További információk a következ címen szerezhet k be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "További információk a következ címen szerezhet k be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal"

Átírás

1 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , On-line értesítés: Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X AZ EGYSZER ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkeszt bizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Mihálygerge Község Önkormányzata Postai cím: Rákóczi út 40. Város/Község: Mihálygerge Kapcsolattartási pont(ok): Postai Ország: Magyarország irányítószám: 3184 Telefon: 06-20/ Címzett: Dr. T zsér Zsolt Fax: 06-32/ Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkér általános címe (URL): - A felhasználói oldal címe (URL): - További információk a következ címen szerezhet k be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltér, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következ címen szerezhet be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltér, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következ címre kell benyújtani: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltér, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) AZ AJÁNLATKÉR TÍPUSA Központi szint Közszolgáltató

2 Regionális/helyi szint Közjogi szervezet X Támogatott szervezet [Kbt b) c) pont] Egyéb I.3.) AZ AJÁNLATKÉR TEVÉKENYSÉGI KÖRE I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉR X Általános közszolgáltatások Védelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek K ESETÉN Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadid, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉR Víz [Kbt (1) bek. a) pont] Gáz- és h energia termelése, szállítása és elosztása [Kbt (1) bek. a) pont] Szén és más szilárd tüzel anyagok feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] K ESETÉN Villamos energia [Kbt (1) bek.. a) pont] Földgáz és k olaj feltárása és kitermelése [Kbt (1) bek. ba) pont] Vasúti szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt (1) bek. c) pont] Kiköt i tevékenységek [Kbt (1) bek. bb) pont] Repül téri tevékenység [Kbt (1) bek. bb) pont] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bek. d) pont] I. 4.) Az ajánlatkér más ajánlatkér k nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen nem X

3 II. SZAKASZ: A SZERZ DÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkér által a szerz déshez rendelt elnevezés Mihálygerge községben f hálózati országos közút melletti járdaszakaszok felújítása II.1.2) A szerz dés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerz dés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás X b) Árubeszerzés c) Szolgáltatás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkér által meghatározott követelményeknek megfelel en X Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb Szolgáltatási kategória (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Mihálygerge, Rákóczi út HRSZ: 672/2; 317/2 NUTS-kód HU313 A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következ k valamelyikére irányul A teljesítés helye NUTS-kód Közbeszerzés megvalósítása X Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattev vel A tervezett keretmegállapodás résztvev inek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattev vel A keretmegállapodás id tartama: Id tartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes id tartama alatt (csak számokkal és pénznem): A keretmegállapodás alapján megkötend szerz dések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

4 II.1.5) A szerz dés meghatározása/tárgya Mihálygerge községben f hálózati országos közút melletti járdaszakaszok felújítása II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) F szójegyzék Kiegészít szójegyzék (adott esetben) F tárgy További tárgy(ak) II.1.7) Részekre történ ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletb l szükség szerint több példány használható) igen nem X Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen nem X II. 2) SZERZ DÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) Járda építés: 1728 fm, 1999 m2 mennyiségben II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen nem X Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerz dés megkötését l számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétl d jelleg feltüntetni a további szerz dések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerz dés megkötését l számítva) szerz dések esetében kérjük II.3) A SZERZ DÉS ID TARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az id tartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerz dés megkötését l számítva)

5 VAGY: kezdés 2009/ / (év/hó/nap) ÉS/VAGY befejezés 2010/ / (év/hó/nap) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZ DÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerz dést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér és teljesítési garancia. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden napjára Ft + ÁFA. A késedelmi kötbér maximális mértéke a bruttó vállalkozási díj 20 %-a. Ezt meghaladó mérték ajánlatokat az ajánlatkér többletpontszámmal nem értékeli. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes bruttó vállalkozási díj 30%-a, ezt meghaladó mérték ajánlatkér többletpontszámmal nem értékeli. ajánlatokat az Ajánlatkér a nyertes ajánlattev t l teljesítési garancia biztosítását követeli meg, amely a szerz dés elfogadott végösszegének 5 %-a. Az ezt meghaladó mérték ajánlatokat az ajánlatkér többletpontszámmal nem értékeli. A teljesítési garancia a jótállási id szak lejártáig áll fenn. A jótállási id 3 év. A teljesítési garancia az ajánlattev ként szerz d fél választása szerint teljesíthet a Kbt. 53. (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint. Ajánlatkér a szerz désben meghatározott jótállási kötelezettség biztosítékaként szolgáltatott teljesítési bankgaranciát a jótállás lejártát követ 8 napon belül szabadítja fel. III.1.2) F finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Az építési beruházás pályázati források felhasználásával valósul meg. Ajánlatkér el leget nem biztosít. A munka elszámolása egyösszeg ár (átalányár) alapján történik. A teljesítés arányában legfeljebb 2 részszámla, illetve a végszámla nyújtható be. Ajánlatkér a vállalkozási díjat a m szaki ellen r által igazolt teljesítés alapján fizeti meg úgy, hogy a kiállított és leigazolt számlát a Kincstárnak megküldi, majd a pályázati forrás megérkezését követ en, azt a saját er vel kiegészítve 3 munkanapon belül átutalással teljesíti. Ajánlatkér figyelemmel van a Kbt (3) bekezdése szerinti határid kre is. Az adózás rendjér l szóló évi XII. törvény 36/A. -a alapján kifizetés csak akkor történhet, ha a számlázó fél nemleges adóigazolást nyújt be, vagy az APEH köztartozás - mentes adózási adatbázisában szerepel. III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) Nem követelmény III.1.4) Vonatkoznak-e a szerz dés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen nem X Ha igen, a különleges feltételek meghatározása III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattev személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történ bejegyzésre vonatkozó el írásokat is

6 Az ajánlatkér által el írt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az el írások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem vehet részt ajánlattev ként, alvállalkozóként, továbbá a Kbt ának (2) bekezdése és a ának (4) bekezdése szerinti er forrást biztosító szervezetként, akivel szemben a Kbt ának (1) bekezdése, továbbá ajánlattev ként és alvállalkozóként (illetve adott esetben a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozóként), akivel szemben a 61. -ának (1) bekezdése, valamint a Kbt ának (1) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlattev nek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlatban egyszer nyilatkozatot kell arról csatolnia, hogy nem tartozik a Kbt a (1) bekezdésének és 61. -a (1) bekezdésének hatálya alá. A közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben bevonni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattev nek kell arról nyilatkoznia, hogy nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá es alvállalkozót. A Kbt ának (2) bekezdésében, illetve a 67. -ának (4) bekezdésében meghatározott er forrást biztosító szervezetnek egyszer nyilatkozatot kell arról csatolnia, hogy nem tartozik a Kbt a (1) bekezdésének hatálya alá. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 66. (1) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattev illetve (adott esetben) a Kbt ának (2) bekezdése szerinti er forrást biztosító szervezet valamennyi számlavezet pénzintézetének valamennyi vezetett számlájára vonatkozó, az ajánlattételi felhívás megjelenésénél nem régebbi keltezés nyilatkozata (egyszer másolat is megfelel ) az alábbi kötelez tartalommal: - mióta vezeti a bankszámláját, - bankszámla száma, - az igazolás kiállításának az id pontját megel z egy évben volt-e és jelenleg van-e sorbanállás, és ha igen, mennyi ideig. A pénzügyi és gazdasági alkalmasság tekintetében az ajánlattev nek, illetve közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattev nek külön-külön kell megfelelnie az el írt követelménynek. Amennyiben az ajánlattev más szervezet er forrására kíván támaszkodni, az er forrás-szervezetnek az adott alkalmassági igazolás mellett a Kbt ának (2) bekezdésében megjelölt kötelezettségvállaló nyilatkozatot is csatolnia kell. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattev számlájával szemben az igazolás kiállításának id pontját megel z egy évben nem volt és jelenleg sincs 30 napot meghaladó sorban állás. III.2.3) M szaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattev, illetve (adott esetben) a Kbt ának (4) bekezdésében meghatározott er forrást biztosító szervezet köteles bemutatni: A Kbt. 67. (1) bekezdés a) pont szerinti tartalommal és a Kbt. 68. (1) bekezdése alapján, a felhívás közzétételét megel z három év viszonylatában legjelent sebb szállításait a közbeszerzés tárgyára korlátozottan. Mindazon referenciák esetében, amelyeknél a szerz d másik Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A felhívás közzétételét megel z három év viszonylatában minimum 1 db, a beszerzés tárgyára vonatkozó olyan referencia, amely értéke eléri, vagy meghaladja az ajánlati árat.

7 fél a Kbt a (1) bekezdésének a)-e) pontja szerinti szervezet, a teljesítést a másik fél által kiadott vagy aláírt - az alábbiakban részletezett tartalmú - igazolással (referencialevéllel) kell bizonyítani. Egyéb kategóriába tartozó megrendel k esetében elegend az ajánlattev alábbiakat tartalmazó nyilatkozatának csatolása. A fentieknek megfelel teljesítésekre vonatkozó igazolásokban, illetve nyilatkozatokban fel kell tüntetni a szerz d másik fél nevét, a teljesítés id pontját, a szerz dés keretében elvégzett munkát a mennyiség megjelölésével, az ellenszolgáltatás nettó összegét. Az ajánlattev nek, illetve referencialevél esetén az azt kiállító félnek nyilatkoznia szükséges arról is, hogy a teljesítés szerz désszer volt-e. A m szaki-szakmai alkalmasság tekintetében az ajánlattev nek, illetve közös ajánlattétel esetén az ajánlattev knek együttesen kell megfelelniük a fenti alkalmassági feltételeknek. Amennyiben az ajánlattev más szervezet er forrására kíván támaszkodni, az adott alkalmassági igazolás(ok) mellett a Kbt ának (4) bekezdésében megjelölt kötelezettségvállaló nyilatkozatot is csatolnia kell. III.2.4) Fenntartott szerz dések A szerz dés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen nem X A szerz dés a Kbt szerint fenntartott igen nem X III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZ FELTÉTELEK DÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen nem X Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történ hivatkozás: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli X Tárgyalásos IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti

8 Tárgyalás nélküli Tárgyalásos IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelel t jelölje meg) A legalacsonyabb összeg ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legel nyösebb ajánlat az alábbiak szerint X Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) Részszempont Súlyszám Részszempont Súlyszám 1. Ajánlati ár Késedelmi kötbér Meghiúsulási kötbér Teljesítési garancia IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen nem X Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésr l (ha szükséges) IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkér által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerz désre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen nem X Igen válasz esetén El zetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: / / (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

9 A hirdetmény közzétételének dátuma: / / (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2009/ / (év/hó/nap ) Id pont: Kell-e fizetni a dokumentációért? igen X nem Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): ÁFA Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentációt ajánlattev k a dokumentáció árának készpénzben vagy átutalással történ befizetését követ en munkanapokon óra között (az ajánlatok bontásának a napján óra között) vehetik át. Átutalással történ fizetés esetén a dokumentáció árát a következ bankszámlaszámra kell átutalni: OTP Bank Nyrt Átutalással történ fizetés esetén a dokumentáció átvételének feltétele az átutalás tényét igazoló okirat bemutatása. Amennyiben az ajánlattev a dokumentáció megküldését kéri, úgy azt az átutalás tényét igazoló okirat ellenében ajánlatkér a Kbt. 54. (4) bekezdése szerint megküldi. IV.3.4) Az ajánlattételi határid Dátum: 2009/ / (év/hó/nap) Id pont: IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV X Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális id tartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) / / -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: (az ajánlattételi határid lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2009/ / (év/hó/nap) Id pont: Helyszín : Mihálygerge, Rákóczi út 40. polgármesteri iroda Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80. (2) bekezdésében meghatározott személyek

10 V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT INFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTL D JELLEG -E? (adott esetben) igen nem X Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A SZERZ DÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen nem X Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett id pontja: Az ajánlattételi határid lejártának napját követ 15. napon óra. Az eredményhirdetés pontos id pontjáról az ajánlatkér az ajánlattev ket az eredményhirdetést megel z en legalább 3 munkanappal megel z en tájékoztatja az erre szóló meghívó megküldésével. Az eredményhirdetésre a felhívás I.1. pontjában megadott címen kerül sor. V.3.2) A szerz déskötés tervezett id pontja: A szerz déskötésre az eljárás eredményének kihirdetését követ 9. napon (ha ez nem munkanap, az azt követ els munkanapon) órakor kerül sor a felhívás I.1. pontjában megadott címen V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkér által el írt alapvet szabályai, az els tárgyalás id pontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) Az ajánlatkér tárgyalás nélküli egyszer eljárást ír ki. Tárgyalásra esetlegesen kizárólag a Kbt a (1) bekezdésének a) és c) pontja szerinti esetekben kerülhet sor, az ott írt feltételek bekövetkezése esetén és a ban rögzített feltételekkel. V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen X V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentációt átvev ajánlattev knek az ajánlatkér a dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre álló részeit (kivéve a térképeket és rajzokat) - az általuk megadott címre - elektronikus úton is továbbítja az ajánlatok összeállításának megkönnyítése érdekében azzal, hogy kizárólag a papíralapon átadott dokumentáció tekinthet hivatalosnak. V.3.5.1) Az összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és fels határa: Az értékelésnél adható pontszám valamennyi részszempont esetén 1-10-ig terjedhet. V.3.5.2) Az összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkér megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A részszempontokra adott legkedvez bb ajánlat 10 pontot kap, a többi ajánlattev pontszáma az arányosság felhasználásával kerül kiszámításra. Az összességében legel nyösebb ajánlat az lesz, amely a részszempontokra kiszámított pontszámok és azok súlyszámainak szorzatai alapján a legmagasabb összpontszámot éri el. Azonos összpontszámú ajánlatoknál az ajánlatkér a Kbt (2) bekezdése szerint jár el. V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek el írt igazolási módja a min sített ajánlattev k hivatalos jegyzékébe történ felvétel feltételét képez min sítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen nem X nem

11 V.7) Egyéb információk: Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi, az ajánlatkérési dokumentációban részletesen el írt nyilatkozatot, dokumentumot. rlapot, Amennyiben az ajánlattev az eredményhirdetésen megnevezi a második helyezettet, akkor, amennyiben az eljárás nyertesével a szerz dés nem jön létre, az ajánlatkér a második helyezettel köt szerz dést. V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2009/ / (év/hó/nap)

12 A. MELLÉKLET TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHET K BE Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHET Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL):

13 B. MELLÉKLET A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A RÉSZ SZÁMA MEGHATÁROZÁS 1) A rész meghatározása 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) F szójegyzék Kiegészít szójegyzék (adott esetben) F tárgy További tárgyak 3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 4) A SZERZ DÉS ID TARTAMA VAGY ELTÉR KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRID FELTÜNTETÉSE Az id tartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerz dés megkötését l számítva) VAGY Kezdés / / (év/hó/nap) ÉS/VAGY Befejezés / / (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKR L (E mellékletb l a részek számának megfelel en több példány használandó)

14

Telefon: 42/548-450. Címzett: Fazekas Jánosné gazdasági igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461

Telefon: 42/548-450. Címzett: Fazekas Jánosné gazdasági igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ.

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ. 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Kunszentmárton Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT)

KÉ-4804/2010 (HIÁNYPÓTOLT) 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line

Részletesebben

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 9 Ajánlatkérı: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

+36/1/282-95-88 E-mail:

+36/1/282-95-88 E-mail: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011

https://195.228.171.34/hkm/viewform.jsp?id=24142/2011 Page 1 of 11 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı a

Részletesebben

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ

az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Hitelfelvétel Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/133 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma: 2010.11.10.

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

Egyéb közlemény: Az ellenjegyzés megtörtént. 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben