Tárgy: Helyi Választási Bizottság megválasztása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Helyi Választási Bizottság megválasztása"

Átírás

1 Helyi Választási Iroda Vezetője 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: 62/ , Fax: 62/ , Ikt.sz.: 1/736-1/2014/I. Ea: dr. Nemes Adrienn Tárgy: Helyi Választási Bizottság megválasztása Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makó Dr. Áder János köztársasági elnök évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választást október 12. napjára (vasárnap) tűzte ki. A helyi választási bizottságra az alábbiakban ismertetett, fontosabb jogszabályi rendelkezések vonatkoznak. A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) a és a a értelmében a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a következő választási bizottságok működnek: a) Nemzeti Választási Bizottság, b) területi választási bizottság, c) helyi választási bizottság, d) szavazatszámláló bizottság. A helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB) választott és megbízott tagokból áll. A HVB 3 tagját és legalább 2 póttagját a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon augusztus 31-ig - választja meg. A HVB-nek csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet választott tagja. A megbízott tagnak nem kell a településen lakcímmel rendelkeznie. A HVB tagjainak személyére a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt, melyről a Képviselő - testület egy szavazással dönt. Az indítványhoz a testület kötve van, ahhoz módosító indítvány nem nyújtható be. (Ve. 25. (1)-(2)) A HVB tagjának/póttagjának esküt kell tennie a polgármester előtt, a megválasztását/megbízását követő 5 napon belül. Ha az eskü/fogadalom letételére ezen határidőig nem kerül sor, a polgármester helyett a megyei közgyűlés elnöke előtt kell esküt/fogadalmat tenni. A HVB a megválasztását és eskütételét követően alakuló ülést tart, ahol a választott tagok közül a bizottság tagjainak javaslatára megválasztja elnökét és elnökhelyettesét. A

2 2 választási bizottságot az elnök képviseli. Ha a választási bizottságnak nincs elnöke vagy az elnök a tevékenységében akadályozott, az elnök hatáskörét a helyettese gyakorolja. A választási bizottságnak a választott tagokon felüli további egy-egy tagját a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezet, valamint a választókerületben induló független jelölt bízza meg. A megbízott tagokat a szavazás napját megelőző 16. napig szeptember 26-ig- a választási bizottság elnökénél kell bejelenteni. A választott és megbízott tagok jogai és kötelezettségei azonosak, azzal az eltéréssel, hogy a megbízott tagok részére nem jár tiszteletdíj. A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási bizottságba a jelölő szervezet nem bízhat meg tagot. A HVB feladatai A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei. A választási bizottságok elsődleges feladata a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. Feladata továbbá: ~a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán: - nyilvántartásba veszi az egyéni listás jelöltet, valamint a polgármester jelöltet; - megállapítja a választás eredményét; - dönt a szavazóhelyiségben elkövetett cselekménnyel kapcsolatos kifogásról és minden olyan kifogásról, amely az egyéni választókerületi, kompenzációs listás, vagy a polgármesterválasztáshoz kapcsolódik. ~a települési nemzetiségi önkormányzati választáson: - nyilvántartásba veszi a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet; - dönt a szavazóhelyiségben elkövetett cselekménnyel kapcsolatos kifogásról és minden olyan kifogásról, amely kifejezetten a települési nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcsolódik; - megállapítja a települési nemzetiségi önkormányzati választás eredményét. A választási bizottság tagjaira vonatkozóan a Ve. 18. (1)-(2) bekezdése tartalmazza az összeférhetetlenségi szabályokat. Eszerint a választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. Fentieken túl nem lehet a választási bizottság választott tagja párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója sem, valamint a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető. A javasolt személyek nyilatkoztak, hogy velük szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve választójoggal rendelkeznek. A jelöltek nem kérték a napirend zárt ülésen történő tárgyalását.

3 3 A Ve. 33. (3) bekezdése alapján a évi helyi önkormányzati általános választásokon létrehozott helyi választási bizottság választott tagjainak megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy mondjon köszönetet a évben megválasztott választási bizottság tagjainak és fejezze ki elismerését a választások tisztaságának és törvényességének érdekében végzett tevékenységükért. A közötti önkormányzati ciklus Helyi Választási Bizottságának tagjai: Fekete Andrea 6900 Makó, Hunfalvi u. 14. Siket Tibor (2011. augusztus 29. lemondott tisztségéről) 6900 Makó, Dobó u. 4. Vári Henrietta 6900 Makó, Sírkert u. 41. póttagja: Varga Melinda 6900 Makó, Brassói u. 1/A. A fenti hivatkozott és idézett jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel az alábbi személyi indítványt teszem meg. Bálint József 6900 Makó, Arany János u. 5. Csanádon született, február 10-én. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 1977-ben matematika-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakon általános iskolai tanári diplomát, majd rendszerprogramozói szakképesítést szerzett szeptemberétől hét évig az egykori Kun Béla Általános Iskolában tanított. Fontosnak tartotta a matematikai tehetséggondozást, részt vett a tagozatos oktatás fejlesztésében, majd közel négy évig tanulmányi felügyelőként segítette a város diákjait, pedagógusait től igazgatóhelyettes, 1995-től igazgató, 1997-től egy nagyra nőtt a több iskola összevonása után létrejövő Belvárosi Általános Iskola és Művészetek Iskolája, majd 2005-től három kistérségi tagintézménnyel, valamint szakszolgálati feladatokkal is bővült általános iskolai komplexum, a Belvárosi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet igazgatója volt 2007-ig, amikor egészségi állapotára tekintettel kérte részvételét a prémium évek programban. Kitüntetései: Miniszteri Dicséret Makó Város Nevelésügyéért kitüntetés Apáczai Csere János díj Mátó Erzsébet 6900 Makó, Hunyadi u. 4. I. em. 1. Apátfalván született, április 4-én május 1-jétől a makói József Attila Városi Könyvtár vezetője, de tevékenységét augusztus 1-jével kezdte a makói József Attila Városi Könyvtárban. Vezetésével folyamatosan bővült és egyre színvonalasabbá vált a könyvtári tevékenység. Felsőfokú tanulmányait munka mellett végezte, előbb a debreceni Tanítóképző Főiskolán népművelő-könyvtáros, majd pedig a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán kulturális menedzser szakképesítést szerzett. Közéleti tevékenysége is példamutató, német nyelvtudásával folyamatosan segíti az önkormányzat külkapcsolatainak

4 4 ápolását. Az önkormányzat által 2001-ben létrehozott Luczay Aurélné Kiss Aranka Közalapítvány kuratóriumának elnöke. Az örökhagyóról elnevezett közalapítvány a helyi egyházi oktatást, és az idősek otthonában élők életkörülményeinek javítását szolgálja. Továbbá a Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány kuratóriumi tagja, és a Marosvidék folyóirat szerkesztőbizottságának a tagja január 1-jétől a könyvtár szervezeti egységeként működő József Attila Múzeum vezetésével járó feladatokat is ellátta júliusában vonult nyugdíjba. Dr. Petrik Orbánné 6900 Makó, Harmat u. 21. Makón született július 23-án. Szegeden a JATE Állam-és Jogtudományi Karán diplomázott, majd jogi szakvizsgát tett között a Járási Tanács V. B. Igazgatási Osztály, Makó, gyámügyi előadó, osztályvezető, majd a kiszombori Új Élet Mgtsz-nél jogtanácsosként dolgozott között a Makó Város Tanácsa V. B. Igazgatási Osztályának osztályvezetője lett között a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal Hatósági Főosztály, Általános és Rendészeti Igazgatási Osztály, főelőadó-osztályvezetője volt, melyet követően 2002-től nyugdíjazásáig (2011.) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának igazgatója volt és között aktívan részt vett a választások lebonyolításában. Póttagjának Kónyáné Miklós Erzsébet 6900 Makó, Fecske u. 10. Makón született szeptember 9-én. Tanítói diplomáját 1980-ban a Bajai Tanítóképző Főiskolán szerezte. A 90-es években megyei munkaközösség-vezetője volt a Nyelvi- Irodalmi Kommunikációs programnak, mely módszerrel 2009-ig tanított, illetve a Megyei Módszertani Intézet szervezésében tanfolyamokon készítette fel a megyében tanító kollegáit. Drámapedagógiát is tanult, mely módszerrel igyekezett a tanulók sokoldalú személyiségfejlesztését elősegíteni. Mint városi-térségi munkaközösség vezető, majd az összevont iskolák globális munkaközösségvezetőjeként szervezte a bemutató órákat, tanfolyamokat, továbbképzéseket az alsós tanítók részére től nyugdíjba vonulásáig, 2011-ig a Szoboszlai Imre Általános Iskola, majd különböző utótagjai (Kertvárosi, Makói Ált Iskola) dolgozója volt. Kitüntetései: Szocialista Kultúráért országos kitüntetés Makó város elismerő oklevele három alkalommal Karácsonyi Sándor-díj Vári Henrietta 6900 Makó, Sírkert u. 41. Szegeden született, június 3-án. Érettségit követően a School of Business szegedi intézményében folytatta tanulmányait újságíró szakon. A nyelvvizsga megszerzése folyamatban van. Jelenleg gyógyszertárban dolgozik asszisztensként óta tagja választási bizottságoknak. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok meghozatalára. tagjának 1. SZ. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 23. -ában foglalt hatáskörében eljárva, a Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványa alapján a Helyi Választási Bizottság

5 Bálint József 6900 Makó, Arany János u Mátó Erzsébet 6900 Makó, Hunyadi u. 4. I. em. 1. Dr. Petrik Orbánné 6900 Makó, Harmat u. 21. póttagjának Kónyáné Miklós Erzsébet 6900 Makó, Fecske u. 10. Vári Henrietta 6900 Makó, Sírkert u. 41. lakost választja meg. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tagok eskütételéről gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A határozatról értesítést kap: 1. Helyi Választási Bizottság tagjai 2. Helyi Választási Iroda vezetője 2. SZ. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét és elismerését fejezi ki a tevékenységért, amellyel a es önkormányzati választási ciklus alatt működött helyi választási bizottság választott tagjai, Fekete Andrea, Siket Tibor, Vári Henrietta és Varga Melinda hozzájárultak a választások tisztaságának, törvényességének biztosításához. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A határozatról értesítést kap: 1. Helyi Választási Bizottság tagjai 2. Helyi Választási Iroda vezetője Makó, augusztus 13. Dr. Bánfi Margit HVI vezetője

2013. évi XXXVI. törvény

2013. évi XXXVI. törvény 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról ÁLTALÁNOS RÉSZ I. FEJEZET ALAPVETŐ SZABÁLYOK 1. A törvény hatálya 1. E törvényt kell alkalmazni a) az országgyűlési képviselők választásán, b) a helyi önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szélesi László Kósáné Szakonyi Zsuzsanna k é p v i s e l ő k

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szélesi László Kósáné Szakonyi Zsuzsanna k é p v i s e l ő k Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/1-41/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. augusztus11-én 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera. HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3296 Zaránk, Fő u. 21. sz. Telefon/fax: 36 / 471-983, 471 978 e-mail: igazgatas@zarank.t-online.hu, jegyzo@tarnamera.hu Helyi Választási Bizottság 21/2014.(X. 12.) sz. határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Ügyszám: 5427-1/2014/M. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. augusztus

Részletesebben

J e g y z ô k ö n y v

J e g y z ô k ö n y v J e g y z ô k ö n y v Készült: Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2O14. február 27.-én 17 órai kezdettel a Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatalban tartott soros testületi ülésén.

Részletesebben

a jelölő szervezetek és független jelöltek részére a 2006. évi önkormányzati választásokról

a jelölő szervezetek és független jelöltek részére a 2006. évi önkormányzati választásokról VÁLASZTÁSI FÜZETEK 145. TÁJÉKOZTATÓ a jelölő szervezetek és független jelöltek részére a 2006. évi önkormányzati választásokról ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA

Részletesebben

Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet

Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet 1. A választás kitűzése: 1.1. A választás napját 2014. október 5-re feltételezve, a német nemzetiségi önkormányzati választást 2014. július 23. napjáig a Nemzeti

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6.

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 3.-án 9,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról

T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról T Á J É K O Z T A T Ó a bírósági ülnökök választásáról Magyarország köztársasági elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére az ez évi ülnökválasztást várhatóan 2015. március 7. napja

Részletesebben

Általános rendelkezések. Az önkormányzat feladata, hatásköre

Általános rendelkezések. Az önkormányzat feladata, hatásköre Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2011.() önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (indokolás) Jelen indokolás biztosítja a rendelet megfelelő

Részletesebben

Önkormányzati választás Diósjenőn A választás végeredménye

Önkormányzati választás Diósjenőn A választás végeredménye sorszám a jelölt neve Önkormányzati választás Diósjenőn A választás végeredménye jelölő szervezet(ek) önkormányzati képviselőválasztás roma kisebbségi önkormányzat választás kapott érvényes szavazat 2

Részletesebben

Monoszló Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2008. (VI. 30.) számú rendelete

Monoszló Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2008. (VI. 30.) számú rendelete 1 Monoszló Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2008. (VI. 30.) számú rendelete a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (módosítással egységes szerkezetbe foglalva 2009. május

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-10/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV A képviselő-testület 2012. május 30-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-10/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV A képviselő-testület 2012. május 30-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-10/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV A képviselő-testület 2012. május 30-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 17/2012.(V.30.) 18/2012.(V.30.) A szociális igazgatás és

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/68/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 22. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. szeptember 30. TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára tûzte ki a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 631-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. október 28-i nyilvános ülésére

2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 631-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. október 28-i nyilvános ülésére 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 631-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. október 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Polgármesteri összeférhetetlenség megszüntetéséhez hozzájárulás kérése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Páty Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Páty Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Páty Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére.napirendi pont Előterjesztő: Székely László polgármester Tárgy: Óvodavezetői pályázat kiírása

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/955-1/2014/I. Üi.: dr. Nemes Adrienn Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Makó Városi Kulturális- Közművelődési

Részletesebben

Nemzeti Pedagógus Kar

Nemzeti Pedagógus Kar Nemzeti Pedagógus Kar Előadó: Kőrösiné dr. Merkl Hilda elnök Nemzeti Pedagógus Kar Előkészítő Bizottság Budapest, 2014. március 1 2 Történeti visszapillantás 2013. augusztus: döntés születik a Nemzeti

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 14-én, 18,00 órai kezdettel tartott ü l é s é r ő l

J E G Y Z Õ K Ö N Y Az Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 14-én, 18,00 órai kezdettel tartott ü l é s é r ő l Szám: 118-2/7/2010. J E G Y Z Õ K Ö N Y 2010. október 14-én, 18,00 órai kezdettel tartott ü l é s é r ő l Adászteveli Német Kisebbségi Önkormányzat 8561 Adásztevel, Árpád u. 22. Szám: 118-2/7/2010 Jegyzőkönyv

Részletesebben

MAKÓI HÍREK. A M A KóI Ö N KOR M Á N y Z AT I N F OR M ÁC Ió S H E T I L A PJA. 2010. január 15. XIII. évfolyam 2. szám.

MAKÓI HÍREK. A M A KóI Ö N KOR M Á N y Z AT I N F OR M ÁC Ió S H E T I L A PJA. 2010. január 15. XIII. évfolyam 2. szám. MAKÓI HÍREK A M A KóI Ö N KOR M Á N y Z AT I N F OR M ÁC Ió S H E T I L A PJA 2010. január 15. XIII. évfolyam 2. szám Megértést kér az önkormányzat a fürdő környékén élőktől Lakossági fórumot szervezett

Részletesebben

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2014. évi helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásával kapcsolatos tudnivalókról

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2014. évi helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásával kapcsolatos tudnivalókról 2014. október www.tortel.hu VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2014. évi helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásával kapcsolatos tudnivalókról Dr. Áder János köztársasági elnök úr a 270/2014.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/211-7/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés

Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés Készült: 2012.02.9-én a Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Vári Tibor Ádámné elnök köszönti a

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS A POLGÁRMESTEREK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYAINAK ALKALMAZÁSÁHOZ

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS A POLGÁRMESTEREK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYAINAK ALKALMAZÁSÁHOZ MÓDSZERTANI AJÁNLÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS A POLGÁRMESTEREK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYAINAK ALKALMAZÁSÁHOZ Az összeférhetetlenség jogintézményével a jogalkotó a közélet tisztasága érdekében kizárni

Részletesebben

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők.

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők. Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én 14 órai kezdettel a Nemesvid, Rákóczi u. 2. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Neubauer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről Tartalmazza a : 128/2014.(X.21.)

Részletesebben