Amit a Biblia tanít - William MacDonald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Amit a Biblia tanít - William MacDonald"

Átírás

1 Amit a Biblia tanít - William MacDonald Elöljáróban néhány fontos megjegyzés J. Kepler, a híres csillagász mondta egykor, miután elvégzett egy tizennyolc kísérletből álló sorozatot, amely a csillagászat titkait tárta fel: Ó Isten, én csak a Te gondolataidat gondolom utánad. Ha ez a megállapítás igaz a tudomány terén, mennyivel inkább igaz a Bibliára. Ebben a bibliaiskolában te is tehetsz néhány nagy felfedezést, és valósággal utána gondolhatod Isten gondolatait. Nincs ennél nemesebb vagy hasznosabb feladat az ember értelme vagy szíve számára. Tanulmányunkban a következő leckék kerülnek sorra: 1. A Biblia 2. Isten 3. Az ember 4. A bűn 5. Jézus Krisztus 6. Az újjászületés 7. Az újjászületés (folyt.) 8. A megváltás 9. A kegyelem 10. A hit 11. Menny és pokol 12. Eljövendő események Hogyan használd ezt a könyvet Kezd imádsággal! Kérd az Urat, nyissa meg szívedet, hogy befogadhasd azokat a gondolatokat, amelyekre Igéje által tanítani szeretne téged. Olvass el minden leckét legalább kétszer! Először, hogy megértsd a lecke általános gondolatmenetét; másodszor lassabban, elolvasva az egyes bibliai idézeteket és a lábjegyzeteket is. Az olvasottakon gondolkozz el, míg a lecke tartalmát valóban megérted! A könyvben található idézetek a Károli féle bibliafordításból valók. A legtöbb könyv fejezetekre van felosztva, a fejezeteket pedig versek alkotják. Ebben a könyvben az idézeteknél, a Biblia egyes könyveinek megnevezése után először a fejezet száma áll, ezt követi, vesszővel elválasztva, az igevers. Az egyes különálló igeverseket egy fejezeten belül, pontok választják el. Több igehelyet pontosvessző (;) különít el egymástól. kk egy vers száma után azt jelenti, hogy a következő versek is fontosak. Pl. 1Péter 1,18; Ámós 3,3 kk. Ha pl. az 1Péter 1,18-at keresed, rájössz, hogy Péter két levelet írt. A Biblia tartalomjegyzékében megtalálod az oldalszámot, ahol Péter első levele kezdődik. Most már csak az első fejezetben a 18. verset kell megkeresned. Önellenőrző próbalapok Minden lecke után tíz helyes vagy helytelen megállapítást találsz. Ezek az éppen tanulmányozott leckével vannak kapcsolatban, és segítenek előrehaladásod értékelésében. A próbalapok megoldási kulcsait összesítve a 12. önellenőrző próbalap után találod meg. Amikor valamennyi kérdésre feleltél, ezeket ellenőrizd és jelöld meg, hogy helyesen vagy rosszul feleltél-e. Tanulmányozd azokat a részeket, amelyekben hibát követtél el, majd

2 értékeld újra a munkádat. 1. lecke A Biblia BEVEZETÉS Valaki egyszer isteni könyvtárnak nevezte a Bibliát. Nagyon találó ez a meghatározás, mert noha a Bibliát egy könyvnek tekintjük, valójában 66 különböző könyvből áll. Mózes 1. könyvével kezdődik és a Jelenések könyvével végződik. A Biblia két nagy részből tevődik össze. Az első az Ószövetség, amely 39, a második az Újszövetség, amely 27 könyvet tartalmaz. Minden Biblia elején tartalomjegyzéket találunk az egyes könyvekről. Kik írták a Bibliát? Emberi szempontból nézve a Biblia legalább 36 különböző szerző műve és mintegy 1600 év leforgása alatt keletkezett. Szerzői között vannak királyok és fejedelmek, pásztorok és halászok, költők és gondolkodók, próféták és államférfiak. A legfontosabb azonban, amit ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy a szerzőket Isten közvetlenül irányította. Az Ő segítségével választották ki a legmegfelelőbb szavakat is. Ezt nevezzük a Biblia ihletettségének. A következő idézetek világosan mutatják, hogy a Bibliát Isten ihlette. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Szellemtől (Szentlélektől) indíttatva szóltak Isten szent emberei (2Pt 1,21).1 A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített (2Tim 3,16-17). A Biblia valóban Isten Szava, s nem csak tartalmazza Isten Igéjét. Ha csak tartalmazná Isten beszédét, abból arra következtethetnénk, hogy vannak a Bibliának olyan részei is, amelyek nem Istentől származnak. A Biblia Isten egyetlen írásbeli kijelentése az ember számára. A Biblia utolsó fejezetében Isten nyomatékosan figyelmeztet: nehogy valamit hozzátegyünk a Szentíráshoz vagy bármit is elhagyjunk belőle. Olvasd el a Rev 22,18-19-et! MI A BIBLIA TÁRGYA? Noha a Biblia 66 különböző könyvet tartalmaz, mégis egyetlen központi témája van: Jézus Krisztus! Az Ószövetségben számos ígéretet és jövendölést találunk Jézussal kapcsolatban. Mindezek az Újszövetségben teljesedtek be Jézus eljövetele, élete, halála és feltámadása által. MI RÖVIDEN A BIBLIA TARTALMA? A Biblia, a világ története az idő kezdetétől a jövendőig, amikor új ég és új föld lesz. Mózes első könyve beszéli el a világ teremtését, a bűn eredetét, az özönvíz történetét és Izráel népe történetének kezdeti eseményeit. Mózes második könyvétől Eszter könyvéig megismerjük Izráel történetét egészen kb. Kr.e. 400-ig. Jób könyvétől az Song énekéig terjedő részben gyönyörű költészettel és bölcsességgel teli könyveket találunk. Az Ószövetség hátralevő része Ézsaiástól Malakiásig a prófétai könyvek. Ezek tartalmazzák Istennek Izráelhez és a többi néphez szóló üzenetét úgy a jelen időszakra, mint a jövendőre vonatkozóan. Az Újszövetséget a négy evangélium nyitja meg, amelyek más-más szemszögből mutatják be nekünk Jézus Krisztus életét. Mt bemutatja a megígért Királyt, Márk a hatalommal teljes Szolgát, Lk a tökéletes Embert és Jn az Isten Fiát. Az Apostolok Cselekedeteiben megismerjük

3 a keresztyénség korai szakaszát és Pál apostol életét. A Római levéltől Júdás leveléig találjuk a különböző gyülekezetekhez vagy személyekhez intézett leveleket. Ezek a levelek a keresztyén hitre vonatkozó igazságokat hirdetik, továbbá gyakorlati útmutatásokat adnak a keresztyén életvitelre. A Jelenések könyve pedig bepillantást enged a jövőbe a mennyben, a földön, valamint a pokolban bekövetkező eseményekbe. ÖSSZEFOGLALÁS A Biblia tartalmának találó összefoglalása: Ez a könyv megmutatja nekünk Isten gondolkozásmódját, az ember állapotát, a megváltás útját, a bűnösök kárhozatát és a hívők üdvösségét. Tanításai szentek, szabályai kötelezőek, történetei igazak, végzései megmásíthatatlanok. Olvasd, hogy bölccsé légy, higgy a tanításának, hogy üdvözülj, élj tanítása szerint, hogy szentté légy! Fény, amely utat mutat, eledel, amely megerősít és vigasztalás nehéz óráidban. Térkép ez az utazónak, iránytű a hajósnak, kard a harcosnak, útlevél a keresztyének számára. Benne látjuk meg a helyreállított paradicsomot, a megnyílt eget és a pokol kapuit. Jézus Krisztus a fő témája, célja a mi boldogságunk, vége pedig Isten dicsősége. Olvasd figyelmesen, gyakran és imádsággal! A gazdagság tárháza ez a könyv, a dicsőség paradicsoma és az öröm áradó folyama. A legfáradságosabb munkát is gazdagon megjutalmazza, de kárhoztatja mindazokat, akik gúnyt űznek belőle. A Könyvek Könyve, Isten Igéje ez Istennek az emberhez szóló kijelentése (J.N. Darby). 1. lecke - ÖNELLENŐRZŐ PRÓBALAP Karikázd be az I betűt, ha a megállapítást igaznak, vagy a T betűt, ha azt tévesnek tartod! 1.A Biblia 66 különböző könyvet tartalmaz. I / T 2.Az Újszövetség több könyvet tartalmaz, mint az Ószövetség. I / T 3.A Biblia mintegy 1600 év alatt keletkezett. I / T 4.Az Istentől való ihletettség azt jelenti, hogy szerzői azt írták le, amit Istentől vettek. I / T 5.A Jelenések 22,18-19-ben Isten nyomatékosan figyelmeztet minket, hogy a kijelentett Igéből semmit el ne vegyünk, ahhoz semmit hozzá ne tegyünk. I / T 6.Az Ószövetség nem mond semmit Krisztusról. I / T 7.Ézsaiástól Malakiásig találjuk az Ószövetség prófétai könyveit. I / T 8.Az Újszövetség négy evangéliummal kezdődik, amelyekben Jézus Krisztus életének történetét olvassuk. I / T 9.Az utolsó könyv mind az Ó-, mind az Új-szövetségben prófétai jellegű. I / T 10.A Biblia Isten csodálatos üdvtervét tartalmazza a bukott emberiség számára. I / T 1 A magyar bibliafordítások legtöbbje a görög pneuma szót léleknek fordítja szellem helyett, így a test, lélek, szellem megkülönböztetése nehéz. Akinek lehetősége van nézzen utána az idézeteknek más nyelvű Bibliákban is (német, angol stb.). 2. lecke Isten

4 Nem lehet nagyobb téma értelmünk számára, mint az Istennel és az ember Vele való kapcsolatával foglalkozó tanulmány. Isten léte 1. A Biblia meg sem próbálja bizonyítani, hogy van Isten. Feltételezi Isten létezésének valóságát. Jó példa erre Isten Igéjének első mondata: Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Isten létét tényként állítja elénk, amelynek semmiféle bizonyítékra sincs szüksége. Akik nem hisznek Istenben, azokat a Biblia bolond -nak nevezi (Ps 14,1). 2. De magán a Biblián kívül is találunk számos bizonyítékot Isten létezésére: a) Az emberiség mindig is hitt egy magasabb rendű lény létezésében. b) A teremtett világnak kell, hogy legyen Teremtője is, mert minden okozatnak van oka. A világmindenség nem keletkezhetett ok nélkül. c) A teremtett világban látható csodálatos rend feltételezi annak mindenható tervezőjét. d) Mivel az ember értelmes és felelősségteljes lény, Teremtőjének még sokkal hatalmasabbnak kell lennie, hogy ilyen lényt alkothasson. ISTEN LÉNYE 1. Isten Szellem (Jn 4,24). Ez azt jelenti, hogy Istennek nincs teste. Láthatatlan. De kijelentheti magát az embernek látható formában. Jézus Krisztus személyében Isten testben jött el a világba (Jn 1,14.18; Col 1,15; Heb 1,3). 2. Isten személy. A Biblia, amikor Róla szól, személyneveket használ (Ex 3,14; Mt 11,25). Személyes tulajdonságokkal rendelkezik, mint pl. értelemmel (Ézs 55,9), érzelemmel (Gen 6,6), akarattal (Josh 3,10; Eph 6,6). 3. Isten EGY. A Szentírás világosan tanítja, hogy csak egyetlen Isten van (1Tim 2,5). (Olvasd el ezt a verset.) A sok istenről szóló tévtanítás ellentmond az emberi értelemnek is. Csak egyetlen legfelsőbb lény lehet. 4. Isten hármas egysége. A Biblia azonban nemcsak azt tanítja, hogy csupán egyetlen Isten létezik, hanem azt is, hogy az egy istenségben három személy egyesül: Atya, Fiú és Szent Szellem (Szentlélek). A Szentháromság titok, amelyet emberi értelmünkkel föl nem foghatunk, de hihetünk Benne, mert a Biblia ezt tanítja. Noha maga a Szentháromság szó nem fordul elő a Bibliában, megtaláljuk e tanítás igazságát a következő igékben: a) Jézus Krisztus megkeresztelése Mt 3,16-17 b) A missziói parancs Mt 28,19 c) a 2Korintus 13,13 áldáskívánásában. Istennek mondja az Atyát a Róma 1,7; Istennek mondja a Fiút a Zsidók 1,8 és a Szent Szellemet (Szentlelket) az Apostolok Cselekedetei 5,3-4. ISTEN TULAJDONSÁGAI Nem egyszerű dolog Isten lényét és természetét meghatározni. A legjobban néhány jellegzetes tulajdonságával lehet leírni Őt: 1. Isten mindenütt jelenvaló. Ez azt jelenti, hogy Isten egyidejűleg mindenütt ott van (Jer 23,24). 2. Isten mindentudó. Tudásának nincs határa. Ismeri az ember minden gondolatát és tettét (Prov 15,3). Mindent tud, ami a természetben végbemegy, még egy veréb elpusztulását is észre veszi. (Mt 10,29). Ó, én Teremtőm, mikor áhítattal szemlélem hatalmadat, utaidnak bölcsességét, mindenki fölött őrködő szeretetedet, csodálattal telik el szívem, és nem is tudom, hogyan imádhatnálak méltóképpen én Istenem, én Uram és Atyám (Ch. F. Gellert, ). 3. Isten mindenható. Hatalma korlátlan. Ő teremtette az egész világmindenséget és hatalmának erejével irányítja azt. Nincs semmi, amit meg ne tehetne (Mt 19,26).

5 4. Isten örök. Nincs kezdete és soha meg nem szűnik létezni (Ps 90,2). 5. Isten változhatatlan. Én, az Úr, nem változom (Mal 3,6). 6. Isten szent. Teljesen tiszta, és bűntelen. Szereti az igazságot és gyűlöli a bűnt (Prov 15,9.26). Ezért el kell szakadnia a bűnösöktől, és meg kell büntetnie a bűnt (Isa 59,1-2). 7. Isten igazságos. Mindaz, amit tesz, igazságos és helyén való. Minden ígéretét teljesíti (Ps 119,137). 8. Isten szeretet. Noha gyűlöli a bűnt, szereti a bűnöst. (Jn 3,16). (Olvasd el ezt az verset!) 2. lecke - ÖNELLENŐRZŐ PRÓBALAP Karikázd be az I betűt, ha a megállapítást igaznak, vagy a T betűt, ha azt tévesnek tartod! 1.A Biblia első mondata megpróbálja bebizonyítani, hogy van Isten. I / T 2.Isten létének egyedüli bizonyítékai azok, amelyeket a Szentírásban találunk. I / T 3.Noha Isten láthatatlan Szellem, kinyilatkoztathatja magát emberi alakban is. I / T 4.A Biblia Istennek személyes tulajdonságairól is beszél, mint pl. értelem, érzelem és akarat. I / T 5.Isten Igéje szerint csak egy Isten van, és Jézus Krisztus az egyetlen közbenjáró Isten és ember között. I / T 6.Noha korlátolt emberi értelmünkkel fel nem foghatjuk, mégis hihetünk a Szentháromság Istenben. I / T 7.Az Istenség mindhárom Személyét említi a Jézus megkereszteléséről szóló történet. I / T 8.Amikor azt mondjuk: Isten mindenható, ez azt jelenti, hogy Isten mindent tud. I / T 9.Mivel Isten szent, gyűlöli a bűnt, és kénytelen megbüntetni azt. I / T 10.Mivel Isten gyűlöli a bűnt, gyűlöli a bűnöst is. I / T 3. lecke Az ember Ha meg akarjuk ismerni az igazságot az emberről, a Bibliához kell fordulnunk. Az igazság az, amit Isten mond valamiről. A Biblia tudósít bennünket az ember teremtéséről, természetéről, bukásáról és örök rendeltetéséről. AZ EMBER EREDETE Egészen természetes, hogy az ember kíváncsi rá, honnan is jött. Mindig is kíváncsi volt. Különböző korok filozófusai különböző elméleteket állítottak fel ezzel kapcsolatban. Ezek között legmodernebb az ún. fejlődéselmélet (evolúcióelmélet), amely szerint az ember alacsonyabb rendű élőlényekből fejlődött idáig. A Biblia azonban azt mondja: Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet... teremtette... az embert... (Gen 1,1.27). Az Ézsaiás 43,7-ben pedig azt mondja Isten az emberről, kezének munkájáról:...akit dicsőségemre teremtettem, formáltam és alkottam. S a régi kérdést, hogy mi az emberi lét értelme, így válaszolhatjuk meg: Az ember életének értelme Isten dicsőítése. AZ EMBER TERMÉSZETE

6 Aki már állt halálos ágy mellett, az tudja, hogy az embernek fizikai teste, lelke és szelleme van. Az egyik pillanatban még él a személy és a következő pillanatban már elhunyt. Teste még itt van, de az élet eltűnt belőle: visszamaradt a holt, merev test. Az embernek tehát nemcsak teste van, hanem lelke és szelleme is. Ezt tanítja a Biblia az 1Tesszalonika 5,23-ban (...egész valótok, szellemetek, lelketek és testetek, feddhetetlenül őriztessék meg Urunknak, a Krisztus Jézusnak megjelenésére. Csia Lajos féle bibliafordítás). A test az a tapintható, látható, halandó szervezet, amelyben a valódi, egyedi személy él. Ahogy a Szentírás használja a lélek szót, az az ember egyéni jellegét és életerejét hangsúlyozza, ami rendszerint belső életével, érzéseivel és öntudatával van kapcsolatban. Az 1Mózes 2,7-ben azt olvassuk, hogy Isten az éppen kiformált ember orrlyukaiba belelehelte az élet leheletét vagy szellemét, és vált az ember élő lélekké. Ez a szellem vagy lehelet az az élet, amely Istentől jön, és Istenhez tér vissza, amikor az ember meghal (Ecc 12,7). Az Isten Igéje által vagyunk képesek megkülönböztetni a lelket a szellemtől. (Heb 4,12 Mert az Isten Igéje él és hatékony, élesebb bármely kétélű kardnál és elhat a léleknek és szellemnek, az ízeknek és velőknek széjjeloszlásáig, megítélni képes a szív szenvedélyeit és gondolatait. Csia Lajos féle bibliafordítás) Szelleme által az ember a bűnbeesés előtt képes volt szabadon kommunikálni az ő Teremtőjével. Szellemünk által vagyunk képesek megismerni és felfedezni a körülöttünk levő természeti világ csodálatos tényeit. Az ember teljes felelősséggel tartozik Istennek, ezért legfőbb feladata, hogy Isten akaratát megismerje és azután cselekedje azt. AZ EMBER SZABAD AKARATA A világmindenségben vannak Istennek más teremtményei is, például az angyalok. Nincs emberi testük (de ilyenben is megjelenhetnek), nincs emberi lelkük, sokkal hatalmasabbak, mint mi, de ugyanúgy teremtmények, arra rendelve, hogy Istent szolgálják és dicsőítsék. Mivel azonban ugyanúgy mint az embernek szabad akaratuk van, némelyek az engedetlenség bűnébe estek. Isten teremthetett volna robotokat vagy bábfigurákat is, amelyek automatikusan végrehajtják akaratát. De neki úgy tetszett, hogy olyan lényeket teremtsen, akik saját akaratukból önként szolgálják és szeretik Őt. AZ EMBER BŰNE Amikor Isten szabad akarattal rendelkező lényeket teremtett, eleve tudta, hogy közülük egyesek hátat fordíthatnak neki és fellázadhatnak ellene. Így történt: Istennek egyik hatalmas angyala, Lucifer, gőgjében fellázadt Teremtője ellen. Ezért Isten őt és a vele együtt fellázadt angyalsereget a mennyből kiutasította. (Lk 10,18; Rev 12,7-9). Azóta a Sátán teljes erejével Isten tervei ellen dolgozik. Ő kísértette meg az első embert, hogy letérjen az engedelmesség útjáról, ami sikerült is neki. Ezt a jól ismert történetet az 1Mózes 3-ban olvashatjuk. Mivel Isten a világmindenség igazságos Ura, senkit sem tűrhet meg a jelenlétében, aki ellenáll az Ő akaratának és parancsainak. A Sátánt, aki ellene állt akaratának, kitaszította a mennyből. Ugyanez a sors várt az emberre: Isten száműzte színe elől, illetve a Vele való közvetlen kapcsolatból. Ádám bukott természetét örökölte az egész emberiség. Mindnyájan a bűnre való hajlammal születtünk (Róm 5,19). A bukott természet készséggel enged a sokféle kísértésnek, ekkor vétkezünk. AZ EMBER JÖVŐJE A Biblia nemcsak az embernek Isten teremtő kezéből való származásáról, szégyenletes bukásáról, és ezért Istentől való elszakadásáról tudósít minket, hanem arról is, hogy egy napon minden egyes embernek meg kell állnia Isten színe előtt, aki bírája élőknek és holtaknak. A halál ténye mindenki számára világos. Mindenki tudja, hogy a halál számára is kikerülhetetlen. A Biblia azonban azt is hozzáteszi: Azután az ítélet (Heb 9,27; olv. még Heb 10,27). Isten

7 teremtette az embert és kijelentette neki akaratát. Ezért felelősségre vonja majd minden szaváért, gondolatáért és cselekedetéért. Földi életünk elsősorban előkészület eljövendő életünkre. Az ember nem úgy hal meg, mint az állat. Szelleme visszatér Istenhez, Teremtőjéhez és Bírájához. 3. lecke ÖNELLENŐRZŐ PRÓBALAP Karikázd be az I betűt, ha a megállapítást igaznak, vagy a T betűt, ha azt tévesnek tartod! 1.Az ember származásának egyetlen kielégítő magyarázatát a fejlődéselmélet adja. I / T 2.A Biblia azt tanítja, hogy az embert Isten teremtette. I / T 3.A Biblia azt tanítja, hogy az ember testből, lélekből és szellemből áll. I / T 4.A Biblia azt tanítja, hogy lélek és szellem ugyanaz. I / T 5.Az ember minden cselekedetéért felelős Isten előtt. I / T 6.Amikor Isten szabad akarattal teremtette az embert, nem gondolt arra, hogy ezzel esetleg vissza lehet élni. I / T 7.Ádám volt az első lény, aki fellázadt Isten ellen. I / T 8.Isten szeretet, ezért elnézi a bűnt és nem ítéli el. I / T 9.Minden ember Ádám bűnös természetét örökli. I / T 10.Amikor az ember meghal, az olyan, mint amikor a gyertyát elfújják; mindörökre vége mindennek. I / T 4. lecke A bűn Olvasd el az 1Mózes 3. fejezetét! MI A BŰN? Nem olvashatjuk a Bibliát anélkül, hogy fel ne ismernénk: milyen nagy figyelmet szentel a bűnnek, a bűn okának és gyógymódjának. Mi gyakran csak a törvénybe ütköző cselekedeteket tekintjük bűnnek. De a Bibliában bűn mindaz, ami nem üti meg Isten tökéletes mértékét. A Róma 3,23-ban ezt olvashatjuk: Nincs különbség: mert mindenki vétkezett és szűkölködik Isten dicsősége nélkül. Ez az isteni dicsőség magában hordozza a teljes tökéletesség gondolatát. Ami ezt a tökéletességet nem éri el, az bűn. Ezért bűnös minden ember Isten előtt. A Biblia a következőket is mondja a bűnről: 1. Isten törvényének megszegése (1Jn 3,4). 2. Lázadás Isten ellen vagy törvénytelenség (Ézs 1,2.4; 30,9). 3. Erkölcsi tisztátalanság (Ps 51,1-10). A gonosz gondolatok és gonosz tettek szintén bűnök (Mt 5,28). A BŰN EREDETE A legelső feljegyzett bűn a büszkeség, amelyet a mennyben követtek el. Lucifer, ez a hatalmas angyalfejedelem nagyravágyó lett és olyan akart lenni, mint Isten (Ézs 14,12-14). E

8 bűne miatt Isten kivetette őt a mennyből és azóta neve ördög vagy Sátán (Lk 10,18). A földön elkövetett első bűnről az 1Mózes 3-ban olvashatunk, amely ennek a 4. leckénknek az alapigéje. Ez az Éden kertjében történt. Isten nyomatékosan megtiltotta Ádámnak és Évának, hogy a jó és a gonosz tudásának fájáról egyenek. Ők azonban engedetlenek voltak, és ettek a tiltott gyümölcsből. Így lettek bűnösökké. A BŰN KÖVETKEZMÉNYEI 1. Amikor Ádám és Éva vétkeztek, azonnal felismerték, hogy mezítelenek és megpróbáltak elrejtőzni Isten elől (Gen 3,7.10). 2. A bűn büntetése a halál. Vétkezése pillanatában Ádám szellemileg meghalt. Azt értjük ez alatt, hogy Isten megszakította vele a közösséget. Ugyanakkor életbe lépett fölötte a testi halál törvénye. Bár nem halt meg azonnal, testének végül meg kellett halnia. 3. Ádám bűnös természetét az egész emberiség örökölte, aminek következtében vétkeztünk és bűnösnek találtatunk. Ádám minden leszármazottja bűnös szülőktől bűnösen születik. Mivel pedig minden ember már megszületésétől kezdve bűnös, ezért mindegyikük halott szellemileg és testi halálra van ítélve. Tanulmányozd gondosan a Róma 5,12-19-et. 4. Az ember átkot hozott az egész teremtett világra. Beszédes bizonyítéka ennek, pl. a tövis és a bogáncs. Az átok egyéb következményeiről olvashatunk az 1Mózes 3,14-19-ben. Amíg börtöneink, kórházaink és temetőink vannak, addig a bűnnek nincs szüksége egyéb bizonyítékra. Betegség, fájdalom, nyomorúság, gond, könnyek és halál világosan beszélnek; s mindez csupán néhány a bűn fájdalmas következményei közül. A BŰN BÜNTETÉSE A bűn zsoldja (büntetése) a halál (Róm 6,23). Isten előre megmondta, hogy a bűn büntetése halál. Azt már láttuk, hogy ez szellemi és fizikai halált jelent. Ezt a büntetést el kell szenvedni. Isten kénytelen megbüntetni a bűnt. Amíg valaki bűnben él, szellemileg halott, és minden perc közelebb viszi őt a testi halálhoz. A testi halálkor szellemi állapota tartóssá válik, és ahogy már láttuk, a halált az ítélet követi (Heb 9,27). Ez azt jelenti, hogy ha az ember bűneiben hal meg, akkor az örök halál vár rá, és mindörökre távol marad Istentől. Örökkévaló kínokat szenved a tűznek tavában. Ez a második halál, amelyről a Jelenések 20,14 beszél. MEGVÁLTÁS A BŰNBŐL Isten szereti a világot. Ezért csodálatos megoldást kínált fel, hogy az embernek ne kelljen elhordoznia a büntetést és ne kelljen mindörökre elvesznie. Krisztus azért jött a világba, hogy lehetővé tegye ezt a menekülést. Az Úr Jézus Szűz Máriától született, de nem örökölte Ádám bűnös természetét. Ő az egyetlen bűntelen, aki valaha élt. A golgotai kereszten önként elhordozta bűneink büntetését és teljesen betöltötte a szent Isten akaratát. Mivel Jézus magára vette bűneink büntetését, Isten örök életet ajándékozhat minden bűnösnek, aki elismeri, hogy bűnös, megvallja bűneit és elfogadja az Úr Jézust személyes Urának és Megváltójának. (Az Újjászületés és a Megváltás c. fejezetekben még bővebben szólunk erről.) Aki bízik az Úr Jézusban, megszabadult a bűn büntetésétől és hatalmától. Ez nem jelenti azt, hogy az ilyen ember többé nem vétkezik, hanem azt, hogy valamennyi bűne a múlt, a jelen és a jövő bűnei megbocsáttatott. Soha többé nem kell félnie az ítélettől. Erőt nyer, hogy Istennek éljen, és nem kell többé engednie a bűn csábításának. A bűnbocsánatnak két fontos oldalát kell megkülönböztetnünk: az első a jogi oldal, a másik az atyai bocsánat. Az első a bűn büntetésével kapcsolatos, a második a bűn miatt megromlott közösség helyreállítását jelenti. Amikor azt mondjuk, hogy a keresztyén minden bűnére bocsánatot nyer, ezzel a bűnbocsánat jogi oldalát hangsúlyozzuk. Aki hisz az Úr Jézusban, annak nem kell elszenvednie bűnei büntetését, mert Isten Fia már egyszer s mindenkorra megfizetett értük a

9 kereszten. Isten nem követel kétszer büntetést. Amikor Krisztus meghalt a kereszten, a mi bűneink még a távoli jövőben voltak. Ő azonban valamennyi bűnünkért meghalt a múltbeliekért is, a jelenbeliekért és az eljövendőkért is. Abban a pillanatban, amikor elfogadjuk az Úr Jézust életünk Megváltójának, Ő tökéletes bűnbocsánatot ajándékoz, a büntetés terhe nincs már rajtunk. De mi történik akkor, ha a már megtért, keresztyén ember vétkezik? Nos, akkor megszakad Istennel való közössége. Nincs meg többé az apa-fiúi meghitt kapcsolat. És ez csak akkor áll helyre, ha a bűneit megvallja és elhagyja. Az 1János 1,9-ben olvassuk: Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő: megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ez a vers mutatja a bűnbocsánat atyai oldalát. Itt már nem a vétkesnek megkegyelmező bíró, hanem a fiának megbocsátó atya áll előttünk. 4. lecke ÖNELLENŐRZŐ PRÓBALAP Karikázd be az I betűt, ha a megállapítást igaznak, vagy a T betűt, ha azt tévesnek tartod! 1.A Bibliának sok mondanivalója van a bűnnel kapcsolatban. I / T 2.A Róma 3,23-ban azt olvassuk, hogy minden ember bűnös, kivétel nélkül. I / T 3.Az ember csak szóval és tettel vétkezik, de gondolataival nem. I / T 4.A gőg is bűn. I / T 5.Bűn, ha nem engedelmeskedünk Istennek. I / T 6.A bűn egyik fájdalmas következménye a szellemi halál. I / T 7.A bűn hozta valamennyi emberre a testi halált. I / T 8.Minden ember bűnösnek születik. I / T 9.A második halál az Istentől való örök elszakadás a tűznek tavában. I / T 10.Ha elfogadjuk az Úr Jézust személyes Megváltónknak, megmenekülünk a bűnért járó büntetéstől. I / T 5. lecke Jézus Krisztus Ez a lecke az Úr Jézus Krisztusról szól. Ő a Szentírás középpontja. Ebben a fejezetben isteni természetét, testté lételét, munkáját és szolgálatát fogjuk áttekinteni. Istensége A Biblia világosan és egyértelműen tanítja azt a tényt, hogy Jézus Krisztus: Isten. 1. Isten tulajdonságait Krisztusra vonatkoztatja: a) Öröktől fogva való, nincs kezdete (Jn 17,5). b) Mindenütt jelenvaló. Mindenütt szolgáival van (Mt 28,20). c) Mindenható. Hatalma korlátlan (Mt 28,18). d) Mindentudó. Tudása is korlátlan (Jn 21,17). e) Változhatatlan. Tegnap és ma és örökké ugyanaz (Heb 13,8). 2. A Biblia tanúsítja, hogy Jézus Isten munkáját vitte véghez. a) Általa teremtetetett minden (Jn 1,3). b) Őbenne áll fenn a világmindenség (Col 1,16-17).

10 c) Keresztre feszítése után győzelmesen feltámadott a halálból (Jn 2,19). 3. A Biblia Istennek nevezi Krisztust. a) Az Atya Isten úgy beszél a Fiúról, mint Istenről (Heb 1,8). b) Amikor az emberek Istennek nevezik, nem utasítja vissza (Jn 20,28). c) A démonok is felismerték istenségét (Mk 1,24). d) Őmaga is tanúságot tett istenvoltáról (Jn 10,30). TESTTÉ LÉTELE Ezen azt értjük, hogy valóságos emberként jött ebbe a világba. 1. Eljövetelét már az Ószövetség megjövendölte (Ézs 7,14). 2. Születése történelmi tény; mégis minden más születéstől különbözik. a) Szent Szellemtől (Szentlélektől) fogantatott. (Lk 1,35) b) Szűztől született. (Mt 1,23) c) Valóságos ember volt, földi testtel (Heb 10,5), lélekkel (Mt 26,38) és szellemmel. (Lk 23,46) (a magyar nyelvű fordítások többségében ez utóbbi esetben helytelenül lélek szerepel) 3. Jézus azért jött el emberi formában, hogy a) az embereknek kijelentse az Atyát (Jn 14,9), b) saját maga feláldozásával eltörölje a bűnt (Heb 9,26), c) lerontsa az ördög munkáit (1Jn 3,8). Emlékeztető: A keresztyén hit egyik alapigazsága, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten, és hogy a szűztől születés csodája által jött ebbe a világba. Mint ember, tökéletesen bűn nélküli volt (Heb 4,15). MUNKÁJA Itt szólunk Jézus Krisztus haláláról, feltámadásáról és mennybe-meneteléről. 1. Halála a) szükségszerű volt (Jn 3,14). Részét alkotta Isten örök elgondolásának (Heb 10,7). Szükséges volt, hogy ezáltal beteljesedjenek az Ószövetség jövendölései (Ézs 53,5). Szükséges volt, hogy ezáltal megváltsa az embereket (Eph 1,7). b) Krisztus halála másokért történt. Helyettesként halt meg (1Cor 15,3). c) Jézus Krisztus halálával eleget tett Isten minden követelményének. Elhordozta helyettünk a bűnért járó büntetést. Jézus halála minden ember számára elegendő. Végtelenül hatalmas személy halt meg, és ezért halálának értéke is végtelenül nagy. 2. Feltámadása a) Szükségszerű volt egyrészt azért, hogy beteljesedjenek az Ószövetség jövendölései, másrészt pedig, hogy teljessé tegye a megváltást a kereszten (Róm 4,25), és hogy jelenlegi munkáját a mennyben végezhesse. b) Jézus feltámadott teste valóságos test volt. Nem puszta szellemként támadt fel (Lk 24,39). Feltámadott testén is láthatók voltak a szögek és dárdadöfések helyei (Jn 20,27). Ugyanakkor megváltott test volt, amely nem volt többé alávetve a földi korlátoknak és törvényeknek (Jn 20,19.26). c) Feltámadása után legalább tízszer megjelent követői közül egyeseknek. Több mint 500 hitelre méltó tanú látta Őt a halálon aratott nagy diadala után (1Cor 15,6). d) Jézus Krisztus feltámadása nagyon fontos tény. Ha Krisztus nem támadott volna fel, nem lenne keresztyén hit, vagy legalábbis értelmét vesztené. 3. Mennybemenetele a) Miután Jézus földi szolgálata véget ért, visszatért a mennybe (Mk 16,19; Acts 1,9). b) Fölment a mennybe, elvette jutalmát (Lk 24,26), és folytatja szolgálatát népéért (Heb 7,25). SZOLGÁLATA

11 A Biblia az Úr Jézust hármas tisztében mutatja be: mint prófétát, főpapot és királyt. 1. Mint próféta, hirdeti az embereknek Isten akaratát és kijelenti Istent az emberek számára (Jn 1,18). 2. Mint főpap, képviseli a hívőket Isten színe előtt (Heb 4,14-16). 3. Mint király, uralkodik már ma is az Őt szeretők szívében. A jövőben 1000 évig fog uralkodni itt a földön. A 72. zsoltár írja le ezt a földi uralmát. 5. lecke ÖNELLENŐRZŐ PRÓBALAP Karikázd be az I betűt, ha a megállapítást igaznak, vagy a T betűt, ha azt tévesnek tartod! 1.A Biblia azt tanítja, hogy Jézus Krisztus Isten. I / T 2.Jézus Krisztus mai magatartása hozzánk, emberekhez alapvetően különbözik attól a magatartástól, amikor a földön élt. I / T 3.Istenségének egyik fő bizonyítéka, hogy halottakat támasztott fel. I / T 4.A Biblia nem beszél arról, hogy Jézus magát Istennek nevezte. I / T 5.A testté létel kifejezés azt jelenti, hogy Krisztus valóságos emberként jött ebbe a világba. I / T 6.Jézus e világra jövetelének egyik fő célja az volt, hogy az emberek megváltásáért meghaljon a kereszten. I / T 7.Mivel Jézusnak a keresztfán letett élete végtelenül nagy, isteni élet volt, áldozatának értéke is végtelenül nagy és elegendő minden ember üdvözítésére. I / T 8.Jézus Krisztus feltámadása tisztán szellemi, és nem testi volt. I / T 9.Ha Krisztus nem támadott volna fel valóságos testben, nem volna keresztyén hit. I / T 10.Az Úr Jézus ma a mennyben van, ahol közbenjár azokért, akik bíznak benne mint Főpapjukban. I / T 6. lecke Az újjászületés Olvasd el Jn evangéliuma 3. részének verseit! Jn 3:1-21 BEVEZETÉS Az evangéliumok olvasói különösnek tarthatják, hogy az Úr Jézus Krisztus, Isten Fia, egy olyan vallási és erkölcsi téren magasan álló férfinek, mint Nikodémus igen nyomatékosan kijelentette, hogy újonnan kell születnie, ha be akar menni Isten országába (Jn 3,3.5). Három dolog szükséges, elkerülhetetlen az emberiség számára, amelyek közül az egyik az újjászületés: 1. Meg KELL HALNUNK (2Sám 14,14; Heb 9,27). 2. ÍTÉLET elé KELL állnunk (Róm 14,12; Rev 20,11-15). 3. ÚJONNAN KELL SZÜLETNÜNK, vagyis meg kell változni gondolkozásmódunknak. Minthogy e fontos kérdéssel kapcsolatban sok a félreértés és tudatlanság, először próbáljuk meg az ellenkezőjét meghatározni. (Lásd Jn 1,12.13).

12 MI NEM AZ ÚJJÁSZÜLETÉS 1. Az újjászületést nem szüleinktől örököljük nem vérből. A hívő szülők gyermekei nem lesznek automatikusan keresztyének. 2. Nem önmagunk határozzuk el nem a test akaratából. Mint ahogy a gyermek sem tud saját akaratából a világra jönni, éppoly kevéssé érheti el az ember az újonnan születést saját erőfeszítésével. 3. Nem emberi közvetítés eredménye nem a férfinek indulatából, hanem Istentől születtek. Egyetlen ember sem juttathat el egy másikat újonnan születésre, legyen akármilyen magas egyházi tisztsége és szertartások betartása sem eredményez újjászületést. 4. Nem fizikai változást jelent. A Jn 3,4-6-ban Jézusnak helyre kellett igazítani Nikodémus elképzelését. Megmondta neki, hogy szellemi változásra van szükség. 5. Nem társadalmi vagy földrajzi változás következménye. Az újjászületett ember nem ragadtatik el hirtelen a mennybe, hanem továbbra is mindkét lábával a földön jár most már azzal a céllal, hogy Urának és Megváltójának tessék (1Cor 7,20-24; Col 3,22-24). 6. Nem születünk újonnan az igazság pusztán intellektuális megértése által. Rendelkezhetünk a legmagasabb rendű teológiai képzettséggel, lehetünk évek óta gyakorló lelkészek ugyanakkor meglehet, hogy még nem születtünk újjá. Sokan vannak ilyenek. Elméletileg ugyan tisztában vannak az újjászületés szükségességével, ők maguk azonban nem tapasztalták meg. 7. Az újjászületés nem fejlődési folyamat eredménye nem lassú kifejlődése az isteni életnek, amely csírájában minden emberben ott szunnyad. Az Efézus 2,1-2 világosan tanítja, hogy a bűnösök szellemileg halottak. Ott pedig nem fejlődhet tovább az élet, ahol nyoma sincs annak. 8. Az újjászületés nem reformáció vagy önmagunk megjavítása, mert így csupán külső rossz szokásokat adnánk föl. Benne nemcsak a viselkedés megváltozásáról, hanem az egész ember gyökeres átalakulásáról van szó. 9. A vallásos hit vagy egy bizonyos hitvallás nem pótolhatja az újjászületést. Lehet őszinte vallásos meggyőződésünk, megkeresztelhetnek minket, konfirmálhatunk, valamely keresztyén egyházhoz vagy gyülekezethez tartozhatunk, részesülhetünk az oltári szentségben is, nagyrabecsült igehirdetők lehetünk, vagy magas egyházi tisztséget viselhetünk anélkül, hogy újonnan születtünk volna. Hiszen Jézus Krisztus is olyan valakinek hangsúlyozza az újjászületés szükségességét, aki korának egyik legvallásosabb, legegyenesebb és erkölcsileg legmagasabban álló személyisége volt (Jn 3,1). AZ ÚJJÁSZÜLETÉS SZELLEMI VÁLTOZÁST JELENT (Olvasd el Jn 3,8 versét.) Ezt csak Isten végezheti el, amikor hiszünk Jézus Krisztusban és Megváltónkként és Urunkként fogadjuk el Őt (Jn 1,12-13). Figyeljük meg a Jn 3,7-et: Ne csodálkozz... mondja. Az újjászületés szükségszerűsége teljesen logikus és értelmes dolog, és nem kellene csodálkozni rajta. Tegyünk fel most három kérdést az újjászületéssel kapcsolatban. MIÉRT? HOGYAN? MIKOR? Az első kérdésre az alábbiakban keressük a választ, a másik kettőre a következő leckében. MIÉRT KELL AZ EMBERNEK ÚJJÁSZÜLETNIE? 1. Azért, hogy szellemi természetet kapjon, amely az emberi természettől idegen (Jn 3,6). A test szó, amelyről itt Jézus beszél, nem más mint a bűnös természet, amely az emberben születésénél fogva megvan. Ádám engedetlensége eredményezte ezt a bűnös természetet és örökül hagyta valamennyi leszármazottjára. Olvasd el a Róma 5, et és a Zsoltárok 51,7-et. A bűnös természet jellemzőit, amelyet test -nek is mondunk, írja le a Róma 8,5-8. A test gondolata ellenségeskedés Istennel; minthogy Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. A természeti ember tehát képtelen Istennek tetszeni. Nem rendelkezik

13 azzal a szellemi képességgel, hogy megértse Isten dolgait, azok után vágyakozzék, vagy azoknak örvendezzen (lásd 1Cor 2,14). Ahogy a zenei, művészi vagy költői készség csak a testi születés útján örökölhető, éppúgy az Isten dolgainak felfogására alkalmas szellemi képesség is csak szellemi születés útján lehet a mienk. A testet ugyan művelhetjük, vallásosan nevelhetjük, mégis változatlanul és megváltoztathatatlanul megmarad Istennel ellenséges állapotában, ezért nem is lehet Istennek kedves. Az újjászületésnél azonban szellemi, isteni természetet nyerünk. Csak ezáltal érthetjük meg Isten dolgait és találhatunk örömet bennük. Ami testtől született, test az. Minden élőlény csak a maga sajátosságait örökítheti át utódaiba! 2. Azért, hogy megláthassa és beléphessen Isten országába, amit az ember egyébként nem tehetne meg (lásd Jn 3,3-5). Mit jelent Isten országa ezekben a versekben? Szellemi élményt. A Róma 14,17-ben olvassuk: Mert Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Szellem (Szentlélek) által való öröm. Hogy szemléletessé tegyük a dolgot, képzeljünk el két birodalmat. Nevezzük az egyiket az ember országá -nak, a másikat Isten országá -nak. Az ember országába minden ember belép a testi születés által, amely megadja emberi alakját és előkészíti az életre ebben az országban. De hogyan ismerheti fel az ember Isten országának értékét, és hogyan juthat be ebbe az országba? Könnyű megtalálnunk a választ: újonnan kell születnie. Át kell élnie egy szellemi születést, amely átviszi őt Istennek ebbe az országába. Az újjászületés által új, szellemi természetet kap ajándékba. Ezt az új természetet a szellemi dolgokban való öröm jellemzi. Az újjászületés kifejezést így is fordíthatjuk: felülről születés. Ez megmutatja ennek a születésnek az eredetét. A testi születés ember által történik és a földdel van kapcsolatban. A szellemi születés Isten által történik és a mennyel van kapcsolatban. Olvassuk el most a Róma 8,9-et. Itt az apostol olyanokról beszél, akik Isten szemében már nem testiek, hanem szellemiek. Hogyan kerültek át ezek az egyik országból a másikba? Isten Szelleme által, amikor elfogadták életük személyes Megváltójának az Úr Jézus Krisztust. 3. Azért, hogy szellemi életet kapjon, amellyel a természeti ember nem rendelkezik. Őt a Biblia így jellemzi: halott a bűnei és vétkei miatt ; továbbá: értelmében meghomályosodott, elidegenült az isteni élettől, s azután bizonyságot tesz: akié a Fiú, azé az élet, akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban (Eph 2,1; 4,18; 1Jn 5,12). Amiképpen a test halott, ha nincs benne fizikai élet, úgy a Biblia szellemileg halottnak nevezi mindazokat, akikben nincs szellemi élet (1Tim 5,6; Lk 15,24). A halál elszakadást jelent. Mindenki, aki elszakadt Krisztustól aki az Élet elszakadt az élettől is, ezért szellemileg halott (1Jn 1,4). Hogyan kaphat a szellemileg halott isteni életet? Hadd feleljen erre maga Jézus Krisztus. Keresd ki a Jn 5,25-öt és megoldódik a probléma. Mindazok, akik az Isten Fiára hallgatnak, Igéjét befogadják és Őt személyes Megváltójuknak elfogadják, szellemi, isteni életet nyernek, tehát újonnan születnek. Olvasd el még a következő igehelyeket: Jn 3,16; 5,24; 6,47; 10,26-28; 1János 5, lecke ÖNELLENŐRZŐ PRÓBALAP Karikázd be az I betűt, ha a megállapítást igaznak, vagy a T betűt, ha azt tévesnek tartod! 1.A Biblia tanítja, hogy az embernek meg kell halnia és meg kell ítéltetnie. I / T 2.Hívő szülőktől származó gyermek automatikusan Isten gyermeke. I / T 3.Ha az ember kellőképpen igyekszik bűnös természetét legyőzni, saját erejéből Isten gyermekévé válhat. I / T 4.Keresztség (bemerítés) által leszünk Isten gyermekévé. I / T

14 5.Lehetséges, hogy elméletileg minden tudunk az újjászületésről, ugyanakkor még nem éltük át azt. I / T 6.Reformáció és újjászületés azonos fogalmak. I / T 7.Az újjászületés az emberben végbemenő szellemi átalakulás, amelyet Isten végez el a Szent Szellem által. I / T 8.Testi születésünkkor bűnös természetet öröklünk, amely ellenségeskedésben áll Istennel. I / T 9.Minden embernek veleszületett képessége, hogy megértse Isten dolgait, vágyódjék utánuk és örömét találja bennük. Ehhez nem kell újonnan születnie. I / T 10.Akkor születtünk újonnan, amikor az Úr Jézus Krisztust elfogadtuk életünk személyes Megváltójának és Urának. I / T 7. lecke Az újjászületés (folytatás) HOGYAN SZÜLETHET VALAKI ÚJJÁ? Jézus Krisztus megmutatja nekünk azt a háromféle dolgot, amely által az újjászületés végbemegy. 1. Hit Isten Igéjében (Jn 3,5). A víz itt Isten Igéjének jól ismert jelképe. (Lásd Eph 5,26; Jn 15,3 és Ps 119,9.) Nem a keresztségre vonatkozik. Más igehelyek is hangsúlyozzák, hogy az újjászületés Isten Igéje által történik (1Pt 1,23-25; Jas 1,18). Ahogy a víz, amikor használjuk, megtisztítja szemünket a szennytől, amely zavarja a látást, úgy Isten Igéje is, ha olvassuk és hiszünk benne, elmossa hamis elgondolásainkat Istenről és a bukott emberrel kapcsolatos üdvtervéről. Ha Isten Igéje utat talál az ember szívébe, az ráébred bűnös és elveszett állapotára (Róm 3,10-19). Felismeri, milyen szeretettel gondoskodott Isten az ember üdvösségéről (Jn 3,16), és hogy milyen csodálatos a megváltás útja (Róm 10,1-17). 2. Isten Szelleme által (Jn 3,5). Az Úr Jézus mennybemenetele után elküldte a Szent Szellemet (Szentlelket), a Szentháromság harmadik személyét a földre, hogy Isten Igéje által meggyőzze az embereket bűnös voltukról. Rábírja őket, hogy bizalmukat egyedül Jézus Krisztusba vessék, és Ő lakozást vesz bennük. Ha elfogadják az Úr Jézust Megváltójuknak, új, isteni természettel ajándékozza meg őket, amely által megismerhetik a szellemi dolgokat. Olvasd el: Jn 16,7-15; Efézus 1,13; 4,30; 2Péter 1,3-4 és Galata 5, Amikor valaki Isten Igéjét olvassa vagy hallgatja, a Szent Szellem (Szentlélek) tanúságot tesz az igazságról és hatalmasan munkálkodik szívében. Ráébreszti a bűnöst bűneire, és megmutatja neki elveszett, reménytelen állapotát. Azután az Ige által kijelenti számára a megváltás útját a Krisztusba és az Ő golgotai áldozatába vetett hit által. Abban a pillanatban, amikor a bűnös ember hisz az Úr Jézusban, Jézus a Szent Szellem (Szentlélek) által lakozást vesz benne. A Szent Szellem (Szentlélek) elpecsételi Jézus Krisztus tulajdonának azt, akit drága vérén váltott meg magának az Isten Fia. Ez nem érzés dolga, ez tény. Az újjászületést nem lehet érzékeinkkel felfogni. 3. Jézus Krisztus helyettes áldozatába vetett hit által. Olvasd el a Jn 3,14-16-ot. E szavaival az Úr Jézus teljesen világossá tette, hogyan kaphat a bűnös ember új életet. Nikodémus kérdésére: Mi módon lehetnek ezek?, az Úr Jézus egy ószövetségi eseménnyel válaszol és ezzel mutatja meg, hogyan élhetjük át személyesen az újjászületést. Olvassuk el a 4Mózes 21,4-9-et a pusztában felemelt rézkígyóról. Figyeljünk nagyon erre a történetre, mert maga Isten Fia használja ezt a képet, hogy megmutassa nekünk, miként születhet újjá a bűnös. a) BŰN (Num 21,5). Ahogyan Izráel vétkezett, úgy vétkezett minden ember Isten ellen gondolataiban, szavaiban és cselekedeteiben (Róm 3,23).

15 b) ÍTÉLET (6. vers). Ahogy a bűn Izráel fiaira elhozta Isten ítéletét, úgy ér utol minden bűnöst Isten haragja (Róm 1,18; 6,23; Jób 36,17). c) BŰNBOCSÁNAT (7. vers). Izráel fiai ráébredtek bűnükre, megvallották azt, és bocsánatért könyörögtek. Bűnbánatot tartottak. Ez a bűnbánat megváltoztatta gondolkodásukat, szavaikat és cselekedeteiket, viselkedésüket teljesen átváltoztatta, és ez új életfelfogáshoz és új életvitelhez vezetett. Isten bűnbánatot kíván a bűnöstől. (Lásd: Lk 13,3; Acts 17,30-31; 20,21 és Mk 1,15.) d) ÍGÉRET (8. vers). És az Úr mondta... Ahogy az Úr Mózes által megígérte és megmutatta a kígyóktól való szabadulás útját, úgy ígért nekünk is a Bibliában utat a bűnből való szabadulásra és az Úr Jézus Krisztus által megmutatta a megváltás útját (2Tim 3,15-17; Róm 10,8-9). e) SZABADULÁS (8-9. vers). Mózes rézkígyót készített, amelyet magas póznára szegezve felemelt, hogy mindenki láthassa. Hasonlítsd össze a Jn 3,14-gyel. Ahogy Mózes felemelte a rézkígyót, úgy kellett az Úr Jézus Krisztusnak a kereszten felemeltetnie, hogy a bűn halálos fullánkjától megmart ember számára megváltást szerezzen. A golgotai kereszten a mi helyünket foglalta el és bűneinkért elszenvedte az ítéletet. Halála által engesztelést szerzett számunkra ártatlan vére által a szent és igaz Isten előtt, aki nem hagyhat egyetlen bűnt sem büntetés nélkül. Isten megmutatta az egész világnak, hogy szeretett Fia helyettes áldozatát elfogadta, mivel feltámasztotta Őt a halálból. (Lásd: Isa 53,5-6; 1Cor 15,1-4 és Róm 5,7-8.) f) FELTÉTEL (8. vers)....ha föltekint arra. Önmagában az a tény, hogy Mózes felemelte a rézkígyót, még nem segített az embereken. Mindenkinek, akit a kígyó megmart, föl kellett tekintenie a rézkígyóra, hogy életben maradjon! Az, hogy az Úr Jézus a bűneinkért meghalt és a Golgotán mindent elvégzett ami üdvösségünkhöz szükséges, csak akkor menti meg a bűnöst, ha személy szerint hisz Őbenne és tudatosan elfogadja Őt Urának és Megváltójának. Erre gondolt az Úr Jézus, amikor a Jn 3,16-ban azt mondta: Hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Figyeld meg: a kígyóktól megmart izráelitáknak nem mondták azt, hogy először imádkozzanak vagy bármi jó cselekedettel érdemeljék ki az üdvösséget. A mai bűnösöket is arra szólítja fel Isten, hogy vallják meg saját tehetetlenségüket, teljesen bízzanak az Úr Jézus váltságművében. Hitben fogadják el Őt személyes Megváltójuknak. (Lásd: Jn 1,12; Acts 13,38-39 és Eph 2,8-9.) g) EREDMÉNY (9. vers):...életben maradt. Abban a pillanatban, amikor a biztos halál küszöbén álló izráelita hittel feltekintett a rézkígyóra, azonnal meggyógyult és új életet kapott. Szinte újonnan született! Mihelyt az elveszett, kárhozatra méltó bűnös hiszi, hogy Jézus meghalt az ő bűneiért, és tudatosan elfogadta Őt személyes Megváltójának, már elnyerte az örök életet. Akkor lakozást vesz benne a Szent Szellem (Szentlélek), isteni természet részesévé teszi, felülről született, illetve újonnan született lesz. Ez tehát az újjászületés, amelyről az Úr Jézus azt mondta, hogy elengedhetetlen feltétele, hogy valaki meglássa és örökölje Isten országát. MIKOR SZÜLETHET ÚJJÁ AZ EMBER? Az újjászületés abban a pillanatban megy végbe, amikor az elveszett bűnös felnéz Krisztusra és elfogadja Őt Urának és Megváltójának. Miért ne tennéd meg te is most mindjárt, ahol vagy, és ahogy vagy, hogy felhagysz saját erőfeszítéseiddel, amelyekkel meg akarod oldani az életedet, és teljesen rábízod magadat az Úr Jézus Krisztusra és megpihensz Isten Fiának elvégzett váltságművében, aki mindent megtett érted! (2Cor 6,1-2; Heb 4,7). Ki hittel a drága keresztre tekint, Szíve rögtön az üdvre lel itt. Ó nézd bizalommal azért Uradat, te helyetted az átok alatt. Nézd, nézd, nézd és élsz! Ki hittel a drága keresztre tekint,

16 szíve mennyei üdvre lel itt. 7. lecke - ÖNELLENŐRZŐ PRÓBALAP Karikázd be az I betűt, ha a megállapítást igaznak, vagy a T betűt, ha azt tévesnek tartod! 1.A Bibliában a víz köztudottan Isten Igéjének a jelképe. I / T 2.A Szent Szellem egyik fő feladata, hogy a bűnöst meggyőzze bűneiről. I / T 3.Az újjászületés kizárólag érzés dolga. I / T 4.Amikor az Úr Jézus Nikodémusnak elmondta, hogy újonnan kell születnie, Nikodémus kereken elutasította ezt. I / T 5.Az Úr Jézus Nikodémusnak a 4Mózes 21,4-9 segítségével magyarázta el az újjászületés alapigazságát. I / T 6.Isten bűnbánatot kíván a bűnöstől. I / T 7.A felemelt rézkígyó Krisztus golgotai keresztáldozatának jelképe. I / T 8.Jézusnak a világ megváltásáért elszenvedett áldozati halála automatikusan minden embernek üdvösséget szerez. I / T 9.Hogy a kígyóméreg halálos hatásától megmeneküljön, az izraelitának csakis és kizárólag a rézkígyóra kellett föltekintenie. I / T 10.Ma, ha a bűnös meg akar szabadulni a bűn halálos mérgétől és félelmetes büntetésétől, akkor csak hittel kell feltekintenie Jézusra és elfogadni Őt személyes Megváltójának. I / T 8. lecke A megváltás HOGYAN SZÜLETHET VALAKI ÚJJÁ? A megváltás szorosan kapcsolódik az újjászületés témájához. Az újjászületésnél főként az új szellemi élet amely nélkül nem lehet közösségünk Istennel szükségességével, forrásával és lényegével foglalkoztunk. Most a Krisztusban elnyert szabadítás hatását és nagyságát tekintjük át. MIT ÉRTÜNK MEGVÁLTÁSON? A szó egyszerűen annyit jelent: megmentés. Ezt a szót használjuk, ha valaki megszabadult, megmenekült az őt fenyegető veszélyből. Pl. ha valakit kimentenek a vízből, az égő házból vagy a süllyedő hajóról. Mindegyik esetben három dologról van szó: 1. A megmentett személy halálos veszedelemben volt. 2. Valaki ezt észrevette és segítségére sietett. 3. A megmentő sikeresen kiszabadította kilátástalan helyzetéből. A Bibliában gyakran előfordulnak a megment, megszabadít, megvált, megváltás, Szabadító, Üdvözítő, Megváltó szavak, és ugyanazt jelentik, mint amit köznapi értelemben csak éppen szellemi értelemben. MIÉRT VAN SZÜKSÉG MEGVÁLTÁSRA?

17 Két fontos tény amellyel minden embernek szembe kell néznie teszi szükségessé, hogy szabadítást kapjunk Istentől: 1. Az ember bűne. Az előző fejezetben már megvizsgáltuk az ember természet szerinti szellemi állapotát. Megállapítottuk, hogy minden ember, amikor a világra születik, bűnös természetet hoz magával és ezért Isten előtt bűnösnek számít. Ez a bűnös természet mutatkozik meg azután a bűnös gondolatokban, szavakban és tettekben, valamint az Istennel szembeni ellenséges magatartásban. A Biblia ezt egészen világossá teszi. Olvasd el figyelmesen a következő igéket: Róma 5, ; 6,16; 8,5-8; Gen 6,5; Eph 2,1-3; 2Cor 4,3-4; Isa 53,6; Jer 17,9; Márk 7,20-23; Róma 1,21-32; 3, Mindezekből az igehelyekből világosan látjuk, hogy (1) az ember bűnös és bűnbocsánatra van szüksége. (2) Elveszett, akit meg kell találni. (3) Rabszolga, akit meg kell szabadítani. (4) Szellemileg halott, akit életre kell kelteni. (5) Vak, akinek meg kell nyitni a szemét. Az ember teljesen képtelen arra, hogy megváltsa, megmentse magát. 2. Isten igazsága. Isten mindenestől szent, és kénytelen minden bűnt megbüntetni. Előtte egyetlen ember sem ártatlan (Ex 34,7). Isten gyűlöli a bűnt. Ezért minden embert elítél, aki az Ő megváltását elutasítja, és bűnbánat nélkül, bűneiben hal meg. A büntetés az Isten színe elől való örök száműzetés, a kimondhatatlanul borzalmas örök kárhozat. (Olvasd el: Jn 8,21-24; Mk 9,43-48; Lk 16,22-31; Júd és Rev 20,11-15.) Ezekből a nyilvánvaló végkövetkeztetés ez: mivel az ember bűnös, Isten pedig igazságos, az embernek szüksége van a bűnért járó büntetéstől való megváltásra vagy megszabadításra. Szíve mélyéből kell felkiáltania: Mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? (Acts 16,30-31). ISTEN GONDOSKODÁSA Az evangélium Isten csodálatos és túláradó kegyelméről szóló örömüzenet, amelyet Isten szeretett Fia és az Ő megváltó műve által nekünk ajándékoz. Ezzel kapcsolatban az Írás kiváltképpen két tényt emel ki: 1. Jézus Krisztus azért jött, hogy a bűnösök Szabadítója legyen (Mt 1,21). Isten Fia, aki egy az Atyával és a Szent Szellemmel (Szentlélekkel), emberi alakban jött el erre a földre, hogy bennünket megmentsen. (Olvasd el: Jn 3,16-17; Mk 10,45; Mt 9,12-13 és Jn 10, ) 2. Jézus Krisztus halála és feltámadása által tökéletes megváltást kapunk, amely minket maradéktalanul kibékít Istennel. Amikor Krisztus önként keresztre adta magát bűneinkért, teljesen átvállalta bűneink büntetését, azaz a maga testében hordozta bűneinket és mint helyettes áldozat meghalt az elbukott emberiségért. Istennek a bűn miatti félelmetes haragja és ítélete Őt, a tisztát és ártatlant sújtotta. Ezzel tökéletesen, egyszer s mindenkorra eleget tett a szent Isten igazságos követelésének a bűnössel szemben. Isten pedig azzal nyilvánította ki az egész világ előtt, hogy ezt az áldozatot teljességgel elfogadta, hogy az Úr Jézust feltámasztotta a halálból és a dicsőségbe, a maga jobbjára emelte. (Olvasd el: 1Cor 15,1-4; 2Cor 5,21; 1Pt 2,24; Ézs 53,5; Róm 5,6-9 és Acts 4,10-12; 5,31; 17,31.) A MEGVÁLTÁS FELTÉTELEI Krisztus kereszten elvégzett helyettes áldozatával mindazt megtette, ami a bűnös megmentéséhez szükséges volt. Mit kell most a bűnösnek tennie, hogy ez a megváltás az övé is legyen? 1. Meg kell hajolnia bűnei súlya alatt és bűnbánatot kell tartania. A bűnbánat megtérést jelent. Ez a gondolkozásmód teljes megváltozása, amely egyrészt magával hozza a megváltozott hozzáállást a bűnnel, önmagával, Istennel és az Ő megváltói művével szemben, másrészt a magatartás megfordulásában válik láthatóvá. Olvasd el: Lk 13,3 és Apostolok Cselekedetei 17,30; 20,21. Az a közöny, amelyet a bűnös idáig az Isten dolgaival szemben tanúsított, megszűnik és a helyét az üdvösség utáni őszinte vágy foglalja el. Büszkeségéből alázat és szerénység lesz. Önelégültségéből pedig saját tehetetlenségének és reménytelenségének megvallása. Elismeri, hogy igazság szerint kizárólag a kárhozatot

18 érdemelte ki. 2. Hittel kell fogadnia az evangéliumot, Istennek Krisztus személyéről és munkájáról szóló tanúságtételét (1Jn 5,9-10). Mint elveszett, kárhozatra méltó bűnösnek hinni kell, hogy Jézus Krisztus őhelyette, személyesen őérte is meghalt, az ő vétkéért is bűnhődött és ezzel mindazt elvégezte, ami a megváltásához szükséges (Róm 4,5). 3. Tudatosan és önkéntes döntéssel el kell fogadnia az Úr Jézust személyes Megváltójának, és elismerni élete Urának (Jn 1,12; Róm 10,9-10; Jn 3,16; 5,24; 6,47; Eph 1,13). Az ember részéről ez a döntő cselekedet. Nem mondanád el most te is teljes szívedből: Úr Jézus Krisztus! Felismertem, hogy kárhozatra méltó, elveszett bűnös vagyok. De hiszem, hogy Te minden bűnömért megbűnhődtél helyettem, s értem meghaltál a golgotai kereszten. Maradéktalanul bízom a Te tökéletes váltságművedben és elfogadlak most életem személyes Megváltójának. Légy mostantól kezdve, mindörökké életem Ura. Nos, ezt jelenti az Úr Jézus Krisztusban hinni (Acts 16,31). AZ ÜDVBIZONYOSSÁG Honnan tudhatjuk bizonyosan, hogy meg vagyunk váltva? Habozás nélkül felelhetünk: Isten Igéjéből. Igéjében, a Szentírásban Isten egyszer s mindenkorra a legnagyobb nyomatékkal kijelenti, hogy mindazok, akik az Ő Fiában, Jézus Krisztusban hisznek, elnyerték bűneik bocsánatát, Isten gyermekeivé lettek, örök életük van és efelől mindörökké bizonyosságban lehetnek. (Olvasd el: Acts 13,38; 1Jn 2,12; Eph 2,8; 1Cor 6,11; 1Jn 5,13; Róm 5,1; 8,1 és Jn 10,27-30.) A MEGVÁLTÁS KITERJEDÉSE A megváltás átfogja a múltat, a jelent és a jövőt. 1. MÚLT. Megszabadít a bűnért járó jogos büntetéstől. Mivel Krisztus tökéletesen megfizetett bűneinkért, a hívő ember megmenekül Isten haragjától és annak halálos következményeitől. (Olvasd el: Jn 5,24 és Róm 8,1.) 2. JELEN. Megszabadít a bűn hatalma és szolgasága alól. A hívő a bűn szolgaságából megszabadulva örvendezhet a nagyszerű szabadságnak, mert ettől kezdve a Szent Szellem (Szentlélek) lakozik benne, és isteni természet részese lett (1Cor 6,19; 2Pt 1,3-4; Róm 6,1-14). Ez azonban nem azt jelenti, hogy a hívő ember ettől kezdve nem is tud vétkezni, hiszen még megvan régi, bukott és romlott természete is, amelyet a Szentírás (hús)test -nek nevez. Sokkal inkább azt jelenti, hogy a bűn többé nem uralkodó tényező a hívő ember életében olyan mértékben, ahogyan azokkal az eszközökkel él, amelyeket Isten a rendelkezésére bocsátott. A bűn hatalma alól való megszabadulás a következő tényezőktől függ: a) Isten Igéjének olvasása és engedelmes alkalmazása (1Tim 2,15). b) Imádság útján szüntelen kapcsolat Istennel (Heb 4,14-16). c) Személyes odaadásunk Istennek (Róm 6,13; 12,1-2). d) Bűneink azonnali megvallása és megtagadása (1Jn 1,8-9; Tit 2,11-15). 3. JÖVŐ. Megváltás bűnös természetünkből és a bűntől általában. Ez akkor következik majd be, amikor Krisztus visszajön az Övéiért. Feltámasztja azokat, akik Krisztusban haltak meg, és a még élő hívőket átváltoztatja. Olyan testet ajándékoz nekik, amely többé nem vétkezhet, és nincs kitéve a betegségeknek, mulandóságnak, halálnak. Megváltásunk utolsó része ez, amelyet vágyakozva várunk (Heb 9,28; 1Tesz 4,13-18). A SZABADÍTÁS EREDMÉNYEI Olyan sok formában nyilvánul meg (Eph 1,3-4), hogy itt csak néhányat sorolhatunk fel: 1. Békesség Istennel (Róm 5,1). Az ellenséges viszony megszűnt. 2. Isten örökre elfogadott minket Krisztusban (Eph 1,6). 3. Mint az Ő gyermekei mindenkor örülhetünk az Úrban (Róm 5,10-11; 8,14-17; Gal 3,26-4,7). 4. Ezentúl Urunknak élhetünk (2Cor 5,14-15; Gal 2,20; 1Pt 4,2-5).

19 5. Szolgálhatunk az Úrnak jó cselekedetekkel és a Róla való bizonyságtétellel (Eph 2,10; Mt 5,16; Mk 16,15-16). 6. Örvendezve dicsérhetjük, imádhatjuk az Urat, és hálát adhatunk Neki (Jn 4,23-24; Heb 4,14-16; 10,19-22; Heb 13,15). 7. Örök otthonunk van a mennyben (Jn 14,1-3; Rev 22,1-5). Kedves olvasónk, ne nyugodj meg addig, amíg Isten Igéjének tekintélye által bizonyosságot nem szerzel, hogy te is részese vagy Isten örök üdvösségének a Jézus Krisztusban! 8. lecke - ÖNELLENŐRZŐ PRÓBALAP Karikázd be az I betűt, ha a megállapítást igaznak, vagy a T betűt, ha azt tévesnek tartod! 1.A megmentés szoros kapcsolatban áll az újonnan születéssel. I / T 2.A megmentés szó egyszerűen azt jelenti: szabadulás. I / T 3.A Biblia szerint szellemileg halottak vagyunk és új életre van szükségünk Krisztusban. I / T 4.Isten szentsége és igazságossága megköveteli, hogy a bűn elnyerje büntetését. I / T 5.Isten a bűn fölötti ítéletével az Úr Jézust sújtotta, amikor értünk és helyettünk a kereszten függött. I / T 6.Mivel Jézus Krisztus az egész emberiségért meghalt, minden ember automatikusan üdvözül. I / T 7.Az életben sohasem lehetünk egészen bizonyosak abban, hogy Isten gyermekei vagyunk. I / T 8.Aki hisz az Úr Jézusban, soha többé nem vétkezik. I / T 9.Megváltásunk átfogja a múltat, a jelent és a jövőt. I T I / T 10.Lelke üdvösségét megváltását és Isten dicsőítését mindenki tartsa élete legfontosabb ügyének. I / T 9. lecke A kegyelem BEVEZETÉS Mindaz, amit Isten jelenleg az emberiséggel cselekszik, kizárólag az Ő kegyelme alapján történik. Ez azt jelenti, hogy Isten sokkal jobb az emberhez mint amennyire az ember valaha is kiérdemelhetné. A kegyelem szó több mint 160 alkalommal fordul elő a Bibliában. Ebből 128-szor az Újszövetségben. Istent a minden kegyelem Istenének nevezi (1Pt 5,10); a Jn 1,14 azt mondja Jézusról: teljes kegyelemmel, és a Zsidók 10,19 szerint a Szent Szellem (Szentlélek) a kegyelem Szelleme. Ebből láthatjuk, hogy a kegyelem a Szentháromságnak mind a három személyével szoros kapcsolatban áll. MI A KEGYELEM? Az Ószövetség szóhasználatában azt jelenti: jóságosan lehajolni a kisebbhez. Az Ószövetségben kedvezést, jóakaratot és szívbeli jóságot jelent. Az alábbi meghatározások már sokaknak segítettek, hogy jobban megértsék, mi is a kegyelem.

20 1. A kegyelem olyan szeretet, amelyet méltatlannal szemben gyakorolnak. Isten szeretet. De amikor a bűnnel terhelt, tisztátalan és lázadó bűnöst szereti, az kegyelem. 2. Az a szeretet, amely valakire föltekint: imádat. Az a szeretet, amely a magához hasonlót keresi: vonzalom. Az a szeretet, amely lehajlik valakihez: kegyelem. 3. Kegyelem az, hogy Isten csupa szeretet és irgalom irántunk, holott haragot és ítéletet érdemlünk. Isten végtelen szeretete az, amellyel hozzánk, bűnösökhöz lehajol. 4. A kegyelem abban mutatkozik meg, hogy Isten a menny legkülönbjét odaadta, hogy általa a föld legméltatlanabbjait megmentse. KEGYELEM VAGY ÉRDEM? A kegyelmet nem szabad összetévesztenünk a cselekedetekkel. Ha az ember jó cselekedetekkel ki tudná érdemelni az üdvösséget, akkor az üdvösség nem volna más, mint a megkeresett fizetés (Róm 4,4-5; 11,6). Isten azonban semmivel sem tartozik az embernek. A megváltás teljesen ingyenes, meg nem érdemelt ajándék. A kegyelmet nem szabad összetévesztenünk a törvénnyel sem. Nem a törvény vagy Tízparancsolat megtartása által menekülünk meg, hanem kegyelemből. Az alábbiak segítenek ezt világosan megláttatni: a) A törvény azt mondja: Ezt cselekedd, és élsz. A kegyelem azt mondja: Élj, és ezt cselekedd. b) A törvény azt mondja: Szeresd az Urat, a te Istenedet. A kegyelem azt mondja: Úgy szerette Isten a világot (Jn 3,16) és Szeressük Őt, mert Ő előbb szeretett minket (1Jn 4,19). c) A törvény elítéli a legjobbakat is (Róm 3,19). A kegyelem megmenti a legrosszabbakat is (Róm 3,24; 4,5). d) A törvény megmutatja a bűnt (Róm 3,20). A kegyelem megmutatja az üdvösséget (Tit 2,11-13). A KEGYELEM SZÜKSÉGESSÉGE Az ember vétkes lázadó Isten szent törvényei és parancsolatai ellen (Róm 3,23; Col 1,21). Ezért nem érdemel mást, mint Isten ítéletét. Mivel az ember megszegte Isten törvényét, vádlottként áll Isten ítélőszéke előtt (Róm 3,19; Gal 3,10; Jas 2,10). Mint ilyen, Isten átkának van alávetve. Mivel pedig Isten Fiát visszautasította és megölte, nem lehet semmi igénye Istennel szemben (Jn 12,31-33; 3,18). MEGVÁLTÁS KEGYELEM ÁLTAL Hogy az ember mégis üdvözülhet, az egyedül és kizárólag Isten kegyelme folytán történhet meg. Isten azonban szent, és nem lehet elnéző a bűnnel szemben. A bűnért bűnhődni kell. Az evangélium megmutatja, hogy Isten miként válthatja meg a bűnöst kegyelemből anélkül, hogy közben szentségén a legkisebb csorba esnék. Isten haragját a bűn miatt és ítéletének rettenetes súlyát az Úr Jézus szenvedte el. Krisztus helyettes áldozata alapján Isten most már megbocsáthat mindazoknak a bűnösöknek, akik az Úr Jézusban bíznak, és nem saját igazságukra hivatkoznak. Jézus Krisztus elvégezte ezt a roppant nagy művet. A kegyelem pedig a megváltást kereső bűnöstől csak egyet kíván: hitet! (Eph 2,8-9). A KEGYELEM ÁLDÁSAI A kegyelemnek sokféle csodálatos hatása van a bűnös számára. Ezek közül a három legnagyobb: 1. Az üdvösség (Tit 2,11-13). Ez azt jelenti, hogy minden újonnan született keresztyénnek örök élete van. 2. A megigazulás (Róm 3,24-26). Jelentése: hogy Isten azt a bűnöst, aki hisz Jézus Krisztusban, bűn nélkülinek tekinti.

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Az emberi élet értelme

Az emberi élet értelme Az emberi élet értelme Valószínü már mindegyikünk egyszer elgondolkozott azon, hogy miért élünk ezen a világon, s mi az életünk értelme. Röviden, hat ponton keresztül szeretnénk Isten tervét életünkre

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Hit Gyülekezete Hitvallása

Hit Gyülekezete Hitvallása ISTEN Isten szellem, legfelsőbb, láthatatlan és halhatatlan lény, valóságos személy, Aki teremtője, fenntartója és kormányzója az egész világmindenségnek (láthatóknak és láthatatlanoknak egyaránt). Székhelye

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Istennek az a szándéka, hogy boldog életünk legyen itt és most. Miért nem ismeri a legtöbb ember ezt az igazi életet? Isten szereti az embereket, és szeret téged.

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok baptista.hu/penc Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet

Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet Mark A. Finley Tíz nap a felházban Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékát? Munkafüzet ADVENT KIADÓ Budapest, 2011 www.adventkiado.hu Tartalom Elsõ nap Buzgó könyörgés...........................................

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

Készítsenek nekem szentélyt, hogy köztük lakjam! (2Móz 25:8).

Készítsenek nekem szentélyt, hogy köztük lakjam! (2Móz 25:8). hit24.qxd 2007.11.06. 23:27 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 24. hitelv Krisztus szolgálata a mennyei templomban Készítsenek nekem szentélyt, hogy köztük lakjam! (2Móz 25:8). Amikor

Részletesebben

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21.

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. Hálát adunk neked drága Mennyei Atyánk, köszönjük a csodálatos gyógyulásokat. Miközben továbbra is folynak a gyógyító ajándékok, mert

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

MIRŐL BESZÉL A KERESZT? 7. Mit mond a kereszt a világgal való szakításról?

MIRŐL BESZÉL A KERESZT? 7. Mit mond a kereszt a világgal való szakításról? Pasarét, 2015. szeptember 26. (szombat) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza MIRŐL BESZÉL A KERESZT? 7. Mit mond a kereszt a világgal való szakításról? Énekek: Halleluja: 241; Ref. 338; 299

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal (Jn 1:14).

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal (Jn 1:14). hit4.qxd 2007.11.06. 21:30 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 4. hitelv A Fiú Isten Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben UTASÍTÁSOK Egy kis füzetecskét fogunk készíteni, melynek címe: Tekergô veszélyben. Ez egy mulatságos kis történet, de nagyon komoly a mondanivalója. Íme, az elkészítés módja: 1. Nézzétek meg a harmadik

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról ADUNARE Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról A jövendőmondásról és boszorkányságról való tanítás nagyon fontos mert azok a Sátán művei és tudnunk

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Új kiadás János első levele

Új kiadás János első levele 1 Új kiadás János első levele Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

A vezetőket jelölő negyven szó

A vezetőket jelölő negyven szó 1. fejezet A vezetőket jelölő negyven szó Elpusztítja a nemzet minden vezetőjét: a hőst és a katonát, a bírót és a prófétát, a varázslót és a véneket, a hadnagyot és a főrendűt, a tanácsost, az ügyes mestert

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Utánzás, engedmények és válság

Utánzás, engedmények és válság 8. tanulmány augusztus 13 19. Utánzás, engedmények és válság SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 6:5; 5Mózes 12:8; 13:18; 1Királyok 11:1-13; 18; Jeremiás 17:5; Malakiás 3:16 4:6 Az érettkorúaknak

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

LÉNYEGLÁTÓK. Budapest, december 26. Szombat 10 óra Somogyi Péter lp.

LÉNYEGLÁTÓK. Budapest, december 26. Szombat 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. december 26. Szombat 10 óra Somogyi Péter lp. LÉNYEGLÁTÓK Lekció: Jn 1,18 Alapige: Jn 1,14 Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben