogy az árát odaadhasd valakinek, aki lehet, hogy még sohasem lakott jól az életben, vagy gyermekként ki tudja, hogy mikor evett egy szeletke csokoládét. És kérhetjük, hogy az Úr adjon figyelmes szívet és nagyobb érzékenységet, hogy észrevehessük, körülöttünk kik is azok, akiknek mi ily módon angyalai lehetünk. Mert bizony itt Szabadkán és környékén is vannak felkarolandók, nem föltétlenül kell, hogy egy távoli kontinensre menjünk. És sokszor nem is kell olyan óriási nagy dolgokra gondolnunk, mert van, akit egy apróbb segítség is boldoggá tehet. Még mindig előttem van az a kép, amikor egy nagymama becsöngetett hozzánk egy kisfiúval a bicikli hátsó ülésén, aki vékony kis kabátkájában eléggé vacogott az őszi hidegben. Nem pénzt, hanem valami játékot vagy színes ceruzát kértek, amire végképp nincs pénzük, hogy megvegyék, az számukra már luxust jelent. Akkor jutott eszembe, hogy annak idején gyűjtöttünk használt játékokat egy erdélyi falucska A böjtről 6 számára, de egy doboz nem fért be az autóba és még mindig ott várakozott a diakóniai szobában az asztal alatt. Kiteregettem belőle a használt játékokat és soha nem fogom elfelejteni annak a kisfiúnak a szemében felcsillanó fényt és örömöt, amikor az egyik használt autó felé nyújt. És hazavitték a törött kezű babát és a kopottas mesekönyvet is, mert a testvérének sem voltak soha ilyen kincsei. És a végén, a segítségen felbátorodva, még valami lázcsillapítót kértek, mert a harmadiknak, a legkisebbnek, nem volt mivel csillapítsák a lázát valamelyik oltás után, egyszerűen nem volt mivel megvegyék a patikából. Most, hogy már nekem is vannak gyermekeim, igazán tudom, hogy milyen óriási dolgot jelenthetett ezeknek a gyermekeknek ez a kis aprócska segítség: a használt játékok és a lázcsillapító. Azt mondja a Példabeszédek könyve aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön. Persze Jézus azt is mondja, hogy úgy tegyél jót, hogy ne kürtöltess magad körül, ne dicsekedj vele, ne tudja a jobb kezed, hogy mit cselekszik a bal, azaz, szinte még te magad se tudjál róla. Szívből és természetesen tedd, minden számítás nélkül, mert ez az a böjt, amit az Úr kedvel. Felolvasott történetünk, a farizeus és vámszedő története, nagyon érdekes és sok szempontból tanulságos történet mind a mai napig. Mind a két embert ott találjuk a templomban, mind a kettő keresi Isten közelségét. Külsőre nem sok különbség lehetett közöttük, mint ahogy közöttünk sem, akik itt ülünk most a templomban. Isten azonban kihangosítja, amit ez a két ember gondol, a ruhájuk alá, a szívükbe lát. A farizeus, a vallásos ember mintapéldánya és egyrészt mindaz, amit tesz nagyon dicséretes és követendő számunkra is. Keresi az Urat, a vele való kapcsolatot, ezért van gyakran a templomban, imádkozik, böjtöl, adakozik - vajon mi gyakoroljuk-e mindebben magunkat, hisz ez az alap, erre épül fel a ház többi része. Mégis, ennek az embernek a hite, a vallásossága valahol kisiklik, valahol eltorzul. Azt olvassuk róla, hogy úgy böjtölt, úgy imádkozott, úgy adakozott, hogy közben másokat lenézett, magát föléjük emelte. Azt gondolta, hogy azzal, amit cselekszik, amelyek különben csupa jó dolgok, érdempontokat gyűjt Isten előtt és ez a gondolkodásmód felfuvalkodottá, elbizakodottá tette. Azt gondolta, hogy ő a minta, hogy mindenki reá kell, hogy hasonlítson. A másik, a vámszedő, összehúzta magát, oly kicsinyek, esetlennek érezte magát és rádöbbent, hogy ő bizony

7 Református Élet rá van szorulva Isten kegyelmére, mert bűnös, még akkor is, ha néha talán böjtöl, adakozik, vagy templomba jön. Jézus példázata szerint ez utóbbi, a vámszedő ment haza megigazulva. S hogy mit üzen számunkra ez a példázat? Először is talán azt, hogy nem érdemes másokkal összehasonlítani magunkat és azt gondolni, hogy bezzeg én! Vagy, hogy én sem vagyok rosszabb másoknál Mert ez ugyan igaz, de Isten nem a másik emberrel hasonlít össze minket, hanem saját magával, nekünk az Ő tükrébe kell belenéznünk, az Ő mérlegén mér le bennünket, s akkor bizony mindannyian híjával találtatunk. Akkor rádöbbenünk, hogy nem azért kell böjtölnünk, adakoznunk, templomba jönnünk, hogy érdempontokat szerezzünk Istennél, hisz a középkorban is sokan azt gondolták és talán még ma is elég gyakori tévhit ez a böjttel kapcsolatosan. A böjt, a jócselekedetek önmagunkért és másokért vannak. Ha szeretjük az Urat, akkor természetes, hogy ebben gyakoroljuk magunkat, de nem azért hogy mindezért az érdemekért egykor majd a mennyországba jussunk. Ennek igazságát szemlélteti a következő viccesnek tűnő, de mégis komoly kis történet. Egy ember meghal, kopogtat a mennyország kapuján és azt mondja szent Péternek, hogy ő be szeretne menni: az lehet, de bevezettük a mennyországba is a kreditrendszert. Csak az jöhet be, akinek van, 1000 kredit pontja - mondja szent Péter. Az ember elgondolkozik és elkezdi sorolni március azokat a jó tulajdonságait, amit úgy gondol, hogy beszámítanak neki és azt mondja: Hívő ember voltam egész életemben, templomba jártam, imádkoztam, a parancsolatokat megtartottam. Hát ez 1 pont - mondja, szent Péter. Az ember megijed, töri a fejét, és tovább sorolja: a szegényeken mindig segítettem, adományokat adtam, a családomnak mindent megadtam. Hát ez még 1 pont - mondja szent Péter. Erre teljesen kétségbeesik, és azt mondja: Hát rajtam már csak a kegyelem segít! Mire szent Péter így szól: Ez 998 pont. Most már bemehet! Bizony így van ez. Míg a farizeus öntelten az érdemeit sorolta, addig a vámszedő rádöbben, hogy őt csak egyedül Jézus mentheti meg, ha ő megsajnálja, megkönyörül rajta, ezért így kiállt fel: Uram, légy irgalmas nekem, bűnösnek! A böjti időszak a bűnbánat időszaka is. Beismeri őszintén, hogy próbálgatunk mi böjtölni, segíteni, jobban szeretni, türelmesebbnek lenni, de mégis oly sokszor nem sikerül igazán és elbukunk, ez bizony nem elég a mennyországhoz, magunkat nem tudjuk megmenteni, bármennyire is törekszünk. Ezért az egyetlen megoldás: Uram, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Te mentheted meg egyedül a lelkem Jézus Krisztus. Te, aki tökéletes voltál és kifizettél helyettem minden tartozást, amikor meghaltál értem a golgotai keresztfán. Ha ehhez a felismeréshez eljutunk, akkor betöltötte célját a böjti időszak. Legyen ez így a mi életünkben is. Ámen. S. Réti Katalin lp. Közösségépítő teadélután a szeretet jegyében A február tizenhetedikei, közösségépítő teadélutánnal egybekötött művészeti kinyilatkoztatáshoz a kalendáriumilag törzskönyvezett szerelmesek napja adta a gyújtószikrát. A Torontálvásárhelyi Református Egyházközség Gyülekezeti Otthonában létrehívott esemény koncepcióját Tatár Ilona, a falu József Attila Művelődési Otthon hajdani vezetője állította össze. Megnyerve kezdeményezéséhez egyúttal a Dalárdát is, amely Tóth Zsolt karnagyuk vezényletével több kórusszámot is előadott. A magyar- és világirodalom nagyjainak szeretet, illetve szerelem ihletésű sorait Tatár Ilona, Tatár Ferenc, Alföldi Eszter, Kovács Julianna, Ribár Gyula, Oláh Katalin, Nedity Anna és Széchenyi Jolán olvasták fel. A felvezető igeszakaszt (Fil. 2, 1-5.) valamint a hozzá kapcsolódó személyes intelmeket nt. Gyenge Károly tiszteletes úr tolmácsolta. Írta és fényképezte: Martinek Imre 7

8 2013. március - Házi Áhítat március Írta: Marton Károly lelkipásztor-esperes Református Élet Jelmagyarázat: E-este, HK-Heidelbergi Káté, É-ének Ajánlott a megjelölt napoknál az igeszakasz olvasása Március 1. Péntek 1 Kor. 3,1-5: Én tehát, testvéreim, nem szólhatok hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Mindjárt felmerül a kérdés, hogy kik a lelkiek, kik a testiek vagy kiskorúak? Mindannyian megszülettünk testben erre a világra. A lelkünk azonban a bűn rabja, azaz a halál állapotában van. Amikor hallgatjuk az Isten drága igéjét, felébredhetünk a bűn álmából és elmondjuk bűneinket a mi Urunk Jézus Krisztusnak, aki értünk meghalt a Golgota keresztjén. Ha ezt őszintén tesszük, akkor az Úr a lelkünket újjászüli és eltörli vétkeinket és a lelkünk elkezd ebben a testben élni, azaz kívánja hallgatni tovább minden nap az igét, örömmel imádkozik a Mennyország Urához, Atyánkhoz, vágyik Isten dicsőségére cselekedni. Egyszóval elkezd lelki életet élni. A korintusi gyülekezetben is sokan újjászülettek, de még sokat kellett nekik hallani az igét, hogy Isten akarata szerint éljenek. Ezért mondja Pál apostol, hogy még testiek vagytok. És tejjel tápláltalak titeket. Azaz az igének csak könnyebb részét magyarázza el nekik, mert nem értenék meg! Ima: Atyám, kérlek szüld újjá bűnös lelkemet, a Jézus Krisztus érdeméért. Ámen E: Ezsd 3, 1-7. É: I. Zsolt. HK: 1-2. Március 2. Szombat 1. Kor. 3, 6-23: Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kivül, amely a Jézus Krisztus. Itt a földön sokan próbálják sokféle alapra építeni életüket. Vannak, akik a pénzre. Vannak, akik a hírnévre, mások a jó poziciókra, pl. a politikában. Sokan a tehetségükkel és testük szép formájával a jól megfizetett reklámokra építenek. Mi, akik kerersztyéneknek valljuk magunkat, mi Krisztusra kell hogy építsük életünket. Mit jelent ez? Kértük az Urat, hogy szülje újjá halott lelkünket, ezután hallgatjuk az igét és Isten segítségével megtartjuk az emberek javára és Isten dicsőségére. Életünket is Krisztusra, a kősziklára helyezzük, tehát amit Jézus parancsol azt tesszük. Ima: Uram taníts a te utadon járni! Ámen. E: Ezsd 3, É: V. Zsolt. HK: 3-5. Március 3. Vasárnap 1Kor. 4, 1-13: mert, aki felettem ítélkezik, az Úr az! Böjt vasárnapja van. Miért kell böjtölnünk? Lehet testileg is böjtölni. Vannak csoportok, akik szeretik az Urat, és ilyenkor nem mennek szórakozni, hanem azt a megspórolt pénzt inkább valaki szegénynek adják. Mások nem esznek luxus élelmet, csipszeket, hanem a rászorulóknak vesznek élelmet, vagy gyerekeiknek befizetnek uzsonnára. A TV nézés helyett lelki újságokat olvasnak. Mások többet imádkoznak a nehéz emberekért, nagygazdákért, hogy az ő szívük is változzon meg. Lehet a munkanélkülieknek valami kis munkát adni, 8 akinek van a ház körül takarítás, vagy a padláson csináljanak rendet, és ők így egy kicsit keresnek. De számtalan módon lehet a rászorulókon segíteni. Betegeket látogassunk meg, szegény gyermekeknek egy kis szerény adományt adjunk. Így az új emberünk erősödik. Ima: Uram annyi ember a Te akaratodból ránk van bízva, ne engedd, hogy csak a saját testünkkel törődjünk! Ámen. E: Ezsd 4, 1-6. É: XXIII. Zs. HK: 7. Március 4. Hétfő 1Kor. 4, 14-21: Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Ebből erednek a szekták, hogy sokan rengeteget tudnak beszélni, de saját eszük szerint, nem a Szentlélek vezetése alatt. Így sokan elhiszik, hogy mit mondanak a nagy beszédűek, de jótett nincs mögötte. Isten azt akarja, hogy az Ő erejével tudjunk tűrni, szenvedni a kritizálóktól. Tudjunk a beteghez beszélni és időt szakítani a meglátogatásukra. És adakozni is tudjunk az egyház javára, hogy a lelkész sokfelé mehessen és hirdethesse az Igét. A nagy beszéddel lehet ideig-óráig eredményt elérni, de hosszútávon semmit. Legyünk inkább az imádságban nagybeszédűek és imádkozzunk az egyház erősödéséért, számbeli növekedéséért. Azért, hogy sokan vágyjanak újjászületni. Ima: Uram, könyörülj a sötétben, halálban lévő hitetlen testvéreinkért, hogy ők is megvilágosodjanak! Ámen. E: Ezsd. 4, É: LXXVII Zs. HK: Március 5. Kedd 1Kor 5.rész: Levélben már megírtam, nem szabad kapcsolatot tartani paráznákkal. Van testi paráznaság és van lelki paráznaság. A testiről tudjuk mi az, de a lelkit tudjuk-e mi az? Az, amikor valamit, vagy valakit Isten helyébe helyezünk. A babonaság. A horoszkópban jobban hiszünk, mint a Biblia tanításában. Ilyen még a kártyavetés, tenyérjóslás, és mind ezek a praktikák. Ekkor ezekkel a Sátánhoz fordulunk. Mi Jézus Krisztus mennyassszonyai vagyunk. Mit szól a földi vőlegény, ha a menyasszonya más férfiakkal ölelkezik, kedveskedik? Hát nem áll szóba többet a menyasszonyával. Hiába mentegetőzik a mennyasszony, hogy csak ezt vagy azt szerettem volna a férfiaktól megtudni. Nem! Ez már paráznaság, mégpedig lelki paráznaság. Roppant mértékben lelki paráznaságot követ el a mai ember az Úr ellen. Ezt útálja az Úr és nem vagyunk továbbá menyasszonyai. Látjuk milyen kárt, borzalmakat hozott be a világba a bűn? Nagyon istentelenek lettünk, még a legjobb emberek is. Csak mivel nem hallgatják az Igét, és nem olvassák az egyházi lapokat, és nem imádkoznak, így sejtelmük sincs, hogy a lelkük tiszta sötét, fekete a bűntől. Ima: Uram szeretném, ha megtisztítanál a Te drága véreddel minden bűntől. Ámen!

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com MÁJUS 2013 Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. 1 Sám.16,7 2013. május Református Élet Jézus

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com AUGUSZTUS 2012 Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 1Sám. 2,2 2012.

Részletesebben

Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké.

Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké. örömhírlap 16. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2011. Újkenyér A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Magasztalás-hálaadás TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Van örömed? 1 Keresztkérdések 3 Első helyen? 6 Kegyelemből

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./5. szám. Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./5. szám. Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./5. szám Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái. (Hós 14,6) 2 2010 / 5 Azt hiszem, mindenki szeretne kiváltságos személy lenni,

Részletesebben

Lomtalanítás: az Isten előtt

Lomtalanítás: az Isten előtt 2012. február Református Élet Lomtalanítás: az Isten előtt Kétféle lomtalanításról óhajtok írni. Egyik a szemmel látható (nagyvárosokban pl. Bécsben, Budapesten, stb.) - kézzel fogható, látható lomtalanítás,

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

antenna A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

antenna A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA antenna A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006. különszám Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek,

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A 2015. Január Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.

Részletesebben

Péter második levele 3,18: Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében.

Péter második levele 3,18: Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. 2012. november 1. csütörtök A példabeszédek könyve 10,12: A gyűlölet viszályt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet. Ha a gyűlölt viszályt teremt, akkor vissza is lehet következtetni, s azt

Részletesebben

ÖRÖM MON DÓ A ZUG LÓI RE FOR MÁ TUS GYÜ LE KE ZET LAP JA

ÖRÖM MON DÓ A ZUG LÓI RE FOR MÁ TUS GYÜ LE KE ZET LAP JA ÖRÖM MON DÓ A ZUG LÓI RE FOR MÁ TUS GYÜ LE KE ZET LAP JA 2010. 2. szám Ébredjetek, mert Isten úgy szeret! Ha idős, hívő reformátusokkal beszélgetünk, gyakran előtör belőlük a vágy, hogy bárcsak adna Isten

Részletesebben

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3:11 A Pécs-Somogyi

Részletesebben

MANNA. Megérkezett. Isten (cipősdoboz) ajándéka. Kárász Izabella. VII. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2011.

MANNA. Megérkezett. Isten (cipősdoboz) ajándéka. Kárász Izabella. VII. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2011. VII. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Megérkezett Advent után, mikor a Csendnek vége lesz, Az égi fény jelzi: megérkezett, Piros szívek arany húrján majd felkacag A Hozsánna, Dicséret és

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

~ ~ ~ ÚTRAVALÓ FÉNYSUGÁR A LELKEDNEK. I. ÉVF. 7. SZÁM 201 2. OKTÓBER (Alapítási év: 2002) MI AZ ÉLET ÉRTELME?

~ ~ ~ ÚTRAVALÓ FÉNYSUGÁR A LELKEDNEK. I. ÉVF. 7. SZÁM 201 2. OKTÓBER (Alapítási év: 2002) MI AZ ÉLET ÉRTELME? FÉNYSUGÁR A LELKEDNEK I. ÉVF. 7. SZÁM 201 2. OKTÓBER (Alapítási év: 2002) IGEMAG A szeretet türelmes, a szeretet jóságos. A szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi

Részletesebben

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! IX. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Karácsony-éjjel Karácsony-éjjel szól az üzenet: E bűnös világba Krisztus született. Lejött értem, érted

Részletesebben

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com 2014. Május Jézus mondja: Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Máté 28,19a 2014. május Református Élet KÖSZÖNTÉS BUDAPESTRŐL

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

Evangéliumi folyóirat. Vetés és Aratás. ...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 2006/1. 44. évfolyam 1.

Evangéliumi folyóirat. Vetés és Aratás. ...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 2006/1. 44. évfolyam 1. Evangéliumi folyóirat 2006/1...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 44. évfolyam 1. szám HA ÉLNI AKARSZ Ha élni akarsz, de nemcsak itt a múló időben, hanem azon is túl örökkön

Részletesebben

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk! A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./4. szám Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 2 2007 / 4 Taps készen várom-e az urat? Éjfélre jár. Úgy találomra csak Kinyitottam hirtelen

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

A MEGBOCSÁTÁS FÜLE LAJOS

A MEGBOCSÁTÁS FÜLE LAJOS Óvodánkban közel fél éve elindult a Bibliakör, ami nagy áldás, hiszen nem egyházi óvoda vagyunk, és a hozzánk járó gyerekek nagy része nem hívő családban él. Az, hogy a családok mennyire érdeklődőek és

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A :

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A : IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2013/ II. NEGYEDÉV 48. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE A : A damaszkuszi út reménye Elérni a felnőttkort A feltámadás bizonyossága Ki méltó...? A lelkiismeret

Részletesebben

K I Á L T S Mit Kiáltsak?

K I Á L T S Mit Kiáltsak? K I Á L T S Mit Kiáltsak? Minden test fű és minden szépsége mint a mező virága! Megszáradt a fű, elhullt a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Az Őskeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2006/10

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./5. szám...hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. 1.Thessz 4,14 2

Részletesebben