Telepengedélyezési és bejelentés kötelezett ipari tevékenységi ügyek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Telepengedélyezési és bejelentés kötelezett ipari tevékenységi ügyek"

Átírás

1 Telepengedélyezési és bejelentés kötelezett ipari tevékenységi ügyek Ügyleírás: A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet (a továbbiakban R) tartalmazza a bejelentés és telepengedély alapján gyakorolható ipari tevékenységek folytatásának szabályait. 1.1 Bejelentésre vonatkozó szabályok: A bejelentés alapján gyakorolhatók a R 1. számú mellékletben meghatározott ipari tevékenységek, a R 2. számú mellékletben meghatározott ipari tevékenységek akkor, ha külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen végzik a tevékenységet, nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményen önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetéssel 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi vagy végleges fennmaradási engedéllyel rendelkezik. A bejelentés-köteles tevékenységek a tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytathatók. Sellye város közigazgatási területén a bejelentéshez kötött ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően a R által előírt adattartalmú formanyomtatványon köteles a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet. A jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 18. (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. Amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja. Amennyiben a telepen a bejelentés-köteles tevékenység végezhető a jegyző a telepet nyilvántartásba veszi. A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt kézbesítés útján megküldi a bejelentőnek, a R 4. -ban felsorolt szakhatóságoknak, valamint a 9. (1) bek a)-b) pontjában megjelölt hatóságoknak. A R 4. a)-b) és d)-f) pontjában megjelölt elsőfokú hatóságok a bejelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül a telepen ellenőrzést folytatnak le, ha a tevékenyégre a R 4. -ában meghatározott követelmények vonatkoznak, illetve ha a tevékenység az ott megjelölt hatásokkal járhat. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siklósi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a bejelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül a telepen ellenőrzést folytat le, ha a tevékenység a R 5. számú mellékletben a bejelentett tevékenység szerepel. Hivatkozott hatóságok az ellenőrzést követő nyolc napon belül annak eredményéről tájékoztatják a jegyzőt. A telep működésével kapcsolatos - a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 97. (2) bekezdésében meghatározott - figyelemfelhívás esetén az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi főfelügyelőség szükség szerint megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket, illetve megkeresi a jegyzőt. 1

2 1.2 Telepengedélyezésre vonatkozó szabályok: A rendelet 2. számú mellékletében található tevékenységek kivéve amelyek bejelentés alapján végezhetők - csak jogerős telepengedély birtokában kezdhetők meg, illetve folytathatók. Sellye város közigazgatási területén a telepengedély köteles tevékenység gyakorlója a R által előírt adattartalmú formanyomtatványon köteles Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez telepengedély iránti kérelmet benyújtani. A jegyző a telepengedély iránti kérelem beérkezését követően köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 18. (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. A jegyző a telepen helyszíni szemlét tart, amelyről értesíti a) a kérelmezőt; b) a teleppel közvetlenül szomszédos - a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosát, társasház esetében a közös képviselőt, illetve az intézőbizottság elnökét, lakásszövetkezet esetében az elnököt-, melyek adataikat, az Ingatlan nyilvántartási hatóság megkeresése útján a jegyző hivatalból szerzi be. c) az eljárásban közreműködő szakhatóságokat (R 4. ) Az értesítésben a jegyző felhívja a b) pontban megjelöltek távolmaradásuk a szemle megtartását nem akadályozza. figyelmét, hogy Távolmaradás esetén a szemle időpontja előtt a jegyzőhöz írásban beadott észrevételeket a jegyző a szemlén ismerteti. A szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásukat a szemle megállapításairól felvett jegyzőkönyvbe mondhatják. A helyszíni szemléről a jegyző jegyzőkönyvet készít, a jegyzőkönyv egy-egy példányát megküldi azoknak a személyeknek, akiket a szemle időpontjáról értesített. A jegyző a telepengedélyt akkor adja ki, ha megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen végezhető, illetve a szakhatósági hozzájárulások, alapján megállapítja, hogy a telep megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A jegyző megfelelő határidő kitűzésével kötelezheti a telepengedély jogosultját meghatározott átalakítások vagy változtatások elvégzésére, illetve intézkedések megtételére. A jegyző a telepet a telepengedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi. 1.3 Nyilvántartási adatokban, tevékenység végzőjének személyében (jogosult személyében történő változás), tevékenységi körben bekövetkezett változások: Nyilvántartási adatokban bekövetkezett változásra vonatkozó szabályok: Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást - az ipari tevékenység változtatását ide nem értve - haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek. A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi. Telepengedély-köteles tevékenység esetében a jegyző a nyilvántartásba való bejegyzést követően, a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki Jo gosult személyében történő változásra vonatkozó szabályok: Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változás esetén a jegyző bejelentés-köteles tevékenység esetén a változást a nyilvántartásba bejegyzi, telepengedély-köteles tevékenység esetében a jegyző a nyilvántartásba való bejegyzést 2

3 követően, a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki. A változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni Tevékenységi körben bekövetkezett változásra vonatkozó szabályok: Tevékenység megszűnése: Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és - telepengedély-köteles tevékenység esetében - a telepengedélyt leadni. A telepet a jegyző törli a nyilvántartásból Telepen folytatott tevékenységi kör bővítés: A telepen folytatott ipari tevékenység változása esetén az 1.2, 1.3 pontokban leírtak szerinti eljárást kell lefolytatni. Az adatváltozásról a jogosult személyében történő változásról, valamint a tevékenység megszüntetéséről a bejelentés-köteles tevékenység esetén a jegyző értesíti a bejelentőt, a R 4. -ban megjelölt hatóságokat, telepengedély köteles tevékenység esetén az eljárásban részt vett hatóságokat, mindkét esetben a R 8. a)-b) pontjában megjelölt hatóságokat. 1.4 A tevékenység végzésére vonatkozó szabályok megsértésének jogkövetkezményei: Abban az esetben, ha az ipari tevékenység folytatója tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy telepe a hatályos jogszabályi, valamint az engedély alapját képező feltételeknek nem felel meg, illetve a R 11. (2) bekezdésében előírt követelményeket nem teljesíti, és felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket a jegyző hivatalból vagy a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának ellenőrzésére egyébként jogosult más hatóság kezdeményezésére, az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra, a tevékenység telephelyen történő gyakorlását felfüggesztheti, valamint a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam meghatározásával vagy más módon korlátozhatja, vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja Termelő t evékenység esetén: Amennyiben a tevékenység folytatója a) telepengedély-köteles tevékenységet folytat telepengedély nélkül vagy bejelentésnélkül, vagy köteles tevékenységet folytat bejelentés b) a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak, A jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, illetve a telepet törli a nyilvántartásból. A jegyző a telepengedély visszavonásáról, illetve a tevékenység megtiltásáról szóló határozatát közli az ipari tevékenység folytatójának és a R 4. -ban, valamint a 9. (1) bekezdés a)-b) pontjában megjelölt hatóságoknak A szolgáltatási törvény hatálya alá tartozó tevék enységek esetén: Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentés-köteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és a) ha a szolgáltató egyébként megfelel az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, hivatalból nyilvántartásba veszi, vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi; vagy b) ha a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az adott 3

4 szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását. Illetékesség Szükséges okiratok: Az ügyet intéző osztály: Telephely fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője. Szükséges okiratok: Bejelentés-köteles tevékenység esetén a bejelentéshez eredetben, vagy másolatban eredeti bemutatása mellett csatolni kell: -nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével); -haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okiratot. Telepengedély-köteles tevékenység esetén a kérelemhez eredetben, vagy másolatban eredeti bemutatása mellett csatolni kell: - a telep helyszínrajzát; - nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével); - haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okiratot; - eljárási és szakhatósági igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló okiratot. Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztály 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1. Ügyfélfogadás: hétfő, kedd, péntek: szerda: ; 12, csütörtök: szünnap Ügyintézők és elérhetőségük: Varga István ügyintéző Városháza, emelet 2. számú iroda Tel.: (73) /45 Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje: Városháza, emelet 2. számú iroda Tel.: (73) /45 A telepengedély iránti kérelmet, és bejelentést be lehet nyújtani postai úton a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztályához a 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1. számra címzett borítékban, illetve személyesen ügyfélfogadási időben a 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1. Fsz Titkárság, valamint az ügyintézőnél, emelet 2- es irodában. A természetes személy ügyfél, ha jogszabály azt nem zárja ki, kérelmét lakcíme, illetve a foglalkoztatójának székhelye, telephelye szerinti székhelyű, azonos hatáskörű hatóságnál, ennek hiányában pedig a lakcíme vagy munkahelye szerint illetékes jegyzőnél is előterjesztheti, aki azt öt napon belül továbbítja a hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz. 4

5 A kérelem valamennyi pontjának kitöltése kötelező, ellenkező esetben hiánypótlási felszólításra kerül sor. A hiányosan benyújtott bejelentés meg nem tettnek minősül. 30 nap, 30 nappal meghosszabbítható Eljárási, szakhatósági díjak mértéke, befizetés módja: Engedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 1. (1) bekezdése értelmében a telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásban 5000 forint. A díjat a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályán lehet befizetni. Ügyintézés határideje és díja Bejelentés 8 nap, telepengedély 30 nap, egyszer hosszabbítható. A bejelentés, valamint a nyilvántartásban feltüntetett adatok módosításával kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj mértékéről a jelenleg hatályos BM rendelet nem tartalmaz szabályokat, ezért ezek tekintetében igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni. Szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díja k: Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Vízügyi Felügyelőség Ft, a számú számlaszámra történő átutalással. Az alkalmazott jogszabályok: Baranya Megyei Kormányhivatal Siklósi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete Ft, a számú számlaszámra történő átutalással. -57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól, -35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról, évi XCIII. évi törvény az illetékekről, -89/1988. (XII. 20.) MT. rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról, évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről (27. (6)), évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól, -9002/2007. (SK 3.) KSH-közlemény a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről kiadott TEÁOR 03 és TEÁOR 08 közötti fordítókulcsról, -2007/2. KSH tájékoztató a gazdasági tevékenységek új osztályozási rendszerérõl, évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi III. törvény a polgári perrendtartásról, -188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás 5

6 irataiban lévő személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről, -180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról, -42/2009. (IX. 15.) IRM rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő hatósági közvetítők, tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól, valamint a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet módosításáról, -14/2008. (VI. 27.) IRM. rendelet a tanúk költségtérítéséről, -335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, -78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól, -25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról (3/A..) -335/2012. (XII. 4.) Korm. Rendelet a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentés módosításmegszüntetés 6

7 Ügyleírás: Illetékesség Szükséges okiratok: Az ügyet intéző osztály: Bejelentés kereskedelmi tevékenység megkezdéséről, adatmódosítás A Kormány kereskedelmi és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. tv. szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazása kivételével, továbbá a 26. (1) bekezdésében foglalt kivétellela) a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint az üzleten kívüli kereskedelem esetében a 6. (1), (2) és (4)-(7) bekezdése, a kereskedelemről szóló évi CLXIV. tv. 3. (1) bekezdése, 6/G. a) pontja, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9. (1), (4) és (5) bekezdése tekintetében a kereskedő székhelye szerinti település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét, b) az a) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében e rendelet, a Kertv. 3. (1) és (5)-(8) bekezdése, 5. (5) bekezdése, 6. (2) bekezdés a) pontja, 6. (5) bekezdése, 6/G. a) és b) pontja, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9. (1), (4) és (5) bekezdése tekintetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. A bejelentéshez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett/ csatolni kell: nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével); haszonélvezet esetében ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot, közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot; védett intézmény védőtávolságán belül szeszes italt árusító nem melegkonyhás vendéglátó üzlet esetén az intézmény hivatali működési idejét igazoló okiratot, a vámhatóság előzetes véleményét, és a rendőrhatóság előzetes véleményét tanúsító okiratot; A jegyző szerzi be: a tulajdonjogot igazoló tulajdoni lapot Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztály 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1. Városháza, emelet 2. számú iroda Tel.: (73) /45 Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztály Városháza, emelet 2. számú iroda Tel.: (73) /45 Ügyfélfogadás: hétfő, kedd, péntek:

8 szerda: ; 12, csütörtök: szünnap Tel.: (73) Fax: (73) /20 A kérelmet postai úton, illetve ügyfélfogadási időben személyesen lehet benyújtani. A természetes személy ügyfél, ha jogszabály azt nem zárja ki, lakcíme illetve a foglalkoztatójának székhelye, telephelye szerinti székhelyű, azonos hatáskörű hatóságnál, ennek hiányában pedig a lakcíme vagy munkahelye szerint illetékes jegyzőnél is előterjesztheti, aki azt haladéktalanul továbbítja a hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz. A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a szolgáltatót a 23. (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi, kivéve, ha a bejelentés alapján folytatott ellenőrzési eljárás keretében megállapította, hogy a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó jogszabályban foglalt előírásoknak. Ügyintézés határideje és díja 8 nap Az eljárás illetékköteles, melyet a kérelem benyújtásával egy időben, illetékbélyegben kell leróni. (elektronikus úton történő teljesítésére nincs lehetőség) Ft értékű illetékbélyeg-köteles. Az alkalmazott jogszabályok: évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól, évi CLXIV. törvény a kereskedelemről, 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről, évi CXV. törvény az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégekről, évi IV. törvény a gazdasági társaságokról, évi V. törvény a cégnyilvánosságokról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról, évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről, évi XLII. törvény a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól, évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről, évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól, évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, évi XCIII. törvény az illetékekről évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról, évi CXXXIII. törvény a társasházakról, 180/2005. (IX. 9.) Korm. rend. a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes 8

9 Egyéb fontos tudnivalók költségmentesség megállapításáról, 188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről, 42/2009. (IX. 15.) IRM rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő hatósági közvetítők, tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól, valamint a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet módosításáról, 14/2008. (VI. 27.) IRM. rend. a tanúk költségtérítéséről 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 6/2008. sz. jegyzői utasítás DMJV Polg. Hiv. Iratkezelési Szabályzatáról, 78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól, 79/2004. (IV. 19.) Korm. rend. a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről A kereskedő, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles igazolni, hogy eleget tett a kereskedelmi tevékenység bejelentési kötelezettségének, továbbá megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek. Az üzletben működő biztonsági szolgálat nevéről és székhelyéről, működésének vásárlókat érintő szabályairól a vásárlókat jól láthatóan tájékoztatni kell. A kereskedőnek rendelkeznie kell a forgalmazott termék saját előállítású termék esetén a termékhez felhasznált nem saját előállítású termék eredetét hitelt érdemlően igazoló bizonylattal. A kereskedő köteles biztosítani, hogy a vásárló a megvásárolni kívánt termék jellegétől függően, annak méretét, súlyát, illetve használhatóságát ellenőrizhesse az üzletben vagy egyéb kereskedelmi formák esetében ha a termék rendelkezésre bocsátásakor mind a kereskedő vagy annak képviselője, mind pedig a vásárló jelen van. Egyes termékek kiskereskedelmi tevékenység keretében való értékesítéséhez az azt végző személynek a kereskedelemért felelős miniszter rendeletében meghatározott szakképesítéssel kell rendelkeznie. Az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a kereskedelmi hatóság által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú vásárlók könyvét kell elhelyezni. A vásárlók könyveként nyomdai úton előállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös méretű lapot tartalmazó nyomtatvány alkalmazható. A kereskedő köteles az üzlet nyitvatartási idejét a működési engedély iránti kérelemben, illetve a az abban bekövetkező változást az azt megelőző nyolc napon belül a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. Szálláshely üzemeltetési engedély kiadása 9

10 Ügyleírás: Illetékesség: Szükséges okiratok: Az ügyet intéző osztály: A kereskedelemről szóló évi CLXIV. Törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. -a alapján: szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott tartózkodást, pihenési is magába foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Kormányrendelet 3. -a szerint: (1) A Kormány a Kertv. 6/D. -a, 6/G. f) pontja és a szálláshely- szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben a Kertv. 9. -a tekintetében kereskedelmi hatóságként a szálláshely fekvése szerinti illetékes települési önkormányzat, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. (2) A Kormány a szálláshely-szolgáltatási tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a jegyzőt jelöli ki. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.(X.20.) számú kormányrendelet 6. (2) bekezdése szerint a szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell: a) nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével, b) haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot, c) közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot. Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztály 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1. Városháza, emelet 2-es iroda Ügyfélfogadási rend: Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje: Hétfő, kedd, péntek: Szerda: és Csütörtök : szünnap ügyintézőnél, emelet 2-es iroda Ügyintézők és elérhetőségük: Varga István, emelet 2-es iroda, Tel.: (73) /45 A szálláshely üzemeltetési engedély iránti kérelmet be lehet nyújtani postai úton a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Építési és 10

11 Városüzemeltetési Osztályához a 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1. számra címzett borítékban, illetve személyesen ügyfélfogadási időben a 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1. Fsz Titkárság, valamint az ügyintézőnél, emelet 2- es irodában. Ügyintézés határideje és díja Az alkalmazott jogszabályok: Egyéb fontos tudnivalók 30 nap, 30 nappal meghosszabbítható Ft illeték (illetékbélyegben) 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely- engedély kiadásának rendjéről üzemeltetési évi CLXIV. törvény a kereskedelemről évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól évi XCIII. törvény az illetékekről Az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre (a továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a következőkről: a) fogadott vendégek száma, és b) a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma. Az a) és b) pontja szerinti adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni. Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás személyes adatokat nem tartalmazhat. Felhívom a figyelmét, hogy: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 6. (6) bekezdése szerint: Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell. Üzlet működési engedéllyel kapcsolatos tájékoztató 11

12 Ügyleírás: Illetékesség: Szükséges okiratok: Az ügyet intéző osztály: Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje: Ügyintézés határideje és Működési engedély kérelem, módosítás, megszüntetés A Kormány kereskedelmi hatóságként és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI.tv. szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazása kivételével, továbbá a 26. (1) bekezdésében foglalt kivétellel - a) a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint az üzleten kívüli kereskedelem esetében a 6. (1), ( 2) és (4)-(7) bekezdése, a kereskedelemről szóló évi CLXIV. tv. 3. (1) bekezdése és (5) bekezdése, 6/G. a) pontja, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9. (1), (4) és (5) bekezdése tekintetében a kereskedő székhelye szerinti település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét, b) az a) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében e rendelet, a Kertv. 3. (1) és (5)-(8) bekezdése, 5. (5) bekezdése, 6. (2) bekezdés a) pontja, 6. (5) bekezdése, 6/G. a) és b) pontja, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9. (1), (4) és (5) bekezdése tekintetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett/ csatolni kell: - nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével) - haszonélvezet esetében (ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező) a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot, - közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot. A jegyző szerzi be: a szakhatóságok hozzájárulását, a tulajdonjogot igazoló tulajdoni lapot. Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztály 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1. Városháza, emelet 2-es iroda Ügyfélfogadási rend: hétfő, kedd, péntek : szerda: ; csütörtök : szünnap A kérelmet postai úton, illetve ügyfélfogadási időben személyesen lehet benyújtani. A természetes személy ügyfél, ha jogszabály azt nem zárja ki, lakcíme illetve a foglalkoztatójának székhelye, telephelye szerinti székhelyű, azonos hatáskörű hatóságnál, ennek hiányában pedig a lakcíme vagy munkahelye szerint illetékes jegyzőnél is előterjesztheti, aki azt haladéktalanul továbbítja a hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz. 30 nap, mely annak letelte előtt egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. 12

13 díja: Az ügyintézési határidőbe nem számít be: - a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama, - a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36. (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő, - a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, - a szakhatóság eljárásának időtartama, - az eljárás felfüggesztésének időtartama, - a Ket. 70. (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama, - a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama, - a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő, - a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, - a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama. Az eljárás illeték köteles, melyet a kérelmen a benyújtásával egy időben, illetékbélyegben kell leróni. (elektronikus úton történő teljesítésére nincs lehetőség). A kérelem benyújtásával egy időben igazolni kell az eljárásban részt vevő szakhatóságok eljárási díjának megfizetését is. Az alkalmazott jogszabályok: Ft értékű illetékbélyeg-köteles: új üzletkör(ök) felvétele Ft értékű illetékbélyeg-köteles: a kereskedő nevének megváltozása a kereskedő cégnevének módosulása, megváltozása a kereskedő székhelyének megváltozása a kereskedő statisztikai számjelének megváltozása minden más, a működési engedélyben feltüntetett adat megváltoztatása, módosítása a változtatások számára tekintet nélkül az üzlet használatára jogosult személyében történő változás Szakhatóságok eljárási díjai (készpénz átutalási megbízás útján fizetendő): Baranya Megyei Kormányhivatal Siklósi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete a számú számlaszámra történő átutalással, közreműködői igazgatási szolgáltatási díjai: - Közegészségügyi hozzájárulás adásának díja 1000 m2 alapterületig: Ft m2 alapterület felett: Ft. A Baranya-megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siklósi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részére pirotechnikai termékek forgalmazása esetén a szakhatósági eljárás díja: Ft. Az eljárásban részt vevő további szakhatóságok eljárásai díjmentesek. 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről, 13

14 Egyéb fontos tudnivalók: évi CLXIV. törvény a kereskedelemről, évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól, évi CXV. törvény az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégekről, évi IV. törvény a gazdasági társaságokról, évi V. törvény a cégnyilvánosságokról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról, évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről, évi XLII. törvény a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól, évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről, évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól, évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról, évi XCIII. törvény az illetékekről évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról, évi CXXXIII. törvény a társasházakról, 180/2005. (IX. 9.) Korm. rend. a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról, 188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről, 42/2009. (IX. 15.) IRM rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő hatósági közvetítők, tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól, valamint a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet módosításáról, 14/2008. (VI. 27.) IRM. rend. a tanúk költségtérítéséről 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól, 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről A 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet 3. számú mellékletében meghatározott termékek kizárólag üzletben forgalmazhatók: 1. dohánytermékek 2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények 3. az egyes festékek, lakkok, és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek 4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik 14

15 5. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és közepes tűzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel 6. növényvédő szerek és hatóanyagaik 7. nem veszélyes hulladék 8. A és B tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag A működési engedélyezési eljárásban külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az üzlet, valamint - a külön jogszabály szerinti vásáron és piacon, valamint a bevásárlóközpontban lévő üzlet kivételével - az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök. A kereskedő, illetve alkalmazottja ellenőrzéskor eredeti okirattal vagy másolattal köteles igazolni, hogy rendelkezik működési engedéllyel, továbbá megfelel a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek. Az üzletben működő biztonsági szolgálat nevéről és székhelyéről, működésének vásárlókat érintő szabályairól a vásárlókat jól láthatóan tájékoztatni kell. A kereskedőnek rendelkeznie kell a forgalmazott termék saját előállítású termék esetén a termékhez felhasznált nem saját előállítású termék eredetét hitelt érdemlően igazoló bizonylattal. A kereskedő köteles biztosítani, hogy a vásárló a megvásárolni kívánt termék jellegétől függően, annak méretét, súlyát, illetve használhatóságát ellenőrizhesse az üzletben vagy egyéb kereskedelmi formák esetében ha a termék rendelkezésre bocsátásakor mind a kereskedő vagy annak képviselője, mind pedig a vásárló jelen van. Egyes termékek kiskereskedelmi tevékenység keretében való értékesítéséhez az azt végző személynek a kereskedelemért felelős miniszter rendeletében meghatározott szakképesítéssel kell rendelkeznie. Az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a kereskedelmi hatóság által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú vásárlók könyvét kell elhelyezni. A vásárlók könyveként nyomdai úton előállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös méretű lapot tartalmazó nyomtatvány alkalmazható. A kereskedő köteles az üzlet nyitvatartási idejét a működési engedély iránti kérelemben, illetve a az abban bekövetkező változást az azt megelőző nyolc napon belül a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. Z enés, táncos rendezvényekkel kapcsolatos eljárás 15

16 1.1 A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) tartalmazza a zenés, táncos rendezvények engedélyezésére, tartására vonatkozó szabályokat: Rendezvénytartási engedély birtokában tarthatók azok az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvények, amelyeket a) 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiségben, vagy olyan építményben, építményen, tartanak, amelyben 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiség van, illetőleg amelyen (pl híd, kilátó) bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható. b) az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja. A rendelet értelmezése szempontjából: Ügyleírás: zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni; alapterület: a látogatók rendelkezésére álló nettó hasznos alapterület (az alapterület beépített bútorokkal csökkentve); rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény; alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény. A rendeletet hatálya nem terjed ki: a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre; b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre; c) a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási szertartásokra, rendezvényekre; d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre. Sellye város közigazgatási területén az engedélyköteles zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője a R által előírt adattartalmú rendezvénytartási engedély iránti kérelmet köteles a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez benyújtani. (A kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány a kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók letölthetőek.) A kérelem a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szerinti működési engedély iránti kérelemmel, valamint a bejelentéssel együtt is benyújtható. Ebben az esetben a szakhatóságok az ellenőrzést mind az engedély, 16

17 mind a működési engedély feltételei vonatkozásában egyszerre folytatják le. A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység bejelentésével egyidejűleg benyújtott engedély iránti kérelem esetében a hatósági ellenőrzéseket mind az engedély, mind a bejelentett kereskedelmi tevékenység feltételei vonatkozásában egyszerre, az engedély kiadását megelőzően kell lefolytatni. A bejelentést követő harminc napon belül nincs szükség újabb hatósági ellenőrzések lefolytatására. Az engedélyezési eljárásban az alábbi szakhatóságok vesznek részt: a) Baranya Megyei Kormányhivatal Siklósi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben b) Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztály, vagy Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal a meglévő építmény tekintetében az általános érvényű kötelező építésügyi előírásoknak, a helyi építési szabályzatnak és a szabályozási terveknek való megfelelés kérdésében, kivéve, ha ugyanerre a rendeltetésre vonatkozóan az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül használatbavételi vagy fennmaradási engedélyt adott ki, c) Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siklósi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a jogszabályban előírt tűzvédelmi követelmények érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben d) Siklósi Rendőrkapitányság a tevékenység közbiztonságra gyakorolt hatásával, a személy- és vagyonbiztonsággal kapcsolatos szakkérdésekben. A jegyző az engedélyezési eljárásban részt vevő szakhatóságokkal közösen helyszíni szemlét tart, amelyről értesíti a) a kérelmezőt; b) a rendezvény helyszínéül szolgáló építmény, helyiség tulajdonosát; c) hatásterületen élő ügyfeleket hirdetményi úton; d) az eljárásban közreműködő szakhatóságokat (R 3. (4)); e) az Országos Mentőszolgálatot. Az értesítésben a jegyző felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy távolmaradásuk a szemle megtartását nem akadályozza. Távolmaradás esetén a szemle időpontja előtt a jegyzőhöz az ügyfél által írásban beadott észrevételeket a jegyző a szemlén ismerteti. A szakhatóságok állásfoglalásukat a szemle megállapításairól felvett jegyzőkönyvbe foglalhatják. A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a zenés, táncos rendezvényt nyilvántartásba veszi, és igazolást állít ki. A jegyző az engedély tárgyában hozott határozatot közli: a) a helyszíni szemléről értesült személyekkel és szakhatóságokkal; b) a Baranya Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséggel, valamint 17

18 c) a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, azt a jegyző az önkormányzat honlapján közzéteszi. 1.2 Nyilvántartási adatokban bekövetkezett változás, tevékenység megszűnése: Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek. A jegyző az adatokban bekövetkezett változást a bejelentés alapján a nyilvántartásba bejegyzi, és a módosított adatoknak megfelelő engedélyről szóló igazolást ad ki. Amennyiben a módosítás olyan jellegű, hogy az valamely szakhatóság jogkörét érinti, arról a jegyző az érintett szakhatóságot értesíti. Amennyiben a szakhatóság nyilatkozata alapján szükséges, a jegyző új engedélyezési eljárást folytat le. A tevékenység megszüntetését az igazolás leadásával egyidejűleg haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek. A bejelentés alapján a jegyző az engedélyt visszavonja, és a zenés, táncos rendezvényt törli a nyilvántartásból. A jegyző a nyilvántartásban foglalt adatokban bekövetkezett változást, valamint az adatváltozás tárgyában hozott határozatot haladéktalanul közli az a) engedélyezési eljárásban részt vevő szakhatóságokkal; b) a Baranya Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséggel, valamint c) a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával. 1.3 A zenés, táncos rendezvény szervezőjére, biztonsági személyzetére vonatkozó szabályok: A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi. Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagjának biztonságszervezői, legalább három tagjának rendezvénybiztosító képzettséggel kell rendelkeznie. (E képesítés vizsgakövetelményeit az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet tartalmazza.) A biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni. 1.4 A zenés, táncos rendezvényt üzemeltető, szervező kötelezettségei: A rendezvény szervezőjének feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse, hogy nem várható-e a rendezvény biztonságát veszélyeztető időjárás, valamint felel a biztonsági tervben és a vonatkozó tűzvédelmi előírásokban meghatározott rendelkezések megtartásáért, ha az időjárás a rendezvény biztonságát veszélyezteti, szükséges esetben 18

19 gondoskodik a rendezvény felfüggesztéséről. A biztonsági terv tartalmazza: a) a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és eltávozás rendjét; b) a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét; c) a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását; d) a biztonsági személyzet létszámát; e) az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint f) szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet. A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért az üzemeltető és a szervező felel. A zenés, táncos rendezvény szervezője gondoskodik elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről. 1.5 A zenés, táncos rendezvényt üzemeltető, szervező jogai: Amennyiben ezt előre meghirdette, korlátozhatja a fiatalkorúak zenés, táncos rendezvény helyszínére való belépését olyan módon, hogy a zenés, táncos rendezvény helyszínére történő belépést az életkort igazoló okmány előzetes felmutatásához kötheti. A beléptetést a fiatalok alkohollal történő kiszolgálásának megelőzése, esetleges alkoholfogyasztásuk ellenőrizhetősége érdekében a fiatalkorúak számára megkülönböztető jelzéssel ellátott belépőjegyhez (kártyához, karszalaghoz) kötheti. 1.6 A zenés, táncos rendezvények elle nőrzésére jogosult hatóságok: A zenés, táncos rendezvények ellenőrzésére jogosult: a) a jegyző; b) valamennyi, az engedélyezési eljárásban részt vett szakhatóság; c) bármely hatóság, amelyet más jogszabály az ellenőrzésre feljogosít. Az ellenőrzésre jogosult hatóságok (a továbbiakban: hatóság) ellenőrzési tevékenységét a jegyző hangolja össze. 1.7 A zenés táncos rendezvény tartására vonatkozó szabályok megsértésének jogkövetkezményei: Amennyiben az ellenőrzésre jogosult hatóság a rendszeres rendezvények helyszínének olyan időben történő ellenőrzése során amikor ott nem tartanak zenés táncos rendezvényt azt tapasztalja, hogy a) a zenés, táncos rendezvény helyszíne a jogszabályi feltételeknek nem felel meg és a jogsértés másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosítható, a jegyző az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra zenés, táncos rendezvény tartását megtiltja. 19

20 b) az engedély kiadásának feltételei nem állnak fent, vagy a rendezvény szervezője az a) pont szerinti határozatban meghatározott időtartam alatt nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak, a jegyző az engedélyt visszavonja, illetve a rendezvény tartását megtiltja Amennyiben az ellenőrzésre jogosult hatóság a zenés, táncos rendezvény időpontjában a helyszínen lefolytatott ellenőrzés során tapasztal jogsértést, hiányosságot - a külön jogszabályban meghatározott jogkövetkezményeken túl - az alábbi intézkedéseket alkalmazhatja: a) figyelmeztetés, ha a zenés, táncos rendezvény helyszínén a hatóság első ízben állapított meg jogsértést, kivéve az d) pontban szabályozott eseteket; b) felszólítás a hiányosságok meghatározott időn belüli pótlására; c) a tapasztalt jogsértésről ideiglenes intézkedés nélkül értesíti a jegyzőt és eljárást kezdeményez; d) a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszti, ha: da) a rendezvényhelyszín engedély iránti kérelemben meghatározott befogadóképességének nyilvánvalóan jelentős túllépése; db) a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet hiánya; dc) az engedély hiánya; dd) a zenés, táncos rendezvény folytatása az élet- vagy testi épség veszélyeztetésével jár; de) a zenés, táncos rendezvény folytatása a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül és súlyosan veszélyezteti. I lletékesség: Szükséges okiratok: Rendezvény helye szerint illetékes, települési önkormányzat jegyzője A rendezvénytartási engedély iránti kérelemhez csatolni kell: a) a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat, b) a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület használatának jogcímét, c) a kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát, d) a zenés, táncos rendezvény megnevezését, e) a zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését, f) a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot, g) a biztonsági tervet, h) amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi, a tűzvédelmi szabályzatot ( a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésének megfelelően: A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi 20

Zenés, táncos rendezvények engedélyezése, tartása

Zenés, táncos rendezvények engedélyezése, tartása Zenés, táncos rendezvények engedélyezése, tartása Ügyleírás: 1.1 A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) tartalmazza

Részletesebben

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről OptiJus Opten Kft. 1. 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről A 2011.7.6. óta hatályos szöveg A Kormány az

Részletesebben

Engedélykötelesek lettek a zenés, táncos rendezvények

Engedélykötelesek lettek a zenés, táncos rendezvények Engedélykötelesek lettek a zenés, táncos rendezvények Március elején megszületett az a kormányrendelet, mely a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről rendelkezik. A kereskedelmi

Részletesebben

Kereskedelmi tevékenység végzésének bejelentése és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység

Kereskedelmi tevékenység végzésének bejelentése és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység Kereskedelmi tevékenység végzésének bejelentése és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység I. Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység: A kereskedelmi tevékenység bejelentése kérelemre

Részletesebben

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) határozza meg a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeit. Az R. 2. -a kereskedelmi

Részletesebben

Zenés, táncos rendezvénytartási engedély iránti kérelem, illetve az adatokban bekövetkezett változás bejelentése

Zenés, táncos rendezvénytartási engedély iránti kérelem, illetve az adatokban bekövetkezett változás bejelentése Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu 3.000,- Ft illetékbélyeg Zenés, táncos rendezvénytartási engedély

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA Vonatkozó jogszabályok: - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.) - a kereskedelmi tevékenységek

Részletesebben

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről OptiJus Opten Kft. I. 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről A 2013.7.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Közreműködő

Részletesebben

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ Vonatkozó jogszabályok: - 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és

Részletesebben

A bejelentést 2.200.- Ft illetékbélyeggel ellátva a szükséges mellékletekkel együtt, a Polgármesteri Hivatal fsz. 8. számú irodájában lehet megtenni.

A bejelentést 2.200.- Ft illetékbélyeggel ellátva a szükséges mellékletekkel együtt, a Polgármesteri Hivatal fsz. 8. számú irodájában lehet megtenni. 1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vétele Aki a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi

Részletesebben

SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA. Hatósági Osztály. Feladat és hatásköri jegyzék

SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA. Hatósági Osztály. Feladat és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Hatósági Osztály

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Ügyintézés helye: o Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.) o Baki

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatása

Ügytípus megnevezése. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatása Ügytípus megnevezése Az ügy leírása Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatása A kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó bejelentést a kereskedelmi tevékenység helye szerinti illetékes

Részletesebben

Biztonsági terv. DESIGN UTCA KFT. 1036 Budapest, Árpád fejedelem út 49. Kiadja: ügyvezető

Biztonsági terv. DESIGN UTCA KFT. 1036 Budapest, Árpád fejedelem út 49. Kiadja: ügyvezető DESIGN UTCA KFT. 1036 Budapest, Árpád fejedelem út 49. Biztonsági terv Kiadja: ügyvezető Hatályos: 2011. Szeptember 10-11. napjáig. Biztonsági tervet készítette; Marián György Biztonságszervező telefon:

Részletesebben

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet A rendelet a kereskedelmi tevékenység bejelentésének és az üzletek

Részletesebben

Működési engedély kiadásának ügyintézése

Működési engedély kiadásának ügyintézése Működési engedély kiadásának ügyintézése Ügyintéző: Antusné Bari Julianna Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 3. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról OptiJus Opten Kft. 1. 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról A 2013.7.20. óta hatályos szöveg A Kormány a kereskedelemről

Részletesebben

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési eljárás Fellebbezésre jogosultak: ügyfél: aki az eljárás során meghozott határozatról vagy végzésről értesült, jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak,

Részletesebben

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001 Szervezési és Igazgatási Osztály Szám: 3081/2/2014. A kereskedelmi, egyéb ipari, vásári,

Részletesebben

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001. Szervezési és Igazgatási Osztály Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. Tel.: 56/470-017 Fax: 56/470-001 Szervezési és Igazgatási Osztály Szám: 3469/1/2015. A kereskedelmi, egyéb ipari, vásári,

Részletesebben

A kereskedelmi szálláshely iránti működési engedély kérelem

A kereskedelmi szálláshely iránti működési engedély kérelem A kereskedelmi szálláshely iránti működési engedély kérelem Ügyintéző: Antusné Bari Julianna Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 3. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

ÜGYMENETLEÍRÁS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ

ÜGYMENETLEÍRÁS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ ÜGYMENETLEÍRÁS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ Vonatkozó jogszabályok: - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény - a kereskedelmi tevékenységek

Részletesebben

Mozgóbolt és mozgóárusítás iránti működési engedély kérelem

Mozgóbolt és mozgóárusítás iránti működési engedély kérelem Mozgóbolt és mozgóárusítás iránti működési engedély kérelem Ügyintéző: Antusné Bari Julianna Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 3. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezési eljárása Frissítve: 2012. augusztus 21. Készítette: Krnákné dr.

A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezési eljárása Frissítve: 2012. augusztus 21. Készítette: Krnákné dr. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezési eljárása Frissítve: 2012. augusztus 21. Készítette: Krnákné dr. Boros Bernadett Jogszabályi háttér: a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

1. Rendezvények a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. Kormányrendelet alapján

1. Rendezvények a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. Kormányrendelet alapján Jogi segédlet a rendezvények szervezéséhez Az egyetemek és főiskolák által megrendezésre kerülő rendezvények általánosságban nem esnek a tárgyban alkotott jelenleg is hatályos jogszabályok alkalmazási

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről

Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről Összefoglaló... 3 1. Székhely, telephely, fióktelep... 8 1.1 Székhely... 8 1.2 Telephely... 10 1.3 Fióktelep,

Részletesebben

Esedékessé vált a rendőrhatósági igazolványok,

Esedékessé vált a rendőrhatósági igazolványok, SZVMSZK Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun- Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezeteinek közösen készített kiadványa. Itt a tavasz indul a táboroztatás!

Részletesebben

A gazdasági ágazat szakigazgatása az államigazgatásban

A gazdasági ágazat szakigazgatása az államigazgatásban SZAKIGAZGATÁSI ISMERETEK TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ A gazdasági ágazat szakigazgatása az államigazgatásban Budapest, 2014 SZERZŐ Kovács Éva

Részletesebben

Tárgy: H A T Á R O Z A T

Tárgy: H A T Á R O Z A T ETYEK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA H-2091 Etyek, Körpince köz 4. Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655 E-mail: humanpolitika@etyek.hu Ügyiratszám: 189/8/2012 Ügyintéző: Smidelik András

Részletesebben