Bankkártya Általános Szerződési Feltételek hatálybalépés:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bankkártya Általános Szerződési Feltételek hatálybalépés: 2002.11.07."

Átírás

1 Bankkártya Általános Szerződési Feltételek hatálybalépés: Ezen szerződés alapján a Magyarországi Volksbank Rt. (továbbiakban: Bank) bankkártyát bocsát rendelkezésre a nála bankszámlát vezető devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személlyel (továbbiakban: Számlatulajdonos) kötött megállapodás alapján természetes személyek (Kártyabirtokosok) részére. A Bankkártya egy olyan készpénz helyettesítő eszköz, mely az arra feljogosított elfogadóhelyeken áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére és készpénzfelvételre szolgál. 1. Bankkártya igénylés 1.1. A Bank olyan nemzetközi kártyatársaságokhoz (VISA, Mastercard) tartozó nemzetközi és/vagy belföldi használatra alkalmas bankkártyát bocsát ki, amelyekkel tagsági viszonnyal, továbbá kibocsátási engedéllyel rendelkezik Számlatulajdonos bankkártyát a Bank által e célra rendszeresített nyomtatvány (kártyaigénylés) kitöltésével, aláírásával és a Bank részére történő benyújtásával igényelheti. A Számlatulajdonos a bankkártya igénylés benyújtásával egyidejűleg köteles a vonatkozó Kondíciós Listában megjelölt Kártyaigénylési feltételek -nek eleget tenni. Köteles továbbá debit típusú bankkártya esetén folyószámlával, charge típusú kártya esetén jóváhagyott charge limittel és charge számlával rendelkezni Azonos devizanemű számlához kapcsolódóan egy ügyfélnek egy elektronikus ( Visa Electron vagy Maestro) és egy dombornyomott kártyája lehet egy időben A Bank jogosult a Számlatulajdonos kártyaigénylését indoklás nélkül elutasítani Számlatulajdonos a kártyaigénylés részéről történő benyújtásával visszavonhatatlan szerződéskötést kezdeményez, mely szerződéses viszony az igénylés Bank Bankkártya Csoportja által történő jóváhagyásával jön létre, valamint hozzájárulását adja, hogy a bankkártya-szerződés hatálybalépését követően külön rendelkezése nélkül a bankkártyával történő fizetések és készpénzfelvételek összegével, valamint díjakkal, költségekkel, kamatokkal és jutalékokkal a Bank a Számlatulajdonos Banknál vezetett bankszámláját, vagy charge számláját megterhelje. A kártyaigénylés elfogadása esetén a Bank a bankkártya elkészítéséről, a kártyaigénylés átvételét követő 15 banki munkanapon belül gondoskodik. Amennyiben a Bank az Ügyfél kártyaigénylését elutasítja, úgy erről postai úton az igénylőt haladéktalanul tájékoztatja A kártyaigénylés Számlatulajdonos általi visszavonása esetén a Bank a már legyártott bankkártyák darabszáma szerinti bankkártya díjjal a számlatulajdonos bankszámláját, vagy charge számláját megterheli A Kártyabirtokos a kártyaigénylés aláírásával hozzájárul, hogy az általa közölt adatokat a Bank ellenőrizze. A Bank jogosult az igénylésben közölt adatok valódiságáról okiratok bekérésével is meggyőződni. Bankkártya megszemélyesítése csak az ügyfél személyi igazolványában vagy útlevelében szereplő teljes nevére vagy annak elfogadható rövidített változatára történhet, értesítési címként postafiók vagy bankfiók ( kivéve saját bankfiók) nem fogadható el. 2. Óvadék 2.1. Az óvadék a Számlatulajdonos Banknál vezetett bankszámláin a mindenkori Kondíciós Listának megfelelő kondíciókkal lekötött, illetve a bankszámlán zárolt összeg, amely a bankkártya szerződés hatálya alatt kizárólag a Számlatulajdonos és

2 Kártyabirtokos bankkártyával végzett tranzakcióinak és a Bank díjainak, költségeinek, jutalékának fedezetéül szolgál, amely felett kizárólag a Bank rendelkezhet A Bank az általa kibocsátott egyes kártyatípusokhoz óvadék biztosítását kérheti, melyet a Számlatulajdonos a kártyaigénylés benyújtásakor köteles a bankszámláján rendelkezésben tartani Az óvadékot a Bank csak a felmondási idő leteltét követő 31. napon szabadítja fel. 3. Bankkártya és a PIN boríték kibocsátása A Számlatulajdonos rendelkezésének megfelelően Bank az elkészült bankkártyát Kártyabirtokos a Banknál bejelentett levélpostai címre postai úton normál küldemény formában továbbítja, vagy a Bankfiókban személyesen megjelenő Kártyabirtokosnak, illetve a Kártyabirtokos által a banknál bejelentett módon - meghatalmazott személynek adja át. A Számlatulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy a Kártyabirtokos a kártya átvételekor a kártyát a személyi igazolványban vagy az útlevélben szereplő aláírással azonos módon az erre kijelölt helyen aláírja. A bankkártya aláírásának elmulasztásából vagy a kártyabizonylatok nem a bankkártyán szereplő aláírással azonos módon történő aláírásából származó bármely kárért a Számlatulajdonos a felelős 3.2. Amennyiben a bankkártya postai úton kerül megküldésre, úgy a Kártyabirtokos a bankkártyát a Bank telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, az előzetesen megkötött Volksline szerződés alapján rendelkezésre bocsátott TPIN azonosító segítségével, ügyfélszolgálati időben aktiválhatja Amennyiben a Kártyabirtokos nem rendelkezik Volksline szerződéssel, a kártya aktiválására csak a bankfiókban kerülhet sor. A bankkártya Bankfiókban történő átvételekor a Kártyabirtokos köteles magát fényképet és aláírást tartalmazó személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel igazolni Abban az esetben ha a megadott levelezési címről a küldemény visszaérkezik a Bankba, a honos fiók értesíti az Ügyfelet, aki a bankkártyát további 30 napig a fiókban átveheti Amennyiben a Számlatulajdonos, illetve a Kártyabirtokos a Bank értesítése ellenére az elkészített bankkártyát 30 napon belül nem veszi át, a Bank az ebből származó károkért ( pl.: a bankkártya használati idejének rövidülése) felelősséget nem vállal. A Bank az át nem vett bankkártyát az értesítéstől számított 30 napon túl a Számlatulajdonos értesítése mellett saját belátása szerint érvényteleníti. 4. Titkos személyi azonosító kód (PIN kód) 4.1 Természetes személy ügyfél esetén az ügyfél rendelkezésétő függően a Bank a PIN kódot tartalmazó PIN borítékot vagy a a Kártyabirtokos által megadott levelezési címre, postai úton küldi meg, vagy a Kártyabirtokos a bankkártya átvételére vonatkozó szabályok betartása mellett személyesen a Bankfiókban veheti át. 4.2 Üzleti kártya esetén a PIN borítékot a kártyával együtt a Bankfiókban veheti át a Kártyabirtokos vagy a Számlavezető szervezet meghatalmazottja. 4.3 A PIN kódot a PIN boríték felnyitásakor a boríték felnyitója látja először. Kártyabirtokos felelős a bankkártya és a személyazonosító szám (PIN) megőrzéséért, ideértve annak egymástól elkülönített tárolását. Tilos a PIN kódot harmadik személynek átadni, a kártyára ráírni. A PIN kód pótlásához a Kártyabirtokos írásos megbízása szükséges, amelyért a vonatkozó Kondíciós Listában feltüntetett térítési díj fizetendő Amennyiben a Kártyabirtokos a PIN kódot nem titkosan, vagy nem megfelelő gondossággal kezeli, vagy más tudomására hozza, az ebből eredő károk a Számlatulajdonost terhelik.

3 5. Társkártya igénylése 5.1 Természetes személy Számlatulajdonos, jelen szerződés megkötését követően is, további kártyák kibocsátását kérheti az általa megjelölt újabb Kártyabirtokosok részére. A Számlatulajdonos felelős a társkártya birtokos kártyahasználatáért és köteles gondoskodni arról, hogy a társkártya birtokos a jelen szerződés feltételeit megismerje és betartsa. Számlatulajdonos nem jogosult megismerni a társkártyához kibocsátott PIN számot. 5.2 A Számlatulajdonos és a társkártya birtokos egymás közötti, a kártya használatával kapcsolatos megállapodása a bankkal szemben hatálytalan. A Bank nem részese a Számlatulajdonos és a Kártyabirtokos között, a kártya használatával kapcsolatban felmerülő jogvitának. 5.3 Természetes személy Számlatulajdonos a részére kibocsátott kártyához maximum 2 társkártya kibocsátását kérheti. 5.4 A Számlatulajdonos bejelentés és írásbeli nyilatkozat útján a kártyaletiltás szabályainak alkalmazásával letilthatja a társkártya használatát, továbbá a társkártya használatát a társkártya igénylő lapon megjelölt módon korlátozhatja. Minden egyéb olyan nyilatkozat, ami a korlátozásra irányul a Bankkal szemben hatálytalan. 5.5 A kártya letiltása esetén a Számlatulajdonos köteles gondoskodni a letiltani kért kártya Bankhoz történő visszaszolgáltatásáról. 5.6 A bankkártya szerződés megszűnésének időpontjában a társkártyát a rajta feltüntetett lejárati időponttól függetlenül lejártnak kell tekinteni. 5.7 Valamennyi társkártyával végzett tranzakció, kapcsolódó díjak, költségek és jutalékok elszámolása a Számlatulajdonos bankszámlája terhére történik. 6. Üzleti kártya igénylése 6.1 Számlatulajdonos szervezet az általa megjelölt természetes személyek részére a Banktól a Bank által meghatározott mennyiségű üzleti kártya kibocsátását kérheti. 6.2 Az üzleti kártya megérkezésről a Bank levélben értesíti a Számlatulajdonost. Az üzleti kártya csak a bankfiókban vehető át, illetve csak a bankfiókban aktiválható. 6.3 Az üzleti kártya használata során keletkezett tranzakciók, díjak, költségek és jutalékok elszámolása a Számlatulajdonosnak a kártyák mögött álló fedezeti számlájának terhére történik. Az üzleti kártya igénylésére, használatára, megszüntetésére, a használatával, megszüntetésével, letiltásával kapcsolatban felmerült költségek elszámolására viselésére, továbbá a Bank és a Számlatulajdonos felelősségére az általános szabályok, továbbá a társkártyára vonatkozó szabályok az irányadóak. 7. A bankkártya használata 7.1. A Bank által kibocsátott kártya a Bank tulajdonát képezi, azt a Kártyabirtokos másra nem ruházhatja át. Tilos a kártyát ügyleti biztosítékként zálogba adni, óvadékként harmadik személynél elhelyezni, vagy használatra másnak átengedni. A kártya átvételét követően a Számlatulajdonos felelős annak rendeltetésszerű használatáért A Számlatulajdonos illetve az általa rendelkezési joggal felruházott kártyabirtokosok a bankkártyával a kártya típusától függően vagy csak belföldön, vagy belföldön és külföldön a következő műveleteket hajthatják végre: - áruk, szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése kizárólag azon kereskedelmi elfogadóhelyeknél, melyek POS terminállal felszereltek, és a bankkártyán feltüntetett logoval vannak ellátva. - készpénzfelvételre, egyenleg lekérdezésre PIN-kód egyidejű használata mellett bármely a bankkártyán feltüntetett logoval ellátott ATM- ből,

4 - készpénzfelvételre a bankkártyán feltüntetett logoval ellátott bankpénztárból és postai kifizetőhelyről. - készpénzfelvételre és -befizetésre postai POS terminálnál - egyenleg lekérdezése GBC körbe tartozó ATM-ből A Bank által kibocsátott egyes kártyákkal elvégezhető konkrét műveletek pontos felsorolását a Bank által az egyes kártyatípusokhoz kibocsátott tájékoztató tartalmazza A kártya, debit típusú bankkártya esetén kizárólag a Számlatulajdonos bankszámláján, a kártyahasználat fedezetéül elkülönített összeg és a rendelkezésre álló egyenleg továbbá hitelkeret erejéig, charge típusú kártya esetén a charge limit erejéig használható. A napi kártyaműveletek engedélyezése szempontjából mértékadó egyenleg a számlák előző napi záró egyenlege A Bank standard kártyahasználati limiteket határoz meg. A Kártyabirtokos a bankkártya napi készpénzfelvételi és vásárlási limitjeit, valamit azok gyakoriságát változtathatja. Ezen felül időlegesen vagy tartósan változtathatja a napi használat céljára elkülönített fedezeti összeg nagyságát, valamint a charge limitet A készpénzkiadó automatából alkalmanként felvehető készpénz összegét és a készpénzfelvétel gyakoriságát a berendezés üzembentartója illetve a Bank is korlátozhatja A Kártyabirtokosnak kizárólag az egyedi azonosító szám (PIN) ismeretében van lehetősége készpénzfelvételre bankjegykiadó automatáknál illetve egyes pénztári kifizető helyeken. A PIN számmal történő visszaélésekből eredő károkért a Bank felelősséget nem vállal azokban az esetekben, ahol a tranzakciók PIN kód használatával történtek. Ha illetéktelen személy az érvényes PIN kód birtokában a kártyával készpénzt vesz fel, illetve áruk, szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére használja azt, a keletkezett kár teljes egészében a Számlatulajdonost terheli Amennyiben a PIN kód a bankkártya mindenkori érvényességi ideje alatt többször hibásan kerül megadásra, a kereskedelmi elfogadóhellyel szerződésben álló, a pénztárat, a készpénzkiadó automatát üzemeltető elfogadó hitelintézet (erre feljogosított vállalkozás) a bankkártyát visszatarthatja vagy letilthatja Pénztári és kereskedői elfogadás esetén az elfogadóhely előírásai az irányadóak, így az adott elfogadóhely kérheti a személyazonosságot igazoló okmány felmutatását, illetve ellenőrizheti a kártyán és a bizonylaton szereplő aláírások megfelelését illetve kérheti a kártya PIN kóddal való azonosítását. Az elfogadóhely visszaélés gyanúja esetén indoklás nélkül elutasíthatja a kártya elfogadását, illetve bevonhatja azt. A fizetési műveletről kiállított forgalmi bizonylaton az ügyfél aláírásával ismeri el az azon feltüntetett összeg helyességét, és a tranzakció megtörténtét. Kétség esetén, az ellenkező bizonyításáig az aláírást a Kártyabirtokostól származónak kell tekinteni. A Bank nem vállal felelősséget az abból eredő kárért, hogy az elfogadóhely a kártya elfogadását megtagadja. A Bank nem felel a kártyabirokos és az elfogadóhely közötti, a kártyahasználat alapjául szolgáló jogügyletből eredő igényekért és kötelezettségekért A kereskedelmi elfogadóhelyen vagy hitelintézeti pénztárban bankkártyával történő fizetéskor, készpénzfelvételkor Kártyabirtokos a kiállított bizonylaton aláírásával vagy a PIN-kód felhasználásával elismeri a bizonylat valódiságát, számszaki helyességét, és visszavonhatatlanul megbízza a Bankot, hogy az áruk, szolgáltatások és felvett készpénz ellenértékét bankszámlája terhére közvetlenül kifizesse. Kártyabirtokos a bizonylat őt megillető példányát megőrizni köteles Kártyabirtokos kártyahasználata akkor is a Bank részére adott fizetési megbízásnak minősül, ha a kártyahasználat következményeként nem keletkezik a fentiek szerinti bizonylat. A fizetési megbízás összegeként ebben az esetben a Bank a kártyaelfogadó által benyújtott terhelési megbízás összegét fogadja el.

5 7.11. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a bankkártya-forgalomhoz kapcsolódó deviza rendeltetésszerű felhasználását illetően a devizahatóságnak tartozik felelősséggel. 8. Tranzakciók könyvelése, díjak és jutalékok elszámolása 8.1. A kártyahasználattal kapcsolatos díjak és jutalékok felsorolását és mindenkor érvényes mértéküket a Bank vonatkozó Kondíciós Listája tartalmazza. A kártyával végzett készpénzfelvételi és vásárlási műveletek forgalmi díját és jutalékát a tranzakciók összegével együtt a kártya útján adott fizetési megbízás teljesítésével megegyező értéknappal számolja el a Bank a Számlatulajdonos számláján. A Bank a terhelési bizonylatok alapjául szolgáló jogügyleteket, azok jogszerűségét nem vizsgálja Forint alapú, külföldi használatra alkalmas bankkártyával külföldön végrehajtott tranzakciókat a Bank a vonatkozó Kondíciós Listában közzétett módon terheli a Számlatulajdonosra. Belföldön történt bankkártya használat esetén a devizaszámlát a Bank a hozzá beérkező bizonylatok alapján, a saját feldolgozási napján érvényes deviza közép árfolyamán átszámított összeggel terheli meg Deviza alapú bankkártyák külföldi használata esetén keletkezett terhelések elszámolása során a mindenkori Kondíciós Lista az irányadó A Bank a kártya kibocsátásáért, megújításáért díjat számít fel, mely díjjal a kártyaigénylés Bankhoz történő benyújtásával, illetőleg új kártya kibocsátása esetén a kártya megrendelésével egyidejűleg megterheli a Számlatulajdonos számláját. A kártyák letiltási díja a letiltás bejelentésének napján válik esedékessé A Bank jogosult az érintett számlával kapcsolatos téves jóváírásokat és terheléseket azok észlelésekor, a Számlatulajdonos külön jóváhagyása nélkül azonnal helyesbíteni A bankkártyával történt tranzakciók pontos összegéről és járulékos költségeiről, a tranzakciók pontos helyéről és idejéről, nemzetközi használat esetén a tranzakció külföldi pénznemben meghatározott értékéről és az átváltásnál alkalmazott árfolyamról a Bank a Számlatulajdonost a jogszabály által meghatározott gyakorisággal kért számlakivonaton értesíti A bankkártya használattal kapcsolatos díjakkal jutalékokkal, költségekkel stb. debit típusú kártyák esetében azt a folyószámlat terheli meg közvetlenül a Bank a számla pénznemében, amelyhez a kártya kapcsolódik. Amennyiben a folyószámlán fedezet nem áll rendelkezésre, a Bank a Számlatulajdonos bármely a Banknál vezetett számláját jogosult megterhelni a Számlatulajdonossal szemben fennálló követeléseinek kielégítésére Charge kártya esetén a Számlatulajdonos a Bank által küldött kivonat alapján köteles tartozását rendezni. 9. A kártya érvényessége, megújítása 9.1. A kártya a rajta feltüntetett érvényességi időn belül használható fel fizetések teljesítésére illetve készpénzfelvételre. A kártya a rajta feltüntetett év, hónap utolsó napjának 24,00 órájáig érvényes. A Kártyabirtokos köteles a kártyát az érvényességi idő lejáratát követően a Banknál haladéktalanul leadni A Bank a kártya érvényességi idejének lejáratakor a vonatkozó Kondíciós Listában meghatározott kártyadíj megfizetése ellenében új kártyát bocsát ki a Kártyabirtokos rendelkezésére, ha a Számlatulajdonos a kártyalejáratot megelőző 30. napig másként nem rendelkezik és amennyiben a Számlatulajdonos személyi, pénzügyi és munkahelyi adatai, valamint a megelőző időszak kártyahasználata alapján az új

6 kártya kibocsátását biztonságosnak ítéli. A Bank fenntartja magának a jogot arra, hogy a kártya megújítását indokolás nélkül elutasítsa A Bank az új bankkártya kibocsátásáról a Kártyabirtokost értesíti. Az új bankkártya a lejárt bankkártya Banknak történő visszaszolgáltatása ellenében, valamint a bankkártya szerződéssel kapcsolatban keletkezett valamennyi tartozás rendezését követően vehető át. 10. A kártya elvesztése, ellopása, megrongálódása, letiltása A Kártyabirtokos felelős kártyájának biztonságos őrzéséért. A Kártyabirtokos illetve a Számlatulajdonos köteles a Banknak haladéktalanul bejelenteni, ha észlelte, hogy: a) a bankkártya kikerült a birtokából (őrzése alól); b) a bankkártya vagy a használatához szükséges személyazonosító kód (PIN) vagy más hasonló azonosító adatai jogosulatlan harmadik személy tudomására jutottak; c) a bankszámla kivonaton, illetve a számlán jogosulatlan műveletet tüntettek fel. Az elvesztés, ellopás vagy a PIN szám kitudódása bejelentésének elmulasztásából, vagy késedelmes megtételéből származó károk a Számlatulajdonost terhelik A Kártyabirtokos vagy a Számlatulajdonos munkaidőben a Banknál, azon kívül a Giro Bankkártya Rt. megfelelő részlegénél tilthatja le telefonon, a Bank vonatkozó Hirdetményében közzétett telefonszámok alkalmazásával a kártyát. A bejelentéskor közölni kell a bejelentés alapjául szolgáló körülményt, a Kártyabirtokos adatait, az általa bankkártyával végzett utolsó tranzakció pontos összegét és idejét és a pótlásra vonatkozó igényt. A Bankot nem terheli felelősség a letiltás következményeiért abban az esetben, ha a szóbeli bejelentés nem a Kártyabirtokostól vagy a Számlatulajdonostól származik. A bankkártya letiltás költsége minden esetben a Számlatulajdonost terheli A bejelentésről a Bank nyilvántartást vezet. A Kártyabirtokos kérelmére a Bank a bejelentés tényéről, tartalmáról és idejéről igazolást ad ki A szóbeli bejelentést a Számlatulajdonos a letiltást követő 24 órán belül írásban is meg kell erősítse a Banknál. A már letiltott kártya annak esetleges megtalálása esetén sem használható tovább, azt a Kártyabirtokos köteles a Banknál leadni. A telefonon kezdeményezett letiltás esetében a letiltáshoz való jogosultságot a Bank nem vizsgálja, az illetéktelen letiltásból eredő károkért a Bank nem felel, azok a Számlatulajdonost terhelik A bejelentés megtételét megelőzően bekövetkezett kárt a Kártyabirtokos, a bejelentés megtételét követően bekövetkezett kárt pedig a Bank viseli. A Bank mentesül felelősége alól, ha bizonyítja, hogy a kár a Kártyabirtokos szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott szerződésszegése folytán következhetett be december 1-től a bejelentés megtételét megelőzően bekövetkezett kár viselésre a 232/2001. (XII.10.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak A bankkártya letiltásnál, költség-, és kockázat-átvállalás tekintetében irányadó időpontként a magyarországi érvényes időt kell tekinteni Az elveszett, ellopott vagy meghibásodott bankkártya pótlását a Számlatulajdonos a letiltás kezdeményezésével, illetve a meghibásodott bankkártya banknak történő visszaadásával egyidejűleg teheti meg Az új kártya kibocsátása minden esetben a vonatkozó Kondíciós Listában megjelölt díj felszámítása ellenében történik.

7 11.Reklamációk A kártya tranzakciók során készült bizonylatokat a Kártyabirtokosnak meg kell őriznie, és azokat reklamáció esetén a Bank rendelkezésére kell bocsátania Reklamáció csak írásos igény alapján lehetséges a terhelés dátumától számított 40 napon belül, melyben a Számlatulajdonos megjelöli a kifogásolt tételt és a vélt helyes értéket, valamint mellékeli a műveletet dokumentáló bizonylatokat. A reklamáció a Bankkal szembeni kötelezettségekre nem jelent halasztási lehetőséget A Bank a Számlatulajdonos panaszát közvetlenül vagy a nemzetközi kártyaszervezeten keresztül továbbítja a kereskedelmi elfogadóhellyel szerződést kötött, az ATM-et üzemeltető, illetve a hitelintézeti pénztárat működtető elfogadó hitelintézethez A megkifogásolt tranzakció összegét és a felszámított jutalékot a Bank kizárólag abban az esetben írja jóvá, ha a reklamációt az elfogadó hitelintézet véglegesen elfogadta Nem megalapozott reklamáció költségeivel a Bank a Számlatulajdonos számláját megterheli. 12. A szerződés megszűnése Jelen szerződés határozatlan időre szól. A szerződést bármelyik fél 30 napos felmondási idővel felmondhatja A Bank a bankkártya-szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, a Ptk ban meghatározott esetekben, ha a Számlatulajdonos a jelen bankkártya szerződés vagy a Bankkal kötött bármely szerződés bármely rendelkezését súlyosan megsérti, ha a Bank vizsgálata szerint a Számlatulajdonos gazdasági viszonyaiban, illetve jogi státusában olyan jelentős változás következik be, amely kötelezettségei teljesítését veszélyezteti, amennyiben a Számlatulajdonos bármely hitelintézettel vagy a Bank érdekeltségi körébe tartozó vállalattal kötött bármely szerződését megszegi, tekintettel arra, hogy ez egyben a bankkártya-szerződés szempontjából is szerződésszegésnek minősül devizajogszabályok Számlatulajdonos, illetve Kártyabirtokos általi betartásának elmulasztására vonatkozó hatósági bejelentés kézhezvételét követően A bankkártya-szerződés megszűnik a Számlatulajdonos szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén, a megszűnés napján természetes személy Számlatulajdonos halálával, a bankszámla-szerződés megszűnésével A szerződés megszűnésekor az összes kibocsátott érvényes bankkártyát ideértve az üzleti és társkártyá(ka)t is a Számlatulajdonos haladéktalanul köteles a Banknak visszaadni. Szerződés megszűnésekor a Bank intézkedik a kártya használatának megszüntetéséről.. A visszaadás elmulasztásából fakadó összes kár időkorlátozás nélkül a Számlatulajdonost terheli A Bank a felmondás napját követő 30 napon belül elkészíti a végelszámolást, melynek kelte a szerződés megszűnésének napja. Számlatulajdonos számlaszerződése nem szűnik meg a végelszámolás elkészítése és annak számlán történő terhelése vagy jóváírása előtt. A szerződés megszűnése nem érinti a Számlatulajdonos kártyahasználattal kapcsolatos, folyamatban lévő illetve felmerülő kötelezettségeit.

8 13. Egyéb rendelkezések A Számlatulajdonos a Kártyabirtokosokra vonatkozó és a jelen szerződésben feltüntetett adatok megváltozását haladéktalanul köteles a Banknak bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredő károkért a Bank nem felel Számlatulajdonos, Kártyabirtokos a szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény rendelkezései szerint a banktitoknak minősülő adatait a nemzetközi kártyaszervezet és tagbankjai, a bankkártya forgalmazásban részt vevő szervek, valamint a bankkártyához kapcsolódó biztosítás esetén a biztosítótársaság részére kiadhassa Amennyiben a Bank- kiegészítő szolgáltatásként- az Ügyfél javára utazási biztosítást köt, a bank jogosult az Ügyfél azonosításához szükséges adatokat, valamint a kártya típusát a biztosító társaságnak megadni Számlatulajdonos jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Bank a központi hitelinformációs rendszernek, továbbá a Volksbank Konszern tagjainak (különösen az Österreichische Volksbanken AG-nek) a kártyaszerződésben vállalt kötelezettsége mibenlétéről, illetve az attól való eltérésről adatot adjon át, amennyiben Számlatulajdonos a kártya-szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget. Bank az alábbi adatokat adhatja át: Számlatulajdonos személyazonosító és lakcím adatai, a megszegett hitel vagy hitel jellegű szerződésből eredő (bankkártya szerződés is) kötelezettségéről illetve az attól való eltérésről A Bank fenntartja magának a jogot, hogy a kártya kibocsátásához és a kártya használatához kapcsolódó díjakat, jutalékokat és költségeket egyoldalúan megváltoztassa, melyek hatályba lépését és aktuális értékeit a módosítás hatályba lépését legalább 30 nappal megelőzően a Kondíciós Listában teszi közzé. A nemzetközi kártyaszervezet szabályzatának módosításából eredő költség- és jutalékváltozásokat a Bank azonnali hatállyal jogosult bevezetni A Bank fenntartja magának a jogot, a Bankkártya szerződés egyoldalú megváltoztatására. A Szerződés módosításának ajánlatáról a Bank köteles az Ügyfelet értesíteni oly módon, hogy a változások életbe lépése előtt 30 nap rendelkezésére álljon Ügyfélnek arra vonatkozó nyilatkozattételre, hogy a Bank szerződés módosítására vonatkozó ajánlatát elfogadja, vagy felmondja a szerződést. Ha az Ügyfél a szerződés módosítására vonatkozó ajánlat elfogadásáról nem nyilatkozott, illetve ezen időn belül a szerződés felmondásának jogával nem élt, úgy a szerződés a Bank által tett ajánlat szerinti tartalommal módosul A Bank a Számlatulajdonos részére küldendő írásos értesítéseit postai úton, a Bank által nyilvántartott értesítési címre küldi.. Levélpostai küldemények esetében a vélelmezett kézbesítési idő Magyarországon a postára adást követő harmadik munkanap, külföldön a nyolcadik nap. Az esetleges meghiúsuló kézbesítésből származó károkért a Bank felelőséget nem vállal Jelen szerződés a vonatkozó Kondíciós Listával együtt érvényes A bankszámla vezetésével, illetve a számla kiállításával összefüggésben a Bank és az Ügyfél közötti jogviszonyban felmerülő azokra a felelőségi kérdésekre, amelyek nem az elektronikus fizetési eszköz harmadik személy által történő jogosulatlan használatával kapcsolatosak, valamint a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Bank Általános Szerződési Feltételei, a valamint a pénzforgalmi jogszabályok rendelkezései az irányadóak

BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42 PSZÁF NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: 36865/7/2006

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BANKKÁRTYÁKHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BANKKÁRTYÁKHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BANKKÁRTYÁKHOZ Jelen ÁSZF a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. június 11-től, illetve már

Részletesebben

MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. sz. Cégjegyzékvezető és Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-046111 Tevékenységi

Részletesebben

MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2015. július 29. napjától MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1062 Budapest, Andrássy út

Részletesebben

VISA CHIP betéti bankkártyákra vonatkozó üzletszabályzat

VISA CHIP betéti bankkártyákra vonatkozó üzletszabályzat VISA CHIP betéti bankkártyákra vonatkozó üzletszabályzat Hatályos: 2014. március 17-től Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Fogalommeghatározások... 4 3. A bankkártyaszerződés létrejötte...

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Pécs, 2014. október 22. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk! Pécs, 2014. október 22. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt. Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV. törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy mellékelt üzletszabályzatunk 2015.01.12-ei hatállyal az alábbiak szerint változik.

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT A Széchenyi Bank Zrt. (székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12; tevékenységi engedély száma: E-206/2009; kelte: 2009. április 2; továbbiakban: Kártyakibocsátó ) jelen Üzletszabályzatban

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék Lakossági és vállalati bankkártya ÁSZF 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁSZF HATÁLYA... 4 1.2. ÁSZF MÓDOSÍTÁSA...

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. november 5-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/4. Bankkártya szolgáltatás üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/4. Bankkártya szolgáltatás üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/4. Bankkártya szolgáltatás üzletszabályzata 1 Bankkártya szolgáltatás A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. számára a Pénzügyi

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. március 15-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. március 15-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ. Érvényes: 2014. augusztus 25-től. 1. Fogalmi meghatározások

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ. Érvényes: 2014. augusztus 25-től. 1. Fogalmi meghatározások BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

POSTA HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2013. március 20.-tól Közzététel napja: 2013. március 19.

POSTA HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2013. március 20.-tól Közzététel napja: 2013. március 19. POSTA HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2013. március 20.-tól Közzététel napja: 2013. március 19. POSTA HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Posta Hitelkártya Általános Szerződési

Részletesebben

POSTA HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2012. március 20.-tól Közzététel napja: 2012. január 20.

POSTA HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2012. március 20.-tól Közzététel napja: 2012. január 20. POSTA HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2012. március 20.-tól Közzététel napja: 2012. január 20. POSTA HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Posta Hitelkártya Általános Szerződési

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2011. augusztus 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Jelen Általános Szerződés Feltételek

LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Jelen Általános Szerződés Feltételek LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. április 27. Hatályba lépésének időpontja: 2015. április 27. 1 1. A Lakossági Bankkártya

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. január 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

www.szigetvaritakarek.hu

www.szigetvaritakarek.hu BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKVÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. január 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2012. november 5-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

HUNGÁRIA HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

HUNGÁRIA HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) HUNGÁRIA HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2015. február 1-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

HUNGÁRIA HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

HUNGÁRIA HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) HUNGÁRIA HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2015. február 1-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben