CEEPUS KÉZIKÖNYV 2006/2007

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CEEPUS KÉZIKÖNYV 2006/2007"

Átírás

1 CEEPUS KÉZIKÖNYV 2006/2007

2

3 Tempus Közalapítvány CEEPUS Magyarországi Iroda Közép-Európai Felsõoktatási Csereprogram Central European Exchange Program for University Studies Kézikönyv 2006/ javított kiadás 1093 Budapest, Lónyay u. 31. Tel.: Fax: Infóvonal:

4 T ARTALOM ELÕSZÓ 5 I. fejezet: Általános információ a CEEPUS-ról 6 A CEEPUS célja 6 A program rövid története 6 A csereprogram szervezeti felépítése 7 Finanszírozás 9 II. fejezet: A CEEPUS mûködése 10 A CEEPUS hálózat 10 Tematikus Hálózatok 12 Hogyan készítsünk hálózati pályázatot? 13 A hálózati pályázatok értékelési folyamata, 17 szempontok, útmutatás III. fejezet: A hálózat mûködése 20 A sikeres mûködés feltételei 20 A CEEPUS koordinátorok szerepe 21 Az intézményi CEEPUS koordinátor feladatai 21 A hálózati koordinátor feladatai 22 A hálózati partner/koordinátor feladatai 23 Hallgatói és oktatói mobilitás a CEEPUS programban 24 A hallgatói/oktatói mobilitási ösztöndíj elnyerésének feltételei 26 Az ösztöndíjasok kiválasztása 28 A pályázatokkal kapcsolatos technikai tudnivalók 29 Az egyéni mobilitási jelentkezési lap kitöltése 29 Beérkezõ ösztöndíjasok jelentkezéseivel kapcsolatos koordinátori teendõk 32 2

5 T ARTALOM A CEEPUS támogatás felhasználási és elszámolási szabályai 33 Ösztöndíjak 33 Útiköltség-hozzájárulás 34 Speciális kurzusok (Nyári egyetemek, intenzív szakmai kurzusok) 35 Koordinációs találkozó 37 Beszámolók 38 A szállástervezés fortélyai 40 Egészségbiztosítás és vízum 40 A külföldi hallgatók magyarországi szociális programjainak segítése 42 Mellékletek 1. A CEEPUS program magyarországi finanszírozása Nemzeti CEEPUS Irodák listája A CEEPUS-tagországok magyarországi külképviseletei Magyar külképviseletek a CEEPUS-tagországokban ALUMNI for Europe További információk 49 3

6

7 E LÕSZÓ K e d v e s O l v a s ó! A Tempus Közalapítvány/CEEPUS Magyarországi Iroda által készített CEEPUS Kézikönyv legújabb, internetes kiadása az elõzõ kiadványhoz képest kibõvített formában tartalmaz információkat többek között az alábbi témákban: Hálózati pályázat beadása új pályázati szoftver Hálózati pályázat bírálata Hallgatói/oktatói pályázatok feltöltése Intézményi/hálózati koordinátorok kibõvült lehetõségei Az intézménnyel kötött támogatási szerzõdésbõl fakadó kötelezettségek a támogatás felhasználásának szabályai beszámolási kötelezettség Speciális kurzusok szervezésének változásai Koordinációs találkozó szervezésének változásai A Kézikönyv aktualizálásakor továbbra is fontos célunk volt, hogy az egyes témakörökrõl a lehetõ legbõvebb tájékoztatást adjuk, összefoglalva és rendszerezve azt az ismeretanyagot, amely Irodánkban és a CEEPUS koordinátoroknál összegyûlt. Kiadványunkkal segíteni szeretnénk mindazok munkáját, akik kapcsolatban állnak a felsõoktatási intézményekben a CEEPUS programmal, beleértve az intézményi felelõsöket, a hálózati koordinátorokat és partnereket, gazdasági hivatalokat, pályázókat és pályázni szándékozókat egyaránt. Természetesen továbbra is várjuk a programmal kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, javaslatait. Sikeres munkát kívánnak a Tempus Közalapítvány/CEEPUS Magyarországi Iroda munkatársai: KURUCZ KATALIN programvezetõ TÓTH KRISZTINA programkoordinátor Budapest, augusztus 5

8 I. Á LTALÁNOS I NFORMÁCIÓ A CEEPUS-RÓL A CEEPUS CÉLJA A csereprogram célja, hogy lehetõvé tegye a részt vevõ országok felsõoktatási intézményei (egyetemek, fõiskolák) számára vendégtanárok fogadását, diákcseréket, nyelvi és szakmai kurzusokon, nyári egyetemeken, valamint hallgatói szakmai kirándulásokon való közös részvételt, ezzel is elõsegítve a közép-európai értelmiség szakmai kapcsolatainak erõsítését és bõvítését. A program a CEEPUS tagországok felsõoktatási intézményeinek hálózati együttmûködésére épül. A program hivatalos munkanyelve az angol. A PROGRAM RÖVID TÖRTÉNETE Közép-Európában a kilencvenes évek elején csak kétoldalú együttmûködések jöttek létre az akadémiai mobilitásban a régió országait nem kötötték össze többoldalú kapcsolatok. Ezért merült fel egy közös program létrehozásának a gondolata. A közép-európai országok részt vettek ugyan európai oktatási (mobilitási) programokban, mint pl. a Tempus, mégis egyre nagyobb igény mutatkozott egy a regionális jellegzetességeket hangsúlyozó, nem az Európai Unió forrásaiból finanszírozott multilaterális alapú regionális program létrehozására. A CEEPUS-egyezményt december 8-án, Budapesten írták alá Ausztria, Bulgária, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia akkori kultuszminiszterei ben, Bécsben jött létre a Központi CEEPUS Iroda, majd megalapították a Nemzeti CEEPUS Irodákat január 1-én kezdetét vette a programon belüli hallgató/oktatócsere. A programhoz azóta Horvátország, Csehország, és Románia is csatlakozott. 6 A tagországok a CEEPUS Miniszteri Bizottság IV. Ülésén, február 7-én, Budapesten döntöttek a program további öt évre 2004-ig történõ meghosszabbításáról. Mivel a CEEPUS országok továbbra is hasznosnak és eredményesnek ítélték a programot, újabb ötéves periódusra, december 31-ig hosszabbították meg. Errõl a CEEPUS országok oktatási

9 Á LTALÁNOS I NFORMÁCIÓ A CEEPUS-RÓL I. minisztériumainak képviselõi március 9-én, Zágrábban írták alá a CEEPUS II. Egyezményt, mely augusztus 1-jén lépett életbe. Az egyezmény szövege, amely 11 általános rendelkezésû cikkelyt tartalmaz, inkább stratégiai jellegû újításokat foglal magában, valamint megerõsíti a korábban már bevált tevékenységek létjogosultságát. A CEEPUS II. Egyezmény elõrelátóan biztosította a lehetõséget újabb országoknak a programba való felvételére, melynek köszönhetõen a 2005/2006-os tanévtõl Montenegró és Szerbia, a 2006/2007-es tanévtõl pedig Albánia és Macedónia is csatlakozott az együttmûködéshez, így a kezdeti hatról tizenháromra bõvült a tagországok száma. Magyarországon a CEEPUS program koordinációjával, adminisztrációjával és a pénzügyi menedzsment bonyolításával az akkori Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium az 1997-es költségvetési év második félévétõl a Tempus Közalapítványt bízta meg. A CSEREPROGRAM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE CEEPUS MINISZTERI BIZOTTSÁG A program legfõbb fóruma a miniszteri értekezlet, amely évente legalább egy alkalommal összeül. A Miniszteri Bizottság hozza a program egészére vonatkozó döntéseket és jóváhagyja az értékelõ jelentéseket. A Miniszteri Bizottság tagjai sorából egy évre elnököt választ. KÖZPONTI CEEPUS IRODA A Központi CEEPUS Iroda kizárólagosan koordinátori és értékelési feladatot ellátó szervként mûködik. Feladatai: a Nemzeti CEEPUS Irodák tájékoztatása, információterjesztés, a döntéshozatali folyamatok koordinálása, az éves beszámoló elõkészítése és a program általános értékelése, a program továbbfejlesztése érdekében javaslatok elkészítése, 7

10 I. Á LTALÁNOS I NFORMÁCIÓ A CEEPUS-RÓL a Miniszteri Bizottság üléseinek elõkészítése és megszervezése, a nemzetközi ülések jegyzõkönyveinek elkészítése, kérelemre segítségnyújtás a Miniszteri Bizottság által hozott döntések végrehajtásában. A Központi CEEPUS Iroda fõtitkárát kétharmados többséggel, öt évre a Miniszteri Bizottság választja meg, az Osztrák Köztársaság javaslatára. NEMZETKÖZI SZAKÉRTÕI BIZOTTSÁG A hálózati pályázatok szakmai bírálatát végzõ nemzetközi testület. NEMZETI CEEPUS IRODÁK Feladataik: a program országos szintû népszerûsítése, kiadványok készítése, rendezvények szervezése, hálózatépítés, folyamatos kapcsolattartás a pályázókkal, a pályázni szándékozókkal, a Központi CEEPUS Irodával, és a többi Nemzeti CEEPUS Irodával, a pályázatok kezelése, pénzügyi menedzsment, a jelentések összegyûjtése, a program nemzeti értékelése, éves jelentések elkészítése. NEMZETI SZAKÉRTÕI BIZOTTSÁG A magyar hálózati pályázatokkal kapcsolatos stratégiai döntéseket szakértõi testület, a CEEPUS Magyarországi Bizottság hozza meg. Tagjait a magyar felsõoktatatással foglalkozó szakmai szervezetek jelölése alapján a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma kéri fel. NEMZETI BÍRÁLÓI TESTÜLET A hálózati pályázatok tartalmát a Nemzeti Szakértõi Bizottságok által felkért bírálók értékelik szakmai szempontból. Mivel ez minden országban így történik, az értékelés eredményében minden ország érdekei egyenletesen érvénysülhetnek. 8

11 Á LTALÁNOS I NFORMÁCIÓ A CEEPUS-RÓL I. INTÉZMÉNYI CEEPUS-KOORDINÁTOR Minden részvételre jogosult magyar felsõoktatási intézményben dolgozik egy-egy intézményi CEEPUS koordinátor, aki nyomon követi az intézmény összes CEEPUS pályázatának a sorsát. A CEEPUS koordinátor végzi a programmal kapcsolatos gyakorlati teendõket, továbbítja az információkat az érintetteknek és segít a pályázóknak. A magyarországi intézményi CEEPUSkoordinátorok listája megtalálható a Tempus Közalapítvány honlapján, illetve az intézményeken belül felvilágosítást tud adni a Nemzetközi Iroda, vagy a Rektori/Fõigazgatói Titkárság/Dékáni Hivatal. HÁLÓZATI KOORDINÁTOR/PARTNER Felel a hálózati pályázatban meghatározott célok megvalósulásáért, a hálózat szakmai munkájáért és a hálózaton belül lebonyolított mobilitásokért. HALLGATÓK/OKTATÓK A hallgatók, akárcsak az oktatók, a mobilitási lehetõségek kedvezményezettjeiként vehetnek részt a programban. FINANSZÍROZÁS A program költségeit a CEEPUS-országok kormányai finanszírozzák oly módon, hogy a fogadóország fedezi az országba érkezõ ösztöndíjasok tartózkodási költségeit és ösztöndíját. Az országok évente nyilatkoznak arról, hogy az adott tanévben hány ösztöndíjhónapot finanszíroznak, azaz összesen hány hónapra fogadnak külföldi hallgatókat és oktatókat. Minden ország meghatározza az általa fogadott oktatók és diákok havi illetményét, az ország saját pénznemében. Ebbõl következõen az ösztöndíjak összege országonként változik. A jelenleg aktuális ösztöndíjakat a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) lehet ellenõrizni az egyes országok nemzeti irodáinak linkjeire kattintva. Az alábbi táblázat összefoglalja a részt vevõ országok által, a 2006/2007-es tanévre felajánlott fogadási ösztöndíjhónapokat: Országok AL A BG CG CZ H HR MC PL RO SI SK SR Fogadási hónapok száma A 100 CEEPUS HÁLÓZAT

12 II. A CEEPUS MÛKÖDÉSE A CEEPUS HÁLÓZAT A CEEPUS-ban a pályázatok beadásának elsõ lépése egy hálózat (network) létrehozása, vagy egy már mûködõ hálózathoz való csatlakozás. A csereprogram jó keretet ad közép-európai intézmények már mûködõ hálózatának is. A CEEPUS hálózat az a szervezeti keret, amelyben az oktatók és hallgatók mobilitása megvalósul. Egy CEEPUS hálózatot legalább két különbözõ CEEPUS-ország minimum 3 felsõoktatási intézménye alkot (tehát legalább három partner részvétele szükséges), melynek koordinátora a hálózat egyik intézménye. A többi tag partnerként vesz részt a hálózatban. Kizárólag a közös, kettõs vagy többes diplomához vezetõ szakok (joint degree, double degree, multiple degree) létrehozására alakuló hálózatok esetében lehetõség van arra, hogy két különbözõ CEEPUS ország egy-egy felsõoktatási intézménye alkosson egy hálózatot. Hálózati pályázatot intézményi, kari és tanszéki szinten egyaránt lehet készíteni, de ez utóbbi esetben a kezdeményezésnek bírnia kell az intézmény támogatását. Az elõzõekbõl következõen egy intézmény egyszerre több pályázatot is beadhat. Amikor kialakult a hálózatot létesíteni kívánó intézmények köre, az adminisztratív teendõk elõtt célszerû tisztázni a szervezeti kérdéseket. Az egyik legfontosabb, hogy az egyenrangú partnerek közül mely intézmény képviselje koordinátorként a hálózatot. Ez az elsõ az egyenlõk között státusz a gyakorlatban jó kapcsolattartási lehetõséget és készséget feltételez, amely a legtöbb esetben nagyobb tartalmi részvállalással is jár. A koordinátor intézmény teremti meg a feltételeket a partner intézmények tevékenységeinek közös tervezéséhez és összehangolásához. Erre az intézményre hárul a hálózat egészét érintõ adminisztratív feladatok ellátása. A koordinátor intézmény teendõinek szakmai kivitelezése a hálózati koordinátor feladata. Õ készíti el a hálózati pályázatot, s késõbb a partnerek beszámolói alapján a hálózat tevékenységérõl, eredményeirõl szóló éves jelentést. A CEEPUS-koordinátorok feladatairól szóló részt bõvebben lásd a oldalon. A nyertes hálózatok a pályázat beadását követõ tanévben hallgatói és okta- 10

13 A CEEPUS MÛKÖDÉSE II. tói utazásokat mobilitást bonyolítanak le. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az adott intézmény a hálózat többi intézményébõl fogad, illetve küld hallgatókat és oktatókat. A mobilitásról, a hallgatók és az oktatók jelentkezésérõl bõvebben lásd a III. fejezetet. A CEEPUS elsõsorban az oktatás fejlesztésének elõsegítésére jött létre, ezért kongresszusok, konferenciák szervezése és kizárólag kutatás nem képezhetik a CEEPUS hálózati pályázat tárgyát. A csereprogram a hallgatói/oktatói mobilitáson túl támogatja az egy-egy szakterületen megszervezett intenzív kurzusokat, nyári egyetemeket és hallgatói szakmai kirándulásokat. Ezeknek például a doktori (PhD) képzésben van nagy jelentõségük, mivel ez lehetõséget ad arra, hogy a CEEPUS keretében együttmûködõ közép-európai egyetemek/fõiskolák egy-egy területen kimagasló színvonalú képzést valósítsanak meg. A CEEPUS programban megvalósítható tevékenységek: Klasszikus hálózati tevékenység Klasszikus hálózati tevékenység + közös, kettõs vagy többes diplomához vezetõ szakok kifejlesztése / bevezetése Közös, kettõs vagy többes diplomához vezetõ szakok kifejlesztése / bevezetése Közös diploma programok fejlesztésének terve esetében az együttmûködési megállapodásokat csatolni lehet a pályázathoz. Közös diploma programok A közös program ideális esetben diplomát adó program, melynek tantervét legalább két különbözõ ország egy-egy felsõoktatási intézménye közösen fejleszti ki, illetve alkalmazza. Együttmûködési lehetõségek: 1) thèse en cotutelle (együttes témavezetés) A hallgatót diplomamunkájának elkészítésében ketten, a küldõ és a fogadó intézmény egy-egy oktatója segíti. Az együttes témavezetés további szabályozása a két intézmény közötti megállapodás tárgyát képezi. 2) Kettõs/többes diplomák (double/multiple degree) Közös tanulmányi program alapján kiállított közös diploma, melyet két vagy több, a programban részt vevõ felsõoktatási intézmény bocsát ki. A végzettség igazolására egy vagy több, nemzetileg elismert diplomát állítanak ki. 11

14 II. A CEEPUS MÛKÖDÉSE 3) Közös diplomák (joint degree) Közös tanulmányi program alapján kiállított közös diploma, melyet két vagy több, a programban részt vevõ felsõoktatási intézmény bocsát ki. A végzettség igazolásának módjai: A közös fokozatot egy vagy több, nemzetileg elismert diploma kiegészítéseként állítják ki. Közös diplomát állítanak ki, melyet a programot szolgáltató felsõoktatási intézmények adnak ki, egyéb kiegészítõ nemzeti diploma nélkül. A hálózati pályázatban szereplõ, közös programokkal kapcsolatos kérdéssor: Milyen típusú közös programot terveznek? Új közös program kidolgozását vagy létezõ program bevezetését tervezik? Mely partnerekkel mûködnek együtt? A fokozatok kiadása hogyan, mely partnerek között történik? Léteznek-e együttmûködési megállapodások? Milyen típusú tanulmányokat terveznek? (BA, MA, PhD. DD) A közös program idõtartama, ECTS, oktatás nyelve, jelentkezési feltételei? Minimum követelmények oktatók és hallgatók számára? Tevékenységek végrehajtása? Mérföldkövek? (a megpályázott tanévre kitûzött célok) Folyamatok belsõ értékelése? Várható nehézségek? TEMATIKUS HÁLÓZATOK EGYÜTTMÛKÖDÉSI LEHETÕSÉG BOSZNIA-HERCEGOVINAI FELSÕOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL A CEEPUS program lehetõséget kínál arra, hogy tematikus hálózatok keretében a még nem tagországi státuszban levõ Bosznia-Hercegovina felsõoktatási intézményeivel is létrejöhessenek együttmûködések. Az együttmûködés célja: Bosznia-Hercegovinából hazánkba érkezõ egyéni mobilitás és Magyarországról Bosznia-Hercegovinába irányuló egyéni mobilitás. 12

15 A CEEPUS MÛKÖDÉSE II. Magyarország esetében az együttmûködés kerete a 2006/07-es tanévben 10 ösztöndíjhónap. A mobilitás egészére a bevett mobilitási szabályok vonatkoznak, de ebben az együttmûködési típusban mind a kimenõk, mind a bejövõk ösztöndíját Magyarország finanszírozza. A pályázatok beadásának módjáról bõvebb információ a Hallgatói/oktatói mobilitás a CEEPUS prgramban résznél olvasható (25., oldal). HOGYAN KÉSZÍTSÜNK HÁLÓZATI PÁLYÁZATOT? 1. PROJEKTÖTLET Az ötlet egy felmerülõ igény, probléma, aminek megoldását a projekt hivatott szolgálni, vagy egy lehetõség, aminek kihasználását a projekt létrejötte segíti elõ. 2. PROJEKTTERVEZÉS A tervezés a projekt kulcsfontosságú része. Ebben a szakaszban pontosan meg kell határozni az elérendõ célt és az ennek érdekében végrehajtandó tevékenységeket, sorrendjükkel együtt. El kell osztani a rendelkezésre álló erõforrásokat, meg kell határozni a hatásköröket és a felelõsségeket. Ebben a szakaszban kell megjelölni az ellenõrzési pontokat, illetve a visszacsatolás módját és eszközeit is. 3. PARTNERKERESÉS A hálózat kialakításakor célszerû arra törekedni, hogy a hálózat tagjai a már meglévõ formális vagy informális kapcsolatokból származzanak. Ennek legfõbb elõnyei: hatékonyabb kommunikáció a partnerek között, könnyebben meghatározható szervezési feladatok, hatékonyabb szakmai program. 4. A KOORDINÁTOR INTÉZMÉNY ÉS A HÁLÓZATI KOORDINÁTOR KIVÁLASZTÁSA Ha a partnerkeresés eredményeként a hálózat körvonalazódni látszik, az egyik részt vevõ intézménynek magára kell vállalnia a koordinátor szerepét. A koordinátor intézmény feladatait lásd a oldalon. Egy hálózat sikere azonban elsõsorban nem azon múlik, hogy melyik intézmény koordinálja, sokkal inkább a hálózati koordinátor/partner és az 13

16 II. A CEEPUS MÛKÖDÉSE intézményi CEEPUS-koordinátor személyén. A hálózati koordinátorok és partnerek ideális esetben nemzetközi szakmai kapcsolatrendszerrel, valamint jó szervezõkészséggel rendelkezõ személyek. 5. A HÁLÓZATI PÁLYÁZAT A következõ rövid útmutatóval szeretnénk tanácsot adni a hálózati pályázatok programleírásának elkészítéséhez. Az egyes alpontok néhány olyan fontos, kifejtendõ témát tartalmaznak, amelyek a bírálat során elõtérbe kerülnek. (A hálózati pályázatok bírálatáról bõvebben lásd a oldalt.) Mennyiben járul hozzá a projekt az egyetemek/fõiskolák közti kapcsolatok elmélyítéséhez, egy közép-európai felsõoktatási hálózat kialakulásához? Várható-e a tervezett program alapján olyan eredmény, amely hozzájárul a közép-európai felsõoktatási intézmények közti átjárhatóság biztosításához, az egyes kurzusok kölcsönös elismeréséhez? A projekt során kifejlesztenek-e olyan kurzusokat, amelyek több egyetemen/fõiskolán is elõadhatóak? A projekt eredményeképpen várható-e új, elsõsorban interdiszciplináris kurzusok megjelenése a partnerintézményekben? A pályázat során van-e lehetõség arra, hogy a hallgatók bekapcsolódjanak a tudományos munkába? A résztvevõk rendelkeznek-e nemzetközi és hazai elismertséggel, tudományszervezési készséggel? A pályázatban rögzített cél elérése milyen mértékben járulhat hozzá az érintett és a kapcsolódó tudományágak fejlõdéséhez, eredményezhet-e új megoldásokat vagy felismeréseket? Mekkora az esélye a megvalósíthatóságnak, illetve publikálhatóságnak? A PÁLÁYZATHOZ KÖTELEZÕEN CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK: A pályázat elengedhetetlen részei az alábbi szándéknyilatkozatok: A. LETTER OF ENDORSEMENT az intézmény vezetõjének (rektor/fõigazgató) nyilatkozata az intézmény részvételi szándékáról. Új hálózat esetén minden részt vevõ intézmény részérõl be kell adni, megújított, vagy meghosszabbított hálózat esetén csak az újonnan csatlakozott partnerek részérõl kell beadni! B. LETTER OF INTENT a külföldön folytatott tanulmányok kölcsönös elismerését és tandíjmentességét igazolja. 14

17 A CEEPUS MÛKÖDÉSE II. A külföldön folytatott tanulmányok elfogadásáért felelõs egység tanszék, kar vezetõje tölti ki és írja alá. A pályázáskor minden részt vevõ intézmény részérõl be kell adni! C. A TRAFFIC SHEET a tervezett mobilitások intézményekre lebontott tervét jelenti mely intézménybõl, mely intézménybe hány hallgató és hány oktató utazik. A tervezési és megvalósítási egység az ösztöndíjhónap. A minimális tervezési egység alapképzéses hallgatók esetében 3 hónap, ez alól kivételt képeznek a diplomamunkát író ösztöndíjasok, akik a posztgraduális és PhD képzésben résztvevõkhöz hasonlóan egy hónapra is utazhatnak külföldi részképzésre, míg oktatók esetében a minimális tervezési egység 1 hónap. A tervezési minimumok tovább nem oszthatók! A hónapszámok között jelezni kell a speciális kurzusok (intenzív kurzus, nyári egyetem, hallgatói szakmai kirándulás) szervezésére felhasználni kívánt hónapszámot is. A Traffic sheet adatai között három státusz szerepel: hallgatók oktatók short-term-stays A short-term-stays meghatározás magában foglalja mindazokat, akik hallgatóként 3 hónapnál rövidebb ideig tartózkodnak a fogadó intézményben, vagyis itt kell szerepeltetni a diplomamunkát író alapképzéses hallgatókat, a PhD, és posztgraduális hallgatókat, illetve az intenzív kurzusra, nyári egyetemre, vagy hallgatói kirándulásra elkülönített hónapokat. A Traffic Sheet-eket a hálózati pályázat tartalmi részéhez hasonlóan az Internetre kell feltölteni. A Letter of Endorsement, és a Letter of Intent szövege letölthetõ formában megtalálható a Tempus Közalapítvány honlapján. A szöveget az aktuális intézményi adatokkal kitöltve intézményi fejléces papírra kell kinyomtatni, a fentiekben meghatározott személlyel aláíratni és lepecsételtetni. 6. A HÁLÓZATI PÁLYÁZATOK BEADÁSA A pályázatok beadása on-line rendszerben történik, mely a Központi CEEPUS Iroda honlapján keresztül érhetõ el: 15

18 II. A CEEPUS MÛKÖDÉSE A HIÁNYPÓTLÁSRÓL A Tempus Közalapítvány Kuratóriuma a Közalapítványhoz beadott pályázatok esetében hiánypótlást nem fogad el. Ugyanakkor a január 15-i pályázati határidejû CEEPUS hálózati pályázatok esetében a január 5-ig beérkezõ pályázatokat elõzetes formai bírálatnak veti alá, és kéri az esetleges hiányosságok pótlását. Formai elvárásnak minõsülnek a pályázati ûrlapon, és a pályázati felhívásban ekként felsorolt dokumentumok. A hálózati pályázat beadásának menete a következõ: Minden, a hálózatba bevonni kívánt partnernek kötelezõen regisztrálnia kell magát a Központi CEEPUS Iroda megadott honlapcímén, melyet az intézmény saját nemzeti CEEPUS irodájának jóvá kell hagynia. A bejelentkezõ képernyõ jobb felsõ sarkában a login/register linkre kattintva lehet az információs oldalról átjelentkezni a regisztrációs felületre. A lap alján található Click here to register linken kell bejelentkezniük a partnereknek, és egy kétoldalas adatlapot (személyes és intézményi adatokkal) kitölteniük, ahol meg kell adni a késõbbiekben használni kívánt felhasználónevet és jelszót, majd el kell küldeni a regisztrációt. A regisztráció során megadott címre a rendszer válaszul küld egy linket, amire rákattintva lehet érvényesíteni a regisztrációt. FONTOS: Hálózati pályázat benyújtása esetén a network / mobility / IRO / PPU deputy választási lehetõségek közül kizárólag a network megjelölést szabad kiválasztani, egyéb esetben a regisztrációt a CEEPUS Magyarországi Iroda kénytelen elutasítani! A megfelelõ státusz kiválasztása után a szoftver automatikusan belépteti a partnert a rendszerbe. Legközelebbi alkalommal a regisztráció során megadott felhasználónévvel és jelszóval lehet bejelentkezni a pályázat anyagának szerkesztéséhez. A koordinátor irányításával, a partnerek közremûködésével az Interneten ki kell tölteni a hálózati jelentkezési lapot. A hálózat koordinátora összerendezi a komplett pályázati anyagot: kinyomtatja az Internetre feltöltött pályázatot, mellékeli az 5. pontban felsorolt kötelezõ dokumentumokat, és határidõre elküldi azt a saját nemzeti CEEPUS irodájához. Függetlenül a projekt tervezett idõtartamától, a hálózati pályázatot minden évben újra be kell adni, de egy adott hálózati pályázatot csak egyszer, a koordinátor intézmény országának nemzeti CEEPUS irodájához kell benyújtani. Magyar koordinációjú hálózatok esetén a Tempus Közalapítvány/ CEEPUS Magyarországi Irodához (1438. Budapest 70, Postafiók: 508). A hálózati jelentkezések határideje a 2007/2008-as tanévre: január

19 A CEEPUS MÛKÖDÉSE II. A kötelezõen csatolandó dokumentumok beküldésének speciális szabályai: A Letter of Endorsement és a Letter of Intent elektronikusan feltölthetõ a fentiekben megadott on-line rendszerbe, de a feltöltés nem kötelezõ. Amennyiben az eredeti dokumentumok beszkennelt változata (JPG, GIF, PDF) január 15-ig a pályázat többi részével együtt feltöltésre kerül, abban az esetben az eredeti csatolandó dokumentumok beérkezésének határideje január 31-ig kitolódik. Amennyiben nem kerülnek fel az Internetre a csatolandó dokumentumok, úgy az eredeti dokumentumok beérkezésének határideje január 15. marad. Ezzel a pályázat elsõ szakasza lezárul. A HÁLÓZATI PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSI FOLYAMATA A CEEPUS hálózati pályázatok bírálata három lépésben történik: 1. FORMAI BÍRÁLAT Az alábbi formai hiányosságok esetén a formai hibát vétõ partnert, vagy a teljes pályázatot ki kell zárni a további eljárásból. A formai hibának számítanak a következõk: (1.1) Határidõn túl érkezett a pályázat (a postai bélyegzõn január 15-nél késõbbi dátum van feltüntetve). (1.2) A fogadókészséget igazoló Letter of Endorsement hiányzik, vagy azt nem a rektor/fõigazgató írta alá. (1.3) A tanulmányok elismerését igazoló Letter of Intent hiányzik, vagy azt nem a programgazda (tanszékvezetõ, dékán) írta alá. (1.4) A koordináló intézményen kívül nincs legalább két partnerintézmény a hálózatban. Ez alól kizárólag a CEEPUS II Egyezmény életbelépésével közös diplomák (joint degree) kidolgozására alakuló hálózatok képeznek kivételt, ebben az esetben két partnerintézmény elegendõ az együttmûködéshez. (1.5) A hálózati partnerek valamelyike nem akkreditált felsõoktatási intézmény (ideiglenes akkreditáció sem fogadható el!). 17

20 II. A CEEPUS MÛKÖDÉSE A kizárás módja: Az pontokban felsorolt formai hiányosságok valamelyikében érintett partnerintézmény automatikusan kizárásra kerül. Amennyiben a koordinátor intézménynél fordul elõ formai hiba, vagy egy hálózat partnerintézményének kizárása miatt nem marad meg a hálózat alakításához meghatározott minimális partnerlétszám (legalább 3 partner legalább 2 különbözõ CEEPUS országból), akkor a teljes hálózat kizárásra kerül. A formai hiányosságok miatt további eljárásra nem bocsátott pályázatok listáját, indoklással együtt a Tempus Közalapítvány/CEEPUS Magyarországi Iroda a Nemzeti Szakértõi Bizottsággal (CEEPUS Magyarországi Bizottság) írásban ismerteti. A kizárás tényérõl a Tempus Közalapítvány a pályázót írásban értesíti. 2. NEMZETI BÍRÁLAT Minden pályázatot egy-egy, a Nemzeti Szakértõi Bizottság által felkért bíráló véleményez és pontoz. A Nemzeti Szakértõi Bizottság tagjai nem bírálnak, de a pályázatok referenseiként azok tartalmát ismerni kötelesek. Egy adott hálózati pályázatot nemzeti szinten annyi ország bírál el, ahány országból a hálózatnak partnerintézménye van. A pályázatok tartalmát a felkért szakmai bírálók az alábbi szempontok alapján értékelik: A. Minden, a hálózatban részt vevõ ország a következõ 7+1 szempont szerint értékeli a pályázatokat: 1) Nemzeti szempontok érvényesülése (National value) 2) A menedzsment értékelése (Program management) 3) Szakmai érték (Professional value) 4) Oktatási érték (Educational value) 5) A bevezetés lehetõsége (Chances of implementation) 6) A program általános értékelése (Program value) 7) Nyelvi kompetenciák (Language of instruction) +1) A Nemzeti CEEPUS Iroda értékelése a hálózat elõzõ évi hónapkihasználtsága és a hálózattal való kommunikáció alapján (NCO point) 18

21 A CEEPUS MÛKÖDÉSE II. B. Minden közös diplomát tervezõ hálózatot a bírálók további 2 szempont szerint értékelnek: a) Összbenyomás a tervezett közös diploma programról (Vision) b) A tervezett közös diploma bevezetésének lehetõsége (Implemetation). A pályázatok listáját (az azokban szereplõ diák és tanár mobilitási hónapszámok feltüntetésével) és a bírálatokat a Nemzeti Szakértõi Bizottság az értékelõ ülés elõtt megkapja. A Bizottság feladata, hogy a bírálatok alapján a nemzeti rangsort kialakítsa. A nemzeti rangsor kialakításakor fontos szerepet játszik, hogy az adott hálózat az elõzõ tanévben milyen hatékonysággal mûködött, hogyan használta ki a rendelkezésére álló hónapkeretet. 3. NEMZETKÖZI BÍRÁLAT A nemzeti CEEPUS irodákkal együttmûködve, a nemzeti pontszámokat alapul véve, a Nemzetközi Szakértõi Bizottság állítja fel a végsõ rangsort és hozza meg a döntést a hálózati pályázatok elfogadásáról vagy elutasításáról. A végsõ rangsor kialakításánál a nemzeti pontszámok mellett az úgynevezett nemzetközi pontok is szerepet játszanak. Erre azért van szükség, mert így lehet elérni, hogy egy pályázatban ne csak a koordináló intézmény országának, hanem a partnerországok bizottságainak véleménye is érvényesüljön. A rangsor meghatározása után kerül sor a döntéshozatalra, ahol a rangsoron kívül a Nemzetközi Bizottság még az egyes országok által felajánlott hónapkvótákat is figyelembe veszi. A bírálati eredmények kihirdetési ideje: tárgyév április. 19

22 III. A HÁLÓZAT MÛKÖDÉSE A SIKERES MÛKÖDÉS FELTÉTELEI A hálózatok alapja az együttmûködés. A téma kiválasztása komoly szakmai kihívást jelentõ feladat: egyszerre feleljen meg a hazai és nemzetközi igényeknek, vagyis vegye figyelembe, mire van szükség az adott régióban, és ehhez nyújtson segítséget a partner hasonló igénye, illetve ezirányú tapasztalata. Tehát olyan oktatói gárdát kell megnyerni mind a saját, mind a külföldi intézményekben, akik biztosítják a megfelelõ intellektuális hátteret, megértik és magukénak érzik a program lényegét. Mivel a projekt sikerének szempontjából a folyamatos kommunikáció létszükséglet, így olyan partnerhálózatban kell gondolkodni, mely megfelel a fenti két szempontnak: összegyûjti az adott szakterület kimagasló szakembereit, és egyben lehetõvé teszi a közös munkát. Tehát a partnerek számát folyamatosan érdemes bõvíteni: kezdetben elegendõ 3-5, majd 6-10 intézmény részvétele lehet ideális. 20 A projekt sikerességének feltételei közé tartozik a projekt egész ideje alatti megfelelõ koordináció és kommunikáció. A sikeres hálózatban a partnerek is aktívan részt vesznek, tájékozódnak a CEEPUS mûködési elvérõl. Az intézmények szándéka és érdeke azonos: a fogadások és kiutazások megvalósítása. Cél a lehetõ legteljesebb hónapfelhasználás. Elengedhetetlen a folyamatos munkakapcsolat az intézményi és hálózati koordinátorok között a pályázatok benyújtásától, az oktatói és hallgatói mobilitással összefüggõ feladatok végrehajtásán keresztül, a hálózatokon belül rendelkezésre álló hónapok felhasználásának ellenõrzéséig. Fontos a megfelelõ ösztöndíjasok kiválasztása, és az oktatói, valamint hallgatói mobilitás gördülékeny lebonyolítása. A koordinátor és a partnerintézmények kapcsolattartója között legyen folyamatos, zökkenõmentes, gyors és eredményes, nem (csak) formális párbeszéd. Évente egyszer minden magyar koordinációjú hálózat élhet a hálózat mûködési és szakmai kérdéseinek egyeztetésére összehívott koordinációs találkozó szervezésének lehetõségével, melyrõl bõvebben a 37. oldalon a Koordinációs találkozó szervezése címû fejezetben olvashatnak. Fontos a pályázati tervben szereplõ határidõk betartása, szükség esetén módosítások végrehajtása. A partnerek a program végrehajtása során kurzusok, tanfolyamok, nyári egyetemek, intenzív programok és hallgatói szakmai kirándulások

Ke ziko nyv az EGT Alap O szto ndı j program inte zme nyi megvalo sı ta sa hoz

Ke ziko nyv az EGT Alap O szto ndı j program inte zme nyi megvalo sı ta sa hoz Ke ziko nyv az EGT Alap O szto ndı j program inte zme nyi megvalo sı ta sa hoz Szeme lyzeti/oktato i mobilita s egye b, nem felso oktata si, oktata si/ke pze si inte zme nyek sza ma ra (M3) Tempus Közalapítvány

Részletesebben

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Stratégiai partnerségek /Köznevelési projektek 2015 Tartalomjegyzék I. Általános tudnivalók...

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV ERASMUS+ PROGRAM 2014-2020 SZAKKÉPZÉSI MOBILITÁSI PROJEKTEK 2014. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓ TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1 Fogalommagyarázat... 5 1.2 Kiegészítő

Részletesebben

PA LYA ZATI FELHI VA S a 2009-2014 EGT Finanszı roza si Mechanizmus Ösztöndíj program (HU08) kerete ben Felso oktata si mobilita si pa lya zatok cı

PA LYA ZATI FELHI VA S a 2009-2014 EGT Finanszı roza si Mechanizmus Ösztöndíj program (HU08) kerete ben Felso oktata si mobilita si pa lya zatok cı PA LYA ZATI FELHI VA S a 2009-2014 EGT Finanszı roza si Mechanizmus Ösztöndíj program (HU08) kerete ben Felso oktata si mobilita si pa lya zatok cı mu akcio ra TARTALOM Tartalom... 2 1. Az Ösztöndíjprogram

Részletesebben

Erasmus+ Mobilitási Projektek Szabályzata

Erasmus+ Mobilitási Projektek Szabályzata TESTNEVELÉSI EGYETEM Erasmus+ Mobilitási Projektek Szabályzata Budapest 2015.04.23. TARTALOM I. fejezet Általános rendelkezések... 2 1. Általános rendelkezések... 2 2.... 3 II. fejezet A programra vonatkozó

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2 PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 201 5. január 27. 59. s zám Köszöntő PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL A hírlevél célja, hogy szakmai információkat biztosítson a pályázni kívánó kollégáink számára, tájékoztasson az aktuális pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 2 PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 201 4. március 1 0. 56. s zám Köszöntő A hírlevél célja, hogy szakmai információkat biztosítson a pályázni kívánó kollégáink számára, tájékoztasson az aktuális pályázati lehetőségekről

Részletesebben

Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4)

Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4) Ké zikö nyv az EGT Alap Ö sztö ndí j prögram inté zmé nyi mégvalö sí ta sa höz Félsö öktata si inté zmé nykö zi égyü ttmü kö dé si pröjékték (M4) Tempus Közalapítvány 2015. 1. kiadás Tartalom 1. Bevezető...

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV ERASMUS+ PROGRAM 2014-2020 STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK A KÖZNEVELÉS TERÜLETÉN 2014. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓ TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Oldal 1 / 61 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 6

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV ERASMUS+ PROGRAM 2014-2020 KÖZOKTATÁSI MOBILITÁSI PROJEKTEK 2014. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓ TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Tartalom 1. Bevezető... 4 1.1 Fogalommagyarázat... 4 1.2 Kiegészítő

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

TOPIK. OTKA pályázatok. Pályázati alapismeretek. Az Európai Unió Lifelong learning programja. Fiatal kutatók pályázati lehetőségei.

TOPIK. OTKA pályázatok. Pályázati alapismeretek. Az Európai Unió Lifelong learning programja. Fiatal kutatók pályázati lehetőségei. 2012 / 1. szám TOPIK A Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ kiadványa OTKA pályázatok Pályázati alapismeretek Az Európai Unió Lifelong learning programja Fiatal kutatók pályázati lehetőségei A titokzatos

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 Pályázati útmutató A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 HU08 Ösztöndíj program Tempus Közalapítvány Tartalom 1. Bevezető...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY FIATALOKAT ÉRINTŐ, OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉST SZOLGÁLÓ PROGRAMOK ÉS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) keretében Előkészítő látogatások pályázati akcióra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) keretében Előkészítő látogatások pályázati akcióra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) keretében Előkészítő látogatások pályázati akcióra TARTALOM Tartalom... 2 1. Az Ösztöndíj program célja... 3 2. Támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 3

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 AKTUÁLIS INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK... 3 PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 201 4. április 16. 56. s zám Köszöntő A hírlevél célja, hogy szakmai információkat biztosítson a pályázni kívánó kollégáink számára, tájékoztasson az aktuális pályázati lehetőségekről

Részletesebben

Phare Program 2000 HU0008-02. ESZA-típusú kísérleti projekt a képzésből a munka világába történő átmenet támogatására. Pályázati Útmutató 2001

Phare Program 2000 HU0008-02. ESZA-típusú kísérleti projekt a képzésből a munka világába történő átmenet támogatására. Pályázati Útmutató 2001 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság Phare Program 2000 HU0008-02 ESZA-típusú kísérleti projekt a képzésből a munka világába történő átmenet támogatására

Részletesebben

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló (1) Az Európai Bizottság Egész életen át tartó programja Magyarországon 2009. Éves beszámoló Impresszum:

Részletesebben

PÁ LYÁ ZÁTI FELHI VÁ S az EGT Finanszí roza si Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) kerete ben

PÁ LYÁ ZÁTI FELHI VÁ S az EGT Finanszí roza si Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) kerete ben PÁ LYÁ ZÁTI FELHI VÁ S az EGT Finanszí roza si Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) kerete ben Felso oktata si inte zme nyko zi egyu ttmu ko de si projektek TARTALOM Tartalom... 2 1. Az Ösztöndíj

Részletesebben

kézikönyv Tartalomjegyzék 2 Előszó 3 1 Bevezetés

kézikönyv Tartalomjegyzék 2 Előszó 3 1 Bevezetés p a r t n e r s é g e k kézikönyv 2 012 Tartalomjegyzék 2 Előszó 3 1 Bevezetés 3 3 1.1 Az Egész életen át tartó tanulás program 1.2 Az együttműködések keretei: résztvevő országok, időtartam, szerepek,

Részletesebben

Útmutató a Kutatási (K, NN, ANN, SNN) és a Fiatal kutatói (PD) alapkutatási pályázatokhoz 2015

Útmutató a Kutatási (K, NN, ANN, SNN) és a Fiatal kutatói (PD) alapkutatási pályázatokhoz 2015 ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI ALAPPROGRAMOK Útmutató a Kutatási (K, NN, ANN, SNN) és a Fiatal kutatói (PD) alapkutatási pályázatokhoz 2015 2014. december 16. A Pályázati felhívás és jelen Pályázati útmutató

Részletesebben

ORDO ACADEMICUS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- és TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR. Budapest

ORDO ACADEMICUS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- és TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR. Budapest ORDO ACADEMICUS TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- és TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Budapest Alapképzési szakok Mesterképzési szakok NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZAT 2012/2013. tanév

Részletesebben

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA FULBRIGHT ÖSZTÖNDÍJAK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA 2014-2015 A program a néhai J. William Fulbright amerikai szenátorról kapta nevét, aki 1946-ban terjesztette a Kongresszus elé az Amerikai Egyesült Államok és

Részletesebben

Pályázati útmutató. a 2015. Dr. Szász Pál ösztöndíj programhoz. Budapest, 2015. március 31.

Pályázati útmutató. a 2015. Dr. Szász Pál ösztöndíj programhoz. Budapest, 2015. március 31. Pályázati útmutató a 2015. Dr. Szász Pál ösztöndíj programhoz Budapest, 2015. március 31. 1 Tartalomjegyzék 1 A pályázat célja... 4 1.1 Alapvető cél és háttér-információ... 4 1.2 Pályázati felhívás tárgya...

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS Működési szabályzat DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA vonatkozik az orvostudományi területen működő valamennyi doktori iskolára (legutóbb módosítva: 2015. január 23.)

Részletesebben

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉS. 2007. év. 2008. május

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉS. 2007. év. 2008. május TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉS 2007. év 2008. május Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 I. A TKA feladatainak rövid áttekintése... 5 I.1. Rövid történet... 5 I.2. 2007-ben kezelt programok

Részletesebben

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási mobilitási pályázatok című pályázati akciókra vonatkozóan. (2014. október 30-i pályázati határidő)

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási mobilitási pályázatok című pályázati akciókra vonatkozóan. (2014. október 30-i pályázati határidő) Pályázati útmutató A Felsőoktatási mobilitási pályázatok című pályázati akciókra vonatkozóan (2014. október 30-i pályázati határidő) EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 HU08 Ösztöndíj program Tempus

Részletesebben

2011. december 19 2012. január 2.

2011. december 19 2012. január 2. 2011. december 19 2012. január 2. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások! I.1. Ingyenes számítógépek, multifunkciós eszközök, és Tablet PC-k pályázat....3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

EU 7. Keretprogram szerzõdéskötési útmutató

EU 7. Keretprogram szerzõdéskötési útmutató BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TUDOMÁNYOS IGAZGATÓSÁG EU 7. Keretprogram szerzõdéskötési útmutató Együttmûködési projektek, Kiválósági hálózatok, Koordinációs és támogatási akciók, valamint

Részletesebben