A NÉPESSÉGSZÁM VÁLTOZÁS TELEPÜLÉSI ÉS MEGYEI SZINTŰ EGYENLŐTLENSÉGEINEK NÉHÁNY MÉRÉSI LEHET ŐSÉGE MAGYARORSZÁGON1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NÉPESSÉGSZÁM VÁLTOZÁS TELEPÜLÉSI ÉS MEGYEI SZINTŰ EGYENLŐTLENSÉGEINEK NÉHÁNY MÉRÉSI LEHET ŐSÉGE MAGYARORSZÁGON1"

Átírás

1 Tér és Társadalom 21. évf. 2007/ p. Tér és Társadalom XXI. évf : A NÉPESSÉGSZÁM VÁLTOZÁS TELEPÜLÉSI ÉS MEGYEI SZINTŰ EGYENLŐTLENSÉGEINEK NÉHÁNY MÉRÉSI LEHET ŐSÉGE MAGYARORSZÁGON1 (Some Quantitative Methods Measuring the Disequalities of the Population Change in the Hungarian Settlements and Counties) Kulcsszavak: BAJMÓCY PÉTER népességszám-változás Magyarország települései kvantitatív módszerek A népességszám-változás területi különbségei ugyan jól ismertek Magyarországon, ám néhímy kvantitatív módszer segítségével újabb adalélcok adhatók e témához csupán a települések vándorlási egyenlege, népességszám-változása segítségével is. A legtöbb mutató a szuburbanizáció létét er ősíti meg Budapest és a nagyvárosok körül, és e tekintetben is számottev ő a főváros előnye a nagyvárosok környékéhez képest. E tanulmány célja, hogy néhány egyszer ű kvantitatív módszer segítségével újabb adalékokat adjon egy többé-kevésbé ismert téma, Magyarország településeinek népességszám-változása témaköréhez. E tanulmányban kizárólag a népességszámváltozás legfontosabb összetev őivel, a természetes szaporodással, a vándorlási egyenleggel, illetve a tényleges szaporodással foglalkozunk. A KSH települési szintű adatait vizsgáltuk, ezekb ől néhány esetben megyei szint ű aggregációkat készítettünk. Tanulmányunk célja néhány egyszer ű kvantitatív módszer próbája, így három, részben összefügg ő, részben különálló vizsgálatot végeztünk el. 1. módszer: Kombináció Az ország települései népességszám-változásának területi különbségei ismertek (Beluszky Sikos T 1982; Beluszky 1999; Bajmócy 1999; 2000). Jól kirajzolódnak a nagyvárosok körüli dinamikus zónák középpontjukban a fogyó nagyvárossal (Tímár 1993), valamint egyes kisebb dinamikus térségek a Balaton, a nyugati határmente vagy éppen egyes gyógyfürd ők közelében (/. ábra). Ugyanakkor számos település népességnövekedéssel jellemezhet ő a perifériákon is (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya). Ez utóbbi települések némelyikénél a népességnövekedésének oka nem a többi település esetében els ődleges vándorlási egyenleg, hanem a természetes szaporodás. A vándorlási egyenleg térbelisége számos esetben hasonlít az el őzőekhez (2. ábra), ám néhány, id ősek otthonával rendelkez ő község esetében szintén jelent ős vándorlási egyenleggel számolhatunk. Érdemesnek t űnt tehát e két mutatót, a népességszám-változást, illetve a vándorlási egyenleget kombinálni.

2 86 Bajmócy Péter TÉT XXI. évf Q/.) 0).5, co co. r-- c. c,.co o) co IV tf) I+, ,.,,,,_,...,,, =,C6 -Y , p,... p.0. 0 ).2.) ' '7 co a).0..=. 1. c. g cp :... 0) z /1111W' L- 0) 91. N 020 C:D ZD. I a Ci '3() 4 Z 0) E t -) 30 c.5 '4> c.) (;) cy 0.) :0 L).42 "S2' Forrás: KSH alapján saját számftás.

3 TÉT XXI. évf A népességszám változás települési és Ct ts, > `o) g I Cr C:$ t:c1 o I.1-i 0 \ (X) p) 2.2 c43 %.> c D.5 szt L sc3 C.) 1:Q 0,0 Forrás: KSH alapján saját számítás.

4 Bajmócy Péter : A népességszám változás települési és megyei szintű egyenlőtlenségeinek 88 Bajmócy Péter TÉT XXI. évf cn cr o.) o.) z2 o.) z 0,0 p -.',;; 1' Ct sz2 sc:,) c., C st:s cf.; -., (Z) C::3 CO tr) CO 'CO C4, c n p p..., p) s0. 4 `0) 0. V) cx) ; [ co co N 0.03 CO, ` CO CO 0 0 O _ck o _y '03 0) co -0 N c 0 CO,a) c = <6 co ".o_ a) CD C,a),co c '&3 a) a) a) to 9c=c= CD a) :o :o 0) 'a) -a -a a) c c 'CU cr, '0 0 0 a' CO al,,a) o o C M Dl '<D CL) -a '0) ZO) f(2) c a) a) cu cu ,a),a),a),a) COZZZZ Forrás: KSH alapján saját számítás.

5 TÉT XXI. évf A népességszám változás települési és Egy egyszerű településtipizálás segítségével az ország településeit öt csoportra osztottuk az közötti népességszám-változásuk és vándorlási egyenlegük szerint. Az elhatárolt típusok a következ ők: - 1. típus: növekv ő népességű települések, ahol a növekedés oka els ősorban a vándorlási nyereség, 2. típus: növekv ő népességű települések, ahol a növekedés oka els ősorban a természetes szaporodás, 3. típus: fogyó népesség ű települések, ahol a fogyás oka els ősorban a vándorlási veszteség, 4. típus: fogyó népesség ű települések, ahol a fogyás oka els ősorban a természetes fogyás, 5. típus: stagnáló népesség ű települések, ahol a népességszám-változás között nem haladta meg a ±10 f őt. 1. TÁBLÁZAT A települések megoszlása vándorlási egyenleg és tényleges szaporodás szerinti típusokban, a megyék településállományához viszonyítva, (Distribution of the Settlemnts by Counties and by their Population Change and Migration Balance [ D Megye Települések száma az 1. a 2. a 3. a 4. az 5. az 1. Települések aránya a a a összesen típusban típusban ( %) BAR BKK BEK BAZ CSN FEJ GMS HBH HEV KOE NOG PST SOM SSB JNS TOL VAS VES ZAL Összesen Forrás: Saját számítás a KSH adatai alapján. az 5.

6 90 Bajmócy Péter TÉT XXI. évf E településtípusok igen egyenetlenül helyezkednek el az ország területén (1. táblázat). A szuburbanizáció által érintett községek túlnyomó többsége az 1. típusba tartozik (3. ábra). A korábbi évtizedekben jelent ős elvándorlással sújtott, így elöregedett megyék (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Nógrád és Tolna) a 4. típus dominanciájával jellemezhet ők. Ugyanakkor Hajdú-Bihar Szabolcs- Szatmár-Bereggel és Borsod-Abaúj-Zemplénnel egy másik kategóriát alkot, ahol a magasabb természetes szaporodás (mérsékeltebb fogyás) következtében a 2. és a 3. típus aránya haladja meg jelent ősen az országos átlagot. Emellett még három másik kategória jelentkezett. A gazdaságilag prosperáló, illetve a szuburbanizáció által leginkább érintett Pest és Fejér megyékben az 1. típus dominál, a többi dunántúli megyében pedig az aprófalvas településszerkezetük következtében az 5. típus emelkedik ki. E típus mellett Baranyában és Somogyban a 2. és 3. is jelent ős (roma kisebbség), ugyanakkor Gy őr-moson-sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém, Vas és Zala megyékben pedig a 4. típus is számottev ő, elsősorban e megyék periférikus térségeiben (Bársonyos, Rábaköz, Bakonyalja, Kemeneshát, Dél-Zala). 2. módszer: Hol vannak, milyen típusúak a növekv ő népességű települések? Területileg természetesen ismert a növekv ő népességszámú települések elhelyezkedése, ugyanakkor azt is láttuk, hogy a növekv ő népességű települések igen különböző típusúak. Hogyan lehet azt mérni, hogy mekkora a szerepe a népességnövekedésben a szuburbanizációnak, ezen belül a Budapest-környékének, mekkora a természetes szaporodásnak, a turizmusnak stb? E kérdések eldöntéséhez szükség van a települések tipizálására. Az egyes települések megfelel ő típusba osztása nem volt egyszer ű feladat, ennek eldöntésére korábbi tapasztalatainkat, a települések különböz ő társadalmi jellemz őit, fekvésüket vettük figyelembe. A népességszám-változás abszolút értékeit vizsgálva nem történt komoly területi átrendez ődés az 1990-es évek második fele és a 2000-es évtized els ő évei között. (4. ábra, 5. ábra). Miközben az ország népességfogyása valamelyest mérsékl ődött a vizsgált két id őszak ( és ) között (2. táblázat), a növekvő népességszámú települések száma lényegileg változatlan maradt. Ugyanakkor n őtt a települések differenciáltsága a népességszámváltozásokat tekintve, hiszen a népességüket növel ő települések népességnövekménye jelentősen nagyobb lett re ( f ő évente) hez képest ( fő). Nemcsak a népességnövekmény, de a népességüket relatíve gyorsan (évente legalább 10 fővel) növelő települések száma is emelkedett. E gyorsan növekv ő településcsoport (mely a növekv ő népességszámú települések 42-45%-át adja) koncentrálja az összes növekv ő népességű település népességnövekményének 90-92%-át, s ez az érték valamelyest emelkedett is re hez képest.

7 Bajmócy Péter : A népességszám változás települési és megyei szintű egyenlőtlenségeinek TÉT XXI. évf A népességszám változás települési és sc:2 ts).5 4:5 O CO 0 CO 0 0 r - M r-_ c,) kr)., co - p 0 0 kr) kr) o u->, cs, `CL) , e, co a>,c;;,) C..).4Z Z3.7 co C> C.5 C> < I1D (24 C> '" s< C3 st: co C ) :z k>. Forrás: KSH alapján saját számítás.

8 9 2 Bajmócy Péter TÉT XXI. évf e- C» CO cl-, M OD LO CO CO re.' o., co o.+ co ""`,.5 's) E '0 O.) c93 tc-) cd c.-) CO 1-`, 0 C-4 0 so, CO CO Cl) 0-.0) Z cd lf) 1 C.4 CO CO -- :0 0 tv es] 'Z C < 00 rz4 0 4 N s< c., kr; 'Cl t? s0 c,,t),c) p.) 0. 0 my> :z, 0) 0 Forrás: KSH alapján saját számftás.

9 TÉT XXI. évf A népességszám változás települési és TÁBLÁZAT Az abszolút számban növekv ő települések néhány adata , illetve között (évente) (Some Data of the Settlements with Increasing Population between and [yearly]) Éves népességszám-változás A növekvő települések száma A növekvő települések növekedése (évente, f ő) Települések legalább 10 fős évenkénti átlagos népességnövekedéssel A 10 fő felettiek növekménye (f ő) A 10 fő felettiek növekménye (%) 90,2 91,5 Forrás: Saját számítás a KSH adatai alapján. 3. TÁBLÁZAT Az abszolút számban növekv ő települések néhány adata , illetve között (évente), megyénként (Some Data of the Settlements with Increasing Population between and [yearly, by counties]) Megye Növek- Növekmény Változás Részarány Részarány mény az orszá- az orszá gosból gosból (%) Baranya ,3 2,8 3,4 Bács-Kiskun ,0 2,0 1,1 Békés ,2 0,1 0,1 Borsod-A.-Zemplén ,2 5,7 4,5 Csongrád ,9 2,1 1,9 Fejér ,4 6,7 6,1 Győr-Moson-Sopron ,9 3,2 5,7 Hajdú-Bihar ,1 4,1 3,3 Heves ,8 1,6 1,5 Komárom-Esztergom ,3 1,9 2,3 Nógrád ,7 0,3 1,3 Pest ,7 53,2 56,0 Somogy ,1 2,2 1,7 Szabolcs-Sz.-Bereg ,1 5,0 2,0 Jász-Nagykun-Szolnok ,8 0,9 0,7 Tolna ,2 0,8 0,9 Vas ,8 1,8 2,5 Veszprém ,4 3,6 3,0 Zala ,8 1,8 2,0 Összesen ,1 100,0 100,0 Forrás: Saját számítás a KSH adatai alapján.

10 94 Bajmócy Péter TÉT XXI. évf A növekvő települések népességnövekményének megyénkénti megoszlását vizsgálva számottev ő Pest megye el őnye (3. táblázat). Az közötti 53%-os értékét valamelyest még növelte is a f őváros környéke re, ekkor már a növekvő népességű települések népességnövekményének 56%-át koncentrálta Pest megye. A Pest megyét követ ő megyék (Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Gy őr- Moson-Sopron) értékei csak mintegy tizedét teszik ki Pest megyéének. Miközben a növekvő települések népességnövekménye országosan 27,1%-kal több évente között, mint között, addig a dunántúli megyék zömében és Pest megyében ennél gyorsabban növekedett e mutató értéke, ugyanakkor a Dunától keletre csak Nógrád rendelkezik átlag feletti értékkel. A Dunántúl egészében a növekv ő népességszámú települések növekménye 41%-kal n őtt a vizsgált időszak alatt, ugyanakkor a Dunától keletre lév ő megyékben a növekmény 5%-kal csökkent. Különösen dinamikus volt a növekedés Baranya, Gy őr-moson-sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Zala megyékben, ugyanakkor visszaesés történt Bács-Kiskunban, Békésben és Szabolcs-Szatmár-Beregben. 4. TÁBLÁZAT Az abszolút számban növekv ő települések néhány adata , illetve között (évente), típusonként Some Data of the Settlements with Increasing Population between and [yearly, by settlement-types]) Részarány Részarány az orszá- az orszá- Típus Növekmény Növekmény Változás gosból gosból (%) Budapesti agglomeráció ,0 53,5 56,9 Egyéb agglomerációk ,3 22,0 22,2 Egyéb típusok fő alatti növekménynyel ,6 14,6 12,4 rendelkező települések 110,0 9,8 8,5 Összesen Az egyéb típusok 127,1 100,0 100,0 részletezése: Turizmus ,9 3,7 4,5 Periféria ,0 3,5 3,2 Cigányság ,7 3,1 1,2 Kisváros ,2 1,3 1,0 Nagyváros ,0 1,0 0,0 Osztrák határ mente ,1 1,0 1,6 Dezurbanizáció ,9 0,4 0,6 Egyéb ,9 0,5 0,3 Forrás: Saját számítás a KSH adatai alapján.

11 TÉT XXI. évf A népességszám változás települési és A növekv ő népességű települések tipizálását elvégezve látható, hogy a nagyvároskörnyéki települések adják a népességnövekmény zömét. A budapesti agglomeráció települései koncentrálják a növekv ő népességszámú települések népességnövekményének 54-57%-át (1995 I999-ben, illetve ben), az egyéb agglomerációk pedig 22%-ot (4. táblázat). A legkisebb, 10 fő alatti éves növekedéssel rendelkező települések esetében sokszor nem dönthet ő el egyértelműen a népességnövekedés oka, így e települések nem kerültek be a tipizálásba. A legfontosabb ok tehát a szuburbanizáció, erre vezethet ő vissza a növekv ő népességű települések népességnövekedésének 75-80%-a. Ráadásul mind Budapest környéke, mind az egyéb nagyvárosok térsége er ősödött is a kilencvenes évek második feléhez képest. Az egyéb típusok között kiemelend ők a turisztikai települések (a növekv ő népességű települések teljes népességnövekményének 4-5%-a), a periférikus községek, térségek (3-4%), valamint a roma népesség ű, lakosságukat els ősorban természetes szaporodásból növel ő települések ( között 3%, között már csak 1%). A többi típus részaránya nem számottev ő (4. táblázat). A vidéki agglomerációk növekv ő népességszámú településeinek népességnövekménye összesen is csak mintegy 40%-át adja a budapesti agglomerációnak. A legnagyobb vidéki agglomerációk (Gy őr, Debrecen, Pécs, Székesfehérvár, Szeged, Miskolc) egyenként csak 3-6%-át adják a budapesti agglomeráció népességnövekményének. Természetesen ez esetben is csak a közigazgatásilag önálló, növekv ő népességű települések figyelembe vételére nyílt lehet őség. A hazai településhálózat sajátosságai miatt a szuburbanizáció egy része nem a közigazgatásilag önálló településeket célozza meg, hanem a kiköltöz ő népesség sok esetben a városok, ritkábban a közeli községek valamely egyéb belterületére avagy külterületére költözik (Kovács 1999, Tímár 1993). Némely város esetében a legdinamikusabban növekv ő városkörnyéki települések épp ezek a közigazgatásilag nem önálló egységek (Debrecen-Józsa, Kecskemét-Katonatelep, Nyíregyháza-Oros stb.). E településrészek esetében éves adatoklcal nem rendelkezünk, így a szuburbanizáció és az ebből származó népességnövekmény ezen része a statisztikai adatokból rejtve marad. Az is látható, hogy a megyei jogú városaink egy részénél az önálló településekre irányuló szuburbanizáció léptéke minimális, nyolc megyei jogú városunk esetében a környékükön lév ő növekv ő népességszámmal rendelkez ő közigazgatásilag önálló települések népességnövekménye sem , sem között nem érte el évente a 100 főt. E városok mindegyike relatíve kis népesség ű (35-65 ezer fős). Az és es adatokat összehasonlítva komoly el őrelépés figyelhet ő meg Győr, Pécs, Szombathely, Kecskemét, Eger környékén, ugyanakkor visszaesett a településeket érint ő szuburbanizáció mértéke Debrecen, Miskolc, Veszprém2, Nyíregyháza és Szolnok térségében. Itt is megfigyelhet ő tehát a Nyugat-Kelet kett ősség, a nyugati nagyvárosok környékén inkább er ősödött, a keletieknél stagnált-gyengült a szuburbanizáció a kilencvenes ével második fele és a 2000-es évtized els ő évei között (5. táblázat).

12 96 Bajmócy Péter TÉT XXI. évf TÁBLÁZAT Az abszolút számban növekv ő települések néhány adata , illetve között (évente), a vidéki agglomerációk részletezése (Some Data of the Settlements with Increasing Population between and (yearly, by the agglomerations of the largest cities]) Típus Növekmény Növekmény Változás (%) Részarány az országosból Részarány az országosból Győr ,7 1,7 3,6 Debrecen ,8 3,4 2,5 Pécs ,9 1,2 2,3 Székesfehérvár ,1 2,3 1,9 Szeged ,3 2,1 1,8 Miskolc ,8 2,0 1,6 Dunaújváros ,1 1,4 1,3 Szombathely ,7 0,6 1,2 Kecskemét ,3 0,7 1,0 Veszprém ,0 1,6 0,9 Tatabánya-Tata ,7 0,6 0,6 Eger ,6 0,3 0,5 Nyíregyháza ,2 0,8 0,4 Zalaegerszeg ,2 0,2 0,3 Sopron ,7 0,3 0,3 Kaposvár ,4 0,4 0,2 Szekszárd ,9 0,3 0,2 Salgótarján ,0 0,2 Szolnok ,5 0,5 0,2 Nagykanizsa ,0 0,0 Békéscsaba ,0 0,0 0,0 Hódmezővásárhely 0 0 0,0 0,0 A vidéki" agglomerációk ,3 22,0 22,2 Budapesti agglomeráció ,0 53,5 56,9 Összesen ,1 100,0 100,0 Forrás: Saját számítás a KSH adatai alapján. 3. módszer: Mely település n ő/fogy a leggyorsabban? E kérdés elsőre értelmetlennek is t űnhet, hiszen a népességszám-változás rátája természetes módon adhatja meg a választ. De vajon mely település fogy gyorsabban? Az, amelyik csak néhány száz főt veszít népességéb ől, de ez népességének 70-80%-a,

13 TÉT XXI. évf A népességszám változás települési és vagy az, amelyik elveszít ugyan f őt, ám ezzel csak" 30%-ot csökken? Vajon Gagyapáti vagy Makó népessége fogyott jobban között (6. táblázat)? Érdemes lehet az arányokat és az abszolút számokat is együtt vizsgálni. Célszerűnek tűnt tehát a két mutatót, az abszolút és a relatív népességfogyást kombinálni és létrehozni egy kombinált népességfogyási mutatót". E mutatót nagyon egyszerűen a két alapmutatónk szorzataként értelmeztük. Amennyiben a település népessége a kezdeti id őpontban: a, a végs ő id őpontban: b, a népességszámváltozási mutató értéke: NVMUT= abs(b-a)*(b-a)/a/100 E mutató alapján Battonya esetében (1949: fő, 1990: 7385 fő), a népesség vesztéség fő, 41,7%, a kombinált mutató értéke pedig 5.281*(-41,7)/100 = Azért, hogy a fogyó területi egységek negatív, a növekv ők pedig pozitív értéket kapjanak, a népességváltozás abszolút adatait abszolút értékben számítottuk. A százzal való osztás jelent ősége els ősorban technikai, a túl nagy számértékek elkerülése céljából alkalmaztuk. E mutató alapján Gagyapáti és Makó öszehasonlításaként Makó népességfogyása adódott nagyobbnak (6. táblázat). 6. TÁBLÁZAT A népességváltozási mutató értéke néhány településen között (The Population Change Index in Some Selected Settlements [ ) Település Megye Népesség 1949 Népesség 1990 Népvált (fő) Népvált (%) NVmutató Gagyapáti Borsod-A.-Z ,9-200 Libickozma Somogy ,0-866 Makó Csongrád ,8-928 Mezőhék Jász-N.-Sz , Battonya Békés , Forrás: Saját számftás a KSH adatai alapján. E mutató segítségével két id őszakra a tömeges urbanizáció és a szocializmus id ő- szakának tekinthet ő re, valamint a rendszerváltás utáni, a szuburbanizációval jellemezhető egy évtizedre ( ) vizsgáltuk a leggyorsabban növeked ő, illetve fogyó népességű településeket. Az közötti id őszakban leggyorsabban egyes szocialista városok (Dunaújváros, Kazincbarcika, Tiszaújváros, stb.), megyeszékhelyek (Székesfehérvár, Debrecen, Veszprém) és a f őváros népessége növekedett, ez id őszak legnagyobb vesztesei ugyanalcicor a népes kismez ővárosok, tanyaközségek voltak, szinte kizárólagosan az Alföldr ől (7. táblázat).

14 98 Bajmócy Péter TÉT XXI. évf TÁBLÁZAT A legmagasabb és legalacsonyabb népességszámváltozási-mutatóval rendelkez ő települések (Settlements with the Highest and Lowest Population Change Index [ ] ) NR Településnév Megye 1 Dunaújváros 2 Kazincbarcika 3 Tiszaújváros 4 Százhalombatta 5 Budapest 6 Székesfehérvár 7 Komló 8 Veszprém 9 Debrecen 10 Oroszlány 3126 Jászladány 3127 Mezőhék 3128 Dévaványa 3129 Öcsöd 3130 Ozora 3131 Kunágota 3132 Borota 3133 Ásotthalom 3134 Bácssz ő l ős 3135 Battonya Fejér Borsod- A.-Z. Borsod- A.-Z. Pest Budapest Fejér Baranya Veszprém Hajdú-B. Komárom- E. Jász-N.- Sz. Jász-N.- Sz. Békés Jász-N.- Sz. Tolna Békés Bács- Kiskun Csongrád Bács- Kiskun Békés Forrás: Saját számítás a KSH adatai alapján. Népesség Népesség Népvált Népvált (fő) (%) ,8 828,0 1285,1 865,2 26,8 157,8 401,4 208,8 83,9 461,0-35,7-77,8-33,0-44,3-57,7-49,9-60,0-49,1-83,5-41,7 NVmutató A növekv ő települések ez id ő tájt els ősorban a városok, az energiatengely településeinek jelentős része, valamint Budapest agglomerációja. Ugyanaklcor az alföldi községek, kisvárosok zöme fogyott, miként az aprófalvak legnagyobb része is. Egyes térségekben, küls ő és bels ő perifériákon szinte kizárólagosak voltak a fogyó, gyorsan fogyó települések (Börzsöny, Cserehát, Zempléni-hegység, Bodrogköz, Szatmár-Bereg, Bihar, Közép-Tiszavidék, Dél-Békés, Bácska, Somogy Tolna határvidéke, Zala, Dél-Kisalföld) (6. ábra).

15 TÉT XXI. évf A népességszám változás települési és # V: tv CN ON ON I ON ON " ON I t 'c71 '02 Ln "4:1 IN) e<7 `t2 sc2 t L).2 O Ncy,,,,. - N. ",. Vi.' s ' -. ',... -,' -, -.4k, t-,-..,t;-., ':- -. : k 4, -i-,4--,,,,i,orkz,, '' z:, '4,,I,,,, 1 %.,,,, ',I!..,ir, tiiiiiii,voi. '1,0, 46v ''''.. - ''- -. "':,),;"::" si ' -..-, -", - -,,,, ',11,,,, =.,.,, e,-----, k%,,- i,,- ', '.,,,_,,,,., :,, -,, -s...-: -,.. ;,,, <, z-< ' " i, - -,,s'''' 11%,, '\-7:*-, 1"'-".., L.,. = - -,:kzzlieit;#(. 2.,kr."4, ', ---, -= L, -, -, -, 14,, k':',, '.-, ''' ''',,..,, < -. -.,, _ ''''.,: ', ':.,,.. ')"'"S., - 4,,,,, - -. ik..., :;.-, -, -..,,,,,,f111-11! :4, - q',, 4k,,,, > s - 'N' ' ' r'.-'-....,-, a -,. oi. -,,,-,01,,e Ai, k ,,,,n z 74.., ',,,', -"."k> 4 '1 a 41111iii,,, A mutató ért éke 44,:e',10',!,:',..; 1,,ir ii. 07 t-v.- 153) ) 1109) CO 652) C, 01) CO s.- CO - 7 =. 000 C7 ( 0 0 =. 0 ( 100 ( 0200 ( C ( oo o o 000to oto 100to 0to to a a, a, 20 C c.? - e e C..: N,, ''' i.3.n,.. 4,4,,, -.- Forrás: KSH alapján saját számítás.

16 100 Bajmócy Péter TÉT XXI. évf között a domináns tényez ő a szuburbanizáció lett. A leggyorsabban növekv ő települések mindegyike nagyváros (zömében Budapest) környéki, ugyanakkor a leginkább fogyó települések kivétel nélkül városok, közöttük megyeszékhelyek, iparvárosok és néhány középváros (Orosháza, Gyöngyös) található (8. táblázat). Néhány település (Dunaújváros, Kazincbarcika, Budapest) az urbanizáció id őszakában a leggyorsabban növekv ő, napjainkban a leginkább fogyó települések között vannak. 8. TÁBLÁZAT A legmagasabb és legalacsonyabb népességváltozási-mutatóval rendelkez ő települések, (Settlements with the Highest and Lowest Population Change Index [ ) NR Településnév Megye Népesség Népesség Népvált Népvált (fő) (%) NVmutató 1 Érd Pest , Telki Pest , Veresegyház Pest , Hajmáskér Veszprém , Tököl Pest , Bocskaikert Hajdú-B , Solymár Pest , Diósd Pest , Hajdúsámson Hajdú-B , Nagykovácsi Pest , Salgótarján Nógrád , Eger Heves , Orosháza Békés , Gyöngyös Heves , Dunaújváros Fejér , Ózd Borsod- A.-Z , Kazincbarcika Borsod- A.-Z , Pécs Baranya , Miskolc Borsod- A.-Z , Budapest Budapest , Forrás: Saját számítás a KSH adatai alapján. A növekvő települések között els ősorban a nagyvárosok környékén találhatók, emellett néhány osztrák határ menti település, valamint kevés periférikus község (Cserehát, Szabolcs, Szatmár) népességváltozási mutatója is kiemelked ő. Ugyanakkor a perifériák zöme továbbra is veszít népességéb ől, ám emellett a legtöbb nagy- és középváros, valamint az alföldi közép- és kisvárosok népességváltozási mutatója is negatív (7. ábra).

17 , Bajmócy Péter : A népességszám változás települési és megyei szintű egyenlőtlenségeinek TÉT XXI. évf A népességszám változás települési és :(Z5 <Z> rsi 0 c:=. c> C\1,k,- t:0 z z,-; sc3 sc2 Q,) CM) C 5 0.) C L "4.) z5, E Z1,, 0.),.,91.,,,,: f.,,,,,4 dk,,,,... ii ' '%.'.4.,.,r-, iiihk. ' '',.._ iyit :),,. =..,,..7 p.,.::,,),,,,,,,.!:.4::,.,, 4 1,-.;:,:ffir, 4:?4,,:,,,,, ' 311 ;:tr,.«., :.,.::.* " 00( 'VI". ' ':- it...':, E '' -..,..L. ' N, '-`, -, f'1: ,, c,...,. :., olz-' "'I' ', ',44: i.: -,,..:,4.,..:. 1.'4._ "."«'- jill"' ". -,,,-414,: '11) '. - '''''. *.,,...;,.., 4.,,, T,,, 4.7,;... ;.' ''''''b '>...44:41:11 -, _ mil, ''''. ' k. ', ' ' - --4)0*-',,,,,..,,,,..4:1':.--2;",. ;; ; `, ft: -....' ' - ".`",. 4,,,.i+. -i.»,, 151,11"., 1,,,,,. ':,.,,,, '-,,. -,,, :,,..--,;',,, -I Ilt.. ",.. 4,..... ;:,r _.: 4%.,.->...,..;,.4, 4.3,,...i.,: ','.: '. '-:-' ''.2> Á ji.,..,_, ' '''''' ",,hip.-14, ''. 0,.i.i,'.:::.. ::,; -), '' '' 4'. 4. ' ' 'IV. ',,, l''' " '',,,. ' 4. k. r.>, Ik * < #4,0 ' ; 9r.',,y. '... 4,110--,.. '.. ; - 4,,. '- ' `, ',,-.,.','',2 ''. '' (.. ' -,,L:" L', i', '': ;,,....,,,,& "11'-:; " - ' s. ''.. '"t. i».-1. 1:-... 4,11 ) 144 6) ) )) Iry CO e.47 M le) 5 e.4" CO { M C.7 t : t 4 1. o 33 t 4: ("V e,* oo to c, O') Cto 42 C+I C,/. 28 CO 30 - ef 44V4'..Ni ll 11,.> ' if 1, -4, 1.«,..- 1,411! :, 1,.,.; ',., ', T _,---, -, ' ; I 4 :1. 31,4*4 Forrás: KSH alapján saját számítás.

18 102 Bajmócy Péter TÉT XXI. évf Jegyzetek A tanulmány a november 18-án, az ELTE-n tartott Regionális Modellek c. tudományos konferencián elhangzott el őadásra épül. 2 Veszprém esetében Hajmáskér okozza a visszaesést, között évente 147, között 48 fővel nőtt a lakossága. A kilencvenes évek növekedésének oka a katonai bázis lalcóteleppé alakítása volt. Irodalom Bajmócy P. (1999) A kistérségek népességváltozási tendenciái Magyarországon. Társadalomföldrajzi vizsgálatok két évezred találkozásánál. Szeged o. Bajmócy P. (2000) A természetes szaporodás területi különbségei Magyarországon az elmúlt három évtizedben. Geográfus doktoranduszok M országos konferenciája kötete. DE TTK, Debrecen o. Beluszky P. (1999) Magyarország településföldrajza. Általános rész. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest Pécs. Beluszky P. Sikos T.T. (1982) Magyarország falutípusai. MTA FKI, Budapest. Kovács Z. (1999) Alföldi nagyvárosok társadalmi szerkezetének vizsgálata. Alföldi Tanulmányok Nagyalföld Alapítvány, Békéscsaba o. Timár J. (1993) Az alföldi szuburbanizáció néhány sajátossága. Alföldi Tanulmányok o. SOME QUANTITATIVE METHODS MEASURING THE DISEQUALITIES OF THE POPULATION CHANGE IN THE HUNGARIAN SETTLEMENTS AND COUNTIES PÉTER BAJMÓCY The population changing processes of the Hungarian settlements are relatively well-known, but with some special quantiative methods we can give further details in this topic. In this article we tried to use three quantitative methods to descibe the details of the population changes of the settlements. In the first method we created settlement types with the combination of the population change and the migration balance. Secondly we investigated the role of the different settlemnt types (suburban villages, touristic attractions, roma villages, etc.) among the settlements with increasing population. Thirdly we created a so called population change index" with the combination of the population change by absolute number and by rates. With this index we can sort the most dynarnic and the fastest decreasing settlements.

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI Nagy- és közepes teljesítményű adók (31 telephely) Megye "A" MULTIPLEX "B" MULTIPLEX "C" MULTIPLEX MINDIG TV INGYENES

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése

Átadásra került informatikai eszközök megyei bontásban. 1. ütem 2. ütem. KLIK Szakszolgálati Intézmény megnevezése A TÁMOP-3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja (ok fejlesztése) kiemelt projekt keretében beszerzett és a pedagógiai szakszolgálatok számára átadott informatikai eszközök Átadásra került

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei Általános Szerződési Feltételek 2015. október 30.-ai módosításai A szerződés 18 menüpontja a következőképp változik: 18. A felügyeleti szerv címe, telefonszáma A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538 Vevői reklamációk kezelése Amennyiben bármely áruházunkkal vagy az ott forgalmazott termékeinkkel kapcsolatosan panasszal kíván élni, úgy azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg : Élésker Kereskedelmi

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai

Megyei jogú városok. 2011. évben alkalmazott épületek. adóztatással kapcsolatos adatai. Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évben alkalmazott épületek (egyéb építmények, lakások) adóztatással kapcsolatos adatai Forrás: MJV önkormányzati adóhatóságai Megyei jogú városok 2011. évi építményadó előírásai

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30.

Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1. - 2013. június 30. TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése Ügyfélelégedettség-mérés az egyenlõ bánásmód referensi ügyfélszolgálatokon 2009. október 1.

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

GYORS TÉNYKÉP VÁLTOZÓ TELEPÜLÉSRENDSZER ÉS A KÖZFORGALMÚ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FENNTARTÁSÁNAK KÉRDÉSEI BARANYA MEGYÉBEN

GYORS TÉNYKÉP VÁLTOZÓ TELEPÜLÉSRENDSZER ÉS A KÖZFORGALMÚ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FENNTARTÁSÁNAK KÉRDÉSEI BARANYA MEGYÉBEN Tér és Társadalom 21. évf. 2007/2. 85-93. p. Tér és Társadalom XXI. évf. 2007 2: 85-126 GYORS TÉNYKÉP VÁLTOZÓ TELEPÜLÉSRENDSZER ÉS A KÖZFORGALMÚ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FENNTARTÁSÁNAK KÉRDÉSEI BARANYA MEGYÉBEN

Részletesebben

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272 1997.05.22. Székesfehérvár 74399953967 271 1997.07.19. Székesfehérvár 77745272516 270 1997.09.02. Budapest 72606002573 264 1997.10.18. Székesfehérvár 73516505996 200 1997.11.04. Székesfehérvár 73916032558

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése TE-001 TE-002 TE-003 TE-004 TE-005 TE-006 TE-007 TE-008 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Betegszoba működtetése 8

Részletesebben

Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév

Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév Közzététel: 2014. május 5. Következik: 2014. május 6. Kiskereskedelem, 2014. március (első becslés) Sorszám: 59. Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R. É ri= ett 1015OKT 2

EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R. É ri= ett 1015OKT 2 EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R Iktatószám : 50346/2015/PARL Hiv. szám: K/6511. kri 'II tal Melléklet: 1 db Dr. Lukács László György országgyűlési képvisel ő részére Jobbik Budapes

Részletesebben

A MAGYAR SPORT TERÜLETI VERSENYKÉPES- SÉGÉNEK VIZSGÁLATA TÖBBVÁLTOZÓS STATISZTIKAI MÓDSZEREKKEL

A MAGYAR SPORT TERÜLETI VERSENYKÉPES- SÉGÉNEK VIZSGÁLATA TÖBBVÁLTOZÓS STATISZTIKAI MÓDSZEREKKEL Tér és Társadalom 21. évf. 2007/2. 117-126. p. TÉT XXI. évf. 2007 2 Gyors ténykép 117 A MAGYAR SPORT TERÜLETI VERSENYKÉPES- SÉGÉNEK VIZSGÁLATA TÖBBVÁLTOZÓS STATISZTIKAI MÓDSZEREKKEL (The Analysis of the

Részletesebben

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009 b B mészáros sörfőző söröző istálló Winchester 1148 élelmiszer kereskedelem szolgáltatás, vegyeskereskedés ruházat bőrösök ötvös fémműves építőmester 1 London 1851 2 1870 1890 3 1910 1940 Városi sorrend

Részletesebben

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Tájékoztató. a helyes gazdálkodási gyakorlatról. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Tájékoztató a helyes gazdálkodási gyakorlatról (segédlet a 156/2004. (X. 27.) FVM rendelettel, a 16/2005. (III. 8.) FVM rendelettel és a 85/2005. (IX. 27.) FVM rendelettel

Részletesebben

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barta Györgyi Ipari műemlékek megőrzése és hasznosítása nemzetközi konferencia 2006. szeptember 29 30. Mi a barnaövezet? 1980-as években az USA-ban.

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Országosan nem változott az influenzaaktivitás A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

Kimutatás. a 2012. augusztus 27-én tartott kommunikációs gyakorlatról

Kimutatás. a 2012. augusztus 27-én tartott kommunikációs gyakorlatról 1 Kimutatás a 2012. augusztus 27-én tartott ról 36522 9:30:24 9:30:54 0 nap, 0 ó. 0 p. 29 mp. 36522 9:30:24 9:31:25 0 nap, 0 ó. 1 p. 1 mp. 36522 9:30:24 9:30:57 0 nap, 0 ó. 0 p. 32 mp. 36522 9:30:24 9:48:12

Részletesebben

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK

REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK REGIONÁLIS MUNKABIZTONSÁGI FELÜGYELŐSÉGEK OMMF Közép-magyarországi Munkabiztonsági Felügyelősége illetékességi területe Budapest, Pest megye. Székhely: Budapest, IX. ker. Páva u. 6. Postacím: 1458 Budapest

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy

Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy AKTUALIZÁLÓ KIEGÉSZÍTÉS A TERÜLETI FOLYAMATOK ALAKULÁSÁRÓL ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA ÉRVÉNYESÜLÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSHEZ 323 BEVEZETŐ Az első Jelentés a 2000. évben készült el és az Országgyűlés

Részletesebben

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület

1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006. Az intézmény fenntartója. Összesen. Terület 1. A gyermekjóléti szolgáltatás fenntartói megyénként, 2006 1. Gyermekjóléti alapellátások Az intézmény fenntartója önkormányzat a) egyház, egyházi intézmény alapítvány, közalapítvány egyesület egyéni

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. -a szerint) I. Személyi

Részletesebben

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám 81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám A Kormány 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozata a 2014 2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

A nagyvárosok a magyar városhálózatban

A nagyvárosok a magyar városhálózatban A nagyvárosok a magyar városhálózatban Berkes Judit, PhD hallgató Széchenyi István Egyetem - Regionális- és gazdaságtudományi Doktori Iskola Páthy Ádám, egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem Regionális-

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI TERÜLETÉNEK VIZSGÁLATA A KELETI ÉS DÉLKELETI HATÁRON. Kovács Csaba 1 - Bajmócy Péter 2. A határmenti terület lehatárolása

MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI TERÜLETÉNEK VIZSGÁLATA A KELETI ÉS DÉLKELETI HATÁRON. Kovács Csaba 1 - Bajmócy Péter 2. A határmenti terület lehatárolása Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. MAGYARORSZÁG HATÁRMENTI TERÜLETÉNEK VIZSGÁLATA A KELETI ÉS DÉLKELETI HATÁRON Kovács Csaba 1 - Bajmócy Péter 2 A határmenti terület lehatárolása A határmenti területek

Részletesebben

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat

2.2.5 Bűnözés. Százezer lakosr a jutó ismer té vált bűncselekmények számának változása 1998 és 2003 között. Jelmagyarázat 2.2.5 Bűnözés A bűnözés területi és típus szerinti, valamint időbeli strukturálódása és alakulása a társadalmigazdasági folyamatok kölcsönhatásának következménye, és egyben a lakosság életkörülményeit,

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

Lakáspiac területi vetületben

Lakáspiac területi vetületben Lakáspiac területi vetületben Területfejlesztők Víkendje Lajosmizse, 2015.05.15. Valkó Dávid Ingatlanpiaci vezető elemző valko.david@otpjzb.hu Aktuális országos mutatók 2014-ben elmozdulás a mélypontról

Részletesebben

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható)

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható) Bács-Kiskun megye 6501 Baja Oroszlán utca 5. Baja 1 posta Bács-Kiskun megye 6503 Baja Dózsa György utca 161. Baja 3 tanposta Bács-Kiskun megye 6301 Kalocsa Szent István utca 44 Kalocsa posta Bács-Kiskun

Részletesebben

Képzési díj visszaigénylési útmutató

Képzési díj visszaigénylési útmutató Képzési díj visszaigénylési útmutató www.mvh.gov.hu honlapon lehet elérni a visszaigénylési felületet Elektronikus ügyintézés Ügyfél-tájékoztatási rendszer Az ügyfélkapus felhasználói név és jelszó megadása

Részletesebben

Elérte hazánkat az influenzajárvány

Elérte hazánkat az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 3. hét Elérte hazánkat az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

Területi Szervezet. Illetékességi területe:

Területi Szervezet. Illetékességi területe: 1.számú melléklet Neve: Területi szervezetek Illetékességi területe: Fogorvosok e Budapesti Magyarország Budapest Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Csongrád Megyei

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Homonnai Balázs ACNIELSEN Programstatisztika 2010-2011-2012 Összesen 528 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 191 o 2012:

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról

A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról 16172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 161. szám A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett ok besorolásáról A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.

Részletesebben

(5) Az önkormányzat tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba az önkormányzat kérelm e alapján be kell jegyezni.

(5) Az önkormányzat tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba az önkormányzat kérelm e alapján be kell jegyezni. t;a~n-t :y 27-9 Érkezett: L0 i4.,.. 5 2014. évi.... törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókör ű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati

Részletesebben

Átlag napi elérés a 15 évesek és idősebbek körében országos

Átlag napi elérés a 15 évesek és idősebbek körében országos MR2-Petőfi MR3-Bartók 1 network 16 14 Átlag napi elérés a 15 évesek és idősebbek körében országos 1517 139 12 1173 1 8 6 513 456 633 4 2 13 Forrás: Ipsos-GfK s Közönségmérés, 211.május, ReachN Mintaelemszám:

Részletesebben

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) 850 cm 3 -ig

A kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást szabályozó hatályos rendelkezések szerinti feltételekkel. Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) 850 cm 3 -ig 2010-es vagy azt megelôzô kockázatviselési kezdetû szerzôdéseire A jelû díjtábla Személygépjármûvek alapdíjai (Ft) Terület/kategória (természetes személyeknél lakóhely állandó lakcím alapján, nem természetes

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! A kísérőokmánynak formanyomtatványa nincs, adattartalmának az e-tko adatelemekkel kell megegyeznie.

Tisztelt Ügyfeleink! A kísérőokmánynak formanyomtatványa nincs, adattartalmának az e-tko adatelemekkel kell megegyeznie. FELHÍVÁS a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által elrendelet, 2014. április 11-én 14.00 órától előreláthatólag 2014. április 14-én 8.00 óráig tartó teljes üzemszüneti eljárás idejére az EMCS-t érintő vámhatósági

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A támogatott munkaerıigények domináltak januárban Az év elsı hónapjában több mint három ezer

Részletesebben

A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN

A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A VIZSGÁLT TERÜLET ÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓK A vizsgált terület lehatárolása Az állandó népesség számának alakulása A határ menti régió

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2012 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2012 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Február Harmadika Munkacsoport Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2012 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Szabó Andrea A hivatalos nyilvántartások szerint Az országban egy

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Békéltető testületek elérhetőségei

Békéltető testületek elérhetőségei Békéltető testületek elérhetőségei Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538 Név: Mátyus Mariann E-mail

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Budapest, 2011. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

Fegyvertartás pszichológiai vizsgálata Baranya megyében (Pécs)

Fegyvertartás pszichológiai vizsgálata Baranya megyében (Pécs) Ez a dokumentum a megyék nevének ABC sorrendjében közli a fegyvertartás pszichológiai alkalmassági vizsgálatának helyszíneként kijelölt pszichológiai szaklaboratóriumokat. vizsgálata Baranya megyében (Pécs)

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

Tisztelt Cím! 2015. március 16. 10:30-13:40, regisztráció 10:00-től

Tisztelt Cím! 2015. március 16. 10:30-13:40, regisztráció 10:00-től 2015. március 16. 10:30-13:40, regisztráció 10:00-től Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 9021 Győr, Szent István út 10/A Kérjük, részvételi szándékát 2015. március 12-ig jelezze a kepzesbenajovo@gmail.com

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011-2012.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

Az intenzív újszülött ellátás hazai felépítése és mőködése Az újszülött ellátás igényei, minimum feltételek. Dr. Machay Tamás SE I.Sz.

Az intenzív újszülött ellátás hazai felépítése és mőködése Az újszülött ellátás igényei, minimum feltételek. Dr. Machay Tamás SE I.Sz. Az intenzív újszülött ellátás hazai felépítése és mőködése Az újszülött ellátás igényei, minimum feltételek Dr. Machay Tamás SE I.Sz. Gyermekklinika Az élveszülöttek és csecsemıhalálozás alakulása 2004-2006-ban

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM

Részletesebben

Mi várható a megyei közgyűlésekben?

Mi várható a megyei közgyűlésekben? Mi várható a megyei közgyűlésekben? A REPUBLIKON INTÉZET ELEMZÉSE Az önkormányzati választásokon a településeket vezető polgármester és képviselő-testület mellett minden megye választ magának megyei közgyűlést

Részletesebben

Alapszabály módosítási javaslatok és magyarázatuk. MME Küldöttközgyűlés 2010. május 22.

Alapszabály módosítási javaslatok és magyarázatuk. MME Küldöttközgyűlés 2010. május 22. Alapszabály módosítási javaslatok és magyarázatuk MME Küldöttközgyűlés 2010. május 22. Eredeti Módosítási javaslat OK. 6.1. Az Egyesület működésének és Az Egyesület működésének és gazdálkodásának pontosítás

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége

Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége Ha valamely személy vagy csoport faji, nemzetiségi hovatartozása, bőrszíne, anyanyelve vagy társadalmi

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 4. hét Intenzíven terjed az influenza A 4. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

Dél-Alföld Bács-Kiskun megye Kiskőrösi kistérség. Dél-Alföld. Bács-Kiskun megye KISKŐRÖSI KISTÉRSÉG KISTÉRSÉGI HELYZETKÉP. 2006.

Dél-Alföld Bács-Kiskun megye Kiskőrösi kistérség. Dél-Alföld. Bács-Kiskun megye KISKŐRÖSI KISTÉRSÉG KISTÉRSÉGI HELYZETKÉP. 2006. Dél-Alföld Bács-Kiskun megye KISKŐRÖSI KISTÉRSÉG KISTÉRSÉGI HELYZETKÉP A kistérség települései A kistérség elhelyezkedése 2006. január # Településnév Fő # Településnév Fő # Településnév Fő # Településnév

Részletesebben

Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma NCA-CIV-08-G - Döntési lista

Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma NCA-CIV-08-G - Döntési lista Tanácsadó szolgálat az 1%-os 1 NCA-CIV-08-G-0001 MTESZ Békés Megyei Szervezet Békés Békéscsaba 1,260,000 0 felajánlások segítésére Debreceni Mozgóképkultúra 2 NCA-CIV-08-G-0002 Hajdú-Bihar Debrecen Önnek

Részletesebben