A NÉPESSÉGSZÁM VÁLTOZÁS TELEPÜLÉSI ÉS MEGYEI SZINTŰ EGYENLŐTLENSÉGEINEK NÉHÁNY MÉRÉSI LEHET ŐSÉGE MAGYARORSZÁGON1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NÉPESSÉGSZÁM VÁLTOZÁS TELEPÜLÉSI ÉS MEGYEI SZINTŰ EGYENLŐTLENSÉGEINEK NÉHÁNY MÉRÉSI LEHET ŐSÉGE MAGYARORSZÁGON1"

Átírás

1 Tér és Társadalom 21. évf. 2007/ p. Tér és Társadalom XXI. évf : A NÉPESSÉGSZÁM VÁLTOZÁS TELEPÜLÉSI ÉS MEGYEI SZINTŰ EGYENLŐTLENSÉGEINEK NÉHÁNY MÉRÉSI LEHET ŐSÉGE MAGYARORSZÁGON1 (Some Quantitative Methods Measuring the Disequalities of the Population Change in the Hungarian Settlements and Counties) Kulcsszavak: BAJMÓCY PÉTER népességszám-változás Magyarország települései kvantitatív módszerek A népességszám-változás területi különbségei ugyan jól ismertek Magyarországon, ám néhímy kvantitatív módszer segítségével újabb adalélcok adhatók e témához csupán a települések vándorlási egyenlege, népességszám-változása segítségével is. A legtöbb mutató a szuburbanizáció létét er ősíti meg Budapest és a nagyvárosok körül, és e tekintetben is számottev ő a főváros előnye a nagyvárosok környékéhez képest. E tanulmány célja, hogy néhány egyszer ű kvantitatív módszer segítségével újabb adalékokat adjon egy többé-kevésbé ismert téma, Magyarország településeinek népességszám-változása témaköréhez. E tanulmányban kizárólag a népességszámváltozás legfontosabb összetev őivel, a természetes szaporodással, a vándorlási egyenleggel, illetve a tényleges szaporodással foglalkozunk. A KSH települési szintű adatait vizsgáltuk, ezekb ől néhány esetben megyei szint ű aggregációkat készítettünk. Tanulmányunk célja néhány egyszer ű kvantitatív módszer próbája, így három, részben összefügg ő, részben különálló vizsgálatot végeztünk el. 1. módszer: Kombináció Az ország települései népességszám-változásának területi különbségei ismertek (Beluszky Sikos T 1982; Beluszky 1999; Bajmócy 1999; 2000). Jól kirajzolódnak a nagyvárosok körüli dinamikus zónák középpontjukban a fogyó nagyvárossal (Tímár 1993), valamint egyes kisebb dinamikus térségek a Balaton, a nyugati határmente vagy éppen egyes gyógyfürd ők közelében (/. ábra). Ugyanakkor számos település népességnövekedéssel jellemezhet ő a perifériákon is (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya). Ez utóbbi települések némelyikénél a népességnövekedésének oka nem a többi település esetében els ődleges vándorlási egyenleg, hanem a természetes szaporodás. A vándorlási egyenleg térbelisége számos esetben hasonlít az el őzőekhez (2. ábra), ám néhány, id ősek otthonával rendelkez ő község esetében szintén jelent ős vándorlási egyenleggel számolhatunk. Érdemesnek t űnt tehát e két mutatót, a népességszám-változást, illetve a vándorlási egyenleget kombinálni.

2 86 Bajmócy Péter TÉT XXI. évf Q/.) 0).5, co co. r-- c. c,.co o) co IV tf) I+, ,.,,,,_,...,,, =,C6 -Y , p,... p.0. 0 ).2.) ' '7 co a).0..=. 1. c. g cp :... 0) z /1111W' L- 0) 91. N 020 C:D ZD. I a Ci '3() 4 Z 0) E t -) 30 c.5 '4> c.) (;) cy 0.) :0 L).42 "S2' Forrás: KSH alapján saját számftás.

3 TÉT XXI. évf A népességszám változás települési és Ct ts, > `o) g I Cr C:$ t:c1 o I.1-i 0 \ (X) p) 2.2 c43 %.> c D.5 szt L sc3 C.) 1:Q 0,0 Forrás: KSH alapján saját számítás.

4 Bajmócy Péter : A népességszám változás települési és megyei szintű egyenlőtlenségeinek 88 Bajmócy Péter TÉT XXI. évf cn cr o.) o.) z2 o.) z 0,0 p -.',;; 1' Ct sz2 sc:,) c., C st:s cf.; -., (Z) C::3 CO tr) CO 'CO C4, c n p p..., p) s0. 4 `0) 0. V) cx) ; [ co co N 0.03 CO, ` CO CO 0 0 O _ck o _y '03 0) co -0 N c 0 CO,a) c = <6 co ".o_ a) CD C,a),co c '&3 a) a) a) to 9c=c= CD a) :o :o 0) 'a) -a -a a) c c 'CU cr, '0 0 0 a' CO al,,a) o o C M Dl '<D CL) -a '0) ZO) f(2) c a) a) cu cu ,a),a),a),a) COZZZZ Forrás: KSH alapján saját számítás.

5 TÉT XXI. évf A népességszám változás települési és Egy egyszerű településtipizálás segítségével az ország településeit öt csoportra osztottuk az közötti népességszám-változásuk és vándorlási egyenlegük szerint. Az elhatárolt típusok a következ ők: - 1. típus: növekv ő népességű települések, ahol a növekedés oka els ősorban a vándorlási nyereség, 2. típus: növekv ő népességű települések, ahol a növekedés oka els ősorban a természetes szaporodás, 3. típus: fogyó népesség ű települések, ahol a fogyás oka els ősorban a vándorlási veszteség, 4. típus: fogyó népesség ű települések, ahol a fogyás oka els ősorban a természetes fogyás, 5. típus: stagnáló népesség ű települések, ahol a népességszám-változás között nem haladta meg a ±10 f őt. 1. TÁBLÁZAT A települések megoszlása vándorlási egyenleg és tényleges szaporodás szerinti típusokban, a megyék településállományához viszonyítva, (Distribution of the Settlemnts by Counties and by their Population Change and Migration Balance [ D Megye Települések száma az 1. a 2. a 3. a 4. az 5. az 1. Települések aránya a a a összesen típusban típusban ( %) BAR BKK BEK BAZ CSN FEJ GMS HBH HEV KOE NOG PST SOM SSB JNS TOL VAS VES ZAL Összesen Forrás: Saját számítás a KSH adatai alapján. az 5.

6 90 Bajmócy Péter TÉT XXI. évf E településtípusok igen egyenetlenül helyezkednek el az ország területén (1. táblázat). A szuburbanizáció által érintett községek túlnyomó többsége az 1. típusba tartozik (3. ábra). A korábbi évtizedekben jelent ős elvándorlással sújtott, így elöregedett megyék (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Nógrád és Tolna) a 4. típus dominanciájával jellemezhet ők. Ugyanakkor Hajdú-Bihar Szabolcs- Szatmár-Bereggel és Borsod-Abaúj-Zemplénnel egy másik kategóriát alkot, ahol a magasabb természetes szaporodás (mérsékeltebb fogyás) következtében a 2. és a 3. típus aránya haladja meg jelent ősen az országos átlagot. Emellett még három másik kategória jelentkezett. A gazdaságilag prosperáló, illetve a szuburbanizáció által leginkább érintett Pest és Fejér megyékben az 1. típus dominál, a többi dunántúli megyében pedig az aprófalvas településszerkezetük következtében az 5. típus emelkedik ki. E típus mellett Baranyában és Somogyban a 2. és 3. is jelent ős (roma kisebbség), ugyanakkor Gy őr-moson-sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém, Vas és Zala megyékben pedig a 4. típus is számottev ő, elsősorban e megyék periférikus térségeiben (Bársonyos, Rábaköz, Bakonyalja, Kemeneshát, Dél-Zala). 2. módszer: Hol vannak, milyen típusúak a növekv ő népességű települések? Területileg természetesen ismert a növekv ő népességszámú települések elhelyezkedése, ugyanakkor azt is láttuk, hogy a növekv ő népességű települések igen különböző típusúak. Hogyan lehet azt mérni, hogy mekkora a szerepe a népességnövekedésben a szuburbanizációnak, ezen belül a Budapest-környékének, mekkora a természetes szaporodásnak, a turizmusnak stb? E kérdések eldöntéséhez szükség van a települések tipizálására. Az egyes települések megfelel ő típusba osztása nem volt egyszer ű feladat, ennek eldöntésére korábbi tapasztalatainkat, a települések különböz ő társadalmi jellemz őit, fekvésüket vettük figyelembe. A népességszám-változás abszolút értékeit vizsgálva nem történt komoly területi átrendez ődés az 1990-es évek második fele és a 2000-es évtized els ő évei között. (4. ábra, 5. ábra). Miközben az ország népességfogyása valamelyest mérsékl ődött a vizsgált két id őszak ( és ) között (2. táblázat), a növekvő népességszámú települések száma lényegileg változatlan maradt. Ugyanakkor n őtt a települések differenciáltsága a népességszámváltozásokat tekintve, hiszen a népességüket növel ő települések népességnövekménye jelentősen nagyobb lett re ( f ő évente) hez képest ( fő). Nemcsak a népességnövekmény, de a népességüket relatíve gyorsan (évente legalább 10 fővel) növelő települések száma is emelkedett. E gyorsan növekv ő településcsoport (mely a növekv ő népességszámú települések 42-45%-át adja) koncentrálja az összes növekv ő népességű település népességnövekményének 90-92%-át, s ez az érték valamelyest emelkedett is re hez képest.

7 Bajmócy Péter : A népességszám változás települési és megyei szintű egyenlőtlenségeinek TÉT XXI. évf A népességszám változás települési és sc:2 ts).5 4:5 O CO 0 CO 0 0 r - M r-_ c,) kr)., co - p 0 0 kr) kr) o u->, cs, `CL) , e, co a>,c;;,) C..).4Z Z3.7 co C> C.5 C> < I1D (24 C> '" s< C3 st: co C ) :z k>. Forrás: KSH alapján saját számítás.

8 9 2 Bajmócy Péter TÉT XXI. évf e- C» CO cl-, M OD LO CO CO re.' o., co o.+ co ""`,.5 's) E '0 O.) c93 tc-) cd c.-) CO 1-`, 0 C-4 0 so, CO CO Cl) 0-.0) Z cd lf) 1 C.4 CO CO -- :0 0 tv es] 'Z C < 00 rz4 0 4 N s< c., kr; 'Cl t? s0 c,,t),c) p.) 0. 0 my> :z, 0) 0 Forrás: KSH alapján saját számftás.

9 TÉT XXI. évf A népességszám változás települési és TÁBLÁZAT Az abszolút számban növekv ő települések néhány adata , illetve között (évente) (Some Data of the Settlements with Increasing Population between and [yearly]) Éves népességszám-változás A növekvő települések száma A növekvő települések növekedése (évente, f ő) Települések legalább 10 fős évenkénti átlagos népességnövekedéssel A 10 fő felettiek növekménye (f ő) A 10 fő felettiek növekménye (%) 90,2 91,5 Forrás: Saját számítás a KSH adatai alapján. 3. TÁBLÁZAT Az abszolút számban növekv ő települések néhány adata , illetve között (évente), megyénként (Some Data of the Settlements with Increasing Population between and [yearly, by counties]) Megye Növek- Növekmény Változás Részarány Részarány mény az orszá- az orszá gosból gosból (%) Baranya ,3 2,8 3,4 Bács-Kiskun ,0 2,0 1,1 Békés ,2 0,1 0,1 Borsod-A.-Zemplén ,2 5,7 4,5 Csongrád ,9 2,1 1,9 Fejér ,4 6,7 6,1 Győr-Moson-Sopron ,9 3,2 5,7 Hajdú-Bihar ,1 4,1 3,3 Heves ,8 1,6 1,5 Komárom-Esztergom ,3 1,9 2,3 Nógrád ,7 0,3 1,3 Pest ,7 53,2 56,0 Somogy ,1 2,2 1,7 Szabolcs-Sz.-Bereg ,1 5,0 2,0 Jász-Nagykun-Szolnok ,8 0,9 0,7 Tolna ,2 0,8 0,9 Vas ,8 1,8 2,5 Veszprém ,4 3,6 3,0 Zala ,8 1,8 2,0 Összesen ,1 100,0 100,0 Forrás: Saját számítás a KSH adatai alapján.

10 94 Bajmócy Péter TÉT XXI. évf A növekvő települések népességnövekményének megyénkénti megoszlását vizsgálva számottev ő Pest megye el őnye (3. táblázat). Az közötti 53%-os értékét valamelyest még növelte is a f őváros környéke re, ekkor már a növekvő népességű települések népességnövekményének 56%-át koncentrálta Pest megye. A Pest megyét követ ő megyék (Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Gy őr- Moson-Sopron) értékei csak mintegy tizedét teszik ki Pest megyéének. Miközben a növekvő települések népességnövekménye országosan 27,1%-kal több évente között, mint között, addig a dunántúli megyék zömében és Pest megyében ennél gyorsabban növekedett e mutató értéke, ugyanakkor a Dunától keletre csak Nógrád rendelkezik átlag feletti értékkel. A Dunántúl egészében a növekv ő népességszámú települések növekménye 41%-kal n őtt a vizsgált időszak alatt, ugyanakkor a Dunától keletre lév ő megyékben a növekmény 5%-kal csökkent. Különösen dinamikus volt a növekedés Baranya, Gy őr-moson-sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Zala megyékben, ugyanakkor visszaesés történt Bács-Kiskunban, Békésben és Szabolcs-Szatmár-Beregben. 4. TÁBLÁZAT Az abszolút számban növekv ő települések néhány adata , illetve között (évente), típusonként Some Data of the Settlements with Increasing Population between and [yearly, by settlement-types]) Részarány Részarány az orszá- az orszá- Típus Növekmény Növekmény Változás gosból gosból (%) Budapesti agglomeráció ,0 53,5 56,9 Egyéb agglomerációk ,3 22,0 22,2 Egyéb típusok fő alatti növekménynyel ,6 14,6 12,4 rendelkező települések 110,0 9,8 8,5 Összesen Az egyéb típusok 127,1 100,0 100,0 részletezése: Turizmus ,9 3,7 4,5 Periféria ,0 3,5 3,2 Cigányság ,7 3,1 1,2 Kisváros ,2 1,3 1,0 Nagyváros ,0 1,0 0,0 Osztrák határ mente ,1 1,0 1,6 Dezurbanizáció ,9 0,4 0,6 Egyéb ,9 0,5 0,3 Forrás: Saját számítás a KSH adatai alapján.

11 TÉT XXI. évf A népességszám változás települési és A növekv ő népességű települések tipizálását elvégezve látható, hogy a nagyvároskörnyéki települések adják a népességnövekmény zömét. A budapesti agglomeráció települései koncentrálják a növekv ő népességszámú települések népességnövekményének 54-57%-át (1995 I999-ben, illetve ben), az egyéb agglomerációk pedig 22%-ot (4. táblázat). A legkisebb, 10 fő alatti éves növekedéssel rendelkező települések esetében sokszor nem dönthet ő el egyértelműen a népességnövekedés oka, így e települések nem kerültek be a tipizálásba. A legfontosabb ok tehát a szuburbanizáció, erre vezethet ő vissza a növekv ő népességű települések népességnövekedésének 75-80%-a. Ráadásul mind Budapest környéke, mind az egyéb nagyvárosok térsége er ősödött is a kilencvenes évek második feléhez képest. Az egyéb típusok között kiemelend ők a turisztikai települések (a növekv ő népességű települések teljes népességnövekményének 4-5%-a), a periférikus községek, térségek (3-4%), valamint a roma népesség ű, lakosságukat els ősorban természetes szaporodásból növel ő települések ( között 3%, között már csak 1%). A többi típus részaránya nem számottev ő (4. táblázat). A vidéki agglomerációk növekv ő népességszámú településeinek népességnövekménye összesen is csak mintegy 40%-át adja a budapesti agglomerációnak. A legnagyobb vidéki agglomerációk (Gy őr, Debrecen, Pécs, Székesfehérvár, Szeged, Miskolc) egyenként csak 3-6%-át adják a budapesti agglomeráció népességnövekményének. Természetesen ez esetben is csak a közigazgatásilag önálló, növekv ő népességű települések figyelembe vételére nyílt lehet őség. A hazai településhálózat sajátosságai miatt a szuburbanizáció egy része nem a közigazgatásilag önálló településeket célozza meg, hanem a kiköltöz ő népesség sok esetben a városok, ritkábban a közeli községek valamely egyéb belterületére avagy külterületére költözik (Kovács 1999, Tímár 1993). Némely város esetében a legdinamikusabban növekv ő városkörnyéki települések épp ezek a közigazgatásilag nem önálló egységek (Debrecen-Józsa, Kecskemét-Katonatelep, Nyíregyháza-Oros stb.). E településrészek esetében éves adatoklcal nem rendelkezünk, így a szuburbanizáció és az ebből származó népességnövekmény ezen része a statisztikai adatokból rejtve marad. Az is látható, hogy a megyei jogú városaink egy részénél az önálló településekre irányuló szuburbanizáció léptéke minimális, nyolc megyei jogú városunk esetében a környékükön lév ő növekv ő népességszámmal rendelkez ő közigazgatásilag önálló települések népességnövekménye sem , sem között nem érte el évente a 100 főt. E városok mindegyike relatíve kis népesség ű (35-65 ezer fős). Az és es adatokat összehasonlítva komoly el őrelépés figyelhet ő meg Győr, Pécs, Szombathely, Kecskemét, Eger környékén, ugyanakkor visszaesett a településeket érint ő szuburbanizáció mértéke Debrecen, Miskolc, Veszprém2, Nyíregyháza és Szolnok térségében. Itt is megfigyelhet ő tehát a Nyugat-Kelet kett ősség, a nyugati nagyvárosok környékén inkább er ősödött, a keletieknél stagnált-gyengült a szuburbanizáció a kilencvenes ével második fele és a 2000-es évtized els ő évei között (5. táblázat).

12 96 Bajmócy Péter TÉT XXI. évf TÁBLÁZAT Az abszolút számban növekv ő települések néhány adata , illetve között (évente), a vidéki agglomerációk részletezése (Some Data of the Settlements with Increasing Population between and (yearly, by the agglomerations of the largest cities]) Típus Növekmény Növekmény Változás (%) Részarány az országosból Részarány az országosból Győr ,7 1,7 3,6 Debrecen ,8 3,4 2,5 Pécs ,9 1,2 2,3 Székesfehérvár ,1 2,3 1,9 Szeged ,3 2,1 1,8 Miskolc ,8 2,0 1,6 Dunaújváros ,1 1,4 1,3 Szombathely ,7 0,6 1,2 Kecskemét ,3 0,7 1,0 Veszprém ,0 1,6 0,9 Tatabánya-Tata ,7 0,6 0,6 Eger ,6 0,3 0,5 Nyíregyháza ,2 0,8 0,4 Zalaegerszeg ,2 0,2 0,3 Sopron ,7 0,3 0,3 Kaposvár ,4 0,4 0,2 Szekszárd ,9 0,3 0,2 Salgótarján ,0 0,2 Szolnok ,5 0,5 0,2 Nagykanizsa ,0 0,0 Békéscsaba ,0 0,0 0,0 Hódmezővásárhely 0 0 0,0 0,0 A vidéki" agglomerációk ,3 22,0 22,2 Budapesti agglomeráció ,0 53,5 56,9 Összesen ,1 100,0 100,0 Forrás: Saját számítás a KSH adatai alapján. 3. módszer: Mely település n ő/fogy a leggyorsabban? E kérdés elsőre értelmetlennek is t űnhet, hiszen a népességszám-változás rátája természetes módon adhatja meg a választ. De vajon mely település fogy gyorsabban? Az, amelyik csak néhány száz főt veszít népességéb ől, de ez népességének 70-80%-a,

13 TÉT XXI. évf A népességszám változás települési és vagy az, amelyik elveszít ugyan f őt, ám ezzel csak" 30%-ot csökken? Vajon Gagyapáti vagy Makó népessége fogyott jobban között (6. táblázat)? Érdemes lehet az arányokat és az abszolút számokat is együtt vizsgálni. Célszerűnek tűnt tehát a két mutatót, az abszolút és a relatív népességfogyást kombinálni és létrehozni egy kombinált népességfogyási mutatót". E mutatót nagyon egyszerűen a két alapmutatónk szorzataként értelmeztük. Amennyiben a település népessége a kezdeti id őpontban: a, a végs ő id őpontban: b, a népességszámváltozási mutató értéke: NVMUT= abs(b-a)*(b-a)/a/100 E mutató alapján Battonya esetében (1949: fő, 1990: 7385 fő), a népesség vesztéség fő, 41,7%, a kombinált mutató értéke pedig 5.281*(-41,7)/100 = Azért, hogy a fogyó területi egységek negatív, a növekv ők pedig pozitív értéket kapjanak, a népességváltozás abszolút adatait abszolút értékben számítottuk. A százzal való osztás jelent ősége els ősorban technikai, a túl nagy számértékek elkerülése céljából alkalmaztuk. E mutató alapján Gagyapáti és Makó öszehasonlításaként Makó népességfogyása adódott nagyobbnak (6. táblázat). 6. TÁBLÁZAT A népességváltozási mutató értéke néhány településen között (The Population Change Index in Some Selected Settlements [ ) Település Megye Népesség 1949 Népesség 1990 Népvált (fő) Népvált (%) NVmutató Gagyapáti Borsod-A.-Z ,9-200 Libickozma Somogy ,0-866 Makó Csongrád ,8-928 Mezőhék Jász-N.-Sz , Battonya Békés , Forrás: Saját számftás a KSH adatai alapján. E mutató segítségével két id őszakra a tömeges urbanizáció és a szocializmus id ő- szakának tekinthet ő re, valamint a rendszerváltás utáni, a szuburbanizációval jellemezhető egy évtizedre ( ) vizsgáltuk a leggyorsabban növeked ő, illetve fogyó népességű településeket. Az közötti id őszakban leggyorsabban egyes szocialista városok (Dunaújváros, Kazincbarcika, Tiszaújváros, stb.), megyeszékhelyek (Székesfehérvár, Debrecen, Veszprém) és a f őváros népessége növekedett, ez id őszak legnagyobb vesztesei ugyanalcicor a népes kismez ővárosok, tanyaközségek voltak, szinte kizárólagosan az Alföldr ől (7. táblázat).

14 98 Bajmócy Péter TÉT XXI. évf TÁBLÁZAT A legmagasabb és legalacsonyabb népességszámváltozási-mutatóval rendelkez ő települések (Settlements with the Highest and Lowest Population Change Index [ ] ) NR Településnév Megye 1 Dunaújváros 2 Kazincbarcika 3 Tiszaújváros 4 Százhalombatta 5 Budapest 6 Székesfehérvár 7 Komló 8 Veszprém 9 Debrecen 10 Oroszlány 3126 Jászladány 3127 Mezőhék 3128 Dévaványa 3129 Öcsöd 3130 Ozora 3131 Kunágota 3132 Borota 3133 Ásotthalom 3134 Bácssz ő l ős 3135 Battonya Fejér Borsod- A.-Z. Borsod- A.-Z. Pest Budapest Fejér Baranya Veszprém Hajdú-B. Komárom- E. Jász-N.- Sz. Jász-N.- Sz. Békés Jász-N.- Sz. Tolna Békés Bács- Kiskun Csongrád Bács- Kiskun Békés Forrás: Saját számítás a KSH adatai alapján. Népesség Népesség Népvált Népvált (fő) (%) ,8 828,0 1285,1 865,2 26,8 157,8 401,4 208,8 83,9 461,0-35,7-77,8-33,0-44,3-57,7-49,9-60,0-49,1-83,5-41,7 NVmutató A növekv ő települések ez id ő tájt els ősorban a városok, az energiatengely településeinek jelentős része, valamint Budapest agglomerációja. Ugyanaklcor az alföldi községek, kisvárosok zöme fogyott, miként az aprófalvak legnagyobb része is. Egyes térségekben, küls ő és bels ő perifériákon szinte kizárólagosak voltak a fogyó, gyorsan fogyó települések (Börzsöny, Cserehát, Zempléni-hegység, Bodrogköz, Szatmár-Bereg, Bihar, Közép-Tiszavidék, Dél-Békés, Bácska, Somogy Tolna határvidéke, Zala, Dél-Kisalföld) (6. ábra).

15 TÉT XXI. évf A népességszám változás települési és # V: tv CN ON ON I ON ON " ON I t 'c71 '02 Ln "4:1 IN) e<7 `t2 sc2 t L).2 O Ncy,,,,. - N. ",. Vi.' s ' -. ',... -,' -, -.4k, t-,-..,t;-., ':- -. : k 4, -i-,4--,,,,i,orkz,, '' z:, '4,,I,,,, 1 %.,,,, ',I!..,ir, tiiiiiii,voi. '1,0, 46v ''''.. - ''- -. "':,),;"::" si ' -..-, -", - -,,,, ',11,,,, =.,.,, e,-----, k%,,- i,,- ', '.,,,_,,,,., :,, -,, -s...-: -,.. ;,,, <, z-< ' " i, - -,,s'''' 11%,, '\-7:*-, 1"'-".., L.,. = - -,:kzzlieit;#(. 2.,kr."4, ', ---, -= L, -, -, -, 14,, k':',, '.-, ''' ''',,..,, < -. -.,, _ ''''.,: ', ':.,,.. ')"'"S., - 4,,,,, - -. ik..., :;.-, -, -..,,,,,,f111-11! :4, - q',, 4k,,,, > s - 'N' ' ' r'.-'-....,-, a -,. oi. -,,,-,01,,e Ai, k ,,,,n z 74.., ',,,', -"."k> 4 '1 a 41111iii,,, A mutató ért éke 44,:e',10',!,:',..; 1,,ir ii. 07 t-v.- 153) ) 1109) CO 652) C, 01) CO s.- CO - 7 =. 000 C7 ( 0 0 =. 0 ( 100 ( 0200 ( C ( oo o o 000to oto 100to 0to to a a, a, 20 C c.? - e e C..: N,, ''' i.3.n,.. 4,4,,, -.- Forrás: KSH alapján saját számítás.

16 100 Bajmócy Péter TÉT XXI. évf között a domináns tényez ő a szuburbanizáció lett. A leggyorsabban növekv ő települések mindegyike nagyváros (zömében Budapest) környéki, ugyanakkor a leginkább fogyó települések kivétel nélkül városok, közöttük megyeszékhelyek, iparvárosok és néhány középváros (Orosháza, Gyöngyös) található (8. táblázat). Néhány település (Dunaújváros, Kazincbarcika, Budapest) az urbanizáció id őszakában a leggyorsabban növekv ő, napjainkban a leginkább fogyó települések között vannak. 8. TÁBLÁZAT A legmagasabb és legalacsonyabb népességváltozási-mutatóval rendelkez ő települések, (Settlements with the Highest and Lowest Population Change Index [ ) NR Településnév Megye Népesség Népesség Népvált Népvált (fő) (%) NVmutató 1 Érd Pest , Telki Pest , Veresegyház Pest , Hajmáskér Veszprém , Tököl Pest , Bocskaikert Hajdú-B , Solymár Pest , Diósd Pest , Hajdúsámson Hajdú-B , Nagykovácsi Pest , Salgótarján Nógrád , Eger Heves , Orosháza Békés , Gyöngyös Heves , Dunaújváros Fejér , Ózd Borsod- A.-Z , Kazincbarcika Borsod- A.-Z , Pécs Baranya , Miskolc Borsod- A.-Z , Budapest Budapest , Forrás: Saját számítás a KSH adatai alapján. A növekvő települések között els ősorban a nagyvárosok környékén találhatók, emellett néhány osztrák határ menti település, valamint kevés periférikus község (Cserehát, Szabolcs, Szatmár) népességváltozási mutatója is kiemelked ő. Ugyanakkor a perifériák zöme továbbra is veszít népességéb ől, ám emellett a legtöbb nagy- és középváros, valamint az alföldi közép- és kisvárosok népességváltozási mutatója is negatív (7. ábra).

17 , Bajmócy Péter : A népességszám változás települési és megyei szintű egyenlőtlenségeinek TÉT XXI. évf A népességszám változás települési és :(Z5 <Z> rsi 0 c:=. c> C\1,k,- t:0 z z,-; sc3 sc2 Q,) CM) C 5 0.) C L "4.) z5, E Z1,, 0.),.,91.,,,,: f.,,,,,4 dk,,,,... ii ' '%.'.4.,.,r-, iiihk. ' '',.._ iyit :),,. =..,,..7 p.,.::,,),,,,,,,.!:.4::,.,, 4 1,-.;:,:ffir, 4:?4,,:,,,,, ' 311 ;:tr,.«., :.,.::.* " 00( 'VI". ' ':- it...':, E '' -..,..L. ' N, '-`, -, f'1: ,, c,...,. :., olz-' "'I' ', ',44: i.: -,,..:,4.,..:. 1.'4._ "."«'- jill"' ". -,,,-414,: '11) '. - '''''. *.,,...;,.., 4.,,, T,,, 4.7,;... ;.' ''''''b '>...44:41:11 -, _ mil, ''''. ' k. ', ' ' - --4)0*-',,,,,..,,,,..4:1':.--2;",. ;; ; `, ft: -....' ' - ".`",. 4,,,.i+. -i.»,, 151,11"., 1,,,,,. ':,.,,,, '-,,. -,,, :,,..--,;',,, -I Ilt.. ",.. 4,..... ;:,r _.: 4%.,.->...,..;,.4, 4.3,,...i.,: ','.: '. '-:-' ''.2> Á ji.,..,_, ' '''''' ",,hip.-14, ''. 0,.i.i,'.:::.. ::,; -), '' '' 4'. 4. ' ' 'IV. ',,, l''' " '',,,. ' 4. k. r.>, Ik * < #4,0 ' ; 9r.',,y. '... 4,110--,.. '.. ; - 4,,. '- ' `, ',,-.,.','',2 ''. '' (.. ' -,,L:" L', i', '': ;,,....,,,,& "11'-:; " - ' s. ''.. '"t. i».-1. 1:-... 4,11 ) 144 6) ) )) Iry CO e.47 M le) 5 e.4" CO { M C.7 t : t 4 1. o 33 t 4: ("V e,* oo to c, O') Cto 42 C+I C,/. 28 CO 30 - ef 44V4'..Ni ll 11,.> ' if 1, -4, 1.«,..- 1,411! :, 1,.,.; ',., ', T _,---, -, ' ; I 4 :1. 31,4*4 Forrás: KSH alapján saját számítás.

18 102 Bajmócy Péter TÉT XXI. évf Jegyzetek A tanulmány a november 18-án, az ELTE-n tartott Regionális Modellek c. tudományos konferencián elhangzott el őadásra épül. 2 Veszprém esetében Hajmáskér okozza a visszaesést, között évente 147, között 48 fővel nőtt a lakossága. A kilencvenes évek növekedésének oka a katonai bázis lalcóteleppé alakítása volt. Irodalom Bajmócy P. (1999) A kistérségek népességváltozási tendenciái Magyarországon. Társadalomföldrajzi vizsgálatok két évezred találkozásánál. Szeged o. Bajmócy P. (2000) A természetes szaporodás területi különbségei Magyarországon az elmúlt három évtizedben. Geográfus doktoranduszok M országos konferenciája kötete. DE TTK, Debrecen o. Beluszky P. (1999) Magyarország településföldrajza. Általános rész. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest Pécs. Beluszky P. Sikos T.T. (1982) Magyarország falutípusai. MTA FKI, Budapest. Kovács Z. (1999) Alföldi nagyvárosok társadalmi szerkezetének vizsgálata. Alföldi Tanulmányok Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba o. Timár J. (1993) Az alföldi szuburbanizáció néhány sajátossága. Alföldi Tanulmányok o. SOME QUANTITATIVE METHODS MEASURING THE DISEQUALITIES OF THE POPULATION CHANGE IN THE HUNGARIAN SETTLEMENTS AND COUNTIES PÉTER BAJMÓCY The population changing processes of the Hungarian settlements are relatively well-known, but with some special quantiative methods we can give further details in this topic. In this article we tried to use three quantitative methods to descibe the details of the population changes of the settlements. In the first method we created settlement types with the combination of the population change and the migration balance. Secondly we investigated the role of the different settlemnt types (suburban villages, touristic attractions, roma villages, etc.) among the settlements with increasing population. Thirdly we created a so called population change index" with the combination of the population change by absolute number and by rates. With this index we can sort the most dynarnic and the fastest decreasing settlements.

Bajmócy Péter, PhD egyetemi docens SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék

Bajmócy Péter, PhD egyetemi docens SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Bajmócy Péter, PhD egyetemi docens SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Népesedési trendek a településrendszerben: konvergens vagy divergens településfejlődés? 2013. november 9. Természetes

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei:

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fogyasztóvédelmi szervek [1] Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Az almatermesztés időjárási

Az almatermesztés időjárási Az almatermesztés időjárási vonatkozásai Tőkei László, Sepsi Panna Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék 1118 Budapest, Villányi út 29-43. K épület, 3. emelet

Részletesebben

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI Nagy- és közepes teljesítményű adók (31 telephely) Megye "A" MULTIPLEX "B" MULTIPLEX "C" MULTIPLEX MINDIG TV INGYENES

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK VÁLASZTÁSI FÜZETEK 175. HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 2010. október 3. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Pest Megyei Kormányhivatal...

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei Általános Szerződési Feltételek 2015. október 30.-ai módosításai A szerződés 18 menüpontja a következőképp változik: 18. A felügyeleti szerv címe, telefonszáma A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév

Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév Közzététel: 2007. október 31. Sorszám: 183. Következik: 2007. november 6. Turizmus: Kereskedelmi szálláshelyek forgalma Lakásépítések, építési engedélyek, 2007. I III. negyedév Az év első kilenc hónapjában

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538 Vevői reklamációk kezelése Amennyiben bármely áruházunkkal vagy az ott forgalmazott termékeinkkel kapcsolatosan panasszal kíván élni, úgy azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg : Élésker Kereskedelmi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

A településtípusok, megyék és nagyvárosok középiskoláinak néhány eredményességi mutatója

A településtípusok, megyék és nagyvárosok középiskoláinak néhány eredményességi mutatója NEUWIRTH GÁBOR A településtípusok, megyék és nagyvárosok középiskoláinak néhány eredményességi mutatója I. A középiskolákban folyó munka eredményessége számos mutatóval jellemezhető, ezek között beszélünk

Részletesebben

2015. évi LXXV. törvény

2015. évi LXXV. törvény Hatály: 2016.XII.27. - 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba

Részletesebben

A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben

A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben Területi változatosság és hálózatok Szeged, 2016.szeptember 28. A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben Dövényi Zoltán Németh Ádám Pécsi Tudományegyetem Földrajzi

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1051-04 jelű, Állandó meghatalmazás visszavonása/ felmondása és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1051-04 jelű nyomtatványt az alábbi célra

Részletesebben

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évben alkalmazott épületek (egyéb építmények, lakások) adóztatással kapcsolatos adatai Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évi építményadó előírásai

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

Országgy űlés hlieratal w Irományszám : Érkezett:

Országgy űlés hlieratal w Irományszám : Érkezett: EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R Iktatószám : 10697/2016/PARL 10702/2016/PARL Ikotity István országgyűlési képviselő részére LMP Budapest Országgy űlés hlieratal w Irományszám

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév

Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév Közzététel: 2013. november 4. Következik: 2013. november 6. Kiskereskedelem Sorszám: 164. Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2013. I III. negyedév 2013

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE augusztus / August 2006 ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT MONTHLY REPORT OF THE HUNGARIAN NATIONAL EMPLOYMENT OFFICE / August 2006 Megnevezés / Number of 2006 aug. Aug. 2006 Változás az előző hónaphoz képest / Changes compared to previous

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30.

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30. TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1.

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

Versenyképtelen vidék? Térségtípusok a versenyképesség aspektusából

Versenyképtelen vidék? Térségtípusok a versenyképesség aspektusából Versenyképtelen vidék? Térségtípusok a versenyképesség aspektusából Pénzes János, PhD egyetemi adjunktus A vidékfejlesztés jelene és jövője műhelykonferencia Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár,

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

GYORS TÉNYKÉP VÁLTOZÓ TELEPÜLÉSRENDSZER ÉS A KÖZFORGALMÚ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FENNTARTÁSÁNAK KÉRDÉSEI BARANYA MEGYÉBEN

GYORS TÉNYKÉP VÁLTOZÓ TELEPÜLÉSRENDSZER ÉS A KÖZFORGALMÚ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FENNTARTÁSÁNAK KÉRDÉSEI BARANYA MEGYÉBEN Tér és Társadalom 21. évf. 2007/2. 85-93. p. Tér és Társadalom XXI. évf. 2007 2: 85-126 GYORS TÉNYKÉP VÁLTOZÓ TELEPÜLÉSRENDSZER ÉS A KÖZFORGALMÚ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FENNTARTÁSÁNAK KÉRDÉSEI BARANYA MEGYÉBEN

Részletesebben

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272 1997.05.22. Székesfehérvár 74399953967 271 1997.07.19. Székesfehérvár 77745272516 270 1997.09.02. Budapest 72606002573 264 1997.10.18. Székesfehérvár 73516505996 200 1997.11.04. Székesfehérvár 73916032558

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése TE-001 TE-002 TE-003 TE-004 TE-005 TE-006 TE-007 TE-008 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Betegszoba működtetése 8

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1031-02 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetése iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük,

Részletesebben

I. rész: Kérelmező személy adatai

I. rész: Kérelmező személy adatai KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1060-02 jelű, Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele iránti kérelem című nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1030-03 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmények között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezető: Récsányi Ilona Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A. Postacím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R. É ri= ett 1015OKT 2

EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R. É ri= ett 1015OKT 2 EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R Iktatószám : 50346/2015/PARL Hiv. szám: K/6511. kri 'II tal Melléklet: 1 db Dr. Lukács László György országgyűlési képvisel ő részére Jobbik Budapes

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Levelezési cím: 6000 Kecskemét, PF 209. Ügyfélszolgálat címe: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. Telefonszám:

Részletesebben

Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév

Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév Közzététel: 2014. május 5. Következik: 2014. május 6. Kiskereskedelem, 2014. március (első becslés) Sorszám: 59. Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS

BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE AUGUSZTUS BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 216. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Bankkártyák száma kártyafajtánkénti bontásban

Bankkártyák száma kártyafajtánkénti bontásban Bankkártyák száma kártyafajtánkénti bontásban 1. sz. táblázat 2/1. oldal 2009. december 31. Az összes kártyából Számla terhelésének időpontja szerinti k kártya használhatósága szerint egyéb szempontok

Részletesebben

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei

Részletesebben

Panaszkezelési tájékoztató

Panaszkezelési tájékoztató Panaszkezelési tájékoztató Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a Russmedia Kft. panaszkezeléssel kapcsolatos információi az alábbiak: 1. Russmedia Kft. székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI TERÜLETÉNEK VIZSGÁLATA A KELETI ÉS DÉLKELETI HATÁRON. Kovács Csaba 1 - Bajmócy Péter 2. A határmenti terület lehatárolása

MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI TERÜLETÉNEK VIZSGÁLATA A KELETI ÉS DÉLKELETI HATÁRON. Kovács Csaba 1 - Bajmócy Péter 2. A határmenti terület lehatárolása Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI TERÜLETÉNEK VIZSGÁLATA A KELETI ÉS DÉLKELETI HATÁRON Kovács Csaba 1 - Bajmócy Péter 2 A határmenti terület lehatárolása A határmenti területek

Részletesebben

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009 b B mészáros sörfőző söröző istálló Winchester 1148 élelmiszer kereskedelem szolgáltatás, vegyeskereskedés ruházat bőrösök ötvös fémműves építőmester 1 London 1851 2 1870 1890 3 1910 1940 Városi sorrend

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PRAEVENTIO BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Baksa Melinda ügyvezető Győr, 2011. február 15. 1. A panasz általános meghatározása Minden olyan negatív értékítéletet vagy kritikát

Részletesebben

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 6337 Állampuszta Telefon: 06 /78/ 407-684, 407-847 Csóti András bv. dandártábornok 06 /78/ 407-950 Balassagyarmati

Részletesebben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben 1. sz. táblázat Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben Ügyészségek A nyomozás elrendelésétől számított A nyomozás elrendelésétől a jogerős bírósági 1

Részletesebben

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barta Györgyi Ipari műemlékek megőrzése és hasznosítása nemzetközi konferencia 2006. szeptember 29 30. Mi a barnaövezet? 1980-as években az USA-ban.

Részletesebben

KÖZMUNKA ÉS A POLITIKA október 26.

KÖZMUNKA ÉS A POLITIKA október 26. KÖZMUNKA ÉS A POLITIKA 2016. október 26. A közmunka kérdése nem csak foglalkoztatáspolitikai szempontból jelentős kérdés, hanem politikai okok miatt is. 2012-től alapvető váltás következett be a hazai

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne, település. Pályázati azonosító. Igényelt támogatás (Ft) Javasolt támogatás (Ft) Pályázó szervezet neve

Megvalósítás helyszíne, település. Pályázati azonosító. Igényelt támogatás (Ft) Javasolt támogatás (Ft) Pályázó szervezet neve TÁMOGATÁSI DÖNTÉS az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Hajléktalanokért Közalapítvány között kötött, 13818-6/2016/SZOCSZOLG ügyiratszámú együttműködési megállapodás alapján, a Hajléktalanokért Közalapítvány

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Országosan nem változott az influenzaaktivitás A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben