A munkanélküliek újbóli elhelyezkedését befolyásoló tényezők

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A munkanélküliek újbóli elhelyezkedését befolyásoló tényezők"

Átírás

1 FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY A munkanélküliek újbóli elhelyezkedését befolyásoló tényezők Tóthné Pál Ágnes, projektvezető, Útravaló Közhasznú Alapítvány Kovács Viktória, egyetemi hallgató, Károli Gáspár Református Egyetem Tárgyszavak: káros hatás; mentális egészség; munkanélküliség; pszichikai terhelés; kapcsolatrendszer; stressz. A dolgozókat fenyegető káros munkahelyi pszichikai hatások közül az egyik legerőteljesebb az elbocsátással és a munkanélküliséggel öszszefüggő stressz- és krízishelyzet. Ezeknek a helyzeteknek a megfelelő kezelése egyformán fontos a társadalomnak, a munkáltatóknak és a munkavállalóknak. A foglalkozás-egészségügy szempontjából az ezzel összefüggő tevékenység egyrészt megelőzést jelent hiszen az elbocsátás, és különösen a tartós munkanélküliség rövid és hosszú távú egészségi problémák egész sorát vonhatja maga után, de ugyanilyen fontos annak feltérképezése is, hogy a már munkanélkülivé váltak milyen módon térhetnek vissza újra a munkaerőpiacra. A mindennapi tapasztalatok és a munkanélküliségi statisztikák tanúsága szerint a munkanélküliség idejével párhuzamosan csökken az érintettek esélye arra, hogy újból munkát találjanak. Ha mindemellett a munkanélküliek kapcsolati tőkéje is szegényesnek minősíthető, még több szenvedést okozó körülménnyel kell megbirkózniuk, és még reménytelenebb az újbóli elhelyezkedés. Az alábbi cikk két empirikus kutatás eredményeire támaszkodva azt vizsgálja meg, hogy mely tényezők határozzák meg a munkanélküliek viszonyát helyzetükhöz, illetve milyen módszereket választanak a munkaerő-piaci rehabilitációhoz, azaz állásszerzési stratégiájukhoz.

2 A munkanélküliek elhelyezkedését befolyásoló tényezők összefoglaló egy ben végzett empirikus kutatásról A kutatás körülményei A Közösen a jövő munkahelyeiért alapítvány megbízásából az Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. munkatársaként e cikk szerzője ben szociológiai kutatást vezetett volt munkanélküliek körében. A kutatás során azt vizsgálta, hogy a kapcsolatoknak és a képzésnek milyen szerepük volt a munkanélküliek újbóli elhelyezkedésében. A Fővárosi Munkaügyi Központ közreműködésével és segítségével a mintába azokat a fővárosi lakhelyű, középiskolai végzettségű nem pályakezdő volt munkanélkülieket választották, akik 1 24 hónapig terjedő időtartamú munkanélküliség után március 30-án újból rendelkeztek munkahellyel. A megnevezett paraméterekkel definiált alapsokaságból (1890 fő) véletlenszerű kiválasztással jelölték ki a megkérdezendőket. A kérdezőbiztosok lakásukon keresték meg a kijelölt személyeket, ennek eredményeképpen 400 fő kérdőíves megkérdezése történt meg. A válaszok számítógépes feldolgozását SPSS programcsomag segítségével végezték el. A kutatás fő kérdései A megkérdezettek életútjának három állomásával foglalkoztak: az első, a munkanélküliséget megelőző és a munkanélküliséget követő munkahellyel. Vizsgálták, hogy a válaszolók honnan hová kerültek, azaz a munkahelyek fő paraméterei (ágazat, tulajdonforma és foglalkozási csoport) mentén milyen változások következtek be életútjukban. Véleményt kértek arról, hogy sikerült-e jó munkahelyet találniuk, mennyire érzik stabilnak helyzetüket, és elégedettek-e munkakörükkel és a munkakörülményekkel. A kutatás kulcskérdései azt tudakolták, hogyan jutottak új munkahelyhez a munkanélküliek, milyen tényezők, emberek, szervezetek segítették álláshoz őket. A kapcsolathálózat-elemzés szemléletét és módszertanát alkalmazva megkülönböztetett figyelmet szenteltek annak, hogy a személyes kapcsolatok milyen szerepet játszottak az elhelyezkedésben. Felmérték a válaszolók kapcsolathálózatát, azt, hogy milyen mértékű erős és gyenge kötésekkel rendelkeznek. Megtudakolták, hogy mitől szenvedtek a munkanélküliek munkanélküliségük idején, továbbá azt, hogy milyen szerepe volt a képzésnek és átképzésnek az újbóli elhelyezkedésben.

3 Kutatási eredmények Alapinformációk a munkanélküliekről A megkérdezettek 40%-a 1 5 hónapig, 36,6%-uk fél év és egy év közötti időtartamig, 22,5%-uk pedig 1 2 év közötti időtartamban volt munkanélküli. A válaszolók mintegy 30%-ánál a tényleges munkanélküliség ideje hosszabb volt, mint a regisztrált. Hogyan szereztek tudomást a jelenleg betöltött állásról A válaszolók álláshoz jutásának sikerességét és hatékonyságát (találtak-e jó munkahelyet és mennyi idő alatt) részben befolyásolta, hogy milyen közvetítőkön, információs csatornákon keresztül szereztek tudomást jelenlegi munkahelyükről. A különböző informálódási lehetőségeket igénybe vevő válaszolók közül a hirdetés, pályázat útján állást keresők elhelyezkedési ideje a leghosszabb, a legrövidebb pedig a szervezetek (továbbképző intézmény, munkaügyi, szakmai szervezet) segítségével tájékozódók esetében. A rokoni-baráti kapcsolatokat igénybevevő elhelyezkedők időszükséglete az átlagnál valamivel magasabb, az ismerősökön keresztüli tájékozódás viszont lerövidíti az álláskeresés idejét. A válaszolók több mint fele személyes kapcsolatai révén tájékozódott, közel egyharmaduk hirdetésből szerzett tudomást az állásról és igen alacsony hányaduk () támaszkodott szervezett segítségre (ahol pedig a hatékonyság igen kedvező). Az erős és gyenge kötések szerepe az elhelyezkedésben A személyes kapcsolatra támaszkodás átlagosan lerövidíti az elhelyezkedés idejét, elsősorban abban az esetben, ha az álláslehetőségre figyelmet felhívó személy ún. gyenge kötésű kapcsolatban áll az álláskeresővel. Gyenge kötésű kapcsolatként definiálták a laza, ismerősi kapcsolatokat. A személyes kapcsolatok másik típusát (az erős kötéseket) a használt fogalomrendszerben a közeli hozzátartozók és azok a rokonibaráti kapcsolatok jelentik, amelyek a rendszeres kapcsolattartást illetve az intim, bizalmas viszonyt is magukba foglalják. A gyenge kötésű kapcsolatok hatékonyabbak voltak, mint az erősek, viszont a jó (nagyobb biztonságérzetet és elégedettséget jelentő) állás megszerzéséhez az erős kötésű kapcsolatok hatásosabbaknak bizonyultak.

4 A kapcsolatok: mozgósítható és fejlesztendő erőforrások A vizsgálati eredmények alátámasztották azt a feltevést, hogy a személyes kapcsolatok olyan erőforrások, amelyeket krízishelyzetben mozgósítani lehet a helyzet megoldására. Az is bebizonyosodott az elemzések során, hogy azoknak van nagyobb esélyük álláshoz jutni, akik kellő nagyságú kapcsolati erőforrás-készletüket aktivizálni képesek. (Élettervezési és vezetői készségfejlesztési tréneri tapasztalatok alapján alátámasztható, hogy a kapcsolati erőforrások fejleszthető és fejlesztendő erőforrások, s a szükséges készség, képesség megtanulható.) Az állásszerzésben segítséget adó személyek jellemzői A válaszolókat munkahelyük megtalálásában segítő és informáló személyek magasabban képzettek, foglalkozásukat tekintve nagyobb presztízsűek, mint a minta középfokú végzettséggel rendelkező többnyire szakmunkásként és nem diplomás szellemi dolgozóként tevékenykedő résztvevői. A válaszolók összegzett véleménye szerint az álláshoz jutásban szakképzettségük és tapasztalataik, véletlen szerencse, személyes vonzerejük és kapcsolataik segítették. Mitől szenvedtek a munkanélküliek? A munkanélküliség ideje alatt számos teherrel kellett megbirkózni a válaszadóknak. Ezek egyik csoportját a rendszeres munka és a társas kapcsolatok hiánya alkotta, másfelől a jövedelemkiesés és az önbecsülés csökkenése keserítette meg életüknek ezt a nehéz korszakát. Ezek a szenvedést okozó tényezők annál erősebbek voltak, minél tovább tartott a munkanélküliség, és minél kisebb mértékű kapcsolati erőforrással rendelkeztek a válaszolók. A munkanélküliek képzésével kapcsolatos vélemények A vizsgálatba vont 400 főből 78 fő vett részt munkanélkülisége alatt továbbképzésben. Ez a részvételi arány igen kedvező, viszont a minta jellegéből adódóan (tekintve, hogy csak olyanokat kérdeztek meg, akik elhelyezkedtek), a vizsgálat önmagában nem tette lehetővé az elhelyezkedni nem tudó, de továbbképzésben részt vevő sokasággal az összehasonlítást. Az átképzések döntő többségét a Munkaügyi Központok finanszírozták, és a munkanélküliek egynegyede hozzájárult a képzés költségeihez. A képzésben részt vevők 60%-a szerint az elhelyezkedésben szá-

5 mottevően segítette őket az, hogy munkanélküliségük idején tanultak. Sok válaszoló vélekedett úgy, hogy azért nem vett részt továbbképzésen, mert a kiválasztott tanfolyamot nem támogatta a Munkaügyi Központ. Összegezve: azok vettek részt továbbképzésen, akiknek egyéni terveik találkoztak a Munkaügyi Központ kínálatával és támogatásával. Kivonatok a 2004-ben végzett empirikus felvétel eredményeiről A felvétel körülményei, kiinduló adatok A Tolna Megyei Munkaügyi Központ megbízásából 2004-ben 112 fő (egy Tolna megyei vállalattól csoportosan elbocsátott dolgozók, akiknek többsége varrónőként dolgozott) válaszolt a kérdőíves megkérdezésre. A felvétel az 1993-ashoz képest szerényebb célkitűzésekkel készült, elsősorban az érintettek munkába állásának tényéről és körülményeiről tudakozódtak, az alábbiakban a kutatás néhány alapvető megállapítása olvasható. Ez esetben nem került sor a megkérdezettek kapcsolathálózatának feltérképezésére, de vizsgálták a kapcsolatok szerepét az elhelyezkedésben, s azt is megkérdezték, hogy mitől szenvedtek munkanélküliségük idején. A felvételre az elbocsátást követő negyedik hónapban került sor. Ekkor a válaszolók 34%-ának sikerült elhelyezkednie, 60,7%-uk keresett, de nem talált, 5,3%-a pedig nem is keresett munkát. A kapcsolatok igénybe vétele a munkahely keresés során Az 1. ábra bemutatja, hogy összhangban az 1993-as felvétel eredményeivel a munkahelykeresés során meghatározó szerepe van a kapcsolati erőforrásoknak, és ezen belül erőteljesebb az ismerősökre (gyenge kötésekre) támaszkodás. A kapcsolatok szerepe az elhelyezkedésben A 2. ábra szemlélteti, hogy a sikeresen elhelyezkedők között az alapsokasághoz képest jóval magasabb a gyenge kötésű kapcsolatokat felhasználók aránya, mint a rokonok vagy közeli barátok segítségében bízóké. Mind az alapsokasághoz, mind az 1993-as vizsgálathoz képest jelentős mértékben nőtt a Munkaügyi Központ segítségére támaszkodók aránya is, ugyanakkor az is kiderült, hogy a személytelen hirdetések

6 útján próbálkozók hatásfoka jóval átlag alatti volt. Összefoglalva megállapítható, hogy a kapcsolatoknak továbbra is komoly szerepük volt a munkához jutásban. 7% Milyen segítséget vett igénybe? 13% 29% 6% 22% 23% Ismerős Barát, rokon Hirdetés Pályázat Munkaügyi Központ Egyéb 1. ábra A munkahelykeresés során használt módszerek Hogyan talált munkát? Ismerős segített 28% Barát, rokon segített Hirdetés útján 25% 14% Munkaügyi Központ segített Volt munkahelyem visszahívott Én kezdeményeztem 2. ábra A sikeresen elhelyezkedettek által használt módszerek Mitől szenvedtek a munkanélküliek 2004-ben? A 3. ábra beszédesen fejezi ki azt a közkeletű megállapítást, hogy az emberek nemcsak a pénzért dolgoznak. Rendkívül figyelemre méltó az a vizsgálati eredmény, hogy a nem anyagi jellegű tényezők (társas kapcsolatok hiánya, a feleslegesség érzése, családi konfliktusok növe-

7 kedése stb.) összességében több szenvedést okoznak a munkanélkülieknek, mint a jövedelem kiesése. 39% 9% 1% Mitöl szenvedett munkanélkülisége alatt? 2% Elfoglaltság hiánya 6% Napirend felbomlása Munkatársi kapcsolatok hiánya 12% Emberi kapcsolatok beszűkülése Feleslegesség érzése Jövedelem kiesése Családi konfliktusok 8% Egyéb Nem szenvedett 12% 3. ábra A munkanélküliek életminőségét befolyásoló tényezők A munkanélküliség különösen ha tartósan fennáll a fejlett országok egyik legfontosabb gazdasági-társadalmi problémája, amely közvetve vagy közvetlenül, illetve időben változóan, hiszen ebbe a körbe bekerülni vagy onnan kikerülni is lehet a lakosság akár 30 40%-át is érintheti. A tartósan munkanélküliek mentális és fizikai egészsége is fokozottan veszélyeztetett. Az érintettek viselkedését befolyásoló tényezők felmérése segíthet a munkaerőpiacra visszatérést segítő stratégiák és módszerek kialakításában, ehhez azonban további kutatásokra van szükség. BME OMIKK LOGISZTIKA Kéthavonta az egértől a Boeingig. 061/

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során.

Tartalom ... 16. képzési terület... 60. során. Diplomás pályakövetés 2010 A 2007 ben végzettek munkaerő piaci jellemzői Kutatási gyorsjelentés Tartalom 1. Összefoglaló gyorsjelentés... 2 2. Képzési területenkénti adatok... 16 2.1. Agrár képzési terület...

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember

Diplomás Pályakövető Rendszer. 2013-as Pályakövetési vizsgálat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 2013. szeptember Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as Pályakövetési vizsgálat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2013. szeptember Készítette: Dr. Varga András Oktatási Iroda DPR- referens Tartalomjegyzék Bevezetés... 3

Részletesebben

JELENTÉS. a TÁMOP-5.4.1-12 Szociális szolgáltatások modernizációja elnevezésű kiemelt projekt keretében megvalósult kutatások eredményeiről

JELENTÉS. a TÁMOP-5.4.1-12 Szociális szolgáltatások modernizációja elnevezésű kiemelt projekt keretében megvalósult kutatások eredményeiről TÁMOP 5.4.1-12. Szociális Szolgáltatások Modernizációja Módszertani kiadványok JELENTÉS a TÁMOP-5.4.1-12 Szociális szolgáltatások modernizációja elnevezésű kiemelt projekt keretében megvalósult kutatások

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE. Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037

KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE. Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037 KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037 HELYZETFELTÁRÓ TANULMÁNY Készítette: AGRO-gate Bt. Lektorálta: SZIE Gazdaság-

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2014

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2014 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2014 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2014, a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

FIATAL MUNKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUNKAERŐPIACON 1

FIATAL MUNKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUNKAERŐPIACON 1 GIRASEK EDMOD FIATAL MUKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBE, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUKAERŐPIACO 1 A nyolcvanas évek eleje óta nem készült olyan átfogó kutatás, 2 amely kimondottan az egyes szakmákra fókuszálva

Részletesebben

Budapesti másodelemzés

Budapesti másodelemzés Budapesti másodelemzés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 Témakörök... 4 Az Ifjúság2008 kérdőíves kutatás módszertana... 5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 DEMOGRÁFIA, CSALÁDI

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

Gábor Kálmán Szemerszki Marianna: BSc hallgatók 2006

Gábor Kálmán Szemerszki Marianna: BSc hallgatók 2006 Gábor Kálmán Szemerszki Marianna: BSc hallgatók 2006 1. Oktatási expanzió, előnyök és hátrányok... 2 2. A BSc-képzésre jelentkezők és felvettek... 4 3. A BSC hallgatók demográfiai adatai... 9 4. Szakválasztás.

Részletesebben

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében NÓGRÁD MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Egyeztetett dokumentum Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében A Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája című dokumentum elkészítésében

Részletesebben

A közfoglalkoztatási csapda

A közfoglalkoztatási csapda A közfoglalkoztatási csapda A közfoglalkoztatási csapda A Magyar Szegénységellenes Hálózat jelentése a közfoglalkoztatottak hátterérôl, helyzetérôl és lehetôségeirôl Magyar Szegénységellenes Hálózat Budapest

Részletesebben

A FIATAL MUNKANÉLKÜLIEK VÁGYAI ÉS ESÉLYEI

A FIATAL MUNKANÉLKÜLIEK VÁGYAI ÉS ESÉLYEI 676 KUTATÁS KÖZBEN o mértékben az adott szakterület általános beiskolázási helyzete határozta meg. Egyes szakterületeken többszörös volt a túljelentkezés, másutt átirányítással kellett biztosítani az induláshoz

Részletesebben

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Dr. Gere Ilona Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Az Európai Unió foglalkoztatási irányvonalainak 1. pontja az ifjúsági munkanélküliség elleni

Részletesebben

HEFOP 2.2.1. A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

HEFOP 2.2.1. A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével ZÁRÓ TANULMÁNY Kaposvári Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjólét Módszertani Családsegítő Központ

Részletesebben

Munkaerő-piaci igények felmérése a nyelvoktatási rendszer és annak kimeneteléül szolgáló vizsgarendszer megújítására

Munkaerő-piaci igények felmérése a nyelvoktatási rendszer és annak kimeneteléül szolgáló vizsgarendszer megújítására Dr. Jarjabka Ákos, Dr. Márta Anette, Balogh Gábor, Dr. Háhn Judit, Dr. Herman Sándor, Hornyák Miklós, Horváth Márton Munkaerő-piaci igények felmérése a nyelvoktatási rendszer és annak kimeneteléül szolgáló

Részletesebben

lehetőségei vezetői összefoglaló Kutatási összefoglaló A kérdőíves felmérés eredményei

lehetőségei vezetői összefoglaló Kutatási összefoglaló A kérdőíves felmérés eredményei A Zalaszentgrót kistérségben élő inaktív vagy munkanélküli nők munkaerőpiaci igényeinek és lehetőségeinek vizsgálata, a Zalaszentgróti Foglalkoztatási Paktum Kutatási összefoglaló lehetőségei vezetői összefoglaló

Részletesebben

Partnerség határok nélkül

Partnerség határok nélkül A Munkaerő-piaci képzési programok hátrányos helyzetűek számára Beregszászon és Miskolcon c. projekt során készült és alkalmazott helyzetfeltárás, tapasztalatok, javaslatok és tréningmódszerek Szerkesztette:

Részletesebben

A nonprofit szervezetek humán erőforrása

A nonprofit szervezetek humán erőforrása 2013/39. Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 39. szám 2013. június 04. A nonprofit szervezetek humán erőforrása A tartalomból 1 Bevezetés 1 A szektor mint foglalkoztató

Részletesebben

Foglalkoztathatóság javítását szolgáló intézkedések értékelése

Foglalkoztathatóság javítását szolgáló intézkedések értékelése Foglalkoztathatóság javítását szolgáló intézkedések értékelése A nonprofit szervezetek szerepe a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásában különös tekintettel a TÁMOP 1. és 2. prioritására

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen

Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen 2013. október Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen Összeállították:

Részletesebben

Huszti Éva: Társas kapcsolatok. Családi, rokoni, baráti kapcsolatok Nyíregyháza lakói körében - 2008

Huszti Éva: Társas kapcsolatok. Családi, rokoni, baráti kapcsolatok Nyíregyháza lakói körében - 2008 Huszti Éva: Társas kapcsolatok. Családi, rokoni, baráti kapcsolatok Nyíregyháza lakói körében - 28 Talán joggal kérdezi az olvasó, hogy miért fontos az, milyenek a társas kapcsolataink. Talán mindenkinek

Részletesebben

Fogyatékosságügyi statisztikák. Szöveggyűjtemény

Fogyatékosságügyi statisztikák. Szöveggyűjtemény Fogyatékosságügyi statisztikák Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom 2001. évi népszámlálás 12. A emberek helyzete 3 Tartalom 2 2001.

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Diplomás Pályakövetési (DPR) vizsgálatának eredményei 2013-ban végzett hallgatók Az adatfelvételt és a kutatást végezte: Füleki Beáta és Hranecz Krisztián A tanulmányt

Részletesebben

A Pannon Egyetemen végzettek szakmai életútja

A Pannon Egyetemen végzettek szakmai életútja A Pannon Egyetemen végzettek szakmai életútja 2010-2011-2012-ben abszolutóriumot szerzett hallgatók telefonos mintavételes vizsgálata Mintafelvétel: 2013. november - 2014. február Lezárva: 2015. január

Részletesebben

KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA -

KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - KOVAI MELINDA ZOMBORY MÁTÉ: A MAGYARORSZÁGI ROMA NÉPESSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGA - SZAKIRODALMI KISMONOGRÁFIA - Tartalom I. A ROMA NÉPESSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE ÉS JELLEMZŐI... 3 I.1. A ROMA NÉPESSÉG LÉLEKSZÁMA...

Részletesebben

A foglalkoztathatóság fejlesztése

A foglalkoztathatóság fejlesztése Készítették: a Léthatáron Alapítvány munkatársai A foglalkoztathatóság fejlesztése JÓ GYAKORLATOK A FOGLALKOZTATHATÓSÁG FEJLESZ- TÉSÉRE A HAJLÉKTALAN EMBEREK KÖRÉBEN II. LÉTHATÁRON ALAPÍTVÁNY MUNKAERŐ-PIACI

Részletesebben