A NÉPESSÉGSZÁM VÁLTOZÁS TELEPÜLÉSI ÉS MEGYEI SZINTŰ EGYENLŐTLENSÉGEINEK NÉHÁNY MÉRÉSI LEHET ŐSÉGE MAGYARORSZÁGON1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NÉPESSÉGSZÁM VÁLTOZÁS TELEPÜLÉSI ÉS MEGYEI SZINTŰ EGYENLŐTLENSÉGEINEK NÉHÁNY MÉRÉSI LEHET ŐSÉGE MAGYARORSZÁGON1"

Átírás

1 Tér és Társadalom 21. évf. 2007/ p. Tér és Társadalom XXI. évf : A NÉPESSÉGSZÁM VÁLTOZÁS TELEPÜLÉSI ÉS MEGYEI SZINTŰ EGYENLŐTLENSÉGEINEK NÉHÁNY MÉRÉSI LEHET ŐSÉGE MAGYARORSZÁGON1 (Some Quantitative Methods Measuring the Disequalities of the Population Change in the Hungarian Settlements and Counties) Kulcsszavak: BAJMÓCY PÉTER népességszám-változás Magyarország települései kvantitatív módszerek A népességszám-változás területi különbségei ugyan jól ismertek Magyarországon, ám néhímy kvantitatív módszer segítségével újabb adalélcok adhatók e témához csupán a települések vándorlási egyenlege, népességszám-változása segítségével is. A legtöbb mutató a szuburbanizáció létét er ősíti meg Budapest és a nagyvárosok körül, és e tekintetben is számottev ő a főváros előnye a nagyvárosok környékéhez képest. E tanulmány célja, hogy néhány egyszer ű kvantitatív módszer segítségével újabb adalékokat adjon egy többé-kevésbé ismert téma, Magyarország településeinek népességszám-változása témaköréhez. E tanulmányban kizárólag a népességszámváltozás legfontosabb összetev őivel, a természetes szaporodással, a vándorlási egyenleggel, illetve a tényleges szaporodással foglalkozunk. A KSH települési szintű adatait vizsgáltuk, ezekb ől néhány esetben megyei szint ű aggregációkat készítettünk. Tanulmányunk célja néhány egyszer ű kvantitatív módszer próbája, így három, részben összefügg ő, részben különálló vizsgálatot végeztünk el. 1. módszer: Kombináció Az ország települései népességszám-változásának területi különbségei ismertek (Beluszky Sikos T 1982; Beluszky 1999; Bajmócy 1999; 2000). Jól kirajzolódnak a nagyvárosok körüli dinamikus zónák középpontjukban a fogyó nagyvárossal (Tímár 1993), valamint egyes kisebb dinamikus térségek a Balaton, a nyugati határmente vagy éppen egyes gyógyfürd ők közelében (/. ábra). Ugyanakkor számos település népességnövekedéssel jellemezhet ő a perifériákon is (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya). Ez utóbbi települések némelyikénél a népességnövekedésének oka nem a többi település esetében els ődleges vándorlási egyenleg, hanem a természetes szaporodás. A vándorlási egyenleg térbelisége számos esetben hasonlít az el őzőekhez (2. ábra), ám néhány, id ősek otthonával rendelkez ő község esetében szintén jelent ős vándorlási egyenleggel számolhatunk. Érdemesnek t űnt tehát e két mutatót, a népességszám-változást, illetve a vándorlási egyenleget kombinálni.

2 86 Bajmócy Péter TÉT XXI. évf Q/.) 0).5, co co. r-- c. c,.co o) co IV tf) I+, ,.,,,,_,...,,, =,C6 -Y , p,... p.0. 0 ).2.) ' '7 co a).0..=. 1. c. g cp :... 0) z /1111W' L- 0) 91. N 020 C:D ZD. I a Ci '3() 4 Z 0) E t -) 30 c.5 '4> c.) (;) cy 0.) :0 L).42 "S2' Forrás: KSH alapján saját számftás.

3 TÉT XXI. évf A népességszám változás települési és Ct ts, > `o) g I Cr C:$ t:c1 o I.1-i 0 \ (X) p) 2.2 c43 %.> c D.5 szt L sc3 C.) 1:Q 0,0 Forrás: KSH alapján saját számítás.

4 Bajmócy Péter : A népességszám változás települési és megyei szintű egyenlőtlenségeinek 88 Bajmócy Péter TÉT XXI. évf cn cr o.) o.) z2 o.) z 0,0 p -.',;; 1' Ct sz2 sc:,) c., C st:s cf.; -., (Z) C::3 CO tr) CO 'CO C4, c n p p..., p) s0. 4 `0) 0. V) cx) ; [ co co N 0.03 CO, ` CO CO 0 0 O _ck o _y '03 0) co -0 N c 0 CO,a) c = <6 co ".o_ a) CD C,a),co c '&3 a) a) a) to 9c=c= CD a) :o :o 0) 'a) -a -a a) c c 'CU cr, '0 0 0 a' CO al,,a) o o C M Dl '<D CL) -a '0) ZO) f(2) c a) a) cu cu ,a),a),a),a) COZZZZ Forrás: KSH alapján saját számítás.

5 TÉT XXI. évf A népességszám változás települési és Egy egyszerű településtipizálás segítségével az ország településeit öt csoportra osztottuk az közötti népességszám-változásuk és vándorlási egyenlegük szerint. Az elhatárolt típusok a következ ők: - 1. típus: növekv ő népességű települések, ahol a növekedés oka els ősorban a vándorlási nyereség, 2. típus: növekv ő népességű települések, ahol a növekedés oka els ősorban a természetes szaporodás, 3. típus: fogyó népesség ű települések, ahol a fogyás oka els ősorban a vándorlási veszteség, 4. típus: fogyó népesség ű települések, ahol a fogyás oka els ősorban a természetes fogyás, 5. típus: stagnáló népesség ű települések, ahol a népességszám-változás között nem haladta meg a ±10 f őt. 1. TÁBLÁZAT A települések megoszlása vándorlási egyenleg és tényleges szaporodás szerinti típusokban, a megyék településállományához viszonyítva, (Distribution of the Settlemnts by Counties and by their Population Change and Migration Balance [ D Megye Települések száma az 1. a 2. a 3. a 4. az 5. az 1. Települések aránya a a a összesen típusban típusban ( %) BAR BKK BEK BAZ CSN FEJ GMS HBH HEV KOE NOG PST SOM SSB JNS TOL VAS VES ZAL Összesen Forrás: Saját számítás a KSH adatai alapján. az 5.

6 90 Bajmócy Péter TÉT XXI. évf E településtípusok igen egyenetlenül helyezkednek el az ország területén (1. táblázat). A szuburbanizáció által érintett községek túlnyomó többsége az 1. típusba tartozik (3. ábra). A korábbi évtizedekben jelent ős elvándorlással sújtott, így elöregedett megyék (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Nógrád és Tolna) a 4. típus dominanciájával jellemezhet ők. Ugyanakkor Hajdú-Bihar Szabolcs- Szatmár-Bereggel és Borsod-Abaúj-Zemplénnel egy másik kategóriát alkot, ahol a magasabb természetes szaporodás (mérsékeltebb fogyás) következtében a 2. és a 3. típus aránya haladja meg jelent ősen az országos átlagot. Emellett még három másik kategória jelentkezett. A gazdaságilag prosperáló, illetve a szuburbanizáció által leginkább érintett Pest és Fejér megyékben az 1. típus dominál, a többi dunántúli megyében pedig az aprófalvas településszerkezetük következtében az 5. típus emelkedik ki. E típus mellett Baranyában és Somogyban a 2. és 3. is jelent ős (roma kisebbség), ugyanakkor Gy őr-moson-sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém, Vas és Zala megyékben pedig a 4. típus is számottev ő, elsősorban e megyék periférikus térségeiben (Bársonyos, Rábaköz, Bakonyalja, Kemeneshát, Dél-Zala). 2. módszer: Hol vannak, milyen típusúak a növekv ő népességű települések? Területileg természetesen ismert a növekv ő népességszámú települések elhelyezkedése, ugyanakkor azt is láttuk, hogy a növekv ő népességű települések igen különböző típusúak. Hogyan lehet azt mérni, hogy mekkora a szerepe a népességnövekedésben a szuburbanizációnak, ezen belül a Budapest-környékének, mekkora a természetes szaporodásnak, a turizmusnak stb? E kérdések eldöntéséhez szükség van a települések tipizálására. Az egyes települések megfelel ő típusba osztása nem volt egyszer ű feladat, ennek eldöntésére korábbi tapasztalatainkat, a települések különböz ő társadalmi jellemz őit, fekvésüket vettük figyelembe. A népességszám-változás abszolút értékeit vizsgálva nem történt komoly területi átrendez ődés az 1990-es évek második fele és a 2000-es évtized els ő évei között. (4. ábra, 5. ábra). Miközben az ország népességfogyása valamelyest mérsékl ődött a vizsgált két id őszak ( és ) között (2. táblázat), a növekvő népességszámú települések száma lényegileg változatlan maradt. Ugyanakkor n őtt a települések differenciáltsága a népességszámváltozásokat tekintve, hiszen a népességüket növel ő települések népességnövekménye jelentősen nagyobb lett re ( f ő évente) hez képest ( fő). Nemcsak a népességnövekmény, de a népességüket relatíve gyorsan (évente legalább 10 fővel) növelő települések száma is emelkedett. E gyorsan növekv ő településcsoport (mely a növekv ő népességszámú települések 42-45%-át adja) koncentrálja az összes növekv ő népességű település népességnövekményének 90-92%-át, s ez az érték valamelyest emelkedett is re hez képest.

7 Bajmócy Péter : A népességszám változás települési és megyei szintű egyenlőtlenségeinek TÉT XXI. évf A népességszám változás települési és sc:2 ts).5 4:5 O CO 0 CO 0 0 r - M r-_ c,) kr)., co - p 0 0 kr) kr) o u->, cs, `CL) , e, co a>,c;;,) C..).4Z Z3.7 co C> C.5 C> < I1D (24 C> '" s< C3 st: co C ) :z k>. Forrás: KSH alapján saját számítás.

8 9 2 Bajmócy Péter TÉT XXI. évf e- C» CO cl-, M OD LO CO CO re.' o., co o.+ co ""`,.5 's) E '0 O.) c93 tc-) cd c.-) CO 1-`, 0 C-4 0 so, CO CO Cl) 0-.0) Z cd lf) 1 C.4 CO CO -- :0 0 tv es] 'Z C < 00 rz4 0 4 N s< c., kr; 'Cl t? s0 c,,t),c) p.) 0. 0 my> :z, 0) 0 Forrás: KSH alapján saját számftás.

9 TÉT XXI. évf A népességszám változás települési és TÁBLÁZAT Az abszolút számban növekv ő települések néhány adata , illetve között (évente) (Some Data of the Settlements with Increasing Population between and [yearly]) Éves népességszám-változás A növekvő települések száma A növekvő települések növekedése (évente, f ő) Települések legalább 10 fős évenkénti átlagos népességnövekedéssel A 10 fő felettiek növekménye (f ő) A 10 fő felettiek növekménye (%) 90,2 91,5 Forrás: Saját számítás a KSH adatai alapján. 3. TÁBLÁZAT Az abszolút számban növekv ő települések néhány adata , illetve között (évente), megyénként (Some Data of the Settlements with Increasing Population between and [yearly, by counties]) Megye Növek- Növekmény Változás Részarány Részarány mény az orszá- az orszá gosból gosból (%) Baranya ,3 2,8 3,4 Bács-Kiskun ,0 2,0 1,1 Békés ,2 0,1 0,1 Borsod-A.-Zemplén ,2 5,7 4,5 Csongrád ,9 2,1 1,9 Fejér ,4 6,7 6,1 Győr-Moson-Sopron ,9 3,2 5,7 Hajdú-Bihar ,1 4,1 3,3 Heves ,8 1,6 1,5 Komárom-Esztergom ,3 1,9 2,3 Nógrád ,7 0,3 1,3 Pest ,7 53,2 56,0 Somogy ,1 2,2 1,7 Szabolcs-Sz.-Bereg ,1 5,0 2,0 Jász-Nagykun-Szolnok ,8 0,9 0,7 Tolna ,2 0,8 0,9 Vas ,8 1,8 2,5 Veszprém ,4 3,6 3,0 Zala ,8 1,8 2,0 Összesen ,1 100,0 100,0 Forrás: Saját számítás a KSH adatai alapján.

10 94 Bajmócy Péter TÉT XXI. évf A növekvő települések népességnövekményének megyénkénti megoszlását vizsgálva számottev ő Pest megye el őnye (3. táblázat). Az közötti 53%-os értékét valamelyest még növelte is a f őváros környéke re, ekkor már a növekvő népességű települések népességnövekményének 56%-át koncentrálta Pest megye. A Pest megyét követ ő megyék (Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Gy őr- Moson-Sopron) értékei csak mintegy tizedét teszik ki Pest megyéének. Miközben a növekvő települések népességnövekménye országosan 27,1%-kal több évente között, mint között, addig a dunántúli megyék zömében és Pest megyében ennél gyorsabban növekedett e mutató értéke, ugyanakkor a Dunától keletre csak Nógrád rendelkezik átlag feletti értékkel. A Dunántúl egészében a növekv ő népességszámú települések növekménye 41%-kal n őtt a vizsgált időszak alatt, ugyanakkor a Dunától keletre lév ő megyékben a növekmény 5%-kal csökkent. Különösen dinamikus volt a növekedés Baranya, Gy őr-moson-sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Zala megyékben, ugyanakkor visszaesés történt Bács-Kiskunban, Békésben és Szabolcs-Szatmár-Beregben. 4. TÁBLÁZAT Az abszolút számban növekv ő települések néhány adata , illetve között (évente), típusonként Some Data of the Settlements with Increasing Population between and [yearly, by settlement-types]) Részarány Részarány az orszá- az orszá- Típus Növekmény Növekmény Változás gosból gosból (%) Budapesti agglomeráció ,0 53,5 56,9 Egyéb agglomerációk ,3 22,0 22,2 Egyéb típusok fő alatti növekménynyel ,6 14,6 12,4 rendelkező települések 110,0 9,8 8,5 Összesen Az egyéb típusok 127,1 100,0 100,0 részletezése: Turizmus ,9 3,7 4,5 Periféria ,0 3,5 3,2 Cigányság ,7 3,1 1,2 Kisváros ,2 1,3 1,0 Nagyváros ,0 1,0 0,0 Osztrák határ mente ,1 1,0 1,6 Dezurbanizáció ,9 0,4 0,6 Egyéb ,9 0,5 0,3 Forrás: Saját számítás a KSH adatai alapján.

11 TÉT XXI. évf A népességszám változás települési és A növekv ő népességű települések tipizálását elvégezve látható, hogy a nagyvároskörnyéki települések adják a népességnövekmény zömét. A budapesti agglomeráció települései koncentrálják a növekv ő népességszámú települések népességnövekményének 54-57%-át (1995 I999-ben, illetve ben), az egyéb agglomerációk pedig 22%-ot (4. táblázat). A legkisebb, 10 fő alatti éves növekedéssel rendelkező települések esetében sokszor nem dönthet ő el egyértelműen a népességnövekedés oka, így e települések nem kerültek be a tipizálásba. A legfontosabb ok tehát a szuburbanizáció, erre vezethet ő vissza a növekv ő népességű települések népességnövekedésének 75-80%-a. Ráadásul mind Budapest környéke, mind az egyéb nagyvárosok térsége er ősödött is a kilencvenes évek második feléhez képest. Az egyéb típusok között kiemelend ők a turisztikai települések (a növekv ő népességű települések teljes népességnövekményének 4-5%-a), a periférikus községek, térségek (3-4%), valamint a roma népesség ű, lakosságukat els ősorban természetes szaporodásból növel ő települések ( között 3%, között már csak 1%). A többi típus részaránya nem számottev ő (4. táblázat). A vidéki agglomerációk növekv ő népességszámú településeinek népességnövekménye összesen is csak mintegy 40%-át adja a budapesti agglomerációnak. A legnagyobb vidéki agglomerációk (Gy őr, Debrecen, Pécs, Székesfehérvár, Szeged, Miskolc) egyenként csak 3-6%-át adják a budapesti agglomeráció népességnövekményének. Természetesen ez esetben is csak a közigazgatásilag önálló, növekv ő népességű települések figyelembe vételére nyílt lehet őség. A hazai településhálózat sajátosságai miatt a szuburbanizáció egy része nem a közigazgatásilag önálló településeket célozza meg, hanem a kiköltöz ő népesség sok esetben a városok, ritkábban a közeli községek valamely egyéb belterületére avagy külterületére költözik (Kovács 1999, Tímár 1993). Némely város esetében a legdinamikusabban növekv ő városkörnyéki települések épp ezek a közigazgatásilag nem önálló egységek (Debrecen-Józsa, Kecskemét-Katonatelep, Nyíregyháza-Oros stb.). E településrészek esetében éves adatoklcal nem rendelkezünk, így a szuburbanizáció és az ebből származó népességnövekmény ezen része a statisztikai adatokból rejtve marad. Az is látható, hogy a megyei jogú városaink egy részénél az önálló településekre irányuló szuburbanizáció léptéke minimális, nyolc megyei jogú városunk esetében a környékükön lév ő növekv ő népességszámmal rendelkez ő közigazgatásilag önálló települések népességnövekménye sem , sem között nem érte el évente a 100 főt. E városok mindegyike relatíve kis népesség ű (35-65 ezer fős). Az és es adatokat összehasonlítva komoly el őrelépés figyelhet ő meg Győr, Pécs, Szombathely, Kecskemét, Eger környékén, ugyanakkor visszaesett a településeket érint ő szuburbanizáció mértéke Debrecen, Miskolc, Veszprém2, Nyíregyháza és Szolnok térségében. Itt is megfigyelhet ő tehát a Nyugat-Kelet kett ősség, a nyugati nagyvárosok környékén inkább er ősödött, a keletieknél stagnált-gyengült a szuburbanizáció a kilencvenes ével második fele és a 2000-es évtized els ő évei között (5. táblázat).

12 96 Bajmócy Péter TÉT XXI. évf TÁBLÁZAT Az abszolút számban növekv ő települések néhány adata , illetve között (évente), a vidéki agglomerációk részletezése (Some Data of the Settlements with Increasing Population between and (yearly, by the agglomerations of the largest cities]) Típus Növekmény Növekmény Változás (%) Részarány az országosból Részarány az országosból Győr ,7 1,7 3,6 Debrecen ,8 3,4 2,5 Pécs ,9 1,2 2,3 Székesfehérvár ,1 2,3 1,9 Szeged ,3 2,1 1,8 Miskolc ,8 2,0 1,6 Dunaújváros ,1 1,4 1,3 Szombathely ,7 0,6 1,2 Kecskemét ,3 0,7 1,0 Veszprém ,0 1,6 0,9 Tatabánya-Tata ,7 0,6 0,6 Eger ,6 0,3 0,5 Nyíregyháza ,2 0,8 0,4 Zalaegerszeg ,2 0,2 0,3 Sopron ,7 0,3 0,3 Kaposvár ,4 0,4 0,2 Szekszárd ,9 0,3 0,2 Salgótarján ,0 0,2 Szolnok ,5 0,5 0,2 Nagykanizsa ,0 0,0 Békéscsaba ,0 0,0 0,0 Hódmezővásárhely 0 0 0,0 0,0 A vidéki" agglomerációk ,3 22,0 22,2 Budapesti agglomeráció ,0 53,5 56,9 Összesen ,1 100,0 100,0 Forrás: Saját számítás a KSH adatai alapján. 3. módszer: Mely település n ő/fogy a leggyorsabban? E kérdés elsőre értelmetlennek is t űnhet, hiszen a népességszám-változás rátája természetes módon adhatja meg a választ. De vajon mely település fogy gyorsabban? Az, amelyik csak néhány száz főt veszít népességéb ől, de ez népességének 70-80%-a,

13 TÉT XXI. évf A népességszám változás települési és vagy az, amelyik elveszít ugyan f őt, ám ezzel csak" 30%-ot csökken? Vajon Gagyapáti vagy Makó népessége fogyott jobban között (6. táblázat)? Érdemes lehet az arányokat és az abszolút számokat is együtt vizsgálni. Célszerűnek tűnt tehát a két mutatót, az abszolút és a relatív népességfogyást kombinálni és létrehozni egy kombinált népességfogyási mutatót". E mutatót nagyon egyszerűen a két alapmutatónk szorzataként értelmeztük. Amennyiben a település népessége a kezdeti id őpontban: a, a végs ő id őpontban: b, a népességszámváltozási mutató értéke: NVMUT= abs(b-a)*(b-a)/a/100 E mutató alapján Battonya esetében (1949: fő, 1990: 7385 fő), a népesség vesztéség fő, 41,7%, a kombinált mutató értéke pedig 5.281*(-41,7)/100 = Azért, hogy a fogyó területi egységek negatív, a növekv ők pedig pozitív értéket kapjanak, a népességváltozás abszolút adatait abszolút értékben számítottuk. A százzal való osztás jelent ősége els ősorban technikai, a túl nagy számértékek elkerülése céljából alkalmaztuk. E mutató alapján Gagyapáti és Makó öszehasonlításaként Makó népességfogyása adódott nagyobbnak (6. táblázat). 6. TÁBLÁZAT A népességváltozási mutató értéke néhány településen között (The Population Change Index in Some Selected Settlements [ ) Település Megye Népesség 1949 Népesség 1990 Népvált (fő) Népvált (%) NVmutató Gagyapáti Borsod-A.-Z ,9-200 Libickozma Somogy ,0-866 Makó Csongrád ,8-928 Mezőhék Jász-N.-Sz , Battonya Békés , Forrás: Saját számftás a KSH adatai alapján. E mutató segítségével két id őszakra a tömeges urbanizáció és a szocializmus id ő- szakának tekinthet ő re, valamint a rendszerváltás utáni, a szuburbanizációval jellemezhető egy évtizedre ( ) vizsgáltuk a leggyorsabban növeked ő, illetve fogyó népességű településeket. Az közötti id őszakban leggyorsabban egyes szocialista városok (Dunaújváros, Kazincbarcika, Tiszaújváros, stb.), megyeszékhelyek (Székesfehérvár, Debrecen, Veszprém) és a f őváros népessége növekedett, ez id őszak legnagyobb vesztesei ugyanalcicor a népes kismez ővárosok, tanyaközségek voltak, szinte kizárólagosan az Alföldr ől (7. táblázat).

14 98 Bajmócy Péter TÉT XXI. évf TÁBLÁZAT A legmagasabb és legalacsonyabb népességszámváltozási-mutatóval rendelkez ő települések (Settlements with the Highest and Lowest Population Change Index [ ] ) NR Településnév Megye 1 Dunaújváros 2 Kazincbarcika 3 Tiszaújváros 4 Százhalombatta 5 Budapest 6 Székesfehérvár 7 Komló 8 Veszprém 9 Debrecen 10 Oroszlány 3126 Jászladány 3127 Mezőhék 3128 Dévaványa 3129 Öcsöd 3130 Ozora 3131 Kunágota 3132 Borota 3133 Ásotthalom 3134 Bácssz ő l ős 3135 Battonya Fejér Borsod- A.-Z. Borsod- A.-Z. Pest Budapest Fejér Baranya Veszprém Hajdú-B. Komárom- E. Jász-N.- Sz. Jász-N.- Sz. Békés Jász-N.- Sz. Tolna Békés Bács- Kiskun Csongrád Bács- Kiskun Békés Forrás: Saját számítás a KSH adatai alapján. Népesség Népesség Népvált Népvált (fő) (%) ,8 828,0 1285,1 865,2 26,8 157,8 401,4 208,8 83,9 461,0-35,7-77,8-33,0-44,3-57,7-49,9-60,0-49,1-83,5-41,7 NVmutató A növekv ő települések ez id ő tájt els ősorban a városok, az energiatengely településeinek jelentős része, valamint Budapest agglomerációja. Ugyanaklcor az alföldi községek, kisvárosok zöme fogyott, miként az aprófalvak legnagyobb része is. Egyes térségekben, küls ő és bels ő perifériákon szinte kizárólagosak voltak a fogyó, gyorsan fogyó települések (Börzsöny, Cserehát, Zempléni-hegység, Bodrogköz, Szatmár-Bereg, Bihar, Közép-Tiszavidék, Dél-Békés, Bácska, Somogy Tolna határvidéke, Zala, Dél-Kisalföld) (6. ábra).

15 TÉT XXI. évf A népességszám változás települési és # V: tv CN ON ON I ON ON " ON I t 'c71 '02 Ln "4:1 IN) e<7 `t2 sc2 t L).2 O Ncy,,,,. - N. ",. Vi.' s ' -. ',... -,' -, -.4k, t-,-..,t;-., ':- -. : k 4, -i-,4--,,,,i,orkz,, '' z:, '4,,I,,,, 1 %.,,,, ',I!..,ir, tiiiiiii,voi. '1,0, 46v ''''.. - ''- -. "':,),;"::" si ' -..-, -", - -,,,, ',11,,,, =.,.,, e,-----, k%,,- i,,- ', '.,,,_,,,,., :,, -,, -s...-: -,.. ;,,, <, z-< ' " i, - -,,s'''' 11%,, '\-7:*-, 1"'-".., L.,. = - -,:kzzlieit;#(. 2.,kr."4, ', ---, -= L, -, -, -, 14,, k':',, '.-, ''' ''',,..,, < -. -.,, _ ''''.,: ', ':.,,.. ')"'"S., - 4,,,,, - -. ik..., :;.-, -, -..,,,,,,f111-11! :4, - q',, 4k,,,, > s - 'N' ' ' r'.-'-....,-, a -,. oi. -,,,-,01,,e Ai, k ,,,,n z 74.., ',,,', -"."k> 4 '1 a 41111iii,,, A mutató ért éke 44,:e',10',!,:',..; 1,,ir ii. 07 t-v.- 153) ) 1109) CO 652) C, 01) CO s.- CO - 7 =. 000 C7 ( 0 0 =. 0 ( 100 ( 0200 ( C ( oo o o 000to oto 100to 0to to a a, a, 20 C c.? - e e C..: N,, ''' i.3.n,.. 4,4,,, -.- Forrás: KSH alapján saját számítás.

16 100 Bajmócy Péter TÉT XXI. évf között a domináns tényez ő a szuburbanizáció lett. A leggyorsabban növekv ő települések mindegyike nagyváros (zömében Budapest) környéki, ugyanakkor a leginkább fogyó települések kivétel nélkül városok, közöttük megyeszékhelyek, iparvárosok és néhány középváros (Orosháza, Gyöngyös) található (8. táblázat). Néhány település (Dunaújváros, Kazincbarcika, Budapest) az urbanizáció id őszakában a leggyorsabban növekv ő, napjainkban a leginkább fogyó települések között vannak. 8. TÁBLÁZAT A legmagasabb és legalacsonyabb népességváltozási-mutatóval rendelkez ő települések, (Settlements with the Highest and Lowest Population Change Index [ ) NR Településnév Megye Népesség Népesség Népvált Népvált (fő) (%) NVmutató 1 Érd Pest , Telki Pest , Veresegyház Pest , Hajmáskér Veszprém , Tököl Pest , Bocskaikert Hajdú-B , Solymár Pest , Diósd Pest , Hajdúsámson Hajdú-B , Nagykovácsi Pest , Salgótarján Nógrád , Eger Heves , Orosháza Békés , Gyöngyös Heves , Dunaújváros Fejér , Ózd Borsod- A.-Z , Kazincbarcika Borsod- A.-Z , Pécs Baranya , Miskolc Borsod- A.-Z , Budapest Budapest , Forrás: Saját számítás a KSH adatai alapján. A növekvő települések között els ősorban a nagyvárosok környékén találhatók, emellett néhány osztrák határ menti település, valamint kevés periférikus község (Cserehát, Szabolcs, Szatmár) népességváltozási mutatója is kiemelked ő. Ugyanakkor a perifériák zöme továbbra is veszít népességéb ől, ám emellett a legtöbb nagy- és középváros, valamint az alföldi közép- és kisvárosok népességváltozási mutatója is negatív (7. ábra).

17 , Bajmócy Péter : A népességszám változás települési és megyei szintű egyenlőtlenségeinek TÉT XXI. évf A népességszám változás települési és :(Z5 <Z> rsi 0 c:=. c> C\1,k,- t:0 z z,-; sc3 sc2 Q,) CM) C 5 0.) C L "4.) z5, E Z1,, 0.),.,91.,,,,: f.,,,,,4 dk,,,,... ii ' '%.'.4.,.,r-, iiihk. ' '',.._ iyit :),,. =..,,..7 p.,.::,,),,,,,,,.!:.4::,.,, 4 1,-.;:,:ffir, 4:?4,,:,,,,, ' 311 ;:tr,.«., :.,.::.* " 00( 'VI". ' ':- it...':, E '' -..,..L. ' N, '-`, -, f'1: ,, c,...,. :., olz-' "'I' ', ',44: i.: -,,..:,4.,..:. 1.'4._ "."«'- jill"' ". -,,,-414,: '11) '. - '''''. *.,,...;,.., 4.,,, T,,, 4.7,;... ;.' ''''''b '>...44:41:11 -, _ mil, ''''. ' k. ', ' ' - --4)0*-',,,,,..,,,,..4:1':.--2;",. ;; ; `, ft: -....' ' - ".`",. 4,,,.i+. -i.»,, 151,11"., 1,,,,,. ':,.,,,, '-,,. -,,, :,,..--,;',,, -I Ilt.. ",.. 4,..... ;:,r _.: 4%.,.->...,..;,.4, 4.3,,...i.,: ','.: '. '-:-' ''.2> Á ji.,..,_, ' '''''' ",,hip.-14, ''. 0,.i.i,'.:::.. ::,; -), '' '' 4'. 4. ' ' 'IV. ',,, l''' " '',,,. ' 4. k. r.>, Ik * < #4,0 ' ; 9r.',,y. '... 4,110--,.. '.. ; - 4,,. '- ' `, ',,-.,.','',2 ''. '' (.. ' -,,L:" L', i', '': ;,,....,,,,& "11'-:; " - ' s. ''.. '"t. i».-1. 1:-... 4,11 ) 144 6) ) )) Iry CO e.47 M le) 5 e.4" CO { M C.7 t : t 4 1. o 33 t 4: ("V e,* oo to c, O') Cto 42 C+I C,/. 28 CO 30 - ef 44V4'..Ni ll 11,.> ' if 1, -4, 1.«,..- 1,411! :, 1,.,.; ',., ', T _,---, -, ' ; I 4 :1. 31,4*4 Forrás: KSH alapján saját számítás.

18 102 Bajmócy Péter TÉT XXI. évf Jegyzetek A tanulmány a november 18-án, az ELTE-n tartott Regionális Modellek c. tudományos konferencián elhangzott el őadásra épül. 2 Veszprém esetében Hajmáskér okozza a visszaesést, között évente 147, között 48 fővel nőtt a lakossága. A kilencvenes évek növekedésének oka a katonai bázis lalcóteleppé alakítása volt. Irodalom Bajmócy P. (1999) A kistérségek népességváltozási tendenciái Magyarországon. Társadalomföldrajzi vizsgálatok két évezred találkozásánál. Szeged o. Bajmócy P. (2000) A természetes szaporodás területi különbségei Magyarországon az elmúlt három évtizedben. Geográfus doktoranduszok M országos konferenciája kötete. DE TTK, Debrecen o. Beluszky P. (1999) Magyarország településföldrajza. Általános rész. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest Pécs. Beluszky P. Sikos T.T. (1982) Magyarország falutípusai. MTA FKI, Budapest. Kovács Z. (1999) Alföldi nagyvárosok társadalmi szerkezetének vizsgálata. Alföldi Tanulmányok Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba o. Timár J. (1993) Az alföldi szuburbanizáció néhány sajátossága. Alföldi Tanulmányok o. SOME QUANTITATIVE METHODS MEASURING THE DISEQUALITIES OF THE POPULATION CHANGE IN THE HUNGARIAN SETTLEMENTS AND COUNTIES PÉTER BAJMÓCY The population changing processes of the Hungarian settlements are relatively well-known, but with some special quantiative methods we can give further details in this topic. In this article we tried to use three quantitative methods to descibe the details of the population changes of the settlements. In the first method we created settlement types with the combination of the population change and the migration balance. Secondly we investigated the role of the different settlemnt types (suburban villages, touristic attractions, roma villages, etc.) among the settlements with increasing population. Thirdly we created a so called population change index" with the combination of the population change by absolute number and by rates. With this index we can sort the most dynarnic and the fastest decreasing settlements.

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272 1997.05.22. Székesfehérvár 74399953967 271 1997.07.19. Székesfehérvár 77745272516 270 1997.09.02. Budapest 72606002573 264 1997.10.18. Székesfehérvár 73516505996 200 1997.11.04. Székesfehérvár 73916032558

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barta Györgyi Ipari műemlékek megőrzése és hasznosítása nemzetközi konferencia 2006. szeptember 29 30. Mi a barnaövezet? 1980-as években az USA-ban.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI TERÜLETÉNEK VIZSGÁLATA A KELETI ÉS DÉLKELETI HATÁRON. Kovács Csaba 1 - Bajmócy Péter 2. A határmenti terület lehatárolása

MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI TERÜLETÉNEK VIZSGÁLATA A KELETI ÉS DÉLKELETI HATÁRON. Kovács Csaba 1 - Bajmócy Péter 2. A határmenti terület lehatárolása Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI TERÜLETÉNEK VIZSGÁLATA A KELETI ÉS DÉLKELETI HATÁRON Kovács Csaba 1 - Bajmócy Péter 2 A határmenti terület lehatárolása A határmenti területek

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009 b B mészáros sörfőző söröző istálló Winchester 1148 élelmiszer kereskedelem szolgáltatás, vegyeskereskedés ruházat bőrösök ötvös fémműves építőmester 1 London 1851 2 1870 1890 3 1910 1940 Városi sorrend

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

A nagyvárosok a magyar városhálózatban

A nagyvárosok a magyar városhálózatban A nagyvárosok a magyar városhálózatban Berkes Judit, PhD hallgató Széchenyi István Egyetem - Regionális- és gazdaságtudományi Doktori Iskola Páthy Ádám, egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem Regionális-

Részletesebben

Fegyvertartás pszichológiai vizsgálata Baranya megyében (Pécs)

Fegyvertartás pszichológiai vizsgálata Baranya megyében (Pécs) Ez a dokumentum a megyék nevének ABC sorrendjében közli a fegyvertartás pszichológiai alkalmassági vizsgálatának helyszíneként kijelölt pszichológiai szaklaboratóriumokat. vizsgálata Baranya megyében (Pécs)

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) 850 cm 3 -ig

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) 850 cm 3 -ig 2010-es vagy azt megelôzô kockázatviselési kezdetû szerzôdéseire A jelû díjtábla Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) Terület/kategória (természetes személyeknél lakóhely állandó lakcím alapján, nem természetes

Részletesebben

Képzési díj visszaigénylési útmutató

Képzési díj visszaigénylési útmutató Képzési díj visszaigénylési útmutató www.mvh.gov.hu honlapon lehet elérni a visszaigénylési felületet Elektronikus ügyintézés Ügyfél-tájékoztatási rendszer Az ügyfélkapus felhasználói név és jelszó megadása

Részletesebben

Területi Szervezet. Illetékességi területe:

Területi Szervezet. Illetékességi területe: 1.számú melléklet Neve: Területi szervezetek Illetékességi területe: Fogorvosok e Budapesti Magyarország Budapest Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Csongrád Megyei

Részletesebben

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Ha valamely személy vagy csoport faji, nemzetiségi hovatartozása, bőrszíne, anyanyelve vagy társadalmi

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma NCA-CIV-08-G - Döntési lista

Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma NCA-CIV-08-G - Döntési lista Tanácsadó szolgálat az 1%-os 1 NCA-CIV-08-G-0001 MTESZ Békés Megyei Szervezet Békés Békéscsaba 1,260,000 0 felajánlások segítésére Debreceni Mozgóképkultúra 2 NCA-CIV-08-G-0002 Hajdú-Bihar Debrecen Önnek

Részletesebben

ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS IDENTITÁS: történelmi tényező a települések életében Jankó Ferenc NYME KTK Kérdésfeltevés előtt: mi a történelem? Azaz: mit értünk a történelem szerepe alatt? Definíciók helyett: az

Részletesebben

Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak

Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak Mezőgazdasági termőföldárak és bérleti díjak Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Bevezető...2 A szántó árának és forgalmi értékének alakulása...2 További művelési ágak áralakulása...3 Országos

Részletesebben

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat 2.2.5 Bűnözés A bűnözés területi és típus szerinti, valamint időbeli strukturálódása és alakulása a társadalmigazdasági folyamatok kölcsönhatásának következménye, és egyben a lakosság életkörülményeit,

Részletesebben

Mi várható a megyei közgyűlésekben?

Mi várható a megyei közgyűlésekben? Mi várható a megyei közgyűlésekben? A REPUBLIKON INTÉZET ELEMZÉSE Az önkormányzati választásokon a településeket vezető polgármester és képviselő-testület mellett minden megye választ magának megyei közgyűlést

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Dél-Alföld Bács-Kiskun megye Kiskőrösi kistérség. Dél-Alföld. Bács-Kiskun megye KISKŐRÖSI KISTÉRSÉG KISTÉRSÉGI HELYZETKÉP. 2006.

Dél-Alföld Bács-Kiskun megye Kiskőrösi kistérség. Dél-Alföld. Bács-Kiskun megye KISKŐRÖSI KISTÉRSÉG KISTÉRSÉGI HELYZETKÉP. 2006. Dél-Alföld Bács-Kiskun megye KISKŐRÖSI KISTÉRSÉG KISTÉRSÉGI HELYZETKÉP A kistérség települései A kistérség elhelyezkedése 2006. január # Településnév Fő # Településnév Fő # Településnév Fő # Településnév

Részletesebben

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link:

General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link: General information on Single Authorisations in respect of Hungary is available at the following link: http://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/egyeb/eygseges_engedelyek_kiadasa.html s are asked, according

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

Az Alfa program (2004-2009)

Az Alfa program (2004-2009) Az Alfa program (24-29) Az Alfa program, olyan komplex múzeumfejlesztési koncepció, amely a muzeális intézmények helyzetének felmérése alapján határozta meg az i fenntartású muzeális intézmények szakmai

Részletesebben

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371 1996.12.25. Székesfehérvár 77185818432 371 1997.01.03. Budapest 78472120542 306 1997.01.05. Csíkszereda 76736716540 177 1997.03.29. Budapest 73911985594 48 1997.04.26. Székesfehérvár 78395363431 350 1997.05.02.

Részletesebben

A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei

A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei A Pénzügyi Békéltető Testület első 100 napjának eredményei A korábbi (2011. július 1-jét) megelőző helyzet Kettősség: 1. A kamarák mellett működő békéltető testületek jellemzői - jó szándék - speciális

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN Nagy Károly és Görögh Zoltán Felső-Tisza Alapítvány Nyíregyháza, 2014.03.05. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109. A Díjbeszedő Faktorház Nyrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2013. január 1. TARTALOM oldalszám A panasz bejelentése... 3 A

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN Bank László Pécs, 2013. november 26. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi körzet:

Részletesebben

Szenvedélybetegek közösségi ellátásának BEFOGADOTT pályázatai

Szenvedélybetegek közösségi ellátásának BEFOGADOTT pályázatai 1 SZOC BF 08 K 0004 Salgótarjáni Kistérség Társulá s Munkaszervezet e Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Nógrád 3100 Salgótarján Füleki út 41. 40 8 000 2 SZOC BF 08 K 0018 Ceglédi Kistérségi

Részletesebben

Elektronikus ügyindítás

Elektronikus ügyindítás Lakossági tájékoztató az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás elektronikus megindításáról Jelen tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás, a fennmaradási engedélyezési eljárás, a bontási engedélyezési

Részletesebben

Az ápolási díj rendszere

Az ápolási díj rendszere Az ápolási díj rendszere Bódiné Pájer Marianna vezető-tanácsos Szociális és Munkaügyi Minisztérium Pénzbeli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Főosztály Az ellátás szabályozása A szociális igazgatásról és

Részletesebben

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőzőfelvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám

Részletesebben

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18.

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Autóipari befektetések támogatása Magyarországon Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Az autóipar támogatása Magyarországon 1) Egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás 2) EU társfinanszírozott

Részletesebben

A 25-x éves korú népességből felsőfokú végzettségűek aránya 2001. Jelmagyarázat. százalék 11.1-23.8 8.6-11.0 7.1-8.5 5.6-7.0 3.4-5.

A 25-x éves korú népességből felsőfokú végzettségűek aránya 2001. Jelmagyarázat. százalék 11.1-23.8 8.6-11.0 7.1-8.5 5.6-7.0 3.4-5. 2.1.3 Tudásbázis A sikeres térségekben a munkaerő tudásbázisa magas, rugalmasan tud alkalmazkodni a változásokhoz. A kilencvenes évek magyarországi területi folyamatai is azt támasztják alá, hogy a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézményneve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézmény neve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

Lakáspiac területi vetületben

Lakáspiac területi vetületben Lakáspiac területi vetületben Területfejlesztők Víkendje Lajosmizse, 2015.05.15. Valkó Dávid Ingatlanpiaci vezető elemző valko.david@otpjzb.hu Aktuális országos mutatók 2014-ben elmozdulás a mélypontról

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Lajvér Biztosítási Alkusz Kft. (7121 Szálka, Petőfi Sándor utca 25., adószám: 10621710-1-17, Cg.: 17-09-001296) az Ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga ekről A 2008.10.11.

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

2007-2013 közötti Operatív programok Irányító Hatóságainak betagozódása ÁROP IH TIOP IH EKOP IH

2007-2013 közötti Operatív programok Irányító Hatóságainak betagozódása ÁROP IH TIOP IH EKOP IH Európai Uniós fejlesztési források hazai intézményrendszere A Kormány elkötelezett abban, hogy a 2014 2020-as programozási időszakban az uniós források felhasználásához kapcsolódó feladatok ellátása során

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

2.3.2 Szociális ellátás

2.3.2 Szociális ellátás 2.3.2 Szociális ellátás A szociális szolgáltatások, ellátások, juttatások célja a szociális jogok érvényre juttatása, a szociális biztonság megteremtése, megőrzése. A szociális ellátás intézményrendszeréhez

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Tóth Géza 1 Nagy Zoltán 2 AZ AGGLOMERÁCIÓK, TELEPÜLÉSEGYÜTTESEK LEHATÁROLÁSÁNAK EREDMÉNYEI 3

Tóth Géza 1 Nagy Zoltán 2 AZ AGGLOMERÁCIÓK, TELEPÜLÉSEGYÜTTESEK LEHATÁROLÁSÁNAK EREDMÉNYEI 3 Tóth Géza 1 Nagy Zoltán 2 AZ AGGLOMERÁCIÓK, TELEPÜLÉSEGYÜTTESEK LEHATÁROLÁSÁNAK EREDMÉNYEI 3 FŐBB TENDENCIÁK A LEGFRISSEBB LEHATÁROLÁS EREDMÉNYEI TÜKRÉBEN A településszerkezetben meghatározó szerepű agglomerációk,

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk

Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk Muzeális intézmények munkaerő-állományához kapcsolódó információk A muzeális intézmények működési vonatkozású statisztikai adatait a statisztikai adatszolgáltatásra kötelezett intézmények által feltöltött

Részletesebben

Hirdetmény. A befektetési jegyek forgalmazásának szabályait az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza.

Hirdetmény. A befektetési jegyek forgalmazásának szabályait az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza. Hirdetmény A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2012. október 12-én kelt H-KE-III- 520/2012. (GE Money Devizapiaci Abszolút Hozam Származtatott Alap) számú határozata alapján a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András Közlekedésföldrajz Összeállította: Sallai András 1. Ausztria (1995) 2. Belgium (1957) 3. Bulgária (2007) 4. Ciprus (2004) 5. Csehország (2004) 6. Dánia (1973) 7. Egyesült Királyság (1973) 8. Észtország

Részletesebben

Szeged Várkonyi Béla 7 Fejér Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár Fodor Tamás 8 Győr-Moson-S

Szeged Várkonyi Béla 7 Fejér Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár Fodor Tamás 8 Győr-Moson-S TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA LABDARÚGÁS RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: Testnevelő tanár / Felk.: 1 Baranya Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola Pécs Szikszai Zsolt / Ángyán

Részletesebben

KÉRELEM felhasználói engedély megszerzéséhez

KÉRELEM felhasználói engedély megszerzéséhez Vámhivatal tölti ki Beérkezés ideje:... Átvevõ a:... Iktatószám:... Kérelem azonosító:... KÉRELEM felhasználói engedély megszerzéséhez illeték bélyeg helye I. Kérelmezõ adatai: Természetes személy tölti

Részletesebben

1/16. Pályázati azonosító. Igényelt támogatás (Ft) Javasolt támogatás (Ft) Pályázó szervezet neve Megvalósítás helyszíne Javasolt program

1/16. Pályázati azonosító. Igényelt támogatás (Ft) Javasolt támogatás (Ft) Pályázó szervezet neve Megvalósítás helyszíne Javasolt program Az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése a Hajléktalanokért Közalapítvány által 2012. november 9-én közzétett Hajléktalan személyek téli ellátásának biztosítása a konvergencia-régiókban 2012-13.

Részletesebben

A jövedelmi viszonyok változása Hajdú-Bihar megyében az 1990-es és 2000-es évtizedben

A jövedelmi viszonyok változása Hajdú-Bihar megyében az 1990-es és 2000-es évtizedben A jövedelmi viszonyok változása Hajdú-Bihar megyében az 1990-es és 2000-es évtizedben Dr. Kozma Gábor, PhD, egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék 4010 Debrecen

Részletesebben

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai

Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának ELUTASÍTOTT pályázatai megzése 1 SZOC BF 08 K 0005 Hahuszo Kht. HAHUSZO KHT Hajdúnánási Humán Otthon Közhasznú Társaság Hajdú Bihar 4080 Hajdúnánás Fürdő út 1. 2 SZOC BF 08 K 0009 3 SZOC BF 08 K 0020 4 SZOC BF 08 K 0034 Hajdúhadház

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Telephely megye Szolgáltató neve Telephely címe Telefon

Telephely megye Szolgáltató neve Telephely címe Telefon Telephely megye Szolgáltató neve Telephely címe Telefon Bács-Kiskun Gól - Diatrans Eü. Kft. 6000. Kecskemét, Búzakalász u. 20. 06/76-504-977, 06/76-500-130, 06/30-826-1604 Bács-Kiskun Gól - Diatrans Eü.

Részletesebben

Széchenyi Kártya Program és Útdíj Hitelprogram országos rendezvénysorozat 2013. november-december

Széchenyi Kártya Program és Útdíj Hitelprogram országos rendezvénysorozat 2013. november-december Széchenyi Kártya Program és Útdíj Hitelprogram országos rendezvénysorozat 2013. november-december A Széchenyi Kártya Programot koordináló KAVOSZ Zrt. a megyei VOSZ Szervezetekkel és a területi Kereskedelmi

Részletesebben

1. Szabó Renáta 1999 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 16,99

1. Szabó Renáta 1999 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 16,99 LEÁNY EREDMÉNYEK 100 m leány IV. kcs. Döntő 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 100 m leány 1 ief. 1. Szabó Renáta 1999 Meixner J. EGYMI, Mohács Baranya megye 16,99 2. Molnár Erzsébet 1999 Ált. Isk. Tüskevár Megye

Részletesebben

A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015.

A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015. A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015. július 1-től Műsorterjesztési platformok: M1 DVB-T (HD) DVB-S2 (HD) on-line,

Részletesebben

Megyei Jogú Városok Szövetsége. Keringer Zsolt szakmai projektvezetõ /keringer@szombathely.hu/

Megyei Jogú Városok Szövetsége. Keringer Zsolt szakmai projektvezetõ /keringer@szombathely.hu/ Megyei Jogú Városok Szövetsége I 2 On-Line A konzorcium tagjai MJVSZ 5 Megyei Jogú Város (Szombathely, Tatabánya, Zalaegerszeg, Szeged, Miskolc) Matáv Rt. Geoview Systems Kft. Tagvárosok (Salgótarján,

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉS A MENTŐSZOLGÁLATOK TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS A BETEGSZÁLLÍTÁSRÓL 2014

STATISZTIKAI JELENTÉS A MENTŐSZOLGÁLATOK TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS A BETEGSZÁLLÍTÁSRÓL 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1017 STATISZTIKAI JELENTÉS A MENTŐSZOLGÁLATOK

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Az IBG Alkusz Kft. (7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 2., adószám: 11546252-1-14, Cg.: 14-09- 306272; Számlasz.: 17000019-11482130) az Ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos

Részletesebben

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Szeged 6726 Fésű u. 4. 6723 Kereszttöltés u. 13. BARANYA

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám BÁCS-KISKUN. Szeged 6726 Fésű u. 4. 6723 Kereszttöltés u. 13. BARANYA A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőzőfelvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám

Részletesebben

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése című pályázat eredménye A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye Intézménynév Város Megítélt összeg Ady Endre Általános Művelődési Központ

Részletesebben

2013. évi összesítő értékelés. hazánk levegőminőségéről. az automata mérőhálózat adatai alapján

2013. évi összesítő értékelés. hazánk levegőminőségéről. az automata mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 2. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 24. május TARTALOM. A levegőminőség értékelése

Részletesebben

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31.

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31. A 4M program magyarországi gi gyakorlata Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ 2006. január 31. Magyarországi gi helyzetkép Foglalkoztatási arány: ~57 % Munkanélküliségi ráta: kisebb EU átlagnál Inaktivitási

Részletesebben

Elemzés a 2010-es év teljesítménytúráiról

Elemzés a 2010-es év teljesítménytúráiról Elemzés a 21-es év teljesítménytúráiról Tartalomjegyzék oldal A teljesítménytúrák száma 21-ben szakágak szerint Új túrák 21-ben 2 Teljesítménytúrák száma hetente 3 Teljesítménytúrák tájegységek szerint

Részletesebben

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főgazgatóság által elismert GYÓGYVIZEK

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főgazgatóság által elismert GYÓGYVIZEK "B"=ivási 1. Albertirsa Pest megye Airsa II. 72/GYF/1990 - K VII/109. 2. Alsópáhok Zala megye Mihály 106-9/GYF/2007 Mihály K VII/416 3. Andornaktálya Heves megye AT-10 224/GYF/1969-1 - K VII/33-1 4. Andornaktálya

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN Kustár Rozália Kecskemét, 2014. február 18. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi

Részletesebben

A Zöld Óvoda címet elıször elnyert pályázók listája 2014. 1 Bács-Kiskun 202583 Gátéri Liget Óvoda 6111 Gátér Petıfi Sándor u. 12.

A Zöld Óvoda címet elıször elnyert pályázók listája 2014. 1 Bács-Kiskun 202583 Gátéri Liget Óvoda 6111 Gátér Petıfi Sándor u. 12. A Zöld Óvoda címet elıször elnyert pályázók listája 2014 Sorszám Intézmény megye OM azonosító Intézmény neve Int. ir. sz. Intézmény helység Intézmény utca, házszám 1 Bács-Kiskun 202583 Gátéri Liget Óvoda

Részletesebben