II. fejezet. Fizető gépjármű parkolóhelyekre vonatkozó szabályok. A fizető gépjármű parkolóhelyek övezetei és az igénybevétel díjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. fejezet. Fizető gépjármű parkolóhelyekre vonatkozó szabályok. A fizető gépjármű parkolóhelyek övezetei és az igénybevétel díjai"

Átírás

1 MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008. (X.31.) rendelete a parkolóhelyekről és a parkolás szabályairól Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a belvárosok parkolóhelyeinek hatékonyabb kihasználása, ezzel a többszörös használat lehetőségének megteremtése (a forgási sebesség növelése), a forgalomszabályozás, a városközponti funkciók kielégítését szolgáló parkolások elősegítése, és az egységes parkoló hálózat kialakítása érdekében, továbbá a lakott területek nyugalmának védelme érdekében a következő rendeletet alkotja: 1 I. fejezet A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Mosonmagyaróvár város közigazgatási határán belüli közterületek közlekedésre szánt területére, a közforgalom céljára átadott magánutak területére, továbbá a beépítésre szánt területekre, valamint az 1. sz. mellékletben megjelölt fizető parkolóhelyekre. (2) 2 A rendelet tárgyi hatálya - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - kiterjed minden olyan gépjárműre, így különösen személygépkocsira, tehergépkocsira, lakókocsira, utánfutóra, autóbuszra, három- vagy négykerekű motorkerékpárra, valamint háromvagy négykerekű segédmotoros kerékpárra (továbbiakban e gyütt: gépjármű), melyek az e rendeletben meghatározott parkolóhelyet használják. (3) A rendelet személyi hatálya - a (4 ) bekezdés kivételével - kiterjed a (2) bekezdés szerinti gépjárművek tulajdonosára, üzembentartójára, illetve bárkire, aki e gépjárműveket egyéb jogcímen használja, és vele a fizető parkolóhelyeket igénybe veszi (a továbbiakban Használó), valamint az (1) bekezdés szerinti parkolóhelyek üzemeltetőjére (a továbbiakban Üzemeltető). Az Üzemeltető a Városüzemeltető és Fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság. (4) A rendelet hatálya nem terjed ki: a) A megkülönböztető jelzést használó készülékkel felszerelt gépjárművekre, b) Közérdekből történő veszély- illetve hibaelhárítást végző gépjárművekre, amelyek az emberi életet, a testi épséget, az egészséget, a vagyoni javakat, az emberi környezetet közvetlenül veszélyeztető veszély elhárítását, a kármentesítést, valamint a közbiztonság, a nemzetbiztonság és belső rend védelmét biztosítják. 1 A szöveget kiegészítette a 14/2009. (IV.24.) rendelet június 1. napjával. 2 Módosította az 50/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet január 1-i hatállyal.

2 2 c) Az egészségügyi alapellátás tulajdonában lévő ügyeleti gépjárművekre. d) Diplomáciai mentességet élvező személy ilyen hatósági jelzéssel ellátott gépjárműveire e) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Kormány rendelet alapján parkolási engedéllyel rendelkező súlyos mozgáskorlátozottakra, amennyiben a gépjárműhasználat a mozgáskorlátozott személy érdekében történik, és azt a parkolási szolgáltatást igénybe vevő hitelt érdemlően igazolja oly módon, hogy az igazolványt a gépjármű szélvédőjén, jól látható és ellenőrizhető helyen a parkolás megkezdésekor elhelyezi, és a parkolás végéig ott ugyanilyen feltételekkel tartja, vagy amennyiben e rendelet szerint pótdíj kiszabására kerül sor az engedély nem vagy nem megfelelő módon történt elhelyezése miatt 8 naptári napon belül az üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában utólagosan bemutatja. E kötelezettség elmulasztásából eredő kárt és költséget a parkolási szolgáltatást ilyen módon igénybe vevő személy köteles viselni, amennyiben ő kétséget kizáró módon azonosítható, és a tőle megkísérelt behajtás vagy végrehajtás eredményre vezet. Amennyiben előbbi feltételek nem teljesülnek, a kárt és költséget a gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett tulajdonos, illetve üzemben tartó köteles viselni. (5) 3 A rendelet hatálya alá tartozó parkolóhelyek Üzemeltetője egyedi esetben intézménnyel, illetve szervezettel egy adott parkolási övezetre vonatkozóan külön szerződést köthet, amelyben az intézmény, illetve szervezet dolgozói részére e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb feltételeket is megállapíthat. A szerződés létrejöttéhez, a Gazdasági Bizottság jóváhagyása szükséges. II. fejezet Fizető gépjármű parkolóhelyekre vonatkozó szabályok A fizető gépjármű parkolóhelyek övezetei és az igénybevétel díjai 2. (1) A város területén üzemeltetett fizető parkolási övezetek felsorolását, díjzóna szerinti besorolását és a hozzájuk tartozó parkolóhelyek számát e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (2) 4 A fizető parkolóhelyet a (3) bekezdésben meghatározott időszakokban csak a használatra előírt díjnak a tervezett parkolás időtartamára, a parkolás megkezdése előtt, erre való külön felhívás nélkül történő megfizetésével lehet igénybe venni. A megváltható legrövidebb parkolási idő az I. és a II. díjzónában 15 perc. A fizető parkolóhelyekre vonatkozó parkolási díjtételeket e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Jelen rendelet nem határoz meg olyan rövid időtartamot, amely alatt a fizető gépjármű parkolóhelyet térítésmentesen lehet igénybe venni. 3 Módosította a 35/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelet október 1. napjával. 4 Módosította a 22/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelet július 1. napjával.

3 3 A parkolási díj megfizetése alól a gépjárműben, vagy annak közelében történő várakozás nem mentesít. (3) 5 A fizető parkolóhelyek igénybevétele csak munkanapokon 8-18 óra, illetve szombaton 8-14 óra közötti időszakban díjköteles. Ez alól kivétel: 6 a) b) Kápolna tér, az Ostermayer utca, a Szent István király út és a Fürdő utca: csütörtökön és szombaton 8-14 óra közötti időszakban, c) Kolbai Károly utca: a hét minden napján 8 17 óra közötti időszakban kell díjat fizetni. (4)Üzemelési időn kívül, munkaszüneti napokon, valamint június 1. és augusztus 31. közti időszakban szombati napokon, továbbá december 24. és december 31. napja között a fizető parkolók használatáért díj nem szedhető. (5) Az 1. számú melléklet pontjaiban meghatározott parkolási övezetek parkolóhelyeit a Karolina Kórház Rendelőintézetbe érkező betegek - az üzemeltető és a Karolina Kórház-rendelőintézet között létrejött megállapodásban rögzített ideig és módon - ingyenesen vehetik igénybe. (6) Az e rendeletben meghatározott fizető gépjármű parkolóhelyek igénybevételének díjait elsősorban a gépjármű használója, a tőle megkísérelt behajtás vagy végrehajtás sikertelensége esetén pedig a gépjármű forgalmi engedélyében meghatározott tulajdonosa, üzembentartója köteles. A befizetett parkolási díjak az Üzemeltetőt illetik meg. Az Üzemeltető feladata és joga a parkolási díj megfizetésének késedelme vagy elmaradása esetén a saját nevében történő polgári eljárás megindítása. Ennek részletes szabályait e rendelet 7. -a tartalmazza. (7) 7 A várakozási díjakból és pótdíjakból eredő bevételekről és azok felhasználásáról a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. a rendelkezésére álló adatokat félévente megküldi a Szervezési és Koordinációs Osztály részére, aki a beérkezett adatokról nyilvántartást vezet és azokat a honlapon közzéteszi. Fizető gépjármű parkolóhelyek üzemeltetése 3. (1) Az 1. számú mellékletben meghatározott fizető parkolóhelyeket az Üzemeltető a 2. és 3. sz. mellékletekben szereplő díjtételekkel üzemelteti. (2) A fizető parkolóhelyeket az Üzemeltetőnek a vonatkozó KRESZ táblán túl kiegészítő táblával is meg kell megjelölnie, amelyen az alábbi adatokat kell feltüntetni: az üzemeltető nevét, székhelyét, az üzemeltetési időt, 5 Módosította a 35/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelet október 1. napjával. 6 Hatályon kívül helyezte a 22/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet május 1. hatállyal. 7 Beiktatta a 22/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelet július 1. napjával.

4 4 a minimális várakozási időt, a várakozási díj összegét, a várakozóhely üzemeltetésének módját tájékoztatást a mobiltelefonon történő díjfizetés lehetőségéről és módjáról (3) A fizető parkolóhelyek működtethetők a) kézi (helyszíni) díjbeszedővel b) parkolójegy automatával c) mobiltelefonon történő díjfizetési lehetőség biztosítása útján (4) A parkolójegy automaták a Forint mellett EURO-érmékkel is üzemelhetnek. Az EURO és a Forint közötti váltási árfolyamot az üzemeltető a minden év január 1. és július 1. napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank által a honlapján 8.00 órakor közzétett deviza középárfolyam alapján, az átváltással járó költségeit figyelembe véve állapítja meg. Az automatákat ennek megfelelően az Üzemeltető félévente köteles átállítani. A fizető gépjármű parkolóhelyek használatának szabályai 4. (1) A 2. (2) bekezdése szerinti díjat parkolójegy, vagy személygépkocsik esetén bérlet vásárlásával, továbbá mobiltelefonnal, chip kártyával magyar Forint érmében és Euro érmében történő díjfizetés útján lehet megfizetni. (2) Parkolójegyet a parkolójegy kiadó automatánál, amelyik parkolási övezetben ilyen automata nincs, ott az üzemeltető által foglalkoztatott jegykezelőnél lehet megváltani. (3) A személygépkocsira megváltható bérletek típusait, a rájuk vonatkozó szabályokat és díjakat a 3. számú melléklet állapítja meg. (4) A megváltott jegy csak az azon feltüntetett időtartamra és parkolási övezetben, a bérlet pedig az azon feltüntetett helyre és a 3. számú mellékletben meghatározott időtartamra érvényes. (5) Az automatánál váltott parkolójegyeket, a bérleteket illetve parkolásra jogosító engedélyeket közvetlenül az első szélvédő belső oldalán, kívülről jól látható helyen és ellenőrizhető módon úgy kell elhelyezni, hogy annak adatairól a parkoló ellenőr szükség esetén digitális felvételt tudjon készíteni. (6) A parkolójegy, a bérlet illetve a parkolásra jogosító engedély érvényességét a Használónak kell bizonyítania. (7) A parkolási időtartam meghosszabbítása csak új parkolójegy megváltásával történhet. (8) Mosonmagyaróvár belterületén közterületen csak közúti jelzőtáblával kijelölt helyen szabad kempingezni. Parkolóhelyeken kempingezni tilos! (9) Mosonmagyaróvár belterületén közterületen járműveket tárolni tilos! Járművek tárolása csak közterület használati engedély birtokában lehetséges.

5 5 (10)E rendelet alkalmazásához kapcsolódó fogalmak: a.) kempingezés: Egybeépített, vagy vontatott járműben, járműszerelvényben lakás üdülés céljából történő tartózkodás. b.) tárolás: jármű, járműszerelvény nem forgalmi okból történő elhelyezése. c.) forgalmi ok: a KRESZ-ben a forgalommal kapcsolatos alapfogalmak közt felsorolt megállás és várakozás. A fizető parkolóhelyek parkolási célú igénybevételének további szabályai 5. (1) A Használó köteles a parkolójegy megváltásához szükséges aprópénzről, vagy ennek megfelelő mennyiségű mobiltelefonon tárolt pénzegységről a parkolás megkezdését, és a parkolóhely tényeges igénybevételét megelőzően gondoskodni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő költséget és kárt viselni köteles. (2) A Használó a parkolási időtartam meghosszabbítása érdekében új parkolójegy váltásáról, és a jegy jogszabályszerű kihelyezéséről az előzőleg már megváltott parkolójegy lejártát megelőzően úgy köteles gondoskodni, hogy a megváltott parkolójegyeken feltüntetett időtartamok a parkolás céljára igénybe vett teljes időtartamot folyamatosan, megszakítás nélkül lefedjék. (3) A Használó nem tarthat igényt az általa megfizetett, de igénybe nem vett parkolási idővel arányos parkolási díjra. (4) A parkolásra jogosító jegy, bérlet, kedvezményes parkolási bérlet ellenőrzésre alkalmas, jogszabályszerű kihelyezéséért, láthatóságáért, a láthatóságot a parkolás időtartama alatt akadályozó vagy lehetetlenné tevő akadályok megszüntetéséért vagy eltávolításáért a Használó felelős. A mulasztás jogkövetkezményei a Használót terhelik. (5) A gépjárművel fizető parkolóhelyen történő leállástól a parkolójegy megváltásának a jegyen feltüntetett és ezáltal akként igazolt időpontjáig legfeljebb 5 perc telhet el (türelmi idő), amelyet az Üzemeltető kizárólag a 6. (6.) bekezdésében meghatározottak szerint vesz figyelembe. A fizető parkolóhelyek működésének ellenőrzése 6. (1) A fizető parkoló díjfizetéses hálózat használatának ellenőrzésére az üzemeltető jogosult. Az ellenőrzés során e rendelet szabályai szerint pótdíj kiszabására kerülhet

6 6 sor. Az önkormányzati (fizető, ill. díjmentes) parkolórendszer műszaki vonatkozású ellenőrzése a közlekedési hatóság (Győr -Moson-Sopron Megyei Közlekedési Felügyelet) illetve az útkezelő feladata, melyek a jogszabálytól eltérő működtetés, vagy a műszaki feltételek hiányossága esetén az üzemeltető számára a megfelelő módosítást előírhatják. (2) 8 A fizető parkolóhelyek jogosulatlan használatáért pótdíjat kell fizetni. Ha a jármű a) parkolójegy, bérlet, parkolási engedély vagy mobiltelefonos díjfizetés nélkül, b) érvénytelen bérlettel vagy engedéllyel, c) nem ebben a rendeletben meghatározott módon elhelyezett parkolójeggyel, bérlettel vagy engedéllyel parkol, vagy d) a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi, várakozási esetenként 1 órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell fizetni. Jogosulatlan használat esetén a műanyag zacskóban elhelyezett pótdíjfizetési felszólítást az Üzemeltető alkalmazottainak a gépjármű szélvédőjére kell elhelyezni. Ezt a pótdíjfizetésre történő első felszólításnak kell tekinteni, amely annak kihelyezésével, a pótdíjfizetési felszólításon szereplő időpontban kézbesítettnek minősül (a továbbiakban első fizetési felszólítás). A pótdíj kihelyezéséről az Üzemeltető fényképfelvételt készít, amely egyben az első fizetési felszólítás kézbesítését is bizonyítja. (3)- (4) 9 (5) 10 Ha a (2) bekezdés alapján kiszabott pótdíjat a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belül megfizetik, a pótdíj az adott napon belül díjköteles időszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj összegével egyenlő. A pótdíj összege 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese. (6) Az Üzemeltető a parkolójegy automatából vagy mobiltelefonos fizetéssel történő megváltására 5 perces türelmi időt biztosít a következőkben meghatározottak szerint. A Használó kizárólag abban az esetben mentesül a pótdíj megfizetése alól, amennyiben az Üzemeltető által a parkolójegy, bérlet, parkolási engedély, vagy mobiltelefonos díjfizetés nélküli, valamint a nem e rendeletben meghatározott módon elhelyezett parkolójeggyel, bérlettel, vagy engedéllyel történő parkolás esetén kiszabott, és e rendelet 6. (2) bekezdésében meghatározottak szerint elhelyezett első fizetési felszólításon szereplő időponttól számított 5 percen belül megváltja a parkolójegyet, és azt az első fizetési felszólításon szereplő, engedély nélküli parkolás napjától számított 8 naptári napon belül az Üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában személyesen, vagy ugyanezen határidő alatt írásban bemutatja (utólagos bemutatás). Amennyiben a Használó ezen határidőn belül utólagos bemutatási kötelezettségét 8 Módosította a 22/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelet július 1. napjával. 9 A (3)-(4) bekezdést hatályon kívül helyezte a 22/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelet július 1. napjával. 10 Módosította a 22/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelet július 1. napjával.

7 7 bármilyen okból kifolyólag elmulasztja, parkolása engedély nélkülinek minősül, és az abból eredő, e rendeletben meghatározott minden következményt viselni köteles. Lejárt parkolójegy miatti pótdíj kihelyezésére csak a jegy érvényességének lejártát követő 5 perces türelmi idő elteltével kerülhet sor. (7) A jogosulatlan parkolás folytán kihelyezett fizetési kötelezettséggel kapcsolatban az Üzemeltetővel a 6. (6) bekezdésében foglaltak kivételével folytatott bármilyen levelezésnek, illetve személyes egyeztetésnek a fizetési kötelezettség teljesítésének határidejére halasztó hatálya nincs. (8) 11 Ha a Használó a mobiltelefonos díjfizetést megkezdte, azonban egyenlege a parkolás közben lejárt, és emiatt pótdíj kihelyezésére került sor, lehetőséget kell adni számára, hogy a díjfizetés megkezdésének tényét - a pótdíj kihelyezését követő 15 naptári napon belül telefonszámla segítségével igazolja. Ha a Használó a díjfizetés megkezdésének tényét igazolni tudja, és a pótdíj kihelyezését követő 15 naptári napon belül a pótdíjat megfizeti, annak összegét az (5) bekezdés alapján kell megállapítani. (9) Aki mozgáskorlátozottaknak fenntartott helyre áll engedély nélkül, illetve aki a 9. (6) bekezdésében meghatározott táblát, illetve útjelzést figyelmen kívül hagyva - más kizárólagos használatára fenntartott helyre áll, függetlenül attól, hogy a parkolási díjat megfizette-e, emelt összegű pótdíjat köteles fizetni, mely a díjzóna szerinti egy órányi parkolás díj negyvenkilencszeresének és egy órányi parkolási díjnak az összegével egyenlő. (10)A fizető parkolóhelyek igénybevétele során felmerült díjakat, valamint a parkolási pótdíjakat az Üzemeltető jogosult beszedni, illetve a pótdíjak behajtása érdekében saját nevében jogosult eljárást indítani. A parkolási pótdíj megfizetésére kötelezettek 7. (1) A parkolási pótdíj megfizetésére elsősorban a parkolási szolgáltatást igénybe vevő gépjármű vezetője köteles, amennyiben ő kétséget kizáró módon azonosítható, és a tőle megkísérelt behajtás vagy végrehajtás eredményre vezet. (2) A parkolási pótdíj megfizetésére a gépjármű forgalmi engedélyébe a jogosulatlan parkolás időpontjában bejegyzett tulajdonos, illetve üzembentartó köteles, ha a) a jogosulatlan parkolás idején a gépjárművet vezető személye kétséget kizáró módon nem állapítható meg, vagy b) a gépjárművezető személye kétséget kizáró módon megállapítható, de a tartozásnak a tőle megkísérelt behajtása vagy végrehajtása bármely oknál fogva nem vezet eredményre, vagy c) a gépjárművezető külföldi állampolgár. (3) Az e rendelet 6. (2) -(8) bekezdéseiben meghatározottak alapján indult eljárások során az Üzemeltető részéről felmerült ügyviteli költséget e szakasz (1) -(2) 11 Módosította a 22/2010. (VI.22.) önkormányzati rendelet július 1. napjával.

8 8 bekezdésében foglaltak szerint az ott meghatározott személy köteles megfizetni (ügyviteli díj). Az Üzemeltető első tértivevényes levélben kiküldött felszólításáig felmerült költségei nem haladhatják meg a Ft-ot. Ezen felül a pótdíj behajtásáig felmerülő teljes ügyviteli díj az e szakasz (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint az ott meghatározott személyt korlátlanul terheli. (4) A gépjárművet a parkolási szolgáltatás igénybevételekor vezető személyének az e rendelet 7. (1) -(2) bekezdése szerinti, kétséget kizáró módon való azonosítása, megállapítása csak teljes bizonyító erejű magánokirattal kivéve a birtokba adás tényét és időpontját nem rögzítő gépjármű adásvételi szerződést, közokirattal vagy a gépjárművet a parkolási szolgáltatás igénybe vételekor vezető által saját kezűleg írt és aláírt vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt a használat idejét és tényét elismerő eredeti nyilatkozat bemutatásával történhet. (5) Az e rendelet 2. (6 ) bekezdésében, valamint a 7. (2) bekezdésében megjelölt, a gépjármű forgalmi engedélyébe a jogosulatlan parkolás időpontjában bejegyzett tulajdonosnak, illetve üzembentartónak az minősül, amely személy nevét és lakcímét a mindenkor hiteles és az Üzemeltető rendelkezésére álló közúti közlekedési nyilvántartás tartalmazza, és amelyről az Üzemeltető az adatlekérdezés útján szerez tudomást. III. fejezet A Polgármesteri Hivatal feladatellátásához szükséges parkolási engedélyek 8. (1) Mosonmagyaróvár város Polgármesteri Hivatala 4 db rendszámhoz kötött, továbbá 3 db rendszámtól független, a város minden parkolási övezetére érvényes engedély használatára jogosult, azonban az engedélyek előállításának - 3. számú melléklet d) pontjában meghatározott - költségét az üzemeltető részére meg kell térítenie. (2) Mosonmagyaróvár város Polgármesteri Hivatala a Bástya utcai parkoló használatára vonatkozóan 5 db rendszámtól független engedély használatára jogosult, azonban az engedélyek előállításának - 3. számú melléklet d) pontjában meghatározott - költségét az üzemeltető részére meg kell térítenie. Az engedély az azon szereplő naptári év december 31. napjáig érvényes. (3) Mosonmagyaróvár város Polgármesteri Hivatalának dolgozói, az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok a Bástya utcai parkolót az üzemeltető által kiállított, rendszámhoz kötött parkolási engedély alapján jogosultak használni, azonban az engedély előállításának - 3. számú melléklet d) pontjában meghatározott - költségét az üzemeltető részére meg kell téríteniük. Az engedély az azon szereplő naptári év december 31. napjáig érvényes.

9 9 IV. fejezet A magyaróvári és mosoni belvárosban, a városközpont és Lucsony városrész megjelölt területein kialakítandó gépjármű parkolóhelyekre vonatkozó egyedi szabályok 9. (1) Az egyedi szabályokat tartalmazó IV. fejezet hatálya az alábbi területekre terjed ki: a) A Pozsonyi út Lajta folyó Cserháti Sándor utca Malomszer Vízpart utca Kórház utca Szt. István k. u. Régi Vámház tér - Fő utca Malom patak által határolt terület. b)a Szent István király út (Családsortól a Soproni utcáig) - Hajós utca - Kis utca - József Attila utca (Kis utcától a Soproni utcáig) - Fuvaros utca (Virág utcáig) - Liliom utca - Mosonvár utca - Ostermayer u. - Munkácsy Mihály utca - Zsák utca - Családsor által határolt terület, valamint a Szt. István király út Petőfi Sándor utca Aranyossziget út Magtár utca által határolt terület. c) A Szt. István király út Gulyás Lajos út Károly út Erkel Ferenc út által határolt Gulyás Lajos utcai lakótelep és Móra Ferenc lakótelep területe, valamint a Szt. István király út Erkel Ferenc út Károly út Mosonyi Mihály út által határolt városközponti területnek a Szt. István király út és a Flesch Károly út, illetve Széchenyi út közé eső része, beleértve ezen utcák keleti oldalán korábban, házgyári technológiával megépített lakóépületeket is. d) A Cserháti Sándor utca Lajta folyó Lucsony dűlő Kígyó utca Kolbai Károly út által határolt terület. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott területeken a parkolóhelyek kialakítása közterületen, vagy közforgalom céljára átadott magánút területen is történhet, amennyiben saját telken belül nem tudja biztosítani a parkolóhelyeket, úgy az azokat a létesítésükre kötelezett megépíti, vagy megépítteti. Erre az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre: a) A 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) alapján előírt parkolóhelyeket a létesítésre kötelezett az útkezelővel egyeztetett módon megépíti, vagy megépítteti. b) 12 A parkolóhelyek létesítésére kötelezett az útkezelő önkormányzattal megállapodást köthet az OTÉK alapján meghatározott feltételek szerint. A megállapodásban rögzíteni kell a szükséges személygépkocsi parkolóhelyek számát, a parkoló létesítése és fenntartása érdekében egyszeri alkalommal fizetendő összeget és a fizetés határidejét. Az egy db parkoló létesítésére, fenntartására fizetendő összeget a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. A megállapodás alapján az önkormányzat a parkolókat közterületen megépítteti, azokat az üzemeltető üzemelteti és fenntartja. A megállapodást a Gazdasági Bizottság döntése alapján a Polgármester köti meg. (3)A megállapodás alapján közterületen létesített parkolóhelyek továbbra is az önkormányzat tulajdonában maradnak, azokon a befizető sem tulajdonjogot, sem kizárólagos használati jogot nem szerez. 12 Módosította az 50/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet január 1-i hatállyal.

10 10 (4) A megállapodás alapján parkolóhelyek kiépítésére és fenntartására befizetett összeget az Önkormányzat elkülönítetten kezeli és azt csak az egyedi szabályok hatálya alá tartozó területeken létesített parkolók építésére használhatja fel. (5) 13 A közterületi elhelyezés lehetőségét csak akkor szabad figyelembe venni, ha az adott létesítménytől számított 500 m-en belül a megfelelő számú parkoló kialakításának szakmai feltételei biztosítottak. A parkoló építések helyének, kialakításának kérdésében a Gazdasági Bizottság hozhat döntést. Amennyiben 500 m-en belül nem áll rendelkezésre erre a célra alkalmas közterület, úgy megállapodás nem köthető. (6)A mosonmagyaróvári Szabadidő és Sportcentrum területén (a Kálnoki u. Strand u sz. u sz. út tervezett új nyomvonala) az egyes létesítményekhez saját telken az OTÉK előírásai szerint számított gépkocsi parkoló számnak csak 70 %-át kell biztosítani. V. fejezet Parkolóhelyek kizárólagos, vagy nem rendeltetésszerű használata 10. (1) Amennyiben a fizető parkolóhelyet kizárólagosan kívánják igénybe venni, az üzemeltetőnél kizárólagos használatra jogosító bérlet igényelhető, amelynek díját az 5. számú melléklet állapítja meg. (2) A kizárólagos használatot az üzemeltető a benyújtott kérelem alapján legalább egy hétre, legfeljebb azonban egy évre engedélyezheti. Ezt követően a kizárólagos használat ismételt engedélyezése iránt új kérelmet lehet benyújtani. (3) A kizárólagos használatra irányuló kérelem elbírálása során az üzemeltetőnek figyelembe kell vennie, hogy a kizárólagosan használt fizető parkolóhelyek száma az adott parkolási övezetben lévő összes fizető parkolóhely számának legfeljebb 10%-a lehet. (4) A kizárólagos használatot igazoló bérleten egyértelműen fel kell tüntetni az érvényesség helyét, időtartamát és a jármű forgalmi rendszámát. (5) Az emberi életet, illetve testi épséget közvetlenül veszélyeztető rendkívüli esemény alkalmával a kizárólagos használat az elhárításhoz szükséges mértékig kártérítés nélkül korlátozható. (6) Kizárólagos használat engedélyezése esetén az üzemeltető köteles az érintett parkolóhelyhez a kizárólagos használat tényét jelző táblát, illetve útjelzést kihelyezni. A jelzésrendszer karbantartása és szükség szerinti pótlása az üzemeltető feladata. VI. fejezet Módosította az 50/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet január 1-i hatállyal.

11 11 3,5 tonnánál nagyobb össz tömegű gépjárművek várakozásának szabályai 2 (1) 4 Mosonmagyaróvár város teljes lakott területe korlátozott várakozási övezetnek minősül. Mosonmagyaróvár lakott területén belül, az 1. (1) bekezdésében meghatározott területein a 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjárművek nem várakozhatnak. (2) A 11. (1) bekezdésben meghatároz ott várakozási tilalom alól kivételt képeznek az arra külön engedéllyel rendelkező gépjárművek. Külön engedélyt, az ügyfél kérelmére, a tárgyi évre vonatkozóan január elsejétől, december 31-ig terjedő időszakra azon 3,5 tonna, vagy annál nagyobb, de 7.5 tonnánál kisebb össztömegű - gépjárművek tulajdonosai kaphatnak, amely járművek forgalmi engedélyében a tulajdonos címe Mosonmagyaróváron található. Az engedélyt a szélvédő mögött, jól látható helyen kell elhelyezni. (3) 5 A városba bevezető utak mentén, a lakott terület kezdetét jelző táblák mellé a KRESZ (1/1975. (II. 5.) KPM -BM együttes rendelet) 15. (1) bek. C.) pontja szerinti 61/a. jelű táblákat kell kihelyezni a következő kiegészítő szöveggel: 3,5 t KIVÉVE ENGEDÉLLYEL 3,5 t KIVÉVE ENGEDÉLLYEL (4) A városból kivezető utak mentén, a lakott terület végét jelző táblák mellé a KRESZ (1/1975. (II. 5.) KPM -BM együttes rendelet) 15. (1) bek. C.) pontja szerinti 61/b. jelű táblákat kell kihelyezni. 2 A rendeletet kiegészítette a 11. -kal a 14/2009.(IV.24.) rendelet június 1. napjával 4 A bekezdés szövegét módosította a 30/2009. (IX.11.) rendelet szeptember 11. napjával. 5 A bekezdés szövegét módosította a 30/2009. (IX.11.) rendelet szeptember 11. napjával.

12 12 (5) A 11. (1) b ekezdésekben foglaltak megszegőivel, illetőleg a gépjármű üzembentartójával szemben a várakozás szabályainak megszegésével kapcsolatos jogkövetkezményeket kell alkalmazni. VII. fejezet 3 Záró rendelkezések 12. (1) Ez a rendelet november 1. napján, a 3. sz. melléklet h.) pontja január 1. napján lép hatályba. A folyamatban lévő eljárásokra a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 40/2006. (XII.15.) rendelet szabályait kell alkalmazni. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a a parkolóhelyekről és a parkolás szabályairól szóló 40/2006. ( XII.15.) rendelet, valamint az ennek módosításáról szóló, 9/2007.(III.30.), 18/2007.(V.30.), 27/2007.(IX.14.), 28/2008.(VI.30.) rendeletek. Szabó Miklós polgármester dr. Orbán Géza jegyző Kihirdetve: Mosonmagyaróvár, október 31. dr. Orbán Géza jegyző JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 3 A fejezetet átszámozta a 14/2009. (IV.24.) rendelet június 1. napjával.

13 13 1. számú melléklet 14 Magyaróvár városrész övezetenkénti parkolószáma (db) Sorszám Parkolási övezet Parkolóhelyek száma Díjzóna 1 Deák Ferenc tér 19 1 Soós János utca 21 1 Városház utca Fő u Fő u Városkapu tér Honvéd utca Fő út (szobor előtt) Fő utca Fő u Magyar utca Régi vámház tér Kórház utca Csaba utca Vízpart utca Vízpart utca (régi piac) Palánk utca Kolbai Károly utca 74 2 Kolbai Károly utca buszparkoló Cserháti Sándor utca Bástya utca Városkapu tér, 3. sz. posta előtt Ady Endre utca Bástya u Vízpart u. (Kert u.) Csaba u. (Mentő áll.) Kórház előtt 22 1 Lucsony u. 2. (egyetemi 27. ép.mögött Károly utca (Malomszer) 17 1 Moson városrész övezetenkénti parkolószáma (db) Sorszám Parkolási övezet Parkolóhelyek száma Díjzóna 29 Szent István király út 119. sz. előtt Szent István király út 88. sz. előtt Kápolna tér (információs irodánál) Ostermayer utca 1. sz. előtt Fürdő utca Mellékletet módosította az 50/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet január 1-i hatállyal.

14 2. számú melléklet 15 Parkolási díjtételek 14 Gépjármű megnevezése 1. Díjzóna Ft/óra 2. Díjzóna Ft/óra Személygépjármű, lakókocsi, utánfutó, tehergépjármű 1,1 tonnáig (alapóradíj) háromvagy négykerekű motorkerékpárra valamint három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár Autóbusz számú melléklet 16 Személygépkocsira vonatkozó bérletek, engedélyek Korlátozás nélkül érvényes bérlet a) Magánszemély 1 rendszámra b) Cég 1 rendszámra c) Átruházható bérlet d) 1 parkoló övezetre érvényes bérlet 1 rendszámra Havi Negyedéves Éves alapóradíj*40 alapóradíj*50 alapóradíj*100 alapóradíj*140 alapóradíj *(szorozva) 200 alapóradíj*380 alapóradíj*500 alapóradíj*120 I alapóradíj*120 e) Átruházható bérlet egy parkolási övezetre érvényes bérlete f) Lakossági bérlet. Igényelheti: A parkolási övezet egy-egy szakaszának területén, a bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemélyek, a tulajdonukban, üzemeltetésükben vagy használatukban lévő egy személygépkocsira. A bérlet a parkolási övezet azon szakaszára igényelhető, amelyhez az igénylő személy bejelentett lakcíme a legközelebb van. I alapóradíj*10 alapóradíj*70 I alapóradíj*70 I alapóradíj*20 alapóradíj*250 I alapóradíj*250 I alapóradíj*75 15 Mellékletet módosította az 50/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet január 1-i hatállyal. 16 Mellékletet módosította a 3/2011. (II.04.) önkormányzati rendelet február 7-i hatállyal.

15 15 Korlátozott feltételekkel használható bérlet g) Deák Ferenc tér parkoló övezetben korlátozott bérlet h) Csaba utca parkoló övezetben korlátozott bérlet i) Kórház utca, Csaba utca mentő állomás parkoló övezetben korlátozott bérlet j) Bástya utca 10 parkoló övezetben korlátozott bérlet k) Város egész területén "A" típusú korlátozás mellett érvényes bérlet l) Város egész területén "B" típusú korlátozás mellett érvényes bérlet alapóradíj*3 alapóradíj*3 alapóradíj*36 alapóradíj*3 alapóradíj*120 alapóradíj*3 4. sz. melléklet A rendeletben megállapított egyéb díjak összege: Parkoló létesítési költsége évben ,- Ft január 1. napjától kezdődően a parkoló létesítésének költsége évente az előző évre vonatkozóan közzétett KSH építőipari inflációs ráta mértékével emelkedik. 5. számú melléklet A kizárólagos parkolóhasználatra jogosító bérletek díjának számítása. Egy hetes időintervallum esetén a fizetendő díj az adott díjzónához tartozó heti üzemeltetési óraszám és az adott díjzónához tartozó egyórányi parkolási díj szorzatának negyven százaléka, a kerekítési szabály figyelembevételével száz forintra kerekítve. Egy havi időintervallum esetén a fizetendő díj az adott díjzónához tartozó havi üzemeltetési óraszám és az adott díjzónához tartozó egyórányi parkolási díj szorzatának negyven százaléka, a kerekítési szabály figyelembevételével száz forintra kerekítve. Egy éves időintervallum esetén a fizetendő díj az adott díjzónához tartozó éves üzemeltetési óraszám és az adott díjzónához tartozó egyórányi parkolási díj szorzatának negyven százaléka, a kerekítési szabály figyelembevételével száz forintra kerekítve.

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 40/2008. (X.31.) rendelete. a parkolóhelyekről és a parkolás szabályairól

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 40/2008. (X.31.) rendelete. a parkolóhelyekről és a parkolás szabályairól MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008. (X.31.) rendelete a parkolóhelyekről és a parkolás szabályairól Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2016. (II.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A PARKOLÓHELYEKRŐL ÉS A PARKOLÁS SZABÁLYAIRÓL

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2016. (II.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A PARKOLÓHELYEKRŐL ÉS A PARKOLÁS SZABÁLYAIRÓL MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2016. (II.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A PARKOLÓHELYEKRŐL ÉS A PARKOLÁS SZABÁLYAIRÓL Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2016. (II.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A PARKOLÓHELYEKRŐL ÉS A PARKOLÁS SZABÁLYAIRÓL

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2016. (II.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A PARKOLÓHELYEKRŐL ÉS A PARKOLÁS SZABÁLYAIRÓL MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2016. (II.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A PARKOLÓHELYEKRŐL ÉS A PARKOLÁS SZABÁLYAIRÓL Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete a Kisoroszi Szigetorrban kialakítandó díjköteles várakozási terület kijelöléséről, valamint üzemeltetésének

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.tv.

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi

Részletesebben

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23. Nagymaros Város Önkormányzatának 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete A fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1..

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2003.(V.10.) rendelet a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Területi hatály (1) Az Önkormányzati rendelet hatálya a község közigazgatási

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete A fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete a parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról Fehérgyarmat Város Képviselő- testülete a közúti

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete az I. kerület közterületein - a Budai Vár kivételével - a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának 9/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete A közterületi parkolásért fizetendő díj megállapításáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.), 11/2015.(III.26.) önkormányzati rendeletekkel) 1. Általános rendelkezések

(egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.), 11/2015.(III.26.) önkormányzati rendeletekkel) 1. Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2014.(X.29.) önkormányzati rendelete a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (egységes szerkezetben a 33/2014.(XII.18.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

Területi hatály. (3) A fizető parkolók felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Területi hatály. (3) A fizető parkolók felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (VII. 03.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről (egységes szerkezetben a módosító 10/2009. (V.21.), illetve 9/2010. (V.20.)

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

2/2015. (II. 06.) 29/2014. (XI.18.)

2/2015. (II. 06.) 29/2014. (XI.18.) Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelete Ajka város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló 29/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2. A fizető-parkolóhelyek működtetése, igénybevétele

2. A fizető-parkolóhelyek működtetése, igénybevétele ékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről ékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.sz.:07-1451-4/2007. Témafelelős: Cseuz András, Dr. Bujdosó Károly Tárgy: A fizető parkolóhelyek működésének és igénybevételének

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 23/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 23/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 23/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelete a fizetı parkolás rendjérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közúti közlekedésrıl szóló

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t

Nagykálló Város Önkormányzat. 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t Nagykálló Város Önkormányzat 5/2009. (II.06.) Önk. r e n d e l e t parkolóhelyek létesítéséről, valamint nem fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 8/2010. (II.19.), 18/2012.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

A pótdíjazás folyamata

A pótdíjazás folyamata A pótdíjazás folyamata A pótdíjazási esemény a várakozó gépjármű ellenőrzésével indul. A parkolási ellenőrök, egy számukra kijelölt útszakaszon minden egyes várakozó járművet ellenőriznek, melynek során

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/1991. (VI.12.) önkormányzati rendelete a korlátozott forgalmú belváros közlekedési rendjéről Módosította: 5/1993. (III.10.) 23/1994. (VI.29.). 19/1995.

Részletesebben

Általános feltételek 1..

Általános feltételek 1.. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 4/2005. (I. 21.) rendelete a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel várakozás rendjéről egységes szerkezetben a 15/2005. (III.21.),

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről (egységes szerkezetben a módosító 3/2015. (I.29.) Ör-tel.) Hajdúszoboszló város

Részletesebben

Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben)

Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben) Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben) Módosító rendeletek: - 40/2004. (XII. 28.) sz. rendelet, -

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 146. 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 146. 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 146. 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. november 12-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

(2).mobiltelefonos parkolás esetén a minimálisan megváltható várakozási jogosultság legrövidebb időtartama 15 perc. 2..

(2).mobiltelefonos parkolás esetén a minimálisan megváltható várakozási jogosultság legrövidebb időtartama 15 perc. 2.. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2006. (12. 20.) sz. rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 81/2001.

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter 57/2014. (XII.30.) NFM rendelete az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az 1. és a 2. alcím tekintetében a közúti

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 Hatályos: 2015. április elsejétől Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007.(III.30.)Kt. rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 ZÁRADÉK

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 17/1998. (V. 20.) rendelete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 17/1998. (V. 20.) rendelete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 17/1998. (V. 20.) rendelete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról Egységes szerkezetben Módosította: 14/2013. (V. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e a Horgászfaluba (A-B-C-D szektorok) való gépjárművel történő behajtás és várakozás rendjéről és díjáról Orfű Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete a fizetőparkolók üzemeltetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

18/2007.( ) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.( ) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 46/2004.( XII.02.) ÖK számú R E N D E L E T E a fizető parkolási rendszerről

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 46/2004.( XII.02.) ÖK számú R E N D E L E T E a fizető parkolási rendszerről Mezőkövesd Város Önkormányzatának 46/2004.( XII.02.) ÖK számú R E N D E L E T E a fizető parkolási rendszerről Mezőkövesd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.16..(1) bekezdésben

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

1. Fogalom meghatározások

1. Fogalom meghatározások Vác Város Önkormányzat 13/2001.(IV.23.) sz. rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről /Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben/ Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

29/2015 (IX:25) módosítással egységes szerkezetben

29/2015 (IX:25) módosítással egységes szerkezetben Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/1998. (V. 20.) önkormányzati rendelete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról 29/2015 (IX:25) módosítással egységes

Részletesebben

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a fizető parkolási rendszerről. 1. Az önkormányzati rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 2.

EGYSÉGES SZERKEZET. a fizető parkolási rendszerről. 1. Az önkormányzati rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 2. 155. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2012. (X. 30.) ÖR, 21/2012. (IV. 13.) ÖR, 9/2012. (III. 01.) számú rendelettel módosított 43/2011. (IX. 21.) önkormányzati

Részletesebben

a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló.../2011.(ii.17.) önkormányzati rendelet megalkotására

a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló.../2011.(ii.17.) önkormányzati rendelet megalkotására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Salgótarjáni Városgazdálkodási és Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Üzemeltetési Kft. 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 3100 Salgótarján, Kertész

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 46/2004.( XII.02.) ÖK számú R E N D E L E T E a fizető parkolási rendszerről

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 46/2004.( XII.02.) ÖK számú R E N D E L E T E a fizető parkolási rendszerről Mezőkövesd Város Önkormányzatának 46/2004.( XII.02.) ÖK számú R E N D E L E T E a fizető parkolási rendszerről Mezőkövesd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.16..(1) bekezdésben

Részletesebben

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben)

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2013. (V.9.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.13.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.13.) önkormányzati rendelete Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.13.) önkormányzati rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva:

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának. 4/2012. (I. 31.) számú rendelete a gépjármű várakozóhelyek megváltásáról

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának. 4/2012. (I. 31.) számú rendelete a gépjármű várakozóhelyek megváltásáról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának 4/2012. (I. 31.) számú rendelete a gépjármű várakozóhelyek megváltásáról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁSI SZABÁLYZAT LEHEL CSARNOK 1134 Budapest, Váci út 9-15. 1. A parkolási szabályzat hatálya Jelen parkolási rend területi hatálya kiterjed a 1134 Budapest, Váci út 9-15. alatt működő Lehel Csarnok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 26-i ülésére. Fizetőparkolók működéséről szóló helyi rendelet módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 26-i ülésére. Fizetőparkolók működéséről szóló helyi rendelet módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Fizetőparkolók működéséről szóló helyi rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. /2017. (... ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. /2017. (... ) önkormányzati rendelete Minősített szótöbbség Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete /2017. (... ) önkormányzati rendelete az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról

Részletesebben

A Rendelet 3. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A Rendelet 3. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2017. (IV.04.) önkormányzati rendelete a Szeged városban működő fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 23/2016.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről és a fizetendő

Részletesebben

Szentes Városellátó Nonprofit Kft Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz: 080/2016/6 Témafelelős: Dr. Bujdosó Károly

Szentes Városellátó Nonprofit Kft Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz: 080/2016/6 Témafelelős: Dr. Bujdosó Károly Szentes Városellátó Nonprofit Kft Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz: 080/2016/6 Témafelelős: Dr. Bujdosó Károly SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szentes Tárgy: Szentes, Ady Endre utca 13-15.

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 32/2015.

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet A Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1 A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő testületének 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi közutak használatának rendjéről

Baja Város Önkormányzat Képviselő testületének 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi közutak használatának rendjéről Baja Város Önkormányzat Képviselő testületének 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi közutak használatának rendjéről Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 25/1997. (VII. 3.) sz. önkormányzati rendelete A GÉPJÁRMŰ VÁRAKOZÓHELYEK MEGVÁLTÁSÁRÓL. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1 23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 1 A Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

A parkolás rendjéről. (2) A város zöldterületeire gépjárművel behajtani, ott parkolni tilos.

A parkolás rendjéről. (2) A város zöldterületeire gépjárművel behajtani, ott parkolni tilos. A Visegrádi Önkormányzat 9/2005. (VIII. 1.) ör. rendelete a parkolás rendjéről, valamint a parkoló- és rakodóhelyek megváltásáról [Egységes szerkezetben, a *5/2007. (IV. 1.) számú, a 11/2011. (VI.08.),

Részletesebben

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) 1 rendelete 2 a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII.

Részletesebben

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.27.) rendelete a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (IX.23.) önkormányzati rendelete a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról,

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) rendelete a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/1999. /IV.23./ sz. RENDELETE. a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/1999. /IV.23./ sz. RENDELETE. a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/1999. /IV.23./ sz. RENDELETE a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2004. június 1.) Siófok Város

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2010. ( II.15. ) rendelete a védett (gyalogos) övezet járműforgalmának korlátozásáról (egységes szerkezetbe foglalva) Sátoraljaújhely Város Önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011.(X.12.) önkormányzati rendelete az építésügyi engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettségről Szikszó Város Önkormányzatának

Részletesebben

30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről

30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről 30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete az 1988. évi I. törvény 34. (2) bekezdése,

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések

1. Általános rendelkezések. 2. Értelmező rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (egységes szerkezetben a 24/2011.(IV.28.),

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 9/2015. (III.30.) számú önkormányzati

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 9/2015. (III.30.) számú önkormányzati Zsámbék Város Képviselő-testületének 9/2015. (III.30.) számú önkormányzati RENDELETE a belváros forgalmi rendjéről Zsámbék Város Önkormányzata a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I. tv. 34. (2) bekezdésében,

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzatának 12/2001. (IV. 27.) számú rendelete a közúti forgalmat nagymértékben akadályozó,

Kazincbarcika Városi Önkormányzatának 12/2001. (IV. 27.) számú rendelete a közúti forgalmat nagymértékben akadályozó, Kazincbarcika Városi Önkormányzatának 12/2001. (IV. 27.) számú rendelete a közúti forgalmat nagymértékben akadályozó, valamint a közterületen engedély nélkül tárolt jármûvek elszállításáról Kazincbarcika

Részletesebben

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 46/2007. (X. 25.) rendelete * az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi

Részletesebben