KENÉZ HEKA ETELKA A KOZMOSZ TITKAI HERMETIKUS FILOZÓFIA ÉS VEGYES KÖLTEMÉNYEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KENÉZ HEKA ETELKA A KOZMOSZ TITKAI HERMETIKUS FILOZÓFIA ÉS VEGYES KÖLTEMÉNYEK"

Átírás

1 KENÉZ HEKA ETELKA A KOZMOSZ TITKAI HERMETIKUS FILOZÓFIA ÉS VEGYES KÖLTEMÉNYEK

2 KENÉZ HEKA ETELKA A KOZMOSZ TITKAI HERMETIKUS FILOZÓFIA VEGYES KÖLTEMÉNYEK saját illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN:

3 Előszó A hermetikus filozófia nem távolban csillogó ígéretekkel csalogat magához, hanem élmények tényeivel ébreszt rá arra, hogy amit eddig hittél valóságnak az valótlanság, amitől rettegtél csak tűnő rémkép, s a szenvedéseid nagy része öncsonkítás volt Így áll a szanszkrit hermetikus filozófiában és a benned végbemenő folyamatban. Az ég szeretete Ha elnyered az ég szeretetét jöhet a földi vég majd élő tűz jár át, s megvalósítja benned a felgyújtott isteni fény tartalmát. Kenéz Heka Etelka 3

4 A kozmosz üzenete A világtudat tágulása ma már valamennyi létsíkon nyíltan megmutatkozó jelenség. Nemcsak a szellemi érdeklődés növekszik, hanem az utca embere gondolatvilága kozmocentrikus tendenciákat mutat. A Föld globális organizmusában új érzékszerv érett meg és kezdett működni. Ez a pubertás erjedéséhez hasonlóan átalakítja bolygónk mentalitását. E több kiterjedésű látásmód nem egyedül a jövőben vetít éles lefrektorsugarat, hanem időtlen misztériumok értelmét is felfedi, mert amint örök dolgokra vetül a fény a ráció idő-tér határai elmosódnak, s a magasabb szemlélet előtt kibontakozik a jelenségek plasztikus ősmintája. A látható formák előbb-utóbb mind porrá omlanak. A történelem eseményei szüntelenül változnak, de a mulandóság hullámverésétől érintetlenül mágikus erővel emelkedik az idő törvényei fölé az élet-halál kérdése. E titkok a kozmikus valóság hullámhosszát kapcsolják az emberi tudatba, s a létének legnagyobb titkába avatják be, saját isteni mélyebb eredetébe. Az ember közösségi történetében különös hangsúllyal nyilvánul meg e motívum, visszatérő rítusa és rejtélyes ellenmozgása a mulandósággal. Az anyagba szövődő ember eltávolodik a természeti gyökereitől. A demokráciára épülő civilizációja kibontakozásának arányában szellemi tendenciái dekadenssé válnak. Lelki egészsége megromlik. Zavaros benső élete, félelmek és félelem szülte betegségek boszorkányává változik. Hallhatatlan eszmékről, elrekesztett pszichéjéből, szelleméből kivetülő társadalmi keretét azután épp olyan válságok követik, mérgezik mint amelyek benne a projekció gócában erjednek sorsának és közösségi konfliktusának átláthatatlan sötétségét saját tudatlan szorongása és elégedetlensége választja ki ugyan úgy, ahogy a veszélybe került szépia 4

5 tömény váladékot fecskendezve elsötétíti a vizet maga körül. Szilárd meggyőződés, hogy a boldogság, elégedettség sosem anyagi külsőségek eredménye. Az ember születése pillanatában fellobban benne, hogy életérzése örömmé emelkedjék, a halhatatlanság tudata örök tűzzé váljék benne. E rohanó időben az ember csak átsodródik saját sorsán. A gyönyör helyett legfeljebb csak néhány narkotizáló pillanatot él át. Amikor az embernek a kétes civilizációját szellemi kultúra váltja fel megint kigyúlnak ideák energiái. E távolabbi célok felé ömlenek s visszavezetik létének gyökeréhez. E gyökér az univerzális élettel való azonosság. Az élet valamennyi jelenségének összefüggésének sejtelme úgy kering benne, mint egy-egy falevélben az egész hatalmas életfa. Nedvei, a sejtelem forrása, a boldogság nosztalgiájának, hitetlen hitének abban hogy a lényének megrázó titka az örökkévalóság. 5

6 Van benne valami, amire nem vonatkoznak az alacsony természet törvényei. A körülötte dúló tragédiák és a szüntelen pusztulás ellenére egyénisége mulandó rétegeinek középpontjában úgy rejlik a hallhatatlanság, mint a drágakő a lótusz kehelyben. Lényének ez az alapállása készteti arra hogy szertartásokat teremtsen tudatosan, vagy tudatlanul kapcsolatot keressen az egyetemes életforrással. Éhség és szomjúság ez. Hiányérzet, amelyet be kell tölteni, különben kétségbeesés lesz úrrá rajta. Amint a valódi kontaktus létrehozásának módját az anyag fátylai fokozatosan elhomályosítják az örök dimenziókat idéző misztériumok helyett az ember tökéletlen és elégtelen pótlékot alkot metafizikai ingere csillapítására. A extázist mámorral helyettesíti, iszik, kábítószerekkel él, szeretkezik, külső szórakozásokba merül, hatalomvágyát érvényesíti, személyiségét szubjektív szertartások kényszercselekvéseibe burkolja. A benne élő isteni egó halandó lényét teszi meg fétisnek, tabunak, totemoszlopnak és narkisztikus rítusokat folytat le előtte. E sötét vudu varázslat következtében azonban egyre távolabb kerül az élet misztikus eredetétől. Kreatív ereje elapad, neurotikus szorongás, névtelen bűntudat, babonák nyűgözik le, mint a kamaszt, akinek magányos kéjelgése gyümölcstelen és elégeti teremtő energiáját. Egy bizonyos azonban. Transzcendens megismerés nélkül nem élhet! Rituálé híján szomjan hal, ahogy lélegzés vagy étel nélkül elpusztulna. Az extatikus öröm a lélek kenyere. A halhatatlan remény a szellem iható aranya, s mivel a táplálék magasabb rendű formái is nélkülözhetetlenek életfenntartó ösztöneivel ellensúlyozza a hiányt. Úgy ahogy az állatot a tudatlan természet kontaktusa legtöbbször olyan növények kiválasztásához vezeti, amelyek meggyógyítják betegségét. Ez az ösztön nem teljesen megbízható, mert mérgező elemeket, a természet csapdákat nem jelez. A legelső 6

7 csorda válogatás nélkül fogyasztja e az ártalmas növényeket is, amelyektől felfúvódik és elpusztulhat Viszont az ember is sok jó zöld növénytől szintén felfúvódik. Az embernél a külső szórakozások, sikerek, élvezetek, narkotizáló mámor vagy akár az Isten nélkül való gyónás pszichológiai vagy arisztikus vallomásai olyan táplálékot jelentenek, amelyekből hiányoznak a legfontosabb asztromentális orgánumok Nem tartalmazzák azokat az elemeket, amelyet a fizikum viszonylatában kalóriának, vitaminoknak nevezünk, s ez az analógia tudatosítás első pillanatában hitelessé válik előttünk, amint lényegét szutrává sűrítjük. A pótegzaltációból hiányzik az örökelixír. A pogány rituálék nem kapcsolnak össze a psziché láthatatlan kiterjedéseivel. Kéjt és dogmatikus fanatizmus keltő szertartások égboltja fölött mulandóság uralkodik. Lángoló testi örömök oltárán menthetetlenül ellobog maga a bálvány, a test. Az öt érzékszerv ünnepeit halálos kétségbeesés követi. A szellem misztériumai hidat szőnek az örök dimenziók és az ember között. Felnyitják a bölcső és sír közé börtönzött tudatának zárát. A beavatás extatikus ébredése transzcendentális emlékeket világít meg. A személyiség rémült magányának képzete eltűnik a szellem kozmikus múltja halálon túl folytatódó létének végtelensége élményszerű bizonyossággá válik. Az egyén újra átéli a világ keletkezésének saját anyagba szállásának drámáját s felragyog benne a megváltás értelme. A messiási idei a kigyúló tüze különös átalakulást indít meg az individuumban. Benső újjászületésének fogantatásává lesz. Egyetlen földi élet alatt dimenzió inkarnációk sorozatán megy keresztül. A világ jelenségeihez való viszonya teljesen megváltozik, fogalmai átértékelődnek, régi céljai értelmüket vesztik. Távolabbi célok perspektívája nyílik meg előtte. 7

8 E szüntelen elhalások és feltámadások összevont időben történő, átformálódott intellektusa előtt a tegnapi lénye idegennek tűnik, egy ismeretlen utcai járókelőnek. Ez a folyamat a modern emberben már szinte fénysebességgel történik s évek, évtizedek alatt lejátszódó szellemi metamorfózisának energiája oly mértékű, hogy hirtelen bekapcsolná a múlt század emberét saját gyengébb áramkörű idegzetén át valósággal elégetné, mint egy villámcsapás, mert a megváltozott bioritmus fokozódó tempója szökőár szerűen feltörő új ismeretek nyomán keletkező érzelmi megterhelése a modern időkoordinátában született. E hatás által kondicionált agy és idegalkat képes elviselni De az is súlyos válságokat okoz, ha feszültségét nem tudja átalakítani kreatív erővé. A tudományos gondolkodás a legnagyobb mértékben utópisztikussá vált világszerte s kétségtelen, hogy ez a magatartás átíveli a fizikai, faji, politikai határokat. Sőt ideológiai ellentéteket is. Vannak ideák, amelyek nem embercsoportok, hanem az egész emberiség ideájává lettek, s e közös eszme sugallta célokat teljesen azonos szakszavakkal fejezi ki. Korszakunk valamennyi szellemi arisztokratája a tudósok, kísérletezők nemzetközi csoportjának benső magatartása ma egyre világosabban idézi fel a hermetikus ember arhitikáját, akinek tudományos kísérleteit szintén kozmikus immagináció hatotta át s a megismert jelenségek értelmét filozófiai szemlélete viszonylatában kereste meg. Szellemünk azért nyújtózik a csillagok felé, mert emlékek nélkül is emlékszik rá, hogy egykor értelmes működés folyhatott a kozmikus gócok között. Azt hogy így volt a természet analógiái bizonyítják. Az erős nosztalgiától átfűtött ideákat mindig anyagi megvalósulás követi, s ami létrejön csak azért van, mert előkép rejlik mögötte a múltban, vagy egy másik csillagon új formában mindig örök dolgok térnek vissza. A lét szüntelen hullámverése elmossa azután újra 8

9 partra veti ugyanazokat az alapábrákat. Mi emberek pásztázzuk az eget fényüzenetekkel. Új öntudatra ébredtünk égi óceánban sodródó apró szigetünkön. Emlékezni kezdünk távoli kultúrákra, ragyogó civilizációkra, amelyből hajótöröttként kiszabadultunk. Lesük a feszülő égboltot, a csillagtenger hatalmas távlatait hátha felbukkan egy szárnyas hajó és átment bennünket magasabb rendű életformába. Megpróbálunk eljutni magasabb rendű közösségektől lakott területekre. Ezért nem elégszünk meg valóságoktól tépett, nyugtalan csillagbárkánkkal. Nem tudunk rendet teremteni rajta, mert nem vagyunk a bolygónkon boldogok. Földi elszigeteltségünkben nem küzdhetjük le a halált. Ebben a szocializációban külön félelmetes időtörvény zár körül bennünket. Testünket háromdimenziós sírkamrájába veti. Ma tudomány, művészet, emberek hirdetik nyíltan lapok hasábjain, hogy a földünk népének hallhatatlanságra van szüksége. Kevesebbel nem érhetik be! Egy amerikai képes újság cikket közöl Ray Bradbury tollából. Ősi mítoszok újjászületéséről ír A kozmosz kiáltása utópisztikus korszakunkban, s felteszi a kérdést: a földről való kilépés közelebb visz bennünket az élt értelméhez? Azután felel rá: igen! El kell hagynunk a Földet, mert szeretjük az életet és félünk a haláltól. Az ember halhatatlanság után sóvárog s a cikkíróban felszakadnak az emberiség lázadó kérdései. Melyik az a kérdés, amelyet leggyakrabban tettek fel az egyiptomi sírkamrák idejétől egészen a ca- canaveráig? Miért van halál Miért van sötétség? Miért van vég? Ha minden sötétségben végződik s a Föld egy napon jéggé dermedve fekszik a Nap alatt, miért küzdeni a fennmaradásért? E csillagokba kiáltott problémákra az író benső kozmoszából érkezik felelet, amellyel valójában visszatalál a modern hermetikus gondolathoz. A kétéltű ember a maga ugyancsak kétéltű gépeivel kiemelkedve a pokolból félig behatolva 9

10 a mennybe a mérleg nyelveként lebeg, s menekülésre készen áll azon töprengve, hogy kicsoda ő valójában e kétségbeejtő és mámorító felfedezések, bonyolult mechanizmusok között? És ha rakétán kiröppen az űrbe az emberi forma nem szükségképpen általános törvény. Az univerzumban az emberiség mindössze egyetlen idea, mozgás a sötétség vagy fény felé. Mégis az író úgy látja a lét titkának a Földön egyedüli forrása az a misztérium, ami az emberi individuumba rejtőzik; a mechanizmus semmi, jelenti ki. Ember alkotta, nem tud gondolkodni a beléhelyezett program nélkül. A modern technológiával így hangzik a keleti filozófia minden emléket magába gyűjtő és örök engramonként őrző akashajának (vagyis a beszélő fény) krónikájának meghatározása. A kiszámíthatatlan titokzatos individuum ott áll a Brad Bury író víziójának középpontjában. Senkisem tudja, ő maga sem, hogy a sötétséget vagy a világosságot választja-e láthatatlan benő inspirációk hatására, mert kétségtelen, hogy egyedül ő választhat! A gépek nem tudják megrontani önmagukat csak megrontható emberek képesek alaktani, lealacsonyítani a gépeket. Ahol rakétáink szerkezetében már tűzáram feszül, ezeket nem szabad az űrbe küldeni megoldatlan földi problémákkal, infantilis hajlamú, beteg emberrel. Előbb gyógyulttá kell tenni őt. Itt a kozmikus elmélkedés árama a jól feltett kérdések fényenergiája. A gondolat egyre merészebb, hitelesebb dimenzióba repíti az írót, s a válasz, melyet elhoz onnan olyannyira mitikusan ősi, mint amennyire utópisztikus. Az embert hatalmassá teszi az alkotás misztériuma. Az, hogy maga is teremteni tud. A misztérium mögött kreatív ideák állnak, melyek hatalmasabbak mint az ember, aki látszólag teremti, valójában invokálja és kivetíti őket. Mi emberek megkíséreljük hogy lépést tartsunk a rajtunk átvetülő eszmékkel, de ritkán érnek fel hozzájuk. Az ideák mindig túlnőnek rajtunk. Itt elérkeztünk a valós örök ideához, mondja 10

11 Brad Bury, az író: nem a külső, változó, egymással harcoló vallások, hanem az egyetlen halhatatlan belső hit religió fogalmához. Titáni feladat a miénk, mert e rendkívüli döntő átalakulásoktól terhes korszakban meg kell találnunk emberségünk titkos gyökerét s ki kell bontakoznunk merészen vállalva a fenomén minden következményét. Ezen a Földön, ebben a mikrokozmoszban kell elvégeznünk minden munkát, hogy felkészüljünk a makrokozmoszba való belépésre, arra, hogy visszatérjünk az univerzumba. 11

12 A színek mágiája A bio szín mágiája: A természettudomány által több mint Háromszáz-ezer növényfajta színei három fő csoportra oszlik. Az ősi növény alapszíne a zöld (klorofil) magasabb értelmezésben ez annak a jele, hogy a növényvilág az asztrálásban gyökerezik. Lényege, összetétele, rejtélyes belső törvényei az érzelemvilág működésével párhuzamos előképe a pszichikai világ fényéhes képzeletben kibomló fantázia flórja A növények valójában statikus álltok, amelyekben a passzív, negatív feminin elem kerül túlsúlyba, tendenciák, misztikus intuitívek. A növények két alapszíne a kék és a sárga. A kék a természet átmeneti elnyugvását, semleges pihenését, kontemplatív idea éjszakáját, s a sárga a nappalt, a mozgást, a teremtés entuziazmusát jelenti. Egy-egy virágcsoport színe vagy a kékből, vagy a sárgából eredhet A kék csoportból származó virágsor soha nem keveredik a sárgával. Bizonyos botanikai teóriák szerint a rózsák a sárga csoportba tartoznak, ezért variációik: zöld, fehér, sárga, piros, vöröses sárga, vörös és bíborszín. A kaktusz, tulipán, georgin a sárga csoportba tartozik. 12

13 Ez az írás a dimenzió korszak hangja, szinte összefoglalja a modern világtudat kozmikus életérzését és fokozódó pszichocentrizmusát, amely látható jelenségek okát láthatatlan kiterjedésekben ismeri fel. Szemlélete külső anyagi jelenségeket illetően egyre bizonytalanabbá, rettegőbbé válik, s ennek arányában növekszik misztikus benső bizonyosság utáni sóvárgása. Az űrrakéta mechanikus ortopéd eszközéről figyelme mind nagyobb koncentrációval fordul az emberi lélek sziderikus járműve felé, amely a térhajó eszméjét az anya tökéletlen közegébe vetíti. Teremtő képzelete előtt a mulandó formákon túl felragyognak a matériát formáló meghatározó vagy megváltó eszmék s ez megint az időben visszaérő örök misztika pozitúrája, aki modern igékkel új vallást invokál halhatatlanság tudatának megújult rituálékat teremt, amelyek helyreállítják az összeköttetést lényének gyökere és az egyetemes élet között. Szeretet Ha békét teszel szívedben előtör benne a szeretet nagy áramlása Lelkeden fénylik a mennyek koronája Ez a hatalmas kegy béke virágzása. 13

14 Üzenet a szent fénynek Nékem a karácsony egy szomorú ünnep Szeretni nem bűn ez érdekhajszoló világban Örömnek éjjele, téged sokan áldanak Az emberek szemében béke fény derül Mindenki boldog, s örül Nékem nem sikerül Az én szívem búsan él egyedül Vannak barátok, kik meghívnak körükbe Mit ér? Ott vagyok. Testem velük elvegyül, de a lelkemnek nem sikerül Szemükben béke fény derül Nekem a könny perdül, s csak merengek magamban, mily szomorú sors lenni karácsonykor egyedül Szívem Istennel vitáz Sok-sok ember a Földön boldogtalan köztünk Lehet, hogy kár a világra jöttünk? Jöjj szent éj, nem alszom Itt az éjfél, borítsd álmomra a szemfedőm Csak te nyugtatod meg pihenő ágyam A halálon kívül a Földön szenvedő életem, s újra kérdezem, kérkedem: Istenem mire jó a vergődésem? Az ember egyedül ünnepkor mit is tehet: imádkozzék a csúcsán a bűnnek? Óh, boldog az aki szeret, annak a hétköznapja is ünnep még egy csöpp vér erébe lüktet. 14

15 A tatvák A világéternek különböző frekvenciájú rezgései, s az ösvényt a megnyilvánuló létben való jelenlétet, a természet hétféle energiáját jelenti Ahol élet és forma keletkezik, ott a tatvák (rezgések) is működnek manvantara hajnalától Brahma éjszakájának bekövetkezéséig A tatvák azok a szubsztanciák, amelyekből a világegyetem alakult A védikus tanítás szerint a tatvák száma 24 Rezgésrendszerünk kulcs száma a hetes, kabalisztikus Az ezoteria pedig hét tatváról beszél A hétféle beavatás, a hetes sejt periodikus fejlődése, hetes váltásai, a zene hétfokú skálája és a hetes színspektrum alapja A huszonegy tatva (rezgése) három síkú Univerzum, dimenziók végtelenségében Terjedő teljessége a szerepe. A hindu rendszer 5 tatvával dolgozik, mivel ez időben a embernek 5 érzékszerve működik és csak okultizmus segítségével élesztheti újjá a hatodik és hetedik szervét A magasabb rendű két principium érzék, amely a Budha és atma síkján lüktet Egyedül a transzcendens birtokában szerezhet tudomást. A tatvák sorrendje a kozmikus energiák Szerint a következők: 15

16 A színek eredete Épp oly mély keletkezésének rejtélye szédítően, mint a hang és szám misztériuma Az erő energia életárammá erősödött Kreatív akarat első mozzanatában hanggá és fénnyé differenciálva alakul Az önmagát objektiváló Isten először megvalósuló ősképei hang és fény vibrációk A hang az univerzális ideát, a fény amely hindu bölcselet tatvikus rezgésével azonos Az életjelenségek állapotát, minőségét, tulajdonságát jelenti, ahogy a színkép elárulja egy távoli bolygó hidrogén, hélium vagy magnézium tartalmát Ugyan úgy a színek más módon való Elemzése nyilvánvalóvá teszi életjelenségi, pszichikai állapotát, fejlődéi stádiumát és idea töltését Legyen az növény, kristály, állat, ember, táj, csillag vagy tejútrendszer a természet céljai eléréséhez mágikus szín mantrákat használ. Aki a varázslatot érteni és használni akarja, annak meg kell ismerni tatvák tudományát. A hermetikus tudomány már ősidők óta operál a színek mágiájával, s bizonyos transzcendens színkép elemzés segítségével fejti meg az univerzum fizikai, pszichikai és szellemi misztériumait a tétel alapján, hogy a világ nemcsak anyagi, hanem asztromentális értelemben is egységes E magas spektrálanalízis instrumentuma a fizikai eszközök felhasználása mellett maga a lélek és az intellektus. 16

17 A színek kozmobiológiai jelentősége Zöld szín = Kozmikus ködök és gázok színe Különféle árnyalatai a legelementárisabb energiákat árasztják Fehér és kék szín = Izzásponton lévő napok megnyilatkozása, végsőkig feszítő tűz állapotot jelent, melyben döntő alkímiai átalakulások történnek Ott hasznosítható ahol nagy biológiai hőre van szükség Vörös szín = Hűlőben lévő csillagok kihunyó sugárzása. Különös módon nem hogy csökkenne ezek befolyása, hanem izgatóbbá, erőteljesebbé válik mint sokkal nagyobb hőfokú, fehér izzású csillagtesteké, amely részben az ilyen csillagok gazdagabb, érettebb ideológiai sugárzásának tulajdonítható Hatásuk ezért mágikusan eszenciális Sárga szín = Mérsékelten hevítő biológiai kisugárzás. Ez áll hozzánk legközelebb. Befolyásolási képessége harmonikus. Fekete szín = Életellenes vámpirizáló sugárzás. Az ibolyántúli fény = Anyagot bont, mivel a fizikai teste anyaglebontására törekszik. A fennálló viszonyokra nézve ellenséges minőségű. A kevert színek = Hatásuk is kevert. Aszerint ítélhetők meg, hogy milyen alkotóelem Van túlsúlyban bennük. 17

18 A védák könyvében Különféle színekben írták a versek tartalma szerint: s a Kasztok, melyek valójában az individumi, pszichikai és szellemi nívóját határozzák meg, ugyancsak színekkel fejezték ki, a párikat (a társadalmon kívülieket): fekete színnel a szudrákat (szolgák): barna színnel a ksatriákat (harcosok): vörös színnel a vajsziákat (ügyes kereskedő): zöld színnel a brachman papi kasztot: sárga színnel A tatvák, rezgések váltakozók minden lény bensejében Lüktető ritmusa voltaképp egy hatalmas mágus karmester, parancsoló irányítását jelenti a megszámlálhatatlan, összeszövődő formából örvénylő létóceán fölött, mert minden differenciálódás, mely létrejött a rezgésekben gyökerezik A tatvák törvénye határozza meg a kozmoszban eluralkodó periódusokat, az élet ritmikusan váltakozó átszíneződését sajátos ideákkal, érzéstartalommal a konstrukciót vagy dekonstrukciókat. A kozmosz erőcentruma a napok és bolygók, a tatvák, rezgések közegei, műszerei, hangszerei A legkisebb mikroorganizmus is épp úgy benne él ebben a ritmusban, mint a leghatalmasabb tejútrendszer A saját dimenziói között ugyan azt tartalmazza, érleli és tükrözi. Minden létsíkon ismétlődő analógia egyetlen szintetikus mozzanatban leli magyarázatát 18

19 Ez az aktus az elsődlegesen megcsendült varázsige, Logosz mágikus hang rezdülése, amely az ős anyag nyugvó álagát az idea tartalom rezgésszámának megfelelő végtelen számú absztrakt ábrává rendezte Az analógiák e törvénye a fizikai síkon is egzakt módon bizonyítható kísérlet által (clodni) a kísérlet abból ál, hogyha egy üveglapra finom homokot szórunk és különféle magasságúra hangol hangvillát zengetünk meg fölötte a homok az üveglapon hangolás szerinti különféle geometriai ábrákká rendeződik Ez a mantrisztika lényege és kulcsa Minden teremtési korszaknak meg van a maga alaphangja A menny jóserejű jele ismétlődik a Földön A Föld jósrejű jele ismétlődik a mennyben Ezt mondja egy régi ékfelirat Hermész tételének másaként a két megállapítás pedig időben, térben egymástól távol született, mint az életnek azok az alapideái és alapformái, amelyek az egymásra következő kultúrákban látszólag elpusztulnak azután újra támadnak az emberi lélekben és Intelek tusában rejlő örök potenciákból. 19

20 Ősszínek Álombeli ős színek asztrál síkon A fizikai síkon megjelent színek csak elfakult halvány tükröződései az ős színeknek, melyek az asztrális síkon teljes színükben ragyogó rezgésenergiák Ezeket mindenki már látta álmában csak nem emlékeznek reá legtöbben. A színes álmok csaknem mindig áttörik a nappali tudatkaput és emlékezetesek maradnak Az álmok izgatóan piros, szédítően Lápisz, lazurkék, félelmetesen smaragdzöld, áhítatosan ibolyalila, vagy szikrázóan aranysárga tónusainak mását nem találhatja meg a Földön még a trópusi táj színorgiájában sem, mert az álom asztrál régiók színei élő erők, melyek vonzzák és taszítják, mágikusan befolyásolják és formálják az emberi lelket. Színskála kozmikus képződmények életkora I. a zöld derengés = embrionátus jelleg II. fehér ízzás = fiatalság jelleg III. sárga ízzás = férfikor jelleg IV. vörös ízzás = öregkor jelleg V. fekete sugárzás = kozmikus vég jelleg 20

21 Skorpió Mars csillag vonzása Halálos igazság követelő kereső, de magában is azt keresi s belebetegszik ha nem találja Három dimenziós síkon sokféle ellentmondásos igazság van. Jó az ami igaz, sőt mindig jó De ha valakinek az igazság keserű, leverő, maró, kiúttalan, akkor elvész az igazság lényege, egyensúly eltolódása lakul a sötétség felé Az igazság ha csonka rosszabb az elvakult Káprázatnál is, mert mérgező ha valaki megreked az igazságtöredéknél Féligazságokból nőnek ki a romboló tévtanok Ezekből táplálkozik a fanatizmus A hazugság az igazság reménytelen nosztalgiája Az igazság azért igazság, hogy oldjon és gyógyítson Ehhez egész igazság kell A kétely a valóság megismerésének eszköze, de nem célja a kétely Gyakran a senki földje tudás és tudatlanság között, valahova el kell jutni onnan, különben az intellektus számkivetettjévé válik. 21

22 Önmegvalósítás tudása Egy tökéletes jógi nyolcféle felsőbb eredményt érhet el 1. kisebbé válhat mint egy atom, 2. nagyobb lehet, mint egy hegy, 3. könnyebb lehet mint a levegő, 4. nehezebb lehet, mint a fém, 5. elérhet minden anyagi eredményt melyre vágyik, 6. bolygót teremthet például, 7. képes lehet kontrollálni másokat, akár az Úr, 8. szabadon utazhat az univerzumban és azon túl, 9. megválaszthatja halálának idejét és helyét, 10. ott születhet meg újra, ahol akar. Amikor valaki arra a tökéletes szintre emelkedik fel, hogy az Úrtól kap utasításokat, akkor föl emelkedik a fentebb említett eredmények szintjén. Az általános gyakorolt jóga rendszer légzési gyakorlat, csupán a kezdete rendszernek. A felső lelken való meditálás csak egy lépés előre. Csodálatos anyagi eredmények elérése is csak egy lépés előre. Ám a felső lélekkel való közvetlen kapcsolat és az általa adott utasítások elfogadása a legmagasabb szintű tökéletesség. A jóga légzőgyakorlatai csupán kezdete a rendszernek a felső lelken való meditálás és az általa adott utasítások elfogadása a legmagasabb szintű tökéletesség. A jóga légzőgyakorlatai és a meditáció gyakorlások nagyon nehéz ebben a korban, még ötezer évvel ezelőtt is nehéz volt. Másként aruna nem utasította volna el az Isten tervét. Ezt a kali vaskorszakot elesett korszaknak nevezi. Az emberek manapság rövid életűek s nagyon lassúak az önmegvalósítás és a lelki élet megértésében. Leginkább szerencsétlenek, s ezért ha valakit egy kicsit is érdekel az önmegvalósítás azt sok-sok szélhámos vezeti félre. Az egyetlen út a jóga, tökéletes szintjének megvalósításához ha követjük a Bhagava géta elveit ahogyan azokat az Úr gyakorolta és a jóga gyakorlásának legegyszerűbb és legmagasabb 22

23 rendű tökéletessége. Az Úr kajtanya inkarnálódásában a Védák említik bemutatta a Krsna jógáját. Csupán Krsna szent nevének éneklésével, ahogy azokat a Vedanta többségben Indiában követi ezt a jógafolyamatot Ha az ember sikeres akar lenni a pszichojóga gyakorlásában a következő mantrákat el kell fogadnia: Hara Krsna = Hare Krsna =Hare Hare = Rama Rama = Hare Rama = Hare rama = Hare Hare vibrálását maga is érezni fogja, hogy fejlődik a jóga gyakorlásában. A Bhagava gita a Krsna tudat gyakorlásának minden műveltség királyának a lelki megvalósítás legnagyobb rendszerének minden dolog közt a legtisztábbnak, susukhannak (boldogan végezhetőnek), kimeríthetetlennek nevezi. Azok akik elkezdik a Bhakti jóga rendszert az Úr Krisna iránti transzcendentális szeretetben végzett odaadó szolgálat gyakorlását. Tanúsíthatják mennyire élvezetes számukra ennek a folyamatnak a boldog és könnyű végzése. 23

24 Felsőbbrendű tudat A jóga szó az érzések kontrollálását jelenti. A bhakti jóga az érzések megtisztítását, amikor az érzékek megtisztítjuk, akkor nemcsak távol maradnak az ostoba elfoglaltságoktól hanem pozitívan le lesznek foglalva az Úr transzcendentális szolgálatában. A Krsna tudat nem olyan dolog, amelyet mi hoztunk létre elmebeli spekulációkkal. Ezt a Bhagava geta írja elő, melyet Isten nyilvánított ki és azt mondja, hogyha mi Krsnáról gondolkozunk, Krsnáról énekelünk, Krsnával élünk, Krisnával eszünk, Krisnáról beszélünk, Krisnában reménykedünk, Krsnában létezünk minden kétség nélkül visszatérünk Krsnához. Ez a Krsna tudat lényege Az Úrnak arculata jelen van mindenhol. Ő a paramatma, egyéni első lélek Nagyon szép példa a Nap példája. Az egyéni lélek lehet, hogy egyhelyben létezik, a Nap mégis - bár egy speciális egyéni lény -, de jelen van minden egyén feje fölött. Bhagava géta nagyon szépen elmagyarázza. Ezért bár minden élőlény beleértve az Urat is minőségileg egyenlő, de a felső lélek mégis különbözik az egyéni lélektől kiterjedés nézetbe. Az Úr a felső lélek millió és millió különböző formában tudja kierjeszteni magát, míg az egyéni lélek erre képtelen. A felső lélek mivel jelen van mindenkinek a szívében, tanúja mindenki cselekedetének, múltjának, jelenének és jövőjének. Az Upanidások azt mondják a felső lélek mint barát és tanú van együtt az egyéni lélekkel. Mint barát mindig azért aggódik, hogy hazavihesse az egyéni lelket vissza, Istenhez. Mint tanú ő biztosítja azokat az áldásokat, melyeket az egyén tettei eredményeznek. A felső lélek ad meg az egyéni léleknek miden lehetőséget, hogy az elérje amire vágyik. Barátját emellett tanítja is így az végül feladhat minden más elfoglaltságot és egyszerűen meghódolhat Istennek a folytonos tudással teli gyönyör és öröklét eléréséért. Ez a Bhangava geta a minden jóga folyamatról író leghitelesebb és szélesebb körben olvasott könyv. Végső utasítása a Bhagava geta utolsó sava a jóga tökéletesítése témájában 24

25 az áll: az az egyén aki örökké elmélyed a Krsna tudatban a legmagasabb szintű jógi. Mi ez a Krsna tudat, ahogy a egyéni lélek tudta által jelen van az egész testben, úgy a felső lélek jelen van szerte az egész teremtésben A felsőbbrendű tudat által ezt felsőbb rendű tudatot a egyéni lélek, akiknek tudata behatárolt nem imitálhatja. Megérthetem mi történik az én elhatárolt testemen, de nem érezhetem mi megy végbe másnak a testében. Én jelen vagyok az egész testemben a tudatom által, de nem vagyok jelen ezzel a tudatommal senki másnak a testében. A felső lélek mindenkiben jelen van, mindenhol ott van, ő minden létezésről tudatos. Az a teória miszerint a lélek és a felső lélek egy, így ez nem fogadható el, mivel az egyéi lélek tudata nem cselekedhet felsőbb rendű tudatban. Az egyéni tudat a felsőbbrendű tudat összekapcsolódásával érhető el, s ezt a folyamatot nevezik meghódolásnak, Krsna tudatnak A Bhagava geta tanításából világosan megérthetjük, hogy a Bhagava géta tudata Krsna tudata lett amikor összekapcsolódott Krsna felsőbb rendű tudatával. Teljesen Krsna felsőbb tudatú személy a beavatott jógi ki Krsna utasítása szerint cselekszik. 25

26 A bolygók mágikus találkozása A bolygók közti élet harc, álmodozás misztérium fokozott és gyengülő energiák. Az interplanetáris beavatások titokzatos szférái. Álmok, tudatos rituálék folynak a bolygók közt. A bolygók kapuin kiröppenő lelkek egy-egy bolygó a csillag kikötője, amelyeken olykor minden régiójában csodálatos szertartások folynak. Itt oldódnak fel a maguk létformájában megoldhatatlannak tűnő problémák nappali fénytudatba mennek át. Okosság lángol fel a tudatban mérik a fény fokát, így kapják meg valódi fémjelüket. Így vetülnek ki az intellektus formulái e mágikus grandiózus bolygók randevúján. Szív A halhatatlanság reménye, a szellem iható aranya, a boldogság a lélek kenyere. Utópisztikus álom Azt álmodtam, már reggel lehetett, hogy a Nap elnyelte a Földet Óriásira ki volt tárva a szája és a Föld eltűnt a szája nyílásába Egy ideig még a gyomrában éltünk, s utána a Földdel együtt mind elégtünk Óh, gyötrelmes álom megkérdezném a nap istentől: mit keresünk most is ezen a világon? 26

KENÉZ HEKA ETELKA KISZÍNEZETT GONDOLATOK

KENÉZ HEKA ETELKA KISZÍNEZETT GONDOLATOK KENÉZ HEKA ETELKA KISZÍNEZETT GONDOLATOK KENÉZ HEKA ETELKA KISZÍNEZETT GONDOLATOK részben saját illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN:

Részletesebben

Tartalom ELŐSZÓ 10 A BIOSZ VARÁZSLÓI 14 IDŐ ÉS IDŐTLENSÉG 20 ŰRHAJÓNK, A FÖLD 30 A LÁTHATATLAN MÉRNÖK 36 ÁLMOK JELBESZÉDE 42 ÖRÖK HULLÁMJÁTÉK 51

Tartalom ELŐSZÓ 10 A BIOSZ VARÁZSLÓI 14 IDŐ ÉS IDŐTLENSÉG 20 ŰRHAJÓNK, A FÖLD 30 A LÁTHATATLAN MÉRNÖK 36 ÁLMOK JELBESZÉDE 42 ÖRÖK HULLÁMJÁTÉK 51 Tartalom ELŐSZÓ 10 A BIOSZ VARÁZSLÓI 14 IDŐ ÉS IDŐTLENSÉG 20 ŰRHAJÓNK, A FÖLD 30 A LÁTHATATLAN MÉRNÖK 36 ÁLMOK JELBESZÉDE 42 ÖRÖK HULLÁMJÁTÉK 51 A FOGLYUL EJTETT KÉPZELŐERŐ 61 NYITOTT JÖVŐKÉPÜNK 67 TANTALÚSZIA

Részletesebben

Esemény templomok. Tartalomjegyzék. I. A szív hat erénye 2. oldal. A kifejezés művészete Az agnosztikus út Három rejtett vágy

Esemény templomok. Tartalomjegyzék. I. A szív hat erénye 2. oldal. A kifejezés művészete Az agnosztikus út Három rejtett vágy 1 Esemény templomok Tartalomjegyzék Bevezetés 2. oldal I. A szív hat erénye 2. oldal A kifejezés művészete Az agnosztikus út Három rejtett vágy II. A mikor, melyik, hogyan gyakorlat A szív hat erénye,

Részletesebben

DIA1. ELŐADÁS: BNT-TOKAJ 2013. Csizovszki Sándor: SPIRITUÁLIS ÚTKERESÉS KONTEMPLATÍV IMAMÓDOK

DIA1. ELŐADÁS: BNT-TOKAJ 2013. Csizovszki Sándor: SPIRITUÁLIS ÚTKERESÉS KONTEMPLATÍV IMAMÓDOK DIA1. ELŐADÁS: BNT-TOKAJ 2013 Csizovszki Sándor: SPIRITUÁLIS ÚTKERESÉS KONTEMPLATÍV IMAMÓDOK (Az egyéni és közösségi megújulás lehetséges formái) Testvérek! Az elmúlt négy-öt évemet spirituális útkeresésként

Részletesebben

A C SAKRÁK BÖLCSESSÉGE ÚTMUTATÓ TESTÜNK ÉS LELKÜNK MEGISMERÉSÉHEZ ALEXANDRA

A C SAKRÁK BÖLCSESSÉGE ÚTMUTATÓ TESTÜNK ÉS LELKÜNK MEGISMERÉSÉHEZ ALEXANDRA A C SAKRÁK BÖLCSESSÉGE ÚTMUTATÓ TESTÜNK ÉS LELKÜNK MEGISMERÉSÉHEZ ALEXANDRA A csakrák a fizikai és a spirituális sík közti átjárók, s egyszerre testünk és lelkünk belső szerkezetének szentségét is megtestesítik.

Részletesebben

THORWALD DETHLEFSEN A SORS MINT ESÉLY

THORWALD DETHLEFSEN A SORS MINT ESÉLY THORWALD DETHLEFSEN A SORS MINT ESÉLY EREDENDŐ TUDÁS A TELJESSÉGRŐL EZOTERIKUS PSZICHOLÓGIA * * * Tau Benső út-ikalauz könytárából! http://www.tau.hu Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 2 Azoknak szól

Részletesebben

Wictor Charon AZ ÚJ EÓN TUDOMÁNYA * * * TÚLvilág könyvek 2. * * *

Wictor Charon AZ ÚJ EÓN TUDOMÁNYA * * * TÚLvilág könyvek 2. * * * Wictor Charon AZ ÚJ EÓN TUDOMÁNYA * * * TÚLvilág könyvek 2. * * * Copyright: Sinai Magda 1999 Kiadta: Rockcity Kft. 1242 Budapest Pf. 315 Felelős kiadó: Szűcs ISSN: 1417-64-59 Tau Benső út-ikalauz könytárából!

Részletesebben

DHARMA ANNIE BESANT 1. Fordította: Szabari János 2001 MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT

DHARMA ANNIE BESANT 1. Fordította: Szabari János 2001 MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT ANNIE BESANT 1 DHARMA Fordította: Szabari János 2001 MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT 1 Ez a három előadás (Különbségek, Fejlődés, Helyes és helytelen) 1898. október 25. 26. és 27-én Varanasziban (Benares) a

Részletesebben

Arthur E. Powell. A MENTÁLIS TEST (A gondolatok világa és a mennyország)

Arthur E. Powell. A MENTÁLIS TEST (A gondolatok világa és a mennyország) Arthur E. Powell A MENTÁLIS TEST (A gondolatok világa és a mennyország) Fordította korábbi fordítások felhasználásával: Szabari János, 2007. MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT Ezt a könyvet akárcsak az előző kettőt

Részletesebben

Krisztus vagy a Vízöntő?

Krisztus vagy a Vízöntő? Godfried Danels bíboros, Malines-Bruxelles érsekének karácsonyi pásztorlevele (1990) Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk? (Lk 7,19) TESTVÉREK! A földön nagy nyugtalanság uralkodott akkor, amikor

Részletesebben

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Meditáció a gyakorlatban Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Ajánlás: A meditáció a gyakorlatban elsősorban azoknak ajánlott, akik szeretnék megismerni és felfedezni a belső világukat

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2008/ 1. áprilisi szám 1. Csíkszentmihályi: A fejlődés útjai II. - A kezünkben lévő hatalmas erő felelősséget kíván tőlünk - 2.

Tartalomjegyzék 2008/ 1. áprilisi szám 1. Csíkszentmihályi: A fejlődés útjai II. - A kezünkben lévő hatalmas erő felelősséget kíván tőlünk - 2. Tartalomjegyzék 2008/ 1. áprilisi szám 1. Csíkszentmihályi: A fejlődés útjai II. - A kezünkben lévő hatalmas erő felelősséget kíván tőlünk - 2. Az isteni mátrix - Az Univerzum aktív résztvevői vagyunk

Részletesebben

LECTORIUM ROSICRUCIANUM

LECTORIUM ROSICRUCIANUM magazin 2013/9. 1. évf./9. szám LECTORIUM ROSICRUCIANUM AZ ARANY RÓZSAKERESZT SZELLEMI ISKOLÁJA A KARMA Az Arany Rózsakereszt filozófiájába bevezetô INTERNETES TANFOLYAM Létezik egy aranyfonal, egy királyi

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve a könyv bármely részének bármilyen módon történő reprodukálását. Agykontroll Kft., Budapest, 2001

Minden jog fenntartva, beleértve a könyv bármely részének bármilyen módon történő reprodukálását. Agykontroll Kft., Budapest, 2001 A mű eredeti címe: The Power of Now (A Guide to Spiritual Enlightenment) A mű kiadója Kanadában: NAMASTE PUBLISHING INC. P.O. Box 62084 Vancouver, British Columbia, V6J IZI A mű kiadója az USA-ban: NEW

Részletesebben

NAMASKAR TANÍTVÁNYOK! NAMASKAR ÚT KERESŐK!

NAMASKAR TANÍTVÁNYOK! NAMASKAR ÚT KERESŐK! NAMASKAR TANÍTVÁNYOK! NAMASKAR ÚT KERESŐK! A Blue Star Központ 2009. évi 40 napos elvonulás összefoglaló jegyzetét tartjátok a kezetekben. Kívánjuk, hogy Sri Vasudeva spirituális tanító napi üzenetei közelebb

Részletesebben

Hét kapu, hét réteg, "hét bőr" - Hány csakra van?

Hét kapu, hét réteg, hét bőr - Hány csakra van? Hét kapu, hét réteg, "hét bőr" - Hány csakra van? Mi a csakra? A csakrák olyan, nem fizikai szervek, amelyek a nyers "Kundalini" energiát egy más típusú, finomabb, jobban felhasználható alakba transzformálják.

Részletesebben

Te Ő vagy. Kommentárok Sri Ranjit Maharaj tanításaihoz. magyarra fordította: nisargadattin

Te Ő vagy. Kommentárok Sri Ranjit Maharaj tanításaihoz. magyarra fordította: nisargadattin Te Ő vagy Kommentárok Sri Ranjit Maharaj tanításaihoz magyarra fordította: nisargadattin Előszó: Használati útmutató Sri Ranjit Maharaj a megértés útját, vagyis az Én-kutatást, a Madár Útjának nevezte,

Részletesebben

TARTALOM ELŐSZÓ 9 I. RÉSZ. Pénzt vagy életet?" PÉNZT VAGY ÉLETET?" 1 3 SZÜRKE EMINENCIÁS 18 BŰVÉSZINASOK 29 ÉSZAKI FÉNY 39 SZUPERSZTÁR INTERNET 46

TARTALOM ELŐSZÓ 9 I. RÉSZ. Pénzt vagy életet? PÉNZT VAGY ÉLETET? 1 3 SZÜRKE EMINENCIÁS 18 BŰVÉSZINASOK 29 ÉSZAKI FÉNY 39 SZUPERSZTÁR INTERNET 46 TARTALOM ELŐSZÓ 9 I. RÉSZ Pénzt vagy életet?" PÉNZT VAGY ÉLETET?" 1 3 SZÜRKE EMINENCIÁS 18 BŰVÉSZINASOK 29 ÉSZAKI FÉNY 39 SZUPERSZTÁR INTERNET 46 KI VEZETI A FÖLD-ŰRHAJÓT? 53 A LÁTHATÓ LÁTHATATLAN 61 MERRE

Részletesebben

újság VII. évfolyam, 10. szám

újság VII. évfolyam, 10. szám újság VII. évfolyam, 10. szám hírek, felhívások Tartalom Hírek, felhívások 2 Karma jóga beszámoló 3 Heves Gábor A zene jógája 5 Swami Sivananda Saraswati A könyörületesség 8 Swami Sivananda Saraswati Swami

Részletesebben

P R Á N A N A D I. Szolnok. Designed by AyacLab Web Development. Copyright 2007

P R Á N A N A D I. Szolnok. Designed by AyacLab Web Development. Copyright 2007 Petrezselyem József P R Á N A N A D I Univerzális Gyógyító Technika Szolnok 1997 Designed by AyacLab Web Development Copyright 2007 Aki még nem érett meg a tant befogadni, az addig nem lesz képes arra,

Részletesebben

A MANDALÁK VILÁGA. Rüdiger Dahlke: Egzotikus kalandozás a mandalák segítségével a világban és önmagunkban * * * Különleges meditációs- és kifestőkönyv

A MANDALÁK VILÁGA. Rüdiger Dahlke: Egzotikus kalandozás a mandalák segítségével a világban és önmagunkban * * * Különleges meditációs- és kifestőkönyv Rüdiger Dahlke: A MANDALÁK VILÁGA Egzotikus kalandozás a mandalák segítségével a világban és önmagunkban * * * Különleges meditációs- és kifestőkönyv * * * Fordította: Zornánszky Károly Lektorálta: Kisfaludy

Részletesebben

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2 Dr. Héjjas István

Részletesebben

Mélylélektan Készült Jung és mások művei alapján

Mélylélektan Készült Jung és mások művei alapján A művészi alkotás tehetséghez van kötve. A bölcsesség nincs. A bölcsességnek egyetlen feltétele van: a tudatosan megtisztított életrend. / Hamvas Béla / Mélylélektan Készült Jung és mások művei alapján

Részletesebben

Az első lépéstől a végtelenig

Az első lépéstől a végtelenig Király Tamás Az első lépéstől a végtelenig Útmutató kezdőknek és haladóknak, létünk megértéséhez, a spirituális gondolkodáson keresztül. 2. javított kiadás Az emberiség hatalmas átalakuláson megy keresztül.

Részletesebben

S H A K T I G A W A I N A F É N Y B E N

S H A K T I G A W A I N A F É N Y B E N N E W A G E - Ú J K O R S H A K T I G A W A I N É L J A F É N Y B E N ÚT IGAZI ÖNMAGUNKHOZ EGYEK VAGYUNK AZ UNIVERZUMMAL AZ EGÉSZ VILÁGNAK (A mű eredeti címe: Living in the Light. A Guide to Personal and

Részletesebben

C. W. LEADBEATER A CSAKRÁK TANULMÁNY MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT

C. W. LEADBEATER A CSAKRÁK TANULMÁNY MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT C. W. LEADBEATER A CSAKRÁK TANULMÁNY MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT A mű eredeti címe: C.W. Leadbeater: The Chakras The Theosophical Publishing House, Adyar, 1969 Fordította: Reicher László, 1995 Életrajz és

Részletesebben

A FÉNY ESSZENCIÁJA A SZÍNEK ÉS AZ AURA-SOMA VILÁGA. Hermann Éva és Földesi Orsolya

A FÉNY ESSZENCIÁJA A SZÍNEK ÉS AZ AURA-SOMA VILÁGA. Hermann Éva és Földesi Orsolya A FÉNY ESSZENCIÁJA A SZÍNEK ÉS AZ AURA-SOMA VILÁGA Hermann Éva és Földesi Orsolya Minden jog fenntartva. A könyvben megjelenő grafikák és képek a törvény által védettek! A könyv a kiadó írásos jóváhagyása

Részletesebben

7. témakör: ISTENMEGKÖZELÍTÉS, IMÁDSÁG, LELKISÉG, LELKI MUNKA

7. témakör: ISTENMEGKÖZELÍTÉS, IMÁDSÁG, LELKISÉG, LELKI MUNKA 7. témakör: ISTENMEGKÖZELÍTÉS, IMÁDSÁG, LELKISÉG, LELKI MUNKA Kőszeginé Rihmer Melinda: Lelki életnek nevezzük értelemszerűen azt, amikor az ember valamilyen formában a lelkével törődik. Minden ember él

Részletesebben

LILIAN VERNER-BONDS SZÍNGYÓGYÁSZAT

LILIAN VERNER-BONDS SZÍNGYÓGYÁSZAT LILIAN VERNER-BONDS SZÍNGYÓGYÁSZAT www.szukitskiado.hu LILIAN VERNER-BONDS A GYÓGYÍTÓ SZÍNEK SZERZŐJE SZÍNGYÓGYÁSZAT SZŰKÍTS KÖNYVKIADÓ ALAPÍTVA 1929 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: NEW COLOUR

Részletesebben

VISSZATÉRÉS A REINKARNÁCIÓ TUDOMÁNYA. Ő Isteni Kegyelme A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada tanításai alapján

VISSZATÉRÉS A REINKARNÁCIÓ TUDOMÁNYA. Ő Isteni Kegyelme A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada tanításai alapján VISSZATÉRÉS A REINKARNÁCIÓ TUDOMÁNYA Ő Isteni Kegyelme A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada tanításai alapján A Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetének Alapító Acaryája THE BHAKTIVEDANTA BOOK TRUST Ajánlás

Részletesebben