A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai TÖRTÉNELEMBŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai TÖRTÉNELEMBŐL"

Átírás

1 A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai Munkaidő: 180 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ TÖRTÉNELEMBŐL A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatlapot és minden különálló lapon a versenyző nevét, osztályát! A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Javítás csak a hibásnak vélt szöveg áthúzásával és a jónak vélt megoldás mellé írásával történhet, kifestőt tilos alkalmazni! A feladatlapnak a középiskolai tananyagra vonatkozó részét a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli központi javítási útmutató alapján. Továbbküldhetők az adott részben legalább 75 %-ra (52,5 pontra) értékelt dolgozatok. A szakirodalomra vonatkozó feladatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján. ADATLAP A versenyző neve:... oszt.:... Az iskola neve:..... Az iskola címe:... irsz.... város...utca...hsz. Megye:... A felkészítő tanár(ok) neve: Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be: igen nem* Összes pontszám: *A megfelelő szó aláhúzandó

2 I. KÉPFELISMERÉS Határozza meg, melyik korszakhoz/kultúrához (pl. görög) tartoznak az alábbi ókori építészeti alkotások! Írja a képek után található táblázatba az épület funkcióját, tehát azt, hogy milyen célra szolgált (pl. színház)! (Soronként 1-1 pont, fél pont nem adható!) a) b) c) d) e) f) 2006/2007 2/33 OKTV 1. forduló

3 Kép sorszáma a) b) c) d) e) f) Kultúra/korszak Funkció 6 pont II. FORRÁSKIEGÉSZÍTÉS Egészítse ki a honfoglalás kori forrásrészleteket a betűvel jelölt helyeken a megfelelő nevekkel, fogalmakkal! (Elemenként 0,5 pont) A magyar pedig a türkök egyik fajtája. Főnökük lovassal vonul (lovagol) ki. Főnökük neve... (a) Ez azonban csak névleges címe királyuknak, minthogy [...] minden magyar a.....(b) nevű főnökük parancsait követi a háború dolgában, a védelemben és más ügyekben. (Ibn Ruszta és Gardízi: A magyarok) [...] sem idegen fejedelem felettük soha nem volt, hanem valamiféle vajdák voltak közöttük, akik közül az első vajda volt az előbb említett Levedi. Együtt laktak (ebben az időben) a.....(c)-kal három esztendeig, s minden háborújukban együtt harcoltak (azoknak az oldalán). (Bíborbanszületett Konsztantinosz: A birodalom kormányzásáról) A (d) vezér között Álmos fia..... (e) volt a leggazdagabb és leghatalmasabb, aki Ügek fia Előd unokája volt. Az ő atyját, Álmost,..... (f)-ben feláldozták, nem mehetett ugyanis be Pannóniába. (Anonymus: Gesta Hungarorum) 3 pont 2006/2007 3/33 OKTV 1. forduló

4 III. SZEMÉLYAZONOSÍTÁS Határozza meg, melyik híres vetélytársakról szólnak a leírások! Állítsa időrendbe a párokat a személyazonosítás után! (A két személy együtt ér 1 pontot, helyes időrend 1 pont, fél pont nem adható!) a) Az actiumi csata szembenálló felei. A vesztes menekülés közben öngyilkos lett.. b) Az angol abszolutizmus uralkodónője, valamint az általa kivégeztetett unokatestvére, a skót királynő..... c) A lovagkor utolsó csatájának is nevezett, páviai csatában szembenálló országok uralkodói. A vesztes a következő évben ligát szervezett a győztes ellen..... d) Az invesztitúra háborúk kitörésekor egymással szembekerülő felek. Az egyik fél a római Egyházat ki akarta szabadítani a német-római császár hatalma alól..... e) A szenátori párt és a néppárt vezetői Rómában, az egyik Jugurthát, a másik VI. Mithridatészt győzte le..... Időrend Betűjelek 6 pont 2006/2007 4/33 OKTV 1. forduló

5 IV. TÉRKÉPELEMZÉS Válaszoljon a térkép segítségével, a keresztes hadjáratokkal kapcsolatos kérdésekre! (Elemenként 0,5 pont) a) Határozza meg, hányadik keresztes hadjáratokat jelölik a nyilak! a b c b) Nevezze meg a számmal jelölt városokat! ben itt hirdették meg a hadjáratokat: ben esett el erődje: /2007 5/33 OKTV 1. forduló

6 c) Nevezze meg, mely állam jött létre a c) jelű hadjárat eredményeként?. d) Nevezze meg, ki volt a magyar király a b) jelű hadjárat idején?. 5 pont V. FOGALOMAZONOSÍTÁS Párosítsa a felsorolt gazdaságtörténeti fogalmakat a hozzájuk tartozó szövegekkel! Egy forráshoz csak egy fogalom kerülhet. Írja a válaszát (a megfelelő fogalmat) a kipontozott helyre! (Elemenként 0,5 pont) háztartási gazdálkodás; levantei kereskedelem; adósrabszolgaság; céh; klasszikus rabszolgaság; manufaktúra; monopólium; nomád életmód; kétnyomásos gazdálkodás; Hanza kereskedelem; vadtalajváltó gazdákodás a) Párizsban senki nem lehet takács, csak ha ipart vásárol a királytól. (XIII. századi szabályzat). b) Ez a hír Velence városában nagy elkedvetlenedést okozott, mert a hajózást nagy romlás fenyegeti. Most már kétségkívül világos lett az is, hogy ez az utazás Portugáliából Indiába rendszeressé válik [ ] (Girolamo Priuli naplójából). c) E háznak van egy tágas terme, Kétszáz szövőszék áll benne. Kétszáz férfi, nem kevesebb, Dolgozik benne eleget. Mindegyiknél egy szép gyermek Vidáman orsót tekerget. Egy másik helységben pedig Százan a gyapjút fésülik. (Angol balladarészlet). d) [ ] feleségét, fiát vagy lányát kénytelen pénzért eladni vagy szolgálónak küldeni [ ] (Hammurapi törvényeiből). 2006/2007 6/33 OKTV 1. forduló

7 e) Sátraik (boltos jurtáik) vannak, és együtt vonulnak a sarjadó fűvel és a zöld vegetációval. Bárhová is mennek, együtt utaznak egész rakományukkal és raktárukkal [ ] (Ibn Ruszta és Gardízi). f) Úgyszintén akarjuk és megengedjük, hogy az egyházak szabadon szállíthassák sójukat a maguk egyházához [ ] (A beregi egyezményből) 3 pont VI. FORRÁSFELISMERÉS Nevezze meg, hogy mely uralkodók nevéhez köthetőek az alábbi középkori magyar törvényszövegek! (Elemenként 1 pont) a) Ezenkívül bármely néven nevezett minden szabad faluban, sőt még az udvarnoki és királyi falvakban élő valamennyi szántóvető és szőlőbirtokos jobbágyunktól is kivéve a fallal övezett városokat ezek minden terményének és borának kilenced részét fogjuk beszedni [ ] b) [ ] és hogy minden ember megtudja, hogy mekkora bűntény az urak ellen feltámadni: ennekutána az ebben az országban bárhol lakó összes parasztok [ ] elveszítvén e hűtlenségi vétkük miatt szabadságukat, amely szerint egyik helyről a másikra költözhettek, az ő földesuraiknak föltétlen és örökös szolgaság alá legyenek vetve. c) Királyi hatalmunknál fogva elhatároztuk, hogy mindenkinek álljon szabadságában vagyonát felosztani, feleségének, fiainak és leányainak és rokonainak vagy az egyháznak adományozni, és ezt halála után senki se merje érvénytelenné tenni [ ] d) Ha pedig a király az országon kívül akar hadat vezetni, a serviensek ne tartozzanak vele menni, csak az ő pénzén, és visszatérése után rajtuk hadbírságot ne szedjen. e) A lázadás miatt elpusztult vagy felégetett templomokat, a király parancsára, az illető egyház papjai állítsák vissza. Kelyheket és ruhákat a király költségén adjanak, könyvekről a püspök gondoskodjék. 2006/2007 7/33 OKTV 1. forduló

8 f) [ ] az adókivetést az egész országban oly képpen hajtsák végre, hogy minden kapu után, ahol emberek laknak, amelyen egy szénával vagy gabonával megrakott szekér képes befordulni, [ ] az adókirovás napjától számított tizenötödik napon, 3-3 garast tartoznak fizetni [ ] 6 pont VII. TÉRKÉPHASZNÁLAT Válaszoljon a térkép segítségével az Oszmán Birodalomhoz kapcsolódó kérdésekre! a) Nevezze meg a Török Birodalom 1453 előtti fővárosát! (1 pont).. b) Hogy nevezték a Török Birodalom európai és ázsiai részét? (elemenként 0,5, összesen 1 pont) 1) európai:. 2) ázsiai:. 2006/2007 8/33 OKTV 1. forduló

9 c) Nevezzen meg két balkáni államot, melyeknek fejedelmei Hunyadi János (átmeneti vagy tartós) szövetségesei voltak török elleni harcaiban! (elemenként 0,5, összesen 1 pont) 1). 2). d) Határozza meg, melyik a térképen is szereplő, mongolokkal vívott ütközet vetette vissza átmenetileg a török terjeszkedést? (1 pont). e) Fogalmazza meg röviden a török XVI. század eleji terjeszkedésének világkereskedelmi következményeit! (1 pont) 5 pont VIII. IGAZ-HAMIS Döntse el, hogy a forrásokhoz kapcsolódó megállapítások igazak-e vagy hamisak! Bekarikázással jelölje választását! Írja oda indoklásként a vonatkozó forrás számát! (A helyes választás 0,5 pont, a forrás betűjelének feltüntetése 0,5 pont) 1. Ne félj, hogy segétse senki magyarokat, Mert jól esmerem én bolond gyaurokat (hitetleneket), Míg nem látják égni magok házokat, Nem segíti senki meg szomszéd házokat. Az magyarok pedig leghenyélőbb népek, Egyik az másikat gyülöli, mint ebek: Nincs köztök hadtudó, ha volna is, ezek Az tisztviselőnek soha nem engednek. (Zrínyi a Szigeti veszedelem című eposzából 1648) 2. Ez az armádia, szükséges, hogy elegendő fizetéssel és minden provisióval administráltassék (szükségessel ellátassék); oly fizetése legyen penig a vitézeknek, hogy azzal becsületesen hóról hóra beérje, magát ruházhassa, fegyverezhesse, és eledelére elég legyen neki. Mert én azt az ármádát örökösnek (állandónak) akarom lenni. Tehát arrul kell tennünk, a vitézlő nép fogyatkozása miatt ne kényszeríttessék kóborlani, lopni, s kijárni, ne szökni kéntelenségbül; azért abban ily limitatiót kellene observálni (következőképpen kellene meghatározni). Először: minden embernek fegyvert, jót s hivataljához valót adni neki, minden készületeivel, szerszámával: ehhez jó erős posztót, ha lehetne gyalogságnak kéket, lovasnak verest ruházatjára, dolmányra, nadrágra s mentére, süvegére elegendőt. Ehhez is még hétről hétre vagy lisztet vagy kenyeret és sót, minden hónapra a lovasnak abrakot, szénát [ ] (Zrínyi Miklós Az török áfium ellen való orvosság című röpiratából, 1663) 3. Ihon, magyar katona, ihon hajdú, a te fogyatkozásod. Ha én a katonának azt mondanám: viselj fegyverderekat, karabínt, tartsd meg a rendet, ha a hajdúnak: viselj muskétát és pikát, ne 2006/2007 9/33 OKTV 1. forduló

10 hágj ki a te rendedből, mit mondana nekem? Legelőször megnevetne, azután meggyűlölne. Hej, hun van a magyarnak régi jó híre. [ ] Mely nagy vétek penig az, hogy a magyarnak nincs gyalogsága, és nem gyönyörködik benne, meg nem mondhatom. Légyen őneki számos lovasa: nem elég az. [ ] S mivel vészesz várat, mivel őrzöd meg aztat, mivel vered ki sáncával az ellenséget? (Zrínyi Miklós a Vitéz hadnagy című művéből) 4. Én más vallású vagyok, de a kegyelmetek szabadsága az én szabadságom, a kegyelmeteken ejtett sérelem az én sérelmem. Volna bár százezer pápista mellett százezer lutheránus és százezer kálvinista vitéze a fejedelemnek: ők együtt megmentenék a hazát. (Zrínyi Miklós, 1662) 5. Mi lenne, ha mindnyájan egybefognánk? Ha a lengyel egyfelől, olasz másfelől, mi innen. A perzsák túlsó részről rázni kezdenék az otthoman fajnak fundamentumait, és az mind egy volna, mert mindenik kénszeríttetik a török kárára. Velencések saját céljaikért pápa hitük terjesztéséért, német azért hogy idő és alkalmatosság vagyon rá, és ha ezt elmulatja elrepül az a jó óra. (Zrínyi Miklós a Vitéz hadnagy című művéből) a) A magyar hadsereg fegyvernemeinek aránya átalakításra szorul. I H forrás száma:... b) A török kiűzéséhez nem szükséges a nemzetközi összefogás. I H forrás száma:... c) Mivel a képzett tisztek rendelkezésre állnak, a magyar hadsereg létrehozásához csak a külföld anyagi segítségére van szükség. I H forrás száma:... d) Az új hadsereg magvát Zrínyi szerint a református köznemesség adná. I H forrás száma:... e) A szerző elítélően nyilatkozik a magyar katonák fegyelméről. I H forrás száma:... f) A magyar hadsereg sokszor zsákmányolással, fosztogatással pótolta ellátmánya hiányait. I H forrás száma:... 6 pont 2006/ /33 OKTV 1. forduló

11 Feladatok a rendes érettségi vizsga évét közvetlenül megelőző évfolyam tanulói részére IX. SZEMÉLYAZONOSÍTÁS Állapítsa meg, mely történelmi személyekre vonatkoznak az alábbi megállapítások! (Elemenként 1 pont) a) Az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat megfogalmazója.... b) Oroszország uralkodója Lengyelország első felosztásakor.... c) A függetlenségi háborúban az amerikai hadsereg főparancsnoka.... d) Svéd uralkodó, a harmincéves háborúban életét veszti.... e) Felvilágosult francia gondolkodó, deista filozófus, jellemző stíluseszköze a gúny pont X. FORRÁSELEMZÉS Válaszoljon a forrás alapján a kérdésekre! A magas Udvari Haditanács kétségtelenül eléggé ismeri, hogy Magyarország felső részeit Isten ostorai, a belső zavargások, a vészthozó járvány [ ] látogatták meg és sújtották annyira, hogy lakosokban és mindenfajta barmokban hihetetlen mértékben súlyos veszteségeket szenvedtek, és ezzel a közterhek és kötelezettségek vállalására elégtelenek lettek. A kedvező alkalom kínálkozásával nemcsak a magam java, hanem a közjó érdekében is szorgalmasan és minden erővel azon fáradozom, hogy a svábokkal [ ] az üres helységeket népessé tegyem, és így az említett lakossághiányt legalább részben kiegyenlítsem, egyúttal pedig a közterhek és kötelezettségek ellátásáról gondoskodjam, és ami a legfőbb dolog, a katolikus vallás is inkább gyarapodhassék. [ ] ezért a magam és a többiek nevében alázatosan kérem, hogy [ ] Magyarországon és más örökös tartományokban kinevezett helyi parancsnokok támogatásával minden további fizetségtől, a harmincadosok és vámszedők részéről jövő zaklatástól mentesen, szabadon és késleltetés nélkül utazzanak, továbbá letelepedési helyükön néhány évig a közterhek alól mentesüljenek, és az összeírás vagy az ezredek tisztjei által gyakorolt újoncozás alól békében maradjanak. (Károlyi Sándor folyamodványa, 1712) 2006/ /33 OKTV 1. forduló

12 a) Nevezze meg, mely eseményre utal a belső zavargások kifejezés! (1 pont)... b) Mire utal a vészthozó járvány kifejezés? (1 pont)... c) Mely szándékok vezették a bécsi kormányzatot a betelepítések során? Írjon kettőt! (2 pont) d) Határozza meg, miért volt érdeke a betelepítés a magyar nemességnek! (1 pont)... e) Sorolja fel a betelepülőknek adott kedvezményeket! Említsen négyet! (4 pont) f) Mi volt a betelepülő németek összefoglaló neve? (1 pont) 10 pont XI. FORRÁSÉRTELMEZÉS Oldja meg a feladatokat a forrásszövegek alapján! a) Bekarikázással jelölje annak a négy idézetnek a számát, amelyek II. József türelmi rendeletéből valók! (Elemenként 0,5 pont, összesen 6 pont) 1) Ágostai és helvét hitvallásúak esküt ne legyenek kötelesek másként tenni, csak a szerint az esküforma szerint, amely vallásuk hitelveinek megfelel. 2) Minden Parasztokat, akármely nevezet és vallásbeliek légyenek, jövendőre maguk személlyekre nézve lakásokat szabadosan változtatható emberekké tesszük. 3) Senkit sem szabad meggyőződése miatt zaklatni, legyenek ezek akár vallásiak, feltéve, hogy ezek megnyilvánulása nem zavarja a törvényes rendet. 4) [ ] ő legszentebb fensége meg van győződve arról, hogy minden kényszer, amely az emberek lelkiismeretére erőszakkal hat, mindennél ártalmasabb. 2006/ /33 OKTV 1. forduló

13 5) Legyen szabad az ágostai és helvét hitvallásúaknak, avagy a görög szertartású nem egyesülteknek magánimaházakat olyan módon felépíteni, hogy ezeknek se tornyuk, se harangjuk, se közútról nyíló bejáratuk [ ] ne legyen. 6) A katolikusok saját költségükön, tehát a többi vallás legcsekélyebb terhelése nélkül, templomot építhetnek. 7) [ ] az oly helyes türelem, amilyen a keresztényi szeretet javall, mint a vallásra, mint az államra igen nagyon haszon forrása, [ezért] elhatározta, hogy e türelmet valamennyi császári és királyi tartományában bizonyos törvényekkel erősíti meg. b) Nevezze meg, mely eszmerendszer hatott II. József rendelkezéseire! (0,5 pont)... c) Határozza meg, mely felekezeteket jelentik az alábbi kifejezések! (Elemenként 0,5 pont) 1) ágostai hitvallásúak:.. 2) helvét hitvallásúak: 3) görög szertartású nem egyesültek:..... d) Egyenrangúvá tették-e a rendelkezések a szövegben szereplő felekezeteket a katolikusokkal? Válaszát a szövegből vett idézettel indokolja! (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont) e) Nevezze meg II. Józsefnek olyan egyéb intézkedését, amellyel a katolikus egyház befolyását kívánta visszaszorítani! (1 pont) pont XII. HELYSZÍNAZONOSÍTÁS Határozza meg az alábbi leírások alapján az egyetemes történelmi események helyszínét! (Elemenként 1 pont.) a) 1781-ben az amerikaiak döntő győzelmet arattak az angolok ellen. Az esemény helyszíne: 2006/ /33 OKTV 1. forduló

14 b) XII. Károly serege Ukrajnában vereséget szenvedett 1709-ben. Az esemény helyszíne: c) A velencei, pápai és spanyol hajóhad 1571-ben legyőzte a török tengeri haderőt. Az esemény helyszíne: d) Nagy-Britannia és az Egyesült Államok aláírták a függetlenségi háborút lezáró békét. Az esemény helyszíne: 4 pont XIII. ÁBRAÉRTELMEZÉS Oldja meg a feladatokat az ábra felhasználásával! (Elemenként 0,5 pont) a) Egészítse ki a hiányzó fogalmakkal az alábbi XVII. századi gazdasági rendszert bemutató ábrát! KÜLFÖLD ORSZÁGHATÁR Belföld BELFÖLD 1.). 4.). 3.).. b.).. 2.). 2006/ /33 OKTV 1. forduló

15 b) Nevezze meg, mely gazdasági rendszerhez kötődik az ábra! c) Határozza meg, mely országban alkalmazták először ezt a gazdasági rendszert, illetve kinek a nevéhez fűződik a bevezetése! Ország:... Név:... d) Fogalmazza meg, mely gazdaságpolitikai célokat akart a rendszer megvalósítani! Említsen kettőt! e) Nevezze meg, mely uralmi rendszerhez kapcsolódik e gazdaságpolitika! 5 pont 2006/ /33 OKTV 1. forduló

16 Feladatok a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyam tanulói részére IX. SZEMÉLYAZONOSÍTÁS Állapítsa meg, mely történelmi személyekre vonatkoznak az alábbi megállapítások! (Elemenként 1 pont) a) Francia republikánus politikus, miniszterelnök, akit a Tigrisnek neveztek.... b) Német császár a marokkói incidensek és az első világháború idején.... c) Francia vegyész, bakteriológus, aki kidolgozta a lépfene és a veszettség elleni védőoltást.... d) Bolsevik politikus, külügyi majd hadügyi népbiztos, a Vörös Hadsereg megszervezője.... e) között német vezérkari főnök, akinek villámháborús tervét alkalmazták az első világháborúban pont X. TÁBLÁZATKITÖLTÉS Töltse ki a táblázatot a források alapján! (Elemenként 0,5 pont) a) Én, uraim! Ezennel egy nagyszerű határozatra hívom fel önöket (általános feszültség, harsány halljuk felkiáltással), felhívom önöket ezen határozatra: mondják ki önök azt, hogy azon rendkívüli körülmények között, melyeknél fogva e hongyűlés rendkívülileg is összehívatott, méltó tekintetbe vévén, a nemzet el van határozva koronájának, szabadságának, önállóságának védelmére a legnagyobb áldozatokat is meghozni [ ] Felhatalmazza a kormányt arra, hogy a szükséghez képest fegyverest állítson [ ] b) Az Isten szerelméért! Önnek kezében van az ország sorsa. Fontolja meg jól, s írja meg, mit akar. Perczellel mi történik? ha ön [kitér] a vele való egyesüléstől, őt kiteszi az ellenség egész erejének! Hiszen így a főváros fel lesz adva! c) A Feldunai hadtest hű marad esküjéhez, miszerint Magyarországnak V. Ferdinánd király által szentesített alkotmánya fönntartásáért minden külső ellenséggel határozottan szembe száll. 2006/ /33 OKTV 1. forduló

17 Az alkotmányos monarchia fogalmából, melyért a Feldunai hadtest utolsó emberig harcolni el van szánva, önként folyik, hogy neki egyedül azon parancsokat szabad és szándéka követni, melyek a felelős királyi hadügyminisztertől, vagy ennek maga által kinevezett helyettesétől törvényes formában érkezendnek hozzá. d) A lázadó csordákat, melyeket Kápolnánál iszonyú mennyiségben találtam fel, szétvertem, és nagyrészt megsemmisítettem [ ] Remélem, néhány nap alatt hatalmamba kerítem Debrecent, a pártütés fészkét [ ] e) Magyarországnak kettő között van választása; vagy a corpus iurisra állva, határait úgy, a mint volt, megtartani igyekezni, nem gondolva a fajok féltékenységével, s úton borostyán lehet, de csak hadi [ ] A másik, mit választhatunk, a corpus iurisból valamit áldozni, s nem csak Horvátországra nézve, de a szerbek és oláhokra nézve is, kibékülni a vajdasággal, annak összes közgyűlést engedni, valamint az oláh fajnak is belső administrációt [ ] Betűjel A forrás szerzője A forrás keletkezési ideje (év, hó) a) Kossuth Lajos A forrás megnevezése (címe/műfaja) b) levél (Görgeynek) c) január d) győzelmi jelentés e) május 5 pont XI. FORRÁSELEMZÉS Válaszoljon a forrás alapján az alábbi kérdésekre! (Elemenként 1 pont) 1. Egy felelős vezért kell kinevezni tíz év időtartamra. 2. A miniszterek csak a végrehajtó hatalomtól függenek. 3. Az államtanács a legválogatottabb emberekből áll. Az államtanács készítené elő a törvényeket, s ez vezetné le a vitát a törvényhozó testület előtt. [...] 5. Egy második nemzetgyűlés az ország minden illusztris személyiségéből egyensúlyozó hatalomként működik majd, az alapegyezmény és a közszabadságok védelmezőjeként. (III. Napóleon felhívása, december 2.) a) Nevezze meg, milyen szerkezetű parlamentet részesít előnyben a dokumentum!... b) Határozza meg, miben tér el a dokumentum a montesquieu-i alapelvektől! / /33 OKTV 1. forduló

18 c) Nevezze meg III. Napóleon politikai életben viselt közjogi méltóságát a dokumentum kiadása előtt!... d) Határozza meg, milyen módon nyilváníthatta ki akaratát a francia társadalom III. Napóleon politikai funkciójáról 1852-ben (a dokumentum kiadása után)!... e) Nevezze meg III. Napóleon politikai funkcióját az osztrák-magyar kiegyezés idején!... f) Nevezze meg, mely esemény vetett véget III. Napóleon uralkodásának!... 6 pont XII. HELYSZÍNAZONOSÍTÁS Határozza meg az alábbi forrás alapján az egyetemes történelmi események helyszínét! (Elemenként 0,5 pont) 4. Őfelsége az ausztriai Császár Maga s minden utódai és örökösei nevében őfelségének a franciák Császárának javára lemond Lombardiához való jogairól és igényeiről [ ] 5. Őfelsége a franciák Császára kinyilatkoztatja abbeli szándékát, miszerint a föntebbi cikk szerint neki átengedett birtokrészeket Őfelségének a szardíniai királynak adja át [ ] 18. Őfelsége az ausztriai Császár és Őfelsége a franciák Császára kötelezik Magukat, miszerint az olasz államok közötti szövetség alakulását minden törekvéseikkel elősegítik, mely szövetség a Szent Atya tiszteletbeli elnöksége alá lenne helyezendő [ ] Velence, mely Ő cs. és k. apostoli Felségének koronája alatt marad, ezen szövetségbeli államok egyikét képezi [ ] 19. [ ].A toscanai nagyherceg, a modenai herceg és a pármai herceg jogai [ ] fenntartatnak. (A zürichi osztrák-francia békéből, 1859) a) Nevezze meg a helyszínét a franciák és itáliai szövetségeseik, valamint az osztrákok közötti döntő ütközetnek! (1 pont)... b.) Nevezze meg a forrás alapján, hogy a békekötés után melyik országhoz tartozott Lombardia illetve Velence! (Elemenként 0,5 pont) 1) Lombardia:. 2) Velence:. c) Nevezze meg, hol szállt partra Garibaldi Szíciliában! (1 pont) / /33 OKTV 1. forduló

19 d) Határozza meg, mely állam csatlakozását segítette elő Garibaldi sikeres dél-itáliai hadjárata (az olasz egységhez)! (1 pont)... 4 pont XIII. PÁRTVISZONYOK a) FORRÁSELEMZÉS Válaszoljon a szöveg alapján az alábbi kérdésekre! (Elemenként 1 pont) A balközép körnek tagjai mindannyian azon nézetből indulnak ki, hogy Magyarország semmi más nemzetnek vagy országnak alá nem vetett, szabad és független ország, azt tekintették [...] közjogi szempontból a párt mindenekelőtti feladatának, hogy az minden alkotmányos eszközzel odahasson, hogy mindazon törvények, melyek hazánk említett függetlenségével ellentétben állnak, megszüntessenek; megszüntessék ennek folytán a delegáció intézménye és a közös minisztérium; azon törvényes intézkedések pedig, melyek biztosításukra szükségesek, létesítessenek; a magyar hadsereg, pénz- és kereskedelemi ügyeink függetlensége, hazánk törvényes függetlenségének diplomáciai elismerése. ( Bihari pontok) 1.) Magyarázza meg, mit jelent a delegáció intézménye kifejezés! ) Nevezze meg a pontokat megfogalmazó párt vezetőjét!... 3.) Magyarázza meg, miért változtatott a párt a későbbiekben programján! ( Akasztotta szegre a bihari pontokat. )... 4.) Hogyan alakult a Balközép párt sorsa az 1870-es évek közepén?... 5.) Nevezze meg, ki volt a program közlése idején a magyar miniszterelnök! / /33 OKTV 1. forduló

20 b) Oldja meg a feladatot a forrás felhasználásával! (Elemenként 1 pont) Egészítse ki a századforduló magyarországi pártviszonyait bemutató ábrát a hiányzó pártok nevével, illetve évszámmal! (Írja a pártneveket és az évszámot az ábra alatti kipontozott helyre!) 1.)... 1.) ). Katolikus Néppárt Függetlenségi Párt Nemzeti Párt Szabadelvű Párt Koalíció 3.)... 2.) ).. 1.)... 2.)... 3.)... c) Párosítsa össze az alábbi pártprogramokat a megadott pártnevekkel, irányzatokkal! Írja a megfelelő meghatározást a kipontozott helyre! Egy forráshoz csak egy megnevezés kerülhet. (Elemenként 1 pont) Katolikus Néppárt; Szociáldemokraták; Agrárszocialisták; Virilisták; Nemzeti Párt. 10. Pártunk a kisiparost és a munkást a nagyiparossal és a tőkével való versenyben az állam által kívánja az őt megillető védelmében részesíteni. 11. Követeljük a munkaadó és a munkás közötti viszonyok szabályozását, és különösen a munkás családi, erkölcsi és egészségügyi érdekeinek megóvását, továbbá a munkásbiztosítások nagyobb mérvű kiterjesztését, a vasárnapi munkaszünetre vonatkozó törvény szigorítását. 1.) / /33 OKTV 1. forduló

21 I. 1. Követeljük az általános, egyenlő, titkos választójogot mind az állami, mind az önkormányzati életben, minden 21. életévet betöltött férfi és nő számára. 2. Követeljük a főrendiház megszüntetését, népszavazást az államélet alapvető kérdéseiben [ ] II. 2. Ezért követeljük a hitbizományi különjog megszűnését, az egyházi javak szekularizálását, az állam kényszerkisajátítási jogának törvényes leszögezését a nagybirtokokra. III. 1. Követeljük szakértői vezetés alatt az egész oktatásügy államosítását. [ ] A vallásoktatást a család és az egyházi önkormányzat tevékenységi körébe kell utalni. [ ] Követeljük a nők számára minden képzési lehetőség megnyitását. 2.) 10 pont 2006/ /33 OKTV 1. forduló

22 SZAKIRODALMI KÉRDÉSEK I. téma: Háborúk, hadsereg, várak Zsigmond király időszakában ( ) XIV. IGAZ-HAMIS Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! (Elemenként 1 pont) Állítás Igaz Hamis a) Bajazid nem törekedett a meghódított területek bekebelezésére, hanem megelégedett a hűbéri viszony elismerésével. b) A rigómezei csatát a törökök megnyerték, de I. Murád holtan maradt a csatatéren. c) A nikápolyi vereség után nyilvánvalóvá lett, hogy a nemesség hadba szállása felesleges. d) A XV. század elején a könnyűlovas katonák elnevezése huszár a rablóval, zsivánnyal szinonim. e) A rendkívüli hadiadó kivetéséhez szükség volt a köznemesség előzetes hozzájárulására. f) A szpáhik a csatákban a széleken helyezkedtek el, hogy az ellenséges lovasroham felfogása után bekerítő hadmozdulatokat hajthassanak végre. g) Az 1397-es országgyűlésen elrendelt katonaállítási kötelezettség (telekkatonaság) csupán egy alkalomra szólt. h) Zsigmond uralkodása idején a jobbágyokat soha nem szólították hadba. 8 pont XV. FOGALOMMAGYARÁZAT Magyarázza meg röviden az alábbi történelmi kifejezéseket! (Elemenként 2 pont) Kifejezés Magyarázat a) honorrendszer b) dispositio intézménye 4 pont 2006/ /33 OKTV 1. forduló

23 XVI. FELELETVÁLASZTÁS Választását aláhúzással vagy bekeretezéssel jelölje! (Elemenként 1 pont) a) Az 1435-ös országgyűlés szabályozta a telekkatonaság kiállítását. Változtak-e a nemesség terhei az 1397-es rendelkezésekhez viszonyítva? 1) nem változtak 2) csökkentek 3) növekedtek b) István despota állt Szerbia élén a nikápolyi csata idején. Hogyan foglalt állást a hadviselő felekkel szemben? 1) távol tartotta magát a küzdelmektől 2) Zsigmondot támogatta 3) a törökök oldalán harcolt c) Hol található Szentlászlóvára? 1) Nagyvárad mellett 2) Galambóccal szemben 3) a Száva partján d) Mikor került Nándorfehérvár Zsigmond kezére? 1) István despota halálakor 2) a nikápolyi csat évében 3) 1435-ben 4 pont XVII. TARTALOMRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK A szakirodalom alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre! (Elemenként 1 pont) a) Melyik az a város, amelynek lakói a török fenyegetés miatt elhagyták otthonukat, és a Csepel-szigetre költöztek? 2006/ /33 OKTV 1. forduló

24 b) Zsigmond a szörényi bánságot a havasalföldi vajdák helyett egy fegyveres szervezetre bízta. Melyikre? c) Melyik az az adófajta, amelyet Zsigmond tervei szerint rendi különbség nélkül mindenkitől be kellett volna szedni? d) Hogy hívták Zsigmond firenzei származású hadvezérét? XVIII. PÁRKERESÉS Keresse meg a sorszámozott kifejezések megfelelőjét, és írja az alábbi táblázatba az összeillő pár betűjelét! (Elemenként 1 pont) 1. sallárium a) címeres zászló 2. iuvenis b) főpap 3. gubernátor c) a fegyveresek felfogadására szolgáló pénz 4. prelátus d) kormányzó 5. banerium e) apród 4 pont XIX. FORRÁSELEMZÉS 5 pont Az alábbi szövegrészlet és a megadott szakirodalom segítségével válaszoljon a feltett kérdésekre! A magyarok Gögerdsinliket (Galambócot) megtámadták s ágyúkat állítván fel, lőni kezdték. Az uralkodó a rumilii beglerbéget, Szinán béget küldte ellenük. [ ] Viddini Szinán ezzel lovára pattanván így kiáltott. Hej harcosok! Akiben az iszlám szeretete s akinek szívében bátorság van! Asszonyhoz illik veszteg ülni! Ekkor az összes akindzsik, e bátor vitézek, lóra 2006/ /33 OKTV 1. forduló

25 ültek [ ] Így a beglerbég is kénytelen levén, viddini Szinán után ment s reggel a hitetlenek előtt álltak. Azonnal megverték a dobokat, s mihelyt Allah kiáltással egyszerre a gyaurokra rohantak, azok egymást nyomva futni kezdtek. A király is, minden málháját otthagyván, alig tudta megmenteni a fejét. A hitetlenek legnagyobb része a vízbe fúlt. (Nesri, török történetíró) a) Hogyan került Galambóc török kézre? (1 pont). b) Kik a szövegben szereplő akindzsik? (1 pont). c) Kinek köszönhette a király Zsigmond a megmenekülését? (1 pont). d) Határozza meg, hogy a sikertelen ostrom hátterében mely tényezők játszottak szerepet! Említsen kettőt! (2 pont).. 5 pont 2006/ /33 OKTV 1. forduló

26 SZAKIRODALMI KÉRDÉSEK II. téma Határokon átívelő migrációs folyamatok (népmozgások, ki-, és áttelepítések) a Kárpát-medencében az 1930-as, 40-es években. XIV. IGAZ-HAMIS Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! (Elemenként 1 pont) Állítás Igaz Hamis a) Benes első elképzelése szerint a háború után Csehszlovákia lemondott volna a Szudéta-vidék egy részéről. b) A csehországi német szociáldemokraták elfogadták volna a németek Csehországon belüli belső átcsoportosítását. c) Az Atlanti Charta megfogalmazta a csehszlovákiai németek kitelepítésének elképzelését. d) A lidicei vérengzés kiváltó oka az volt, hogy napvilágra került a csehországi németekkel kapcsolatos kitelepítési terv. e) A romániai zsidókat a németek Auschwitzba és más táborokba deportálták. f) A szovjetek fogságba ejtett lengyel tisztet kivégeztek a II. világháború során. g) Jugoszlávia és Magyarország között is létrejött egy lakosságcsere-egyezmény, amit végül nem hajtottak végre. h) Lengyelország felszabadítása után Lengyelországban nem maradt német. 8 pont XV. FOGALOMMAGYARÁZAT Magyarázza meg az alábbi fogalmakat! (Elemenként 1 pont) Kifejezés a) Generalplan Ost Magyarázat b) kollaboráns c) deportálás d) kollektív felelősség 4 pont 2006/ /33 OKTV 1. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Oktatási Hivatal TÖRTÉNELEM. A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló. Javítási-értékelési útmutató

Oktatási Hivatal TÖRTÉNELEM. A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló. Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló TÖRTÉNELEM Javítási-értékelési útmutató OKTV 2013/2014 1. forduló Megoldások A nyílt végű kérdésekre a válaszokat

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 120 perc Elérhető pontszám: 50 pont ÚTMUTATÓ A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka megkezdése előtt

Részletesebben

I. feladat. Melegítsünk be!

I. feladat. Melegítsünk be! I. feladat Melegítsünk be! Pihentek vagytok? Bizonyíthatjátok! Fejtsétek meg a rejtvény! (Megoldásonként 0,5 pont jár.) 9 pont 1. Simára borotvált arccal 1704. április 1-jén állt át a kurucokhoz ez a tábornok.

Részletesebben

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2008/2009. T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam A változat

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források elemzése: az egyes szövegek forrásértékének megállapítása

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja TÖRTÉNELEMBŐL ÚTMUTATÓ

A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja TÖRTÉNELEMBŐL ÚTMUTATÓ Munkaidő: 240 perc Elérhető szám: 60. A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja TÖRTÉNELEMBŐL ÚTMUTATÓ A feladatlap négy-négy kérdést tartalmaz, amelyek

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson! A versenyző kódszáma: Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Kedves Versenyző! Válaszait olvashatóan írja le! Hiba esetén egyértelműen - egy áthúzással - javítson!

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA TÖRTÉNELEM PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. Január 19. EMELT SZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA Név Tanárok neve Pontszám 2013. Január 19. I. Időtartam: 90 perc STUDIUM GENERALE TÖRTÉNELEM SZEKCIÓ - 2-2013.01.19.

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp.

Kedves Versenyzők! Herber Attila-Martos Ida - Moss László-Tisza László: Történelem 4. és 5. kötet megfelelő részei, Reáltanoda Alapítvány, Bp. Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk titeket a Hatodik és hetedik osztályos tanulók kulturális vetélkedőjén! Az első forduló sikeres megoldásához segítségül szolgál az általunk megadott szakirodalom.

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AA2003/AF/TR/hu 1 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Részletesebben

Batthyány István kormánybiztossága

Batthyány István kormánybiztossága Batthyány István kormánybiztossága 1849. április 25-ei keltezéssel az alábbi bejegyzés olvasható Székesfehérvár tanácsának jegyzőkönyvében: Minden itt volt császári katonaság és katonai hatóság ma reggel

Részletesebben

Kódszámod: Elért pontszámod:.. / 90 pont

Kódszámod: Elért pontszámod:.. / 90 pont / 100 pont Kódszámod: Elért pontszámod:.. / 90 pont 1. A betőrejtvény Széchenyi István nyolc gyakorlati alkotását tartalmazza. Jelöld áthúzással ezeket etőhálóban, majd a megfejtéseket írd ki a pontozott

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez 1. sz. melléklet (Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.) Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez... Az élő idegen nyelvek versenyén a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével

Részletesebben

Feladatsor. 1. Pantheon 2. Forum Romanum 3. Colosseum 4. Circus Maximus

Feladatsor. 1. Pantheon 2. Forum Romanum 3. Colosseum 4. Circus Maximus .. Feladatsor 1. Az ókor kultúrája Párosítsa a képekhez a meghatározásokat és az építmények nevét! Írja a táblázatba a meghatározások betűjelét, illetve az építmények sorszámát! 1. 2... A Római templom,

Részletesebben

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról 1. sz. melléklet (Jelentkezési lap)... Jelentkezési lap OKTV-re tantárgy kategória felkészítő tanár(ok)...... a tanuló aláírása a szülő (gondviselő) aláírása (Csak akkor, ha a jelentkező nem nagykorú.)

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

SZKA208_13. A kurdok

SZKA208_13. A kurdok A VILÁG LEG- SZKA208_13 NAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE: A kurdok tanulói A VILÁG LEGNAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE 8. évfolyam 125 13/1 A KURDOK Szemelvények Kurdisztán A huszonkétmillió kurd a világ egyik

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig SZAMOSI LÓRÁNT Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig A. Az oszmán állam kialakulása, az első hódítások Ha manapság a török szót meghalljuk mindenkinek a mai Török Köztársaság lakossága

Részletesebben

A vesztfáliai béke SZKA_210_15

A vesztfáliai béke SZKA_210_15 A vesztfáliai béke SZKA_210_15 TANULÓI A VESZTFÁLIAI BÉKE 10. ÉVFOLYAM 173 15/1 ORSZÁGKÁRTYÁK Lengyelország Lengyelország Lengyelország Hollandia Portugália Hollandia Erdély Hollandia Csehország Hollandia

Részletesebben

3. feladat Kép: (I.) (II.)

3. feladat Kép: (I.) (II.) 1. feladat a) B A T T H Y Á N Y K Á Z M É R b) N A G Y C E N K c) J Ó Z S E F d) K Ú R I A e) E L L E N Z É K I N Y I L A T K O Z A T f) S Z A L A Y L Á S Z L Ó g) H Ő T L E N S É G h) M A R K Ó K Á R

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004 javítási útmutató 1. Jogalkotók Nevezze meg a körülírt jogalkotó történeti személyiségeket! a) A kiváltságos papi osztály helyzetének megerősítését szolgáló

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 13. Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 1. Tedd időrendi sorrendbe egy ókori görög fiú életének eseményeit! Írj sorszámot a négyzetekbe! írni-olvasni tanulás olajfakoszorú kifüggesztése

Részletesebben

1. A keresztrejtvény az ókori Hellász és Róma történelmével kapcsolatos.

1. A keresztrejtvény az ókori Hellász és Róma történelmével kapcsolatos. 1. A keresztrejtvény az ókori Hellász és Róma történelmével kapcsolatos. a) b) c) d) 1 e) f) g) ) i) j) k) l) m) n) 1/A. Töltse ki a keresztrejtvényt! (Elemenként 0,5 pont) a) Itt győzték le Kr. e. 202-ben

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2009/2010 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük.

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2012/2013 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2012/2013 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2012/2013 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Javítókulcs 10. évfolyam 1. forduló 2015.01.13.

Javítókulcs 10. évfolyam 1. forduló 2015.01.13. Javítókulcs 10. évfolyam 1. forduló 2015.01.13. A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető részeit, az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük. Az itemek már nem bonthatók fel részteljesítményekre,

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket!

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! (2-2 pont) monoteizmus: sztratégosz: várjobbágy: ősiség: reconquista:

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés

Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. augusztus 6. (OR. en) CIG 87/04 Tárgy: Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés CIG 87/04 JL HU TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM I.

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 10. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok javításához

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban Történelem 9. évfolyam 9/1. Az emberré válás és az őskőkor Az újkőkor 9/2. Az első civilizáció: Mezopotámia, Óbabiloni Birodalom 9/3. Egyiptom, a Nílus ajándéka 9/4. Elő-Ázsia államai: Palesztina, Fönícia,

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ A Zsigmond-kor és Hunyadi János kormányzósága II. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. TOTÓ

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA. KÖZÉPSZINT I. 45 perc

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA. KÖZÉPSZINT I. 45 perc PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA KÖZÉPSZINT I. 45 perc A feladatok megoldására 45 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A feladatok

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Reformkor, forradalom és szabadságharc

Reformkor, forradalom és szabadságharc Hallássérültek XXXII Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014 május 15-16 Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból Reformkor, forradalom és szabadságharc 1 Írd a

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM "J" PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT 2004

TÖRTÉNELEM J PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT 2004 TÖRTÉNELEM "J" PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT 2004 2004. július 2. A történelem tárgyból az írásbeli felvételi vizsgához 180 perc áll rendelkezésre, ezt az időt a jelölt saját belátása szerint osztja meg

Részletesebben

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS 5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS (Részletek) Párizs, 1947. február 10. * I.RÉSZ MAGYARORSZÁG HATÁRAI 1.Cikk 1. Magyarország határai Ausztriával és Jugoszláviával ugyanazok maradnak, mint

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

1. IDÉZETEK. Válaszoljon az alábbi idézetekhez kapcsolódó kérdésekre!

1. IDÉZETEK. Válaszoljon az alábbi idézetekhez kapcsolódó kérdésekre! 1. IDÉZETEK Válaszoljon az alábbi idézetekhez kapcsolódó kérdésekre! ( elemenként 1 pont, összesen 8 pont ) 1. Az említett nemesek, a szászok és a székelyek között testvéri egyezséget létrehoztunk, és

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek Tartalomjegyzék Elméleti szintézisek A románság római eredete a történészek szemszögéből... 2 Az elrómaiasítás (romanizare) lépései... 2 A római eredet a történelmi dokumentumokban... 3 Helyi autonómia

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám:

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám: Iskolai történelem verseny 2013 Szulejmán kora Csapattagok: Elért pontszám: 1. Történelmi totó Karikázzátok be a helyesnek ítélt válasz jelét (1, x vagy 2)! Mit ígért Szulejmán Zrínyi Miklósnak, ha feladja

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM.

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. Közismert tény, hogy a magyar vezetéknevek kialakulása a XIV. században kezdödött ; először fó1eg a nemeseknél, de a XV. század folyamán már gyakori az öröklődő név a jobbágyok

Részletesebben

1. feladat a) H b) I c) H d) H e) I f) H g) I h) H i) H j) I k) I l) I

1. feladat a) H b) I c) H d) H e) I f) H g) I h) H i) H j) I k) I l) I JAVÍTÓKULCS JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető részeit, az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük. Az itemek már nem bonthatók fel részteljesítményekre, ezért azok már csak

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ. Forradalom és szabadságharc

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ. Forradalom és szabadságharc HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Forradalom és szabadságharc III. FORDULÓ Név:... Cím:... Iskola, évfolyam:... E-mail cím:... 1. Tedd időrendi sorrendbe

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények

Tájékoztatások és közlemények Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 83 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. március 30. Közleményszám Tartalom Oldal 2010/C 83/01 Az Európai Unióról szóló

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELVÉTELI FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELVÉTELI FELADATLAP BALASS NTÉZET TÖRTÉNELEM FELVÉTEL FELADATLAP Pontszámok összesen elért Írásbeli: 75p p TESZTKÉRDÉSEK: 1. Nézze meg a térképet és ez, illetve ismeretei alapján döntse el az állításokról, hogy igazak-e vagy

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben