A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai TÖRTÉNELEMBŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai TÖRTÉNELEMBŐL"

Átírás

1 A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai Munkaidő: 180 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ TÖRTÉNELEMBŐL A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatlapot és minden különálló lapon a versenyző nevét, osztályát! A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Javítás csak a hibásnak vélt szöveg áthúzásával és a jónak vélt megoldás mellé írásával történhet, kifestőt tilos alkalmazni! A feladatlapnak a középiskolai tananyagra vonatkozó részét a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli központi javítási útmutató alapján. Továbbküldhetők az adott részben legalább 75 %-ra (52,5 pontra) értékelt dolgozatok. A szakirodalomra vonatkozó feladatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján. ADATLAP A versenyző neve:... oszt.:... Az iskola neve:..... Az iskola címe:... irsz.... város...utca...hsz. Megye:... A felkészítő tanár(ok) neve: Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be: igen nem* Összes pontszám: *A megfelelő szó aláhúzandó

2 I. KÉPFELISMERÉS Határozza meg, melyik korszakhoz/kultúrához (pl. görög) tartoznak az alábbi ókori építészeti alkotások! Írja a képek után található táblázatba az épület funkcióját, tehát azt, hogy milyen célra szolgált (pl. színház)! (Soronként 1-1 pont, fél pont nem adható!) a) b) c) d) e) f) 2006/2007 2/33 OKTV 1. forduló

3 Kép sorszáma a) b) c) d) e) f) Kultúra/korszak Funkció 6 pont II. FORRÁSKIEGÉSZÍTÉS Egészítse ki a honfoglalás kori forrásrészleteket a betűvel jelölt helyeken a megfelelő nevekkel, fogalmakkal! (Elemenként 0,5 pont) A magyar pedig a türkök egyik fajtája. Főnökük lovassal vonul (lovagol) ki. Főnökük neve... (a) Ez azonban csak névleges címe királyuknak, minthogy [...] minden magyar a.....(b) nevű főnökük parancsait követi a háború dolgában, a védelemben és más ügyekben. (Ibn Ruszta és Gardízi: A magyarok) [...] sem idegen fejedelem felettük soha nem volt, hanem valamiféle vajdák voltak közöttük, akik közül az első vajda volt az előbb említett Levedi. Együtt laktak (ebben az időben) a.....(c)-kal három esztendeig, s minden háborújukban együtt harcoltak (azoknak az oldalán). (Bíborbanszületett Konsztantinosz: A birodalom kormányzásáról) A (d) vezér között Álmos fia..... (e) volt a leggazdagabb és leghatalmasabb, aki Ügek fia Előd unokája volt. Az ő atyját, Álmost,..... (f)-ben feláldozták, nem mehetett ugyanis be Pannóniába. (Anonymus: Gesta Hungarorum) 3 pont 2006/2007 3/33 OKTV 1. forduló

4 III. SZEMÉLYAZONOSÍTÁS Határozza meg, melyik híres vetélytársakról szólnak a leírások! Állítsa időrendbe a párokat a személyazonosítás után! (A két személy együtt ér 1 pontot, helyes időrend 1 pont, fél pont nem adható!) a) Az actiumi csata szembenálló felei. A vesztes menekülés közben öngyilkos lett.. b) Az angol abszolutizmus uralkodónője, valamint az általa kivégeztetett unokatestvére, a skót királynő..... c) A lovagkor utolsó csatájának is nevezett, páviai csatában szembenálló országok uralkodói. A vesztes a következő évben ligát szervezett a győztes ellen..... d) Az invesztitúra háborúk kitörésekor egymással szembekerülő felek. Az egyik fél a római Egyházat ki akarta szabadítani a német-római császár hatalma alól..... e) A szenátori párt és a néppárt vezetői Rómában, az egyik Jugurthát, a másik VI. Mithridatészt győzte le..... Időrend Betűjelek 6 pont 2006/2007 4/33 OKTV 1. forduló

5 IV. TÉRKÉPELEMZÉS Válaszoljon a térkép segítségével, a keresztes hadjáratokkal kapcsolatos kérdésekre! (Elemenként 0,5 pont) a) Határozza meg, hányadik keresztes hadjáratokat jelölik a nyilak! a b c b) Nevezze meg a számmal jelölt városokat! ben itt hirdették meg a hadjáratokat: ben esett el erődje: /2007 5/33 OKTV 1. forduló

6 c) Nevezze meg, mely állam jött létre a c) jelű hadjárat eredményeként?. d) Nevezze meg, ki volt a magyar király a b) jelű hadjárat idején?. 5 pont V. FOGALOMAZONOSÍTÁS Párosítsa a felsorolt gazdaságtörténeti fogalmakat a hozzájuk tartozó szövegekkel! Egy forráshoz csak egy fogalom kerülhet. Írja a válaszát (a megfelelő fogalmat) a kipontozott helyre! (Elemenként 0,5 pont) háztartási gazdálkodás; levantei kereskedelem; adósrabszolgaság; céh; klasszikus rabszolgaság; manufaktúra; monopólium; nomád életmód; kétnyomásos gazdálkodás; Hanza kereskedelem; vadtalajváltó gazdákodás a) Párizsban senki nem lehet takács, csak ha ipart vásárol a királytól. (XIII. századi szabályzat). b) Ez a hír Velence városában nagy elkedvetlenedést okozott, mert a hajózást nagy romlás fenyegeti. Most már kétségkívül világos lett az is, hogy ez az utazás Portugáliából Indiába rendszeressé válik [ ] (Girolamo Priuli naplójából). c) E háznak van egy tágas terme, Kétszáz szövőszék áll benne. Kétszáz férfi, nem kevesebb, Dolgozik benne eleget. Mindegyiknél egy szép gyermek Vidáman orsót tekerget. Egy másik helységben pedig Százan a gyapjút fésülik. (Angol balladarészlet). d) [ ] feleségét, fiát vagy lányát kénytelen pénzért eladni vagy szolgálónak küldeni [ ] (Hammurapi törvényeiből). 2006/2007 6/33 OKTV 1. forduló

7 e) Sátraik (boltos jurtáik) vannak, és együtt vonulnak a sarjadó fűvel és a zöld vegetációval. Bárhová is mennek, együtt utaznak egész rakományukkal és raktárukkal [ ] (Ibn Ruszta és Gardízi). f) Úgyszintén akarjuk és megengedjük, hogy az egyházak szabadon szállíthassák sójukat a maguk egyházához [ ] (A beregi egyezményből) 3 pont VI. FORRÁSFELISMERÉS Nevezze meg, hogy mely uralkodók nevéhez köthetőek az alábbi középkori magyar törvényszövegek! (Elemenként 1 pont) a) Ezenkívül bármely néven nevezett minden szabad faluban, sőt még az udvarnoki és királyi falvakban élő valamennyi szántóvető és szőlőbirtokos jobbágyunktól is kivéve a fallal övezett városokat ezek minden terményének és borának kilenced részét fogjuk beszedni [ ] b) [ ] és hogy minden ember megtudja, hogy mekkora bűntény az urak ellen feltámadni: ennekutána az ebben az országban bárhol lakó összes parasztok [ ] elveszítvén e hűtlenségi vétkük miatt szabadságukat, amely szerint egyik helyről a másikra költözhettek, az ő földesuraiknak föltétlen és örökös szolgaság alá legyenek vetve. c) Királyi hatalmunknál fogva elhatároztuk, hogy mindenkinek álljon szabadságában vagyonát felosztani, feleségének, fiainak és leányainak és rokonainak vagy az egyháznak adományozni, és ezt halála után senki se merje érvénytelenné tenni [ ] d) Ha pedig a király az országon kívül akar hadat vezetni, a serviensek ne tartozzanak vele menni, csak az ő pénzén, és visszatérése után rajtuk hadbírságot ne szedjen. e) A lázadás miatt elpusztult vagy felégetett templomokat, a király parancsára, az illető egyház papjai állítsák vissza. Kelyheket és ruhákat a király költségén adjanak, könyvekről a püspök gondoskodjék. 2006/2007 7/33 OKTV 1. forduló

8 f) [ ] az adókivetést az egész országban oly képpen hajtsák végre, hogy minden kapu után, ahol emberek laknak, amelyen egy szénával vagy gabonával megrakott szekér képes befordulni, [ ] az adókirovás napjától számított tizenötödik napon, 3-3 garast tartoznak fizetni [ ] 6 pont VII. TÉRKÉPHASZNÁLAT Válaszoljon a térkép segítségével az Oszmán Birodalomhoz kapcsolódó kérdésekre! a) Nevezze meg a Török Birodalom 1453 előtti fővárosát! (1 pont).. b) Hogy nevezték a Török Birodalom európai és ázsiai részét? (elemenként 0,5, összesen 1 pont) 1) európai:. 2) ázsiai:. 2006/2007 8/33 OKTV 1. forduló

9 c) Nevezzen meg két balkáni államot, melyeknek fejedelmei Hunyadi János (átmeneti vagy tartós) szövetségesei voltak török elleni harcaiban! (elemenként 0,5, összesen 1 pont) 1). 2). d) Határozza meg, melyik a térképen is szereplő, mongolokkal vívott ütközet vetette vissza átmenetileg a török terjeszkedést? (1 pont). e) Fogalmazza meg röviden a török XVI. század eleji terjeszkedésének világkereskedelmi következményeit! (1 pont) 5 pont VIII. IGAZ-HAMIS Döntse el, hogy a forrásokhoz kapcsolódó megállapítások igazak-e vagy hamisak! Bekarikázással jelölje választását! Írja oda indoklásként a vonatkozó forrás számát! (A helyes választás 0,5 pont, a forrás betűjelének feltüntetése 0,5 pont) 1. Ne félj, hogy segétse senki magyarokat, Mert jól esmerem én bolond gyaurokat (hitetleneket), Míg nem látják égni magok házokat, Nem segíti senki meg szomszéd házokat. Az magyarok pedig leghenyélőbb népek, Egyik az másikat gyülöli, mint ebek: Nincs köztök hadtudó, ha volna is, ezek Az tisztviselőnek soha nem engednek. (Zrínyi a Szigeti veszedelem című eposzából 1648) 2. Ez az armádia, szükséges, hogy elegendő fizetéssel és minden provisióval administráltassék (szükségessel ellátassék); oly fizetése legyen penig a vitézeknek, hogy azzal becsületesen hóról hóra beérje, magát ruházhassa, fegyverezhesse, és eledelére elég legyen neki. Mert én azt az ármádát örökösnek (állandónak) akarom lenni. Tehát arrul kell tennünk, a vitézlő nép fogyatkozása miatt ne kényszeríttessék kóborlani, lopni, s kijárni, ne szökni kéntelenségbül; azért abban ily limitatiót kellene observálni (következőképpen kellene meghatározni). Először: minden embernek fegyvert, jót s hivataljához valót adni neki, minden készületeivel, szerszámával: ehhez jó erős posztót, ha lehetne gyalogságnak kéket, lovasnak verest ruházatjára, dolmányra, nadrágra s mentére, süvegére elegendőt. Ehhez is még hétről hétre vagy lisztet vagy kenyeret és sót, minden hónapra a lovasnak abrakot, szénát [ ] (Zrínyi Miklós Az török áfium ellen való orvosság című röpiratából, 1663) 3. Ihon, magyar katona, ihon hajdú, a te fogyatkozásod. Ha én a katonának azt mondanám: viselj fegyverderekat, karabínt, tartsd meg a rendet, ha a hajdúnak: viselj muskétát és pikát, ne 2006/2007 9/33 OKTV 1. forduló

10 hágj ki a te rendedből, mit mondana nekem? Legelőször megnevetne, azután meggyűlölne. Hej, hun van a magyarnak régi jó híre. [ ] Mely nagy vétek penig az, hogy a magyarnak nincs gyalogsága, és nem gyönyörködik benne, meg nem mondhatom. Légyen őneki számos lovasa: nem elég az. [ ] S mivel vészesz várat, mivel őrzöd meg aztat, mivel vered ki sáncával az ellenséget? (Zrínyi Miklós a Vitéz hadnagy című művéből) 4. Én más vallású vagyok, de a kegyelmetek szabadsága az én szabadságom, a kegyelmeteken ejtett sérelem az én sérelmem. Volna bár százezer pápista mellett százezer lutheránus és százezer kálvinista vitéze a fejedelemnek: ők együtt megmentenék a hazát. (Zrínyi Miklós, 1662) 5. Mi lenne, ha mindnyájan egybefognánk? Ha a lengyel egyfelől, olasz másfelől, mi innen. A perzsák túlsó részről rázni kezdenék az otthoman fajnak fundamentumait, és az mind egy volna, mert mindenik kénszeríttetik a török kárára. Velencések saját céljaikért pápa hitük terjesztéséért, német azért hogy idő és alkalmatosság vagyon rá, és ha ezt elmulatja elrepül az a jó óra. (Zrínyi Miklós a Vitéz hadnagy című művéből) a) A magyar hadsereg fegyvernemeinek aránya átalakításra szorul. I H forrás száma:... b) A török kiűzéséhez nem szükséges a nemzetközi összefogás. I H forrás száma:... c) Mivel a képzett tisztek rendelkezésre állnak, a magyar hadsereg létrehozásához csak a külföld anyagi segítségére van szükség. I H forrás száma:... d) Az új hadsereg magvát Zrínyi szerint a református köznemesség adná. I H forrás száma:... e) A szerző elítélően nyilatkozik a magyar katonák fegyelméről. I H forrás száma:... f) A magyar hadsereg sokszor zsákmányolással, fosztogatással pótolta ellátmánya hiányait. I H forrás száma:... 6 pont 2006/ /33 OKTV 1. forduló

11 Feladatok a rendes érettségi vizsga évét közvetlenül megelőző évfolyam tanulói részére IX. SZEMÉLYAZONOSÍTÁS Állapítsa meg, mely történelmi személyekre vonatkoznak az alábbi megállapítások! (Elemenként 1 pont) a) Az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat megfogalmazója.... b) Oroszország uralkodója Lengyelország első felosztásakor.... c) A függetlenségi háborúban az amerikai hadsereg főparancsnoka.... d) Svéd uralkodó, a harmincéves háborúban életét veszti.... e) Felvilágosult francia gondolkodó, deista filozófus, jellemző stíluseszköze a gúny pont X. FORRÁSELEMZÉS Válaszoljon a forrás alapján a kérdésekre! A magas Udvari Haditanács kétségtelenül eléggé ismeri, hogy Magyarország felső részeit Isten ostorai, a belső zavargások, a vészthozó járvány [ ] látogatták meg és sújtották annyira, hogy lakosokban és mindenfajta barmokban hihetetlen mértékben súlyos veszteségeket szenvedtek, és ezzel a közterhek és kötelezettségek vállalására elégtelenek lettek. A kedvező alkalom kínálkozásával nemcsak a magam java, hanem a közjó érdekében is szorgalmasan és minden erővel azon fáradozom, hogy a svábokkal [ ] az üres helységeket népessé tegyem, és így az említett lakossághiányt legalább részben kiegyenlítsem, egyúttal pedig a közterhek és kötelezettségek ellátásáról gondoskodjam, és ami a legfőbb dolog, a katolikus vallás is inkább gyarapodhassék. [ ] ezért a magam és a többiek nevében alázatosan kérem, hogy [ ] Magyarországon és más örökös tartományokban kinevezett helyi parancsnokok támogatásával minden további fizetségtől, a harmincadosok és vámszedők részéről jövő zaklatástól mentesen, szabadon és késleltetés nélkül utazzanak, továbbá letelepedési helyükön néhány évig a közterhek alól mentesüljenek, és az összeírás vagy az ezredek tisztjei által gyakorolt újoncozás alól békében maradjanak. (Károlyi Sándor folyamodványa, 1712) 2006/ /33 OKTV 1. forduló

12 a) Nevezze meg, mely eseményre utal a belső zavargások kifejezés! (1 pont)... b) Mire utal a vészthozó járvány kifejezés? (1 pont)... c) Mely szándékok vezették a bécsi kormányzatot a betelepítések során? Írjon kettőt! (2 pont) d) Határozza meg, miért volt érdeke a betelepítés a magyar nemességnek! (1 pont)... e) Sorolja fel a betelepülőknek adott kedvezményeket! Említsen négyet! (4 pont) f) Mi volt a betelepülő németek összefoglaló neve? (1 pont) 10 pont XI. FORRÁSÉRTELMEZÉS Oldja meg a feladatokat a forrásszövegek alapján! a) Bekarikázással jelölje annak a négy idézetnek a számát, amelyek II. József türelmi rendeletéből valók! (Elemenként 0,5 pont, összesen 6 pont) 1) Ágostai és helvét hitvallásúak esküt ne legyenek kötelesek másként tenni, csak a szerint az esküforma szerint, amely vallásuk hitelveinek megfelel. 2) Minden Parasztokat, akármely nevezet és vallásbeliek légyenek, jövendőre maguk személlyekre nézve lakásokat szabadosan változtatható emberekké tesszük. 3) Senkit sem szabad meggyőződése miatt zaklatni, legyenek ezek akár vallásiak, feltéve, hogy ezek megnyilvánulása nem zavarja a törvényes rendet. 4) [ ] ő legszentebb fensége meg van győződve arról, hogy minden kényszer, amely az emberek lelkiismeretére erőszakkal hat, mindennél ártalmasabb. 2006/ /33 OKTV 1. forduló

13 5) Legyen szabad az ágostai és helvét hitvallásúaknak, avagy a görög szertartású nem egyesülteknek magánimaházakat olyan módon felépíteni, hogy ezeknek se tornyuk, se harangjuk, se közútról nyíló bejáratuk [ ] ne legyen. 6) A katolikusok saját költségükön, tehát a többi vallás legcsekélyebb terhelése nélkül, templomot építhetnek. 7) [ ] az oly helyes türelem, amilyen a keresztényi szeretet javall, mint a vallásra, mint az államra igen nagyon haszon forrása, [ezért] elhatározta, hogy e türelmet valamennyi császári és királyi tartományában bizonyos törvényekkel erősíti meg. b) Nevezze meg, mely eszmerendszer hatott II. József rendelkezéseire! (0,5 pont)... c) Határozza meg, mely felekezeteket jelentik az alábbi kifejezések! (Elemenként 0,5 pont) 1) ágostai hitvallásúak:.. 2) helvét hitvallásúak: 3) görög szertartású nem egyesültek:..... d) Egyenrangúvá tették-e a rendelkezések a szövegben szereplő felekezeteket a katolikusokkal? Válaszát a szövegből vett idézettel indokolja! (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont) e) Nevezze meg II. Józsefnek olyan egyéb intézkedését, amellyel a katolikus egyház befolyását kívánta visszaszorítani! (1 pont) pont XII. HELYSZÍNAZONOSÍTÁS Határozza meg az alábbi leírások alapján az egyetemes történelmi események helyszínét! (Elemenként 1 pont.) a) 1781-ben az amerikaiak döntő győzelmet arattak az angolok ellen. Az esemény helyszíne: 2006/ /33 OKTV 1. forduló

14 b) XII. Károly serege Ukrajnában vereséget szenvedett 1709-ben. Az esemény helyszíne: c) A velencei, pápai és spanyol hajóhad 1571-ben legyőzte a török tengeri haderőt. Az esemény helyszíne: d) Nagy-Britannia és az Egyesült Államok aláírták a függetlenségi háborút lezáró békét. Az esemény helyszíne: 4 pont XIII. ÁBRAÉRTELMEZÉS Oldja meg a feladatokat az ábra felhasználásával! (Elemenként 0,5 pont) a) Egészítse ki a hiányzó fogalmakkal az alábbi XVII. századi gazdasági rendszert bemutató ábrát! KÜLFÖLD ORSZÁGHATÁR Belföld BELFÖLD 1.). 4.). 3.).. b.).. 2.). 2006/ /33 OKTV 1. forduló

15 b) Nevezze meg, mely gazdasági rendszerhez kötődik az ábra! c) Határozza meg, mely országban alkalmazták először ezt a gazdasági rendszert, illetve kinek a nevéhez fűződik a bevezetése! Ország:... Név:... d) Fogalmazza meg, mely gazdaságpolitikai célokat akart a rendszer megvalósítani! Említsen kettőt! e) Nevezze meg, mely uralmi rendszerhez kapcsolódik e gazdaságpolitika! 5 pont 2006/ /33 OKTV 1. forduló

16 Feladatok a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyam tanulói részére IX. SZEMÉLYAZONOSÍTÁS Állapítsa meg, mely történelmi személyekre vonatkoznak az alábbi megállapítások! (Elemenként 1 pont) a) Francia republikánus politikus, miniszterelnök, akit a Tigrisnek neveztek.... b) Német császár a marokkói incidensek és az első világháború idején.... c) Francia vegyész, bakteriológus, aki kidolgozta a lépfene és a veszettség elleni védőoltást.... d) Bolsevik politikus, külügyi majd hadügyi népbiztos, a Vörös Hadsereg megszervezője.... e) között német vezérkari főnök, akinek villámháborús tervét alkalmazták az első világháborúban pont X. TÁBLÁZATKITÖLTÉS Töltse ki a táblázatot a források alapján! (Elemenként 0,5 pont) a) Én, uraim! Ezennel egy nagyszerű határozatra hívom fel önöket (általános feszültség, harsány halljuk felkiáltással), felhívom önöket ezen határozatra: mondják ki önök azt, hogy azon rendkívüli körülmények között, melyeknél fogva e hongyűlés rendkívülileg is összehívatott, méltó tekintetbe vévén, a nemzet el van határozva koronájának, szabadságának, önállóságának védelmére a legnagyobb áldozatokat is meghozni [ ] Felhatalmazza a kormányt arra, hogy a szükséghez képest fegyverest állítson [ ] b) Az Isten szerelméért! Önnek kezében van az ország sorsa. Fontolja meg jól, s írja meg, mit akar. Perczellel mi történik? ha ön [kitér] a vele való egyesüléstől, őt kiteszi az ellenség egész erejének! Hiszen így a főváros fel lesz adva! c) A Feldunai hadtest hű marad esküjéhez, miszerint Magyarországnak V. Ferdinánd király által szentesített alkotmánya fönntartásáért minden külső ellenséggel határozottan szembe száll. 2006/ /33 OKTV 1. forduló

17 Az alkotmányos monarchia fogalmából, melyért a Feldunai hadtest utolsó emberig harcolni el van szánva, önként folyik, hogy neki egyedül azon parancsokat szabad és szándéka követni, melyek a felelős királyi hadügyminisztertől, vagy ennek maga által kinevezett helyettesétől törvényes formában érkezendnek hozzá. d) A lázadó csordákat, melyeket Kápolnánál iszonyú mennyiségben találtam fel, szétvertem, és nagyrészt megsemmisítettem [ ] Remélem, néhány nap alatt hatalmamba kerítem Debrecent, a pártütés fészkét [ ] e) Magyarországnak kettő között van választása; vagy a corpus iurisra állva, határait úgy, a mint volt, megtartani igyekezni, nem gondolva a fajok féltékenységével, s úton borostyán lehet, de csak hadi [ ] A másik, mit választhatunk, a corpus iurisból valamit áldozni, s nem csak Horvátországra nézve, de a szerbek és oláhokra nézve is, kibékülni a vajdasággal, annak összes közgyűlést engedni, valamint az oláh fajnak is belső administrációt [ ] Betűjel A forrás szerzője A forrás keletkezési ideje (év, hó) a) Kossuth Lajos A forrás megnevezése (címe/műfaja) b) levél (Görgeynek) c) január d) győzelmi jelentés e) május 5 pont XI. FORRÁSELEMZÉS Válaszoljon a forrás alapján az alábbi kérdésekre! (Elemenként 1 pont) 1. Egy felelős vezért kell kinevezni tíz év időtartamra. 2. A miniszterek csak a végrehajtó hatalomtól függenek. 3. Az államtanács a legválogatottabb emberekből áll. Az államtanács készítené elő a törvényeket, s ez vezetné le a vitát a törvényhozó testület előtt. [...] 5. Egy második nemzetgyűlés az ország minden illusztris személyiségéből egyensúlyozó hatalomként működik majd, az alapegyezmény és a közszabadságok védelmezőjeként. (III. Napóleon felhívása, december 2.) a) Nevezze meg, milyen szerkezetű parlamentet részesít előnyben a dokumentum!... b) Határozza meg, miben tér el a dokumentum a montesquieu-i alapelvektől! / /33 OKTV 1. forduló

18 c) Nevezze meg III. Napóleon politikai életben viselt közjogi méltóságát a dokumentum kiadása előtt!... d) Határozza meg, milyen módon nyilváníthatta ki akaratát a francia társadalom III. Napóleon politikai funkciójáról 1852-ben (a dokumentum kiadása után)!... e) Nevezze meg III. Napóleon politikai funkcióját az osztrák-magyar kiegyezés idején!... f) Nevezze meg, mely esemény vetett véget III. Napóleon uralkodásának!... 6 pont XII. HELYSZÍNAZONOSÍTÁS Határozza meg az alábbi forrás alapján az egyetemes történelmi események helyszínét! (Elemenként 0,5 pont) 4. Őfelsége az ausztriai Császár Maga s minden utódai és örökösei nevében őfelségének a franciák Császárának javára lemond Lombardiához való jogairól és igényeiről [ ] 5. Őfelsége a franciák Császára kinyilatkoztatja abbeli szándékát, miszerint a föntebbi cikk szerint neki átengedett birtokrészeket Őfelségének a szardíniai királynak adja át [ ] 18. Őfelsége az ausztriai Császár és Őfelsége a franciák Császára kötelezik Magukat, miszerint az olasz államok közötti szövetség alakulását minden törekvéseikkel elősegítik, mely szövetség a Szent Atya tiszteletbeli elnöksége alá lenne helyezendő [ ] Velence, mely Ő cs. és k. apostoli Felségének koronája alatt marad, ezen szövetségbeli államok egyikét képezi [ ] 19. [ ].A toscanai nagyherceg, a modenai herceg és a pármai herceg jogai [ ] fenntartatnak. (A zürichi osztrák-francia békéből, 1859) a) Nevezze meg a helyszínét a franciák és itáliai szövetségeseik, valamint az osztrákok közötti döntő ütközetnek! (1 pont)... b.) Nevezze meg a forrás alapján, hogy a békekötés után melyik országhoz tartozott Lombardia illetve Velence! (Elemenként 0,5 pont) 1) Lombardia:. 2) Velence:. c) Nevezze meg, hol szállt partra Garibaldi Szíciliában! (1 pont) / /33 OKTV 1. forduló

19 d) Határozza meg, mely állam csatlakozását segítette elő Garibaldi sikeres dél-itáliai hadjárata (az olasz egységhez)! (1 pont)... 4 pont XIII. PÁRTVISZONYOK a) FORRÁSELEMZÉS Válaszoljon a szöveg alapján az alábbi kérdésekre! (Elemenként 1 pont) A balközép körnek tagjai mindannyian azon nézetből indulnak ki, hogy Magyarország semmi más nemzetnek vagy országnak alá nem vetett, szabad és független ország, azt tekintették [...] közjogi szempontból a párt mindenekelőtti feladatának, hogy az minden alkotmányos eszközzel odahasson, hogy mindazon törvények, melyek hazánk említett függetlenségével ellentétben állnak, megszüntessenek; megszüntessék ennek folytán a delegáció intézménye és a közös minisztérium; azon törvényes intézkedések pedig, melyek biztosításukra szükségesek, létesítessenek; a magyar hadsereg, pénz- és kereskedelemi ügyeink függetlensége, hazánk törvényes függetlenségének diplomáciai elismerése. ( Bihari pontok) 1.) Magyarázza meg, mit jelent a delegáció intézménye kifejezés! ) Nevezze meg a pontokat megfogalmazó párt vezetőjét!... 3.) Magyarázza meg, miért változtatott a párt a későbbiekben programján! ( Akasztotta szegre a bihari pontokat. )... 4.) Hogyan alakult a Balközép párt sorsa az 1870-es évek közepén?... 5.) Nevezze meg, ki volt a program közlése idején a magyar miniszterelnök! / /33 OKTV 1. forduló

20 b) Oldja meg a feladatot a forrás felhasználásával! (Elemenként 1 pont) Egészítse ki a századforduló magyarországi pártviszonyait bemutató ábrát a hiányzó pártok nevével, illetve évszámmal! (Írja a pártneveket és az évszámot az ábra alatti kipontozott helyre!) 1.)... 1.) ). Katolikus Néppárt Függetlenségi Párt Nemzeti Párt Szabadelvű Párt Koalíció 3.)... 2.) ).. 1.)... 2.)... 3.)... c) Párosítsa össze az alábbi pártprogramokat a megadott pártnevekkel, irányzatokkal! Írja a megfelelő meghatározást a kipontozott helyre! Egy forráshoz csak egy megnevezés kerülhet. (Elemenként 1 pont) Katolikus Néppárt; Szociáldemokraták; Agrárszocialisták; Virilisták; Nemzeti Párt. 10. Pártunk a kisiparost és a munkást a nagyiparossal és a tőkével való versenyben az állam által kívánja az őt megillető védelmében részesíteni. 11. Követeljük a munkaadó és a munkás közötti viszonyok szabályozását, és különösen a munkás családi, erkölcsi és egészségügyi érdekeinek megóvását, továbbá a munkásbiztosítások nagyobb mérvű kiterjesztését, a vasárnapi munkaszünetre vonatkozó törvény szigorítását. 1.) / /33 OKTV 1. forduló

21 I. 1. Követeljük az általános, egyenlő, titkos választójogot mind az állami, mind az önkormányzati életben, minden 21. életévet betöltött férfi és nő számára. 2. Követeljük a főrendiház megszüntetését, népszavazást az államélet alapvető kérdéseiben [ ] II. 2. Ezért követeljük a hitbizományi különjog megszűnését, az egyházi javak szekularizálását, az állam kényszerkisajátítási jogának törvényes leszögezését a nagybirtokokra. III. 1. Követeljük szakértői vezetés alatt az egész oktatásügy államosítását. [ ] A vallásoktatást a család és az egyházi önkormányzat tevékenységi körébe kell utalni. [ ] Követeljük a nők számára minden képzési lehetőség megnyitását. 2.) 10 pont 2006/ /33 OKTV 1. forduló

22 SZAKIRODALMI KÉRDÉSEK I. téma: Háborúk, hadsereg, várak Zsigmond király időszakában ( ) XIV. IGAZ-HAMIS Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! (Elemenként 1 pont) Állítás Igaz Hamis a) Bajazid nem törekedett a meghódított területek bekebelezésére, hanem megelégedett a hűbéri viszony elismerésével. b) A rigómezei csatát a törökök megnyerték, de I. Murád holtan maradt a csatatéren. c) A nikápolyi vereség után nyilvánvalóvá lett, hogy a nemesség hadba szállása felesleges. d) A XV. század elején a könnyűlovas katonák elnevezése huszár a rablóval, zsivánnyal szinonim. e) A rendkívüli hadiadó kivetéséhez szükség volt a köznemesség előzetes hozzájárulására. f) A szpáhik a csatákban a széleken helyezkedtek el, hogy az ellenséges lovasroham felfogása után bekerítő hadmozdulatokat hajthassanak végre. g) Az 1397-es országgyűlésen elrendelt katonaállítási kötelezettség (telekkatonaság) csupán egy alkalomra szólt. h) Zsigmond uralkodása idején a jobbágyokat soha nem szólították hadba. 8 pont XV. FOGALOMMAGYARÁZAT Magyarázza meg röviden az alábbi történelmi kifejezéseket! (Elemenként 2 pont) Kifejezés Magyarázat a) honorrendszer b) dispositio intézménye 4 pont 2006/ /33 OKTV 1. forduló

23 XVI. FELELETVÁLASZTÁS Választását aláhúzással vagy bekeretezéssel jelölje! (Elemenként 1 pont) a) Az 1435-ös országgyűlés szabályozta a telekkatonaság kiállítását. Változtak-e a nemesség terhei az 1397-es rendelkezésekhez viszonyítva? 1) nem változtak 2) csökkentek 3) növekedtek b) István despota állt Szerbia élén a nikápolyi csata idején. Hogyan foglalt állást a hadviselő felekkel szemben? 1) távol tartotta magát a küzdelmektől 2) Zsigmondot támogatta 3) a törökök oldalán harcolt c) Hol található Szentlászlóvára? 1) Nagyvárad mellett 2) Galambóccal szemben 3) a Száva partján d) Mikor került Nándorfehérvár Zsigmond kezére? 1) István despota halálakor 2) a nikápolyi csat évében 3) 1435-ben 4 pont XVII. TARTALOMRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK A szakirodalom alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre! (Elemenként 1 pont) a) Melyik az a város, amelynek lakói a török fenyegetés miatt elhagyták otthonukat, és a Csepel-szigetre költöztek? 2006/ /33 OKTV 1. forduló

24 b) Zsigmond a szörényi bánságot a havasalföldi vajdák helyett egy fegyveres szervezetre bízta. Melyikre? c) Melyik az az adófajta, amelyet Zsigmond tervei szerint rendi különbség nélkül mindenkitől be kellett volna szedni? d) Hogy hívták Zsigmond firenzei származású hadvezérét? XVIII. PÁRKERESÉS Keresse meg a sorszámozott kifejezések megfelelőjét, és írja az alábbi táblázatba az összeillő pár betűjelét! (Elemenként 1 pont) 1. sallárium a) címeres zászló 2. iuvenis b) főpap 3. gubernátor c) a fegyveresek felfogadására szolgáló pénz 4. prelátus d) kormányzó 5. banerium e) apród 4 pont XIX. FORRÁSELEMZÉS 5 pont Az alábbi szövegrészlet és a megadott szakirodalom segítségével válaszoljon a feltett kérdésekre! A magyarok Gögerdsinliket (Galambócot) megtámadták s ágyúkat állítván fel, lőni kezdték. Az uralkodó a rumilii beglerbéget, Szinán béget küldte ellenük. [ ] Viddini Szinán ezzel lovára pattanván így kiáltott. Hej harcosok! Akiben az iszlám szeretete s akinek szívében bátorság van! Asszonyhoz illik veszteg ülni! Ekkor az összes akindzsik, e bátor vitézek, lóra 2006/ /33 OKTV 1. forduló

25 ültek [ ] Így a beglerbég is kénytelen levén, viddini Szinán után ment s reggel a hitetlenek előtt álltak. Azonnal megverték a dobokat, s mihelyt Allah kiáltással egyszerre a gyaurokra rohantak, azok egymást nyomva futni kezdtek. A király is, minden málháját otthagyván, alig tudta megmenteni a fejét. A hitetlenek legnagyobb része a vízbe fúlt. (Nesri, török történetíró) a) Hogyan került Galambóc török kézre? (1 pont). b) Kik a szövegben szereplő akindzsik? (1 pont). c) Kinek köszönhette a király Zsigmond a megmenekülését? (1 pont). d) Határozza meg, hogy a sikertelen ostrom hátterében mely tényezők játszottak szerepet! Említsen kettőt! (2 pont).. 5 pont 2006/ /33 OKTV 1. forduló

26 SZAKIRODALMI KÉRDÉSEK II. téma Határokon átívelő migrációs folyamatok (népmozgások, ki-, és áttelepítések) a Kárpát-medencében az 1930-as, 40-es években. XIV. IGAZ-HAMIS Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! (Elemenként 1 pont) Állítás Igaz Hamis a) Benes első elképzelése szerint a háború után Csehszlovákia lemondott volna a Szudéta-vidék egy részéről. b) A csehországi német szociáldemokraták elfogadták volna a németek Csehországon belüli belső átcsoportosítását. c) Az Atlanti Charta megfogalmazta a csehszlovákiai németek kitelepítésének elképzelését. d) A lidicei vérengzés kiváltó oka az volt, hogy napvilágra került a csehországi németekkel kapcsolatos kitelepítési terv. e) A romániai zsidókat a németek Auschwitzba és más táborokba deportálták. f) A szovjetek fogságba ejtett lengyel tisztet kivégeztek a II. világháború során. g) Jugoszlávia és Magyarország között is létrejött egy lakosságcsere-egyezmény, amit végül nem hajtottak végre. h) Lengyelország felszabadítása után Lengyelországban nem maradt német. 8 pont XV. FOGALOMMAGYARÁZAT Magyarázza meg az alábbi fogalmakat! (Elemenként 1 pont) Kifejezés a) Generalplan Ost Magyarázat b) kollaboráns c) deportálás d) kollektív felelősség 4 pont 2006/ /33 OKTV 1. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TestLine - Pedigped tesztje-06 Minta feladatsor

TestLine - Pedigped tesztje-06 Minta feladatsor Történelem a 10. évfolyam számára IV. témakör: Az újjáépítés kora Magyarországon A magyar országgyűlés. 1. 2:42 Normál Válaszolj a táblázat és saját ismereteid alapján a kérdésekre! A magyar országgyűlés...

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny. első (iskolai) fordulójának. javítási-értékelési útmutatója TÖRTÉNELEMBŐL

A 2006/2007. tanévi. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny. első (iskolai) fordulójának. javítási-értékelési útmutatója TÖRTÉNELEMBŐL M3 A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának javítási-értékelési útmutatója TÖRTÉNELEMBŐL 1 Felhívjuk a javító kollégák figyelmét, hogy a zárójelben szereplő

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Oktatási Hivatal TÖRTÉNELEM. A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló. Javítási-értékelési útmutató

Oktatási Hivatal TÖRTÉNELEM. A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló. Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló TÖRTÉNELEM Javítási-értékelési útmutató OKTV 2013/2014 1. forduló Megoldások A nyílt végű kérdésekre a válaszokat

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2008/2009. T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam A változat

Részletesebben

I. feladat. Melegítsünk be!

I. feladat. Melegítsünk be! I. feladat Melegítsünk be! Pihentek vagytok? Bizonyíthatjátok! Fejtsétek meg a rejtvény! (Megoldásonként 0,5 pont jár.) 9 pont 1. Simára borotvált arccal 1704. április 1-jén állt át a kurucokhoz ez a tábornok.

Részletesebben

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 120 perc Elérhető pontszám: 50 pont ÚTMUTATÓ A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka megkezdése előtt

Részletesebben

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 120 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka megkezdése

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 120 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MŰVÉSZETTÖRTÉNET FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka megkezdése

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

B) Írd a pontozott vonalakra, hogy melyik uralkodók címereit idézik a keresztrejtvény megfejtésének (egyben egy könyv címének) szavai?

B) Írd a pontozott vonalakra, hogy melyik uralkodók címereit idézik a keresztrejtvény megfejtésének (egyben egy könyv címének) szavai? Név: 1.A) Fejtsd me a keresztrejtvényt! (Több szóból álló válasz esetén a szóközt jelöltük.) a) Nándorfehérvár mai neve b) e város pénzének mintájára veretett pénzt Károly Róbert c) az erdélyi három nemzet

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

c) Mit gondol, miért tartotta fontosnak a szerző, hogy a környező és a távolabbi népekről való ismereteit lejegyezze?

c) Mit gondol, miért tartotta fontosnak a szerző, hogy a környező és a távolabbi népekről való ismereteit lejegyezze? PÁZMÁNY TANULMÁNYI VERSENY TÖRTÉNELEM II. forduló írásbeli teszt (munkapéldány) Online kitöltendő: http://u4.hu/x/ptv2 határidő: 2014. december 5. 1. a) Melyik népről szól az alábbi forrás? b) Kinek a

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források elemzése: az egyes szövegek forrásértékének megállapítása

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

1. TOTÓ. 3. Melyik párosítás helyes? 1. Nagy Lajos törvényei MCCCVI 2. Mohácsi csata MDXVI X. Augsburgi csata CMLV

1. TOTÓ. 3. Melyik párosítás helyes? 1. Nagy Lajos törvényei MCCCVI 2. Mohácsi csata MDXVI X. Augsburgi csata CMLV 1. TOTÓ 1. Hol tartották az Árpád-korban a legjelentősebb törvénynapokat? 1. Székesfehérvár 2. Esztergom X. Buda 2. Melyik terület élén állt a vajda? 1. Horvátország 2. Török Birodalom X. Erdély 3. Melyik

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY

ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY ISKOLAI TÖRTÉNELEM VERSENY 2013/2014. TANÉV NÉV:.. OSZTÁLY:. Az idei történelem verseny témája: Szent István és az államalapítás kora. A feladatok közül próbálj mindegyikre válaszolni. Ne csüggedj, ha

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Történelem Tantárgyi Verseny 6. osztályos tanulók számára Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ 2012/2013

Történelem Tantárgyi Verseny 6. osztályos tanulók számára Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ 2012/2013 Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 82 pont 1. Keresd meg és írd ki egymás alá a pontozott vonalakra etőhálóban megtalálható nyolc fogalmat! Magyarázd meg jelentésüket is! (A fogalmak a középkori egyházzal

Részletesebben

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson! A versenyző kódszáma: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja TÖRTÉNELEMBŐL ÚTMUTATÓ

A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja TÖRTÉNELEMBŐL ÚTMUTATÓ Munkaidő: 240 perc Elérhető szám: 60. A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja TÖRTÉNELEMBŐL ÚTMUTATÓ A feladatlap négy-négy kérdést tartalmaz, amelyek

Részletesebben

A feladatokkal kapcsolatos kérdéseket és a megoldott feladatokat az címre küldje!

A feladatokkal kapcsolatos kérdéseket és a megoldott feladatokat az címre küldje! A házi dolgozattal kapcsolatos formai követelmények 1. A dolgozat terjedelme minimum 2-3 oldal, amibe nem értendők bele a szöveg végén mellékletként prezentált táblázatok, képek, ábrák, stb. az áttekinthetőség

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp.

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp. Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk titeket a Hatodik és hetedik osztályos tanulók kulturális vetélkedőjén! Az első forduló sikeres megoldásához segítségül szolgál az általunk megadott szakirodalom.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AA2003/AF/TR/hu 1 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA TÖRTÉNELEM PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. Január 19. EMELT SZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA Név Tanárok neve Pontszám 2013. Január 19. I. Időtartam: 90 perc STUDIUM GENERALE TÖRTÉNELEM SZEKCIÓ - 2-2013.01.19.

Részletesebben

3. A feladat a római köztársaság válságával kapcsolatos. Állapítsa meg, hogy az alábbi források közül melyik utal elsősorban a politika, a gazdaság,

3. A feladat a római köztársaság válságával kapcsolatos. Állapítsa meg, hogy az alábbi források közül melyik utal elsősorban a politika, a gazdaság, 3. A feladat a római köztársaság válságával kapcsolatos. Állapítsa meg, hogy az alábbi források közül melyik utal elsősorban a politika, a gazdaság, illetve a hadsereg válságára! Soronként csak egy elemet

Részletesebben

Batthyány István kormánybiztossága

Batthyány István kormánybiztossága Batthyány István kormánybiztossága 1849. április 25-ei keltezéssel az alábbi bejegyzés olvasható Székesfehérvár tanácsának jegyzőkönyvében: Minden itt volt császári katonaság és katonai hatóság ma reggel

Részletesebben

1. TOTÓ Karikázd be a helyes választ!

1. TOTÓ Karikázd be a helyes választ! 1. TOTÓ Karikázd be a helyes választ! 1. Ki mondhatta magáról: A Nagy Enciklopédia főszerkesztője voltam? 1. Montesquieu 2. Diderot X. John Locke 2. Miről rendelkezett a Ratio Educationis? 1. egészségügy

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny iskolai forduló FELADATLAP 2014. április I. feladat Keresztrejtvény 1 2 3 Á S 4 5 6 7 8 R 9 O 10 A 11 12 13 14 15 A 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Részletesebben

TestLine - annafarkasdy tesztje-01 Minta feladatsor

TestLine - annafarkasdy tesztje-01 Minta feladatsor Test Érettségi felkészítő jellegű kérdéseket tartalmaz Történelem tantárgyból. kérdések Ókor, Középkor Kora Újkor és Újkor témájával foglalkoznak főképpen. Sok sikert, és jó játékot! Szentszövetség megalakulásának

Részletesebben

Feladatsor. 1. Pantheon 2. Forum Romanum 3. Colosseum 4. Circus Maximus

Feladatsor. 1. Pantheon 2. Forum Romanum 3. Colosseum 4. Circus Maximus .. Feladatsor 1. Az ókor kultúrája Párosítsa a képekhez a meghatározásokat és az építmények nevét! Írja a táblázatba a meghatározások betűjelét, illetve az építmények sorszámát! 1. 2... A Római templom,

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Hunyadi Mátyás, a Jagellók kora, mohács

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Hunyadi Mátyás, a Jagellók kora, mohács liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Hunyadi Mátyás, a Jagellók kora, mohács III. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Ha jól forgatod

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

Történelem 6. osztály - 3. forduló -

Történelem 6. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2011/2012 TÖRTÉNELEM

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2011/2012 TÖRTÉNELEM Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2011/2012 TÖRTÉNELEM I. (iskolai) forduló 2012. február 9. Intézmény neve (bélyegző) Versenyző Pontszám Neve Megye Elérhető Elért 60 Felkészítő tanár

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2016/2017 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2016/2017 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2016/2017 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar

Részletesebben

Nevezési lap. Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017. A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő):

Nevezési lap. Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017. A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő): Nevezési lap Katolikus iskolák XIII. országos Takáts Sándor történelemversenye 2016/2017 A csapat neve:... A csapattagok névsora (4 fő):... A felkészítő tanár neve:... A versenyző iskola neve és címe:...

Részletesebben

Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára. A török kiűzése Magyarországról ( )

Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára. A török kiűzése Magyarországról ( ) Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2015 A török kiűzése Magyarországról (1683-1699) FELADATLAP 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Az egész látóhatár elsötétedett.

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

SZKA208_13. A kurdok

SZKA208_13. A kurdok A VILÁG LEG- SZKA208_13 NAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE: A kurdok tanulói A VILÁG LEGNAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE 8. évfolyam 125 13/1 A KURDOK Szemelvények Kurdisztán A huszonkétmillió kurd a világ egyik

Részletesebben

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt 2013-2014. 1. forduló, 1. kategória A versenyző neve:................... Osztálya:........................ Iskolája:.......................... Felkészítő

Részletesebben

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1.

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1. GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY 2013-2014. FELADATLAP 1. 1 Kedves Diákok, kedves Kollégák! A Géfin Gyula emlékverseny három feladatlapja három, némileg eltérő tematika köré fog csoportosulni. A köztük lévő kapcsolatot

Részletesebben

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004 javítási útmutató 1. Jogalkotók Nevezze meg a körülírt jogalkotó történeti személyiségeket! a) A kiváltságos papi osztály helyzetének megerősítését szolgáló

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig SZAMOSI LÓRÁNT Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig A. Az oszmán állam kialakulása, az első hódítások Ha manapság a török szót meghalljuk mindenkinek a mai Török Köztársaság lakossága

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

Kódszámod: Elért pontszámod:.. / 90 pont

Kódszámod: Elért pontszámod:.. / 90 pont / 100 pont Kódszámod: Elért pontszámod:.. / 90 pont 1. A betőrejtvény Széchenyi István nyolc gyakorlati alkotását tartalmazza. Jelöld áthúzással ezeket etőhálóban, majd a megfejtéseket írd ki a pontozott

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont Írásbeli

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején?

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... Felkészítő: 1. A Rákóczi-szabadságharc Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? Milyen okai voltak a szabadságharc kirobbanásának?

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

2009. Fejlıdött a mezıgazdasági technika:.

2009. Fejlıdött a mezıgazdasági technika:. 1. Egészítsétek ki a hiányos szöveget! Az uradalom gazdája a. A munkát a rabszolgákból és a harcosokból kialakult végzik. Az uradalom részei: A földesúr saját használatára fenntartott ; a házhelybıl, szántóból,

Részletesebben

A vesztfáliai béke SZKA_210_15

A vesztfáliai béke SZKA_210_15 A vesztfáliai béke SZKA_210_15 TANULÓI A VESZTFÁLIAI BÉKE 10. ÉVFOLYAM 173 15/1 ORSZÁGKÁRTYÁK Lengyelország Lengyelország Lengyelország Hollandia Portugália Hollandia Erdély Hollandia Csehország Hollandia

Részletesebben

TestLine - Osztályozó vizsga/6 félév Minta feladatsor

TestLine - Osztályozó vizsga/6 félév Minta feladatsor Párosítsd az eseményeket az évszám: (1) 1514, (2) 1521, (3) 1526, (4) 1541 1. évszámukkal! 2:50 Nehéz évszám uda elfoglalása /az ország három részre szakadása/ Mohácsi sata ózsa yörgy parasztháborúja Nándorfehérvárt

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 13. Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 1. Tedd időrendi sorrendbe egy ókori görög fiú életének eseményeit! Írj sorszámot a négyzetekbe! írni-olvasni tanulás olajfakoszorú kifüggesztése

Részletesebben

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket!

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! (2-2 pont) monoteizmus: sztratégosz: várjobbágy: ősiség: reconquista:

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Az ország főpapjai, bárói, nemesei és

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben

1. A keresztrejtvény az ókori Hellász és Róma történelmével kapcsolatos.

1. A keresztrejtvény az ókori Hellász és Róma történelmével kapcsolatos. 1. A keresztrejtvény az ókori Hellász és Róma történelmével kapcsolatos. a) b) c) d) 1 e) f) g) ) i) j) k) l) m) n) 1/A. Töltse ki a keresztrejtvényt! (Elemenként 0,5 pont) a) Itt győzték le Kr. e. 202-ben

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2010/2011 ISKOLAI FORULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. augusztus 6. (OR. en) CIG 87/04 Tárgy: Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés CIG 87/04 JL HU TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM I.

Részletesebben

3. feladat Kép: (I.) (II.)

3. feladat Kép: (I.) (II.) 1. feladat a) B A T T H Y Á N Y K Á Z M É R b) N A G Y C E N K c) J Ó Z S E F d) K Ú R I A e) E L L E N Z É K I N Y I L A T K O Z A T f) S Z A L A Y L Á S Z L Ó g) H Ő T L E N S É G h) M A R K Ó K Á R

Részletesebben

Javítókulcs 10. évfolyam 1. forduló 2015.01.13.

Javítókulcs 10. évfolyam 1. forduló 2015.01.13. Javítókulcs 10. évfolyam 1. forduló 2015.01.13. A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető részeit, az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük. Az itemek már nem bonthatók fel részteljesítményekre,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben