CEEPUS KÉZIKÖNYV 2006/2007

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CEEPUS KÉZIKÖNYV 2006/2007"

Átírás

1 CEEPUS KÉZIKÖNYV 2006/2007

2

3 Tempus Közalapítvány CEEPUS Magyarországi Iroda Közép-Európai Felsõoktatási Csereprogram Central European Exchange Program for University Studies Kézikönyv 2006/ javított kiadás 1093 Budapest, Lónyay u. 31. Tel.: Fax: Infóvonal:

4 T ARTALOM ELÕSZÓ 5 I. fejezet: Általános információ a CEEPUS-ról 6 A CEEPUS célja 6 A program rövid története 6 A csereprogram szervezeti felépítése 7 Finanszírozás 9 II. fejezet: A CEEPUS mûködése 10 A CEEPUS hálózat 10 Tematikus Hálózatok 12 Hogyan készítsünk hálózati pályázatot? 13 A hálózati pályázatok értékelési folyamata, 17 szempontok, útmutatás III. fejezet: A hálózat mûködése 20 A sikeres mûködés feltételei 20 A CEEPUS koordinátorok szerepe 21 Az intézményi CEEPUS koordinátor feladatai 21 A hálózati koordinátor feladatai 22 A hálózati partner/koordinátor feladatai 23 Hallgatói és oktatói mobilitás a CEEPUS programban 24 A hallgatói/oktatói mobilitási ösztöndíj elnyerésének feltételei 26 Az ösztöndíjasok kiválasztása 28 A pályázatokkal kapcsolatos technikai tudnivalók 29 Az egyéni mobilitási jelentkezési lap kitöltése 29 Beérkezõ ösztöndíjasok jelentkezéseivel kapcsolatos koordinátori teendõk 32 2

5 T ARTALOM A CEEPUS támogatás felhasználási és elszámolási szabályai 33 Ösztöndíjak 33 Útiköltség-hozzájárulás 34 Speciális kurzusok (Nyári egyetemek, intenzív szakmai kurzusok) 35 Koordinációs találkozó 37 Beszámolók 38 A szállástervezés fortélyai 40 Egészségbiztosítás és vízum 40 A külföldi hallgatók magyarországi szociális programjainak segítése 42 Mellékletek 1. A CEEPUS program magyarországi finanszírozása Nemzeti CEEPUS Irodák listája A CEEPUS-tagországok magyarországi külképviseletei Magyar külképviseletek a CEEPUS-tagországokban ALUMNI for Europe További információk 49 3

6

7 E LÕSZÓ K e d v e s O l v a s ó! A Tempus Közalapítvány/CEEPUS Magyarországi Iroda által készített CEEPUS Kézikönyv legújabb, internetes kiadása az elõzõ kiadványhoz képest kibõvített formában tartalmaz információkat többek között az alábbi témákban: Hálózati pályázat beadása új pályázati szoftver Hálózati pályázat bírálata Hallgatói/oktatói pályázatok feltöltése Intézményi/hálózati koordinátorok kibõvült lehetõségei Az intézménnyel kötött támogatási szerzõdésbõl fakadó kötelezettségek a támogatás felhasználásának szabályai beszámolási kötelezettség Speciális kurzusok szervezésének változásai Koordinációs találkozó szervezésének változásai A Kézikönyv aktualizálásakor továbbra is fontos célunk volt, hogy az egyes témakörökrõl a lehetõ legbõvebb tájékoztatást adjuk, összefoglalva és rendszerezve azt az ismeretanyagot, amely Irodánkban és a CEEPUS koordinátoroknál összegyûlt. Kiadványunkkal segíteni szeretnénk mindazok munkáját, akik kapcsolatban állnak a felsõoktatási intézményekben a CEEPUS programmal, beleértve az intézményi felelõsöket, a hálózati koordinátorokat és partnereket, gazdasági hivatalokat, pályázókat és pályázni szándékozókat egyaránt. Természetesen továbbra is várjuk a programmal kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, javaslatait. Sikeres munkát kívánnak a Tempus Közalapítvány/CEEPUS Magyarországi Iroda munkatársai: KURUCZ KATALIN programvezetõ TÓTH KRISZTINA programkoordinátor Budapest, augusztus 5

8 I. Á LTALÁNOS I NFORMÁCIÓ A CEEPUS-RÓL A CEEPUS CÉLJA A csereprogram célja, hogy lehetõvé tegye a részt vevõ országok felsõoktatási intézményei (egyetemek, fõiskolák) számára vendégtanárok fogadását, diákcseréket, nyelvi és szakmai kurzusokon, nyári egyetemeken, valamint hallgatói szakmai kirándulásokon való közös részvételt, ezzel is elõsegítve a közép-európai értelmiség szakmai kapcsolatainak erõsítését és bõvítését. A program a CEEPUS tagországok felsõoktatási intézményeinek hálózati együttmûködésére épül. A program hivatalos munkanyelve az angol. A PROGRAM RÖVID TÖRTÉNETE Közép-Európában a kilencvenes évek elején csak kétoldalú együttmûködések jöttek létre az akadémiai mobilitásban a régió országait nem kötötték össze többoldalú kapcsolatok. Ezért merült fel egy közös program létrehozásának a gondolata. A közép-európai országok részt vettek ugyan európai oktatási (mobilitási) programokban, mint pl. a Tempus, mégis egyre nagyobb igény mutatkozott egy a regionális jellegzetességeket hangsúlyozó, nem az Európai Unió forrásaiból finanszírozott multilaterális alapú regionális program létrehozására. A CEEPUS-egyezményt december 8-án, Budapesten írták alá Ausztria, Bulgária, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia akkori kultuszminiszterei ben, Bécsben jött létre a Központi CEEPUS Iroda, majd megalapították a Nemzeti CEEPUS Irodákat január 1-én kezdetét vette a programon belüli hallgató/oktatócsere. A programhoz azóta Horvátország, Csehország, és Románia is csatlakozott. 6 A tagországok a CEEPUS Miniszteri Bizottság IV. Ülésén, február 7-én, Budapesten döntöttek a program további öt évre 2004-ig történõ meghosszabbításáról. Mivel a CEEPUS országok továbbra is hasznosnak és eredményesnek ítélték a programot, újabb ötéves periódusra, december 31-ig hosszabbították meg. Errõl a CEEPUS országok oktatási

9 Á LTALÁNOS I NFORMÁCIÓ A CEEPUS-RÓL I. minisztériumainak képviselõi március 9-én, Zágrábban írták alá a CEEPUS II. Egyezményt, mely augusztus 1-jén lépett életbe. Az egyezmény szövege, amely 11 általános rendelkezésû cikkelyt tartalmaz, inkább stratégiai jellegû újításokat foglal magában, valamint megerõsíti a korábban már bevált tevékenységek létjogosultságát. A CEEPUS II. Egyezmény elõrelátóan biztosította a lehetõséget újabb országoknak a programba való felvételére, melynek köszönhetõen a 2005/2006-os tanévtõl Montenegró és Szerbia, a 2006/2007-es tanévtõl pedig Albánia és Macedónia is csatlakozott az együttmûködéshez, így a kezdeti hatról tizenháromra bõvült a tagországok száma. Magyarországon a CEEPUS program koordinációjával, adminisztrációjával és a pénzügyi menedzsment bonyolításával az akkori Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium az 1997-es költségvetési év második félévétõl a Tempus Közalapítványt bízta meg. A CSEREPROGRAM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE CEEPUS MINISZTERI BIZOTTSÁG A program legfõbb fóruma a miniszteri értekezlet, amely évente legalább egy alkalommal összeül. A Miniszteri Bizottság hozza a program egészére vonatkozó döntéseket és jóváhagyja az értékelõ jelentéseket. A Miniszteri Bizottság tagjai sorából egy évre elnököt választ. KÖZPONTI CEEPUS IRODA A Központi CEEPUS Iroda kizárólagosan koordinátori és értékelési feladatot ellátó szervként mûködik. Feladatai: a Nemzeti CEEPUS Irodák tájékoztatása, információterjesztés, a döntéshozatali folyamatok koordinálása, az éves beszámoló elõkészítése és a program általános értékelése, a program továbbfejlesztése érdekében javaslatok elkészítése, 7

10 I. Á LTALÁNOS I NFORMÁCIÓ A CEEPUS-RÓL a Miniszteri Bizottság üléseinek elõkészítése és megszervezése, a nemzetközi ülések jegyzõkönyveinek elkészítése, kérelemre segítségnyújtás a Miniszteri Bizottság által hozott döntések végrehajtásában. A Központi CEEPUS Iroda fõtitkárát kétharmados többséggel, öt évre a Miniszteri Bizottság választja meg, az Osztrák Köztársaság javaslatára. NEMZETKÖZI SZAKÉRTÕI BIZOTTSÁG A hálózati pályázatok szakmai bírálatát végzõ nemzetközi testület. NEMZETI CEEPUS IRODÁK Feladataik: a program országos szintû népszerûsítése, kiadványok készítése, rendezvények szervezése, hálózatépítés, folyamatos kapcsolattartás a pályázókkal, a pályázni szándékozókkal, a Központi CEEPUS Irodával, és a többi Nemzeti CEEPUS Irodával, a pályázatok kezelése, pénzügyi menedzsment, a jelentések összegyûjtése, a program nemzeti értékelése, éves jelentések elkészítése. NEMZETI SZAKÉRTÕI BIZOTTSÁG A magyar hálózati pályázatokkal kapcsolatos stratégiai döntéseket szakértõi testület, a CEEPUS Magyarországi Bizottság hozza meg. Tagjait a magyar felsõoktatatással foglalkozó szakmai szervezetek jelölése alapján a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma kéri fel. NEMZETI BÍRÁLÓI TESTÜLET A hálózati pályázatok tartalmát a Nemzeti Szakértõi Bizottságok által felkért bírálók értékelik szakmai szempontból. Mivel ez minden országban így történik, az értékelés eredményében minden ország érdekei egyenletesen érvénysülhetnek. 8

11 Á LTALÁNOS I NFORMÁCIÓ A CEEPUS-RÓL I. INTÉZMÉNYI CEEPUS-KOORDINÁTOR Minden részvételre jogosult magyar felsõoktatási intézményben dolgozik egy-egy intézményi CEEPUS koordinátor, aki nyomon követi az intézmény összes CEEPUS pályázatának a sorsát. A CEEPUS koordinátor végzi a programmal kapcsolatos gyakorlati teendõket, továbbítja az információkat az érintetteknek és segít a pályázóknak. A magyarországi intézményi CEEPUSkoordinátorok listája megtalálható a Tempus Közalapítvány honlapján, illetve az intézményeken belül felvilágosítást tud adni a Nemzetközi Iroda, vagy a Rektori/Fõigazgatói Titkárság/Dékáni Hivatal. HÁLÓZATI KOORDINÁTOR/PARTNER Felel a hálózati pályázatban meghatározott célok megvalósulásáért, a hálózat szakmai munkájáért és a hálózaton belül lebonyolított mobilitásokért. HALLGATÓK/OKTATÓK A hallgatók, akárcsak az oktatók, a mobilitási lehetõségek kedvezményezettjeiként vehetnek részt a programban. FINANSZÍROZÁS A program költségeit a CEEPUS-országok kormányai finanszírozzák oly módon, hogy a fogadóország fedezi az országba érkezõ ösztöndíjasok tartózkodási költségeit és ösztöndíját. Az országok évente nyilatkoznak arról, hogy az adott tanévben hány ösztöndíjhónapot finanszíroznak, azaz összesen hány hónapra fogadnak külföldi hallgatókat és oktatókat. Minden ország meghatározza az általa fogadott oktatók és diákok havi illetményét, az ország saját pénznemében. Ebbõl következõen az ösztöndíjak összege országonként változik. A jelenleg aktuális ösztöndíjakat a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) lehet ellenõrizni az egyes országok nemzeti irodáinak linkjeire kattintva. Az alábbi táblázat összefoglalja a részt vevõ országok által, a 2006/2007-es tanévre felajánlott fogadási ösztöndíjhónapokat: Országok AL A BG CG CZ H HR MC PL RO SI SK SR Fogadási hónapok száma A 100 CEEPUS HÁLÓZAT

12 II. A CEEPUS MÛKÖDÉSE A CEEPUS HÁLÓZAT A CEEPUS-ban a pályázatok beadásának elsõ lépése egy hálózat (network) létrehozása, vagy egy már mûködõ hálózathoz való csatlakozás. A csereprogram jó keretet ad közép-európai intézmények már mûködõ hálózatának is. A CEEPUS hálózat az a szervezeti keret, amelyben az oktatók és hallgatók mobilitása megvalósul. Egy CEEPUS hálózatot legalább két különbözõ CEEPUS-ország minimum 3 felsõoktatási intézménye alkot (tehát legalább három partner részvétele szükséges), melynek koordinátora a hálózat egyik intézménye. A többi tag partnerként vesz részt a hálózatban. Kizárólag a közös, kettõs vagy többes diplomához vezetõ szakok (joint degree, double degree, multiple degree) létrehozására alakuló hálózatok esetében lehetõség van arra, hogy két különbözõ CEEPUS ország egy-egy felsõoktatási intézménye alkosson egy hálózatot. Hálózati pályázatot intézményi, kari és tanszéki szinten egyaránt lehet készíteni, de ez utóbbi esetben a kezdeményezésnek bírnia kell az intézmény támogatását. Az elõzõekbõl következõen egy intézmény egyszerre több pályázatot is beadhat. Amikor kialakult a hálózatot létesíteni kívánó intézmények köre, az adminisztratív teendõk elõtt célszerû tisztázni a szervezeti kérdéseket. Az egyik legfontosabb, hogy az egyenrangú partnerek közül mely intézmény képviselje koordinátorként a hálózatot. Ez az elsõ az egyenlõk között státusz a gyakorlatban jó kapcsolattartási lehetõséget és készséget feltételez, amely a legtöbb esetben nagyobb tartalmi részvállalással is jár. A koordinátor intézmény teremti meg a feltételeket a partner intézmények tevékenységeinek közös tervezéséhez és összehangolásához. Erre az intézményre hárul a hálózat egészét érintõ adminisztratív feladatok ellátása. A koordinátor intézmény teendõinek szakmai kivitelezése a hálózati koordinátor feladata. Õ készíti el a hálózati pályázatot, s késõbb a partnerek beszámolói alapján a hálózat tevékenységérõl, eredményeirõl szóló éves jelentést. A CEEPUS-koordinátorok feladatairól szóló részt bõvebben lásd a oldalon. A nyertes hálózatok a pályázat beadását követõ tanévben hallgatói és okta- 10

13 A CEEPUS MÛKÖDÉSE II. tói utazásokat mobilitást bonyolítanak le. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az adott intézmény a hálózat többi intézményébõl fogad, illetve küld hallgatókat és oktatókat. A mobilitásról, a hallgatók és az oktatók jelentkezésérõl bõvebben lásd a III. fejezetet. A CEEPUS elsõsorban az oktatás fejlesztésének elõsegítésére jött létre, ezért kongresszusok, konferenciák szervezése és kizárólag kutatás nem képezhetik a CEEPUS hálózati pályázat tárgyát. A csereprogram a hallgatói/oktatói mobilitáson túl támogatja az egy-egy szakterületen megszervezett intenzív kurzusokat, nyári egyetemeket és hallgatói szakmai kirándulásokat. Ezeknek például a doktori (PhD) képzésben van nagy jelentõségük, mivel ez lehetõséget ad arra, hogy a CEEPUS keretében együttmûködõ közép-európai egyetemek/fõiskolák egy-egy területen kimagasló színvonalú képzést valósítsanak meg. A CEEPUS programban megvalósítható tevékenységek: Klasszikus hálózati tevékenység Klasszikus hálózati tevékenység + közös, kettõs vagy többes diplomához vezetõ szakok kifejlesztése / bevezetése Közös, kettõs vagy többes diplomához vezetõ szakok kifejlesztése / bevezetése Közös diploma programok fejlesztésének terve esetében az együttmûködési megállapodásokat csatolni lehet a pályázathoz. Közös diploma programok A közös program ideális esetben diplomát adó program, melynek tantervét legalább két különbözõ ország egy-egy felsõoktatási intézménye közösen fejleszti ki, illetve alkalmazza. Együttmûködési lehetõségek: 1) thèse en cotutelle (együttes témavezetés) A hallgatót diplomamunkájának elkészítésében ketten, a küldõ és a fogadó intézmény egy-egy oktatója segíti. Az együttes témavezetés további szabályozása a két intézmény közötti megállapodás tárgyát képezi. 2) Kettõs/többes diplomák (double/multiple degree) Közös tanulmányi program alapján kiállított közös diploma, melyet két vagy több, a programban részt vevõ felsõoktatási intézmény bocsát ki. A végzettség igazolására egy vagy több, nemzetileg elismert diplomát állítanak ki. 11

14 II. A CEEPUS MÛKÖDÉSE 3) Közös diplomák (joint degree) Közös tanulmányi program alapján kiállított közös diploma, melyet két vagy több, a programban részt vevõ felsõoktatási intézmény bocsát ki. A végzettség igazolásának módjai: A közös fokozatot egy vagy több, nemzetileg elismert diploma kiegészítéseként állítják ki. Közös diplomát állítanak ki, melyet a programot szolgáltató felsõoktatási intézmények adnak ki, egyéb kiegészítõ nemzeti diploma nélkül. A hálózati pályázatban szereplõ, közös programokkal kapcsolatos kérdéssor: Milyen típusú közös programot terveznek? Új közös program kidolgozását vagy létezõ program bevezetését tervezik? Mely partnerekkel mûködnek együtt? A fokozatok kiadása hogyan, mely partnerek között történik? Léteznek-e együttmûködési megállapodások? Milyen típusú tanulmányokat terveznek? (BA, MA, PhD. DD) A közös program idõtartama, ECTS, oktatás nyelve, jelentkezési feltételei? Minimum követelmények oktatók és hallgatók számára? Tevékenységek végrehajtása? Mérföldkövek? (a megpályázott tanévre kitûzött célok) Folyamatok belsõ értékelése? Várható nehézségek? TEMATIKUS HÁLÓZATOK EGYÜTTMÛKÖDÉSI LEHETÕSÉG BOSZNIA-HERCEGOVINAI FELSÕOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL A CEEPUS program lehetõséget kínál arra, hogy tematikus hálózatok keretében a még nem tagországi státuszban levõ Bosznia-Hercegovina felsõoktatási intézményeivel is létrejöhessenek együttmûködések. Az együttmûködés célja: Bosznia-Hercegovinából hazánkba érkezõ egyéni mobilitás és Magyarországról Bosznia-Hercegovinába irányuló egyéni mobilitás. 12

15 A CEEPUS MÛKÖDÉSE II. Magyarország esetében az együttmûködés kerete a 2006/07-es tanévben 10 ösztöndíjhónap. A mobilitás egészére a bevett mobilitási szabályok vonatkoznak, de ebben az együttmûködési típusban mind a kimenõk, mind a bejövõk ösztöndíját Magyarország finanszírozza. A pályázatok beadásának módjáról bõvebb információ a Hallgatói/oktatói mobilitás a CEEPUS prgramban résznél olvasható (25., oldal). HOGYAN KÉSZÍTSÜNK HÁLÓZATI PÁLYÁZATOT? 1. PROJEKTÖTLET Az ötlet egy felmerülõ igény, probléma, aminek megoldását a projekt hivatott szolgálni, vagy egy lehetõség, aminek kihasználását a projekt létrejötte segíti elõ. 2. PROJEKTTERVEZÉS A tervezés a projekt kulcsfontosságú része. Ebben a szakaszban pontosan meg kell határozni az elérendõ célt és az ennek érdekében végrehajtandó tevékenységeket, sorrendjükkel együtt. El kell osztani a rendelkezésre álló erõforrásokat, meg kell határozni a hatásköröket és a felelõsségeket. Ebben a szakaszban kell megjelölni az ellenõrzési pontokat, illetve a visszacsatolás módját és eszközeit is. 3. PARTNERKERESÉS A hálózat kialakításakor célszerû arra törekedni, hogy a hálózat tagjai a már meglévõ formális vagy informális kapcsolatokból származzanak. Ennek legfõbb elõnyei: hatékonyabb kommunikáció a partnerek között, könnyebben meghatározható szervezési feladatok, hatékonyabb szakmai program. 4. A KOORDINÁTOR INTÉZMÉNY ÉS A HÁLÓZATI KOORDINÁTOR KIVÁLASZTÁSA Ha a partnerkeresés eredményeként a hálózat körvonalazódni látszik, az egyik részt vevõ intézménynek magára kell vállalnia a koordinátor szerepét. A koordinátor intézmény feladatait lásd a oldalon. Egy hálózat sikere azonban elsõsorban nem azon múlik, hogy melyik intézmény koordinálja, sokkal inkább a hálózati koordinátor/partner és az 13

16 II. A CEEPUS MÛKÖDÉSE intézményi CEEPUS-koordinátor személyén. A hálózati koordinátorok és partnerek ideális esetben nemzetközi szakmai kapcsolatrendszerrel, valamint jó szervezõkészséggel rendelkezõ személyek. 5. A HÁLÓZATI PÁLYÁZAT A következõ rövid útmutatóval szeretnénk tanácsot adni a hálózati pályázatok programleírásának elkészítéséhez. Az egyes alpontok néhány olyan fontos, kifejtendõ témát tartalmaznak, amelyek a bírálat során elõtérbe kerülnek. (A hálózati pályázatok bírálatáról bõvebben lásd a oldalt.) Mennyiben járul hozzá a projekt az egyetemek/fõiskolák közti kapcsolatok elmélyítéséhez, egy közép-európai felsõoktatási hálózat kialakulásához? Várható-e a tervezett program alapján olyan eredmény, amely hozzájárul a közép-európai felsõoktatási intézmények közti átjárhatóság biztosításához, az egyes kurzusok kölcsönös elismeréséhez? A projekt során kifejlesztenek-e olyan kurzusokat, amelyek több egyetemen/fõiskolán is elõadhatóak? A projekt eredményeképpen várható-e új, elsõsorban interdiszciplináris kurzusok megjelenése a partnerintézményekben? A pályázat során van-e lehetõség arra, hogy a hallgatók bekapcsolódjanak a tudományos munkába? A résztvevõk rendelkeznek-e nemzetközi és hazai elismertséggel, tudományszervezési készséggel? A pályázatban rögzített cél elérése milyen mértékben járulhat hozzá az érintett és a kapcsolódó tudományágak fejlõdéséhez, eredményezhet-e új megoldásokat vagy felismeréseket? Mekkora az esélye a megvalósíthatóságnak, illetve publikálhatóságnak? A PÁLÁYZATHOZ KÖTELEZÕEN CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK: A pályázat elengedhetetlen részei az alábbi szándéknyilatkozatok: A. LETTER OF ENDORSEMENT az intézmény vezetõjének (rektor/fõigazgató) nyilatkozata az intézmény részvételi szándékáról. Új hálózat esetén minden részt vevõ intézmény részérõl be kell adni, megújított, vagy meghosszabbított hálózat esetén csak az újonnan csatlakozott partnerek részérõl kell beadni! B. LETTER OF INTENT a külföldön folytatott tanulmányok kölcsönös elismerését és tandíjmentességét igazolja. 14

17 A CEEPUS MÛKÖDÉSE II. A külföldön folytatott tanulmányok elfogadásáért felelõs egység tanszék, kar vezetõje tölti ki és írja alá. A pályázáskor minden részt vevõ intézmény részérõl be kell adni! C. A TRAFFIC SHEET a tervezett mobilitások intézményekre lebontott tervét jelenti mely intézménybõl, mely intézménybe hány hallgató és hány oktató utazik. A tervezési és megvalósítási egység az ösztöndíjhónap. A minimális tervezési egység alapképzéses hallgatók esetében 3 hónap, ez alól kivételt képeznek a diplomamunkát író ösztöndíjasok, akik a posztgraduális és PhD képzésben résztvevõkhöz hasonlóan egy hónapra is utazhatnak külföldi részképzésre, míg oktatók esetében a minimális tervezési egység 1 hónap. A tervezési minimumok tovább nem oszthatók! A hónapszámok között jelezni kell a speciális kurzusok (intenzív kurzus, nyári egyetem, hallgatói szakmai kirándulás) szervezésére felhasználni kívánt hónapszámot is. A Traffic sheet adatai között három státusz szerepel: hallgatók oktatók short-term-stays A short-term-stays meghatározás magában foglalja mindazokat, akik hallgatóként 3 hónapnál rövidebb ideig tartózkodnak a fogadó intézményben, vagyis itt kell szerepeltetni a diplomamunkát író alapképzéses hallgatókat, a PhD, és posztgraduális hallgatókat, illetve az intenzív kurzusra, nyári egyetemre, vagy hallgatói kirándulásra elkülönített hónapokat. A Traffic Sheet-eket a hálózati pályázat tartalmi részéhez hasonlóan az Internetre kell feltölteni. A Letter of Endorsement, és a Letter of Intent szövege letölthetõ formában megtalálható a Tempus Közalapítvány honlapján. A szöveget az aktuális intézményi adatokkal kitöltve intézményi fejléces papírra kell kinyomtatni, a fentiekben meghatározott személlyel aláíratni és lepecsételtetni. 6. A HÁLÓZATI PÁLYÁZATOK BEADÁSA A pályázatok beadása on-line rendszerben történik, mely a Központi CEEPUS Iroda honlapján keresztül érhetõ el: 15

18 II. A CEEPUS MÛKÖDÉSE A HIÁNYPÓTLÁSRÓL A Tempus Közalapítvány Kuratóriuma a Közalapítványhoz beadott pályázatok esetében hiánypótlást nem fogad el. Ugyanakkor a január 15-i pályázati határidejû CEEPUS hálózati pályázatok esetében a január 5-ig beérkezõ pályázatokat elõzetes formai bírálatnak veti alá, és kéri az esetleges hiányosságok pótlását. Formai elvárásnak minõsülnek a pályázati ûrlapon, és a pályázati felhívásban ekként felsorolt dokumentumok. A hálózati pályázat beadásának menete a következõ: Minden, a hálózatba bevonni kívánt partnernek kötelezõen regisztrálnia kell magát a Központi CEEPUS Iroda megadott honlapcímén, melyet az intézmény saját nemzeti CEEPUS irodájának jóvá kell hagynia. A bejelentkezõ képernyõ jobb felsõ sarkában a login/register linkre kattintva lehet az információs oldalról átjelentkezni a regisztrációs felületre. A lap alján található Click here to register linken kell bejelentkezniük a partnereknek, és egy kétoldalas adatlapot (személyes és intézményi adatokkal) kitölteniük, ahol meg kell adni a késõbbiekben használni kívánt felhasználónevet és jelszót, majd el kell küldeni a regisztrációt. A regisztráció során megadott címre a rendszer válaszul küld egy linket, amire rákattintva lehet érvényesíteni a regisztrációt. FONTOS: Hálózati pályázat benyújtása esetén a network / mobility / IRO / PPU deputy választási lehetõségek közül kizárólag a network megjelölést szabad kiválasztani, egyéb esetben a regisztrációt a CEEPUS Magyarországi Iroda kénytelen elutasítani! A megfelelõ státusz kiválasztása után a szoftver automatikusan belépteti a partnert a rendszerbe. Legközelebbi alkalommal a regisztráció során megadott felhasználónévvel és jelszóval lehet bejelentkezni a pályázat anyagának szerkesztéséhez. A koordinátor irányításával, a partnerek közremûködésével az Interneten ki kell tölteni a hálózati jelentkezési lapot. A hálózat koordinátora összerendezi a komplett pályázati anyagot: kinyomtatja az Internetre feltöltött pályázatot, mellékeli az 5. pontban felsorolt kötelezõ dokumentumokat, és határidõre elküldi azt a saját nemzeti CEEPUS irodájához. Függetlenül a projekt tervezett idõtartamától, a hálózati pályázatot minden évben újra be kell adni, de egy adott hálózati pályázatot csak egyszer, a koordinátor intézmény országának nemzeti CEEPUS irodájához kell benyújtani. Magyar koordinációjú hálózatok esetén a Tempus Közalapítvány/ CEEPUS Magyarországi Irodához (1438. Budapest 70, Postafiók: 508). A hálózati jelentkezések határideje a 2007/2008-as tanévre: január

19 A CEEPUS MÛKÖDÉSE II. A kötelezõen csatolandó dokumentumok beküldésének speciális szabályai: A Letter of Endorsement és a Letter of Intent elektronikusan feltölthetõ a fentiekben megadott on-line rendszerbe, de a feltöltés nem kötelezõ. Amennyiben az eredeti dokumentumok beszkennelt változata (JPG, GIF, PDF) január 15-ig a pályázat többi részével együtt feltöltésre kerül, abban az esetben az eredeti csatolandó dokumentumok beérkezésének határideje január 31-ig kitolódik. Amennyiben nem kerülnek fel az Internetre a csatolandó dokumentumok, úgy az eredeti dokumentumok beérkezésének határideje január 15. marad. Ezzel a pályázat elsõ szakasza lezárul. A HÁLÓZATI PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSI FOLYAMATA A CEEPUS hálózati pályázatok bírálata három lépésben történik: 1. FORMAI BÍRÁLAT Az alábbi formai hiányosságok esetén a formai hibát vétõ partnert, vagy a teljes pályázatot ki kell zárni a további eljárásból. A formai hibának számítanak a következõk: (1.1) Határidõn túl érkezett a pályázat (a postai bélyegzõn január 15-nél késõbbi dátum van feltüntetve). (1.2) A fogadókészséget igazoló Letter of Endorsement hiányzik, vagy azt nem a rektor/fõigazgató írta alá. (1.3) A tanulmányok elismerését igazoló Letter of Intent hiányzik, vagy azt nem a programgazda (tanszékvezetõ, dékán) írta alá. (1.4) A koordináló intézményen kívül nincs legalább két partnerintézmény a hálózatban. Ez alól kizárólag a CEEPUS II Egyezmény életbelépésével közös diplomák (joint degree) kidolgozására alakuló hálózatok képeznek kivételt, ebben az esetben két partnerintézmény elegendõ az együttmûködéshez. (1.5) A hálózati partnerek valamelyike nem akkreditált felsõoktatási intézmény (ideiglenes akkreditáció sem fogadható el!). 17

20 II. A CEEPUS MÛKÖDÉSE A kizárás módja: Az pontokban felsorolt formai hiányosságok valamelyikében érintett partnerintézmény automatikusan kizárásra kerül. Amennyiben a koordinátor intézménynél fordul elõ formai hiba, vagy egy hálózat partnerintézményének kizárása miatt nem marad meg a hálózat alakításához meghatározott minimális partnerlétszám (legalább 3 partner legalább 2 különbözõ CEEPUS országból), akkor a teljes hálózat kizárásra kerül. A formai hiányosságok miatt további eljárásra nem bocsátott pályázatok listáját, indoklással együtt a Tempus Közalapítvány/CEEPUS Magyarországi Iroda a Nemzeti Szakértõi Bizottsággal (CEEPUS Magyarországi Bizottság) írásban ismerteti. A kizárás tényérõl a Tempus Közalapítvány a pályázót írásban értesíti. 2. NEMZETI BÍRÁLAT Minden pályázatot egy-egy, a Nemzeti Szakértõi Bizottság által felkért bíráló véleményez és pontoz. A Nemzeti Szakértõi Bizottság tagjai nem bírálnak, de a pályázatok referenseiként azok tartalmát ismerni kötelesek. Egy adott hálózati pályázatot nemzeti szinten annyi ország bírál el, ahány országból a hálózatnak partnerintézménye van. A pályázatok tartalmát a felkért szakmai bírálók az alábbi szempontok alapján értékelik: A. Minden, a hálózatban részt vevõ ország a következõ 7+1 szempont szerint értékeli a pályázatokat: 1) Nemzeti szempontok érvényesülése (National value) 2) A menedzsment értékelése (Program management) 3) Szakmai érték (Professional value) 4) Oktatási érték (Educational value) 5) A bevezetés lehetõsége (Chances of implementation) 6) A program általános értékelése (Program value) 7) Nyelvi kompetenciák (Language of instruction) +1) A Nemzeti CEEPUS Iroda értékelése a hálózat elõzõ évi hónapkihasználtsága és a hálózattal való kommunikáció alapján (NCO point) 18

21 A CEEPUS MÛKÖDÉSE II. B. Minden közös diplomát tervezõ hálózatot a bírálók további 2 szempont szerint értékelnek: a) Összbenyomás a tervezett közös diploma programról (Vision) b) A tervezett közös diploma bevezetésének lehetõsége (Implemetation). A pályázatok listáját (az azokban szereplõ diák és tanár mobilitási hónapszámok feltüntetésével) és a bírálatokat a Nemzeti Szakértõi Bizottság az értékelõ ülés elõtt megkapja. A Bizottság feladata, hogy a bírálatok alapján a nemzeti rangsort kialakítsa. A nemzeti rangsor kialakításakor fontos szerepet játszik, hogy az adott hálózat az elõzõ tanévben milyen hatékonysággal mûködött, hogyan használta ki a rendelkezésére álló hónapkeretet. 3. NEMZETKÖZI BÍRÁLAT A nemzeti CEEPUS irodákkal együttmûködve, a nemzeti pontszámokat alapul véve, a Nemzetközi Szakértõi Bizottság állítja fel a végsõ rangsort és hozza meg a döntést a hálózati pályázatok elfogadásáról vagy elutasításáról. A végsõ rangsor kialakításánál a nemzeti pontszámok mellett az úgynevezett nemzetközi pontok is szerepet játszanak. Erre azért van szükség, mert így lehet elérni, hogy egy pályázatban ne csak a koordináló intézmény országának, hanem a partnerországok bizottságainak véleménye is érvényesüljön. A rangsor meghatározása után kerül sor a döntéshozatalra, ahol a rangsoron kívül a Nemzetközi Bizottság még az egyes országok által felajánlott hónapkvótákat is figyelembe veszi. A bírálati eredmények kihirdetési ideje: tárgyév április. 19

22 III. A HÁLÓZAT MÛKÖDÉSE A SIKERES MÛKÖDÉS FELTÉTELEI A hálózatok alapja az együttmûködés. A téma kiválasztása komoly szakmai kihívást jelentõ feladat: egyszerre feleljen meg a hazai és nemzetközi igényeknek, vagyis vegye figyelembe, mire van szükség az adott régióban, és ehhez nyújtson segítséget a partner hasonló igénye, illetve ezirányú tapasztalata. Tehát olyan oktatói gárdát kell megnyerni mind a saját, mind a külföldi intézményekben, akik biztosítják a megfelelõ intellektuális hátteret, megértik és magukénak érzik a program lényegét. Mivel a projekt sikerének szempontjából a folyamatos kommunikáció létszükséglet, így olyan partnerhálózatban kell gondolkodni, mely megfelel a fenti két szempontnak: összegyûjti az adott szakterület kimagasló szakembereit, és egyben lehetõvé teszi a közös munkát. Tehát a partnerek számát folyamatosan érdemes bõvíteni: kezdetben elegendõ 3-5, majd 6-10 intézmény részvétele lehet ideális. 20 A projekt sikerességének feltételei közé tartozik a projekt egész ideje alatti megfelelõ koordináció és kommunikáció. A sikeres hálózatban a partnerek is aktívan részt vesznek, tájékozódnak a CEEPUS mûködési elvérõl. Az intézmények szándéka és érdeke azonos: a fogadások és kiutazások megvalósítása. Cél a lehetõ legteljesebb hónapfelhasználás. Elengedhetetlen a folyamatos munkakapcsolat az intézményi és hálózati koordinátorok között a pályázatok benyújtásától, az oktatói és hallgatói mobilitással összefüggõ feladatok végrehajtásán keresztül, a hálózatokon belül rendelkezésre álló hónapok felhasználásának ellenõrzéséig. Fontos a megfelelõ ösztöndíjasok kiválasztása, és az oktatói, valamint hallgatói mobilitás gördülékeny lebonyolítása. A koordinátor és a partnerintézmények kapcsolattartója között legyen folyamatos, zökkenõmentes, gyors és eredményes, nem (csak) formális párbeszéd. Évente egyszer minden magyar koordinációjú hálózat élhet a hálózat mûködési és szakmai kérdéseinek egyeztetésére összehívott koordinációs találkozó szervezésének lehetõségével, melyrõl bõvebben a 37. oldalon a Koordinációs találkozó szervezése címû fejezetben olvashatnak. Fontos a pályázati tervben szereplõ határidõk betartása, szükség esetén módosítások végrehajtása. A partnerek a program végrehajtása során kurzusok, tanfolyamok, nyári egyetemek, intenzív programok és hallgatói szakmai kirándulások

CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies

CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Kilin Emőke 16 CEEPUS tagország

Részletesebben

CEEPUS kézikönyv. 2011/2012 2 Előszó. Tartalomjegyzék. 14., javított kiadás TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI FELSŐOKTATÁSI CSEREPROGRAM

CEEPUS kézikönyv. 2011/2012 2 Előszó. Tartalomjegyzék. 14., javított kiadás TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI FELSŐOKTATÁSI CSEREPROGRAM CEEPUS kézikönyv TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI FELSŐOKTATÁSI CSEREPROGRAM Tartalomjegyzék CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE PROGRAMME FOR UNIVERSITY STUDIES 14., javított kiadás 2011/2012 2 Előszó 3 I. Általános

Részletesebben

CEEPUS Kézikönyv 2009/20010 KÖZÉP-EURÓPAI FELSŐOKTATÁSI CSEREPROGRAM CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE PROGRAMME FOR UNIVERSITY STUDIES. 12.

CEEPUS Kézikönyv 2009/20010 KÖZÉP-EURÓPAI FELSŐOKTATÁSI CSEREPROGRAM CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE PROGRAMME FOR UNIVERSITY STUDIES. 12. CEEPUS Kézikönyv KÖZÉP-EURÓPAI FELSŐOKTATÁSI CSEREPROGRAM CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE PROGRAMME FOR UNIVERSITY STUDIES 12. javított kiadás 2009/20010 Tempus Közalapítvány CEEPUS Magyarországi Iroda Tartalomjegyzék

Részletesebben

C E E P U S. kézikönyvk. é z i k ö n y v

C E E P U S. kézikönyvk. é z i k ö n y v C E E P U S kézikönyvk é z i k ö n y v 2003/2004 Tempus Közalapítvány CEEPUS Magyarországi Iroda Közép-Európai Felsõoktatási Csereprogram Central European Exchange Program for University Studies Kézikönyv

Részletesebben

CEEPUS egyéni hallgatói és oktatási mobilitási pályázatok Általános pályázati feltételek, formai és tartalmi követelmények

CEEPUS egyéni hallgatói és oktatási mobilitási pályázatok Általános pályázati feltételek, formai és tartalmi követelmények Student (S) féléváthallgatás célú mobilitás 35 hónap minimum tartózkodási idő: egész hónapok, az utolsó hónap min. 16 nap aktív hallgatói státusz alap, mester vagy doktori képzésben 2 lezárt félév a kiutazáskor

Részletesebben

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A csoportos tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Csoportos

Részletesebben

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2015/2016-os tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Csoportos tanulmányutak esetén szükséges egy csoportvezető kijelölése. Az ő feladata lesz a regisztráció és a teljes pályázati anyag feltöltése.,

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázat jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván

Részletesebben

RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat típusa:

Részletesebben

ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Csoportos tanulmányutak esetén szükséges egy csoportvezető kijelölése. Az ő feladata lesz a regisztráció és a teljes pályázati

Részletesebben

ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Figyelem! Jelen pótpályázati felhívás nem azonos a TÁMOP4.2.4B/2 projekt által, kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeinek hallgatói

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat típusa:

Részletesebben

HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A szakmai gyakorlat kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául

Részletesebben

HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A rövid tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául

Részletesebben

Kivéve a Habsburg hálózatot, ahová MA és PhD hallgatók jelentkezését várják.

Kivéve a Habsburg hálózatot, ahová MA és PhD hallgatók jelentkezését várják. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) program keretében idén öt hálózaton belül hirdetünk meg ösztöndíjas helyeket partneregyetemeinkre, a 2014/2015-ös

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium Ugrósdy-Beregi Bettina Tempus Közalapítvány 2015. február 18. Név, pozíció Intézmény Megkezdődött már a megvalósítás?

Részletesebben

Campus Hungary Pályázati Felhívás. Ki pályázhat? CAMPUS HUNGARY PROGRAMIGAZGATÓSÁG

Campus Hungary Pályázati Felhívás. Ki pályázhat? CAMPUS HUNGARY PROGRAMIGAZGATÓSÁG CAMPUS HUNGARY PROGRAMIGAZGATÓSÁG Projektazonosító: TAMOP4.2.4B/1-11/1, TAMOP4.2.4B/2-11/1 Campus Hungary Pályázati Felhívás hallgatók számára A a Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS 2014 1. Erasmus + Mi az Erasmus +? Az ERASMUS+ egy átfogó programcsomag, amely

Részletesebben

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához A Pályázati útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás, a Pályázati adatlap kitöltése, és a szükséges

Részletesebben

Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

2014/2015-ös tanév 2. félév

2014/2015-ös tanév 2. félév PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve oktatók, nem oktatói személyzet kiegészítő pénzügyi támogatására 2014/2015-ös tanév 2. félév

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Súlyosan, vagy halmozottan fogyatékos és/vagy autista gyermekek és fiatalok fejlesztésének, iskolai tanulmányútjának támogatása Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány

Részletesebben

Stipendium Hungaricum

Stipendium Hungaricum Stipendium Hungaricum Pályázatíró szeminárium 2015. április 13. Dobos Gábor, csoportvezető Témák Jogszabályváltozás A program tervezett menetrendje Pályázati feltételek Pályázati űrlap Bírálati szempontrendszer

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória... NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre Tartalom A pályázat célja... 2 Pályázásra jogosultak... 2 Tudományterület, kategória...

Részletesebben

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre Az ösztöndíj célja és tartalma A 2014-15 évi ösztöndíjhoz hasonlóan a 2015-16 tanévre kiírt

Részletesebben

Erasmus tájékoztató. Ml AZ ERASMUS PROGRAM?

Erasmus tájékoztató. Ml AZ ERASMUS PROGRAM? Erasmus tájékoztató B E N E D E K Ml AZ ERASMUS PROGRAM? Az ERASMUS az EU Lifelong Learning Programme - LLP Egész életen át tartó tanulás program felsőoktatási fejlesztési alprogramja. A program a neves

Részletesebben

CEEPUS III Central European Exchange Program for University Studies Kilin Emőke

CEEPUS III Central European Exchange Program for University Studies Kilin Emőke CEEPUS III Central European Exchange Program for University Studies Kilin Emőke Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban Információs nap 2013. december

Részletesebben

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP 1. Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév)

PÁLYÁZATI ŰRLAP 1. Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév) PÁLYÁZATI ŰRLAP 1 Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév) A pályázó neve (teljes hivatalos név!) Állandó lakcím Postai levelezési cím Telefonszám

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság. 2014.

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság. 2014. Felhívás pályázati együttműködésre a TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001 azonosító számú, Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása című kiemelt projekt Egészségfejlesztő Kórházak alprojektjének megvalósítása

Részletesebben

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program Erasmus Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak Sopron, 2008. május 26. Tempus Közalapítvány Az Erasmus páratlan program 1987 - Erasmus 3244 hallgató 1997 - Magyarország csatlakozik 856

Részletesebben

Regisztráció... 2. Önéletrajzi adatok... 2. Továbblépés új és régi felhasználók esetében egyaránt... 3. Pályázat elkészítése... 4. A részképzés...

Regisztráció... 2. Önéletrajzi adatok... 2. Továbblépés új és régi felhasználók esetében egyaránt... 3. Pályázat elkészítése... 4. A részképzés... Online pályázás lépésről lépésre Tartalom Regisztráció... 2 Önéletrajzi adatok... 2 Továbblépés új és régi felhasználók esetében egyaránt... 3 Pályázat elkészítése... 4 A részképzés... 4 B posztgraduális

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT REKTORI KULTURÁLIS TÁMOGATÁS. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Rektori Kulturális Támogatásra

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT REKTORI KULTURÁLIS TÁMOGATÁS. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Rektori Kulturális Támogatásra PÁLYÁZATI KIÍRÁS Rektori Kulturális Támogatásra Az ELTE rektora és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke pályázatot ír ki a hallgatók kulturális tevékenységének támogatására. Kulturális támogatásra

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszámai: T5410-K-4-500/2013 T5410-K-4-400/2013

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszámai: T5410-K-4-500/2013 T5410-K-4-400/2013 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nevelőszülő OKJ-s képzésen való részvételre Kódszámai: T5410-K-4-500/2013 T5410-K-4-400/2013 I. A pályázat tárgya A (továbbiakban: NCSSZI) és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola együttműködésében

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium. Mike-Nagy Edit Tempus Közalapítvány 2015. február 18.

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium. Mike-Nagy Edit Tempus Közalapítvány 2015. február 18. EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium Mike-Nagy Edit Tempus Közalapítvány 2015. február 18. A támogatás kifizetése Előleg: 80% Időközi beszámoló: legkésőbb

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 OKTATÓK, KUTATÓK EGYÉNI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI... 2. Rövid tanulmányút felsőoktatási munkatársaknak... 2

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL... 1 OKTATÓK, KUTATÓK EGYÉNI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI... 2. Rövid tanulmányút felsőoktatási munkatársaknak... 2 PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 201 4. május 8. 58. s zám Köszöntő A hírlevél célja, hogy szakmai információkat biztosítson a pályázni kívánó kollégáink számára, tájékoztasson az aktuális pályázati lehetőségekről és

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

Űrlap kitöltés a MODULO-ban

Űrlap kitöltés a MODULO-ban 1. Kérelmek benyújtása A hallgató tanulmányaival kapcsolatosan számos témában nyújthat be kérelmet. A kérelmeket az adott ügyben illetékes és jogszabályban (TVSZ, HTJSZ, stb..) meghatározott hatáskörrel

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. 1. Célja

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. 1. Célja BALATONVILÁGOS JÖVŐJÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ 1. Célja A Balatonvilágos Jövőjéért Közalapítvány (későbbiekben Alapítvány) abból az okból állította össze jelen Pályázati dokumentációt, hogy

Részletesebben

Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése. felhasználói leírás

Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése. felhasználói leírás Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése felhasználói leírás Tartalom 1. Belépés a felületre... 2 2. Adatok módosítása... 2 2.1. Helyes személyi adatok, végzettség és elvégzett

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Rektori Kulturális Támogatásra

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Rektori Kulturális Támogatásra PÁLYÁZATI KIÍRÁS Rektori Kulturális Támogatásra Az ELTE rektora és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke pályázatot ír ki a hallgatók kulturális tevékenységének támogatására. Kulturális támogatásra

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati határidő: folyamatos az egész tanév során

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati határidő: folyamatos az egész tanév során PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara pályázatot ír ki a 2014/2015-ös tanévben Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre Pályázati határidő:

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja:

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja: KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy: EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntesek nem-formális tanulási folyamatát támogató képzések, találkozók: - Megérkezés utáni képzés (2 alkalom) - Félidős értékelő találkozó (2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

MOL Gyermekgyógyító Program 2014 Tájékoztató az ONLINE pályázatkezelő adatbázis (OPA) használatához

MOL Gyermekgyógyító Program 2014 Tájékoztató az ONLINE pályázatkezelő adatbázis (OPA) használatához MOL Gyermekgyógyító Program 2014 Tájékoztató az ONLINE pályázatkezelő adatbázis (OPA) használatához A MOL Gyermekgyógyító Program 2014-ben is online módon lehet a pályázatokat benyújtani. Kérjük, olvassák

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

Projekt Koordinációs Értekezlet

Projekt Koordinációs Értekezlet Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0017 Projekt Koordinációs

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Új Jelentkezés 2009-2010-es tanév

JELENTKEZÉSI LAP Új Jelentkezés 2009-2010-es tanév Ösztöndíj Megújítása, 2009-2010-es tanév Roma Memorial - Felsőoktatási Ösztöndíj Program JELENTKEZÉSI LAP Új Jelentkezés 2009-2010-es tanév Ország kódja Ne töltse ki! Ezt a részt az iroda tölti ki!! Korábbi

Részletesebben

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla Transznacionális Együttműködés 2014-2020 Közép-Európa 2020 és Duna Hegyesi Béla Tartalom Az Európai Területi Együttműködés A Közép Európa program bemutatása A Közép Európa program prioritásterületei A

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Országos Egészségfejlesztési Intézet

Országos Egészségfejlesztési Intézet Országos Egészségfejlesztési Intézet (Budapest, Nagyvárad tér 2.) pályázatot hirdet egészségfejlesztő konzulens munkakör betöltésére Munkakör pontos megnevezése: egészségfejlesztő konzulens Főbb feladatai:

Részletesebben

Kérelmek benyújtása. Űrlap kitöltés a MODULO-ban

Kérelmek benyújtása. Űrlap kitöltés a MODULO-ban Kérelmek benyújtása A hallgató tanulmányaival kapcsolatosan számos témában nyújthat be kérelmet. A kérelmeket az adott ügyben illetékes és jogszabályban (TVSZ, HTJSZ, stb..) meghatározott hatáskörrel rendelkező

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt,

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt, Pályázati feltételek a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az által kiírt, az ENSZ Gyermek- és Ifjúsági Delegáltak Magyarországi Programjára Kritériumok való jelentkezéshez Mindkét korcsoport esetén: magyar

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 122/2011. (XI. 24.) határozata. a Semmelweis Egyetem ERASMUS Szabályzatáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 122/2011. (XI. 24.) határozata. a Semmelweis Egyetem ERASMUS Szabályzatáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 122/2011. (XI. 24.) határozata a Semmelweis Egyetem ERASMUS Szabályzatáról Az Egész életen át tartó tanulás program részét képező ERASMUS program (a továbbiakban: Program)

Részletesebben

HASZNOS TANÁCSOK ÉS GYAKORI KÉRDÉSEK EURÓPA A POLGÁROKÉRT PROGRAM, 2015

HASZNOS TANÁCSOK ÉS GYAKORI KÉRDÉSEK EURÓPA A POLGÁROKÉRT PROGRAM, 2015 HASZNOS TANÁCSOK ÉS GYAKORI KÉRDÉSEK EURÓPA A POLGÁROKÉRT PROGRAM, 2015 ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK Magánszemélyek illetve for-profit szervezetek részt vehetnek az Európa a polgárokért programban? Magánszemélyek

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Erasmus tájékoztató. Közgazdaságtudományi Kar. Pécs 2013. május 7.

Erasmus tájékoztató. Közgazdaságtudományi Kar. Pécs 2013. május 7. Erasmus tájékoztató Közgazdaságtudományi Kar Pécs 2013. május 7. Erasmus szabályzat Erasmus szabályzat www.ktk.pte.hu/hallgatók/szabályzatok, Tájékoztatók Információ tanulmányi kötelezettség, tárgybefogadás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú Szociális képzések rendszerének modernizációja című kiemelt projekt OKTATÓI LISTÁRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

Részletesebben

Technikai segédlet az MTA-SYLFF elektronikus pályázati rendszer felhasználói részére

Technikai segédlet az MTA-SYLFF elektronikus pályázati rendszer felhasználói részére Technikai segédlet az MTA-SYLFF elektronikus pályázati rendszer felhasználói részére Az MTA-SYLFF ösztöndíj pályázat benyújtása a https://palyazat.mta.hu/sasakawa_2015/ weboldalon mezők kitöltésével, illetve

Részletesebben

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008 A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008 A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, a Finn Köztársaság Oktatási Minisztériuma,

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

Tudományszervezési és kutatási pályázat

Tudományszervezési és kutatási pályázat Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Students' Union Tudományos Bizottság Academic Committee 1088 Budapest, Múzeum

Részletesebben

A Sapientia EMTE oktatói és adminisztratív személyzetének Erasmus mobilitási szabályzata. I. Erasmus oktatói mobilitás

A Sapientia EMTE oktatói és adminisztratív személyzetének Erasmus mobilitási szabályzata. I. Erasmus oktatói mobilitás 1403/2013.07.19. szenátusi határozat 5. melléklet A Sapientia EMTE oktatói és adminisztratív személyzetének Erasmus mobilitási szabályzata I. Erasmus oktatói mobilitás 1. Általános rendelkezések Jelen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2016-os évre Tartalom A PÁLYÁZAT CÉLJA... 2 PÁLYÁZATI FELTÉTELEK... 2 IDŐPONT, IDŐTARTAM... 2 A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS... 2 AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE... 4 PÁLYÁZAT

Részletesebben

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése.

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése. ALUTA NÍVÓDÍJ 2010 A pályázat kiírója Az ALUTA (Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület) hagyományainak megfelelően nyilvános pályázatot hirdet a tevékenységének célkitűzéseiben megfogalmazott szakmai elvárásoknak

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA K U TATÓ I NTÉ Z E TI F Ő O SZ T ÁL Y ÚTMUTATÓ az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat (INKP) beadásához Az INKP pályázat weboldalára az Akadémiai Adattárban (AAT)

Részletesebben

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5.

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. GYAKORLATI TANÁCSOK A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatásával a Magyar Köztársaság Kormányának 100 lépés Programja keretében ÖNÁLLÓ

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

Gyakorlati tapasztalatok:

Gyakorlati tapasztalatok: Tisztelt Kedvezményezett! A Pályázati e-ügyintézés felületén található új funkciók segítségével internetes úton, on-line kitöltő program alkalmazásával teljesíthetők 2014. június 07-től a jelentéstételi,

Részletesebben

SZABÁLYZAT. ösztöndíj odaítélésének és folyósításának rendjéről

SZABÁLYZAT. ösztöndíj odaítélésének és folyósításának rendjéről SZABÁLYZAT Épületgépészet a Környezetért Alapítvány ösztöndíj programja a hátrányos helyzetű, kiemelkedő szakmai munkát végző, jó tanulmányi eredményű épületgépészeti szakmákat tanuló diákok számára ösztöndíj

Részletesebben

A B.Sc. képzés harmadik félévének a végén 2008. januárban lehetősége van a további tanulás számára szakirány megjelölésére.

A B.Sc. képzés harmadik félévének a végén 2008. januárban lehetősége van a további tanulás számára szakirány megjelölésére. ikt. szám.: ügyintéző: Kovácsné Orosz Enikő Tisztelt Hallgatónk! A B.Sc. képzés harmadik félévének a végén 2008. januárban lehetősége van a további tanulás számára szakirány megjelölésére. Az Önre érvényes

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Tájékoztató az EPER pályázati folyamatáról

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Tájékoztató az EPER pályázati folyamatáról Tájékoztató az EPER pályázati folyamatáról Belépő felület https://www.eper.hu/webeper/paly/palybelep.aspx Egyszerűsített regisztráció Célja, hogy a már korábban a rendszerbe bekerült szervezetek regisztrációját

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

KÖSZ! Program 2014 Tájékoztató az ONLINE pályázatkezelő adatbázis (OPA) használatához

KÖSZ! Program 2014 Tájékoztató az ONLINE pályázatkezelő adatbázis (OPA) használatához KÖSZ! Program 2014 Tájékoztató az ONLINE pályázatkezelő adatbázis (OPA) használatához A KÖSZ! Program 2014-ben online módon lehet a pályázatokat benyújtani. Kérjük, olvassák el az alábbi tájékoztatót,

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai. Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja

Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai. Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja NEA szabályozása A NEA működését a 5/ 2012 (II.16) KIM rendelet

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Példa az E-felvételi használatára. A következőkben bemutatjuk az E-felvételin keresztül történő jelentkezés lépéseit.

Példa az E-felvételi használatára. A következőkben bemutatjuk az E-felvételin keresztül történő jelentkezés lépéseit. Példa az E-felvételi használatára A következőkben bemutatjuk az E-felvételin keresztül történő jelentkezés lépéseit. Indítás: http://www.felvi.hu/online/e-felveteli.ofi?mfa_id=1 Bejelentkező oldal: E-FELVÉTELI

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben