Szóbeli érettségi tételek magyar nyelv és irodalomból. Középszint október-november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szóbeli érettségi tételek magyar nyelv és irodalomból. Középszint 2014. október-november"

Átírás

1 Szóbeli érettségi tételek magyar nyelv és irodalomból Középszint október-november Szombathely, augusztus 31. Jóváhagyta Igazgató Elnök Összeállította Pató Andrásné

2 1.Témakör: ÉLETMŰVEK Tétel: Petőfi Sándor szerelmi lírája Már nem a szerelem vágya a költemények első tárgya, mint volt a Cipruslombok - ban, nem is elfelejthető lánykák keltette érzelmi hullámzás, hanem maga a szerelem, az áradó, az ellenállhatatlan. Ez a heves és szilaj érzelem nem tűr meg semmi konvenciót, semmi mesterkéltséget. Nem tűri a ciklust, nem a formai egyöntetűséget. A Júlia versek hang és formabeli változatossága felöleli a lírának szinte minden válfaját: a daltól a dithirambusig, hangütésben a gondolati líra tónusától az elégikusig, s formailag is széles a skála: a kötött és a szabadabb, a rímes és a rímtelen verset is megtalálhatjuk a költemények láncában. (Pándi Pál) Mutassa be Petőfi szerelmi lírájának műfaji, hangnembeli és formai változatosságát néhány verse alapján! 2. Témakör: ÉLETMŰVEK Tétel: Arany János balladaköltészete A ballada maga is egy virtuóz műfaj. Önkifejezésre alkalmatlan, epikus volta általában kiküszöböl belőle minden lírai mondanivalót. Eredetileg, különösen a skótoknál és a székelyeknél, tragikus vagy mulatságos események tömörített megrögzítésére szolgált, a romantikában ez is álarcoskodás lett. (Riedl Frigyes) Mutassa be a ballada műfaji sajátosságait Arany János Nagykőrösön írt balladái alapján!

3 3.Témakör:ÉLETMŰVEK Tétel:Ady Endre szerelmi költészete Mi volt a démon, ami Adyt asszonytól asszonyig űzte? Az, hogy Ady tulajdonképpen nem tudott szeretni. Minden asszonyt szeretett, de sosem szerette azt az asszonyt, akit éppen szeretett. Mindig csak önmagát szerette, asszonyokban tükröződve: az asszony szerelme csak önszerelem formája volt. (Szerb Antal) Hasonlítsa össze a kudarcokon felülemelkedő, küzdő, meg nem álló ember példáját, a diszharmonikus és a letisztult szerelem jellegzetességeit Ady Endre szerelmes verseiben! 4.Témakör: ÉLETMŰVEK Tétel: Babits Mihály lírája az 1930 as években mennyi kínt bír az ember, mennyit nem sokall még az Isten jósága sem, s mit ér az élet S talán azt is, hogy nem is olyan nagy dolog a halál. (Babits Mihály: Balázsolás) A tanult verseken keresztül mutassa be, hogyan jelentkezik Babits Mihály költészetében a testi szenvedés gyötrelme, a halállal való szembenézés gondolata, a tiltakozás barbárság ellen! 5.Témakör: ÉLETMŰVEK Tétel: Kosztolányi Dezső lélektani regényének jellemzői Anna a szemébe tekintett: se megtörtnek nem mutatkozott, se zavartnak. Semmit se tagadott. Sőt, néha úgy rémlett, hogy vádolja magát. A vizsgálóbíró kiegészítette a nyomozati adatokat a vádlott előtte se vallott egyebet, mint a rendőrségen. Csak arra a kérdésre nem tudott felelni, hogy miért követte el tettét. ( Édes Anna ) Mutassa be Kosztolányi Dezső Édes Anna című művének értelmezésén keresztül a lélektani regény jellemzőit! 6.Témakör: ÉLETMŰVEK Tétel: József Attila vallomása a szerelemről Ó mennyire szeretlek téged, ki szóra bírtad egyaránt a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövő, fondor magányt s a mindenséget. (József Attila) Mutassa be József Attila szerelmi költészetének sokszínűségét!

4 7.Témakör: PORTRÉK Tétel: Csokonai Vitéz Mihály költészetének stílus- és műfajbeli gazdagsága Lelkéből Hortobágy sóhajtott a kultúra felé. Az irodalom pedig, ami eljutott hozzá, főleg német és olasz csatornákon, még a rokokó irodalma volt.( ) Mégis különösmód nem annak a kornak költője volt ő, amelynek irodalma hatott rá. Szavainak színe, íze és ereje minduntalan ellentmond a rokokó hideg kecsességének ( ). A Lilla egy pajkos és érzékeny suhanc lírája csillogó, tűnő színek édes incselgésének és kéjes szomorúság. Ez a suhanc néha naivul fejezi ki magát, népi zamattal és egyszerűséggel. Majd végigpróbálja, játékból, a legrafináltabb formákat, s legpresziőzebb jelzőket. Olykor rousseau-i ábrándokba merül. Máskor wertheri fájdalomba látszik esni ( ) (Babits Mihály) Válassza ki és elemezze azokat a verseket, amelyekben a felvilágosodás eszméi és stílusirányzatai jelennek meg! 8.Témakör:PORTRÉK Tétel: Nemzet- és történelemszemlélet Kölcsey Ferenc lírájában Az Istenhez fohászkodó költő vallásos gesztusa nem pusztán könyörgés, hanem a múltját vállaló nemzeti közösség bűntudatot legyező önbizalmának, élni-akarásának, jövőbe vetett hitének himnikus hangvételű kifejezése. (Kulin Ferenc) A himnusz műfaji sajátosságait középpontba állítva, értelmezze Kölcsey Ferenc Himnusz című művét!

5 9.Témakör: PORTRÉK Tétel: Vörösmarty Mihály lírája az 1830 as években Midőn a forradalom árja elzúgott, Vörösmarty alig találkozhatott valakivel, ki azt ne mondotta volna neki: a jóslat teljesült, a nagyszerű halál bekövetkezett. A költő mindig elkomorult ilyenkor, ingerülten mondá: a jóslat még nem teljesült, ez még nem halál, nem ilyen halált értett. (Gyulai Pál) Mutassa be a Szózat múltszemléletét és jövőképét! Mutassa be, hogyan jelennek meg a drámaiság jegyei a Barbárok című novellában! 10.Témakör: PORTRÉK Tétel: Radnóti Miklós költészete az as években Ó költő, tisztán élj te most, mint a széljárta havasok lakói és oly bűntelen, mint jámbor, régi képeken pöttömnyi gyermek Jézusok. (Radnóti Miklós) Mutassa be, hogyan jelenik meg a létfenyegetettség és költői magatartás mint új téma Radnóti költészetében!

6 11.Témakör: LÁTÁSMÓDOK Tétel: Janus Pannonius és a humanizmus Vele jelent meg irodalmunkban a reneszánsz tematika: az egyén, a magánember testi és lelki problémáival: a családi összetartozás érzése a humanista értelmiségi legnagyobb élménye és ihletforrása: a tudomány, a művészet és főképp a költészet kultusza. ( Gerézdi Rabán ) Bizonyítsa be, hogy Janus Pannonius a magyarországi humanista irodalom meghatározó képviselője! 12.Témakör: LÁTÁSMÓDOK Tétel: Tóth Árpád impresszionista költészete A végső művesi tökéletesség és a mulandóság mindig ott levő fuvalna adják meg Tóth Árpád verseinek ünnepélyes, már nem is fájdalmasan vigasztalan hangulatát, klasszicitását, ódaszerűségét, akkor is, mikor a kor lírai realista divatját követve, egyáltalán nem ünnepies élményekről beszél. Fáradtsága, reménytelensége ( ) verseiben művészerkölcsi értékké tisztul: olyan ember áll ezek mögött a versek mögött, aki túl azon, hogy pózba vágja magát, hogy tetszeni akarjon, akinek megalkudni nem is érdemes, aki csak egyet tehet: tisztán, egyszerűen és tökéletesen mondani az örök-emberi dolgokat. ( Szerb Antal) Igazolja néhány vers elemzésével, hogy Tóth Árpád az impresszionista hangulatlíra művelője volt! 13.Témakör:LÁTÁSMÓDOK Tétel: Örkény és a groteszk Színműveit általában többes számú címűekkel a magyarság elemző létdrámáiként, a XX. századi emberiség problémaműveként is lehet értelmezni. Legáltalánosabban azonban az életerő próbatételeinek mondhatni őket. Mennyire képes az ember megállni a maga helyén, és hol is van a maga helye? (Tarján Tamás) Értelmezze Örkény István Tóték című drámáját, mint a szolgalelkűség és a lázadás groteszk ábrázolását!

7 14.Témakör: VILÁGIRODALOM Tétel: Realizmus a francia irodalomban Az előkelő, ha jó társaság diktálta a divatot, és szabta meg jórészt az érvényesülést, a magasba jutás feltételeit, de a tőzsdei spekulációval szerzett vagyonok is követelték jogaikat: Nuncingenek báróvá lettek, kénytelen kelletlenül fogadott részei a hatalomnak, bizonyos értelemben véve a társaságnak is. (Fried István) Mutassa be Balzac realista környezet és jellemrajzát a Goriot apó című regényében! 15.Témakör: VILÁGIRODALOM Tétel: Hemingway írói világa Lehet, hogy nem vagyok már olyan erős, mint ahogy elképzelem mondta az öreg-,de értek sok mindenféle fogáshoz, és van bennem kitartás. ( Hemingway: Az öreg halász és a tenger ) Értelmezze Hemingway Az öreg halász és a tenger című kisregényét a konkrét történet és szimbolikus jelentés, valamint az életrajzi motívumok szempontjából!

8 16. Témakör: SZÍNHÁZ-ÉS DRÁMATÖRTÉNET Tétel: Színház és dráma az antikvitás korában Platón Az állam tizedik könyvében a tragédiát és a komédiát veszedelmes művészetnek nevezi. Magáról az utánzásról sincs nagy véleménnyel, de a drámát egyenesen azzal vádolja, hogy még a tiszteletreméltó állampolgárokat is kikezdi. Ez a lángész szégyenletesnek tarja, hogy az írók meg akarják könnyeztetni sőt még nevettetni is az embereket, s ezzel a józan lelki állapotra becsempészik a boldogtalanság és a szerencsétlenség veszedelmes érzetét. (Gyárfás Miklós) Mutassa be az antik dráma jellegzetes vonásait, az antik színház sajátosságait Szophoklesz Antigoné című műve segítségével! 17.Témakör: SZÍNHÁZ ÉS DRÁMATÖRTÉNET Tétel: Madách Imre és a drámai költemény S az ember célja a küzdés maga (Madách Imre) Mutassa be Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeményében a műfaji és szerkezeti sajátosságokat! 18.Témakör: A KORTÁRS IRODALOMBÓL Tétel: Kertész Imre a Nobel díjas író Úgy gondolom bizonyos pontokon végleg és visszavonhatatlanul abszurd értelmezést kell adnunk, nem csak a helyzetnek vagy a világnak, hanem magának a főszereplőnek is. (Kapros Dávid Jellemezze Köves Gyurit, Kertész Imre Sorstalanság című regényének főszereplőjét! 19.Témakör:REGIONÁLIS KULTÚRA Tétel: Berzsenyi Dániel elégiái Ez a tavasz nékem szomorúan köszöntött bé: egyik nyavalyából a másikba estem. Még eddig a mulandóságnak semmi magvát nem éreztem ereimben, de most érzem egész semmiségemet és csüggedek. (Berzsenyi Dániel) Mutassa be, hogyan jelenik meg a mulandóság érzése A közelítő tél című versben!

9 20.Témakör: AZ IRODALOM HATÁRTERÜLETEI Tétel: Irodalmi mű filmi adaptációja Nem holokauszt-filmet készítettünk, csupán egy fiú történetét meséltük el. Elkezdtük követni Köves Gyurit, mert érdekes és szimpatikus ember, érdemes arra, hogy kíváncsiak legyünk a sorsára. Követtük a fiú lelkét, akár egy dokumentumfilmben, miközben ő bekerült egy olyan világba, melynek nem akar részese lenni. (Koltai Lajos) Egy szabadon választott szépirodalmi alkotást és a filmi adaptációját hasonlítsa össze!

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGIHEZ

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGIHEZ 1 SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGIHEZ Digitalizálva 2011 2 TARTALOMJEGYZÉK Előszó (3) Hogyan készüljünk a tételismétlő dolgozatra? (7) Hogyan kell megírni a tételdolgozatot?

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Szakmai érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo Magyar nyelv és irodalom Madžarščina A tantárgyi vizsgakatalógus a 2016. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az

Részletesebben

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota)

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) Vizsgakövetelmények irodalom tantárgyból Hatosztályos gimnáziumi képzés 7. osztály Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, legenda, anekdota) Az egyes kisepikai műfajok sajátosságai (pl.

Részletesebben

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ 1 SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ Digitalizálva 2011 2 BEVEZETŐ Mint közismert, a középszintű írásbeli érettségi magyar nyelv- és irodalomból két részből áll: egy szövegértést

Részletesebben

B) Hangtan hangképző szerveink. A magánhangzók rendszere. A magánhangzótörvények.

B) Hangtan hangképző szerveink. A magánhangzók rendszere. A magánhangzótörvények. A szóbeli érettségi vizsga témakörei javaslat /tetszés szerint variálható/ ( 2004/2005-ös tanévre ) A emelt szint 1./ A) Az ókori művészetek. Gilgames-eposz. A Biblia. A görög mitológia. A görög és a római

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Szakmai érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo Magyar nyelv és irodalom Madžar{~ina A tantárgyi vizsgakatalógus a 2007. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az

Részletesebben

Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium. Szóbeli érettségi tételek: Magyar irodalom 2011

Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium. Szóbeli érettségi tételek: Magyar irodalom 2011 Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium Szóbeli érettségi tételek: Magyar irodalom 2011 Kiss Dávid 12/27/2010 Tartalomjegyzék 1. Petőfi Sándor életműve (forradalmi, látomás-költészete)... 2 2.

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 3. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 3. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK Pedagógiai program és tanterv 2008 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900 Fax: 215-4906 Internet: www.poli.hu e-mail: titkar@poli.hu

Részletesebben

Témavázlat. irodalomból. 9. évfolyam. - Irodalmi műnemek és műfajok: dráma (tragédia, komédia, tragikomédia, mesejáték, színjáték stb.

Témavázlat. irodalomból. 9. évfolyam. - Irodalmi műnemek és műfajok: dráma (tragédia, komédia, tragikomédia, mesejáték, színjáték stb. Témavázlat irodalomból 9. évfolyam 1. Az ókor irodalma: - Irodalmi műnemek és műfajok: dráma (tragédia, komédia, tragikomédia, mesejáték, színjáték stb.) epika (mítosz, monda, mese, rege, legenda, ballada,

Részletesebben

Irodalom és magyar nyelv

Irodalom és magyar nyelv Irodalom és magyar nyelv 5. ÉVFOLYAM ÍRÁSBELI: elbeszélő fogalmazás írása : A tanuló legyen képes életkorának megfelelő tempóban olvasni. Az ismert szövegeket legyen képes értelmezni. Ismerje Petőfi Sándor,

Részletesebben

[MADÁCH TRAGÉDIÁJA MINT NEGATÍV PÉLDA] 1 [1] MAGYAR DRÁMAIRODALOM

[MADÁCH TRAGÉDIÁJA MINT NEGATÍV PÉLDA] 1 [1] MAGYAR DRÁMAIRODALOM [MADÁCH TRAGÉDIÁJA MINT NEGATÍV PÉLDA] 1 [1] MAGYAR DRÁMAIRODALOM A filozófiai kultúra hiánya tette lehetetlenné, hogy a magyar dráma legigazibb és legmélyebb talentumai kifejlődjenek s hassanak: Katona

Részletesebben

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Irodalom Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 5 12. évfolyama számára 5.2.01. továbbá a 6. sz.

Részletesebben

ALTERNATÍV KERETTANTERVE

ALTERNATÍV KERETTANTERVE BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM A SZEMÉLYRE SZABOTT ISKOLA ALTERNATÍV KERETTANTERVE 9-12. évfolyam TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 TANTÁRGYSTRUKTÚRA... 11 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 12 TÖRTÉNELEM...

Részletesebben

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban 1 1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban I. A népköltészeti alkotások általános jellemzése: Szerzőjük ismeretlen. Évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. Céljuk a pihentetés, kikapcsolódás,

Részletesebben

Irodalom. 11. osztály

Irodalom. 11. osztály Irodalom 11. osztály Az olvasás életforma, nem az teszi az olvasó embert olvasó emberré, hogy sok könyvet olvas hanem az a tény, hogy mindennap olvas. /Hegedűs Géza/ Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és

Részletesebben

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK AZ IRODALOMTANÍTÁSHOZ. II. Szövegértés, műértelmezés, szövegalkotás, ismeretek, kompetenciák 7-12.

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK AZ IRODALOMTANÍTÁSHOZ. II. Szövegértés, műértelmezés, szövegalkotás, ismeretek, kompetenciák 7-12. 1 SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK AZ IRODALOMTANÍTÁSHOZ II. Szövegértés, műértelmezés, szövegalkotás, ismeretek, kompetenciák 7-12. osztály Válogatott feladatok, esszécímek Digitalizálva: 2011 2 ELŐSZÓ Az

Részletesebben

ANNO. A kötelezõ olvasmányok, könyv nélkül tanulandó versek és prózai szövegek jegyzéke a magyar nyelvbõl és irodalomból*

ANNO. A kötelezõ olvasmányok, könyv nélkül tanulandó versek és prózai szövegek jegyzéke a magyar nyelvbõl és irodalomból* A kötelezõ olvasmányok, könyv nélkül tanulandó versek és prózai szövegek jegyzéke a magyar nyelvbõl és irodalomból* a) Kötelezõ olvasmányok ANNO Azért közöljük ezt a jegyzéket, hogy tanulóink a nagy szünidõben

Részletesebben

1. számú melléklet a SZAK-MA Szakképző iskola és Gimnázium Pedagógiai Programjához GIMNÁZIUM

1. számú melléklet a SZAK-MA Szakképző iskola és Gimnázium Pedagógiai Programjához GIMNÁZIUM OM: 200842 1. számú melléklet a SZAK-MA Szakképző iskola és Gimnázium Pedagógiai Programjához GIMNÁZIUM 2. verzió Nyíregyháza, 2013.augusztus 28. GIMNÁZIUM Munkarendje: felnőttoktatás, esti tagozat óraterv:

Részletesebben

Minta. Minta. Minta DRÁMA MINTAFELADATOK KÖZÉPSZINTŰ ÉS EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ

Minta. Minta. Minta DRÁMA MINTAFELADATOK KÖZÉPSZINTŰ ÉS EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ DRÁMA MINTAFELADATOK KÖZÉPSZINTŰ ÉS EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ KÖZÉPSZINT I. Szóbeli vizsga a) Témakörök, tételek összeállítása, tételtípusok b) Példák szóbeli tételcímekre c) Az értékelés szempontjai

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ

TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ Bánki István Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ irodalom 8 kk kolofonjav.indd 1 2014.06.03. 7:37 Szerzők: Bánki István Radóczné Bálint Ildikó Bánki István, Radóczné Bálint

Részletesebben

A magyar kultúra veszteségei. Az angyali lírikus: Sárközi György

A magyar kultúra veszteségei. Az angyali lírikus: Sárközi György A magyar kultúra veszteségei Az angyali lírikus: Sárközi György Készítette: Gál Fanni Szolnok, 2012. 2 Tartalomjegyzék Adatlap 3 Sárközi György életműve 4 Képek 11 Hivatkozások 13 Szépirodalmi hivatkozások

Részletesebben

Szakközépiskolai közismereti tantárgyak helyi tanterve

Szakközépiskolai közismereti tantárgyak helyi tanterve Ikt.sz: 7/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Szakközépiskolai közismereti

Részletesebben

Tartalom. Szabó László Dezső - Mítoszok, héroszok és hazugságok...2. oldal. Szabó László Dezső - Gondolatok a nemzeti radikalizmusról...3.

Tartalom. Szabó László Dezső - Mítoszok, héroszok és hazugságok...2. oldal. Szabó László Dezső - Gondolatok a nemzeti radikalizmusról...3. COMITATUS FOLYÓIRAT I. évf. 2. szám 1 Tartalom Cikkek Szabó László Dezső - Mítoszok, héroszok és hazugságok...2. oldal Szabó László Dezső - Gondolatok a nemzeti radikalizmusról...3. oldal Szabó László

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÖZISMERETI TÁRGYAK TANTERVE I.

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÖZISMERETI TÁRGYAK TANTERVE I. A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 3. melléklet SZAKKÖZÉPISKOLAI KÖZISMERETI TÁRGYAK TANTERVE I. SÁTORALJAÚJHELY,

Részletesebben

GIMNÁZIUMI TÁRGYAK TANTERVEI

GIMNÁZIUMI TÁRGYAK TANTERVEI A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 3. melléklet GIMNÁZIUMI TÁRGYAK TANTERVEI SÁTORALJAÚJHELY, 2012

Részletesebben

LÁNG GUSZTÁV Újraolvasás

LÁNG GUSZTÁV Újraolvasás LÁNG GUSZTÁV Újraolvasás Olvasónapló, avagy előkészületek egy tanulmányhoz Talán elhamarkodottan, de nem ok nélkül állítottam nem egyszer, hogy a magyar újklasszikus irány jellegzetes költemény-típusa

Részletesebben

BABITS MIHÁLY MŰVEI BABITS MIHÁLY AZ EURÓPAI IRODALOM TÖRTÉNETE A SZÖVEGET GONDOZTA ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA BELIA GYÖRGY

BABITS MIHÁLY MŰVEI BABITS MIHÁLY AZ EURÓPAI IRODALOM TÖRTÉNETE A SZÖVEGET GONDOZTA ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA BELIA GYÖRGY BABITS MIHÁLY MŰVEI BABITS MIHÁLY AZ EURÓPAI IRODALOM TÖRTÉNETE A SZÖVEGET GONDOZTA ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA BELIA GYÖRGY http://www.mek.oszk.hu/06300/06304/index.phtml TARTALOM BEVEZETÉS (4-6) VILÁGIRODALOM

Részletesebben

BOHUMIL HRABAL, ODAÁT

BOHUMIL HRABAL, ODAÁT B A R Társadalomtudományi és művészeti folyóirat Megjelenik évente kétszer - 1997/1-4. szám Szerkesztik: FŰZFA BALÁZS főszerkesztő, BARTÁK BALÁZS, CZETTER IBOLYA, KASSAI FERENC, KATONA ATTILA, SÜMEGI ISTVÁN,

Részletesebben

M a g y a r j á t é k s z í n

M a g y a r j á t é k s z í n I I. É V F O L Y A M 1 1 / 1 2. S Z Á M 1 9 6 9. N O V E M B E R - D E C E M B E R T A R T A L O M F Ö L D E S A N N A : Elmélkedés a közéletiségről [1] M a g y a r j á t é k s z í n H E G E D Ű S G É

Részletesebben

GYULAI PÁL LÍRAI KÖLTÉSZETÉNEK 1842-töl 1858-ig. 1

GYULAI PÁL LÍRAI KÖLTÉSZETÉNEK 1842-töl 1858-ig. 1 GYULAI PÁL LÍRAI KÖLTÉSZETÉNEK 1842-töl 1858-ig. 1 FEJLŐDÉSE. Tekintetes Akadémia! Midőn e rám nézve ünnepies pillanatban a tudományok templomának küszöbére lépek, mély tisztelettel haj lom meg azok előtt

Részletesebben