Közép - dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal évi I. félévi. Munka-, Ellenőrzési - és Képzési-terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közép - dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal. 2010. évi I. félévi. Munka-, Ellenőrzési - és Képzési-terve"

Átírás

1 Szám: 04/223-2/2010. Közép - dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal évi I. félévi Munka-, Ellenőrzési - és Képzési-terve Székesfehérvár, február 28.

2 2 Tartalomjegyzék A ÉVI I FÉLÉVES MUNKATERV KIEMELT SZEMPONTJAI:... 3 A HIVATAL MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ HATÁRIDŐS KIEMELT FELADATOK:... 4 A ÉVI I. FÉLÉVI MUNKATERV RÉSZLETES FELADATAI MŰKÖDÉSI TERÜLETENKÉNT... 5 I. FELÜGYELETI ÉS IGAZGATÁSI MONITORING TEVÉKENYSÉG... 5 II. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG... 8 III. A KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG...15 Koordinációs és szervezési feladatok Személyzeti és munkaügyi feladatok Közszolgálati nyilvántartással kapcsolatos feladatok Oktatás, képzés, továbbképzés Egyéb a Hivatal működésével összefüggő feladatok IV. INFORMATIKAI FELADATOK...21 V. PÉNZÜGYI, GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG...26

3 3 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) évi I. féléves munkaterve elkészítésénél alapul vettük a működésünket meghatározó jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei által előírtakat és az Önkormányzati Minisztérium I. féléves munkaprogramjából, valamint a Hivatal szakmai irányításában részt vevő további főhatóságok munkaterveiből fakadó kötelezettségeket. A évi I féléves munkaterv kiemelt szempontjai: A törvényességi felügyeleti munka területén: - Meg kell valósítani a területfejlesztési tanácsok törvényességi felügyeletének egységes szempontok szerinti ellátását. A hatósági tevékenység tekintetében: - a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó hatósági eljárásokat megkülönböztetett figyelemmel, a lehető legrövidebb határidőn belül kell lefolytatni. - különös figyelmet kell fordítani az ügyintézési határidők megtartására, a hátralékos ügyek számának csökkentésére. - a Ket. novella alkalmazásával kapcsolatban továbbra is segítséget kell nyújtani az ügyfeleknek, a jogalkalmazóknak. - iratminták, ügymenetmodellek készítésével elő kell segíteni az egységes jogalkalmazást. - az építési hatósági igazgatásban, a szakmai irányító miniszter által meghatározottak szerint, vizsgálni szükséges a HÉSZ szabályozások szakmai megfelelőségét. Az egyéb államigazgatási feladatellátás terén: - Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a évi országgyűlési képviselőválasztás, a kisebbségi önkormányzati képviselő-választáshoz szükséges kisebbségi választói jegyzék összeállítása, valamint az időközi választások és helyi népszavazások előkészítésében és lebonyolításában az informatikai feladatok elvégzésére. - növelni kell a Regionális Államigazgatási Kollégiumok működésének hatékonyságát, - fokozottan segíteni kell a szakmai irányító miniszterek ellenőrzési feladatainak teljesítését, valamint az ágazati jogszabályok hatályosulását, - szakmai segítségnyújtással és az Önkormányzati Tájékoztató és Információs Szolgálat működtetésével hozzá kell járulni az önkormányzatok törvényes és szakszerű működéséhez. - szükség és igény szerint részt kell venni az új képzési programok kidolgozásában, lebonyolításában, az új képzéstervezési rend kialakításában, a vizsgarendszer felülvizsgálatában, vezető képzési rendszer megvalósításában,

4 A szervezeti működés terén: 4 - az elmúlt évek eredményeire építve, a mindennapi tevékenység szerves részévé kell tenni a kialakult az új munkaformákat, - kiemelt feladatként kell kezelni a Hivatal feladat- és hatáskörét, szervezetét meghatározó jogszabályi módosítások végrehajtását. Fel kell készülni a további jogszabályi módosításra és azt követően, ki kell alakítani az új szervezeti struktúrát és működési rendet, - a pénzügyi működés feltételrendszerének stabilizálásával tovább kell törekedni az eredmény-centrikus, költségtakarékos gazdálkodás megvalósítását szolgáló lehetőségek feltárására, intézkedések megtételére. A Hivatal működésével összefüggő határidős kiemelt feladatok: - A regionális közigazgatási hivatal évi tevékenységéről szóló beszámoló elkészítése január 31. kirendeltség-vezetők k - Az országos statisztikai adatgyűjtési programon alapuló hatósági statisztikai adatszolgáltatás február 28. hatósági Informatikai

5 5 A évi I. félévi munkaterv részletes feladatai működési területenként I. Felügyeleti és Igazgatási Monitoring tevékenység A Felügyeleti és Igazgatási Monitoring Főosztály/Osztály: 1. Végzi a regionális, térségi, megyei fejlesztési tanácsok tekintetében a törvényességi felügyeleti feladatokat, melynek során a regionális fejlesztési tanács ülésein ellátja a Hivatal képviseletét, ülésein figyelemmel kíséri annak menetét, szükség esetén aktívan közreműködik a jogszerű működés biztosításában. -helyettes, k 2. Szakmai segítséget nyújt a törvényességi felügyelet során. -helyettes, k 3. Jogszabálysértés esetén előkészíti a jogszabálysértés megszüntetését célzó törvényességi felügyeleti intézkedéseket. -helyettes, k 4. Erősíti a régió területén az egységes szempontú törvényességi felügyeleti jogalkalmazási gyakorlatot. -helyettes, k 5. Írásbeli és szóbeli megkeresésre szakmai véleményt nyilvánít jogértelmezési, jogalkalmazási kérdésekben., k 6. Az önkormányzatok szakszerű feladatellátását elősegítő jogalkalmazási, jogértelmezési szakmai tájékoztatókat készít. havonta tárgyhó 25. illetve igény szerint, k 7. Az Önkormányzati Tájékoztató és Információs Szolgálat (ÖTISZ) keretében a témakör-megosztásnak megfelelően szakmai anyagot készít, illetve véleményezi azokat., k

6 6 8. Bővíti a hivatali honlapon megjelenített kérdés-válasz gyűjteményt, különös tekintettel a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendeletben foglaltakra., k 9. Előkészíti az önkormányzat körjegyzőséghez tartozás alóli felmentését., k 10. Előkészíti az önkormányzati társulási megállapodásokkal kapcsolatos nyilatkozatot, szakmai véleményt., k 11. Előkészíti az oktatási intézmények kapacitás-kihasználtsága alóli felmentését., k 12. Véleményezi a - feladat-és hatáskörbe tartozó tárgyakban készített - jogszabálytervezeteket. igény szerint, k 13. Adatot, információt kér a helyi önkormányzatoktól, a szakmai irányításért felelős miniszter ágazati feladatai ellátása érdekében, az Ötv. 97. e) pontja alapján. igény szerint, k 14. Igény esetén részt vesz a polgármester személyében bekövetkezett változás esetén, a hivatalvezető megbízásából, a munkakör átadás-átvételi eljárásban. szükség szerint, k kijelölése szerinti ügyintéző 15. Intézi a feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos ügyeket., k

7 16. Közreműködik a Hivatal képzési, továbbképzés feladatai ellátásában. 7 igény szerint, k 17. Tájékoztatást ad a Hivatal, illetve a Kirendeltség által szervezett, a helyi önkormányzatok jegyzői, munkaszervezetek vezetői részére tartott értekezleten az önkormányzatokat érintő jogszabályváltozásokról, szakmai segítséget nyújt jogalkalmazási kérdésekben. igény szerint, k 18. A hivatalvezető megbízásából ellátja a Hivatal jogi képviseletét. igény szerint, -helyettes, k, jogtanácsosok 19. Részt vesz a Hivatal honlapjának fejlesztésében. a és az k által kijelölt ügyintézők 20. Közreműködik a Hivatal ellenőrzési feladatai ellátásában. ütemterv szerint és k 21. Az önkormányzati miniszter és a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter megállapodásában foglaltak alapján a munkaköri leírás szerint segítséget nyújt és közreműködik egyes építésügyi feladatok ellátásában., k, kijelölt ügyintézők

8 8 II. Hatósági tevékenység A Hatósági Főosztály, az Általános Igazgatási, az Építési valamint a Hatósági Osztály: 1. Áttekinti a hatályos jogi szabályozás jelenlegi helyzetét. Javaslatot dolgoz ki olyan jogszabály-módosítások érdekében, amelyek a hatáskörváltozás miatt gátjai lehetnek a gyors, ügyfélközpontú hatósági ügyintézésnek. Folyamatosan gyűjti az indokolt jogszabály-módosításra vonatkozó javaslatokat, elképzeléseket, amelyeket továbbít a központi államigazgatási szervekhez. 2. Kiemelt figyelmet fordít az Új Magyarország Fejlesztési Tervben foglalt, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal kapcsolatos első fokú hatósági eljárások, szakhatósági eljárások során a gyorsaságra és a jogszabályi előírások maradéktalan betartására. Az előzőekkel összefüggésben különös figyelmet fordít a kisajátítási ügyek intézésére. A szervezeti struktúra rugalmas alakításával, munkaszervezési módszerekkel eléri, hogy e téren is tartható legyen az ügyintézési határidő. -helyettes 3. A hatósági munka során gyors és szakszerű ügyintézéssel segíti a gazdasági élet szereplőit, a vállalkozásokhoz kapcsolódó kötelezettségeik teljesítésében. -helyettes 4. Folytatja a jegyzői hatáskörök felülvizsgálatát. A felülvizsgálat eredményeként javaslatokat dolgoz ki egyes hatáskörök megszüntetésére, vagy a kistérségi központokhoz való telepítésre. -helyettes

9 9 5. Kiemelt figyelmet fordít a hatósági jogalkalmazás során az egységes joggyakorlat kialakítására, az ügyintézés színvonalának javítására, a határidő túllépéssel érintett hátralékos ügyek számának, illetve az átlagos ügyintézési idő csökkentésére. Erősíti a régióban a közigazgatás ügyfélbarát és szolgáltató jellegét. -helyettes 6. Törekszik arra, hogy a régió valamennyi köztisztviselője a jelenleginél magasabb szinten alkalmazza a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényt. Erre az ellenőrzési munkában és a szakmai napok tartása során is nagy hangsúlyt fektet. -helyettes 7. Elősegíti az állampolgárok, a lehetséges ügyfelek mind teljesebb körű tájékoztatását, illetve az ügyfelek adminisztratív terheinek csökkentését szolgáló intézkedések gyakorlati alkalmazását. Ehhez felhasználja a régiós honlap biztosította lehetőségeket, gondoskodik feladatkörében - a tartalmának bővítéséről és aktualizálásáról. -helyettes 8. A szakszerűbb, hatékonyabb, olcsóbb közigazgatás érdekében fokozott támogatást nyújt azoknak a települési önkormányzatoknak, melyek a hatósági feladataikat közösen igazgatási társulás, kistérségi társulás formájában kívánják megoldani. 9. Hatékonyabban lép fel az építési fegyelem megszilárdítása érdekében a jogsértőkkel szemben. Következetesen alkalmazza a megváltozott jogszabályi háttér biztosította lehetőségeket az építésügyi hatósági eljárásban.

10 Komplex felügyeleti, valamint cél- és témavizsgálatokat tart, az első fokú hatósági munka javítása és segítése érdekében. Ezen túlmenően szakmai értékelésekkel, iránymutatásokkal és az érintett köztisztviselők oktatásával, szakmai napok tartásával, szakmai anyagok készítésével javítja az első fokú hatósági tevékenység színvonalát. -helyettes 11. Ösztönzi és segíti a települési jegyzők adóztatási tevékenységét, a törvényesség és az igazságos közteherviselés biztosítása érdekében. E cél megvalósítása érdekében segítő jellegű ellenőrzéseket tart és igény szerint szakmai napot szervez. -helyettes 12. A hatósági munka eszközeivel is segíti az önkormányzatokat abban, hogy az Európai Uniós pályázatokon sikerrel szerepeljenek. -helyettes 13. Iratmintákat készít a Hivatal által intézett első- és másodfokú hatósági ügyekre a régión belüli egységes jogalkalmazás megvalósítása érdekében -helyettes 14. Havonta elemzi és értékeli a régió jogalkalmazási tapasztalatait, megvitatja az aktuális feladatokat. -helyettes 15. Közreműködik abban, hogy az állampolgárok minél teljesebb körűen megismerjék a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénynek (Ket.) az ügyfelek eljárásjogi helyzetét megkönnyítő szabályait, különös figyelemmel a Ket. módosításáról elfogadott évi CXI. törvényre. -helyettes a Ket. oktatását végző ügyintézők

11 A Ket. módosítására tekintettel tovább működteti a Ket. forró drótot, a beérkezett kérdéseket megválaszolja. Az elektronikus úton érkezett kérdésekre adott válaszok honlapon történő közzétételéről intézkedik. -helyettes a Ket. forró drót működtetéséért felelősök 17. Folyamatosan bővíti és aktualizálja a Hivatal honlapján található, Ket-tel kapcsolatos nyilvántartásokat, információkat, különös figyelemmel a Ket. módosítására. -helyettes 18. Közreműködik a Ket. oktatásával kapcsolatos további feladatok végrehajtásában, különös tekintettel a Ket. módosításáról elfogadott évi CXI. törvényre. -helyettes a Ket. oktatását végző ügyintézők 19. Az ügyintézés során an figyelemmel kíséri az első fokú hatóságok eljárásaiban a Ket. hatályosulását. Az így szerzett tapasztalatok alapján szakmai tájékoztató anyagokat készít a jegyzők részére. -helyettes ügyintézők 20. Gyűjti a Ket. alkalmazásának tapasztalatait és ennek alapján javaslatokat készít az indokolt törvénymódosításra. -helyettes ügyintézők 21. Elbírálja a Hivatal jogkörében eljárva - a települési önkormányzatok jegyzői, valamint a megyei főjegyző által hozott határozatok, végzések elleni fellebbezéseket. Az ügyfelek kérelmei alapján lefolytatja a Hivatal hatáskörébe tartozó első fokú eljárásokat. kijelölt ágazati ügyintéző

12 A hatósági munkában fokozott figyelmet fordít az ügyintézési határidők betartására, és törekszik azok csökkentésére, különös figyelemmel a Ket. rendelkezéseire. -helyettes ügyintézők 23. Kiemelt figyelemmel kíséri a panaszügyek intézését, az ügyintézési határidő megtartását és a jogszabályi előírások maradéktalan betartását. -helyettes 24. Ellátja az első- és másodfokú határozatok bírósági felülvizsgálata során a perbeli képviseletet. Ennek keretében előkészíti az alperesi nyilatkozatot, szükség szerint részt vesz a bíróság által elrendelt helyszíni szemlén. A bírósági döntésről a perköltséggel kapcsolatos teendőkről a Pénzügyi Főosztályt, illetve az első fokú határozatot hozó önkormányzat jegyzőjét (a főjegyzőt) tájékoztatja. -helyettes ügyintézők 25. A Hivatal által rendszeresen szervezett jegyzői értekezleteken tájékoztatást ad a hatósági munkát érintő jogszabályi változásokról és az aktuális feladatokról. 26. A külföldiek részére engedélyezett ingatlanszerzést követően az ügyfelet, illetve az ingatlant jellemző tényekről adatlapot állít ki. Gondoskodik az adatok számítógépes feldolgozásáról, és negyedévente adatszolgáltatást teljesít az Önkormányzati Minisztérium részére. kijelölt ágazati ügyintéző 27. Felülvizsgálja a települési önkormányzatok által megküldött évi szabálysértési ügyintézésre vonatkozó statisztikai jelentéseket. A felülvizsgált jelentések számítógépes feldolgozása és összesítése során együttműködik az Informatikai Főosztállyal február 15. kijelölt ágazati ügyintéző

13 Felülvizsgálja az önkormányzatok által megküldött évi hatósági tevékenységre vonatkozó statisztikai adatokat. A helyi önkormányzatok felülvizsgált statisztikai adatainak számítógépes feldolgozása és összesítése során együttműködik az Informatikai Főosztállyal február 28. kijelölt ágazati ügyintéző 29. Megszervezi az alkotmányos alapismereti vizsgákat. -helyettes anyakönyvi felügyelő 30. Szervezi az ellenőrzési tervben rögzített vizsgálatokat, azokról jelentéseket készít, gondoskodik a vizsgálatok értékeléséről. Ennek során tovább növeli a hatósági ellenőrzések hatékonyságát, és erősíti azok segítő jellegét. ellenőrzési terv szerint -helyettes kijelölt ágazati ügyintézők 31. Ellátja az Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat. anyakönyvi felügyelő 32. Az állami és az önkormányzati beruházásokkal összefüggő kisajátítási ügyekben intézkedik az eljárás lefolytatása iránt, illetve elbírálja a szolgalmi jog alapítására, útlejegyzésre vonatkozó kérelmeket. -helyettes kijelölt ágazati ügyintézők 33. Adatot szolgáltat az Önkormányzati Minisztérium részére a gyorsforgalmi autóutak építésével összefüggő kisajátítási eljárásokról, valamint a folyamatban lévő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokhoz kapcsolódó hatósági eljárásokról. -helyettes

14 Ellátja a Hivatal munka-, illetve tűzvédelmi feladataival kapcsolatos összekötői teendőket. kijelölt ágazati ügyintéző 35. Részt vesz a 343/2006. (XII. 23.), valamint a 161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet alapján az építésügyi hatósági feladatokat ellátó köztisztviselők építésügyi vizsgájának, valamint szakmai továbbképzésének szervezésében és lebonyolításában. minisztériumi intézkedés függvényében építésügyi. 36. Folyamatos kapcsolatot tart a közlekedésigazgatási és a vállalkozási ügyek eredményes ellátása érdekében az okmányirodákkal, útmutatást ad a hatósági jogalkalmazási problémák megoldásához. kijelölt ágazati ügyintézők 37. Együttműködik, a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Területi Igazgatósága Adóosztályával, a helyi adókkal, valamint a gépjárműadóval kapcsolatos problémák megoldásában. 38. Együttműködik a feladatok eredményes ellátása érdekében a Fejér Megyei Főügyészséggel, a szakhatóságokkal, továbbá a területi államigazgatási szervekkel.

15 15 III. A koordinációs és szervezési tevékenység A Koordinációs és Szervezési Főosztály valamint a Titkárság: Koordinációs és szervezési feladatok 1. Javaslatot tesz a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium és Bizottságai Munkatervére, I. féléves feladataira február Előkészíti és megszervezi a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium üléseit és ellátja a működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat. ÁK munkaterv szerint -helyettes 3. Ellátja a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium képzési, ellenőrzési bizottsága és eseti bizottságai működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat., illetve a bizottságok ülésterve szerint. 4. Gondoskodik a Közép--dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium és annak Ellenőrzési bizottsága közreműködésével - a központi államigazgatási szervek területi szervei ellenőrzési terveinek összehangolásáról, egyezetett végrehajtásáról, illetőleg az ellenőrzési tapasztalatok közös elemzéséről. Segíti a gazdaságos, egymást kiegészítő ellenőrzési módok kialakítását és alkalmazását. 5. Gondoskodik a regionális koordinációs értekezletek megszervezéséről. hivatalvezető utasítása szerint 6. Szervezi a jegyzői értekezleteket. A jegyzőket, megyénként - a lényeges szakmai információk átadása érdekében - szükség szerint, tájékoztató jellegű értekezletre össze kell hívni. kirendeltség-vezető

16 16 7. Ellátja az ügyiratkezelésről, valamint a központi államigazgatási szervek területi szervei által kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok végrehajtásának ellenőrzését. ellenőrzési terv szerint Személyzeti és munkaügyi feladatok 1. Folyamatosan ellátja a hivatallal közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban állók és a jogviszonyt létesítők tekintetében a jogviszonnyal összefüggő feladatokat (pályázati eljárás, minősítés, átsorolás, jubileumi jutalom, szolgálati igazolvány készítés, szabadságolási terv készítés és nyilvántartás, stb.). külön ütemezés szerint személyzeti ügyintéző 2. Szervezi a köztisztviselők teljesítmény-értékelésével kapcsolatos hivatali teendőket március illetve december 3. Gondoskodik az állami kitüntetések és elismerések felterjesztésének előkészítéséről. Határidő az elismerések esetében: január 15, május 1, június 20. Határidő a kitüntetések esetében: március 20, 4. Kérés és igény szerint segítséget nyújt, konzultációs lehetőséget biztosít az önkormányzatok és a területi államigazgatási szervek személyzeti és munkaügyi problémáinak megoldásában. 5. Közszolgálati ellenőrzést végez a kormány határozat és az önkormányzati miniszteri útmutató alapján. ellenőrzési terv szerint

17 17 6. Szervezi a Hivatal köztisztviselőinek képzését, továbbképzését valamint közigazgatási vizsgáztatását. 7. Gondoskodik a évi vagyonnyilatkozat-tétel dokumentumainak előkészítéséről, a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörbe kinevezett köztisztviselők vagyonnyilatkozat-tételéről. a évi vagyonnyilatkozat-tétel előkészítésére május 15. Közszolgálati nyilvántartással kapcsolatos feladatok 1. Vezeti a közszolgálati nyilvántartást, teljesíti a KÖZIGTAD adatszolgáltatást február Adatgyűjtőként ellenőrzi az alapnyilvántartás vezetését. 3. Gondoskodik a köztisztviselői tartalékállománnyal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról. jogszabály szerint 4. Az önkormányzatok jegyzői hatósági tevékenységének felügyeleti ellenőrzése során ellenőrzi a KÖZIGTAD működtetésével kapcsolatos feladatok ellátását. ellenőrzési ütemterv szerint

18 18 Oktatás, képzés, továbbképzés 1. Szükség és igény szerint részt vesz az új képzési programok kidolgozásában, lebonyolításában, az új képzéstervezési rend kialakításában, a vizsgarendszer felülvizsgálatában, vezető képzési rendszer kialakításában és megvalósításában. Felkészül a közigazgatási versenyvizsga felkészítő tanfolyamok megszervezésére. Folyamatosan szervezi és lebonyolítja a közigazgatási versenyvizsgát. Kormányzati Személyügyi Központ által meghatározottak szerint 2. Gondoskodik az ügykezelői, közigazgatási alapvizsgák, közigazgatási szakvizsgák, közigazgatási versenyvizsgák, továbbá külön jogszabály által meghatározott egyéb vizsgák előkészítésére szolgáló konzultációk megszervezéséről és a vizsgák lebonyolításáról. jelentkezések függvényében, ill. képzési terv szerint 3. Gondoskodik a köztisztviselői vizsgarendszerben az informatikai követelmények érvényesítéséről. 4. Közreműködik a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek a régióban foglalkoztatott köztisztviselők képzésével, továbbképzésével, valamint a szakemberutánpótlás megszervezésével kapcsolatos feladatainak ellátásában, elemzi a képzés, továbbképzés színvonalát és eredményességét, kezdeményezi az érintett szerveknél a szükséges intézkedéseket. Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter által meghatározottak szerint 5. Gondoskodik a köztisztviselők tervszerű továbbképzésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, beleértve az éves és középtávú továbbképzési terv végrehajtását is. Kormányrendelet, kormányhatározat szerint

19 19 6. Szervezi a régióban államigazgatási feladatokat ellátó önkormányzati szervek köztisztviselőinek képzését, továbbképzését. Közreműködik a helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok tisztségviselőinek, képviselőinek képzésében. képzési terv szerint 7. Közreműködik az Európai Uniós Programok keretében végrehajtandó képzések lebonyolításában. KSZK által meghatározottak szerint 8. Közreműködik a központi államigazgatási szervek területi szervei feladatkörébe tartozó, köztisztviselőket érintő képzési, továbbképzési feladatok ellátásának öszszehangolásában. Igény esetén oktatásszervezési szolgáltatást nyújt. képzési terv szerint Titkárságvezető 9. Összehangolja, és az erre biztosított költségvetési kereteknek megfelelően megszervezi a közigazgatási ügyintézéshez szükséges informatikai ismeretek oktatását, továbbképzését, érvényesíti a köztisztviselői vizsgarendszerben az informatikai követelményeket. képzési terv szerint Egyéb a Hivatal működésével összefüggő feladatok 1. Koordinálja a Hivatal I. féléves munkaterve és a tevékenységéről szóló éves öszszegző jelentés elkészítését. felügyeleti szerv utasításában megjelölt határidőben 2. Szervezi a hivatali munkaértekezleteket és részt vesz a Hivatal által szervezett konferenciák, egyéb képzési programok előkészítésében és lebonyolításában. rendezvények szerint

20 20 3. Rendszeres kapcsolatot tart az ÖM Sajtó- és Kommunikációs Főosztályával, valamint a helyi sajtó képviselőivel, szervezi a Hivatal sajtókapcsolatait. 4. Ellátja a hivatalvezető mellett a titkársági feladatokat. titkársági ügyintéző 5. Gondoskodik a Szervezeti és Működési szabályzat, valamint a hivatali szabályzatok és utasítások nyilvántartásáról és karbantartásáról. 6. Gondoskodik a Hivatal ügyirat-kezelési feladatainak ellátásáról és annak ellenőrzéséről és elvégzi az ügyirat-selejtezést. 7. Az önkormányzati ügyirat-kezelési szabályzatokkal kapcsolatosan gondoskodik a Hivatalvezetői egyetértés kiadásáról és a Megyei Levéltári egyetértés beszerzéséről. 8. Ellátja az adatvédelmi feladatokat. 9. Figyelemmel kíséri az esélyegyenlőségi terv megvalósulását. 10. Előkészíti az Államigazgatási Hivatal minősített időszaki működésének dokumentumait. ÖM utasítás szerint

21 21 IV. Informatikai feladatok Informatikai Főosztály valamint a Titkárság: 1. Szervezi a Hivatal informatikai koordinációs feladatainak ellátását, módszertani segítséget nyújt az önkormányzatoknak, központi államigazgatási szervek területi szerveinek informatikai feladataik ellátásához. 2. Kezdeményezi az ügyviteli tevékenység összehangolását, előmozdítja annak egységes program szerinti ellátását, és a közigazgatási informatikáért felelős miniszter irányítása mellett, és az általa biztosított feltételeknek megfelelően biztosítja az ügyviteli és informatikai feladatok szolgáltatás alapú ellátásának kereteit. 3. Ellátja a Regionális Államigazgatási Kollégium Informatikai Bizottsága működésével kapcsolatos feladatokat, közreműködik a központi államigazgatási szervek területi szervei informatikai fejlesztésének összehangolásában. 4. Részt vesz a területi államigazgatási szervek ellenőrzésében, vizsgálja a nyilvántartások adatainak védelmére, és a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó szabályok érvényesülését. 5. Működteti a Hivatal számítógépes informatikai rendszerét, végzi annak karbantartását, szakmai segítséget nyújt a felhasználóknak, terveket dolgoz ki az informatikai hálózat továbbfejlesztésére. 6. Gondoskodik a regionális államigazgatási Hivatal számítógépes fejlesztési- és védelmi tervének kidolgozásáról és közreműködik annak megvalósításában. fejlesztési és beszerzési terv márc. 15-ig, egyébként

22 22 7. Összegzi a Hivatal közzétételi szabályzata megvalósulásának tapasztalatait, honlap működtetésről önértékelést készít elő január A évi időközi választásokon és helyi népszavazásokon ellátja a Hivatal választásokkal kapcsolatos informatikai feladatait, elkészíti a nyomtatványokat, előkészíti a szavazólapokat, elvégzi az adatfeldolgozásokat. 9. Az országgyűlési képviselők, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választására a helyi választási irodákkal együttműködve elvégzi a körzetállomány pontosítását. rendeletekben meghatározottak szerint 10. Részt vesz a évi országgyűlési képviselő-választás előkészítésében és lebonyolításában. Ennek során elkészíti a választói névjegyzéket és értesítőket, szervezi és támogatja a választási célú számítógépes felhasználást az okmányirodai és ASZA gép használói körben, irányítja az informatikai együttműködést, elvégzi a feldolgozásokat, ellátja a TVI informatikai feladatait. rendeletben meghatározottak szerint, egyébként 11. A kisebbségi önkormányzati képviselők évi választása előkészítéséhez részt vesz a kisebbségi választói jegyzék összeállításával kapcsolatos feladatok ellátásában. rendeletben meghatározottak szerint 12. Ellátja a központi közszolgálati nyilvántartás működtetésével kapcsolatos informatikai feladatokat.

23 Rendszergazdaként üzemelteti az SZL nyilvántartás területi számítógépes rendszerét, elvégzi a területi adatfeldolgozásokat, biztosítja az országos, a területi, valamint a helyi rendszerek közötti kapcsolatot. A területi rendszerből előállítja a helyi rendszerek karbantartó állományait, és továbbítja azokat. Ellátja a Hivatal illetékességi területén az adatgyűjtői tevékenységet, az ehhez kapcsolódó koordinációs, ellenőrzési feladatokat. 14. A Hatósági Főosztállyal (Osztállyal) együttműködve segíti az állampolgárok személyi adatainak és lakcímének helyi nyilvántartásával, és az adatvédelemmel kapcsolatos felügyeleti tevékenységet. 15. Szervezi, illetve részt vesz az okmányirodák munkájának ellenőrzésében, javaslatot tesz szakmai felügyeleti intézkedésre, képzésre és egyéb segítségnyújtásra. ellenőrzési terv szerint 16. Ellátja az okmányirodák, valamint a külön rendszerben üzemelő ASZA alkalmazások technikai és alkalmazási Help Desk felügyeletét. 17. Folyamatos, 24 órás üzemben biztosítja az okmányirodák és az SZL nyilvántartás működéséhez szükséges közigazgatási hálózat megyei csomópontjainak üzemeltetését. 18. Ellátja a Cím-, Körzet- és Szervnyilvántartási rendszer informatikai, alkalmazási és igazgatási HelpDesk feladatait, valamint a Hivatalhoz rendelt felhasználói jogosultsággal és a szervnyilvántartással kapcsolatos feladatokat.

24 A Hatósági Főosztállyal (Osztállyal) együttműködve elvégzi a évi szabálysértési és hatósági statisztikai adatok feldolgozását, továbbítását, negyedévenként összegzi a külföldiek ingatlanszerzésének jellemző statisztikai adatait február 15, illetve 20. Ellátja a Hivatal Interneten - adatszolgáltatóként és felhasználóként - történő megjelenésével kapcsolatos informatikai feladatokat, a külső és belső honlap működtetését. 21. Közreműködik a közérdekű adatok elektronikus közzétételében, végzi az adatszolgáltatást az egységes közadatkereső rendszer számára. 22. Rendszergazdaként biztosítja az ügyirat nyilvántartó rendszer működési körülményeit, segíti az alkalmazás használatát, javaslatot tesz a működés harmonizálására. 23. Működteti a veszprémi ügyirat nyilvántartási szolgáltató központot. 24. Felügyeli és karbantartja a Hivatal számítástechnikai eszközeit és a helyi hálózatot. 25. Részt vesz a közigazgatási eljárásról szóló törvény (KET) által előírt informatikai, technikai feltételek kialakításában, az elektronikus kapcsolattartás kiépítésében az elektronikus ügyintézési rendszer fejlesztése érdekében.,

25 A Pénzügyi Főosztállyal közösen előkészíti az informatikai eszközök beszerzését, végzi azok üzembe helyezését, segíti a leltározást. 27. Kezeli a Hivatal elektronikus levelező rendszereit, gondoskodik a küldemények fogadásáról, továbbításáról. Figyelemmel kíséri az önkormányzati postaládák üzemszerű működtetését. 28. Közreműködik a regionális államigazgatási Hivatal oktatási tevékenységének ellátásában, végrehajtja az oktatással kapcsolatos telepítési és üzemeltetési feladatokat. 29. Közreműködik a Hivatal versenyvizsgával kapcsolatos feladatainak elvégzésében.

26 26 V. Pénzügyi, gazdálkodási tevékenység A Pénzügyi Főosztály valamint a Titkárság: A Pénzügyi Főosztály egész éves tevékenységét költségvetéstől beszámolóig jogszabályban meghatározott feladatok és a teljesülésükre előírt határidők behatárolják. A legfontosabb teendők és határidők az alábbiak. 1. Elkészíti a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal évi költségvetési beszámolóját és a évi gazdálkodás szöveges értékelését február Elkészíti a Hivatal évi elemi költségvetési tervét február Elkészíti a Hivatal évi költségvetési alapokmányát február A Hivatal évi költségvetésének ismeretében megvizsgálja a dologi kiadások csökkentésének lehetőségeit, szükség esetén javaslatot tesz újabb takarékossági intézkedések bevezetésére. 5. Gondoskodik az előírt adatszolgáltatások határidőben történő elkészítéséről, és a felügyeleti szervhez történő továbbításáról. ÖM utasításban meghatározottak szerint főkönyvi könyvelő, pénzügyi ügyintézők 6. Elkészíti a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal I. félévi költségvetési beszámolóját július 25., főkönyvi könyvelő 7. Elkészíti a negyedéves mérlegjelentéseket. negyedévet követő hónap 15. főkönyvi könyvelő, pénzügyi ügyintézők 8. Elkészíti a beruházási statisztikát. negyedévet követő hó 10. főkönyvi könyvelő

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal. 2005. évi. Munka-, Képzési- és Ellenőrzési terve

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal. 2005. évi. Munka-, Képzési- és Ellenőrzési terve Szám: 01-11/2005. Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2005. évi Munka-, Képzési- és Ellenőrzési terve Székesfehérvár, 2005. február 16. 2 A 2005. ÉVI MUNKATERV KIEMELT SZEMPONTJAI:... 3 A 2005. ÉVI MUNKATERV

Részletesebben

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal. 2006. évi. Munka-, Ellen%rzési - és Képzési-terve

Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal. 2006. évi. Munka-, Ellen%rzési - és Képzési-terve Szám: 01-9/2006. Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2006. évi Munka-, Ellen%rzési - és Képzési-terve Székesfehérvár, 2006. február 21. 2 Tartalomjegyzék A 2006. évi munkaterv kiemelt szempontjai:... 4

Részletesebben

2. A Szabályzatot, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal belsõ szabályzatait szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni.

2. A Szabályzatot, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal belsõ szabályzatait szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni. 2942 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2011. évi 19. szám I. Utasítások A közigazgatási és igazságügyi miniszter 27/2011. (III. 8.) KIM utasítása a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szervezeti és

Részletesebben

1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a Mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a Mellékletben foglaltak szerint határozom meg. 2362 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2011. évi 17. szám I. Utasítások A közigazgatási és igazságügyi miniszter 21/2011. (III. 4.) KIM utasítása a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 03-3/101-3/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K PREAMBULUM... 3 I. FEJEZET A POLGÁRMESTERI HIVATAL JOGÁLLÁSA... 3 II. FEJEZET

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Az V-83/271.368/2015. sz. határozat 1. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2015. június 15. napjától Záradék: Miskolc Megyei Jogú

Részletesebben

A pénzügyminiszter 1/2007. PM utasítása. az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A pénzügyminiszter 1/2007. PM utasítása. az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról A pénzügyminiszter 1/2007. PM utasítása az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. Munkaügyi Központ adatai... 3. 2. Jogállás, képviselet:...4. 3. Illetékességi területe...

Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. Munkaügyi Központ adatai... 3. 2. Jogállás, képviselet:...4. 3. Illetékességi területe... 1 2 3 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. Munkaügyi Központ adatai... 3 2. Jogállás, képviselet:.....4 3. Illetékességi területe....5 4. Bélyegző adatai... 5 II. ÜGYREND TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/55-2/2014. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2014. február 13-ai ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti

Részletesebben

04/725/2011. Beszámoló. A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal és a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2010. évi tevékenységéről

04/725/2011. Beszámoló. A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal és a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2010. évi tevékenységéről 04/725/2011 Beszámoló A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal és a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2010. évi tevékenységéről TARTALOMJEGYZÉK I. BESZÁMOLÓ A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI

Részletesebben

Szervezeti egységek feladatai. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke irányítása alatt álló szervezeti egységek és funkciók

Szervezeti egységek feladatai. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke irányítása alatt álló szervezeti egységek és funkciók 2. függelék Szervezeti egységek feladatai A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke irányítása alatt álló szervezeti egységek és funkciók 1. Az Elnökségi Kabinet (1) Az Elnökségi Kabinet (a továbbiakban:

Részletesebben

Makói Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata

Makói Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata Makói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Kihirdetve: 2014. február 1. Hatályos: 2014. február 1. 1 I. fejezet A Polgármesteri Hivatal alapítása, szervezeti adatai A Polgármesteri

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet a 43/2013. (II. 26.) határozathoz Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. Az Országos Meteorológiai Szolgálat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 3529

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. Az Országos Meteorológiai Szolgálat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 3529 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 9., szerda 20. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 27/2011. (III. 9.) HM utasítás a CMX 11 NATO válságkezelési gyakorlat

Részletesebben

23/2011. (VI. 30.) NGM utasítás. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

23/2011. (VI. 30.) NGM utasítás. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 23/2011. (VI. 30.) NGM utasítás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (egységes szerkezetben az azt módosító 18/2012. (VII. 30.) NGM utasítással 1, a 6/2013. (IV. 24.) NGM

Részletesebben

Előterjesztés. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 11-i ülésére

Előterjesztés. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 11-i ülésére Előterjesztés Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 11-i ülésére Ikt. sz.: Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (ügyrendje) Nagyvázsony

Részletesebben

Országos Tisztifőorvosi Hivatal szervezeti egységei és az egységek feladatai

Országos Tisztifőorvosi Hivatal szervezeti egységei és az egységek feladatai Közzétételi Szabályzat Melléklete I/2. adatok Országos Tisztifőorvosi Hivatal szervezeti egységei és az egységek feladatai Országos tisztifőorvos közvetlen irányítása alá tartozó egységek: a. Belső Ellenőrzési

Részletesebben

KESZTHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JOGI ÉS SZERVEZÉSI OSZTÁLY ÜGYREND (hatálybalépés napja: 2013. március 1.) egységes szerkezetben

KESZTHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JOGI ÉS SZERVEZÉSI OSZTÁLY ÜGYREND (hatálybalépés napja: 2013. március 1.) egységes szerkezetben Szám: 1/ /2013. KESZTHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JOGI ÉS SZERVEZÉSI OSZTÁLY ÜGYREND (hatálybalépés napja: 2013. március 1.) egységes szerkezetben Az osztály feladatellátásának illetékessége: Keszthely

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete polgármesteri hivatalt hozott létre az Önkormányzat

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 6345

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 6345 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. augusztus 16., csütörtök 36. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 25/2012. (VIII. 16.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 19394 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2013. évi 50. szám Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (X. 11.) EMMI utasítása az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 2. oldal, összesen: 99 Szervezeti és Működési Szabályzata

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 2. oldal, összesen: 99 Szervezeti és Működési Szabályzata 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 2. oldal, összesen: 99 14/2012. számú Igazgatósági paranccsal közzétett 3. oldal, összesen: 99 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...3 FÜGGELÉK...5 I. FEJEZET...6

Részletesebben

30/2013. (IX.10.) Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasítással kiadott

30/2013. (IX.10.) Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasítással kiadott 30/2013. (IX.10.) Polgármesteri-Jegyzői Együttes Utasítással kiadott Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1 Módosította

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KIVONAT Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. február 19-én 15.00 órakor tartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított* 444/2010. (XII.09.) számú önkormányzati.határozata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben