Cím: Előterjesztés Sopron belvárosa forgalmi rendjének újraszabályozásáról (rendeletalkotás) Abdai Géza alpolgármester Dr. Dobos József jegyző

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cím: Előterjesztés Sopron belvárosa forgalmi rendjének újraszabályozásáról (rendeletalkotás) Abdai Géza alpolgármester Dr. Dobos József jegyző"

Átírás

1 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/ /2010. Cím: Előterjesztés Sopron belvárosa forgalmi rendjének újraszabályozásáról (rendeletalkotás) Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás polgármester Abdai Géza alpolgármester Dr. Dobos József jegyző Az előterjesztést megkapta: Jogi és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság Gazdasági Bizottság Városfejlesztési Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: december

2 Tisztelt Közgyűlés! Előadók: Horváthné Seregély Jolán osztályvezető Dr. Komornoki László vezérigazgató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a 33/2008. (XII. 01.) önkormányzati rendeletében szabályozta Sopron történelmi belvárosának forgalmi rendjét, meghatározta a behajtásra jogosultak körét és a behajtás feltételrendszerét. Városunk történelmi értékeinek védelme indokolttá teszi az európai nagyvárosokhoz hasonló - elektronikus beléptető rendszer kiépítését. Forgalom korlátozó létesítmények (sorompó, pollerek, oszlopok) elhelyezése a belváros bejárati pontjain, valamint az ehhez igazodó új rendelet megalkotása során célkitűzés volt, hogy csak azok a járművek közlekedjenek a történelmi belvárosban, amelyek közlekedése feltétlenül szükséges, továbbá ezen járművek se tartózkodjanak a közterületeken tovább az indokoltnál. Ezzel párhuzamosan célként fogalmazódott meg az is, hogy a történelmi belvárosban lakók, az intézmények és a vállalkozók életét, működését a szigorítások ellenére se lehetetlenítsük el. A koncepcionális változtatások miatt a jelenleg hatályos helyi rendelet módosítása helyett annak hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása szükséges. A rendelet egyes szakaszai a jelenleg hatályos központi jogszabályokhoz igazodnak. Alkalmazza a KRESZ-ben szereplő környezetvédelmi övezet meghatározást, amely külön útkezelői engedély nélkül csak egy nagyon szűk kör behajtását teszi lehetővé, illetve meghatározza az elektronikus beléptető rendszeren keresztül elérhető területet. A rendelet részletesen tartalmazza a rendszer működési szabályait, a közlekedés rendjét. Az új rendelet egyértelműbben határozza meg a behajtásra jogosultak körét, a történelmi belvárosban tartózkodás, valamint a várakozás feltételrendszerét. A belvárosban élők gyakorlatilag a korábbi működési szisztéma szerint 0-24 óra között bármikor behajthatnak az övezetbe, megközelíthetik otthonaikat, azonban a közterületi várakozás szigorodott. A vendéglátó és egyéb szolgáltatási tevékenységet végző egységek áruszállítás ideje kibővült, a szállodák önálló jogosultságot kaptak. Lehetőséget biztosítottunk a nyugdíjasházban élők szállítására, és egyéb szolgáltatások igénybevételére. Tekintettel arra, hogy a történelmi belváros a fizető parkolási rendszer középpontjában van, megszüntettük az ingyenes közterületi parkolást oly módon, hogy bizonyos behajtási engedélyeket díjfizetéshez kötöttünk. A környezetvédelmi övezet kialakításával egy időben a mozgásukban korlátozott személyek számára az övezetek szélén több új parkolóhely kerül kialakításra. Sopron belvárosának újragondolt behajtási rendelete alkalmas arra, hogy az európai normákhoz és gyakorlathoz hasonló, korszerű szabályozással egy működő és egyben élhető belvárosi övezet alakuljon ki, ahol az emberi, környezeti értékek és az épített 2

3 környezet egyaránt megfelelő figyelmet kap úgy, hogy emellett az idegenforgalom, a vendéglátás, a szolgáltatás és a kereskedelem is fenntartható módon fejlődni tud. A fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezetet terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé, melynek elfogadásához az SZMSZ 53. (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges. Sopron, december Dr. Fodor Tamás Abdai Géza Dr. Dobos József polgármester alpolgármester jegyző 3

4 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének./2010. (. ) önkormányzati rendelete a belváros forgalmi rendjéről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 34. (2) bekezdésében, valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Sopron belvárosára a Templom utca Liszt Ferenc utca és Fő tér közötti szakaszára, a Bünker János Rajnárd közre, a Kolostor utcára, a Fő térre, a Fegyvertár utcára, az Orsolya térre, a Hátsókapu 1-6. szám közötti szakaszára, a Szent György utcára, az Új utcára és a Városház utcára mint védett környezetvédelmi övezetre (a továbbiakban: Övezet) terjed ki. (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki az Övezetben gépjárművet használ. 2. Értelmező rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában: 1. diszpécser: a beléptető rendszer üzemeltetését és felügyeletét ellátó munkaállomás, melynek feladatait a Petőfi téri mélygarázsban a Sopron Holding Zrt. látja el. 2. garázs: garázsingatlan vagy telken belüli gépjármű tárolóhely, gépkocsi-beállóhely, valamint minden olyan építmény, amely gépjármű tárolására szolgál, 3. gépjármű: olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt, kivétel a segédmotoros kerékpár, 4. szerviz-szolgáltatás: különösen: javító, karbantartó, építőipari tevékenység folytatása, üzembe helyezési munkák végzése, költöztetés, tüzelőanyag szállítás, 5. vis maior: olyan, alapvetően a természeti erők által okozott esemény, amelynek bekövetkezése egyrészt nem előre kiszámítható, másrészt emberi beavatkozás kevés ahhoz, hogy elhárítsa, vagy más által kifejtett szokásos elvárt emberi magatartástól eltérő magatartás eredményeként bekövetkező rendkívüli esemény, 6. kereskedelmi szálláshely-szolgáltató: a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti szálloda és panzió, 7. beléptető rendszer: a Városház utcai sorompó és a Templom utca elején található süllyedőoszlopos rendszer, 8. változó rendszámra szóló behajtási engedély: behajtásra jogosító engedély nem meghatározható járműkörrel rendelkező vállalkozások, intézmények számára. Az Övezetben egy változó rendszámra szóló engedéllyel egyidejűleg csak egy jármű tartózkodhat, 4

5 9. elektronikus kártya: olyan mágneskártya, amely az Övezet beléptető rendszerének nyitásával teszi lehetővé az arra jogosultak számára a ki- és belépést, egyben regisztrálva annak időpontját. Az elektronikus kártya az Engedélyező tulajdona. 3. Az Övezet közlekedési rendje 3. (1) Az Övezetbe behajtani és kihajtani a Városház utca és a (3) bekezdésben foglalt eset kivételével a Templom utcán keresztül lehet. Az Övezetben a megengedett legnagyobb haladási sebesség 20 km/óra. (2) Az Övezetet a Hátsókapu 6. számú ingatlan előtt, az Új utcát és a Szent György utcát pedig a lángolt gránitkő burkolat szélétől számított 0,5 m-es sávban korlátoszlopok zárják le, illetve szakaszolják. (3) A Hátsókapu megnyitására, illetve az Új utcai, Szent György utcai oszlopok eltávolítására a polgármester adhat engedélyt. Ez esetben az eltérő forgalmi rend kitáblázása és az ebből eredő mindennemű felelősség és költség a megnyitást kérelmező személyt terheli. (4) Az Övezeten belül közterületen tartózkodni óra között amennyiben jelen rendelet másként nem szabályozza legfeljebb 30 percet szabad, kivéve a Városház utca területét. Az Övezeten belül közterületen várakozni csak a páros oldalon szabad. A páratlan oldalakon, valamint a Fő téren, Orsolya téren, és az Új utcában tilos a várakozás. (5) Ha a polgármester (a továbbiakban: Engedélyező), vagy jelen rendelet más időtartamot nem határoz meg, az Övezet közterületein legfeljebb 30 percet lehet várakozni. Az engedélyezett tartózkodási, illetve várakozási időtartam túllépése miatt a jelen rendelet alapján naponta, az 1. mellékletben meghatározott összegű pótdíjat kell fizetni, Engedélyező által kiküldött csekken, vagy átutalással. A befizetés elmulasztása a behajtási jogosultság megvonását vonja maga után. (6) Az Övezetben áruszállítást legfeljebb 3,5 tonna össztömegű gépjárművel lehet végezni. (7) A 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű jármű eseti útvonalengedély birtokában hajthat be az Övezetbe. 4. Az Övezetbe történő behajtás általános szabályai 4. (1) A beléptető rendszer szabályozza az Övezet területére történő bejutást. A beléptető rendszer nyitására a jelen rendeletben rögzített módon és feltételekkel van lehetőség: a) automatikus kapunyitással (rendszámleolvasás), b) elektronikus kártyával (melyet az Engedélyezőtől lehet bérelni), c) diszpécserszolgálaton keresztül a Templom utcánál, d) a Polgármesteri Hivatal portaszolgálatán keresztül a Városház utcánál, e.) szálláshelyek saját gombja működtetésével. (2) Az Övezetbe gépjárművel behajtani, ott várakozni jelen rendeletben felsorolt esetek kivételével csak az Engedélyező engedélyével, ún. behajtási engedéllyel rendelkező gépjárművel lehet, jelen rendeletben, valamint a behajtási engedélyben meghatározott feltételekkel. (3) A beléptető rendszer által elfoglalt területek, valamint annak környezete kamerával megfigyelt területek. A beléptető rendszer folyamatosan fotón, illetve filmen rögzíti a be- és kilépőket, leolvassa és tárolja a be- és kihajtó járművek rendszámát, a rendszeren történő áthajtás időpontját, valamint a rendeletben meghatározott egyéb adatokat. A felvételeket, rögzített adatokat az adatvédelmi szabályok betartása mellett csak az e rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzésére lehet felhasználni. 5. (1) A behajtási engedély típusai: a.) lakossági behajtási engedély, 5

6 b.) intézményi behajtási engedély, c.) ideiglenes behajtási engedély, mely lehet ca.) áruszállítási célú behajtási engedély, cb.) kereskedelmi szálláshelynek adható behajtási engedély, cc.) díjmentesen adható eseti behajtási engedély, cd.) díjfizetéshez kötött eseti behajtási engedély, ce.) vis maior és egyéb esetekben adható behajtási engedély. (2) A behajtási engedély iránti kérelmet az Engedélyezőnél kell előterjeszteni a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon, az ott meghatározott dokumentumok csatolásával. Az Engedélyező a kérelmet a beérkezésétől számított 30 napon belül bírálja el. (3) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanra lakossági és intézményi behajtási engedély csak szolgálati lakás esetén adható. A különböző funkciók meglétét jogszabályi megfelelését Engedélyező a helyszínen ellenőrzi. (4) Az Övezetbe történő behajtás elsődlegesen a rendszámfelismerő rendszeren keresztül történik. Amennyiben az Övezetbe való behajtáshoz elektronikus kártyát is kap a kérelmező, az elektronikus kártya csak a hozzá tartozó, érvényes behajtási engedéllyel együtt használható. (5) Igény esetén elektronikus távirányítót kaphatnak a mentők, a tűzoltóság, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a közegészségügy, az orvosi ügyelet a távirányító költségeinek megtérítése ellenében. A távirányítót minden év február 15. napjáig Engedélyező által újra érvényesíttetni kell, mely érvényesítés díjmentes. 6. (1) Tilos olyan behajtási engedélyt használni, amelynek érvényességi ideje lejárt. Lejárt érvényességi idejű behajtási engedély használatát úgy kell tekinteni, mintha a gépjármű használója nem rendelkezne behajtási engedéllyel. A lejárt érvényességi idejű elektronikus kártyát a lejárattól számított 15 napon belül az Engedélyező részére vissza kell adni. (2) Tilos az elektronikus kártyát megrongálni, arra jogosulatlan személynek átengedni. Tilos az elektronikus kártyát másik elektronikus kártyához tartozó vagy elektronikus kártya nélkül kiadott behajtási engedéllyel együtt használni. (3) Az elektronikus kártya elvesztését 3 munkanapon belül be kell jelenteni az Engedélyezőhöz. Elektronikus kártya elvesztése, vagy megrongálódása esetén a pótlásért az 1. melléklet szerinti elektronikus kártyadíj és pótdíj együttes összegének megfelelő díjat kell megfizetni. II. Fejezet A behajtási engedély fajtái, a behajtási engedély megtagadásának és visszavonásának szabályai 5. Engedélyhez nem kötött behajtás 7. (1) Az Övezetbe behajtási engedély nélkül jogosultak behajtani óra között: a.) a mentőszolgálat, halottszállítók, rendvédelmi szervek (a rendőrség, a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtási szervezet, az állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság, köztársasági őrezred, stb.) gépjárművei és a nemzetbiztonsági szolgálatok gépjárművei, b.) területileg illetékes felnőtt- és gyermek háziorvos, valamint a háziorvosi ügyelet gépjárművei, c.) a közegészségügyi, köztisztasági, városüzemeltetési feladatokat ellátó gépjárművek, d.) a postai gyűjtő-, és kézbesítőszolgáltatást ellátó gépjárművek, futár- és csomagküldő szolgálatok gépjárművei, 6

7 e.) betegszállító gépjárművek, melyek a város területére vonatkozóan működési engedéllyel rendelkeznek, f.) a diplomáciai mentességet élvező személyek hatósági jelzéssel ellátott gépjárművei. (2) Az (1) bekezdésben felsoroltak minden év január 31. napjáig kötelesek felkeresni az Engedélyezőt adategyeztetés (a rendszámfelismerő rendszerbe történő adatbevitel) céljából. (3) Az (1) bekezdésben felsoroltak az Övezetben a tevékenységük folytatásának idejéig tartózkodhatnak. 6. Lakossági behajtási engedély 8. (1) Egy éves időtartamra szóló behajtási engedély adható a gépjármű üzembentartója, vagy tulajdonosa vagy a munkáltató kizárólagos tulajdonában lévő gépjármű kizárólagos használója részére kérelmére, ha az Övezetben a) lakóhellyel rendelkezik, b) tartózkodási hellyel rendelkezik, de a tartózkodási hely szerinti ingatlan tulajdonosa nem kért behajtási engedélyt, vagy c.) garázstulajdonnal, garázs bérleti vagy haszonélvezeti jogával rendelkezik. Amennyiben a behajtási engedély a tartózkodási helyre tekintettel került kiadásra, és az ingatlantulajdonos is behajtási engedély-kérelemmel él, a tartózkodási helyre tekintettel kiadott behajtási engedély automatikusan visszavonásra kerül. (2) A behajtási engedély meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra adható; az engedélyes a rendszámfelismerő rendszeren keresztül hajthat be az Övezetbe. Elektronikus kártya lakossági behajtási engedély mellé nem adható. Egy helyrajzi számra legfeljebb két behajtási engedély adható ki, kivételt képez ez alól a több beállóval rendelkező garázs, ahol a díjfizetés szempontjából minden beálló külön garázsnak minősül. Az első engedély díjmentes, a második engedélyért a 1. melléklet szerinti díjat kell megfizetni. (3) Lakossági behajtási engedéllyel a.) amennyiben a gépjármű magánterületen nem helyezhető el, az Övezetben legfeljebb 30 percet lehet várakozni, b.) amennyiben a gépjármű telken belül elhelyezhető, az Övezetben történő tartózkodás ideje korlátlan azzal, hogy a közterületen várakozni tilos. (4) A be- és kihajtás időpontját az elektronikus kapu, illetve a diszpécserközpont rögzíti. (5) A (3) bekezdés a) pontja szerinti engedélyesek a Petőfi téri mélygarázsban, a Papréten vagy az Árpád utcai volt Mentőállomás területén igényelhetnek kedvezményes parkolási bérletet a fizető parkolás rendjéről szóló helyi önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. 7. Intézményi behajtási engedély 9. (1) Egy éves időtartamra szóló, díjmentes behajtási engedély adható az Övezet területén székhellyel, telephellyel, fióktelephellyel rendelkező állami, önkormányzati, gazdasági, társadalmi szervezetek, gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók részére a a) a saját tulajdonában/üzemeltetésében lévő gépjárműveire, b) alkalmazottainak gépjárműveire abban az esetben, ha a parkolás magánterületen belül biztosított. (2) Intézményi behajtási engedéllyel az Övezeten belül közterületen várakozni nem lehet, az Övezetben történő tartózkodás ideje korlátlan. (3) Az intézmény az ideiglenes behajtási engedélyek közül további jogcímeken is jogosult behajtási engedélyre. 7

8 8. Ideiglenes behajtási engedélyek: Áruszállítási célú behajtási engedély 10. (1) Legfeljebb egy éves időtartamra szóló behajtási engedély adható azon székhellyel, telephellyel, fióktelephellyel rendelkező gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók részére akik/amelyek rendeltetésszerű üzemeltetéséhez áruszállítás szükséges. (2) Telephelyenként, illetve székhelyenként korlátlan darabszámú, meghatározott forgalmi rendszámra szóló behajtási engedély adható óra közötti időszakra díjmentesen óra közötti időszakra az 1. mellékletben foglalt díj megfizetése ellenében óra között áruszállítási céllal az Övezetbe gépjárművel behajtani nem lehet. (3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl telephelyenként, illetve székhelyenként egy darab változó forgalmi rendszámra szóló behajtási engedély adható az 1. mellékletben foglalt díj megfizetése ellenében. (4) Az áruszállító járművek az Övezet területén óra között legfeljebb 30 percet tartózkodhatnak. 9. Ideiglenes behajtási engedélyek: Kereskedelmi szálláshelyek számára adható behajtási engedély 11. (1) A ban foglaltakon túl további legfeljebb egy éves időtartamra érvényes változó forgalmi rendszámra szóló behajtási engedély adható az Övezetben székhellyel, telephellyel, fióktelephellyel rendelkező kereskedelmi szálláshelyek részére, a szállóvendégek behajtása érdekében. (2) A szálláshely nyomógombos beléptető rendszer kialakítását is igényelheti a kiépítés, üzemeltetés költségeinek vállalásával. Ez esetben a beléptető rendszer szálláshely menüjének, valamint a szálláshelyen elhelyezett nyitógomb alkalmazásával is történhet a szállóvendég behajtása. A behajtásért alkalmanként az 1. mellékletben meghatározott díjat kell fizetni, melyet a szálláshely utólagos havi elszámolás alapján fizet meg az önkormányzatnak. (3) Azon szállóvendég, akinek a szállodán belüli parkolása nem megoldott, itt tartózkodásának ideje alatt legfeljebb 2 alkalommal hajthat be a belvárosba és alkalmanként legfeljebb 30 percet tartózkodhat az Övezetben. A tartózkodási idő túllépéséért, valamint a közlekedési szabályok megsértéséért a gépjármű üzembentartója felelős. (4) Azon szállóvendég, akinek parkolása a szálláshelyen belül szabályosan kialakított parkolóhelyen egész évben folyamatosan megoldott az Övezeten belül közterületen nem várakozhat. (5) A 4-nél több esetben előforduló jogosulatlan behajtás engedélyezése (pld: szállóvendég 2- nél több alkalommal történő beengedése, ha magánterületen a parkolás nem megoldott) esetén a nyomógombos jogosultság kártérítési igény nélkül visszavonásra kerül a szálláshelytől és 1 évig nem újítható meg. 10. Ideiglenes behajtási engedélyek: Díjmentesen adható eseti behajtási engedély 12. (1) Eseti behajtási engedély adható díjmentesen a) az út- és közműszolgáltatók által, ilyen minőségükben végzett karbantartási, felújítási, építési munkákhoz szükséges munkagépekre, a munkavégzés időtartamára, 8

9 b) esküvők alkalmával a házasulandó párt szállító, ún. menyasszonyi autó részére, az esküvő napjára, korlátlan benntartózkodási idővel, c) keresztelő alkalmával újszülöttet, csecsemőt szállító autó részére, a keresztelő napjára, korlátlan benntartózkodási idővel, d) az idősek otthonába lakót szállító jármű tulajdonosa üzembentartója részére, az intézmény által kiállított igazolás alapján, 30 perces benntartózkodási időkorláttal, e) önkormányzati érdekből. (2) A díjmentes eseti behajtási engedély csak meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra adható. 11. Ideiglenes behajtási engedélyek: Díjfizetéshez kötött eseti behajtási engedély 13. (1) Legfeljebb egy éves időtartamra szóló behajtási engedély adható a) magánterületen építési és felújítási munkákban közreműködő gépjárművek, b) szerviz-szolgáltatást végző gépjárművek, c) őrző-védő szolgálatok gépjárművei, d) rendezvények, események alkalmával a lebonyolításban közreműködő gépjárművek, e) taxi szolgáltatást végző gépjárművek, f) turisztikai célú városnéző kisvonat, g) mozgáskorlátozottakat szállító gépjárművek, valamint idős korára, betegségére tekintettel mozgásában akadályozott személyt szállító gépjárművek részére. (2) A behajtási engedély meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra, vagy változó gépjármű forgalmi rendszámra, vagy mindkettőre együttesen adható. Az engedélyért az 1. melléklet szerinti díjakat kell megfizetni, melyek utólag kerülnek kiszámlázásra. (3) Az ideiglenes behajtás rendjét és a közterületen való tartózkodás időtartamát annak indokoltságára való tekintettel az Engedélyező határozza meg az engedélyben. 12. Ideiglenes behajtási engedélyek: Vis maior és egyéb esetekben történő behajtás 14. (1) A kérelmezőt az Övezetbe vis maior esetén ha szükséges és elkerülhetetlen a behajtás kaputelefonon keresztül a diszpécser, illetve a Polgármesteri Hivatal portaszolgálata a behajtás okának, a gépjármű üzembentartójának, a megközelítendő ingatlan pontos megjelölésének regisztrálása után jogosult beengedni az Övezetbe. (2) Indokolt esetben az Engedélyező a rendeletben nem szereplő esetben is engedélyt adhat a behajtásra. III. Fejezet A behajtási engedély megtagadása és visszavonása 13. A behajtási engedély megtagadásának esetei 15. Nem adható behajtási engedély a) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárműre a 3. (7) bekezdésében meghatározott kivétellel, b) ha a kérelmező korábbi behajtási engedélyét visszavonták, a visszavonástól számított egy évig, 9

10 c) ügynöki tevékenység végzésére, a járműből történő kereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátó vagy reklámtevékenység végzésére rendezvényekhez kötődő behajtás kivételével, d) ha a kérelmező nem felel meg a rendeletben meghatározott feltételeknek. 14. A várakozási időtartam túllépése, valamint a behajtási engedély visszavonásának szabályai 16. (1) A jelen rendeletben foglalt szabályok betartását, a várakozási időtartam túllépését ellenőrzi és szankcionálja a rendőrség és a közterület-felügyelet a rájuk vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint. A behajtási engedély visszavonására, illetve letiltására az Engedélyező jogosult. (2) A behajtási engedély korlátlan idejű visszavonásának van helye, ha a behajtási engedély jogosultja: a.) részéről az engedélyhez való jogosultság feltételei megváltoztak, vagy b.) az engedélyt, az elektronikus kártyát vagy annak adatait meghamisítja, vagy c.) az engedélyt, az elektronikus kártyát jogosulatlan személy részére átruházza, vagy másnak átadja, vagy d.) az engedélyben meghatározott feltételektől eltérő közlekedést, várakozást, tartózkodást valósít meg, vagy e.) f.) az elektronikus kártyát megrongálja, vagy az elektronikus kártyát nem a hozzá tartozó behajtási engedéllyel együtt használja, illetve másik elektronikus kártyához tartozó vagy elektronikus kártya nélkül kiadott behajtási engedéllyel együtt használja. 17. (1) Az Engedélyező a meghatározott gépjármű rendszámra kiadott behajtási engedélyt egy évre visszavonja akkor, ha az engedélyben előírt várakozási, tartózkodási időt egy éven belül négy alkalommal túllépte az engedély jogosultja. (2) Amennyiben a behajtási engedély érvényességi ideje alatt szűnik meg az engedélyre való jogosultság, az engedély jogosultja köteles a változást annak keletkezésétől, bekövetkeztétől számított 15 napon belül az Engedélyezőnek bejelenteni. A még hátralévő időre az időarányos díj nem jár vissza. IV. Fejezet Záró rendelkezések 18. (1) E rendeletben foglalt szabályok betartását a rendőrség és a közterület-felügyelet a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint ellenőrzi. (2) Szabálysértést követ el, és a szabálysértésekről szóló évi LXIX törvény 16. (2) bekezdésében meghatározott legmagasabb összegig terjedő pénzbírsággal, illetve a 135. (1) bekezdés szerinti összeghatárok között helyszíni bírsággal sújtható, aki a jelen rendelet 4. (2) bekezdésében, 6. -ban, 8. (3) bekezdésében, 9. (2) bekezdésében, 10. (2) és (4) bekezdésében, 11. (3) és (4) bekezdéseiben és 17. (2) bekezdésében foglaltakat megszegi. (3) A szabálysértés elkövetése esetén az intézkedő rendőr, vagy közterület-felügyelő a szabálysértést bejelenti az Engedélyezőnek. 19. (1) április 1-jén érvényét veszti minden korábban kiadott behajtási engedély. (2) A behajtási engedélyre jelen rendelet szerint jogosultak március 1-jétől kezdődően kérhetik a behajtási engedély kiadását. Az új behajtási engedélyek kiadására jelen rendelet szabályai irányadók. 10

11 (3) Az első alkalommal kiváltott elektronikus kártyákat először 2012-ben kell érvényesíttetni. 20. (1) E rendelet a 11. (5) bekezdése, 16. (2) bekezdése, 17. (1) bekezdése kivételével április 1-jén lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 33/2008. (XII. 1.) önkormányzati rendelete. (2) Jelen rendelet 11. (5) bekezdése, 16. (2) bekezdése, 17. (1) bekezdése május elsején lépnek hatályba. Dr. Fodor Tamás polgármester Dr. Dobos József jegyző 11

12 1. melléklet a(z)../2010. ( ) önkormányzati rendelethez FIZETENDŐ BRUTTÓ DÍJAK A. Jogcím B. Egy forgalmi rendszámhoz kapcsolódó díj C. Változó forgalmi rendszámhoz kapcsolódó díj Elektronikus kártya bérleti díja Ft/db Elektronikus távirányító bérleti díja Ft/db Lakossági második behajtási engedély díja Ft/év Ft/hó Áruszállítási célú behajtási Ft/év Ft/év engedély, valamint taxi Ft/hó Ft/hó Szálláshely részére vendégkártya Ft/év Ft/hó Szálláshely által beengedett 200 Ft/alkalom - szállóvendég Az ideiglenes behajtási engedély díjai kivétel taxi Pótdíj 300 Ft/óra Ft/nap Ft/nap Ft/hó Ft/hó Ft/év Ft/év Ft/nap 12

13 2. melléklet a(z)../2010. ( ) önkormányzati rendelethez 1.)Természetes személy: BEHAJTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM Igénylő neve:... Születési helye:.. ideje:.. (év). (hó) (nap) Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Telefonszáma:. 2) Gazdálkodó szervezet: Cégjegyzékszáma/hatósági nyilvántartási száma:... Cégjegyzésre jogosult neve:... Főtevékenysége (TEÁOR szerint):... Igénylő adószáma:... Ügyintéző neve: Telefonszáma:.. 3.) A gépjármű forgalmi rendszáma:... 4.) Forgalmi engedélyszáma:... 5.) A gépjármű típusa:... 6.) Áruszállítás esetén a gépjármű össztömege (Forgalmi engedély F.1):... 7.) Garázs esetén a garázs címe/helyrajzi száma:... 8.) Az igénylés típusa: Ο Lakossági behajtási engedély esetében: Övezeti lakos kérelmező Övezeti tartózkodási helyű személy kérelmező Garázs tulajdonos/ haszonélvező/bérlő kérelmező Ο Intézményi behajtási engedély Ο Ideiglenes behajtási engedély esetében: áruszállítási célú behajtási engedély kereskedelmi szálláshelynek adható behajtási engedély (szálloda, panzió, vendégszobák), díjmentesen adható eseti behajtási engedély (különösen: közterületi út- és közműépítés, -felújítás, -karbantartás, menyasszonyi autó, 13

14 keresztelőre csecsemőt szállító autó, idősek otthonába lakót szállító autó) díjfizetéshez kötött eseti behajtási engedély (különösen: magáningatlanon végzett építési, felújítási munka, javító, karbantartó, építőipari tevékenység folytatása, üzembe helyezési munkák végzése, költöztetés, tüzelőanyag szállítás, őrző-védő szolgálatok, taxik, rendezvényekhez kapcsolódó autók, városnéző kisvonat, mozgásukban korlátozott személyt szállító autó) vis maior és egyéb esetekben adható behajtási engedély 9.) A megközelítendő ingatlan: utca..házszám.hrsz Az ingatlan tulajdonosának neve:. 10.) A behajtás ideje (év, hó, nap,): ) Csatolásra kerülő dokumentumok megnevezése: a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.) i.) j.) k.) l.) m.) n.) Dátum:.... Az igénylő aláírása 14

15 TÁJÉKOZTATÁS A bemutatandó, illetve csatolandó dokumentumokról A behajtási engedély kérelemhez az igénylőnek mindazokat az adatokat, jogosultságokat igazolni kell az eredeti okmányok, dokumentumok bemutatásával, melyekből a behajtási engedélyhez való jogosultság megállapítható. A bemutatott dokumentumokról az Engedélyező másolatot kér. A behajtási engedély mindaddig nem adható ki, amíg a szükséges dokumentumok bemutatása meg nem történt. A jogosultság igazolásához elsősorban a következő érvényes okmányok, dokumentumok fogadhatók el: Személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély Lakcímigazoló kártya Gépjármű forgalmi engedély 30 napnál nem régebbi cégkivonat (cég képviselője által hitelesítve), vállalkozói igazolvány, stb. APEH igazolás (adószámról, tevékenységi körről) Önkormányzati igazolás gépjármű-adóról Garázs, ingatlan tulajdoni lapja (30 napnál nem régebbi, nem hiteles is elfogadható), bérleti, használati szerződés Az üzlet működési engedélye Székhely, telephely, fióktelep, (üzlet) használatára jogosultságot igazoló okirat, ha az egyéb igazolásokból nem tűnik ki. Ideiglenes behajtás okát igazoló dokumentum. A lakossági behajtási engedély iránti kérelemhez az adatlap kitöltésén túl csatolni kell a lakcímkártya másolatát, a személyi okmány másolatát, a gépjármű forgalmi engedély másolatát, az Önkormányzat által kiállított igazolást arról, hogy az Önkormányzattal szemben tartozás nem áll fenn, amennyiben a telken belüli tárolásra mód van, helyszínrajzot az ingatlanról, melyen a gépjármű tárolási helye feltüntetésre került, tulajdonjoghoz kötött engedély esetén a tulajdonjogot, - haszonélvezeti jogot igazoló 30 napnál nem régebbi okmányt (földhivatali nem hiteles tulajdoni lap másolat vagy adásvételi szerződés). Az intézményi és kereskedelmi szálláshely behajtási engedély iránti kérelemhez csatolni kell az adatlap kitöltésén túl: a működési engedély másolatát, a vállalkozói igazolvány másolatát, saját gépjármű estén a gépjármű forgalmi engedély másolatát, munkavállaló esetén nyilatkozatot a gépjármű ingatlanon belül történő elhelyezésének engedélyezéséről, 30 napnál nem régebbi, nem hiteles cégkivonat másolatát, az Önkormányzat által kiállított igazolást arról, hogy az Önkormányzattal szemben tartozás nem áll fenn, 15

16 gépjármű-beálló, illetve helység bérlete esetén a bérleti szerződés másolatát is csatolni kell. Az díjfizetéshez kötött eseti behajtási engedély iránti kérelemhez csatolni kell a megrendelő nevét és pontos címét. az Önkormányzat által kiállított igazolást arról, hogy az Önkormányzattal szemben tartozás nem áll fenn, * * * * * 16

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelete a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelete a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás

Részletesebben

melléklet 1. A rendelet hatálya

melléklet 1. A rendelet hatálya melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelete Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozási

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelete Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozási díjakról

Részletesebben

a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló.../2011.(ii.17.) önkormányzati rendelet megalkotására

a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló.../2011.(ii.17.) önkormányzati rendelet megalkotására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Salgótarjáni Városgazdálkodási és Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Üzemeltetési Kft. 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 3100 Salgótarján, Kertész

Részletesebben

2010. június 4. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1277 BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ

2010. június 4. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1277 BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ 2010. június 4. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1277 FŐVÁROSI KÖZLÖNY BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2010. június 4. LX. évfolyam 9. szám TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ Budapest Főváros Közgyűlésének rendeletei

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet 24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet Budapest fõváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

I. RÉSZ. 726 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2009. május 11.

I. RÉSZ. 726 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2009. május 11. 726 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2009. május 11. I. RÉSZ Budapest Fôváros Közgyûlésének 24/2009. (V. 11.) önkormányzati rendelete Budapest fôváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról,

Részletesebben

30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről

30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről 30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete az 1988. évi I. törvény 34. (2) bekezdése,

Részletesebben

II. fejezet. Fizető gépjármű parkolóhelyekre vonatkozó szabályok. A fizető gépjármű parkolóhelyek övezetei és az igénybevétel díjai

II. fejezet. Fizető gépjármű parkolóhelyekre vonatkozó szabályok. A fizető gépjármű parkolóhelyek övezetei és az igénybevétel díjai MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008. (X.31.) rendelete a parkolóhelyekről és a parkolás szabályairól Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet 230/2011. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének.../2011 (...) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

A R. 5. (2) bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul:

A R. 5. (2) bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének.../2002. (......) számú önkormányzati rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 32/2015.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (VI. 21.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2006.(XI.28.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2006.(XI.28.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2006.(XI.28.) KGY r e n d e l e t e parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 19/2007.(V.22.)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 29-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 29-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 12/2008.(VI.2.) rendelet módosítása Előadó: dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2006.(XI.28.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2006.(XI.28.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2006.(XI.28.) KGY r e n d e l e t e parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 19/2007.(V.22.)

Részletesebben

2./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. május 27-ei képviselő-testületi ülésre

2./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. május 27-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 2./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. május 27-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: A közterületek használatáról szóló 13/2001. (X. 18.)

Részletesebben

TERVEZET. 4. (1) A város területén kijelölt piac nincs.

TERVEZET. 4. (1) A város területén kijelölt piac nincs. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2011. (XII. 03.) rendelete a közterület használat engedélyezéséről, valamint a közterület használati díjak mértékéről Balatonkenese Város Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelete. a közterület-használat rendjéről 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelete. a közterület-használat rendjéről 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelete a közterület-használat rendjéről 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 13/1998.(III.30.) számú rendelete. a közterületek rendjéről

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 13/1998.(III.30.) számú rendelete. a közterületek rendjéről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/1998.(III.30.) számú rendelete a közterületek rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 27/1998.(IX.07.), 12/1999.(IV.01.), 17/2000.(IV.10.), 21/2000.(V.08.),

Részletesebben