Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról"

Átírás

1 Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, ában, 32. (3) bekezdésében, 45. -ában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (2) bekezdésében, 20/C. (9) bekezdésében, 34. (8) bekezdésében, 131. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A rendelet alapelve, célja, személyi hatálya, értelmező rendelkezések 1. A rendelet alapelve 1. E rendelet alkalmazásának alapelve, hogy az önkormányzat a településen lakók részére szabályozott módon, a lakosság szükségleteihez és az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten önkormányzati finanszírozású támogatásokat nyújtson, segítve ezzel a helyben lakó személyek megélhetését. 2. A rendelet célja 2. A rendelet célja az állami felelősségi körbe tartozó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) nevesített támogatások helyi szinten történő kiegészítése, valamint jóléti támogatások nyújtása, továbbá óvodáztatási támogatás esetén a támogatás természetbeni formában történő szabályozása. 3. Az e rendeletben szabályozott támogatások biztosítása érdekében Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete mindenkori költségvetési rendeletében foglaltak szerint biztosítja a szükséges pénzügyi keretet. 3. A rendelet hatálya 4. A rendelet hatálya kiterjed Szigethalom Város Önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel (több lakcím esetén életvitelszerű, tartózkodási hellyel) rendelkező, az Szt. 3. (1)-(2) bekezdésében, (3) bekezdés a) pontjában, valamint a Gyvt. 4. -ában felsorolt személyekre, valamint az önkormányzati fenntartású Nobilis Humán Szolgáltató intézmény családsegítő és gyermekjóléti szolgálatára (a továbbiakban: Családsegítő szolgálat).

2 5. A rendelet hatálya nem terjed ki az 1. -tól eltérően azon személyekre, akik esetében a járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátások igényelhetők. 4. Értelmező rendelkezések 6. Az e rendeletbe foglalt pénzbeli vagy természetbeni támogatások (a továbbiakban együtt: támogatás) szociális rászorultságtól függő, valamint jóléti települési támogatásként nyújthatók. 7. (1) Rendkívüli települési támogatás nyújtása kötelező, ha a) az e rendeletben meghatározott létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet áll fenn, vagy, b) a kérelmező időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd. 8. (1) E rendelet alkalmazásában a) a szociális rászorultság megítélése során a szociális hatóság az egyedülélő kérelmező, az egy háztartásban élő kérelmező, vagy család esetén az egy háztartásban élő személyek jövedelmi viszonyait vizsgálja, mely alapján megállapítható, ha a személyek megélhetése, vagy a megélhetéshez szükséges alapvető feltételek nem biztosítottak b) a jóléti támogatások nyújtása jövedelemvizsgálat nélkül történik, meghatározott élethelyzethez kötött támogatási formaként. 9. Az e rendeletben használt fogalmak értelmezésében a Szt. és a Gyvt., valamint a végrehajtásukra kiadott kormányrendeletek fogalom meghatározása az irányadó. II. Fejezet Eljárási szabályok 5. Eljárási szabályok 10. (1) Az e rendeletben szabályozott támogatások megállapítására irányuló kérelmet az igénylő, a szülő, vagy más törvényes képviselő (továbbiakban együtt: kérelmező) a Polgármesteri Hivatalnál terjesztheti elő postai úton, vagy személyesen. (2) A támogatások iránti eljárás kérelemre, vagy hivatalból a Gyvt. 18. (4) bekezdésében, az Szt. 45. (5) bekezdésében foglalt szervek, személyek és szervezetek jelzése alapján is indítható. (3) A járási hivatal hatáskörébe tartozó kérelem a Polgármesteri Hivatalnál is benyújtható, mely gondoskodik a kérelem áttételéről az illetékes járási hivatal felé. 11. A támogatások iránti eljárás során, e rendelet rendelkezéseinek hiányában, a Szt., a Gyvt., a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról, továbbá a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet vonatkozó szabályai az irányadók. 12. Az eljárás lefolytatása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezései szerint kell eljárni. 13. Az e rendeletbe foglalt támogatások elbírálásánál az elbírálásra jogosult egyszerűsített határozatban dönt, ha a kérelemnek helyt ad és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél. 2

3 14. Testületi döntést igénylő kérelem esetén, a döntést a soron következő testületi ülésen kell meghozni. 15. A támogatásban részesített kérelmező (továbbiakban: támogatott) az ellátásra való jogosultságát érintő körülmények megváltozásáról, annak beálltától számított 15 napon belül köteles értesíteni a támogatást megállapító szervet. 16. A szociális hatóság jogosult a jogosultság feltételeinek fennállását, a települési támogatás felhasználását alkalomszerűen, eseti vagy rendszeres jelleggel ellenőrizni támogatási formától függően, adategyeztetés, környezettanulmány keretében, továbbá az Szt., és a Gyvt. vélelmezett jövedelemszámítására vonatkozó szabályai szerint. 17. A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett települési támogatás visszafizetésére az Szt. szabályai az irányadók. MÁSODIK RÉSZ Részletes rendelkezések III. Fejezet Települési támogatások formái 6. A települési támogatásokra vonatkozó közös szabályok 18. Az e rendeletben szabályozott támogatások közül az egyedülélő, vagy az egy háztartásban élők ugyanazon évben legfeljebb három támogatási formában részesülhetnek. 19. (1) Különös méltánylást érdemlő esetben a döntéshozó a (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén, az ügyfél javára eltérhet. (2) Különös méltánylást érdemlő esetnek számít, ha a kérelem elutasítása a) az egy főre jutó jövedelemhatár legfeljebb Ft-tal történő túllépése miatt, vagy b) háromnál több támogatási forma igénybevétele miatt történt és a jogorvoslati eljárás során, a hivatal által elvégzett környezettanulmány alapján, a támogatás megállapítása indokolt. (3) Az egy főre jutó jövedelem számításánál, család vagy háztartás esetén a kérelmezőre kedvezőbb összeget kell figyelembe venni. 20. Nem részesíthető települési támogatásban az egyedülélő, vagy az egy háztartásban élő személy, ha az egy főre jutó havi jövedelem mértéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400 %-át. 7. A 18 év feletti tartósan beteg hozzátartozó gondozásához nyújtott támogatás 21. (1) Az e rendelet korábban hatályban lévő rendelkezései alapján megállapított méltányossági ápolási díjra való jogosultságot a szociális hatóság március 15-ig felülvizsgálja. (2) Amennyiben a jogosultság továbbra is fenn áll, részére március hónaptól kezdődően a 18 év feletti tartósan beteg hozzátartozó gondozásához nyújtott támogatásként Ft/hó összeget állapít meg. (3) A megállapított támogatás utólag, a felülvizsgálatot követő hónap 5-ig, házipénztárból, vagy átutalással teljesül. 3

4 (4) A támogatás megszűntetésre kerül az Szt-ben az ápolási díj megszüntetésére vonatkozó feltételek bekövetkezte esetén, továbbá akkor, ha az ápolást végző személy kötelezettségét súlyosan megszegi. (5) A kötelezettség súlyos megszegésének minősül, ha a felülvizsgálat során ellenőrzésre felkért Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény házi segítségnyújtó szolgálata írásos jelzésében az ápolt súlyos elhanyagolását állapítja meg. 22. A méltányosságból megállapításra került jogosultság feltételeinek felülvizsgálatát a Képviselő-testület az Humánpolitikai és Népjóléti Bizottság hatáskörébe utalja. 8. Egyszeri gyógyszertámogatás 23. (1) Azon kérelmező részére, a) aki alanyi, vagy normatív közgyógyellátásban nem részesülhet, mert a részére szükséges gyógyszerek közgyógyellátásra nem adhatóak, vagy b) gyógyszerigénye nem rendszeres, egyszeri gyógyszertámogatás állapítható meg. (2) Az egyszeri gyógyszertámogatásra való jogosultság további feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedülélő esetében a 350 %-át ne haladja meg és gyógyszerigényének térítési díja legalább az Ft-ot meghaladja. 24. Nem állapítható meg egyszeri gyógyszertámogatás annak, aki e rendelet szerinti rendszeres gyógyszertámogatásban részesül. 25. (1) Az egyszeri gyógyszertámogatás igénylése során a 1. melléklet szerinti nyomtatványon a háziorvos a szükséges gyógyszereket felsorolja, melyre a gyógyszertár feltünteti a gyógyszerek árát. A kitöltött nyomtatvány alapján a polgármester a gyógyszer ingyenes igénybevételét azonnal engedélyezi, a gyógyszer költségét pedig az önkormányzat a gyógyszertár részére megtéríti. (2) A gyógyszertámogatás az alábbi gyógyszertárakkal való megállapodás alapján történhet: a) Apostol Patika-Szigethalom, Szabadkai u. 69. b) Phonix Patika-Szigetszetmiklós, Gyártelep 26. Az egyszeri gyógyszertámogatás összege személyenként és évente egyszer vehető igénybe az alábbiak szerint: a) egyedülálló esetén: Ft/fő/év b) házaspár esetén: Ft/fő/év c) gyermeket nevelő családnál, felnőtt beteg esetében: Ft/fő/év, d) gyermekeknél gyermekenként: Ft/fő/év 27. A támogatás megállapítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. 9. Rendszeres gyógyszertámogatás 28. (1) Rendszeres gyógyszertámogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén 300 %-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyszer költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladja. 29. (1) A gyógyszerkeret havi összege Ft/támogatott, mely egy év időtartamra kerül megállapításra. 4

5 (2) A jogosultság elbírálásához a rendszeres gyógyszertámogatás igénylése során a 2. melléklet szerinti nyomtatványon a háziorvos a szükséges gyógyszereket felsorolja, melyre a gyógyszertár feltünteti a gyógyszerek árát. 30. Nem részesülhet rendszeres gyógyszertámogatásban az, aki alanyi, vagy normatív közgyógyellátásra jogosult. 31. A megállapított támogatás utólag, a kérelem benyújtását követő hónap 5-ig, házipénztárból, vagy átutalással teljesül. 32. A rendszeres gyógyszertámogatás jogosultságának megállapítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. 10. Kegyeleti támogatás 33. (1) Elhunyt személy temettetési költségeihez egyszeri települési támogatásként kegyeleti támogatás adható, e rendelet 20. -ában foglalt jövedelemhatárra tekintettel, ha a) a kérelmező az elhunyt temettetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, vagy b) tartásra köteles hozzátartozóként a kérelmező saját és családja létfenntartását veszélyezteti a temetési költségek viselése. 34. A kegyeleti támogatás összege: a) Ft összegű, vagy az alatti temetési költségszámla bemutatása esetén Ft b) Ft összeget meghaladó temetési költségszámla bemutatása esetén Ft. 35- Nem részesíthető kegyeleti támogatásban az, aki a) külön jogszabály alapján, temetési hozzájárulásban részesül, vagy b) az elhunyt eltemettetéséről köztemetés keretében az önkormányzat gondoskodik, vagy c) a kérelem benyújtása időpontjában az eltemettetés időpontja óta már több, mint egy év eltelt. 36. (1) A támogatás igényléséhez a 3. melléklet szerinti kérelmet kell benyújtani, melyhez mellékelni kell a) a kérelmező vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozó nevére kiállított temetési költségeket igazoló számlák eredeti példányát, melyre a támogatás ténye és összege felvezetésre kerül b) egy háztartásban élők jövedelemigazolását c) halotti anyakönyvi kivonat másolatát (amennyiben nem az elhalálozás helye szerinti önkormányzatnál igényli) (2) A megállapított támogatást házipénztárból kell kifizetni, a kérelem benyújtásának napján. 37. E támogatás megállapítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. 11. Közüzemi támogatás 38. A közüzemi támogatás a kérelmező villanyáram és gázfogyasztásának költségeihez nyújt támogatást azon rászoruló részére, akinek az egy háztartásban élők jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén a 250%-át. 5

6 39. Jogosultság fennállása esetén a támogatás természetben, a szolgáltatóhoz történő átutalással teljesül, melyről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 40. A támogatás mértéke a háztartás összjövedelmétől függően, az alábbiak szerint kerül megállapításra: a) egyedülélő esetén: Ft Ft/hó Ft Ft Ft/hó b) háztartás esetén: Ft Ft/hó Ft Ft Ft/hó 41. A közüzemi támogatás időtartama egy évre állapítható meg, a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától. 42. A támogatás iránti 4. melléklet szerinti kérelemhez csatolni kell: a) az egy háztartásban élők jövedelemigazolását b) a lakás tulajdonjogát, vagy a lakás használati jogosultságát igazoló okirat másolatát, mely lehet: ba) tulajdoni lap, vagy bb) bérleti, vagy bc) adásvételi, vagy bd) ajándékozási, vagy be) tartási-, életjáradéki, vagy bf) hagyatékátadó végzés. c) családi állapotról szóló igazolás ca) özvegy esetén halotti anyakönyvi kivonat cb) elváltnál jogerős bírósági végzés d) iskolalátogatási bizonyítvány közép-, vagy felsőfokú tagozatok intézményi látogatása esetén e) kérelmező lakcímére szóló, a lakás után fizetendő, a kérelem benyújtását megelőző hónap villany és gázszámláját. 43. (1) Azonos lakóhellyel rendelkező kérelmezők esetén egy lakásra csak egy jogosultság állapítható meg, függetlenül a lakások és a háztartások számától. (2) Nem állapítható meg közüzemi támogatás annak a kérelmezőnek, aki e rendelet szerinti tüzelési támogatásban részesül. 44. A közüzemi támogatás jogosultságának megállapítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. 12. Tüzelési támogatás 45. (1) Tüzelési támogatásként önkormányzati támogatás évente egy alkalommal állapítható meg azon kérelmező részére, akinek a háztartásában gázhőszolgáltatás nincs, elektromos számlájukhoz történő hozzájárulás pedig nem lenne hathatós segítség a család számára. 46. A támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülélő esetén a 250 %-át. 6

7 47. (1) A támogatás mértéke lakásonként Ft. (2) A támogatás természetben, a tüzelőanyag-telepről kerül kiszállításra a támogatott személy részére. A támogatás összege magában foglalja a kiszállítás költségét is. 48. E támogatásra vonatkozó kérelem minden év július 1-je és 31-e, vagy október 1-je és 30-a között nyújtható be. 49. A kérelmezőnek a lakás és jövedelmi viszonyai igazolásához az 5. melléklet szerinti nyomtatványt és a következő iratokat kell benyújtania: a) az egy háztartásban élők jövedelemigazolása b) a lakás tulajdonjogát, valamint a lakás nagyságát hitelt érdemlően igazoló okirat másolata, mely lehet: ba) tulajdoni lap, vagy bb) adásvételi szerződés, vagy bc) ajándékozási szerződés, vagy bd) tartási-, életjáradéki szerződés, vagy be) hagyatékátadó végzés, vagy bf) lakásbérleti szerződés c) a lakás után fizetendő közüzemi díjakról szóló utolsó havi számla 1-1 példánya d) családi állapotról szóló igazolás (özvegy esetén halotti anyakönyvi kivonat, elváltnál jogerős bírósági végzés) e) iskolalátogatási bizonyítvány közép, illetve felsőfokú nappali tagozatok intézmény látogatása esetén 50. (1) A támogatásra való jogosultság megítélése során a 43. -ban foglaltak alkalmazásának van helye. 51. E támogatási forma megállapítását a Képviselő-testület az Humánpolitikai és Népjóléti Bizottság hatáskörébe utalja. 13. Szemétszállítási díj-kedvezmény 52. (1) Szemétszállítási díj-kedvezményként önkormányzati támogatás adható, a kötelező közszolgáltatás után fizetendő díjból 50 %-os mértékben a (2) bekezdésben meghatározott kérelmező részére, ha a szolgáltató felé nincs tartozása. (2) Díjfizetési kedvezmény adható, az állandó szigethalmi lakóhellyel rendelkező, saját családi házban a) egyedülélő, öregségi nyugdíjas részére, ha nyugdíja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át nem haladja meg, vagy b) egyedülélő, csökkent munkaképességű lakos részére, akinek ba) csökkent munkaképességét, vagy bb) egészségkárosodásának mértékét több mint 50 %-ban állapították meg, vagy c) önálló háztartásban élő öregségi nyugdíjas házaspár, élettárs, gyámszülő részére, ha az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg, vagy d) önálló háztartásban élő házaspár, illetve élettársak részére, ahol az egyik fél da) csökkent munkaképességét, vagy db) egészségkárosodásának mértékét több mint 50 %-ban állapították meg, a másik fél pedig öregségi nyugdíjas és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350 %-át nem haladja meg, vagy e) önálló háztartásban élő házaspár, illetve élettársak részére, ahol mindkét fél 7

8 ea) csökkent munkaképességét, vagy eb) egészségkárosodásának mértékét több mint 50 %-ban állapították meg, és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350 %-át nem haladja meg, vagy f) önálló háztartásban élő öregségi nyugdíjas, vagy öregségi nyugdíjas házaspár, élettárs részére, ha fogyatékos gyermeket nevelnek és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg. (2) A támogatási kérelem benyújtásakor az a) (1) bekezdés b), d)-e) pontjában foglalt jogosultsági feltétel igazolásához OOSZI szakvélemény, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvéleményének b) (1) bekezdés c) pontban foglalt jogosultsági feltétel igazolásához gyámhatósági határozat c) (1) bekezdés f) pontban foglalt jogosultsági feltétel igazolásához fogyatékosságot megállapító határozat d) jövedelemigazolás e) utolsó befizetett szemétdíj számla bemutatása szükséges. 53. A kedvezményes térítés határozott időre, a 6. melléklet szerinti kérelem bizottsági elbírálását követő hónap első napjától számított 1 év időtartamra érvényes. 54. Amennyiben házaspár, élettárs esetén egyik, vagy mindkét fél 75 éven felüli és más felnőtt nincs a háztartásukban, vagy a nyugdíjas egyedülélő 75 éven felüli, úgy a szemétdíj szállítási díj 50 %-ának megfizetése alól jóléti támogatásként jövedelmének vizsgálata nélkül mentesül. 55. Amennyiben a kérelmező körülményeiben bekövetkező változás miatt a jogosultság feltételei már nem állnak fenn, a következő hónap 1. napjával a támogatás folyósítása megszűnik. 56. A Képviselő-testület ezen önkormányzati támogatás megállapítását az Humánpolitikai és Népjóléti Bizottság hatáskörébe utalja. 14. Rendkívüli települési támogatás 57. (1) Rendkívüli települési támogatásban részesül az, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül. (2) Rendkívüli létfenntartást veszélyeztető élethelyzetnek minősül különösen: a) az Szt. 45. (4) bekezdésében foglalt élethelyzetek közül e rendelet 7. mellékletében felsoroltak, továbbá b) tartós, minimum öt napig tartó kórházi kezelés, vagy c) büntetés végrehajtó intézetből szabaduló levéllel a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül igazoltan történő szabadulás. 58. (1) Kérelmező részére rendkívüli élethelyzetére tekintettel jövedelemvizsgálat nélkül, a támogatás egy évben egyszer adható, melynek összege: a) egyedülélő esetén legfeljebb Ft b) egy háztartásban élők, vagy család esetén személyenként legfeljebb Ft (2) A segély elbírálásához az adott élethelyzetet megfelelően igazolni szükséges. (3) A megállapított támogatás házipénztárból kell kifizetni, a 7. melléklet szerinti kérelem benyújtásának napján. 8

9 59. E támogatás megállapítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. 15. Időszakos létfenntartási támogatás 60. (1) E rendelet alkalmazásában a kérelmező akkor minősül időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személynek, ha alkalmanként jelentkező többletkiadása keletkezik, így különösen: a) ha az Szt. 45. (4) bekezdésében meghatározottak közül, e rendelet 8. mellékletében felsoroltak valamelyike fennáll, vagy b) kórházi ellátást nem igénylő tartós betegség, vagy orvosi gyógykezelés alatt áll, vagy c) rokkanttá, keresőképtelenné vált, vagy d) munkahelyét elvesztette, vagy e) éves közműdíj elszámolásból adódó többletkiadása keletkezett, vagy f) ha bűncselekmény sértettjeként anyagi kár elszenvedése miatt anyagi segítségre szorul. 61. Az 60. (1) bekezdés a) pontja esetén, a gyermek hátrányos helyzetének megítélése során a Gyvt. rendelkezése az irányadó. 62. Időszakos létfenntartási támogatásban részesülhet az egyedülélő, az egy háztartásban élő, vagy az egy háztartásban élő család, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülélő kérelmező esetén a 250 %-át. 63. (1) Amennyiben a kérelem a gyermekre tekintettel történik, vagy az egy háztartásban élők családjában kiskorú gyermek, vagy a Gyvt. szerinti fiatal felnőtt él, a hivatal javaslattétel céljából elektronikus úton, vagy telefonon megkeresi a Családsegítő szolgálatot. (2) A Családsegítő szolgálat az általa ismert család életkörülményeire tekintettel, vagy új kliens esetén, az általa elvégzett környezettanulmány alapján, javaslatot tesz a támogatás megállapítására, annak pénzbeli, vagy természetbeni formájára. (3) A támogatás természetben történő nyújtását indokolja különösen: a) ha a természetbeni támogatás jelent segítséget a gyermek számára, vagy b) ha a kérelmezőnek nevelési-, oktatási intézményi jelzése alapján, fizetési kötelezettség elmaradása keletkezett (pl. úszás-, angol nyelvoktatás, étkeztetés). (4) A támogatás természetben történő nyújtását a kérelmező is kérheti. (5) A természetbeni támogatás a szolgálat családgondozójának közreműködésével kerül felhasználásra, a kérelmezővel való egyeztetés után. 64. A támogatás élethelyzettől függően, eseti jelleggel, egy évben többször is adható, melynek összege: a) egyedülélő esetén legfeljebb Ft/alkalom b) egy háztartásban élők esetén személyenként legfeljebb Ft/alkalom c) gyermeket nevelő család esetén személyenként legfeljebb Ft/alkalom 65. (1) A támogatás igénylése a 8. melléklet szerinti kérelem benyújtásával történik, melyhez a jövedelemigazolásokat csatolni kell. (2) A kérelmező részéről az e rendeletbe foglalt élethelyzet bekövetkezte esetén annak megfelelő módon történő igazolása, minden más esetben a kérelemre okot adó élethelyzet bekövetkeztéről szóló nyilatkozat szükséges. 9

10 66. (1) A kérelem elbírálását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester határozatában dönt a támogatás összegéről és 10 munkanapon belüli, házipénztárból történő kifizetéséről, valamint rendelkezik a támogatás általánostól eltérő formájáról. (2) Gyermekes család esetén a Családsegítő szolgálat javaslatának beérkezését és a kérelem elbírálását követően azonnal megtörténik a kifizetés. 16. Rendszeres létfenntartási támogatás 67. (1) E rendelet alkalmazásában a kérelmező akkor minősül tartósan létfenntartási gonddal küzdő személynek, ha saját maga és családja megélhetése más módon nem biztosítható, egyedülélő esetén a kérelmező, vagy az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme a kérelem benyújtását megelőző két hónapban nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét. 68. Egy családban, vagy egy háztartásban egyszerre csak egy kérelmező jogosult a támogatásra. 69. A támogatás időtartama 6 hónap, melynek leteltét megelőzően támogatási igény esetén újabb kérelem benyújtása szükséges. 70. A támogatás összege: a) egyedülélő esetén legfeljebb Ft/hó b) egy háztartásban élők, vagy család esetén személyenként legfeljebb Ft/hó 71. (1) A kérelem elbírálásához jövedelemigazolás, aktív korú kérelmező esetén a munkaügyi kirendeltség által kiadott regisztrált munkanélküli státusz bemutatása szükséges. (2) A támogatás igénylése a 9. melléklet szerinti kérelem benyújtásával történik. (3) A megállapított támogatás kifizetése utólag, a támogatás megállapítását követő hónap 5-ig utólag kerül kifizetésre házipénztárból, vagy átutalással. 72. A jogosultsági feltételekben bekövetkező változás esetén a támogatás a bejelentést követő hónaptól megszüntetésre kerül. 73. E támogatás megállapítását a Képviselő-testület a Humánpolitikai és Népjóléti Bizottság hatáskörébe utalja. 17. Utazási támogatás 74. (1) Az utazási támogatás jóléti támogatásként, a gyógypedagógia nevelési-oktatási intézmény, a korai fejlesztést és gondozást, fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény és rehabilitációs célú szakszolgálat (a továbbiakban együttesen: szolgáltatást nyújtó intézmény) rendszeres igénybevételével felmerült utazási költség támogatásához nyújtható azon a gyermekek, vagy fiatal felnőttek részére, akiknek az oktatása, képzése, vagy fejlesztése helyi intézményben nem oldható meg. 75. (1) Utazási támogatásra jogosult az a a) 18. életévét be nem töltött gyermek, akinek a aa) tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, vagy ab) az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján szükséges a szolgáltatást nyújtó intézmény igénybevétele 10

11 b) 18. életévét betöltött nagykorú személy, akinek a tankötelezettség meghosszabbításáról a ba) tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, vagy bb) az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján szükséges a szolgáltatást nyújtó intézmény igénybevétele c) a tartósan beteg, valamint hallási, látási, mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő személy 18. életévének betöltéséig, akinek a tartós betegséget, illetve a fogyatékosságot az orvos-szakértő igazolja d) az a)-c) pontban meghatározott támogatott kísérője (kérelmező, vagy annak megbízottja) (2) Az utazási támogatás jogosultságának további feltétele, hogy az (1) bekezdés a) a)-c) pontja szerinti kérelmező utazási támogatását a Családsegítő szolgálat, és b) az a)-d) pontja szerinti kérelmező utazási támogatását a szolgáltatást nyújtó intézmény javasolja, továbbá c) a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője a támogatott foglalkozásokon való megjelenését az erre a célra rendszeresített nyomtatványon havonta leigazolja. 76. (1) Jogosultság fennállása esetén az utazási támogatás összege Ft/hó. (2) A folyósítás időtartama a feltételek fennállásáig, de legfeljebb 10 hónapra, minden év szeptember 1-től következő év június 30-ig tartó időszakra kerül megállapításra, melynek kezdő időpontja a kérelem elbírálását követő hónap. 77. (1) Az utazási támogatás a 10. melléklet szerinti kérelem benyújtásával igényelhető, melyhez csatolni kell: a) a támogatott és vele egy háztartásban élő személyek jövedelemigazolását b) az 75. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti igazolásokat (2) Az utazási támogatás folyósítása minden hónap 5-ig utólag átutalással, vagy házipénztárból történő kifizetéssel teljesül. 78. A Képviselő-testület az utazási támogatás elbírálását és évenkénti felülvizsgálatát a polgármester hatáskörébe utalja. IV. Fejezet Óvodáztatási támogatás 18. Az óvodáztatási támogatás természetben történő nyújtásának szabályai 79. (1) E támogatási forma esetén a Gyvt. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel: (2) A támogatás első alkalommal történő folyósítása természetben történik, a Családsegítő szolgálat kijelölt családgondozójának közreműködésével. (3) A támogatás összege a Gyvt. szabályainak megfelelően kerül megállapításra úgy, hogy első alkalommal a támogatás természetbeni nyújtására kerül sor. A támogatás összege házipénztárból kerül kifizetésre a családgondozó részére, elszámolási kötelezettséggel. (4) A családgondozó a szülővel és az óvodával történő egyeztetés után személyesen vesz részt a vásárlásban, mely során a támogatás összege kizárólag a gyermek érdekében kerülhet felhasználásra (ruházat, felszerelés, stb. vásárlása). (5) A vásárlást a szülő aláírásával igazolja. Amennyiben a szülő nem együttműködő, vagy a természetbeni támogatás átvételének aláírását megtagadja, a családgondozó a támogatást megállapító szerv felé számol el. 11

12 80. A támogatás iránti kérelem a mindenkor hatályban lévő, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendelet melléklete szerinti formanyomtatvány benyújtásával igényelhető. 81. A támogatás megállapításáról a jegyző dönt. HARMADIK RÉSZ Záró rendelkezések V. Fejezet Záró rendelkezések 19. Hatályba léptetés 82. Ez a rendelet március 1-jén lép hatályba. 20. Átmeneti rendelkezés 83. E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni. 21. Hatályon kívül helyező rendelkezés 84. (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a családtámogatás helyi rendszeréről szóló 14/2010.(V.27.) Kt. rendelet, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a családtámogatás helyi rendszeréről szóló rendelet módosításáról szóló 29/2010.(XII.22.) Kt., 7/2011.(III.25) Kt., 6/2012.(II.29.) Kt., 8/2012.(III.30.) Kt. rendelet. (2) Hatályát veszti szeptember 1-jén e rendelet a, az azt megelőző alcím, és a IV. Fejezet. Fáki László s.k. polgármester dr. Stiebel Viktória s.k. jegyző Záradék: A 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet február 27-én a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben meghatározott módon kihirdetésre került. dr. Stiebel Viktória s.k. jegyző 12

13 1. melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez EGYSZERI GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM KÉRELMEZŐ TÖLTI KI! 1. Segélyezett neve: 2. Anyja neve: 3. Állandó lakcíme: 4. Tartózkodási helye: 5. Születési helye és ideje: 6. Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ) száma: 7. Receptre kiírt gyógyszerféleségek száma: 8. Recept nélkül kiváltandó gyógyszerek részletes felsorolása: PH GYÓGYSZERTÁR TÖLTI KI! háziorvos aláírása Igazoljuk, hogy az előzőekben javasolt, valamint a mellékelt recepteken szereplő gyógyszereknek a beteg általi térítési díja:. Ft, azaz..forint Ez az összeg a kifizetendő számlával egyező. Szigethalom, 20 év. hó nap PH POLGÁRMESTERI HIVATAL TÖLTI KI!. gyógyszertár 1. A kérelmező egyedülálló, jövedelme:.. Ft 2. A kérelmező és vele egy háztartásban élők jövedelme:.. Ft 3. Nevezett közgyógyellátó igazolvánnyal rendelkezik nem rendelkezik 4. A rendelt gyógyszer a segélyezett jövedelmének %-a 5. A helyi rendelet értelmében a gyógyszertámogatásra javasolt beteg jogosult nem jogosult Szigethalom, 20. év.. hó nap POLGÁRMESTER ENGEDÉLYEZÉSE ügyintéző Ft., azaz.forint gyógyszertár felé történő átutalását engedélyezem Szigethalom, 20. PH.. polgármester

14 2. melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez RENDSZERES GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye,ideje(év,hó,nap) : Lakóhelye: Tartózkodási helye: Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ száma): Állampolgársága: Telefonszám: 2. A kérelmező családi körülménye egyedül élő nem egyedül élő 3. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma:... fő. A B C D E F G Közeli hozzátartozó neve (születési neve) Anyja neve Születési helye,ideje (év,hó,nap) Családi kapcsolat megnevezése Megjegyzés* Társadalombiztosítási Azonosító Jele Közeli hozzátartozó születési ideje * Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha a) a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, b) életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. 14

15 4. Jövedelmi adatok A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban: A B C 1. A jövedelem típusa Kérelmező A családban élő közeli hozzátartozók 2. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, 3. illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 5. rendszeres szociális ellátások Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi 6. szervek által folyósított ellátások 7. Egyéb jövedelem 8. Összes jövedelem 5. Közgyógyellátásban - részesülök - nem részesülök (a megfelelő rész aláhúzandó) 6. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiek a valóságnak megfelelnek. Kijelentem továbbá, hogy életvitelszerűen - a lakóhelyemen - a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó!), és a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek. 7. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizheti. 8. Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet. Tudomásul veszem, hogy a kérelmemre indult eljárás lefolytatásához szükséges személyes adataimat a hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény alapján kezeli. 9. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához, továbbá a rendszeres gyógyszertámogatás nyilvántartásban szereplő adatoknak a rendszeres gyógyszertámogatás információs rendszerében történő felhasználásához. 10. Kedvező elbírálás esetén a rendszeres gyógyszertámogatást: - átutalással számlaszám: - házipénztárból kérem (megfelelő rész aláhúzandó!) Kelt:..., kérelmező aláírása kérelmező házastársának/élettársának aláírása Kérelemhez mellékelni szíveskedjék: - Jövedelemigazolás - A gyógyszertár igazolása a háziorvos által felsorolt havi rendszeres gyógyszerszükséglet összegéről 15

16 Háziorvosi igazolás / rendszeres gyógyszertámogatás megállapításához/ I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:... II. A kérelmező tartós betegségére tekintettel havi rendszerességgel rendelt gyógyszerek felsorolása: GYÓGYSZEREK FELSOROLÁSA ÖSSZEG 16

17 összesen: Szigethalom, 20 év.hó..nap PH háziorvos aláírása Gyógyszertár igazolása /rendszeres gyógyszertámogatás megállapításához/ Kérelmező adatai: Neve:... Lakóhelye:... TAJ száma:. Igazoljuk, hogy fent nevezett betegnek a mellékelt háziorvosi igazoláson szereplő havi rendszeres gyógyszerek térítési díja: Ft, azaz..forint. Szigethalom, 20. év hó..nap PH... aláírás a gyógyszertár részéről 17

18 3. melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KEGYELETI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM Alulírott kérem, hogy részemre kegyeleti támogatást folyósítani szíveskedjenek: 1. Kérelmező személyi adatai: Neve (leánykori név is):. Születési helye: év. hó. nap Anyja neve:. Állandó bejelentett lakóhelye:. Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ száma):.. Elhunyttal milyen rokoni kapcsolatban van? Elhunyt adatai: Neve: Születési helye, ideje: év.. hó.nap Halotti anyakönyvi kivonat száma:.. 3. Közös háztartásban élők neve: Jövedelme:.. 4. Nyilatkozatok Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiek a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a kérelmemre indult eljárás lefolytatásához szükséges személyes adataimat a hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény alapján kezeli. Szigethalom, kérelmező aláírása Csatolandó: - a kérelmező, vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozó nevére kiállított eredeti temetési számla - egy háztartásban élők jövedelem igazolása - halotti anyakönyvi kivonat másolata (amennyiben a támogatást nem az elhalálozás helye szerinti önkormányzatnál igényli) 18

19 1. Személyes adatok Kérelmező neve (leánykori neve is): 4. melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÖZÜZEMI TÁMOGATÁSI IRÁNTI KÉRELEM Állandó lakóhelye: Születési hely, év, hó, nap: TAJ száma: Kérelmező munkahelye: Családi állapota: Tartózkodási helye: Anyja neve: Havi jövedelme: Telefonszáma: 2. A kérelmezővel közös háztartásban élő: NÉV Szül.hely,év,hó,nap Munkahelye: Jövedelme (Ft/hó) 3. A lakott lakásra vonatkozó adatok: Alapterülete: nm, komfortfokozata: A lakásban tartózkodó jogcíme: saját, albérlő, családtag, /megfelelő aláhúzandó/ Amennyiben albérlő, az albérleti díj összege: Ft/hó Amennyiben albérlője van, a kapott albérleti díj összege:. Ft/hó 4. A kérelem indoklása: A kérelemhez az alábbi iratokat kell mellékelni: - az egy háztartásban élők jövedelemigazolása (a benyújtást megelőző 1 hónapra jutó jövedelem átlaga) - a lakás tulajdonjogát, valamint a lakás nagyságát hitelt érdemlően igazoló okirat másolata, mely lehet tulajdoni lap, bérleti, vagy adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, tartási-, életjáradéki szerződés, hagyatékátadó végzés, lakásbérleti szerződés - kérelmező lakcímére szóló, a lakás után fizetendő, a kérelem benyújtását megelőző hónap villany- és gázszámlája - családi állapotról szóló igazolás (özvegy esetén halotti anyakönyvi kivonat, elváltnál jogerős bírósági végzés) - iskolalátogatási bizonyítvány közép, illetve felsőfokú nappali tagozatok intézmény látogatása esetén Szigethalom, 20 hó.. nap kérelmező aláírása HIVATAL TÖLTI KI! A család összes nettó jövedelme (Ft/hó): 1 főre eső havi nettó jövedelem: JAVASLAT: 19

20 1. Személyes adatok Kérelmező neve (leánykori neve is): 5. melléklet a 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelethez TÜZELÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM Állandó lakóhelye: Születési hely, év, hó, nap: TAJ száma: Kérelmező munkahelye: Családi állapota: Tartózkodási helye: Anyja neve: Havi jövedelme: Telefonszáma: 2. A kérelmezővel közös háztartásban élők: NÉV Szül.hely,év,hó,nap Munkahelye: Jövedelme (Ft/hó) 3. A lakott lakásra vonatkozó adatok: Alapterülete: nm, komfortfokozata: A lakásban tartózkodó jogcíme: saját, albérlő, családtag, /megfelelő aláhúzandó/ Amennyiben albérlő, az albérleti díj összege: Ft/hó Amennyiben albérlője van, a kapott albérleti díj összege:. Ft/hó 4. A kérelem indoklása: A kérelemhez az alábbi iratokat kell mellékelni: - az egy háztartásban élők jövedelemigazolása (a benyújtást megelőző 1 hónapra jutó jövedelem átlaga) - a lakás tulajdonjogát, valamint a lakás nagyságát hitelt érdemlően igazoló okirat másolata, mely lehet tulajdoni lap, adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, tartási-, életjáradéki szerződés, hagyatékátadó végzés, lakásbérleti szerződés - a lakás után fizetendő közüzemi díjakról szóló utolsó havi számla 1-1 példánya - családi állapotról szóló igazolás (özvegy esetén halotti anyakönyvi kivonat, elváltnál jogerős bírósági végzés) - iskolalátogatási bizonyítvány közép, illetve felsőfokú nappali tagozatok intézmény látogatása esetén Szigethalom, 20 hó.. nap kérelmező aláírása HIVATAL TÖLTI KI! A család összes nettó jövedelme (Ft/hó): 1 főre eső havi nettó jövedelem: JAVASLAT: 20

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012.

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

LÉTFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS

LÉTFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható LÉTFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS iránti kérelem A támogatás megállapításához családi és szociális körülményeimrôl, családom és velem közös háztartásban

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 9 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete:

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete: 2013. április 4-i tájékoztatás: Az 54. számú Magyar Közlönyben foglaltaknak megfelelően a 24/2013. (III.29.) számú EMMI rendelet és annak 26. számú melléklete szerint a scoliosis (M.41.0- M41.9), illetve

Részletesebben

JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁS

JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁS iránti kérelem A kérelmezô személyére vonatkozó adatok: Neve:...TAJ:... Születési neve:... Születési helye, ideje

Részletesebben

I. Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:...

I. Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap] A) lap

Részletesebben

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1 Neve:... 1.2 Születési neve:... 1.3 Születési hely, idő:... 1.4 Anyja neve:... 1.5 Állampolgársága:...

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.)

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat

Részletesebben

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!):

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!): KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 26294 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben