Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.mucsarnok.hu. info@mucsarnok.hu"

Átírás

1 Mûcsarnok Kunsthalle Budapest H 1146 Budapest, Dózsa György út 37.

2 A V I V A K é p z õ m û v é s z e t i D í j

3

4 J E L Ö L T E K I N O M I N E E S Benczúr Emese Csákány István Kaszás Tamás Kis Varsó/Little Warsaw Kokesch Ádám Uglár Csaba

5 A v i v a Art Award 2009 Aviva Life Insurance Co. founded in cooperation with Mûcsarnok an award to promote the recognition of young visual artists with an outstanding prize. This exhibition presents the works of those six artists who were nominated by the jury art historians József Készman, Eszter Lázár, József Mélyi, Edit Sasvári and János Szoboszlai, and collector Zsolt Somlói, in consideration of the originality of their tenor, their international recognition and the relevance of their work. F R O M T H E N O M I N A T O R S E X P L A N A T I O N S : EMESE BENCZÚR (1969), whose works of an individual tone are featured at prestigious international public collections, keeps abreast of the international contemporary trends when she engages in the gender theme. With ironic reinterpretations of monumental memorial sculptures, ISTVÁN CSÁKÁNY (1978) has become a key figure of contemporary Hungarian art in the past two years. One of the most original representatives of the critical attitude, itself less emphatically present in Hungary, TAMÁS KASZÁS (1976) explores the visual science of utopian ideas and studies social and ecological problems. The relevant, well-considered, conscientious and professionally wellfounded work of L I T T L E W A R S A W i.e. A N D R Á S G Á L I K (1970) and B Á L I N T HAVAS (1971) has become a faithful mirror of the complex social and art historical process that began with the political transition of ÁDÁM KOKESCH (1973), who follows the tradition of Hungarian constructivism, seeks formal perfection of the highest degree, with fresh, ironic, enigmatic and original works. C S A B A U G L Á R (1970) is a provocative artist, who compares, in works that are not without a sarcastic overtone, artistic merit with material, spiritual or cultural value. The award will be presented on September 15, when a special prize will also be given to the artist who has proved the most popular with visitors.

6 A v i v a Képzõmûvészeti Díj 2009 Az Aviva Életbiztosító díjat alapított a Mûcsarnok együttmûködésével a fiatal mûvészek elismerésére. A kiállításon annak a hat mûvésznek a munkáit láthatja a nagyközönség, akiket a zsûritagok Készman József, Lázár Eszter, Mélyi József, Sasvári Edit, Szoboszlai János mûvészettörténészek és Somlói Zsolt mûgyûjtõ a díjra jelöltek, figyelembe véve az alkotók eredeti hangvételét, nemzetközi elismertségét és mûveik aktualitását. A J E L Ö L Õ K I N D O K L Á S Á B Ó L : A rangos nemzetközi közgyûjteményekben is szereplõ, egyéni hangvételû B E N C Z Ú R E M E S E (1969) mûveiben a kortárs nemzetközi irányokkal szinkronban erõs hangsúlyt kap a gender téma. C S Á K Á N Y I S T V Á N (1978) az utóbbi két évben a monumentális emlékmûszobrok ironikus újraértelmezésével vált a kortárs magyar képzõmûvészet meghatározó szereplõjévé. Az utópisztikus gondolatok vizuális természetrajzán túl társadalmi és ökológiai problémákkal is foglalkozó K A S Z Á S T A M Á S (1976) a Magyarországon kevéssé hangsúlyos kritikai attitûd egyik legeredetibb képviselõje. A Gálik András (1970) és Havas Bálint alkotta (1971) K I S V A R S Ó aktuális, átgondolt, felelõsségteljes, szakmailag megalapozott munkássága a rendszerváltás óta tartó komplex társadalmi és kultúrtörténeti folyamat lenyomata. KOKESCH ÁDÁM (1973) a magyar konstruktivizmus hagyományait követve, magas fokú formai tökéletességre törekszik, mûvei friss, ironikus, rejtélyes, egyéni hangot ütnek meg. UGLÁR CSABA (1970) provokatív mûvész, aki szarkasztikus felhangokat sem nélkülözõ munkáiban a mûvészeti értéket az anyagi, eszmei vagy kulturális értekkel veti össze, ezek ekvivalenciáját vizsgálja. A díj ünnepélyes átadására szeptember 15-én kerül sor, amikor az 500 ezer forint értékû közönségdíjat is átveheti a látogatói szavazatok alapján legjobbnak ítélt mûvész.

7 Benczúr Emese A 90-es években jelentkezõ új mûvészgeneráció, az ún. érzéki konceptualizmus reprezentatív képviselõje. Alkotásaiban a hagyományos nõi szerepek átértelmezése a jellegzetesen nõi munkafolyamatok (szövés-varrás, kézimunka, stb.) ironikus parafrazeálásával valósul meg. Jellemzõjük a monoton módon ismétlõdõ hímzett írás, a banális repetitív szlogenek vagy a hagyományos mûfajoktól idegen elemek, anyagok használata. Legtöbb munkája a személyes idõ megragadására és plasztikussá tételére tett kísérlet, amelyet egy általánosítható élethelyzet helyez kontextusba. A megfelelõ környezetben installált, többnyire hátköznapi anyagokon, hordozókon megjelenõ szöveg központi szerepet tölt be munkáiban. Zavarba ejtõen egyszerû, gyakran közhelyes mondatok ezek (Ma sem voltam strandon, Próbáld meg rózsaszínben látni a világot, Sosem juthatsz elég közel a dolgokhoz, Fényesítsd az elmédet, stb.), amelyeket nyelvi megformáltságuk a kulturálisan ikonikus, ismert jelmondatokhoz tesz hasonlóvá. Benczúr köznapinak látszó, ám mégis mélyértelmû gondolatai koncentráltságuknál fogva pl. a delphoi jósda feliratára ( Ismerd meg magad! ), vagy a felvilágosodás jelmondatára ( Merj tudni! ) emlékeztetnek. Benczúr Emese új munkája Find your place a lehetõ legegyszerûbb (ipari) eszközökkel létrehozott, csaknem anyagtalan alkotás: kifeszített huzalokon meghatározott elrendezés szerint elhelyezett plexi korongok rendszere egy adott pontból nézve rajzolja ki a címadó feliratot. A látvány személõje számára olvasható, értelmezõ üzenetté áll össze a (betû)kép, amely arra szólít fel, hogy találjuk meg helyünket. A mû játékosan von be a mûalkotás terébe, fizikai értelemben és képletesen egyaránt: a gondolkodó-észlelõ elme térben alkalmasan elfoglalt helyzetébõl mentális felismerésre enged rálátnunk. Ha látjuk a szöveget, biztosan jól választottuk meg pozíciónkat, jó helyen vagyunk. Találd meg a helyed I Find your place I 2009 vegyes technika I mixed media

8

9 Csákány István A jó értelemben vett építés és a jövõbe vetett hit a 20. századi modernizmus alapfogalmai közé tartoznak, melyek többek között átöröklõdtek a szocialista alapokon szervezõdõ országok ideológiájába. A szkepszis ezzel az eszmerendszerrel kapcsolatban nyugaton már az 50-es évektõl, míg keleten hivatalosan csak a rendszerváltástól kezdve jelent meg. Csákány István mûvészete az építészet szobrászat és festészet határmezsgyéjén mozog. A szobrászaton, mint individualista szemléletû mûfajon keresztül vizsgálja az építészetet. A festészetrõl szóló performanszot készít, melyben õ maga, mint élõ szobor jelenik meg. A mûfajokat, mint egymás kritikai mércéit használja, hogy megmutasson egy sokoldalú valóságot. Témái általában szociális kiindulópontúak, abban az értelemben, hogy a bemutatott valóság a közösségi szférát érintõ kérdésekbõl rajzolódik ki. Megfogalmazásában a humor és a dolgok értelmezéséhez szükséges másik oldalról való szemlélés jellemzõ. A mûvész munkái gyakran foglalkoznak magát a mûvészi alkotást körülvevõ folyamatokkal, annak elõ és utótörténetével. Ilyen mû a szlovákiai Zilinán felállított Az emlékmû emlékmûve címû szobor, mely egy 20 méter magas lámpaoszlopon álló figurát ábrázol. A szobor, mely a mûvész önarcképe a kezében tartott napelembõl begyûjtött energia által megvilágítja azt a hatalmas felüljárót, melyet a város építészei a szocialista éra alatt álmodtak Zilina központjába, ám mára teljesen elhagyatottan áll. Emlékmûvé válik az épület, melyre mint történelmi tényre esik a mûvész által felkattintott reflektorfény. A munkás mindig készen áll, hogy dolgozzon, építsen. Ez lehetne Csákány István A holnap dolgozója címû mûvének legegyszerûbb olvasata, hiszen a szobor egy olyan kép alapján készült, ami egy tûzoltó felszerelést ábrázol, melyet vész esetén azonnal magára ránthat a tûzoltó, aki éppen nincs a képen. A mûvész ars poeticaja lett betonba öntve, mint levetett de állandó készenlétbe helyezett munka-ruha.

10 A holnap munkása I The Worker of Tomorrow I 2009 beton I concrete I Fotó: Surányi Miklós

11 Kaszás Tamás Kaszás Tamás a Mûcsarnokban három nagyobb egységben mutatja be legújabb munkáját, valamint eltérõ installációs formában és összefüggésben néhány korábbi mûvét. A retrospektív részben egy iskolai faliújságra emlékeztetõ szerkezeten elhelyezett grafikák és a videóanimáció új kontextusba helyezi a hatalmi reprezentáció politikai szimbólumainak (címerek, zászlók, mozdulatok, szlogenek) elemeit. Kaszás munkáinak jelentõs részét más mûvészekkel együttmûködésben hozza létre. Diasorozatát, melyhez hasonlókat a Randomroutines mûvészcsoport tagjaként is készített a következõ egységben mutatja be. A mesediák formavilágát idézõ narratív képsorokon a személyes, kissé groteszk élethelyzeteket megörökítõ fotókat a mûvész gondolatai, illetve idézetek egészítik ki. A kiállítás harmadik egysége A Növények Tanácskozása egy bútorelemekbõl és újrafelhasznált anyagokból felépített monumentális építmény, mely Iakov Chernikov ( ) az orosz avantgardista építész egyik konstruktivista futurisztikus épületrajza alapján készült. Az építmény a Mûcsarnok irodáiból kölcsönvett cserepes virágok ideiglenes nagygyûlése. A mûegyütteshez kapcsolódó H. D. Throeau idézet parafrázisa ( A természetet azért szeretem, mert nem ember ) a mûvész társadalmi jövõkép-modelljének értelmezéséhez ad támpontot. Eszerint az igazi utópiához nem hamis mítoszokra épülõ társadalmat kell vizionálni, hanem egy olyan új világot kell elképzelni, mely a fenntartható fejlõdés szempontjait követve a természet kiaknázatlan forrásait is figyelembe veszi.

12 A Növények Tanácskozása I Council of the Plants I 2009 vegyes technika I mixed media

13 Kis Varsó ( GÁLIK ANDRÁS HAVAS BÁLINT) A Kis Varsó mûvészcsoport 1995 óta foglalkozik a kortárs mûvészet és a közös emlékezet kapcsolatával. Korai munkáikhoz sokoldalú kutatást folytattak a köztéri szobrászat kérdésérõl, amelyben meglelték a mûvészet és a történelem szimbólumainak közös kifejezõdését. A városainkban minket körülvevõ alkotások szerintük közvetetten meghatározzák gondolkozásunkat és identitásukat. Mûveik a szobrászati kifejezésformát alapul véve emlékeztettek az elfeledett jelképekre, személyekre és eseményekre. E témából is adódóan a mûvészcsoportot mindig foglalkoztatták a kis és nagyobb közösségeket összetartó szálak és a csoportok dinamikája. Így õk maguk aktív szerepet játszottak a kilencvenes évek második felében a budapesti mûvészeti élet aktivizálásában, nyitott mûtermeik a kortárs mûvészet pezsgõ fórumaivá váltak. Tevékenységük egyszerre szólt a mûalkotás vitákon keresztül alakuló újraértelmezésérõl, kontextusának meghatározásáról és a klasszikus értékek újrahasznosításáról. Újszerû kérdéseket vetett fel 2003-ban a Velencei Biennálén való szereplésük, amelynek során kezdeményezték, hogy a Berlinben õrzött egyiptomi Nefertiti fej együtt, összerakva szerepeljen az általuk elkészített bronz nõi testtel. Bár a vállalkozás csak néhány órára valósult meg Berlinben és Velencében a közönség a kiállításon a dokumentációval és a bronztesttel ismerkedhetett csak meg, e tettük a közkincs, az egyetemes kulturális érték és a muzeális érték kategóriáit kérdõjelezte meg végérvényesen. Így teljessé téve érdeklõdésüket, Gálik András és Havas Bálint a mai napig folytatják munkásságukon keresztül közösségi identitást feltáró munkájukat. Az utóbbi években már nemcsak a szobrászat, de az installáció és a film is jellemzi alkotásaik mûfaját, amelynek segítségével szélesebb eszköztárat és többféle mûvészeti nyelvet alkalmaznak. Márvány utca I Marble street I 2000 szilikon I silicon

14

15 Kokesch Ádám A mûvész tárgyai rejtõzködnek a térben. Tartalmuk színek és absztrakt alakzatokként megjelenõ információ. A tárgyak, mint antennák várják a felvevõt, a dekodolót, a térbe belépõt. Azt is mondhatjuk, hogy Kokesch mûvészete bárbeszédben áll az információs korral, mint ahogy diploma munkájában informatikai utalással élve egy adat-hordozó kocsit készített, mûtárgyak szállítására. Kokesch Ádám alkotói karakterében a mûvészszel ötvözõdik a tudós-kutató, a látvány mögött felhalmozódó titok, vagy modernebb kifejezéssel élve a kódolt információ, feltárója. Laboratóriumából kikerülõ mûvek látszólag hasonló jeleket használnak, mint a számítógép. A kiállítótérben megjelenõ tárgyak, melyeket kis szobroknak is nevezhetünk három sorozat képviselõi: a fent antenna szerû tárgyakként jellemzett hinterglass technikával készülõ mûvek, épületmakettek, és laboratóriumi lencse alá helyezett miniatûr képek melyeken szobabelsõk tárulnak fel elõttünk. A mûtárgyak mögött megbújó kódként prezentált üzenet, megfejtését ránk bízza a mûvész. A kódfejtés során a fókuszba a mûvészeti nyelv kérdése kerül. A mûtárgyak gyakran talált elemeket is tartalmaznak, melyek eredeti funkciójuktól megfosztva, új minõségben csatlakoznak a mûtárgyakhoz. A modernista dizájn hangulatelemeivel élõ alkotások azonban pont meghatározhatatlan funkciójukkal és megfejthetetlenségükkel csavarják ki az ész érvekre támaszkodó modernista filozófiát, melybe a mûvek elsõ ránézésre illeszkednének.

16 Cím nélkül I Untitled I 2008 vegyes technika I mixed media I Fotó: Surányi Miklós

17 Uglár Csaba Az eredetileg monokróm ill. radikális festészeti tanulmányokat folytató Uglár Csaba mûveinek meglehetõsen lazán kapcsolódó csoportjait leginkább a mûfajok közötti szabad átjárásban, anyaghasználatban, témaválasztásban megnyilvánuló személyes problémaérzékenység, valamint a sokszor ironikus, nem ritkán blaszfémikus szemléletmód kapcsolja össze. Uglár mûveiben megfordítja Marshall MacLuhan médiateoretikus ismert mondását ( A médium az üzenet ) arra, hogy Az üzenet a médium!; vagyis az aktuális kulturális-mûvészeti üzenethez választ kifejezésformát; ami részben magyarázza mûvei mûfaji sokszínûségét. A film, a videó, az installatív tárgyhasználat területére vezetõ kísérleteiben privát történetek, közérdeklõdésre számot tartó hírek, a kultúra és a társadalmi olyan élet rejtett mozgásai, összefüggései mint a rendõrök szabadidõs tevékenysége, vagy az embriókból kinyert õssejtek felhasználása, stb. szervezõdnek-épülnek egybe. Egyik legutóbbi akciója (Social ) során pénzre váltotta tehetségét : váltót és saját pénzt bocsátott ki, amely mûalkotásra váltható be. A mûvész által tervezett és kibocsájtott pénzbõl vásárlók az elkövetkezõ öt évben a váltószerzõdés értelmében mûtárgyra cserélhetik Uglár Csabánál az 50 social-osokat. A váltó ebben az értelemben befektetés a mûvész és mûvészetének jövõjébe. A projekt miként más munkái is a pénz és érték, a szellemi értékállóság és annak megjelenési formái, a teljesítmény kultúránkban elfoglalt helye közötti ekvivalencia kérdését vizsgálják. Míg a pénz képzõmûvészeti jelenlétével kapcsolatos megfontolások egy jelentõs része destruktív, kifejezetten pénzromboló gesztus, addig Uglár parazita módjára beépül a pénzforgalom rendszerébe, kisajátítja annak hatásmechanizmusait és a maga hasznára fordítja. Ha nincs pénzed, csinálj magadnak sajátot! szólhatna a mottó, amellyel tulajdonképpen nem tesz mást, mint a bankok mûködését utánozza-modellezi. A mûvész egy már létezõ társas tevékenységformából és viszonyrendszerbõl indul ki, majd ezekbe helyezkedik bele. A szerzõdés (váltó) mint a gazdaság bevett mûködési formája egy szakmai tevékenység modellje, amelyet az alkotó eszközként használva a mûvészet keretein belül létrehozza kiindulási tevékenység, reláció replikáját.

18 Az ismeretlen vásárló emlékmûve The monument of the unknown customer I 2008 vegyes technika I mixed media Social I 2008 vegyes technika I mixed media

19 Aviva Képzõmûvészeti Díj 2009 M Û C S A R N O K / K U N S T H A L L E, B U D A P E S T szeptember September, 2009 Kurátor I Curator: PETRÁNYI Zsolt Kurátor asszisztens I Assistant curator: DÖME Gábor Szöveg, szerkesztés I Text, editing: PETRÁNYI Zsolt, KÉSZMAN József, DÖME Gábor, LÁZÁR Eszter, Fordítás I Translation: MIHÁLY Árpád Lektorálás I Proofreading: NAGY Gabriella Grafikai terv I Graphic design: BÁRD Johanna Nyomda I Printed by: Mester Nyomda, Budapest Sajtó I Press: Csejdy Réka Felelõs kiadó I Publisher: P E T R Á N Y I Z s o l t Ügyvezetõ igazgató I Executive Director of Mûcsarnok Nonprofit Kft. A Mûcsarnok fõtámogatója: The main sponsor of Mûcsarnok: a felbecsülhetetlen pillanatok támogatója is the sponsor of priceless moments Támogató I Supporter: Együttmûködõ partner Collaborating partner:

20

A V I V A. K é p z õ m û v é s z e t i D í j 2 0 1 0

A V I V A. K é p z õ m û v é s z e t i D í j 2 0 1 0 A V I V A K é p z õ m û v é s z e t i D í j 2 0 1 0 Mûcsarnok Kunsthalle Budapest H 1146 Budapest, Dózsa György út 37. www.mucsarnok.hu. info@mucsarnok.hu JELÖLTEK I NOMINEES Batykó Róbert Esterházy Marcell

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN HOPP FERENC ÁZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI KISKÖNYVTÁRA

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN HOPP FERENC ÁZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI KISKÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN NKA PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3438/00216 Pályázati beszámoló elérési útvonalai Szépművészeti Múzeum honlapján http://www.szepmuveszeti.hu/data/cikk/86/cikk_86/nka_beszamolo_hopp_muzped_kiskonyvtar.pdf

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

Grafikai Szemle I. Székelyföldi Grafikai Biennále

Grafikai Szemle I. Székelyföldi Grafikai Biennále Grafikai Szemle I. Székelyföldi Grafikai Biennále Kiírás és jelentkezési lap Hargita, Kovászna és Maros Megye Tanácsa, Hargita Megye Tanácsának Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központja és a Művelődési

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE -------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 4 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

programterv Pályázati azonosító: NKA 3506/01862 Munkaszám: 23007 Forrás: 351 Budapest, 2014. május 21. SZAKMAI BESZÁMOLÓ

programterv Pályázati azonosító: NKA 3506/01862 Munkaszám: 23007 Forrás: 351 Budapest, 2014. május 21. SZAKMAI BESZÁMOLÓ Tárgy: NKA pályázat, SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Szépművészeti Múzeum ában megrendezett Victor Vasarely korai rajzai és grafikai tervei a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében című kiállításához kapcsolódó kiadványra,

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

HÁZAK ÉS MEZŐK. Mindennapi művészet a kortárs angol építészetében

HÁZAK ÉS MEZŐK. Mindennapi művészet a kortárs angol építészetében HÁZAK ÉS MEZŐK Mindennapi művészet a kortárs angol építészetében Alkér Katalin 2014. tavasz témavezető: Klobusovszki Péter opponens: Simon Mariann BME Építőművészeti Doktori Iskola TÉMAVÁZLAT bevezető

Részletesebben

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor Emelt szintű feladatsor 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. a.) Csoportosítsa a képeket korstílusuk szerint, a betűjelek segítségével az alábbi táblázatban!

Részletesebben

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok :

Vizuális nevelés. 3. évfolyam. Célok : Vizuális nevelés Célok : 3. évfolyam - A tanulók hozzásegítse a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához. - A gondolkodás

Részletesebben

A Trafó Kortárs Művészetek Háza pályázati felhívása

A Trafó Kortárs Művészetek Háza pályázati felhívása A Trafó Kortárs Művészetek Háza pályázati felhívása A Trafó Kortárs Művészetek Háza pályázatot hirdet kortárs művészeti Beavató Programban való részvételre a 2013/2014-es tanév első, őszi félévében. A

Részletesebben

Bélyegtervezési technikák

Bélyegtervezési technikák Bélyegtervezési technikák a PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA 2010 bélyegív tervezési folyamatában Technikai tervezési kritériumok egységes bélyegív, melyen belül az egyes bélyegek önálló grafikát jelenítenek

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Művészettörténeti fejtegetések

Művészettörténeti fejtegetések Művészettörténeti fejtegetések A tanulmány-trilógiám harmadik fejezete nem ténykérdéseket tárgyal, hanem művészettörténeti dolgokra akarja felhívni a figyelmet. Azonban az, hogy a harmadik részt megérthessék,

Részletesebben

A PR múltja, jelene, jövője

A PR múltja, jelene, jövője A PR múltja, jelene, jövője Barát Tamás Főiskolai Adjunktus A CERP Főtitkára Szemelvények a PR történetéből Régi mesterség, az évezredek során sok neve volt. hopp, vagy ceremónia mester 1622 - XV. Gergely

Részletesebben

ARCULATI KÉZIKÖNYV 2013 2014

ARCULATI KÉZIKÖNYV 2013 2014 2013 2014 01 A LOGÓ A SZIMBÓLUM A logó szimbóluma háromféle jelentéstartalommal bír. Egyrészt a zenei műszavakból eredeztethető, amely a zene hangulatát, erejét jelzi: forte, fortissimo, fortepiano. Másrészt

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat 392. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2011-06-09 ************************************************************************** Nemzetközi kulturális hírek A KultúrPont Iroda ingyenes elektronikus hírlevele hirlevel@kulturpont.hu

Részletesebben

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat TERELL CARVER Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat A diskurzuselemzés háttere egy filozófiai paradigmaváltás. Közismert, hogy a filozófia a huszadik században határozottan eltávolodott attól a felfogástól,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Pályázati felhívás. Nemzetközi Grafikai Szemle II. Székelyföldi Grafikai Biennále. I. Hagyományos grafika kategória II. Kísérleti grafika kategória

Pályázati felhívás. Nemzetközi Grafikai Szemle II. Székelyföldi Grafikai Biennále. I. Hagyományos grafika kategória II. Kísérleti grafika kategória Pályázati felhívás Nemzetközi Grafikai Szemle II. Székelyföldi Grafikai Biennále A székelyföldi megyék tanácsai, Hargita Megye Tanácsának Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központja és a Kovászna

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Graphic Design

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BA in Graphic Design Hallgatói tájékoztatás Képzési forma, munkarend: Alapképzés, nappali munkarend Képzési idő: 6 félév A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakképzettség: tervezőgrafikus a szakképzettség angol

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Fenntartható üzleti modell a vendéglátásban

Fenntartható üzleti modell a vendéglátásban Fenntartható üzleti modell a vendéglátásban A Pierrot-tól a Spílerig és tovább... Kecskemét, 2013. május 9. -0- VÁLSÁG BIZTOS ÜZLETI MODELL Vezetői Összefoglaló Válság biztos üzleti modellek vannak, iparágtól

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: Ismeri az egyetemes és magyar művészettörténet főbb korszakait, tendenciáit, képes azok szintézisszerű áttekintésére.

Részletesebben

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 5 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve

Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve Közel ezerötszáz, a világ minden pontjáról beérkező építészeti alkotás közül a legjobbak közé sorolta a World Architecture Festival neves zsűrije

Részletesebben

RECOMMENDED HOTELS. Have a good time in Budapest! LIST OF HOTELS: 1. MERCURE BUDA BUDAPEST. Location: 1013 Krisztina krt. 41-43.

RECOMMENDED HOTELS. Have a good time in Budapest! LIST OF HOTELS: 1. MERCURE BUDA BUDAPEST. Location: 1013 Krisztina krt. 41-43. RECOMMENDED HOTELS In this document you can find 7 recommended hotels in Budapest. While making your reservations, please refer to the Budapest University of Technology and Economics! Apart from list of

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ VOJNITS

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with UNDER CONSTRUCTION In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with different motifs. I found a lot of abandoned

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

A Mediaforce. A többit bízza ránk:

A Mediaforce. A többit bízza ránk: A Mediaforce Cégünk egyedi, testre szabott megoldásokat kínál vállalkozása fejlesztésére és marketingjének racionalizálására. A mindig túlterhelt vállalatvezetők válláról vesszük le a terhet integrált

Részletesebben

Egy metafora megérkezik

Egy metafora megérkezik Egy metafora megérkezik Információs társadalom A-tól Z-ig sorozat A mû eredeti címe: The Third Wave 2000 by Alvin Toffler Hungarian translation Rohonyi András, Typotex, 2001 ISBN: 963-9326-21-6 ISSN: 1587

Részletesebben

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies A MODERN TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN. Dr. BERTALAN Péter

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies A MODERN TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN. Dr. BERTALAN Péter Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies A MODERN TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN Dr. BERTALAN Péter Absztrakt A modern történettudomány által közvetített ismeretanyag a reális nemzeti

Részletesebben

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA 2. PÁLYÁZÓK KÖRE

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA 2. PÁLYÁZÓK KÖRE 1. A PÁLYÁZAT CÉLJA A Medence Csoport fizikai és szellemi alkotóműhely, melyben a környezettervezés és a művészetek szerteágazó területei az építészet, bútor és tárgytervezés, képzőművészet, szobrászat,

Részletesebben

A tételsor a 25/2010. (V. 14.) OKM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/34

A tételsor a 25/2010. (V. 14.) OKM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/34 2760- lkalmazott grafika szaktörténeti, szakelméleti, nyomtatás-előkészítési és nyomda-technológiai ismeretek z alkalmazott grafika története és jelentős alkotói, szakelméleti ismeretek, a nyomdai előkészítés

Részletesebben

graphic design portfolio click!

graphic design portfolio click! graphic design portfolio click! logo embléma web concept & design web koncepció és látvány computer graphics komputer grafika game concept & design játék koncepció és látvány multimedia design multimédia

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Nyomódúc + számítógép. Nemes grafikai eljárások és a számítógépes grafika kölcsönhatása DLA értekezés tézisei Szepessy Béla 2010 Témavezető: Somorjai Kiss Tibor

Részletesebben

Már PRIMA-díjas a Jászság Népi Együttes! De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is!

Már PRIMA-díjas a Jászság Népi Együttes! De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is! Már PRIMA-díjas a Jászság Népi Együttes! De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is! A Prima Primissima díj történetének eddigi 11 éve alatt megbecsült helyet vívott ki magának a társadalmi-kulturális életben,

Részletesebben

Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes Dr. Fodor Mónika

Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes Dr. Fodor Mónika Dr. CsiszárikKocsir Ágnes Dr. Fodor Mónika Mennyire befolyásolták a makrogazdasági mutatószámok a költségvetési helyzetképet a válság előtt és után? eredmények a Visegrádi négyek országcsoport adatai alapján

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ KUN

Részletesebben

Excel vagy Given-When-Then? Vagy mindkettő?

Excel vagy Given-When-Then? Vagy mindkettő? TESZT & TEA BUDAPEST AGILE MEETUP Pénzügyi számítások automatizált agilis tesztelése: Excel vagy Given-When-Then? Vagy mindkettő? NAGY GÁSPÁR TechTalk developer coach Budapest, 2014 február 6. SpecFlow

Részletesebben

Vizuális antropológia és a magyarországi romák filmes ábrázolása

Vizuális antropológia és a magyarországi romák filmes ábrázolása PÓCSIK ANDREA Vizuális antropológia és a magyarországi romák filmes ábrázolása A kortárs vizuális antropológiai szakirodalom * alapján kirajzolódik egy olyan újabb emancipációs küzdelem, amely az adott

Részletesebben

VILTIN. TIBOR Zsolt. aminek jönnie kell / let the chips fall where they may. 2014. március 26 április 26.

VILTIN. TIBOR Zsolt. aminek jönnie kell / let the chips fall where they may. 2014. március 26 április 26. VILTIN aminek jönnie kell / let the chips fall where they may TIBOR Zsolt 2014. március 26 április 26. TIBOR Zsolt / aminek jönnie kell Zsolt TIBOR / let the chips fall where they may A kiállítás központi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI. 2016. március 10.

TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI. 2016. március 10. TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI 2016. március 10. Jelentkezés mindkét specializációra Az elsős faliújságra kitett jelentkezési lapon lehet a felvételi

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke 1955 1962 Vegyes tartalmú számok 1963 1. sz. A komplex összehasonlító kutatások elvi kérdései 2. sz. Nemzetközi Összehasonlító Konferencia (Budapest,

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Alkalmazott Művészeti Intézet. Kézműves diploma 2 011

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Alkalmazott Művészeti Intézet. Kézműves diploma 2 011 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Alkalmazott Művészeti Intézet Kézműves diploma 2 011 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Alkalmazott Művészeti Intézet Kézműves diploma 2 011 Technokrata

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló B./C m ű l e í r á s A tanszálló olyan oktatási hely, amelyben

Részletesebben

Ne csak nézz! Kattanj rá! Építészeti fotópályázat

Ne csak nézz! Kattanj rá! Építészeti fotópályázat Ne csak nézz! Kattanj rá! Építészeti Az Atrium magazin pályázatával olyan amatőr tehetségeket kerestünk, akik képesek ebben a cseppet sem könnyű műfajban értékeset alkotni. A pályázatot amelyet nagy érdeklődés

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

Emlékszobor elhelyezésének dokumentációja

Emlékszobor elhelyezésének dokumentációja Emlékszobor elhelyezésének dokumentációja Az Europa Cantat kapcsán tervezett, a ZSÖK területén felállításra kerülő alkotás elhelyezéséről 2015.05.07. Tartalom Műleírás... 3 Építészet... 5 1. Elhelyezési

Részletesebben

ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES

ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES Zádori Gyöngyi irodavezető-helyettes Hunyadi László tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES A kis nyílású hídszerkezetek anyaga

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ SZILASI

Részletesebben

LÁTVÁNY ÉS GRAFIKAI TERVEZÉS

LÁTVÁNY ÉS GRAFIKAI TERVEZÉS 4 2011 BEMUTATÓ ÉS TERVEZÉSI SEGÉDLET LÁTVÁNY ÉS GRAFIKAI TERVEZÉS LÁTVÁNY ÉS GRAFIKAI TERVEZÉS BEVEZETŐ 1 KÉPZELETBŐL VALÓSÁG? SZÁMÍTÓGÉPES VIZUALIZÁCIÓ 2 ARCULAT TÓL AZ ANIMÁCIÓKIG 3KLASSZIKUS GRAFIKAI

Részletesebben

BOLTOZATOS VASÚTI HIDAK REHABILITÁCIÓJA REHABILITATION OF RAILWAY ARCH BRIDGES

BOLTOZATOS VASÚTI HIDAK REHABILITÁCIÓJA REHABILITATION OF RAILWAY ARCH BRIDGES BOLTOZATOS VASÚTI HIDAK REHABILITÁCIÓJA REHABILITATION OF RAILWAY ARCH BRIDGES Papp Miklós műszaki igazgató Vertikor-Alpin Kft. ÖSSZEFOGLALÁS A boltozatos hidak fontos részét képezik az európai közlekedési

Részletesebben

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ==> Download: ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF - Are you searching for Angol Magyar Parbeszedek Es Books? Now, you will be happy that at this

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

TakkART KösszMűvészeti pályázat

TakkART KösszMűvészeti pályázat TakkART KösszMűvészeti pályázat Pályázati kiírás Az ember itt kevés a szeretetre Elég, ha hálás legbelűl ezért-azért; egyszóval mindenért Valójában két szó, mit ismerek, bűn és imádság két szavát. Az egyik

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- ANON Jönnek

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

Szakmai életrajz. Csoportos kiállítások:

Szakmai életrajz. Csoportos kiállítások: Szakmai életrajz Durucskó Zsolt a Nyíregyházi Főiskola rajz-vizuális kommunikáció szakán végzett 2003-ban. Elsősorban grafikával és festészettel foglalkozik. Szakmai tanulmányai során végighaladt az akadémikus

Részletesebben

Vakáció végi akció Ukrajnában

Vakáció végi akció Ukrajnában 2. szint Augusztus Vakáció végi akció Ukrajnában Vakációvégi vigasztalásként(1) pénteken és szombaton az ukrán iskolásoknak nem kell fizetniük a hajvágásért, fényképkészítésért, a strandlátogatásért, mozi-

Részletesebben

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD!

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! Peggy McColl HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Peggy McColl / Your Destiny Switch Hay House, Inc., USA, 2007 Fordította

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. február. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. február. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - MNOÖ által fenntartott iskolák igazgatói állásainak kiírása - Magyarországi Német Pedagógiai Intézet igazgatói állásának kiírása 2. PARTNERINTÉZMÉNYEK

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- SZABÓ-ZSOLDOS

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam Célok és feladatok Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények feldolgozásának segítése,

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MUNKABALESETEK ALAKULÁSA AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁST KÖVETŐEN

MUNKABALESETEK ALAKULÁSA AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁST KÖVETŐEN VI. évfolyam 1. szám - 2011. március Dávidházy Gábor davidhazy.gabor@gmail.com MUNKABALESETEK ALAKULÁSA AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁST KÖVETŐEN Absztrakt A munkavédelem, más szóval a munkát végző ember

Részletesebben

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A BURKOLÓFELÜLETEK VIZSGÁLATÁHOZ

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A BURKOLÓFELÜLETEK VIZSGÁLATÁHOZ Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 87-94. NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A BURKOLÓFELÜLETEK VIZSGÁLATÁHOZ Nándoriné Tóth Mária egyetemi docens Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

TARTALOM: 2. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK 2.1 Gazdasági igazgatói állás az Operaházban

TARTALOM: 2. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK 2.1 Gazdasági igazgatói állás az Operaházban ************************************************************************** 437. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2012-05-01 ************************************************************************** Nemzetközi

Részletesebben