Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.mucsarnok.hu. info@mucsarnok.hu"

Átírás

1 Mûcsarnok Kunsthalle Budapest H 1146 Budapest, Dózsa György út 37.

2 A V I V A K é p z õ m û v é s z e t i D í j

3

4 J E L Ö L T E K I N O M I N E E S Benczúr Emese Csákány István Kaszás Tamás Kis Varsó/Little Warsaw Kokesch Ádám Uglár Csaba

5 A v i v a Art Award 2009 Aviva Life Insurance Co. founded in cooperation with Mûcsarnok an award to promote the recognition of young visual artists with an outstanding prize. This exhibition presents the works of those six artists who were nominated by the jury art historians József Készman, Eszter Lázár, József Mélyi, Edit Sasvári and János Szoboszlai, and collector Zsolt Somlói, in consideration of the originality of their tenor, their international recognition and the relevance of their work. F R O M T H E N O M I N A T O R S E X P L A N A T I O N S : EMESE BENCZÚR (1969), whose works of an individual tone are featured at prestigious international public collections, keeps abreast of the international contemporary trends when she engages in the gender theme. With ironic reinterpretations of monumental memorial sculptures, ISTVÁN CSÁKÁNY (1978) has become a key figure of contemporary Hungarian art in the past two years. One of the most original representatives of the critical attitude, itself less emphatically present in Hungary, TAMÁS KASZÁS (1976) explores the visual science of utopian ideas and studies social and ecological problems. The relevant, well-considered, conscientious and professionally wellfounded work of L I T T L E W A R S A W i.e. A N D R Á S G Á L I K (1970) and B Á L I N T HAVAS (1971) has become a faithful mirror of the complex social and art historical process that began with the political transition of ÁDÁM KOKESCH (1973), who follows the tradition of Hungarian constructivism, seeks formal perfection of the highest degree, with fresh, ironic, enigmatic and original works. C S A B A U G L Á R (1970) is a provocative artist, who compares, in works that are not without a sarcastic overtone, artistic merit with material, spiritual or cultural value. The award will be presented on September 15, when a special prize will also be given to the artist who has proved the most popular with visitors.

6 A v i v a Képzõmûvészeti Díj 2009 Az Aviva Életbiztosító díjat alapított a Mûcsarnok együttmûködésével a fiatal mûvészek elismerésére. A kiállításon annak a hat mûvésznek a munkáit láthatja a nagyközönség, akiket a zsûritagok Készman József, Lázár Eszter, Mélyi József, Sasvári Edit, Szoboszlai János mûvészettörténészek és Somlói Zsolt mûgyûjtõ a díjra jelöltek, figyelembe véve az alkotók eredeti hangvételét, nemzetközi elismertségét és mûveik aktualitását. A J E L Ö L Õ K I N D O K L Á S Á B Ó L : A rangos nemzetközi közgyûjteményekben is szereplõ, egyéni hangvételû B E N C Z Ú R E M E S E (1969) mûveiben a kortárs nemzetközi irányokkal szinkronban erõs hangsúlyt kap a gender téma. C S Á K Á N Y I S T V Á N (1978) az utóbbi két évben a monumentális emlékmûszobrok ironikus újraértelmezésével vált a kortárs magyar képzõmûvészet meghatározó szereplõjévé. Az utópisztikus gondolatok vizuális természetrajzán túl társadalmi és ökológiai problémákkal is foglalkozó K A S Z Á S T A M Á S (1976) a Magyarországon kevéssé hangsúlyos kritikai attitûd egyik legeredetibb képviselõje. A Gálik András (1970) és Havas Bálint alkotta (1971) K I S V A R S Ó aktuális, átgondolt, felelõsségteljes, szakmailag megalapozott munkássága a rendszerváltás óta tartó komplex társadalmi és kultúrtörténeti folyamat lenyomata. KOKESCH ÁDÁM (1973) a magyar konstruktivizmus hagyományait követve, magas fokú formai tökéletességre törekszik, mûvei friss, ironikus, rejtélyes, egyéni hangot ütnek meg. UGLÁR CSABA (1970) provokatív mûvész, aki szarkasztikus felhangokat sem nélkülözõ munkáiban a mûvészeti értéket az anyagi, eszmei vagy kulturális értekkel veti össze, ezek ekvivalenciáját vizsgálja. A díj ünnepélyes átadására szeptember 15-én kerül sor, amikor az 500 ezer forint értékû közönségdíjat is átveheti a látogatói szavazatok alapján legjobbnak ítélt mûvész.

7 Benczúr Emese A 90-es években jelentkezõ új mûvészgeneráció, az ún. érzéki konceptualizmus reprezentatív képviselõje. Alkotásaiban a hagyományos nõi szerepek átértelmezése a jellegzetesen nõi munkafolyamatok (szövés-varrás, kézimunka, stb.) ironikus parafrazeálásával valósul meg. Jellemzõjük a monoton módon ismétlõdõ hímzett írás, a banális repetitív szlogenek vagy a hagyományos mûfajoktól idegen elemek, anyagok használata. Legtöbb munkája a személyes idõ megragadására és plasztikussá tételére tett kísérlet, amelyet egy általánosítható élethelyzet helyez kontextusba. A megfelelõ környezetben installált, többnyire hátköznapi anyagokon, hordozókon megjelenõ szöveg központi szerepet tölt be munkáiban. Zavarba ejtõen egyszerû, gyakran közhelyes mondatok ezek (Ma sem voltam strandon, Próbáld meg rózsaszínben látni a világot, Sosem juthatsz elég közel a dolgokhoz, Fényesítsd az elmédet, stb.), amelyeket nyelvi megformáltságuk a kulturálisan ikonikus, ismert jelmondatokhoz tesz hasonlóvá. Benczúr köznapinak látszó, ám mégis mélyértelmû gondolatai koncentráltságuknál fogva pl. a delphoi jósda feliratára ( Ismerd meg magad! ), vagy a felvilágosodás jelmondatára ( Merj tudni! ) emlékeztetnek. Benczúr Emese új munkája Find your place a lehetõ legegyszerûbb (ipari) eszközökkel létrehozott, csaknem anyagtalan alkotás: kifeszített huzalokon meghatározott elrendezés szerint elhelyezett plexi korongok rendszere egy adott pontból nézve rajzolja ki a címadó feliratot. A látvány személõje számára olvasható, értelmezõ üzenetté áll össze a (betû)kép, amely arra szólít fel, hogy találjuk meg helyünket. A mû játékosan von be a mûalkotás terébe, fizikai értelemben és képletesen egyaránt: a gondolkodó-észlelõ elme térben alkalmasan elfoglalt helyzetébõl mentális felismerésre enged rálátnunk. Ha látjuk a szöveget, biztosan jól választottuk meg pozíciónkat, jó helyen vagyunk. Találd meg a helyed I Find your place I 2009 vegyes technika I mixed media

8

9 Csákány István A jó értelemben vett építés és a jövõbe vetett hit a 20. századi modernizmus alapfogalmai közé tartoznak, melyek többek között átöröklõdtek a szocialista alapokon szervezõdõ országok ideológiájába. A szkepszis ezzel az eszmerendszerrel kapcsolatban nyugaton már az 50-es évektõl, míg keleten hivatalosan csak a rendszerváltástól kezdve jelent meg. Csákány István mûvészete az építészet szobrászat és festészet határmezsgyéjén mozog. A szobrászaton, mint individualista szemléletû mûfajon keresztül vizsgálja az építészetet. A festészetrõl szóló performanszot készít, melyben õ maga, mint élõ szobor jelenik meg. A mûfajokat, mint egymás kritikai mércéit használja, hogy megmutasson egy sokoldalú valóságot. Témái általában szociális kiindulópontúak, abban az értelemben, hogy a bemutatott valóság a közösségi szférát érintõ kérdésekbõl rajzolódik ki. Megfogalmazásában a humor és a dolgok értelmezéséhez szükséges másik oldalról való szemlélés jellemzõ. A mûvész munkái gyakran foglalkoznak magát a mûvészi alkotást körülvevõ folyamatokkal, annak elõ és utótörténetével. Ilyen mû a szlovákiai Zilinán felállított Az emlékmû emlékmûve címû szobor, mely egy 20 méter magas lámpaoszlopon álló figurát ábrázol. A szobor, mely a mûvész önarcképe a kezében tartott napelembõl begyûjtött energia által megvilágítja azt a hatalmas felüljárót, melyet a város építészei a szocialista éra alatt álmodtak Zilina központjába, ám mára teljesen elhagyatottan áll. Emlékmûvé válik az épület, melyre mint történelmi tényre esik a mûvész által felkattintott reflektorfény. A munkás mindig készen áll, hogy dolgozzon, építsen. Ez lehetne Csákány István A holnap dolgozója címû mûvének legegyszerûbb olvasata, hiszen a szobor egy olyan kép alapján készült, ami egy tûzoltó felszerelést ábrázol, melyet vész esetén azonnal magára ránthat a tûzoltó, aki éppen nincs a képen. A mûvész ars poeticaja lett betonba öntve, mint levetett de állandó készenlétbe helyezett munka-ruha.

10 A holnap munkása I The Worker of Tomorrow I 2009 beton I concrete I Fotó: Surányi Miklós

11 Kaszás Tamás Kaszás Tamás a Mûcsarnokban három nagyobb egységben mutatja be legújabb munkáját, valamint eltérõ installációs formában és összefüggésben néhány korábbi mûvét. A retrospektív részben egy iskolai faliújságra emlékeztetõ szerkezeten elhelyezett grafikák és a videóanimáció új kontextusba helyezi a hatalmi reprezentáció politikai szimbólumainak (címerek, zászlók, mozdulatok, szlogenek) elemeit. Kaszás munkáinak jelentõs részét más mûvészekkel együttmûködésben hozza létre. Diasorozatát, melyhez hasonlókat a Randomroutines mûvészcsoport tagjaként is készített a következõ egységben mutatja be. A mesediák formavilágát idézõ narratív képsorokon a személyes, kissé groteszk élethelyzeteket megörökítõ fotókat a mûvész gondolatai, illetve idézetek egészítik ki. A kiállítás harmadik egysége A Növények Tanácskozása egy bútorelemekbõl és újrafelhasznált anyagokból felépített monumentális építmény, mely Iakov Chernikov ( ) az orosz avantgardista építész egyik konstruktivista futurisztikus épületrajza alapján készült. Az építmény a Mûcsarnok irodáiból kölcsönvett cserepes virágok ideiglenes nagygyûlése. A mûegyütteshez kapcsolódó H. D. Throeau idézet parafrázisa ( A természetet azért szeretem, mert nem ember ) a mûvész társadalmi jövõkép-modelljének értelmezéséhez ad támpontot. Eszerint az igazi utópiához nem hamis mítoszokra épülõ társadalmat kell vizionálni, hanem egy olyan új világot kell elképzelni, mely a fenntartható fejlõdés szempontjait követve a természet kiaknázatlan forrásait is figyelembe veszi.

12 A Növények Tanácskozása I Council of the Plants I 2009 vegyes technika I mixed media

13 Kis Varsó ( GÁLIK ANDRÁS HAVAS BÁLINT) A Kis Varsó mûvészcsoport 1995 óta foglalkozik a kortárs mûvészet és a közös emlékezet kapcsolatával. Korai munkáikhoz sokoldalú kutatást folytattak a köztéri szobrászat kérdésérõl, amelyben meglelték a mûvészet és a történelem szimbólumainak közös kifejezõdését. A városainkban minket körülvevõ alkotások szerintük közvetetten meghatározzák gondolkozásunkat és identitásukat. Mûveik a szobrászati kifejezésformát alapul véve emlékeztettek az elfeledett jelképekre, személyekre és eseményekre. E témából is adódóan a mûvészcsoportot mindig foglalkoztatták a kis és nagyobb közösségeket összetartó szálak és a csoportok dinamikája. Így õk maguk aktív szerepet játszottak a kilencvenes évek második felében a budapesti mûvészeti élet aktivizálásában, nyitott mûtermeik a kortárs mûvészet pezsgõ fórumaivá váltak. Tevékenységük egyszerre szólt a mûalkotás vitákon keresztül alakuló újraértelmezésérõl, kontextusának meghatározásáról és a klasszikus értékek újrahasznosításáról. Újszerû kérdéseket vetett fel 2003-ban a Velencei Biennálén való szereplésük, amelynek során kezdeményezték, hogy a Berlinben õrzött egyiptomi Nefertiti fej együtt, összerakva szerepeljen az általuk elkészített bronz nõi testtel. Bár a vállalkozás csak néhány órára valósult meg Berlinben és Velencében a közönség a kiállításon a dokumentációval és a bronztesttel ismerkedhetett csak meg, e tettük a közkincs, az egyetemes kulturális érték és a muzeális érték kategóriáit kérdõjelezte meg végérvényesen. Így teljessé téve érdeklõdésüket, Gálik András és Havas Bálint a mai napig folytatják munkásságukon keresztül közösségi identitást feltáró munkájukat. Az utóbbi években már nemcsak a szobrászat, de az installáció és a film is jellemzi alkotásaik mûfaját, amelynek segítségével szélesebb eszköztárat és többféle mûvészeti nyelvet alkalmaznak. Márvány utca I Marble street I 2000 szilikon I silicon

14

15 Kokesch Ádám A mûvész tárgyai rejtõzködnek a térben. Tartalmuk színek és absztrakt alakzatokként megjelenõ információ. A tárgyak, mint antennák várják a felvevõt, a dekodolót, a térbe belépõt. Azt is mondhatjuk, hogy Kokesch mûvészete bárbeszédben áll az információs korral, mint ahogy diploma munkájában informatikai utalással élve egy adat-hordozó kocsit készített, mûtárgyak szállítására. Kokesch Ádám alkotói karakterében a mûvészszel ötvözõdik a tudós-kutató, a látvány mögött felhalmozódó titok, vagy modernebb kifejezéssel élve a kódolt információ, feltárója. Laboratóriumából kikerülõ mûvek látszólag hasonló jeleket használnak, mint a számítógép. A kiállítótérben megjelenõ tárgyak, melyeket kis szobroknak is nevezhetünk három sorozat képviselõi: a fent antenna szerû tárgyakként jellemzett hinterglass technikával készülõ mûvek, épületmakettek, és laboratóriumi lencse alá helyezett miniatûr képek melyeken szobabelsõk tárulnak fel elõttünk. A mûtárgyak mögött megbújó kódként prezentált üzenet, megfejtését ránk bízza a mûvész. A kódfejtés során a fókuszba a mûvészeti nyelv kérdése kerül. A mûtárgyak gyakran talált elemeket is tartalmaznak, melyek eredeti funkciójuktól megfosztva, új minõségben csatlakoznak a mûtárgyakhoz. A modernista dizájn hangulatelemeivel élõ alkotások azonban pont meghatározhatatlan funkciójukkal és megfejthetetlenségükkel csavarják ki az ész érvekre támaszkodó modernista filozófiát, melybe a mûvek elsõ ránézésre illeszkednének.

16 Cím nélkül I Untitled I 2008 vegyes technika I mixed media I Fotó: Surányi Miklós

17 Uglár Csaba Az eredetileg monokróm ill. radikális festészeti tanulmányokat folytató Uglár Csaba mûveinek meglehetõsen lazán kapcsolódó csoportjait leginkább a mûfajok közötti szabad átjárásban, anyaghasználatban, témaválasztásban megnyilvánuló személyes problémaérzékenység, valamint a sokszor ironikus, nem ritkán blaszfémikus szemléletmód kapcsolja össze. Uglár mûveiben megfordítja Marshall MacLuhan médiateoretikus ismert mondását ( A médium az üzenet ) arra, hogy Az üzenet a médium!; vagyis az aktuális kulturális-mûvészeti üzenethez választ kifejezésformát; ami részben magyarázza mûvei mûfaji sokszínûségét. A film, a videó, az installatív tárgyhasználat területére vezetõ kísérleteiben privát történetek, közérdeklõdésre számot tartó hírek, a kultúra és a társadalmi olyan élet rejtett mozgásai, összefüggései mint a rendõrök szabadidõs tevékenysége, vagy az embriókból kinyert õssejtek felhasználása, stb. szervezõdnek-épülnek egybe. Egyik legutóbbi akciója (Social ) során pénzre váltotta tehetségét : váltót és saját pénzt bocsátott ki, amely mûalkotásra váltható be. A mûvész által tervezett és kibocsájtott pénzbõl vásárlók az elkövetkezõ öt évben a váltószerzõdés értelmében mûtárgyra cserélhetik Uglár Csabánál az 50 social-osokat. A váltó ebben az értelemben befektetés a mûvész és mûvészetének jövõjébe. A projekt miként más munkái is a pénz és érték, a szellemi értékállóság és annak megjelenési formái, a teljesítmény kultúránkban elfoglalt helye közötti ekvivalencia kérdését vizsgálják. Míg a pénz képzõmûvészeti jelenlétével kapcsolatos megfontolások egy jelentõs része destruktív, kifejezetten pénzromboló gesztus, addig Uglár parazita módjára beépül a pénzforgalom rendszerébe, kisajátítja annak hatásmechanizmusait és a maga hasznára fordítja. Ha nincs pénzed, csinálj magadnak sajátot! szólhatna a mottó, amellyel tulajdonképpen nem tesz mást, mint a bankok mûködését utánozza-modellezi. A mûvész egy már létezõ társas tevékenységformából és viszonyrendszerbõl indul ki, majd ezekbe helyezkedik bele. A szerzõdés (váltó) mint a gazdaság bevett mûködési formája egy szakmai tevékenység modellje, amelyet az alkotó eszközként használva a mûvészet keretein belül létrehozza kiindulási tevékenység, reláció replikáját.

18 Az ismeretlen vásárló emlékmûve The monument of the unknown customer I 2008 vegyes technika I mixed media Social I 2008 vegyes technika I mixed media

19 Aviva Képzõmûvészeti Díj 2009 M Û C S A R N O K / K U N S T H A L L E, B U D A P E S T szeptember September, 2009 Kurátor I Curator: PETRÁNYI Zsolt Kurátor asszisztens I Assistant curator: DÖME Gábor Szöveg, szerkesztés I Text, editing: PETRÁNYI Zsolt, KÉSZMAN József, DÖME Gábor, LÁZÁR Eszter, Fordítás I Translation: MIHÁLY Árpád Lektorálás I Proofreading: NAGY Gabriella Grafikai terv I Graphic design: BÁRD Johanna Nyomda I Printed by: Mester Nyomda, Budapest Sajtó I Press: Csejdy Réka Felelõs kiadó I Publisher: P E T R Á N Y I Z s o l t Ügyvezetõ igazgató I Executive Director of Mûcsarnok Nonprofit Kft. A Mûcsarnok fõtámogatója: The main sponsor of Mûcsarnok: a felbecsülhetetlen pillanatok támogatója is the sponsor of priceless moments Támogató I Supporter: Együttmûködõ partner Collaborating partner:

20

Turner megpillantja Itáliát Viva La Aviva! Capa hazatérése Való világ A testtudat szabásmintái A rendszerváltás 20 éve körkérdés

Turner megpillantja Itáliát Viva La Aviva! Capa hazatérése Való világ A testtudat szabásmintái A rendszerváltás 20 éve körkérdés XX. évf. 11. szám www.uj-muveszet.hu HU ISSN 08662185 ára 635 Ft Turner megpillantja Itáliát Viva La Aviva! Capa hazatérése Való világ A testtudat szabásmintái A rendszerváltás 20 éve körkérdés Vojnich

Részletesebben

V. évfolyam, 1. szám, 2015. március; megjelenik Székelyföldön

V. évfolyam, 1. szám, 2015. március; megjelenik Székelyföldön V. évfolyam, 1. szám, 2015. március; megjelenik Székelyföldön 2 Felelős szerkesztő: Siklódi Zsolt képzőművész, -Szováta Szerzők: Aág Abigél, művészeti író, -Sepsiszentgyörgy Dr. habil, Erőss István, képzőművész,

Részletesebben

2 0 0 9 _ 3. I S S N 1 2 1 6-8 8 9 0 8 8 0 F t. k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t

2 0 0 9 _ 3. I S S N 1 2 1 6-8 8 9 0 8 8 0 F t. k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t 2 0 0 9 _ 3 I S S N 1 2 1 6-8 8 9 0 8 8 0 F t k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t 2 0 0 9 / 2 M A G Y A R O R S Z Á G Rényi Katalin Az idők kezdetén hommage à Rényi Tamás

Részletesebben

Art on Lake Művészet a tavon

Art on Lake Művészet a tavon Art on Lake Művészet a tavon Art on Lake Művészet a tavon Art on Lake Művészet a tavon 2011. május 24. szeptember 4. Városligeti Csónakázótó Szépművészeti Múzeum, Budapest KATALÓGUS Szerkesztők: Bodó Katalin,

Részletesebben

AZ ÉN MÚZEUMOM kiállítás-terv

AZ ÉN MÚZEUMOM kiállítás-terv AZ ÉN MÚZEUMOM kiállítás-terv a Magyar Tudományos Akadémia Művészeti Gyűjteménye számára Koncepció: Tatai Erzsébet 2009. ősz Benczúr Emese Bodóczky Antal Csontó Lajos Czene Márta Eperjesi Ágnes Elekes

Részletesebben

Hol a szobrászat mostanában?

Hol a szobrászat mostanában? Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola Hol a szobrászat mostanában? DLA értekezés Cseh Lili 2009 Témavezető: Körösényi Tamás egyetemi docens Tartalom 1. fejezet: Elméleti bevezetés 3. oldal 1. 1.

Részletesebben

CURATORS NETWORK 03 BUDAPEST

CURATORS NETWORK 03 BUDAPEST CURATORS NETWORK 03 BUDAPEST CRITICAL TINKERING www.curators-network.eu/budapest CURATORS NETWORK BUDAPEST CRITICAL TINKERING 2 CURATORS NETWORK BUDAPEST Csapat / Staff: Szalai Borbála Szalipszki Judit

Részletesebben

PILINGER ERZSÉBET SZOCIÁLIS ÉRZÉKENYSÉG A KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETBEN

PILINGER ERZSÉBET SZOCIÁLIS ÉRZÉKENYSÉG A KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETBEN PILINGER ERZSÉBET SZOCIÁLIS ÉRZÉKENYSÉG A KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETBEN Bár az 1989 1990 előtti időszakban a magyar színtéren számos társadalom-, illetve rendszerkritikus mű jött létre, sőt a művészeti szféra

Részletesebben

2010_ 03. ISSN 1216-8890 880 Ft

2010_ 03. ISSN 1216-8890 880 Ft 2010_ 03 k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t ISSN 1216-8890 880 Ft 2 0 1 0 / 3 MAGYARORSZÁG Szacsva y Pál Légi parádé és tűzijáték PIXEL GALÉRIA (MILLENÁRIS) www.jovohaza.hu

Részletesebben

Kalmár János. Szobor a térben

Kalmár János. Szobor a térben Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola DLA értekezés Kalmár János Szobor a térben Témavezető: Farkas Ádám professzor emeritus 2011.01.14 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Előszó 3 Ember és szobor

Részletesebben

2008. november 21 2009. március 29. Országos Széchényi Könyvtár. Budapest, 2008.

2008. november 21 2009. március 29. Országos Széchényi Könyvtár. Budapest, 2008. 2008. november 21 2009. március 29. Országos Széchényi Könyvtár Budapest, 2008. A kiállítás az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Bibliatársulat és az Egyházi Könyvtárak Egyesülése együttmûködésével

Részletesebben

ArtBoom Mûvészet változásban

ArtBoom Mûvészet változásban Mûcsarnok, Fôigazgatói pályázat, 2005 ArtBoom Mûvészet változásban a Mûcsarnok 2005-2010 közötti programja JELENTKEZÉS A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztere 2005. május 9-én a Kulturális Közlönyben pályázati

Részletesebben

Első forduló: diploma 2012 A vizuális nevelés új útjai Bodóczky István Nekrospektív interjú Győrffy Lászlóval. ujmuveszetfolyoirat.hu.

Első forduló: diploma 2012 A vizuális nevelés új útjai Bodóczky István Nekrospektív interjú Győrffy Lászlóval. ujmuveszetfolyoirat.hu. 695 ft 2012. szeptember XXIII. évf. 9. szám újművészet 2012 09 ujmuveszetfolyoirat.hu Első forduló: diploma 2012 A vizuális nevelés új útjai Bodóczky István Nekrospektív interjú Győrffy Lászlóval HU ISSN

Részletesebben

köztéri szobrászat kelemen zénó Pauer Gyula Wehner Tibor Neïl Beloufa Prága Blue Times Daniel Baumann Guan Xiao Kis Róka Csaba iii. évfolyam 6.

köztéri szobrászat kelemen zénó Pauer Gyula Wehner Tibor Neïl Beloufa Prága Blue Times Daniel Baumann Guan Xiao Kis Róka Csaba iii. évfolyam 6. 15. Hungarian Edition iii. évfolyam 6. szám 977 2063 232001 15 a világ vezető művészeti magazinja magyar kiadás 2014/06. 695 Ft köztéri szobrászat kelemen zénó Pauer Gyula Wehner Tibor Neïl Beloufa Prága

Részletesebben

HÚSZ ÉVEN ÁT A NEOAVANTGÁRD PEDAGÓGIAI HAGYOMÁNYA

HÚSZ ÉVEN ÁT A NEOAVANTGÁRD PEDAGÓGIAI HAGYOMÁNYA HÚSZ ÉVEN ÁT A NEOAVANTGÁRD PEDAGÓGIAI HAGYOMÁNYA SCHULLER GABRIELLA Kreativitási gyakorlatok A Hatalom Pénz Hírnév Szépség sorozat egészével foglalkozó szövegnek a sokszínûség ünneplésével kell kezdõdnie.

Részletesebben

2008_ 9. k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t. ISSN 1216-8890 880 Ft

2008_ 9. k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t. ISSN 1216-8890 880 Ft 2008_ 9 k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t ISSN 1216-8890 880 Ft 2008 t r a n s a r t e x p r e s s ²²²²²²²²²²²²²² 9 ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² ²²²²²²²²²²²²²²² MAGYARORSZÁG

Részletesebben

1. BEÖTHYNÉ-STEINER ANNA (1902-1985) KOMPOZÍCIÓ / COMPOSITION ceruza, gouache, karton / pencil, gouach on cardboard jelzett / signed: BAS.

1. BEÖTHYNÉ-STEINER ANNA (1902-1985) KOMPOZÍCIÓ / COMPOSITION ceruza, gouache, karton / pencil, gouach on cardboard jelzett / signed: BAS. 1. BEÖTHYNÉ-STEINER ANNA (1902-1985) KOMPOZÍCIÓ / COMPOSITION ceruza, gouache, karton / pencil, gouach on cardboard jelzett / signed: BAS 25*18,5 cm 1 2. KASSÁK LAJOS (1887-1967) KOMPOZÍCIÓ, 1920 / COMPOSITION,

Részletesebben

Ú mint új muzeológia. A hétköznapokban szeretünk mindent, ami új. A hétköznapokban utálunk mindent, ami új. FRAZON ZSÓFIA

Ú mint új muzeológia. A hétköznapokban szeretünk mindent, ami új. A hétköznapokban utálunk mindent, ami új. FRAZON ZSÓFIA Ú mint új muzeológia FRAZON ZSÓFIA A hétköznapokban szeretünk mindent, ami új. A hétköznapokban utálunk mindent, ami új. A legfurcsább az, hogy mindkét mondat igaz. Amikor használati tárgyainkról gondolkodunk,

Részletesebben

Magyar Múzeumok A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata

Magyar Múzeumok A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata Magyar Múzeumok A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata Szerkesztőbizottság: Kócziánné Szentpéteri Erzsébet Selmeczi Kovács Attila Szatmári Imre Várkonyi Gábor Wollák Katalin Főszerkesztő:

Részletesebben

Kiállítási Magazin. Szépművészeti Múzeum, 2014. április 30. augusztus 24. 2014. június szeptember. Ingyenes. IV. évfolyam 2. szám

Kiállítási Magazin. Szépművészeti Múzeum, 2014. április 30. augusztus 24. 2014. június szeptember. Ingyenes. IV. évfolyam 2. szám Ingyenes Kiállítási Magazin 2014. június szeptember IV. évfolyam 2. szám Toulouse-Lautrec világa Szépművészeti Múzeum, 2014. április 30. augusztus 24. Toulouse- Lautrec: Angol úr a Moulin Rouge-ban A JÖVÔ

Részletesebben

AR CADIA. A Kaposvári Egyetem Művészeti Karának művészeti és tudományos közleményei. Válogatás a tudományos napok előadásaiból

AR CADIA. A Kaposvári Egyetem Művészeti Karának művészeti és tudományos közleményei. Válogatás a tudományos napok előadásaiból AR CADIA 2013. november, különszám A Kaposvári Egyetem Művészeti Karának művészeti és tudományos közleményei Válogatás a tudományos napok előadásaiból AR CADIA A Kaposvári Egyetem Művészeti Karának művészeti

Részletesebben

A public artról személyes tapasztalatok alapján

A public artról személyes tapasztalatok alapján Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola A public artról személyes tapasztalatok alapján Különös tekintettel Csehországra és Szlovákiára DLA értekezés Németh Ilona Témavezető: Peternák Miklós CSc egyetemi

Részletesebben

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola. A keret mítosza. Thesszé a szubverzív tudásról. DLA értekezés. KissPál Szabolcs Budapest, 2007

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola. A keret mítosza. Thesszé a szubverzív tudásról. DLA értekezés. KissPál Szabolcs Budapest, 2007 Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola A keret mítosza Thesszé a szubverzív tudásról DLA értekezés KissPál Szabolcs Budapest, 2007 Témavezető: Peternák Miklós CSc tanszékvezető egyetemi tanár, Intermédia

Részletesebben

2 0 0 9 _ 1 0. I S S N 1 2 1 6-8 8 9 0 8 8 0 F t. k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t

2 0 0 9 _ 1 0. I S S N 1 2 1 6-8 8 9 0 8 8 0 F t. k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t 2 0 0 9 _ 1 0 I S S N 1 2 1 6-8 8 9 0 8 8 0 F t k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t 2 0 0 9 / 1 0 MAGYARORSZÁG Baranyay András Fotómunkák / Photoworks VINTAGE GALÉRIA www.vintage.hu

Részletesebben

Szűcs Attila. Bubble memory 1991-2007

Szűcs Attila. Bubble memory 1991-2007 Szűcs Attila Bubble memory 1991-2007 Acax wax Budapest 2007 A kötet Szűcs Attila 2007 októberében a budapesti WAX-ban megrendezett kiállításának katalógusa. Páldi Lívia bevezetője, Hornyik Sándor tanulmánya

Részletesebben

A múzeum a XXI. században A közösségek múzeuma

A múzeum a XXI. században A közösségek múzeuma A múzeum a XXI. században A közösségek múzeuma Pályázat a Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum igazgatói álláshelyének betöltésére Bencsik Barnabás művészettörténész 2013. április 12. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

2009. december. www.uj-muveszet.hu. 2009. december XX. évf. 12. szám. ára 635 Ft

2009. december. www.uj-muveszet.hu. 2009. december XX. évf. 12. szám. ára 635 Ft XX. évf. 12. szám www.uj-muveszet.hu HU ISSN 08662185 ára 635 Ft Helyszínelők a Golgota környékén A Csernus-mítosz folytatódik Az efemer bosszúja az örökkévalóságon Popfesztivál Versailles-ban Szimultán

Részletesebben

Kiállítási Magazin. Sors és jelkép. Erdélyi Magyar Képzőművészet 1920 1990 Magyar Nemzeti Galéria április 24. augusztus 23. 2015.

Kiállítási Magazin. Sors és jelkép. Erdélyi Magyar Képzőművészet 1920 1990 Magyar Nemzeti Galéria április 24. augusztus 23. 2015. Ingyenes Kiállítási Magazin V. évfolyam 1. szám 2015. március június Sors és jelkép Erdélyi Magyar Képzőművészet 1920 1990 Magyar Nemzeti Galéria április 24. augusztus 23. Élmény! Minden tekintetben. MÜPA-BÉRLETEK

Részletesebben

oltai kata Vágyott és kötelező szerep: férjhez menni! Kortárs művészeti stratégiák gender szempontú vizsgálata

oltai kata Vágyott és kötelező szerep: férjhez menni! Kortárs művészeti stratégiák gender szempontú vizsgálata oltai kata Vágyott és kötelező szerep: férjhez menni! Kortárs művészeti stratégiák gender szempontú vizsgálata Állítólag a nő legboldogabb napja, amikor férjhez megy, azaz amikor hozzáköti az életét egy

Részletesebben

PUSZTAI BERTALAN 3 A nemzeti és turisztikai táj kapcsolata. Turizmusszemiotikai megfontolások a látványosság és a táj jelentésének konstrukciójáról

PUSZTAI BERTALAN 3 A nemzeti és turisztikai táj kapcsolata. Turizmusszemiotikai megfontolások a látványosság és a táj jelentésének konstrukciójáról Tabula PUSZTAI BERTALAN 3 A nemzeti és turisztikai táj kapcsolata. Turizmusszemiotikai megfontolások a látványosság és a táj jelentésének konstrukciójáról Schleicher Vera 19 Terek, képek, eszmék. A hagyományos

Részletesebben