8. szám. Pozsony, évi február 19. E Y A NGELIKUS /V\EGJELEN HETENKENT EGYSZER.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8. szám. Pozsony, 1887. évi február 19. E Y A NGELIKUS /V\EGJELEN HETENKENT EGYSZER."

Átírás

1 8. szám. Pozsony, évi február 19. E Y A NGELIKUS EGYHÁZ és ISKOLA. Előfizetési ár: /V\EGJELEN HETENKENT EGYSZER. Hirdetés ára: Egész évre. ti frt kr. Négyhasábos petit sorként fele\re... o,, Szerke8zt.ö- 3 kiadó-hivatal: Pozsony, Xonventutoza 6. az. egyszer nozoive 7 kr., aegveaevre. 1, 5 0, többször közölve 5 kr. Egy szam ara : 12 kr. o. e. Felelős szerkesztő s kiadó : Bélyegdij : külön 30 kr. T S S Z T Y É N S Z K Y IE IE IR, E ÜST C Z. Tartalom: Ritter István koporsója mellett. (Sántha Károly.) Magyar huszita énekek. (Jeszenszky Károly) Az aesthetikai képzésről. II. (dr. Masznyik Endre.) Nekrolog. Belföld. Külföld. Vegyesek. Pályázatok. mellett. Midőn a fájdalom porig aláz, földre sujt, Isten az, Ki csüggedt lelkünket fölemeli az égre, honnan jön az erő és vigasztalás. Oh megboldogult, haldoklásodnak rövid, mégis végetlen hosszú ideje alatt Te is az Istenhez emelted lelkedet, Istenhez, Kit annviszor áldottál, Istenhez, Kit annyiszor dicsőítettél az anyaszentegyházban és azon kivül, Istenhez emelted lelkedet kérésre s midőn pünkösdi nyelved megnémult, ennyit suttogtál csak : Jaj Istenem, jaj Istenem! Mi sem tudunk mást mondani, csak ezt: Jaj Istenem, jaj Istenem! Szomorú a te halálod, hogy igy haltál meg : ily hirtelen s nékünk olyan korán. Állván koporsód mellett, összefacsarodik a szívünk s töredezve sírjuk Jeremiás siralmait : Megszűnt a mi szívünknek öröme, siralomra fordult a mi örömünk. Elesett a mi fejünknek koronája. Jaj most nékünk! De nemcsak szomorú, leverő, fölemelő, dicső is a te halálod, ki így haltál meg, a szent munka alatt, a nemes harczban, mint a Jézus Krisztus jó vitéze, mint a Sionnak egyik éber őre, kimagasló tornya^ erős oszlopa, lelkes vezére, bölcs kormányzója. Ilyen élet, ilyen munka után nem halál a halál, hanem élet. Te vigasztalsz úgy, ki az apostollal nem a veszendő, hanem a rothadatlan koronáért futottál, munkálván Isten dicsőségét a Sionban. De hát valóban oly fontos tényező-e a Sión, a keresztyén egyház, az egyes, a társadalom s az összes emberiség életében? Oly szent-e a munka, oly nemes-e a harcz, mely egy lelkipásztorra, egy szerény prot. lelkipásztorra néz? Az! Igénytelen a prot. pap hivatala, de magasztos a hivatása. Mert ezek a jelszavak : Excelsior! Mindegyre tovább! Fölfelé, csak fölfelé! Keressétek az odafenn valókat! e jelszavak, melyek a porban bukdácsoló ember fülébe hangzanak, hogy arra nézzen, oda törjön, hol a csillagok, hogy rajta Isten képe ragyogjon, e jelszavak, mondom, mind az egyháznak jelszavai a Jézus Krisztus tanítása és isteni élete nyomán. Mi lelkészek az odafenn valókat szerettetjük és kerestetjük, hogy e magas érzület által megnemesítsük, megszenteljük ide alant az életet s az életnek minden viszonyait. Mi lelkészek hirdetjük amaz égi bölcseséget, melynek kezdete az Urnák félelme. Az Istennek országát : az igazságnak, az igazság által a szabadságnak, a szeretet által a békességnek s a Szentlélek által való örömnek országát, a mennyországot terjesztjük mi e földön, e siralomvölgyén. Mert siralomvölgye e föld bűnével, siralom völgye szenvedésével és siralomvölgye a sír éjjelével. Ezt a siralomvölgyét a Krisztus vallása változtatja át a a mennyország előcsarnokává. Van tanítónk, van vezérünk a bűn harczában. Mennyből jött amaz isteni követ, a Jézus Krisztus, Ki az Isten beszédével, e hétélű fegyverrel, mely elhat az akaratnak és elmének és a velőknek megoszlatásokig e lelki fegyverrel lassan bár, de biztosan megtöri a Sátán hatalmát s kivívja az örök szép, jó és igaz győzedelmét. Van tanítónk, van példánk a szenvedésben. Mennyből jött amaz isteni követ, a Jézus Krisztus, Ki az Atyának kimetszett bélyege, Kinek országán és életén az Isten dicsősége fénylett. Ki a legmélyebb szenvedésben is rendületlen bizodalmat vetett Istenében, a kereszt kínjaiban is imádkozott ellenségeiért s legnagyobb elhagyatottságában is így szólt : Egyedül vagyok, de még sem vagyok egyedül, mert velem van az Isten! Van tanítónk, van vigasztalónk a halálban. Mennyből jött amaz isteni követ, a Jézus Krisztus, Ki a halhatatlanságot világosságra hozta s el nem muló kettős életet nyert : örökéletet, örökáldású munkájában itt és örökéletet dicső munkája után ott. A Jézus Krisztusnak megbízásából járunk mi lelkipásztorok e földön, fény nélkül, mégis hatalommal, fegyver nélkül, mégis az Igének győző fegyverével, mint erőtelenek, noha erősek az Urban,

2 58 irtva a bűnt, terjesztve az erényt, hintve áldást s vigasztalást harmatozva. Tanítunk élni boldogul; tanítunk halni boldogul. Tanítunk : Istenben hinni, szeretni és gyakorolni a jézusi erényeket s a Szentlélek ereje által egy szebb hazát remélni. Nem szép-e, nem fontos-e, nem magasztos-e e hivatás? Tudom, hogy fényt, áldást és jóllétet áraszt e világon tudomány, művészet, ipar, kereskedelem és földrnivelés; de boldogságot csak egy ád, egy, a vallás, az Istenben való élet. Nagy volt Athén művészetével, Eóma jogával, Alexandria tudományával, de csak az az ország igazán nagy, életképes és boldog, melynek támasza s talpköve a tiszta erkölcs s melynek népe nem tudomány nélkül való. A vallásnak, az élő hitnek gyökeréről sarjad a tiszta erkölcs, a vallásnak, az élő hitnek gyökeréről hajt a tudomány, művészet, haladás és szabadság, a bűntől és tudatlanságtól való szabadság, mely képessé s méltóvá tesz a polgári szabadságra. Mind, a mi szép, magasztos és boldogító, mind, a mi az embert igazán emberré teszi : a vallásból, az egyházból, a templomból, az iskolából indul ki, hogy lennénk tökéletesek, mint az Isten, szentek, mint az Isten, és boldogok, mint az Isten. Tökéletesedés a jóban, boldogság a tökéletesedésben : ezt a czélt tűzi elénk a vallás. A vallásnak, az egyháznak, a templomnak, az iskolának volt hirdetője, ápolója, apostola és vezére e mi eléggé soha, soha meg nem siratható drága halottunk. // Buzgó-e valaki? O az volt, Istenért, hazáért embereknek boldogságáért hevülő, buzgó, Isten szíve szerint való férfiú; a buzgóság emésztette föl hasznos élete mécsének olaját. Hű-e valaki? 0 az volt. Az Urnák sok talentumú szolgája s hű sáfára volt ő. Magához ^ hívta, hogy többet bízzon reá. Bölcs-e valaki? 0 az volt. Gondolatai mélyen járók és magasak, fenköltek egyszersmind. Vasakaratú erélyét szelídséggel, engedékenységgel párosító. Higgadt elméjű, jnégis tűzlelkű. Filozof mélyen érző meleg szívvel. Szigorú szeretettel. Férfiasan, méltóságosan komoly, gyermekded, játszi kedélylyel. Az Ítéletben igazságos. A tanácskozásban maga a tanács. A kormányzásban eszélyes, <5vatos és szelid. Egyházi önkormányzatunkhoz s jogainkhoz szívósan ragaszkodó, törvényt, királyt tisztelő. Egyenes jellemű, nyájas szívű. Példa a nyájnak, példa lelkésztársainak lángoló hitben, apostoli buzgóságban, munkásságban, jézusi szeretetben. Ez volt ő. De nem. E kép csak halvány mássá. Az ő jellemének kidomborítása, működési körének s érdemének lerajzolása több időt, avatottabb s mesteriebb ecsetet igényel. Ritka pap, ritka esperes. Méltán borul gyászba a gyönki ev. Sión, melynek lelkipásztora, méltán borul gyászba e város, melynek munkás tagja, méltán borul gyászba egyházmegyénk, melynek esperese, méltán borul gyászba egyházkerületünk, melynek főjegyzője vala. Méltán zokogunk a prófétával: Elesett a mi fejünknek koronája. Jaj most nekünk! De ritka ember is volt ő, ha csak ugy tekintjük is, mint családapát. Rég elvétetett gyermekeitől az édesanya, kit pótolni soha sem lehet. Az ő nagv szive pótolni kivánta az édesanyát is. Kétszeres gonddal munkálta gyermekeinek boldogságát, kétszeres reménvnyel s örömmel csüngött jövőjükön. Oh hogy nem láthattad meg reményed valósulását! Oh hogy nem érhetted meg örömöd teljességét! De oh megboldogult, midőn e végszókat rebegted : Jaj Istenem, jaj Istenem! s e felsohajtásban egyházadért s gyermekeidért remegtél : a te mélyen érző vallásos lelked bizonyára megnyugodott abban, hogy van, lesz Istennek gondja szeretett egyházadra s hogy van, lesz Istennek gondja szeretett árváidra! S ha mi az Urnák szolgái megdöbbenve kérdezzük : ki vezérli itt a mi Sionunkat s halljuk az égből lezengő titkos szót : Én, az Isten! Ha mi, ez egyházmegyének nagyérdemű Felügyelője, világi urai, lelkészei, tanítói és hívei, e megboldogultnak rokonai, barátai és tisztelői felsohaitunk : ki vigasztal minket s halljuk a titkos szót: Én, az Isten! Oh ti is, ti szegény árvák itt, árvák a távolban, ha most felfohászkodtok : ki táplál, ki nevel, ki lesz atyánk : oh halljátok meg az égből jövő titkos súgást : Én, az Isten, az árváknak atyja! Isten, Kit az ész keres, de a Kit csak a hit, a szeretet, a tiszta szív és a fájdalom talál meg, Isten, a Kiben te megboldogult ugy hittél, a Kiben te ugy bíztál, s a Kiben most ugy örülsz : Isten, Te vigasztald meg az egyházat, Te vigasztald meg e családot, Te vigasztalj meg mindnyájunkat! S megvigasztalsz. E megdicsőült pályafutó nem a veszendő, hanem a rothadatlan koronáért futott. Rothadatlan koronád volt a szent munka s a híven teljesített szent munkából eredő édes, nemes öntudat! Rothadatlan koronád a mi tiszteletünk, szeretetünk és sírig tartó, sírig fájó, mégis édes, hálás jó emlékezetünk! Rothadatlan koronád az égi boldogság, melyet megád, adjon is meg néked a kegyelemnek Istene, szent Fia, a Jézus Krisztus által, Ámen! Ima. Életnek és halálnak Ura, szent Isten! Meghatva állunk e szived szerint való férfiúnak, hű szolgádnak koporsója mellett, Tenálad keresvén lelki erőt és vigasztalást. A Libanusnak czédrusai közül egy letöretett. Sionodnak egyik őrállója elvétetett s kidőlt annak egyik erős oszlopa. Gyászba borult e gyülekezet, gyászba borult egyházmegyénk, egyházkerületünk, gyászba borult ez a város, s gyászba, mély gyászba ez az árván maradt kis család. Atyánk, erősíts, Atyánk, vigasztalj, Atyánk, nyugtass meg minket e nagy veszteségben! Te rendelted, hogy a Jézus Krisztus vérén megváltott népednek vezérei s a mennyei világosságnak fáklyavivői legyenek e földön. Te rendelted vezérül s fáklyayivoül e szolgádat is. Áldunk Tégedet, hogy őt adtad nekünk s benne is megdicsőítetted Magadat, megdicsőítetted az ő erőtlenségében a te nagy erődet! Oh pótold ki a veszteséget! Rendelj közénk

3 59 bölcs, buzgó és hitteljes oszlopembert a kidőlt helyén! Cselekedd, hogy ez elhunyt szolgádnak lángbuzgalmát örököljék az ő társai! Cselekedd, hogy az áltaia hintett szent Igék bő gyümölcsöt teremjenek az ő gyászoló hallgatói szivében és életében, áldván az ő porát, áldván az ő emlékezetét! Cselekedd, hogy ez a megrendült kis fészek, az árván maradt család szárnyaid árnyékában védelmet találjon! Mint a vergődő galamb, olvan ez az árva család; oh nyugtasd meg ez árvákat gondviselő szerelmednek édes hitében! Adjad mindnyájunknak a föl támadásnak édes reménységét, azt a hitet, hogy túl a síron tökéletességben cselekeszszük a te szent akaratodat! Áldott, áldott legyen az Isten, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, Ki az ő nagy irgalmasságából újonnan szült minket az élő reménységre, a Jézus Krisztusnak halálából való föltámadása által; az örökségre, mely el nem veszhet, meg sem mocskoltathatik, meg sem hervadhat, mely nekünk mennyekben tartatik, örökkön-örökké, Amen! Sántlia Károly. Magyar huszita énekek, Horribile dictu!" fogja erre mondani Frühwirth Samu űr, a ki szerint a tót Tranoscius énekeit magyar eredetüeknek nevezni absurdum."' Fából vaskarika" szekundál hozzá a tótok és a szabadság" czímű legújabb egyházi monographia szerzője, a ki művének 134-ik lapján a magyar-tót" fogalmát így deíinálja : a galamb galambnak marad és a varjú varjúnak ; oly mixtum compositumot (magyartót) sem a természetrajz, sem a chemia nem ismer, az valami szörnyeteg lehet." Ebből is látni való, hogy : magna ingénia conveniunt! Nem polémia kedvéért, csak is azon téves álláspont kimutatása végett irom e sorokat, melyet Frühwirth Samu úr a Protestáns egyházi és iskolai lap"- ban közzétett énekügyi jegyzeteimmel szemben elfoglalt akkor, midőn azokkal most már másodízben foglalkozván, e becses lap olvasóközönségét ily bemutatással iparkodik irányomban hangolni : ott az akad. énektanító megkapja a magáét! miért is merészkedik Jeszenszky úr tudományos állításait kétségbe vonni. Én ugyan mondottaimat sem tót, sem cseh, hanem (horribile dictu) német forrásokból merítettem stb. Magyar egyházi énektörténelemre eddig nem találtam, nem maradt hát más hátra, mint némethez fordúlni. Ha hivatva érzi magát Jeszenszky úr, írjon magyart és szálljon szembe azon igazságtalan németekkel stb." Nagyon köszönöm a jó tanácsot a magyar egyházi énektörténelem megírására nézve. De ezzel seliqgysem tudom összeegyeztetni azt az ellenszenvet, melyet arra irányúit törekvésem iránt tanúsít, hogy a magyar egyházi énekügyre vonatkozó adatokat közvetlen tapasztalásból és lehetőleg hazai forrásokból merítsem. Vagy talán a német nemzet fiai által megírt kész és bizonyára jeles énektörténelmi művek alapján kell azt megírnunk? Nagy elfogultság kívántatik ahhoz, hogy valaki a mi sajátságos hazai viszonyaink között a nyelvi ellentéteket ép a lelkek békéjének és harmóniájának előidézésére annyira alkalmas egyházi zene terén oly rideg kíméletlenséggel, a külföldinek a hazai fölé való emelésével (velenczei iskola, tót kántorok!) hangoztassa, mint a hogy azt Frühwirth Samu úr czikkeiben teszi. Utoljára is az absolut igazságig minden ember csak is a számára teremtett faji sajátságok és történelmi viszonyok korlátai közt képes emelkedni. A nép ezt így fejezi ki : minden szentnek maga felé hajlik a keze!" De nálunk fölös számmal vannak olyanok, a kik előtt nem az bír becscsel, a mi hazai, hanem a mit a külföld szelleme sokszor ugyanazon anyagból nagygyá, becsessé alakított. Élő példa erre a huszita-énekek sorsa nálunk, és a küldöldöri. A német nemzet, midőn Luther hatalmas szelleme által álmából felrázva, világtörténelmi hivatásának tudatára ébredt, hogy a megujult kereszténység képviselője legyen a római és keleti egyházak megmerevült formáiból kibontakozni nem képes népekkel szemben, legott felismerte azon szellemi örökségnek nagy becsét, melyet a máglyán meghalt Husz János lelke, az ő és későbbi követőinek énekeiben, a szabad gondolkozás híveinek, az emberiség egyetemes birtokáúl hagyományozott. Wendebourg Herrn. (Liederleben der evangelischen Kirche. Hannover 1852) közölvén néhányat a cseh-morva atyafiak énekei közül, a 139-ik lapon így ír : Bei ihren Gottesdiensten sangen sie Kirchenlieder in ihrer Muttersprache, deren 400 ihr Oberbischof Lukas im Jahre 1504 gesammelt und in Druck gegeben hat. 1 ) 1531 gab Michael Weisse geb. zu Neisse, Pfarrer der deutschen Brüdergemeinen in den Herrschaften Landskron und Fulneck, 155 Lieder der böhmischen Brüder in deutscher Uebersetzung heraus. Viele dieser Lieder fanden Luther's Beifall und Eingang in die Gesangbücher der lutherischen Kirche." Ugyszinte Herder a maga leveleiben (Werke zur Eel. und Theol. Th lapon) a cseh testvérek" énekeiről így ír : In den Gesängen der böhmischen Brüder ist oft eine Einfalt und Andacht, eine Innigkeit und Brüdergemeinschaft, die wir wohl lassen müssen, weil wir sie nicht haben. Es ist Schade, dass aus diesen Bergen nicht wenigstens das Gold gesucht und etwa nach unserm Bedürfnisse zum. Gemeinnutzen verwendet wird." Ezen huszita-énekeskönyvnek, mely kótákkal adatott ki, egy példányát Haan Lajos jeles egyháztörténészünk a Matica megalakulásakor annak ajándékozta; de a mint ép e napokban említette előttem Szarvason annak vezérférfiai még csak meg sem köszönték neki ezen ritka nagybecsű mert hisz aligha nem unicumrói van szó ajándékot, s így azt sem tudja : meg van e még annak könyvtárában, vagy nincs? Ez alkalomból legyen szabad nagyságos Zsilinszky Mihály úrhoz, mint a kinek a Matica vagyonának átvételekor volt alkalma betekintenie annak könyvtárába, azon tiszteletteljes kéréssel fordulnom, hogy ha netán tudomása van ezen huszitaénekes könyvről, azt szakavatott tollával ismertetni kegyeskednék. «7*

4 Legyen ennyi elég annak bebizonyítására, hogy a német nemzet fiai sokkal elfogulatlanabbúl gondolkoznak a csehnyelvű husszita énekekről, mint Frühwirth Samu úr, a ki szerint minden, a mi tót, cseh, huszita," az már eo ipso nem magyar" és ha még oly tiszta evangyélmi szellem terméke lenne is, egyetemes magyar egyházunk" által nem acceptálható. Természetes, hogy a maguk idegen köntösükben nem tarthatnak igényt arra, hogy hazánk határain belül egyetemes érvényre emelkedjenek. De hát ebből az következik-e, hogy azokat, a kik ezen, maguk a német nemzet legjelesebb fiai által oly nagyrabecsült, szellemi kincset a magyar nemzet számára értékesíteni, folyóvá tenni iparkodnak, úgy tüntessük fel, mint valami szűk látkörtí bárgyú teremtéseket, a kiket ilyen szeliden szólva nem tudományos állításokkal ki lehessen fizetni : kár, hogy Luther nem volt cseh, talán nagyobb volna az érdeme!" E b. lap hasábjain nem igényelhetek magam számára annyi tért, hogy részletesebben szóljak azon számos érintkezési pontokról, melyek a politikailag örökre meghalt, de vallási eszméire és hymnologiai termékeire nézve halhatatlan és minden életrevaló nemzet ereiben az élet savaként ható h ússz i- tizmust, a magyar földhöz és azon létesült evangélikus egyházhoz kötik. De igazolnom kell magam Frühwirth Samu úr némely feltűnően bántó állításai ellen. O az általam Alfred Dörffel chorálkönyvéből idézetteket nem akarja érteni. Azt bizonyítom vele, hogy Lányi a kérdéses dallamra legalább is tiz évvel előbb szerzett egyházi éneket, mint a németek, tehát annak egyházi dallamként való szerzése tekintetében öt elsőbbség illeti meg. Frühwirth Samu úr jónak látta, bizonyításomnak azon részét egyszerűen ignorálni, mely által kimutattam, hogy Lányi ezen énekének Ac jest mé srdce smutné," Tarnóczy Györgynek 1636-ban megjelent kótázott kantionáljában már meg kellett lennie; sőt azt megelőzőleg már énekeltetnie kellett. A miket erre nézve idéztem, azok nem frázisok," azok adatok, melyeket csak adatokkal lehet megczáfolni. Persze a Koch-féle mindenesetre jeles munkában, erre nézve nem fog felvilágosítást találni. De lia Frühwirth Samu úr a dologhoz akar szólni, akkor csehnyelvű énekről levén szó ne resteljen tót és cseh" forrásokat is használni! A mi dr. Luther Miatyánkját" illeti, egyszerűen hivatkozom Haan Lajos Cithera sanctorum" czímű monographiájára. Ebben a 24-ik lapon nevezett tudós szerző azt állitja, hogy átvizsgált számos huszita énekes könyveket azon kérdés tisztázása végett: mely énekeink származnak a reformatio előtti időből? Ugyancsak ott 145 éneket névszerint elősorol, mint olyanokat, melyek a husszitáktól erednek, s melyek a Tranosciusban mai napig megvannak. Ezek között említi az Otce nás, jenz v nebi b y dl is" czíműt is, melylyel Luthernek éneke szórói-szóra megegyezik. Hát a milyen joggal nevezi Skultéty Ábrahám Luthert ezen éneke miatt Orpheus Germanorum"-nak, ép oly joggal nevezhetnők Szenczi Molnár Albertet, a ki a Menybéli felséges Isten" czímű klasszikus magyarsággal és felülmulhatlan formai tökélylyel írt éneket, ugyanazon dallamra szerezte: Orpheus Hungarorum "-nak! Nagy köszönettel tartozom Frühwirth Samú úrnak azokért, a miket a Mire bánkódol óh te én szivem"-re nézve idéz. Tehát igazolva van azon állításom, hogy Hans S ach s nak ezen éneke : Warum betrübst du dich mein Herz," nem lehet eredeti német dallam. Koch szerint lengyel eredetű, mely először bizonyos Seklucyan prédikátor énekeskönyvében látott napvilágot 1559-ben. Hát ha a magyar az eredeti és a lengyel a magyarnak fordítása? Hisz ép 1559 körül Lengyelország volt egyik klasszikus földje a legjelesebb magyar kiadványoknak. Székely (Seklucyán?) István ép 1559-ben Krakkóban adta ki a maga magyar krónikáját. Nem származhatott-e át az ő révén ezen, magyar zamatú ének és dallam a lengyelekhez? s emezektől a németekhez! Annak bizonyságáúl, hogy senki, a ki a Lajthán innen lakik és a magyar föld kenyerét eszi, nincs jogos.tva a magyar nemzet testét alkotó elemeket, legyenek azok cseh, tót, német, oláh, rácz, vagy bármiféle jellegűek, a magyarral ellentétbe helyezni; és különösen az evangyéliomi alapon megujult keresztyénség és istenimádás terén a faji különbségeket, a genus fogalmából kizártaknak tekinteni, ide iktatom a fentebb említett Székely Istvánnak 1559-ik évben Krakkóban megjelent krónikájában a 151-ik lapon foglalt következő szavakat : ad Annum 888 ubi sub septem Capitaneis Scithae egressi sunt, ita Árpád nomine aliorum orat : Hatalmas Isten, valaki vagy te! ki a földet, menyet teremtetted, ki mindeneket táplálsz és éltetsz, nagy hálákat adunk te neked, hogy te minket a te nagy jó voltadból ide vezérlettél és könyörgünk te neked, hogy e Pannoniának földén minket leszállíts és azt örök birodalmúi adjad mi nekünk, az kin te neked szolgálhassunk életünknek minden idejében nagy engedelmességgel." Nos ha 1559-ik évben ily magyarsággal és ily szellemben mondott ima láthatott napvilágot Krakkóban, akkor semmi túlzás nincs azon követelésünkben. hogy Anno 1887, Pozsonyban ne nevezzék absurdum- nak azt, ha valaki a Lányi, Tarnóczy által szerzett énekek magyar eredetét kutatja és bizonyítja! Jeszenszky Károly. Az aesthetikai n. képzésről.*) Feleljünk meg most röviden a másik előzetes kérdésre is: mi a szép érzéke? *) Felolvastatott a pozs. Toldy-kőrben jan. 16-án.

5 A művész a képzeletében megfogant eszmének összhangos alakot ád. Teremt szép művet, mert teremtenie kell. Mint a szerelmes boldog álminál Tündér alakká lesz bálványa képe : Úgy lebben olykor a művész elébe Teljes tökélyben a szűz ideál. (Arany.) Isteni indítás hajtja munkára : a vésőhöz, ecsethez, az íróasztalhoz. Nem kérdi : lesz-e haszna, vevője, hallgatója? Nem a díjt méri, mit népe ád, Oltára nem önző lángokra gyúl. (Arany.) Kettőt óhajt, kettőt keres : bálványt magának, hogy imádja, embert művének, ki megértse. Grimm egyik meséjében olvassuk, hogy a zenész gyönyörű játékával állatokat csalt magához. De még mindég elégedetlen volt. Mikor aztán odajött hozzá egy szegény favágó, felvidult s örömteli arczczal mondá: endlich kommt der rechte Geselle, denn einen Menschen suchte ich und keine wilden Thiere." Igen a művész embert keres, mert csak az emberben van érzék a mű szépségi tartalmának észrevevésére, felfogására s élvezetére. A szép ez érzékét ízlésnek vagy Gregussal aesthetikai lelkiismeretnek is nevezzük. Mi az izlés? IL, kérdésre ismét igen nehéz feleletet adni. A példaszó azt mondja : de gustibus non est disputandum. (Az ízlése felett nem kell vitatkozni.) Van valami a dologban. Az izlés a legegyénibb természetű : kinek-kinek meg van a maga izlése. Van, akinek a töltött káposzta jobban ízlik, mint a fáczánpecsenye. S hányan rajonganak a békahúsért! Az öltözködés ízléséről nem is akarok szólani, e részben szívesen elismerem, hogy a hölgyek diploma nélkül is született szakértők. De uram bocsásd meg nekiek még a tudósok is szoktak izetlenkedni. A természettudóst a hideg rázza, ha philosophussal találkozik, hát még, ha véletlenül theologusba botlik. S mégis ki kell jelentenünk, hogy mint mindenütt, ügy különösen a művészetek körében is csak egy izlés lesz jogosult. Ami a tudomány terén a vélemény, az a művészet terén az izlés. A vélemények különbözők, de való igaz csak egy vélemény lehet. Mit gondolna mondja Oproomer az a tudós felőled, ha az ő szakjába be nem avatva, egyszer valami ártatlan véleményt mernél nyilvánítani s általa felvilágosíttatva mégis így szólnál : a vélemények különbözők! Igen, a tudatlané egész más, mint a tudósé, de csak emezé helyes." Ép így vagyunk az aesthetikai Ízléssel is. Bizonyára csak az az izlés helyes, mely a szépet találja szépnek s a rútat rútnak, nem megfordítva. De néni mindig van így. Ki fogja p. o. a természet rondaságait gyönyörrel szemlélni? S mégis az ú. n. durva természeties irány kéjjel szedegeti szemétdombról tárgyait. Vagy ki fogja a művészet templomába betolakodott kontárok piszkos aljas termékeit vásárolni? Ki-é? Sokan s talán ép azok legjobban, kik az ű. n. míveljt körökben a jóizlés" prédikátoraiként szerepelgetnek : Hát nem tény-e, hogy a jóízlés megrontásán ma már szervezett bandák működnek s ú. n. pikáns holmijöket iskolás gyermekeink tarsolyába is becsempészik? Bizony-bizony izlés dolgában csehül állunk. Hiszen voltak ízléstelen írók a régi korban is, egy német tragédia hősnője hatással szavalta egykor a színpadokról : Most mindjárt leharapom a pofádról orrodat, Még élő testedről lerántom a bőrt, Nyársra búzlak és Istenről megfeledkezett anyádnak Ez ördögi nőnek, megsütött sonkáidat feltálalom Es véredet borral vegyítve innia adom." Ma hála Istennek ily vérlázító szavallatokat nem hallunk, de igen is, annál többet hallunk és látunk másból : a megfinomított, megczukrozott aljasságokból. Mert a szép érzék eltompult, ínyünket csakis a pikáns eledel képes már felcsiklándani. ^ * * Hát ebből egy komoly tanulság következik : a romlott ízlést meg kell javítani, bogy nem a rútat, hanem a szépet találja szépnek, hogy üdülést, gyönyörűséget ne a szemétdombi hősök ronda termékeiben, hanem a világ nagy mestereinek isteni élvezetet nyújtó, örök alkotásaiban keressen ; kit a valódi szép egyszer megbűvölt az nem fog többé a vásári ponyvára letelepedni, müveket szemlélni, mik előtt Murillo szerint az embernek orrát kell bedugnia, hanem helyet keres magának a művészet templomában s oda ül Homér, Shakespeare, Petőfi, Arany, Rafael, Leonardo da Vinci, Munkácsy, Liszt, Mozart stb. lábaihoz. De az isteni szép felismerése nem könnyű dolog. Annak elensredhetlen feltétele : az aesthetikai képzettség, a fejlett, kiművelt szépérzék. Az aesthetikai képzés tekintetében mi eddigelé vajmi keveset tettünk. A mi nevelésünk nagyon is egyoldalú. Pedig ha áll az* hogy a nevelés feladata az ember összes erőinek harmonikus kifejlesztése, akkor minthogy az ember a test-lélek egysége, fejlesztenünk kell a test s lélek erőit egyaránt. Testi nevelésünkről nem is szólok : nézzék meg Önök iskolás fiainkat s leányainkat, s aztán szánakozzanak a csenevész, agyounyomorított nemzedéken. A lélek erőinek képzésénél pedig úgyszólván csak is az igaz érzékének, az értelemnek fejlesztésére szorítkozunk. Tanítunk, de nem nevelünk. A növendékek fejét megtöltjük rengeteg ismerettel, s midőn tudományunktól, melyet hiszen azért vagyunk szaktanárok! ma már leányaink elé is fenekestől igyekszünk kitálalni, megcsömörlöttek,, akkor kilökjük őket a nágy világba üres szívvel, bénult akaraterővel. Az érzelmek nemesítése, a jellem edzése, marad az életnek. Hát igaz, hogy az élet iskolája a legjobb iskola, de kit annak harczához fegyvertelenül bocsátottunk ki, elhull az az első összecsapásnál. Ez a baj, m ezért látom én szükségesnek, hogy nevelésügyünk reformjánál az érzelem irányítása vé-

6 gett az aesthetikai, az akarat irányítása végett pedig az ethikai erkölcsi nevelésre nagyobb gondot fordítsunk. Az utóbbi érdekében már igen tekintélyes hangok emelkedtek s nemcsak az iskolában, de azonkívül is elkövetnek mindent, csakhogy erkölcseink javuljanak. Országszerte alakulnak erkölcsnemesítő egyesületek. Nem volna rájuk szükségünk, ha a katexochen erkölcsnemesítő társulatok az egyházak s azok vezető közegei mindenütt szent feladatuk magaslatán állanának. De fájdalom az aesth. képzés ügye még egészen mellékes felesleges dolognak tekintetik. Pedig azt hiszem, ha valami, úgy a művészet az, mely az erkölcs nemesítésére a legalkalmasabb. (Vége köv.) Dr. Masznyik Endre. ' iliiilii, Nagytiszteletii Ritter István úr emlékezete. Mint villámcsapás a derült égből, rigy ért bennünket nagyt. Pitter István úrnak, a gyönki ág. hitv. evang. gyülekezet érdemdús lelkészének, a nagy kiterjedésű tolna-baranyasomogyi evang. egyházmegye esperesének s a dunántúli evang. egyházkerület egyházi főjegyzőjének váratlan halála. Folyó hó 1-én esti 6 7 óra között, annélkül hogy előzetesen legcsekélyebb baját érezte volna, hirtelen agyszélhüdés érte Őt, melynek következtében három napig tartó haláltusa után f. hó 4-én éjféltájban csendesen kimúlt. Elhunytával evang. egyházunknak, különösen pedig a tolnabaranya-somogyi evang. egyházmegyének erős oszlopa dőlt ki, s mi, kik szerencsések valánk őt közelebbről ismerhetni, s ezen ismeretség folytán megtanultuk őt tisztelni, szeretni, elmondhatjuk a szó teljes értelmében : Elesett a mi fejünk koronája!" De a mulandóság örök törvényét mi meg nem változtathatjuk, sem hangos jajszavunk, sem csendes fohászunkkal; mindamellett is érthető, hogy ámbár a halál az enyészet martalékát vissza nem adja, mégis igyekszünk, megsiratott drága nagy hálottunk földi megjelenésében, a maradandót a mulandóban visszatartani. Es ezt czélozza ezen igénytelen megemlékezés. Néhai nagyt. Ritter István úr született az 1823-ik év november 8-án Györkönyben, Tolna megyében, Ritter János Keresztély ottani evang. lelkész és Borbél} 7 Anna szülőktől. Gyermekéveit a szülői háznál tölté, hol már zsenge korában az isteni félelemre, az Úr szeretetére taníttatván, igazi vallásos nevelésben részesült. És az ezen irányban nyert benyomások meglátszottak egész életén. Tudományos kiképeztetését az akkor S. Szt. Lőrinczen fennállott esperességi altanodában kezdte, a dunántúli evang. egyházkerület soproni főtanodájában folytatta, s a jénai és hallei egyetemen végezte. A legnagyobb sikerrel befejezvén tanulmányait, s szép tudományos ismeretekkel gazdagon térve haza, az évben a lelkészi hivatalra felavattatott, s ugyanakkor a gyönki evang. gyülekezet Öreg lelkésze, Knar János mellé hivatott meg segédlelkészül. Kilencz évig működött ezen elaggott lelkész mellett, odaadó hűséggel ; úgyszólván egészen önállóan, miután főnökének aggkora folytán a hivatal egész terhe ő reá nehezedett. Ezen idő alatt annyira megnyerte a gyönki gyülekezet szeretetét, bizalmát és nagyrabecsülését, hogy az, Knar János úrnak 1855-ben bekövetkezett halála után egyhangúlag őt választá meg rendes lelkészéül. Szerencsés választás volt! Kevés emberben egyesül annyi, kivált a lelkészben kivánatos, kiváló szép tehetség és tulajdonság, mint ő benne. Kiváló tudományosság, magas miveltség, hivatali buzgóság és hűség, jellemszilárdság és szelídség, fenkölt szellem s leereszkedő nyájasság, alázatosság és szeretet jellemzik őt, kinek szíve melegen dobogott és érzett, mindenért a mi jó és szép, a mi nagy és nemes, a mi emberhez méltó és Isten előtt kedves. Mint egyházi szónok a legelsők között foglal helyet. Mélység és magasság a gondolatokban, a hit meggyőződése és melegsége a szellemben, nemes egyszerűség a kifejezésben teszik az ő beszédeit épületesekké és értékesekké. Hivő lelkész volt ő, ki semmi egyebet, hanem a Krisztust prédikálta, meggyőző, felemelő, magával ragadó ékesszólással. Tudományos képzettségének világát sem rejté véka alá. Bokros elfoglaltsága mellett is számos theologiai és philosophiai dolgozata jelent meg a szaklapokban, melyek egyrészt erős vallásos meggyőződésről, rendíthetetlen hitről, hivő lélekről, másrészt mélyen járó bölcsészeti elméről tanúskodnak. Nagy kár, hogy ezen munkák összegyűjtve, kiadva nincsenek. De a boldogult nemcsak a szó és a toll, hanem a tett embere is volt. Tanúságát adta ennek mindjárt hivatalba lépése alkalmával. A gyönki gyülekezet anyagi viszonyai akkor, midőn Ritter István vette át mint rendes lelkész az egyház kormányzatát, igen zilált, hogy ne mondjam válságos állapotban voltak. Az ő bölcs körültekintése, fáradhatatlan buzgósága és ügyszeretete, erélye és kitartása csakhamar jobb állapotokat teremtett e tekintetben is, nemcsak, hanem gyülekezetét minden tekintetben szép virágzásra emelte. Ily kiváló tehetség és áldásos működés nem maradhatott elismerés nélkül, szélesebb körben sem. A tolna-baranya-somogyi evang. egyházmegye előbb egyházi al- utóbb főjegyzőjévé választá, mig nem néhai nagynevű Schleining Károly úr nyugalomba vonulása után, 1880-ban egyhangú bizalmával őt emelte a díszes esperesi székbe. A dunántúli evang. egyházkerület is méltányolván kiváló érdemeit két ízben is megtisztelé őt az egyházi főjegyzői hivatallal, melyet szakértelemmel és pontossággal haláláig viselt. Mint esperes bölcsességgel és szeretettel, erélylyel párosult szelídséggel és lelkiismeretességgel kormányozta ezen nagykiterjedésű egyházmegyét. Akár kiváló közigazgatási tehetségét, akár a tanácskozások vezetése körüli páratlan tapintatát, akár minden alkalommal és minden kérdésben irányt adó szellemét tekintsük, mindenütt előttünk áll az ő kimagasló alakja és egyénisége. És, ha a tanácskozások hevében a magasabb tehetségű, az alkotó szellemek természete szerint nézetét és akaratát egyszer-másszor élesebben is kiemelé és hangsúlyozá, úgy hogy az őt kevésbbé ismerők, vagy a túlérzékenyek tán bántva érezék magukat; azért a külső lehangoltság a mi Ritterünknél a szív, a jóindulat gyökeréig soha sem fért, s mindazok, kik az emberiség legszentebb érdekei körül - melyekért ő hevült buzgólkodtak, az ő hűséges ragaszkodására, mint kősziklára építhettek. Hű gondjainak tárgya volt az egyházmegye tanügye, s különösen espe-

EVANGELIKUS ^VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 8 kiadó-hivat,al : Pozaony, Xonventutcza c. sz.

EVANGELIKUS ^VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 8 kiadó-hivat,al : Pozaony, Xonventutcza c. sz. Hatodik évfolyam. 36. szám. Pozsony, 1888. évi Szeptember 1-én. EVANGELIKUS r Előfizetési ár : Egész évre 6 frt kr. félévre. 3,, negyedévre 1, 50, Egy szam ára 12 kr. o. e. J EGYHÁZ es ISKOLA. ^VIEGJELEN

Részletesebben

EGYHÁZ és ISKOLA. EVANGELIKUS. FSISileges-e? Ötödik évfolyam. 30. szám. Pozsony, 1887. évi július 23-án.

EGYHÁZ és ISKOLA. EVANGELIKUS. FSISileges-e? Ötödik évfolyam. 30. szám. Pozsony, 1887. évi július 23-án. Ötödik évfolyam. 30. szám. Pozsony, 1887. évi július 23-án. EVANGELIKUS EGYHÁZ és ISKOLA.., ^ MEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. C Elonzetesi ar : Hirdetés ára : Egész evre. 6 frt ar. eä>sö J* s Négyhasábos petit

Részletesebben

E Y A NGELIKUS /VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 3 kiadó-hivatal: Pozsony, Konventutcza 6. 8z.

E Y A NGELIKUS /VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 3 kiadó-hivatal: Pozsony, Konventutcza 6. 8z. Ötödik évfolyam. 9. szám. Pozsony, 1887. évi február 26. E Y A NGELIKUS EGYHÁZ és ISKOLA. Előfizetési ár : Egész évre. 6 frt kr. félévre... 3,, negyedévre 1, 50, Effv szam ara : 12 kr. o. e. /VIEGJELEN

Részletesebben

LY. ÉVF. 1923. ÁPRILIS JUNIUS 2. FÜZET.

LY. ÉVF. 1923. ÁPRILIS JUNIUS 2. FÜZET. KERESZTÉNY MAGVETŐ LY. ÉVF. 1923. ÁPRILIS JUNIUS 2. FÜZET. RENAN ERNŐ Születése századik évfordulója alkalmából Emerson a nagyemberek hasznáról irva megállapítja, hogy a valódi és állandó érték azok útján

Részletesebben

UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE

UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE XX. KÖTET. KOLOZSVÁR, 1907. DECEMBER. 12. SZÁM. UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE Kiadja: ü Szerkeszti: A DÁVID FERENCZ-EGYLET. Dr. BOROS GYÖRGY. Előfizetési ára: 2 k. 40 fillér.

Részletesebben

JÓTEVŐINK ARCZKÉPCSARNOKA.

JÓTEVŐINK ARCZKÉPCSARNOKA. JÓTEVŐINK ARCZKÉPCSARNOKA. ^ S ^ ^ - ÁCHIM ÁDÁM ÉLETE. 1830 SZEPT. 1. 1899 OKT. 23. ÍRTA DR. ZSILINSZKY MIHÁLY. BUDAPEST, LUTHER-TÁRSASÁG KÖNYVKIAD ÓH IVAT ALÁ. 1901. HORNYÁNSZKY V. CS. BS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA

Részletesebben

UNITÁRIUS KÖZLÖNY. A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBliESZTÉSERE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY.

UNITÁRIUS KÖZLÖNY. A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBliESZTÉSERE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY. f ill KÖTET. KOLOZSVÁR, 1906. OKTÓBER 10. SZÁM. UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBliESZTÉSERE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY. Előfizetési ára: 2 k. 40 fillér.

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA

KERESZTÉNY MAGVETŐ AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA KERESZTÉNY MAGVETŐ AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA i SZERKESZTIK: DR. BORBÉLY ISTVÁN, DR. FERENCZY GÉZA, DR. KISS ELEK és* VÁRI ALBERT MINT SZERKESZTŐBIZOTTSÁG. FŐMUNKATÁRSAK; BENCZÉDI PÁL, KAUNTZNÉ

Részletesebben

IZRAEL BIZONYSÁGTEVŐI

IZRAEL BIZONYSÁGTEVŐI Dr. FRANK ARNOLD IZRAEL BIZONYSÁGTEVŐI MAGYARRA FORDÍTOTTA: CSIA LAJOS II. SOROZAT BUDAPEST, 1920. KIADJA: A MAGVETŐ KŐNYVŰZEM VII. KERÜLET, HÁRSFA-UTCA 33. SZ. BIZOMÁNYBAN: STERN JAKABNÁL BUDAPEST, VIII.,

Részletesebben

PÉTER FI DÉNES És KOVÁCS JÁNOS.

PÉTER FI DÉNES És KOVÁCS JÁNOS. KERESZTÉNY MAGVETŐ SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK : PÉTER FI DÉNES És KOVÁCS JÁNOS. FŐMUNKATÁRSAK : KANYARÓ FERENCZ, Db. GÁL KELEMEN, GÁLFI LŐRINCZ. KOLOZSVÁR, AJTAI K. ALBERT MAGYAR POLGÁR KÖNYVNYOMDÁJA 1899.

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ, M-it ért. Mm, Április. 1878. 2-ilr füzet. KRIZA JÁNOS UNITÁRIUS PÜSPÖK ÉLETIRATA. Szül, 1811 t 1875.

KERESZTÉNY MAGVETŐ, M-it ért. Mm, Április. 1878. 2-ilr füzet. KRIZA JÁNOS UNITÁRIUS PÜSPÖK ÉLETIRATA. Szül, 1811 t 1875. JCLKCCS ^k'iriart KERESZTÉNY MAGVETŐ, M-it ért. Mm, Április. 1878. 2-ilr füzet. KRIZA JÁNOS UNITÁRIUS PÜSPÖK ÉLETIRATA. Szül, 1811 t 1875. JAKAB ^ L E K T Ő L, A. magyar tudom. Akadémia nevében Szász Károly,

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. BÉKE KISÉRTMÉNYEK.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. BÉKE KISÉRTMÉNYEK. KERESZTÉNY MAGVETŐ. BÉKE KISÉRTMÉNYEK. Lord Stanhope (Chesterfield)-nek a fia tanúságára irt levelei 23-kában azt olvassuk: az életben a legfontosabb pontok egyike az ildom, mi abban áll, hogy ha mindent

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ, DÁVID FERENCZ EMLÉKÉRE.

KERESZTÉNY MAGVETŐ, DÁVID FERENCZ EMLÉKÉRE. KERESZTÉNY MAGVETŐ, XIT-ít hl JüiiüS, Anpstns. 1879. 4-ft főzet. DÁVID FERENCZ EMLÉKÉRE. Az ember eszének és szivének legfőbb törvénye: a fejlődés. Már az első ember ennek a törvénynek következtében állott

Részletesebben

RAJZOK A MAGYAR PROTESTANTISMUS TÖRTÉNELMÉBŐL. SZERKESZTETTE FABÓ ANDRÁS, AGÁKDI ÁG. VALL. EV. PAP 9 MAGT. TUDOM. AKAD. L. TAG.

RAJZOK A MAGYAR PROTESTANTISMUS TÖRTÉNELMÉBŐL. SZERKESZTETTE FABÓ ANDRÁS, AGÁKDI ÁG. VALL. EV. PAP 9 MAGT. TUDOM. AKAD. L. TAG. RAJZOK A MAGYAR PROTESTANTISMUS TÖRTÉNELMÉBŐL. SZERKESZTETTE FABÓ ANDRÁS, AGÁKDI ÁG. VALL. EV. PAP 9 MAGT. TUDOM. AKAD. L. TAG. KIADJA A VÁCZI ÁG. VALL. EV. GYÜLEKEZET. PEST, NYOMATTA HORNYÁNSZKY ES TRÄGER

Részletesebben

ZRLRI ÁG. HITVRLL. EVRNG. EGYHÁZMEGYE. P U L T J fl KÖZZÉTESZI: AZ EGYflÁZJVIEGYEI LiEliI^ÉSZI l^hl*. 1908. LŐWY B. KÖNYVtfYOMDAjR 1909.

ZRLRI ÁG. HITVRLL. EVRNG. EGYHÁZMEGYE. P U L T J fl KÖZZÉTESZI: AZ EGYflÁZJVIEGYEI LiEliI^ÉSZI l^hl*. 1908. LŐWY B. KÖNYVtfYOMDAjR 1909. ZRLRI ÁG. HITVRLL. EVRNG. EGYHÁZMEGYE P U L T J fl ÉS PZ EGYHÁZMEGYEBELI GYÜLEKEZETEK T Ö R T É N E T E. KÖZZÉTESZI: AZ EGYflÁZJVIEGYEI LiEliI^ÉSZI l^hl*. 1908. r '' LŐWY B. KÖNYVtfYOMDAjR 1909. TRPOLCZR.

Részletesebben

UM1MIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE KIADJA A DÁVID FERENC EGYLET. Húsvéti ima.

UM1MIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE KIADJA A DÁVID FERENC EGYLET. Húsvéti ima. Törvényszéki lajstromozási szám: 128. (Dos. No. 484 1939. Trib. Cluj.) XL IX. évf. Cluj, 1939. április. Serv. Cenz. C. VI. A. C luj. BUN DE 1MPRIMAT. 4. szám. UM1MIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET

Részletesebben

IRSIK FERENCZ, PÁPAI PRAELATUS, APÁT-KANONOK.

IRSIK FERENCZ, PÁPAI PRAELATUS, APÁT-KANONOK. [1] BOLDOG EMLÉKÜ HÁM JÁNOS, SZATMÁRI PÜSPÖK ÉLETE IRTA IRSIK FERENCZ, PÁPAI PRAELATUS, APÁT-KANONOK. [2] Boldog ember, kinek az Úr törvényében telik kedve és éjjel nappal az ő törvényében elmélkedik.

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXXV. éuf. 1900. September October. 5-dik füzet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXXV. éuf. 1900. September October. 5-dik füzet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXXV. éuf. 1900. September October. 5-dik füzet. A keresztény egység.* Az emberiség testvérisége az evangelium szerint nem egyházi, nem is dogmatikai, hanem erkölcsi közösség. Erről

Részletesebben

FEJLŐDÉSE 1867-1887. TEKINTETTEL GÖNCZY PÁL MŰKÖDÉSÉRE A MÁRAMAROSMEGYEI TANKER. ÁLT. TANÍTÓ-EGYESÜLET 4 ' ÁLTAL PÁLYADÍJJAL KOSZORÚZOTT MŰ ÍRTA

FEJLŐDÉSE 1867-1887. TEKINTETTEL GÖNCZY PÁL MŰKÖDÉSÉRE A MÁRAMAROSMEGYEI TANKER. ÁLT. TANÍTÓ-EGYESÜLET 4 ' ÁLTAL PÁLYADÍJJAL KOSZORÚZOTT MŰ ÍRTA A MAGYAR NÉPOKTÁSÜGY FEJLŐDÉSE 1867-1887. TEKINTETTEL GÖNCZY PÁL MŰKÖDÉSÉRE A MÁRAMAROSMEGYEI TANKER. ÁLT. TANÍTÓ-EGYESÜLET 4 ' ÁLTAL PÁLYADÍJJAL KOSZORÚZOTT MŰ ÍRTA PERES SÁNDOR/ BUDAPEST Η Ο R NY Á Ν

Részletesebben

A M AGYAR EV. ISKOLÁK TÖRTÉNETE A REFORMÁCIÓTÓL NAPJAINKIG

A M AGYAR EV. ISKOLÁK TÖRTÉNETE A REFORMÁCIÓTÓL NAPJAINKIG A M AGYAR EV. ISKOLÁK TÖRTÉNETE A REFORMÁCIÓTÓL NAPJAINKIG KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÖZÉPISKOLÁKRA. A REFORMÁCIÓ NÉGYSZÁZADOS JUBILEUMÁRA ÍRTA L ic D R SZELÉNYI ÖDÖN POZSONYI EV. TEOL. AKAD. TANÁR 1917 GRAFIKAI

Részletesebben

A SZABADSÁG EGYETLEN NEVE Nemzeti ünnepünkre

A SZABADSÁG EGYETLEN NEVE Nemzeti ünnepünkre POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIII. évf. 3. szám (33. Jahrg. Nr. 3) Az európai magyar katolikusok lapja 2001. március CSERHÁTI FERENC (München): A SZABADSÁG EGYETLEN NEVE Nemzeti ünnepünkre Nemzeti ünnepek

Részletesebben

TÖRTÉNETE A PÉCSI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKÖZSÉG KELETKEZÉSÉTŐL 1917-IG. BALDAUF GUSZTÁV PÉCSI EV. LELKÉSZ. IRTA:

TÖRTÉNETE A PÉCSI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKÖZSÉG KELETKEZÉSÉTŐL 1917-IG. BALDAUF GUSZTÁV PÉCSI EV. LELKÉSZ. IRTA: A PÉCSI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE KELETKEZÉSÉTŐL 1917-IG. IRTA: BALDAUF GUSZTÁV PÉCSI EV. LELKÉSZ. PÉCS, 1926. NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. A PÉCSI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

Részletesebben

Tökéletes?! 69. évfolyam, 2-3. szám, 2015. március június. Megjelenik kéthavonta.

Tökéletes?! 69. évfolyam, 2-3. szám, 2015. március június. Megjelenik kéthavonta. 69. évfolyam, 2-3. szám, 2015. március június. Megjelenik kéthavonta. Tökéletes?! Jó a tengerparton sétálni. Egy-egy viharos éjszakát követő reggelen különösen, mert rengeteg kagylót lehet találni, amit

Részletesebben

Mit hisznek az unitáriusok? >

Mit hisznek az unitáriusok? > Mit hisznek az unitáriusok? > Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek és prófétáknak eltörlésekre. Nem jöttem hogy eltöröljem, hanem inkább hogy azt bét ölt sem. Máté Y, 17. Gyakran hallani e kérdést,

Részletesebben

AZ UNITÁRIUS KÖZLÖNY XLV. KÖTETÉNEK TARTALMA.

AZ UNITÁRIUS KÖZLÖNY XLV. KÖTETÉNEK TARTALMA. 1 AZ UNITÁRIUS KÖZLÖNY XLV. KÖTETÉNEK TARTALMA. Költemények. Balázs Ferenc: Isten akaratja 218. Iskolai év elején 218. Boros Elek: A harang 170. Davies- Pálfi Márton: Rozsda 150. Deák Berta: Tanit az óra

Részletesebben

Dr SCHLAUCH LŐRINCZ BIBORNOK-PÜSPÖK BESZÉDEI.

Dr SCHLAUCH LŐRINCZ BIBORNOK-PÜSPÖK BESZÉDEI. Dr SCHLAUCH LŐRINCZ BIBORNOK-PÜSPÖK BESZÉDEI. Dr SCHLAUCH LŐRINCZ BIBORNOK-PÜSPÖK BESZÉDEI. HARMADIK KÖTET EGYHÁZI BESZÉDEK. *** BUDAPEST. MDCCCXCVIII. Dr SCHLAUCH LŐRINCZ BIBORNOK-PÜSPÖK EGYHÁZI BESZÉDEI.

Részletesebben

UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE

UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE XXX. vf. Kolozsvár, 1917 augusztus. 8. szám UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE KIADJA A DÁVID FERENC EGYLET SZERKESZTI: Dr. BOROS GYÖRGY FŐMUNKATÁRS. TARCSAFALVI ALBERT

Részletesebben

1. Az ifjú Raffay Sándor

1. Az ifjú Raffay Sándor Bevezetés "Szolgálatának jelentőségét néhány mondatban érzékeltetni lehetetlenség. Evangélikus egyházunknak tartozunk azzal, hogy Raffay Sándornak - ennek a valóban nagy püspökünknek - az emlékét legalább

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben