Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem"

Átírás

1 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesít ben történ hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkér a Kbt. mely rendelkezése (, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. -ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is]; 22 (1) d) d) az ajánlatkér a Kbt. mely része, illet leg fejezete szerinti eljárást alkalmazza; 3. rész VI. fejezet e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt ának (5) bekezdésére vagy ának (2) bekezdésére vagy ának (3) bekezdésére]; f) ha a kérelmez olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesít ben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelez, ezt a körülményt is; Kötelez g)a kérelem és a hirdetmény feladásának napját. 2010/04/22 (6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkér által meghatározott személy vagy szervezet kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell képviseleti jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a Szerkeszt bizottság a hiánypótlásra történ felhívást az ajánlatkér nek küldi meg. Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt , On-line értesítés: AZ EGYSZER ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás [x] A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkeszt bizottsága) tölti ki Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzata F u Város/Község Hegyeshalom Sz ke László Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkér általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Postai irányítószám: 9222 Ország: 96/ / További információk a következ címen szerezhet k be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltér, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következ címen szerezhet be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal [x] Ha attól eltér, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következ címre kell benyújtani: [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltér, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) Az ajánlatkér típusa Központi szint Közszolgáltató Regionális/helyi szint [x] Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Az ajánlatkér tevékenységi köre I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkér k esetén [x] Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Védelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadid, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy https:// /hkm/viewform.jsp?id=10262/2010 (1 of 6) :02:42

2 I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkér k esetén Víz [Kbt (1) bek. a) pont] Gáz- és h energia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] Szén és más szilárd tüzel anyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Kiköt i tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] Villamos energia [Kbt (1) bek.. a) pont] Földgáz és k olaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Repül téri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bek. d) pont] I. 4.) Az ajánlatkér más ajánlatkér k nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen nem [x] II. SZAKASZ: A SZERZ DÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkér által a szerz déshez rendelt elnevezés falumegújítás és falufejlesztés II.1.2) A szerz dés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerz dés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) [x] Építési beruházás b) Árubeszerzés c) Szolgáltatás [x] Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkér által meghatározott követelményeknek megfelel en Építési koncesszió A teljesítés helye Hegyeshalom, f u NUTS-kód 221 Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye NUTS-kód Szolgáltatási kategória (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következ k valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattev vel A tervezett keretmegállapodás résztvev inek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattev vel A keretmegállapodás id tartama: Id tartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes id tartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötend szerz dések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerz dés meghatározása/tárgya építési vállalkozási szerz dés épületfelújítási feladatok ellátására: szigetelés és térburkolás II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) F szószedet Kiegészít szószedet (adott esetben) F tárgy II.1.7) Részekre történ ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletb l szükség szerint több példány használható) igen nem [x] Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen nem [x] II. 2) Szerz dés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) Hagyományos építési technológiával épített önkormányzati hivatal küls falszigetelési és festési munkái és a hivatal el tti tér rendezése. A fenti munkálatokat a melléklet tervdokumentációk és m szaki leírások részletesen tartalmazzák. Becsült beruházási összköltség: Ft II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerz dés megkötését l számítva) https:// /hkm/viewform.jsp?id=10262/2010 (2 of 6) :02:42

3 Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétl d jelleg szerz dések esetében kérjük feltüntetni a további szerz dések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerz dés megkötését l számítva) II.3) A szerz dés id tartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje Az id tartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerz dés megkötését l számítva) VAGY: kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés 2010/10/31 (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk III.1) A szerz désre vonatkozó feltételek III.1.1) A szerz dést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Ajánlatkér az alábbi mellékötelezettségeket rendeli hozzá a szerz déshez (Kbt. 53 (6) szerint): - határid s teljesítésekhez késedelmi kötbérfizetési kötelezettség, - teljesítéshez teljesítési biztosíték adási kötelezettségeket rendel, - garanciális id a m szaki átadás-átvétel lezárását követ 12 hónapig. III.1.2) F finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Ajánlatkér el leget nem fizet, rész és végszámla benyújtására van lehet ség, melyet az ajánlatkér teljesítést l számított 30 napon belül fizet ki. III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) nem követelmény III.1.4) Vonatkoznak-e a szerz dés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen nem [x] Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattev személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történ bejegyzésre vonatkozó el írásokat is Az ajánlatkér által el írt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: - Az eljárásban nem lehet ajánlattev, alvállalkozó és er forrást biztosító szervezet az, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdés pontjaiban, és 61 (1) d) foglalt kizáró okok fennállnak, továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattev és közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és er forrásszervezet, akivel szemben a Kbt. 61 (1) bekezdés a)-c) pontban meghatározott kizáró okok fennállnak. - Az eljárásban nem lehet ajánlattev vagy a Kbt. 71 (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó vagy er forrásszervezet az, akivel szemben a Kbt. 62 (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak. Igazolás a Kbt. 249 (3)bekezdésében foglaltaknak megfelel en. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A ajánlattev nek, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az alábbiak szerint kell igazolniuk az alkalmasságot: - számviteli törvényeknek megfelel elmúlt 2008 lezárt évi mérlegbeszámoló (Kbt 66 (1) bekezdés b)) - nyilatkozat az el z 2 évi ( ) teljes évi forgalom nagyságáról és közbeszerzés tárgyával azonos magasépítésekb l származó éves forgalom nagyságáról (Kbt 66 (1) bekezdés c)) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattev és 10 % feletti alvállalkozója: - ha el z lezárt 2008 évi mérlegbeszámolójában a mérleg szerinti eredmény negatív, és a saját t ke nagysága nem haladja meg az 3 Millió Ft összeget. - ha a teljes forgalom nem éri el a két év átlagában a nettó 30 millió Ft összeget, (együttes megfelel sség) - ha a közbeszerzés tárgya szerinti magasépítési forgalom nem éri el a 3 év átlagában összesen a nettó 20 millió Ft összeget. (együttes megfelel ség), III.2.3) M szaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A ajánlattev nek, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az alábbiak szerint kell együttesen igazolniuk az alkalmasságot: - az el z évek ( ) a beszerzés tárgyának megfelel legjelent sebb 3 db magasépítési és falh szigetelési munkáinak ismertetése referenciaként (Kbt 68 (2) bekezdés) - teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek, különösen a teljesítésért felel s személy(ek) bemutatása önéletrajz és bizonyítványmásolatok csatolásával. (Kbt 67 (2) bekezdés e)) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattev és 10 % feletti alvállalkozója: - ha nem rendelkezik összesen legalább 3 db nettó 15 millió Ft értéket meghaladó magasépítési referenciával, melyb l legalább 2 db tartalmaz olyan falh szigetelést, amelyek értéke meghaladja a nettó 3 millió Ft összeget, - ha nem rendelkezik a tárgyi munka teljeskör ellátásához szükséges legalább 1 f A kategóriás felel s m szaki vezet i képesítés személlyel, valamint 1 f okleveles k m ves szakemberrel. III.2.4) Fenntartott szerz dések A szerz dés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen nem [x] A szerz dés a Kbt szerint fenntartott igen [x] nem III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerz désekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen nem Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történ hivatkozás: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás típusa IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti https:// /hkm/viewform.jsp?id=10262/2010 (3 of 6) :02:42

4 Tárgyalás nélküli [x] Tárgyalásos IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli Tárgyalásos IV. 2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelel t jelölje meg) A legalacsonyabb összeg ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legel nyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x] [x] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) Részszempont Súlyszám 1. nettó ajánalti ár kivitelezés id tartama számlázási gyakoriság fizetési határid vállalt garanciális határid 30 IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen nem [x] Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésr l (ha szükséges) IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkér által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) HYD-HEGYHALOM/ IV.3.2) Az adott szerz désre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen nem [x] Igen válasz esetén El zetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2010/05/18 (év/hó/nap ) Id pont: Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem: F A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció díjának megfizetése átutalással, illetve befizetéssel történhet a Hydrober Kft. UniCredit számú számlájára, az átutalás közlemény rovatában a falumegújítás hivatkozás feltüntetésével. Ajánlatkér a dokumentáció árát kizárólag a Kbt. 54. (6) bekezdésében megjelölt esetekben téríti vissza IV.3.4) Az ajánlattételi határid Dátum: 2010/05/18 (év/hó/nap) Id pont: IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális id tartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 30 (az ajánlattételi határid lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2010/05/18 (év/hó/nap) Id pont: Helyszín : Hegyeshalom, F u polgármesteri hivatal tárgyalóterme Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek Kbt. 80 (2) bek. szerint V. szakasz: kiegészít információk V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétl d jelleg -e? (adott esetben) igen nem [x] Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) a szerz dés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen [x] nem https:// /hkm/viewform.jsp?id=10262/2010 (4 of 6) :02:42

5 Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: 138/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján, UNVP III. tengely, vidéki örökség megörzése V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett id pontja: május óra V.3.2) A szerz déskötés tervezett id pontja: Az eredményhirdetést követ 21. napon V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkér által el írt alapvet szabályai, az els tárgyalás id pontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen [x] nem V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) Az ajánlattételi dokumentáció személyesen, illetve a Kbt. 54. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelel en vehet át munkanapokon 8:00-14:00 óra között, az ajánlattételi határid lejártának napján 09:00-ig. Az átutalás megtörténtét (átutalási megbízás teljesítését) igazoló eredeti bankbizonylat vagy a bankbizonylat egyszer másolatának bemutatásával, vagy a Kbt. 54. (4) bekezdés alkalmazása esetén annak megküldésével V.3.5.1) Az összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és fels határa: 1-10 pont V.3.5.2) Az összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkér megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az ajánlatkér számára legel nyösebb ajánlat kapja a 10 pontot, míg a többi vállalás az eltérés arányában kap kevesebb pontszámot. (lineáris arányosítás) V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek el írt igazolási módja a min sített ajánlattev k hivatalos jegyzékébe történ felvétel feltételét képez min sítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen [x] nem V.7) Egyéb információk: 1./ Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult képvisel cégaláírási nyilatkozatát (közjegyz i aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a évi V. törvény (Ctv.) 9. -a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját. 2./ A Kbt. 20. (3) bekezdése alapján az ajánlatkér a jelen felhívásban, illetve dokumentációban el írt igazolások eredeti vagy hiteles másolatban történ benyújtását írja el. 3./ Az ajánlatot 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), valamennyi (tartalommal és tartalommal nem bíró) oldalát folyamatos sorszámozással, valamint a nyilatkozatot tartalmazó helyeken cégszer aláírásával ellátva, roncsolásmentesen nem bontható módon bekötve vagy f zve kell elkészíteni és közös, zárt borítékban kell benyújtani. Az egyes példányok fed lapját el kell látni az eredeti, illetve a másolat megjelöléssel is. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkér csak akkor tekinti határid n belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határid lejártáig sor kerül. 4./ Ajánlattev köteles nyilatkozni a Kbt. 70. (2) bekezdése, a Kbt. 71. (1) bekezdésének a), b) és c) pontja szerint. 5./ Az ajánlatkér az eljárás nyertesével, annak visszalépése esetén amennyiben az eredményhirdetéskor a következ legkedvez bbnek min sített ajánlattev t is meghatározta a következ legkedvez bbnek min sített ajánlattev vel köt szerz dést. 6. Az ajánlatkér az eljárásban biztosít hiánypótlást. V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/04/22 (év/hó/nap) I) További információk a következ címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhet k be Hydrober Kft. Budai u. 2-6.II.em. Város/Község Gy r Varga Tamás Internetcím (URL): Postai irányítószám: 9027 A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok Ország: 06-96/ / II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhet Hydrober Kft. Budai u. 2-6.II.em. Város/Község Gy r Varga Tamás Internetcím (URL): Postai irányítószám: 9027 Ország: 06-96/ / III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat kell benyújtani Város/Község Postai irányítószám: Ország: Internetcím (URL): B. MELLÉKLET A részekre vonatkozó információk A rész száma 1 meghatározás 1) A rész meghatározása 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 3) Mennyiség vagy érték 4) A szerz dés id tartama vagy eltér kezdési/teljesítési határid feltüntetése Az id tartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerz dés megkötését l számítva) VAGY Kezdés (év/hó/nap) ÉS/VAGY https:// /hkm/viewform.jsp?id=10262/2010 (5 of 6) :02:42

6 Befejezés (év/hó/nap) 5) További információ a részekr l (E mellékletb l a részek számának megfelel en több példány használandó) https:// /hkm/viewform.jsp?id=10262/2010 (6 of 6) :02:42

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Telefon: 42/548-450. Címzett: Fazekas Jánosné gazdasági igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461

Telefon: 42/548-450. Címzett: Fazekas Jánosné gazdasági igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ.

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011 Page 1 of 11 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 9 Ajánlatkérı: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Kunszentmárton Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

Egyéb közlemény: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez 1 / 17 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő javítást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

+36/1/282-95-88 E-mail:

+36/1/282-95-88 E-mail: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 8 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2010/49.

Részletesebben

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT)

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT) 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben