Alapítva: október TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapítva: 1956. október TARTALOM"

Átírás

1 V i l á g i r o d a l m i f o l y ó i r a t Alapítva: október LVI. évfolyam, 1 2. szám január február TARTALOM ANDREJ FATYEJEV Az áttelepült Új trák idill (Horváth Iván fordítása)... 3 ADONISZ versei ((Tüske László fordításai) VIKRAM SETH Próba, zenekarra hangszerelve (Tárnok Attila fordítása) LAURENT MAINDON Az angyalok alszanak A hóvihar (Schneller Dóra fordításai) EKATERINA JOSZIFOVA versei (Szondi György fordításai) MÛHELY BORBÉLY ANDRÁS A gond a nyelvben Számozott cetlik Ekaterina Joszifova köszöntésére L. I. SZUVIZSENKO Orosz költô magyar költôrôl Gondolatok Bella Ahmadulina József Attila emlékére c. mûvérôl... 75

2 TÁJÉKOZÓDÁS SIMON BLACKBURN A jóakarat (Orosz István fordítása) BERTHA CSILLA Tom Murphy drámája: a lehetôség színháza HASSÓ ADRIENNE Elôadásra kész: az új magyar Godot-fordítás MAGYAR VILÁG KARÁTSON ENDRE Rába KÜLFÖLDI SZERZÔINK Látogasson el honlapunkra: A Nagyvilág támogatója: Nemzeti Kulturális Alap

3 Andrej Fatyejev Az áttelepült Új trák idill Sz. A. Jurjevnek 1 Bár már délután öt óra volt, a táborban csend uralkodott. Minden az igazak álmát aludta: a tisztek a nádfedeles kunyhóikban, amelyek hermetikusan le voltak zárva, hogy se a bosszantó napfény, se a szemtelen légy ne merészelje zavarni a pihenésüket, a katonák a köpönyegük védelme alatt, amelyeket sátorszerûen terítettek szét a földbe szúrt kardpengékre, kardhüvelyekre és karabélyokra, a lovak kipányvázva a szabad ég alatt. A derék Szamszon Ivanics, a tábor perpetuum mobiléje is lenyugodott, és málhás kofferján szundikált. A levegô tisztítására és a rovarok elleni védekezésül meggyújtott trágyadombok füstje bágyadtan és lustán gomolygott a délutáni levegôben, mintha bele akart volna olvadni az általános tábori lustaságba Június havában jártunk. Lópokrócon, kezemet a tarkóm alá téve egy diófa árnyékában feküdtem, amelyet ibolya, bojtorján, mindenféle fa- és fûfélék borítottak, feldíszítvén számomra a sors által küldött tábori oázist. Gyönyörködtem a hiperbola nélkül is fényesen kéklô égben. Hozzá kell tennem, hogy mindez Babadagban 2 történt. Csapatunk márciusban kelt át a Dunán, április elején foglaltuk el a Babadagot körülvevô magaslatokat, a dobrudzsai terület, az ôsi Trákia vagy ahogy az egyik kedves vezérünk mondogatta, Trácia legfontosabb városát. A magaslatok elfoglalása ünnepélyes volt! A régi, szegényes csuhába öltözött bolgár pap kereszttel a kezében fogadott bennünket, a város küldöttei csíkos zekében és báránybôrös köpenyegben hozták a parancsnokság elé a kenyeret és a sót, Mark, a zsidó, aki Brodyból menekült, az egész gyülekezet nevében beszédet mondott, a város lakossága valami hurráfélét kiabált A törökök már nem voltak itt, már korábban feladták a várost, maguk rombolták le a házaikat és a csapataik után mentek Sumlja 3 és Várna irányában, mihelyt meghallották, hogy az oroszok átkelnek a Dunán. A törökök kivo- 1 Jurjev, Szergej Andrejevics ( ), irodalmár, könyvkiadó, mûfordító. A Beseda c. folyóirat kiadója ban az orosz irodalom baráti társaságának elnöke lett, Alekszandr Osztrovszkij halála után pedig az Orosz drámaírók társaságának elnökévé választották. A szlavofilekhez állt közel. 2 Babadag (törökül: Babadag ) város Dobrudzsában, Tulcea megyében, Romániában. A város neve török eredetû, jelentése: az apa hegye. 3 Šumla: a bolgár Sumen város török megnevezése. 3

4 nulása ellenére valami rettenetes nyelvzavar uralkodott, a Dobrudzsai területet benépesítô valamennyi nép képviselôje itt volt: bolgárok és zsidók, örmények és görögök, moldvaiak és havasalföldiek, a geográfusok számára aligha ismert mokánok, 4 helyenként a simára borotvált teuton fizimiskák jelentek meg, válltöméses rövid zekét viseltek, idônként elôbukkant egy füstös cigány arc, a haja kuszált, fejfedôt nem viselt, néhol feltûnt a hosszú ukrán kabát, a férfi borotvált feje tetején hosszú hajtincs, a nemezkalap, körben egyenesre nyírott haj kis szíjjal lefogva. A harci láz és a törökök iránti gyûlölet által feltüzelt népfelkelôk tíz harcos, ki villával, ki somfa botokkal, ki Amurat 5 korabeli puskákkal felfegyverezve szövetséget és segítséget ajánlott nekünk. Egyszóval ez volt az egyik legkedvesebb katonai ováció, ami valaha is történt, ezt még Garibaldi is megirigyelte volna. Csapatunk a Szilisztrát ostromló hadsereg balszárnyát képezte, következésképpen mozdulataiban a hadsereghez kellett igazodnia. Teltek-múltak a napok, hónapok, de mi még mindig ugyanazon a hadálláson voltunk A tábor lassanként egy békés kolóniára kezdett hasonlítani, kezdte elveszíteni katonai jellegét, a nádból és faágakból készült kunyhók tágas és kényelmes barakkokká váltak: a táborban ügyesen elkészített földbe vájt kemencék keletkeztek, különbözô háztartási eszközök jelentek meg, elszaporodtak a kutyák és a macskák, kotkodácsoltak a tyúkok, kukorékolt a nagyhangú kakas A hegyek közötti dolinában a tábortól egyversztányira elterülô várossal élénk kapcsolatok alakultak ki. Ebben a sajátságos metropoliszban a katonák számára csapszékeket, a tiszt uraknak különféle szórakozóhelyeket nyitottak. Egy úgynevezett parancsnoki hivatal is megalakult, ennek az udvarán jöttek össze a sztaroszták, a falusi rendôrbiztosok, a kisbírók, mûködött a kancsuka, fellendült a város közmûellátása. A zsidó Mark, immáron Marka néven, a város feje lett Az egész területen egészen Kosztendzsáig helyreállt az a rend, amelyre szükség is volt a törökök kiûzése után keletkezett zûrzavarban. Jaj, mekkora rendetlenség volt itt nálunk mondogatta nekünk ebbôl az alkalomból egy bizonyos Balasa nevû zsidó asszony, akinek szintén volt egy sajátságosan speciális intézménye: nála készült az ecetes lében pácolt csuka. A bolgárok, moldvaiak, görögök önkényesen elfoglalták a törökök által hátrahagyott házakat, megkaparintották a gabonatartalékokat, birtokba vették a szép gyümölcsöskerteket és szôlôket. Aki elôbb szerzett magának valamit, az az övé is lett, legalábbis a háború végéig, ôt illette a tulajdonjog De 4 Mokánok = oláhok. 5 II. Murad az Oszmán Birodalom szultánja volt között. 4

5 a török lakóházak többségét nem foglalták el, ezeknek a felét tönkretették, lerombolták Szomorúan hevertek ezek a romok az ôket körülvevô, növényzetben gazdag kertek között Szívesen barangoltam ezekben a sajátságos, talányos kertekben, amelyeket a török remetenôk keze gondozott, ezeken a kis utakon, amelyeket a különbözô színû apró nádszálakból készített eredeti díszítések tarkítottak, szerettem megpihenni a szôlôlevelekbôl font árnyas lugasokban az ott felejtett szökôkút sugarainak csobogása mellett. Csodálatos, pompázatos rózsák, színes tulipánok bontottak virágot és hervadtak el ezekben az elárvult kertekben úgy, hogy senki szemének nem szereztek örömet. A bársonyos ôszibarack, az óriási, leveses, borostyános, sötétvörös meggy nedvvel telítôdött, megérett és a földre hullt Esetlen, elvadult bivaly bolyongott ezekben a kertekben, súlyos testével letördelte az évszázados gyümölcsfákat, kitaposta a málnást, elpusztította a sokéves emberi munka gyümölcsét Szóval a diófa árnyékában feküdtem. Jól beláttam az egész vidéket, ebben a kissé rablótámadásra emlékeztetô képben. Tôlem balra az óriási kék tükörként hullámzó öböl volt látható, amelyet hol fantasztikus formájú és színû sziklakiugrások, hol sûrû, zöld nádasok öveztek. A távoli túlparton megbúvó falucska fehér kunyhóival vidáman nézegetett a zöld tenger mögül, mintha mosolygott volna a napsugárban, az öböl hullámai morajlottak és egymáson széttöredeztek, távolról fehér habcseppekként csillogtak, hozzám alig jutott el a zúgásuk hangja. Éppen velem szemben, Babadag másik oldalán az érintetlen bükkösök által borított Balkán hegyelágazásai magasodtak, jobbra a török temetô mögött a végtelenbe veszett kék meszszeség. Tovább, jobbra, mint egy ôrt álló óriás fenyegetôen feketéllett a Szatunovszkaja-hegy, régmúlt idôk néma tanúja. Heverésztem, és egyre csak gyönyörködtem Fejemben rendetlen káoszban kavarogtak és keveredtek a történelmi legendák. Sok név, sok esemény jutott az eszembe. Arra gondoltam, hogy tôled tudakolom meg a színtiszta igazságot, Szatunovszkaja-hegy. Tôled szerettem volna hallani a gótokról és gepidákról, a hunokról és a szlávokról, akik itt barangoltak a régmúlt idôkben! Felrémlett elôttem Szvjatoszlav alakja, álmodtam Dibics-Zabalkanszkijról. 6 Ki tudja ilyenkor, ilyen történelmi eksztázisban valójában mi mindenre nem gondol egy lópokrócon heverô fôhadnagy! 6 János Károly Frigyes, gróf, orosz tábornagy. Az évi török hadjáratban meghódította a várnai erôdöt, 1829-ben átvette a fôvezérletet, átment a Balkánon, s ezért kapta Zabalkanszkij (Balkán mögötti) melléknevét és a tábornagyi rangot. 5

6 Olykor könnyû szellô kerekedett, és megrezegtette a diófám ágait, balzsamos illata szenvedélyes becézgetésként hatott, könnyû szendergést hozva rám Várna és Šumla jelent meg a képzeletemben Csatazajt, nyögéseket, üvöltést hallottam Gyorsan elsuhant szemem elôtt Adrianopol... 7 Mintha fényhullámok csaptak volna le az égbôl Carograd kapui szélesre tárultak. Már aludtam Fantasztikus álmok keringtek felettem. És már hallottam a lelkesült, a világot remegtetô ordítást. Álmomban láttam, hogy orosz zászló leng a Boszporusz vize felett és az orosz tüzérség elfoglalta a Dardanellák erôdjeit, porba döntve az istentelen törököt. Kolától Korinthoszig zúgnak a harangok Szíria és Egyiptom ujjong! Az Északi-sark jegétôl a Távol-Keletig száll a Szentháromságot dicsôítô ének Lehullottak a rabság évszázados láncai! Feltámadás! harsogja millió ajak. Kavarogtak az álmok, azt álmodtam, hogy már kormányzó vagyok, de nem itt, nem Kosztromában, nem Penzán, hanem valahol ott messze, túl a tengeren, az ígéret földjén Hol a tenger veri folyton Szirtjeit a part fölött S lankadtan húz át a holdon Fátylával az esti köd; Hol egébe földi lányok Karján száll a muzulmán Csók közt, tündéradomány: ott Lett enyém e talizmán. 8 Menjünk, uram, fürdeni! szólalt meg a fejem felett egy hang. Felocsúdtam. Homa állt elôttem mosolyogva, ôsz bajszát mozgatva. Hihi! Hol volt? Mit látott? Mit énekelt álmában? folytatta, és szeretettel mosolygott rám. Hej, barátom, micsoda álmot láttam. válaszoltam, miközben egy jót nyújtózkodtam. Micsoda álmot! Mi mindent nem lát az ember álmában, na menjünk! A hôség már kezdett alábbhagyni. A hegyek útvesztôirôl és a sztyeppérôl az öböl felôl már hûvös szél támadt. A tábor éledezett, itt-ott már ropogott a borókafenyô, jó illatú bodor füst gomolygott, és hullámozva szétáradt a földön, zaj és beszélgetés hallatszott, lovak nyerítése és dobogása, sercegtek a lóvakarók, dolgoztak a kefék, Szamszon Ivanics a száját jártatta, kato- 7 Adrianopol (Hadrianopolis) Drinápoly, török nevén a mai Edirne. 8 Puskin: A talizmán. Szabó Lôrinc fordítása. 6

7 nák hosszú sorban vonultak a városba vízért csajkákkal a kezükben, kopogott az utászásó. Egy negyedóra múlva már vöröses klepperemen 9 ültem, és csak arra vártam, hogy Homa is felüljön Almanszorára. Az öreg, teve formájú, horgas orrú, hihetetlen ádámcsutkával megáldott torzszülött rakoncátlankodott. A farka alatt egy helybeli, Duna-melléki vérszívó légy ült. Szánalmas farkcsonkjával dühödten csapkodott, hol felágaskodott, hol meg a farát dobta fel. A fene a fajtádat! morgott fenyegetôen Homa. Almanszor még egyszer felrúgott, katonai kifejezéssel élve felágaskodott, még egyszer meglendítette a farkát, de Homa már a hátán termett. Legényesen, a szokásoknak megfelelôen a testét hátravetetve, mindkét oldalról megsarkantyúzta a lovat. Nevetés és tréfák özöne zúdult Homára mindenünnen, így hagytuk el a tábort. Ezúttal nem az öböl felé vezetô hegyi úton mentünk. A mezei virágoktól tarkálló kis rét, amely mögött egy kis hegyoldalon sûrû, árnyas szôlôs terült el, már rég csábított, rég csalogatott, most egyenesen oda mentem. A tábor hamarosan a hegyen túl maradt, és már egy hang sem hallatszott onnan idáig. Lassan lovagoltam, lehetôséget hagyva lovamnak, hogy menet közben fogaival tépkedje a fûszálak és mezei harangvirágok felsô részét. Zavartalan volt a csend: csak néha suhant el felettem egy kis madár, azon igyekezvén, hogy elrejtôzzön a szôlô sûrûjében, ahonnan már hûvösség áradt, egy elkésett méhecske döngicsélve dolgozott a mezei virágszálon, a fürge gyík gyorsan kanyarogva csúszott a fûszálon, a meglepett ügyetlen teknôs pedig hirtelen megállt, majdnem a lovam patái elôtt, fejét és lábait erôs páncéljába húzta, és halottnak tettette magát. Micsoda ravasz kígyó! jegyezte meg Homa könnyed iróniával, de hangjában egy csepp harag sem volt. Visszafogta a lovát, óvatosan kikerülte, nehogy agyonnyomja az ijedt jószágot. És mi lett volna, ha kígyóba botlunk? kérdeztem Homát. Homa már a szó hallatán is fellobbant, felbôszült. Dög! mondta dühösen, összeszorított fogakkal. A dög! Ádámot megmarta, bûnbe vitte. A szôlôt különbözô irányban átszelô ösvények labirintusában hamarosan összezavarodtunk. A körülásott bokrok, a gondosan megnyírt venyigék, az ösvények világosan tanúsították, hogy az ezen a vidéken tapasztalható általános rendetlenség ellenére most, a háborús idôben is 9 Északi lótípus. Vörös, sötét pej vagy fakó színûek, gyorsak és szívósak. 7

8 rend van és hogy egy figyelmes gazda nagy igyekezettel, szeretettel gondoskodik róla. A fiatal, friss hajtások nedvvel telítôdést ígértek. Azt ígérték, hogy leveses, gazdag fürtök lesznek. Homa azt sem tudta, hova nézzen. Az Isten ajándéka, az Isten ajándéka suttogta alig hallhatóan. De az ösvények helyenként annyira szûkek voltak, hogy a lóval akaratlanul is eltapostuk, letörtük ezeket a csodálatos szôlôvenyigéket. Már nem örültem annak, hogy a számomra eddig ismeretlen úton haladunk. Tönkretesszük a másét! morogta a hátam mögül idônként Homa, aki tisztelettel viseltetett az idegen tulajdon iránt. Az én vitéz lovagom, Homa, akinek a tiszteletre méltó jellemét részben talán már ismered, nyájas olvasóm, a Lóistálló címû elbeszélésembôl. De hát nem a mienk! mondtam. Istenem! vetette ellen Homa. Az ösvény hirtelen eltûnt. Lovam egy sûrû akadályokkal teli szôlôtôke elôtt zavartan megállt. Nem volt mit tenni. Visszafordítottam a lovat és újra eltévedtem. Ott kapargál egy ember! kiáltott fel Homa örömmel. Ott, ni! Ôt kell megkérdezni. Hé, ember, ember! kiabálta Homa, és meglökve Almanszorát lassan megindult a jelzett irányban. Oldalra pillantottam és megláttam egy emberi alakot, ásóval dolgozott a földön. Az alak amikor meghallotta Homa kiabálását és meglátta, hogy az feléje közeledik, elrejtôzött a szôlôskert sûrûjében. Ennél a váratlan fordulatnál Homa meghökkent. Visszafogta a lovát, és lába mintha földbe gyökerezett volna, ôsz szemöldöke alól kiugró bajsza rángatózott, szeme villámot szórt. Bujkál! Az ördögadta! kiáltotta. Szóljak neki, uram? Hát persze, hívd ide! mondtam neki. Hé, ember! kiáltotta újra Homa ember! Vigyen el az ördög, Gyere ide, buta vagy, bolond vagy, hé! Homa kiabált és közben közeledett feléje. Mutasd meg az utat! De az ember nem válaszolt. Csak a faágak recsegése hallatszott a szôlôskert sûrûjében, a megriadt madarak felreppentek, nyugtalanul köröztek a levegôben, fiókáik miatti félelmükben panaszosan csipogtak. Nyilvánvaló volt, hogy az ember a kert legmélyére tart, menekül az üldözésünk elôl. Az ördög vigye el, elszaladt! suttogta dühösen Homa, és bizonytalanul ismét megállt. Átkozott hitetlen Meg sincs keresztelve! Gonosztevô! Meg kell találni morogta összeszorított fogakkal. A szôlôvenyigék rezgô csúcsai megint elárulták az áldozatunkat, bár az már messze járt. Arról a magaslatról, ahol Homa meg én álltunk, újra megláttuk az embert, aki sietôsen, bár nehézkesen igyeke- 8

9 zett a dolina 10 felé. Homa megint dühbe gurult. Odasietett, nem válogatva az ösvények között, nem kímélve a más vagyonát, nem sajnálva a vadászkutyát sem. Viharos támadásban, testét elôredöntve hajszolta a lovát, egyenesen a bokrok sûrûjének vágott, melyeknek hegyes ágai összekarcolták a jó Almanszor homlokát, mellét és bordáit. Aggódtam Homa miatt, és visszavonulót fújtam neki. De Homa nem hallotta, harctéri lázban száguldott elôre. Hamarosan teljesen elvesztettem a szemem elôl. Hirtelen kiáltás hallatszott el hozzám, könyörgésféle nyögéseket hallottam. Aztán minden elcsendesedett. Homa! kiáltottam rémülten. A higgadt, valójában jóságos és lágyszívû Homa néha, tudtam én ezt, képes volt magáról megfeledkezni és elragadtatta magát, mint egy szerencsejátékos. A zaporozsjei vér néha felforrt az ereiben, csak úgy buzgott benne. És most mindehhez még a hitetlen el is szökött!. Homa! kiáltottam ismét már teljesen reményvesztetten. Azonnal! hallatszott valahonnan elnyújtottan, távolról. Kis idô elteltével Homa ismét felbukkant a cserjésbôl. Nehezen kivehetô beszélgetés jutott el hozzám, a szívem megkönnyebbült. Egy perc múlva már meg is jelent az ösvényen a foglyával együtt. Az embert, csíkos, teveposztóból készült kabátja, hihetetlenül széles bugygyos nadrágja, a kezében tartott báránybôr kucsmája alapján távolról moldovainak néztem. Megállt elôttem, nehezen vette a levegôt. Mély ráncokkal teli homlokán nagy izzadságcseppek gyöngyöztek, majdnem teljesen kopasz volt, csak a tarkóján lengedezett egy-két ôsz hajszál, szakálla ôsz és sárgás volt. Sovány, öreges arcának minden vonása, alig pislákoló szürke szeme még mindig ijedtséget tükrözött: térde remegett, a melle görcsösen rángatózott, lihegett. Az volt az érzésem, hogy mindjárt összeesik. Unde droma na liman? 11 kérdeztem, ahogy tudtam moldvaiul, igyekeztem lágy hangon beszélni. Megsajnáltam, és ha egy idegen emberben félelmet keltek, bár ez a személy nem volt számomra több egy házôrzô kutyakölyöknél, mégis mindig nagyon és fájdalmasan hatott rám. Erre, erre, uram! szólalt meg hirtelen az öreg bizonytalan, remegô hangon. Ott a kerítés a kerítésen túl. Hát te orosz vagy, földink vagy? kiáltottam fel örömteli csodálkozással. Az hát, orosz, orosz! kiáltotta Homa. 10 Kisebb-nagyobb, tál alakú mélyedés a mészkôhegységek fennsíkjain. Ilyen pl. az Aggtelek melletti Vörös-tó. 11 Merre visz az út az öböl felé? 9

10 Az arca csupa mosoly volt. A felindultság legkisebb nyoma sem látszott már rajta, pedig az imént még forró lángban égett az öreg. Orosz! ismételgette Homa válaszként a felkiáltásomra. Minek ijedtél meg? folytatta jóságos hangon, miközben a fogolyhoz fordult. Ne félj, nem teszünk neked semmi rosszat! Csak mutasd meg az utat! Világos volt, hogy ez az ember egyike volt azoknak a szerencsétleneknek, akik közül bizonyára sokan Dobrudzsában kóborolnak, egyike azoknak az áttelepülteknek, akik akaratuk ellenére lettek emigránsokká, akiket a különbözô, az életükben bekövetkezô drámák és véletlenszerûségek Oroszországból néha a Duna jobb partjára ûztek el, hogy menedéket és szabadságot keressenek. Sok áttelepülô nemcsak Novorosszijából és Ukrajnából, de Közép-Oroszországból is itt telepedett le ebben az országban. De ezeknek a jövevényeknek az örökös osztályrésze a munka és a szegénység: életük bizonytalanságban és öröm nélkül telik nélkülözések és szegénység közepette, a török hatóságok önkényeskedései közepette, általános megvetés mellett, amely a többi népcsoport részérôl éri ôket. Nagyon tévednek, amikor elhagyják országukat ezért az ígéret földjéért, ahol nincs rendôrfônök, sem útlevél, katonakötelezettség, sem földesúri robot. Az áttelepülô proletárok a Dunán túl is, mint a Volgán, hajóvontatókká lesznek. Hosszú évekig nincs fedél a fejük felett, nincs reményük és lehetôségük, hogy még egyszer meglássák a hazai égboltot, a Duna túlsó partján még gyakran él az emlékezet a bûntetteikrôl, korbács és Szibéria vár rájuk. A Törökországba való szökést, mint köztudomású, szigorúan büntetik. A már megnyugodott öreg elmondta, hogyan jutunk el az öbölhöz. Nem mertem a sorsával kapcsolatos kérdéssel zaklatni. Megbiztattam a lovamat és ellovagoltam. Köszönjük, jóember! Minden jót! mondta búcsúzóul Homa. Megrémisztetted! mondtam szemrehányóan Homának. És miért dühödtél meg annyira? Homa zavarba jött, még el is vörösödött. Kicsi a veréb, mégis verekszik morogta a fogán keresztül. Úgy gondoltam, hogy ez nagyobb ellenség. A szôlôskerttôl már messze jártam, de az öregember félénk, szánalmas alakja még mindig mintha elôttem állt volna. Homa mintha megérezte volna. Minek jött ez ide? mondta, mintegy beszélgetést kezdeményezve velem. Bolond ez, vajon Oroszországban nem volt kenyér? Micsoda dráma, micsoda vihar gondoltam magamban, miközben lassan lovagoltam elôre, miféle rossz idô hozott téged ide, te fedél nélküli vándor? Szemmel tartottak-e téged, mint Gogol erdei csavargóját, meg- 10

11 tetszett-e neked valaki kesztyûje, és ezért eladtad a keresztény lelkedet, ártatlan vért ontva ki megérezted a lelkiismeret gyötrô kínjait és elmentél az isten világának a végére, muzulmán földre, vezekelve a véres bûnért, majszolva a munkával megkeresett kenyeret, amit keserû könnyeddel öntöztél meg. A piactéren a dobpergés mellett rád váró súlyos és szégyenteljes büntetéstôl féltél-e, te gyáva kishitû, és eltûntél, te megátalkodott semmirekellô, attól a bajtól, amit az elkerülhetetlen leszámolás jelent, mert elkapott volna téged, az úti okmány nélküli embert a járási rendôrfônök. A kényszerûségbôl vállalt munkában lévô életet untad meg, azt, hogy az uraknak obrokot 12 fizess, a földesúri robotban görbítsd a hátad, faeke borona mögött taposd a földet, a nyári hôségben szántsd a futóhomokot, és elmentél ismeretlen messzeségbe mentél, hetedhét országon túlra, a világ végére, ahol, ahogy a más vidékrôl jött ékes szavú, világot látott ember elmondta, hogy élnek gazdag emberek, az ezüstöt lapáttal hordják össze, útlevelet nem adnak, adót nem fizetnek, az urak elôtt nem hajlonganak, mindig szabadon élnek, nem vetnek és nem is aratnak, torkig eszik magukat, szabadon mulatoznak, zöld borral 13 isszák tele magukat, szabadon duhajkodnak, mézzel édesített vízben fürödnek? Persze nagyon jó lenne itt élni, gondoltam, miközben tekintetemet végighordoztam az egész tájon. Mi lenne, mondtam magamban, ha ez az egész vidék, amely most még egy kissé vad, egy kissé parlagon heverô, valamilyen civilizált, mûvelt nép kezébe jutna, például a mienk, az oroszoké lenne. De jó lenne itt! De jó lenne itt! Milyen magasra emelkedik, milyen szabadon légezik a kebel ettôl a friss, életet adó levegôtôl. Micsoda illatuk van ezeknek a vadon növô diófaleveleknek, ennek a buja növényzetnek. Amott meg, az aranyló rónaságokon, hullámozik és ring a kalász. Micsoda este!... Az öböl a naplemente sugaraiban ég, amott hegyek lejtôin sûrû erdô. És milyen csodálatos, milyen kék, milyen fényes égbolt borul sátorként körös-körül fölénk! Késô este felkel a fényes telihold. Fényes sugáráradatával elönti az egész tájat, játszik az öböl hullámain, és az éjszaka lélegezni kezd Olyan éjszaka, amilyent álmában sem lát az ember, ahogy nálunk, a mi északi tájunkon mondják, jó illatú, titokzatos éj. Jó lenne itt élni! Áldott vidék! 12 Bér, zsold, kamat, tartozás, fizetendô járadék, dézsma; földadó. 13 Portugáliában terem az üde Vinho verde (zöld bor). A zöld megjelölés nem a bor színére, hanem a friss, kissé kiforratlan ízére vonatkozik. 11

12 Hol a tenger veri folyton Szirtjeit a part fölött S lankadtan húz át a holdon Fátylával az esti köd. Énekeltem túláradó érzelemben, lelkem mélyéig áthatva az engem körülvevô friss, hatalmas, szûzies trák természet hatása alatt. Lelkembôl hihetetlen motívumok, hihetetlen hangok buggyantak elô. Homa mosolygott is, miközben oldalvást nézett rám serteszerû bajuszán keresztül... A kis vöröses lovam fülét hátrasunyta, mintegy figyelve az új Orpheuszra. Ó, Trákia! Megismerem benned a mennyország elôcsarnokát!... annak a költôi vidéknek! Hol a tenger veri folyton Szirtjeit a part fölött S lankadtan húz át a holdon Fátylával az esti köd Annak a vidéknek, amelyrôl, még gyerekként a zöld pázsiton, az orgona és akácfa árnyékában feküdve szerettem egykor álmodozni. Elégedettséget és nappali fényt árasztó, virágzó táj! Nekem, árva gyereknek ismeretlen, de érthetô voltál. Gomolyogva futnak a felhôk, nem tudja az ember a szemét levenni róluk. Hová? Minek? Utánuk kellene menni! De jó lenne a magasan szálló kánya szárnyára kerülni, és az egész világot körberepülni vele, egész lelkemmel átfogni a világot. Ilyenkor felforrósodik a kebel, hevesen ver a gyermeki szív, felfut a szemöldök, forró könny önti el a szemet, és ez az érthetetlen, üres érzelmek múltból jövô áradása hangokban oldódik fel. És dalra fakad az ember, mint most is, bár raccsolva és hamisan, az Isten tudja, mikor és hol és elôször kitôl hallott talizmán -t dúdolja. Egészen átadtam magam a gyerekkori emlékeimnek Sok minden jut annak az embernek eszébe, akit évtizedek választanak el a gyerekkorától, sok minden jut eszébe egy fôhadnagynak idegenben, hazájától távol. Egy csapat hattyú elhagyta az öbölben lévô nádast, fel az ég felé húzott. Szomorúan elnyújtott vijjogásuk a fülemig hatolt és valahogy olyan furcsán hatott felzaklatott idegeimre. Hattyú-ludak, hattyú-ludak! gügyögtem remegô ajakkal, és annyira 12

13 hátravetettem a fejem, hogy a nyakam bele is fájdult, tekintetemet belefúrtam az ég kékjén úszó csapatba, vissza akartam emlékezni a mese szavaira, amelyekkel öreg dadám gyermekkoromban altatott, és amellyekkel talán egykor Téged is elaltattak, nyájas olvasóm. Az öreganyó gyöngéd és barátságos alakja, redôkkel és ráncokkal barázdált arca, végtelenül jóságos tekintete a kihunyófélben lévô szemében, a gyerekhez öreges gyengédséggel fordult, szóval ôt láttam most álmomban ebben a percben, és úgy támadt fel elôttem, mintha élô lenne. A múlt néha különös hatalommal bír az emberi szív felett. Ezekre a percekre elfelejtettem, hogy én egy katonai csapat szigorú, erôs fôhadnagya vagyok, és egészen átadtam magam a múltam bûvöletének. A testem egyfolytában ringott a vöröses színû lovam hátán, és körös-körül a fenséges trák táj ugyanúgy virágzott, pompázott de a gondolat a szív, a lélek messze járt! És már látom is a szerény sírt a falusi temetôben, a félig elkorhadt kereszttel, a hóbuckák mindent betakarnak, úgy rajzolódik ki képzeletemben, ahogyan utoljára tízéves koromban láttam. Mennyire sírtam, hogyan imádkoztam egykor annak a keresztnek a tövében, azon az emlékezetes, zord, téli napon, amikor örökre elhagytam gyermekkorom nem kevésbé zord, de feledhetetlen menedékét. Hóvihar dühöngött, forgószél kavargott, szórta körös-körül a fehér hótömeget, én pedig nem éreztem, nem láttam semmit sem, nem volt erôm arra sem, hogy elszakadjak a sírtól. És az a szomorú, bánatos, kínzó érzés, amely akkor eltöltötte az igazi, mély bánattal összetört gyermeki szívemet, most újraéledt a lelkemben. Születésem óta árva voltam, az elsô oázásomat feledhetetlen dadám fogadta, ô becézgetett elôször, ô vett körül az elsô gondoskodásokkal, ô dédelgetett. Ám én ideges gyerek voltam. Más arcok, más alakok is voltak körülöttem Lelkem forró szeretettel volt tele irántuk De már nem emlékeztem rájuk, a nevüket elfelejtettem. Mi mindent nem visznek el az évek! Mintegy álmon keresztül látom ezeket a komor, félénk arcokat És még egy másik, szigorú alak magasodik föléjük! Egy vér szerinti rokonomé, a despota nagybácsimé, a zsarnoké, aki a régi idôknek megfelelôen önkényeskedett. Ezek az emlékek felzaklattak. Az út hirtelen éles fordulatot vett, lejteni kezdett és szakadékban folytatódott. Egy sirály reppent fel, áthatóan vijjogott, fölém szállt, bukfencet vetett a levegôben, és villámként zuhant lefelé Hi-hi! hangzott már valahonnan messzirôl. 13

14 Megérkeztünk! kiáltotta ekkor Homa. A nap sugarai alatt vakítóan csillogott az öböl. Hullámai hajfonatokként tornyosultak egymásra. Az elôbbi sirály vijjogva körözött felettük Nádasok visszhangja válaszolt neki a távolból. Még néhány lépés, és a partnál voltunk: a hely teljesen kihalt volt. Homa béklyót tett a lovakra és a fûre engedte ôket, levetette a köpenyét, és a part menti homokra terítette Öt perc múlva már a vízben voltam Homa is levetkôzött és teljesen belemerült az öböl hideg hullámaiba. Ám egy ôrült hullám felkapta, felborította és elsodorta A dög De a keserû-sós víztömeg a torkára folyt. Tritónom 14 megtorpant és a part felé igyekezett. Homa, mi van? kiáltottam. Hogy az a! A vízisiklók, aranyszínû fejüket félrôfnyire kiemelve a víz szintje fölé, csúszkáltak körülöttem hullámról hullámra, miközben smaragdszínû bôrük megcsillant a napfényben, egymást kergették Felébredt bennem a zoológia iránti olthatatlan szenvedély, és elfeledtette azokat a lelki izgalmakat, amelyek még nem is olyan régen gyötörtek. Mindenképpen el akartam kapni egyet ezek közül a szépséges rondaságok közül a házi múzeumom gazdagítására. Minek magának ilyen ocsmányság? kiáltotta Homa a partról, a hatalmas amilyen csak itt látható bojtorjánbokor árnyékában guggolva, miközben rövid szárú pipáját tömte De nem bírta tovább, a part felé vetette magát, az apró kavicsok és az éles kagylók szúrták mezítelen talpát, és arra kényszerítették, hogy ugráljon és ravasz mutatványokat hajtson végre. Ne bolondozzon, uram! Elég! Mit csinál? Még megharapja! Hagyjuk! Istenem! veszekedett velem, korántsem tréfából Csak akkor nyugodott meg, amikor már egészen kijöttem a vízbôl. Na mi van? Átfagyott? kérdezte, miközben rám terítette a köpenyét. Egy kis borzongás valóban végigfutott a tagjaimon. Átfáztam! feleltem. Inna egy kis vodkát? kérdezte hamiskásan, és nevetett. Bizony jól jönne! Homa buggyos nadrágja zsebébe mélyesztette a kezét, ahonnan egy üveg nyaka kandikált ki. 14 Tritón a görög mitológiában Poszeidón és Amphitrité fia, félig ember, félig hal, tengeri istenség. 14

15 Homa! kiáltottam szívemben egészen ellágyulva, kezemet széttártam, készen arra, hogy a szívemhez szorítsam: Csak nem? De bizony! Arcát boldog, barátságos mosoly ragyogta be. A másik zsebébôl egy titkos kupát húzott elô. Igyunk hát, Homa! mondtam. Igyunk, uram! És mindketten elérzékenyültünk. A nap a magas égboltról szeretettel nézett ránk. Az öböl szürkéskék hullámai a part felé nyomultak, hogy meghallgassák kedélyes beszélgetésünket. Ugyanazon az úton mentünk vissza. A lovam idegeskedett, apró léptekkel poroszkált hazafelé, hiányzott már neki a pihenôhelye Almanszor is lelkesen lépdelt, zaboszsák kerül hamarosan mindkettôjükre. A nap lenyugvófélben volt, fényes narancssárga fénnyel ragyogta be a környéket. Nicsak, jön az öreg a munkából! jegyezte meg Homa, és a már ismert öregre mutatott. Valószínûleg elfáradt. Az öreg elôttünk ment egyenetlen, ingatag léptekkel. Nehéz csákány volt a vállán. Ilyen öreg, és mégis dolgozik! folytatta Homa. Szegény ember tette hozzá részvéttel. Vigyek neki vodkát? zárta le a beszélgetést és kérdôen nézett a szemembe. Igen, vigyél! feleltem. Hé, öreg! Gyere ide! kiáltotta Homa. Az öreg megállt és levette a sapkáját. Ezúttal már bátrabban, bizakodóbban nézett ránk Könnyíteni akart a vállán és kezdte leereszteni a csákányt, de csaknem utána bukott. A szél is feldönti tréfálkozott Homa. No hát, befejezted a munkát, öreg? kérdeztem, és közelebb mentem hozzá, és amennyire lehet kedvesen, ôszintén el akartam simítani azt a benyomást, amelyet elsô találkozásunk gyakorolt rá. Dehogy! Akad ott még munka bôven! vetette ellen az öreg. Lesz-e haszon? kérdezte Homa. Miféle haszon! Az öreg legyintett. Miféle haszon? Ez nem az enyém. A gazdáé, a bolgáré, régebben meg a töröké volt. Az öreg szaggatott hangon, tagoltan beszélt. Öreges, nehéz légzése volt, és a kigombolt kabátján át lehetett látni, milyen egyenetlenül, görcsösen rángatózik a melle, amely bár széles, de beesett volt, és ôsz szôrzet borította. Szóval te csak munkás vagy? kérdeztem. 15

Brigitte Riebe A HOLDISTENNŐ. General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN

Brigitte Riebe A HOLDISTENNŐ. General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN Brigitte Riebe A HOLDISTENNŐ General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN 2 A mű eredeti címe Auge des Mondes Copyright 2007 by Diana Verlag, a division of Verlagsgruppe Random House GmbH, München, Germany Hungarian

Részletesebben

LEV TOLSZTOJ BÁL UTÁN KISREGÉNYEK ÉS ELBESZÉLÉSEK FORDÍTOTTA NÉMETH LÁSZLÓ SZŐLLŐSY KLÁRA

LEV TOLSZTOJ BÁL UTÁN KISREGÉNYEK ÉS ELBESZÉLÉSEK FORDÍTOTTA NÉMETH LÁSZLÓ SZŐLLŐSY KLÁRA LEV TOLSZTOJ BÁL UTÁN KISREGÉNYEK ÉS ELBESZÉLÉSEK FORDÍTOTTA NÉMETH LÁSZLÓ SZŐLLŐSY KLÁRA TARTALOM HÁROM HALÁL CSALÁDI BOLDOGSÁG HOLSZTOMER IVAN ILJICS HALÁLA KREUTZER-SZONÁTA BÁL UTÁN MIÉRT? A HAMIS SZELVÉNY

Részletesebben

Adjátok vissza a hegyeimet!

Adjátok vissza a hegyeimet! Wass Albert Adjátok vissza a hegyeimet! Urak, akik a világ dolgait igazítjátok: adjátok vissza a hegyeimet! Bevallom őszintén: nem érdekel sem a politikátok, sem a világnézeti kérdéseitek, sem nagyszabású

Részletesebben

BÖRZSÖNYI HELIKON. Irodalmi-mûvészeti folyóirat III. évfolyam 3. szám, 2008. március. Pintér Ágnes tavaszi fotói

BÖRZSÖNYI HELIKON. Irodalmi-mûvészeti folyóirat III. évfolyam 3. szám, 2008. március. Pintér Ágnes tavaszi fotói BÖRZSÖNYI HELIKON Irodalmi-mûvészeti folyóirat III. évfolyam 3. szám, 2008. március Pintér Ágnes tavaszi fotói Tartalom: 3. o.: Olyanok ; (Karaffa Gyula verse) 4. o.: A tékozló fiú monológja; (Ketykó István

Részletesebben

KOZÁKOK KREUTZER SZONÁTA és más elbeszélések

KOZÁKOK KREUTZER SZONÁTA és más elbeszélések LEV TOLSZTOJ KOZÁKOK KREUTZER SZONÁTA és más elbeszélések FORDÍTOTTA NÉMETH LÁSZLÓ SZŐLLŐSY KLÁRA TARTALOM HÁROM HALÁL CSALÁDI BOLDOGSÁG KOZÁKOK POLIKUSKA HOLSZTOMER A DEKABRISTÁK MENNYI FÖLD KELL AZ EMBERNEK?

Részletesebben

Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október TARTALOM

Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október TARTALOM Világirodalmi folyóirat Alapítva: 1956. október LI. évfolyam, 11 12. szám 2006. november december TARTALOM ORHAN PAMUK A Boszporusz vizének visszahúzódása idején (Tasnádi Edit fordítása)... 981 DANIEL

Részletesebben

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York ELŐSZÓ Az összes tudományos-fantasztikus író közül az 1917-ben született Arthur Charles Clarke hasonlít hozzám a legjobban. Ő persze határozottan tagadná ezt az állítást. Megjegyezné - egyébként joggal

Részletesebben

Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 5. kötet kemény kötésben 24. kötet MÁSODIK KIADÁS

Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 5. kötet kemény kötésben 24. kötet MÁSODIK KIADÁS Kráter Műhely Egyesület Wass Albert Életműve 5. kötet kemény kötésben 24. kötet MÁSODIK KIADÁS Pomáz, 2003 A kötet az 1940-es Révay Kiadó által megjelentetett kiadás alapján készült Szász Lóránt és örökösei,

Részletesebben

Theresa Révay: Párizs fehér fényei

Theresa Révay: Párizs fehér fényei Theresa Révay: Párizs fehér fényei Theresa Révay Párizs fehér fényei (Részlet) Fordította Kiss Kornélia (Részlet) Athenaeum A fordítás alapjául szolgáló mű Theresa Révay: La louve blanche Belfond, un département

Részletesebben

BALOGH BÉNI MAGYAR KIRÁLYMONDÁK CICERÓ

BALOGH BÉNI MAGYAR KIRÁLYMONDÁK CICERÓ Fülszöveg Hazánk történelmében a királyok nagy szerepet játszottak s közülük jó néhány, kiemelkedő tetteivel írta be a nevét a nép emlékezetébe és a történelemkönyvekbe. E királymondák irodalmi feldolgozásokból,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa 2010/5-6. szám

A Barátok Verslista kiadványa 2010/5-6. szám Tóth Bettina (10 éves): Fecske A Barátok Verslista kiadványa 2010/5-6. szám Mészáros Anna (16 éves): Hiúz A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VÉDETT ÁLLATAINKRÓL Szia! A Barátok Verslista Képzeld el című irodalmi

Részletesebben

Helstáb Ákos 12 HÓNAP

Helstáb Ákos 12 HÓNAP Helstáb Ákos 12 HÓNAP Január Táncot járt a hópelyhekkel a szél, miközben végigsimogatta a kis faluvégi házat, melynek kéményéből szürke füst gomolygott fölfelé. A ház előtt álló öreg körtefa ágait vattacsomóként

Részletesebben

STEVEN ERIKSON kanadai születésű, de jelenleg az Egyesült Királyságban él. Végzettsége szerint antropológus és archeológus, valamint a híres Iowai

STEVEN ERIKSON kanadai születésű, de jelenleg az Egyesült Királyságban él. Végzettsége szerint antropológus és archeológus, valamint a híres Iowai STEVEN ERIKSON kanadai születésű, de jelenleg az Egyesült Királyságban él. Végzettsége szerint antropológus és archeológus, valamint a híres Iowai Író Műhely tevékenységében is részt vett. A Hold udvara

Részletesebben

Megnyílott a Menny kapuja, Földre jött az Isten Fia! Örvendjetek hát emberek, A Megtartó megszületett! Énekeljünk dicséretet!

Megnyílott a Menny kapuja, Földre jött az Isten Fia! Örvendjetek hát emberek, A Megtartó megszületett! Énekeljünk dicséretet! Evangéliumi Gyermek- és Ifjúsági lap 2009/3 Megnyílott a Menny kapuja, Földre jött az Isten Fia! Örvendjetek hát emberek, A Megtartó megszületett! Énekeljünk dicséretet! A legnagyobb ajándék Ragyognak

Részletesebben

A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon

A JÉGHEGYEK NÉPE könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon 2 3 A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon átívelő történetét meséli el. Gonosz Tengel magával az

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára Hedwig Courths-Mahler A becsület ára A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Perlenschnur Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: FALVAY

Részletesebben

Sarkadi Sándor. Anyám örömére. Hajnal harmatozik, Rózsa pirosodik Május örömére Hajnal volnék, harmatoznék, Rózsa volnék, pirosodnék anyám örömére.

Sarkadi Sándor. Anyám örömére. Hajnal harmatozik, Rózsa pirosodik Május örömére Hajnal volnék, harmatoznék, Rózsa volnék, pirosodnék anyám örömére. Sarkadi Sándor Anyám örömére Hajnal harmatozik, Rózsa pirosodik Május örömére Hajnal volnék, harmatoznék, Rózsa volnék, pirosodnék anyám örömére. 2 KALENDÁRIUM Május 1. Anyák napja Felix Salten Bambi (Részlet)

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord Copyright (c) by Margit Sandemo, 1985 All rights reserved Hungarian translation Kovács Ilona, 1995 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1995 A fordítást az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tél (vers) 50 25. Az árva kiscica 51 26. Az árva kiscica eltűnik 53 27. A hóember délre megy 55. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. Tél (vers) 50 25. Az árva kiscica 51 26. Az árva kiscica eltűnik 53 27. A hóember délre megy 55. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK Oldal Tavasz (vers) 3 l. A kis harangvirág 4 2. Bajban a kis harangvirág 6 3. Rigóbigó megszökik 8 4. Rigóbigó eltéved 10 5. Cini egér 12 6. Cini egér kalandjai 14 7. Az ábrándos katicabogár

Részletesebben

John Knittel El Hakim

John Knittel El Hakim John Knittel El Hakim EGY ORVOS REGÉNYE Bevezetés Ennek a szokatlan vallomást tartalmazó könyvnek a szerzője egy híres sebész volt. Azt mondom - volt, mert már nem él. Egy súlyos betegség, amelyet évekig

Részletesebben

TARTALOM MÛHELY TÁJÉKOZÓDÁS

TARTALOM MÛHELY TÁJÉKOZÓDÁS LX. évfolyam, 2. szám 2015. február TARTALOM MO YAN Vergõdés hüvelykbéklyóban (Kalmár Éva fordítása)... KLETY SOTIRIADOU versei (Molnár Krisztina Rita fordítása)... JAMES SALTER Platina (Tóth Bálint Péter

Részletesebben

IRODALMI-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚNIUS ÁRA 250 Ft

IRODALMI-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚNIUS ÁRA 250 Ft IRODALMI-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚNIUS ÁRA 250 Ft Számvetés III. avagy óvodáskorba léptünk! Sokak által ismert Lucien Hervé (Elkán László) híres mondása: A fotó arra hivatott,

Részletesebben

KÉT VÁROS REGÉNY HÁROM KÖNYVBEN IRTA DICKENS KÁROLY FORDITOTTA BÁLINT MIHÁLY BUDAPEST AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T.

KÉT VÁROS REGÉNY HÁROM KÖNYVBEN IRTA DICKENS KÁROLY FORDITOTTA BÁLINT MIHÁLY BUDAPEST AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. KÉT VÁROS REGÉNY HÁROM KÖNYVBEN IRTA DICKENS KÁROLY FORDITOTTA BÁLINT MIHÁLY BUDAPEST AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. KIADÁSA 1914 TARTALOM ELSŐ KÖNYV. ÉLETRE TÁMASZTVA. 1. Fejezet. A Kor. 2. Fejezet.

Részletesebben

Gyarmati Magdolna A lepke

Gyarmati Magdolna A lepke Gyarmati Magdolna A lepke A nő karcsú volt és törékeny. Amolyan légiesen karcsú teremtés, ahogy szokde a szája sarkából lefelé görbülő ránc a földre nyomta. Nem szárnyalt már régóta. Amikor azon a szürke

Részletesebben

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd.

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd. A svéd nyelvű eredeti mű címe: Avgrunden Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd., 1993 A fordítást

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Műszaki szerkesztés, tipográfia:

Részletesebben

IRODALMI-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT IV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2014. DECEMBER 250 Ft

IRODALMI-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT IV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2014. DECEMBER 250 Ft IRODALMI-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT IV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2014. DECEMBER 250 Ft KÓSA MÁRTA TÉL Tükröződő csodák földig hajló fák csillám hasít hópelyhek tapadnak ablakomon hideg dermedt rideg táblájához szorítom

Részletesebben

Hirtelen az erdő mélyén

Hirtelen az erdő mélyén Ámosz Oz Hirtelen az erdő mélyén Stöckl Judit fordítása Európa Könyvkiadó Budapest 2007 1. Imanuela tanárnő elmesélte a diákjainak, hogy néz ki a medve, hogyan lélegeznek a halak, és milyen hangokat hallat

Részletesebben

Karin Fossum: Ne nézz vissza

Karin Fossum: Ne nézz vissza Karin Fossum: Ne nézz vissza Karin Fossum Ne nézz vissza (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Se deg ikke tilbake! Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1996 Fordította: Szöllősi

Részletesebben