A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai TÖRTÉNELEMBŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai TÖRTÉNELEMBŐL"

Átírás

1 A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja és válaszlapjai Munkaidő: 180 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ TÖRTÉNELEMBŐL A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatlapot és minden különálló lapon a versenyző nevét, osztályát! A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Javítás csak a hibásnak vélt szöveg áthúzásával és a jónak vélt megoldás mellé írásával történhet, kifestőt tilos alkalmazni! A feladatlapnak a középiskolai tananyagra vonatkozó részét a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli központi javítási útmutató alapján. Továbbküldhetők az adott részben legalább 75 %-ra (52,5 pontra) értékelt dolgozatok. A szakirodalomra vonatkozó feladatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján. ADATLAP A versenyző neve:... oszt.:... Az iskola neve:..... Az iskola címe:... irsz.... város...utca...hsz. Megye:... A felkészítő tanár(ok) neve: Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be: igen nem* Összes pontszám: *A megfelelő szó aláhúzandó

2 I. KÉPFELISMERÉS Határozza meg, melyik korszakhoz/kultúrához (pl. görög) tartoznak az alábbi ókori építészeti alkotások! Írja a képek után található táblázatba az épület funkcióját, tehát azt, hogy milyen célra szolgált (pl. színház)! (Soronként 1-1 pont, fél pont nem adható!) a) b) c) d) e) f) 2006/2007 2/33 OKTV 1. forduló

3 Kép sorszáma a) b) c) d) e) f) Kultúra/korszak Funkció 6 pont II. FORRÁSKIEGÉSZÍTÉS Egészítse ki a honfoglalás kori forrásrészleteket a betűvel jelölt helyeken a megfelelő nevekkel, fogalmakkal! (Elemenként 0,5 pont) A magyar pedig a türkök egyik fajtája. Főnökük lovassal vonul (lovagol) ki. Főnökük neve... (a) Ez azonban csak névleges címe királyuknak, minthogy [...] minden magyar a.....(b) nevű főnökük parancsait követi a háború dolgában, a védelemben és más ügyekben. (Ibn Ruszta és Gardízi: A magyarok) [...] sem idegen fejedelem felettük soha nem volt, hanem valamiféle vajdák voltak közöttük, akik közül az első vajda volt az előbb említett Levedi. Együtt laktak (ebben az időben) a.....(c)-kal három esztendeig, s minden háborújukban együtt harcoltak (azoknak az oldalán). (Bíborbanszületett Konsztantinosz: A birodalom kormányzásáról) A (d) vezér között Álmos fia..... (e) volt a leggazdagabb és leghatalmasabb, aki Ügek fia Előd unokája volt. Az ő atyját, Álmost,..... (f)-ben feláldozták, nem mehetett ugyanis be Pannóniába. (Anonymus: Gesta Hungarorum) 3 pont 2006/2007 3/33 OKTV 1. forduló

4 III. SZEMÉLYAZONOSÍTÁS Határozza meg, melyik híres vetélytársakról szólnak a leírások! Állítsa időrendbe a párokat a személyazonosítás után! (A két személy együtt ér 1 pontot, helyes időrend 1 pont, fél pont nem adható!) a) Az actiumi csata szembenálló felei. A vesztes menekülés közben öngyilkos lett.. b) Az angol abszolutizmus uralkodónője, valamint az általa kivégeztetett unokatestvére, a skót királynő..... c) A lovagkor utolsó csatájának is nevezett, páviai csatában szembenálló országok uralkodói. A vesztes a következő évben ligát szervezett a győztes ellen..... d) Az invesztitúra háborúk kitörésekor egymással szembekerülő felek. Az egyik fél a római Egyházat ki akarta szabadítani a német-római császár hatalma alól..... e) A szenátori párt és a néppárt vezetői Rómában, az egyik Jugurthát, a másik VI. Mithridatészt győzte le..... Időrend Betűjelek 6 pont 2006/2007 4/33 OKTV 1. forduló

5 IV. TÉRKÉPELEMZÉS Válaszoljon a térkép segítségével, a keresztes hadjáratokkal kapcsolatos kérdésekre! (Elemenként 0,5 pont) a) Határozza meg, hányadik keresztes hadjáratokat jelölik a nyilak! a b c b) Nevezze meg a számmal jelölt városokat! ben itt hirdették meg a hadjáratokat: ben esett el erődje: /2007 5/33 OKTV 1. forduló

6 c) Nevezze meg, mely állam jött létre a c) jelű hadjárat eredményeként?. d) Nevezze meg, ki volt a magyar király a b) jelű hadjárat idején?. 5 pont V. FOGALOMAZONOSÍTÁS Párosítsa a felsorolt gazdaságtörténeti fogalmakat a hozzájuk tartozó szövegekkel! Egy forráshoz csak egy fogalom kerülhet. Írja a válaszát (a megfelelő fogalmat) a kipontozott helyre! (Elemenként 0,5 pont) háztartási gazdálkodás; levantei kereskedelem; adósrabszolgaság; céh; klasszikus rabszolgaság; manufaktúra; monopólium; nomád életmód; kétnyomásos gazdálkodás; Hanza kereskedelem; vadtalajváltó gazdákodás a) Párizsban senki nem lehet takács, csak ha ipart vásárol a királytól. (XIII. századi szabályzat). b) Ez a hír Velence városában nagy elkedvetlenedést okozott, mert a hajózást nagy romlás fenyegeti. Most már kétségkívül világos lett az is, hogy ez az utazás Portugáliából Indiába rendszeressé válik [ ] (Girolamo Priuli naplójából). c) E háznak van egy tágas terme, Kétszáz szövőszék áll benne. Kétszáz férfi, nem kevesebb, Dolgozik benne eleget. Mindegyiknél egy szép gyermek Vidáman orsót tekerget. Egy másik helységben pedig Százan a gyapjút fésülik. (Angol balladarészlet). d) [ ] feleségét, fiát vagy lányát kénytelen pénzért eladni vagy szolgálónak küldeni [ ] (Hammurapi törvényeiből). 2006/2007 6/33 OKTV 1. forduló

7 e) Sátraik (boltos jurtáik) vannak, és együtt vonulnak a sarjadó fűvel és a zöld vegetációval. Bárhová is mennek, együtt utaznak egész rakományukkal és raktárukkal [ ] (Ibn Ruszta és Gardízi). f) Úgyszintén akarjuk és megengedjük, hogy az egyházak szabadon szállíthassák sójukat a maguk egyházához [ ] (A beregi egyezményből) 3 pont VI. FORRÁSFELISMERÉS Nevezze meg, hogy mely uralkodók nevéhez köthetőek az alábbi középkori magyar törvényszövegek! (Elemenként 1 pont) a) Ezenkívül bármely néven nevezett minden szabad faluban, sőt még az udvarnoki és királyi falvakban élő valamennyi szántóvető és szőlőbirtokos jobbágyunktól is kivéve a fallal övezett városokat ezek minden terményének és borának kilenced részét fogjuk beszedni [ ] b) [ ] és hogy minden ember megtudja, hogy mekkora bűntény az urak ellen feltámadni: ennekutána az ebben az országban bárhol lakó összes parasztok [ ] elveszítvén e hűtlenségi vétkük miatt szabadságukat, amely szerint egyik helyről a másikra költözhettek, az ő földesuraiknak föltétlen és örökös szolgaság alá legyenek vetve. c) Királyi hatalmunknál fogva elhatároztuk, hogy mindenkinek álljon szabadságában vagyonát felosztani, feleségének, fiainak és leányainak és rokonainak vagy az egyháznak adományozni, és ezt halála után senki se merje érvénytelenné tenni [ ] d) Ha pedig a király az országon kívül akar hadat vezetni, a serviensek ne tartozzanak vele menni, csak az ő pénzén, és visszatérése után rajtuk hadbírságot ne szedjen. e) A lázadás miatt elpusztult vagy felégetett templomokat, a király parancsára, az illető egyház papjai állítsák vissza. Kelyheket és ruhákat a király költségén adjanak, könyvekről a püspök gondoskodjék. 2006/2007 7/33 OKTV 1. forduló

8 f) [ ] az adókivetést az egész országban oly képpen hajtsák végre, hogy minden kapu után, ahol emberek laknak, amelyen egy szénával vagy gabonával megrakott szekér képes befordulni, [ ] az adókirovás napjától számított tizenötödik napon, 3-3 garast tartoznak fizetni [ ] 6 pont VII. TÉRKÉPHASZNÁLAT Válaszoljon a térkép segítségével az Oszmán Birodalomhoz kapcsolódó kérdésekre! a) Nevezze meg a Török Birodalom 1453 előtti fővárosát! (1 pont).. b) Hogy nevezték a Török Birodalom európai és ázsiai részét? (elemenként 0,5, összesen 1 pont) 1) európai:. 2) ázsiai:. 2006/2007 8/33 OKTV 1. forduló

9 c) Nevezzen meg két balkáni államot, melyeknek fejedelmei Hunyadi János (átmeneti vagy tartós) szövetségesei voltak török elleni harcaiban! (elemenként 0,5, összesen 1 pont) 1). 2). d) Határozza meg, melyik a térképen is szereplő, mongolokkal vívott ütközet vetette vissza átmenetileg a török terjeszkedést? (1 pont). e) Fogalmazza meg röviden a török XVI. század eleji terjeszkedésének világkereskedelmi következményeit! (1 pont) 5 pont VIII. IGAZ-HAMIS Döntse el, hogy a forrásokhoz kapcsolódó megállapítások igazak-e vagy hamisak! Bekarikázással jelölje választását! Írja oda indoklásként a vonatkozó forrás számát! (A helyes választás 0,5 pont, a forrás betűjelének feltüntetése 0,5 pont) 1. Ne félj, hogy segétse senki magyarokat, Mert jól esmerem én bolond gyaurokat (hitetleneket), Míg nem látják égni magok házokat, Nem segíti senki meg szomszéd házokat. Az magyarok pedig leghenyélőbb népek, Egyik az másikat gyülöli, mint ebek: Nincs köztök hadtudó, ha volna is, ezek Az tisztviselőnek soha nem engednek. (Zrínyi a Szigeti veszedelem című eposzából 1648) 2. Ez az armádia, szükséges, hogy elegendő fizetéssel és minden provisióval administráltassék (szükségessel ellátassék); oly fizetése legyen penig a vitézeknek, hogy azzal becsületesen hóról hóra beérje, magát ruházhassa, fegyverezhesse, és eledelére elég legyen neki. Mert én azt az ármádát örökösnek (állandónak) akarom lenni. Tehát arrul kell tennünk, a vitézlő nép fogyatkozása miatt ne kényszeríttessék kóborlani, lopni, s kijárni, ne szökni kéntelenségbül; azért abban ily limitatiót kellene observálni (következőképpen kellene meghatározni). Először: minden embernek fegyvert, jót s hivataljához valót adni neki, minden készületeivel, szerszámával: ehhez jó erős posztót, ha lehetne gyalogságnak kéket, lovasnak verest ruházatjára, dolmányra, nadrágra s mentére, süvegére elegendőt. Ehhez is még hétről hétre vagy lisztet vagy kenyeret és sót, minden hónapra a lovasnak abrakot, szénát [ ] (Zrínyi Miklós Az török áfium ellen való orvosság című röpiratából, 1663) 3. Ihon, magyar katona, ihon hajdú, a te fogyatkozásod. Ha én a katonának azt mondanám: viselj fegyverderekat, karabínt, tartsd meg a rendet, ha a hajdúnak: viselj muskétát és pikát, ne 2006/2007 9/33 OKTV 1. forduló

10 hágj ki a te rendedből, mit mondana nekem? Legelőször megnevetne, azután meggyűlölne. Hej, hun van a magyarnak régi jó híre. [ ] Mely nagy vétek penig az, hogy a magyarnak nincs gyalogsága, és nem gyönyörködik benne, meg nem mondhatom. Légyen őneki számos lovasa: nem elég az. [ ] S mivel vészesz várat, mivel őrzöd meg aztat, mivel vered ki sáncával az ellenséget? (Zrínyi Miklós a Vitéz hadnagy című művéből) 4. Én más vallású vagyok, de a kegyelmetek szabadsága az én szabadságom, a kegyelmeteken ejtett sérelem az én sérelmem. Volna bár százezer pápista mellett százezer lutheránus és százezer kálvinista vitéze a fejedelemnek: ők együtt megmentenék a hazát. (Zrínyi Miklós, 1662) 5. Mi lenne, ha mindnyájan egybefognánk? Ha a lengyel egyfelől, olasz másfelől, mi innen. A perzsák túlsó részről rázni kezdenék az otthoman fajnak fundamentumait, és az mind egy volna, mert mindenik kénszeríttetik a török kárára. Velencések saját céljaikért pápa hitük terjesztéséért, német azért hogy idő és alkalmatosság vagyon rá, és ha ezt elmulatja elrepül az a jó óra. (Zrínyi Miklós a Vitéz hadnagy című művéből) a) A magyar hadsereg fegyvernemeinek aránya átalakításra szorul. I H forrás száma:... b) A török kiűzéséhez nem szükséges a nemzetközi összefogás. I H forrás száma:... c) Mivel a képzett tisztek rendelkezésre állnak, a magyar hadsereg létrehozásához csak a külföld anyagi segítségére van szükség. I H forrás száma:... d) Az új hadsereg magvát Zrínyi szerint a református köznemesség adná. I H forrás száma:... e) A szerző elítélően nyilatkozik a magyar katonák fegyelméről. I H forrás száma:... f) A magyar hadsereg sokszor zsákmányolással, fosztogatással pótolta ellátmánya hiányait. I H forrás száma:... 6 pont 2006/ /33 OKTV 1. forduló

11 Feladatok a rendes érettségi vizsga évét közvetlenül megelőző évfolyam tanulói részére IX. SZEMÉLYAZONOSÍTÁS Állapítsa meg, mely történelmi személyekre vonatkoznak az alábbi megállapítások! (Elemenként 1 pont) a) Az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat megfogalmazója.... b) Oroszország uralkodója Lengyelország első felosztásakor.... c) A függetlenségi háborúban az amerikai hadsereg főparancsnoka.... d) Svéd uralkodó, a harmincéves háborúban életét veszti.... e) Felvilágosult francia gondolkodó, deista filozófus, jellemző stíluseszköze a gúny pont X. FORRÁSELEMZÉS Válaszoljon a forrás alapján a kérdésekre! A magas Udvari Haditanács kétségtelenül eléggé ismeri, hogy Magyarország felső részeit Isten ostorai, a belső zavargások, a vészthozó járvány [ ] látogatták meg és sújtották annyira, hogy lakosokban és mindenfajta barmokban hihetetlen mértékben súlyos veszteségeket szenvedtek, és ezzel a közterhek és kötelezettségek vállalására elégtelenek lettek. A kedvező alkalom kínálkozásával nemcsak a magam java, hanem a közjó érdekében is szorgalmasan és minden erővel azon fáradozom, hogy a svábokkal [ ] az üres helységeket népessé tegyem, és így az említett lakossághiányt legalább részben kiegyenlítsem, egyúttal pedig a közterhek és kötelezettségek ellátásáról gondoskodjam, és ami a legfőbb dolog, a katolikus vallás is inkább gyarapodhassék. [ ] ezért a magam és a többiek nevében alázatosan kérem, hogy [ ] Magyarországon és más örökös tartományokban kinevezett helyi parancsnokok támogatásával minden további fizetségtől, a harmincadosok és vámszedők részéről jövő zaklatástól mentesen, szabadon és késleltetés nélkül utazzanak, továbbá letelepedési helyükön néhány évig a közterhek alól mentesüljenek, és az összeírás vagy az ezredek tisztjei által gyakorolt újoncozás alól békében maradjanak. (Károlyi Sándor folyamodványa, 1712) 2006/ /33 OKTV 1. forduló

12 a) Nevezze meg, mely eseményre utal a belső zavargások kifejezés! (1 pont)... b) Mire utal a vészthozó járvány kifejezés? (1 pont)... c) Mely szándékok vezették a bécsi kormányzatot a betelepítések során? Írjon kettőt! (2 pont) d) Határozza meg, miért volt érdeke a betelepítés a magyar nemességnek! (1 pont)... e) Sorolja fel a betelepülőknek adott kedvezményeket! Említsen négyet! (4 pont) f) Mi volt a betelepülő németek összefoglaló neve? (1 pont) 10 pont XI. FORRÁSÉRTELMEZÉS Oldja meg a feladatokat a forrásszövegek alapján! a) Bekarikázással jelölje annak a négy idézetnek a számát, amelyek II. József türelmi rendeletéből valók! (Elemenként 0,5 pont, összesen 6 pont) 1) Ágostai és helvét hitvallásúak esküt ne legyenek kötelesek másként tenni, csak a szerint az esküforma szerint, amely vallásuk hitelveinek megfelel. 2) Minden Parasztokat, akármely nevezet és vallásbeliek légyenek, jövendőre maguk személlyekre nézve lakásokat szabadosan változtatható emberekké tesszük. 3) Senkit sem szabad meggyőződése miatt zaklatni, legyenek ezek akár vallásiak, feltéve, hogy ezek megnyilvánulása nem zavarja a törvényes rendet. 4) [ ] ő legszentebb fensége meg van győződve arról, hogy minden kényszer, amely az emberek lelkiismeretére erőszakkal hat, mindennél ártalmasabb. 2006/ /33 OKTV 1. forduló

13 5) Legyen szabad az ágostai és helvét hitvallásúaknak, avagy a görög szertartású nem egyesülteknek magánimaházakat olyan módon felépíteni, hogy ezeknek se tornyuk, se harangjuk, se közútról nyíló bejáratuk [ ] ne legyen. 6) A katolikusok saját költségükön, tehát a többi vallás legcsekélyebb terhelése nélkül, templomot építhetnek. 7) [ ] az oly helyes türelem, amilyen a keresztényi szeretet javall, mint a vallásra, mint az államra igen nagyon haszon forrása, [ezért] elhatározta, hogy e türelmet valamennyi császári és királyi tartományában bizonyos törvényekkel erősíti meg. b) Nevezze meg, mely eszmerendszer hatott II. József rendelkezéseire! (0,5 pont)... c) Határozza meg, mely felekezeteket jelentik az alábbi kifejezések! (Elemenként 0,5 pont) 1) ágostai hitvallásúak:.. 2) helvét hitvallásúak: 3) görög szertartású nem egyesültek:..... d) Egyenrangúvá tették-e a rendelkezések a szövegben szereplő felekezeteket a katolikusokkal? Válaszát a szövegből vett idézettel indokolja! (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont) e) Nevezze meg II. Józsefnek olyan egyéb intézkedését, amellyel a katolikus egyház befolyását kívánta visszaszorítani! (1 pont) pont XII. HELYSZÍNAZONOSÍTÁS Határozza meg az alábbi leírások alapján az egyetemes történelmi események helyszínét! (Elemenként 1 pont.) a) 1781-ben az amerikaiak döntő győzelmet arattak az angolok ellen. Az esemény helyszíne: 2006/ /33 OKTV 1. forduló

14 b) XII. Károly serege Ukrajnában vereséget szenvedett 1709-ben. Az esemény helyszíne: c) A velencei, pápai és spanyol hajóhad 1571-ben legyőzte a török tengeri haderőt. Az esemény helyszíne: d) Nagy-Britannia és az Egyesült Államok aláírták a függetlenségi háborút lezáró békét. Az esemény helyszíne: 4 pont XIII. ÁBRAÉRTELMEZÉS Oldja meg a feladatokat az ábra felhasználásával! (Elemenként 0,5 pont) a) Egészítse ki a hiányzó fogalmakkal az alábbi XVII. századi gazdasági rendszert bemutató ábrát! KÜLFÖLD ORSZÁGHATÁR Belföld BELFÖLD 1.). 4.). 3.).. b.).. 2.). 2006/ /33 OKTV 1. forduló

15 b) Nevezze meg, mely gazdasági rendszerhez kötődik az ábra! c) Határozza meg, mely országban alkalmazták először ezt a gazdasági rendszert, illetve kinek a nevéhez fűződik a bevezetése! Ország:... Név:... d) Fogalmazza meg, mely gazdaságpolitikai célokat akart a rendszer megvalósítani! Említsen kettőt! e) Nevezze meg, mely uralmi rendszerhez kapcsolódik e gazdaságpolitika! 5 pont 2006/ /33 OKTV 1. forduló

16 Feladatok a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyam tanulói részére IX. SZEMÉLYAZONOSÍTÁS Állapítsa meg, mely történelmi személyekre vonatkoznak az alábbi megállapítások! (Elemenként 1 pont) a) Francia republikánus politikus, miniszterelnök, akit a Tigrisnek neveztek.... b) Német császár a marokkói incidensek és az első világháború idején.... c) Francia vegyész, bakteriológus, aki kidolgozta a lépfene és a veszettség elleni védőoltást.... d) Bolsevik politikus, külügyi majd hadügyi népbiztos, a Vörös Hadsereg megszervezője.... e) között német vezérkari főnök, akinek villámháborús tervét alkalmazták az első világháborúban pont X. TÁBLÁZATKITÖLTÉS Töltse ki a táblázatot a források alapján! (Elemenként 0,5 pont) a) Én, uraim! Ezennel egy nagyszerű határozatra hívom fel önöket (általános feszültség, harsány halljuk felkiáltással), felhívom önöket ezen határozatra: mondják ki önök azt, hogy azon rendkívüli körülmények között, melyeknél fogva e hongyűlés rendkívülileg is összehívatott, méltó tekintetbe vévén, a nemzet el van határozva koronájának, szabadságának, önállóságának védelmére a legnagyobb áldozatokat is meghozni [ ] Felhatalmazza a kormányt arra, hogy a szükséghez képest fegyverest állítson [ ] b) Az Isten szerelméért! Önnek kezében van az ország sorsa. Fontolja meg jól, s írja meg, mit akar. Perczellel mi történik? ha ön [kitér] a vele való egyesüléstől, őt kiteszi az ellenség egész erejének! Hiszen így a főváros fel lesz adva! c) A Feldunai hadtest hű marad esküjéhez, miszerint Magyarországnak V. Ferdinánd király által szentesített alkotmánya fönntartásáért minden külső ellenséggel határozottan szembe száll. 2006/ /33 OKTV 1. forduló

17 Az alkotmányos monarchia fogalmából, melyért a Feldunai hadtest utolsó emberig harcolni el van szánva, önként folyik, hogy neki egyedül azon parancsokat szabad és szándéka követni, melyek a felelős királyi hadügyminisztertől, vagy ennek maga által kinevezett helyettesétől törvényes formában érkezendnek hozzá. d) A lázadó csordákat, melyeket Kápolnánál iszonyú mennyiségben találtam fel, szétvertem, és nagyrészt megsemmisítettem [ ] Remélem, néhány nap alatt hatalmamba kerítem Debrecent, a pártütés fészkét [ ] e) Magyarországnak kettő között van választása; vagy a corpus iurisra állva, határait úgy, a mint volt, megtartani igyekezni, nem gondolva a fajok féltékenységével, s úton borostyán lehet, de csak hadi [ ] A másik, mit választhatunk, a corpus iurisból valamit áldozni, s nem csak Horvátországra nézve, de a szerbek és oláhokra nézve is, kibékülni a vajdasággal, annak összes közgyűlést engedni, valamint az oláh fajnak is belső administrációt [ ] Betűjel A forrás szerzője A forrás keletkezési ideje (év, hó) a) Kossuth Lajos A forrás megnevezése (címe/műfaja) b) levél (Görgeynek) c) január d) győzelmi jelentés e) május 5 pont XI. FORRÁSELEMZÉS Válaszoljon a forrás alapján az alábbi kérdésekre! (Elemenként 1 pont) 1. Egy felelős vezért kell kinevezni tíz év időtartamra. 2. A miniszterek csak a végrehajtó hatalomtól függenek. 3. Az államtanács a legválogatottabb emberekből áll. Az államtanács készítené elő a törvényeket, s ez vezetné le a vitát a törvényhozó testület előtt. [...] 5. Egy második nemzetgyűlés az ország minden illusztris személyiségéből egyensúlyozó hatalomként működik majd, az alapegyezmény és a közszabadságok védelmezőjeként. (III. Napóleon felhívása, december 2.) a) Nevezze meg, milyen szerkezetű parlamentet részesít előnyben a dokumentum!... b) Határozza meg, miben tér el a dokumentum a montesquieu-i alapelvektől! / /33 OKTV 1. forduló

18 c) Nevezze meg III. Napóleon politikai életben viselt közjogi méltóságát a dokumentum kiadása előtt!... d) Határozza meg, milyen módon nyilváníthatta ki akaratát a francia társadalom III. Napóleon politikai funkciójáról 1852-ben (a dokumentum kiadása után)!... e) Nevezze meg III. Napóleon politikai funkcióját az osztrák-magyar kiegyezés idején!... f) Nevezze meg, mely esemény vetett véget III. Napóleon uralkodásának!... 6 pont XII. HELYSZÍNAZONOSÍTÁS Határozza meg az alábbi forrás alapján az egyetemes történelmi események helyszínét! (Elemenként 0,5 pont) 4. Őfelsége az ausztriai Császár Maga s minden utódai és örökösei nevében őfelségének a franciák Császárának javára lemond Lombardiához való jogairól és igényeiről [ ] 5. Őfelsége a franciák Császára kinyilatkoztatja abbeli szándékát, miszerint a föntebbi cikk szerint neki átengedett birtokrészeket Őfelségének a szardíniai királynak adja át [ ] 18. Őfelsége az ausztriai Császár és Őfelsége a franciák Császára kötelezik Magukat, miszerint az olasz államok közötti szövetség alakulását minden törekvéseikkel elősegítik, mely szövetség a Szent Atya tiszteletbeli elnöksége alá lenne helyezendő [ ] Velence, mely Ő cs. és k. apostoli Felségének koronája alatt marad, ezen szövetségbeli államok egyikét képezi [ ] 19. [ ].A toscanai nagyherceg, a modenai herceg és a pármai herceg jogai [ ] fenntartatnak. (A zürichi osztrák-francia békéből, 1859) a) Nevezze meg a helyszínét a franciák és itáliai szövetségeseik, valamint az osztrákok közötti döntő ütközetnek! (1 pont)... b.) Nevezze meg a forrás alapján, hogy a békekötés után melyik országhoz tartozott Lombardia illetve Velence! (Elemenként 0,5 pont) 1) Lombardia:. 2) Velence:. c) Nevezze meg, hol szállt partra Garibaldi Szíciliában! (1 pont) / /33 OKTV 1. forduló

19 d) Határozza meg, mely állam csatlakozását segítette elő Garibaldi sikeres dél-itáliai hadjárata (az olasz egységhez)! (1 pont)... 4 pont XIII. PÁRTVISZONYOK a) FORRÁSELEMZÉS Válaszoljon a szöveg alapján az alábbi kérdésekre! (Elemenként 1 pont) A balközép körnek tagjai mindannyian azon nézetből indulnak ki, hogy Magyarország semmi más nemzetnek vagy országnak alá nem vetett, szabad és független ország, azt tekintették [...] közjogi szempontból a párt mindenekelőtti feladatának, hogy az minden alkotmányos eszközzel odahasson, hogy mindazon törvények, melyek hazánk említett függetlenségével ellentétben állnak, megszüntessenek; megszüntessék ennek folytán a delegáció intézménye és a közös minisztérium; azon törvényes intézkedések pedig, melyek biztosításukra szükségesek, létesítessenek; a magyar hadsereg, pénz- és kereskedelemi ügyeink függetlensége, hazánk törvényes függetlenségének diplomáciai elismerése. ( Bihari pontok) 1.) Magyarázza meg, mit jelent a delegáció intézménye kifejezés! ) Nevezze meg a pontokat megfogalmazó párt vezetőjét!... 3.) Magyarázza meg, miért változtatott a párt a későbbiekben programján! ( Akasztotta szegre a bihari pontokat. )... 4.) Hogyan alakult a Balközép párt sorsa az 1870-es évek közepén?... 5.) Nevezze meg, ki volt a program közlése idején a magyar miniszterelnök! / /33 OKTV 1. forduló

20 b) Oldja meg a feladatot a forrás felhasználásával! (Elemenként 1 pont) Egészítse ki a századforduló magyarországi pártviszonyait bemutató ábrát a hiányzó pártok nevével, illetve évszámmal! (Írja a pártneveket és az évszámot az ábra alatti kipontozott helyre!) 1.)... 1.) ). Katolikus Néppárt Függetlenségi Párt Nemzeti Párt Szabadelvű Párt Koalíció 3.)... 2.) ).. 1.)... 2.)... 3.)... c) Párosítsa össze az alábbi pártprogramokat a megadott pártnevekkel, irányzatokkal! Írja a megfelelő meghatározást a kipontozott helyre! Egy forráshoz csak egy megnevezés kerülhet. (Elemenként 1 pont) Katolikus Néppárt; Szociáldemokraták; Agrárszocialisták; Virilisták; Nemzeti Párt. 10. Pártunk a kisiparost és a munkást a nagyiparossal és a tőkével való versenyben az állam által kívánja az őt megillető védelmében részesíteni. 11. Követeljük a munkaadó és a munkás közötti viszonyok szabályozását, és különösen a munkás családi, erkölcsi és egészségügyi érdekeinek megóvását, továbbá a munkásbiztosítások nagyobb mérvű kiterjesztését, a vasárnapi munkaszünetre vonatkozó törvény szigorítását. 1.) / /33 OKTV 1. forduló

21 I. 1. Követeljük az általános, egyenlő, titkos választójogot mind az állami, mind az önkormányzati életben, minden 21. életévet betöltött férfi és nő számára. 2. Követeljük a főrendiház megszüntetését, népszavazást az államélet alapvető kérdéseiben [ ] II. 2. Ezért követeljük a hitbizományi különjog megszűnését, az egyházi javak szekularizálását, az állam kényszerkisajátítási jogának törvényes leszögezését a nagybirtokokra. III. 1. Követeljük szakértői vezetés alatt az egész oktatásügy államosítását. [ ] A vallásoktatást a család és az egyházi önkormányzat tevékenységi körébe kell utalni. [ ] Követeljük a nők számára minden képzési lehetőség megnyitását. 2.) 10 pont 2006/ /33 OKTV 1. forduló

22 SZAKIRODALMI KÉRDÉSEK I. téma: Háborúk, hadsereg, várak Zsigmond király időszakában ( ) XIV. IGAZ-HAMIS Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! (Elemenként 1 pont) Állítás Igaz Hamis a) Bajazid nem törekedett a meghódított területek bekebelezésére, hanem megelégedett a hűbéri viszony elismerésével. b) A rigómezei csatát a törökök megnyerték, de I. Murád holtan maradt a csatatéren. c) A nikápolyi vereség után nyilvánvalóvá lett, hogy a nemesség hadba szállása felesleges. d) A XV. század elején a könnyűlovas katonák elnevezése huszár a rablóval, zsivánnyal szinonim. e) A rendkívüli hadiadó kivetéséhez szükség volt a köznemesség előzetes hozzájárulására. f) A szpáhik a csatákban a széleken helyezkedtek el, hogy az ellenséges lovasroham felfogása után bekerítő hadmozdulatokat hajthassanak végre. g) Az 1397-es országgyűlésen elrendelt katonaállítási kötelezettség (telekkatonaság) csupán egy alkalomra szólt. h) Zsigmond uralkodása idején a jobbágyokat soha nem szólították hadba. 8 pont XV. FOGALOMMAGYARÁZAT Magyarázza meg röviden az alábbi történelmi kifejezéseket! (Elemenként 2 pont) Kifejezés Magyarázat a) honorrendszer b) dispositio intézménye 4 pont 2006/ /33 OKTV 1. forduló

23 XVI. FELELETVÁLASZTÁS Választását aláhúzással vagy bekeretezéssel jelölje! (Elemenként 1 pont) a) Az 1435-ös országgyűlés szabályozta a telekkatonaság kiállítását. Változtak-e a nemesség terhei az 1397-es rendelkezésekhez viszonyítva? 1) nem változtak 2) csökkentek 3) növekedtek b) István despota állt Szerbia élén a nikápolyi csata idején. Hogyan foglalt állást a hadviselő felekkel szemben? 1) távol tartotta magát a küzdelmektől 2) Zsigmondot támogatta 3) a törökök oldalán harcolt c) Hol található Szentlászlóvára? 1) Nagyvárad mellett 2) Galambóccal szemben 3) a Száva partján d) Mikor került Nándorfehérvár Zsigmond kezére? 1) István despota halálakor 2) a nikápolyi csat évében 3) 1435-ben 4 pont XVII. TARTALOMRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK A szakirodalom alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre! (Elemenként 1 pont) a) Melyik az a város, amelynek lakói a török fenyegetés miatt elhagyták otthonukat, és a Csepel-szigetre költöztek? 2006/ /33 OKTV 1. forduló

24 b) Zsigmond a szörényi bánságot a havasalföldi vajdák helyett egy fegyveres szervezetre bízta. Melyikre? c) Melyik az az adófajta, amelyet Zsigmond tervei szerint rendi különbség nélkül mindenkitől be kellett volna szedni? d) Hogy hívták Zsigmond firenzei származású hadvezérét? XVIII. PÁRKERESÉS Keresse meg a sorszámozott kifejezések megfelelőjét, és írja az alábbi táblázatba az összeillő pár betűjelét! (Elemenként 1 pont) 1. sallárium a) címeres zászló 2. iuvenis b) főpap 3. gubernátor c) a fegyveresek felfogadására szolgáló pénz 4. prelátus d) kormányzó 5. banerium e) apród 4 pont XIX. FORRÁSELEMZÉS 5 pont Az alábbi szövegrészlet és a megadott szakirodalom segítségével válaszoljon a feltett kérdésekre! A magyarok Gögerdsinliket (Galambócot) megtámadták s ágyúkat állítván fel, lőni kezdték. Az uralkodó a rumilii beglerbéget, Szinán béget küldte ellenük. [ ] Viddini Szinán ezzel lovára pattanván így kiáltott. Hej harcosok! Akiben az iszlám szeretete s akinek szívében bátorság van! Asszonyhoz illik veszteg ülni! Ekkor az összes akindzsik, e bátor vitézek, lóra 2006/ /33 OKTV 1. forduló

25 ültek [ ] Így a beglerbég is kénytelen levén, viddini Szinán után ment s reggel a hitetlenek előtt álltak. Azonnal megverték a dobokat, s mihelyt Allah kiáltással egyszerre a gyaurokra rohantak, azok egymást nyomva futni kezdtek. A király is, minden málháját otthagyván, alig tudta megmenteni a fejét. A hitetlenek legnagyobb része a vízbe fúlt. (Nesri, török történetíró) a) Hogyan került Galambóc török kézre? (1 pont). b) Kik a szövegben szereplő akindzsik? (1 pont). c) Kinek köszönhette a király Zsigmond a megmenekülését? (1 pont). d) Határozza meg, hogy a sikertelen ostrom hátterében mely tényezők játszottak szerepet! Említsen kettőt! (2 pont).. 5 pont 2006/ /33 OKTV 1. forduló

26 SZAKIRODALMI KÉRDÉSEK II. téma Határokon átívelő migrációs folyamatok (népmozgások, ki-, és áttelepítések) a Kárpát-medencében az 1930-as, 40-es években. XIV. IGAZ-HAMIS Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! (Elemenként 1 pont) Állítás Igaz Hamis a) Benes első elképzelése szerint a háború után Csehszlovákia lemondott volna a Szudéta-vidék egy részéről. b) A csehországi német szociáldemokraták elfogadták volna a németek Csehországon belüli belső átcsoportosítását. c) Az Atlanti Charta megfogalmazta a csehszlovákiai németek kitelepítésének elképzelését. d) A lidicei vérengzés kiváltó oka az volt, hogy napvilágra került a csehországi németekkel kapcsolatos kitelepítési terv. e) A romániai zsidókat a németek Auschwitzba és más táborokba deportálták. f) A szovjetek fogságba ejtett lengyel tisztet kivégeztek a II. világháború során. g) Jugoszlávia és Magyarország között is létrejött egy lakosságcsere-egyezmény, amit végül nem hajtottak végre. h) Lengyelország felszabadítása után Lengyelországban nem maradt német. 8 pont XV. FOGALOMMAGYARÁZAT Magyarázza meg az alábbi fogalmakat! (Elemenként 1 pont) Kifejezés a) Generalplan Ost Magyarázat b) kollaboráns c) deportálás d) kollektív felelősség 4 pont 2006/ /33 OKTV 1. forduló

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló TÖRTÉNELEM FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló TÖRTÉNELEM FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 180 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló TÖRTÉNELEM FELADATLAP ÉS VÁLASZLAP A munka megkezdése

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló TÖRTÉNELEM FELADATLAP

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló TÖRTÉNELEM FELADATLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 180 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló TÖRTÉNELEM FELADATLAP A munka megkezdése előtt nyomtatott

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 5. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem emelt

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 22. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 22. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 9. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 9. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem emelt szint

Részletesebben

Azonosító jel: TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2005. október 26., 8:00. Időtartam: 90 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2005. október 26., 8:00. Időtartam: 90 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 0 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 26. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 26., 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Történelem emelt szint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 17. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 17. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 6. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 6. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem emelt

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 21. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 21. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 10. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 10. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem emelt

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 5. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem emelt

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 21. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 21. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA

TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA EMIR azonosító: TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 Név: TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 1414 ÍRÁSBELI VIZSGA Ideje: 2014. április 25. 14:00 Időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 6. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 6. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem emelt

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem emelt

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 20. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 20. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem emelt

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 19. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 19. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem emelt

Részletesebben

TÖRTÉNELEM EMELT SZINT

TÖRTÉNELEM EMELT SZINT EMELT SZINT TÖRTÉNELEM Fontos tudnivalók Egyértelmű válaszokat adjon, egyértelmű jelöléseket alkalmazzon javítás esetén is! Válaszaiban a lényeg megfogalmazására törekedjen, ne lépje túl a rendelkezésre

Részletesebben

Karikázza be a mohácsi vész okai, körülményei közül azt a négyet, amelyek a forrásszövegben is megtalálhatók! (Elemenként 1 pont)

Karikázza be a mohácsi vész okai, körülményei közül azt a négyet, amelyek a forrásszövegben is megtalálhatók! (Elemenként 1 pont) Félévi vizsga Esti gimnázium, 11. osztály Történelem Kora újkor, újkor Név: 1.) A feladat a mohácsi csatával kapcsolatos. (Mintafeladatok) Keresse meg, és javítsa ki a mohácsi csata körülményeit bemutató

Részletesebben

RÖVID VÁLASZT IGÉNYLÔ FELADATOK

RÖVID VÁLASZT IGÉNYLÔ FELADATOK Mintafeladatsor RÖVID VÁLASZT IGÉNYLÔ FELADATOK 1. A forrás alapján válaszoljon a megadott kérdésekre! Caesar arra született, hogy nagy tetteket hajtson végre, és becsvágyát kielégítse. Sikerei nem engedték

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 6. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 6. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

TÖRTÉNELEM KÖZÉP SZINTŰ. PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. január 18. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc. Nyomtatott nagybetűvel töltse ki!

TÖRTÉNELEM KÖZÉP SZINTŰ. PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. január 18. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc. Nyomtatott nagybetűvel töltse ki! PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. január 18. m á j u s 1 8. TÖRTÉNELEM KÖZÉP SZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. január 18. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Név E-mail cím Tanárok neve Pontszám Nyomtatott

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire III. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 15. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 15. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 8. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 8. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 1512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 6. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire II. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

agyarország Hadtörténete a XVIII XIX. században

agyarország Hadtörténete a XVIII XIX. században agyarország Hadtörténete a XVIII XIX. században A szolnoki ütközet 1849. március 5-én. Greguss Imre (1856 1910) festménye A nagysallói ütközet, 1849. április 19. Medve Imre festménye A hazáért mindhalálig

Részletesebben

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon Érettségi témakörök TÉMÁK 7.1. A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései 7.2. A reformkori művelődés, kultúra 7.3. A polgári

Részletesebben