a TED-n 2011/S számon megjelent módosítással egységes szerkezetbe foglalt AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a TED-n 2011/S 248-402093 számon megjelent módosítással egységes szerkezetbe foglalt AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 a TED-n 2011/S számon megjelent módosítással egységes szerkezetbe foglalt AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerződés Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére KEOP-1.1.1/2F/ azonosítószámú projekt során hulladékkezelő központ használatához szükséges Hulladékszállító gépjárművek és konténerek beszerzésére, leszállítására, beüzemelésére és a kezelő személyzet betanítására. tárgyú közösségi közbeszerzési eljárásban közzétett ajánlati felhíváshoz december 1/103. oldal

2 BEVEZETÉS... 3 I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése A beszerzés tárgya és mennyisége: A teljesítés helye és határideje Többváltozatú ajánlat és részajánlat Az ajánlat költségei A Dokumentáció használata Az ajánlatok kidolgozásának feltételei Az ajánlatok benyújtásának címe és határideje, formai előírások Ajánlatok bontása Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások Kapcsolattartás Az ajánlatok értékelése Az Ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja szerint értékeli az alábbiak szerint: Eredményhirdetés és szerződéskötés Egyéb feltételek II. AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK Az ajánlathoz csatolandó igazolások Kizáró okok Becsatolandó igazolások és nyilatkozatok Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb dokumentumok jegyzéke III. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ IV. MELLÉKLETEK /103. oldal

3 BEVEZETÉS Az Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az Ajánlattevők figyelmét a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény alábbi előírásaira: 78. (1) Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. (2) Az ajánlattevő legalább az ajánlati felhívásban megadott tervezett szerződéskötési időpont lejártáig, amennyiben jogorvoslati eljárás indul a Közbeszerzési Döntőbizottság 332. (4) bekezdése szerinti végzésének vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozatának vagy érdemi határozatának meghozataláig kötve van ajánlatához, kivéve, ha az ajánlatkérő úgy nyilatkozott, hogy egyik ajánlattevővel sem kíván szerződést kötni. 70. (1) Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi, és a 70/A. (1)-(3) bekezdései szerinti formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban egyszerűbb formai követelményeket is előírhat. A dokumentáció magyar nyelven történő elérhetőségét, illetve a magyar nyelven történő ajánlattétel lehetőségét minden esetben biztosítani kell. (2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (4) Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - a) nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, b) más ajánlattevő - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlattevő számára erőforrást nem biztosíthat. (5) Egy személy (szervezet) nem lehet egy ajánlatban, - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - egyszerre erőforrást nyújtó szervezet és alvállalkozó. (6) Ha egy - a pontjának a)-d) alpontjai hatálya alá nem tartozó - személy (szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés - teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell hogy szerepeljen. (7) Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből. 88. (1) Az ajánlat érvénytelen, ha a) azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; b) az ajánlattevő a biztosítékot az ajánlati felhívásban előírt határidőre nem, vagy az ajánlati felhívásban megjelölt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre; c) az ajánlattevő, alvállalkozója vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (10. ); 3/103. oldal

4 d) az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezetet az eljárásból kizárták; e) az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; f) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kivéve a 70/A. (1) bekezdés a)-d) pontjainak vagy a 70/A. (2) bekezdés a), b) pontjainak, illetve az ajánlat csomagolásával kapcsolatban a 79. (1) bekezdésének való meg nem felelést, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy dokumentációban mindezekkel kapcsolatban előírtaknak való meg nem felelést; g) kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [86. (5) bekezdése]; h) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz [87. (3) bekezdése]. Az Ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy ajánlataikat a jelen dokumentációban előírt formában és tartalommal dolgozzák ki, figyelemmel természetesen a közzétett ajánlati felhívásra is. 4/103. oldal

5 I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése 1.1 Ajánlatkérő: az 1.2. pontban meghatározott szervezet. Az Ajánlatkérőt munkájában általa létrehozott Bíráló Bizottság segíti. 1.2 Ajánlatkérő szervezet: Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Címe: 7030 Paks, Dózsa György út Telefon: 75/ Fax: 75/ Ajánlattevő: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vagy külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, aki, illetőleg amely a) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz, továbbá b) az 59. (5) bekezdés a) pontja alkalmazásában az is, aki (amely) az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta, továbbá c) az ajánlattételi határidő lejártáig az a), b) pontokban foglaltakon kívül az is, aki (amely) a dokumentációba az ajánlatkérőnél beletekintett, illetőleg azt átvette, vagy kiegészítő tájékoztatást kér, vagy előzetes vitarendezést kezdeményez; 1.4 Dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó jelen kötet. 1.5 Szerződés: a közbeszerzési eljárás nyertes Ajánlattevője vagy annak visszalépése esetén, ha az összegzésben megjelölésre kerül a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített Ajánlattevő és az Ajánlatkérő között a jelen eljáráshoz kiadott ajánlati felhívás, jelen dokumentáció és a szerződéskötő Ajánlattevő ajánlata, valamint az eljárás során az Ajánlatkérő által szolgáltatott információk alapján létrejövő szerződés. 2. A beszerzés tárgya és mennyisége: Szállítási szerződés Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére KEOP-1.1.1/2F/ azonosítószámú projekt során hulladékkezelő központ használatához szükséges Hulladékszállító gépjárművek és konténerek beszerzésére, leszállítására, beüzemelésére és a kezelő személyzet betanítására. 1. részterület: kukás-, konténeres-, illetve emelőhátfalas gépjárművek - 1 db új Emelőhátfalas teherautó - 1 db új Konténer szállító teherautó - 2 db új 18 m 3 -es tömörítős rendszerű hulladékgyűjtő teherautó - 1 db új 24 m 3 -es tömörítős rendszerű hulladékgyűjtő teherautó 5/103. oldal

6 a jelen dokumentációban részletezett műszaki specifikáció alapján. BECSÜLT ÉRTÉK: ,- HUF 2. részterület: konténerek - 82 db új1100 literes fémkonténer - 2 db új 20 m 3 -es nyitott görgős konténer - 13 db új 5 m 3 -es nyitott konténer - 2 db új 1 m 3 -es billenthető ürítésű vasgyűjtő konténer - 2 db új 2 m 3 -es billenthető ürítésű konténer - 6 db új 3,6 m 3 válogató szalag konténer BECSÜLT ÉRTÉK: ,- HUF a jelen dokumentációban részletezett műszaki specifikáció alapján. A két rész becsült értéke együtt ,- HUF 3. A teljesítés helye és határideje A teljesítés helye: 7030 Paks, Hulladék lerakó központ, 0299/5 hrsz-ú ingatlan A teljesítés határideje: a szerződéskötést követő 7 hónap. 4. Többváltozatú ajánlat és részajánlat Ajánlatot kizárólag a 2. pontban megadott tárgyban és a jelen Dokumentációban meghatározott követelményeket kielégítően lehet benyújtani. Az Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú ajánlat tételét. Az Ajánlatkérő részajánlat tételét a 2. pontban meghatározottak szerint teszi lehetővé. Az Ajánlati felhívástól és a jelen Dokumentációban előírtaktól eltérő alternatívákat az Ajánlattevők ne ajánljanak. Amennyiben ilyen ajánlat kerül benyújtásra, úgy azt a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 88. (1) bekezdése alapján az Ajánlatkérő érvényteleníti, és az a jelen közbeszerzési eljárás további menetében nem vehet részt. 5. Az ajánlat költségei 5.1 Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget magának az Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb így különösen anyagi igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben ezekkel a költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. 5.2 Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben, azt öt évig meg kell őriznie. 6/103. oldal

7 6. A Dokumentáció használata 6.1. A dokumentáció beszerzésének határideje: január óra 6.2. A dokumentáció ingyenes, igénylésekor illetve átvételekor meg kell adni a dokumentációt igénylő társaság nevét, székhelyét, adószámát, a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, faxszámát és címét. A dokumentáció hétfőtől csütörtökig óra, pénteken óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján óráig vehető át. A dokumentáció másra nem ruházható át. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak kell át kell vennie. A dokumentáció személyesen, illetve meghatalmazott útján, vagy a Kbt. - ben meghatározott postai úton vehető át. Személyesen történő átvétel esetén, ha nem az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az átvevő, a meghatalmazás bemutatása is szükséges Postai úton történő átvétel esetén az ajánlatkérő a dokumentáció postai úton történő megküldési igényéről az ajánlattevők kérelméből értesül. Amennyiben az ajánlatkérőtől az ajánlattevők a dokumentáció megküldését kérik, úgy azt az ajánlatkérő a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül postázza Az ajánlati dokumentáció részét képező, jelen dokumentáció IV. fejezetében található mellékleteket (nyomtatványminták) az Ajánlatkérő a CD lemezen, szerkeszthető formátumban az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. A.doc kiterjesztésű fájl Microsoft Office Word programmal készült. (Egyéb programmal történő megnyitás esetén kompatibilitási problémák léphetnek fel, a fájl tartalma a megnyitás során sérülhet, esetleg adatvesztés történhet. Az esetleges sérülésért, adatvesztésért az ajánlatkérő felelősséget nem vállal.) 6.5. A dokumentációt a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, másolása, a jelen eljárás keretein kívül történő bármilyen változatlan vagy változtatott formában történő felhasználása jogellenes. 7. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei 7.1 Az Ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely ajánlat a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvénynek a nyílt eljárásra vonatkozó előírásaival összhangban, az ajánlattételi határidő lejárta után semmilyen formában még az Ajánlatkérő hozzájárulása esetén sem módosítható. 7.2 Az Ajánlatkérő az ajánlatok ajánlattételi határidő lejártát követő módosítását, kiegészítését nem teszi lehetővé. 7.3 A dokumentációt átvevők az Ajánlati felhívásban és Dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban az ajánlattételi határidőt megelőzően legkésőbb tíz nappal írásban kiegészítő információkért fordulhatnak az Ajánlatkérőhöz, aki a kért információt legkésőbb hat nappal az ajánlattételi határidőt megelőzően megadja valamennyi Ajánlattevő részére. 8. Az ajánlatok benyújtásának címe és határideje, formai előírások 8.1 Az ajánlatok benyújtási határideje: január óra 7/103. oldal

8 8.2 Az ajánlatok benyújtásának címe: Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 7030 Paks, Dózsa Gy. u II. emeleti 232. irodahelyiség 8.3 Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az beérkezett a 8.1 pontban megjelölt határidőre, a 8.2 pontban megadott címre szem előtt tartva az ajánlati felhívás VI pontban foglaltakat. 8.4 Az összeállított ajánlat eredeti és digitális példányait csomagolva vagy borítékban kell benyújtani. A csomagolást úgy kell elkészíteni, hogy a bontás során annak sértetlensége egyértelműen megállapítható legyen. A borítékon az alábbiaknak kell szerepelnie: az Ajánlatkérő 8.2. pontban megadott neve és címe; Az Ajánlatkérő neve kérjük tüntessék fel az alábbi szöveget is: Közbeszerzési eljárás Hoffmann Zoltánné saját kezű felbontásra az Ajánlattevő neve és címe; Ajánlat, Hulladékkezelő központ használatához szükséges Hulladékszállító gépjárművek és konténerek beszerzése, leszállítása és beüzemelése és a kezelő személyzet betanítása 1., 2. részterület. Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz január ,00 óráig. Ezek elmulasztása esetén az ajánlatkérő a küldemények határidőre történő címzetthez való eljuttatásáért és határidő előtti felbontásáért nem vállal felelősséget. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő hivatalában a beérkező postai küldemények címzetthez történő eljuttatását Ügyirat Kezelési Szabályzata szabályozza. A szabályzat értelmében az adott napi postai küldemények a központi iktatóba érkeznek be. Érkeztetést követően a nem megfelelően megcímzett küldemények a címzetthez (az ajánlati felhívás I.1 Kapcsolattartási pontban megadott benyújtási helyre / Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani sor) legkorábban csak késő délután, vagy a beérkezést követő munkanapon jutnak el. Az ajánlat postai benyújtásából eredő valamennyi kockázat az ajánlattevőt terheli. Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Az ajánlatokat papír alapon 1 eredeti példányban, továbbá 1 példányban digitálisan - PDF formátumban 1 fájlban digitális egyszer írható adathordozón kell nyújtani. Az ajánlatot oldalszámos tartalomjegyzékkel ellátva, a papír alapú példányt lapozhatóan összefűzve, a példányon jól láthatóan feltüntetve "Eredeti példány, zárt csomagolásban, a Kbt. 70/A. figyelembevételével kell benyújtani. A digitális példányt a kész eredeti papíralapú példányról kell elkészíteni. Ha a papíralapú, illetve a digitális példány között eltérés mutatkozik, az esetben az Ajánlatkérő az értékelés során a digitálisan benyújtott példányt veszi figyelembe Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 8/103. oldal

9 8.5 Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy 69. (8) bekezdés szerinti szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 8.6 Az ajánlatot géppel vagy tintával kell kitölteni. 8.7 Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat, betoldásokat, felülírásokat, törléseket. 8.8 A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből vagy téves kézbesítésből eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli. 9. Ajánlatok bontása 9.1 Az ajánlatok bontására január ,00 órakor a Kbt. 80. (2) bekezdése szerint jogosult személyek jelenlétében kerül sor az Ajánlatkérő székhelyén, 7030 Paks, Dózsa György út szám alatti II. emeleti 232. iroda helyiségben. 9.2 Az ajánlatok bontásakor a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 80. (3) bekezdése szerinti adatok kerülnek a Felolvasólapról ismertetésre. 9.3 Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési időszakban kerül sor. 10. Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség 10.1 Az Ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig vonhatja vissza Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidőtől számított 60. napig tart Az eredményhirdetésen nyertesként, illetve a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőként ki nem hirdetett Ajánlattevők az ajánlati kötöttség alól az eredményhirdetés napjától külön nyilatkozat vagy cselekmény nélkül mentesülnek. 11. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások 11.1 Az Ajánlatkérő írásban, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. 9/103. oldal

10 11.2 A felvilágosításra adott válasz a Kbt. 85. (2) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve nem eredményezheti az ajánlat módosítását. 12. Kapcsolattartás 12.1 Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor az Ajánlatkérővel az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezeten keresztül. Az Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát Ajánlattevők valamennyi, az eljárás során Ajánlatkérő nevében eljárónak megküldésre kerülő okmányon, levélen, faxon tüntessék fel az eljárás tárgyát Hulladékkezelő központ használatához szükséges hulladékszállító gépjárművek és konténerek beszerzése, leszállítása, beüzemelése és a kezelő személyzet betanítása Ajánlattevők a fenti szabályok megsértése esetén minden ebből eredő következményt viselni kötelesek. 13. Az ajánlatok értékelése Az Ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja szerint értékeli az alábbiak szerint: Részszempont Súlyszám 1. Ajánlati ár (nettó Ft) évnél hosszabban vállalt jótállás hónapban 20 meghatározva (maximum 48 hónap) Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét a Kbt ra, mely szerint ha az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerint valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek, vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, úgy az ajánlatkérő az érintett ajánlati elemre vonatkozó adatokat, valamint indoklást köteles kérni. Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az ajánlattevő által adott indoklást. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-5 pont. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: Minden részszemponton belül a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem a maximális, míg a legelőnytelenebb ajánlati tartalmi elem a minimális, a többi ajánlat pedig a következő képletek szerint számított pontszámot kapja: P = [(A legrosszabb A vizsgált ) / (A legrosszabb A legjobb )] x (P max P min ) + P min 10/103. oldal

11 Ahol: P: a vizsgálat ajánlat adott részszempontra vonatkozó pontszáma P max : a maximális pontszám (5 pont) P min : a minimális pontszám (1 pont) A legjobb : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke A legrosszabb : a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi értéke A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi értéke Ha minden ajánlati tartalmi elem egyforma, azaz A legjobb = A legrosszabb, akkor minden ajánlat a maximális pontszámot kapja. Az összpontszám kettő tizedes jegyre kerekítve kerül megállapításra 14. Eredményhirdetés és szerződéskötés 14.1 Az eredményhirdetés tervezett időpontja: február ,00 óra Helye: Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 7030 Paks, Dózsa György út I. emeleti tárgyaló 14.2 A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés eredményhirdetésen történő átadását vagy megküldését követően 08/03/ ,00 óra 15. Egyéb feltételek 15.1 A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Az ajánlati felhívásnak megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és dokumentált szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak, ezért Ajánlattevőknek valamennyi idegen nyelvű ajánlati oldal magyar nyelvű fordítását csatolniuk kell. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a hatósági igazolások és nyilatkozatok magyar nyelvű fordítását is mellékelni kell az ajánlathoz. A nem magyar nyelvű dokumentumok tartalmát az Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásánál nem veszi figyelembe A nyertes Ajánlattevő teljesítésről kiállított számlájának az Ajánlatkérő általi kifizetése az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A és 36/B hatálya alá esik Ajánlatkérő a környezetvédelmi szempontok érvényesítése és a papírfelhasználás, valamint a keletkezett hulladék csökkentése érdekében a nyertes ajánlattevőnek előírja, hogy a projekt megvalósítása során a nyomtatáshoz legalább 15 %-ban újrahasznosított papírt köteles használni. Az ajánlatkérő a zöld beszerzésre vonatkozó kötelezettségvállalásának teljesítése érdekében előírja továbbá, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a projekt megvalósítása során a levelezést, az írásos dokumentumokat és az egyeztetéseket: elsősorban elektronikus formában, ha ez nem lehetséges, akkor papíralapon valósítsa meg úgy, hogy a nyomtatás során a kétoldalas nyomtatás aránya legalább 30% legyen. 11/103. oldal

12 15.5 Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőnek előírja, hogy a papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállításánál a kétoldalas nyomtatást, környezetbarát szerkesztési elveket alkalmazzanak (minimális margó, minimális fehér hely, kisebb betűméret, természetesen az olvashatóság szem előtt tartásával), elektronikusan kommunikáljanak, amikor lehetséges. A használt lapokat szelektáltan gyűjtsék, a tonereket, tintapatronokat töltetessék újra. A fentiekre vonatkozó ajánlatkérői kérés kifejezetten környezetvédelmi célokat szolgál, és azzal nem kívánja az ajánlatkérő az ajánlattevők jogszabályban meghatározott egyenlő jogosultságát korlátozni Az ajánlatkérő a beszerzés során az 1. részterület vonatkozásában köteles alkalmazni a környezetkímélő és energiahatékony közúti járművek beszerzésének előmozdításáról szóló 48/2011. (III. 30.) Kormány rendelet (továbbiakban: R.) előírásait. Az R. alapján a hatálya alá tartozó gépjárművek vonatkozásában az üzemeltetés közbeni energetikai és környezeti hatások figyelembevételének legalább az alábbiakra kell kiterjednie: a) energiafelhasználás, b) szén-dioxid kibocsátás és c) nitrogén-oxidok (NOx), nem-metán szénhidrogének (NMHC) és részecske kibocsátás (PM). Az ajánlatkérőnek ezen energetikai és környezeti hatásokat a beszerzés során a R-ben felsorolt követelmények közül legalább egy alkalmazásával teljesítenie kell. Az Ajánlatkérő ezen előírásnak a R. 4. (4) bekezdés bb.) pontja szerinti módszer alkalmazásával kíván megfelelni. Erre való tekintettel az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevők az ajánlatukban ezen hatásokat pénzben fejezzék ki. A hatás pénzbeni kifejezés módszereként az Ajánlattevők kötelesek a R. 4. szerinti számítási módszert alkalmazni és a számítást az ajánlatukba beadni. A számítást a R. 4. -a szerinti részletezettséggel (a bekezdéseknek és pontoknak megfelelően levezetve a számítást), lépésről lépésre, ellenőrizhető módon kell elvégezni és dokumentálni. A beszerzendő gépjárművek besorolása a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet szerint N2. Mivel a KÖHÉM rendelet az N2 besorolású gépjárművek vonatkozásában nem tartalmazza a tüzelőanyag-fogyasztásra, valamint a szén-dioxid- és szennyezőanyagkibocsátásra vonatkozó paramétereket, ezeket az adatokat a R.4. (6) bekezdés második fordulatában lévő dokumentumok (széles körben elismert vizsgálati eljárás vagy az adott ajánlatkérő számára elvégzett vizsgálat eredményei, vagy a gyártó által nyújtott tájékoztatás) valamelyikével kell igazolni. A gyártók által nyújtott tájékoztatás akkor fogadható el, ha az - a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott tüzelőanyagfogyasztási, vagy a szennyezőanyag kibocsátási jellemzők mérésére - akkreditált vizsgáló intézmény által végzett mérésen alapul. A jármű teljes élettartama alatti megtett kilométerre vonatkozó adatként a R. 1. melléklet 3. táblázatában szereplő N2 besorolású gépjárműre vonatkozó futásteljesítményt kell alkalmazni. A számítást mind az 5 gépjármű esetében külön-külön kell elvégezni és írásban az ajánlatba be kell adni. A számításhoz csatolni kell a számításokban felhasznált, a tüzelőanyag-fogyasztásra, a szén-dioxid- és szennyezőanyag-kibocsátásra vonatkozó, a R. 4. (6) bekezdés második fordulatában felsorolt dokumentumok valamelyikét. Az ajánlatkérő jogosult a dokumentumok kibocsátójától a dokumentumokban foglaltakról felvilágosítást kérni. 12/103. oldal

13 A R. előírásának megfelelően a teljes élettartamra vetített energiafelhasználási és szennyezőanyag-kibocsátási költséget hozzá kell adni a vételárhoz. Az ajánlati árat a fentiekre tekintettel az 1. részterület esetében az alábbiak szerint kell kiszámítani: - gépjárművenként: a gépjármű ajánlatkérés feltételeinek megfelelő tartalomra vonatkozó vételára + a gépjármű teljes élettartamra vetített energiafelhasználási és szennyezőanyag-kibocsátási költségei, majd - az így számított összegeket az 5 gépjármű esetében összesíteni kell. Ezt az összesített összeget kell az ajánlatkérés dokumentumaiban az ajánlati árhoz beírni. A gépjárművek szerződés szerinti ára a vételár (a vételárnak tartalmaznia kell minden olyan költséget, ami az ajánlatkérés dokumentumaiban előírt feladat teljesítéshez szükséges, beleértve a forgalomba helyezés költségeit is, a forgalomba helyezéshez szükséges kötelező biztosítás 1 havi díjával). A szerződésbe a vételárat kell szerepeltetni A fentiekre vonatkozó ajánlatkérői kérés kifejezetten környezetvédelmi célokat szolgál, és azzal nem kívánja az ajánlatkérő az ajánlattevők jogszabályban meghatározott egyenlő jogosultságát korlátozni Az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket az egyes gépjárművek, illetve konténerek becsült értékéről mely érték megegyezik a támogatás szempontjából jóváhagyott és elszámolható költséggel -. A támogatási intenzitása 72, %. új Emelőhátfalas teherautó új Konténer szállító teherautó új 18 m 3 -es tömörítős rendszerű hulladékgyűjtő teherautó új 24 m 3 -es tömörítős rendszerű hulladékgyűjtő teherautó új 1100 literes fémkonténer új 20 m 3 -es nyitott görgős konténer új 5 m 3 -es nyitott konténer új 1 m3 billenthető ürítésű vasgyűjtő konténer új 2 m3 billenthető ürítésű konténer új 3,6 m 3 válogató szalag konténer ,- Ft ,- Ft ,- Ft/db ,- Ft ,- Ft/db ,- Ft/db ,- Ft/db ,- Ft/db ,- Ft/db ,- Ft/db 13/103. oldal

14 II. AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK Jelen fejezet megalkotásakor Ajánlatkérő szándéka az volt, hogy biztosítsa annak lehetőségét, hogy Ajánlattevők olyan formában készítsék el ajánlatukat, amely a legkisebb terjedelmű, de a követelményeknek mindenben megfelelő, ugyanakkor maximálisan szolgálja az ajánlatok értékelhetőségét. 1 Az ajánlathoz csatolandó igazolások Az ajánlathoz becsatolandó igazolásoknak érvényesnek, bizonyító erejűnek és magyar nyelven kiállítottnak kell lenniük. Az igazolásokat és nyilatkozatokat kivéve, ahol Ajánlatkérő egyéb formát ír elő - egyszerű másolatban kell benyújtani. Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy nyilatkozatok nyelve nem magyar, úgy Ajánlattevő köteles mellékelni az egyszerű magyar nyelvű fordításokat is, annak szem előtt tartásával, hogy helytelen fordítás esetén Ajánlattevő viseli ennek következményét. A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény előírásai, az Ajánlati felhívás és a Dokumentáció alapján az ajánlat kötelező tartalmi elemei: 1.1 Kizáró okok Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki: végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló2001. évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 14/103. oldal

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerződés Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosítószámú projekt során hulladékkezelő központ használatához

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Nyomtatók, szkennerek és nyomtatókellékek beszerzése

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Nyomtatók, szkennerek és nyomtatókellékek beszerzése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Nyomtatók, szkennerek és nyomtatókellékek beszerzése tárgyú, közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2010. november 1. oldal, összesen: 46 TARTALOMJEGYZÉK I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ GPS alapú ökoturisztikai fejlesztések a Keszthelyi-hegységben tárgyú, egyszerű közbeszerzési eljáráshoz 2011. május 1. oldal, összesen: 43 TARTALOMJEGYZÉK I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. KNAUS TABBERT Kft.

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. KNAUS TABBERT Kft. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ KNAUS TABBERT Kft. TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0535. Munkahelyi képzések támogatása és megvalósítása a Knaus Tabbert Kft-nél című projekt keretében képzések megtartása tárgyú, nyílt közbeszerzési

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013.

DOKUMENTÁCIÓ. NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013. DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013. Tartalom: I. Tájékoztató II. Műszaki specifikáció III. Iratminták

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Részvételi dokumentáció

Részvételi dokumentáció Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Részvételi dokumentáció a Szállítási szerződés a Külügyminisztérium tevékenységi körébe tartozó hatósági eljárások elektronikus támogatásához

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Főkert Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. sz. Ára: Ingyenes! AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyűjtőtartályos

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ S&G logo SG-547. számú közbeszerzési eljárás Budapest, 2010. július 21. ISO logo Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: immunkémiai humán székletvér kimutatására alkalmas reagensek

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés gép és eszköz beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Sand Község Önkormányzata. Ajánlattételi felhívás

Sand Község Önkormányzata. Ajánlattételi felhívás Sand Község Önkormányzata Ajánlattételi felhívás Sand Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a Beszerzési Szabályzat szerinti, Ajánlatkérő 21/2015. (IV. 17.) VM rendelethez kapcsolódó pályázatból

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36-75/500-526 Fax: +36-75/519-082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlattételi felhívás száma: I/4676/2011. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ajánlatkérési Dokumentáció 1 db használt lánctalpas kotrógép és azzal kompatibilis 1 db új bontókalapács beszerzése és üzembe helyezése,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti Rézgombos Szolgáltatóház alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Zágráb u 113. Tradicionális Értékek Termelőiskola kialakítására alkalmas ingatlan

Részletesebben

II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1/28. oldal 1. A munkák leírása 1.1 Az ajánlatkérés tárgya Paks Város Önkormányzata (továbbiakban: ajánlatkérő) által a Közbeszerzési törvény III. rész VI.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Az Orvos,- és Egészségtudományi Centrum 2010-2014. évi US GAAP szerinti könyvvizsgálata és a DEOEC-nek

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-117. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 17. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ ZRT. BUDAPEST, VÁCI ÚT 45/B. H-1134 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉS KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ KÖZÖSSÉGI KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014.

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014. Hungária kocsiszín B csarnok részleges javítása, 7-10 számú aknás vágányok feltöltése, vágányhálózat javítása a szükséges mértékű sínanyag cseréjével A rész: Szerkezetbontás és burkolatépítés (Eljárás

Részletesebben

Bizottságának Elnöke. 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás ELŐTERJESZTÉS

Bizottságának Elnöke. 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottságának Elnöke 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi

Részletesebben

,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására

,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására Magyar Olimpiai Bizottság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására tárgyú a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja

Részletesebben