ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. I. rész. Általános rendelkezések. Hatályos: 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. I. rész. Általános rendelkezések. Hatályos: 2009."

Átírás

1 ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: augusztus 1-től OTP Bank Nyrt.

2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Általános Szerződési Feltételek... 4 II/A. Lakossági bankszámlák A szerződéskötésre vonatkozó általános rendelkezések A lakossági bankszámla feletti rendelkezés módja Természetes személyek azonosítása Általános rendelkezések a számlán bonyolítható forgalmakról Készpénzforgalom Lekötési megbízások Átutalási megbízás Csoportos beszedési megbízás (felhatalmazás) Azonnali beszedési megbízás... 9 II/B. Folyószámlahitel lakossági bankszámlákhoz A Folyószámlahitelekre vonatkozó általános rendelkezések Rendszeres jóváírások fedezete melletti Folyószámlahitel Rendszeres jóváírások fedezete melletti Folyószámlahitel összegének automatikus felülvizsgálata Folyószámlahitel lekötött betét fedezete mellett Kiegészítő biztosítási szolgáltatás III. A Lakossági számlákra és a Folyószámlahitelre vonatkozó közös rendelkezések Havi zárlati nap Számlakivonat Kamatok Díjak Számlavezetés során felmerülő tartozások rendezése A számlaszerződés megszüntetése Együttműködés, tájékoztatás, értesítések Egyéb rendelkezések IV. Záró rendelkezések

3 I. Bevezető rendelkezések 1. Az OTP Bank Nyrt. (továbbiakban: OTP Bank) az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet november 27. napján kelt, 983/1997/F. számú tevékenységi engedélyében foglalt felhatalmazása alapján jogosult természetes személyek részére lakossági forint- és devizaszámlát vezetni, lakossági számlához kapcsolódó hitelt nyújtani. 2. A lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről szóló Üzletszabályzat I. Általános rendelkezések című része (továbbiakban: Üzletszabályzat) tartalmazza a lakossági forint- és devizaszámlákra és a számlákhoz kapcsolódó Folyószámlahitelre vonatkozó általános szerződési feltételeket. A lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről szóló Üzletszabályzat II. része a jelenleg értékesített termékekre vonatkozó, a III. része a már nem értékesített termékekre vonatkozó speciális, a jelen Üzletszabályzatban leírtaktól eltérő, vagy itt nem szabályozott feltételeket tartalmazza. 3. Az OTP Bank és a Számlatulajdonos között létrejövő szerződés elválaszthatatlan részét képezik az egyedi szerződés mellett a mindenkor hatályos jelen Üzletszabályzatban, az Üzletszabályzat II-III részében (a jelenleg értékesített termékek esetében az I. és II. rész, a már nem értékesített termékek esetében az I. és III. rész), valamint a Lakossági bankszámlák és a Folyószámlahitel kamatairól és a Lakossági bankszámlák és a Folyószámlahitel díjairól szóló Hirdetményekben (továbbiakban: Hirdetmény) foglalt rendelkezések. 4. Az OTP Bank és a Számlatulajdonos közötti az Üzletszabályzat tárgyát képező jogviszony tartalmát az adott jogviszonyra vonatkozó - egyedi szerződés, - Hirdetmény - a Lakossági betétek kamata után fizetendő kamatadóról, - Hirdetmény - az OTP Banknál elhelyezett betétek biztosítási feltételeiről, - Hirdetmény - az OTP Bank Nyrt. lakossági ügyfelei részére teljesített fizetési megbízásokról, - Hirdetmény - a Lakossági bankszámlák és a Folyószámlahitel díjairól, - Hirdetmény a külföldi fizetőeszközök forgalmazásáról, - Hirdetmény a Lakossági bankszámla kivonatokról, - Hirdetmény - a Lakossági bankszámlák és a Folyószámlahitel kamatairól, - Üzletszabályzat - a Lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről, a jelenleg értékesített termékekre vonatkozó speciális rendelkezések részének (továbbiakban: Üzletszabályzat II. rész), illetve - Üzletszabályzat - a Lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről, a már nem értékesített termékekre vonatkozó speciális rendelkezések részének (továbbiakban: Üzletszabályzat III. rész), - a jelen Üzletszabályzat (A lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről szóló Üzletszabályzat I. Általános rendelkezések című része) - az OTP Bank Nyrt Általános Üzletszabályzata - Ügyfél tájékoztató a szokásos nyitvatartási rendtől eltérően üzemelő fiókok működéséről az OTP lakossági ügyfelei számára rendelkezései alapján kell megállapítani. A jogviszony tartalmának megállapítása során a fenti felsorolás egyben értelmezési sorrendet is jelent. Amennyiben az egyedi szerződés, vagy az adott ügyletre irányadó Hirdetmény rendelkezései eltérnek az Üzletszabályzat II. vagy III. rész rendelkezéseitől, akkor az egyedi szerződés, valamint a Hirdetmény rendelkezései alkalmazandók. Ha az Üzletszabályzat II. vagy III. részének rendelkezései eltérnek a jelen Üzletszabályzatban foglaltaktól, akkor az Üzletszabályzat II. illetőleg III. részében foglaltakat kell alkalmazni. Amennyiben valamely, az adott jogviszony részét képező kérdésre az egyedi szerződés nem tartalmaz rendelkezést, úgy az Üzletszabályzat II. vagy III. rész vonatkozó rendelkezése az irányadó. Ha az adott kérdésre az Üzletszabályzat II. vagy III. része sem tartalmaz rendelkezést, a jelen Üzletszabályzat rendelkezése irányadó, ennek hiányában pedig az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni. Az OTP Bank és a Számlatulajdonos közötti jogviszonyban a 4. pontban meghatározott dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról, a pénzforgalmi szolgáltatásról és az elektronikus fizetési eszközökről, a takarékbetétről szóló, valamint a Szerződés tárgyát képező jogviszonnyal összefüggő egyéb jogszabályok és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 5. Lakossági forintszámla, valamint Folyószámlahitel szolgáltatással az OTP Bank valamennyi fiókja, Lakossági devizaszámla vezetéssel az erre kijelölt OTP Bank egységek foglalkoznak. 6. Jelen Üzletszabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a május 1-től hatályos a Lakossági bankszámlákról, a Folyószámlahitelről és a külföldi fizetőeszközök forgalmazásáról szóló Üzletszabályzat részeit képező I. rész Általános rendelkezések II. rész november 19-e után kötött szerződésekre vonatkozó speciális rendelkezések III november 19-e előtt kötött szerződésekre vonatkozó speciális rendelkezések című Üzletszabályzatok február 19-től hatályos az OTP Profit betétről szóló Üzletszabályzat. 3

4 II. Általános Szerződési Feltételek II/A. Lakossági bankszámlák 1. A szerződéskötésre vonatkozó általános rendelkezések 1.1. A számlaszerződés alapján az OTP Bank kötelezettséget vállal arra, hogy a devizabelföldi vagy a 18. életévét betöltött devizakülföldi magánszemély Számlatulajdonos és a Társtulajdonos (továbbiakban: Számlatulajdonos) részére lakossági forint- és/vagy devizaszámlát (továbbiakban: számlát) nyit, melyen a Számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközöket (forintot és az OTP Bank által jegyzett külföldi pénznemekben valutát, csekket, illetve devizát) kezeli és nyilvántartja, azokon a pénzforgalmi jogszabályok előírásaira figyelemmel a készpénzforgalmi (kifizetési és befizetési), valamint az elszámolásforgalmi (átutalási és beszedési) megbízásokat teljesíti, valamint a Számlatulajdonost a számlája javára és terhére írt összegekről, valamint egyenlegéről értesíti A bankszámlaszerződés a Felek között határozatlan időtartamra jön létre A bankszámla szerződés megkötésének, módosításának feltétele, hogy a Számlatulajdonos személyazonosságát igazolja és a számla feletti rendelkezéshez szükséges aláírás mintáját megadja, az OTP Bank mindenkor hatályos Üzletszabályzatában és a Hirdetményben foglalt szerződési feltételeket az egyedi szerződés aláírásával maradéktalanul elfogadja, illetve forintszámlák esetén legalább egy forint alapú bankkártyát vagy számlakártyát igényeljen, ha másik lakossági forintszámlájához még nem rendelkezik forint alapú bankkártyával vagy számlakártyával Személyes jelenlét nélkül (külföldön tartózkodó, mozgáskorlátozott személyek esetén) is megnyitható a számla postai úton, vagy meghatalmazott útján is, de ekkor a számla feletti rendelkezésre jogosult(ak) személyi azonosító adatait, valamint aláírását a magyar külképviselettel, magyarországi közjegyzővel hitelesíttetni kell. A külföldön készült okiratokat az OTP Bank a hatályos jogszabályok ideértve a jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezményeket is szerint fogadja el. 2. A lakossági bankszámla feletti rendelkezés módja 2.1. A Számlatulajdonos számlája felett személyesen, vagy meghatalmazott útján a jogszabályban foglalt esetek kivételével szabadon rendelkezhet A számlának egy vagy több természetes személy tulajdonosa lehet. Több Számlatulajdonos esetén a tulajdonosokat a számlával kapcsolatban azonos jogok illetik meg, illetve azonos kötelezettségek terhelik. A Számlatulajdonosok a szerződésből folyó jogok és kötelezettségek tekintetében egyetemlegesen jogosultak és kötelezettek Eltérő rendelkezés hiányában a Számlatulajdonosok tulajdoni hányada egyenlő. A tulajdonosok a számla felett - az OTP Banknál bejelentett módon - külön-külön vagy együttesen rendelkezhetnek Külön-külön rendelkezés esetén valamennyi Számlatulajdonos egyetemlegesen, (bármelyikük a teljes betétösszeg felett, ideértve a megszüntetést, a levelezési cím és a kivonat elérési mód megváltoztatását is) jogosult a számla feletti rendelkezésre, a tulajdonosi kört azonban csak együttesen módosíthatják (pl. bevonnak vagy kizárnak más személyt a rendelkezési jog gyakorlásából) Együttes rendelkezés esetén a tulajdonosok csak együtt gyakorolhatják a számla feletti rendelkezési jogot szeptember 1-jétől együttes rendelkezésű számlát nyitni, illetve külön-külön rendelkezésű számlát együttes rendelkezésűvé átalakítani nem lehet Új lakossági forintszámlára történő átszerződés esetén a régi forintszámlához megadott rendelkezések, meghatalmazások, megbízások és bankkártyák - ellenkező rendelkezés hiányában - az átszerződést követően az új forintszámlához kapcsolódóan tovább élnek A Számlatulajdonos(ok) számla feletti rendelkezési jogosultságát az OTP Bank mindaddig hatályosnak tekinti, amíg a Számlatulajdonos a számla feletti rendelkezési jogban beállott változást az OTP Banknak írásban be nem jelenti, illetve amíg a Számlatulajdonos időközben beállott haláláról hitelt érdemlően tudomást nem szerez A Számlatulajdonos köteles a Társtulajdonos elhalálozásának tényét az OTP Banknak haladéktalanul bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő esetleges károkért az OTP Bankot felelősség nem terheli. Az elhunyt Számlatulajdonos tulajdoni hányadára amennyiben nem képezi a pont szerinti elhalálozás esetére szóló rendelkezés tárgyát a hagyatéki eljárás általános szabályai érvényesülnek. A túlélő Számlatulajdonos az elhalálozás napjától csak a saját tulajdoni hányada felett rendelkezhet A Számlatulajdonos elhalálozása esetén az OTP Bank a számlakövetelést a mindenkor érvényes jogszabályok szerint a hitelt érdemlően igazolt örökös(ök)nek, illetve a halál esetére megjelölt kedvezményezett(ek)nek fizeti ki/utalja át. 4

5 2.10. A Számlatulajdonos jogosult a számlájáról közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt és az OTP Bankhoz eljuttatott vagy az OTP Banknál személyesen megadott írásbeli nyilatkozatával elhalálozása esetére rendelkezni. Ebben az esetben a számla nem képezi hagyaték tárgyát, a rendelkezésben megjelölt kedvezményezett a hagyatéki eljárás lefolytatása nélkül rendelkezhet a számláról. A rendelkezésben kizárólag természetes személy jelölhető meg kedvezményezettként. Az évi LXIII. számú tv. előírása szerint a kedvezményezettről a 3.1. pontban foglalt személyazonosító adatokat a bank rendelkezésére kell bocsátani. A kedvezményezett elhalálozása esetére másik kedvezményezett (helyettes) nem jelölhető, de a Számlatulajdonos rendelkezését bármikor megváltoztathatja, vagy visszavonhatja A Számlatulajdonos a számlája felett meghatalmazott útján is rendelkezhet. Korlátozó rendelkezés hiányában az OTP Bank a meghatalmazást általános érvényű, visszavonásig érvényes állandó felhatalmazásnak tekinti. Az állandó vagy eseti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Közokiratba kell foglalni: az állandó meghatalmazást, ha a betétes az OTP Bank előtt nem jelenik meg személyesen; az Ft feletti eseti meghatalmazást, a meghatalmazást, ha a betétes aláírásának valódiságát illetően kétség merül fel. Az állandó meghatalmazás nem terjed ki a számla megszüntetésére, fedezet zárolására, hitelkeret és bankkártya igénylésére, a bankszámla adatainak és a levelezési cím megváltoztatására és további meghatalmazott állítására. Külön-külön rendelkezésű számlához a Számlatulajdonosok külön-külön is adhatnak meghatalmazást, együttes rendelkezés esetén erre csak együttes, egybehangzó nyilatkozattal jogosultak. A Számlatulajdonos (több Számlatulajdonos esetében bármely Számlatulajdonos) halála esetén a meghatalmazott számla feletti rendelkezési joga megszűnik. Külön-külön rendelkezésű számla esetén csak az elhunyt Számlatulajdonos által adott meghatalmazás veszti hatályát. A meghatalmazott köteles a meghatalmazó elhalálozásának tényét az OTP Banknak haladéktalanul bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő esetleges károkért az OTP Bankot felelősség nem terheli. Az OTP Bank a halál tényéről történő hitelt érdemlő tudomásszerzést követően a meghatalmazott rendelkezését nem teljesíti. 3. Természetes személyek azonosítása 3.1. Az OTP Bank a természetes személyekről - a személyazonosításra alkalmas okirat és a lakcímkártya alapján - az alábbi azonosító adatokat tartja nyilván: Belföldi természetes személyekről: családi és utónév, születési név/leánykori családi és utónév, lakcím, levelezési cím, születési hely és születési idő (év, hónap, nap), anyja neve, állampolgárság, személyazonosító okmány típusa, száma és betűjele, adóazonosító jel (ha jogszabályi előírás alapján az ügylethez annak használata kötelező), devizajogi státusz, statisztikai státusz, gazdasági szektor, aláírásminta. Az ügyfél egyéb adatainak (pl. munkahely, telefon, egyéb elérhetőség) megadása önkéntes, az ügyféllel történő kapcsolatfelvétel célját szolgálja Külföldi természetes személyekről: az előbbiekben felsorolt adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet év alatti természetes személyekről: az előbbiekben felsorolt adatokon felül a születési anyakönyvi kivonat, illetve a június 28-a előtt kötött szerződések esetén a diákigazolvány számát Személyes megjelenés esetén a természetes személy személyazonosságát az évi LXVI. törvény szerinti - alábbi személyazonosító okmányokkal igazolhatja: Belföldi természetes személyek: személyi igazolvány, vagy személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély Külföldi természetes személyek: az útlevél, vagy személyazonosító igazolvány (feltéve, hogy magyarországi tartózkodásra jogosít), vagy a Magyar Köztársaság rendészeti szerve által kiállított tartózkodási engedély Devizabelföldiséget a évi XCIII. tv. értelmében kizárólag személyi igazolvánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal, 14 éven aluli, illetve bevándorolt vagy letelepedett személyek esetében a személyazonosítóról kiadott hatósági igazolvánnyal lehet igazolni Az OTP Bank által kiállított bankkártyával az ügyfél bármely OTP Banknál vezetett lakossági bankszámlája feletti rendelkezési jogát igazolhatja Az OTP Bank az ügyfél aláírásmintáját szigorúbb ügyfél-azonosítás vagy kétség esetén ellenőrzi Az OTP Bank a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény szabályainak megfelelően az abban meghatározott esetekben és módon - elvégzi az ügyfél-átvilágítást. 5

6 3.6. A Számlatulajdonos a személyi azonosító okmányában vagy a benne szereplő OTP Bank által nyilvántartott adatokban bekövetkezett változásokról a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül köteles az OTP Bankot értesíteni. Az értesítési kötelezettség elmulasztásából eredő károkat a Számlatulajdonos viseli Az OTP Bank jogosult a Számlatulajdonos rendelkezésének teljesítését megtagadni, ha az ügyfél személyazonosságát nem sikerül kétséget kizáróan megállapítani, illetve ha az ügyfél megtagadja a 3.2. pontban foglalt azonosító okmányok bemutatását Az OTP Bank nem felel az olyan hamis vagy hamisított személyazonosításra szolgáló okirat, aláírás elfogadásából eredő károkért, melynek hamis vagy hamisított voltát gondos vizsgálattal sem lehet felismerni. 4. Általános rendelkezések a számlán bonyolítható forgalmakról 4.1. A Számlatulajdonos bankszámlájára vonatkozóan az alábbi megbízásokat adhatja: Készpénz befizetési és készpénz kifizetési (forint, valuta vagy csekk) megbízás (5.pont) Lekötési megbízás (6. pont) Átutalási megbízás (7. pont) Felhatalmazás csoportos beszedésre vagy azonnali beszedési megbízásra (8-9. pont) 4.2. Megbízások megadhatók: Bármelyik OTP Bank fiókban, a valuta vagy külföldi fizetőeszközre kiállított csekk forgalmazására vonatkozó megbízások az erre kijelölt OTP Bank fiókokban, a meghirdetett üzleti órák alatt, személyesen, Postai úton, OTPdirekt szolgáltatáson keresztül A megbízásnak a teljesítéséhez szükséges valamennyi adatot tartalmaznia kell A forint forgalmak bármelyik OTP Bank fiókban, a valuta forgalmak a valutaforgalmazással foglalkozó fiókokban bonyolíthatók Forint és valuta is befizethető, illetve kivehető a forint és deviza számlákról egyaránt. A forint és deviza számlák javára, illetve terhére forint, és - az OTP Bank által jegyzett - devizanemű átutalások indíthatók. Az OTP Bank az egyes forgalmaknál alkalmazott árfolyamokat a mindenkor érvényes Hirdetményben teszi közzé A megbízás annak teljesítése előtt vonható vissza. A visszavonásra a megbízás megadására vonatkozó követelmények az irányadóak Az OTP Bank a Számlatulajdonos megbízásait a teljesítéshez szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén teljesíti. Ahol a tranzakció költsége, díja, jutaléka azonnal esedékes, a fedezetvizsgálat a költséggel, díjjal, jutalékkal növelt összegre történik Amennyiben a megbízás maradéktalan teljesítéséhez a fedezet nem áll rendelkezésre, az OTP Bank a megbízást teljes egészében visszautasítja. Fedezethiány esetén a lekötött betét csak akkor kerül felhasználásra a megbízások teljesítésére, ha a Számlatulajdonos erre kellő időben, eseti írásbeli megbízást ad. A fedezethiány miatt nem teljesített megbízásokból eredő esetleges károkért az OTP Bank nem vállal felelősséget Az OTP Bank jogosult a saját tévedésén alapuló jóváírásokat, illetve terheléseket a Számlatulajdonos külön erre irányuló rendelkezése nélkül helyesbíteni. A helyesbítésről az ok megjelölésével értesítést küld a Számlatulajdonosnak A lakossági bankszámlákkal kapcsolatos pénzforgalmi megbízások teljesítésére vonatkozó részletes rendelkezéseket az Az OTP Bank Nyrt. lakossági ügyfelei részére teljesített fizetési megbízásokról szóló Hirdetmény tartalmazza. 5. Készpénzforgalom 5.1. Befizetés A bankszámlára be lehet fizetni: bankfiókban, bankkártyával ATM-en keresztül (forint), postán készpénz-átutalási megbízással és forint alapú bankkártyával (forint) A bankkártyával kezdeményezett befizetések feltétele a számlához kapcsolódó érvényes bankkártya Az OTP Bank készpénz-átutalási megbízás nyomtatványt csak a Számlatulajdonos kérésére ad ki, melynek gyártási költsége a Számlatulajdonost terheli Az ügyfélnek a befizetéskor meg kell adnia a célszámla számát, a befizetés valutanemét és a befizetés összegét. 6

7 Ha a befizető nem jogosult a számla felett rendelkezni és a számla számát nem ismeri, a befizetést az OTP Bank megtagadja. Ha a devizaszámlára nem a számlatulajdonos, vagy állandó meghatalmazottja fizet be, akkor csak a számlatulajdonos által már megnyitott devizanemű számlára lehet befizetni Kifizetés A kifizetés kezdeményezhető: bankfiókban, bankkártyával ATM-en keresztül (belföldön Ft és EUR, külföldön az adott ország fizetőeszköze vehető fel), postán bankkártya segítségével (forint) Az ügyfélnek a készpénzfelvételkor meg kell adnia, hogy mely számláról, mely valutanemben és mekkora összeget kíván felvenni A Számlatulajdonos bankkártyájával vagy a személyazonosító okmányával a számla egyenleg erejéig vehet fel személyesen a számláról készpénzt az OTP Bank fiókjaiban A bankkártyával végezhető tranzakciókat a mindenkor hatályos Betéti Kártya Üzletszabályzat tartalmazza. 6. Lekötési megbízások 6.1. A Számlatulajdonos látra szóló bankszámlája egyenlegét vagy annak egy részét meghatározott időre lekötheti. A lekötött betét nem része a látra szóló számla egyenlegének, így azt az OTP Bank a Számlatulajdonos rendelkezésének hiányában a számlaterhelések elvégzésere nem használhatja fel A választható futamidőket, a leköthető minimum összegeket, a pénznemet és a kamat mértékeket a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza A lekötött betét kamatozás szempontjából lehet: Fix kamatozású a kamat futamidő alatt nem változik, Változó kamatozású a kamat a futamidő alatt felfelé vagy lefelé is módosulhat A lekötött betét lejárat szerint lehet: Egyszeri lekötés a futamidő végén a betét és kamata visszavezetésre kerül a látra szóló számlára. Folyamatos lekötés a futamidő végén a betét az eredeti futamidővel automatikusan újra lekötésre kerül A lekötött betét összeg szerint lehet: Fix összegű a lekötés a Számlatulajdonos által meghatározott konkrét összegre szól. Kamattal növelt tőkelekötés a folyamatos lekötési megbízás esetén, a futamidő végén a megszolgált kamattal növelt összeg kerül automatikusan újra lekötésre. Egyenlegtől függő a lekötés összege a látra szóló számla egyenlegétől függően az alábbi lehet: - A látra szóló számla teljes napi záró egyenlegének lekötése, - A teljes napi egyenlegből meghatározott maximumig történő lekötés, - A teljes napi egyenleg meghatározott összeg felett történő lekötése, minimum összeg megadásával Betétlekötésre a Számlatulajdonos bármely előre mutató kezdő időponttal (értéknap) is adhat megbízást A lekötött betétekre meghatározott kamatfeltételek lekötött betétszámlánként értendők A lekötött betét után járó kamat elszámolása a futamidő végén történik ellenkező rendelkezés hiányában 6.9. Amennyiben a lejárat munkaszüneti napra esik, úgy a lekötött betét, illetve kamata az azt követő munkanapon vehető fel A futamidő alatt a lekötött betéthez újabb összeget hozzátenni vagy a lekötött betétből részösszeget felvenni nem lehet, ilyen esetben a lekötött betétet meg kell szüntetni. Az OTP Bank a lejárat előtt felvett összeg után a Hirdetményben közzétett kamatot téríti. A kamat jóváírása a kifizetés (visszavezetés) időpontjában történik Lekötési rendelkezés hiányában a számla egyenlege látra szólóan kamatozik Lekötési díj a lakossági bankszámlán történő betétlekötési megbízás teljesítésekor felszámított díj Speciális betétlekötési lehetőségek: OTP Profit betét a lekötött összeg után az OTP Bank egy fix alapkamatot és a betét mögött álló termék teljesítményétől függően plusz prémium kamatot térít. A futamidő egy betétgyűjtési és egy betétlekötési időszakból áll. A betétgyűjtési időszakra az OTP Bank fix kamatot térít, melyet az időszak végén a befizetett összeghez hozzáír (tőkésít) és ezt követően a betét kamatos kamattal kamatozik tovább. A betétlekötési időszakra térített kamat egy garantált, fix alapkamatból és egy változó prémium kamatból áll. 7

8 A betétgyűjtési és a betétlekötési időszak konkrét időpontját és időtartamát, az alap és prémium kamat mértékét és a mögöttes termék bemutatását, konkrét összetételét és teljesítményének kritériumait külön Hirdetmény tartalmazza. A betét lejárat előtti feltörése esetén az összeg az ügyfél látra szóló számlájára kerül átvezetésre. A betétlekötési időszak alatt történő betétfeltörés esetén az OTP Bank jogosult betétfeltörési díjat felszámítani. A feltörés esetén járó kamat és feltörési díj mértékét külön Hirdetmény tartalmazza. A betétfeltörési díj a Betétes látra szóló számláján kerül elszámolásra. Bónusz betét fix kamatozású, folyamatos lekötési megbízás, melyben a lekötött összeg után az OTP Bank egy fix alapkamatot és meghatározott feltétel teljesülése esetén az alapkamaton felül bónusz kamatot térít. A betét lekötési feltételeit, az alap és bónusz kamat mértékét és a bónusz kamat térítésének feltételeit külön Hirdetmény tartalmazza. Fokozódó betét fix kamatozású, folyamatos lekötési megbízás, melyben a lekötött összeg után az OTP Bank az eltelt idő függvényében egyre magasabb kamatot térít. A futamidő több azonos hosszúságú periódusból áll. A kamat az egyes periódusokban eltérő, az eltelt idő függvényében emelkedik. A lekötési időt nem kell előre meghatározni. A betét feltörése esetén kamat a betöltött teljes kamatperiódus(ok)ra jár. 7. Átutalási megbízás 7.1. Az átutalási megbízás során a Számlatulajdonos megbízza bankját, hogy számlájáról az általa meghatározott időpontban egy megadott összeget utaljon át egy másik számlára Az átutalások lehetnek Pénzmozgás jellege alapján: jóváírás a számla javára beérkező, a számla egyenlegét növelő összegek. terhelés a számla terhére kimenő, a számla egyenlegét csökkentő összegek. Pénzmozgás gyakorisága alapján: egyszeri az eseti átutalást egyszer, az ügyfél által megadott időpontban teljesíti a Bank, rendszeres a rendszeres átutalás teljesítése a számlatulajdonos által meghatározott összegben és gyakorisággal (pl. havonta, negyedévente, félévente, évente) történik. Pénzmozgás iránya alapján: belföldi vagy külföldi az átutalást indító számla és a célszámla azonos vagy különböző országban található, bankon belüli vagy kívüli az átutalást indító számla és a célszámla azonos vagy különböző bankban található Az átutalási megbízás megadható: A bankfiókban személyesen Postai úton (banki nyomtatványon vagy azzal megegyező tartalmú írásbeli nyilatkozattal) OTPdirekten keresztül 8. Csoportos beszedési megbízás (felhatalmazás) 8.1. A csoportos beszedési megbízásra adott felhatalmazással a Számlatulajdonos felhatalmazza az OTP Bankot, hogy a megbízásban szereplő szolgáltató által közölt díjakkal a számláját rendszeresen megterhelje Az OTP Bank a csoportos beszedési megbízást a szolgáltató díjközlése alapján, annak számlázási rendjéhez igazodva teljesíti. Az OTP Bank a Számlatulajdonos és a szolgáltató közötti alapjogviszonyt nem vizsgálja Csoportos beszedési megbízásra felhatalmazás megadható: az OTP Bank fiókjaiban, OTPdirekt telefonos vagy internetes szolgáltatáson keresztül, illetve a szolgáltatónál. A szolgáltatónál megadott megbízásokat a szolgáltató az OTP Bankhoz továbbítja A csoportos beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazás visszavonásig vagy lejáratig érvényes Ha a szolgáltató az OTP Banknál benyújtott megbízást visszautasítja, erről az OTP Bank a Számlatulajdonost értesíti A Számlatulajdonos a csoportos beszedési megbízás teljesítésére értékhatárt (limitet) jelölhet. A limitben meghatározott összeg felett az OTP Bank a megbízást akkor sem teljesíti, ha számlán a megfelelő fedezet rendelkezésre áll. A visszautasított díjat a Számlatulajdonosnak kell a szolgáltató felé rendezni. Ha a csoportos beszedési megbízáshoz 8

9 OTPdirekt beszedés Kontroll szolgáltatás kapcsolódik, a Számlatulajdonos a limit összegétől függetlenül - SMS-ben jóváhagyhatja vagy elutasíthatja a díj kiegyenlítését. 9. Azonnali beszedési megbízás 9.1. Az azonnali beszedési megbízás, más néven inkasszó, olyan fizetési mód, mely során a jogosult megbízza a számláját vezető bankot, hogy számlája javára, a kötelezett számlájának terhére egy meghatározott összeget szedjen be A beszedés iránt a jogosult bankja intézkedik. Az azonnali beszedési megbízás benyújtásáról a jogosult köteles értesíteni a kötelezettet Lakossági számla javára azonnali beszedési megbízást nyújthat be a Számlatulajdonos ha erre a kötelezettként megjelölt Számlatulajdonos felhatalmazást adott saját számlavezető bankjának, a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény (Vht.) 6. -a alapján pénzforgalmi számla terhére. ha a váltójogi előírások szerint a váltót váltóbeszedés céljából benyújtja Lakossági számla terhére azonnali beszedési megbízás nyújtható be amennyiben a Számlatulajdonos bejelenti a számlavezető fiókjának azoknak a Számlatulajdonosoknak a megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát, akik (amelyek) jogosultak a lakossági számlája terhére azonnali beszedési megbízást megállapodás (szerződés) vagy üzletszabályzat alapján benyújtani, a végrehajtóként eljáró szervek és személyek (bírósági végrehajtó vagy az adóhatóság) által a Vht. 82/A -a, vagy az Art a, illetve a Ket ának (1) bekezdése alapján. ha a váltójogi előírások szerint a váltót annak lejáratakor fizetés végett a jogosult hitelintézetén keresztül a kötelezett OTP banki számlavezető fiókjánál váltóbeszedésre irányuló azonnali beszedési megbízással benyújtják. II/B. Folyószámlahitel lakossági bankszámlákhoz 10. A Folyószámlahitelekre vonatkozó általános rendelkezések A Számlatulajdonos személyesen bármely OTP Bank fiókban, valamint a Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzatban foglaltak szerint, OTPdirekt szolgáltatások igénybevételével igényelhet folyószámlahitel-keretet Több Számlatulajdonos esetén bármelyik fél igényelhet folyószámlahitelt. A szerződés megkötésére azonban a Számlatulajdonosok csak együttesen jogosultak. Egy adott számlához egyidejűleg vagy rendszeres jóváírások fedezete, vagy lekötött betét fedezete melletti folyószámlahitel kapcsolódhat, a két típusú folyószámlahitel együttes igénybevételére nincs lehetőség A Számlatulajdonos és az OTP Bank megállapodnak abban, hogy a Bank a Számlatulajdonos részére a számlára érkező rendszeres jövedelem jóváírások, valamint a számlához kapcsolódó lekötött betét(ek) fedezete mellett folyószámlahitelkeretet tart rendelkezésre A folyószámlahitel-keret terhére és erejéig a Számlatulajdonos kölcsönt vehet igénybe, amennyiben számlájának (számlacsomag esetén forgalmazó számlájának) egyenlege pénzügyi műveletei teljesítéséhez nem elegendő. A kölcsön igénybevételére a folyószámlahitel mindenkor fennálló összege erejéig a Számlatulajdonos kifejezett írásbeli rendelkezése nélkül, automatikusan kerül sor Az igénybe vett kölcsönösszeg törlesztése a folyószámlán történő jóváírások erejéig és azok időpontjában automatikusan történik. Az igénybe vett kölcsönösszegek lejáratának időpontja a hitelkeret szerződés megszűnésének napja Az OTP Bank jogosult meghatározni a hitelkeret összegének minimumát és maximumát, melynek mindenkori értékét a Hirdetményben teszi közzé Az OTP Bank a hitelengedélyezést (igénylést, módosítást) követően hitelkeret beállítási jutalékot, a hitelkeret mindenkori igénybe nem vett összege után rendelkezésre tartási jutalékot, valamint az igénybe vett kölcsön összege után kamatot és kezelési költséget (együtt: teljes hiteldíj) számít fel. A hitelkeret beállítási jutalék, a rendelkezésre tartási jutalék, a kezelési költség és a kamat nagyságát, számításának módját a mindenkor hatályos Hirdetmény és a jelen Üzletszabályzat tartalmazza. A kamat, a kezelési költség és a rendelkezésre tartási jutalék havonta, a hónap zárlati napján, a hitelkeret beállítási jutalék a hitelkeret beállítását követően esedékes. Az OTP Bank az esedékessé vált hiteldíjat a számla (számlacsomag esetén a forgalmazó számla) terhére automatikusan számolja el. 9

10 10.8. Az OTP Bank jogosult a hitelkeret szerződésen alapuló esedékes követeléseit a Számlatulajdonos folyószámlájának egyenlege terhére a Számlatulajdonos erre vonatkozó külön felhatalmazása nélkül érvényesíteni Amennyiben az OTP Bank a hitelkeret szerződésen alapuló esedékes követeléseit a számla (számlacsomagba tartozó számlák) mindenkori pozitív egyenlege, illetve a hitelkeret összege nem fedezi, az OTP Bank az ily módon kiegyenlítetlenül maradt követelése után a mindenkori Hirdetményben közzétett a számla fedezetlensége esetére vonatkozó kamatot számítja fel A hitelkeret szerződés az aláírásától számított 1 éves határozott időtartamra szól. Amennyiben a lejáratot megelőzően legalább 15 nappal bármelyik szerződő fél a lejárat időpontjára a szerződést írásban nem mondja fel, a szerződés hatálya minden külön rendelkezés nélkül újabb egy egy évvel meghosszabbodik. Az OTP Bank a hitelkeret szerződést 30 napos, lekötött betét fedezete mellett engedélyezett hitelkeret esetén 15 napos felmondási idővel, indokolás nélkül jogosult felmondani Az OTP Bank jogosult a hitelkeret szerződést azonnali hatállyal felmondani/megszüntetni, amennyiben a hitelkeret szerződésen alapuló kölcsön és egyéb tartozások szerződésszerű kiegyenlítésére az OTP Bank írásbeli felszólítása ellenére nem kerül sor, valamint a Polgári Törvénykönyv ában foglalt esetekben A Számlatulajdonos jogosult a hitelkeret szerződést azonnali hatállyal felmondani/megszüntetni, amennyiben a hitelkeret szerződés alapján kölcsön és egyéb tartozása az OTP Bankkal szemben nem áll fenn, illetve ha ezen fizetési kötelezettsége a felmondással egyidejűleg maradéktalanul kiegyenlítésre kerül. 11. Rendszeres jóváírások fedezete melletti Folyószámlahitel Rendszeres jóváírások fedezete mellett folyószámlahitel az alábbi feltételek mellett igényelhető: megfelelő fizetőképesség és készség forintszámla szerződéses kapcsolat rendszeres jóváírás (munkabér, nyugdíj, egyéb jövedelem) otthoni vagy mobil telefonszám közül egy megadása kötelező, a munkahelyi adatok megadása kötelező (kivéve nyugdíjas Számlatulajdonos esetén). Az OTP Bank a kölcsönkérelem elbírálása során számítástechnikai eszközzel végrehajtott, automatizált adatfeldolgozás keretében a kölcsönigénylő jellemzőinek értékelését is elvégzi az elbíráláskor hatályban levő, ügyfélminősítésre, kockázatvállalásra és fedezet értékelésre vonatkozó belső szabályzatai előírásai szerint A folyószámlahitel a számlára (számlacsomag esetén a forgalmazó számlára) érkező rendszeres jövedelem-jóváírások együttes összege alapján kerül engedélyezésre. A hitelkeret mértéke a rendszeres jóváírás egyszerese: - minimum 3 havi jövedelem jóváírás után. Amennyiben a Számlatulajdonos meghatározott típusú bankszámla-szerződéssel rendelkezik és/vagy igénybe vesz más banki terméket, szolgáltatást, a hitelbírálat (melynek része a pontban meghatározott adatfeldolgozás) eredményétől függően, a rendszeres jóváírás kétszeresének, illetve háromszorosának megfelelő hitelkeret is engedélyezhető: Kétszeres jövedelem nagyságú hitelkeret engedélyezhető, amennyiben a számlára az igénylést megelőzően a) legalább 6 havi jövedelem jóváírás érkezett, vagy b) legalább 3 havi jövedelem jóváírás érkezett és a számla Lakossági Net, Prémium, Elektronikus vagy Aktív Számlacsomag vagy Privát banki szolgáltatás-csomag. Háromszoros jövedelem nagyságú hitelkeret engedélyezhető, amennyiben a számla konstrukciója Lakossági Tempó, Net, Prémium, Elektronikus vagy Aktív Számlacsomag, Lakossági Forint Folyószámla, Privát banki szolgáltatás csomag vagy Junior számla és a számlára az igénylést megelőzően a) legalább 3 havi jövedelem jóváírás érkezett és a számlához már kapcsolódik dombornyomott bankkártya, vagy b) legalább 3 havi jövedelem jóváírás érkezett és a számlán a megelőző 3 hónapban legalább 3 csoportos beszedési megbízás teljesült vagy c) legalább 3 havi jövedelem jóváírás érkezett és a számlatulajdonosok valamelyike rendelkezik OTP lakáshitellel vagy d) legalább 6 havi jövedelem jóváírás érkezett és a számla Lakossági Net, Prémium, Elektronikus vagy Aktív Számlacsomag vagy Privát banki szolgáltatás-csomag A Számlatulajdonos a hitelkeret igénylésekor nyilatkozik az általa igénybe venni kívánt hitelkeret nagyságáról, ami nem lehet nagyobb összeg, mint az utolsó három hónapban a számlájára érkezett jövedelem-jóváírások havi átlagának háromszorosa, de legfeljebb a Hirdetményben közzétett maximum. 10

11 11.4. Amennyiben a folyószámlahitel-keret szerződés megkötésekor a számlára még nem érkezik jövedelem-jóváírás, az OTP Bank a hitelkeret összegének beállításáról a felülvizsgálat (12.1. pont) alkalmával automatikusan gondoskodik. A hitelkeret beállítására akkor kerülhet sor, ha a felülvizsgálatot megelőző 3 hónapban a Számlatulajdonos lakossági bankszámlájára a mindenkor érvényes Hirdetményben feltüntetett minimum összegű rendszeres jövedelem jóváírás megérkezett. A hitelkeret nagyságának meghatározása a Folyószámlahitel keretszerződésben rögzítetteknek megfelelően történik A Számlatulajdonos folyószámlájára érkező rendszeres jövedelem átutalások összegének emelkedése esetén kezdeményezheti a hitelkeret összegének megemelését. 12. Rendszeres jóváírások fedezete melletti Folyószámlahitel összegének automatikus felülvizsgálata Felülvizsgálat: Az OTP Bank jogosult a kölcsönjogviszony időtartama alatt évente egy alkalommal ismételten megvizsgálni a Számlatulajdonos(ok) hitelképességét és teljesítőképességét a pont szerinti, a kölcsönkérelem elbírálása során alkalmazott eljárásnak megfelelően. Az OTP Bank jogosult a kölcsönjogviszony időtartama alatt havonta az adott számlára érkező jövedelem-jóváírások összegének változását, valamint a pontban meghatározott feltételek teljesülését vizsgálni A hitelképesség és teljesítőképesség vizsgálata, a pontban meghatározott feltételek vizsgálata, valamint a rendszeres jóváírások összegének módosulása az egyedi szerződésben a Számlatulajdonos által meghatározott felső határ figyelembevételével automatikusan módosítja a Folyószámlahitel engedélyezett összegét A Folyószámlahitel-keret automatikus növelésére (a havi számlazárás alkalmával) a Számlatulajdonos hitelképességének és teljesítőképességének figyelembevételével akkor kerülhet sor, ha a felülvizsgálatot megelőző 3 hónapban a lakossági bankszámlára érkezett rendszeres jóváírások növekedése Ft alatti hitelkereteknél minimum Ft-ot, Ft feletti hitelkereteknél minimum Ft-ot elérte. A Számlatulajdonos a hitelkeret igénylésekor nyilatkozik a számára a felülvizsgálatok alkalmával beállítható maximális keretszorzó, valamint hitelkeret nagyságáról, ami nem lehet nagyobb összeg, mint a Hirdetményben közzétett maximum érték. A hitelkeret összege havonta emelkedhet, de a keretösszeg felső határa minden esetben a Folyószámlahitel keretszerződésben rögzített összeg A Folyószámlahitel-keret automatikus csökkentésére, megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha a Számlatulajdonos a keretszerződés megkötéséhez szükséges a hitelbírálat időpontjában fennálló, a hitelbírálat alapjául szolgáló (11.1. és pontban meghatározott) előfeltételeket már nem tudja maradéktalanul teljesíteni, illetve ha szerződéses kötelezettségének nem vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, s ezáltal a hitelügylet fedezettsége csökken. Amennyiben a tárgyhavi felülvizsgálat alkalmával, a tárgyhóban rendelkezésre álló adatok alapján a hitelkeret összegében negatív változás következne be, az OTP Bank a várható csökkentésről a számlakivonatban előzetesen tájékoztatja a Számlatulajdonost. Amennyiben a hitelbírálat alapjául szolgáló feltételekben az értesítést követően változás nem történik, a következő havi zárás alkalmával a keretösszeg csökkentése, megszüntetése automatikusan megtörténik az aktuálisan rendelkezésre álló adatok figyelembevételével Az OTP Bank az automatikus hitelkeret csökkentés következtében felmerülő hitelkeret-túlhívás rendezésére, a Számlatulajdonos(ok) kérésére - az addigi számlahasználat felülvizsgálatának figyelembevételével a számla tulajdonosa(i)val a hitelkeret részletekben történő csökkentéséről szóló megállapodást köthet. Az OTP Bank jogosult a hitelkeret csökkentéséről szóló megállapodásra benyújtott igényt indoklás nélkül elutasítani. Amennyiben a Számlatulajdonos(ok) a megállapodásban rögzített feltételeket nem teljesíti(k), vagy a bank a benyújtott igényt elutasítja, úgy az OTP Bank a folyószámlahitel szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani és a követelés behajtása érdekében a szükséges jogi és egyéb intézkedéseket megtenni, valamint követelését a behajtási tevékenységet végző cég részére átadni A beállított keretösszegről az OTP Bank a számlakivonatban tájékoztatja a Számlatulajdonost. Amennyiben a Számlatulajdonos rendelkezik OTPdirekt szerződéshez kapcsolódóan SzámlaKontroll szolgáltatással, a hitelkeret összegében a havi felülvizsgálatok során történt változásról (a havi zárlati napot követő első munkanapon) SMS-ben tájékoztatást kap, az OTPdirekt Üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően. 13. Folyószámlahitel lekötött betét fedezete mellett Lekötött betét fedezete mellet folyószámlahitel az alábbi feltételek mellett igényelhető: megfelelő fizetőképesség és készség forintszámla szerződéses kapcsolat lekötött betét otthoni vagy mobil telefonszám közül egy megadása kötelező. 11

12 13.2. A Számlatulajdonos(ok) a lakossági számlához kapcsolódó lekötött betét fedezete mellett, az OTP Bank mindenkori Hirdetményében közzétett, a betétállományhoz viszonyított százalékos mértékének megfelelő összegéig igényelhet(ne)k folyószámlahitel-keretet. A Számlatulajdonos rendelkezésére álló hitelkeret összege (ezer forintra lefelé történő kerekítéssel) naponta automatikusan módosul olyan mértékben, amilyen mértékben a Számlatulajdonos lekötött betéte(i)nek összege megváltozik (az egyedi szerződésben meghatározott maximális, valamint a Hirdetményben meghatározott minimális hitelkeret figyelembevételével). A későbbiekben befizetett és lekötött összegek utáni hitelkeret növekményt a Számlatulajdonos a lekötési megbízást követő napon veheti első alkalommal igénybe Amennyiben a fedezetül szolgáló lekötött betét(ek) összege az OTP Bank hatályos Hirdetményében meghatározott legkisebb mértéket nem éri el, a hitelkeret rendelkezésre tartása automatikusan felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a lekötött, fedezetként szolgáló betétállomány a hivatkozott legkisebb mértékig feltöltésre nem kerül Amennyiben a felfüggesztés időpontjában a számla tartozást mutat beleértve a jelen hitelkeret terhére igénybevett és még fennálló kölcsöntartozás összegét is, a számla fedezetlensége esetén érvényesítendő kamat kerül felszámolásra, melynek nagyságát az OTP Bank mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a hitelügylet fedezetéül szolgáló lekötött betét(ek) kizárólag az OTP Bank követelései kiegyenlítésére szolgálnak, így a Számlatulajdonos kijelenti, hogy ezen fedezetül szolgáló betét(ek) minden olyan pertől, tehertől és igénytől mentes(ek), amely az OTP Bank kielégítési jogát sértené vagy korlátozná. Az OTP Bank a hitelkeret fedezetéül szolgáló betéte(ke)t zárolt követelésként kezeli Az igénybe vett kölcsönösszeg törlesztése a folyószámlán történő jóváírások erejéig és azok időpontjában, automatikusan történik. A lekötött betét(ek) lejárta, illetve lejárat előtti megszüntetése esetén a lekötött összegnek a látra szóló számlára történő átvezetése jóváírásnak minősül Az igénybe vett kölcsönösszeg a fedezetül szolgáló lekötött betét(ek) megszüntetésével (ideértve a lejáratkor, illetve a lejárat előtti rendelkezést, felvételt is), illetve legkésőbb a lekötött betétszerződés megszűnésével egyidejűleg esedékes. A lekötött betét(ek) részbeni, vagy teljes megszüntetése esetén az igénybevett kölcsön olyan összegben válik esedékessé, hogy a hitelkeretnek a fennmaradó lekötött és fedezetül szolgáló betétállományhoz viszonyított aktuális százalékos értékének megfeleljen. 14. Kiegészítő biztosítási szolgáltatás A Folyószámlahitelhez haláleseti kockázati biztosítás kapcsolódik, amely a Számlatulajdonos elhalálozása esetén a Folyószámlahitel szerződés alapján, a biztosítási esemény bekövetkezésekor fennálló Folyószámlahitel hiteldíjjal, költségekkel és előjegyzett hitelkamattal növelt összege, mely összeg megállapításánál figyelembe vételre kerül a biztosítási esemény bekövetkezéséig végrehajtott összes tranzakció, ideértve az esemény időpontjáig a számlán még nem könyvelt tételeket is. Társtulajdonos esetén a biztosítási összeg a számlaszerződésben meghatározott részesedési aránynak megfelelően kerül meghatározásra A biztosítás érvényesítésére vonatkozó eljárást a mindenkor érvényes Az OTP Lakossági Folyószámlahitel, az OTP Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön, a C-hitel, a Deviza alapú OTP Személyi Kölcsön, a Forint alapú OTP Személyi Kölcsön termékekhez kapcsolódó biztosítások feltételeiről szóló Hirdetmény tartalmazza. III. A Lakossági számlákra és a Folyószámlahitelre vonatkozó közös rendelkezések 15. Havi zárlati nap A havi zárlati nap: minden hónap 20. és 26. napja közé eső pénteki nap. Ha ez munkaszüneti nap, a havi zárlati nap az azt megelőző utolsó munkanap, ha a pénteket követő szombat munkanap, akkor a szombati banki munkanap a havi zárlati nap Két egymást követő zárlati nap közötti számlaforgalomról a számlakivonat ad tájékoztatást. 16. Számlakivonat Az OTP Bank a Számlatulajdonost a bankszámlája tételes forgalmáról számlakivonattal értesíti. A számlakivonat többek között - tartalmazza a tárgyévben / forgalmazás esetén a tárgyhónapban a számla javára érkező jóváírásokat, az átutalásokat, átvezetéseket, a teljesített és nem teljesített csoportos beszedési megbízásokat, a készpénzforgalom adatait, valamint a számlavezetéssel kapcsolatos díjakat, költségeket. A kivonatok tartalmi elemeinek részletes leírását a Lakossági bankszámlakivonatokról szóló Hirdetmény tartalmazza Az OTP Bank a Számlatulajdonosnak évente, illetve forgalmazás esetén havonta egy alkalommal küld postai úton számlakivonatot. Az OTP Bank a Számlatulajdonos(ok) OTP Bankhoz bejelentett levelezési címére küldi a számlakivonatot. Az OTP Bank az általa felszámított, bankszámlán terhelt számlázott díjtételekről a bankszámlakivonat részét képező gyűjtőszámlát ad. A gyűjtőszámla kibocsátására legkésőbb a havi zárlati naptól számított 15 napon belül kerül sor. 12

13 16.3. A Számlatulajdonos rendelkezhet a bankszámlakivonat visszatartásáról is. A visszatartott kivonat után a Hirdetményben meghatározott költséget számítja fel az OTP Bank A Számlatulajdonos számlakivonatát az OTP Bank honlapján is lekérheti o külön e célból adott rendelkezés esetén az OTPdirekt internetes szolgáltatás igénybevételével a mindenkor hatályos OTPdirekt Üzletszabályzatban foglaltak szerint, vagy o a bankszámlaszerződés ilyen irányú módosítása alapján a számlához kapcsolódó forintalapú bankkártya segítségével. Ilyen rendelkezések esetében az OTP Bank postai úton nem küld számlakivonatot. Az OTP Bank honlapján, illetve az internetes szolgáltatáson keresztül kinyomtatott számlakivonat hivatalos igazolásként nem használható fel. A Számlatulajdonos az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatáson keresztül, illetve személyesen kérheti a hiteles számlakivonat kiadását. Ez esetben a pont szerint a visszatartott számlakivonatra vonatkozó külön díj kerül felszámításra Az OTP Bank honlapjáról történő kivonatlekérdezés módját és feltételeit a szolgáltatás igénylésekor aláírt szerződésmódosítás tartalmazza. Amennyiben a számlatulajdonos több számlájához kapcsolódóan veszi igénybe a szolgáltatást, az SMS-ek fogadására csak egy mobiltelefonszámot adhat meg, illetve egyféle módon rendelkezhet a kivonat elkészültéről szóló SMS küldéséről vagy nem küldéséről. Amennyiben a Számlatulajdonos a kivonat lekérdezésre megadott telefonszámát módosítja, illetve a kivonat elkészültéről szóló SMS küldéséről a korábban megadottól eltérően rendelkezik, az valamennyi OTP Bank honlapról való kivonat lekérdezésben érintett számlája tekintetében érvényes lesz Több Számlatulajdonos esetében a Számlatulajdonosok a számlakivonat rendelkezésre bocsátását egyféle módon jogosultak igényelni. 17. Kamatok A kamatok mindenkori mértékét és feltételeit az OTP Bank állapítja meg Az OTP Bank a bankszámlán elhelyezett lekötetlen betétek után látra szóló, a lekötött betétek után a lekötésnek megfelelő betéti kamatot téríti Az OTP Bank a fix kamatozású betétek kamatát a hatálybelépést megelőző napon, a változó kamatozású betétek kamatát a hatálybalépést megelőző 15 nappal a bankfiókokban kifüggesztett Hirdetményben teszi közzé A számlán elhelyezett összegek a befizetés napjától a kifizetést megelőző napig kamatoznak A látra szóló kamat jóváírása évente egyszer, a decemberi zárlati napon, illetve a számla megszüntetésekor történik a látra szóló számlán. A lekötött betétek kamata a futamidő végén kerül jóváírásra A bankszámla napi záró egyenlege, a lekötött betétek után járó kamat megállapítása, valamint a szerződés alapján igénybe vett folyószámlahitel-keret, illetve a számla fedezetlenség esetén felszámított kamat megállapítása a tőke x % x mindenkori naptári napok K= x 100 képlet alapján történik A kamatszámítás szempontjából az OTP Bank fiókjánál teljesített be- és kifizetések esetén a befizetés, illetve a kifizetés napja, postai befizetések és más hitelintézettől, valamint a Magyar Nemzeti Banktól történő átutalás esetén az OTP Bankhoz történő beérkezés napja, az OTP Bank fiókjain kívül keletkezett kifizetések esetén az OTP Bank bankszámlájának terhelési napja az irányadó A megadott éves kamat mellett a Hirdetményben feltüntetésre kerül a betéti kamathoz tartozó egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM). Az EBKM az éves szinten elérhető betéti kamat maximumát jelzi. Az EBKM a különböző ajánlatok összehasonlítására, az ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál. Számítása során a pénzügyi intézménynek a kamaton túli kamatos kamatait is be kell számítania, ezért az ügylet tényleges kamatait mutatja százalékos formában. Az EBKM kiszámításához a következő képletet kell alkalmazni: ahol: n = a kamatfizetések száma, r = az EBKM századrésze, t i = a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma, (k+bv) i = az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege. 13

14 Az egységes betéti kamatláb mutató aktuális értékét az OTP Bank mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza Teljes hiteldíj mutató: az a belső kamatláb, amely mellett az ügyfél által visszafizetendő tőke és hiteldíj egyenlő az ügyfél által a hitel folyósításáig bezárólag a kölcsönnel kapcsolatban fizetett összes költséggel csökkentett hitelösszeggel. A teljes hiteldíj mutató a 3 hónapnál hosszabb lejáratú kölcsönök esetében irányadó. A teljes hiteldíj mutató a különböző ajánlatok összehasonlítására, az ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál. Számítása során a pénzügyi intézménynek a hitellel kapcsolatos kamaton túli egyéb költségeket is be kell számítania, ezért az ügylet tényleges terheit mutatja százalékos formában. A teljes hiteldíj mutató meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A teljes hiteldíj mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A teljes hiteldíj éves százalékban kifejezett összegének számításául szolgáló mutató az egy időpontban történő hitelfolyósítás esetén: m A K H = K=1 (1 + i ) t K ahol: H = kölcsön összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő költségekkel A K = a K-adik törlesztőrészlet összege m = a törlesztőrészletek száma t K = A K-adik törlesztőrészlet években, vagy töredék években kifejezett időpontja i = a teljes hiteldíj mutató századrésze. A teljes hiteldíj mutató aktuális értékét az OTP Bank mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza. A teljes hiteldíj mutató meghatározásánál az alábbi hiteldíjak kerültek figyelembe vételre: - kamat, - kezelési költség, - rendelkezésre tartási jutalék és - hitelkeret beállítási jutalék. A Folyószámlahitellel kapcsolatos THM százalékos mértékét tájékoztatás céljából a Hirdetmény tartalmazza. A Számlatulajdonos által igénybevett Folyószámlahitelre vonatkozó tényleges THM értéket a kölcsönszerződés egyedi része tartalmazza. 18. Díjak A számlával kapcsolatos szolgáltatásokért az OTP Bank mindenkor hatályos Hirdetményében megjelölt költségeket és díjakat számítja fel a számla pénznemében A szolgáltatások, tranzakciók költségei, díjai, jutalékai az alábbi időpontokban esedékesek: tárgyhavi zárlati napon: számlavezetési díj, csomagdíj (Amennyiben a tárgyhónapra vonatkozóan, forgalom hiányában nem készül számlakivonat, úgy a számlavezetési díj, csomagdíj előjegyzésre kerül, melynek terhelése a következő forgalom hónapjában, legkésőbb a tárgyév utolsó zárlati napján történik egy összegben) rendszeres átutalási megbízás, csoportos beszedési megbízás, limitfigyelés, folyószámlahitel kezelési költség, folyószámlahitel rendelkezésre tartási jutalék terhelési nap megjelölésével adott eseti átutalási megbízás bankfiókban [ha az átutalás napja, nem azonos a megbízás megadásának napjával (kivéve a VIBER átutalás)], postai kifizetési utalvánnyal történő rendszeres készpénz kifizetés tételdíj OTP Bank által folyósított lakossági hiteltörlesztés beszedése számlakivonat belföldre, számlakivonat külföldre, tranzakció dátumával azonnali beszedési megbízás, eseti átutalási megbízás, készpénz kifizetés, 14

15 konverziós költség, lekötési díj, feltörési díj szokásostól eltérő levelezés, számlatulajdonos nem szerződésszerű magatartásából adódó levelezés, sürgős átutalási megbízás bankfiókban, postai kifizetési utalvánnyal történő eseti készpénz kifizetés igénylés napján visszamenőleges forgalmi kimutatás, visszatartott kivonat, készpénz-átutalási megbízás gyártási költség, elhalálozási rendelkezés, társtulajdonos kapcsolás, igazolások kiadása, számla letiltása, összeg zárolása, Meghiúsult készpénzfelvétel napján előre megrendelt forint és/vagy valuta felvételének meghiúsulása miatti díj Magyar Posta Zrt. által felszámított díj elszámolásának napján postán nem az OTP Bank által gyártatott készpénz-átutalási megbízással kezdeményezett befizetés, postán belföldi postautalvánnyal kezdeményezett befizetés. Behajtási intézkedés indításakor tartozáskezelési díj Folyószámlahitel-keret beállításakor, Számlatulajdonos által igényelt hitelkeret módosításakor folyószámlahitel-keret beállítási jutalék tárgyhó első munkanapját követő hétvégén az OTP honlapról történő kivonatlekérdezés szolgáltatás keretében előző naptári hónap során küldött SMS-ek díja A bankszámlához/számlacsomaghoz kapcsolódó, a mindenkori Hirdetményben szereplő díjkedvezmények a díj elengedésével (fel nem számításával), illetve a díjtétel bankszámlán/számlacsomagon történt terhelését követő utólagos jóváírással kerülnek elszámolásra. Az OTP Bank által felszámított, az adott bankszámlára/számlacsomagra kedvezményesnek számító díj legkésőbb annak felszámítását követő hónap zárlati napjáig az eredetileg terhelt bankszámlán, illetve a számlacsomag pénzforgalom lebonyolítására szolgáló számláján kerül jóváírásra Bankkártya éves díj-kedvezmény esetében annak a mindenkori Hirdetmény szerint kedvezményes típusú - kártyának a felszámított éves díját írja utólag jóvá az OTP Bank, amelyiknek az éves díja az adott naptári éven belül óra/perc pontossággal először került terhelésre A számlavezetéssel kapcsolatos, az OTP Bank által megfizetett további díjakat, költségeket az OTP Bank áthárítja a Számlatulajdonosra. 19. Számlavezetés során felmerülő tartozások rendezése A Számlatulajdonos vállalja, hogy bankszámláján mindenkori megbízásai teljesítéséhez, valamint az OTP Bank jelen Üzletszabályzaton és a bankszámlaszerződésen alapuló követelései kiegyenlítéséhez szükséges pénzeszközt tart Amennyiben a Számlatulajdonos a tartozásait esedékességkor szerződésszerűen nem egyenlíti ki, az OTP Bank a tartozás teljesítéséig, a mindenkor hatályos Hirdetményében közzétett számlafedezetlenség esetére vonatkozó kamatot számítja fel. A számlafedezetlenségi kamat havonta a tárgyhavi zárlati napon kerül terhelésre a bankszámlán. Amennyiben erre a kamatra a számla egyenlege nem nyújt teljes egészében fedezetet, a meg nem fizetett kamattartozást az OTP Bank tőkésíti Amennyiben a Számlatulajdonos a tartozásait esedékességkor szerződésszerűen nem egyenlíti ki, az OTP Bank jogosult a behajtással kapcsolatos költségeit a Számlatulajdonosra hárítani. A díjtételeket a Hirdetmény Számlatulajdonos nem szerződésszerű magatartásából adódó levelezési és tartozáskezelési díj pontjai tartalmazzák. A tartozáskezelési díj terhelése akkor történik, ha az adott hónapban a tartozás behajtása érdekében az OTP Bank telefonhívást, illetve egyéb intézkedést (pl. beszedés) kezdeményez Az OTP Bank jogosult a számlaszerződésből és a folyószámlahitel szerződésből eredő esedékes követeléseit és előjegyzett költségeit bármely Számlatulajdonos külön felhatalmazása nélkül o a Számlatulajdonos/ok OTP Bank által vezetett bármely más számlakövetelése/i terhére (ideértve a lekötetlen és lekötött betéteit, valamint a számlacsomag egyéb számláin elhelyezett betéteit is) kielégíteni. o az óvadékba adott, jelen Üzletszabályzat alapján a bankszámlához kapcsolt összevont értékpapírszámlán vagy összevont értékpapírszámlákon jóváírt szabad rendelkezésű értékpapírjai és egyéb pénzügyi (befektetési) eszközei terhére az óvadékból közvetlenül kielégíteni. Az óvadékra és az abból történő kielégítésre egyebekben az OTP Bank mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata és különösen annak nemteljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 15

16 19.5. Az OTP Bank a számlavezetés során felmerülő tartozások rendezése érdekében a Számlatulajdonosokat az OTP Banknál bejelentett telefonszámokon megkeresheti. A Számlatulajdonosok egyetemleges kötelezettségvállalására tekintettel, az OTP Bank bármelyik félhez intézett jognyilatkozatai a jogügyletben részt vevő valamennyi Számlatulajdonos tekintetében hatályosak. 20. A számlaszerződés megszüntetése A Lakossági bankszámlán lévő követelés kimerülése, illetve a tartozás kiegyenlítése a számlaszerződést nem szünteti meg A szerződő felek bármelyike jogosult a számlaszerződést 30 napos határidővel, egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, indokolás nélkül felmondani. A rendes felmondási határidő közös megegyezéssel csökkenthető. A felek a szerződés alapján egymással kötelesek elszámolni Amennyiben a Számlatulajdonos a számlaszerződést felmondja, a felmondást az OTP Bank azonnali határidővel elfogadja, a felek a felmondáskor számolnak el. Az elszámolás keretében a számlán jóváírásra, illetve terhelésre kerülnek az előjegyzett kamatok és költségek, valamint a megkezdett hónapra vonatkozó számlavezetési/csomagdíj. A számlán az OTP Bank visszatartja az előjegyzett és zárolt, felmondás előtt kezdeményezett kártyatranzakciók összegét, és azok vélelmezett kártyahasználati díját, valamint a megkezdett hónapra vonatkozó, a megszüntetni kívánt számlához kapcsolódó OTPdirekt havi- és üzenet díjakat. Folyamatban lévő kártyareklamáció esetén, ha a Számlatulajdonos azonnali hatállyal fel kívánja mondani a szerződést, a Bank által előzetesen jóváírt összeget felek közötti elszámolás keretében vissza kell fizetnie. A reklamációs eljárás ha azt a kártyabirtokos nem vonja vissza tovább folytatódik, és annak eredményétől függően történik a kifizetés részére. Az OTP Bank a felmondás előtt kezdeményezett bankkártyás tranzakciók lekönyvelése érdekében a számlát legkésőbb a felmondást követő 30. napon zárja le, melyről a Számlatulajdonost az utolsó bankszámlakivonattal értesíti. A felmondás után beérkező jóváírásokat az OTP Bank az átutaló részére visszafordítja. Amennyiben a számla egyenlege megszüntetésekor nullától eltér, azt a bank a következő módon számolja el: o Ft, vagy annál nagyobb egyenleget a Bank a Számlatulajdonos levelezési címére postai kifizetési utalványon megküldi. o Ft alatti pozitív egyenleget, illetve külföldi levelezési cím esetén a teljes egyenleget a Bank leírja. o negatív összegű egyenleget a bank leírja, illetve a követelést engedményezi. A leírt pozitív, illetve negatív egyenleg bármely OTP bankfiókjában felvehető, illetve befizethető. A Bank jogosult a Számlatulajdonost későbbi bankfióki személyes megjelenése során - felszólítani a tartozásának rendezésére Az OTP Bank jogosult a bankszámlaszerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Számlatulajdonos szerződés szerinti esedékes és ki nem egyenlített fizetési kötelezettségeinek írásbeli felszólítás ellenére nem tesz eleget, vagy egyéb súlyos szerződésszegést követ el, így különösen ha a vállalt kötelezettségét megszegi. A Számlatulajdonos akkor jogosult a bankszámlaszerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az OTP Bank az Üzletszabályzatban foglaltaknak nem tesz eleget Amennyiben a bankszámlához kapcsolódóan az OTP Bank jogszabályon alapuló azonnali beszedési megbízást tart függőben, a számlafelmondásnál a sorba állítás utolsó napja után mondható fel a számla. Ha a Számlatulajdonos a lakossági bankszámlaszerződését felmondja, a rendezetlen megbízások teljesítési, illetve kötelező függőben tartási (sorba állítási) időtartamának lejártáig (pl. végrehajtási inkasszó) a számlát az OTP Bank nem szünteti meg A bankszámlaszerződés felmondással történő megszüntetése esetén a jelen Üzletszabályzatban hivatkozott külön szerződések melyek megkötésének feltétele a lakossági bankszámla szerződés fennállása volt - automatikusan egyidejűleg megszűnnek. Ha a Lakossági OTPdirekt szerződés egynél több számlát tartalmaz, úgy a vonatkozó Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat szerint a Bank az érintett számla elektronikus csatornán történő kezelési lehetőségét szünteti meg, az OTP direkt szerződés nem szűnik meg A Számlatulajdonos elhalálozása esetén ha a számlának csak az elhunyt volt a tulajdonosa - az OTP Bank a Számlatulajdonos visszavonásig érvényes csoportos beszedési és átutalási megbízásait a halált követő hónap végéig - a számlaegyenleg erejéig - változatlan feltételek mellett teljesíti. Amennyiben a Bank a halál tényéről annak bekövetkeztét követő hónap vége után szerez hitelt érdemlően tudomást és az elhalálozás időpontja után legalább 90 nap telt el, a csoportos beszedési és átutalási megbízások a hitelt érdemlő tudomásszerzéstől megszűntnek tekintendők. A megbízások teljesítését a számlakövetelés kimerülése is automatikusan megszünteti. Amennyiben a számlatulajdonos haláláról való hitelt érdemlő tudomásszerzéskor a számla egyenlege negatív (tartozást mutat), a Bank a számlára adott megbízásokat a hietelkeret terhére nem teljesíti A számla megszüntetése költségmentes. A számláról (a számlacsomag pénzforgalmat bonyolító számlájáról) történő készpénzfelvétel, illetve átutalás minden esetben ideértve a számlamegszüntetést is a Hirdetményben meghatározott költségek felszámítása mellett történik Lakossági bankszámla-szerződés megszűnését jelenti az adott bankszámláról történő átszerződés más bankszámlára, illetve számlacsomagra Két Számlatulajdonos nevére szóló számla esetében az átszerződéshez mindkét fél együttes rendelkezése szükséges. A számlához/számlacsomaghoz kapcsolódó megbízások a forintszámlán tovább élnek. Az igényelt Folyószámlahitel az átszerződéssel tovább él, a hitelkeret mértéke a forintszámlánál meghatározott mértékre kerül vissza-, illetve átállításra. A 16

17 megkötött OTPdirekt szerződés a forintszámlához kapcsolódóan tovább él. Az igényelt OTPdirekt szolgáltatások - a Számlatulajdonos ellenkező rendelkezése hiányában az átszerződést követően változatlanul megmaradnak. Az OTPdirekt szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjbeállítások a Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat szerint automatikusan átállításra kerülnek. 21. Együttműködés, tájékoztatás, értesítések Az OTP Bank és a Számlatulajdonos tartoznak a bankszámlaszerződés alapján fennálló szerződéses kapcsolatuk során együttműködni, ennek megfelelően minden olyan tényről, körülményről, esetleges változásról késedelem nélkül tájékoztatni egymást, mely a bankszámlaszerződés teljesítése tekintetében jelentőséggel bírhat Az OTP Bank a szerződéssel összefüggő értesítéseit, tájékoztatóit, felszólításait az ügyfelek szerződésben megjelölt levelezési címére küldi. Posta útján, az OTP Bank által ismert címre igazoltan megküldött küldeményeket a felek a kézbesítést követő 5. munkanapon kézbesítettnek tekintik. A postai levél OTP Bank általi elküldésének tényét az OTP Bank postakönyvével, feladójegyzékével vagy feladóvevénnyel igazolhatja. A küldemény kézbesítésének igazolására a tértivevény szolgálhat A Számlatulajdonosnak az értesítéseit, a számláját vezető OTP Bank fióknak kell megküldenie A számlatulajdonos az értesítések visszatartásáról is rendlelkezhet. Az értesítések visszatartására vonatkozó rendelkezés nem terjed ki az OTP Banknak a Számlatulajdonossal szembeni esetleges követeléséhez és a számlaszerződés felmondásához kapcsolódó levelezésre, valamint a Számlatulajdonos folyószámlája terhére beérkezett, illetve befogadott azonnali beszedési megbízásról történő értesítésre. A banki értesítések visszatartásából eredő minden jogkövetkezmény a Számlatulajdonost terheli Telefaxon megadott megbízásokat az OTP Bank a felek kifejezett megállapodása alapján, kizárólag a Számlatulajdonos felelősségére teljesíti, így az ebből eredő károkért minden felelősségét kizárja. 22. Egyéb rendelkezések Az OTP Bank jogosult a szerződésben foglalt szolgáltatás, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében, a Számlatulajdonos személyi adataira vonatkozó dokumentumokat és nyilatkozatokat bekérni. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes rendelkezéseket az OTP Bank Általános Üzletszabályzata tartalmazza A bankszámla szerződéses jogviszony időtartama alatt a Számlatulajdonos jogosult kezdeményezni a számlavezető fiók megváltoztatását: a bankszámla jogfolytonos átvezetését. Jogfolytonos átvezetés esetén a szerződés egyéb feltételei változatlanul hatályosak maradnak A Számlatulajdonos a Hirdetményben megjelölt költség megfizetése mellett a kérést megelőző öt évben végrehajtott egyedi ügyletekről kimutatást kérhet, melyet az OTP Bank legkésőbb 90 napon belül köteles a Számlatulajdonosnak írásban megküldeni Az OTP Bank jogosult ügyintézési díjat felszámítani minden olyan ügyfélkérésre történő tevékenység ellátása miatt, amely nem tartozik a szokásos ügymenet szerződés teljesítése - körébe, a fiók számára többlet munkával, kereséssel jár. (pl. utólagos igazolás kiadása megszűnt számláról, irattári kutatás és adatszolgáltatás, kimutatás készítése a betétkamatok változásáról stb.) A díj mértékét a Hirdetmény tartalmazza A lakossági számla az értékpapírszámlához kapcsolódóan a befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatások pénzforgalmának elszámolási számlájaként jelölhető meg. A forgalmak lebonyolításának feltételeit a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat tartalmazza A bankszámlán elhelyezett összegek és a kamat kifizetésére vonatkozó követelés nem évül el A bankszámlán elhelyezett pénzeszközök a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény (Vht.), az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) hatályos rendelkezései szerint vonhatók végrehajtás alá A bankszámlán elhelyezett pénzösszegek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló jogszabályban foglaltak szerint biztosítottak, melynek részletes szabályait külön Hirdetmény tartalmazza A számlán elhelyezett megtakarítások mentesek az adó alól. A megtakarítások örökléssel és ajándékozással történő megszerzése mentes továbbá az örökösödési és az ajándékozási illeték alól A számlán elhelyezett betétek kamata után a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján kell kamatadót fizetni, melynek részletes szabályait külön Hirdetmény tartalmazza. IV. Záró rendelkezések 1. Az OTP Bank jogosult a szerződést egyoldalúan módosítani, ha a) a Felek Üzletszabályzat hatálya alá tartozó jogviszonyára irányadó rendelkezést tartalmazó jogszabály, állami irányítás egyéb jogi eszköze, az Európai Unió jogi aktusa, bírósági vagy hatósági határozat vagy végzés, ajánlás vagy 17

18 iránymutatás, ezek hatósági vagy bírósági értelmezésének megváltozása, bevezetése, hatályba lépése, jogerőre emelkedése, hatályon kívül helyezése, vagy b) az OTP Bank tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a bankra kötelező egyéb szabályozók megváltozása, a hitelező közteher- (pl. adó-) fizetési kötelezettségének növekedése, a kötelező tartalékolási szabályok változása, vagy c) a bankközi hitelkamatok, a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, az összesített vagy szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói árindex, a pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, a tőke- és pénzpiaci kamatlábak változása, a hitelező bank által nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának változása, az FX SWAP és egyéb hozamgörbék egymáshoz képesti kedvezőtlen elmozdulása, az OTP Bank lekötött ügyfélbetétei kamatának emelkedése, az állampapírok hozamának, a befektetési hitelek, halasztott pénzügyi teljesítés és értékpapírkölcsön ügyletek kockázati tényezőinek, az ügylet elszámolásánál alkalmazott árfolyamoknak, az OTP Bank forrásköltségeinek, a Számlatulajdonosnak nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban az OTP Banknál felmerülő, harmadik személyek által meghatározott költségek igazolt változása, vagy d) a Számlatulajdonosért vállalt kockázat tényezőinek a jogszabály által előírt tartalmú banki ügyfélminősítési, fedezetértékelési és kockázatvállalási szabályzatoknak megfelelő változása, ideértve a Számlatulajdonos hitelképességének, a biztosítékok értékének változását is, valamint a folyószámlahitel termék kockázati tényezőinek, az OTP Bank kockázati kamatfelárának változása. indokolja. 2. A lakossági bankszámlára vonatkozó kamatot, díjat, és egyéb szerződési feltételeket csak akkor jogosult az OTP Bank egyoldalúan, a Számlatulajdonos számára kedvezőtlenül módosítani, ha a jelen Üzletszabályzat IV.1. pontjában az OTP Bank számára meghatározott feltételek, illetve körülmények megváltozása indokolttá teszi. Az OTP Bank a szerződés kamatot, díjat és egyéb szerződési feltételt érintő a Számlatulajdonos számára kedvezőtlen - módosítását a módosítás hatálybalépését legalább tizenöt nappal megelőzően a bankfiókokban kifüggesztett, valamint az OTP Bank honlapján megjelentetett Hirdetményben, és a kamatok esetében napilapokban is közzéteszi. A Számlatulajdonos, - ha a kamatmódosítást nem fogadja el jogosult a szerződést a módosítás hatálybalépéséig, 15 napos felmondási idővel felmondani. Amennyiben a felmondás oka a kamatmódosítás, az OTP Bank a felmondási idő alatt a módosítás előtti kamatot fizeti meg. Ha a Számlatulajdonos a közzétételtől a hatálybalépésig terjedő időtartam alatt észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, a módosítást részéről elfogadottnak kell tekinteni. 3. A folyószámlahitelre vonatkozó kamatot, díjat, költséget csak akkor jogosult az OTP Bank egyoldalúan, a Számlatulajdonos számára kedvezőtlenül módosítani, ha a jelen Üzletszabályzat IV.1. pontjában az OTP Bank számára meghatározott feltételek, illetve körülmények megváltozása indokolttá teszi. Az OTP Bank a folyószámlahitelre vonatkozó szerződés - kamatot, díjat, költséget érintő, - a Számlatulajdonos számára kedvezőtlen - módosítását a módosítás hatálybalépését legalább hatvan nappal megelőzően, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett, valamint az OTP Bank honlapján megjelentetett Hirdetmény útján teszi közzé. Ezen felül a változásról az OTP Bank a fenti határidő figyelembevételével a számlakivonatban is tájékoztatást ad. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a kamatot, díjat, költséget érintő változás, annak hatálybalépésének napjától kerül érvényesítésre. A Számlatulajdonos a kamatok, díjak, költségek mértékének számára kedvezőtlen módosítása esetén a módosítás hatálybalépése előtt jogosult a szerződés díjmentes felmondására, 15 napos határidővel. Ha a Számlatulajdonos a közzétételtől a hatálybalépésig terjedő időtartam alatt észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, a módosítást részéről elfogadottnak kell tekinteni. 4. Díj, költség automatikus módosulása 4.1. A szerződés alapján felszámított díjak, költségek beleértve a százalékos mértékben meghatározott díjak minimum és maximum értékét is minden évben a KSH által közzétett inflációs ráta mértékével módosulnak a közzétételt követő második hónap első napjától A Számlatulajdonosnak nyújtott szolgáltatás, ügylet, pénzügyi eszköz díjainak, költségének, a teljesítésben közreműködő harmadik személy általi megváltoztatása esetén módosulnak az OTP Bank által felszámított díjak és költségek (pl. postaköltség) a változás időpontjától Az OTP Bank jogosult üzletpolitikai okokból az automatikus díj és költségváltozástól eltérően az ügyfél számára kedvezőbb díj- és költségtételeket alkalmazni Az OTP Bank a módosulásról a Számlatulajdonost az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett Hirdetmény útján értesíti. 18

19 5. Nem minősül egyoldalú szerződés módosításnak, ha a Bank az Üzletszabályzat hatálya alá tartozó új szolgáltatásokat, pénzügyi eszközöket, ügyleteket vezet be, melyeket a Számlatulajdonos részére elérhetővé tesz és melyeket a Számlatulajdonos kifejezetten elfogad. 6. Az OTP Bank felhívja a Számlatulajdonos figyelmét arra, és fokozottan ajánlja, hogy kísérje folyamatosan figyelemmel az Üzletszabályzat és a szerződés egyéb feltételeinek módosításait és hatályos szövegét. 7. Az OTP Bank a Számlatulajdonossal felmerült jogvitát békés úton, egyezség útján kísérli meg elintézni. A jogvita egyezséggel történő rendezése hiányában az OTP Bank követelését bírósági út igénybevételével érvényesíti. 19

ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2010. június 11-étől OTP Bank Nyrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2010. június 11-étől OTP Bank Nyrt. ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2010. június 11-étől OTP Bank Nyrt. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Általános

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. III. rész. A már nem értékesített termékekre vonatkozó Speciális rendelkezések

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. III. rész. A már nem értékesített termékekre vonatkozó Speciális rendelkezések ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről III. rész A már nem értékesített termékekre vonatkozó Speciális rendelkezések Engedélyszám: 983/1997/F. ÁPTF határozat (1997. november

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. I. rész. Általános rendelkezések. Hatályos: 2011.

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. I. rész. Általános rendelkezések. Hatályos: 2011. ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2011. április 15-étől OTP Bank Nyrt. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Általános

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. IV. rész

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. IV. rész ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről IV. rész A már nem értékesített bankszámlákra vonatkozó Speciális rendelkezések (Lakossági Forint folyószámla, Lakossági Elektronikus

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Akció a munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeiről Érvényes: 2016.

HIRDETMÉNY. Akció a munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeiről Érvényes: 2016. Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését és az azon bonyolított forgalmazást érintő

Részletesebben

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz, a Lakossági Munkáltatói Bázis Számlára és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról, a Folyószámlahitelről és a külföldi fizetőeszközök forgalmazásáról. III. rész

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról, a Folyószámlahitelről és a külföldi fizetőeszközök forgalmazásáról. III. rész ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról, a Folyószámlahitelről és a külföldi fizetőeszközök forgalmazásáról III. rész A 2007. november 19-ét megelőzően kötött szerződésekre vonatkozó speciális rendelkezések

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től I. AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. A meghatározott aktivitási feltételek teljesítése 2. A meghatározott típusú bankszámla szerződéses kapcsolat a)

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: március 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: március 1-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése, fix

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét Éves

Részletesebben

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról Közzététel: 2015. július 21. Hatályba lépés: 2015. augusztus 12. HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról A Hirdetmény hatálya az Vállalkozói

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói

Hirdetmény Akciók kondíciói Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról Közzététel: 2015. április 30. Hatályba lépés: 2015. május 18. HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról A Hirdetmény hatálya az Vállalkozói

Részletesebben

Forint folyószámla Tempó számla. Alap számla. 40.000 Ft 1.500.000 Ft 2 2.000.000 Ft 2 feltétele 7

Forint folyószámla Tempó számla. Alap számla. 40.000 Ft 1.500.000 Ft 2 2.000.000 Ft 2 feltétele 7 a Lakossági Folyóhitel kamatairól, valamint díj- és A hivatkozások jelen Hirdetmény utolsó oldalán találhatóak meg. A díjtételek legalacsonyabb és legmagasabb mértéke az alábbi formában kerül feltüntetésre:

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2013. november 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét Éves

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét kamat

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a munkáltatói Arany ajánlatról. Érvényes: 2015. július 22-től

HIRDETMÉNY. a munkáltatói Arany ajánlatról. Érvényes: 2015. július 22-től Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

1. Havidíj. OTP BANK Nyrt.

1. Havidíj. OTP BANK Nyrt. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő Fél által igénybe vett szolgáltatások

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012.

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012. KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2012. március 23-tól 2012. március 23-án vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT FOLYÓSZÁMLAHITEL

ÜZLETSZABÁLYZAT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről FOLYÓSZÁMLAHITEL OTP Bank Nyrt. Közzététel dátuma: 2015. július 1. Hatályba lépés dátuma: 2015. július 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről. IV. Nem értékesített bankszámlák és betétek

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről. IV. Nem értékesített bankszámlák és betétek ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről IV. Nem értékesített bankszámlák és betétek Lakossági Forint folyószámla, Lakossági Elektronikus számlacsomag, Lakossági

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Ajándék betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Ajándék betét

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10.

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10. 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1/6 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: szeptember 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: szeptember 1-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y a vállalkozók, vállalkozások, egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámla vezetésének, betétek elhelyezésének feltételeiről Érvényes: 2015. december 18.-től

Részletesebben

I. MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

I. MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon szakszervezeti tag ügyfelek által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a szakszervezete és az OTP Bank Nyrt. között érvényes

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Érvényes: 2015. augusztus 24. napjától Az itt feltűntetett OBA logó arról ad tájékoztatást,

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről. IV. Nem értékesített bankszámlák és betétek

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről. IV. Nem értékesített bankszámlák és betétek ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről IV. Nem értékesített bankszámlák és betétek Lakossági Forint folyószámla, Lakossági Elektronikus számlacsomag, Lakossági

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2017.05.01. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról II. Lakossági számlához kapcsolódó díjak, jutalékok JUTALÉK MÉRTÉKE Alap számla Elektronikus Internetbank + SMS szolgáltatás + 1 db MC Standard főkártya)* Aktív számla¹ Prémium számla¹ Aranykor számla²

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. I. rész. Általános rendelkezések. Hatályos: 2010. április 6-ától. OTP Bank Nyrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. I. rész. Általános rendelkezések. Hatályos: 2010. április 6-ától. OTP Bank Nyrt. ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2010. április 6-ától OTP Bank Nyrt. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Általános

Részletesebben

URBIS számlavezetési Rendszerben kezelt külföldi és belföldi illetőségű ÜGYFELEK Lakossági bankszámláinak kondíciói

URBIS számlavezetési Rendszerben kezelt külföldi és belföldi illetőségű ÜGYFELEK Lakossági bankszámláinak kondíciói URBIS számlavezetési Rendszerben kezelt külföldi és belföldi illetőségű ÜGYFELEK Lakossági bankszámláinak kondíciói Közzététel: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 1től A pénzforgalmi szolgáltatás

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak

Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak 1/d.sz. melléklet Érvényes: 215. április 1. Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak Induló betét minimális összege Számlanyítási díj Meghatalmazott, kedvezményezett bejelentése törlése,

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon szakszervezeti tag ügyfelek által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a szakszervezete és az OTP Bank Nyrt. között érvényes

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az Elektronikus Számla egyenlege után az OTP Bank Rt. az alábbi sávok alapján térít napi kamatot:

HIRDETMÉNY. Az Elektronikus Számla egyenlege után az OTP Bank Rt. az alábbi sávok alapján térít napi kamatot: HIRDETMÉNY AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLACSOMAG KAMATAIRÓL, DÍJAIRÓL ÉS KÖLTSÉGEIRŐL Hatályos: az I.1.2. pont tekintetében 2005.október 8-tól, a III.3.2 és a III.3.9 pontok tekintetében 2005. október 15-től I.

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT FOLYÓSZÁMLAHITEL

ÜZLETSZABÁLYZAT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről FOLYÓSZÁMLAHITEL OTP Bank Nyrt. Közzététel dátuma: 2015. március 30. Hatályba lépés dátuma: 2015. március 30. Tartalomjegyzék

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 A hirdetmény módosítás oka: Bank@Work Komfort számlacsomag neve Komfort számlacsomagra, a Bank@Work Prémium számlacsomag neve Prémium számlacsomagra módosul.

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói 1/7 Hirdetmény Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! Fókusz Takarékszövetkezet Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1. Vállalkozói számlavezetés 2/7 Éves betét kamatláb % EBKM %

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: december 12-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: december 12-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT 4,5-es betét, 2 hónapra Akció ideje GRÁNIT 4,5-es betét 2014.08.08-tól

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.04.15 től. I. Kamatmértékek:

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.04.15 től. I. Kamatmértékek: H I R D E T M É N Y Vállalkozók, kisvállalkozók és egyéb szervezetek részére vezetett bankszámlák kamat -, jutalék és költségkondícióiról, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2016.06.01. Takarékszelvény kamatok esetében

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT 4,5-es betét, 2 hónapra Akció ideje GRÁNIT 4,5-es betét 2014.08.08-tól

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.03.23. és 7/2010. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 04. 27-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK BANKSZÁMLÁK, BETÉTI BANKKÁRTYÁK, HITELKÁRTYÁK UNICREDIT DUPLA SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK (2008.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI Lakosság és

Részletesebben

Prémium számla Prémium Plusz számla Hitelkeret / túlhívás 12 min. 45.000 Ft 1. Forint folyószámla Tempó számla. Alap számla. díjmentes díjmentes

Prémium számla Prémium Plusz számla Hitelkeret / túlhívás 12 min. 45.000 Ft 1. Forint folyószámla Tempó számla. Alap számla. díjmentes díjmentes A hivatkozások jelen Hirdetmény utolsó oldalán találhatóak meg. A díjtételek legalacsonyabb és legmagasabb mértéke az alábbi formában kerül feltüntetésre: ( / ). Lakossági folyóhitel az alábbi lakossági

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

A lakossági bankkártyákkal kapcsolatos egyéb díjakat a Lakossági forint betétek, forint számlavezetés, bankkártya és egyéb szolgáltatások kondíciói

A lakossági bankkártyákkal kapcsolatos egyéb díjakat a Lakossági forint betétek, forint számlavezetés, bankkártya és egyéb szolgáltatások kondíciói 1/11 Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói 1/2012.09.24. számú Eszköz - Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2012.10.01-től 2/11 Már nem igényelhető,

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: szeptember 30-tól visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: szeptember 30-tól visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2016. szeptember 30-tól visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. június 15-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. június 15-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. június 15-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. április 01-től, visszavonásig

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. április 01-től, visszavonásig P A S S Z I V Ü z l e t á g i k o n d í c i ó k (forint ügyletekhez) Hirdetménye Vállalkozók, kis- és magánvállalkozók, egyéb szervezetek részére vezetett pénzforgalmi számlák kamat, jutalék és költség

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: november 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: november 1-től I. Az igénybevétel feltételei A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. Az aktivitási feltételhez kötött Bizalom ajánlatok esetében a meghatározott aktivitási feltételek teljesítése. 2.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete 1. Általános rendelkezések Top Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

Hirdetmény kivonat a Citibanktól átvett lakossági ügyfelek betéti termékeire vonatkozóan

Hirdetmény kivonat a Citibanktól átvett lakossági ügyfelek betéti termékeire vonatkozóan Hirdetmény kivonat a Citibanktól átvett lakossági ügyfelek betéti termékeire vonatkozóan Hatályos: 2017. február 4-től Tartalmazza a Citibank lakossági állomány átruházása során átvett, továbbiakban nem

Részletesebben

Személyi jellegű hitelek

Személyi jellegű hitelek BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM Személyi jellegű hitelek HATÁLYOS 2017.01.16-tól visszavonásig Személyi jellegű hitelek A személyi kölcsönt mindennapi használati tárgyakra,

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának 46/2006. 2006. augusztus 24. felhatalmazása alapján, 2006.szeptember 1-től

Részletesebben

Takarék Lakossági Bankszámla

Takarék Lakossági Bankszámla Jutalékok és díjak: HIRDETMÉNY Érvényes: 2015. 10. 19-től a Hartai Takarékszövetkezet számlavezetéssel összefüggő szolgáltatásaiért felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről, valamint

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a től érvényes kondícióiról szerződött ( + szerződött Számlafenntartással kapcsolatos díjak Számla nyitási díjak 100 Számlavezetési díjak/hó* Számlavezetési díj esetén 10 Internetbank esetén 25 25 Számlavezetési díj + Internetbank

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Egyedi Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig 1. Általános rendelkezések A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

Az együttműködés keretében az OTP Bank Nyrt. az alábbi munkáltatói bankszámlák, számlacsomagok igénybevételére biztosít lehetőséget:

Az együttműködés keretében az OTP Bank Nyrt. az alábbi munkáltatói bankszámlák, számlacsomagok igénybevételére biztosít lehetőséget: Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: július 3-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: július 3-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. július 3-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben