ÚJSZÖVETSÉGI EXEGÉZIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJSZÖVETSÉGI EXEGÉZIS"

Átírás

1 ZAMFIR KORINNA ÚJSZÖVETSÉGI EXEGÉZIS KOLOZSVÁR 2013

2

3 TARTALOMJEGYZÉK Műfajok az Újszövetségben...5 Az evangélium...7 Az evangéliumok beszédanyaga...11 Logionok / bölcsességmondások...12 Apophtegmák...13 Prófétai és apokaliptikus szavak...15 Írásmagyarázó, törvénymagyarázó szavak...17 A tanítványok és a közösség oktatása. Küldések, megbízatások...18 Én-beszéd / Krisztus-szavak...19 Példabeszédek...20 Az evangéliumok elbeszélő anyaga...27 A szenvedéstörténet...27 A feltámadásról szóló elbeszélések...28 Csodaelbeszélések...29 A boldogmondások Lk 6, 20-21; Mt 5, Az Úr imája Lk 11,2-4; Mt 6, Az irgalmas apa Lk 15, A megszállott fiú meggyógyítása. Mk 9, A naini ifjú feltámasztása. Lk 7, Jézus és a gazdag ember találkozása Mk 10, Zakeus találkozik Jézussal Lk 19, A János-evangélium prológusa Jn 1, A Jelenések könyve A feltámadás 1 Kor Irodalom

4 4

5 MŰFAJOK AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN Az Újszövetség könyveit négy műfajba lehet sorolni. Ezek az evangélium, a levelek, a cselekedetek (praxeis, acta; az Újszövetségben csak az ApCsel), és az apokaliptikus-prófétai műfaj (a Jelenések könyve). Az Újszövetség egy keletkezési folyamat eredménye, amelynek első szakasza a szóbeli igehirdetés. Az apostoli igehirdetés legkorábban rögzülő formulái a Krisztus halálát és feltámadását hirdető hitvallások. Ezek főként a hiteles páli levelekben maradtak fenn (1 Tessz 4,14; 2 Kor 5,15; bővített formában 1 Kor 15,3-5: Krisztus meghalt bűneinkért, az Írások szerint, eltemették és harmadnap feltámadt, az Írások szerint. Megjelent Péternek, majd a tizenkettőnek ). Az igehirdető és liturgikus formulák közé tartoznak azok a kijelentések, amelyek Jézus Úr, illetve Fölkent voltát, valamint fiúságát vallják meg. E formulák Sitz im Lebenjének, keletkezésének és átadásának helye az istentisztelet, illetve a tanítványok oktatása. Ilyen az 1 Kor 12,3: Jézus az Úr ; 1 Kor 1,3: Kegyelem és békesség nektek Atyánktól, az Istentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól, Fil 2,11: Jézus Krisztus az Úr ; Gal 4,4.6: amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte Fiát, [ ] a Fia Lelkét árasztotta szívünkbe ; Róm 1,4: a halálból való feltámadásával az Isten hatalmas Fiának bizonyult. A legkorábbi újszövetségi írások az ötvenes években keletkezett autentikus páli levelek (1 Tessz, Gal, 1 2 Kor, Róm, Fil, Filem). Ezek alkalmi írások, amelyek a közösségekben felmerült kérdésekre, problémákra nyújtanak választ, de amelyekben már megfogalmazódnak az alapvető keresztény 5

6 Újszövetségi exegézis tanok is. A levél a későbbiekben az újszövetségi szerzők kedvelt műfaja lesz, amint ezt a deutero- (Ef, Kol) és trito-páli (1 2 Tim, Tit) levelek, valamint a katolikus levelek (Jak, 1 2 Pét, 1 3 Ján, Júd) tanúsítják. Ezek egy része csak formailag levél, tartalmát tekintve azonban tanító vagy parenetikus (buzdító) írás. A Titusz és 1 Timóteus-levél nagyobb része egyházi rendtartás, a 2 Timóteus egyfajta apostoli szellemi végrendelet. A kolosszei és efezusi levél házitáblái a házastársak, szülők és gyermekek, urak és rabszolgák kötelességeit szabályozzák. A páli levelek után, 70 és 90 között keletkeztek a szinoptikus evangéliumok. Az evangéliumok megírását megelőzte a szóbeli igehirdetés, majd olyan írott források keletkezése, amelyek Jézus tanítását foglalták össze (Logienquelle, Q), illetve szenvedését beszélték el. (Ezek nem maradtak fenn, de a szinoptikus evangéliumok szövegének vizsgálata erre enged következtetni.) A Márk-evangélium mintáját követi Máté és Lukács. A János-evangélium a századforduló körül íródik, és bizonyos sajátosságokkal rendelkezik. Az Apostolok Cselekedetei egyedülálló műfaj az Újszövetségben, a praxeis / acta képviselője. A mű a Lukács-evangélium kiegészítéseként íródott, között, és bemutatja, miként folytatódik az üdvtörténet az egyházban, miként jut el Jézus hite a(z akkor ismert) világ végső határáig a jelentősebb apostolok és más tanítványok közreműködésével. Az első század végén íródott Jelenések könyve szintén egyedülálló az Újszövetségben műfaja tekintetében. A prófétai-apokaliptikus irodalom képviselője. Célja vigasztalást, bátorítást adni a kisázsiai keresztényeknek, akik a római 6

7 Az evangélium uralom, a császárkultusz által meghatározott, ellenséges társadalomban élnek. AZ EVANGÉLIUM Az evangélium a görög euvagge,lion (euangelion) szóból származik, amelynek jelentése jó hír. A legkorábbi evangélium (Mk) szerzője műfajt, illetve mintát teremtett. Az újszövetségi szóhasználat és műfaj háttere vitatott. A kifejezés az ókorban többnyire az általános, jó hír értelemben jelenik meg. Így használja Josephus Flavius 1 vagy az ókori regényirodalom. 2 Egyes újszövetségesek a fogalmat a császárkultusz nyelvhasználatából vezetik le. A kisázsiai Priene városban talált naptárfelirat (Kr.e. 9) szerint az Asia római provincia görög városai azt határozzák, hogy az új év kezdetét Augustus császár születésnapjára teszik, mivel, a szöveg szerint, a császár uralma a béke és szabadulás új korszakát jelentette, és az isten [Augustus] születése a jó hír kezdetét jelezte a világ számára. 3 Más vélemény szerint a főnév a LXX prófétai szövegeinek nyelvhasználatából, különösen az Iz 61,1-ben olvasható 1 Zsidó háború Az első zsidó háború kezdetén a zsarnok Gesius Florus római helytartó euangelionként fogadja a lázadás hírét, mert szeretné, hogy a háború kitörjön. 2 Chariton Callirhoé című regényében a főszereplő jó hírben részesül: a király kegyesen tekintett ügyére. A kifejezés több alkalommal szerencsés fordulatot jelöl a könyvben (van der Horst, Chariton, ). 3 A naptárfelirat szövegét A. Deismann nyomán közli Dormeyer, New Testament, 71. 7

8 Újszövetségi exegézis euvaggeli,zw (euangelidzō) jó hírt hirdetni igéből származik, és azt a meggyőződést tükrözi, hogy a Szentírás próféciái Jézusban teljesednek be. Az Újszövetségben az evangélium kifejezés legelőször a páli levelekben jelenik meg, de ott még nem egy műfajt jelöl, hanem Pálnak a Krisztus-eseményről szóló igehirdetését, amely a befogadóknak üdvösséget jelent (1 Kor 9, ; 15,1; Róm 1,16; 2,16; 11,28; 15,16.19; 16,25). Az evangéliumokban a kifejezés csak Márknál található (1,1.15). Máté és Lukács nem nevezi meg az általa írt munka műfaját. Máté Jézus nemzetségtáblájával ( származásának könyvével, bi,bloj gene,sewj) vezeti be írását. Lukács azokra hivatkozik, akik megpróbálták megírni a köztünk végbement/beteljesedett eseményekről szóló elbeszélést (dih,ghsin peri. tw/n peplhroforhme,nwn evn h`mi/n pragma,twn). Az evangélium nem a szó szoros értelmében vett életrajz, ugyanis célja nem a merő életrajzi adatok közlése, hanem kerügmatikus (az igehirdetést szolgáló) életrajz, amely azt hirdeti és mutatja be, miként tevékenykedik Isten Jézus életében és igehirdetésében. Noha hasonlóságot mutat az ószövetségi eszményített életrajzokkal, filozófusok vagy vezető személyiségek hellenisztikus biográfiáival, 4 mégis a maga nemében, vallásos irodalmi műfajként egyedülálló. A kanonizált evangéliumok mellett több apokrif evangélium is fennmaradt. Ezek egy része jézusi vagy neki tulajdonított mondást tartalmaz (pl. a Tamás-evangélium). 4 Dormeyer, New Testament, 64, 215, 217,

9 Az evangélium A mondások között lehetnek hiteles jézusi logionok, de azokat kiegészítették bizonyos irányzatok a gnózis vagy enkratizmus gondolatvilágát tükröző mondásokkal. A gnózis (szó szerint ismeret, tudás) olyan keresztény irányzatokat jelöl, amelyek a második-harmadik században, főként Egyiptomban és Szíriában virágoztak, és amelyek azt vallották, hogy a megváltás a titkos kinyilatkoztatás révén kapott ismeret (gnosis) által érhető el. Célja megteremteni a bibliai hit és a görög filozófia összhangját. A legtöbb gnosztikus rendszer világképe dualisztikus (a Jó és Rossz harcát feltételezi), alapja pedig a teremtett világ bukása, majd megváltása titkos kinyilatkoztatás révén. A teremtett, anyagi világ elesett, rossz. Alkotója egy a transzcendens Istentől különböző, alacsonyabb rendű teremtő isten, a demiurgosz. A transzcendens Istenből szellem- vagy fényszikrák áradnak ki (emmanáció-tan), amelyek alacsonyabb rendű közvetítőkben öltenek testet. A Megváltó a titkos tudás révén szabadulást hoz az elesett embernek. A megváltás szabadulás az anyagi világ rabságából. 5 Az enkratizmus második századi, szigorú önmegtartoztatást képviselő keresztény irányzat. Más apokrif evangéliumok Jézus életére összpontosítanak, és be szeretnék mutatni Jézus életének olyan ismeretlen szakaszait, amelyekről a kanonikus evangéliumok nem szólnak. Ilyen például a Jakab-evangélium, amely Jézus gyermekségtörténetét színezi ki és egészíti ki Mária és József életének eseményeivel, vagy a Tamás gyermekségevangélium. Noha az apokrif evangéliumok nem kerültek be a kánonba, nagy hatást gyakoroltak a keresztény teológiára és lelkiségre. Az apokrif írások tanulmányozása betekintést ad a kora kereszténység teológiai irányzatainak sokféleségébe, és láthatóvá teszi a kereszténység kezdeti sokszínűségét. 5 Markschies, Gnosis,

10 Újszövetségi exegézis A történetkritika rámutatott arra, hogy az evangéliumok létrejötte hosszabb folyamat eredménye. A szóbeli áthagyományozás, majd a lejegyzés során az igehirdetés, a beszédanyag rögzült legelőször. Erre különösen a szinoptikus kérdés vizsgálata vetett fényt. A Máté- és Lukács-evangélium egymással megegyező, de a Márktól eltérő anyaga közös forrást tételez fel. Ez egy a mai írott evangéliumokat megelőző és nagyobb részt Jézus beszédeit, mondásait tartalmazó gyűjtemény. E forrást az Újszövetség-kutatók Logienquelle-nek nevezik (logionok, mondások forrása; röviden Quelle, azaz forrás vagy Q). A Q nem maradt ugyan fenn, de jól rekonstruálható a Lukács és Máté közös anyaga alapján.6 (Márkot Mt és Lk is használta; az az anyag, ami Mk-ban megtalálható nem tartozik a Q-hez). A beszédanyag Jézusra megy vissza, de Jézus mondásait és beszédeit a szóbeli áthagyományozás és a leírás során bővítették, néha átértelmezték. A beszédanyagot kiegészítették a Jézus életéről és tevékenységéről szóló elbeszélő anyaggal Jézus nyilvános működéséről, szenvedéséről, feltámadásáról, illetve Mt és Lk a gyermekségtörténettel. A szenvedéstörténet elbeszélése az apostoli igehirdetés ősi eleme, amely az evangélium korai rétegéhez tartozik. (Az evangéliumi szenvedéstörténeteket megelőzik a páli levelekben található igehirdető, hitvallási, liturgikus formulák Jézus haláláról és feltámadásáról.) A 6 A legaktuálisabb kritikai kiadás: J.M. Robinson, P. Hoffmann, J.S. Kloppenborg, The Critical Edition of Q, Minneapolis, Leuven, Magyarul ízelítőt adhat a Minden Jézusról: evangélium exegétáknak (szerk. P. Gábor Mózes), Budapest, Szentendre,

11 Az evangélium gyermekségtörténetek a legkésőbben keletkező réteghez tartoznak. A János-evangélium mind teológiai, mind stilisztikai szempontból szembetűnő sajátosságokkal rendelkezik, ezért bár az evangéliumokhoz tartozik, külön elemezzük műfaji jellegzetességeit. AZ EVANGÉLIUMOK BESZÉDANYAGA Jézus mondásait, beszédeit előbb szóban hagyományozták át. A leírásuk során azokat néha tematikus egységekbe gyűjtötték, más szövegkörnyezetbe helyezték, átfogalmazták, magyarázatokat és értelmezéseket fűztek azokhoz, hogy egy adott közösség számára aktualizálják. Ez nem jelenti azt, hogy az evangéliumokban található beszédeknek nincs közük a történeti Jézus szavaihoz, hiszen már a szóbeli igehirdetés során számos mondás és formula rögzült. (Az ókori kultúrák orális jellegűek voltak: az írásbeliség alacsony szintje miatt az ismeretek átadása szóban történt, a megjegyzést pedig bizonyos technikák segítették.) A korai egyháznak fontos volt a Jézushoz, az ő tanításához és szelleméhez való hűség. Amikor azonban az evangéliumban olvasható beszédanyagot elemezzük, nem az ipssisima verba Jesu-t akarjuk minden áron felderíteni. Ez nem jelent föltétlenül távolságot a történeti Jézus tanításától, hiszen éppen szavainak ilyen aktualizáló kezelése tanúskodik arról, hogy a jézusi tanítás nem egy elvont eszmerendszer, amelynek a betűje számít, hanem élő, a mindenkori ember, a mindenkori közösség számára aktuális és 11

12 Újszövetségi exegézis életalakító. Így Jézus maga, életével, tanítása szellemével vált az evangélium középpontjává. Az evangélium beszédanyagában kisebb egységeket lehet megkülönböztetni. Ezek a logion, apophtegma, a prófétai és apokaliptikus mondások, az írásmagyarázó, illetve törvénymagyarázó mondások, a tanítvány- és a közösségoktatás, az én-beszéd és a példabeszéd. Logionok / bölcsességmondások 7 A logion tág értelemben mondást jelent, a szentírásban olyan rövid mondást, amely vallásos jelentéssel bíró életbölcsességet fogalmaz meg. Jézus bölcsességmondásai és a bölcsességi irodalom mondásai, a mašal-ok (mondás, példabeszéd, hasonlat) között hasonlóságot lehet felfedezni, ugyanis mindenkor és mindenütt érvényes élettapasztalatot fogalmaznak meg. Jézus azonban a tapasztalati igazságot nem önmagáért, hanem saját tanítása kifejezésére használja fel, és egészen újszerű felismerést kínál általa. Formájukat tekintve a mondások lehetnek: Kijelentések, amelyek frappáns módon fogalmaznak meg egy igazságot, és ezáltal eligazítást adnak az élet számára: Elég a mának a maga baja (Mt 6,34b); Semmi sincs elrejtve, amire fény ne derülne (Mk 4,22). A szív bőségéből beszél a száj (Mt 12,34). Sajátos formája a kijelentő bölcsmondásnak a paradoxon: Aki meg akarja menteni életét, 7 12 Dormeyer, New Testament, ; Bolyki J., Az újszövetségi írásmagyarázat elvei, módszerei és példái, Budapest, 1998; Tarjányi B., Újszövetségi alapismeretek II. Jézus örömhíre Az Ősegyház tanítása, Budapest, 2007.

13 Az evangélium elveszíti. Aki elveszíti életét értem és az evangéliumért, az megmenti (Mk 8,35), és az aranyszabály: Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is (Mk 8,24). Felszólítások: Te kövess engem, hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat (Mt 8,22), vagy ugyancsak egy aranyszabály: Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük! (Mt 7,12) (Retorikai) kérdések: Mit ér az embernek, hogy megszerzi az egész világot, ha a lélek kárát vallja? Mert mit adhat cserébe az ember a lelkéért? (Mk 8,36-37); Vezethet-e vak világtalant? (Lk 6,39). Ugyan ki toldhatja meg életét csak egy könyöknyivel is, ha aggodalmaskodik? (Mt 6,27). Következtetést világosan vagy bennfoglaltan tartalmazó mondások: Ahol a kincsed, ott a szíved (Mt 6,21); Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek - mennyei Atyátok táplálja őket. Nem többet értek ti náluk? (Mt 6,26); Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket (Mk 2,17; e mondás már az apophtegma formához tartozik, l. lennebb). Apophtegmák 8 Az apophtegma rövid jelenet, amelyet frappáns bölcsmondás zár le. A logiontól eltérően, amelynek egy konkrét helyzettől függetlenül is van értelme, az apophtegma 8 Gerd Theissen, The Gospels in Context, ; Bolyki János, Az újszövetségi írásmagyarázat elvei, módszerei és példái, Budapest, (Az apophtegma meghatározása Bultmanntól származik). 13

14 14 Újszövetségi exegézis egy adott személyhez és helyzethez kapcsolódik. A mondás az adott helyzetben nyeri el sajátos értelmét, mondanivalóját. Ezért átmeneti forma a beszéd- és az elbeszélő anyag között. Az apophtegma funkciója gyakran a kritika és az elhatárolódás, egy csoport által képviselt álláspont, elképzelés vagy magatartásforma bírálata. Ezért általában egy konfliktus helyzetet tételez fel. A következő esetekben találkozunk apophtegmával: Tanítás kapcsán: Amikor a tanítványok azzal térnek vissza, hogy találtak valakit, aki Jézus nevében ördögöt űzött, de nem tartozott hozzájuk, Jézus azt válaszolja, hogy nem kell neki megtiltani az ördögűzést, mert aki a nevében tesz csodát, nem fogja őt szidalmazni, és hozzáteszi: Aki nincs ellenetek, veletek van (Mk 9,38-40). Vita során: A szombati kalászszedés után a farizeusok szemrehányást tesznek Jézusnak. Jézus azt válaszolja: A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Az Emberfia ezért Ura a szombatnak is (Mk 2,27-28). A szombati gyógyítást kísérő méltatlankodás miatt hangzik el Jézus retorikai kérdése: Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy veszni hagyni? (Mk 3,4). Amikor a farizeusok és Heródes-pártiak Jézust csapdába akarják ejteni a császárnak fizetendő adó kérdésével (Mk 12,13-17), ő odahozat egy dénárt, rámutat arra, hogy a kérdezők maguk is használják a császár képét és feliratát hordozó pénzt, majd azt mondja: Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. Amikor a bűnös asszonyt eléje hozva Jézust ellenfelei kényszerhelyzetbe akarják hozni (bármint dönt, szembekerül vagy a mózesi törvénnyel vagy az általa hirdetett irgalmasság-

15 Az evangélium gal), Jézustól elhangzik a frappáns mondás: Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek! (Jn 8,7). Jézus életének eseményeivel kapcsolatban (életrajzi/biográfiai apophtegma). Amikor valaki tanítványa akar lenni, Jézus saját sorsára utalva arra figyelmezteti: A rókáknak van vackuk, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania. (Lk 9,57-62). Jézus betániai megkenésekor (Mk 14,3-9) egyesek tiltakoznak a pazarlás miatt, de Jézus védelmébe veszi az asszonyt: Hagyjátok, mert jót tett velem. Szegények mindig lesznek veletek, és amikor csak akartok, jót cselekedhettek velük, de én nem leszek mindig veletek. Prófétai és apokaliptikus szavak A prófétai szavak lehetnek: üdvösség-próféciák, melyek meghirdetik Isten Országának elérkeztét Jézusban. Ide tartoznak: - a rövid boldogmondások: Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Bizony mondom nektek, hogy sok próféta és király akarta látni, amit ti láttok és nem látta, hallani, amit ti hallotok és nem hallotta. (Lk 10,23b-24). - a boldogmondás-sorozatok (Mt 5,3-12, a hegyi beszédben; Lk 6,20-23, a síksági beszéd keretében); - az ószövetségi próféciák saját személyére vonatkoztatása: Menjetek, s adjátok tudtul Jánosnak, amit hallotok és láttok: Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek 15

16 16 Újszövetségi exegézis hallanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot. (Mt 11,4b-5). fenyegető, ítélet-próféciák: - a jajkiáltások (jaj nektek gazdagok, akik most jól laktok, akik most nevettek, ha hízelegnek nektek (Lk 6,24-26); - az intő szavak a városokhoz Jaj neked, Korozain! Jaj neked, Betszaida! Mert ha Tíruszban és Szidonban mentek volna végbe a bennetek történt csodák, már régen hamuban és szőrzsákban tartottak volna bűnbánatot. Mondom nektek: Tírusznak és Szidonnak elviselhetőbb lesz a sorsa az ítélet napján, mint a tiétek. És te, Kafarnaum! Vajon az égig emelkedel? A pokolba süllyedsz. Ha Szodomában mentek volna végbe a csodák, amelyek benned történtek, még ma is állna. De mondom nektek: Szodoma földjének elviselhetőbb lesz a sorsa az ítélet napján, mint neked. (Mt 11,20-24); - a farizeusok és írástudók elleni intések (Mt 23,1-36) a próféciákhoz sorolható még a különböző események megjövendölése a jeruzsálemi bevonulással és az utolsó vacsora előkészítésével kapcsolatos események, Péter tagadása, Júdás árulása. Az apokaliptikus beszédek Jeruzsálem pusztulásárról, a világ végéről, az Emberfia eljöveteléről beszélnek: Mindjárt e gyötrelmes napok után a nap elhomályosul, a hold nem világít, a csillagok lehullanak az égről, és az egek erői megrendülnek. Akkor feltűnik az égen az Emberfia jele, és a mellét veri a föld minden népe, mert látja, amint az Emberfia eljön az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel. Elküldi angyalait hangos harsonaszóval, s összegyűjtik a választottakat

17 Az evangélium a szélrózsa minden irányából, az ég egyik szélétől a másikig. (Mt 24,29-31) Írásmagyarázó, törvénymagyarázó szavak Ezek a szavak az Ószövetség különböző szövegeit magyarázzák, azzal a szándékkal, hogy azok beteljesedését szemléltessék 9, de még inkább azért, hogy a Törvényt átértelmezve Jézus egészen újszerű tanítását közöljék. Jézus a Törvényre hivatkozik, amikor meg kell fogalmaznia a főparancsot, amelynek újszerűsége abban van, hogy összekapcsolódik az Isten és az embertárs szeretete: Melyik az első a parancsok közül? Jézus így válaszolt: Ez az első: Halld, Izrael: Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második így szól: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat! Ezeknél nincs nagyobb parancs. (Mk 12,28b-31; forrása a MTörv 6,5 és a Lev 19,18). A Hegyi Beszéd eredeti módon értelmezi (át) a Törvényt, a magyarázat mögött pedig Jézus személyes tekintélye áll. Jézus hat antitézisben fejti ki saját törvényértelmezését, amely túlmutat a Törvény jelentésén, mivel nemcsak a rossz tett elkerülését kéri, hanem az arra vezető helytelen szándék kiküszöbölését helyezi előtérbe. Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták: Ne ölj! Aki öl, állítsák a törvényszék elé. Én pedig azt mondom nektek: Már azt is állítsák a törvényszék elé, aki haragot tart embertársával. Aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagytanács elé. Aki azt mondja neki, hogy te bolond, méltó a pokol tüzére. (Mt 9 Ezek gyakran az evangélista kiegészítései. 17

18 18 5,21-22) Újszövetségi exegézis A tanítványok és a közösség oktatása. Küldések, megbízatások Mt 18-ban olvashatjuk az úgynevezett egyházi beszédet, mely különböző közösségi vonatkozású tanításokat tartalmaz, a testvér figyelmeztetéséről, a megbocsátásról, a közös imáról. A küldések rendszerint a tizenkettőre vagy a hetvenkét tanítványra vonatkoznak. Példa rá a Mk 6,8-11: Magához hívta a tizenkettőt, és kettesével szétküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkeken. Meghagyta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot; sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra. Azután folytatta: Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytathatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be, és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük. A felhatalmazás jellemző esetei Péter megbízása, valamint a tizenkettőnek adott oldó-kötő, illetve bűnbocsátó hatalom: Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva. (Mt 16,18-19) Bizony mondom nektek: amit megköttök a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldotok a földön, a mennyben is fel lesz oldva. (Mt 18,18); Jézus megismételte: Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Ezekkel a szavakkal rájuk

19 Az evangélium lehelt, s így folytatta: Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad. (Jn 20,21-23) Én-beszéd / Krisztus-szavak Az én-beszédhez azok a kijelentések tartoznak, amelyeket Jézus tesz saját küldetéséről, személyének titkáról, méltóságáról, sorsáról. E kinyilatkoztató mondatokat vagy beszédeket nagyfokú ünnepélyesség jellemzi. Ezek egy része betekintést enged a módba, ahogy Jézus saját küldetését értelmezi, de azt is figyelembe kell venni, hogy ezek a kijelentések rendszerint már az ősegyház húsvéti hitét is tükrözik. A szinoptikusoknál is találunk több én-beszédet, de ezek különösen gyakoriak a János evangéliumban. A Mt 11,25-30 arról az egyedülálló kapcsolatról szól, mely Jézus és az Atya között van: Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja. (Mt 11,27) A küldetéséről gyakran nyilatkozik Jézus így: én azért jöttem, hogy (Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Jn 10,10), vagy én nem azért jöttem, hogy (elítéljem a világot Jn 12,47; hogy megszüntessem a törvényt Mt 5,17). Szintén ide tartoznak az Emberfia-mondások; Jézus magára alkalmazza a Dán 7,13-ban szereplő, az ő korában eszkatologikus messiási címnek tekintett Emberfia-nevet. Az Emberfia azért jött, hogy ő szolgáljon, és odaadja életét váltságul sokakért. (Mk 10,45) 19

20 Újszövetségi exegézis A János-evangéliumban szereplő én-beszédek három típusa ismeretes: - kifejezett állítmánnyal: én vagyok az élet kenyere (6, 48.51), én vagyok a világ világossága (8,12; 9,5), én vagyok a feltámadás és az élet (11,25), én vagyok a jó pásztor (10,11.14) - bennfoglalt állítmánnyal: én vagyok, ne féljetek (6,20) (azaz, Jézus, akit ismernek, nem kísértet, ugyanakkor az, aki képes a vízen járni, tehát több egyszerű embernél) -állítmány nélkül: mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok (8,58); amikor felmagasztalják az Emberfiát, megtudjátok, hogy én vagyok (8,28) A példabeszéd A példabeszéd az egyik legjellemzőbb jézusi beszédforma. A példabeszédek alaptémája Isten Országa, a Jézussal kezdődő, benne megvalósuló Isten uralma. A példabeszéd értelmezése többféle szempontból történhet. Adolf Jülicher megközelítése sokáig nagy hatással volt az exegétákra. 10 Jülicher szerint a példabeszéd nem költői, hanem argumentatív (érvelő) beszéd, amely a hallgatókat meg akarja győzni egy olyan igazságról, amellyel kapcsolatban fenntartásaik vannak. A példabeszédnek két síkja van: az elbeszélés (a képi anyag), amely önmagában könnyen érthető és elfogadható, és a mondanivaló, amelyet a képi anyag szemléltet, amelyről Jézus meg akarja győzni hallgatóságát. A meggyőzés alapja a tertium comparationis. Eszerint az 10 Fontos munkája Die Gleichnisreden Jesu, 2 kötet, Tübingen, 1888, 1899, amely azóta több kiadást megért. 20

21 Az evangélium elbeszélés (a képi sík) és a mondanivaló síkja között bizonyos kapcsolódási pont, egy érintkezési felület létezik. 11 Ez a közös elem a két sík, a kép és az általa kifejezni akart igazság között a tertium comparationis, amely lehetővé teszi a mondanivaló /az igazság kifejezését az elbeszélés által. Jülicher hatása Joachim Jeremiasnál, majd Eta Linnemannnál is látható. Ők a példabeszéd konkrét történeti helyzetét szeretnék felderíteni, és a példabeszéd mondanivalóját abból próbálják magyarázni. Jülichertől eltérően azonban úgy vélik, hogy Jézus nem annyira valamely igazságról akarja meggyőzni hallgatóságát vagy ellenfeleit, hanem döntés elé akarja állítani őket, arra akarja késztetni, hogy elfogadják Isten Országát, amely benne veszi kezdetét. Más szerzők a példabeszéd irodalmi jellegére figyelnek, és úgy vélik, hogy a példabeszéd önmagában megálló, egységes egészet alkot. A mondanivalóját nem csupán egyetlen elem (a tertium comparationis) adja meg. E megközelítések már nem törekszenek arra, hogy rekonstruálják az eredeti helyzetet, amelyben egy példabeszéd elhangzott. Paul Ricoeur megközelítésének központi gondolata a példabeszéd metaforajellege. A példabeszéd akkor jön létre, amikor egy elbeszélés (narratív forma) összekapcsolódik egy metaforikus folyamattal 12, ezáltal az elbeszélés önmagán túlmutat, valami mást jelent, mint egymagában. Ez azért történik, mert a metafora által létrejön a valóság újraírása. 11 Ha a két sík minden pontja között megfelelés van allegóriáról beszélünk. Ilyen pl. a gyilkos szőlőművesekről szóló példabeszéd (Mt 21,33-44). 12 Ricoeur, Bibliai hermeneutika,

22 Újszövetségi exegézis Arisztotelész tragédia-elméletét vizsgálva Ricoeur a parabolát a poiészisz [műalkotás] analógiájának tekinti. A poiészisz nem egyéb, mint valamely jelentős cselekedet mimészisze [utánzása] a költő által kitalált müthosz segítségével. Éppígy müthosz (azaz heurisztikus fikció) a példabeszéd is, amelyet mimetikus ereje képessé tesz az emberi létezés újjáírására. 13 A parabolában, Ricoeur szavai szerint meglepő ellentét van az elbeszélés realizmusa, valamint a csattanó és a főszereplők meghökkentő extravaganciája között. 14 Véleménye szerint éppen ebben a meghökkentő extravaganciában - amely tulajdonképpen egy minősítő / egy szokatlan jelentés - rejlik a példabeszéd vallásos jellege. Ez a minősítő nem más, mint az Isten Országa szimbólum. A negyedik elem Ricoeur szerint a példabeszéd jelentettje, azaz egy olyan emberi tapasztalat - mégpedig az egész ember és minden ember tapasztalata -, amelyet egyszerre valószerű és extravagáns, ugyanakkor sajátos elbeszélő struktúrákba ágyazódó fikciók értelmeznek, a bennük levő mimetikus erőforrásoknak köszönhetően. 15 Megkísérelhetjük e meghatározás alkalmazását egy konkrét példabeszédre. Máténál az Isten Országáról szóló példabeszédek között található a szántóról és a konkolyról szóló példabeszéd (Mt 13,24-30). A mennyek országa hasonlít ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a földjébe. Amikor szolgái aludtak, jött az ellensége, és 13 Ricoeur, Bibliai hermeneutika, Ricoeur, Ricoeur

23 Az evangélium konkolyt szórt a búza közé, aztán elment. A vetés szárba szökött és kalászt hányt, de a konkoly is felütötte a fejét. A szolgák elmentek a gazdához és megkérdezték: Uram, ugye jó magot vetettél földedbe? Honnét került hát bele a konkoly? Az így válaszolt: Ellenséges ember műve. A szolgák tovább kérdezték: Akarod, hogy elmenjünk és kigyomláljuk? Nem - válaszolta -, nehogy a konkolyt gyomlálva vele együtt a búzát is kitépjétek! Hagyjatok, hadd nőjön mind a kettő az aratásig! Aratáskor majd szólok az aratóknak: Előbb a konkolyt szedjétek össze, kössétek kévébe és égessétek el, a búzát pedig gyűjtsétek csűrömbe! Nem foglakozunk itt a példabeszéd rétegeivel, sem a magyarázattal, amely az evangélista kiegészítése (Mt 13,36-43). Érdemes megfigyelni, hogy a példabeszéd alapja egy nagyon reális, a mindennapi életből vett elbeszélés, a vetésről, a vetés növekedéséről, az aratásról. Mégis világos, hogy itt nem egyszerűen egy földműves életéből vett epizódról van szó. Ami példabeszéddé avatja az elbeszélést az egyrészt a metafora-jelleg (az elbeszélés újraírja a valóságot), másrészt a gazda viselkedésének érthetetlen volta, meghökkentő extravaganciája, amely a veszély figyelmen kívül hagyásában nyilvánul meg. A minősítő az Isten Országa szimbólum, 16 mely lehetővé teszi a jelentett / jelentés létrejöttét. Az emberi tapasztalat a vetés és növekedés, de a gondoskodás és aggodalom, a félelem és a nagylelkűség is jelen van, de túlmutat önmagán. Istenre mutat, akinek gondoskodása és nagylelkűsége lehetővé teszi az ember számára az életet, a kibontakozást, és megszabadítja a félelemtől. 16 Megjegyzendő, hogy a szimbólum szó nem a valóság ellentéte, hanem olyan jel-értékű kifejezés vagy kép, mely egy mélyebb valóságra mutat, és azt közli is. 23

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár LUKÁCS EVANGÉLIUMA FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT 1990 - io~- {. DR. PRŐHLE KÁROLY teológiai akadémiai tanár EVANGÉLIKUS EGYETEMES SAJTÓOSZTALY Budapest, 1966 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.,. 1. Lukács, a szerző 2.

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv

Függelék: Katolikus hittan kerettanterv. Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Függelék: Katolikus hittan kerettanterv Hittan Forrás: http://www.kpszti.hu/hittan#hittan%20tanterv Hittan 1-4. évfolyam H I T T A N 1. é v f o l y a m Célok és feladatok A foglalkozások segítsenek feldolgozni

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14

TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14 TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14 1. Az újszövetségi tudományról 24 2. A szinoptikus evangéliumok 76 3. Máté evangéliuma 134 4. Márk evangéliuma 168 5. Lukács evangéliuma 197

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Szószék - Úrasztala - Szertartások

Szószék - Úrasztala - Szertartások Szószék - Úrasztala - Szertartások SIMÉN DOMOKOS MILYEN JÓ AZ AJÁNDÉKOZÓ ISTEN! Mt 20, 1-16 Joachim Jeremiás Jézus példázatai" című könyve szerint Jézus valódi példázatai - a szinoptikusoknál 40, Tamás

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki.

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Átismételni mindazt, amit János családjáról tudunk. LÁSD Biblia-kör 3. Jegyzet. A megjelölt szakasz elemzése

Részletesebben

Hittan tanmenet 5. osztály

Hittan tanmenet 5. osztály Hittan tanmenet 5. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Könyvek Könyve című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél 1. I. Ószövetség Mi a Biblia? 2-3.

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Tételsor a IX. osztályos diákok számára

Tételsor a IX. osztályos diákok számára Tételsor a IX. osztályos diákok számára 1. Ábrahám meghívása és Kánaánba való utazása 2. A királyok hadjárata és Ábrahám találkozása Melkizedekkel 3. A szövetség megerősítése Ábrahámmal 4. Az Ábrahámmal

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Máté evangéliuma 1-4,11

Máté evangéliuma 1-4,11 Máté evangéliuma 1-4,11 Máté evangéliuma - Bevezetéstani ismeretek Felépítéséről három fő elmélet van: az események földrajzi helye alapján a krisztológiai váz alapján a beszédgyűjteményekre épülő váz:

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A

A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 25. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 9. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Vasárnapi gondolatok 2013. 06. 09. Évközi 10. vasárnap

Vasárnapi gondolatok 2013. 06. 09. Évközi 10. vasárnap novakgyula.blog.hu 1/7 Vasárnapi gondolatok 2013. 06. 09. Évközi 10. vasárnap Olvasmány: 1Kir 17,17-24 Az özvegy fiának feltámasztása 17 Ezek után az események után történt, hogy az asszony fia, akié a

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

E/9. Az Ó- és Újszövetség kapcsolatának modelljei

E/9. Az Ó- és Újszövetség kapcsolatának modelljei E/9. Az Ó- és Újszövetség kapcsolatának modelljei 2000 éves probléma az Egyháznak az Ószövetség bizonyságtételéhez fűződő kapcsolata, Marciontól kezdve a mai napig vissza-visszatérő jelleggel vetődik fel

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

3. A világ és lakói Tartalom

3. A világ és lakói Tartalom 3. A világ és lakói Íme, az ÚRé, Istenedé az ég és az egeknek egei, a föld és minden rajta levő. 5Móz 10:14 Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van, aki a mennynek és földnek Ura...

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben