MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA"

Átírás

1 1 MÓRAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA V É G S Ő V É L E M É N Y E Z É S I S Z A K A S Z A L Á T Á M A S Z T Ó S Z Ö V E G E S M U N K A R É S Z E K E G Y S Z E R Ű S Í T E T T E L J Á R Á S Megbízó: Mórahalom Városi Önkormányzata 06/62/ Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda Bt. Szeged, Pécskai u. 15. Tel./fax.: 06/62/ Felelős tervező: Balogh Tünde okl. építészmérnök (Csongrád Megyei Építész Kamara TT /2006) Településtervezés: Várkonyi Gábor településmérnök Tájrendezés: Rácz Mária táj- és kertépítészmérnök (TK /06) TARTALOMJEGYZÉK 1. El őzmén yek, eljárás M ódosítás i ügyek al át ámasztó l eírása R endel et - tervezet Beérkez et t vélem ények értékel és e S z eged,

2 2 1. Előzmények, eljárás Mórahalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXVIII. Tv. (Étv.) hatályba lépését követően a Dél-alföldi régió települései közül az elsők között, ben készítette el az új követelményeknek megfelelő, OTÉK-alapú településrendezési tervét (OTÉK: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. /XII. 20./ Kormányrendelet) ben, 2009-ben, majd 2014-ben átfogóan módosította a szerkezeti tervet és a helyi építési szabályzatot. A 2014-es módosítás indításakor fogadta el a képviselő-testület a 23/2014. (I.30.) határozatában a Partnerségi rendet, mely jelen eljárásra is érvényes. Jelen módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XII.8.) Kormányrendelet (Elj.) 41. szerinti egyszerűsített eljárás szabályai szerint zajlik. Szerkezeti tervet érintő módosítási ügy nem szerepel a tervezett változások között, ezért a magasabb szintű terveknek való megfeleltetést nem kell elvégezni, a település biológiai aktivitásértéke nem változik. A Helyi Építési Szabályzat szöveges módosítása történik a következő fejezetben részletezett módon. Az államigazgatási szervek véleményeit a 4. fejezet tartalmazza. A kifogásolt előírások pontosítása, javítása megtörtént a 3. fejezetben közölt rendelet-tervezetben.

3 3 Az önkormányzat határozat formájában erősítette meg módosítási szándékát: 7/2015. /I. 29./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy: Helyi Építési Szabályzat módosítására irányuló eljárás indítása H a t á r o z a t 1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megerősíti azon döntését, hogy Mórahalom város helyi építési szabályzatáról szóló, módosított 11/1999. (VII.1.) Önkormányzati rendeletének módosítását tartja szükségesnek, településrendezési céljai megvalósítása, jogszerű fejlesztési tevékenysége, hosszú távú város- és területfejlesztés érdekében. 2. / Mórahalom város Képviselő-testülete megállapítja, hogy Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/1999. /VII. l./ önkormányzati rendeletét módosítási eljárásnak kell alávetni. A tervezés programjaként az alábbi témák és területek veendők figyelembe: 2.1./ Az építési szabályzatba bele kell illeszteni, hogy a Szegedi út házszám alatti telkein: - vendéglátás kivételével új kereskedelmi funkció, tevékenység nem létesíthető, - vendéglátó tevékenység nyitott kerthelyiség/terasz kialakításával, üzemeltetésével folytatható. A kialakítandó kerthelyiség/terasz nagysága minimálisan a vendéglátó helyiség belső üzletterével megegyező lehet - az esztétikus utcakép biztosítása érdekében meg kell tiltani az üzlethelyiségek előtti árukihelyezést, tárolást - a balesetmentes gyalogos és kerékpáros közlekedés biztosítása érdekében az épületek előkertjében, ahol a terület a járdán át járművel megközelíthető, meg kell tiltani a parkolást. Az OTÉK-ban előírt számú parkolóhelyet az ingatlan egyéb, a biztonságos közlekedést nem akadályozó részén kell biztosítani. - a használatbavételi engedélytől eltérő rendeltetés esetén mindenkor meg kell követelni az OTÉK-ban előírt számú parkoló rendelkezésre állását. 2.2./ Be kell építeni az építési szabályzatba a napelempark elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseket. 2.3./ Szabályozni kell helyi parkolási rendeletben az 1. pontban szereplő terület személygépkocsi-elhelyezési kötelezettségének szigorítását (alapterülethez kötött parkolószám növelése a helyi sajátosságokra idegenforgalom tekintettel) továbbá a parkolóhely megváltás eseteit, szabályait és összegét, mely bruttó ,-Ft/parkolóhely 3./ A Képviselő-testület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a módosítási eljárást indítsa meg. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Határidő: beszámolásra: februári képviselő-testületi ülés Határozatról értesítést kap: - Mórahalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben), - Nógrádi Zoltán polgármester, - Jegyző - Irattár

4 4 2. Módosítási ügyek alátámasztó leírása 2/a. Szabályozás módosítása a gyógyfürdő környezetében A Szegedi út szám alatti ingatlanokra vonatkozóan sajátos előírások lépnek hatályba a Helyi Építési Szabályzatban. Az érintett telekcsoport a következő légifotón és szabályozási terv részleten látható: A Szegedi út telekcsoport területe (aláfestve) a szabályozási terven: A Rendelet 32. és alcíme helyébe a következő szakasz kerül: Szegedi út házszám alatti telkekre vonatkozó egyéb sajátos előírások 32.. Az 1328/1, 1329, 1330, 1355, 1357, 1359, 1360,1361, 1385, 1386, 1388, 1389, 1390, 1391, 1415, 1416/1, 1460/6, 1461, 1463/1, 1463/2 helyrajzi számú telkeken a fürdő főbejáratának közelsége és a területhasználat speciális igényei miatt a) vendéglátás kivételével új kereskedelmi funkció, tevékenység nem létesíthető, meglévő kereskedelmi egység nem bővíthető.

5 5 b) újonnan bejelentett vendéglátási tevékenység, vagy a meglévő vendéglátási tevékenység módosítására irányuló bejelentés esetén kerthelyiség, nyitott terasz működtetendő, melynek alapterülete ne legyen kisebb, mint a zárt vendéglátó helyiség üzletteréé. c) az esztétikus utcakép biztosítása érdekében az üzlethelyiségek előtti szabadtéri árukihelyezés, tárolás nem megengedett. d) a balesetmentes gyalogos és kerékpáros közlekedés biztosítása érdekében a telek előés oldalkertjének megközelítése közútról da) legfeljebb 4 m hosszú járda- vagy kerékpárút szakasz keresztezésével járhat, db) saroktelek esetében az alacsonyabb rendű út felől történjen. e) a területen az egyéb jogszabályi követelmények, és az övezetre előírt minimális zöldfelületi fedettség megtartása mellett a jogszabályban előírt számú parkoló rendelkezésre állását is maradéktalanul biztosítani szükséges. Indoklás: A város gyógyhellyé kívánja minősíttetni a jelenleg is működő fürdőt és környékét, ezért a mellette lévő, Szegedi út mentén sorakozó kereskedelmi-vendéglátó egységekre vonatkozóan új szabályokat kíván rögzíteni a Helyi Építési Szabályzatban. A gyógyhellyé minősítés szigorú feltételeket követel meg a pályázóktól, a pályázati feltételeknek pedig a város maximálisan meg akar felelni. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a gyógyhely cím elnyerése közvetetten új lehetőségeket teremt a település vállalkozásai számára is. 2/b. Napelem park létesítésének elősegítése Helyi vállalkozók kezdeményezésére a város támogatni kívánja a napelem park (naperőmű) elhelyezési lehetőségeit, ezért az alábbi bekezdéssel egészíti ki a Helyi Építési Szabályzat 4. -át: (6) Napelem park legfeljebb 5 MW teljesítményig mezőgazdasági rendeltetésű területen elhelyezhető, kivéve az Országos Ökológiai Hálózattal érintett területeket. Indoklás: Jelen módosítás során az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni, mely szerint 32. Valamennyi építési övezetben, illetőleg övezetben ha a helyi építési szabályzat, szabályozási terv másként nem rendelkezik elhelyezhetők: 6. a megújuló energiaforrások műtárgyai a külön jogszabályok keretei között. Ezt az országos szabályt erősíti meg a helyi rendelet azzal a kitétellel, hogy a területrendezési hatósági eljárást igénylő, 5MW-nál nagyobb teljesítményű erőművek nem helyezhetők el a területen és az Országos Ökológiai Hálózat területe kivételt képez.

6 6 3. Rendelet-tervezet Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete /2015. (..) önkormányzati rendelete a Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/1999. (VII. 1.) számú rendelet módosításáról Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. (1) bekezdésében, illetve 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Közlekedési Felügyelőség, Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Földhivatala, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal és Mórahalom Város Jegyzője, mint első fokon illetékes építési hatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/1999. (VII. 1.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) 4. az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: (6) Napelem park legfeljebb 5 MW teljesítményig mezőgazdasági rendeltetésű területen elhelyezhető, kivéve az Országos Ökológiai Hálózattal érintett területeket.

7 7 2. A Rendelet 32. és alcíme helyébe a következő alcím és rendelkezés lép: Szegedi út házszám alatti telkekre vonatkozó egyéb sajátos előírások 32.. Az 1328/1, 1329, 1330, 1355, 1357, 1359, 1360,1361, 1385, 1386, 1388, 1389, 1390, 1391, 1415, 1416/1, 1460/6, 1461, 1463/1, 1463/2 helyrajzi számú telkeken a fürdő főbejáratának közelsége és a területhasználat speciális igényei miatt a) vendéglátás kivételével új kereskedelmi funkció, tevékenység nem létesíthető, meglévő kereskedelmi egység nem bővíthető. b) újonnan bejelentett vendéglátási tevékenység, vagy a meglévő vendéglátási tevékenység módosítására irányuló bejelentés esetén kerthelyiség, nyitott terasz működtetendő, melynek alapterülete nem lehet kisebb, mint a zárt vendéglátó helyiség üzletteréé. c) az esztétikus utcakép biztosítása érdekében az üzlethelyiségek előtti szabadtéri árukihelyezés, tárolás nem megengedett. d) a balesetmentes gyalogos és kerékpáros közlekedés biztosítása érdekében a telek előés oldalkertjének megközelítése közútról da) legfeljebb 4 m hosszú járda- vagy kerékpárút szakasz keresztezésével járhat, db) saroktelek esetében az alacsonyabb rendű út felől történjen. e) a területen az egyéb jogszabályi követelmények, és az övezetre előírt minimális zöldfelületi fedettség megtartása mellett a jogszabályban előírt számú parkoló rendelkezésre állását is maradéktalanul biztosítani szükséges. 3. A Rendelet 32. rendelkezése 33. sorszámot kap. 10. (1) E rendelet a kihirdetése napját követő tizenötödik napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) E rendelettel megállapított szabályokat kell alkalmazni e rendelet hatályba lépésekor első fokon el nem bírált ügyekben is, amennyiben azok az építtető számára kedvezőbbek. Nógrádi Zoltán polgármester Dr. Elekes Petra jegyző Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése: Mórahalom, Dr. Elekes Petra jegyző

8 8 Véleményező szerv Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Közlekedési Felügyelőség Mórahalom Város Településrendezési Eszközök módosítása egyszerűsített eljárásban Vélemények értékelése Vélemény röviden (megjegyzés: a tervezői honlapon minden beérkezett vélemény megtalálható) Egyetért-e a módosítással? Vélemény figyelembevételének módja Az egyszerűsített eljárási módot elfogadja. javítás esetén Örökségvédelmi hatástanulmány a hatályos A HÉSZ új 32. e) pontja településrendezési szempontból nem értelmezhető, az tervhez 2009-ben készült. előírás törlését kéri. Az önkormányzat elfogadja a HÉSZ 32. e) Felhívja a figyelmet, az örökségvédelmi jogszabályokra. pontjára vonatkozó szövegjavaslatot és e Egyeztetés során, az önkormányzat szándékát jobban megismerve új szerint készíti elő végső véleményezésre a szövegjavaslatot ad a 32. e) pontra vonatkozóan: tervanyagot. e) A területen az egyéb jogszabályi követelmények, és az övezetre előírt minimális zöldfelületi fedettség megtartása mellett a jogszabályban előírt számú parkoló rendelkezésre állását is maradéktalanul biztosítani szükséges. A tervezett módosítások ellen nem emel kifogást. Felhívja a figyelmet, hogy a napelem park létesítése a kialakuló terület méretétől, kapacitásától függően a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezésről szóló 314/2005. (XI. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozhat. Táj- és természetvédelmi szempontból támogatja a megújuló energiák hasznosítását, azonban az Országos Ökológiai Hálózattal érintett területen az értékes élőhelyek védelme elsőbbséget élvez, ezért szövegjavaslattal él a HÉSZ 4. új (6) bekezdésre vonatkozóan: (6) Napelem park legfeljebb 5 MW teljesítményig mezőgazdasági rendeltetésű területen elhelyezhető, kivéve az Országos Ökológiai Hálózattal érintett területeket.. Megállapítja, hogy a módosítások közegészségügyi érdeket nem sértenek, az emberi egészségre kockázatot jelentő negatív irányú közegészségügyi hatás nem várható. javítás esetén Az önkormányzat elfogadja a HÉSZ 4. (6) bekezdésre vonatkozó szövegjavaslatot és e szerint készíti elő végső véleményezésre a tervanyagot. A módosításhoz hozzájárul. nem A módosítás ellen kifogást nem emel, azzal kapcsolatban észrevételt nem tesz. Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal A tervezett módosítások ellen kifogást nem emel. Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ

9 9 Földhivatala Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság A termőterületet érintő beruházások (napelem park létesítése) vonatkozásában talajvédelmi szempontból a módosításnak akadálya nincsen, elfogadását javasolja, kifogást nem emel. Talajvédelmi követelményekről szóló jogszabályra hívja fel a figyelmet. A dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit nem érintik, ezért nem tesz észrevételt. Megállapította, hogy módosítások szilárd ásványi nyersanyag lelőhelyet, bányatelket nem érintenek, ezért a módosítással egyetért, kifogást nem emel. Felhívja a figyelmet az adatszolgáltatások szükségességére és elérhetőségére, mert a HÉSZ-ben rögzíteni kell a gázelosztó-, gázszállító vezetékek biztonsági övezetét. Megállapítja, hogy a tervanyag nem tartalmaz hírközlési szakági anyagot. A későbbiekben az eltérő vélemények tisztázása érdekében összehívandó egyeztető tárgyaláson nem kíván részt venni. nem véleményez, nem kíván egyeztetni A gázelosztó- és gázszállító vezetékek biztonsági övezetét a 2014-ben lefolytatott módosítás keretében a tervlapok átvették az adatszolgáltatóktól. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Az új szabályok ellen kifogást nem emel. Levelében írja: A tájékoztatást az önkormányzat tudomásul veszi. I. fokú építésügyi hatóság. A módosítások ellen kifogást nem emel, észrevételt nem tesz.

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS 1 A L Á T Á M A S Z T Ó S Z Ö V E G E S M U N K A R É S Z E K Megbízó: Üllés Nagyközségi

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA a 034/11, 034/12 és 034/28-as hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan 2015. május A településfejlesztési koncepcióról,

Részletesebben

Csanytelek Község Polgármesterétől

Csanytelek Község Polgármesterétől Csanytelek Község Polgármesterétől 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517 e-mail: csanytelek@csanytelek.hu, www.csanytelek.hu 76-52/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanytelek

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

A rendelettervezet egyhónapos lakossági közzététele 2013. augusztus 15-én lezárult, ez idő alatt lakossági észrevétel nem érkezett.

A rendelettervezet egyhónapos lakossági közzététele 2013. augusztus 15-én lezárult, ez idő alatt lakossági észrevétel nem érkezett. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je ~t~. szám ú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest X. ker., Gyömrői út - Sibrik Miklós út - Vaspálya utca - Vasgyár

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 59/2006. (VII.31.) sz. Kt. határozattal elfogadott Szerkezeti terv és 9/2006. (VII.31.) sz. Önk. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2012. (VII. 11.)

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS Székesfehérvár Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. február AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE I. KÖTET Megbízó: Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal Szigetszentmiklós Kossuth Lajos u. 2. 2310 Tervező: Archi-Profil Bt. Budapest Lehel u. 23.

Részletesebben

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYVA A 12/2013.(VI.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYVA A 12/2013.(VI.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS JAVASLATTEVŐ FÁZIS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Véleményezési anyag KÖTÁG BT. VÁROS-TEAMPANNON KFT. 2011. Június CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 1122 1/ 2015 Javaslat Salgótarján Bajcsy-Zsilinszky út és Kun utca, Bóna Kovács Károly út, Budapesti út 29. és Ipari Park III. területét érintő településrendezési

Részletesebben

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ V-T VÉGH-TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG Tel/fax.: (36-96) 314-382 9023 Győr, Buda u. 40. Tel.: (36-30) 9471-180 B O K O D TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 2012. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

7/2003. (IV.24.) számú

7/2003. (IV.24.) számú BÁNK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVRŐL SZÓLÓ 1 7/2003. (IV.24.) számú helyi rendelete 1 Módosította: Bánk Község Önkormányzata 2/2006. (II.14.) rendelete. Hatályos:

Részletesebben

Jóváhagyási dokumentáció

Jóváhagyási dokumentáció Véleményezési dokumentumok és tervezői válaszok Komárom város településrendezési eszközeinek 4/B. sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Dokumentum fájlneve:

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város településszerkezeti tervét Törökbálint Város Önkormányzatának

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIVONAT A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL 2014. október PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben