Magától? A Föld története a Biblia és a tudomány szerint. Viczián István

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magától? A Föld története a Biblia és a tudomány szerint. Viczián István"

Átírás

1 Magától? A Föld története a Biblia és a tudomány szerint Viczián István Mint geológus és mint a Szentírást élete alapjának tekintő hívő ember lépten-nyomon belebotlom az egyházi sajtóban mostanában mind gyakrabban megjelenő, a teremtés és az evolúció kérdését vitató írásokba. Ez része a tudomány és a hit kapcsolata iránt megmutatkozó érdeklődésnek. Örömmel állapítom meg, hogy sok olyan szerző van, aki nem kívánja a Bibliát az emberi tudományokkal szembeállítani, hanem hangsúlyozza, hogy a bibliai teremtéstörténet esetében is ugyanúgy az Ige lelki mondanivalóira kell figyelnünk, mint a Biblia más részeinek olvasásakor. Ez sok lelki tanítóval összhangban van, Kálvin Jánostól 1 egészen II. János Pál pápáig 2. Sajnos másrészt a ma kapható népszerű hívő irodalom nagy része úgy tekint bizonyos tudományágakra, különösen az úgynevezett evolúcióelméletre, mint ellenséges, a Bibliával össze nem egyeztethető tanításra, ami a világból ki akarja rekeszteni a teremtő Istent 3. A vitatott jelenségre már az evolúció megnevezés sem pontos, hiszen itt sokkal többről van szó, mint egy, Darwin által a fajok eredetéről 150 évvel ezelőtt megfogalmazott elméletről. A geológia egész rendszeréről, történeti szemléletmódjáról van szó, amiről pl. a Magyar Tudományos Akadémia néhány éve lezajlott u. n. diszciplína-vitája is megállapította, hogy ez adja a földtudományok sajátos jellegét a többi természettudománnyal szemben. A földtudomány valóban historia naturalis, azaz természettörténet. E történeti megállapítások rendszerében azonban nemcsak az élőlények, hanem a Föld élettelen anyagának története is benne van, a hegységek lepusztulásától és az üledékek lerakódásától egészen a kontinensek vándorlásáig. Helyesebb lenne tehát nem evolúcióról, hanem földtörténetről 4 beszélni. Idős vagy fiatal-e a Föld? A földtörténeti jelenségek nagy része lassú, év-százezreket, sőt évmilliókat igénybevevő folyamat. Az időtartamok becslésénél a tudomány nem tehet mást, mint az üledékképződés, a kontinensek egymástól való távolodása, vagy a radioaktív bomlás ma megfigyelhető sebességéből számol vissza, így viszont ilyen hosszú időtartamok jönnek ki. A csillagászat az égitestek távolságának meghatározásakor a létezhető legnagyobb sebességgel, a fény sebességével számol, mégis sokszor millió fényéveket kap. A Biblia szövegével fennálló ellentét elsősorban ezekben a hosszú időtartamokban van. Az említett jelenségek lefolyása ugyanis semmiképpen sem fér bele sem a teremtés 6 napjába, sem az özönvíz kb. másfél évébe, de még a hagyományos magyarázat szerint azóta eltelt 5-6 ezer évbe sem 5. Ha csak ezt a rövid időtartamot fogadnánk el, ahhoz hasonlítana, mintha egy pályaudvaron állva tanulmányoznánk az érkező vonatok menetrendjét, és minden olyan adatot kihúznánk belőle, amely mondjuk 5 percnél hosszabb menetidőt ad meg. Nem sok állomás és járat adata maradna meg az egész menetrendből. Sok keresztyén egyszerűen hitbeli alapon veti el a történeti földtan eredményeit. Ezt sajnos annál könnyebben megteszik, mert az oktatás hiányosságai miatt a társadalom nagy része, de még tanult mérnökök, informatikusok is, nincs tisztában azzal, hogy min is alapulnak ezek a megállapítások. Ezek az eredmények alapos megfigyelések alapján, biztos logikai alapokon jöttek létre, részei általános természettudományos világszemléletünknek. Az élet, a napi nyersanyag-kutatási gyakorlat sokszorosan bizonyítja őket, legalább annyira, mint pl. a mechanika alapegyenleteit egy statikus mérnök, vagy az elektromosság Maxwell-féle alapegyenleteit egy TV-szerelő napi munkája. Azok, akik a földtani eredmények elvetését tudományos érvekkel is igyekeznek alátámasztani, magukat teremtéskutató tudósoknak, vagy kreacionistáknak nevezik. Ők megfogalmaztak bizonyos kétségeket a tudomány eredményeivel szemben, de nem jutottak el oda, hogy ezzel ellentétes összefüggő magyarázatot tudjanak adni a jelenségekre.

2 2 Bizonyításaikban mindig visszatérnek a bibliai, teológiai érvekre, és nem tudják igazán a természet megfigyeléséből eredő érvekkel bizonyítani állításaikat. Ez önmagában még nem volna baj, de mindenesetre ez nem nevezhető természettudománynak. Nem létezik tehát kétféle tudomány, egy evolucionista és egy kreacionista, csak egyetlen tudomány van, és az legalábbis jelenlegi állása szerint semmiképpen sem egyeztethető össze a rövid, néhány ezer éves földtörténet elképzelésével. Természetvizsgálat a Paradicsomban Ha tehát nem létezik olyan természettudomány, amely a rövid időket, vagyis a fiatal föld elméletét alátámasztaná, felmerül a kérdés, hogy talán a természettudománnyal mint olyannal van a baj, hátha ez valamilyen alapvetően elhibázott, netán bűnös tevékenység, amit hívő embernek jobb kerülnie. Úgy látom, hogy ezt a lehetőséget éppen a Teremtéstörténet zárja ki. Nekem kedves részletem a Teremtéstörténetből az a jelenet, amikor Ádám előtt Isten bemutatja az általa formált állatokat, és Ádám mindnek nevet ad (I. Móz. 2,19-20). Mi más ez, mint a természettudományok kezdete? Az elnevezés a természeti tárgyak leírásának egyik első, fontos lépcsője. Linné állat- és növényrendszerének felállítása óta máig a nevezéktani szabályok betartása mind az állattanban, mind a növénytanban, mind pl. a kémiában vagy az ásványtanban az egyik legszigorúbb követelmény. A vizsgált tárgyak elnevezése közvetlen kapcsolatban van azok meghatározásával, tulajdonságainak leírásával, ez elvezet a rendszerezéshez, azaz a rokonsági kapcsolatok megállapításához, ez viszont már magában hordozza az eredet kérdését is. Linné nevezéktanától és formális rendszerétől már logikus út vezetett az élővilág törzsfájának megalkotásáig. Az más kérdés, hogy ez a tudományos tevékenység nem elégítette ki Ádám vágyát egy hozzá illő társra, akit azután Istentől más, csodás módon kapott meg. De az mindenképpen látszik ebből a történetből, hogy a természettudomány éppenséggel nem bűnös dolog, vagy ellensége a hitnek, hanem még paradicsomi, mégpedig még bűneset előtti örökségünk. Mintegy Ádám kutatómunkájának isteni jóváhagyását jelenti az a határozott kijelentés, hogy amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak a neve (2,20). Mintha azt mondaná, hogy amit a tudomány Isten parancsát követve megállapított, az úgy van, természetesen a tévedések lehetőségének és az emberi tökéletlenségnek a figyelembe vételével. Ez a névadással lefolytatott számbavétel is része volt annak a feladatnak, amivel Isten az embert bízta meg, amikor az Édenkertbe helyezte, hogy mívelje és őrizze azt (2,15), tehát Ádám azt tette, amit Isten helyeselt, sőt megkövetelt. Az elnevezéssel Ádám Isten által ráruházott jogánál fogva mintegy Isten uralkodói tevékenységét folytatta, mert az első részben még Isten adott nevet az általa alkotott dolgoknak ( és nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának 1,5). Azt mondhatjuk tehát, hogy a Teremtéstörténet nem a tudomány elvetésére, hanem megállapításainak tiszteletben tartására tanítja a hívő embert. Út az ellentét feloldása felé Ha az Igéhez is hűek akarunk maradni, de nem akarjuk elvetni a tudomány eredményeit sem, valamilyen más megoldást kell találnunk a fenti ellentét feloldására. Ezt a bibliai írásmagyarázattól remélhetjük, de ennek részleteiben nem tartom magam kellőleg felkészültnek. Mindenestre úgy látom, hogy a megoldás keresésének első lépése az lehet, ha belátjuk, hogy az időtartamok a bibliai leírásnak inkább a külső, formai részéhez tartoznak, mintegy annak külső ruháját alkotják. Az pedig ilyen vonatkozásban is igaz, hogy több a test, hogynem az öltözet (Máté 6,25). Vannak olyan bibliai részek, mint pl. a 104. zsoltár, amelyek szinte teljesen ugyanazt mondják el, mint I. Mózes 1. fejezete, de időmeghatározások nélkül. Az egyes élőlények megjelenésének sorrendje, földrajzi elterjedése a földkerekségen, a mindehhez szükséges idő ehhez a külső formához tartozik, amit bizonyos fajta képes beszédként jellemezhetünk. Ezekről a szak-kérdésekről ma már természetesen sokkal többet

3 3 tudunk, mint a Biblia írásának idején tudhattak. Akkor pl. az 1. fejezetben növények vízi és levegőbeli állatok szárazföldi állatok ember sorrendben írták le az élőlények megjelenési sorrendjét. Mármost ízlésünk szerint vagy büszkén csodálhatjuk a mai tudományt, hogy milyen eredményeket ért el, vagy dicsérhetjük évezredekkel ezelőtt élt elődeinket, hogy a rendelkezésükre álló kevés megfigyelési adat ellenére milyen zseniálisan megsejtették, és alapvetően helyesen írták le a természet történetét. De mindez csak a leírás külső, emberi formája, és nem érinti azt az isteni tulajdonságát a Bibliának, hogy ennek a formának a felhasználásával Istenről és a mi hozzá való viszonyunkról jelent ki örök és megváltozhatatlan igazságokat. Ezekről ugyanis csak az isteni kijelentésből tudhatunk meg valamit. Ha hasonló alapkérdésekre a tudomány eredményeiből próbálunk választ kapni, egyszerre érezzük, és ezt éppen a szigorú bizonyításokhoz szokott természettudós érzi, hogy itt bizony teljesen bizonytalan terepre érkeztünk, ezekre a végső kérdésekre a tudomány nem tud választ adni, vagy csak nagyon ingatag alapokon álló elméleteket tud gyártani. Ha csak a Biblia emberi megjelenését nézzük, esetleg mai tudásunk magaslatáról fölényes vállveregetéssel nyugtázhatjuk a helyes meglátásokat, de ha a benne megszólaló isteni igazsággal találkozunk, akkor csak a térdre borulás az egyetlen megfelelő magatartás. Az alábbiakban én sem természettudományos értekezést szeretnék írni, nem a geológia eredményeiből szeretnék természetfilozófiai következtetéseket levonni, hanem alázatosan, a Kijelentés alapján arra a kérdésre próbálok máshonnan meg nem tudható választ kapni, hogy Istennek mi a viszonya a természethez. Ennek érdekében azt vizsgálom, hogy hogyan tekintsünk a tudomány által is vizsgált természetnek a működésére az Ige, közelebbről a Mózes I. könyve első két fejezetében leírt Teremtéstörténet tükrében. Az engedelmes természet A természet működésére nézve számomra a Teremtéstörténetből az a leghangsúlyosabb, hogy a természet, és ezen belül a Föld milyen tökéletesen engedelmeskedik Isten parancsainak. Az 1. részben szinte refrénszerűen ismétlődik Isten minden teremtő igéjére a válasz: és lőn világosság (1,3), és úgy lőn (ötször: 1,7, 9, 11, 14, 24). Mikor Isten felszólítja a földet, hogy hajtson füveket és fákat, természetesen jön a válasz: hajta tehát a föld (1,12). A 2. részben Isten korlátlan hatalmát a nedves agyag képlékenysége, gyúrhatósága fejezi ki. A felszálló pára által megnedvesített, és így plasztikussá lett földnek porából formálja ki Isten az embert (2,6-7), majd később mindenféle mezei vadat és mindenféle égi madarat (2,19). Ez mintegy előrevetítése a fazekas Bibliában sokszor felbukkanó képének. A fazekas kezében lévő agyag korlátlan alakíthatósága fontos mondanivalókat fejez ki. Jeremiás számára a nedves agyag formálhatósága annak kifejezője, hogy Isten az ő népe sorsának korlátlan Ura ( Ímé, mint az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben, oh Izráel háza! Jer. 18,6). Ésaiás számára az agyag és a fazekas viszonya arra példa, hogy Izráel Istent nem vonhatja felelősségre tetteiért ( vajon mondja-é az agyag alkotójának: Mit csinálsz? És. 45,9). Az Újszövetségben Pál apostol is használja ugyanezt a képet ( Avagy nincsen-é a fazekasnak hatalma az agyagon? ), most már kiterjesztve érvényességét minden népre ( nemcsak a zsidók, de a pogányok közül is. Róma 9,21-24). A Teremtéstörténetben kétszer van szó a növényvilág létrejöttéről. Az 1. részben ezt cselekvő ige fejezi ki: hajta a föld mintegy magától, de itt is Isten szavára (I. Móz. 1,12). A 2. részben viszont Isten mint egy öreg kertész, saját kezűleg ülteti el a kert fáit (2,8). A kettő azonban abban nem különbözik, hogy valójában mindkét esetben Isten teremtő akarata valósul meg. A természet és benne a Föld tehát semmiképpen sem isteni hatalom, még csak olyan mértékben sem, hogy mint termő anyaföld együttmunkáljon a teremtő Atyaistennel 6, hanem egyszerű teremtmény és engedelmes szolga, amely, mint a nedves agyag, olyanná formálható, amilyenné a mester akarja. Ha valakinek a közreműködéséről beszélhetünk, az csak a vizek felett lebegő Lélek (I. Móz. 1,2) és az isteni bölcsességként megjelenő Fiú lehet,

4 4 aki azt mondja magáról, hogy mellette valék mint kézmíves (Péld. 8,30). Íme Isten teremtő munkája emberi mesterségek képében: fazekas, kertész, kézműves, akiknek az anyag engedelmeskedik. Azt, hogy Isten közvetlenül irányítja a természet jelenségeit, és azok az Ő akaratát viszik véghez, az egész Szentírás és Jézus tanítása is megerősíti. A tanítványok szemében Jézus isteni hatalmának a jele volt, hogy a szeleknek is, a víznek is parancsol, és engednek néki (Lk. 8,25). A Hegyi Beszédben előforduló természeti képek is mind mint Isten közvetlen munkája állnak előttünk: Az égi madarakat a ti mennyei Atyátok eltartja (Máté 6,26). A mező liliomait ruházza az Isten (6,28,30). A ti mennyei Atyátok felhozza az ő napját, esőt ád (5,45). Nemcsak az élet méltán csodálatos jelenségeiben, mint a madarak táplálkozásában, vagy a növények virágzásában, vagy a bonyolult és kiszámíthatatlan időjárási jelenségekben látta Jézus Isten közvetlen keze nyomát, hanem olyan egyszerű, óramű pontossággal bekövetkező mechanikai folyamatokban is, mint a napfelkelte. Nemcsak az Isten csodálatos munkája, hogy mondjuk egy éhínséggel fenyegető szárazság után végre elered az eső, hanem olyan hétköznapi, egyszerű események is, mint hogy ma reggel is felkelt időben a Nap. Ezek a Hegyi Beszédben említett természeti képek a 104. zsoltárt idézik, amelyik szintén arról beszél, hogy Isten közvetlenül gondoskodik a növényekről és az állatokról, és esőt ad a földnek: Megelégíttetnek az Úrnak fái, a Libánon cédrusai, amelyeket plántált (16). Mindazok reád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben (27). Megöntözi a hegyeket az ő palotájából (13). Ezt mondja Pál apostol is athéni beszédében: Ő ád mindeneknek életet, leheletet és mindent (Csel. 17,25). Korunkban a természettudósok különösen az olyan jelenségekben látják meg Isten munkáját, mint az oksági összefüggésektől függetlennek látszó kvantummechanika világa, vagy az öröklődő információ csodálatos bőségét hordozó gének, de a hívő természettudósok századokkal ezelőtt is találtak elég okot Isten dicsőítésére, amikor még ezekről a modern felfedezésekről semmit sem tudtunk. Newton élete legnagyobb felismerésének tekintette, hogy a Kozmosz csodálatos elrendezése és harmóniája csak egy mindenható lény tervében születhetett meg 7. Daniel Bernoulli, a hidrodinamika egyik megalapozója pedig 1762-ben abban látta meg a Teremtő világot összetartó bölcs akaratát, hogy van tömegvonzás, és hogy az éppen a távolság négyzetével fordítottan arányos 8. Akkor ez volt a tudomány egyik korszerű felfedezése. Azt mondhatjuk, hogy a természetben bizonyosan az történik, amit a teremtő és gondviselő Úr akar. Szépen fejezi ezt ki Gyökössy Endre a Hegyi Beszédhez írt magyarázatában 9. Azt írja, hogy az állatoknak nem volt szükségük új törvényekre, Tízparancsolatra, azt megerősítő Hegyi Beszédre, mert ők Istennek a teremtéskor kapott parancsolatát, hogy szaporodjatok és sokasodjatok (I.Móz. 1,22), azóta is engedelmesen betöltik. Isten végtelen rendjében, harmóniájában minden együtt lüktet a renddel, a végtelen ritmusával, abból ki nem esik. A katicabogár, a csillagok és a gyík kis torka együtt lüktet vele. A tejút és a levelibéka szíve! Nincs kisiklás, nincs perverzitás, mert ők beleilleszkedtek a teremtő Isten rendjébe. Valóban minden Isten akarata a természetben? Látva a szép rendet a természetben, feltehetjük a kérdést: vajon nincs-e mégis kivétel ez alól, olyan eset, amikor mégsem Isten akarata teljesül? Egy biztosan van, ez a bűn. Míg az embernél alacsonyabb rendű teremtményeknek nem adatott szabad akarat, és ezzel együtt a választás lehetősége, az embernek igen. Sajnos azonban az ember nem volt méltó ehhez a kiváltságához, és elbukott az engedelmesség terén. A természet is csak ott és annyiban lehet rossz, ahol és amennyiben ez a bűnös ember avatkozik belé. Ez az ember által okozott környezetkárosítás esetében már sajnos közhelynek számít. Sokszor az olyan tisztán természeti csapásnak látszó események pusztításának mértékét is megsokszorozza az emberi felelőtlenség és mulasztás, mint az elmúlt évek árvizei, vagy az Indiai-óceánon 2004 decemberében bekövetkezett cunami 10.

5 5 Nem lehet azonban minden természeti katasztrófát emberi felelőtlenségre visszavezetni. A természeti csapások emberek közreműködése nélkül is szenvedést és halált hoznak, mégpedig látszólag válogatás nélkül mindenkire. Kevesen tudják pl., hogy a szökőárban a sok ezer egyéb áldozat mellett egy dél-indiai tengerparti Mária-kegyhelyen keresztyén zarándokok százai is elpusztultak 11. Vajon ez is Isten akarata? Szembe kell néznünk ezzel az örök emberi kérdéssel is. Úgy gondolom, hogy itt a helyes válasz éppen az, hogy nincs igazán válasz, nem tudunk igazi magyarázatot adni. A Hegyi Beszéd képeit használva: Ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek a házba (7,25). Ezt Jézus tényként közli, nincs szó arról, hogy miért van így, csak arról, hogy van a viharnak ellenálló kőszikla. Az Isten által pompásan felöltöztetett liliom másnapra a kemencébe vettetik (Máté 6,30), az Atya által gondosan táplált verebecske egyszercsak lehull a földre. Nem tudjuk, hogy miért, Jézus sem magyarázza. De két dolgot mond: egyrészt azt, hogy ha a kismadár lehull a földre, akkor sem hullik ki az Atya kezéből: Egy sem esik azok közül a földre a ti Atyátok akarata nélkül. Az eredeti szöveg még ennél is kevesebbet mond, még azt sem, hogy ez az Atya akarata, csak így hangzik: a ti Atyátok nélkül (Máté 10,29). De ebben biztosak lehetünk még egy verebecske esetében is 12. A másik pedig egy többször visszatérő bíztatás: Ne féljetek azért, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok (10,31), nem sokkal inkább titeket, ti kicsinyhitűek? (6,30). Nem vagyunk egyszerű statisztikai szám egy nagy sokaságban, egy nagy összefüggés elhanyagolható részlete, hanem Isten gondoskodása egyénileg is elér mindenkit. A szenvedő Jóbnak is ez volt a vigasztalása, hogy mind eközben és végül is Az Úr tekinte Jóbnak személyére (42,9). Ez a sokkal inkább, amivel különb módon gondoskodik rólunk Isten, az ember számára elkészített mennyek országa, amelyet Jézus a Hegyi Beszéd Boldogmondásaiban éppen a szegényeknek, a síróknak és szenvedőknek ígér. Olyan ez, mint egy nagy isteni nem mindenféle emberi szenvedésre. A természeti csapások, minden megmagyarázhatatlanságuk ellenére sem cáfolják Isten uralmát a világ erői felett, éppen a szenvedés hordja magában az Ő uralma végső kiteljesedésének ígéretét, amikor majd az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és amikor majd mindent és benne a Földet is újjá tesz (Jel. 21,4-5). Magától? Az a kijelentés, hogy a természet Istennek engedelmeskedik, viszont megfordítva azt is jelenti, hogy ahol látszólag magától működik, ott is bizonyosak lehetünk felőle, hogy az Ő akaratát teljesíti. Jézusnak számomra nagyon kedves kijelentése a magvetőről szóló egyik példázat magyarázata során az, hogy magától terem a föld (Márk 4,28). Itt az eredeti görög nyelvben a magától egy manapság nagyon ismert szó: automaté. Úgy is mondhatnánk, hogy a föld automatikusan terem, a természet automatikusan működik. A példázat összefüggéséből viszont nyilvánvaló, hogy a magától nem azt jelenti, hogy a föld Isten nélkül terem, hanem csak azt, hogy a szántóvető ember nélkül. Nem azt, hogy az Istentől függetlenül, hanem csak azt, hogy az embertől függetlenül, aki maga sem tudja, miképpen történik a mag növekedése (4,27). A mag nem Istentől függetlenül fejlődik ki búzává, hanem Varga Zsigmond professzor szavaival élve 13 : Isten mindentől független munkája által. Pál apostol szerint is a mag növekedésében nem a földművesé, hanem Istené a döntő szerep: Isten adja vala a növekedést. Azért sem aki plántál, nem valami, sem aki öntöz, hanem a növekedést adó Isten (I. Kor. 3,6-7). A magától termő gabona, amiből a mindennapi kenyér lesz, Isten ajándéka. Ezért is tanított Jézus érte imádkozni (Máté 6,11). Ha tehát valami magától történik, az nem ellentéte Isten munkájának, hanem éppenséggel azonos vele. Az, hogy magától terem a föld, számomra mintegy a földtörténet alapigéjévé vált. Hogyan alakult ki a világ? Bizonyára voltak benne számunkra csodának minősülő események, mint talán az élet, vagy az ember megjelenése, és voltak látszólag maguktól végbemenő folyamatok, mint mondjuk egy réteg leülepedése a tengerfenéken. Ezek

6 6 tudományos megítélése idővel változhat, ahogy ismereteink változnak. De ha valami magától alakult is ki, akkor is biztosan Isten akaratából. Vízből, víz által állott elő (vagyis magától ), de az Isten szavára mondja Péter apostol (II. Péter 3,5). Szépen fejezi ki ugyanezt a gondolatot a Kalevala 14 is, ahol a magától szintén a Teremtő szavával kapcsolódik össze. A 17. énekben a bűvigés táltos, Vipunen arról dalol, Hogy teremtőnk elszántára, Mindenható kívántára Levegő hogy lett önmagától, és utána a többi elem, víz, föld stb. A hamis szembeállítás Hamis tehát az a szembeállítás, hogy a világ ma látható jelenségei és benne az élőlények vagy maguktól jöttek létre, vagy Isten teremtette őket. Vagy evolúció, vagy teremtés. Személyekben kifejezve: vagy Darwin, vagy Krisztus. Ezek nem összemérhető dolgok, mert a Teremtőt nem lehet a teremtményeivel egy szintre hozni, még egyenrangú ellenfelek formájában sem. A teremtés sokkal alapvetőbb tény, mint az evolúció. A teremtéskor ami látható, a láthatatlanból állt elő (Zsid. 11,3). Az evolúció pedig mint minden más természeti folyamat csak a már meglévő, látható teremtmények mozgása, egymásba való átalakulása. Ezek tehát nem összehasonlítható dolgok, de abban mégis hasonlítanak, hogy ugyanúgy ezt is, azt is Isten irányítja 15. Ilyen értelemben a látható nemcsak az idők kezdetén állt elő a láthatatlanból, hanem azóta is folyamatosan. Ímé, újat cselekszem, most készül, avagy nem tudjátok még? (És. 43,19) mondja az Úr. Így szövi Isten a természet és az emberiség történetének fonalát számunkra átláthatatlan és megjósolhatatlan módon mind máig és az idők végezetéig. A Fekete-erdő lábánál, Donaueschingenben van egy kis tavacska, amit a Duna forrásának tartanak. Ebbe a tavacskába látszólag sehonnan sem folyik be víz, viszont már egy egész kis folyócska ered belőle. A víz a látszólag sima felszín alatt a mélyből, egy karsztforrásból jön. Így jön valahogyan a láthatatlan örökkévalóság mélyéből a látható világ általunk is megismerhető felszínére minden pillanatban az események folyamata. Az események mögött nemcsak időbeli, hanem logikai értelemben is kezdetben (I. Móz. 1,1) a teremtő Isten áll 16. Mindezt a református istentiszteleti liturgia úgy fejezi ki, hogy Isten az, aki teremtett, fenntart és igazgat mindeneket. Ámen. Nálad van az életnek forrása (Zsolt. 36,10) mondja Dávid, és az élet nemcsak kialakulásának pillanatában, hanem azóta is folyamatosan ebből a forrásból táplálkozik. Itt van végső fokon az egyes egyén létének eredete, és a fajok eredete is, függetlenül attól, hogy meg tudjuk-e azt magyarázni evilági okokkal, vagy nem. Ha mi úgy látjuk is, hogy maguktól mentek végbe bizonyos természeti folyamatok, az csak a legbiztosabb jele annak, hogy tehát Isten akaratából. Ez különösen biztosnak látszik olyan földtörténeti események esetén, amikor még ember nem is volt, vagy nem volt lehetősége, hogy befolyásolja, megrontsa azokat. A hívő ember úgy tekinthet a geológia és általában a természettudomány által feltárt múltbeli természeti eseményekre és ezen belül az evolúció jelenségeire is, mint amelyekről biztosan tudhatja, hogy Isten irányította azokat. Falus András akadémikus, genetikus kutató és gyülekezetünk hívő tagja találó megfogalmazása szerint: Isten teremtette az evolúciót 17. Kegyelemből magától Ha viszont el kell fogadnunk, hogy mai ismereteink szerint az ókori elképzelésekhez képest egy hihetetlen mértékben kitágult világban élünk, elfoghat bennünket a hontalanság érzése látva vagy elképzelve az embertelen távolságok kietlen világát. Vajon Isten, akinek trónusát ide képzeltük egészen közel magunkhoz, a felhők fölé, most elkerült az évmilliók elé, és a fényév-milliók mögé, reménytelenül távolra mitőlünk? A bibliai teremtéstörténet egyik fontos mondanivalója a számunkra az, hogy ez éppen nem így van. Ő, aki a csillagvilágot és a

7 7 ködbevesző múltat is teremtette, különösen számon tartja ezt a Földet, és benne a saját képmására teremtett embert. Már az 1. fejezet leírása is a Földre koncentrál. A mennyet éppen hogy csak megemlíti, és az égitestek is csak nagyon alárendelt szerepet játszanak, szinte csak az a szerepük, hogy a földi időt jelezzék. A 2-3. fejezetben pedig különösen közel jön az emberhez a világ Teremtője. A bűnbeesés után hűvös alkonyatkor a kertben jár (I. Móz. 3,8), a saját maga által ültetett növények és a saját kezével formált állatok között, és az embert keresi, akibe a saját lelkét lehelte. Biztosak lehetünk benne, hogy ez most is így van. Jézus is ezért jött: Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett (Lk. 19,10). Isten tehát nem távozott az évmilliók vagy fényévek messzeségébe, hanem itt maradt, hozzánk közel: Bizony nincs messze egyikőnktől sem (Csel. 17,27) mondja Pál Athénben. A mi életünkre vonatkozólag is tapasztalhatjuk Istennek azt az ajándékát, hogy mintegy maguktól rendeződnek a dolgaink, amelyeket mi magunk nem tudnánk megoldani. Amikor Zákeus odaengedte Jézust a középre, akkor elkezdtek úgymond maguktól rendeződni a dolgok fejezte ki Sipos Ete Álmos a hívők tapasztalatát egy ádventi evangélizációs prédikációjában 18. Ezt fejezi ki Reményik Sándor csodálatos verse, a Kegyelem is 19, ahol az említett természeti jelenségek, a vihar és a gyümölcstermés már mint hasonlatok jelennek meg, és mutatják be az isteni kegyelem működését életünkben. Összefoglalásképpen ennek utolsó néhány sorát idézzük: Akkor magától szűnik a vihar, Akkor magától minden elcsitul, Akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán Csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától: ez a kegyelem. Jegyzetek: 1 Idézi: Bolyki János: Hit és tudomány. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest old. Idézet: 37. old. 2 Általánosságban: II. János Pál pápa: Fides et ratio kezdetű enciklikája. Szent István Társulat, Budapest old., különösen a következő részek: Mottó, 5., 34. és 55. pont. Konkrétan az evolúció-elmélet bizonyos fokú elismerését jelentette II. János Pál pápa ban tett nyilatkozata a Pápai Tudományos Akadémián. 3 Pl.: Tasi István (szerk.): A tudomány felfedezi Istent. Aeternitas Irodalmi Műhely, Felsőörs old. 4 A kifejezés a következő könyv hatására terjedt el: Vadász Elemér: Földtörténet és földfejlődés. Akadémiai Kiadó, Budapest old. 5 A hagyományos időszámítás módjáról jó ismertetést ad: - Wiskin, Richard: Die Bibel und das Alter der Erde. Studiengemeinschaft Wort und Wissen e.v., Hänssler, Neuhausen- Stuttgart old. 6 Kálmán Szabolcs: Nehéz bibliamagyarázatok (5). Reformátusok Lapja január 1. 7 Vukanovic, V. 1998: Tudomány és hit. Világhírű tudósok Istenről. Kálvin kiadó, Budapest. 121 old. Idézet: 17. old. 8 Közli: Weszely Tibor: Teleki Sámuel levelezése világhírű tudósokkal. Appendix Kiadó, Marosvásárhely, old. Idézet: old. 9 Gyökössy Endre: Kulcs a boldogsághoz. Szent Gellért Kiadó, Budapest, év nélkül [2002?]. 136 old. Idézet: 42. old.

8 8 10 Erről beszélt pl. Meskó Attila akadémikus. Lásd: Katasztrófa-est az MTA Mindentudás Egyetemén. Beszámoló a január 26-i klubestről A Mindentudás Egyetemén elhangzott előadásokat követő interjúk. Földtani Kutatás 42, 2, , A szökőár az Egyházat is sújtja (fordította: Vető István). Ökumené 2005, 2, Erről beszélt egy számomra nagyon emlékezetes igemagyarázatában Joó Sándor 1970-ben, két fiatal, Baki István és Matolcsy Erzsébet halálos balesete alkalmából a saját halála előtt néhány hónappal. 13 Jubileumi Kommentár. Az Újszövetség könyveinek magyarázata. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest old. Idézet: 48. old. 14 Kalevala. Fordította Vikár Béla. Európa Könyvkiadó, Budapest old. Idézet: 189. old. 15 Erről a témáról nagy teológiai és filozófiai felkészültséggel ír a következő könyv: Sipos Imre: A véletlen és a gondviselés alternatívája az evolúcióban Miklósi, Balatonkenese old. A transzcendens okságról lásd: 68. old. 16 A kezdetben fogalmáról szép elmélkedéseket találunk a középkori Eckhart mesternél: Eckhart mester: A Teremtés könyvének magyarázata. Helikon, old. 17 Idézi: Visky S. Béla: Bizalom a határon. Koinónia Kiadó, Kolozsvár, old. Idézet: 79. old. 18 Adventi evangelizáció, nov Budapest-Újpest Belsővárosi Református Egyházközség. Igét hirdet: Sipos Ete Álmos. Kézirat. 35 old. Idézet: 27. old. 19 Reményik Sándor: Isten közelében. Unikornis Kiadó és Evangélikus Sajtóosztály, Budapest old.

BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET

BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET A világ teremtése BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET MÓZES ELSŐ KÖNYVE A teremtésről 1. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. 2. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL

AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL/1. A fejlődni szó szerint annyit jelent, mint kibontani egy tekercset, vagyis olyan, mintha egy könyvet olvasnánk. A természetnek, mint könyvnek

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

A létezés lehetőségének

A létezés lehetőségének 1. A létezés lehetőségének megbecsülése Mit jelent létezni? Mi lehet a különbség a létezés és a nemlétezés között? Mit értünk általában azon, hogy valaki számunkra nem létezik? Van ilyen az életedben?

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY. 1

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY.  1 BIBLIA ÉS TUDOMÁNY 1 Valóban elavult lenne a Biblia? Össze lehet-e egyezetni a mai tudományos eredményeket a Bibliával vagy feloldhatatlan ellentét van a kettő között? Esetleg a Biblia jóval megelőzte

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

A teremtés a Bibliában

A teremtés a Bibliában 4. tanulmány A teremtés a Bibliában január 19 25. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2; Jób 38:1-21; 42:1-6; Zsoltár 8; Ézsaiás 45:18; Máté 19:4-6; Apostolok cselekedetei 17:22-31 És láték más

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Istennek az a szándéka, hogy boldog életünk legyen itt és most. Miért nem ismeri a legtöbb ember ezt az igazi életet? Isten szereti az embereket, és szeret téged.

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Szószék - Úrasztala - Szertartások

Szószék - Úrasztala - Szertartások Szószék - Úrasztala - Szertartások SIMÉN DOMOKOS MILYEN JÓ AZ AJÁNDÉKOZÓ ISTEN! Mt 20, 1-16 Joachim Jeremiás Jézus példázatai" című könyve szerint Jézus valódi példázatai - a szinoptikusoknál 40, Tamás

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus, a nagy Mester Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk.

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. Szeged Újszegedi Református Egyházközség Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. Apostolok Cselekedetei 15,11. 2011. február 27. vasárnap 9 óra

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Célok és feladatok. Általános koncepció

Célok és feladatok. Általános koncepció HELYI TANTERV Bibliaismeret -. évfolyam Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot a () év folyamán koncentrikus körökben dolgozza fel: ugyanazok a témák többször

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

Tanítványok képzése hasonlatokkal

Tanítványok képzése hasonlatokkal 2. tanulmány Tanítványok képzése hasonlatokkal január 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 2Sámuel 12:1-7; Ézsaiás 28:24-28; Máté 7:24-27; 13:1-30; Lukács 20:9-19 Mindezeket példázatokban mondá Jézus

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Vázlat. 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség

Vázlat. 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség Vázlat 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség 6. Termodinamika 7. Informatika 8. Filozófiai következtetések 9. Szociológiai háttér 1.

Részletesebben

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája Kora modern kori csillagászat Johannes Kepler (1571-1630) A Világ Harmóniája Rövid életrajz: Született: Weil der Stadt (Német -Római Császárság) Protestáns környezet, vallásos nevelés (Művein érezni a

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

3. A világ és lakói Tartalom

3. A világ és lakói Tartalom 3. A világ és lakói Íme, az ÚRé, Istenedé az ég és az egeknek egei, a föld és minden rajta levő. 5Móz 10:14 Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van, aki a mennynek és földnek Ura...

Részletesebben

Természettudományos igazságok és istenhit (istenbizonyítékok a természettudományokban)

Természettudományos igazságok és istenhit (istenbizonyítékok a természettudományokban) Reálisan helyi tanterv konferencia Természettudományos igazságok és istenhit (istenbizonyítékok a természettudományokban) Kodácsy Tamás Károli Gáspár Református Egyetem kodacsy.tamas@gmail.com 2013. február

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Hit Gyülekezete Hitvallása

Hit Gyülekezete Hitvallása ISTEN Isten szellem, legfelsőbb, láthatatlan és halhatatlan lény, valóságos személy, Aki teremtője, fenntartója és kormányzója az egész világmindenségnek (láthatóknak és láthatatlanoknak egyaránt). Székhelye

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE Bibliaismeret Hit Gyülekezete emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 21. BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében ISTEN A VILÁG TEREMTŐJE ÉS GONDVISELŐJE- APOSTOLI HITVALLÁS 1. (olvasmány, egyházi iskolában ajánlott téma) Gyülekezeti óraszám: 0. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom:

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

Brátán János Apológia Kutatóközpont Budapest, 2009

Brátán János Apológia Kutatóközpont Budapest, 2009 Brátán János Apológia Kutatóközpont Budapest, 2009 A sorozatról 1. Darwin, a bajok eredete? (szept. 26) 2. Evolúció: a természettudományos elmélet (okt. 10) 3. Evolúció hívőknek (okt. 24) 4. Értelmes tervezettség:

Részletesebben

Utánzás, engedmények és válság

Utánzás, engedmények és válság 8. tanulmány augusztus 13 19. Utánzás, engedmények és válság SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 6:5; 5Mózes 12:8; 13:18; 1Királyok 11:1-13; 18; Jeremiás 17:5; Malakiás 3:16 4:6 Az érettkorúaknak

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben