Bankkártya Általános Szerződési Feltételek hatálybalépés:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bankkártya Általános Szerződési Feltételek hatálybalépés: 2002.11.07."

Átírás

1 Bankkártya Általános Szerződési Feltételek hatálybalépés: Ezen szerződés alapján a Magyarországi Volksbank Rt. (továbbiakban: Bank) bankkártyát bocsát rendelkezésre a nála bankszámlát vezető devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személlyel (továbbiakban: Számlatulajdonos) kötött megállapodás alapján természetes személyek (Kártyabirtokosok) részére. A Bankkártya egy olyan készpénz helyettesítő eszköz, mely az arra feljogosított elfogadóhelyeken áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére és készpénzfelvételre szolgál. 1. Bankkártya igénylés 1.1. A Bank olyan nemzetközi kártyatársaságokhoz (VISA, Mastercard) tartozó nemzetközi és/vagy belföldi használatra alkalmas bankkártyát bocsát ki, amelyekkel tagsági viszonnyal, továbbá kibocsátási engedéllyel rendelkezik Számlatulajdonos bankkártyát a Bank által e célra rendszeresített nyomtatvány (kártyaigénylés) kitöltésével, aláírásával és a Bank részére történő benyújtásával igényelheti. A Számlatulajdonos a bankkártya igénylés benyújtásával egyidejűleg köteles a vonatkozó Kondíciós Listában megjelölt Kártyaigénylési feltételek -nek eleget tenni. Köteles továbbá debit típusú bankkártya esetén folyószámlával, charge típusú kártya esetén jóváhagyott charge limittel és charge számlával rendelkezni Azonos devizanemű számlához kapcsolódóan egy ügyfélnek egy elektronikus ( Visa Electron vagy Maestro) és egy dombornyomott kártyája lehet egy időben A Bank jogosult a Számlatulajdonos kártyaigénylését indoklás nélkül elutasítani Számlatulajdonos a kártyaigénylés részéről történő benyújtásával visszavonhatatlan szerződéskötést kezdeményez, mely szerződéses viszony az igénylés Bank Bankkártya Csoportja által történő jóváhagyásával jön létre, valamint hozzájárulását adja, hogy a bankkártya-szerződés hatálybalépését követően külön rendelkezése nélkül a bankkártyával történő fizetések és készpénzfelvételek összegével, valamint díjakkal, költségekkel, kamatokkal és jutalékokkal a Bank a Számlatulajdonos Banknál vezetett bankszámláját, vagy charge számláját megterhelje. A kártyaigénylés elfogadása esetén a Bank a bankkártya elkészítéséről, a kártyaigénylés átvételét követő 15 banki munkanapon belül gondoskodik. Amennyiben a Bank az Ügyfél kártyaigénylését elutasítja, úgy erről postai úton az igénylőt haladéktalanul tájékoztatja A kártyaigénylés Számlatulajdonos általi visszavonása esetén a Bank a már legyártott bankkártyák darabszáma szerinti bankkártya díjjal a számlatulajdonos bankszámláját, vagy charge számláját megterheli A Kártyabirtokos a kártyaigénylés aláírásával hozzájárul, hogy az általa közölt adatokat a Bank ellenőrizze. A Bank jogosult az igénylésben közölt adatok valódiságáról okiratok bekérésével is meggyőződni. Bankkártya megszemélyesítése csak az ügyfél személyi igazolványában vagy útlevelében szereplő teljes nevére vagy annak elfogadható rövidített változatára történhet, értesítési címként postafiók vagy bankfiók ( kivéve saját bankfiók) nem fogadható el. 2. Óvadék 2.1. Az óvadék a Számlatulajdonos Banknál vezetett bankszámláin a mindenkori Kondíciós Listának megfelelő kondíciókkal lekötött, illetve a bankszámlán zárolt összeg, amely a bankkártya szerződés hatálya alatt kizárólag a Számlatulajdonos és

2 Kártyabirtokos bankkártyával végzett tranzakcióinak és a Bank díjainak, költségeinek, jutalékának fedezetéül szolgál, amely felett kizárólag a Bank rendelkezhet A Bank az általa kibocsátott egyes kártyatípusokhoz óvadék biztosítását kérheti, melyet a Számlatulajdonos a kártyaigénylés benyújtásakor köteles a bankszámláján rendelkezésben tartani Az óvadékot a Bank csak a felmondási idő leteltét követő 31. napon szabadítja fel. 3. Bankkártya és a PIN boríték kibocsátása A Számlatulajdonos rendelkezésének megfelelően Bank az elkészült bankkártyát Kártyabirtokos a Banknál bejelentett levélpostai címre postai úton normál küldemény formában továbbítja, vagy a Bankfiókban személyesen megjelenő Kártyabirtokosnak, illetve a Kártyabirtokos által a banknál bejelentett módon - meghatalmazott személynek adja át. A Számlatulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy a Kártyabirtokos a kártya átvételekor a kártyát a személyi igazolványban vagy az útlevélben szereplő aláírással azonos módon az erre kijelölt helyen aláírja. A bankkártya aláírásának elmulasztásából vagy a kártyabizonylatok nem a bankkártyán szereplő aláírással azonos módon történő aláírásából származó bármely kárért a Számlatulajdonos a felelős 3.2. Amennyiben a bankkártya postai úton kerül megküldésre, úgy a Kártyabirtokos a bankkártyát a Bank telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, az előzetesen megkötött Volksline szerződés alapján rendelkezésre bocsátott TPIN azonosító segítségével, ügyfélszolgálati időben aktiválhatja Amennyiben a Kártyabirtokos nem rendelkezik Volksline szerződéssel, a kártya aktiválására csak a bankfiókban kerülhet sor. A bankkártya Bankfiókban történő átvételekor a Kártyabirtokos köteles magát fényképet és aláírást tartalmazó személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel igazolni Abban az esetben ha a megadott levelezési címről a küldemény visszaérkezik a Bankba, a honos fiók értesíti az Ügyfelet, aki a bankkártyát további 30 napig a fiókban átveheti Amennyiben a Számlatulajdonos, illetve a Kártyabirtokos a Bank értesítése ellenére az elkészített bankkártyát 30 napon belül nem veszi át, a Bank az ebből származó károkért ( pl.: a bankkártya használati idejének rövidülése) felelősséget nem vállal. A Bank az át nem vett bankkártyát az értesítéstől számított 30 napon túl a Számlatulajdonos értesítése mellett saját belátása szerint érvényteleníti. 4. Titkos személyi azonosító kód (PIN kód) 4.1 Természetes személy ügyfél esetén az ügyfél rendelkezésétő függően a Bank a PIN kódot tartalmazó PIN borítékot vagy a a Kártyabirtokos által megadott levelezési címre, postai úton küldi meg, vagy a Kártyabirtokos a bankkártya átvételére vonatkozó szabályok betartása mellett személyesen a Bankfiókban veheti át. 4.2 Üzleti kártya esetén a PIN borítékot a kártyával együtt a Bankfiókban veheti át a Kártyabirtokos vagy a Számlavezető szervezet meghatalmazottja. 4.3 A PIN kódot a PIN boríték felnyitásakor a boríték felnyitója látja először. Kártyabirtokos felelős a bankkártya és a személyazonosító szám (PIN) megőrzéséért, ideértve annak egymástól elkülönített tárolását. Tilos a PIN kódot harmadik személynek átadni, a kártyára ráírni. A PIN kód pótlásához a Kártyabirtokos írásos megbízása szükséges, amelyért a vonatkozó Kondíciós Listában feltüntetett térítési díj fizetendő Amennyiben a Kártyabirtokos a PIN kódot nem titkosan, vagy nem megfelelő gondossággal kezeli, vagy más tudomására hozza, az ebből eredő károk a Számlatulajdonost terhelik.

3 5. Társkártya igénylése 5.1 Természetes személy Számlatulajdonos, jelen szerződés megkötését követően is, további kártyák kibocsátását kérheti az általa megjelölt újabb Kártyabirtokosok részére. A Számlatulajdonos felelős a társkártya birtokos kártyahasználatáért és köteles gondoskodni arról, hogy a társkártya birtokos a jelen szerződés feltételeit megismerje és betartsa. Számlatulajdonos nem jogosult megismerni a társkártyához kibocsátott PIN számot. 5.2 A Számlatulajdonos és a társkártya birtokos egymás közötti, a kártya használatával kapcsolatos megállapodása a bankkal szemben hatálytalan. A Bank nem részese a Számlatulajdonos és a Kártyabirtokos között, a kártya használatával kapcsolatban felmerülő jogvitának. 5.3 Természetes személy Számlatulajdonos a részére kibocsátott kártyához maximum 2 társkártya kibocsátását kérheti. 5.4 A Számlatulajdonos bejelentés és írásbeli nyilatkozat útján a kártyaletiltás szabályainak alkalmazásával letilthatja a társkártya használatát, továbbá a társkártya használatát a társkártya igénylő lapon megjelölt módon korlátozhatja. Minden egyéb olyan nyilatkozat, ami a korlátozásra irányul a Bankkal szemben hatálytalan. 5.5 A kártya letiltása esetén a Számlatulajdonos köteles gondoskodni a letiltani kért kártya Bankhoz történő visszaszolgáltatásáról. 5.6 A bankkártya szerződés megszűnésének időpontjában a társkártyát a rajta feltüntetett lejárati időponttól függetlenül lejártnak kell tekinteni. 5.7 Valamennyi társkártyával végzett tranzakció, kapcsolódó díjak, költségek és jutalékok elszámolása a Számlatulajdonos bankszámlája terhére történik. 6. Üzleti kártya igénylése 6.1 Számlatulajdonos szervezet az általa megjelölt természetes személyek részére a Banktól a Bank által meghatározott mennyiségű üzleti kártya kibocsátását kérheti. 6.2 Az üzleti kártya megérkezésről a Bank levélben értesíti a Számlatulajdonost. Az üzleti kártya csak a bankfiókban vehető át, illetve csak a bankfiókban aktiválható. 6.3 Az üzleti kártya használata során keletkezett tranzakciók, díjak, költségek és jutalékok elszámolása a Számlatulajdonosnak a kártyák mögött álló fedezeti számlájának terhére történik. Az üzleti kártya igénylésére, használatára, megszüntetésére, a használatával, megszüntetésével, letiltásával kapcsolatban felmerült költségek elszámolására viselésére, továbbá a Bank és a Számlatulajdonos felelősségére az általános szabályok, továbbá a társkártyára vonatkozó szabályok az irányadóak. 7. A bankkártya használata 7.1. A Bank által kibocsátott kártya a Bank tulajdonát képezi, azt a Kártyabirtokos másra nem ruházhatja át. Tilos a kártyát ügyleti biztosítékként zálogba adni, óvadékként harmadik személynél elhelyezni, vagy használatra másnak átengedni. A kártya átvételét követően a Számlatulajdonos felelős annak rendeltetésszerű használatáért A Számlatulajdonos illetve az általa rendelkezési joggal felruházott kártyabirtokosok a bankkártyával a kártya típusától függően vagy csak belföldön, vagy belföldön és külföldön a következő műveleteket hajthatják végre: - áruk, szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése kizárólag azon kereskedelmi elfogadóhelyeknél, melyek POS terminállal felszereltek, és a bankkártyán feltüntetett logoval vannak ellátva. - készpénzfelvételre, egyenleg lekérdezésre PIN-kód egyidejű használata mellett bármely a bankkártyán feltüntetett logoval ellátott ATM- ből,

4 - készpénzfelvételre a bankkártyán feltüntetett logoval ellátott bankpénztárból és postai kifizetőhelyről. - készpénzfelvételre és -befizetésre postai POS terminálnál - egyenleg lekérdezése GBC körbe tartozó ATM-ből A Bank által kibocsátott egyes kártyákkal elvégezhető konkrét műveletek pontos felsorolását a Bank által az egyes kártyatípusokhoz kibocsátott tájékoztató tartalmazza A kártya, debit típusú bankkártya esetén kizárólag a Számlatulajdonos bankszámláján, a kártyahasználat fedezetéül elkülönített összeg és a rendelkezésre álló egyenleg továbbá hitelkeret erejéig, charge típusú kártya esetén a charge limit erejéig használható. A napi kártyaműveletek engedélyezése szempontjából mértékadó egyenleg a számlák előző napi záró egyenlege A Bank standard kártyahasználati limiteket határoz meg. A Kártyabirtokos a bankkártya napi készpénzfelvételi és vásárlási limitjeit, valamit azok gyakoriságát változtathatja. Ezen felül időlegesen vagy tartósan változtathatja a napi használat céljára elkülönített fedezeti összeg nagyságát, valamint a charge limitet A készpénzkiadó automatából alkalmanként felvehető készpénz összegét és a készpénzfelvétel gyakoriságát a berendezés üzembentartója illetve a Bank is korlátozhatja A Kártyabirtokosnak kizárólag az egyedi azonosító szám (PIN) ismeretében van lehetősége készpénzfelvételre bankjegykiadó automatáknál illetve egyes pénztári kifizető helyeken. A PIN számmal történő visszaélésekből eredő károkért a Bank felelősséget nem vállal azokban az esetekben, ahol a tranzakciók PIN kód használatával történtek. Ha illetéktelen személy az érvényes PIN kód birtokában a kártyával készpénzt vesz fel, illetve áruk, szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére használja azt, a keletkezett kár teljes egészében a Számlatulajdonost terheli Amennyiben a PIN kód a bankkártya mindenkori érvényességi ideje alatt többször hibásan kerül megadásra, a kereskedelmi elfogadóhellyel szerződésben álló, a pénztárat, a készpénzkiadó automatát üzemeltető elfogadó hitelintézet (erre feljogosított vállalkozás) a bankkártyát visszatarthatja vagy letilthatja Pénztári és kereskedői elfogadás esetén az elfogadóhely előírásai az irányadóak, így az adott elfogadóhely kérheti a személyazonosságot igazoló okmány felmutatását, illetve ellenőrizheti a kártyán és a bizonylaton szereplő aláírások megfelelését illetve kérheti a kártya PIN kóddal való azonosítását. Az elfogadóhely visszaélés gyanúja esetén indoklás nélkül elutasíthatja a kártya elfogadását, illetve bevonhatja azt. A fizetési műveletről kiállított forgalmi bizonylaton az ügyfél aláírásával ismeri el az azon feltüntetett összeg helyességét, és a tranzakció megtörténtét. Kétség esetén, az ellenkező bizonyításáig az aláírást a Kártyabirtokostól származónak kell tekinteni. A Bank nem vállal felelősséget az abból eredő kárért, hogy az elfogadóhely a kártya elfogadását megtagadja. A Bank nem felel a kártyabirokos és az elfogadóhely közötti, a kártyahasználat alapjául szolgáló jogügyletből eredő igényekért és kötelezettségekért A kereskedelmi elfogadóhelyen vagy hitelintézeti pénztárban bankkártyával történő fizetéskor, készpénzfelvételkor Kártyabirtokos a kiállított bizonylaton aláírásával vagy a PIN-kód felhasználásával elismeri a bizonylat valódiságát, számszaki helyességét, és visszavonhatatlanul megbízza a Bankot, hogy az áruk, szolgáltatások és felvett készpénz ellenértékét bankszámlája terhére közvetlenül kifizesse. Kártyabirtokos a bizonylat őt megillető példányát megőrizni köteles Kártyabirtokos kártyahasználata akkor is a Bank részére adott fizetési megbízásnak minősül, ha a kártyahasználat következményeként nem keletkezik a fentiek szerinti bizonylat. A fizetési megbízás összegeként ebben az esetben a Bank a kártyaelfogadó által benyújtott terhelési megbízás összegét fogadja el.

5 7.11. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a bankkártya-forgalomhoz kapcsolódó deviza rendeltetésszerű felhasználását illetően a devizahatóságnak tartozik felelősséggel. 8. Tranzakciók könyvelése, díjak és jutalékok elszámolása 8.1. A kártyahasználattal kapcsolatos díjak és jutalékok felsorolását és mindenkor érvényes mértéküket a Bank vonatkozó Kondíciós Listája tartalmazza. A kártyával végzett készpénzfelvételi és vásárlási műveletek forgalmi díját és jutalékát a tranzakciók összegével együtt a kártya útján adott fizetési megbízás teljesítésével megegyező értéknappal számolja el a Bank a Számlatulajdonos számláján. A Bank a terhelési bizonylatok alapjául szolgáló jogügyleteket, azok jogszerűségét nem vizsgálja Forint alapú, külföldi használatra alkalmas bankkártyával külföldön végrehajtott tranzakciókat a Bank a vonatkozó Kondíciós Listában közzétett módon terheli a Számlatulajdonosra. Belföldön történt bankkártya használat esetén a devizaszámlát a Bank a hozzá beérkező bizonylatok alapján, a saját feldolgozási napján érvényes deviza közép árfolyamán átszámított összeggel terheli meg Deviza alapú bankkártyák külföldi használata esetén keletkezett terhelések elszámolása során a mindenkori Kondíciós Lista az irányadó A Bank a kártya kibocsátásáért, megújításáért díjat számít fel, mely díjjal a kártyaigénylés Bankhoz történő benyújtásával, illetőleg új kártya kibocsátása esetén a kártya megrendelésével egyidejűleg megterheli a Számlatulajdonos számláját. A kártyák letiltási díja a letiltás bejelentésének napján válik esedékessé A Bank jogosult az érintett számlával kapcsolatos téves jóváírásokat és terheléseket azok észlelésekor, a Számlatulajdonos külön jóváhagyása nélkül azonnal helyesbíteni A bankkártyával történt tranzakciók pontos összegéről és járulékos költségeiről, a tranzakciók pontos helyéről és idejéről, nemzetközi használat esetén a tranzakció külföldi pénznemben meghatározott értékéről és az átváltásnál alkalmazott árfolyamról a Bank a Számlatulajdonost a jogszabály által meghatározott gyakorisággal kért számlakivonaton értesíti A bankkártya használattal kapcsolatos díjakkal jutalékokkal, költségekkel stb. debit típusú kártyák esetében azt a folyószámlat terheli meg közvetlenül a Bank a számla pénznemében, amelyhez a kártya kapcsolódik. Amennyiben a folyószámlán fedezet nem áll rendelkezésre, a Bank a Számlatulajdonos bármely a Banknál vezetett számláját jogosult megterhelni a Számlatulajdonossal szemben fennálló követeléseinek kielégítésére Charge kártya esetén a Számlatulajdonos a Bank által küldött kivonat alapján köteles tartozását rendezni. 9. A kártya érvényessége, megújítása 9.1. A kártya a rajta feltüntetett érvényességi időn belül használható fel fizetések teljesítésére illetve készpénzfelvételre. A kártya a rajta feltüntetett év, hónap utolsó napjának 24,00 órájáig érvényes. A Kártyabirtokos köteles a kártyát az érvényességi idő lejáratát követően a Banknál haladéktalanul leadni A Bank a kártya érvényességi idejének lejáratakor a vonatkozó Kondíciós Listában meghatározott kártyadíj megfizetése ellenében új kártyát bocsát ki a Kártyabirtokos rendelkezésére, ha a Számlatulajdonos a kártyalejáratot megelőző 30. napig másként nem rendelkezik és amennyiben a Számlatulajdonos személyi, pénzügyi és munkahelyi adatai, valamint a megelőző időszak kártyahasználata alapján az új

6 kártya kibocsátását biztonságosnak ítéli. A Bank fenntartja magának a jogot arra, hogy a kártya megújítását indokolás nélkül elutasítsa A Bank az új bankkártya kibocsátásáról a Kártyabirtokost értesíti. Az új bankkártya a lejárt bankkártya Banknak történő visszaszolgáltatása ellenében, valamint a bankkártya szerződéssel kapcsolatban keletkezett valamennyi tartozás rendezését követően vehető át. 10. A kártya elvesztése, ellopása, megrongálódása, letiltása A Kártyabirtokos felelős kártyájának biztonságos őrzéséért. A Kártyabirtokos illetve a Számlatulajdonos köteles a Banknak haladéktalanul bejelenteni, ha észlelte, hogy: a) a bankkártya kikerült a birtokából (őrzése alól); b) a bankkártya vagy a használatához szükséges személyazonosító kód (PIN) vagy más hasonló azonosító adatai jogosulatlan harmadik személy tudomására jutottak; c) a bankszámla kivonaton, illetve a számlán jogosulatlan műveletet tüntettek fel. Az elvesztés, ellopás vagy a PIN szám kitudódása bejelentésének elmulasztásából, vagy késedelmes megtételéből származó károk a Számlatulajdonost terhelik A Kártyabirtokos vagy a Számlatulajdonos munkaidőben a Banknál, azon kívül a Giro Bankkártya Rt. megfelelő részlegénél tilthatja le telefonon, a Bank vonatkozó Hirdetményében közzétett telefonszámok alkalmazásával a kártyát. A bejelentéskor közölni kell a bejelentés alapjául szolgáló körülményt, a Kártyabirtokos adatait, az általa bankkártyával végzett utolsó tranzakció pontos összegét és idejét és a pótlásra vonatkozó igényt. A Bankot nem terheli felelősség a letiltás következményeiért abban az esetben, ha a szóbeli bejelentés nem a Kártyabirtokostól vagy a Számlatulajdonostól származik. A bankkártya letiltás költsége minden esetben a Számlatulajdonost terheli A bejelentésről a Bank nyilvántartást vezet. A Kártyabirtokos kérelmére a Bank a bejelentés tényéről, tartalmáról és idejéről igazolást ad ki A szóbeli bejelentést a Számlatulajdonos a letiltást követő 24 órán belül írásban is meg kell erősítse a Banknál. A már letiltott kártya annak esetleges megtalálása esetén sem használható tovább, azt a Kártyabirtokos köteles a Banknál leadni. A telefonon kezdeményezett letiltás esetében a letiltáshoz való jogosultságot a Bank nem vizsgálja, az illetéktelen letiltásból eredő károkért a Bank nem felel, azok a Számlatulajdonost terhelik A bejelentés megtételét megelőzően bekövetkezett kárt a Kártyabirtokos, a bejelentés megtételét követően bekövetkezett kárt pedig a Bank viseli. A Bank mentesül felelősége alól, ha bizonyítja, hogy a kár a Kártyabirtokos szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott szerződésszegése folytán következhetett be december 1-től a bejelentés megtételét megelőzően bekövetkezett kár viselésre a 232/2001. (XII.10.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak A bankkártya letiltásnál, költség-, és kockázat-átvállalás tekintetében irányadó időpontként a magyarországi érvényes időt kell tekinteni Az elveszett, ellopott vagy meghibásodott bankkártya pótlását a Számlatulajdonos a letiltás kezdeményezésével, illetve a meghibásodott bankkártya banknak történő visszaadásával egyidejűleg teheti meg Az új kártya kibocsátása minden esetben a vonatkozó Kondíciós Listában megjelölt díj felszámítása ellenében történik.

7 11.Reklamációk A kártya tranzakciók során készült bizonylatokat a Kártyabirtokosnak meg kell őriznie, és azokat reklamáció esetén a Bank rendelkezésére kell bocsátania Reklamáció csak írásos igény alapján lehetséges a terhelés dátumától számított 40 napon belül, melyben a Számlatulajdonos megjelöli a kifogásolt tételt és a vélt helyes értéket, valamint mellékeli a műveletet dokumentáló bizonylatokat. A reklamáció a Bankkal szembeni kötelezettségekre nem jelent halasztási lehetőséget A Bank a Számlatulajdonos panaszát közvetlenül vagy a nemzetközi kártyaszervezeten keresztül továbbítja a kereskedelmi elfogadóhellyel szerződést kötött, az ATM-et üzemeltető, illetve a hitelintézeti pénztárat működtető elfogadó hitelintézethez A megkifogásolt tranzakció összegét és a felszámított jutalékot a Bank kizárólag abban az esetben írja jóvá, ha a reklamációt az elfogadó hitelintézet véglegesen elfogadta Nem megalapozott reklamáció költségeivel a Bank a Számlatulajdonos számláját megterheli. 12. A szerződés megszűnése Jelen szerződés határozatlan időre szól. A szerződést bármelyik fél 30 napos felmondási idővel felmondhatja A Bank a bankkártya-szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, a Ptk ban meghatározott esetekben, ha a Számlatulajdonos a jelen bankkártya szerződés vagy a Bankkal kötött bármely szerződés bármely rendelkezését súlyosan megsérti, ha a Bank vizsgálata szerint a Számlatulajdonos gazdasági viszonyaiban, illetve jogi státusában olyan jelentős változás következik be, amely kötelezettségei teljesítését veszélyezteti, amennyiben a Számlatulajdonos bármely hitelintézettel vagy a Bank érdekeltségi körébe tartozó vállalattal kötött bármely szerződését megszegi, tekintettel arra, hogy ez egyben a bankkártya-szerződés szempontjából is szerződésszegésnek minősül devizajogszabályok Számlatulajdonos, illetve Kártyabirtokos általi betartásának elmulasztására vonatkozó hatósági bejelentés kézhezvételét követően A bankkártya-szerződés megszűnik a Számlatulajdonos szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén, a megszűnés napján természetes személy Számlatulajdonos halálával, a bankszámla-szerződés megszűnésével A szerződés megszűnésekor az összes kibocsátott érvényes bankkártyát ideértve az üzleti és társkártyá(ka)t is a Számlatulajdonos haladéktalanul köteles a Banknak visszaadni. Szerződés megszűnésekor a Bank intézkedik a kártya használatának megszüntetéséről.. A visszaadás elmulasztásából fakadó összes kár időkorlátozás nélkül a Számlatulajdonost terheli A Bank a felmondás napját követő 30 napon belül elkészíti a végelszámolást, melynek kelte a szerződés megszűnésének napja. Számlatulajdonos számlaszerződése nem szűnik meg a végelszámolás elkészítése és annak számlán történő terhelése vagy jóváírása előtt. A szerződés megszűnése nem érinti a Számlatulajdonos kártyahasználattal kapcsolatos, folyamatban lévő illetve felmerülő kötelezettségeit.

8 13. Egyéb rendelkezések A Számlatulajdonos a Kártyabirtokosokra vonatkozó és a jelen szerződésben feltüntetett adatok megváltozását haladéktalanul köteles a Banknak bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredő károkért a Bank nem felel Számlatulajdonos, Kártyabirtokos a szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény rendelkezései szerint a banktitoknak minősülő adatait a nemzetközi kártyaszervezet és tagbankjai, a bankkártya forgalmazásban részt vevő szervek, valamint a bankkártyához kapcsolódó biztosítás esetén a biztosítótársaság részére kiadhassa Amennyiben a Bank- kiegészítő szolgáltatásként- az Ügyfél javára utazási biztosítást köt, a bank jogosult az Ügyfél azonosításához szükséges adatokat, valamint a kártya típusát a biztosító társaságnak megadni Számlatulajdonos jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a központi hitelinformációs rendszernek, továbbá a Volksbank Konszern tagjainak (különösen az Österreichische Volksbanken AG-nek) a kártyaszerződésben vállalt kötelezettsége mibenlétéről, illetve az attól való eltérésről adatot adjon át, amennyiben Számlatulajdonos a kártya-szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget. Bank az alábbi adatokat adhatja át: Számlatulajdonos személyazonosító és lakcím adatai, a megszegett hitel vagy hitel jellegű szerződésből eredő (bankkártya szerződés is) kötelezettségéről illetve az attól való eltérésről A Bank fenntartja magának a jogot, hogy a kártya kibocsátásához és a kártya használatához kapcsolódó díjakat, jutalékokat és költségeket egyoldalúan megváltoztassa, melyek hatályba lépését és aktuális értékeit a módosítás hatályba lépését legalább 30 nappal megelőzően a Kondíciós Listában teszi közzé. A nemzetközi kártyaszervezet szabályzatának módosításából eredő költség- és jutalékváltozásokat a Bank azonnali hatállyal jogosult bevezetni A Bank fenntartja magának a jogot, a Bankkártya szerződés egyoldalú megváltoztatására. A Szerződés módosításának ajánlatáról a Bank köteles az Ügyfelet értesíteni oly módon, hogy a változások életbe lépése előtt 30 nap rendelkezésére álljon Ügyfélnek arra vonatkozó nyilatkozattételre, hogy a Bank szerződés módosítására vonatkozó ajánlatát elfogadja, vagy felmondja a szerződést. Ha az Ügyfél a szerződés módosítására vonatkozó ajánlat elfogadásáról nem nyilatkozott, illetve ezen időn belül a szerződés felmondásának jogával nem élt, úgy a szerződés a Bank által tett ajánlat szerinti tartalommal módosul A Bank a Számlatulajdonos részére küldendő írásos értesítéseit postai úton, a Bank által nyilvántartott értesítési címre küldi.. Levélpostai küldemények esetében a vélelmezett kézbesítési idő Magyarországon a postára adást követő harmadik munkanap, külföldön a nyolcadik nap. Az esetleges meghiúsuló kézbesítésből származó károkért a Bank felelőséget nem vállal Jelen szerződés a vonatkozó Kondíciós Listával együtt érvényes A bankszámla vezetésével, illetve a számla kiállításával összefüggésben a Bank és az Ügyfél közötti jogviszonyban felmerülő azokra a felelőségi kérdésekre, amelyek nem az elektronikus fizetési eszköz harmadik személy által történő jogosulatlan használatával kapcsolatosak, valamint a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Bank Általános Szerződési Feltételei, a valamint a pénzforgalmi jogszabályok rendelkezései az irányadóak

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére Mastercard Business 5 000,00 Ft 5 000,00 Ft Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 5 000,00 Ft Pótkártya díja (újragyártási díj sérülés

Részletesebben

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓI. Érvényes: október 31-ig.

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓI. Érvényes: október 31-ig. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓI Érvényes: 2015. október 31-ig. Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági kártya Maestro MC Standard Kártyadíjak Éves díj 0 500 1 000 2 500 Társkártya éves

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére Cirrus/Maestro Főkártya éves díja * 1 500,0 Társkártya éves díja 1 500,0 Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 1 500,0 Pótkártya díja (újragyártási

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére Mastercard Business 5 000,00 Ft 5 000,00 Ft Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 5 000,00 Ft Pótkártya díja (újragyártási díj sérülés

Részletesebben

III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére VISA Business Főkártya díja (éves részlete: 8,000.00 Ft) 16 000,00 Ft Társkártya díja (éves részlete: 8,000.00 Ft) 16 000,00 Ft Pótkártya

Részletesebben

III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére

III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére VISA Electron² Cirrus/Maestro Kártya kibocsátáshoz kapcsolódó díjak¹ Főkártya éves díja * 1 500,00 Ft 1 500,00 Ft Társkártya éves díja 1 500,00

Részletesebben

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyákra vonatkozóan

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.03.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.03.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére Mastercard Business 5 000,00 Ft 5 000,00 Ft Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 5 000,00 Ft Pótkártya díja (újragyártási díj sérülés

Részletesebben

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyákra

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Érvényesség: 2015. szeptember 21. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: bankkártyával történő vásárlás kondícióinak módosítása.

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: bankkártyával történő vásárlás kondícióinak módosítása. Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: bankkártyával történő vásárlás kondícióinak módosítása. 7/2015. számú Ügyvezetői Testületi határozattal elfogadva

Részletesebben

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyák 2013 január 1-et

Részletesebben

BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY

BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY Természetes és nem természetes személyek részére TARTALOMJEGYZÉK Tartalom 1. BANKKÁRTYA LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAGHOZ...3 2. BANKKÁRTYA VÁLLALKOZÓI SZÁMLACSOMAGOKHOZ, pénzforgalmi számlákhoz...4

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Lakossági Hirdetmény.. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. [1] Az itt feltüntetett OBA logó arról

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: novemver 09-től HUNGÁRIA TAKARÉK

TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: novemver 09-től HUNGÁRIA TAKARÉK Kártyatermékek: TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. novemver 09-től HUNGÁRIA TAKARÉK TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex,

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. március 16. napjától visszavonásig 1 Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy az

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. december 13. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

Hirdetmény. Már nem forgalmazott Takarékpont számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák kondíciói

Hirdetmény. Már nem forgalmazott Takarékpont számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák kondíciói Hirdetmény Már nem forgalmazott Takarékpont számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: bankkártyával történő vásárlás kondícióinak módosítása. 7/2015 számú Ügyvezetői

Részletesebben

BETÉTI BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Érvényben: 2011. június 1-TŐL. Közzététel: 2011. április 1.

BETÉTI BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Érvényben: 2011. június 1-TŐL. Közzététel: 2011. április 1. K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény BETÉTI BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. október 17. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyák 2013 január 1-et

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya . Lakossági Hirdetmény. 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. Módosított közzététel napja: 2015. december

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói számlavezetéshez kapcsolódó bankkártyák kondíciói Kiadás időpontja: 2014.08.22. Hatályos: 2014.08.25-től Hpt. 210.. 13. bekezdés értelmében tájékoztatjuk

Részletesebben

MasterCard Unembossed PayPass bankkártya 4. VISA Online bankkártya

MasterCard Unembossed PayPass bankkártya 4. VISA Online bankkártya TAKARÉKPONT BANKKÁRTYA II. HIRDETMÉNY Hatályos: 2014. szeptember 22-től HUNGÁRIA TAKARÉK Kártyatermékek: TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya . Lakossági Hirdetmény. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. december 07. napjától Közzététel napja: 2015. szeptember 18. Módosított közzététel napja: 2015.

Részletesebben

1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK

1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK HATÁLYOS: 2013. JANUÁR 02. NAPJÁTÓL (tartalmazza a 2012. november 08. napján meghirdetett kiegészítést) CIB Bankkártyák PLUSZ KONDÍCIÓS LISTA EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE 1. FORINT ÉS

Részletesebben

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. IFJÚSÁGI/MIAMANÓ FORINT SZÁMLACSOMAGOK Számlacsomag neve IFJÚSÁGI MiaManó Számlavezetés költségei Számlavezetés díja/hó Törzsbetét 3 60 Csomagváltás Jóváírások (GIRO,

Részletesebben

Hatálybalépés értéknapja augusztus 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig.

Hatálybalépés értéknapja augusztus 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. Hatálybalépés értéknapja 2015. augusztus 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. 1. Jelen Kondíciós Lista a mindenkor hatályos Vállalati ügyfelekre és Önkormányzatokra vonatkozó

Részletesebben

BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42 PSZÁF NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: 36865/7/2006

Részletesebben

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15.

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15. Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 8 2 5 8 B a d a c s o n y t o m a j K e r t u. 1 2. T e l. / F a x. : 8 7 / 4 7 1-6 1 1 E m a i l : k o z p o n t @ b f e l v i d e k. t k s z. h u HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Lakossági Bankszámla Hirdetmény 10. számú melléklet Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHBLibri Kultúrakártya Hatályos: 2017. július 17. napjától Közzététel napja: 2017. április 28. FHBLibri Kultúrakártya

Részletesebben

Hatálybalépés napja november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig.

Hatálybalépés napja november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. Hatálybalépés napja 2015. november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. 1. Jelen Kondíciós Lista a mindenkor hatályos Vállalati ügyfelekre és Önkormányzatokra vonatkozó Általános

Részletesebben

A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNYE

A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNYE A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNYE LAKOSSÁGI TAKARÉKPONTOS ALAPSZÁMLÁRA ÉS BANKSZÁMLACSOMAGOKRA, TOVÁBBÁ TAKARÉKPONT BANKKÁRTYÁKRA ÉS MASTERCARD PAYPASS KARÓRA KÉSZPÉNZ- HELYETTESÍTŐ FIZETÉSI

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény

Bankkártya hirdetmény Bankkártya hirdetmény 4.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 25-től Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági Maestro MC Standard MC Business MC Electronic Business VISA Online Kártyadíjak Éves

Részletesebben

BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI

BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI Közzététel: 2015. október 16. napján Hatályos: 2015. október 19. napjától Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy 2015. október 19-től az Erste Bank két új szolgáltatást

Részletesebben

A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNYE

A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNYE A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNYE LAKOSSÁGI TAKARÉKPONT ALAPSZÁMLÁRA ÉS BANKSZÁMLACSOMAGOKRA, TOVÁBBÁ TAKARÉKPONT BANKKÁRTYÁKRA, TOVÁBBÁ MASTERCARD PAYPASS KARÓRA ÉS MASTERCARD PAYPASS TAPASSZ

Részletesebben

TakarékPont Számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák. TakarékPont Haladás Maestro. TakarékPont Lazítás Maestro

TakarékPont Számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák. TakarékPont Haladás Maestro. TakarékPont Lazítás Maestro NEM FORGALMAZOTT TAKARÉKPONT BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY 2014. szeptember 22-től 1. oldal A Hirdetményben szereplő termékek értékesítése 2014.09.22-től megszűnt. Kártyatermékek: TakarékPont Számlacsomagokhoz

Részletesebben

11. számú melléklet - FHB Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai

11. számú melléklet - FHB Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai Lakossági Bankszámla Hirdetmény 11. számú melléklet FHB hoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai Hatályos: 2016. december 19. napjától Közzététel napja: 2016. szeptember 14. Módosított

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. július 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. július 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági MasterCard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

HIRDETMÉNY A TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAGRÓL

HIRDETMÉNY A TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAGRÓL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAGRÓL HATÁLYOS: 2015. ÁPRILIS 01. KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. ÁPRILIS 01. TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAG A Takarék kiváltó számlacsomagra

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2014. augusztus 1-től. Közzététel dátuma: 2014. augusztus 1.

BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2014. augusztus 1-től. Közzététel dátuma: 2014. augusztus 1. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Részletesebben

A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE LAKOSSÁGI MASTERCARD DEVIZAKÁRTYÁHOZ

A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE LAKOSSÁGI MASTERCARD DEVIZAKÁRTYÁHOZ A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE LAKOSSÁGI MASTERCARD DEVIZAKÁRTYÁHOZ Hatályos: 2009. augusztus 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény Érvényes 2014. augusztus 25-től

Bankkártya hirdetmény Érvényes 2014. augusztus 25-től Bankkártya hirdetmény Érvényes 2014. augusztus 25-től 2015.11.02-TŐL NEM FORGALMAZOTT BANKKÁRTYÁK 2014.08.25-től az MTB 302/2014 sz. hitelintézeti körlevele alapján a bankpénztári POS felvétek díjainál

Részletesebben

1/13. A hirdetmény módosításának oka: MasterCard PayPass TaPassz éves díjának változása.

1/13. A hirdetmény módosításának oka: MasterCard PayPass TaPassz éves díjának változása. 1/13 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: PayPass TaPassz éves díjának változása. 45/2013.10.15. számú ülés nélküli Eszköz Forrás Bizottsági határozattal

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2014. május 9-től vagy 2014. július 1-től. Közzététel: 2014. május 9.

BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2014. május 9-től vagy 2014. július 1-től. Közzététel: 2014. május 9. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Részletesebben

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény Pénzforgalmi forint számlavezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Általános költségek, díjak, jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számla nyitás díja Törzsbetét összege - Vállalkozások és egyéni vállalkozók

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ALAP SZÁMLACSOMAGRÓL. A termék 2014. július 15-től nem forgalmazható.

HIRDETMÉNY AZ ALAP SZÁMLACSOMAGRÓL. A termék 2014. július 15-től nem forgalmazható. RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY AZ ALAP SZÁMLACSOMAGRÓL A termék 2014. július 15-től nem forgalmazható. ÉRVÉNYES: 2014. SZEPTEMBER 05-TŐL 1 Természetes személyek (fogyasztók) részére vezetett

Részletesebben

FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK

FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK HATÁLYOS: 2014. AUGUSZTUS 1-TŐL CIB Bankkártyák PLUSZ KONDÍCIÓS LISTA EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE MASTERCARD BUSINESS () ÉS MASTERCARD BUSINESS GOLD ( ALAPÚ) TÍPUSÚ BANKKÁRTYA 2013. JÚLIUS

Részletesebben

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. január 1-től HUNGÁRIA TAKARÉK TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák Kártyatermékek:

Részletesebben

1. Kiegészítő fogalmi meghatározások (kizárólag a MasterCard PayPass fizetési eszközök vonatkozásában értendők)

1. Kiegészítő fogalmi meghatározások (kizárólag a MasterCard PayPass fizetési eszközök vonatkozásában értendők) BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE MASTERCARD PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ Érvényes: 2014. március 15-től 1. Kiegészítő fogalmi

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2013.09.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2013.09.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére Főkártya éves díja * Társkártya éves díja Cirrus/Maestro 1,500.00 Ft 1,500.00 Ft Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 1,500.00 Ft Pótkártya

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE MASTERCARD PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ Közzététel napja: 2015. május 25. Hatályos: 2015.

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI Lakosság és

Részletesebben

TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II.

TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. és Üdvözlő számlacsomag HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. novemver 09-től HUNGÁRIA TAKARÉK TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex, valamint Üdvözlő

Részletesebben

BANKKÁRTYA K O N D Í C I Ó S L I S T A Magánszemélyek részére

BANKKÁRTYA K O N D Í C I Ó S L I S T A Magánszemélyek részére CIB Inspire Electron 1, 1 2,3 Classic 4 Gold (Tensi CIB CIB Internet 2 234 Ft 4 48 16 733 Ft 856 Ft FŐKÁRTYA ÉVES DÍJA 7 CIB XL Átutalási Magánszámlához és CIB Alapszámlához CIB VISA Inspire vagy Electron

Részletesebben

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Hatályos 2014. május 28 -tól VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Vállalkozói/Önkormányzati forint számlacsomagok STANDARD KOMFORT DINAMIKUS PRAXIS EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

BANKKÁRTYA IGÉNYLŐLAP Magánszemélyek számára

BANKKÁRTYA IGÉNYLŐLAP Magánszemélyek számára BANKKÁRTYA IGÉNYLŐLAP Magánszemélyek számára Bank tölti ki: Számlatulajdonos KUT azonosító:... Számlatulajdonos Globus azonosító:... Számlatulajdonos családi és utóneve: Születés helye, ideje: FŐKÁRTYÁRA

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Vállalkozói/Önkormányzati forint számlacsomagok STANDARD KOMFORT DINAMIKUS PRAXIS EGÉSZSÉGÜGYI Számlacsomag neve Számlavezetés

Részletesebben

BANKKÁRTYA K O N D Í C I Ó S L I S T A Magánszemélyek részére

BANKKÁRTYA K O N D Í C I Ó S L I S T A Magánszemélyek részére CIB Inspire Electron 1, 1 2,14, 2,3 Classic 4 Gold CIB Gold CIB Internet FŐKÁRTYA ÉVES DÍJA 7 3 032 Ft CIB XL Átutalási Magánszámlához és CIB Alapszámlához CIB VISA Inspire vagy Electron főkártya éves

Részletesebben

1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK

1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK HATÁLYOS: 2013. JÚLIUS 19. NAPJÁTÓL CIB Bankkártyák PLUSZ KONDÍCIÓS LISTA EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE MASTERCARD BUSINESS HUF ÉS MASTERCARD BUSINESS GOLD (HUF ALAPÚ) TÍPUSÚ BANKKÁRTYA

Részletesebben

1/13 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: PayPass TaPassz termék értékesítésének megszüntetése. Hatályos 2015. február 02-től. Tájékoztatjuk Ügyfeleinket,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. január 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. január 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági MasterCard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Hatálybalépés napja 2015. április 1., érvényes a következő Kondíciós Lista hatálybalépéséig. Sorszám: 5/2015. Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Számlacsomag

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról

HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról HIRDETMÉNY a lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról Tartalomjegyzék: 1. HIRDETMÉNY a lakossági forint bankszámlákról és a kapcsolódó 2. HIRDETMÉNY a lakossági deviza II. bankszámlákról

Részletesebben

Kondíciós lista Lakossági ügyfelek részére Allianz ATM Plusz bankszámla és hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások

Kondíciós lista Lakossági ügyfelek részére Allianz ATM Plusz bankszámla és hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások Kondíciós lista Lakossági ügyfelek részére Allianz ATM Plusz bankszámla és hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások Allianz Allianz Bank Bank Zrt. Zrt. Tel.: Tel.: 06-40-421-421 Swift: 1/6 1. Feltételes

Részletesebben

Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan

Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan 2194 Tura, Bartók tér 21. Tel: 28/466-002, Fax: 28/468-025 Adószám: 10045260-2-13 Cégjegyzékszám: Cg. 13-02-050296 Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan Tartalom I. FOGALMI

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2017.05.01. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához kapcsolódó bankkártyák

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához kapcsolódó bankkártyák TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. HIRDETMÉNY Hatályos: 2014. szeptember 22-től HUNGÁRIA TAKARÉK TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: 2015. március 1. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági MasterCard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGIFIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST,VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42 PSZÁF NYILVÁNTARTÁSISZÁMA: 36865/7/2006

Részletesebben

11. számú melléklet - FHB Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai

11. számú melléklet - FHB Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai Lakossági Bankszámla Hirdetmény 11. számú melléklet FHB hoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai Hatályos: 2016. november 02. napjától Közzététel napja: 2016. október 28. A jelen Hirdetményben

Részletesebben

1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK

1. FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ BANKKÁRTYÁK HATÁLYOS: 2013. DECEMBER 1-TŐL CIB Bankkártyák KONDÍCIÓS LISTA EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE MASTERCARD BUSINESS () ÉS MASTERCARD BUSINESS GOLD ( ALAPÚ) TÍPUSÚ BANKKÁRTYA 2013. JÚLIUS 15.

Részletesebben

11. számú melléklet - FHB Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai

11. számú melléklet - FHB Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai Lakossági Bankszámla Hirdetmény 11. számú melléklet FHB hoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai Hatályos: 2016. október 15. napjától Közzététel napja: 2016. október 15. A jelen Hirdetményben

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY

VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY I. VÁLLALKOZÁSOK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK HITELEI Megnevezés Futamidő Kamat mértéke (%/év)* Esedékesség Forgóeszköz hitel éven belüli Igénylés alapján lejárat 13%

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAI

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAI BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAI Közzététel: 2015. október 16. napján Hatályos: 2015. október 19-től A változás okai: Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy 2015. október 19-től az Erste Bank két új szolgáltatást

Részletesebben

HIRDETMÉNY 15/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata Széchenyi Kártya

HIRDETMÉNY 15/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata Széchenyi Kártya HIRDETMÉNY 15/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata Széchenyi Kártya SZÉCHENYI KÁRTYA Érvényes 2015. július 01-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY Gazdasági társaságok, vállalkozások és egyéb számlavezetők részére vezetett pénzforgalmi bankszámla, bankkártya és az elektronikus banki szolgáltatások jutalék

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

HIRDETMÉNY 14/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata

HIRDETMÉNY 14/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata HIRDETMÉNY 14/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA HITEL Érvényes 2015. július 01-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj

Részletesebben

BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2014. március 12-től. Közzététel: 2014. március 7.

BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Hatályos: 2014. március 12-től. Közzététel: 2014. március 7. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény BETÉTI BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény

Bankkártya hirdetmény Bankkártya hirdetmény Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági Maestro MC Standard MC Electronic Hitelkártya MC Business MC Electronic Business VISA Online 4.sz. melléklet Érvényes: 2013. szeptember

Részletesebben

1) Az Alapszintű fizetési számla jellemzői:

1) Az Alapszintű fizetési számla jellemzői: FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ a 262/2016. (VIII. 31.) sz. kormányrendelet alapján nyújtott Alapszintű fizetési számlával kapcsolatban Hatályos: 2016. október 15-étől A (továbbiakban: Bank) a 262/2016. (VIII.

Részletesebben

Bankkártya Szolgáltatások díjai

Bankkártya Szolgáltatások díjai Bankkártya Szolgáltatások díjai Közzététel: 2016. március 01. napján Hatályos: 2016. május 02-től A változás okai: Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a bankfiókban a POS terminálon végzett pénztári

Részletesebben

11. számú melléklet - FHB Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai

11. számú melléklet - FHB Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai Lakossági Bankszámla Hirdetmény 11. számú melléklet - FHB hoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai Hatályos: 2016. szeptember 15. napjától Közzététel napja: 2016. szeptember 14. A jelen

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: október 13. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1.

HIRDETMÉNY. A LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ KÁRTYÁRÓL A hatályba lépés napja: október 13. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók) 1. 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az euró alapú Lakossági MasterCard Devizakártya, a Bank által kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett, az alábbi feltételek együttes teljesítése

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI Kártyagyártás + PIN pótlás Kártyagyártás pótlólag PIN pótlás

Részletesebben

HIRDETMÉNY A PRÉMIUM SZÁMLACSOMAGRÓL

HIRDETMÉNY A PRÉMIUM SZÁMLACSOMAGRÓL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A PRÉMIUM SZÁMLACSOMAGRÓL ÉRVÉNYES: 2015. JÚLIUS 03. NAPJÁTÓL (kivéve a 2015. május 26. napján közzétett Paypass termékekkel kapcsolatos változások, amelyek

Részletesebben

HIRDETMÉNY A TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAGRÓL

HIRDETMÉNY A TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAGRÓL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAGRÓL HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 03. napjától KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. JÚNIUS 18. TAKARÉK KIVÁLTÓ SZÁMLACSOMAG A Takarék kiváltó számlacsomagra

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BANKKÁRTYÁKHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BANKKÁRTYÁKHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BANKKÁRTYÁKHOZ Jelen ÁSZF a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. június 11-től, illetve már

Részletesebben

SZ-21/2012. sz. Hirdetmény. Forint fizetési számlák díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: január.14-től

SZ-21/2012. sz. Hirdetmény. Forint fizetési számlák díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: január.14-től 1. Lakossági forint fizetési számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Számlavezetési díj (havi) /Zárlati költség/ Internetbanki szolgáltatást igénybevevők részére 2.000 Ft 400 Ft 320 Ft pótlása

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben