ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BANKKÁRTYÁKHOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BANKKÁRTYÁKHOZ"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BANKKÁRTYÁKHOZ Jelen ÁSZF a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: június 11-től, illetve már megkötött szerződések esetén a jogszabályban foglalt határidő elteltével. 1

2 BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1) Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:ászf) hatálya kiterjed valamennyi, a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet (székhelye:7695. Mecseknádasd, Rákóczi u. 40., cégjegyzékszáma: , PM és PSZÁF (korábban BAF és ÁPTF) által kiadott tevékenységi engedély száma: /1987. számú határozat (1987. június 17.), és készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátását és ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtását I-2542/2002. számú határozat (a továbbiakban: Takarékszövetkezet), a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény, a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6) MNB rendelet és egyéb hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével bankkártyát bocsát ki. A jelen ÁSZF a bankkártya szolgáltatások nyújtásának részletes feltételeit szabályozza. Hatálya az ÁSZFben szabályozott jogviszonyra és annak alanyaira, mind a Takarékszövetkezetre, mind a Számlatulajdonosra, Kártyabirtokosra nézve kötelezőek, de az egyes szolgáltatások kapcsán a jogszabályok keretein belül azoktól kölcsönösen írásban el lehet térni. Amennyiben az ÁSZF és az adott szolgáltatás tárgyában létrejött egyedi szerződés (Bankkártya szerződés) azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, ez utóbbi rendelkezései lesznek irányadók. Amennyiben valamely kérdést a bankszámla keretszerződés, az ÁSZF vagy a Hirdetmény nem szabályoz, a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzata, valamint a Magyar Köztársaság jogszabályainak elsősorban a Hpt., a Pft. és az MNB rendelkezései az irányadók. Amennyiben a Takarékszövetkezet valamely, az Üzletszabályzat hatálya alá eső szolgáltatás nyújtása során a Magyar Posta Zrt. és egyéb szervezetek (GBC,GIRO) szolgáltatását veszi igénybe, vagy közvetíti, e vonatkozásban a Magyar Posta Zrt. és a megjelölt szervezetek megfelelő szerződési feltételei (Üzletszabályzata, egyéb szabályzatai) is irányadónak tekintendők. Az ÁSZF feltételeinek takarékszövetkezet általi módosítására az Általános Üzletszabályzatban foglaltak az irányadók. 2) Fogalom meghatározások A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazása tekintetében: ATM (Automated Teller Machine): Bankjegykiadó automata, mely a bankkártya és a PIN kód együttes használatával alkalmas a banki szolgáltatások igénybevételére, különösen készpénzfelvételére, valamint adott esetben készpénzbefizetésre, egyenleglekérdezésre, mobiltelefon-egyenlegfeltöltésre. Az automaták nyugtát adnak a kivett pénzösszegről. Bankkártya: A számlatulajdonos kérésére a kártyabirtokos részére kibocsátott, a Takarékszövetkezet által saját emblémával és/vagy nemzetközi emblémával kibocsátott, készpénzkímélő fizetési eszközként használható plasztik lap, amely olyan készpénz helyettesítő elektronikus fizetőeszköz, melyet áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére, és/vagy készpénzbefizetésre lehet használni az elfogadásra kijelölt helyeken, amellyel az ügyfél - rendszerint személyazonosító kód (PIN kód), illetőleg más azonosító használata révén rendelkezhet a hitelintézettel szemben fennálló számlaköveteléséről vagy a pénzügyi intézmény általnyújtott hitellehetősége igénybevételéről A Takarékszövetkezet által kibocsátott bankkártya a Takarékszövetkezet tulajdonát képezi. A bankkártya személyre szól, annak birtokosa csak természetes személy lehet. a) Az elektronikus bankkártya, olyan mélynyomással, ún. vésett eljárással készült bankkártya termék, amely kizárólag elektronikus környezetben alkalmas tranzakciók lebonyolítására. b) A dombornyomott bankkártya, olyan dombornyomással készült bankkártya termék, amely elektronikus, papír alapú és virtuális elfogadói környezetben egyaránt használható tranzakciók lebonyolítására. 2

3 Bankkártya blokkolása: A Bankkártya használatának ideiglenes felfüggesztése, amelyet a blokkolás feloldása vagy a Bankkártya letiltása, megszüntetése követ. Bankkártya letiltása: a Bankkártya jövőbeni használatának végleges és minél teljesebb körű megakadályozása; a letiltott Bankkártya státusza nem változtatható meg, tiltása végleges és a bankkártya megszűnése követi. A bankkártya/társkártya elvesztéséről, ellopásáról vagy megsemmisüléséről a birtokosnak azonnal értesíteni kell a kibocsátó bankot. Az értesítésig a kártyabirtokos viseli az esetleges kár kockázatát, azt követően viszont már a Takarékszövetkezeté a kockázat. Bankkártya megszüntetése: A bankkártya megszüntetésére a Számlatulajdonos vagy a Kártyabirtokos kérésére kerülhet sor a bankkártya érvényességi ideje alatt. Az érvényességi idő lejártával a bankkártya automatikusan megszűnik. Bankkártya használati limit: Egyrészt a tranzakciók darab számára vonatkozó megkötés, másrészt azon összeghatár, amelyet a Takarékszövetkezet a Hirdetményben meghatározott esetben és módon a bankkártyával történő napi használatra vonatkozóan jogosult meghatározni. A bankkártyákra vonatkozó általános (standard) limitek típusait és az egyes limittípusokhoz kapcsolódó összegeket és tranzakció gyakoriságokat a Hirdetmény tartalmazza. Az egyes bankkártyákhoz tartozó, standard limittől eltérő egyedi kártyahasználati limiteket a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos kérésére módosíthatja. Bankkártya szerződés: Az Ügyfél és a Takarékszövetkezet által aláírt, az Ügyfél és a Takarékszövetkezet között létrejött azon jogviszonyt megtestesítő dokumentum, amelynek elválaszthatatlan részét képezi az Üzletszabályzat és a jelen ÁSZF. Belföldi tranzakció Egy tranzakció akkor számít belföldön bonyolítottnak, ha mind a megbízó intézménye (bankkártyát kibocsátó Takarékszövetkezet), mind a jogosult intézménye (elfogadóhely elszámoló bankja) a Magyar Köztársaságban bejegyzett cég és telephellyel rendelkezik, illetve Magyarországra vonatkozóan kártyaelfogadói jogosultsággal rendelkezik. Betéti bankkártya (Debit): Olyan bankkártya, mellyel a Kártyabirtokos a bankszámla (folyószámla) látra szóló egyenlegének, valamint az esetleges rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret együttes egyenlegének összegéig vehet fel készpénzt, illetve teljesíthet fizetéseket. a) A lakossági betéti bankkártya, olyan bankkártya, melyet a Takarékszövetkezet természetes személyek részére nyitott bankszámlához bocsát ki. b) Az üzleti betéti bankkártya olyan bankkártya, melyet a Takarékszövetkezet jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéb szerv vagy szervezet részére nyitott bankszámlához bocsát ki. BIN kód (Bank Identification Number): A Nemzetközi kártyaszervezet által kiadott 6 számjegyű kód, amely a kártyakibocsátó Bankot és a kibocsátott kártya fajtáját azonosítja Bizonylat: Az elfogadóhelyen a Kártyabirtokos rendelkezésére bocsátott, a tranzakció lebonyolítását igazoló dokumentum. Elfogadóhely: Olyan belföldi vagy külföldi kereskedő, amely az általa forgalmazott áruk vagy szolgáltatások igénybevételét készpénzfizetés nélkül, nemzetközi logoval rendelkező bankkártyák használatával teszi lehetővé a Kártyabirtokos részére, valamint azon bankok és egyéb vállalkozások, amelyek biztosítják a Kártyabirtokos részére, hogy bankkártyájával tranzakciót végezhessen. Ellenőrző kód (CVV2 kód): Egyes kártyák hátoldalán, aláírás panelén a bankkártyaszám utolsó négy számjegye után található háromjegyű szám, melyet internetes, telefonos, illetve postai megrendelés útján történő vásárlások során kell megadni. Elő-engedélyezés (elő-autorizáció): Olyan engedélyezési eljárás, melyet nem követ közvetlenül a tranzakció lebonyolítása. Elő-engedélyezés a tranzakció tényleges összege helyett annak várható 3

4 összegére történik, ebben az esetben a bankszámla egyenlege a várható összeg erejéig kerül foglalásra. A foglalás nem jelent tényleges terhelést, csupán arra szolgál, hogy a tranzakció tényleges összegének terheléséig biztosítsa a szükséges fedezetet. A foglalás a tranzakció tényleges terhelése után megszűnik. Jellemzően az alábbi kereskedői elfogadóhelyek végezhetnek elő-engedélyezést: szállodák, autókölcsönzők, utazási irodák. Engedélyezés (autorizáció): A kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró engedélyezési központ által a tranzakciós kérésre adott válasz. Az engedélykérés papíralapú tranzakció esetén, telefonon, POS terminál, illetve bankjegykiadó automata esetén automatikusan, elektronikus úton történik. A tranzakció engedélyezés történhet tiltólista, egyenleg, limit alapján. Egyes tranzakciók során (pl.: készpénzfelvétel, egyenleg lekérdezés, vásárlás, szolgáltatás igénybevétele). Ekkor az autorizációt végző a következő adatokat ellenőrzi: a) létezik-e ilyen kártya, b) milyen a kártya állapota (letiltott, lejárt, stb.) c) elegendő-e a fedezet a kártyán. Értéknap: az a Banki nap, melyen a Takarékszövetkezet a Tranzakciót teljesíti, és amelyet a kamatszámításnál figyelembe vesz. Feldolgozás napja: Az a nap, amikor a Takarékszövetkezet a számlavezető rendszerében elszámolja az adott tranzakciót (könyvelés napja). Felhasználható egyenleg: Adott időpontban a bankszámlán a Kártyabirtokos rendelkezésére álló egyenleg, folyószámlahitel esetén ideértve a hitelkeret összegét is. Floor limit: Az az összeghatár, amely felett a kártyát kereskedelmi elfogadóhelyen fizetésre elfogadni csak előzetes fedezetvizsgálat (engedélykérés) alapján lehet. Főkártya: A Számlatulajdonos részére kibocsátott bankkártya. Hirdetmény: A Kibocsátó Üzletszabályzata szerinti hirdetmény, amely a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatások kamat-, költség-, díj- és egyéb feltételeit tartalmazza, melyet a takarékszövetkezet a fiókjaiban függeszt ki. Imprinter (kézi kártyaleolvasó készülék: vasaló ): Mechanikus kártyaleolvasó készülék, amelyen kizárólag dombornyomott bankkártyák használhatók vásárlásra. A lebonyolított vásárlásról kézi bizonylat kerül kiadásra. Kártyaigénylő (lakossági ügyfél): Az a természetes személy, aki a bankkártya szolgáltatásait igénybe kívánja venni, és a kártya alapjául szolgáló lakossági bankszámla tekintetében önálló rendelkezési jogosultsággal bíró jogalany. Kártyaigénylő (üzleti ügyfél): Az egyéni vállalkozó vagy szervezet azon felhatalmazott képviselője, aki a bankkártya szolgáltatásait igénybe kívánja venni, és a kártya alapjául szolgáló pénzforgalmi bankszámla tekintetében rendelkezési jogosultsággal bíró jogalany. Kártyabirtokos: Az a természetes személy, akinek a nevére a Takarékszövetkezet a bankkártyát kiállította (nevét a bankkártyán feltüntette), és azt rendelkezésre bocsátotta. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú: Az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú nyilatkozatának érvényességéhez - ha jogszabály kivételt nem tesz- törvényes képviselőjének beleegyezése, vagy utólagos jóváhagyása kell. Ha a korlátozottan cselekvőképes kiskorú cselekvőképessé válik, maga dönt a függő jognyilatkozatainak érvényességéről. 4

5 Lejárati dátum: A bankkártya előlapján található dátum, amely hónap/év, bontásban (az évszám utolsó két számjegye) kerül feltüntetésre. A kártya a feltüntetett hónap utolsó napjának 24. órájáig érvényes. Logo: A bankkártya-elfogadóhelyeket jelölő, illetve a bankkártyához kapcsolódó szolgáltatásokat szimbolizáló embléma, amely birtokosának jelzi és garantálja, hogy a bankkártyán feltüntetett emblémával rendelkező elfogadóhelyeken a bankkártyát elfogadják. Nemzetközi kártyatársaság: olyan nemzetközi szervezet, amellyel a Takarékszövetkezet tagsági viszonyt létesített, hogy logójának használatával a bankkártya minél szélesebb körben történő elfogadását biztosítsa. PAN szám (Personal Account Number:) Egyes esetekben a bankkártya szám elnevezésére használt angol nyelvű rövidítés, kifejezés. PIN kód (Personal Identification Number) Az a szigorú biztonsági előírások mellett készített, kizárólag a Kártyabirtokos által ismert négyjegyű, titkos személyi azonosító szám, amelyet a Takarékszövetkezet a bankkártya használatára jogosult személy részére eljuttat, és amely lehetővé teszi a bankkártya elektronikus környezetben (ATM, bizonyos esetekben POS) történő használatát. POS-terminál (Point of Sale): Olyan elektronikus terminál, amely a Bankkártya-használat helyén készpénz nélküli forgalom lebonyolítására szolgál. A terminál az elektronikus fizetés során a Bankkártya mágnescsíkján, vagy chip-én szereplő és a tranzakcióval kapcsolatos adatokat továbbítja az Elfogadóbank felé. A POS-terminál külön PIN-kód beviteli billentyűzettel is rendelkezhet (PIN pad), használatakor az elfogadóhely útmutatása szerint kell eljárni. Számlakivonat: A bankszámla forgalmára vonatkozó adatokat tartalmazó, Takarékszövetkezet által kiadott dokumentum, mely az egyes bankműveletek azonosítására szolgáló valamennyi adatot feltünteti. Számlatulajdonos: A Takarékszövetkezetnél lakossági bankszámlával rendelkező, a Takarékszövetkezettel szerződéses kapcsolatban álló természetes személy. Takarékszövetkezet: Mecsekvidéke Takarékszövetkezet (Székhely: 7695 Mecseknádasd, Rákóczi u. 40.) Társkártya: A Számlatulajdonos által és felelősségére megjelölt természetes személy részére kibocsátott Bankkártya. Tiltólista: Forgalomból kizárt kártyákról készült jegyzék. Tranzakció :A bankkártya rendeltetésszerű használatával lebonyolított készpénzfelvételeket, készpénzbefizetéseket, számlaegyenleg lekérdezéseket, vásárlásokat, mobiltelefon-egyenlegfeltöltéseket és az ezekkel kapcsolatos számlaterheléseket és jóváírásokat jelenti. Zárolás: A bankszámlához kibocsátott bankkártyákkal végzett tranzakciók összege, amely a bankszámlán foglalásba kerül és csökkenti a bankszámla felhasználható egyenleg összegét. A Takarékszövetkezet által meghatározott ideig (max. 30 nap), vagy a tranzakció elszámolási szakaszának befejezéséig - a tranzakció tényleges összegének terheléséig -, illetve a tranzakció meghiúsulásáig áll fenn. A Takarékszövetkezet a zárolásban lévő tranzakció összegét a zárolás lejárta előtt feloldja, amennyiben a terhelésről szóló értesítés a Takarékszövetkezethez beérkezik és a terhelés adatai egyértelműen, beazonosítják a zárolásban lévő tranzakciót. A Takarékszövetkezet jogosult a zárolás lejárta után beérkező terhelések összegével megterhelni a bankszámlát. A zárolásban lévő tranzakciós adatok, összegek helyességéért az elfogadó felel. 5

6 3) Bankkártya igénylés 1) A Takarékszövetkezet olyan nemzetközi kártyatársasághoz (VISA) tartozó nemzetközi és belföldi használatra alkalmas bankkártyát bocsát ki, amely társasághoz kapcsolódóan tagsági viszonnyal, továbbá kibocsátási engedéllyel rendelkezik. 2) Számlatulajdonos bankkártyát a Takarékszövetkezet által e célra rendszeresített nyomtatvány (kártyaigénylés) hiánytalan kitöltésével, aláírásával és a Takarékszövetkezet részére történő benyújtásával igényelhet. A számlatulajdonos aláírásával hozzájárul, hogy az általa közölt adatok valódiságáról okiratok bekérésével is jogosult a Takarékszövetkezet meggyőződni. 3) A Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzatát, jelen ÁSZF-et, illetve a hirdetményt és mindezek módosításait az ügyfél az igénylést megelőzően, azzal egyidejűleg és azt követően a Takarékszövetkezet hivatalos, ügyfelek részére nyitva álló fiókjaiban ismerheti meg. Az ügyfél az igénylőlap aláírásával elismeri, hogy a jelen pontban felsorolt dokumentumok tartalmát, a szerződés megkötését megelőzően maradéktalanul megismerte és megértette. Az ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy minden lényeges, a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásra vonatkozó információt megkapott. Az ügyfél a bankkártya igénylőlap aláírásával kijelenti, hogy a) teljes cselekvőképességgel rendelkezik és a bankkártya kérelem aláírása őt jogszerűen és érvényesen köti a szerződésben foglaltakra nézve, b) előzetesen megismerte: a szerződés teljes tartalmát, minden a bankkártyához kapcsolódó költséget, a nem teljesítés esetén a késedelemhez kapcsolódó jogkövetkezményeket, a díjakat, a felmondás feltételeit, a KHR-ről történő tájékoztatást, azonnal értesíti a Takarékszövetkezetet a pénzügyi helyzetére kiható minden körülményről, ide értve a foglalkoztatásában bekövetkezett, vagy az igényléskor vagy később megadott) bármely adatban történt változásokat is. 4) A Takarékszövetkezet a bankkártyát - a Számlatulajdonos által - a bankkártya igénylésben megadott 22 karaktert meg nem haladó, a személyazonosító okmánnyal egyező tartalmú névre személyesíti meg, vagy annak elfogadható rövidített változatára történhet. A kártyán szereplő név Visa Electron és Visa Business kártya esetén max karakter, Visa Classic esetén max. 22 karakter lehet, és nem tartalmazhat különleges jeleket. A Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget a bankkártya elfogadásáért abban az esetben, ha az ügyfél olyan nevet kíván a bankkártyára íratni, amely nem azonosítható egyértelműen a személyi azonosító okmányban szereplő névvel. Értesítési címként postafiók nem fogadható el. 5) A Számlatulajdonos köteles bankszámlával rendelkezni, illetve a bankszámlán minimum egyenlegként a bankkártya éves díját biztosítani. 6) Számlatulajdonos a kártyaigénylés részéről történő benyújtásával visszavonhatatlan szerződéskötést kezdeményez, mely szerződéses viszony az igénylés Takarékszövetkezet által történő jóváhagyásával jön létre, valamint hozzájárulását adja, hogy a bankkártya szerződés hatálybalépését követően külön rendelkezése nélkül a bankkártyával történő fizetések és készpénzfelvételek összegével, valamint díjakkal, költségekkel, kamatokkal és jutalékokkal a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámláját megterhelje. A kártyaigénylés elfogadása esetén a Takarékszövetkezet a bankkártya elkészítéséről, a kártyaigénylés átvételét követő 15 banki munkanapon belül gondoskodik. A Takarékszövetkezet az igénylést mérlegelheti és azt indokolás nélkül, elutasíthatja. A Takarékszövetkezet az igénylés elutasítását nem köteles indokolni, amennyiben az indok olyan belső információnak minősül, amely a Takarékszövetkezet üzleti titokhoz fűződő érdekét sérti. Ebben az esetben ezt a tényt kell az ügyfél tudomására hozni. Az igénylés elutasításáról az igénylés átvételét követő 15 (tizenöt) napon belül a Takarékszövetkezet írásban értesíti a Számlatulajdonost. A Takarékszövetkezet fenn tartja a jogát arra, hogy hiányosan, vagy hibásan kitöltött, hamis, meghamisított, nyilvánvalóan téves adatokat tartalmazó, vagy megfelelő mellékletekkel el nem látott igénylés alapján szerződést nem köt. 6

7 7) A kártyaigénylés Számlatulajdonos általi visszavonása esetén a Takarékszövetkezet a már legyártott bankkártyák darabszáma szerinti bankkártya díjjal a Számlatulajdonos bankszámláját megterheli. 8) A Takarékszövetkezet a számlához kapcsolódóan bankkártya típusonként csak egy főkártyát bocsát a Kártyabirtokos rendelkezésére. Egy bankszámlához több különböző típusú bankkártya igényelhető, ugyanazon bankkártya típuson belül több Kártyabirtokos nevére is igényelhető bankkártya. Egy bankszámlához egy Kártyabirtokos ugyanazon bankkártya típuson belül csak egy bankkártya kibocsátását kérheti. A különböző típusú bankkártyák iránti igénylése esetén a Számlatulajdonos bankkártya típusonként a kibocsátási feltételeket bankkártyánként vállalja. 9) Bankkártyát csak 14. (tizennegyedik) életévét betöltött természetes személy számára bocsát ki a Takarékszövetkezet. 10) Korlátozottan cselekvőképes kiskorú ügyfél részére történő bankkártya igénylés esetében a bankkártya szerződést a törvényes képviselőnek is alá kell írnia. 11) Csökkent látóképességű vagy írástudatlan ügyfelekkel történő szerződéskötéshez két tanú jelenléte szükséges. A Takarékszövetkezet felhívja a figyelmet, hogy a csökkent látóképességű és írástudatlan ügyfelek bankkártya használata fokozottan veszélyes. 12) A Takarékszövetkezet jogosult a bankkártya kibocsátás előtt az igénylő nyomtatványon megadott adatok alapján, továbbá saját hatáskörben meghatározott időközönként ismételten, a Számlatulajdonos pénzügyi megítélésére banki minősítést lefolytatni. A Takarékszövetkezet jogosult a Számlatulajdonos által közölt adatok valódiságáról dokumentumok (különösen: aláírási címpéldány, munkáltatói igazolás, stb.) bekérésével meggyőződni. A Takarékszövetkezet fenntartja a jogot a Hirdetménytől eltérő egyedi feltételekkel eseti bankkártya szerződési ajánlattételre, vagy a bankkártya igénylés indokolás nélküli elutasítására. 13) A bankkártya szerződés megkötése és a bankkártya átadása a bankszámlát vezető bankfiókban történik. A bankkártyát a Takarékszövetkezeti fiókban személyesen megjelenő Kártyabirtokosnak, illetve a Kártyabirtokos által - a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon - meghatalmazott személynek adja át. A bankkártya Takarékszövetkezeti fiókban történő átvételekor a Kártyabirtokos köteles magát fényképet tartalmazó személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel igazolni. 14) A bankkártya illetve PIN kód elkészültéről a Takarékszövetkezet levélben értesíti a Számlatulajdonost, vagy a Kártyabirtokost. A levelet a Takarékszövetkezet a Kártyabirtokos értesítési címére, normál postai küldeményként továbbítja. 15) Amennyiben a Kártyabirtokos a Takarékszövetkezet értesítése alapján az elkészített bankkártyát nem veszi át, a Takarékszövetkezet az ebből származó károkért (különösen: a bankkártya használati idejének rövidülése) felelősséget nem vállal. A Takarékszövetkezet az át nem vett bankkártyát - az értesítés keltétől számított 2 hónapig tárolja, ezen időszak letelte után saját belátása szerint érvényteleníti és megsemmisíti. 4) A bankkártya átvétele, PIN kód 1) A lakossági, illetve üzleti betéti bankkártya, valamint a kártyához tartozó PIN kód boríték a Számlatulajdonos, Kártyabirtokos a Számlatulajdonos által - a bankszámlához tartozó aláírás bejelentő karton szerint - a bankszámla felett önálló és teljes körűen rendelkező állandó meghatalmazott személy, illetve kifejezetten a bankkártya átvételére meghatalmazott eseti meghatalmazott személy vagy a bankkártya használatára jogosult személy részére adható ki. A meghatalmazás hitelességéért, az átadott bankkártya hiteles, a bankkártya szerződés nyomtatványon szereplővel azonos aláíratásáért, valamint a bankkártyához tartozó PIN boríték bankkártya használatra jogosult személynek történő sértetlen átadásáért, a Számlatulajdonos felel. 2) A bankkártya tartalmazza a kibocsátó Takarékszövetkezet nevét, logóját, a bankkártya típusától függően hologrammot, a bankkártya használatára jogosult személy nevét illetve az aláírásra szolgáló helyet, a bankkártya megnevezést, a bankkártya számát, a bankkártya lejárati idejét, az azonosításra szolgáló mágnescsíkot vagy chipet, a bankkártyán keresztül biztosított szolgáltatást hirdető logót. 3) A Kártyabirtokosnak a bankkártyát az azon szereplő adatok helyességének vizsgálata után a bankkártya átvételekor, kézhezvételekor, a bankkártya hátoldalán található aláíró sávon alá kell írnia. Az aláírás elmulasztásából, vagy a bankkártyán megjelölt aláírástól eltérő módon történő aláírásból 7

8 származó károkért a Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget. A meghatalmazott személy a bankkártya aláírására nem jogosult, azt minden esetben a Kártyabirtokosnak kell aláírnia. 4) A bankkártya átvételét követően a bankkártya használatára jogosult személy, illetve amennyiben korlátozottan cselekvőképes kiskorú jogosult a bankkártya használatára, a törvényes képviselője felel a bankkártya biztonságos megőrzéséért, rendeltetés-és jogszerű használatáért. 5) A Takarékszövetkezet ezennel felhívja a Kártyabirtokos figyelmét a bankkártya használattal járó fokozott felelősségére. 6) A Kártyabirtokostól elvárt általános magatartási szabályok: a) A bankkártyát a Kártyabirtokosnak külön gondossággal kell kezelnie ügyelve a PIN kód és a bankkártya biztonságos, egymástól elkülönített tárolására. b) A bankkártyával történő vásárlást követően a bankkártyát azonnal vissza kell kérnie az elfogadótól. c) ATM készpénzfelvétel esetén ügyelni kell arra, hogy a bankkártya ne maradjon az ATM berendezésben. d) A Kártyabirtokos a Banktól átvett bankkártyát saját kezűleg - az általában használt aláírásával egyező módon - köteles aláírni. Az aláírás elmulasztása vagy az általában használttól eltérő módon történő aláírás súlyos szerződésszegésnek minősül és az abból eredő károkat a Számlatulajdonos viseli. e) A számlakivonatot ellenőrizni kell, haladéktalanul értesítve a Bankot, ha az a számlát olyan költéssel vagy készpénzfelvétellel terhelte meg, amelyet nem a Kártyabirtokos hajtott végre. f) A Kártyabirtokos minden esetben köteles meggyőződni arról, hogy fennáll-e a biztonságos bankkártya-használat minden feltétele. g) A kártyabizonylat egy példányát mind készpénzfelvétel, mind vásárlás esetén meg kell őrizni, mert a bankszámlakivonat és a kártyabizonylat összevetésével ellenőrizhető a banki terhelés megfelelőssége. h) Ha a Takarékszövetkezet a számlát olyan költéssel vagy készpénzfelvétellel terhelte meg, amelyet a Kártyabirtokos nem hagyott jóvá, vagy jóváhagyott, de a Takarékszövetkezet hibásan teljesítette a fizetési műveletet, a Kártyabirtokos haladéktalanul, de legkésőbb a bankszámla megterhelésének napjától számított 45 (negyvenöt) napon belül kérheti a Takarékszövetkezettől a teljesített fizetési művelet helyesbítését kérve. 7) A Takarékszövetkezet a bankkártyához PIN kódot bocsát ki, melyet a bankkártya átvételre jogosult személy zárt borítékban kap kézhez. A PIN borítékot kizárólag a Kártyabirtokos nyithatja fel, annak tartalmát csak ő ismerheti. A PIN boríték sértetlenségét a bankkártya átvételekor a bankkártya átvételére szóló elismervényen a bankkártya átvételére jogosult személy igazolja. A PIN kódot a PIN boríték felnyitásakor a boríték felnyitója látja először. Kártyabirtokos felelős a bankkártya és a személyazonosító szám (PIN) megőrzéséért, ideértve annak egymástól elkülönített tárolását. Tilos a PIN kódot harmadik személynek átadni, a kártyára vagy bármely más az elektronikus fizetési eszközzel együtt őrzött más tárgyra ráírni. A PIN kód pótlásához a Kártyabirtokos írásos megbízása szükséges, amelyért a Hirdetményben feltüntetett térítési díj fizetendő. 8) Amennyiben a bankkártya átvételére, illetve használatára jogosult személy (Kártyabirtokos) a PIN kódot nem titkosan, vagy nem megfelelő gondossággal kezeli, vagy más tudomására hozza, ez súlyos szerződésszegésnek minősül és az ebből eredő károk, a Számlatulajdonost terhelik, a Takarékszövetkezet felelősségét kizárja. 9) Amennyiben a Kártyabirtokos körülményeiben olyan változás történt, ami miatt a PIN-kód további rendeltetésszerű megadására bármely okból nem képes, kérheti a Takarékszövetkezettől - díjfizetés ellenében - új bankkártya kibocsátását és ahhoz új bankkártya PIN-kód kiadását. Amennyiben a bankkártya PIN-kód - a bankkártya érvényességi ideje alatt többször hibásan kerül megadásra, a kereskedelmi elfogadóhely, vagy a pénztár, illetve a készpénzkiadó automata üzemeltetője a bankkártyát visszatarthatja, illetve a Takarékszövetkezet a kártya további használatát korlátozhatja. 10) Áruk, szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése során a kereskedelmi elfogadóhellyel szerződéses kapcsolatban álló hitelintézet (vállalkozás), valamint készpénzfelvétel alkalmával a szolgáltatást nyújtó hitelintézet (vállalkozás) a bankkártya elfogadását a PIN-kód megadásához kötheti. Készpénzkiadó automata (ATM) használata esetén a bankkártya elfogadásának mindenkor előfeltétele a hibátlan PIN-kód megadása. 8

9 5) Társkártya és szervezet részére kibocsátott üzleti kártya 1) Harmadik személy részére történő társkártya kibocsátását a Számlatulajdonos, valamint az általa a bankszámla felett a cég képviseletében önálló és teljes körűen felhatalmazott természetes személy kérheti a Takarékszövetkezettől, a Takarékszövetkezet és a Számlatulajdonos közötti bankkártya szerződés alapján. A társkártya birtokos a társkártyát kizárólag a bankkártya szerződés szerint használhatja. A Számlatulajdonos felelős a társkártya birtokos kártyahasználatáért és köteles gondoskodni arról, hogy a társkártya birtokos a jelen szerződés feltételeit megismerje és betartsa. Számlatulajdonos nem jogosult megismerni a társkártyához kibocsátott PIN kódot. 2) A társkártya birtokos jogosult a jelen szerződésben megjelölt tranzakciók végzésére, de ezen túlmenően, nem tehet érvényesen a jelen szerződés fennállásra, megszűnésére, módosítására vonatkozó semminemű nyilatkozatot. 3) A Számlatulajdonos bejelentés és írásbeli nyilatkozat útján a kártyaletiltás szabályainak alkalmazásával letilthatja a társkártya használatát, továbbá a társkártya használatát a társkártya igénylő lapon megjelölt módon korlátozhatja. Minden egyéb olyan nyilatkozat, ami a korlátozásra irányul a Takarékszövetkezettel szemben hatálytalan. 4) Valamennyi társkártyával végzett tranzakció, kapcsolódó díjak, költségek és jutalékok elszámolása a Számlatulajdonos bankszámlája terhére történik. 5) A Számlatulajdonos és a társkártya birtokos egymás közötti, a kártya használatával kapcsolatos megállapodása a Takarékszövetkezettel szemben hatálytalan. A Takarékszövetkezet nem részese a Számlatulajdonos és a Kártyabirtokos között, a kártya használatával kapcsolatban felmerüli jogvitának. 6) A természetes személlyel kötött bankkártya szerződés és az üzleti bankkártya szerződés hatálya alatt a Számlatulajdonos újabb társkártya illetve üzleti kártya igénylése esetén a Takarékszövetkezet fenntartja a jogot arra, hogy a bankkártya igénylés egyedi elbírálása során meghatározza a Számlatulajdonos részére kibocsátásra kerülő társkártyák, illetve üzleti bankkártyák számát. 7) A Számlatulajdonos a társkártya, üzleti bankkártya, használatát annak a Takarékszövetkezethez történő visszaadásával megszüntetheti. A bankkártya visszaadásának hiányában a Számlatulajdonos nyilatkozata alapján a Takarékszövetkezet a letiltás szabályai szerint jár el, de kizárólag a Számlatulajdonos kockázatára és költségére. A társkártya, üzleti bankkártya, további használata miatt a Számlatulajdonos a Takarékszövetkezet felé követeléssel, megtérítési igénnyel nem élhet. 8) Gazdálkodó szervezetek által igényelt bankkártyák esetén, a szervezet törvényes képviselője haladéktalanul köteles bejelenteni bankkártyával rendelkező dolgozója kilépését, illetve gondoskodni az adott bankkártya Takarékszövetkezethez történő visszajuttatásáról illetve megsemmisítéséről. 9) A bankkártya szerződés megszűnésének időpontjában a társkártyát - a rajta feltüntetett lejárati időponttól függetlenül- lejártnak kell tekinteni. 10) A bankkártya szerződés megszűnéséről, valamint a társkártya, üzleti bankkártya, letiltásának kezdeményezésére továbbított bejelentéséről a Számlatulajdonos a Kártyabirtokost köteles haladéktalanul értesíteni, ennek elmulasztásából eredő károk és kockázatok, a Számlatulajdonost terhelik. 6) A bankkártya használata 1) A Takarékszövetkezet által kibocsátásra kerülő bankkártya típusok felhasználási lehetőségeit és igénylési feltételeit a Takarékszövetkezetnek a megfelelő bankkártya típusra vonatkozó Hirdetménye tartalmazza. A bankkártya területi használhatósága tekintetében belföldi és nemzetközi használatú, gyártási és megszemélyesítési technológiája alapján pedig vésett vagy dombornyomott eljárással előállított kártya. 2) A Számlatulajdonos illetve az általa rendelkezési joggal felruházott Kártyabirtokosok a bankkártyával a kártya típusától függően belföldön és külföldön a következő műveleteket hajthatják végre: a) áruk, szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése kizárólag azon kereskedelmi elfogadóhelyeknél, melyek POS terminállal felszereltek, és a bankkártyán feltüntetett logoval vannak ellátva 9

10 b) Internetes és telefonos vásárlásra, dombornyomott kártyatípus esetében c) készpénzfelvételre, egyenleg lekérdezésre, mobiltelefon egyenleg feltöltésre PIN-kód egyidejű használata mellett bármely a bankkártyán feltüntetett logoval ellátott ATMből d) készpénzfelvételre a bankkártyán feltüntetett logoval ellátott bankpénztárból és postai kifizetőhelyről e) készpénzfelvételre és befizetésre postai POS terminálnál egyenleg lekérdezése GBC körbe tartozó ATM-ből. 3) A Takarékszövetkezet által kibocsátott egyes kártyákkal elvégezhető konkrét műveletek pontos felsorolását a Hirdetmény szabályozza. E rendelkezés megsértése esetére a Takarékszövetkezet a felelősségét kizárja, azzal kapcsolatban minden jogkövetkezmény a Számlatulajdonost terheli. 4) A Takarékszövetkezet által kibocsátott kártya a Takarékszövetkezet tulajdonát képezi, a Kártyabirtokos annak rendeltetésszerű használatára jogosult, azt másra nem ruházhatja át. Tilos a kártyát ügyleti biztosítékként zálogba adni, óvadékként letétbe helyezni harmadik személynél, vagy használatra másnak átengedni. A bankkártya átruházása, zálogba adása, letétbe helyezése súlyos szerződésszegésnek minősül és annak következményeit vonja maga után. A kártya átvételét követően a Számlatulajdonos felelős annak rendeltetésszerű használatáért. 5) A Kártyabirtokos a bankkártya szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a bankkártyát nem használhatja jogellenes célra, ideértve olyan áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére, amelyek vételét jogszabály tiltja. 6) A bankkártya a Számlatulajdonos bankszámlájának és esetleges hitelkeretének rendelkezésre álló egyenlege erejéig használható. A napi kártyaműveletek engedélyezése szempontjából mértékadó egyenleg a bankszámla és a rendelkezésre álló hitelkeret előző napi záró egyenlege. 7) A Kártyabirtokos vállalja, hogy költései mindvégig a bakszámla mindenkori egyenlegén belül maradnak. 8) A szerződésben foglalt a bankkártyához kapcsolódó jogok és kötelezettségek a Kártyabirtokos érdekeinek védelmében személyes jellegűek. A Takarékszövetkezet nem fogad el, és nem tekinti érvényesnek semmilyen, a Kártyabirokos által harmadik személynek a bankkártyával kapcsolatban adott meghatalmazást, kivéve a Kártyabirtokos által a bankkártya átvételére vonatkozóan adott meghatalmazást. 9) A Takarékszövetkezet standard kártyahasználati limiteket határoz meg kártyatípusonként, amelyeket a mindenkor aktuális Hirdetményben tesz közzé. A Kártyabirtokos a bankkártya napi készpénzfelvételi és vásárlási limitjeit, valamit azok gyakoriságát változtathatja. Az Ügyfél által indokolatlanul magasabbra emelt limitek esetén a bankkártya használatból eredő visszaélésekért, károkért a Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget. 10) A készpénzkiadó automatából (ATM) alkalmanként felveheti készpénz összegét és a készpénzfelvétel gyakoriságát a berendezés üzembentartója, illetve a Takarékszövetkezet is korlátozhatja. 11) A Kártyabirtokosnak kizárólag az egyedi azonosító szám (PIN) ismeretében van lehetősége készpénzfelvételre bankjegykiadó automatáknál (ATM), illetve egyes pénztári kifizeti helyeken. A PIN kóddal történő visszaélésekből eredő károkért a Takarékszövetkezet felelősséget nem vállal azokban az esetekben, ahol a tranzakciók PIN kód használatával történtek. Ha illetéktelen személy az érvényes PIN kód birtokában a kártyával készpénzt vesz fel, illetve áruk, szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére használja azt, a keletkezett kár teljes egészében a Számlatulajdonost terheli. 12) Az ATM által kiadott bizonylatot 60 napig szükséges megőrizni. 13) Amennyiben a PIN kód a bankkártya mindenkori érvényességi ideje alatt többször hibásan kerül megadásra, a kereskedelmi elfogadóhellyel szerződésben álló, a pénztárat, a készpénzkiadó automatát üzemelteti elfogadó hitelintézet (erre feljogosított vállalkozás) a bankkártyát visszatarthatja, vagy letilthatja. 14) Pénztári és kereskedői elfogadás esetén az elfogadóhely előírásai az irányadóak, így az adott elfogadóhely kérheti a személyazonosságot igazoló okmány felmutatását, illetve ellenőrizheti a kártyán és a bizonylaton szereplő aláírások megfelelését, illetve kérheti a kártya PIN kóddal való azonosítását. Az elfogadóhely visszaélés gyanúja esetén indoklás nélkül elutasíthatja a kártya 10

11 elfogadását, illetve bevonhatja azt. A fizetési műveletről kiállított forgalmi bizonylaton az ügyfél aláírásával ismeri el az azon feltüntetett összeg helyességét, és a tranzakció helyességét. Kétség esetén, az ellenkező bizonyításig az aláírást a Kártyabirtokostól származónak kell tekinteni. A Takarékszövetkezet nem felel a Kártyabirtokos és az elfogadóhely közötti, a kártyahasználat alapjául szolgáló jogügyletből eredő igényekért és kötelezettségekért. 15) Az elfogadóhely a bankkártyával történő fizetéskor a bankkártya adatairól, a vásárlás időpontjáról és összegéről bizonylatot állít ki. A Kártyabirtokos köteles a bizonylaton feltüntetett adatok különösen a fizetendő összeg- valódiságáról meggyőződni. Az elfogadóhely által kiállított bizonylatot a Kártyabirtokosnak a bankkártyán levő aláírással megegyező módon alá kell írnia (amennyiben szükséges). A bizonylat egyik példánya a Kártyabirtokost illeti meg. Az üres (bianco) bizonylat aláírásból fakadó reklamációt a Takarékszövetkezet nem veszi figyelembe. 16) Bankkártyával történő fizetési művelet jóváhagyásának minősül, ha a Kártyabirtokos a bankkártyáját, a jelen Bankkártya ÁSZF szerint meghatározott módon (érvényes PIN kód megadása, bizonylat aláírása, személyazonosság igazolása, stb.) használta és a tranzakció engedélyezése megtörtént. 17) A Kártyabirtokos nem vonhatja vissza a bankkártyával történt tranzakciót (fizetési műveletet) és nem vonható vissza azon fizetési megbízás sem, amelynél a megbízás megadása idején a fizetendő összeg megállapításának módszere ismert, de a konkrét végösszeg még nem határozható meg előre (pl. autókölcsönzés, szállodai költség, stb). Nem vonható vissza azon megbízás sem, amikor a Kártyabirtokos felhatalmazza a bankkártya elfogadót az utólagos költségek terhelésére. 18) A Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget az abból eredő kárért, hogy az elfogadóhely a kártya elfogadását megtagadja. A Takarékszövetkezet nem felel a Kártyabirtokos és az elfogadóhely közötti, a kártyahasználat alapjául szolgáló jogügyletből eredő igényekért és kötelezettségekért. 19) A Takarékszövetkezet nem felel az idegen elfogadó helyi bankkártya elfogadó eszköz vagy készülék (ATM, POS készülék, stb.) üzemzavarából bekövetkező esetleges károkért. A Takarékszövetkezet a bankkártya tranzakciók teljesítéséért az azokról szóló, elektronikus úton benyújtott adatoknak az elfogadóhellyel szerződésben álló, a POS ill. készpénzkiadó automatát üzemelteti hitelintézettől vagy szolgáltatótól a Takarékszövetkezethez történő beérkezését követően vállal felelősséget. 20) A kereskedelmi elfogadóhelyen vagy hitelintézeti pénztárban bankkártyával történő fizetéskor, készpénzfelvételkor Kártyabirtokos a kiállított bizonylaton aláírásával vagy a PIN kód felhasználásával elismerő a bizonylat valódiságát, számszaki helyességét, és visszavonhatatlanul megbízza a Takarékszövetkezetet, hogy az áruk, szolgáltatások, és felvett készpénz ellenértékét bankszámlája terhére közvetlenül kifizesse. Kártyabirtokos a bizonylat őt megillető példányát megőrizni köteles. 21) Kártyabirtokos kártyahasználata akkor is a Takarékszövetkezet részére adott fizetési megbízásnak minősül, ha a kártyahasználat következményeként nem keletkezik a fentiek szerinti bizonylat. A fizetési megbízás összegeként ebben az esetben a Takarékszövetkezet a kártyaelfogadó által benyújtott terhelési megbízás összegét fogadja el. 22) A Takarékszövetkezet nem tartozik felelősséggel a Számlatulajdonost vagy a Kártyabirtokost ért azon károkért, amelyek az alábbi okok miatt következtek be: a) A bankkártya rendeltetésszerű használata a Takarékszövetkezetnek fel nem róható okból meghiúsul. b) Nemzetközi kártyaszervezet a bankkártya szerződést érintő rendelkezést hoz, vagy intézkedést c) A bankkártyának a Kártyabirtokos részére történő kibocsátása utáni meghibásodásából, megrongálódásából fakadó kár. d) A bankkártya a nemzetközi kártyaszervezetek szabályzatai szerint, a Számlatulajdonos, illetve a Kártyabirtokos kockázatára és felelősségére használható. A nemzetközi kártyaszervezetek szabályzatainak korlátozó előírásai következtében a Számlatulajdonosra háruló többletköltségekért és esetleges károkért a Takarékszövetkezet felelősséget nem vállal. 11

12 e) ) A Takarékszövetkezet sem az általa, sem pedig a más által üzemeltetett elfogadóhelyre vonatkozó előírásokból, korlátozásokból, illetve a bankjegykiadó automaták, egyéb berendezések üzemzavarából, a kommunikációs eszköz, adatfeldolgozó rendszer adatátviteli hibájából származó esetleges költségekért és károkért felelősséget nem vállal. f) Takarékszövetkezet nem felel a bankkártya használati limittúllépésért abban az esetben, ha a Kártyatársaság eljárási szabályai alapján a tranzakciót annak teljesítése előtt nem a Takarékszövetkezet, hanem az Elfogadóhely, vagy a Kártyatársaság maga ellenőrzi, hagyja jóvá és kizárólag ennek következtében, válik egy, vagy több tranzakció limit felettivé. g) A Takarékszövetkezet nem felel a Kártyabirtokos által elszenvedett, vagy nála felmerült azon kárért, amely abból ered, hogy a Kártyatársaság szabályai szerint erre feljogosított személy, szervezet a bankkártya elfogadása során hibázik, vagy mulaszt, vagy egy adott tranzakciót nem engedélyez, vagy bankkártya, vagy a PIN kód elfogadását megtagadja h) Az elfogadó által a tranzakció után érvényesített Kártyabirtokost terheli plusz díjakért, költségekért. 23) Áruk, szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése a kereskedelmi elfogadóhelynél történik. A bankkártya elfogadás feltétele lehet egyes POS terminálok esetében a PIN kód megadása is. A bankkártyával a kereskedelmi elfogadóhelynél készpénz nem vehető fel. 24) A kereskedelmi elfogadóhely a bankkártyával történő fizetéskor, a bankkártya adatairól, a vásárlás időpontjáról és összegéről a kereskedelmi elfogadóhely megnevezését is tartalmazó kártyabizonylatot állít ki manuálisan, vagy a POS terminál segítségével. A kártyabizonylat egy példánya megilleti a Kártyabirtokost, amelynek helytállóságát köteles ellenőrizni és a bizonylatot megőrizni, miután azt a Takarékszövetkezet egy esetleges reklamációs eljárás keretében bekérheti a Kártyabirtokostól. A bizonylatot 60 napig szükséges megőrizni. 25) A bankkártya használatára jogosult személy a kártyabizonylatot ellenőrizni és helytállósága esetén, és amennyiben szükséges, a bankkártyán lévő aláírásával egyező módon aláírni tartozik. Aláírásával elismeri, hogy a bankkártya használata a kártyabizonylaton feltüntetettek szerint megtörtént. Az aláírást minden esetben a bankkártya használatára jogosulttól származónak kell tekinteni. Amennyiben az elfogadóhely a PIN kód megadását kéri az aláírás mellett vagy helyett, akkor a személyazonosító szám megadását úgy kell tekinteni, mintha a kártyabizonylat aláírásra került volna. A Takarékszövetkezet az engedélykérések, hibás tranzakciók, tranzakciótörlések, jóváírások, stb. teljesítéséért azok bizonylatainak az elfogadóhellyel szerződésben álló, a pénztárat működtető, illetve a készpénzkiadó automatát üzemeltető hitelintézettől a Takarékszövetkezethez történő megérkezését követően vállal felelősséget. 26) A Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget a kereskedelmi elfogadóhelynek a bankkártya elfogadásakor alkalmazott magatartásáért, továbbá a bankkártyával történt vásárlásokért, így nem részese a Számlatulajdonos, illetve a bankkártya használatára jogosult személy és a kereskedelmi elfogadóhely között esetleg a szolgáltatással kapcsolatban felmerüli jogvitának. 27) A Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget a tranzakcióknak az elfogadóhely általi visszautasításából eredő, a Kártyabirtokost ért károkért. 28) Vásárlás POS terminál segítségével: A bankkártyával áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése céljából tranzakció hajtható végre a rajta feltüntetett logoval ellátott elfogadóhelyeken, az adott napon még felhasználható egyenleg vagy a bankkártyához tartozó vásárlási napi limit erejéig, a napi vásárlási tranzakciószám limitnek megfeleli alkalommal. Bizonyos szolgáltatások (pl. szállodában és autókölcsönzőnél igénybe vett szolgáltatások) esetén az ügylet természetéből adódóan az elfogadóhely által a Takarékszövetkezethez elektronikus úton benyújtott terhelési bizonylat összege eltérhet a Kártyabirtokos által a kártyabizonylaton aláírt összegtől, azonban a Takarékszövetkezet minden esetben a hozzá benyújtott terhelési bizonylat összegével terheli meg a Számlatulajdonos bankszámláját. A POS terminálon jelentkező utasítás következtében a kereskedő bevonhatja a bankkártyát, a bankkártya ebben az esetben nem adható vissza a Kártyabirtokosnak. A Takarékszövetkezet a kártyával vásárolt árukért vagy szolgáltatásokért nem vállal felelősséget. A Takarékszövetkezet nem részese a Kártyabirtokos és az elfogadó (kereskedi) között a vásárlással kapcsolatban esetlegesen felmerüli jogvitának. 12

13 29) Áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése egyéb módon: Amennyiben a vásárlás nem POS terminál segítségével történik, a tranzakció az elfogadóhely és a vele szerződéses kapcsolatban álló bank által meghatározott szabályok szerint hajtható végre. Az elfogadóhely engedélykérés céljából felveheti a kapcsolatot a Takarékszövetkezettel. A Takarékszövetkezet fedezettől függően engedélyezi a tranzakció végrehajtását. 30) Készpénzfelvétel készpénzkiadó automatából (ATM)-ből: A bankkártyával készpénz vehető fel a PIN kód egyidejű használata mellett a bankkártyán található logoval (emblémával) ellátott bankjegykiadó automatákból a felhasználható egyenleg, illetve a készpénzfelvételi (ATM és POS) napi limit mértékéig és a készpénzfelvételi (ATM és POS) napi tranzakciószám limitnek megfelelő alkalommal. A bankjegykiadó automatából alkalmanként felveheti készpénz összegét és a készpénzfelvétel gyakoriságát az automata üzembentartója, korlátozhatja. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy amennyiben bankkártyáját a Takarékszövetkezet vagy más bank által üzemeltetett automatánál használja pénzfelvételre, a Takarékszövetkezet vagy a más bank által megállapított napi limit összege eltérhet a Kártyabirtokos napi készpénzfelvételi limitjének összegétől. A bankjegykiadó automata napló (journal) formájában rögzít minden műveletet. A napló - ellenkező bizonyításig - igazolja a készpénzfelvétel megtörténtét. A készpénzfelvételről, vagy más tranzakcióról a Kártyabirtokos az ATM berendezést üzemeltető bank, a bank előírásai szerint bizonylatot kaphat, amelynek helytállóságát köteles ellenőrizni és a bizonylatot megőrizni. A bizonylatot 60 napig szükséges megőrizni. 31) Készpénzfelvétel POS terminál segítségével: A meghatározott logoval ellátott hitelintézeti pénztárban és postahivataloknál a bankkártyával készpénz vehető fel a felhasználható egyenleg, illetve a készpénzfelvételi (ATM és POS) napi limit mértékéig és a készpénzfelvételi (ATM és POS) napi tranzakciószám limitnek megfelelő alkalommal. A bankkártya használat során kiadandó maximális készpénz-mennyiséget a kártyát elfogadó hitelintézet, illetve postahivatal határozza meg. A kártyát elfogadó idegen hitelintézetek, illetve postahivatal által meghatározott limitből származó reklamációkért a Takarékszövetkezet felelősséget nem vállal. A készpénzfelvétel alkalmával a hitelintézet, illetve postahivatal munkatársa jogosult a személyazonosságot igazoló egyéb okmány bemutatását kérni. Amennyiben a személyazonossággal kapcsolatban kétség merülne fel a hitelintézet, illetve postahivatal a Takarékszövetkezetet e tényről értesíteni, és a bankkártyát visszatartani jogosult. 32) Vásárlás ATM-en (mobiltelefon-egyenlegfeltöltés): A bankkártyával az e szolgáltatást biztosító ATM-ek segítségével lehetőség nyílik az ATM-et üzemeltető Takarékszövetkezet, bank által meghatározott telefon szolgáltatók által kibocsátott mobiltelefon kártyák egyenlegének feltöltésére. Az ATM-en történő mobiltelefon-egyenlegfeltöltés a napi vásárlási összeg és tranzakciószám limiteket módosítja. A Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget a telefonszám ATM-en történő hibás megadásából származó károkért. A Takarékszövetkezet nem részese a Kártyabirtokos és a telefonszolgáltatók között a vásárlással kapcsolatban esetlegesen felmerüli jogvitának. 33) Felhasználható egyenleg lekérdezése ATM-en, POS terminálon: A bankkártya segítségével a Kártyabirtokos az ATM-eken, illetve POS terminálok segítségével - ha az elfogadóhely ezt a szolgáltatást felajánlja -, lekérdezheti aktuális felhasználható egyenlegét. A Kártyabirtokos a tranzakciót követően köteles meggyőződni az elfogadóhely által kiállított bizonylaton feltüntetett adatok valódiságáról és a bizonylatot megőrizni. 34) Internetes vásárlás :Internetes/levél vagy telefon útján történő vásárlásra a bankkártya ÁSZF-ben megjelölt kártyatípusok használhatók. Internetes/levél vagy telefon útján történő vásárlásra, Interneten rendelheti szolgáltatások, valamint vásárlási tranzakciók ellenértékének kiegyenlítésére a Takarékszövetkezet által kibocsátott kártyák közül a dombornyomott típusú bankkártyák használhatóak. Az Interneten bankkártyával történő fizetés a kereskedelmi elfogadóhely honlapjának fizetési moduljában megjelenő formanyomtatvány kártya-és tranzakció adatokkal, való kitöltésével történik. Az adatok megadását követően a kereskedelmi elfogadóhely a megrendelést elfogadja, vagy visszautasítja. A Takarékszövetkezet saját döntése alapján korlátozhatja egyes elfogadóhelyekkel, illetve bizonyos elfogadói körrel, bizonyos típusú kártya tranzakciókkal (különösen Internetes szerencsejáték) kapcsolatos tranzakciók, megrendelések elfogadását, engedélyezését. Internetes bankkártya használat esetén a Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget a Kártyabirtokos és a kártya azonosításáért, a hálózaton megadott adatok 13

14 hitelességéért, illetve a megadott adatok jogellenes felhasználásáért. A Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget a bankkártyával történt megrendelésekért, illetve vásárlásokért. A Takarékszövetkezet a beérkezett tranzakciókat jogosságuk vizsgálata nélkül elszámolja. Amennyiben a Számlatulajdonos valamely tranzakció jogosságát vitatja, bejelentése alapján a Takarékszövetkezet a reklamációs eljárás pozitív eredményére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül - megindítja a nemzetközi kártyatársaságnál a reklamációs eljárást. 35) Az Internet használattal kapcsolatos visszaélések eredményeként a Kártyabirtokost éri anyagi kárért a Takarékszövetkezet semmilyen felelősséget nem vállal. 7) Tranzakciók könyvelése, díjak és jutalékok elszámolása 1) A Takarékszövetkezet a jelen Bankkártya ÁSZF-ben és a kártyaszerződésben foglaltak szerint: b) A bankszámla terhére a kártyával történő forgalmazásokat (többek között a nemzetközi kártyaszervezetek és tagbankok felől érkezett, bankkártyával történt forgalmazásokra vonatkozó megkereséseket), illetve az azokkal kapcsolatos elszámolásokat, azoknak a Takarékszövetkezethez történő beérkezését követő munkanapon teljesíti. c) A kártyával kapcsolatos forgalomról a bankkártya számának, valamint az egyes forgalmazások dátumának, összegének, helyének, és a felszámított díjak/költségek feltüntetésével, a külföldi pénznemben történt forgalmazások esetén pedig a tranzakció valutanemét és értékét, valamint a tranzakció összegének a bankszámla devizanemében kifejezett értékét, a külföldi pénznemnek a bankszámla devizanemére történő átszámításnál alkalmazott árfolyam megjelölésével bankszámlakivonaton értesíti a Számlatulajdonost. 2) A Takarékszövetkezet az egyes kártyaműveletek (engedélykérések, hibás tranzakciók, tranzakciótörlések, jóváírások stb.) teljesítéséért az azokról szóló, elektronikus úton benyújtott adatoknak az elfogadóhellyel szerződésben álló, a pénztárat működtető, illetve a készpénzkiadó automatát üzemeltető hitelintézettől (vállalkozástól) a Takarékszövetkezethez való megérkezését követően vállal felelősséget. A Kártyabirtokos nem vonhatja vissza a bankkártyával történt fizetési műveletét, kivéve, ha a fizetési művelettel egyidejűleg az összeg nem került meghatározásra. Nem vonhatóak vissza azon fizetési megbízások, melyeknél a megbízás megadása idején a fizetendő összeg megállapításának módszere ismert, azonban a konkrét összeg nem állapítható meg előzetesen (például: szállás fizetése, autókölcsönzés stb.), beleértve azon fizetési megbízásokat, melyeknél a Kártyabirtokos a fizetési megbízás megadásakor felhatalmazza a bankkártya elfogadót az utólagos költségek terhelésére. 3) Bankkártya tranzakciók, és kapcsolódó díjak ügyfélszámlára történő könyvelésekor a könyvelési nap megegyezik a Takarékszövetkezetbe beérkezett elszámoló bizonylatok feldolgozási napjával, terhelési tétel esetén az értéknap megegyezik a könyvelési nappal, jóváírási tétel esetén pedig az értéknap a Takarékszövetkezetnek történt jóváírás napja. A nemzetközi kártyaszervezettől kapott elszámolási bizonylat esetén a kártyaszervezet a saját árfolyamán konvertálja a tranzakció összegét a Takarékszövetkezet elszámolási devizanemébe. VISA kibocsátású bankkártyák esetében a Takarékszövetkezet elszámolási devizaneme a magyarországi elfogadó bankok által elszámolt hazai elfogadó helyi tranzakciók esetén HUF, minden más esetben USD. A Takarékszövetkezet az elszámoló bizonylaton szereplő, elszámolási devizanemben kapott tranzakció összegét a kapott bizonylat feldolgozási időpontjában érvényes Magyarországi Volksbank Zrt. devizaközép árfolyamon váltja át az elszámoló devizanemről az ügyfél számlájának devizanemére, és a tranzakció összege így kerül terhelésre a bankszámlán. A nemzetközi kártyatársaságtól kapott bizonylat esetén a kártyatársaság által átadott, a Takarékszövetkezet elszámolási devizanemében megadott tranzakció összege bizonyos esetekben a kártyatársaság által alkalmazott szolgáltatási díjjal megnövelt összeget is tartalmazhat (pl. Európai Unió területén kívül végzett tranzakciók esetében konverziós díj). 8) Bankkártya használat engedélyezése és a használat fedezete 1) A tranzakciókra vonatkozó bankkártya használati limitelőírásokat a Takarékszövetkezet a Hirdetményben teszi közzé. A Számlatulajdonos hozzájárul továbbá, hogy a számla mindenkori 14

15 szabad egyenlegéből a fent megadott napi vásárlási és készpénzfelvételi limit erejéig a Kártyabirtokos használja a kártyát. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy amennyiben külön nem határozott meg készpénzfelvételi, illetve vásárlási limitet, akkor a bankkártya használatának céljára biztosított fedezetből a mindenkori Hirdetményben meghatározott összeg áll rendelkezésre készpénzfelvételi, illetve vásárlási limitként. 2) Amennyiben egy nap alatt egymás után háromszor tévesen kerül a PIN kód megadásra, biztonsági okokból a Takarékszövetkezet az aznapi PIN alapú bankkártya használatot a bankkártyához tartozó PIN kód blokkolása mellett elutasítja, illetve a bankkártyát bevonhatja. A bevont bankkártya visszaszolgáltatása miatti további ügyintézésre a számlavezető fiók jogosult. A blokkolt PIN kód a következő napon automatikusan újra aktiválásra kerül. 3) A bankkártya használat engedélyezését a Takarékszövetkezet a hozzá beérkezett engedélykérések alapján, az engedélyezés alapjául szolgáló a bankszámlához kibocsátott valamennyi bankkártyához rendelt bankszámla egyenlegének azonnali csökkentésével (foglalásával), az engedélyt kérő jogosultságának vizsgálata nélkül hajtja végre. 4) A bankkártya használat engedélyezésének alapjául szolgáló közvetlen fedezet: lakossági betéti kártya esetén az ügyfél által kért napi kártyahasználati limit, vagy amennyiben a fizetési számla egyenlege nem éri el a kártyahasználati limitet, abban az esetben a fizetési számla teljes látra szóló egyenlege, üzleti betéti kártya esetén az ügyfél által kért napi kártyahasználati limit, vagy amennyiben a pénzforgalmi számla egyenlege nem éri el a kártyahasználati limitet, abban az esetben a fizetési számla teljes látra szóló egyenlege. 9) Díjak, költségek, jutalékok, kamatok 1) A Takarékszövetkezet a bankkártya kibocsátás és használat díjait, költségeit, jutalékait, a Hirdetményben teszi közzé. A Hirdetményben nem szereplő rendkívüli szolgáltatás esetén a Takarékszövetkezet a ténylegesen felmerült költségeit terheli a Számlatulajdonosra. 2) A bankkártya kibocsátási díja, a kártya kibocsátásakor illetve cseréjekor (új plasztik kibocsátásakor) és a kibocsátást/cserét követő évfordulón kell megfizetni. A díjjal a Takarékszövetkezet megterheli a Számlatulajdonos bankszámláját. Bankkártya érvényességi ideje mágneskártya esetén 2, chipkártya esetén 3 év. 3) A Számlatulajdonos a bankkártya kibocsátás iránti igénylés Takarékszövetkezet részére történő benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a bankkártya szerződés hatályba lépését követően, a bankkártyával történő kifizetések és készpénzfelvételek összegével, valamint a díjakkal, költségekkel, kamatokkal és jutalékokkal a Takarékszövetkezet a bankszámláját megterhelhesse, a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül. 4) A Takarékszövetkezet a díjakkal, költségekkel és jutalékokkal a bankszámlát, a bankkártya kibocsátásakor, illetőleg az adott tranzakciótípus esedékességekor, továbbá az egyes tranzakciók, illetőleg kamatok elszámolásakor közvetlenül megterheli. 10) Bankkártya használat alkalmával keletkezett tranzakciók elszámolása 1) A Takarékszövetkezet jogosult a Számlatulajdonos részére kibocsátott valamennyi típusú bankkártya használata alkalmával keletkezett tranzakciókat azok jogosságának vizsgálata nélkül a bankszámlára terhelni. 2) Belföldön forintban történt bankkártya használat esetén, ha a tranzakció belföldi székhelyű elfogadóbankkal szerződésben álló kereskedőnél történik, a tranzakció összege forintban érkezik a Takarékszövetkezethez, így a tranzakció összegének terhelése az ügyfél számláján, forintszámla esetén konverzió nélküli összeggel történik. 3) Bankkártya tranzakciók és kapcsolódó díjak ügyfélszámlára történő könyvelésekor a könyvelési nap megegyezik a Takarékszövetkezetbe beérkezett elszámoló bizonylatok feldolgozási napjával, terhelési tétel esetén az értéknap megegyezik a könyvelési nappal, jóváírási tétel esetén pedig az értéknap a Takarékszövetkezetnek történt jóváírás napja. A nemzetközi kártyaszervezettől kapott elszámolási bizonylat esetén a kártyaszervezet a saját árfolyamán konvertálja a tranzakció összegét a Takarékszövetkezet elszámolási devizanemébe. VISA kibocsátású bankkártyák 15

16 esetében a Takarékszövetkezet elszámolási devizaneme a magyarországi elfogadó bankok által elszámolt hazai elfogadó helyi tranzakciók esetén HUF, minden más esetben USD. A Takarékszövetkezet az elszámoló bizonylaton szereplő, elszámolási devizanemben kapott tranzakció összegét a kapott bizonylat feldolgozási időpontjában érvényes Magyarországi Volksbank Zrt. devizaközép árfolyamon váltja át az elszámoló devizanemről az ügyfél számlájának devizanemére, és a tranzakció összege így kerül terhelésre a bankszámlán. A nemzetközi kártyatársaságtól kapott bizonylat esetén a kártyatársaság által átadott, a Takarékszövetkezet elszámolási devizanemében megadott tranzakció összege bizonyos esetekben a kártyatársaság által alkalmazott szolgáltatási díjjal megnövelt összeget is tartalmazhat (pl. Európai Unió területén kívül végzett tranzakciók esetében konverziós díj). 4) A Takarékszövetkezet jogosult a bankszámlával kapcsolatos téves jóváírásokat, illetve terheléseket, felfedezésüket követően helyesbíteni. 5) A bankkártyával végzett tranzakciók forgalmára vonatkozó adatokat a Takarékszövetkezet által kiadott Számlakivonat tartalmazza, amelyen az egyes bankműveletek azonosítására szolgáló valamennyi adatot feltünteti. 11) Fedezetlenség, számlakivonat, reklamáció 1) A Takarékszövetkezet által kibocsátott betéti (debit) típusú bankkártyának a bankszámla, mindenkori felhasználható összeget meghaladó használata - adott esetben jóhiszemű jogcím nélküli túlköltés illetve ennek kezdeményezése - súlyos szerződésszegésnek minősül. Abban az esetben, ha a Számlatulajdonos túlköltése esetlegesen fellépő kommunikációs vagy egyéb rendszerhiba, illetve téves egyenlegközlésből fakad, úgy a Számlatulajdonos a túlköltött összeget köteles visszafizetni. 2) A Takarékszövetkezet a bankkártyával végzett tranzakciókkal kapcsolatos számlaterhelésekről és jóváírásokról, keletkezésük időpontjáról, valamint a számla egyenlegéről a számlához kapcsolódó Keretszerződésben meghatározott módon értesíti a Számlatulajdonost. 3) A Számlatulajdonos köteles a Takarékszövetkezetnek haladéktalanul bejelenteni, ha észlelte, hogy a számlakivonaton jogosulatlan műveletet tüntettek fel. Amennyiben a Számlatulajdonos a terhelés dátumától számított 60 napon belül - a rendelkezésre álló bizonyítékkal alátámasztva - nem jelzi kifogását, úgy a számlakivonat tételeit és a bankszámla számlakivonatban megadott egyenlegét a Takarékszövetkezet elfogadottnak tekinti. 4) A kártya tranzakciók során készült bizonylatokat a Kártyabirtokosnak meg kell őriznie, és azokat reklamáció esetén a Takarékszövetkezet rendelkezésére kell bocsátania. 5) Reklamáció csak írásos igény alapján lehetséges, melyben a Számlatulajdonos megjelöli a kifogásolt tételt és a vélt helyes értéket, valamint mellékeli a műveletet dokumentáló bizonylatokat. A reklamáció a Takarékszövetkezettel szembeni kötelezettségek teljesítésére nem jelent halasztási lehetőséget. 6) A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos panaszát közvetlenül, vagy a nemzetközi kártyaszervezeten keresztül továbbítja a kereskedelmi elfogadóhellyel szerződést kötött, az ATMet üzemeltető, illetve a hitelintézeti pénztárat működtető elfogadó hitelintézethez. 7) A kifogásolt tranzakció összegét és a felszámított jutalékot a Takarékszövetkezet kizárólag abban az esetben írja jóvá, ha a reklamációt az elfogadó hitelintézet véglegesen elfogadta. 8) A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos panaszát kivizsgálja, majd a vizsgálat eredményéről, a panasz érkezését követő 60 napon belül írásban tájékoztatja a Számlatulajdonost. Amennyiben a panasz kivizsgálása és az Ügyfél tájékoztatása a Szolgáltatás jellegéből vagy abból adódóan, hogy a Szolgáltatás nyújtásában harmadik személyek (ideértve különösen, de nem kizárólagosan: nemzetközi kártyatársaságok, más pénzügyi szolgáltatók, elfogadóhelyek, kiszervezett tevékenységet végző szervezetek) is közreműködnek, ezen határidőn belül nem lehetséges, a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonost a panasz kivizsgálásának és az eredmény megküldésének várható időpontjáról tájékoztatja. Azon reklamáció esetén, ahol a Kártyatársaság bevonására, vagy egyéb szolgáltató bevonására van szükség a reklamáció ügyintézéshez, a reklamáció kivizsgálási határideje a Kártyatársaság és/vagy szolgáltató eljárásától függően 60 napnál hosszabb (max.120 nap) is lehet. 16

17 9) Jogosulatlan reklamáció esetén a Takarékszövetkezet a bankkártyához kapcsolódó fizetési vagy pénzforgalmi számlát a mindenkor érvényes vonatkozó Hirdetményben meghirdetett díjjal megterheli, továbbá jogosult a reklamáció kivizsgálásával kapcsolatban felmerült többletköltségeit a Számlatulajdonosra, illetve a Kártyabirtokosra hárítani. 11) A kártya érvényessége, megújítása 1) A kártya a rajta feltüntetett érvényességi időn belül használható fel fizetések teljesítésére illetve készpénzfelvételre. A kártya a rajta feltüntetett év, hónap utolsó napjának 24:00 órájáig érvényes. A Kártyabirtokos köteles a kártyát az érvényességi idő lejáratát követően a Takarékszövetkezetnél haladéktalanul leadni. 2) A Takarékszövetkezet a kártya érvényességi idejének lejáratakor a vonatkozó Hirdetményben meghatározott kártyadíj megfizetése ellenében új kártyát bocsát ki a Kártyabirtokos rendelkezésére, ha a Számlatulajdonos a kártyalejáratot megelőző 60. napig másként nem rendelkezik és amennyiben a Számlatulajdonos személyi, pénzügyi és munkahelyi adatai, valamint a megelőző időszak kártyahasználata alapján az új kártya kibocsátását biztonságosnak ítéli. A Takarékszövetkezet fenntartja magának a jogot arra, hogy a kártya megújítását indokolás nélkül elutasítsa. 3) A Takarékszövetkezet az új bankkártya kibocsátásáról a Kártyabirtokost értesíti. Az új bankkártya a lejárt bankkártya Takarékszövetkezetnek történő visszaszolgáltatása ellenében, valamint a bankkártya szerződéssel kapcsolatban keletkezett valamennyi tartozás rendezését követően veheti át. A régi, lejárt bankkártya le nem adásából keletkező esetleges károk minden esetben a Számlatulajdonost terhelik. 12) A kártya elvesztése, ellopása, megrongálódása, letiltása 1) A Kártyabirtokos felelős kártyájának biztonságos őrzésért. A Kártyabirtokos illetve Számlatulajdonos köteles a Takarékszövetkezetnek haladéktalanul bejelenteni és a bankkártya használatot letiltatni, ha észlelte, hogy: a) bankkártya kikerült a birtokából (őrzése alól), b) a bankkártyát nem találja, c) a bankkártya vagy a PIN kód vagy más hasonló azonosító adatai jogosulatlan harmadik személy tudomására jutottak, d) a számlakivonaton, ill. a bankszámlán jogosulatlan műveletet tüntettek fel, e) amennyiben a Kártyabirtokos tudomására jut elektronikus számlakivonat vagy mobiltelefon SMS értesítés alapján, hogy bankkártyájával jogosulatlan, harmadik személytől származó tranzakciókat végeztek. 2) A bejelentés elmulasztása a fenti esetekben a Kártyabirtokos súlyosan gondatlan magatartásnak minősül, az ebből eredő károkért a Takarékszövetkezet nem felelős. 3) A bejelentést követően a Takarékszövetkezet az adott bankkártyával végrehajtott fizetési műveletet nem teljesít, kivéve a letiltást megelőzően adott szabályszerűen kezdeményezett, sikeresen végrehajtott tranzakciókat, melyeket a Takarékszövetkezet automatikusan teljesíti (elszámolja) a bankkártyához tartozó számla terhére. A letiltás végleges és visszavonhatatlan, a továbbiakban a bankkártya nem használható, újra nem élesíthető. 4) A Kártyabirtokos vagy a Számlatulajdonos munkaidőben, a Takarékszövetkezeti fiókban, azon kívül, a Takarékszövetkezet vonatkozó Hirdetményében is közzétett telefonszámok alkalmazásával. A bejelentéskor közölni kell a bejelentés alapjául szolgáló körülményt, a Kártyabirtokos adatait, az általa bankkártyával végzett utolsó tranzakció pontos összegét és idejét és a pótlásra vonatkozó igényt. A Takarékszövetkezetet nem terheli felelősség a letiltás következményeiért abban az esetben, ha a szóbeli bejelentés nem a Kártyabirtokostól vagy a Számlatulajdonostól származik. A bankkártya letiltás költsége minden esetben a Számlatulajdonost terheli. 17

18 5) A letiltás bejelentésről a Takarékszövetkezet nyilvántartást vezet, amely 18 hónapig biztosítja a bejelentések időpontjának és tartalmának bizonyítását. A Kártyabirtokos kérelmére a Takarékszövetkezet a bejelentés tényéről, tartalmáról és idejéről igazolást ad ki. 6) A szóbeli bejelentést a Számlatulajdonos a letiltást követő 24 órán belül írásban is meg kell erősítse, a Takarékszövetkezetnél. A már letiltott kártya annak esetleges megtalálása esetén sem használható tovább, azt a Kártyabirtokos köteles a Takarékszövetkezetnél leadni. A telefonon kezdeményezett letiltás esetében a letiltáshoz való jogosultságot a Takarékszövetkezet nem vizsgálja, az illetéktelen letiltásból eredő károkért a Takarékszövetkezet nem felel, azok a Számlatulajdonost terhelik. A már letiltott bankkártya esetében a letiltás nem vonható vissza és nem használható tovább. A Takarékszövetkezet a kártyabirtokos kérésére új bankkártyát bocsát ki. 7) A Kártyabirtokos /Számlatulajdonos a bankkártya és/vagy PIN kód eltulajdonítása, jogosulatlan használata esetén köteles haladéktalanul büntető feljelentést tenni az illetékes nyomozó hatóságoknál, és azt az esetleges reklamációhoz kell csatolni. 8) A Takarékszövetkezetnek jogában áll a bankkártyával történő visszaélések megelőzése céljából a bankkártya használatát felfüggeszteni, vagy letiltani. Visszaélés megelőzése érdekében a Takarékszövetkezet jogosult a tranzakciók jogosságát egyeztetni a Kártyabirtokossal és/vagy a Számlatulajdonossal. 9) A bejelentés megtételét megelőzően bekövetkezett kárt a Kártyabirtokos, a bejelentés megtételét követően bekövetkezett kárt pedig a Takarékszövetkezet viseli 15 millió Ft erejéig. A Takarékszövetkezet mentesül felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a kár a Kártyabirtokos szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott szerződésszegése folytán következhetett be. 10) A tiltás bejelentés időpontja a Takarékszövetkezetbe történt bejelentés esetén a Takarékszövetkezet székhelyén mért időnek, Giro Bankkártya Zrt.-nek történő bejelentés esetén a Giro Bankkártya Zrt. helyén mért idő szerinti. 11) Ha a kár nem a Kártyabirtokos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása, szerződésszegése folytán következett be, úgy a Kártyabirtokos, a bejelentés megtételét megelőzően bekövetkezett kárt legfeljebb negyvenötezer forintos mértékig viseli a hatályos pénzforgalmi jogszabályok értelmében. Ezen jogszabályokban foglalt összeg erejéig sem felelős a Kártyabirtokos, ha a kártyát annak fizikai jelenléte nélkül használták jogosulatlanul a letiltás bejelentését megelőzően. A bejelentés megtételét követően bekövetkezett kárért a hatályos pénzforgalmi jogszabályok alapján legfeljebb tizenötmillió forint erejéig, a kibocsátó Takarékszövetkezet felel. A kibocsátó mentesül felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a kár a Kártyabirtokos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása, szerződésszegése folytán következett be. A letiltás bejelentése esetén a Takarékszövetkezet köteles a kártya további használatának megakadályozása érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni akkor is, ha a Kártyabirtokos a kártya használata és őrzése során megszegte a szerződés előírásait. A Takarékszövetkezet felel az intézkedés elmulasztása miatt bekövetkezett károkért 12) Szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásnak minősül, amennyiben a Kártyabirtokos: a) nem jelenti haladéktalanul be a Takarékszövetkezetnek bankkártyájának elvesztését/ellopását, illetve azt az eseményt, ha bármilyen más módon kikerült birtokából (őrzése alól); b) nem jelenti be haladéktalanul a Takarékszövetkezetnek bankkártyájának adataihoz való illetéktelen hozzáférést, feljegyzését vagy ezek alapos gyanúját (kártyaszám, név az aláíró sávon található 3 számjegyből álló kód, lejárat rögzítése; PIN kód lelesésének észlelése; a bankkártya másik készüléken történő ismételt lehúzása); c) nem jelenti be haladéktalanul a Takarékszövetkezetnek a PIN kód másik jogosulatlan személy tudomására jutását; d) a PIN kódot ráírja a bankkártyára, vagy a feljegyzett PIN kódot a bankkártyával együtt tárolja; e) a bankkártyát nem tárolja biztonságos helyen úgy, hogy mindig a látókörében legyen; f) a bankkártyát másnak kölcsönadja vagy zálog (biztosíték) gyanánt harmadik személy részére átadja; g) a lejárt vagy elveszített, de megtalált bankkártyáját nem semmisíti meg; 18

19 h) nem jelenti haladéktalanul a Takarékszövetkezetnek, ha a számlakivonaton, a fizetési vagy pénzforgalmi számlán vagy a Takarékszövetkezettől kapott SMS értesítésben jogtalan műveletet észlel, az elektronikus fizetési eszközzel felhatalmazás nélküli fizetési tranzakciót kezdeményeztek, illetve ha a rendelkezésére álló egyenleg összegében azonosítatlan eltérést tapasztal; i) üres (bianco) bankkártya-bizonylatot vagy általa el nem ismert összegű bizonylatot ír alá. 13) A bankkártya letiltásánál, költség és kockázat-átvállalás tekintetében irányadó időpontként a magyarországi érvényes időt kell tekinteni. 13) Az elveszett, ellopott vagy meghibásodott bankkártya pótlását a Számlatulajdonos a letiltás kezdeményezésével, illetve a meghibásodott bankkártya Takarékszövetkezetnek történő visszaadásával egyidejűleg teheti meg. 14) Az új kártya kibocsátása minden esetben, a Hirdetményben megjelölt díj felszámítása ellenében történik. 15) A Takarékszövetkezet különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben mentesül felelőssége alól: a) bankkártya, valamint PIN kód jogosulatlan harmadik személy részére történő átadása, átruházása, vagy bármilyen módon történő hozzáférhetővé, megismerhetővé tétele, ha a Kártyabirtokos a PIN kódot a bankkártyával azonos helyen, illetéktelen személyek számára hozzáférhető módon őrizte, b) a Kártyabirtokos által el nem ismert kártyahasználatot PIN kóddal hajtották végre, amely igazolja, hogy a PIN kód biztonságos őrzésére irányuló előírásokat a Kártyabirtokos megsértette, c) bankkártya jogosulatlan személy általi birtokba vétele, eltulajdonítása, ha a Kártyabirtokos szándékos, vagy súlyos gondatlan magatartása miatt következett be, különösen, ha az a bankkártya tárolására szolgáló helyiség, vagy eszköz őrizet nélkül hagyása miatt következett be, d) a bejelentési kötelezettség, letiltás elmulasztása, késedelmes, vagy hiányos teljesítése, e) az előírt büntető feljelentést haladéktalanul nem tette meg, f) a bankkártya rendeltetésszerű és biztonságos használatára vonatkozó, az ÁSZF-ben foglalt előírások megszegése. g) SMS értesítő, havi számlakivonat alapján észlelt a bankkártyával jogosulatlan, harmadik személytől származó tranzakciót végeztek és e tényt, nem hozza haladéktalanul a Takarékszövetkezet tudomására. h) Napi ATM készpénzfelvételi és/vagy napi vásárlási limit összeg magas értékre történő beállítása, melyet a Kártyabirtokos kártyahasználati szokásai, valamint a Hirdetményben javasolt limitek nem indokolnak. i) a kártya fizikai jelenléte nélkül végrehajtott tranzakció esetén, amennyiben a megrendelés során megadott adatok, illetve a teljesítés helye megegyezik a Kártyabirtokos címével (pl. a megrendelt árut a Kártyabirtokos címére szállították le, vagy a megrendelés a Kártyabirtokos címéről érkezett stb.) 16) A Takarékszövetkezet jogosult a bankkártyát letiltani, vagy használatát korlátozni, amennyiben: a) visszaélés gyanúja merül fel a bankkártya használattal kapcsolatosan (pl. szokatlanul nagyszámú tranzakció végzése rövid időn belül, többszörös sikertelen PIN próbálkozások, stb) b) kártyatársasági értesítés visszaélésre lehetőséget adó esetről, amelyben megjelent a bankkártya száma (pl. Internetes elfogadó adatbázisának feltörése esetén) c) idegen elfogadó helyekről történt értesítések esetén (pl. bankkártya másolás ATM-nél preparált eszközzel), vagy értesítés személyazonossággal, jogosultsággal kapcsolatban felmerül kétely esetén), d) rendőrségi megkeresés útján történő értesülés a bankkártya használatot, eredetét illetően. 17) Visszaélés erős gyanúja esetén a Takarékszövetkezet a bankkártyát azonnal letiltja, és az Ügyfelet megpróbálja tájékoztatni a letiltás tényéről, körülményeiről telefonos Ügyfélhívás útján, sikertelen elérés esetén levélben tájékoztatja a Kártyabirtokost/Számlatulajdonost. Felmerült 19

20 gyanú esetén a Takarékszövetkezet elsődlegesen felfüggeszti a további bankkártya tranzakciók elektronikus engedélyezését és megpróbálja telefonon keresztül értesíteni az Ügyfelet és tisztázni a legutolsó tranzakciók körülményeit, azok Ügyfél általi elismerését. Amennyiben az Ügyfél nem elérheti, úgy levélben tájékoztatja az Ügyfelet a gyanús bankkártya használatról és a használat felfüggesztéséről. Amennyiben tisztázódik, hogy a bankkártya birtokos végezte a tranzakciókat, úgy a felfüggesztett bankkártya státuszt a Takarékszövetkezet visszaállítja az eredeti státuszra. Amennyiben a gyanú beigazolódik, úgy a Takarékszövetkezet a bankkártyát letiltja. 13) A bankkártya szerződés megszűnése 1) Jelen szerződés határozatlan időre szól. A szerződést a Számlatulajdonos 30 napos felmondási idővel, a takarékszövetkezet 60 napos felmondási idővel felmondhatja. A Számlatulajdonost a rendes felmondás joga csak abban az esetben illeti meg, ha a bankszámláján a Takarékszövetkezet által meghatározott elegendő fedezet áll rendelkezésre a bankkártyával kapcsolatban még várhatóan felmerüli megbízásokra, illetve azok költségeire, jutalékaira, díjaira és a bankkártyát a Takarékszövetkezetnek a felmondással egyidejűleg visszaszolgáltatja. 2) A Takarékszövetkezet a bankkártya-szerződést azonnali hatállyal felmondhatja: a) a Ptk ban meghatározott esetekben b) ha a Számlatulajdonos a jelen bankkártya szerződés vagy a Takarékszövetkezettel kötött bármely szerződés bármely rendelkezését súlyosan megsérti c) a Takarékszövetkezet vizsgálata szerint a Számlatulajdonos gazdasági viszonyaiban, illetve jogi státusában olyan jelentős változás következik be, amely kötelezettségei teljesítését veszélyezteti, d) amennyiben a Számlatulajdonos bármely hitelintézettel vagy a Takarékszövetkezet érdekeltségi körébe tartozó vállalattal kötött bármely szerződését megszegi, tekintettel arra, hogy ez egyben a bankkártya-szerződés szempontjából is szerződésszegésnek minősül, e) devizajogszabályok Számlatulajdonos, illetve Kártyabirtokos általi betartásának elmulasztására vonatkozó hatósági bejelentés kézhezvételét követően 3) A bankkártya-szerződés megszűnik: a) a Bank azonnali hatályú felmondásával, b) rendes felmondással a felmondási idő utolsó napján, c) a bankkártya lejárati idejével, ha az új bankkártya kibocsátásának feltétele nincs meg, d) a Számlatulajdonos szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén, a megszűnés napján, e) természetes személy Számlatulajdonos halálával, f) a bankszámla szerződés megszűnésével 4) A szerződés megszűnésekor az összes kibocsátott érvényes bankkártyát - ideértve az üzleti és társkártyá(ka)t is - a Számlatulajdonos haladéktalanul köteles a Takarékszövetkezetnek visszaadni. Szerződés megszűnésekor a Takarékszövetkezet intézkedik a kártya használatának megszüntetéséről. A visszaadás elmulasztásából fakadó összes kár időkorlátozás nélkül a Számlatulajdonost terheli. 5) A bankkártyákat a bankkártya szerződés megszűnésekor, valamint a bankkártya lejáratakor a Számlatulajdonos a Takarékszövetkezetnek visszaadni köteles. A bankkártya le nem adásából keletkező esetleges károk minden esetben, a Számlatulajdonost terhelik. 6) A Takarékszövetkezet a felmondás napját követő 30 napon belül elkészíti a végelszámolást, melynek kelte a szerződés megszűnésének napja. Számlatulajdonos számlaszerződése nem szűnik meg a végelszámolás elkészítése, és annak számlán történő terhelése vagy jóváírása előtt. A szerződés megszűnése nem érinti a Számlatulajdonos kártyahasználattal kapcsolatos, folyamatban lévő illetve felmerüli kötelezettségeit. 7) A Társkártya lejárati ideje a számlaszerződés (mint Keretszerződés) érvényességi ideje alatt független a Számlatulajdonos Kártyabirtokos vagy más Társkártya-birtokos bankkártyájának lejárati idejétől. A Takarékszövetkezet és a Számlatulajdonos között létrejött számlaszerződés megszűnésének időpontjában azonban minden társkártyát a rajta feltüntetett lejárati időtől függetlenül lejártnak kell tekinteni, és le kell zárni 20

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BANKKÁRTYÁKHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BANKKÁRTYÁKHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BANKKÁRTYÁKHOZ Jelen ÁSZF a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. július 11-től, illetve már

Részletesebben

Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan

Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan 2194 Tura, Bartók tér 21. Tel: 28/466-002, Fax: 28/468-025 Adószám: 10045260-2-13 Cégjegyzékszám: Cg. 13-02-050296 Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan Tartalom I. FOGALMI

Részletesebben

III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére VISA Business Főkártya díja (éves részlete: 8,000.00 Ft) 16 000,00 Ft Társkártya díja (éves részlete: 8,000.00 Ft) 16 000,00 Ft Pótkártya

Részletesebben

III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére

III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére VISA Electron² Cirrus/Maestro Kártya kibocsátáshoz kapcsolódó díjak¹ Főkártya éves díja * 1 500,00 Ft 1 500,00 Ft Társkártya éves díja 1 500,00

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére Cirrus/Maestro Főkártya éves díja * 1 500,0 Társkártya éves díja 1 500,0 Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 1 500,0 Pótkártya díja (újragyártási

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére Mastercard Business 5 000,00 Ft 5 000,00 Ft Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 5 000,00 Ft Pótkártya díja (újragyártási díj sérülés

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére Mastercard Business 5 000,00 Ft 5 000,00 Ft Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 5 000,00 Ft Pótkártya díja (újragyártási díj sérülés

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.03.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.03.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére Mastercard Business 5 000,00 Ft 5 000,00 Ft Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 5 000,00 Ft Pótkártya díja (újragyártási díj sérülés

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói számlavezetéshez kapcsolódó bankkártyák kondíciói Kiadás időpontja: 2014.08.22. Hatályos: 2014.08.25-től Hpt. 210.. 13. bekezdés értelmében tájékoztatjuk

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2013.09.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2013.09.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére Főkártya éves díja * Társkártya éves díja Cirrus/Maestro 1,500.00 Ft 1,500.00 Ft Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 1,500.00 Ft Pótkártya

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 2 1.1. A Bankkártya ÁSZF hatálya... 2

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2013.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2013.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére Cirrus/Maestro Főkártya éves díja * 1 500,00 Ft Társkártya éves díja 1 500,00 Ft Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 1 500,00 Ft Pótkártya

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2013.01.05-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2013.01.05-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére Főkártya éves díja * Cirrus/Maestro 1,500.00 Ft 1,500.00 Ft Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 1,500.00 Ft Pótkártya díja (újragyártási

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek hatálybalépés: 2002.11.07.

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek hatálybalépés: 2002.11.07. Bankkártya Általános Szerződési Feltételek hatálybalépés: 2002.11.07. Ezen szerződés alapján a Magyarországi Volksbank Rt. (továbbiakban: Bank) bankkártyát bocsát rendelkezésre a nála bankszámlát vezető

Részletesebben

BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI

BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI Közzététel: 2015. október 16. napján Hatályos: 2015. október 19. napjától Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy 2015. október 19-től az Erste Bank két új szolgáltatást

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. október 17. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. december 13. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyákra vonatkozóan

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE MASTERCARD PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ Közzététel napja: 2015. május 25. Hatályos: 2015.

Részletesebben

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyákra

Részletesebben

1. Kiegészítő fogalmi meghatározások (kizárólag a MasterCard PayPass fizetési eszközök vonatkozásában értendők)

1. Kiegészítő fogalmi meghatározások (kizárólag a MasterCard PayPass fizetési eszközök vonatkozásában értendők) BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE MASTERCARD PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ Érvényes: 2014. március 15-től 1. Kiegészítő fogalmi

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: bankkártyával történő vásárlás kondícióinak módosítása.

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: bankkártyával történő vásárlás kondícióinak módosítása. Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: bankkártyával történő vásárlás kondícióinak módosítása. 7/2015. számú Ügyvezetői Testületi határozattal elfogadva

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

BANKKÁRTYA K O N D Í C I Ó S L I S T A Magánszemélyek részére

BANKKÁRTYA K O N D Í C I Ó S L I S T A Magánszemélyek részére CIB Inspire Electron 1, 1 2,3 Classic 4 Gold (Tensi CIB CIB Internet 2 234 Ft 4 48 16 733 Ft 856 Ft FŐKÁRTYA ÉVES DÍJA 7 CIB XL Átutalási Magánszámlához és CIB Alapszámlához CIB VISA Inspire vagy Electron

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN K&H Bank Rt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.khb.hu khbinfo@khb.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA

Részletesebben

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓI. Érvényes: október 31-ig.

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓI. Érvényes: október 31-ig. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓI Érvényes: 2015. október 31-ig. Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági kártya Maestro MC Standard Kártyadíjak Éves díj 0 500 1 000 2 500 Társkártya éves

Részletesebben

BANKKÁRTYA K O N D Í C I Ó S L I S T A Magánszemélyek részére

BANKKÁRTYA K O N D Í C I Ó S L I S T A Magánszemélyek részére CIB Inspire Electron 1, 1 2,14, 2,3 Classic 4 Gold CIB Gold CIB Internet FŐKÁRTYA ÉVES DÍJA 7 3 032 Ft CIB XL Átutalási Magánszámlához és CIB Alapszámlához CIB VISA Inspire vagy Electron főkártya éves

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.khb.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA

Részletesebben

1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK

1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK HATÁLYOS: 2013. JANUÁR 02. NAPJÁTÓL (tartalmazza a 2012. november 08. napján meghirdetett kiegészítést) CIB Bankkártyák PLUSZ KONDÍCIÓS LISTA EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE 1. FORINT ÉS

Részletesebben

Hatálybalépés napja november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig.

Hatálybalépés napja november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. Hatálybalépés napja 2015. november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. 1. Jelen Kondíciós Lista a mindenkor hatályos Vállalati ügyfelekre és Önkormányzatokra vonatkozó Általános

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény

Bankkártya hirdetmény Bankkártya hirdetmény 4.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 25-től Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági Maestro MC Standard MC Business MC Electronic Business VISA Online Kártyadíjak Éves

Részletesebben

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyák 2013 január 1-et

Részletesebben

Hatálybalépés értéknapja augusztus 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig.

Hatálybalépés értéknapja augusztus 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. Hatálybalépés értéknapja 2015. augusztus 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. 1. Jelen Kondíciós Lista a mindenkor hatályos Vállalati ügyfelekre és Önkormányzatokra vonatkozó

Részletesebben

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyák 2013 január 1-et

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói

HIRDETMÉNY. Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói HIRDETMÉNY hatályos 2012. szeptember 26-tól a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (továbbiakban: Bank) bankszámla

Részletesebben

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28 LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE Hatályos: 2015. október 1.-től 1. oldal, összesen:

Részletesebben

BANKKÁRTYA IGÉNYLŐLAP Magánszemélyek számára

BANKKÁRTYA IGÉNYLŐLAP Magánszemélyek számára BANKKÁRTYA IGÉNYLŐLAP Magánszemélyek számára Bank tölti ki: Számlatulajdonos KUT azonosító:... Számlatulajdonos Globus azonosító:... Számlatulajdonos családi és utóneve: Születés helye, ideje: FŐKÁRTYÁRA

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Takarékpont Lakossági számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák kondíciói Kiadás időpontja: 2015.02.02. Hatályos: 2015.02.02-től Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. július 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. július 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági MasterCard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: novemver 09-től HUNGÁRIA TAKARÉK

TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: novemver 09-től HUNGÁRIA TAKARÉK Kártyatermékek: TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. novemver 09-től HUNGÁRIA TAKARÉK TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex,

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ Érvényes: 2011. augusztus 1-től 1. Kiegészítő fogalmi meghatározások

Részletesebben

BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2014. május 9-től vagy 2014. július 1-től. Közzététel: 2014. május 9.

BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2014. május 9-től vagy 2014. július 1-től. Közzététel: 2014. május 9. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Részletesebben

A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE LAKOSSÁGI MASTERCARD DEVIZAKÁRTYÁHOZ

A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE LAKOSSÁGI MASTERCARD DEVIZAKÁRTYÁHOZ A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE LAKOSSÁGI MASTERCARD DEVIZAKÁRTYÁHOZ Hatályos: 2009. augusztus 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november

Részletesebben

1/13. A hirdetmény módosításának oka: MasterCard PayPass TaPassz éves díjának változása.

1/13. A hirdetmény módosításának oka: MasterCard PayPass TaPassz éves díjának változása. 1/13 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: PayPass TaPassz éves díjának változása. 45/2013.10.15. számú ülés nélküli Eszköz Forrás Bizottsági határozattal

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói

HIRDETMÉNY. Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói HIRDETMÉNY hatályos 2012. július 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: Bank) bankszámla kondíciói Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ALAP SZÁMLACSOMAGRÓL. A termék 2014. július 15-től nem forgalmazható.

HIRDETMÉNY AZ ALAP SZÁMLACSOMAGRÓL. A termék 2014. július 15-től nem forgalmazható. RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY AZ ALAP SZÁMLACSOMAGRÓL A termék 2014. július 15-től nem forgalmazható. ÉRVÉNYES: 2014. SZEPTEMBER 05-TŐL 1 Természetes személyek (fogyasztók) részére vezetett

Részletesebben

BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2014. augusztus 1-től. Közzététel dátuma: 2014. augusztus 1.

BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2014. augusztus 1-től. Közzététel dátuma: 2014. augusztus 1. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Részletesebben

Bankkártya Plasztik lap, bank által kibocsátott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amely készpénzfelvételre, vásárlás, illetve szolgáltatás

Bankkártya Plasztik lap, bank által kibocsátott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amely készpénzfelvételre, vásárlás, illetve szolgáltatás MAGYAR BANKSZÖVETSÉG Bankkártya Bankkártya-típusok Bankkártya Plasztik lap, bank által kibocsátott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amely készpénzfelvételre, vásárlás, illetve szolgáltatás ellenértékének

Részletesebben

1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK

1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK HATÁLYOS: 2013. DECEMBER 1-TŐL CIB Bankkártyák KONDÍCIÓS LISTA EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE MASTERCARD BUSINESS () ÉS MASTERCARD BUSINESS GOLD ( ALAPÚ) TÍPUSÚ BANKKÁRTYA 2013. JÚLIUS 15.

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Érvényesség: 2015. szeptember 21. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

MasterCard Unembossed PayPass bankkártya 4. VISA Online bankkártya

MasterCard Unembossed PayPass bankkártya 4. VISA Online bankkártya TAKARÉKPONT BANKKÁRTYA II. HIRDETMÉNY Hatályos: 2014. szeptember 22-től HUNGÁRIA TAKARÉK Kártyatermékek: TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához

Részletesebben

BETÉTI BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Érvényben: 2011. június 1-TŐL. Közzététel: 2011. április 1.

BETÉTI BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Érvényben: 2011. június 1-TŐL. Közzététel: 2011. április 1. K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény BETÉTI BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Lakossági Hirdetmény.. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. [1] Az itt feltüntetett OBA logó arról

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény

Bankkártya hirdetmény Bankkártya hirdetmény Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági Maestro MC Standard MC Electronic Hitelkártya MC Business MC Electronic Business VISA Online 4.sz. melléklet Érvényes: 2013. szeptember

Részletesebben

BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY

BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY Természetes és nem természetes személyek részére TARTALOMJEGYZÉK Tartalom 1. BANKKÁRTYA LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAGHOZ...3 2. BANKKÁRTYA VÁLLALKOZÓI SZÁMLACSOMAGOKHOZ, pénzforgalmi számlákhoz...4

Részletesebben

FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK

FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK HATÁLYOS: 2014. AUGUSZTUS 1-TŐL CIB Bankkártyák PLUSZ KONDÍCIÓS LISTA EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE MASTERCARD BUSINESS () ÉS MASTERCARD BUSINESS GOLD ( ALAPÚ) TÍPUSÚ BANKKÁRTYA 2013. JÚLIUS

Részletesebben

1/13 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: PayPass TaPassz termék értékesítésének megszüntetése. Hatályos 2015. február 02-től. Tájékoztatjuk Ügyfeleinket,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Élő, de már nem nyitható Lakossági bankszámlákhoz kapcsolódó bankkártyák kondíciói Kiadás időpontja: 2015.02.05. Hatályos: 2015.04.15.-től Hpt. 279.. 15. bekezdés

Részletesebben

1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK

1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK HATÁLYOS: 2013. JÚLIUS 19. NAPJÁTÓL CIB Bankkártyák PLUSZ KONDÍCIÓS LISTA EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE MASTERCARD BUSINESS HUF ÉS MASTERCARD BUSINESS GOLD (HUF ALAPÚ) TÍPUSÚ BANKKÁRTYA

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

Eurocard/MasterCard Business konvertibilis forintkártya

Eurocard/MasterCard Business konvertibilis forintkártya Eurocard/MasterCard Business konvertibilis forintkártya Célcsoport Definíció Előnye az ügyfél számára A 18. életévüket betöltött, a Takarékbanknál illetve a Takarékszövetkezeteknél pénzforgalmi bankszámlával

Részletesebben

1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK 1.1. Bankkártya típusok

1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK 1.1. Bankkártya típusok HATÁLYOS: 2013. SZEPTEMBER 30-TÓL CIB Bankkártyák KONDÍCIÓS LISTA EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE MASTERCARD BUSINESS HUF ÉS MASTERCARD BUSINESS GOLD (HUF ALAPÚ) TÍPUSÚ BANKKÁRTYA 2013. JÚLIUS

Részletesebben

Pillér Takarékszövetkezet

Pillér Takarékszövetkezet Lakossági Ügyfelek részére szóló egységes Bankkártya hirdetmény Pillér Takarékszövetkezet www.pillertksz.hu Egységes Bankkártya Hirdetmény Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. december

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

HIRDETMÉNY A TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAGRÓL

HIRDETMÉNY A TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAGRÓL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAGRÓL HATÁLYOS: 2015. ÁPRILIS 01. KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. ÁPRILIS 01. TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAG A Takarék kiváltó számlacsomagra

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46-48.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46-48. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46-48. Lakossági Bankkártya Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Az Igazgatóság az 15/9-8/2011. sz. határozattal jóváhagyta.

Részletesebben

1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK

1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK HATÁLYOS: 2017. FEBRUÁR 13-TÓL CIB Bankkártyák KONDÍCIÓS LISTA EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE 1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK 1.1. típusok típusa Tranzakciók fedezetéül szolgáló Bankszámla

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Üzleti hitelkártya. Hatályos: 2009. november 1.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Üzleti hitelkártya. Hatályos: 2009. november 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Üzleti hitelkártya Hatályos: 2009. november 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.) Nyilvántartásba vette a Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya . Lakossági Hirdetmény. 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. Módosított közzététel napja: 2015. december

Részletesebben

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. január 1-től HUNGÁRIA TAKARÉK TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák Kártyatermékek:

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2017.05.01. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNYE

A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNYE A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNYE LAKOSSÁGI TAKARÉKPONTOS ALAPSZÁMLÁRA ÉS BANKSZÁMLACSOMAGOKRA, TOVÁBBÁ TAKARÉKPONT BANKKÁRTYÁKRA ÉS MASTERCARD PAYPASS KARÓRA KÉSZPÉNZ- HELYETTESÍTŐ FIZETÉSI

Részletesebben

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2014. március 12-től. Közzététel: 2014. március 7.

BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2014. március 12-től. Közzététel: 2014. március 7. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

Kondíciós lista Lakossági ügyfelek részére Allianz ATM Plusz bankszámla és hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások

Kondíciós lista Lakossági ügyfelek részére Allianz ATM Plusz bankszámla és hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások Kondíciós lista Lakossági ügyfelek részére Allianz ATM Plusz bankszámla és hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások Allianz Allianz Bank Bank Zrt. Zrt. Tel.: Tel.: 06-40-421-421 Swift: 1/6 1. Feltételes

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. március 16. napjától visszavonásig 1 Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy az

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2012.január 1-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

1/23. 42/2016. számú ülés nélküli Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től.

1/23. 42/2016. számú ülés nélküli Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től. 1/23 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: a Lakiteleki, a Nemesnádudvar és Vidéke, valamint a Tompa és Vidéke Takarékszövetkezettel történt egyesülés

Részletesebben

Széchenyi Beruházási Hitel

Széchenyi Beruházási Hitel Széchenyi Beruházási Hitel Hitelvizsgálati díj Hatályos: 2017. január 1-től Hitelkamat állami támogatás nélkül 1 havi BUBOR + évi 4,5 % Kamattámogatás mértéke 1 5 % vetítve 2 vetítve, Ügyfél által fizetendő

Részletesebben

TakarékPont Számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák. TakarékPont Haladás Maestro. TakarékPont Lazítás Maestro

TakarékPont Számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák. TakarékPont Haladás Maestro. TakarékPont Lazítás Maestro NEM FORGALMAZOTT TAKARÉKPONT BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY 2014. szeptember 22-től 1. oldal A Hirdetményben szereplő termékek értékesítése 2014.09.22-től megszűnt. Kártyatermékek: TakarékPont Számlacsomagokhoz

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI Kártyagyártás + PIN pótlás Kártyagyártás pótlólag PIN pótlás

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2013. december 13-tól. Közzététel: 2013. december 13.

BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2013. december 13-tól. Közzététel: 2013. december 13. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya . Lakossági Hirdetmény. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. december 07. napjától Közzététel napja: 2015. szeptember 18. Módosított közzététel napja: 2015.

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény Érvényes 2014. augusztus 25-től

Bankkártya hirdetmény Érvényes 2014. augusztus 25-től Bankkártya hirdetmény Érvényes 2014. augusztus 25-től 2015.11.02-TŐL NEM FORGALMAZOTT BANKKÁRTYÁK 2014.08.25-től az MTB 302/2014 sz. hitelintézeti körlevele alapján a bankpénztári POS felvétek díjainál

Részletesebben

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15.

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15. Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 8 2 5 8 B a d a c s o n y t o m a j K e r t u. 1 2. T e l. / F a x. : 8 7 / 4 7 1-6 1 1 E m a i l : k o z p o n t @ b f e l v i d e k. t k s z. h u HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

Erste EgySzámla Díjcsomag díjai és jutalékai

Erste EgySzámla Díjcsomag díjai és jutalékai Erste EgySzámla Díjcsomag díjai és jutalékai Közzététel: 2016. december 20. napján Hatályos: 2016. december 21. napjától Igénylés feltétele: Erste EgySzámla Díjcsomagot bármely nagykorú devizabelföldi

Részletesebben

11. számú melléklet - FHB Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai

11. számú melléklet - FHB Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai Lakossági Bankszámla Hirdetmény 11. számú melléklet FHB hoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai Hatályos: 2016. december 19. napjától Közzététel napja: 2016. szeptember 14. Módosított

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: október 13. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: október 13. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági MasterCard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben