Közép - dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal évi I. félévi. Munka-, Ellenőrzési - és Képzési-terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közép - dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal. 2010. évi I. félévi. Munka-, Ellenőrzési - és Képzési-terve"

Átírás

1 Szám: 04/223-2/2010. Közép - dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal évi I. félévi Munka-, Ellenőrzési - és Képzési-terve Székesfehérvár, február 28.

2 2 Tartalomjegyzék A ÉVI I FÉLÉVES MUNKATERV KIEMELT SZEMPONTJAI:... 3 A HIVATAL MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ HATÁRIDŐS KIEMELT FELADATOK:... 4 A ÉVI I. FÉLÉVI MUNKATERV RÉSZLETES FELADATAI MŰKÖDÉSI TERÜLETENKÉNT... 5 I. FELÜGYELETI ÉS IGAZGATÁSI MONITORING TEVÉKENYSÉG... 5 II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG... 8 III. A KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG...15 Koordinációs és szervezési feladatok Személyzeti és munkaügyi feladatok Közszolgálati nyilvántartással kapcsolatos feladatok Oktatás, képzés, továbbképzés Egyéb a Hivatal működésével összefüggő feladatok IV. INFORMATIKAI FELADATOK...21 V. PÉNZÜGYI, GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG...26

3 3 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) évi I. féléves munkaterve elkészítésénél alapul vettük a működésünket meghatározó jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei által előírtakat és az Önkormányzati Minisztérium I. féléves munkaprogramjából, valamint a Hivatal szakmai irányításában részt vevő további főhatóságok munkaterveiből fakadó kötelezettségeket. A évi I féléves munkaterv kiemelt szempontjai: A törvényességi felügyeleti munka területén: - Meg kell valósítani a területfejlesztési tanácsok törvényességi felügyeletének egységes szempontok szerinti ellátását. A hatósági tevékenység tekintetében: - a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó hatósági eljárásokat megkülönböztetett figyelemmel, a lehető legrövidebb határidőn belül kell lefolytatni. - különös figyelmet kell fordítani az ügyintézési határidők megtartására, a hátralékos ügyek számának csökkentésére. - a Ket. novella alkalmazásával kapcsolatban továbbra is segítséget kell nyújtani az ügyfeleknek, a jogalkalmazóknak. - iratminták, ügymenetmodellek készítésével elő kell segíteni az egységes jogalkalmazást. - az építési hatósági igazgatásban, a szakmai irányító miniszter által meghatározottak szerint, vizsgálni szükséges a HÉSZ szabályozások szakmai megfelelőségét. Az egyéb államigazgatási feladatellátás terén: - Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a évi országgyűlési képviselőválasztás, a kisebbségi önkormányzati képviselő-választáshoz szükséges kisebbségi választói jegyzék összeállítása, valamint az időközi választások és helyi népszavazások előkészítésében és lebonyolításában az informatikai feladatok elvégzésére. - növelni kell a Regionális Államigazgatási Kollégiumok működésének hatékonyságát, - fokozottan segíteni kell a szakmai irányító miniszterek ellenőrzési feladatainak teljesítését, valamint az ágazati jogszabályok hatályosulását, - szakmai segítségnyújtással és az Önkormányzati Tájékoztató és Információs Szolgálat működtetésével hozzá kell járulni az önkormányzatok törvényes és szakszerű működéséhez. - szükség és igény szerint részt kell venni az új képzési programok kidolgozásában, lebonyolításában, az új képzéstervezési rend kialakításában, a vizsgarendszer felülvizsgálatában, vezető képzési rendszer megvalósításában,

4 A szervezeti működés terén: 4 - az elmúlt évek eredményeire építve, a mindennapi tevékenység szerves részévé kell tenni a kialakult az új munkaformákat, - kiemelt feladatként kell kezelni a Hivatal feladat- és hatáskörét, szervezetét meghatározó jogszabályi módosítások végrehajtását. Fel kell készülni a további jogszabályi módosításra és azt követően, ki kell alakítani az új szervezeti struktúrát és működési rendet, - a pénzügyi működés feltételrendszerének stabilizálásával tovább kell törekedni az eredmény-centrikus, költségtakarékos gazdálkodás megvalósítását szolgáló lehetőségek feltárására, intézkedések megtételére. A Hivatal működésével összefüggő határidős kiemelt feladatok: - A regionális közigazgatási hivatal évi tevékenységéről szóló beszámoló elkészítése január 31. kirendeltség-vezetők k - Az országos statisztikai adatgyűjtési programon alapuló hatósági statisztikai adatszolgáltatás február 28. hatósági Informatikai

5 5 A évi I. félévi munkaterv részletes feladatai működési területenként I. Felügyeleti és Igazgatási Monitoring tevékenység A Felügyeleti és Igazgatási Monitoring Főosztály/Osztály: 1. Végzi a regionális, térségi, megyei fejlesztési tanácsok tekintetében a törvényességi felügyeleti feladatokat, melynek során a regionális fejlesztési tanács ülésein ellátja a Hivatal képviseletét, ülésein figyelemmel kíséri annak menetét, szükség esetén aktívan közreműködik a jogszerű működés biztosításában. -helyettes, k 2. Szakmai segítséget nyújt a törvényességi felügyelet során. -helyettes, k 3. Jogszabálysértés esetén előkészíti a jogszabálysértés megszüntetését célzó törvényességi felügyeleti intézkedéseket. -helyettes, k 4. Erősíti a régió területén az egységes szempontú törvényességi felügyeleti jogalkalmazási gyakorlatot. -helyettes, k 5. Írásbeli és szóbeli megkeresésre szakmai véleményt nyilvánít jogértelmezési, jogalkalmazási kérdésekben., k 6. Az önkormányzatok szakszerű feladatellátását elősegítő jogalkalmazási, jogértelmezési szakmai tájékoztatókat készít. havonta tárgyhó 25. illetve igény szerint, k 7. Az Önkormányzati Tájékoztató és Információs Szolgálat (ÖTISZ) keretében a témakör-megosztásnak megfelelően szakmai anyagot készít, illetve véleményezi azokat., k

6 6 8. Bővíti a hivatali honlapon megjelenített kérdés-válasz gyűjteményt, különös tekintettel a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendeletben foglaltakra., k 9. Előkészíti az önkormányzat körjegyzőséghez tartozás alóli felmentését., k 10. Előkészíti az önkormányzati társulási megállapodásokkal kapcsolatos nyilatkozatot, szakmai véleményt., k 11. Előkészíti az oktatási intézmények kapacitás-kihasználtsága alóli felmentését., k 12. Véleményezi a - feladat-és hatáskörbe tartozó tárgyakban készített - jogszabálytervezeteket. igény szerint, k 13. Adatot, információt kér a helyi önkormányzatoktól, a szakmai irányításért felelős miniszter ágazati feladatai ellátása érdekében, az Ötv. 97. e) pontja alapján. igény szerint, k 14. Igény esetén részt vesz a polgármester személyében bekövetkezett változás esetén, a hivatalvezető megbízásából, a munkakör átadás-átvételi eljárásban. szükség szerint, k kijelölése szerinti ügyintéző 15. Intézi a feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos ügyeket., k

7 16. Közreműködik a Hivatal képzési, továbbképzés feladatai ellátásában. 7 igény szerint, k 17. Tájékoztatást ad a Hivatal, illetve a Kirendeltség által szervezett, a helyi önkormányzatok jegyzői, munkaszervezetek vezetői részére tartott értekezleten az önkormányzatokat érintő jogszabályváltozásokról, szakmai segítséget nyújt jogalkalmazási kérdésekben. igény szerint, k 18. A hivatalvezető megbízásából ellátja a Hivatal jogi képviseletét. igény szerint, -helyettes, k, jogtanácsosok 19. Részt vesz a Hivatal honlapjának fejlesztésében. a és az k által kijelölt ügyintézők 20. Közreműködik a Hivatal ellenőrzési feladatai ellátásában. ütemterv szerint és k 21. Az önkormányzati miniszter és a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter megállapodásában foglaltak alapján a munkaköri leírás szerint segítséget nyújt és közreműködik egyes építésügyi feladatok ellátásában., k, kijelölt ügyintézők

8 8 II. Hatósági tevékenység A Hatósági Főosztály, az Általános Igazgatási, az Építési valamint a Hatósági Osztály: 1. Áttekinti a hatályos jogi szabályozás jelenlegi helyzetét. Javaslatot dolgoz ki olyan jogszabály-módosítások érdekében, amelyek a hatáskörváltozás miatt gátjai lehetnek a gyors, ügyfélközpontú hatósági ügyintézésnek. Folyamatosan gyűjti az indokolt jogszabály-módosításra vonatkozó javaslatokat, elképzeléseket, amelyeket továbbít a központi államigazgatási szervekhez. 2. Kiemelt figyelmet fordít az Új Magyarország Fejlesztési Tervben foglalt, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal kapcsolatos első fokú hatósági eljárások, szakhatósági eljárások során a gyorsaságra és a jogszabályi előírások maradéktalan betartására. Az előzőekkel összefüggésben különös figyelmet fordít a kisajátítási ügyek intézésére. A szervezeti struktúra rugalmas alakításával, munkaszervezési módszerekkel eléri, hogy e téren is tartható legyen az ügyintézési határidő. -helyettes 3. A hatósági munka során gyors és szakszerű ügyintézéssel segíti a gazdasági élet szereplőit, a vállalkozásokhoz kapcsolódó kötelezettségeik teljesítésében. -helyettes 4. Folytatja a jegyzői hatáskörök felülvizsgálatát. A felülvizsgálat eredményeként javaslatokat dolgoz ki egyes hatáskörök megszüntetésére, vagy a kistérségi központokhoz való telepítésre. -helyettes

9 9 5. Kiemelt figyelmet fordít a hatósági jogalkalmazás során az egységes joggyakorlat kialakítására, az ügyintézés színvonalának javítására, a határidő túllépéssel érintett hátralékos ügyek számának, illetve az átlagos ügyintézési idő csökkentésére. Erősíti a régióban a közigazgatás ügyfélbarát és szolgáltató jellegét. -helyettes 6. Törekszik arra, hogy a régió valamennyi köztisztviselője a jelenleginél magasabb szinten alkalmazza a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényt. Erre az ellenőrzési munkában és a szakmai napok tartása során is nagy hangsúlyt fektet. -helyettes 7. Elősegíti az állampolgárok, a lehetséges ügyfelek mind teljesebb körű tájékoztatását, illetve az ügyfelek adminisztratív terheinek csökkentését szolgáló intézkedések gyakorlati alkalmazását. Ehhez felhasználja a régiós honlap biztosította lehetőségeket, gondoskodik feladatkörében - a tartalmának bővítéséről és aktualizálásáról. -helyettes 8. A szakszerűbb, hatékonyabb, olcsóbb közigazgatás érdekében fokozott támogatást nyújt azoknak a települési önkormányzatoknak, melyek a hatósági feladataikat közösen igazgatási társulás, kistérségi társulás formájában kívánják megoldani. 9. Hatékonyabban lép fel az építési fegyelem megszilárdítása érdekében a jogsértőkkel szemben. Következetesen alkalmazza a megváltozott jogszabályi háttér biztosította lehetőségeket az építésügyi hatósági eljárásban.

10 Komplex felügyeleti, valamint cél- és témavizsgálatokat tart, az első fokú hatósági munka javítása és segítése érdekében. Ezen túlmenően szakmai értékelésekkel, iránymutatásokkal és az érintett köztisztviselők oktatásával, szakmai napok tartásával, szakmai anyagok készítésével javítja az első fokú hatósági tevékenység színvonalát. -helyettes 11. Ösztönzi és segíti a települési jegyzők adóztatási tevékenységét, a törvényesség és az igazságos közteherviselés biztosítása érdekében. E cél megvalósítása érdekében segítő jellegű ellenőrzéseket tart és igény szerint szakmai napot szervez. -helyettes 12. A hatósági munka eszközeivel is segíti az önkormányzatokat abban, hogy az Európai Uniós pályázatokon sikerrel szerepeljenek. -helyettes 13. Iratmintákat készít a Hivatal által intézett első- és másodfokú hatósági ügyekre a régión belüli egységes jogalkalmazás megvalósítása érdekében -helyettes 14. Havonta elemzi és értékeli a régió jogalkalmazási tapasztalatait, megvitatja az aktuális feladatokat. -helyettes 15. Közreműködik abban, hogy az állampolgárok minél teljesebb körűen megismerjék a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénynek (Ket.) az ügyfelek eljárásjogi helyzetét megkönnyítő szabályait, különös figyelemmel a Ket. módosításáról elfogadott évi CXI. törvényre. -helyettes a Ket. oktatását végző ügyintézők

11 A Ket. módosítására tekintettel tovább működteti a Ket. forró drótot, a beérkezett kérdéseket megválaszolja. Az elektronikus úton érkezett kérdésekre adott válaszok honlapon történő közzétételéről intézkedik. -helyettes a Ket. forró drót működtetéséért felelősök 17. Folyamatosan bővíti és aktualizálja a Hivatal honlapján található, Ket-tel kapcsolatos nyilvántartásokat, információkat, különös figyelemmel a Ket. módosítására. -helyettes 18. Közreműködik a Ket. oktatásával kapcsolatos további feladatok végrehajtásában, különös tekintettel a Ket. módosításáról elfogadott évi CXI. törvényre. -helyettes a Ket. oktatását végző ügyintézők 19. Az ügyintézés során an figyelemmel kíséri az első fokú hatóságok eljárásaiban a Ket. hatályosulását. Az így szerzett tapasztalatok alapján szakmai tájékoztató anyagokat készít a jegyzők részére. -helyettes ügyintézők 20. Gyűjti a Ket. alkalmazásának tapasztalatait és ennek alapján javaslatokat készít az indokolt törvénymódosításra. -helyettes ügyintézők 21. Elbírálja a Hivatal jogkörében eljárva - a települési önkormányzatok jegyzői, valamint a megyei főjegyző által hozott határozatok, végzések elleni fellebbezéseket. Az ügyfelek kérelmei alapján lefolytatja a Hivatal hatáskörébe tartozó első fokú eljárásokat. kijelölt ágazati ügyintéző

12 A hatósági munkában fokozott figyelmet fordít az ügyintézési határidők betartására, és törekszik azok csökkentésére, különös figyelemmel a Ket. rendelkezéseire. -helyettes ügyintézők 23. Kiemelt figyelemmel kíséri a panaszügyek intézését, az ügyintézési határidő megtartását és a jogszabályi előírások maradéktalan betartását. -helyettes 24. Ellátja az első- és másodfokú határozatok bírósági felülvizsgálata során a perbeli képviseletet. Ennek keretében előkészíti az alperesi nyilatkozatot, szükség szerint részt vesz a bíróság által elrendelt helyszíni szemlén. A bírósági döntésről a perköltséggel kapcsolatos teendőkről a Pénzügyi Főosztályt, illetve az első fokú határozatot hozó önkormányzat jegyzőjét (a főjegyzőt) tájékoztatja. -helyettes ügyintézők 25. A Hivatal által rendszeresen szervezett jegyzői értekezleteken tájékoztatást ad a hatósági munkát érintő jogszabályi változásokról és az aktuális feladatokról. 26. A külföldiek részére engedélyezett ingatlanszerzést követően az ügyfelet, illetve az ingatlant jellemző tényekről adatlapot állít ki. Gondoskodik az adatok számítógépes feldolgozásáról, és negyedévente adatszolgáltatást teljesít az Önkormányzati Minisztérium részére. kijelölt ágazati ügyintéző 27. Felülvizsgálja a települési önkormányzatok által megküldött évi szabálysértési ügyintézésre vonatkozó statisztikai jelentéseket. A felülvizsgált jelentések számítógépes feldolgozása és összesítése során együttműködik az Informatikai Főosztállyal február 15. kijelölt ágazati ügyintéző

13 Felülvizsgálja az önkormányzatok által megküldött évi hatósági tevékenységre vonatkozó statisztikai adatokat. A helyi önkormányzatok felülvizsgált statisztikai adatainak számítógépes feldolgozása és összesítése során együttműködik az Informatikai Főosztállyal február 28. kijelölt ágazati ügyintéző 29. Megszervezi az alkotmányos alapismereti vizsgákat. -helyettes anyakönyvi felügyelő 30. Szervezi az ellenőrzési tervben rögzített vizsgálatokat, azokról jelentéseket készít, gondoskodik a vizsgálatok értékeléséről. Ennek során tovább növeli a hatósági ellenőrzések hatékonyságát, és erősíti azok segítő jellegét. ellenőrzési terv szerint -helyettes kijelölt ágazati ügyintézők 31. Ellátja az Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat. anyakönyvi felügyelő 32. Az állami és az önkormányzati beruházásokkal összefüggő kisajátítási ügyekben intézkedik az eljárás lefolytatása iránt, illetve elbírálja a szolgalmi jog alapítására, útlejegyzésre vonatkozó kérelmeket. -helyettes kijelölt ágazati ügyintézők 33. Adatot szolgáltat az Önkormányzati Minisztérium részére a gyorsforgalmi autóutak építésével összefüggő kisajátítási eljárásokról, valamint a folyamatban lévő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokhoz kapcsolódó hatósági eljárásokról. -helyettes

14 Ellátja a Hivatal munka-, illetve tűzvédelmi feladataival kapcsolatos összekötői teendőket. kijelölt ágazati ügyintéző 35. Részt vesz a 343/2006. (XII. 23.), valamint a 161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet alapján az építésügyi hatósági feladatokat ellátó köztisztviselők építésügyi vizsgájának, valamint szakmai továbbképzésének szervezésében és lebonyolításában. minisztériumi intézkedés függvényében építésügyi. 36. Folyamatos kapcsolatot tart a közlekedésigazgatási és a vállalkozási ügyek eredményes ellátása érdekében az okmányirodákkal, útmutatást ad a hatósági jogalkalmazási problémák megoldásához. kijelölt ágazati ügyintézők 37. Együttműködik, a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Területi Igazgatósága Adóosztályával, a helyi adókkal, valamint a gépjárműadóval kapcsolatos problémák megoldásában. 38. Együttműködik a feladatok eredményes ellátása érdekében a Fejér Megyei Főügyészséggel, a szakhatóságokkal, továbbá a területi államigazgatási szervekkel.

15 15 III. A koordinációs és szervezési tevékenység A Koordinációs és Szervezési Főosztály valamint a Titkárság: Koordinációs és szervezési feladatok 1. Javaslatot tesz a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium és Bizottságai Munkatervére, I. féléves feladataira február Előkészíti és megszervezi a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium üléseit és ellátja a működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat. ÁK munkaterv szerint -helyettes 3. Ellátja a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium képzési, ellenőrzési bizottsága és eseti bizottságai működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat., illetve a bizottságok ülésterve szerint. 4. Gondoskodik a Közép--dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium és annak Ellenőrzési bizottsága közreműködésével - a központi államigazgatási szervek területi szervei ellenőrzési terveinek összehangolásáról, egyezetett végrehajtásáról, illetőleg az ellenőrzési tapasztalatok közös elemzéséről. Segíti a gazdaságos, egymást kiegészítő ellenőrzési módok kialakítását és alkalmazását. 5. Gondoskodik a regionális koordinációs értekezletek megszervezéséről. hivatalvezető utasítása szerint 6. Szervezi a jegyzői értekezleteket. A jegyzőket, megyénként - a lényeges szakmai információk átadása érdekében - szükség szerint, tájékoztató jellegű értekezletre össze kell hívni. kirendeltség-vezető

16 16 7. Ellátja az ügyiratkezelésről, valamint a központi államigazgatási szervek területi szervei által kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok végrehajtásának ellenőrzését. ellenőrzési terv szerint Személyzeti és munkaügyi feladatok 1. Folyamatosan ellátja a hivatallal közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban állók és a jogviszonyt létesítők tekintetében a jogviszonnyal összefüggő feladatokat (pályázati eljárás, minősítés, átsorolás, jubileumi jutalom, szolgálati igazolvány készítés, szabadságolási terv készítés és nyilvántartás, stb.). külön ütemezés szerint személyzeti ügyintéző 2. Szervezi a köztisztviselők teljesítmény-értékelésével kapcsolatos hivatali teendőket március illetve december 3. Gondoskodik az állami kitüntetések és elismerések felterjesztésének előkészítéséről. Határidő az elismerések esetében: január 15, május 1, június 20. Határidő a kitüntetések esetében: március 20, 4. Kérés és igény szerint segítséget nyújt, konzultációs lehetőséget biztosít az önkormányzatok és a területi államigazgatási szervek személyzeti és munkaügyi problémáinak megoldásában. 5. Közszolgálati ellenőrzést végez a kormány határozat és az önkormányzati miniszteri útmutató alapján. ellenőrzési terv szerint

17 17 6. Szervezi a Hivatal köztisztviselőinek képzését, továbbképzését valamint közigazgatási vizsgáztatását. 7. Gondoskodik a évi vagyonnyilatkozat-tétel dokumentumainak előkészítéséről, a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörbe kinevezett köztisztviselők vagyonnyilatkozat-tételéről. a évi vagyonnyilatkozat-tétel előkészítésére május 15. Közszolgálati nyilvántartással kapcsolatos feladatok 1. Vezeti a közszolgálati nyilvántartást, teljesíti a KÖZIGTAD adatszolgáltatást február Adatgyűjtőként ellenőrzi az alapnyilvántartás vezetését. 3. Gondoskodik a köztisztviselői tartalékállománnyal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról. jogszabály szerint 4. Az önkormányzatok jegyzői hatósági tevékenységének felügyeleti ellenőrzése során ellenőrzi a KÖZIGTAD működtetésével kapcsolatos feladatok ellátását. ellenőrzési ütemterv szerint

18 18 Oktatás, képzés, továbbképzés 1. Szükség és igény szerint részt vesz az új képzési programok kidolgozásában, lebonyolításában, az új képzéstervezési rend kialakításában, a vizsgarendszer felülvizsgálatában, vezető képzési rendszer kialakításában és megvalósításában. Felkészül a közigazgatási versenyvizsga felkészítő tanfolyamok megszervezésére. Folyamatosan szervezi és lebonyolítja a közigazgatási versenyvizsgát. Kormányzati Személyügyi Központ által meghatározottak szerint 2. Gondoskodik az ügykezelői, közigazgatási alapvizsgák, közigazgatási szakvizsgák, közigazgatási versenyvizsgák, továbbá külön jogszabály által meghatározott egyéb vizsgák előkészítésére szolgáló konzultációk megszervezéséről és a vizsgák lebonyolításáról. jelentkezések függvényében, ill. képzési terv szerint 3. Gondoskodik a köztisztviselői vizsgarendszerben az informatikai követelmények érvényesítéséről. 4. Közreműködik a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek a régióban foglalkoztatott köztisztviselők képzésével, továbbképzésével, valamint a szakemberutánpótlás megszervezésével kapcsolatos feladatainak ellátásában, elemzi a képzés, továbbképzés színvonalát és eredményességét, kezdeményezi az érintett szerveknél a szükséges intézkedéseket. Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter által meghatározottak szerint 5. Gondoskodik a köztisztviselők tervszerű továbbképzésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, beleértve az éves és középtávú továbbképzési terv végrehajtását is. Kormányrendelet, kormányhatározat szerint

19 19 6. Szervezi a régióban államigazgatási feladatokat ellátó önkormányzati szervek köztisztviselőinek képzését, továbbképzését. Közreműködik a helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok tisztségviselőinek, képviselőinek képzésében. képzési terv szerint 7. Közreműködik az Európai Uniós Programok keretében végrehajtandó képzések lebonyolításában. KSZK által meghatározottak szerint 8. Közreműködik a központi államigazgatási szervek területi szervei feladatkörébe tartozó, köztisztviselőket érintő képzési, továbbképzési feladatok ellátásának öszszehangolásában. Igény esetén oktatásszervezési szolgáltatást nyújt. képzési terv szerint Titkárságvezető 9. Összehangolja, és az erre biztosított költségvetési kereteknek megfelelően megszervezi a közigazgatási ügyintézéshez szükséges informatikai ismeretek oktatását, továbbképzését, érvényesíti a köztisztviselői vizsgarendszerben az informatikai követelményeket. képzési terv szerint Egyéb a Hivatal működésével összefüggő feladatok 1. Koordinálja a Hivatal I. féléves munkaterve és a tevékenységéről szóló éves öszszegző jelentés elkészítését. felügyeleti szerv utasításában megjelölt határidőben 2. Szervezi a hivatali munkaértekezleteket és részt vesz a Hivatal által szervezett konferenciák, egyéb képzési programok előkészítésében és lebonyolításában. rendezvények szerint

20 20 3. Rendszeres kapcsolatot tart az ÖM Sajtó- és Kommunikációs Főosztályával, valamint a helyi sajtó képviselőivel, szervezi a Hivatal sajtókapcsolatait. 4. Ellátja a hivatalvezető mellett a titkársági feladatokat. titkársági ügyintéző 5. Gondoskodik a Szervezeti és Működési szabályzat, valamint a hivatali szabályzatok és utasítások nyilvántartásáról és karbantartásáról. 6. Gondoskodik a Hivatal ügyirat-kezelési feladatainak ellátásáról és annak ellenőrzéséről és elvégzi az ügyirat-selejtezést. 7. Az önkormányzati ügyirat-kezelési szabályzatokkal kapcsolatosan gondoskodik a Hivatalvezetői egyetértés kiadásáról és a Megyei Levéltári egyetértés beszerzéséről. 8. Ellátja az adatvédelmi feladatokat. 9. Figyelemmel kíséri az esélyegyenlőségi terv megvalósulását. 10. Előkészíti az Államigazgatási Hivatal minősített időszaki működésének dokumentumait. ÖM utasítás szerint

21 21 IV. Informatikai feladatok Informatikai Főosztály valamint a Titkárság: 1. Szervezi a Hivatal informatikai koordinációs feladatainak ellátását, módszertani segítséget nyújt az önkormányzatoknak, központi államigazgatási szervek területi szerveinek informatikai feladataik ellátásához. 2. Kezdeményezi az ügyviteli tevékenység összehangolását, előmozdítja annak egységes program szerinti ellátását, és a közigazgatási informatikáért felelős miniszter irányítása mellett, és az általa biztosított feltételeknek megfelelően biztosítja az ügyviteli és informatikai feladatok szolgáltatás alapú ellátásának kereteit. 3. Ellátja a Regionális Államigazgatási Kollégium Informatikai Bizottsága működésével kapcsolatos feladatokat, közreműködik a központi államigazgatási szervek területi szervei informatikai fejlesztésének összehangolásában. 4. Részt vesz a területi államigazgatási szervek ellenőrzésében, vizsgálja a nyilvántartások adatainak védelmére, és a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó szabályok érvényesülését. 5. Működteti a Hivatal számítógépes informatikai rendszerét, végzi annak karbantartását, szakmai segítséget nyújt a felhasználóknak, terveket dolgoz ki az informatikai hálózat továbbfejlesztésére. 6. Gondoskodik a regionális államigazgatási Hivatal számítógépes fejlesztési- és védelmi tervének kidolgozásáról és közreműködik annak megvalósításában. fejlesztési és beszerzési terv márc. 15-ig, egyébként

22 22 7. Összegzi a Hivatal közzétételi szabályzata megvalósulásának tapasztalatait, honlap működtetésről önértékelést készít elő január A évi időközi választásokon és helyi népszavazásokon ellátja a Hivatal választásokkal kapcsolatos informatikai feladatait, elkészíti a nyomtatványokat, előkészíti a szavazólapokat, elvégzi az adatfeldolgozásokat. 9. Az országgyűlési képviselők, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választására a helyi választási irodákkal együttműködve elvégzi a körzetállomány pontosítását. rendeletekben meghatározottak szerint 10. Részt vesz a évi országgyűlési képviselő-választás előkészítésében és lebonyolításában. Ennek során elkészíti a választói névjegyzéket és értesítőket, szervezi és támogatja a választási célú számítógépes felhasználást az okmányirodai és ASZA gép használói körben, irányítja az informatikai együttműködést, elvégzi a feldolgozásokat, ellátja a TVI informatikai feladatait. rendeletben meghatározottak szerint, egyébként 11. A kisebbségi önkormányzati képviselők évi választása előkészítéséhez részt vesz a kisebbségi választói jegyzék összeállításával kapcsolatos feladatok ellátásában. rendeletben meghatározottak szerint 12. Ellátja a központi közszolgálati nyilvántartás működtetésével kapcsolatos informatikai feladatokat.

23 Rendszergazdaként üzemelteti az SZL nyilvántartás területi számítógépes rendszerét, elvégzi a területi adatfeldolgozásokat, biztosítja az országos, a területi, valamint a helyi rendszerek közötti kapcsolatot. A területi rendszerből előállítja a helyi rendszerek karbantartó állományait, és továbbítja azokat. Ellátja a Hivatal illetékességi területén az adatgyűjtői tevékenységet, az ehhez kapcsolódó koordinációs, ellenőrzési feladatokat. 14. A Hatósági Főosztállyal (Osztállyal) együttműködve segíti az állampolgárok személyi adatainak és lakcímének helyi nyilvántartásával, és az adatvédelemmel kapcsolatos felügyeleti tevékenységet. 15. Szervezi, illetve részt vesz az okmányirodák munkájának ellenőrzésében, javaslatot tesz szakmai felügyeleti intézkedésre, képzésre és egyéb segítségnyújtásra. ellenőrzési terv szerint 16. Ellátja az okmányirodák, valamint a külön rendszerben üzemelő ASZA alkalmazások technikai és alkalmazási Help Desk felügyeletét. 17. Folyamatos, 24 órás üzemben biztosítja az okmányirodák és az SZL nyilvántartás működéséhez szükséges közigazgatási hálózat megyei csomópontjainak üzemeltetését. 18. Ellátja a Cím-, Körzet- és Szervnyilvántartási rendszer informatikai, alkalmazási és igazgatási HelpDesk feladatait, valamint a Hivatalhoz rendelt felhasználói jogosultsággal és a szervnyilvántartással kapcsolatos feladatokat.

24 A Hatósági Főosztállyal (Osztállyal) együttműködve elvégzi a évi szabálysértési és hatósági statisztikai adatok feldolgozását, továbbítását, negyedévenként összegzi a külföldiek ingatlanszerzésének jellemző statisztikai adatait február 15, illetve 20. Ellátja a Hivatal Interneten - adatszolgáltatóként és felhasználóként - történő megjelenésével kapcsolatos informatikai feladatokat, a külső és belső honlap működtetését. 21. Közreműködik a közérdekű adatok elektronikus közzétételében, végzi az adatszolgáltatást az egységes közadatkereső rendszer számára. 22. Rendszergazdaként biztosítja az ügyirat nyilvántartó rendszer működési körülményeit, segíti az alkalmazás használatát, javaslatot tesz a működés harmonizálására. 23. Működteti a veszprémi ügyirat nyilvántartási szolgáltató központot. 24. Felügyeli és karbantartja a Hivatal számítástechnikai eszközeit és a helyi hálózatot. 25. Részt vesz a közigazgatási eljárásról szóló törvény (KET) által előírt informatikai, technikai feltételek kialakításában, az elektronikus kapcsolattartás kiépítésében az elektronikus ügyintézési rendszer fejlesztése érdekében.,

25 A Pénzügyi Főosztállyal közösen előkészíti az informatikai eszközök beszerzését, végzi azok üzembe helyezését, segíti a leltározást. 27. Kezeli a Hivatal elektronikus levelező rendszereit, gondoskodik a küldemények fogadásáról, továbbításáról. Figyelemmel kíséri az önkormányzati postaládák üzemszerű működtetését. 28. Közreműködik a regionális államigazgatási Hivatal oktatási tevékenységének ellátásában, végrehajtja az oktatással kapcsolatos telepítési és üzemeltetési feladatokat. 29. Közreműködik a Hivatal versenyvizsgával kapcsolatos feladatainak elvégzésében.

26 26 V. Pénzügyi, gazdálkodási tevékenység A Pénzügyi Főosztály valamint a Titkárság: A Pénzügyi Főosztály egész éves tevékenységét költségvetéstől beszámolóig jogszabályban meghatározott feladatok és a teljesülésükre előírt határidők behatárolják. A legfontosabb teendők és határidők az alábbiak. 1. Elkészíti a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal évi költségvetési beszámolóját és a évi gazdálkodás szöveges értékelését február Elkészíti a Hivatal évi elemi költségvetési tervét február Elkészíti a Hivatal évi költségvetési alapokmányát február A Hivatal évi költségvetésének ismeretében megvizsgálja a dologi kiadások csökkentésének lehetőségeit, szükség esetén javaslatot tesz újabb takarékossági intézkedések bevezetésére. 5. Gondoskodik az előírt adatszolgáltatások határidőben történő elkészítéséről, és a felügyeleti szervhez történő továbbításáról. ÖM utasításban meghatározottak szerint főkönyvi könyvelő, pénzügyi ügyintézők 6. Elkészíti a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal I. félévi költségvetési beszámolóját július 25., főkönyvi könyvelő 7. Elkészíti a negyedéves mérlegjelentéseket. negyedévet követő hónap 15. főkönyvi könyvelő, pénzügyi ügyintézők 8. Elkészíti a beruházási statisztikát. negyedévet követő hó 10. főkönyvi könyvelő

Közép - dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal. 2009. évi. Munka-, Ellenőrzési - és Képzési-terve

Közép - dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal. 2009. évi. Munka-, Ellenőrzési - és Képzési-terve Szám: 04/16-2/2009. Közép - dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 2009. évi Munka-, Ellenőrzési - és Képzési-terve Székesfehérvár, 2009. február 15. 2 Tartalomjegyzék A 2009. évi munkaterv kiemelt

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. szám Levelezési cím: 3541 Miskolc, Pf.:184 Telefonszám: 46/512-905

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

Közép - dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal. 2008. évi

Közép - dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal. 2008. évi Szám: 01-6/2008. Közép - dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. évi Munka-, Ellenőrzési - és Képzési-terve Székesfehérvár, 2008. március 31. 2 Tartalomjegyzék A 2008. ÉVI MUNKATERV KIEMELT SZEMPONTJAI:...

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célokról Előadó

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

1. Elnöki Kabinet. 2) A koordinációs, szervezési feladatok tekintetében: - a Hatóság belső szabályzatainak elkészítése, azok felülvizsgálata.

1. Elnöki Kabinet. 2) A koordinációs, szervezési feladatok tekintetében: - a Hatóság belső szabályzatainak elkészítése, azok felülvizsgálata. 1. Elnöki Kabinet 12. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) Ügyviteli és Koordinációs Osztály (osztályvezető, ügykezelők) b) a titkársági ügyintéző, c) a gépkocsivezető. (2)

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás 51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2014.01.01-2014.01.02 A központi

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

/2013. (..) Korm. rendelet. egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

/2013. (..) Korm. rendelet. egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 /2013. (..) Korm. rendelet egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1., valamint a 6. és 8. tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB 156-2/2014. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Cím A közigazgatási hivatal jogállása és képviselete

I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Cím A közigazgatási hivatal jogállása és képviselete 1 A közigazgatási hivatalokról szóló 297/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 12. c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket.

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 6.) Ügyfélszolgálati Főosztály főbb feladatai: a.)ügyfélszolgálati feladatok: Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 17/2012. számú utasítása. Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 17/2012. számú utasítása. Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 17/2012. számú utasítása Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Szerző és felelős: Belső adatvédelmi felelős. Aláírók: Minőségbiztosítási vezető.

Részletesebben

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai Markhard József Ágazati irányítás Irányító szerv Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Államtitkárság Szakképzés

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06 32) 460 918 Szám: 1-180/2010. J a v a s l a t a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről (kivonat) Az igazságügyi miniszter feladat- és hatásköre

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről (kivonat) Az igazságügyi miniszter feladat- és hatásköre 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről (kivonat) Az igazságügyi miniszter feladat- és hatásköre 79. Az igazságügyi miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban:

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése a Kiadmányozási és Helyettesítési Szabályzatról 2 A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalban

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata 1. A szabályzat célja A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Sajóvámos Önkormányzata (a

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala. Jóváhagyom: Dr. Dorkota Lajos sk. Fejér Megyei Kormányhivatal kormánymegbízott

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala. Jóváhagyom: Dr. Dorkota Lajos sk. Fejér Megyei Kormányhivatal kormánymegbízott FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala Szám: 06/312-2/2011. Jóváhagyom: Dr. Dorkota Lajos sk. Fejér Megyei Kormányhivatal kormánymegbízott Székesfehérvár, 2011. április 27. Fejér Megyei

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Kardoskút Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Kardoskút Március 15. tér 3. T.: 68-429-000. F.: 68-429-050. TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Munkakör megnevezése:

Részletesebben

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Előterjesztés Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2014. április hónapban tartandó együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kunágotai Közös

Részletesebben

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egységeinek

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

A Pénzügyi Főosztály feladatai

A Pénzügyi Főosztály feladatai PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLY A Pénzügyi Főosztály feladatai a) a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználását, és az intézményi hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatokat, b)

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus a 55/2015. (IX.30.) számú határozatával... Felsmann Tamás rektorhelyettes 1. Általános rendelkezések A Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Báta Község Önkormányzata és Sárpilis Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Belső Ellenőr. Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Igazgatósága

Belső Ellenőr. Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Igazgatósága Belső Ellenőr A Belső Ellenőr feladat- és hatáskörében: a) irányítja a belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységét; b) elkészíti és évente felülvizsgálja a belső

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

A 2010. évi képzési tervről a közigazgatási versenyvizsgáról és a Ktv. módosításáról

A 2010. évi képzési tervről a közigazgatási versenyvizsgáról és a Ktv. módosításáról A 2010. évi képzési tervről a közigazgatási versenyvizsgáról és a Ktv. módosításáról 1 2010. évi képzés tervezés Az éves képzési továbbképzési terv elkészítésekor célelőirányzati forrásra nem számíthatunk!

Részletesebben

INTEGRITÁS TANÁCSADÓK

INTEGRITÁS TANÁCSADÓK INTEGRITÁS TANÁCSADÓK SZEREPE MAGYARORSZÁGON Kovács Sándorné területi közigazgatási szervek irányításáért felelős koordinációs igazgató, KIH 2013. november 7. A korrupció elleni küzdelem Magyarországon

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről

A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről Szám: 02/125-2/2013. A Veszprém Megyei Önkormányzat jegyzőjének 2/2013. (III. 29.) szabályzata a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati adatainak védelméről Jelen szabályzat a közszolgálati

Részletesebben

Csabrendek, Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa és Zalaszegvár körj.

Csabrendek, Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa és Zalaszegvár körj. 32 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 2009. évi ellenőrzési terve I. Önkormányzatok ellenőrzése Komplex felügyeleti vizsgálatok: Sorszám Település 1. Balatonakali 2009. március 2. Pátka

Részletesebben