ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. I. rész. Általános rendelkezések. Hatályos: 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. I. rész. Általános rendelkezések. Hatályos: 2009."

Átírás

1 ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: augusztus 1-től OTP Bank Nyrt.

2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Általános Szerződési Feltételek... 4 II/A. Lakossági bankszámlák A szerződéskötésre vonatkozó általános rendelkezések A lakossági bankszámla feletti rendelkezés módja Természetes személyek azonosítása Általános rendelkezések a számlán bonyolítható forgalmakról Készpénzforgalom Lekötési megbízások Átutalási megbízás Csoportos beszedési megbízás (felhatalmazás) Azonnali beszedési megbízás... 9 II/B. Folyószámlahitel lakossági bankszámlákhoz A Folyószámlahitelekre vonatkozó általános rendelkezések Rendszeres jóváírások fedezete melletti Folyószámlahitel Rendszeres jóváírások fedezete melletti Folyószámlahitel összegének automatikus felülvizsgálata Folyószámlahitel lekötött betét fedezete mellett Kiegészítő biztosítási szolgáltatás III. A Lakossági számlákra és a Folyószámlahitelre vonatkozó közös rendelkezések Havi zárlati nap Számlakivonat Kamatok Díjak Számlavezetés során felmerülő tartozások rendezése A számlaszerződés megszüntetése Együttműködés, tájékoztatás, értesítések Egyéb rendelkezések IV. Záró rendelkezések

3 I. Bevezető rendelkezések 1. Az OTP Bank Nyrt. (továbbiakban: OTP Bank) az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet november 27. napján kelt, 983/1997/F. számú tevékenységi engedélyében foglalt felhatalmazása alapján jogosult természetes személyek részére lakossági forint- és devizaszámlát vezetni, lakossági számlához kapcsolódó hitelt nyújtani. 2. A lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről szóló Üzletszabályzat I. Általános rendelkezések című része (továbbiakban: Üzletszabályzat) tartalmazza a lakossági forint- és devizaszámlákra és a számlákhoz kapcsolódó Folyószámlahitelre vonatkozó általános szerződési feltételeket. A lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről szóló Üzletszabályzat II. része a jelenleg értékesített termékekre vonatkozó, a III. része a már nem értékesített termékekre vonatkozó speciális, a jelen Üzletszabályzatban leírtaktól eltérő, vagy itt nem szabályozott feltételeket tartalmazza. 3. Az OTP Bank és a Számlatulajdonos között létrejövő szerződés elválaszthatatlan részét képezik az egyedi szerződés mellett a mindenkor hatályos jelen Üzletszabályzatban, az Üzletszabályzat II-III részében (a jelenleg értékesített termékek esetében az I. és II. rész, a már nem értékesített termékek esetében az I. és III. rész), valamint a Lakossági bankszámlák és a Folyószámlahitel kamatairól és a Lakossági bankszámlák és a Folyószámlahitel díjairól szóló Hirdetményekben (továbbiakban: Hirdetmény) foglalt rendelkezések. 4. Az OTP Bank és a Számlatulajdonos közötti az Üzletszabályzat tárgyát képező jogviszony tartalmát az adott jogviszonyra vonatkozó - egyedi szerződés, - Hirdetmény - a Lakossági betétek kamata után fizetendő kamatadóról, - Hirdetmény - az OTP Banknál elhelyezett betétek biztosítási feltételeiről, - Hirdetmény - az OTP Bank Nyrt. lakossági ügyfelei részére teljesített fizetési megbízásokról, - Hirdetmény - a Lakossági bankszámlák és a Folyószámlahitel díjairól, - Hirdetmény a külföldi fizetőeszközök forgalmazásáról, - Hirdetmény a Lakossági bankszámla kivonatokról, - Hirdetmény - a Lakossági bankszámlák és a Folyószámlahitel kamatairól, - Üzletszabályzat - a Lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről, a jelenleg értékesített termékekre vonatkozó speciális rendelkezések részének (továbbiakban: Üzletszabályzat II. rész), illetve - Üzletszabályzat - a Lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről, a már nem értékesített termékekre vonatkozó speciális rendelkezések részének (továbbiakban: Üzletszabályzat III. rész), - a jelen Üzletszabályzat (A lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről szóló Üzletszabályzat I. Általános rendelkezések című része) - az OTP Bank Nyrt Általános Üzletszabályzata - Ügyfél tájékoztató a szokásos nyitvatartási rendtől eltérően üzemelő fiókok működéséről az OTP lakossági ügyfelei számára rendelkezései alapján kell megállapítani. A jogviszony tartalmának megállapítása során a fenti felsorolás egyben értelmezési sorrendet is jelent. Amennyiben az egyedi szerződés, vagy az adott ügyletre irányadó Hirdetmény rendelkezései eltérnek az Üzletszabályzat II. vagy III. rész rendelkezéseitől, akkor az egyedi szerződés, valamint a Hirdetmény rendelkezései alkalmazandók. Ha az Üzletszabályzat II. vagy III. részének rendelkezései eltérnek a jelen Üzletszabályzatban foglaltaktól, akkor az Üzletszabályzat II. illetőleg III. részében foglaltakat kell alkalmazni. Amennyiben valamely, az adott jogviszony részét képező kérdésre az egyedi szerződés nem tartalmaz rendelkezést, úgy az Üzletszabályzat II. vagy III. rész vonatkozó rendelkezése az irányadó. Ha az adott kérdésre az Üzletszabályzat II. vagy III. része sem tartalmaz rendelkezést, a jelen Üzletszabályzat rendelkezése irányadó, ennek hiányában pedig az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni. Az OTP Bank és a Számlatulajdonos közötti jogviszonyban a 4. pontban meghatározott dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról, a pénzforgalmi szolgáltatásról és az elektronikus fizetési eszközökről, a takarékbetétről szóló, valamint a Szerződés tárgyát képező jogviszonnyal összefüggő egyéb jogszabályok és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 5. Lakossági forintszámla, valamint Folyószámlahitel szolgáltatással az OTP Bank valamennyi fiókja, Lakossági devizaszámla vezetéssel az erre kijelölt OTP Bank egységek foglalkoznak. 6. Jelen Üzletszabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a május 1-től hatályos a Lakossági bankszámlákról, a Folyószámlahitelről és a külföldi fizetőeszközök forgalmazásáról szóló Üzletszabályzat részeit képező I. rész Általános rendelkezések II. rész november 19-e után kötött szerződésekre vonatkozó speciális rendelkezések III november 19-e előtt kötött szerződésekre vonatkozó speciális rendelkezések című Üzletszabályzatok február 19-től hatályos az OTP Profit betétről szóló Üzletszabályzat. 3

4 II. Általános Szerződési Feltételek II/A. Lakossági bankszámlák 1. A szerződéskötésre vonatkozó általános rendelkezések 1.1. A számlaszerződés alapján az OTP Bank kötelezettséget vállal arra, hogy a devizabelföldi vagy a 18. életévét betöltött devizakülföldi magánszemély Számlatulajdonos és a Társtulajdonos (továbbiakban: Számlatulajdonos) részére lakossági forint- és/vagy devizaszámlát (továbbiakban: számlát) nyit, melyen a Számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközöket (forintot és az OTP Bank által jegyzett külföldi pénznemekben valutát, csekket, illetve devizát) kezeli és nyilvántartja, azokon a pénzforgalmi jogszabályok előírásaira figyelemmel a készpénzforgalmi (kifizetési és befizetési), valamint az elszámolásforgalmi (átutalási és beszedési) megbízásokat teljesíti, valamint a Számlatulajdonost a számlája javára és terhére írt összegekről, valamint egyenlegéről értesíti A bankszámlaszerződés a Felek között határozatlan időtartamra jön létre A bankszámla szerződés megkötésének, módosításának feltétele, hogy a Számlatulajdonos személyazonosságát igazolja és a számla feletti rendelkezéshez szükséges aláírás mintáját megadja, az OTP Bank mindenkor hatályos Üzletszabályzatában és a Hirdetményben foglalt szerződési feltételeket az egyedi szerződés aláírásával maradéktalanul elfogadja, illetve forintszámlák esetén legalább egy forint alapú bankkártyát vagy számlakártyát igényeljen, ha másik lakossági forintszámlájához még nem rendelkezik forint alapú bankkártyával vagy számlakártyával Személyes jelenlét nélkül (külföldön tartózkodó, mozgáskorlátozott személyek esetén) is megnyitható a számla postai úton, vagy meghatalmazott útján is, de ekkor a számla feletti rendelkezésre jogosult(ak) személyi azonosító adatait, valamint aláírását a magyar külképviselettel, magyarországi közjegyzővel hitelesíttetni kell. A külföldön készült okiratokat az OTP Bank a hatályos jogszabályok ideértve a jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezményeket is szerint fogadja el. 2. A lakossági bankszámla feletti rendelkezés módja 2.1. A Számlatulajdonos számlája felett személyesen, vagy meghatalmazott útján a jogszabályban foglalt esetek kivételével szabadon rendelkezhet A számlának egy vagy több természetes személy tulajdonosa lehet. Több Számlatulajdonos esetén a tulajdonosokat a számlával kapcsolatban azonos jogok illetik meg, illetve azonos kötelezettségek terhelik. A Számlatulajdonosok a szerződésből folyó jogok és kötelezettségek tekintetében egyetemlegesen jogosultak és kötelezettek Eltérő rendelkezés hiányában a Számlatulajdonosok tulajdoni hányada egyenlő. A tulajdonosok a számla felett - az OTP Banknál bejelentett módon - külön-külön vagy együttesen rendelkezhetnek Külön-külön rendelkezés esetén valamennyi Számlatulajdonos egyetemlegesen, (bármelyikük a teljes betétösszeg felett, ideértve a megszüntetést, a levelezési cím és a kivonat elérési mód megváltoztatását is) jogosult a számla feletti rendelkezésre, a tulajdonosi kört azonban csak együttesen módosíthatják (pl. bevonnak vagy kizárnak más személyt a rendelkezési jog gyakorlásából) Együttes rendelkezés esetén a tulajdonosok csak együtt gyakorolhatják a számla feletti rendelkezési jogot szeptember 1-jétől együttes rendelkezésű számlát nyitni, illetve külön-külön rendelkezésű számlát együttes rendelkezésűvé átalakítani nem lehet Új lakossági forintszámlára történő átszerződés esetén a régi forintszámlához megadott rendelkezések, meghatalmazások, megbízások és bankkártyák - ellenkező rendelkezés hiányában - az átszerződést követően az új forintszámlához kapcsolódóan tovább élnek A Számlatulajdonos(ok) számla feletti rendelkezési jogosultságát az OTP Bank mindaddig hatályosnak tekinti, amíg a Számlatulajdonos a számla feletti rendelkezési jogban beállott változást az OTP Banknak írásban be nem jelenti, illetve amíg a Számlatulajdonos időközben beállott haláláról hitelt érdemlően tudomást nem szerez A Számlatulajdonos köteles a Társtulajdonos elhalálozásának tényét az OTP Banknak haladéktalanul bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő esetleges károkért az OTP Bankot felelősség nem terheli. Az elhunyt Számlatulajdonos tulajdoni hányadára amennyiben nem képezi a pont szerinti elhalálozás esetére szóló rendelkezés tárgyát a hagyatéki eljárás általános szabályai érvényesülnek. A túlélő Számlatulajdonos az elhalálozás napjától csak a saját tulajdoni hányada felett rendelkezhet A Számlatulajdonos elhalálozása esetén az OTP Bank a számlakövetelést a mindenkor érvényes jogszabályok szerint a hitelt érdemlően igazolt örökös(ök)nek, illetve a halál esetére megjelölt kedvezményezett(ek)nek fizeti ki/utalja át. 4

5 2.10. A Számlatulajdonos jogosult a számlájáról közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt és az OTP Bankhoz eljuttatott vagy az OTP Banknál személyesen megadott írásbeli nyilatkozatával elhalálozása esetére rendelkezni. Ebben az esetben a számla nem képezi hagyaték tárgyát, a rendelkezésben megjelölt kedvezményezett a hagyatéki eljárás lefolytatása nélkül rendelkezhet a számláról. A rendelkezésben kizárólag természetes személy jelölhető meg kedvezményezettként. Az évi LXIII. számú tv. előírása szerint a kedvezményezettről a 3.1. pontban foglalt személyazonosító adatokat a bank rendelkezésére kell bocsátani. A kedvezményezett elhalálozása esetére másik kedvezményezett (helyettes) nem jelölhető, de a Számlatulajdonos rendelkezését bármikor megváltoztathatja, vagy visszavonhatja A Számlatulajdonos a számlája felett meghatalmazott útján is rendelkezhet. Korlátozó rendelkezés hiányában az OTP Bank a meghatalmazást általános érvényű, visszavonásig érvényes állandó felhatalmazásnak tekinti. Az állandó vagy eseti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Közokiratba kell foglalni: az állandó meghatalmazást, ha a betétes az OTP Bank előtt nem jelenik meg személyesen; az Ft feletti eseti meghatalmazást, a meghatalmazást, ha a betétes aláírásának valódiságát illetően kétség merül fel. Az állandó meghatalmazás nem terjed ki a számla megszüntetésére, fedezet zárolására, hitelkeret és bankkártya igénylésére, a bankszámla adatainak és a levelezési cím megváltoztatására és további meghatalmazott állítására. Külön-külön rendelkezésű számlához a Számlatulajdonosok külön-külön is adhatnak meghatalmazást, együttes rendelkezés esetén erre csak együttes, egybehangzó nyilatkozattal jogosultak. A Számlatulajdonos (több Számlatulajdonos esetében bármely Számlatulajdonos) halála esetén a meghatalmazott számla feletti rendelkezési joga megszűnik. Külön-külön rendelkezésű számla esetén csak az elhunyt Számlatulajdonos által adott meghatalmazás veszti hatályát. A meghatalmazott köteles a meghatalmazó elhalálozásának tényét az OTP Banknak haladéktalanul bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő esetleges károkért az OTP Bankot felelősség nem terheli. Az OTP Bank a halál tényéről történő hitelt érdemlő tudomásszerzést követően a meghatalmazott rendelkezését nem teljesíti. 3. Természetes személyek azonosítása 3.1. Az OTP Bank a természetes személyekről - a személyazonosításra alkalmas okirat és a lakcímkártya alapján - az alábbi azonosító adatokat tartja nyilván: Belföldi természetes személyekről: családi és utónév, születési név/leánykori családi és utónév, lakcím, levelezési cím, születési hely és születési idő (év, hónap, nap), anyja neve, állampolgárság, személyazonosító okmány típusa, száma és betűjele, adóazonosító jel (ha jogszabályi előírás alapján az ügylethez annak használata kötelező), devizajogi státusz, statisztikai státusz, gazdasági szektor, aláírásminta. Az ügyfél egyéb adatainak (pl. munkahely, telefon, egyéb elérhetőség) megadása önkéntes, az ügyféllel történő kapcsolatfelvétel célját szolgálja Külföldi természetes személyekről: az előbbiekben felsorolt adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet év alatti természetes személyekről: az előbbiekben felsorolt adatokon felül a születési anyakönyvi kivonat, illetve a június 28-a előtt kötött szerződések esetén a diákigazolvány számát Személyes megjelenés esetén a természetes személy személyazonosságát az évi LXVI. törvény szerinti - alábbi személyazonosító okmányokkal igazolhatja: Belföldi természetes személyek: személyi igazolvány, vagy személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély Külföldi természetes személyek: az útlevél, vagy személyazonosító igazolvány (feltéve, hogy magyarországi tartózkodásra jogosít), vagy a Magyar Köztársaság rendészeti szerve által kiállított tartózkodási engedély Devizabelföldiséget a évi XCIII. tv. értelmében kizárólag személyi igazolvánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal, 14 éven aluli, illetve bevándorolt vagy letelepedett személyek esetében a személyazonosítóról kiadott hatósági igazolvánnyal lehet igazolni Az OTP Bank által kiállított bankkártyával az ügyfél bármely OTP Banknál vezetett lakossági bankszámlája feletti rendelkezési jogát igazolhatja Az OTP Bank az ügyfél aláírásmintáját szigorúbb ügyfél-azonosítás vagy kétség esetén ellenőrzi Az OTP Bank a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény szabályainak megfelelően az abban meghatározott esetekben és módon - elvégzi az ügyfél-átvilágítást. 5

6 3.6. A Számlatulajdonos a személyi azonosító okmányában vagy a benne szereplő OTP Bank által nyilvántartott adatokban bekövetkezett változásokról a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül köteles az OTP Bankot értesíteni. Az értesítési kötelezettség elmulasztásából eredő károkat a Számlatulajdonos viseli Az OTP Bank jogosult a Számlatulajdonos rendelkezésének teljesítését megtagadni, ha az ügyfél személyazonosságát nem sikerül kétséget kizáróan megállapítani, illetve ha az ügyfél megtagadja a 3.2. pontban foglalt azonosító okmányok bemutatását Az OTP Bank nem felel az olyan hamis vagy hamisított személyazonosításra szolgáló okirat, aláírás elfogadásából eredő károkért, melynek hamis vagy hamisított voltát gondos vizsgálattal sem lehet felismerni. 4. Általános rendelkezések a számlán bonyolítható forgalmakról 4.1. A Számlatulajdonos bankszámlájára vonatkozóan az alábbi megbízásokat adhatja: Készpénz befizetési és készpénz kifizetési (forint, valuta vagy csekk) megbízás (5.pont) Lekötési megbízás (6. pont) Átutalási megbízás (7. pont) Felhatalmazás csoportos beszedésre vagy azonnali beszedési megbízásra (8-9. pont) 4.2. Megbízások megadhatók: Bármelyik OTP Bank fiókban, a valuta vagy külföldi fizetőeszközre kiállított csekk forgalmazására vonatkozó megbízások az erre kijelölt OTP Bank fiókokban, a meghirdetett üzleti órák alatt, személyesen, Postai úton, OTPdirekt szolgáltatáson keresztül A megbízásnak a teljesítéséhez szükséges valamennyi adatot tartalmaznia kell A forint forgalmak bármelyik OTP Bank fiókban, a valuta forgalmak a valutaforgalmazással foglalkozó fiókokban bonyolíthatók Forint és valuta is befizethető, illetve kivehető a forint és deviza számlákról egyaránt. A forint és deviza számlák javára, illetve terhére forint, és - az OTP Bank által jegyzett - devizanemű átutalások indíthatók. Az OTP Bank az egyes forgalmaknál alkalmazott árfolyamokat a mindenkor érvényes Hirdetményben teszi közzé A megbízás annak teljesítése előtt vonható vissza. A visszavonásra a megbízás megadására vonatkozó követelmények az irányadóak Az OTP Bank a Számlatulajdonos megbízásait a teljesítéshez szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén teljesíti. Ahol a tranzakció költsége, díja, jutaléka azonnal esedékes, a fedezetvizsgálat a költséggel, díjjal, jutalékkal növelt összegre történik Amennyiben a megbízás maradéktalan teljesítéséhez a fedezet nem áll rendelkezésre, az OTP Bank a megbízást teljes egészében visszautasítja. Fedezethiány esetén a lekötött betét csak akkor kerül felhasználásra a megbízások teljesítésére, ha a Számlatulajdonos erre kellő időben, eseti írásbeli megbízást ad. A fedezethiány miatt nem teljesített megbízásokból eredő esetleges károkért az OTP Bank nem vállal felelősséget Az OTP Bank jogosult a saját tévedésén alapuló jóváírásokat, illetve terheléseket a Számlatulajdonos külön erre irányuló rendelkezése nélkül helyesbíteni. A helyesbítésről az ok megjelölésével értesítést küld a Számlatulajdonosnak A lakossági bankszámlákkal kapcsolatos pénzforgalmi megbízások teljesítésére vonatkozó részletes rendelkezéseket az Az OTP Bank Nyrt. lakossági ügyfelei részére teljesített fizetési megbízásokról szóló Hirdetmény tartalmazza. 5. Készpénzforgalom 5.1. Befizetés A bankszámlára be lehet fizetni: bankfiókban, bankkártyával ATM-en keresztül (forint), postán készpénz-átutalási megbízással és forint alapú bankkártyával (forint) A bankkártyával kezdeményezett befizetések feltétele a számlához kapcsolódó érvényes bankkártya Az OTP Bank készpénz-átutalási megbízás nyomtatványt csak a Számlatulajdonos kérésére ad ki, melynek gyártási költsége a Számlatulajdonost terheli Az ügyfélnek a befizetéskor meg kell adnia a célszámla számát, a befizetés valutanemét és a befizetés összegét. 6

7 Ha a befizető nem jogosult a számla felett rendelkezni és a számla számát nem ismeri, a befizetést az OTP Bank megtagadja. Ha a devizaszámlára nem a számlatulajdonos, vagy állandó meghatalmazottja fizet be, akkor csak a számlatulajdonos által már megnyitott devizanemű számlára lehet befizetni Kifizetés A kifizetés kezdeményezhető: bankfiókban, bankkártyával ATM-en keresztül (belföldön Ft és EUR, külföldön az adott ország fizetőeszköze vehető fel), postán bankkártya segítségével (forint) Az ügyfélnek a készpénzfelvételkor meg kell adnia, hogy mely számláról, mely valutanemben és mekkora összeget kíván felvenni A Számlatulajdonos bankkártyájával vagy a személyazonosító okmányával a számla egyenleg erejéig vehet fel személyesen a számláról készpénzt az OTP Bank fiókjaiban A bankkártyával végezhető tranzakciókat a mindenkor hatályos Betéti Kártya Üzletszabályzat tartalmazza. 6. Lekötési megbízások 6.1. A Számlatulajdonos látra szóló bankszámlája egyenlegét vagy annak egy részét meghatározott időre lekötheti. A lekötött betét nem része a látra szóló számla egyenlegének, így azt az OTP Bank a Számlatulajdonos rendelkezésének hiányában a számlaterhelések elvégzésere nem használhatja fel A választható futamidőket, a leköthető minimum összegeket, a pénznemet és a kamat mértékeket a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza A lekötött betét kamatozás szempontjából lehet: Fix kamatozású a kamat futamidő alatt nem változik, Változó kamatozású a kamat a futamidő alatt felfelé vagy lefelé is módosulhat A lekötött betét lejárat szerint lehet: Egyszeri lekötés a futamidő végén a betét és kamata visszavezetésre kerül a látra szóló számlára. Folyamatos lekötés a futamidő végén a betét az eredeti futamidővel automatikusan újra lekötésre kerül A lekötött betét összeg szerint lehet: Fix összegű a lekötés a Számlatulajdonos által meghatározott konkrét összegre szól. Kamattal növelt tőkelekötés a folyamatos lekötési megbízás esetén, a futamidő végén a megszolgált kamattal növelt összeg kerül automatikusan újra lekötésre. Egyenlegtől függő a lekötés összege a látra szóló számla egyenlegétől függően az alábbi lehet: - A látra szóló számla teljes napi záró egyenlegének lekötése, - A teljes napi egyenlegből meghatározott maximumig történő lekötés, - A teljes napi egyenleg meghatározott összeg felett történő lekötése, minimum összeg megadásával Betétlekötésre a Számlatulajdonos bármely előre mutató kezdő időponttal (értéknap) is adhat megbízást A lekötött betétekre meghatározott kamatfeltételek lekötött betétszámlánként értendők A lekötött betét után járó kamat elszámolása a futamidő végén történik ellenkező rendelkezés hiányában 6.9. Amennyiben a lejárat munkaszüneti napra esik, úgy a lekötött betét, illetve kamata az azt követő munkanapon vehető fel A futamidő alatt a lekötött betéthez újabb összeget hozzátenni vagy a lekötött betétből részösszeget felvenni nem lehet, ilyen esetben a lekötött betétet meg kell szüntetni. Az OTP Bank a lejárat előtt felvett összeg után a Hirdetményben közzétett kamatot téríti. A kamat jóváírása a kifizetés (visszavezetés) időpontjában történik Lekötési rendelkezés hiányában a számla egyenlege látra szólóan kamatozik Lekötési díj a lakossági bankszámlán történő betétlekötési megbízás teljesítésekor felszámított díj Speciális betétlekötési lehetőségek: OTP Profit betét a lekötött összeg után az OTP Bank egy fix alapkamatot és a betét mögött álló termék teljesítményétől függően plusz prémium kamatot térít. A futamidő egy betétgyűjtési és egy betétlekötési időszakból áll. A betétgyűjtési időszakra az OTP Bank fix kamatot térít, melyet az időszak végén a befizetett összeghez hozzáír (tőkésít) és ezt követően a betét kamatos kamattal kamatozik tovább. A betétlekötési időszakra térített kamat egy garantált, fix alapkamatból és egy változó prémium kamatból áll. 7

8 A betétgyűjtési és a betétlekötési időszak konkrét időpontját és időtartamát, az alap és prémium kamat mértékét és a mögöttes termék bemutatását, konkrét összetételét és teljesítményének kritériumait külön Hirdetmény tartalmazza. A betét lejárat előtti feltörése esetén az összeg az ügyfél látra szóló számlájára kerül átvezetésre. A betétlekötési időszak alatt történő betétfeltörés esetén az OTP Bank jogosult betétfeltörési díjat felszámítani. A feltörés esetén járó kamat és feltörési díj mértékét külön Hirdetmény tartalmazza. A betétfeltörési díj a Betétes látra szóló számláján kerül elszámolásra. Bónusz betét fix kamatozású, folyamatos lekötési megbízás, melyben a lekötött összeg után az OTP Bank egy fix alapkamatot és meghatározott feltétel teljesülése esetén az alapkamaton felül bónusz kamatot térít. A betét lekötési feltételeit, az alap és bónusz kamat mértékét és a bónusz kamat térítésének feltételeit külön Hirdetmény tartalmazza. Fokozódó betét fix kamatozású, folyamatos lekötési megbízás, melyben a lekötött összeg után az OTP Bank az eltelt idő függvényében egyre magasabb kamatot térít. A futamidő több azonos hosszúságú periódusból áll. A kamat az egyes periódusokban eltérő, az eltelt idő függvényében emelkedik. A lekötési időt nem kell előre meghatározni. A betét feltörése esetén kamat a betöltött teljes kamatperiódus(ok)ra jár. 7. Átutalási megbízás 7.1. Az átutalási megbízás során a Számlatulajdonos megbízza bankját, hogy számlájáról az általa meghatározott időpontban egy megadott összeget utaljon át egy másik számlára Az átutalások lehetnek Pénzmozgás jellege alapján: jóváírás a számla javára beérkező, a számla egyenlegét növelő összegek. terhelés a számla terhére kimenő, a számla egyenlegét csökkentő összegek. Pénzmozgás gyakorisága alapján: egyszeri az eseti átutalást egyszer, az ügyfél által megadott időpontban teljesíti a Bank, rendszeres a rendszeres átutalás teljesítése a számlatulajdonos által meghatározott összegben és gyakorisággal (pl. havonta, negyedévente, félévente, évente) történik. Pénzmozgás iránya alapján: belföldi vagy külföldi az átutalást indító számla és a célszámla azonos vagy különböző országban található, bankon belüli vagy kívüli az átutalást indító számla és a célszámla azonos vagy különböző bankban található Az átutalási megbízás megadható: A bankfiókban személyesen Postai úton (banki nyomtatványon vagy azzal megegyező tartalmú írásbeli nyilatkozattal) OTPdirekten keresztül 8. Csoportos beszedési megbízás (felhatalmazás) 8.1. A csoportos beszedési megbízásra adott felhatalmazással a Számlatulajdonos felhatalmazza az OTP Bankot, hogy a megbízásban szereplő szolgáltató által közölt díjakkal a számláját rendszeresen megterhelje Az OTP Bank a csoportos beszedési megbízást a szolgáltató díjközlése alapján, annak számlázási rendjéhez igazodva teljesíti. Az OTP Bank a Számlatulajdonos és a szolgáltató közötti alapjogviszonyt nem vizsgálja Csoportos beszedési megbízásra felhatalmazás megadható: az OTP Bank fiókjaiban, OTPdirekt telefonos vagy internetes szolgáltatáson keresztül, illetve a szolgáltatónál. A szolgáltatónál megadott megbízásokat a szolgáltató az OTP Bankhoz továbbítja A csoportos beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazás visszavonásig vagy lejáratig érvényes Ha a szolgáltató az OTP Banknál benyújtott megbízást visszautasítja, erről az OTP Bank a Számlatulajdonost értesíti A Számlatulajdonos a csoportos beszedési megbízás teljesítésére értékhatárt (limitet) jelölhet. A limitben meghatározott összeg felett az OTP Bank a megbízást akkor sem teljesíti, ha számlán a megfelelő fedezet rendelkezésre áll. A visszautasított díjat a Számlatulajdonosnak kell a szolgáltató felé rendezni. Ha a csoportos beszedési megbízáshoz 8

9 OTPdirekt beszedés Kontroll szolgáltatás kapcsolódik, a Számlatulajdonos a limit összegétől függetlenül - SMS-ben jóváhagyhatja vagy elutasíthatja a díj kiegyenlítését. 9. Azonnali beszedési megbízás 9.1. Az azonnali beszedési megbízás, más néven inkasszó, olyan fizetési mód, mely során a jogosult megbízza a számláját vezető bankot, hogy számlája javára, a kötelezett számlájának terhére egy meghatározott összeget szedjen be A beszedés iránt a jogosult bankja intézkedik. Az azonnali beszedési megbízás benyújtásáról a jogosult köteles értesíteni a kötelezettet Lakossági számla javára azonnali beszedési megbízást nyújthat be a Számlatulajdonos ha erre a kötelezettként megjelölt Számlatulajdonos felhatalmazást adott saját számlavezető bankjának, a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény (Vht.) 6. -a alapján pénzforgalmi számla terhére. ha a váltójogi előírások szerint a váltót váltóbeszedés céljából benyújtja Lakossági számla terhére azonnali beszedési megbízás nyújtható be amennyiben a Számlatulajdonos bejelenti a számlavezető fiókjának azoknak a Számlatulajdonosoknak a megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát, akik (amelyek) jogosultak a lakossági számlája terhére azonnali beszedési megbízást megállapodás (szerződés) vagy üzletszabályzat alapján benyújtani, a végrehajtóként eljáró szervek és személyek (bírósági végrehajtó vagy az adóhatóság) által a Vht. 82/A -a, vagy az Art a, illetve a Ket ának (1) bekezdése alapján. ha a váltójogi előírások szerint a váltót annak lejáratakor fizetés végett a jogosult hitelintézetén keresztül a kötelezett OTP banki számlavezető fiókjánál váltóbeszedésre irányuló azonnali beszedési megbízással benyújtják. II/B. Folyószámlahitel lakossági bankszámlákhoz 10. A Folyószámlahitelekre vonatkozó általános rendelkezések A Számlatulajdonos személyesen bármely OTP Bank fiókban, valamint a Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzatban foglaltak szerint, OTPdirekt szolgáltatások igénybevételével igényelhet folyószámlahitel-keretet Több Számlatulajdonos esetén bármelyik fél igényelhet folyószámlahitelt. A szerződés megkötésére azonban a Számlatulajdonosok csak együttesen jogosultak. Egy adott számlához egyidejűleg vagy rendszeres jóváírások fedezete, vagy lekötött betét fedezete melletti folyószámlahitel kapcsolódhat, a két típusú folyószámlahitel együttes igénybevételére nincs lehetőség A Számlatulajdonos és az OTP Bank megállapodnak abban, hogy a Bank a Számlatulajdonos részére a számlára érkező rendszeres jövedelem jóváírások, valamint a számlához kapcsolódó lekötött betét(ek) fedezete mellett folyószámlahitelkeretet tart rendelkezésre A folyószámlahitel-keret terhére és erejéig a Számlatulajdonos kölcsönt vehet igénybe, amennyiben számlájának (számlacsomag esetén forgalmazó számlájának) egyenlege pénzügyi műveletei teljesítéséhez nem elegendő. A kölcsön igénybevételére a folyószámlahitel mindenkor fennálló összege erejéig a Számlatulajdonos kifejezett írásbeli rendelkezése nélkül, automatikusan kerül sor Az igénybe vett kölcsönösszeg törlesztése a folyószámlán történő jóváírások erejéig és azok időpontjában automatikusan történik. Az igénybe vett kölcsönösszegek lejáratának időpontja a hitelkeret szerződés megszűnésének napja Az OTP Bank jogosult meghatározni a hitelkeret összegének minimumát és maximumát, melynek mindenkori értékét a Hirdetményben teszi közzé Az OTP Bank a hitelengedélyezést (igénylést, módosítást) követően hitelkeret beállítási jutalékot, a hitelkeret mindenkori igénybe nem vett összege után rendelkezésre tartási jutalékot, valamint az igénybe vett kölcsön összege után kamatot és kezelési költséget (együtt: teljes hiteldíj) számít fel. A hitelkeret beállítási jutalék, a rendelkezésre tartási jutalék, a kezelési költség és a kamat nagyságát, számításának módját a mindenkor hatályos Hirdetmény és a jelen Üzletszabályzat tartalmazza. A kamat, a kezelési költség és a rendelkezésre tartási jutalék havonta, a hónap zárlati napján, a hitelkeret beállítási jutalék a hitelkeret beállítását követően esedékes. Az OTP Bank az esedékessé vált hiteldíjat a számla (számlacsomag esetén a forgalmazó számla) terhére automatikusan számolja el. 9

ÜZLETSZABÁLYZAT FOLYÓSZÁMLAHITEL

ÜZLETSZABÁLYZAT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről FOLYÓSZÁMLAHITEL OTP Bank Nyrt. Közzététel dátuma: 2015. március 30. Hatályba lépés dátuma: 2015. március 30. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK Lekötött betétek, OTP Tartós Befektetési Betétszámla, OTP Takarékszámla, OTP Nyugdíj-takarékszámla, Lakossági Megtakarítási

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT FIZETÉSI SZÁMLÁK (BANKSZÁMLÁK)

ÜZLETSZABÁLYZAT FIZETÉSI SZÁMLÁK (BANKSZÁMLÁK) ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről FIZETÉSI SZÁMLÁK (BANKSZÁMLÁK) Lakossági Tempó számlacsomag Lakossági Net számlacsomag Lakossági Prémium Plusz számlacsomag

Részletesebben

Üzletszabályzat a Lakossági Forint Folyószámla szolgáltatásról és a hozzá kapcsolódó folyószámla hitelekről

Üzletszabályzat a Lakossági Forint Folyószámla szolgáltatásról és a hozzá kapcsolódó folyószámla hitelekről Érd és Vidéke Takarékszövetkezet Üzletszabályzat a Lakossági Forint Folyószámla szolgáltatásról és a hozzá kapcsolódó folyószámla hitelekről I. Bevezető rendelkezések 2 1./ Az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról

Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585 cégjegyzékszámon

Részletesebben

A CSALÁDI BANKSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

A CSALÁDI BANKSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Jelen üzletszabályzat a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság által 2004. július 1. napján hozott, Cg. 01-10-041062/308. számú, a Konzumbank Kereskedelmi Bank Rt.-nek az MKB Bank Rt.-be történő beolvadását

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTEKHEZ Jelen ÁSZF a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. július 11-től, illetve

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről. II. Bankszámlák

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről. II. Bankszámlák ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről II. Bankszámlák Lakossági Tempó számlacsomag, Lakossági Net számlacsomag, Lakossági Prémium Plusz számlacsomag, Junior forint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Rétköz Takarékszövetkezet (székhelye: 4600 Kisvárda, Szent László u. 68., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Közzététel: 2013. július 01. Hatályos: 2013. szeptember 02. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Számla

Részletesebben

PÉNZFORGALMI - ÉS BETÉT ÜZLETÁG Ü Z L ET S Z A B Á L Y Z A T A

PÉNZFORGALMI - ÉS BETÉT ÜZLETÁG Ü Z L ET S Z A B Á L Y Z A T A 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : kozpont@hatvan.tksz.hu honlap : www.hatvantksz.hu PÉNZFORGALMI - ÉS BETÉT ÜZLETÁG

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Elfogadva a 133/2014. sz. ÜT határozattal Hatályos: 2014. augusztus 1. előtt megkötött

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/3. Pénzforgalmi szolgáltatás üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/3. Pénzforgalmi szolgáltatás üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/3. Pénzforgalmi szolgáltatás üzletszabályzata Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása Az AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet részére

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK

Részletesebben

[origo] klikkbank LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2009. november 1.

[origo] klikkbank LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2009. november 1. [origo] klikkbank LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályba lépés: 2009. november 1. I. Bevezető Rendelkezések 1.1. Az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. a Pénzügyi

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Pécs, 2014.10.22. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk! Pécs, 2014.10.22. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt. Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV. törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy az alábbi üzletszabályzatunk 2015.01.12-ei hatállyal változik. A változás oka a szabályzat

Részletesebben

Személyi Kölcsön Üzletszabályzata

Személyi Kölcsön Üzletszabályzata OTP Bank Nyrt. Személyi Kölcsön Üzletszabályzata Hatályos: 2009. augusztus 1-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.) Nyilvántartásba vette a

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a bankszámlákról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és a betétekről. Hatályos: 2013. november 22-étől

ÜZLETSZABÁLYZAT. a bankszámlákról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és a betétekről. Hatályos: 2013. november 22-étől ÜZLETSZABÁLYZAT a bankszámlákról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és a betétekről Hatályos: 2013. november 22-étől Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Fogalmak...

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1.

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2009. december 14-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2009. december 14-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2009. december 14-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2010. július 17-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága a 5/29/2002. számú határozatával elfogadta, melynek rendelkezéseit 2002.november

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu Általános szerződési feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI

Részletesebben

2014. ÁPRILIS 10. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG

2014. ÁPRILIS 10. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG FHB MAESTRO FHB MAESTRO Hirdetmény Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról

Részletesebben

Személyi Kölcsön és Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek

Személyi Kölcsön és Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek Érvényes: 2011. február 03.-tól Személyi Kölcsön és Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Budapest Hitel-és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS TAKARÉKSZÁMLA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

FIZETÉSI SZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS TAKARÉKSZÁMLA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT FIZETÉSI SZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS TAKARÉKSZÁMLA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42

Részletesebben

A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata

A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata OTP Bank Nyrt. A 2014. március 15-től kötött Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsönök Üzletszabályzata Hatályos: 2014. május 14-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF

Részletesebben

HATÁLYOSSÁG: 2015. AUGUSZTUS 03. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. JÚLIUS 31.

HATÁLYOSSÁG: 2015. AUGUSZTUS 03. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. JÚLIUS 31. Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről.

Részletesebben

Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön Üzletszabályzata

Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön Üzletszabályzata OTP Bank Nyrt. Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön Üzletszabályzata Hatályos: 2010. június 11-től OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.)

Részletesebben

Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek általános szerződési szabályai

Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek általános szerződési szabályai Bankszámla Keretszerződés 1. sz. mellléklete Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek általános szerződési szabályai A Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2112 Veresegyház,

Részletesebben