Somogyi György. Bevezetés az informatikába

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Somogyi György. Bevezetés az informatikába"

Átírás

1 Somogyi György Bevezetés az informatikába

2 Tartalom Tartalom... 2 Számítógéptörténet... 5 Számológépek ókortól az ötvenes évekig... 5 Az információ fejlıdéstörténete A beszéd Az írás Az írás fejlıdése Képírás A fogalom (és a szókészlet gyarapodása) Íráshordozók fejlıdése Könyvnyomtatás Távközlés Terjedés-gyorsítás Technológiai UGRÁS elektromos áram feltalálása Az Információ Csatorna Zaj Adat Az információ mérhetısége Matematikai információelmélet Csatorna Zaj Redundancia vagy terjengısség Kódolás Dekódolás Rejtjelezés Története Ókor Középkor reneszánsz I. világháború II. világháború Számítógépek alkalmazása

3 İsi civilizációk nyelvei, kódjai Az ember, mint természeti és társadalmi lény Információhordozók Személyi információs igényünk szervezése Információs környezetünk: Pedagógiai alkalmazás Hanganyagot tartalmazó oktatási média Vizuális (csak!) tartalommal rendelkezı oktatási média Audiovizuális tartalommal rendelkezı oktatási média Számítógépes segédanyagok (interaktív oktatóanyagok) alkalmazása Oktatástechnológia Elsı nemzedék Második nemzedék Harmadik nemzedék Negyedik nemzedék Oktatástechnológiai eszközök: Állóképvetítık Írásvetítı Episzkóp Hangrögzítés és visszaadás Mikrofon, hangszóró Mikrofonok Hangszórók Fonográf, hanglemez Lemezjátszó Mágneses hangrögzítés Mágneses hangvisszaadás Optikai Digitális tárolás Képrögzítés és visszaadás Fényképezıgép (állókép) Kamera, vetítıgép, TV, videó Számítógép Az architektúra fogalma

4 Egy számítógép hardver architektúrája A szoftver architektúra Rétegezettség (Layered architecture) A virtualitás fogalma A transzparencia fogalma Mértékegységek Központi egységek Perifériák Bemeneti egységek Kimeneti egységek Monitorok Nyomtatók Plotterek Háttértárak Programok BIOS Operációs rendszer Felhasználói programok Az internet története Könyvtár Az információ átadásának és rögzítésének hét nagy korszaka Dokumentum Könyvtár ETO fıosztályok

5 Számítógéptörténet A számítógépek történetét két szakaszban tárgyalhatjuk. Az elsı szakasz az ókortól a századunk közepéig tartott, a második szakasz a század közepétıl napjainkig. Javaslom, pillantsanak be a számítástechnika virtuális múzeumába a oldalon! Az alábbi fejezetben említett személyekrıl, és persze sok más híres személyrıl találhatnak információkat a Pioneers of Computing kiindulóponttól. Számológépek ókortól az ötvenes évekig Az ember nem szeret számolni. Évezredes kívánság: legyenek számológépek, tévedés nélkül, gyorsan kalkuláljanak. Többezer éves a (kínai eredető) abakusz. Ez egy digitális eszköz, primitív volta ellenére egyes helyeken még ma is használják: ez az ún. golyós számológép, ma már többnyire csak játék... Blaise Pascal ( ) [lásd a Pioneers of Computing-ban] francia matematikus, fizikus, filozófus és feltaláló 1642-ben 6 digiten számoló összeadókivonó gépet készített (ez volt a Pascaline). Az utókor elismerésképpen modern programnyelvet nevezett el róla. Gottfried Wilhelm Leibniz ( ) szorozni és osztani is tudó mechanikus gépe (1694-ben készült), úgy tetszik, ez a tegnapi mechanikus számológépek ıse. Charles Babbage ( ) [Pioneers of Computing] angol matematikus és feltaláló az általános célú számítógépek atyja. Difference Engine nevő gépe az ún. differencia módszer segítségével számolta volna ki polinomok értékeit diszkrét lépésekben változtatott független váltózó érték mellett. A terv jó volt, a gépet el is készítették, csak éppen nem mőködött. Babbage a Difference Engine kudarca után belefogott az Analytical Engine elkészítésébe, ami az általános célú számítógépek elıfutárának tekinthetı. Tízes számrendszerben számoló gép lett volna: a tervek itt is jók voltak, a megvalósítás még reménytelenebb. 5

6 A tervezett gép fı részei: a malom (CPU), a tár (memória), nyomtató, lyukkártyás bemeneti egység. Azt kell mondani, Babbage megelızte korát! Utóbb elkészítették Babbage tervei alapján a gépet és az mőködött. Ada Byron, Lady Lovelace ( ) [lásd Pioneers of Computing], aki Babbage múzsájának tekinthetı, s aki Lord Byron, a híres költı gyönyörőszép és okos leánya volt, felismerte Babbage jelentıségét. Megfigyelések Babbage Analytical Engine-jérıl címmel írt munkájában ismertette a gép mőküdését, jelentıségét, és programokat is közölt a nemlétezı gépre! İ volt tehát a történelem elsı programozója, hálából róla nevezték el az ADA nyelvet. Ugorjunk a XIX. század végére, a XX. század elejére: ebben az idıszakban a mechanikus számológépek rohamosan fejlıdtek. A legjelentısebb neveket említsük meg: Hermann Hollerith ( ) [Pioneers of Computing] neve kiemelendı. Az 1880-as amerikai népszámlálás adatainak feldolgozása 1887-re fejezıdött be, és folyamatosan növekvı bevándorlás miatt az 1890-es népszámlálás feldolgozása reménytelennek tőnt hagyományos módszerekkel. Hollerith elektromos lyukkártya feldolgozó gépe segítségével 6 hét alatt sikerült a feldolgozás! Hollerith 1896-ban céget alapított, ami 1924-tıl IBM-ként vált ismertté. Claude Elwood Shannon a XX. század elején dolgozta ki a kommunikáció- és információelmélet alapjait. Bemutatta, hogy bináris elektromos relékbıl összeadásra, kivonásra, szorzásra és osztásra alkalmas áramköröket lehet építeni, és hogy ezek tervezéséhez a matematikai logika formális leírása jó eszköz. Konrád Zuse ( ) [Pioneers of Computing] 1938-ban készítette Z1 nevő gépét meccano fémépítı játék elemekbıl, mechanikus elemekbıl készült memóriával, villanykörték sora volt a kijelzıje; a Z2 gépében jelfogós (relés) memória volt; 1941-ben a Z3 relés lebegıpontos aritmetikai egységgel rendelkezett. Howard Aiken vezetésével készült a MARK I az IBM támogatásával a Harvard egyetemen (USA, ). Telefonrelékbıl épült a gép, eredeti célja a telefon- 6

7 beszélgetések számlázása volt, de a háborús viszonyok miatt lıelem-táblázatok számítására használták. A II. világháború nagy lökést adott a fejlıdésnek. A kódfejtés és a logisztika számításigényes feladataira az angolok több számítógépet is kifejlesztettek és használtak, csak azok a titoktartás miatt nem váltak ismertté. A fejlesztés központi alakja Alan Turing ( ) matematikus [Pioneers of Computing] volt. Ekkor készültek a Robinson számítógépcsalád tagjai, és 1943 decemberében már mőködött a Colossus I, a világ elsı elektroncsöves számítógépe. Churchill szerint a kódfejtı számítógépek hozzásegítették Angliát a gyızelemhez tıl kezdve az USA-ban is dolgoztak elektroncsöves számítógép fejlesztésen (Presper Eckert és John Mauchly [Pioneers of Computing] a Pennsylvaniai Egyetem Mőszaki Karán).1946-ra készült el az ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), mely ún. külsı programvezérléső gép volt. A programot lyukkártyákra lyukasztották, az adatokat 20 db tízjegyő regiszterben tárolták. Az ENIAC tervezését a második világháború alatt kezdte el katonai célokra John Presper Mauchly és John William Eckert, részben az Atanasoff-fal folytatott eszmecsere hatására. A gépet a Pennsylvania egyetemen építették, a munkát 1946-ban fejezték be. Ezt a számítógépet már szabadalmaztatták. A kormány a munkát dollárral támogatta. Az ENIAC elektroncsövet tartalmazott, több mint 100 kw elektromos energiát fogyasztott és 450 m2 helyet foglalt el (több mint 30 m hosszú termet építettek az elhelyezéséhez). (Más források szerint a fogyasztása 800 kw, helyigénye 220, illetve 140 m2 volt.) A gép tömege 30 tonna volt, megépítése tízmillió dollárba került. Három nagyságrenddel gyorsabb volt, mint a relés számítógépek: az összeadást 0,2 ms, a szorzást 3 ms alatt végezte el. A programja azonban fixen be volt drótozva a processzorba és csak mintegy kétnapos kézi munkával, villamos csatlakozások átkötésével lehetett megváltoztatni. A gép memóriája 20 db tízjegyû elõjeles decimális számot tudott tárolni. Mindegyik számjegy tárolására 10 db elektroncsövekbõl épített flip-flop szolgát. Mindegyik flip-flop megfelelt egy-egy számjegynek: egy számjegy tárolásához a neki megfelelõ flip-flopot 1-re állították, az összes többit 0-ra. Az elektoncsövek megbízhatatlansága miatt a gép csak rövid ideig tudott folyamatosan mûködni. Az ENIAC-ot ballisztikai és szél- 7

8 csatorna-számításokra használták. Egy trajektória kiszámítása a gépnek 15 másodpercig tartott, ugyanez egy szakképzett embernek asztali kalkulátorral 10 órás munka volt. A gépet 1956-ban lebontották, mert elavult. Jelenleg egy olcsó zsebszámológép is nagyobb teljesítményû, de az ENIAC technikatörténeti érdemei vitathatatlanok. Neumann János ( ) [Pioneers of Computing] magyar származású matematikus és vegyész Herman Goldstine kollégájával együtt 1946-ban megfogalmazta, 1948-ban egy konferencián elıadta az elektronikus digitális számítógépekkel szembeni követelményeket. A Neumann elv hosszú idıre meghatározta a számítógépek fejlesztési irányát. Az elsı tárolt programú számítógépet (EDSAC) mégsem a Neumann által vezetett csoport készítette (csak 1951-re fejezték be Neumannék az EDVAC-ot), hanem az angliai Cambridge Universityn Maurice Wilkes. Tovább most nem megyünk a számítógép történelemben, mert a századunk második felében lezajló hardverfejlıdést célszerő a mőködtetı rendszerek (operációs rendszerek) és a számítástechnikai munkamegosztás fejlıdésével, a specializálódással párhuzamosan tárgyalni. Annyit megelılegezhetünk, hogy szokásos az közötti idıszak gépeit az elsı generációsnak, az közötti idıszak fejlesztéseit a második generációs rendszereknek (tranzisztorok és kötegelt rendszerek), az közötti idıszakot a harmadik generációnak (integrált áramkörök és multiprogramozás), végül az 1980-tól napjainkig is terjedı idıszakot a negyedik generációs gépek korszakának (személyi számítógépek és LSI) nevezni. 8

9 A Neumann elv: Neumann féle számítógép az, amelynél: 1. A (központi egység) részei: a vezérlı egység (control unit), az aritmetikai és logikai egység (ALU), a tár (memory) és a ki/bemeneti egységek. Mindezek teljesen elektronikusak legyenek és bináris számrendszert használjanak. Az ALU képes legyen elvégezni az alapvetı logikai és aritmetikai mőveleteket (néhány elemi matematikai és logikai mővelet segítségével elvileg bármely számítási feladat elvégezhetı). 2. Tárolt program elvő (a program és az adatok ugyanabban a belsı tárban tárolódnak). 3. A vezérlı egység határozza meg a mőködést a tárból kiolvasott utasítások alapján, emberi beavatkozás nélkül. A 3. pont azt jelenti, hogy van egy utasítás készlet (instruction set), melyek utasításait a vezérlı képes felismerni és az ALU-val elvégeztetni. Az utasításhalmaz egy alhalmaza a tár (rendszerint egymás utáni) címezhetı celláiban van, ez úgyis elképzelhetı, hogy adott egy utasításfolyam (instruction stream), a gépi kódú program (kód: code, program text stb). A vezérlıegység (vagy a CPU egy része, az utasítás-számláló regiszter, PC: Program Counter, IP Instruction Pointer) jelöli ki a soron következı végrehajtható utasítást (instruction). Ezt a vezérlı egység értelmezi. Az utasításokban kódolva vannak/lehetnek az adatok, vagy az adatok tárbeli címei. Ezeket a vezérlı egység a tárból elıveszi, az ALU pedig elvégzi rajtuk az operációkat. A tárolási helyek címezhetık, a tárolási helyeken a tárolt értékek változtathatók. A 2. elvbıl következik, hogy maga a program is feldolgozható, módosítható. A három pont együtt azt mondja: a számítógép architektúra = hardver és szoftver architektúrák együttese. 9

10 Az információ fejlıdéstörténete Beszéd - írás - könyvnyomtatás - távközlés - számítógép A beszéd Az írás kb éves hang + nonverbális jel gondolat nyelvi kódolása - akusztikus jellé formálás leadás + modulálás (hangulat, hangsúly) Hangsorozat ~3000 nyelv ~200 hangjel, nyelvenként kb a mássalhangzók a beszélt és írott nyelv fontosabb összetevıi a magánhangzók nem annyira fontosak szükségessége (idıben és térben történı információátvitel) barlangrajzok történetek megörökítés, elmondása, továbbadása mennyiségek feljegyzése rováspálca, csomójelek (kipu) fontos üzenetek továbbítása hírvivı bot (ausztrál ıslakosok), kagylófüzérek (nyugat-afrika) Az írás fejlıdése Képírás (barlangrajzok, között a dakota indiánok által íródott Téli Krónika ) fogalomírás vagy ideográfia a szavak jelentése nem csak a jel jelentését tartalmazta, hanem mellé más jelentések is kapcsolódtak (pl. a Nap jeléhez a meleg mint fogalom is társult), és egyre több a szimbólikus ábra szó, szótagírás (i.e körül a sumérok ékírása) a jelek (ideogrammák) nem csak a szavak értelméhez, hanem azoknak a hangalakjához is kapcsolódik, így egy-egy hangsor jeleivé váltak (agyagtáblák, pecséthengerek) 10

11 A fogalom (és a szókészlet gyarapodása) új jeleket kellet kitalálni, vagy akrofónia - olyan szójeleket írtak egymás mellé, melyeknek a kezdıhangjait összeolvasva megkapták az új szót betőírás - a szójelek egyszerősödésével alakultak ki, az írás elszakadt a beszéd tárgyától, a tartalom közömbössé vált, a hangalak lett a lényeges - i.e körül Sinai félsziget a HIEROGLIF írásból - föníciaiak i.e. 13. sz. 22 betős ABC (ez a leglényegesebb!!!), - görögök i.e. 10. sz. vették át, - latin - a görögbıl etruszk közvetítéssel - az ABC i.e.312-ben alakult ki Íráshordozók fejlıdése A hordozóanyag befolyásolta az írásmód kifejlıdését (pl. agyagtábla - ékírás) fa, kı, agyag, csont 1. növényi rostok (egyiptom papirusz, maják és asztékok fügefaháncsot és az agave rostjait, kínaiak bambuszrúd) 2. pergamen (mindkét oldala írható, nehéz!!!) kódex-forma elterjedése 3. papír - kína I.sz., európa fejlett civilizációi 1150-ben (elsı papírmalom) Könyvnyomtatás 1. pecséthengerek (agyagtáblára nyomtattak velük) Kína (égetett agyagból készült és gyantába mártott szójeleket tettek fadúcokba) sz. Korea bronzból öntött szójelek 4. Európa - Gutenberg 1455 Gutenberg biblia sz. -17 sz. újságok és folyóiratok elsı rotációs nyomdagép 11

12 Távközlés Az ısember fény- és hangjeleket használt Terjedés-gyorsítás perzsák 1 nap alatt 30 napi járóföldet tett meg (kiabálás) Caesar zászlókkal, fáklyákkal üzent a galliai hadjáratán Középkor sötét középkor 15. sz. XI. Lajos elsı rendszeres postaszolgálat 1794 Claude Hoppe jelzırendszere (Franciaország) 5000 km, Párizs + 29 város, 1 perc alatt 120 km Technológiai UGRÁS elektromos áram feltalálása 1837 Morse távírója 1866 kábel Amerikába (mindkét irányból) 1876 Bell telefonja 1894 Popov szikainduktoros berendezés, Marconi tökéletesítette 1898 tengeri hajózásban alkalmazzák a szikratávírót 1904 Fleming elektroncsı 1906 Lee Forest trióda -> erısítı 1920 USA elsı mősorsugárzó rádióállomás 1931 Zworykin ionoszkóp 1949 USA színes TV 1958 Mőholdak alkalmazása 1962 USA Európa a Telstar-1 mőholdon kapcsolódik számítógépek, üvegszálas kábelek, rádiótelefon 12

13 Az Információ ANYAG + ENERGIA + INFORMÁCIÓ Föld, víz, tőz, levegı és az ÖTÖDIK elem az Információ!!!! Információ == Új ismeret!!!! Információ hatására a tezaurusz változása következik be Az információátvitel jelekkel történik A jelek elemi jelekre bonthatók, ezek önmagukban nem jelölnek semmit. A jelek típusai lehetnek (emberi kommunikációban): 1. szimbolikus (a jel és az általa jelölt dolog között nincs formai hasonlóság), pl. szavak (a betők az elemi jelek) 2. képi jelek (a jel és az általa jelölt dolog között van formai hasonlóság), pl. kép, rajz (a képpont az elemi jel) Az információ jellege, közlésének módja: fény, hang, illat, elektromágneses hullámok, ADÓ KÓDOLÁS CSATORNA DEKÓDOLÁS VEVİ ZAJ Csatorna Természetes hang, elektromágneses hullám, fény, illat, Mesterséges (elektromosság - vezetékek) Térbeli: rádió, telefon, sz.g. hálózatok Idıbeli: könyv, fénykép, film, CD, A természetes és mesterséges csatornákon történı átvitel során mikor történik kódolás, dekódolás? Az ember szempontjából hol történik a teljes ADÓ KÓDOLÁS CSATORNA DEKÓDOLÁS VEVİ lánc? (agy) Hang zene Fény kép, film, Illat parfümök Ízlelés ételek Tapintás Braille írás 13

14 Zaj Gátló tényezı - az információátvitelt zavarja, hibákat idéz elı, végletként megsemmisíti azt - a JEL/ZAJ viszony adott szinten tartása az egyik lehetséges megoldás a zaj ellen erısebb jel (hangosabban beszélek) zaj csökkentése (ez a nehezebb) REDUNDANCIA (terjengısség) segítı tényezı (rejtjelezés) Adat Információ kódolás ADAT Adatátvitel az adatok továbbítása a csatornán keresztül Bináris jelrendszer esetén az adat alapegysége a BIT 8 bit = 1 byte 1024 byte = 1 kbyte 1024 kbyte = 1 Mbyte Az adat alapegysége általános esetben a csatorna függvénye, vagyis: Fény (látás) foton Hang (hallás) 1 hanghullám Stb. Van-e olyan általános jelkészlet amely leírni képes minden adatot? TECHNOLÓGIA kérdése az egész BINÁRIS tárolás megoldható bináris jelsorozatok az adat alapegysége így a BIT Az információ mérhetısége Híradástechnika fejlıdése mérhetı-e egy átviteli csatorna teljesítıképessége? Megoldás: Csak a JELRENDSZER alapján határozzuk meg az információ mértékét, az információ tartalma lényegtelen. 14

15 Matematikai információelmélet Hartley, Shannon a XX. század elején Egy jelnek nincs értelme, a minimális jelkészlet (abc) legalább két jelbıl kell, hogy álljon! Az adó rendelkezik a jelkészlettel, a vevınek természetesen ismernie kell ezt Példa: A 2 mint szám (jel) értéke különbözı számosságú jelkészlet esetén (totó, 5-ös lottó) a totóban a 2-nek kisebb az információértéke mint a lottóban (ez utóbbiban sokkal nagyobb az információ váratlansága ) 0 9 számjegyek: 10 db. jel kétjegyő számok 10 2 =100 háromjegyő számok 10 3 =1000 m számjegyő számok 10 m n tagú ABC esetén az m jelbıl összeállítható információk száma n m EXPONENCIÁLIS az információk növekedése A gyakorlatban viszont lineárisan növekszik az információ mértéke a hír hoszszával, így a lehetséges kombinációk logaritmusát vesszük: n m => H = log n m = m log n Az egy jelre jutó információ mennyiség: H = log n (Hartley-féle képlet) A legkisebb választható ABC a kettes számrendszer, így ebben az egy jelre jutó információmennyiség: h = log 2 A 2-es alapú logaritmust választva: h = log 2 2 = 1!!! BIT!!! Ha az n db bető az ABC-ben nem egyenlı valószínőséggel fordul elı (a valóság ezt példázza), az egyes jelek (betők) elıfordulási valószínőségével kell számolni: h i = - log 2 p i ahol a p i (törtszám, a logaritmusa negatív, ezért kell a -1 szorzó, így h pozitív lesz) az i-edik bető elıfordulási valószínősége 15

16 Minél nagyobb egy jel elıfordulási valószínősége, annál kisebb az általa hordozott információ mennyisége. Ebbıl lett a Shannon-féle képlet: H= -p i log 2 p i Információ entrópiája vagy jelstatisztikai információ-mennyiség Csatorna Zaj Elválaszthatatlanok, nincs zajmentes csatorna Minél nyitottabb egy csatorna, annál inkább ki van téve a zaj veszélyének (interferencia és egyéb gátló tényezık) Redundancia vagy terjengısség A zaj elleni védelem, valamint az információ érthetıbbé tétele Példa: Kérdés: Holnap lesz a vizsga? Válasz 1. : Ja, Aha Válasz 2. : Igen Válasz 3. : Igen, holnap Válasz 4. : Igen, holnap lesz a vizsga Növekszik a redundancia 1 > 4 válaszok esetén A redundancia növelésével párhuzamosan csökken az információ (adatok) sérülésének veszélye A redundancia szükséges, ugyanis a tömör információ általában értelmezhetetlen (csak a hozzáértık számára fogható fel, de koncentrált figyelem szükséges) - szakszövegekben a magyarázat - új ismereteket közlı tanulmányokban a témaleírás, különbözı szempontok alapján történı bemutatása, stb. 16

17 Kódolás Dekódolás ÜZENET ÜZENET ALGORITMUS KÓDOLT ÜZENET ALGORITMUS KÓD KÓD Beszéd <=> írás Írás <=> digitalizálás Beszéd <=> magnóra rögzítés Stb. Rejtjelezés zaj alkalmazása a tartalom, információ megvédésére TITKOSÍRÁS 1. SZTEGANOGRÁFIA (elrejtés) 2. KRIPTOGRÁFIA (rejtjelezés, kódolás) 2.1. BEHELYETTESÍTÉS KÓDSZAVAK (szavak helyettesítése) SIFRE (betők helyettesítése) 2.2. ÁTRENDEZÉS (keverés - anagramma) Története Ókor Görögök viaszos írótábla, leborotvált fejre írt üzenet (szteganográfia) szküléta (sokszöglető botra tekert papírcsík) fésős keverés Rómaiak Caesar-kód 17

18 az ABC rendjéhez képest a KÓDABC 3 betővel el van tolva Arabok kódfejtés tudományának megalapozása (gyakorisági elemzés) biztosabb kódok kifejlesztése véletlenszerő keverés rossz helyesírás alkalmazása kódszavas és a sifre kódolás együttes használata) Középkor reneszánsz Itália a kódolás és a kódfejtés virágzásnak indul az apró városállamok közötti diplomáciai kapcsolatok és a háborúk miatt a meglevı módszereket fejlesztgetik NOMENKLATÚRA kialakítása Mária skót királyné saját jelrendszerrel írt (megfejtették kivégezték) Blaise de Vigenére kifejlesztette a Vigenére-sifrét kódszó alapján történı kódolás (a Caesar-kód kibıvítése) csak a 19. sz. elsı felében törték fel (Babbage, aki nem publikálta), 10 évvel utána Kassiski közölte a megoldást I. világháború Zimmermann távirat 1917 januárjában íródik február 23-án az angolok megfejtik március 3-án az USA újságai közlik a levél tartalmát ADFVGX-kód a behelyettesítéses és az átrendezéses kódolás komplikált egyvelege márc. 5-én fogadta el a német hadsereg, mint feltörhetetlen kódot jún. 2-án a franciák feltörik II. világháború Enigma (németek használták, rejtjelezı és rejtjelfejtı gép) 18

19 Bletchley park, Turing -> Colossus I. és Colossus II. számítógépek segítségével fejtették meg az Enigma rejtjelezett üzeneteit Navajo nyelv alkalmazása a katonai hírtovábbításban (USA), nem törték fel! Számítógépek alkalmazása DES (Data Encryption Standard), RSA (Alice, Bob, Eve), PGP İsi civilizációk nyelvei, kódjai Sumérok írása és nyelve (nincs megfejtve) Hieroglifák: Rosette-kı (hieroglifák, démotikus és görög írás), megfejtették Kréta Lineáris A nincs megfejtve Lineáris B sikerült megfejteni Phaistos-i korong a minoszi kultúra lineáris A írásával 19

20 Az ember, mint természeti és társadalmi lény Informatikai szempontból az ember egy INFORMÁCIÓS SZUPERREND- SZER Genetikai és környezeti információk alapján építi fel testét (Sejtmag, kromoszóma, DNS) Információhordozók Testnedvek (szabályozók-hormonok), idegrendszerünk receptorok munkamegosztása: látás - 83% hallás - 11% szaglás - 3.5% tapintás - 1.5% ízlelés - 1% másodpercenként 10 millió bit információt felfogunk és csak bitnek megfelelıt dolgozunk fel Személyi információs igényünk szervezése 1. létfeltétel 2. szükséglet 3. fejlıdés 4. szórakozás Információs környezetünk: tájékozódás - tájékoztatás kommunikáció - média - reklám Pedagógiai alkalmazás Cél a tanuláseredményesség növelése valamint az önálló tanulás lehetısége. Tudományos, oktató média (audio, vizuális és audiovizuális rendszerek) Az információ hatékonyságának összetevıi MIÉRT (cél) MIT (tények, tapasztalatok, saját gondolatok tartalmazása) 20

21 KINEK KI HOL (befogadók értelmi szintje, érdekeltsége, a légkör ) (milyen minıségben, szerephelyzet, közlési képesség, beleélés, megjelenés, viselkedés) (helyszín jellegzetessége) HOGYAN (megfelelı forma írás, élıszó idıtartam, alkalmazott eszközök) Hanganyagot tartalmazó oktatási média - a megmaradó információ kb. 20% - eredetiség hatása alkalmazható - dokumentumszerőség - dokumentálhatóság jellemzi - információtartalom /zene/ - soros információként alkalmazható Vizuális (csak!) tartalommal rendelkezı oktatási média - a megmaradó információ kb. 30% - információsőrőség jellemzi - egyéni eltérések a felvételben - szín elrendezettség körülmények esztétikum Audiovizuális tartalommal rendelkezı oktatási média - a megmaradó információ kb. 50% - tartósság, élmény-hatás - erısítı hatás - objektivitás érzését kelti - trükkök Számítógépes segédanyagok (interaktív oktatóanyagok) alkalmazása - a megmaradó információ kb. 70% - tanító és ellenırzı programok - szimulációs és demonstrációs - játék, multimédia rendszerek (programcsomagok) 21

22 Oktatástechnológia A technológia fejlıdésével az oktatástechnikai eszközök áradata áll rendelkezésre Négy nemzedékbe sorolható Elsı nemzedék Képek, térképek, grafikus ábrázolások, kéziratok, modellek, stb. Alkalmazásuk NEM IGÉNYEL GÉPEKET Egyidıs az oktatással Második nemzedék Nyomtatott tankönyvek, tesztek, olvasókönyvek Gépek alkalmazása a KÖZLÉSI FOLYAMATBAN Lehetıvé tette a KÖZOKTATÁS kialakulását 200 (!!!) évvel Gutenberg után kezdték oktatási célokra használni a nyomtatást Harmadik nemzedék Audiovizuális eszközök megjelenése A 20. sz. elejétıl folyamatosan fejlıdik a híradástechnikával együtt Kép- és hangrögzítés, valamint visszajátszás fénykép, dia, némafilm hangosfilm, videotechnika hanglemez, audiokazetta, CD Negyedik nemzedék Pedagógiai minıségében különbözik az elızıektıl EMBER GÉP közötti közlés (információcsere) programozott egyéni tanulás nyelvi laboratóriumok számítógépek alkalmazása az oktatásban 22

23 Oktatástechnológiai eszközök Állóképvetítık Írásvetítı 1. síktükör 2. objektív 3. élességállító 4. munkafelület, képkapu (25x25 cm vagy a/4 mérető) 5. kondenzor lencse (Fresnel lencse) 6. hıszőrı 7. ventilátor 8. fényforrás (izzó) 9. gömbtükör Episzkóp 1. objektív 2. vetítıtükör 3. gömbtükör 4. fényforrás (izzó) 5. fényvisszaverı tükör 6. planparalel lemez 7. vetítıasztal Diavetítı 1. vetítıernyı 2. objektív, élességállító 3. film (filmtartó) képméretek (18x24 mm, 24x36 mm, 60x60 mm) 4. kondenzor lencse 5. hıszőrı 6. fényforrás (izzó) 7. gömbtükör 23

24 Hangrögzítés és visszaadás Mikrofon, hangszóró Hang = levegırezgés Mikrofonok dinamikus, kondenzátor, szén, lézer részei: membrán, lengıtekercs, mágnes mőködése: a membrán mozgásba hozza a lengıtekercset, ez metszi a mágnes erıvonalait, ezért a tekercsben feszültség indukálódik Hangszórók dinamikus, mágneses részei: membrán, lengıtekercs, mágnes mőködése: a lengıtekercsbe vezetett hangfrekvenciás feszültség mágneses erıteret hoz létre, így a két mágneses tér egymásra gyakorolt hatása mozgásba hozza a membránt. 24

25 Fonográf, hanglemez Mechanikus (Edison - fonográf) Lemezjátszó Mágneses hangrögzítés A hangfrekvenciás feszültséget elektromágnesbe vezetjük, a mágnes elıtt egyenletes sebességgel mágnesezhetı szalagot vezetünk. A szalagon rögzül a váltakozó mágneses tér. Mágneses hangvisszaadás Lejátszáskor a mágneses szalag a lejátszófejben feszültséget indukál. A keletkezett feszültség hangfrekvenciás. Optikai Fényhang, filmeknél található, a filmszélre fényképezett hangfrekvenciás világos-sötét foltokból álló folyamatos ábra keletkezik, átvilágításkor hangfrekvenciás fényhatást hoz létre, amelyet egy fotocella ezt érzékelve, átalakítja hangfrekvenciás feszültséggé. 25

26 Digitális tárolás Mágneses és optikai (valamint magneto-optikai) elven történık a tárolás Digitalizálás folyamata: Mintavételezés -> Kvantálás -> Digitalizálás 26

27 Képrögzítés és visszaadás Fényképezıgép (állókép) Fényképezés dagerrotípia (1850 körül) Elve: fényérzékeny anyagot megvilágítunk, nyomot hagy. Vegyi eljárás. részei: sötétkamra, zárszerkezet, objektív, rekesz (blende). beállítás: exponálási idı, blende, távolság megvilágítás: napfény, vaku, mőfény gyakorlati fényképezés: fényviszonyok határozzák meg a blende és a zárszerkezet beállítását Kamera, vetítıgép, TV, videó TV - katódsugarak segítségével történı képmegjelenítés 625 sor és 830 oszlop nagysebességő letapogatás (25 kép/mp), ezt a (képfrekvenciás) jelsorozatot, nevezzük videó jelnek színes tv - 3 szín kék, zöld, vörös a kép elemekre bontásával képelemek elektromos jellé alakításával történik 27

28 a videojelet kisugározzuk vagy képmagnón mágnesesen rögzítjük (ferde jelrögzítés képenként, helikális írás a mágnesszalagra) A VHS videómagnó írási- és befőzési sémái: A PAL szabványú TV képernyıfrissítési módja: 28

29 Analóg vetítıgépek befőzési és filmtovábbítási sémái: Számítógép Az architektúra fogalma Az architektúra alatt kétféle dolgot értünk: Egy digitális számítógép bizonyos szintő általános specifikációja, beleértve az utasításkészletének, társzervezésének és címzési módjainak, a B/K mőveleteknek (és vezérlésüknek) felhasználói (programozói) leírását stb. Ebben az értelemben lehetnek közös (hasonló) architektúrával rendelkezı számítógépcsaládok, melyeknél a megvalósítás (az implementáció) különbözhet. A felhasználó (programozó) szempontjából az architektúra azonossága (hasonlósága) biztosítja a kompatibilitást (helyettesíthetıséget, áthelyezhetıséget, csatlakoztathatóságot), például egy adott programnak a család minden tagján mőködnie kell. Egy másik (villamosmérnöki, hardvertervezıi) szempontból az architektúra egy számítógép (rendszer) lényeges részei, fı elemei kapcsolódásának leírását jelenti valamilyen szinten. Ez lehet blokkdiagram, kapcsolási rajz (különbözı részletességben), de lehet a felépítés (részben) szöveges leírása is. Egy számítógép hardver architektúrája A legáltalánosabb architektúra (a második értelemben, ahol is a részeket és kapcsolódásukat tekintjük) az 1.1 ábrán láthatjuk. E szerint egy számítógép a 29

30 sínre kapcsolódó központi egységbıl (CPU, Central Processing Unit), a központi tárból (Central Memory) és a perifériákból áll. A késıbbiekben részletesebben is tárgyaljuk a hardver architektúrát, az egyes részeket. CPU Memória Perifériák 1.1. ábra. Egy számítógép architektúrája A szoftver architektúra Ugyancsak általánosan és az architektúra fogalom második értelmében a szoftver architektúra az 1.2 ábrán látható. Az ábra elvi jelentıségő és nagyon általános, természetesen lehetnek más, az ábrán nem szereplı szoftver komponensek is egy számítógép szoftver architektúrájában. A feltüntetett komponensek talán a legfontosabbak: a felhasználói felület (User Interface), a segédprogramok (Utilities), az alkalmazások (Applications) és hát persze maga az operációs rendszer (Operating System). Felhasználói felület Alkalmazások Segédprogramok Operációs rendszer Hardver 1.2. ábra. A szoftver architektúra A legfontosabb, amit megfigyelhetünk az egyes részek kapcsolódásában a rétegezettség! Rétegezettség (Layered architecture) A réteges szervezıdés általános alapelv, sok helyütt megfigyelhetı a számítástechnikában (vö. strukturált programozás, hálózati protokollok rétegei stb.). A lényege: Egy alsóbb réteg szolgáltatásokat biztosít a felsı rétegnek. Biztosít egy magasabb absztrakciós szintő virtuális utasításkészletet. 30

A fejlődés megindulása. A Z3 nevet viselő 1941-ben megépített programvezérlésű elektromechanikus gép már a 2-es számrendszert használta.

A fejlődés megindulása. A Z3 nevet viselő 1941-ben megépített programvezérlésű elektromechanikus gép már a 2-es számrendszert használta. Kezdetek A gyors számolás vágya egyidős a számolással. Mind az egyiptomiak mind a babilóniaiak számoló táblázatokat használtak. A helyiérték és a 10-es számrendszer egyesítése volt az első alapja a különböző

Részletesebben

A számítástechnika fejlődése

A számítástechnika fejlődése A számítástechnika fejlődése Az 1600-as évektől kezdődően az emberek igyekeztek olyan gépeket építeni, melyek megkönnyítik a számolást. A számítógépek fejlődését nagy lépésekben követjük. Az egymástól

Részletesebben

Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből

Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből Kezdeti elektronikus számítógépek kultúrtörténete ITK 7/58/1 Számológép - számítógép? Lady Ada Lovelace (1815-1852). Charles Babbage (1791-1871) ITK

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Történeti áttekintés 2. Számítógépes alapfogalmak 3. A számítógép felépítése, hardver A központi egység 4. Hardver

Részletesebben

IT - Alapismeretek. Megoldások

IT - Alapismeretek. Megoldások IT - Alapismeretek Megoldások 1. Az első négyműveletes számológépet Leibniz és Schickard készítette. A tárolt program elve Neumann János nevéhez fűződik. Az első generációs számítógépek működése a/az

Részletesebben

1. Fejezet: Számítógép rendszerek

1. Fejezet: Számítógép rendszerek 1. Fejezet: Számítógép The Architecture of Computer Hardware and Systems Software: An Information Technology Approach 3. kiadás, Irv Englander John Wiley and Sons 2003 Wilson Wong, Bentley College Linda

Részletesebben

Számítógép architektúrák. Bevezetés

Számítógép architektúrák. Bevezetés Számítógép architektúrák Bevezetés Mechanikus számológépek Blaise Pascal (1642) Gottfried Willhelm von Leibniz báró (~1676) Összeadás, kivonás Mai négyműveletes zsebszámológépek mechanikus őse Charles

Részletesebben

Jacquard szövőgépe, vezérlési modulok használata 1805 lyukkártyás vezérlés

Jacquard szövőgépe, vezérlési modulok használata 1805 lyukkártyás vezérlés Az emberek ősidők óta törekednek arra, hogy olyan eszközöket állítsanak elő, melyek könnyebbé teszik a számolást, ilyen pl.: kavicsok, fadarabok, zsinórokra kötött csomók, fák, földre vésett jelek voltak.

Részletesebben

IT - Alapismeretek. Feladatgyűjtemény

IT - Alapismeretek. Feladatgyűjtemény IT - Alapismeretek Feladatgyűjtemény Feladatok PowerPoint 2000 1. FELADAT TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Pótolja a hiányzó neveket, kifejezéseket! Az első négyműveletes számológépet... készítette. A tárolt program

Részletesebben

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés . Számítógépek működési elve Bevezetés az informatikába. előadás Dudásné Nagy Marianna Az általánosan használt számítógépek a belső programvezérlés elvén működnek Külső programvezérlés... Vezérlés elve

Részletesebben

INFORMATIKA E42-101 I. előadás Facskó Ferenc egyetemi adjunktus Adat Információ Adat: a világ állapotát leíró jel Információ: adat értelmezési környezetben (dimenzió, viszonyítás) Tudás: felhalmozott,

Részletesebben

1. A számítógépek kialakulása:

1. A számítógépek kialakulása: Bevezetés az informatikába I. évfolyam, 1. félév (2003) 1/11 1. A számítógépek kialakulása: 1.1. Elızmények: A számítógépek kialakulásának elızményeit vizsgálva egészen az abakusz kb. 3000 évvel ezelıtti

Részletesebben

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet 1. örök 3. Szedjük szét a számítógépet 2.

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet 1. örök 3. Szedjük szét a számítógépet 2. Témakörök 1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig ( a kommunikáció fejlődése napjainkig) 2. Szedjük szét a számítógépet 1. ( a hardver architektúra elemei) 3. Szedjük szét a számítógépet 2.

Részletesebben

Az informatika fejlődéstörténete. A számítástechnika kezdetei

Az informatika fejlődéstörténete. A számítástechnika kezdetei Az informatika fejlődéstörténete A számítástechnika kezdetei A mechanikus számológépek a mechanikus golyós számológépek az abakusz i.e. 2000-től Fogaskerekes számológépek Schickard 1623 négy alapművelet

Részletesebben

ismerd meg! A PC vagyis a személyi számítógép

ismerd meg! A PC vagyis a személyi számítógép ismerd meg! A PC vagyis a személyi számítógép A számítógép elsõ ránézésre A PC az angol Personal Computer rövídítése, jelentése: személyi számítógép. A szám í- tógépek rohamos elterjedésével a személyi

Részletesebben

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák)

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák) 1. tétel A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei Ismertesse a kommunikáció általános modelljét! Mutassa be egy példán a kommunikációs

Részletesebben

3. óra Számrendszerek-Szg. történet

3. óra Számrendszerek-Szg. történet 3. óra Számrendszerek-Szg. történet 1byte=8 bit 2 8 =256 256-féle bináris szám állítható elő 1byte segítségével. 1 Kibibyte = 1024 byte mert 2 10 = 1024 1 Mebibyte = 1024 Kibibyte = 1024 * 1024 byte 1

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Számítógépes alapfogalmak 2. A számítógép felépítése, hardver, A központi egység 3. Hardver Perifériák 4. Hardver

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Számítógépes alapfogalmak, számítógép generációk 2. A számítógép felépítése, hardver, A központi egység 3. Hardver

Részletesebben

Operációs rendszerek

Operációs rendszerek Operációs rendszerek Hardver, szoftver, operációs rendszer fogalma A hardver a számítógép mőködését lehetıvé tevı elektromos, elektromágneses egységek összessége. A számítástechnikában hardvernek hívják

Részletesebben

Az Informatika Elméleti Alapjai Dr. Kutor László. A számolás korai segédeszközei A korszerű számítógépek kialakulása

Az Informatika Elméleti Alapjai Dr. Kutor László. A számolás korai segédeszközei A korszerű számítógépek kialakulása Az Informatika Elméleti Alapjai Dr. Kutor László Számolás az ujjakon 2. (Kína- India) A számolás korai segédeszközei A korszerű számítógépek kialakulása http://mobil.nik.bmf.hu/tantargyak/iea.html Felhasználónév:

Részletesebben

Az Informatika Elméleti Alapjai Dr. Kutor László. A számolás korai segédeszközei A korszerű számítógépek kialakulása

Az Informatika Elméleti Alapjai Dr. Kutor László. A számolás korai segédeszközei A korszerű számítógépek kialakulása Az Informatika Elméleti Alapjai Dr. Kutor László A számolás korai segédeszközei A korszerű számítógépek kialakulása http://mobil.nik.bmf.hu/tantargyak/iea.html Felhasználónév: iea Jelszó: IEA07 IEA2/1

Részletesebben

A számolás és a számítástechnika története. Feladat:

A számolás és a számítástechnika története. Feladat: A számolás és a számítástechnika története Kezdetektől, a huszadik század közepéig Feladat: Milyen eszközöket használtak a számoló/számítógépek megjelenése elo tt a számolás segítésére? Kik készítettek

Részletesebben

Informatikai Rendszerek Alapjai. A számolás korai segédeszközei A korszerű számítógépek kialakulása

Informatikai Rendszerek Alapjai. A számolás korai segédeszközei A korszerű számítógépek kialakulása Informatikai Rendszerek Alapjai Dr. Kutor László A számolás korai segédeszközei A korszerű számítógépek kialakulása http://uni-obuda.hu/users/kutor/ 2015. ősz Óbudai Egyetem, NIK Dr. Kutor László IRA 9/37/1

Részletesebben

A SZÁMÍTÓGÉP TÖRTÉNETE

A SZÁMÍTÓGÉP TÖRTÉNETE A SZÁMÍTÓGÉP TÖRTÉNETE A számolást segítő eszközök története egyidős az emberiség történetével. Az ősember az ujjait használta a számoláshoz. Később a számoláshoz köveket, fonalakat használtak, az eredményt

Részletesebben

A számítástechnika rövid története

A számítástechnika rövid története Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola, 1148 Bp. Lengyel u.23. számítástechnika - informatika oktatás A számítástechnika rövid története Tartalomjegyzék 1. A számolást segítő eszközök története,

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA

BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA Ismeretterjesztő előadás 2. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó aniszirk@gmail.com INFORMÁCIÓS ÍRÁSTUDÁS Az információ elérésének és felhasználásának képessége. leggyakrabban

Részletesebben

2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA. Az információ elérésének és felhasználásának képessége.

2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA. Az információ elérésének és felhasználásának képessége. 2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA 1. INFORMÁCIÓS ÍRÁSTUDÁS Az információ elérésének és felhasználásának képessége. - leggyakrabban számítógép és / vagy Internet használat - IKT technológiák alkalmazásának

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Reischlné Rajzó Zsuzsanna Szaktanár Endrédi Józsefné Igazgató Kelt: Budapest, 2012 március 1. tétel A kommunikáció

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ INTERNET ÉS A WORLD WIDE WEB VILÁGÁBA. Kvaszingerné Prantner Csilla, EKF

BEVEZETÉS AZ INTERNET ÉS A WORLD WIDE WEB VILÁGÁBA. Kvaszingerné Prantner Csilla, EKF BEVEZETÉS AZ INTERNET ÉS A WORLD WIDE WEB VILÁGÁBA Kvaszingerné Prantner Csilla, EKF Az Internet 2 A hálózatok összekapcsolt, hálózatba szervezett rendszere, amely behálózza a világot. Részévé vált életünknek.

Részletesebben

Számítógépek felépítése

Számítógépek felépítése Számítógépek felépítése Emil Vatai 2014-2015 Emil Vatai Számítógépek felépítése 2014-2015 1 / 14 Outline 1 Alap fogalmak Bit, Byte, Word 2 Számítógép részei A processzor részei Processzor architektúrák

Részletesebben

A számítógépek felépítése. A számítógép felépítése

A számítógépek felépítése. A számítógép felépítése A számítógépek felépítése A számítógépek felépítése A számítógépek felépítése a mai napig is megfelel a Neumann elvnek, vagyis rendelkezik számoló egységgel, tárolóval, perifériákkal. Tápegység 1. Tápegység:

Részletesebben

Internet of Things 2

Internet of Things 2 Az Internet jövıje Internet of Things Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2009.09.29. Internet of Things 2 2009.09.29. Internet of Things 3 2009.09.29. Internet of Things 4 2009.09.29. Internet of Things

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE (TK 61-TŐL)

SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE (TK 61-TŐL) SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE (TK 61-TŐL) SZÁMÍTÓGÉP Olyan elektronikus berendezés, amely adatok, információk feldolgozására képes emberi beavatkozás nélkül valamilyen program segítségével. HARDVER Összes műszaki

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

Számítógép felépítése

Számítógép felépítése Alaplap, processzor Számítógép felépítése Az alaplap A számítógép teljesítményét alapvetően a CPU és belső busz sebessége (a belső kommunikáció sebessége), a memória mérete és típusa, a merevlemez sebessége

Részletesebben

Györgyi Tamás. Szoba: A 131 Tanári.

Györgyi Tamás. Szoba: A 131 Tanári. Györgyi Tamás Szoba: A 131 Tanári E-Mail: gyorgyit@petriktiszk.hu 2 Számítógépek megjelenésekor mindenki külön dolgozott. (Personal Computer) A fejlődéssel megjelent az igény a számítógépek összekapcsolására.

Részletesebben

Operációsrendszerek. 1. elıadás. Standard ismeretek

Operációsrendszerek. 1. elıadás. Standard ismeretek Operációsrendszerek 1. elıadás Standard ismeretek Bevezetés Az operációsrendszer környezete Informatikai megközelítés A személyi számítógép szintjén A történelem Amikor még nem volt OR (1945-1955) JOB,

Részletesebben

A számítógép külső felépítése

A számítógép külső felépítése A számítógép külső felépítése Hardver: A számítógéphez csatlakoztatott, kézzel megfogható eszközök. Szoftver: Egy ember, vagy egy csoport által létrehozott szellemi termék, melyet törvény véd. Szoftverek

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

Az Internet. avagy a hálózatok hálózata

Az Internet. avagy a hálózatok hálózata Az Internet avagy a hálózatok hálózata Az Internet története 1. A hidegháború egy fontos problémája Amerikában a hatvanas évek elején: Az amerikai kormányszervek hogyan tudják megtartani a kommunikációt

Részletesebben

Számítógép architektúra

Számítógép architektúra Budapesti Műszaki Főiskola Regionális Oktatási és Innovációs Központ Székesfehérvár Számítógép architektúra Dr. Seebauer Márta főiskolai tanár seebauer.marta@roik.bmf.hu Irodalmi források Cserny L.: Számítógépek

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

A nulladik generációs számítógépek közé a különbözõ mechanikus mûködésû szerkezeteket soroljuk.

A nulladik generációs számítógépek közé a különbözõ mechanikus mûködésû szerkezeteket soroljuk. III. AZ INFORMATIKA FEJLÕDÉSTÖRTÉNETE K A számolás fejlõdése Az ember már az õskorban is számolt: megszámolta a zsákmányt, a társait, az ellenségeit. Egyszerû számításokat végzett: összeadott, kivont.

Részletesebben

Az informatika fejlõdéstörténete

Az informatika fejlõdéstörténete Az informatika fejlõdéstörténete Elektronikus gépek A háború alatt a haditechnika fejlõdésével felmerült az igény a számítások precizitásának növelésére. Több gépet is kifejlesztettek, de ezek egyike sem

Részletesebben

Hálózati alapismeretek

Hálózati alapismeretek Hálózati alapismeretek Tartalom Hálózat fogalma Előnyei Csoportosítási lehetőségek, topológiák Hálózati eszközök: kártya; switch; router; AP; modem Az Internet története, legfontosabb jellemzői Internet

Részletesebben

2010-2011 Őszi félév. Heizlerné Bakonyi Viktória HBV@elte.hu

2010-2011 Őszi félév. Heizlerné Bakonyi Viktória HBV@elte.hu 2010-2011 Őszi félév Heizlerné Bakonyi Viktória HBV@elte.hu Felmentés Tárgybeszámítási kérelemhez TO-ról tárgybeszámítási kérelem Régi index Régi tárgy tematikája Dr Zsakó László, ELTE IK Média és Oktatásinformatika

Részletesebben

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1.

HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék. 2014-15. tanév 1. HÁLÓZATOK I. Segédlet a gyakorlati órákhoz 1. Készítette: Göcs László mérnöktanár KF-GAMF Informatika Tanszék 2014-15. tanév 1. félév Elérhetőség Göcs László Informatika Tanszék 1.emelet 116-os iroda gocs.laszlo@gamf.kefo.hu

Részletesebben

Programozás alapjai. Wagner György Általános Informatikai Tanszék

Programozás alapjai. Wagner György Általános Informatikai Tanszék Általános Informatikai Tanszék Hirdetmények (1) Jelenlevők: műsz. informatikusok progr. matematikusok A tantárgy célja: alapfogalmak adatszerkezetek algoritmusok ismertetése Követelményrendszer: Nincs:

Részletesebben

Ismerkedjünk tovább a számítógéppel. Alaplap és a processzeor

Ismerkedjünk tovább a számítógéppel. Alaplap és a processzeor Ismerkedjünk tovább a számítógéppel Alaplap és a processzeor Neumann-elvű számítógépek főbb egységei A részek feladatai: Központi egység: Feladata a számítógép vezérlése, és a számítások elvégzése. Operatív

Részletesebben

A számítástechnika történeti áttekintése

A számítástechnika történeti áttekintése A számítástechnika történeti áttekintése Források: Markó Tamás PHARE támogatással készült jegyzete Wikipedia Google képkereső Prohardver 1 Előzmények Ókor: abacus a képen kínai abakusz látható: szuan-pan

Részletesebben

Bepillantás a gépházba

Bepillantás a gépházba Bepillantás a gépházba Neumann-elvű számítógépek főbb egységei A részek feladatai: Központi egység: Feladata a számítógép vezérlése, és a számítások elvégzése. Operatív memória: A számítógép bekapcsolt

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

Informatikai füzetek

Informatikai füzetek Tartalomjegyzék Bevezetés................ xiii I. ALAPISMERETEK........... 1 Információ, adat, jel............. 1 Információ..................... 1 Adat......................... 1 Jel...........................

Részletesebben

A számítástechnika története

A számítástechnika története A számítástechnika története A számolás igénye már igen korán megjelent az emberiség történetében. Eleinte csak megszámlálásos feladatok léteztek. Például meg kellett számolni hány állat van a csordában,

Részletesebben

elektronikus adattárolást memóriacím

elektronikus adattárolást memóriacím MEMÓRIA Feladata A memória elektronikus adattárolást valósít meg. A számítógép csak olyan műveletek elvégzésére és csak olyan adatok feldolgozására képes, melyek a memóriájában vannak. Az információ tárolása

Részletesebben

Számítástechnika nyugdíjasoknak. 2011. Február 16.

Számítástechnika nyugdíjasoknak. 2011. Február 16. Számítástechnika nyugdíjasoknak 2011. Február 16. A mai előadás témája Az internet Az Internet a hálózatok hálózata, avagy egy mindent és mindenkit összekötı világmérető informatikai szuper sztráda. Szerepe

Részletesebben

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai Informatika 1. Hírek, információk, adatok. Kommunikáció. Definiálja a következő fogalmakat: Információ Hír Adat Kommunikáció Ismertesse a kommunikáció modelljét. 2. A számítástechnika története az ENIAC-ig

Részletesebben

Mi szükséges a működéshez?

Mi szükséges a működéshez? 1 Mi szükséges a működéshez? Hardver a számítógép kézzel fogható részei, fizikailag létező eszközök Szoftver a számítógépet működtető programok összessége 2 A számítógép fő részei Számítógép-ház CD-, DVDmeghajtó

Részletesebben

Ez egy program. De ki tudja végrehajtani?

Ez egy program. De ki tudja végrehajtani? Császármorzsa Keverj össze 25 dkg grízt 1 mokkás kanál sóval, 4 evőkanál cukorral és egy csomag vaníliás cukorral! Adj hozzá két evőkanál olajat és két tojást, jól dolgozd el! Folyamatos keverés közben

Részletesebben

erettsegizz.com Érettségi tételek

erettsegizz.com Érettségi tételek erettsegizz.com Érettségi tételek Az informatika fejlődéstörténete, jogi ismeretek Információ és társadalom Az informatika fejlődéstörténete a XX. Században, napjainkban Jogi ismeretek, szerzőjog, szoftver

Részletesebben

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán

Adatbázis rendszerek. dr. Siki Zoltán Adatbázis rendszerek I. dr. Siki Zoltán Adatbázis fogalma adatok valamely célszerűen rendezett, szisztéma szerinti tárolása Az informatika elterjedése előtt is számos adatbázis létezett pl. Vállalati személyzeti

Részletesebben

6. Háttértárak. Mágneses elvű háttértárak. Ezek az eszközök ki-, bemeneti perifériák, az adatok mozgása kétirányú.

6. Háttértárak. Mágneses elvű háttértárak. Ezek az eszközök ki-, bemeneti perifériák, az adatok mozgása kétirányú. 6. Háttértárak Ezek az eszközök ki-, bemeneti perifériák, az adatok mozgása kétirányú. Miért van rájuk szükség? Belső memória bővítése Programok és adatok tárolása, rögzítése Meglévő programok, adatok

Részletesebben

A háttértárak a program- és adattárolás eszközei.

A háttértárak a program- és adattárolás eszközei. A háttértárak a program- és adattárolás eszközei. Míg az operatív memória (RAM) csak ideiglenesen, legfeljebb a gép kikapcsolásáig őrzi meg tartalmát, a háttértárolókon nagy mennyiségű adat akár évtizedekig

Részletesebben

Az első elektronikus számítógépek

Az első elektronikus számítógépek Az első elektronikus számítógépek 100 évre volt szükség Babbage gépének megvalósításához, mert az ő korában még a gyakorlatban nem állt rendelkezésre olyan eszköz, amivel ezt a gépet megbízhatóan és nem

Részletesebben

Jel, adat, információ

Jel, adat, információ Kommunikáció Jel, adat, információ Jel: érzékszerveinkkel, műszerekkel felfogható fizikai állapotváltozás (hang, fény, feszültség, stb.) Adat: jelekből (számítástechnikában: számokból) képzett sorozat.

Részletesebben

Tisztán kivehetı tendencia: kommunikációs hálózatok egyre bonyolultabbakká válnak Hálózat bonyolultsága

Tisztán kivehetı tendencia: kommunikációs hálózatok egyre bonyolultabbakká válnak Hálózat bonyolultsága @ Budapest University of Technology and Economics Nagy hálózatok evolúciója Gulyás András, Heszberger Zalán High Speed Networks Laboratory Internet trendek Tisztán kivehetı tendencia: kommunikációs hálózatok

Részletesebben

Informatikai rendszerek alapjai (Informatika I.) NGB_SZ003_1

Informatikai rendszerek alapjai (Informatika I.) NGB_SZ003_1 Informatikai rendszerek alapjai (Informatika I.) NGB_SZ003_1 1. előadás Történeti áttekintés Információelméleti alapfogalmak Lovas Szilárd SZE MTK MSZT lovas.szilard@sze.hu B607 szoba Történeti áttekintés:

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK

SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK MIT NEVEZÜNK SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATNAK? Egymással összekapcsolt számítógépek és a hozzájuk kapcsolódó perifériák, valamint a gépeken futó hálózati szoftverek együttese. A hálózat elemei:

Részletesebben

Tartalom. 6.1.2. Jelátalakítás és kódolás... 10. 6.1.3. A számítógép felépítése... 10. 6.1.4. Alaplap... 11. 6.1.5. A központi egység...

Tartalom. 6.1.2. Jelátalakítás és kódolás... 10. 6.1.3. A számítógép felépítése... 10. 6.1.4. Alaplap... 11. 6.1.5. A központi egység... Tartalom 1. Információs társadalom... 2 1.1. Informatikai alapfogalmak... 2 1.2. A kommunikáció... 2 1.3. Számítógépes adatbázisok... 3 1.4. Keresés az interneten... 4 2. Információ és társadalom... 4

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Szoftver-technológia I.

Szoftver-technológia I. Szoftver technológia I. Oktatók Sziray József B602 Heckenast Tamás B603 2 Tananyag Elektronikus segédletek www.sze.hu/~sziray/ www.sze.hu/~heckenas/okt/ (www.sze.hu/~orbang/) Nyomtatott könyv Ian Sommerville:

Részletesebben

Szg.-hálózatok kialakulása, osztályozása, hálózati topológiák, OSI modell

Szg.-hálózatok kialakulása, osztályozása, hálózati topológiák, OSI modell Szg.-hálózatok kialakulása, osztályozása, hálózati topológiák, OSI modell A nyolcvanas években a személyi számítógépek (PC) robbanásszeren kezdtek elterjedni, de már az első számítógépek megjelenése után

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

Számítógépes alapismeretek

Számítógépes alapismeretek Számítógépes alapismeretek 5. előadás Dr. Istenes Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék Programtervező Informatikus BSc 2008 / Budapest

Részletesebben

Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens

Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens Új generációs hálózatok Bakonyi Péter c.docens IKT trendek A konvergencia következményei Korábban: egy hálózat egy szolgálat Konvergencia: végberendezések konvergenciája, szolgálatok konvergenciája (szolgáltatási

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

Az Informatika Elméleti Alapjai. Információ-feldolgozó paradigmák A számolás korai segédeszközei

Az Informatika Elméleti Alapjai. Információ-feldolgozó paradigmák A számolás korai segédeszközei Az Informatika Elméleti Alapjai dr. Kutor László Információ-feldolgozó paradigmák A számolás korai segédeszközei http://mobil.nik.bmf.hu/tantargyak/iea.html Felhasználónév: iea Jelszó: IEA07 IEA2/1 Az

Részletesebben

Számítógépes alapismeretek 1.

Számítógépes alapismeretek 1. Számítógépes alapismeretek 1. 1/7 Kitöltő adatai: 1. Név: 2. Osztály: 3. E-mail címe: 2/7 Kérdések: 1. Mi az IKT (Információs és Kommunikációs Technológia)? Olyan eszközök, technológiák, amik az információ

Részletesebben

1. MODUL - ÁLTALÁNOS FOGALMAK

1. MODUL - ÁLTALÁNOS FOGALMAK 1. MODUL - ÁLTALÁNOS FOGALMAK 1. Melyik a mondat helyes befejezése? A számítógép hardvere a) bemeneti és kimeneti perifériákat is tartalmaz. b) nem tartalmazza a CPU-t. c) a fizikai alkatrészek és az operációs

Részletesebben

Informatikai alapismeretek

Informatikai alapismeretek Informatikai alapismeretek Informatika tágabb értelemben -> tágabb értelemben az információ keletkezésével, továbbításával, tárolásával és feldolgozásával foglalkozik Informatika szűkebb értelemben-> számítógépes

Részletesebben

Tervezte és készítette Géczy LászlL. szló 1999-2008

Tervezte és készítette Géczy LászlL. szló 1999-2008 Tervezte és készítette Géczy LászlL szló 1999-2008 ADATHORDOZÓ Különböző ADATHORDOZÓK LEMEZ hajlékonylemez MO lemez merevlemez CDROM, DVDROM lemez CDRAM, DVDRAM lemez ADATHORDOZÓ SZALAG Különböző ADATHORDOZÓK

Részletesebben

Informatikai alapismeretek II.

Informatikai alapismeretek II. Informatikai alapismeretek II. (PF30IF211) Kérdések és válaszok 1. Milyen veszteségmentes kódolási lehetıségeket ismersz? Különbségi kódolás, határoló vonal kódolás, homogén foltok kódolása, entrópia kódolás.

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

2012.09.30. p e r i f é r i á k

2012.09.30. p e r i f é r i á k Informatika 9. évf. Informatikai alapismeretek II. 2012. szeptember 30. Készítette: Gráf Tímea A számítógép felépítése p e r i f é r i á k 2 1 Perifériák Beviteli perifériák: billenty zet egér érint pad,

Részletesebben

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak

Hálózatok. Alapismeretek. A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak Hálózatok Alapismeretek A hálózatok célja, építőelemei, alapfogalmak A hálózatok célja A korai időkben terminálokat akartak használni a szabad gépidők lekötésére, erre jó lehetőség volt a megbízható és

Részletesebben

2016/06/23 07:47 1/13 Kérdések

2016/06/23 07:47 1/13 Kérdések 2016/06/23 07:47 1/13 Kérdések < Számítástechnika Kérdések Hardver Kérdés 0001 Hány soros port lehet egy PC típusú számítógépen? 4 COM1 COM2 COM3 COM4 Kérdés 0002 Egy operációs rendszerben mit jelent a

Részletesebben

A SZÁMÍTÓGÉP KIALAKULÁSA. Zámori Zoltán, KFKI

A SZÁMÍTÓGÉP KIALAKULÁSA. Zámori Zoltán, KFKI A SZÁMÍTÓGÉP KIALAKULÁSA Zámori Zoltán, KFKI ABACUS SZÁMLÁLÁS A MATEMATIKA ALAPJA Nézzük meg mi történik törzsvendégek esetén egy kocsmában. A pintek száma egy középkori kocsmában: Arató András Bornemissza

Részletesebben

Számítógép architektúrák. Bemutatkozom. A tárgy címe, célja. Számítógépek, számítási modellek

Számítógép architektúrák. Bemutatkozom. A tárgy címe, célja. Számítógépek, számítási modellek Számítógép architektúrák Számítógépek, számítási modellek Bemutatkozom Dr. Vadász Dénes, tanszékvezető egyetemi docens vadasz@iit.uni-miskolc.hu http://www.iit.uni-miskolc.hu/~vadasz Informatikai Intézet

Részletesebben

Információ / kommunikáció

Információ / kommunikáció Információ / kommunikáció Ismeret A valóságra vagy annak valamely részére, témájára vonatkozó tapasztalatokat, általánosításokat, fogalmakat. Információ fogalmai Az információ olyan jelsorozatok által

Részletesebben

Alapfogalmak és összefüggések

Alapfogalmak és összefüggések Alapfogalmak és összefüggések 1 Történet röviden, vázlatosan 2 Felépítés és működés (mese) 3 Bit internet: a fontos fogalmak rendszerezése 1 Mechanikus eszközök Wilhelm Schickard (1592-1635): mechanikus

Részletesebben

Elosztott rendszerek. Az elıadás. Az elosztott rendszer definíciója. Köztesrétegként felépülı elosztott rendszer

Elosztott rendszerek. Az elıadás. Az elosztott rendszer definíciója. Köztesrétegként felépülı elosztott rendszer 1. elıadás Az elıadás Elosztott ek 1. Bevezetés Tankönyv: Andrew S. Tanenbaum Maarten van Steen: Elosztott Rendszerek Alapelvek és Paradigmák http://people.inf.elte.hu/bonnie bonnie@inf.elte.hu Az elosztott

Részletesebben

Széchenyi István Tagiskola Berettyóújfalu. A monitor

Széchenyi István Tagiskola Berettyóújfalu. A monitor A monitor A kép felbontható pontok halmazára. Minden kép parányi, szabad szemmel nem, vagy csak alig látható képpontból rajzolódik ki. Minél apróbb és minél több pontból áll egy kép, annál szebb és természetesebb

Részletesebben

Architektúrák és operációs rendszerek: Bevezetés - Történelem

Architektúrák és operációs rendszerek: Bevezetés - Történelem Architektúrák és operációs rendszerek: Balogh Ádám Lőrentey Károly Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bevezetés

Részletesebben

Tervezte és készítette Géczy László 1999-2002

Tervezte és készítette Géczy László 1999-2002 Tervezte és készítette Géczy László 1999-2002 ADATHORDOZÓ Különböző ADATHORDOZÓK LEMEZ hajlékonylemez MO lemez merevlemez CDROM, DVDROM lemez CDRAM, DVDRAM lemez ADATHORDOZÓ SZALAG Különböző ADATHORDOZÓK

Részletesebben

Számítógépes Hálózatok ősz 2006

Számítógépes Hálózatok ősz 2006 Számítógépes Hálózatok ősz 2006 1. Bevezetés, Internet, Referenciamodellek 1 Organizáció Web-oldal http://people.inf.elte.hu/lukovszki/courses/nwi/ Előadás Szerda, 14:00-15:30 óra, hely: Mogyoródi terem

Részletesebben

Organizáció. Számítógépes Hálózatok ősz 2006. Tartalom. Vizsga. Web-oldal http://people.inf.elte.hu/lukovszki/courses/nwi/

Organizáció. Számítógépes Hálózatok ősz 2006. Tartalom. Vizsga. Web-oldal http://people.inf.elte.hu/lukovszki/courses/nwi/ Organizáció Számítógépes Hálózatok ősz 2006 1. Bevezetés, Internet, Referenciamodellek Web-oldal http://people.inf.elte.hu/lukovszki/courses/nwi/ Előadás Szerda, 14:00-15:30 óra, hely: Mogyoródi terem

Részletesebben

Sharp MX-M363N. Általános. Másoló

Sharp MX-M363N. Általános. Másoló Sharp MX-M363N Nyomtatás, Másolás, Szkennelés, Faxolás, Archiválás Oldal/perc: 36 (fekete-fehér) Papírkapacitás: alapkiépítésben 1100 lap, maximum 5600 lap Csúcsminıségő 1200 x 1200 dpi nyomtatás & színes

Részletesebben