Minden, a fentiekben nem részletezett vásárlást igazoló dokumentum részvétele és elfogadása a promócióban egyéni elbírálás alá esik.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minden, a fentiekben nem részletezett vásárlást igazoló dokumentum részvétele és elfogadása a promócióban egyéni elbírálás alá esik."

Átírás

1 Hivatalos játékszabályzat A HELL Energy Magyarország Kft. HELL roller egy AP kódért nyereményjátékának hivatalos játékszabálya A szolgáltatás leírása: A HELL Energy nyereményjáték (továbbiakban: Játék) online úton való kód beküldésen alapul. A Játék időtartama: június :01 órától július :59 óráig. Szervező: HELL Energy Magyarország Kft. (székhely: 1075 Budapest, Károly krt 1., cégjegyzékszám: ) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) adatkezelési azonosító: NAIH I. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK: A HELL Energy Magyarország Kft. (továbbiakban Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban Játék) a Szervező (HELL Energy Magyarország Kft.) dolgozóin és ezek Ptk. 8:1. (1) bek. 1. pont szerinti közeli hozzátartozóin kívül részt vehet minden magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes vagy korlátozottan cselekvőképes természetes személy (továbbiakban: Játékos). A Játékban részt vehet, aki bármely magyarországi SPAR vagy INTERSPAR (kivétel: City Spar, Spar partner, Spar market és Spar express) üzletben legalább 1 db az akcióban részt vevő HELL energiaitalt vásárol (az akcióban résztvevő termékek felsorolását lásd IV. pontban) és a megvásárolt termék(ek) vásárlását igazoló blokk AP kódját, a vásárlás dátumát (hónap/nap) és időpontját (óra/perc) beküldi online, a weboldalon. A blokkot a Játékosnak meg kell őriznie, annak bemutatásával és személyének igazolásával lesz jogosult a nyeremény átvételére. Amennyiben a Játékos a vásárláskor kapott blokkján, vagy számláján nem található AP kód, de más kilenc, vagy annál több számjegyű egyedi azonosító kód, illetve a vásárlás dátuma és időpontja is szerepel rajta, az egyedi azonosító tetszőleges kilenc számjegyével részt vehet a promócióban, de ez esetben is az AP előjelzőt kell használnia. Amennyiben a Játékos a vásárláskor kapott blokkján, vagy számláján nem szerepel a megvásárolt termék megnevezése, úgynevezett gyűjtő blokkot kapott, kérje a bolt vezetőt, hogy írja rá a blokkra a megvásárolt termék nevét, súlyát, valamint aláírásával és a bolt pecsétjével hitelesítse azt. Minden, a fentiekben nem részletezett vásárlást igazoló dokumentum részvétele és elfogadása a promócióban egyéni elbírálás alá esik. A Pályázatok lehetséges fajtái: 1. Érvényes Pályázat: az a Pályázat minősül Érvényes Pályázat -nak, amely kizárólag a jelen pontban felsorolt, az akcióban résztvevő termékek vásárlását igazoló blokk AP kódját, a vásárlás dátumát és időpontját tartalmazza, a Játékos a fent részletezettek alapján

2 részvételre jogosult, és a meghatározott beküldési módon küldte be Pályázatát június :01 órától július :59 óráig között. Minden beküldött Érvényes Pályázat részt vesz a sorsoláson. 2. Érvénytelen Pályázat: minden olyan Pályázat Érvénytelen Pályázat -nak minősül, amely nem sorolható az Érvényes Pályázat -ok közé. A játékban egy AP kód, a blokkon szereplő dátum és idő megjelölésével csak egy alkalommal vesz részt. Amennyiben azonos AP kód, dátum és idő adatok két külön vásárlást takarnak, a rendszer azt egy vásárlásnak kezeli, a második kódot ismételtnek veszi. Ezért, amennyiben két különálló vásárlással venne részt a játékos a játékban, javasolt a több, különálló vásárlást több mint egy perc elteltével elvégezni. A játék során egy Játékos egy napon maximum 4 helyes kódot küldhet be, az ezen felül beküldött Pályázatok érvénytelennek számítanak, de a promóció hátralévő részében újra beküldhetőek. II. NYEREMÉNYEK: A játék során a helyes beküldők között 5db HELL motoros roller kerül kisorsolásra. A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A Játékos kizárólag abban az esetben nyerheti meg a nyereményt, ha a Pályázata Érvényes Pályázatnak minősül és kisorsolásra kerül. Egy Játékos a nyereményjáték időtartama alatt csak egyszer nyerhet. Szervező a Játékban részt vevő Érvényes Pályázatok között a sorsolást közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással bonyolítja. A sorsolás időpontja: július :00, helye: 3525 Miskolc, Városház tér 2. A sorsolás nem nyilvános. A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet a Szervező elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A sorsolásról felvett jegyzőkönyv a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthető a Szervezőnél, előzetes időpont egyeztetés után a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül. 5 fő nyertes kerül kisorsolásra, minden nyertes mellé a Szervező 1 fő tartaléknyertest sorsol. A nyerteseket automatikus válaszüzenet útján értesítjük az I. pontban megadott online felületre beküldésnél megadott elérhetőségén. A nyertes a válaszüzenet kézbesítését követő 3 munkanapon belül köteles adatait (vezetéknév, keresztnév, lakcím, telefonszám, cím) regisztrálni a oldalon. A nyertes az adatai regisztrálásával önkéntesen és kifejezetten hozzájárul személyes adatai feldolgozásához és a nyereményjátékkal kapcsolatban történő kezeléséhez. Abban az esetben, ha a nyertes nem kíván hozzájárulni a személyes adatai kezeléséhez, megtagadhatja a személyes adatainak a közlését. Amennyiben a nyertes nem adja meg a személyes adatait, valamint nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez és feldolgozásához, úgy a Játékos tudomásul veszi, hogy elveszíti a nyereményre való jogosultságát. Amennyiben a nyertes, a nyereményről tájékoztató válaszüzenet kézbesítését követő 3 munkanapon belül nem regisztrálja adatait a

3 oldalon, automatikusan kizárásra kerül a Játékból és helyére a szervező által kisorsolt 1 fő tartaléknyertes kerül. A tartaléknyertesek száma 5 fő. EGYÉB RENDELKEZÉSEK: Amennyiben a Nyertes nem tudja bemutatni a nyertes blokkot, vagy személye nem felel meg a jelen játékszabályban előírt személyi feltételeknek, automatikusan kizárásra kerül a promócióból. A nyertes neve a nyereményről való értesítés, adatai feltöltése és annak sikeres ellenőrzését követő 5 napon belül felkerül a weboldalra, s ott augusztus 31-ig megtekinthető, melyhez a Játékos a játékban való részvétellel önkéntesen és kifejezetten hozzájárul. Amennyiben a nyertes pályázatról utóbb kiderül, hogy bármely okból érvénytelen nyeremény a következő Érvényes Pályázattal rendelkező pótnyertest illeti meg. A Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a nyertessel a Szervező munkatársa, vagy azok meghatalmazottjai felveszik a kapcsolatot. A nyertessel való kapcsolatfelvételről illetve a nyeremény átadásáról,kép-, hang - és filmfelvétel készülhet, melynek ellentételezés nélküli, Szervező általi bármely módon december 31-ig történő felhasználásához a Játékos a játékban való részvétellel önkéntesen és kifejezetten hozzájárul. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált címek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által birtokolt telefonszám megadásával. Amennyiben nem saját maga által tulajdonolt telefonszámot vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt köteles a jogosult hozzájárulását beszerezni. A Játékkal kapcsolatos telefon- vagy internethasználat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja. A Játék során beérkezett pályázatok a Szervező által megvizsgálásra kerülnek, hogy azok megfelelnek-e a jelen játékszabályban foglaltaknak. Az ezen feltételeknek nem megfelelő pályázatok érvénytelennek minősülnek. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A nyertest a nyereményátvétel további részleteiről telefonon és/vagy elektronikus levélben értesítjük azokon az elérhetőségeken, melyeket a Játékos maga adott meg a pályázata során. A nyertes köteles együttműködni a Szervezővel, annak érdekében, hogy a nyeremények átadásra kerüljön. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét az erről való értesítéstől számított 30 napon belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. A nyeremények utáni közterheket, a nyeremény kiértesítésének postázási költségét a Szervező viseli, a

4 azonban az egyéb felmerülő költségek, mint pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazási költség, a nyeremény elszállításának költsége a nyertest terhelik. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott nagykorú személy, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A nyereményjátékban cselekvőképtelenek még törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt. A beérkezett pályázatokra beküldés módjának megfelelő módon válaszolunk: Online beküldött pályázatok: - Minden beküldésre visszajelzést adunk a felületen A jelen játékszabályzat megtalálható a weboldalon, amelynek tartalmát a játék résztvevője automatikusan elfogad és azt magára nézve kötelezőnek ismer el. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért a Szervező jogi felelőssége kizárt. Az adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és önként, a megfelelő tájékoztatás birtokában kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott személyes adataikat a Szervező, a játék lebonyolítása, a nyertes sorsolása és értesítése, a nyeremény átadása és a számviteli kötelezettség teljesítése érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címen: HELL Energy Magyarország Kft. (székhely: 1075 Budapest, Károly krt 1.,). Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Az adatok kezelője a HELL Energy Magyarország Kft. Az adatkezelést az adatvédelmi hatóság nyilvántartásába bejelentettük, az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH A Szervező a játékba történő regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli, illetve dolgozza fel. Amennyiben az érintett Játékos úgy érzi, a játékban a személyes adatai védelméhez való jog sérül, bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat jogorvoslatért. A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli. A beérkezett Pályázatok alapján rögzítésre kerül a Játékos neve, neme, telefonszáma, címe, a beküldés ideje, valamint a beérkezett Pályázat tartalma. A nyertesek, tartaléknyertesek által beküldött, illetve bemutatott dokumentumok alapján rögzítésre kerül a nyertes neve, postázási címe, valamint a nyeremény átadásához, a kapcsolattartáshoz, valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok. A beérkezett Pályázatok alapján szerzett adatok, információk bizalmasak, azokat a Szervező, mint adatkezelő dolgozza fel. Minden további, a Játék során megszerzett személyes adatot a Szervező a Játékot követően megsemmisíti, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra, valamint a Pályázat beküldése során, illetve a nyertesség esetén megadott személyes adatok kezelése a Pályázat

5 beküldésével kezdődik és addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri. A nem nyertes Játékosok esetében a Játék végét követő 30. napig tárolja és kezeli az adatokat a Szervező, ezt követően azok megsemmisítésre kerülnek. A Nyertes adatai a nyeremény átadásától számított 6 hónap elteltével kerülnek törlésre, kivétel ez alól azon játékosok adatai, akik beküldéskor kifejezetten hozzájárulnak adataik marketing és közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelésére. A nyeremény indokolt esetben való megváltoztatásának jogát a szervező fenntartja. Pályázata beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati/hálózati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. III. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK: 330 ml HELL Pet, 250ml HELL, 250ml HELL Zero, 250ml HELL STRONG Red Grape, 250ml HELL STRONG Apple, 250ml HELL STRONG COLA, 250ml HELL SummerCool Limited Edition, A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztassa annak egyidejű közzétételével. A HELL Energy Drink a Szervező lajstromozott védjegye június 1. HELL Energy Magyarország Kft. Szervező

A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.

A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit. "az én BAKANCSLISTÁM" Játék hivatalos szabályzata 1. A Pécsi Sörfőzde Részvénytársaság, mint az alábbi Játék szervezője (székhely: 7624 Pécs, Alkotmány u. 94., cégjegyzékszám: 02-10-060045 a továbbiakban:

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Hűségem gyümölcse program keretében lebonyolított Nyerj a Vitatigrissel!

Részletesebben

NEGRO ANNO NYERJ KLASSZIKUSOKAT A NEGRÓVAL! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

NEGRO ANNO NYERJ KLASSZIKUSOKAT A NEGRÓVAL! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA NEGRO ANNO NYERJ KLASSZIKUSOKAT A NEGRÓVAL! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Negro Anno Nyerj klasszikusokat a Negróval elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

1. A Játék elnevezése, szervezője:

1. A Játék elnevezése, szervezője: 1. A Játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: Milliónyi jó hírünk van! (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: MAGYAR LAPTERJESZTŐ ZRT. (LAPKER ZRT.) székhely: 1097 Budapest, Táblás

Részletesebben

Karácsonyi Nyereményjáték a Hunoil-lal promóció hivatalos szabályzata

Karácsonyi Nyereményjáték a Hunoil-lal promóció hivatalos szabályzata Karácsonyi Nyereményjáték a Hunoil-lal promóció hivatalos szabályzata A Játék szervezője a Hunoil Trading Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76., cégjegyzékszám: 01 09 172 229, adószám: 24325596-2-41)

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

"Koronázza meg lekvárját egy autóval! Nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Koronázza meg lekvárját egy autóval! Nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA "Koronázza meg lekvárját egy autóval! Nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Magyar Cukor Zrt. (székhelye: 1112 Budapest Budaörsi út 161.) a továbbiakban

Részletesebben

1. A Játék elnevezése, szervezője 2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek 3. A Játék időtartama 4. A Játékban résztvevő termékek

1. A Játék elnevezése, szervezője 2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek 3. A Játék időtartama 4. A Játékban résztvevő termékek 1. A Játék elnevezése, szervezője A promóciós játék elnevezése: "Nyerjen karácsonyra okos TV-t a Varta-val!" (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: Spectrum Brands Hungaria Kft. székhely: 1191 Budapest,

Részletesebben

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. Az Optipol Kft. (székhely: 3531 Miskolc, József u. 41.,

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A DotcommerceDay elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Neo Interactive Kft.

Részletesebben

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Jégreszállás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussée de Tervuren

Részletesebben

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A SULIKEZDÉS elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A MASPEX OLYMPOS KFT. KUBU HOVA TŰNT KUBU MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A MASPEX OLYMPOS KFT. KUBU HOVA TŰNT KUBU MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASPEX OLYMPOS KFT. KUBU HOVA TŰNT KUBU MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A Maspex Olympos Kft. (székhely: 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1.; Cg.03-09-112403; adószám: 11775197-2-03;

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

DANUBIUS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

DANUBIUS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA DANUBIUS KARÁCSONY NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL 1.

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A CAFÉ+CO KFT. DESIGNER BÖGRE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Designer bögre elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a café+co Ital- és Ételautomata

Részletesebben

HIPERLIKE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

HIPERLIKE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA HIPERLIKE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Hiperlike elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. Az Arasd le a nyereményeket! nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. E-számla kampányának játékszabályzata

Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. E-számla kampányának játékszabályzata Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. E-számla kampányának játékszabályzata 1. Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8., cégjegyzékszám: 01-09-881828, továbbiakban: Szervező)

Részletesebben

ÖRÖM A SÁGA KONYHÁBAN NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ÖRÖM A SÁGA KONYHÁBAN NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÖRÖM A SÁGA KONYHÁBAN NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Öröm a Sága konyhában elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Sága Foods Zrt. (székhely: 9600 Sárvár,

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT Bevezető A Tisza-Balneum Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság az Tisza Balneum Hotel**** Facebook oldalán és a s4yhotel.hu vagy a Service4You szállodáinak weboldalán

Részletesebben

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei Amerika Kapitány elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és részvételi feltételei 1. A Játék szervezője A I.T. Magyar Cinema Kft. (Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24.

Részletesebben

M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A

M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A TOLNATEJ Zrt. Tej vagy írás M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A 1. A játék szervezője 1.1 A Tej vagy írás elnevezésű nyereményjáték

Részletesebben