BIZTONSÁGI ADATLAP Rézpaszta 40 C-tól C-ig Felülvizsgálva: Dátum: Verzió: 3 Oldal: 1/5

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP Rézpaszta 40 C-tól +1100 C-ig Felülvizsgálva: 2015.08.11. Dátum: 2007.11.18 Verzió: 3 Oldal: 1/5"

Átírás

1 Dátum: Verzió: 3 Oldal: 1/5 1. szakasz: Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Cikkszám: LOS Felhasználási terület: Kenőanyag 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gyártó, szállító cég: EURO-LOCK GmbH Cím: Kamener Str. 33. D Werne Telefon: 02389/ Fax: 02389/ Importáló cég: Cím: Telefon/Fax: Sürgősségi telefon: Telefon: Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselet 9700 Szombathely Potyondi u Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. (36) 80/ (36-1-) szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása Termék meghatározása: A termék nem veszélyes. 1272/2008/EK szerint: 2.2. Címkézési elemek Veszélyszimbólum/piktogramm: Nincsen Egyéb veszélyek Nem állrendelkezésre információ. 3.szakasz: Összetétel/az összetevőkre vonatkozó információ Kémiai leírás: A keverék nincs veszélyesnek besorolva a 1272/2008/EK szerint. Ásványolaj alapú lítium kenőzsír és adalékanyagok keveréke. A termékben lévő ásványolaj < 3% DMSO extraktumot tartalmaz.(ip 346)

2 Dátum: Verzió: 3 Oldal: 2/5 A veszélyes komponensek H mondatait lásd a 16. pontban. 4. szakasz: Elsősegélynyújtási intézkedések 4.1 Elsősegély-nyújtási intézkedések Belélegezve: A füstgázok belégzése esetén a sérültet friss levegőre kell vinni, és biztosítani kell számára a nyugalmat. Bőrrel érintkezve: Az érintett bőrfelületet le kell mosni vízzel és szappannal. Szemmel érintkezve: A szemet ki kell öblíteni bő vízzel (a szemhéjak széthúzása mellett). Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni. Lenyelve: Nem szabad hánytatni. Rosszullét esetén orvost kell hívni. 4.2 Fontos akut vagy később előforduló szimptómák és hatások: nincsenek 5. szakasz: Tűzvédelmi intézkedések 5.1Oltóanyagok (megfelelő): Oltóhab, oltópor, szén-dioxid (CO 2 ). Oltóanyagok (nem megfelelő): Vízsugár. 5.2 Különleges veszélyek: A termék nem tűzveszélyes, de éghető. Tűz esetén irritatív gázok szabadulnak fel. 5.3 Védőfelszerelés: Az égési gázokat nem szabad belélegezni. Környezeti levegőtől független légzőkészülék. 6. szakasz: Intézkedés véletlenszerű expozíciónál 6.1 Személyekre vonatkozó óvintézkedések: 6.2 Környezetre vonatkozó óvintézkedések: Kiömölve rendkívül csúszós. Védőfelszerelést kell viselni. Ha a termék a vízfolyásokba vagy a csatornába szivárog, értesíteni kell az illetékes hatóságokat. A terméket nem szabad a csatornába, a felszíni vizekbe vagy a talajvízbe engedni. 6.3 Intézkedés tisztításra: A kiömlött anyagot homokkal, földdel vagy hasonló anyaggal fel kell szedni, és megfelelő, lezárt tartályokba kell helyezni. 6.4 Egyéb tanácsok: Lásd 12. szakasz. 7.szakasz: Kezelés és tárolás 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Kezelés: A kiömlés csúszásveszélyt okozhat. Célszerű védőruházatot viselni, és kerülni az ismételt vagy hosszantartó bőrrel való érintkezést. 7.2 A biztonságos tárolás feltételei

3 Dátum: Verzió: 3 Oldal: 3/5 Tárolás: Összeférhetetlen anyagok: Kerülendő körülmények: Csak az eredeti tartályban, 45 C-ot nem meghaladó hőmérsékleten szabad tárolni. A tartályokat szárazon és jól lezárva kell tartani. Nincsenek. Hőtől szikrától,nyílt lángtól távol tartandó. 8. szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1 Ellenőrzési paraméterek Nem áll adat rendelkezésre. Munkahelyi levegőben megengedett határértékek: Nem áll adat rendelkezésre. 8.2 Az expozíció ellenőrzése Egyéni védőfelszerelés: Általános higiénés és óvintézkedések: Légzésvédelem: Kézvédelem: Élelmiszertől, italtól, takarmánytól távol tartandó. A szennyezett ruházatot azonnal le kell venni. A munkaszünetek előtt és a munkaidő végén kezet kell mosni. A gázokat/gőzöket/permetet nem szabad belélegezni. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Megfelelő szellőztetés mellett nem szükséges. Csak aeroszol- vagy ködképződés lehetősége esetén kell légzésvédő készüléket viselni. Védőkesztyűt kell viselni. Át nem eresztő, a terméknek/készítménynek ellenálló védőkesztyűt kell viselni. Nitrilkaucsuk, EN 374 Ajánlott anyagvastagság: 0,38mm Áthatolási idő: 480 perc A pontos áthatolási időt a védőkesztyű gyártójától kell megtudni, és utána meg kell vizsgálni. Kerülni kell a szemmel való érintkezést. Szemvédelem: Testvédelem: Védőruházatot kell viselni. 9.szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok: Halmazállapot: Szín: Szag: Állapotváltozás: Lobbanáspont: Gyulladási hőmérséklet: Robbanásveszély: Sűrűség(20 C-on): Félkemény sötétszürke Petróleumszagú Nem alkalmazható. >150 C Nem alkalmazható. Nem alkalmazható kg/m3

4 Dátum: Verzió: 3 Oldal: 4/5 Oldhatóság: Viszkozitás: Nem áll rendelkezésre információ. Nem áll rendelkezésre információ. 10. szakasz: Stabilitás és reakciókészség Hő-bomlás: Veszélyes bomlástermék: Veszélyes reakciók: Veszélyes bomlástermékek: Megfelelő használat esetén nem bomlik. Megfelelő használat esetén nincs. Hőtől védeni kell. Erős oxidálószerektől távol tartandó. Nincsenek szakasz: Toxikológiai információk Akut toxicitás: Akut toxicitás: A termék nem veszélyes. 3.1 szakasz alapján a következőek a számított értékek LD50 oral 5, mg/kg LD50 dermal 5, mg/kg Belélegezve: Az olajköd belégzése irritációt, fejfájást, rosszullétet és légzési panaszokat okozhat. Bőrrel érintkezve: A hosszantartó vagy ismételt érintkezés irritációt okozhat. Szembe jutva: Irritációt, égető érzést okozhat. Lenyelve: Panaszokat okozhat. (rosszullét) 12. szakasz: Ökológia információk 12.1Toxicitás: Nem tekinthető környezetre veszélyesnek, de az egyszeri nagyobb vagy az ismétlődő kisebb kibocsátás káros lehet a környezetre vagy megzavarhatja azt Perzisztencia és lebonthatóság Biológiailag nem bomlik le könnyen Bioakkumulációs képesség A talajra kiömölve a termék felszívódik. 12.4Mobilitás a talajban: Vízben oldhatatlan. 13. szakasz Ártalmatlanítási szempontok Termékkel kapcsolatos Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A terméket nem

5 Dátum: Verzió: 3 Oldal: 5/5 javaslat: szabad a csatornába engedni. Az ártalmatlanítás a helyi előírások figyelembevételével végzendő. [98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről] Hulladékkulcs meghatározás: Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat: EWC-kód: * Közelebbről nem meghatározott hulladékok Ennek a terméknek a megfelelő EWC-csoportba, és így megfelelő EWC-kódba való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot el kell helyezni, vagy Önöknek szükségük van EWC-kód besorolásra, kérjük, vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket.. [72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékéről] Az ártalmatlanítás a helyi előírások figyelembevételével végzendő. (442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről) 14. szakasz: Szállítási információk A termék szállítás szempontjából nem veszélyes áru. 15. szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk Érvényes magyar törvények és rendeletek: Veszélyes anyagok, készítmények: évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, illetve módosításai [33/2004. (IV. 26.) EszCsM és 26/2007. (VI. 7.) EüM (1907/2006/EK REACH) rendeletek] a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 1/2010. (I. 8.) NFGM rendelete az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről Veszélyes hulladékok: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékéről 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről Tűzvédelem: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Munkavédelem: évi XCIII. törvény a munkavédelemről 16. szakasz:egyéb információk A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK alapján vegyi termékhez.

6 Dátum: Verzió: 3 Oldal: 6/5 A külföldi biztonsági adatlap ( ) alapján készítette Vargáné Németh Ildikó ADR biztonsági tanácsadó, okl. környezetmérnök

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2007.08.01. Verzió: 4 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: LÁNCKENŐ SPRAY 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2011.06.02. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: - spaklival történő felhordásra alkalmas

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 1999.05.18. Verzió: 7 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: EXPRESSZ VÍZKŐOLDÓ 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Oldal: 1/5 1. Az anyag/ készítmény és a társaság/ vállalkozás azonosítója: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználási terület: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: E-mail: Sürgősségi telefon: Telefon:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2011.06.21. Verzió: 1 Oldal: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Kiállítás dátuma: 2010.10.16. Verzió: 1 Oldal: 1/7 1. Az anyag / készítmény és a társaság / vállalkozás azonosítója: Kereskedelmi elnevezés: QF2 Finish Gel Felhasználási terület: Gél műkörömépítéshez.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása:

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása: Dátum: 2009. 03.02. Oldal: 6/1 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználási terület: Barkácsragasztó: üveg, műanyag, papír, bőr, fa ragasztására,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása:

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása: Dátum: 2009. 03.10. Oldal: 5/1 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználási terület: Gyártó/Forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: E-mail, internet:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Dátum: 2007.08.01. Verzió: 2 Oldal: 1/5 1. Az anyag/ készítmény és a társaság/ vállalkozás azonosítója: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználási terület: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: E-mail:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Oldal: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK REACH SZERINT

BIZTONSÁGI ADATLAP KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK REACH SZERINT BIZTONSÁGI ADATLAP KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK REACH SZERINT REPSOL MULTI G DIESEL 15W40 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÓJA Kereskedelmi elnevezés: Repsol Multi G Diesel 15W40

Részletesebben

Verzió 4.0 Nyomtatás Dátuma 09.04.2014. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Verzió 4.0 Nyomtatás Dátuma 09.04.2014. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint ASZKORBINSAV KT Verzió 4.0 Nyomtatás Dátuma 09.04.2014 Felülvizsgálat dátuma: 08.04.2014 SZAKASZ 1: Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Felülvizsgálat: 2011.05.24. Kiállítás dátuma: 2008.02.07. Verzió: 3 Oldal: 1/6

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Felülvizsgálat: 2011.05.24. Kiállítás dátuma: 2008.02.07. Verzió: 3 Oldal: 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Felülvizsgálat: 2011.05.24. Kiállítás dátuma: 2008.02.07. Verzió: 3 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Felülvizsgálat: 2015.07.01. Verzió: 7 Oldal: 1/9 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: BIOCID Légkondicionáló tisztító

Részletesebben

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP Az előző magyar változat kiállításának kelte: 2010.04.10. Aktualizálás kelte: 2013.06.08. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

1. AZ ANYAGKÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. AZ ANYAGKÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. AZ ANYAGKÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Anyagnév: 32,5% karbamid oldat Márkanév. Indexszám:- CAS-szám: 57-13-6 EINECS-szám: 200-315-5 1.2 Az anyag megfelelően azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 13307/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kémiai név: 1.2 Az anyag megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása: 1.3 A biztonsági

Részletesebben

Pronto Extra Care fapadló tisztító mandulaolajjal Verzió 1.0 Készítés dátuma 11.05.2015 Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 350000022777

Pronto Extra Care fapadló tisztító mandulaolajjal Verzió 1.0 Készítés dátuma 11.05.2015 Felülvizsgálat dátuma: - Specifikáció Szám: 350000022777 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

KARBAMID 46% KEZELETLEN 40KG ZSÁK

KARBAMID 46% KEZELETLEN 40KG ZSÁK BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KARBAMID 46% KEZELETLEN 40KG ZSÁK Verzió 4.0 Nyomtatás Dátuma 29.04.2013 Felülvizsgálat dátuma: 29.04.2013 Fejezet 1: Az anyag/ keverék és a

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2013. 05. 16. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Ajax Eco Refill All in 1 Termékkód: 029-4513-0000 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937. 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937 dinax@dinax.hu

1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937. 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937 dinax@dinax.hu Felülvizsgálva: 2009.12.15. Verzió: 6.5 Oldal: 1/7 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználás: uszodavíz kezelő, klórmentes fertőtlenítőszer,

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 10021/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 15408 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása: Önmagával hegedő szalag

Részletesebben

Glade by Brise Magnolia & Vanilla légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 08.03.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000013134

Glade by Brise Magnolia & Vanilla légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 08.03.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000013134 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP OBI T 13.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP OBI T 13. 1. Az anyag és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP OBI T 13 Ásványolaj finomítvány (fehérolaj) CAS: 8042-47-5 Termékkód: 4520 Oldal: 1/(12) 1.2 Az anyag megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP GREASE SM 2.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP GREASE SM 2. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP GREASE SM 2 Termékkód: 4672 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

MESTER Üvegező Univerzális Gitt

MESTER Üvegező Univerzális Gitt (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 8 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Glade by Brise Levendula légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 03.04.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000007788

Glade by Brise Levendula légfrissítő aeroszol Verzió 1.0 Készítés dátuma 03.04.2015 Felülvizsgálat dátuma: Specifikáció Szám: 350000007788 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Részletesebben