J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti üléséről. Az ülés helye: Községháza Sajóivánka Sajóivánka, Kossuth u. 38. Jelen vannak: 4 fő képviselő-testületi tag: Seszták Ottó Pintér Sándor al Hényel Judit képviselő Kissné Gyenes Borbála képviselő Távol maradt: Okolicsányi Zsolt képviselő Dávid Lászlóné RNÖ elnök Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr.Herczeg Tibor jegyző, címzetes főjegyző - jegyzőkönyvvezető: Mucsicska Tímea adminisztrációs kisegítő Lakosság részéről megjelent: 2 fő Seszták Ottó köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat. Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban feltüntetett napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangú (4 igen) szavazattal elfogadta: N A P I R E N D : Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 1. Javaslat építési tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára. Seszták Ottó Előterjesztés módja írásban

2 2. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadására. Seszták Ottó írásban 3. Adásvételi ajánlat önkormányzati tulajdonú termőföld (1391 hrsz.; zártkert) megvásárlására. Seszták Ottó írásban 4. A Parisat Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme Javaslat a Sajóivánka 0125/16.hrsz alatt felvett, kivett présház tulajdonjogának adásvétel keretei között történő megszerzésére. Várhegy Vadásztársaság megkeresése a kódszámú vadászterület vadászati jogának hasznosítása során az önkormányzat támogatásáért. 7. Indítványok, javaslatok Seszták Ottó Seszták Ottó Seszták Ottó írásban írásban írásban I. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat építési tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára. Előterjesztő: Seszták Ottó A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Seszták Ottó elmondta, hogy Sajóivánka Község rendezési terve nem felel meg a jelenlegi építési jogszabályi előírásoknak, melynek felülvizsgálata ezáltal szükségessé vált. Hangsúlyozta, hogy a HÉSZ felülvizsgálatához szükséges forrás nem áll az önkormányzat rendelekezsésére. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztályának felhívására tekintettel oly módon kell módosítani az önkormányzat építési tárgyú rendeletét a helyi építési szabályzatát és a helyi védelemről szóló önkormányzati rendeletet -, hogy az megfeleljen a jelenleg érvényes jogszabályoknak, illetve a törvényjavaslat elfogadása esetén, az új törvénynek. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatokat hozta:

3 4 3 / ( V I ) Ha t á r o za t Helyi építési szabályzat, és település szerkezeti terv felülvizsgálatáról 1. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/2008. (V.30.) rendeletével fogadta el Sajóivánka Helyi Építési Szabályzatát. A képviselő-testület az önkormányzat helyi építési szabályzatának, és település szerkezeti tervének felülvizsgálatáról dönt, melyhez szükséges előirányzatot, költségvetési fedezetet a évi költségvetési rendeletében biztosítja. 2. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a felülvizsgálathoz szükséges intézkedések tervezői árajánlatok bekérése megtételére, a t felhatalmazza. Felelős: Határidő: értelemszerűen 44/2016.(VI.28.) HAT ÁROZ AT Az építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálatáról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (6) bekezdésére, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal BO/13/52-53/2016. sz. javaslatára, a következő határozatot hozta: A Képviselő-testület A Képviselő-testület a 11/2008. (V.30.) rendeletével elfogadta Sajóivánka Helyi Építési Szabályzatát. A képviselő-testület a 14/2015. (X.05.) rendeletével döntött a helyi építészeti értékek védelméről. Az Étv. szerinti egyéb építésügyi tárgyú rendelet megalkotására nem került sor. Tekintettel a hatályos jogszabályi környezetre, valamint az Országgyűlés előtt lévő T/10728 számú - a településkép védelméről szóló törvényjavaslatra a képviselőtestület megállapítja a helyi építészeti értékek védelméről szóló rendelet felülvizsgálatának szükségességét. A Képviselő-testület a hatályos szabályozásnak megfelelően, a jogszabályokban meghatározott határidő figyelembevételével önkormányzati rendeletet alkot. A Képviselő-testület felhatalmazza a t, hogy a hozott határozatról a B.- A.-Z. Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa. Felelős: Határidő: 8 napon belül

4 II. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadására. Előterjesztő: Seszták Ottó A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Seszták Ottó elmondta, hogy az NHKV Zrt. által átvett és működtetett központosított hulladékgazdálkodás kihat a helyi hulladékgazdálkodási társulások tevékenységére, amely a társulási megállapodás módosítását eredményezi. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az önkormányzatok adataiban, illetve a jogszabályokban bekövetkezett változások, valamint a vel megalakult NHKV. Zrt. miatt bekövetkezett, önkormányzatokat a társulást érintő változások miatt szükséges a társulási megállapodás módosítása, mellyel a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás jogszabályi kötelezettségének tesz eleget. Elmondta, hogy fontos módosítás a megállapodásban a 30 E Ft-os pénzbüntetés bevezetése azon önkormányzatok részére, akik társulási tagként nem képviseltetik magukat a társulási üléseken. Pintér Sándor al elmondta, hogy a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás ülésein Sajóivánka Község mindig képviselteti magát delegált taggal. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (4 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 4 5 / ( V I ) Ha t á r o za t A S aj ó- Bó d v a V ö lg y e é s K ö rn y é k e Hu ll ad ék k e z e l és i Ö n k o r má n y za t i T á rsu l ás m ó d os ít ás okk a l e g y s ég e s s z e rk e z et b e f og l al t T á rsu l ás i M e g á ll ap od ás án ak e l fo g ad ás á ró l. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást elfogadja, és felkéri a t, hogy a képviselő-testület döntéséről szóló határozat kivonatát a döntés meghozatalától számított 15 napon belül küldje meg a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Munkaszervezete részére. Felelős: Határidő: értelemszerűen

5 III. N A P I R E N D Tárgy: Adásvételi ajánlat önkormányzati tulajdonú termőföld (1391 hrsz.; zártkert) megvásárlására. Előterjesztő: Seszták Ottó A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Seszták Ottó elmondta, hogy az ingatlan értéke a vagyonkataszter szerint 128 E Ft., így a 75 E Ft-os vételi ajánlat alacsonynak tűnik. Összességében nem kis területű ingatlanról van szó, mely az önkormányzat számára is használható lehet. Indokoltnak tartja a helyszín megtekintését. Pintér Sándor al elmondta, hogy az önkormányzati tulajdonú termőföld ingatlanok rendbetételéről az önkormányzatnak gondoskodni kellene. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a Földhivatal ellenőrzéseket folytat a termőföldek állapotának felmérése vonatkozóan, amely során a hiányosságok a művelési kötelezettség nem teljesítése - nagyobb összegű pénzbírságot vonhatnak magul után. Seszták Ottó javasolta a napirendi kérdéssel kapcsolatos döntés elhalasztását. A képviselő-testület az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazattal határozathozatal nélkül elhalasztotta a napirendben a döntést. IV. N A P I R E N D Tárgy: A Parisat Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme. Előterjesztő: Seszták Ottó A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az önkormányzati közterületek igénybevételének engedélyezésén kívül, a Parisat Kft közterületen történő meglévő közmű karbantartási szándékával kapcsolatban is döntenie kell a Képviselő-testületnek, amely korlátozza az önkormányzati tulajdonosi jogokat. Az önkormányzat a kivitelezési munkák engedélyezéséért kártalanítási igényt nyújthat be a Parisat Kft. felé. Seszták Ottó javasolta a kivitelezési munkavégzés engedélyezését, 100 E Ft kártalanítás ellenében, amennyiben az önkormányzat korábban nem élt ilyen szándékkal. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt.

6 A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 4 6 / ( V I ) Hat á r o za t A P a r is at K ft k é r e l m é r e, ö n k o r má n y za t i t u l a jd onú in ga t l a n i g én y b ev é t el é h e z k ap c so l ód ó t u l aj d o n o s i d önt é s ek. 1. Sajóivánka Községi Önkormányzat képviselő-testülete, mint a Sajóivánka küéterületén felvett 061. hrsz-ú, kivett közút elnevezésű ingatlan tulajdonosa nyilatkozza, hogy a Parisat Kft. által megvalósítani kívánt optikai kábel védőcső javítási munkálataihoz, az érintett terület igénybe vételéhez a tulajdonosi hozzájárulást a 2. pontban foglalt feltételekkel megadja: 2. A kivitelezés során maradéktalanul be kell tartani a kezelői hozzájárulásban és a közterület használati engedélyben foglaltakat. Jelen tulajdonosi hozzájárulás alapján, csak ezen engedélyek alapján végezhető kivitelezési tevékenység. A tervezett optikai kábel védőcső javítási munkálatai, az önkormányzati tulajdonú területeken az érintett közmű üzemeltetők és szakhatóságok előírásainak figyelembe vételével a tervek szerint végezhetők. Az önkormányzat az érintett ingatlan igénybevételéért kártalanítási igénnyel kíván élni, melynek összege Ft. 3. Sajóivánka Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a t a határozat 1.)-2.) pontja szerinti nyilatkozat megtételére, aláírására. Felelős: Határidő: 8 napon belül V. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a Sajóivánka 0125/16.hrsz alatt felvett, kivett présház tulajdonjogának adásvétel keretei között történő megszerzésére. Előterjesztő: Seszták Ottó A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Seszták Ottó elmondta, hogy az önkormányzat által megvásárolni kívánt présház, a tulajdonossal való egyeztetést követően, 50 E Ft vételi áron kerülne megvételre. A présház megfelelő kiépítettségét és biztonsági előírásoknak való megfelelést a szabályoknak megfelelően el kellesz végezni. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt.

7 A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 4 7 / ( V I ) H A T Á R O Z A T A S a j ó iv ánk a / 1 6. h r s z a la t t f e l v et t k iv e t t p ré s h á z t u l a jd on jo g án ak a d á s v ét e l k e r et e i k ö z öt t t ö rt én ő m e gs z e r z é s é r ő l. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közfoglalkoztatás keretei között végzett tevékenységeinek megvalósításához Ft vételáron, a Sajóivánka 0125/26.hrsz alatt felvett, 38 m 2 területű ingatlan kivett présház tulajdonjogát adásvétel keretei között meg kívánja szerezni. A képviselő-testület felhatalmazza a t az adásvétel bonyolítására, és az adásvételi szerződés megkötésére Felelős: Határidő: 60 napon belül VI. N A P I R E N D Tárgy: Várhegy Vadásztársaság megkeresése a kódszámú vadászterület vadászati jogának hasznosítása során az önkormányzat támogatásáért. Előterjesztő: Seszták Ottó A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Seszták Ottó elmondta, hogy az önkormányzati tulajdonú, illetve Sajóivánka területét érintő földterületeken, a kódszámú vadászterületen, jelenleg a Vöröstölgy Vadásztársaságának van vadászati joga. A Várhegy vadásztársaság szeretné érvényesíteni a területen vadászati jog iránti igényét, viszont ebben a kérdésben az érintett földterületek tulajdonosainak külön hozzájárulása szükséges, beleértve az önkormányzatot. Javasolta a napirendi kérdéssel kapcsolatos döntés elhalasztását, illetve az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos szavazati jogok megtartását. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal által nemrégiben kijelölt vadászterületekre vonatkozó vadászati jogok 2017 márciusáig érvényesek. Elmondta, hogy ezen területek haszonbérbeadása során, a tulajdonosi közgyűlésen, az önkormányzat érvényesítheti döntési jogát. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

8 4 8 / ( V I ) H A T Á R O Z A T V a d á s z at i j o g h as z n o s ít ás a s o r án a tu l aj d o n o si j o g g y a k o r l ás ár ó l. 1. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Várhegy Vadásztársaság megkeresésére a kódszámú vadászterület vadászati jogának hasznosításával kapcsolatos kérdésben, a vadászati jog hasznosítására vonatkozó ajánlatok megismeréséig, a tulajdonosok tárgybeli közgyűléséig nem kíván állást foglalni. 2. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vadászterületekhez kapcsolódó vadászati jogának hasznosítása során, mint tulajdonos el kíván járni, döntési jogosítványait nem ruházza át harmadik személyre. Felelős: Határidő: 60 napon belül VI. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok. Csíkász Gáborné sajóivánkai lakos ülésén. hozzászóláshoz kért lehetőséget a képviselő-testület A képviselő-testület egyhangú (5 igen) szavazattal határozathozatal nélkül biztosította a hozzászólás lehetőségét. Csíkász Gáborné sajóivánkai lakos elmondta, hogy a szomszédságában lakó fiatalkorúak rendszeresen labdáznak még késő este is - a lakóingatlanával szemben lévő park területén, illetve az úttesten, ami zavarja a saját és az ott élő szomszédok nyugalmát. Többször próbálta figyelmeztetni a fiatalokat, illetve azok hozzátartozóit - rendőrségi segítséggel is -, hogy hagyják abba a labdázást, de nem járt eredménnyel a próbálkozása, sőt sértő, nyomdafestéket nem tűrő szavakkal illették őt. Ezenkívül többször dobálnak szemetet a vízelvezető árkokba, melyet az ott lakóknak kell tisztán tartani. Elmondta, hogy szintén komoly problémát jelent az ebek szabadon tartása, kóborlása, mivel veszélyeztetik az utcában élők biztonságát és nyugalmát, annak ellenére, hogy kötelező az ebek pórázon, illetve zárt területen tartása. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy keressenek megoldást a felsorolt problémák megoldására, mivel ez a viselkedési forma, lehetetlenné teszi a nyugodt, normális életvitelt a településrészen. Számára az sem elfogadható, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnöke nem tesz az ügyben semmit hiába fordult hozzá, hiszen legtöbbször épp az ő hozzátartozói okozzák a gondot sőt, még ő lép fel támadólag. Kérte, hogy a határozottabban, erélyesebben lépjen fel a községben élők nyugalma érdekében. Seszták Ottó elmondta, hogy a lehetőségekhez mérten a Képviselő-testület rendeletet fog alkotni a közterületen, illetve közúton végezhető tevékenységek szabályozásáról, valamint biztonsági kamerák elhelyezésére is sor fog kerülni. Az érintett kiskorúak szüleivel megbeszélést fog tartani. Mindez a probléma azonban leginkább nevelésbeli, viselkedésbeli hiányosságokat vet fel, melyekkel szemben az önkormányzat nem tud hatékonyan fellépni. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az önkormányzat alkothat szabályozást a tulajdonában lévő közterületeken, közutakon engedélyezett, illetve tiltott tevékenységekről.

9 Birtokvédelmi eljárási folyamat is indítható, ha rendelkezésre áll bármilyen tárgyi bizonyíték, az elkövetők megnevezésével. Mivel további indítvány, javaslat nem volt a a képviselő-testület ülését bezárta. k. m. f. Seszták Ottó Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

10 Borsod-Abaúj-Zemplén megye SAJÓIVÁNKA község Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete június 28-án megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: TÁRGYSOROZAT: a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 43; 44, 45, 46, 47, 48 d./ rendelete: e./ meghívója Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő Javaslat építési tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadására. Adásvételi ajánlat önkormányzati tulajdonú termőföld (1391 hrsz.; zártkert) megvásárlására. Seszták Ottó Seszták Ottó Seszták Ottó Előterjesztés módja írásban írásban írásban 4. A Parisat Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme. 5. Javaslat a Sajóivánka 0125/16.hrsz alatt felvett, kivett présház tulajdonjogának adásvétel keretei között történő megszerzésére. Seszták Ottó Seszták Ottó írásban írásban 6. Várhegy Vadásztársaság megkeresése a kódszámú vadászterület vadászati jogának hasznosítása során az önkormányzat támogatásáért. Seszták Ottó írásban 7. Indítványok, javaslatok Sajóivánka, július 13. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

11 ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JÚNIUS 28-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 935-2/2016/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 3 DB I. NAPIREND Tárgy: Javaslat építési tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára. Előterjesztő: Seszták Ottó A döntés formája: határozat Dr. Herczeg Tibor Előterjesztést jegyző Szavazás módja: készítette: címzetes főjegyző egyszerű többség Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat 2. sz. Szakmai segítségnyújtás és javaslat 3. sz. Szakmai segítségnyújtás és javaslat Tisztelt Képviselő-testület! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya a BO/13/52-2/2016. és a BO/13/52-53/2016. iktatószámú levelében, szakmai segítségnyújtással és javaslattétellel élt az építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálata tárgyában. A Miniszterelnökség Területi Közigazgatásáért Felelős Államtitkárának TER-1/1922/2015. számú utasítása alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztályának Törvényességi Felügyeleti Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) évben átfogó vizsgálatot végez a helyi önkormányzatok építésügyi tárgyú rendeletei tekintetében, különösen figyelemmel a helyi építési szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) önkormányzati rendeletben történő szabályozására. A Kormányhivatal a HÉSZ felülvizsgálatával összefüggésben, a helyi jogalkotás magasabb szintű jogszabályokkal való összhangjának megteremtése érdekében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 133. (3) bekezdése alapján szakmai segítségnyújtással élt a tárgyban alkotott helyi önkormányzati rendeletekben tapasztalt leggyakrabban előforduló jogszabálysértések megszüntetése érdekében. A célellenőrzés kiemelt feladata, hogy a felülvizsgált önkormányzati rendeletek a hatályos jogi normákkal kerüljenek összhangba. Mindezekre tekintettel a Kormányhivatal indítványozta, hogy a képviselő-testület tűzze napirendre a tárgyban alkotott helyi önkormányzati rendelet felülvizsgálatát és a fentiekben hivatkozott, valamint a további hatályos jogszabályok figyelembevételével döntsön a HÉSZ módosításának, illetve az új rendelet alkotásának szükségességéről.

12 Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként megállapítást nyer, hogy a HÉSZ módosítása, illetve új rendelet alkotása indokolt, indítványozták, hogy a képviselő-testület 2016.december 31. napjáig a településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának eljárási szabályainak megfelelően folytassa le a döntéshozatali eljárást és fogadja el a hatályos jogszabálynak megfelelő helyi építési szabályzatot. Minderről május 22-ig kellet a képviselő-testületnek állástfoglalnia. Fenti megkeresésére a Kormányhivatalt a tájékoztatta, hogy Sajóivánka község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülésén melyre június hóban kerül sor - a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatának szükségességének kérdése napirendre kerül, melyet támogató javaslattétellel terjesztek a képviselők elé. A képviselő-testület döntését követően, az előkészítő munkák a közeljövőben megkezdődhetnek. Tekintettel az elvégezendő feladat jellegére, a jogszabályban előírt kötelező véleményeztetési és egyeztetési eljárások lefolytatására, nem valószínű, hogy december 31. napjáig megvalósulhat a Helyi Építési Szabályzat elfogadása. A felülvizsgálat elvégzését akadályozza továbbá az a körülmény, hogy az ahhoz szükséges tervezői megbízáshoz, önkormányzat évi költségvetéséből hiányzik a szükséges fedezet, annak biztosítása jelen körülmények között nem tűnik lehetségesnek. A települési önkormányzatoknak az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) 62. (6) bekezdése ad felhatalmazást az építésügyi tárgyú rendeletei megalkotására. Az Étv. 62. (6) bekezdése szerint: Felhatalmazást kap a települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat) arra, hogy rendeletben állapítsa meg 1. a helyi építészeti értékek védelme érdekében 1.1. a védetté nyilvánításról, 1.2. a védettség megszüntetésének eljárási szabályairól, 1.3. a védettség érdekében biztosított önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer mértékéről és módjáról szóló szabályokat, 2. a településkép védelme érdekében a reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló szabályokat, 3. azon - jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött - építési tevékenységek, rendeltetésváltoztatások és reklámelhelyezések körét, amelyek megkezdését településképi bejelentési eljáráshoz köti, valamint a településképi bejelentési eljárás részletes szabályait, 4. a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről, eljárási szabályainak megállapításáról szóló szabályokat, a helyi építési szabályzatát, 7. a településképi kötelezési és a településképi véleményezési eljárás részletes szabályait, a településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság esetköreit és mértékét.

13 A Képviselő-testület a 11/2008. (V.30.) rendeletével elfogadta Sajóivánka Helyi Építési Szabályzatát. A képviselő-testület a 14/2015. (X.05.) rendeletével döntött a helyi építészeti értékek védelméről. Az Étv. szerinti egyéb építésügyi tárgyú rendelet megalkotására nem került sor. Tekintettel a Kormányhivatal szakmai segítségnyújtásban megfogalmazottakra, az Országgyűlés előtt lévő T/10728 számú, a településkép védelméről szóló törvényjavaslatra, indítványozom a T. Képviselő-testületnek, hogy a hatályos jogszabályi környezetnek és az új szabályozásnak megfelelően, a jogszabályokban meghatározott határidő figyelembevételével vizsgálja felül a helyi szabályozást és alkosson önkormányzati rendeletet. Sajóivánka, június 20. Seszták Ottó s.k.

14 Határozati javaslat: / ( V I. ) Ha t á r o za t Helyi építési szabályzat, és település szerkezeti terv felülvizsgálatáról 1. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/2008. (V.30.) rendeletével fogadta el Sajóivánka Helyi Építési Szabályzatát. A képviselő-testület az önkormányzat helyi építési szabályzatának, és település szerkezeti tervének felülvizsgálatáról dönt, melyhez szükséges előirányzatot, költségvetési fedezetet a évi költségvetési rendeletében biztosítja. 2. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a felülvizsgálathoz szükséges intézkedések tervezői árajánlatok bekérése megtételére, a t felhatalmazza. Felelős: Határidő: értelemszerűen../2016.(vi...) HAT ÁROZ AT Az építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálatáról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (6) bekezdésére, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal BO/13/52-53/2016. sz. javaslatára, a következő határozatot hozta: A Képviselő-testület A Képviselő-testület a 11/2008. (V.30.) rendeletével elfogadta Sajóivánka Helyi Építési Szabályzatát. A képviselő-testület a 14/2015. (X.05.) rendeletével döntött a helyi építészeti értékek védelméről. Az Étv. szerinti egyéb építésügyi tárgyú rendelet megalkotására nem került sor. Tekintettel a hatályos jogszabályi környezetre, valamint az Országgyűlés előtt lévő T/10728 számú - a településkép védelméről szóló törvényjavaslatra a képviselőtestület megállapítja a helyi építészeti értékek védelméről szóló rendelet felülvizsgálatának szükségességét. A Képviselő-testület a hatályos szabályozásnak megfelelően, a jogszabályokban meghatározott határidő figyelembevételével önkormányzati rendeletet alkot. A Képviselő-testület felhatalmazza a t, hogy a hozott határozatról a B.- A.-Z. Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa. Felelős: Határidő: 8 napon belül

15 15 Előterjesztő: Készítette: Dr. Juhász Hajnalka jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! A hulladékgazdálkodás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. (1) bekezdés 19. pontja szerint az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladata. Az Mötv a, valamint a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 36. (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladataik ellátása érdekében egymással társulhatnak. Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodással kapcsolatos közfeladatát a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) útján látja el. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás jelenleg hatályos Társulási Megállapodása a február 19. napján 8/2014. (II. 19.) határozattal került elfogadásra, és szeptember 25. napján lépett hatályba. Az azóta eltelt időszakban számos Társulási Tanács által hozott döntés, az ellenőrző szervek észrevételei, valamint jogszabályváltozások okán szükségszerű a Társulási Megállapodás módosítása, és annak egységes szerkezetben történő elfogadása. A Társulási Megállapodás több technikai módosítás melletti legfontosabb tartalmi módosításai az alábbiak: - az pontban a MÁK kérésére törlésre kerül a tagönkormányzatokat képviselő ek neve, külön függelékben kerül szerepeltetésre, melynek eredményeként egy esetleges változás az adott képviseletre jogosult személyében nem vonja maga után a Társulási Megállapodás módosításának kötelezettségét, - a 3. pontban szereplő célok és feladatok kiegészülnek az elmúlt időszakban kialakult rendszer fenntartásával, esetleges fejlesztésével járó feladatok ellátásával, - a 3.6. pontban szereplő kormányzati funkciókódok kiegészülnek a MÁK által tett észrevétel, valamint a Társulási Tanács korábbi döntése okán, - az 5.2. pontban a legnagyobb változás, hogy a korábban a Társulási Tanács minden tagja által elfogadott önköltségi ár számítása, valamint a

16 16 díjkompenzáció megfizetésére vonatkozó rendelkezések április 1. napjától, az Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zrt. működésének megindulásával már nem alkalmazandók, így azok törlésre kerültek, ezzel egyidejűleg törlésre került a Társulási Megállapodás 1. melléklete is, - szintén az 5.2. pontban azonban rögzítésre került a tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén alkalmazandó eljárás, mely eddig a Társulási Tanács egyedi határozatán alapult, azonban célszerű a Társulás alapdokumentumában rögzíteni az erre vonatkozó rendelkezéseket, - a 6. pontban a Társulás szervezete cím rendelkezései közül kikerült a Szakmai Konzorcium, illetve az ezzel kapcsolatban szereplő összes rendelkezés, annak okán, hogy a Társulás a ZV Nonprofit Kft. működésének indulása óta már nem áll jogviszonyban a szakmai konzorciummal, - a 6.1. pontban rögzítésre került az a Társulási Tanács üléseit rendszeresen látogató tagönkormányzatok ei részéről felmerült igény, miszerint azon tagönkormányzatok, amelynek ei nem jelennek meg a Társulási Tanács ülésein, és ezzel a döntéshozatal menetét akadályozzák, esetlegesen meg is hiúsítják, bírságolhatók legyenek a Társulás által, - a pontban átvezetésre került a Társulási Tanács korábban hozott határozata, - minden egyéb jelölt változás csupán technikai, illetve stilisztikai jellegű módosítás. A Társulási Tanács a június 21. napján tartott ülésén a 21/2016. (VI. 21.) határozatával elfogadta a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást, mely dokumentum hatályba lépéséhez az Mötv. 88. (2) bekezdése értelmében a Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján javaslom az előterjesztés megtárgyalását, és az ahhoz tartozó határozati javaslat elfogadását június 24.

17 17 Határozati javaslat / (...) H at á ro z at A S a j ó-b ód v a Vö l g y e é s K ö rn y ék e H u l lad é k k e z e l é si Ö n k o r má n y za t i Tá r su l ás m ód os ít á sok k a l e g y s é g e s s z e rk e z e t b e f og l al t T á rs u l á s i M e gá l lap od á sán ak e l f o g ad ás ár ó l. Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást elfogadja, és felkéri a t, hogy a képviselő-testület döntéséről szóló határozat kivonatát a döntés meghozatalától számított 15 napon belül küldje meg a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Munkaszervezete részére. Felelős: Határidő: értelemszerűen

18 18 melléklet a /2016. (VI. 24.) határozathoz Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása

19 19 Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva (a június 8. napján kelt módosítások félkövér, dőlt betűkkel szedve) Az alább felsorolt Önkormányzatok Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. -ában meghatározott társulási jog alapján, a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 36. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a hulladékgazdálkodási feladatok korszerű, hatékonyabb és célszerűbb megoldása érdekében, az alábbi Társulási Megállapodást kötik: 1. A Társulás neve, székhelye, tagjai, működési területe: 1.1. Neve: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 1.2. Székhelye: Kazincbarcika Város Önkormányzata 3700 Kazincbarcika, Fő tér A társulás önkormányzati tagjainak neve, székhelye: Társult tagok: Önkormányzat neve és címe 1. Abod Község Önkormányzata 3753 Abod, Magyar út Aggtelek Község Önkormányzata 3759 Aggtelek, Kossuth L. út Alacska Község Önkormányzata 3779 Alacska, Dózsa Gy. út Alsódobsza Község Önkormányzata 3717 Alsódobsza, Rákóczi F. út Alsószuha Község Önkormányzata 3727 Alsószuha, Dózsa Gy. út Alsótelekes Község Önkormányzata 3735 Alsótelekes, Béke út Alsóvadász Község Önkormányzata 3811 Alsóvadász, Fő út Arló Nagyközség Önkormányzata 3663 Arló, Ady E. út Arnót Község Önkormányzata 3713 Arnót, Petőfi S. út Balajt Község Önkormányzata 3780 Balajt, Fő út Bánhorváti Község Önkormányzata 3642 Bánhorváti, Szabadság út Bánréve Község Önkormányzata 3654 Bánréve, Kossuth L. u hrsz. 13. Becskeháza Község Önkormányzata 3903 Becskeháza, Fő út Bélapátfalva Város Önkormányzata

20 Bélapátfalva, IV. Béla út Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út Berzék Község Önkormányzata 3575 Berzék, Petőfi S. út Bódvalenke Község Önkormányzata 3768 Bódvalenke, Petőfi S. út Bódvarákó Község Önkormányzata 3764 Bódvarákó, Szabadság út Bódvaszilas Község Önkormányzata 3763 Bódvaszilas, Kossuth út Boldva Község Önkormányzata 3794 Boldva, Széchenyi út Borsodbóta Község Önkormányzata 3658 Borsodbóta, Széchényi út Borsodnádasd Város Önkormányzata 3671 Borsodnádasd, Köztársaság u Borsodszirák Község Önkormányzata 3796 Borsodszirák, Bartók B. út Bőcs Község Önkormányzata 3574 Bőcs, Hősök út Csokvaomány Község Önkormányzata 3647 Csokvaomány, Széchenyi út Damak Község Önkormányzata 3780 Damak, Szabadság út Debréte Község Önkormányzata 3825 Debréte, Petőfi út Dédestapolcsány Község Önkormányzata 3643 Dédestapolcsány, Petőfi S. út Domaháza Község Önkormányzata 3627 Domaháza, Petőfi S. u Dövény Község Önkormányzata 3721 Dövény, Rákóczi F. út Edelény Város Önkormányzata 3780 Edelény, István Király útja Égerszög Község Önkormányzata 3757 Égerszög, Béke út Farkaslyuk Község Önkormányzata 3608 Farkaslyuk, Jószerencsét tér Felsőkelecsény Község Önkormányzata 3722 Felsőkelecsény, Szabadság út Felsőnyárád Község Önkormányzata 3721 Felsőnyárád, Alkotmány út Felsőtelekes Község Önkormányzata 3735 Felsőtelekes, Fő út Galvács Község Önkormányzata 3752 Galvács, Bereg út 10.

21 Gesztely Község Önkormányzata 3715 Gesztely, Szabadság tér Gömörszőlős Község Önkormányzata 3728 Gömörszőlős, Kassai út Hangács Község Önkormányzata 3795 Hangács, Szabadság út Hangony Község Önkormányzata 3626 Hangony, Rákóczi F. út Hegymeg Község Önkormányzata 3786 Hegymeg, Petőfi út Hernádkak Község Önkormányzata 3563 Hernádkak, Fő út Hidvégardó Község Önkormányzata 3768 Hidvégardó, Tornai út Imola Község Önkormányzata 3725 Imola, Rákóczi F. út Izsófalva Nagyközségi Önkormányzata 3741 Izsófalva, Izsó M. út Jákfalva Község Önkormányzata 3721 Jákfalva, Dózsa Gy. út Járdánháza Község Önkormányzata 3644 Járdánháza, IV. Béla út Jósvafő Község Önkormányzata 3758 Jósvafő, Petőfi S. út Kánó Község Önkormányzata 3735 Kánó, Széchényi út Kazincbarcika Város Önkormányzata 3700 Kazincbarcika, Fő tér Kelemér Község Önkormányzata 3728 Kelemér, Tompa M. út Kissikátor Község Önkormányzata 3627 Kissikátor, Szabadság út Komjáti Község Önkormányzata 3765 Komjáti, Petőfi út Kondó Község Önkormányzata 3775 Kondó, Szabadság út Kurityán Község Önkormányzata 3732 Kurityán, Kossuth L. út Ládbesenyő Község Önkormányzata 3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út Lak Község Önkormányzata 3786 Lak, Kossuth út 1. v Lénárddaróc Község Önkormányzata 3648 Lénárddaróc, Dózsa Gy. út Mályi Község Önkormányzata 3434 Mályi, Széchényi I. út Mályinka Község Önkormányzata

22 Mályinka, Rákóczi F. út Martonyi Község Önkormányzata 3755 Martonyi, Fő út Meszes Község Önkormányzata 3754 Meszes, Fő út Múcsony Nagyközség Önkormányzata 3744 Múcsony, Fő út Muhi Község Önkormányzata 3552 Muhi, Rákóczi út Nagybarca Község Önkormányzata 3641 Nagybarca, Kossuth út Nagycsécs Község Önkormányzata 3598 Nagycsécs, Apponyi út Nekézseny Község Önkormányzata 3646 Nekézseny, Kossuth L. út Nyékládháza Város Önkormányzata 3433 Nyékládháza, Vasút út Nyomár Község Önkormányzata 3795 Nyomár, Szabadság út Onga Város Önkormányzata 3562 Onga, Rózsa út Ormosbánya Község Önkormányzata 3743 Ormosbánya, Petőfi tér Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér Parasznya Község Önkormányzata 3777 Parasznya, Rákóczi F. út Perkupa Község Önkormányzata 3756 Perkupa, Kossuth L. út Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth L. út Radostyán Község Önkormányzata 3776 Radostyán, Rákóczi F. út Ragály Község Önkormányzata 3724 Ragály, Rákóczi F. út Rakaca Község Önkormányzata 3825 Rakaca, Petőfi út Rakacaszend Község Önkormányzata 3826 Rakacaszend, Fő út Rudabánya Város Önkormányzata 3733 Rudabánya, Gvadányi út Rudolftelep Község Önkormányzata 3742 Rudolftelep, József A. út Sajóbábony Város Önkormányzata 3792 Sajóbábony, Bocskai I. út Sajóecseg Község Önkormányzata

23 Sajóecseg, Széchenyi I. út Sajógalgóc Község Önkormányzata 3636 Sajógalgóc, Táncsics M. út Sajóivánka Község Önkormányzata 3720 Sajóivánka, Kossuth L. út Sajókápolna Község Önkormányzata 3773 Sajókápolna, Szabadság tér Sajókaza Község Önkormányzata 3720 Sajókaza, Petőfi S. út Sajókeresztúr Község Önkormányzata 3791 Sajókeresztúr, Rákóczi F. út Sajólászlófalva Község Önkormányzata 3773 Sajólászlófalva, Vörösmarty út Sajómercse Község Önkormányzata 3656 Sajómercse, Petőfi S. út Sajóvámos Község Önkormányzata 3712 Sajóvámos, Munkácsy út Sajóvelezd Község Önkormányzata 3656 Sajóvelezd, Rákóczi F. út Sáta Község Önkormányzata 3659 Sáta, Széchényi I. út Selyeb Község Önkormányzata 3809 Selyeb, Hunyadi J. út 21./ Serényfalva Község Önkormányzata 3729 Serényfalva, Kossuth L. út Sóstófalva Község Önkormányzata 3716 Sóstófalva, Kossuth L. út Szalonna Község Önkormányzata 3754 Szalonna, Tanácsház tér Szendrő Város Önkormányzata 3752 Szendrő, Hősök tere Szendrőlád Község Önkormányzata 3751 Szendrőlád, Fő út Szikszó Város Önkormányzata 3800 Szikszó, Kálvin tér Szin Község Önkormányzata 3761 Szin, Szabadság út Szinpetri Község Önkormányzata 3761 Szinpetri, Dózsa Gy Szögliget Község Önkormányzata 3762 Szögliget, Kossuth L. út Szőlősardó Község Önkormányzata 3757 Szőlősardó, Széchényi út Szuhafő Község Önkormányzata 3726 Szuhafő, Petőfi S. út Szuhakálló Község Önkormányzata

24 Szuhakálló, Kossuth L. út Szuhogy Község Önkormányzata 3734 Szuhogy, József A. út Tardona Község Önkormányzata 3644 Tardona, Kossuth L. út Teresztenye Község Önkormányzata 3757 Teresztenye, Rákóczi F. út Tomor Község Önkormányzata 3787 Tomor, Kossuth út Tornabarakony Község Önkormányzata 3765 Tornabarakony, Dózsa Gy. út Tornakápolna Község Önkormányzata 3757 Tornakápolna, Dózsa Gy Tornanádaska Község Önkormányzata 3767 Tornanádaska, Kossuth út Tornaszentandrás Község Önkormányzata 3765 Tornaszentandrás, Hunyadi út Tornaszentjakab Község Önkormányzata 3769 Tornaszentjakab, Rákóczi út Trizs Község Önkormányzata 3724 Trizs, Petőfi S. út Újcsalános Község Önkormányzata 3716 Újcsanálos, Hősök tere Uppony Község Önkormányzata 3622 Uppony, Széchényi út Vadna Község Önkormányzata 3636 Vadna, Kassai út Varbó Község Önkormányzata 3778 Varbó, Rákóczi F. út Varbóc Község Önkormányzata 3756 Varbóc, Dózsa Gy. út Viszló Község Önkormányzata 3825 Viszló, Fő út 70/a 124. Zádorfalva Község Önkormányzata 3726 Zádorfalva, Nagy út Zubogy Község Önkormányzata 3723 Zubogy, Szabadság út A társulás tagönkormányzatainak képviseletre jogosult eit jelen társulási megállapodás 1. függeléke tartalmazza Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe 1.5. Törvényességi felügyeletet ellátó szerv: az Mötv a szerint a székhely szerint illetékes kormányhivatal.

25 Költségvetésének felügyeleti rendje: a Társulás költségvetési felügyeletét Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete látja el. A felügyeleti szerv köteles államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseiben foglalt kötelezettségeinek eleget tenni Törzskönyvi azonosító szám: A Társulás időtartama: A Társulás határozatlan időre jött létre. 3. A Társulásra átruházott önkormányzati feladat és hatáskörök, tevékenységi körök: Az Mötv alapján helyi önkormányzati feladat hulladékgazdálkodás megoldása. A Ht a alapján a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladataik ellátása érdekében egymással társulhatnak. A Társulás célja a tagoknak a Mötv.13. (1) bekezdésének 19. pontjában foglaltak szerinti kötelező hulladékgazdálkodási feladatai ellátásának biztosítása, továbbá hatékony, térségi szintű hulladékgazdálkodási rendszer fenntartása és fejlesztése, valamint e célkitűzések alapján igénybe vehető Európai Uniós és hazai támogatások elérése, igénybevétele érdekében a szükséges jogi és pénzügyi előfeltételek megteremtése. Mindezek figyelembevételével a Tagok saját forrásaik kiegészítése, hulladékgazdálkodási feladataik megfelelő szinten történő ellátása és fejlesztése céljából, a szolgáltatások fenntarthatóságának biztosítása, a folyamatos közszolgáltatás biztosítása céljából továbbá a megfogalmazott célok megvalósítása, a már megvalósított hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztése, bővítése és működtetése érdekében Önkormányzati Társulás keretei között szervezik kötelezően ellátandó közfeladataikat. A kötelezően ellátandó települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok közül a tagok a Társulásra ruházzák át a Társulás célját képező projekt megvalósításával kapcsolatos alábbi feladat és hatásköröket: 3.1. A Társulás feladata a társult önkormányzatok közigazgatási területén a hulladékgazdálkodás körébe tartozó eszközök, létesítmények, berendezések üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatás megszervezése összehangolt fejlesztése, közös társulási programok kialakítása abból a célból, hogy a Sajó-Bódva völgye és környékén korszerű, EU konform regionális hulladékgazdálkodási rendszert alakítsanak ki, a meglévő rendszert fenntartsák és fejlesszék, és a térségben elősegítsék a felhagyott korszerűtlen és illegális hulladéklerakók felszámolását, környezetvédelmi és szemléletformáló projekteket dolgozzanak ki, a megvalósításhoz

26 26 nemzetközi pénzügyi alap támogatásának elnyerésére, valamint a társulás feladatainak megvalósításához szükséges egyéb belföldi pályázatot készítsenek és nyújtsanak be az önkormányzatok és szakmai befektetők közreműködésével. Ennek megfelelően a Társulás feladata a társulás közigazgatási területén a hulladékgazdálkodással kapcsolatos adminisztratív, tervezési és jogszabály előkészítési feladatok ellátása, így különösen: a hulladék keletkezésének megelőzésére, mennyiségének és veszélyességének csökkentésére, szelektív gyűjtésére vonatkozó tervezési és ellenőrzési, valamint kapcsolódó feladatok ellátása. Fentieken túlmenően a Társulás feladata a Társulásban résztvevő önkormányzatok kölcsönös együttműködésével az önkormányzatok közigazgatási területeit átfogó, térségi, regionális, korszerű hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetése és fejlesztése, mely magában foglalja a szilárd települési hulladék szelektív gyűjtését, válogatását, újrahasznosítását a válogatási maradványanyagok korszerű, az EU szabályozásnak megfelelő lerakón való elhelyezését. A fentiekhez kapcsolódó technikai és technológiai rendszerek kialakítása, működtetése, az eszközök beszerzése, a szükséges beruházások megvalósítása, a kiépített rendszer fenntartása, az illegális hulladéklerakók felszámolása, a felhagyott hulladéklerakók rekultivációs munkái. A regionális hulladékgazdálkodási rendszernek alkalmasnak kell lenni, a magas technikai és műszaki infrastrukturális előírások megvalósítására a Ht. rendelkezéseire figyelemmel, valamint ennek működtetésére és szolgáltatás nyújtására az előbbi feltételeknek megfelelően. A Társulás projektgazdai feladatokat lát el bármilyen általa benyújtott pályázat kapcsán A fenti célok és feladatok megvalósítása érdekében a Társulás és a tagönkormányzatok feladatai: A Társulás feladata a területén működő térségi regionális hulladékgazdálkodási rendszer fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges projekt kidolgozása, illetőleg ilyen jellegű projektek begyűjtése, összefogása. A már megvalósított rendszer bővítési, fejlesztési lehetőségeinek felmérése, és ennek megfelelően bővítése fejlesztése, jogszabályoknak megfelelő keretek közötti fenntartásának és működtetésének megszervezése A Társulás feladata a pályázatok benyújtása, a program pénzügyi alapjainak megteremtése érdekében EU-s támogatások elnyerése A társult önkormányzatok és képviselő-testületeik tevékenységük során figyelembe veszik a Társulási Megállapodásban megfogalmazott érdekazonosságot, és ennek megfelelően segítik a projekt megvalósulását és a felépült rendszer üzemeltetését A társult önkormányzatok társadalmi-, gazdasági- és tájképi környezeti helyzetének, adottságainak megfelelően a térség menedzselése, a jövedelem

27 27 termelésének a bel- és külföldi befektetések gazdasági és környezeti feltételeinek segítése, kapcsolat kiépítése más bel- és külföldi térségekkel A társult önkormányzatok érdekeinek összehangolása, információcsere, kölcsönös tájékoztatás, valamint szakmai tanácsadás A Társulás tagjai kötelesek minden rendelkezésükre álló eszközzel közreműködni a Projektek megvalósításában és működtetésében. Ennek során kötelesek: - a Projekt megvalósításához szükséges döntéseket, határozatokat kellő időben, módon és tartalommal meghozni, hozzájárulásokat megadni, - a szükséges hatósági engedélyek kiadásáról gondoskodni, - a Projekt megvalósításához szükséges önkormányzati rendeleteket kellő időben, módon és tartalommal megalkotni és elfogadni, - a lakosságot megfelelő módon tájékoztatni a Projekt megvalósulásáról, - a megvalósult projektek üzemeltetéséről gondoskodni, - az előírt pénzügyi kötelezettségeket határidőben teljesíteni A Társulás feladatainak ellátása során a megvalósult Sajó-Bódva regionális szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fenntartását és jövőbeli fejlesztését tűzte ki célul. 3.4 A Társulás jogszabályban meghatározott közfeladata: Az Mötv pontja alapján a hulladékgazdálkodás feladatának ellátása A társulás alaptevékenységi szakágazata Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 3.6. Kormányzati funkciókódok Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Hulladékgazdálkodás igazgatása Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció

28 4. A Társulás jogállása, társult tagok: A Társulás a Mötv ában foglalt rendelkezésnek megfelelően jogi személyiséggel rendelkezik, működése során külön törvényben foglaltak szerint - a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Társulás gazdálkodási, pénzügyi, gazdasági feladatait jelen megállapodásban meghatározott keretek között, az Áht. 28. (2) bekezdése alapján az Áht-ban, valamint Ávr-ben foglaltak szerint látja el A Társulás alapító tagjai alapítói jogkörükben - Képviselő-testületeik által megadott határozattal történő felhatalmazása alapján - meghatározták a Társulás szervezeti rendszerét A Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat. 5. A Társulás vagyona, gazdálkodása: A Társulás vagyonára és gazdálkodására a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.), az Áht., az Ávr., a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet előírásai alkalmazandók. A Társulás feladatainak ellátását szolgáló a Társulás tulajdonát képező - vagyont a vagyonleltár tartalmazza. A Társulás adószáma: A Társulás KSH statisztikai számjele: A Társulás bankszámlaszáma: A Társulás vagyona a tulajdonából és a Társulást megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek a Társulás céljainak megvalósítását szolgálják. A Társulás által célul tűzött projektek, fejlesztések keretében megvalósuló, beszerzésre kerülő vagyontárgyak a Társulás saját tulajdonába kerülnek. A Társulás, a jelen megállapodásban meghatározott keretek között, önállóan jogosult a tulajdonába kerüli vagyontömeg hasznosítására, a Társulás működésének időtartama alatt A Társulás bevételei: A tagok pénzügyi hozzájárulása A Társulás tagjait képező települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulást kötelesek fizetni.

Sormunka ütemterv évre

Sormunka ütemterv évre Ároktő 06. 01. - 06. 30. Bogács 03. 01. - 04. 30. Borsodgeszt 06. 01. - 06. 30. Borsodivánka 05. 01. - 05. 31. Bükkábrány 05. 01. - 05. 31. Bükkzsérc 04. 03. - 04. 30. Cserépfalu 04. 03. - 04. 30. Cserépváralja

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. jogi szakreferens

Előterjesztő: polgármester. jogi szakreferens 1 Előterjesztő: Készítette: polgármester Dr. Juhász Hajnalka jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása A 2001. október 9., 2002. december 19., 2003. április 14., 2005.

Részletesebben

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása A 2001. október 9., 2002. december 19., 2003. április 14., 2005.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására. Dr. Herczeg Tibor

Tárgy: Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására. Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2014. DECEMBER 3-AI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1319-3/2014/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 19-én az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 31-én, 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza, Vadna 3636 Vadna,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: 5 fő képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 3-án, 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Melléklet. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található kiemelt jelentoségu különleges természet-megorzési területek

Melléklet. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található kiemelt jelentoségu különleges természet-megorzési területek Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található kiemelt jelentoségu különleges természet-megorzési területek Aggteleki-karszt és peremterületei (HUAN20001) Aggtelek 02, 03, 04, 05,

Részletesebben

29.) Nagyhegyes ART, szabályozási terv * 30.) Méra ÖRT módosítás * 31.) Emőd ART * 32.) Szentistván ART * 33.) Mezőcsát ART módosítás * 34.

29.) Nagyhegyes ART, szabályozási terv * 30.) Méra ÖRT módosítás * 31.) Emőd ART * 32.) Szentistván ART * 33.) Mezőcsát ART módosítás * 34. 1.) Telkibánya ÖRT (Összevont Rendezési Terv) B.-A.-Z. Megye Tanács 2.) Erdőbénye és településcsoportja ÖRT * - Sima - Baskó 3.) Vilmány és településcsoportja ÖRT * - Fony - Hejce - Mogyoróska - Regéc

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 11-én, 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel

Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 érvényes: 2013. június 21-től Tisztázó kérdések alapján módosított

Részletesebben

Ssz. Tulajdonos megnevezése Tulajdonos képviselője Irsz. Település Cím Telefonszám Fax-szám cím 1. Abasár Községi Önkormányzat mindenkori

Ssz. Tulajdonos megnevezése Tulajdonos képviselője Irsz. Település Cím Telefonszám Fax-szám  cím 1. Abasár Községi Önkormányzat mindenkori Ssz. Tulajdonos megnevezése Tulajdonos képviselője Irsz. Település Cím Telefonszám Fax-szám E-mail cím 1. Abasár Községi Önkormányzat mindenkori polgármester 3261 Abasár Fő tér 1. 48/514-512 48/514-592

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 10-i ülésére 1 Szám:1/401-2/2016 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 10-i ülésére Tárgy: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 12/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1.

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1. J a v a s l a t a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodássak kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Tibor polgármester: A napirendet minden képviselő előzetesen megkapta, annak tartalmát megismerte.

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Tibor polgármester: A napirendet minden képviselő előzetesen megkapta, annak tartalmát megismerte. K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 742-9/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Képviselő-testületének

Részletesebben

Többmilliárdos beruházás 230 ezer ember környezetének védelmére

Többmilliárdos beruházás 230 ezer ember környezetének védelmére Légy válogatós! 2005. május Többmilliárdos beruházás 230 ezer ember környezetének védelmére Szilárdhulladék-kezelési rendszer kialakítása kezdődött meg 2004-ben a Sajó Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Borsod 01. vk. Települések száma: 6. Települések: Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő

Borsod 01. vk. Települések száma: 6. Települések: Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő Borsod 01. vk. Települések száma: 6 Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő Borsod 02 vk. Települések száma: 6 Miskolc Parasznya Radostyán Sajóbábony Sajólászlófalva Varbó Borsod

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó 2013. január 1-jétől megkezdte működését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatala Székhelye: 3870 Edelény, Borsodi út 26. Szervezeti felépítése és címe:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án, 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve B.A.Z.M. ÖNK. 10/2009. (V. 5.) sz. rendelete. számú melléklete alapján. Országos jelentőségű

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve B.A.Z.M. ÖNK. 10/2009. (V. 5.) sz. rendelete. számú melléklete alapján. Országos jelentőségű 4. számú melléklete: Települések 3.1-3.15 sz. melléklet szerinti országos és megyei övezetekkel való sége Mag erdő szántó ek 1. Abaújalpár x x x x x x 2. Abaújkér x x x x x x x 3. Abaújlak x x x x x x

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Önkormányzat

Részletesebben

A pályázat keretén belül jóváhagyott műszaki fejlesztéseket a következőkben foglaljuk össze.

A pályázat keretén belül jóváhagyott műszaki fejlesztéseket a következőkben foglaljuk össze. Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Dr. S. Farkas Hajnalka jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által benyújtott, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 14-én, 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

A HATÁROZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE: Települések sz. melléklet szerinti sajátos megyei térséggel való érintettsége

A HATÁROZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE: Települések sz. melléklet szerinti sajátos megyei térséggel való érintettsége 2. SZÁMÚ : Települések 1.1-1.15 sz. melléklet szerinti sajátos megyei térséggel való érintettsége Természetvédelmi, Exlege ek term. 1. Abaújalpár x x madárvédelmi 2. Abaújkér x x x x x 3. Abaújlak x x

Részletesebben

Mérés tervezett helye

Mérés tervezett helye 2015. november hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály november 01. vasárnap 07.00-08.00 Miskolc, József

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Ifj. Tóbiás György Képviselő. Hornyákné Szilasi Melinda Aljegyző

J E GY Z Ő K Ö NY V. Ifj. Tóbiás György Képviselő. Hornyákné Szilasi Melinda Aljegyző J E GY Z Ő K Ö NY V Készült: A Ládbesenyői Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. augusztus 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Fedor Attila Polgármester Tóth Gellért

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004. május 27-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 228/2015.(X.21.) határozat az önkormányzati tulajdonú tornateremben természeti eredetű

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi utca. Telefon: 85/50-000 Telefax: 85/50-055 Ügyiratszám: 6278//206. 9. számú előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S Marcali Város Önkormányzata

Részletesebben

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Alapító Okiratának módosítására

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Készítette: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Alapító Okiratának módosítására Az államháztartásról

Részletesebben

Szántó, kivett saját használatú út, 051/24 legelő

Szántó, kivett saját használatú út, 051/24 legelő ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚNIUS 19-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 947-9/2014/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB V I I. NAP IR E N D Tárgy: Indítványok,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Abaújalpár 5000 Ft/év 2 Abaújkér 6000 Ft/év 3 Abaújlak 4000 Ft/év 4 Abaújszántó 300 Ft/m2 7000 Ft/év 150 Ft/nap 2% 1 Ft/nap 5 Abaújszolnok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám

79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám 79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám 1.4. A lakbér mértéke csökkenthető, ha a lakás: a) alagsorban van; b) három- vagy ennél többszintes lakóépület földszintjén vagy I. emeletén van, és

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete október 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete október 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 263/2016. (X.19.) határozat Vasas Miklósné bánhorváti lakos részére a Nyugdíjasházban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett helye

2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett helye 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály szeptember 1. kedd 04.00-06.00 Miskolc, József

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonalte

Borsod-Abaúj-Zemplén megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonalte Borsod-Abaúj-Zemplén megye összes településének térképe egy helyen! Borsod-Abaúj-Zemplén megye összes településének térképe egy helyen! Borsod-Abaúj-Zemplén megye településeinek térképei utcakeresővel,

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás évi munkájáról. Előterjesztő: Lukács László A döntés formája:

Tárgy: Beszámoló a Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás évi munkájáról. Előterjesztő: Lukács László A döntés formája: ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. MÁRCIUS 17-EI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1288-3/2015/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB II. NAPIREND Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj-Zemplén megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj-Zemplén megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abaújalpár 6000 Ft/év 2 Abaújkér 6000 Ft/év 3 Abaújlak 5000

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-5/2016. Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj Zemplén megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj Zemplén megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Borsod-Abaúj Zemplén megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó 1 Abaújalpár 6000 Ft/év 2002.01.01 2 Abaújkér 6000 Ft/év 1995.01.01

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás I. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás I. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2011. I. félévi működéséről Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

(3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.) 2003-2008 MISKOLC, 2004. DECEMBER GREEN SIDE KFT. MISKOLC

(3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.) 2003-2008 MISKOLC, 2004. DECEMBER GREEN SIDE KFT. MISKOLC 2 SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE HULLADÉKKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.) 40 TELEPÜLÉSÉNEK KÖZÖS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2003-2008 ALACSKA, ALSÓSZUHA, ALSÓTELEKES,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

IKT. SZ: 184-3/2015/Sz. II. NAPIREND

IKT. SZ: 184-3/2015/Sz. II. NAPIREND ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2015. FEBRUÁR 9-EI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 184-3/2015/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

Kerékpártúra útvonalak

Kerékpártúra útvonalak Kerékpártúra útvonalak Szelce-Szádvár kerékpár körtúra Az Aggtelek-Domica határátkelőtőla Baradla-barlang aggteleki bejáratáig tartó 51 km hosszúságú, kb. 200 m-es szintkülönbségű kerékpáros körtúra 32

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 14-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület február 14-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/50-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

8. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-i rendkívüli ülésére

8. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-i rendkívüli ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: A településképi véleményezési, bejelentési és a településképi

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosítására Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosítására Bánhorváti, 2016. január 13. Előterjesztő: Földvári István polgármester Tisztelt

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására Ózd, 2015. május 28. Előterjesztő: Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Intézményvezetője Előkészítő:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/217- /2016. Előkészítő: Kosler Zoltán, Mészáros Zoltán E l ő t e r

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2015. ÁPRILIS 21-EI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 875-2/2015/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

(3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.) 2003-2008 MISKOLC, 2004. DECEMBER GREEN SIDE KFT. MISKOLC

(3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.) 2003-2008 MISKOLC, 2004. DECEMBER GREEN SIDE KFT. MISKOLC 2 SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE HULLADÉKKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.) 40 TELEPÜLÉSÉNEK KÖZÖS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2003-2008 ALACSKA, ALSÓSZUHA, ALSÓTELEKES,

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat pontjában foglalt táblázat 18. sorában a 3533 irányítószám helyébe 3534 irányítószám lép.

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat pontjában foglalt táblázat 18. sorában a 3533 irányítószám helyébe 3534 irányítószám lép. 1. számú melléklet a Közgyűlés XII-171/315.004/2016. számú határozatához Okirat száma:../2016. Módosító okirat A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Miskolc Környéki

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület november 12-i nyílt üléséről 1. 119/ (XI. 12.) Kt. határozat Csörötnek

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 19-én

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2017.(I.16.) határozat Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2017. évi Startmunka

Részletesebben

2016. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

2016. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2016. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. március 07-én, Folyáson a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Önkormányzati Képviselő-testület soron kívüli nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Magyar

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2016. június 20-án a Balatonújlaki Községi Önkormányzat tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virág László alpolgármester Muszti Csaba képviselő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 47/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 47/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete a kötelezően igénybeveendő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 39/1996. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

JAVASLAT. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető

JAVASLAT. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető JAVASLAT Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Városgondnokság alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Központ igazgató Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos

Szociális Szolgáltató Központ igazgató Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt Szociális Szolgáltató Központ igazgató Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a szociális alapfeladatok ellátására feladat-ellátási

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. augusztus 14. napján 7 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba elnök, Krausz Csaba

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) FAX: (06-32) JAVASLAT

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) FAX: (06-32) JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-30/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT a pásztói hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre 551 Sárospataki Erdészeti Igazgatóság 3950 Sárospatak Kazinczy u. 1. 1502 Bodrogolaszi 32,06 37,70 1504 Dámóc 17,55 1529 Háromhuta 102,52 1530 Hercegkút 54,07 30,43 1532 Komlóska 195,75 52,73 1511 Lácacséke

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

2016. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

2016. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2016. augusztus hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B-A-Z Megyei Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenörző Alosztály augusztus

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 73/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. március 22-i ülésére Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály. Ózd, június 22.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály. Ózd, június 22. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-én, 13:00 órai kezdettel megtartott, Képviselő-testületi üléséről a Gamási Önkormányzat tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület május 9. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület május 9. napján tartandó ülésére Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Ügyiratszám: 314024-6/2016. Ügyintéző: Forgácsné dr. Vattay Zita Melléklet:Egységes szerkezetű együttműködési megállapodás, egységes szerkezetű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

1. az előterjesztést megtárgyalta, és

1. az előterjesztést megtárgyalta, és NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYHZATA 79j2014.(IV.24.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés 1. az előterjesztést megtárgyalta,

Részletesebben