Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének november 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kivonat a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:"

Átírás

1 257/2009.(XI.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló polgármesteri tájékoztatót az elhangzott kiegészítésekkel együtt.

2 258/2009.(XI.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az Ügyrendi és Etikai Bizottság előterjesztését és úgy döntött, hogy Béres László polgármestert évben végzett munkája elismeréseként egy havi bérének megfelelő, azaz bruttó ,- Ft jutalomban részesíti a évi bérmegtakarítás terhére. Felkéri a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos intézkedést tegye meg. Határidő: november 30. Felelős: Vincze András címzetes főjegyző.

3 259/2009.(XI.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete - az Oktatási és Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatára - úgy határozott, hogy a Szivárvány Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával határozott időre, december 1-től július 31-ig terjedő időszakra Komor Sándorné-t bízza meg. Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992.évi XXXIII. törvény, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet alapján a következők szerint állapítja meg: Kjt. 1.sz. melléklete szerinti garantált illetmény További szakképesítés elismerésével járó illetménykiegészítés Garantált illetmény összesen Összesen kerekítve: Illetmény összesen: Kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés /2009.dec.1-től visszavonásig/ Magasabb vezetői pótlék/230%/ Járandóságok összesen: Ft 0.-Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Felkéri a polgármestert, hogy a vezetői megbízás elkészítéséről gondoskodjon. Határidő: 2009.december 1. Felelős: Béres László polgármester

4 260/2009.(XI.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján jóváhagyja a Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola magasabb vezetői álláshelyére szóló pályázati felhívás szövegét az alábbiak szerint: 1.) A pályázatot meghirdető szerv neve: Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. 2.) Meghirdetett munkahely, beosztás Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 4242 Hajdúhadház, Szilágyi Dániel u Igazgató 3.) A megbízás időtartama: A megbízás időtartama öt év, augusztus 1. napjától július 31. napjáig. 4.) Képesítési és egyéb feltételek Felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség /Kt /. Legalább 5 év, a Kt a által elismerhető szakmai gyakorlat, pedagógus- szakvizsga. 5.) Juttatások, illetmény, pótlék, egyéb: Illetmény és vezetői pótlék a Kjt. szerint. Egyéb juttatások: jogszabály, illetve fenntartói döntés alapján. 6.) A pályázat benyújtásának határideje, helye, tartalmi követelmények: A pályázat beadási határideje: a KSZK honlapján történő közzétételtől számított 30. nap óra. A pályázat beadási címe: Hajdúhadház Városi Önkormányzat Címzetes Főjegyzője 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Felvilágosítás: Oktatási Referens Tel: (52) /113 mellék A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai életrajz, helyzetelemzésre épülő vezetési program, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, közjegyző által hitelesített oklevélmásolat, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását, hozzájárulás a pályázati eljárással összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez. A pályázat beadandó: 2 eredeti példányban. 7.) A pályázat elbírálásának határideje: A 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 5. (13) bekezdése szerint a véleményezési határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen. Határidő: soron következő testületi ülés Felelős: Vincze András címzetes főjegyző

5 261/2009.(XI.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. (4) bekezdésére - jóváhagyja a Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola magasabb vezetői álláshelyére szóló pályázati felhívás közzétételét az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán és a fenntartó saját internetes oldalán. Határidő: december 31. Felelős: Vincze András címzetes főjegyző

6 262/2009.(XI.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat III.. negyedévi költségvetési beszámolóját és megállapította, hogy az önkormányzat III. n.évi gazdálkodása, működése biztosítva volt. Tovább kell folytatni a szigorú takarékosságot és a folyamatban lévő beruházásokat, felújításokat be kell fejezni, biztosítani kell az önkormányzat zavartalan működését. Az intézmények valamennyi kiadásuk teljesítésénél szigorú, fegyelmezett gazdálkodást folytassanak, az előírt bevételeiket teljesítsék. Határidő: december 31. Felelős: Béres László polgármester Valamennyi intézményvezető

7 263/2009.(XI.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy az alábbiak figyelembevételével kell megkezdeni a évi részletes tervezést: Feladatként az alábbiakat határozza meg: 1. Az önkormányzat működőképességének biztosítása 2. A testületi határozatokkal vállalt pénzügyi kötelezettségek teljesítése 3. Az önkormányzat a évben felvállalt önként vállalt feladatok ellátását 2010-ben az alábbiak szerint biztosítja: évi szinten: középfokú oktatás, - mezei őrszolgálat - testvérvárosi kapcsolat - civil szervezetek támogatása - emlékház, múzeum működtetése - két tanítási nyelvű oktatás - helyi újság A művészeti oktatás kiadása a bevételek erejéig tervezhető. A vállalkozói és kisegítő tevékenységként meghatározott feladatok bevételeinek fedeznie kell a kiadásokat. 4. Szigorú takarékosság további folytatása 5. A közalkalmazotti garantált illetmények, kötelező pótlékok (2009. évi szinten), a Kjt, Ktv. Mt. tv-ben előírt kötelező keresetelemek fedezetének biztosítása. Az be nem töltött álláshelyek zárolása. 6. A nem kötelező, ún. adható keresetelemek csak olyan mértékben tervezhetők, hogy a működési hiány a 3%-ot ne haladja meg, figyelembe véve a 18. pontban meghatározottakat. 7. A költségvetési törvényben elfogadott köztisztviselői illetményalapnak megfelelő köztisztviselői garantált illetmény biztosítása a helyi rendeletben szabályozottak szerint. Cafeteria juttatásként a köztisztviselők részére az illetményalap 8 szoros összege tervezhető. (A maximálisan adható keret 32%-a, mely megfelel a évi természetbeni juttatás szintjének.) 8. Túlórára bér nem tervezhető, annak fedezetét év közben kell kigazdálkodni 9. A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók esetében a kötelező minimálbérre történő beállás tervezhető bérként.

8 A civil szervezetek támogatására az össz. keretösszeg évi szinten tervezhető. 11. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére a mód évi LXXVII. Tv. 27. (1-2- 3) bek.ben előírt feltételek biztosítása, az önkormányzat 2010-ben évi támogatás összegével egyenlő, azaz 1.000eFt évi támogatást biztosít. 12. Amennyiben a jelzőrendszeres házisegítségnyújtás működtetésére beadott pályázatunkat elutasítják, a feladat ellátás január 1-től történő saját forrásból való felvállalásáról vagy megszüntetéséről még tárgyévben dönteni kell egyeztetve Téglás önkormányzattal. 13. Működési tartalékra eFt felhalmozási tartalékra 5.000eFt tervezhető 14. A közoktatás területén a tanulócsoportok felülvizsgálata és a tanulói létszámhoz történő igazítása. Évfolyamonként átlaglétszám tartása kötelező. A közoktatási intézményekben törekedni kell a csoportok kialakításánál a közoktatási törvényben meghatározott maximális osztály/csoport létszámok kialakítására. A pedagógus álláshelyek újbóli megállapítása az általános iskolákban és a művészeti tagozaton. 15. A dologi kiadásokon belül a víz, villany, gáz, üzemanyag évi vártható ill. tény és 25% ÁFA. A közoktatásban az élelmezési kiadások a normatíva igénylésnek megfelelően, változatlan nyersanyag-normával tervezhető. Egyéb dologi kiadások évi eredeti előirányzat -10%. A feladatfinanszírozással támogatott feladatok (támogató szolgálat, jelzőrendszeres házisegítség-nyújtás) a támogatási szerződés szerint tervezendő. 16. Bevételként az intézményi működési bevételek az egyszeri, vagy rendkívüli bevételek kivételével +5% növekmény tervezendő. 17. A Hajdúhadház által ellátott Kistérségi feladatok szociális alapszolgáltatási és közoktatási alapszolgáltatási feladatok - kiadása a bevételek erejéig tervezhető. 18. A végleges költségvetés működési hiányaként a 3% feletti előirányzatok az ÖNHIKI elbírálásáig zárolásra kerüljenek Felhalmozási kiadások maximum a felhalmozási célú bevételekig tervezhetők melybe bele kell érteni a 2010-ben a fejlesztési hitel közbeszereztetése alapján a fejlesztési hitel felvételét is. Az áthúzódó beruházások folytatása Határidő: február 15. Felelős: Béres László polgármester, Vincze András címzetes főjegyző, intézményvezetők

9 264/2009.(XI.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszer keretében benyújtott TIOP.1.2.3/08/ és a TÁMOP-3.2.4/08/ szerződés számú pályázatok teljesítéséhez szükséges forrás megelőlegezését és úgy döntött, hogy a vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ,- Ft-ot a pályázat megkezdéséhez megelőlegezi. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatok részére megnyitott alszámlákra (TIOP.1.2.3/08/ ( ) ,- Ft és TÁMOP-3.2.4/08/ ( ) ,- Ft) összegek átutalásáról gondoskodni szíveskedjen. Határidő: azonnal Felelős: Béres László polgármester

10 265/2009.(XI.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek évi bérleti díját és úgy döntött, hogy a megállapított bérleti díjakat január 01. napjától bruttó 5 %-al megemeli havonta. Amennyiben a bérlőt szerződés szerint meghatározott kedvezmény illeti, úgy vele szemben az emelést a kedvezmény lejártát követően lehet végrehajtani. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a Városgondnokság felé a bérleti szerződések módosítása és emelt díjak beszedése iránt. Határidő: december 15. Felelős: Béres László polgármester

11 266/2009.(XI.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat által fenntartott heti piac és állatvásár évben alkalmazandó díjszabályzatát és úgy döntött, hogy 344/2004.(XII.02)HÖ. sz. határozatával elfogadott vásár és piacszabályzat 1. számú melléklete helyébe január 01. napjától a jelen határozattal elfogadott 1. számú melléklet lép. Felkéri a városgondnokság vezetőjét, hogy gondoskodjon az új díjtételek alkalmazásáról. Határidő: december 15. Felelős: Béres László polgármester

12 1. sz. melléklet a heti piac és állatvásár szabályzathoz: évben fizetendő díjak Piaci helypénz díjszabás Heti állatvásár területén: Állatok utáni helypénz (darabonként) - ló, szarvasmarha, bivaly 340.-Ft - borjú, csikó, szamár öszvér 340.-Ft - hízott sertés 290.-Ft - választási malac süldő 100.-Ft - kecske, juh, bárány, gida 100.-Ft Mérlegelési díjtétel: Sertés, marha, ló. juh, kecske kg-ig. 90.-Ft kg-ig 180.-Ft kg-ig 290.-Ft kg-ig 290.-Ft kg felett 445.-Ft Heti piac területén: Heti piaci helypénz méterenként - gyümölcs, virág, zöldség, élelmiszer, őstermelő 90.-Ft - mozgóárusok és vállalkozók 310.-Ft - használtcikk földön való árusítása 110.-Ft Heti piac helyfenntartási díj: (méter/hó) - zöldség, gyümölcs, virág, élelmiszer, őstermelő 340.-Ft - vállalkozók, kereskedők+köteles megfizetni a heti piaci helypénzt 340.-Ft Gépkocsiról való árusítás: (alkalmanként) (csak 1 tonna teherbírásig) - helypénz és helyfenntartási díjon felül 575.-Ft Állatok utáni helypénz darabonként: - liba, kacsa, pulyka, vágott baromfi, szárnyas, vad 35.-Ft - tyúk, vágóbaromfi 35.-Ft - naposcsibe 7.-Ft - naposkacsa, pulyka, liba 7.-Ft - tojás 3.-Ft - nyúl, kutya, kisnyúl, galamb, egyéb kisállat (macska, hörcsög stb.) 15.-Ft

13 267/2009.(XI.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. irodahelyiség bérletével kapcsolatos beadványát és az alábbiak szerint döntött: A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel korábban a 20,9 m nagyságú helyiségre megkötött bérleti szerződést közös megegyezéssel bontsa fel és a Hajdúhadház, Dr. Földi J. u. 4. sz. alatti épületben lévő D3. sz. (12,8 m2) irodahelyiség bérletére vonatkozóan új bérleti szerződést kössön az alábbi feltételekkel: - a helyiségbérleti szerződés határozatlan időre szól, azonban mindkét felet megilleti a felmondás joga, amit a másik féllel három hónappal korábban írásban kell közölni. - a bérleti díj összege (2009. évben) 1.002,- Ft/m2/hó, melyet a bérlő minden tárgyhó 05. napjáig köteles megfizetni. - a helyiségben a bérlő átalakításokat csak a bérbeadó előzetes hozzájárulásával végezhet. - a rezsiköltségek a bérlőt terhelik. Az átadás előtti tisztasági festést, lámpatestek javítását és az ablaküveg cseréjét a Városgondnokság dolgozói végzik el. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa, valamint felkéri a Városgondnokságot a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: november 30. Felelős: Béres László polgármester

14 268/2009.(XI.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta Az önkormányzati tulajdonú 11908/43 hrsz-ú ingatlan megosztásához tulajdonosi hozzájárulás kérése c. előterjesztést és azt visszautalta a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elé azzal, hogy a kérelmet az önkormányzat érdekeinek figyelembevételével tárgyalja újra, ezt követően terjesszék ismét a képviselő-testület elé döntés végett. Határidő: Soron következő bizottsági illetve testületi ülés Felelős: Fekete István GVB. eln.

15 269/2009.(XI.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete tudomásul vette, hogy időközben az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004.(V.21.)Korm. rendelet módosításra került. Ennek következtében a Mikrotérségi Családsegítő átalakítása tárgyában a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására nincs lehetősége az Önkormányzatnak. Ezért csak a Kbt. VI. fejezet 22. cím szerinti Általános egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatására van mód. Felkéri a polgármestert, hogy járjon el, hogy a közbeszerzési eljárást bonyolító Nívó-Clen Bt (képviselője: Dr. Éles Viktória bejegyzett közbeszerzési tanácsadó) a megváltozott szabályoknak megfelelően az eljárás lebonyolítását kezdje meg. Határidő: azonnal Felelős: Béres László polgármester

16 270/2009.(XI.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az Észak-Alföldi Operatív Program keretében lehetőség van ÉAOP /B kódszámmal Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése támogatására kiírt pályázati felhívást és az alábbiak szerint határozott: Felkéri Béres László polgármestert, hogy nyújtson be pályázatot Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése tárgyában: 4 csoport szobás Bölcsőde építése címmel. - Projekt összes költsége: Bekerülési bruttó költség: Támogatás : Önerő: Ft Ft Ft - Önerő: FT A beruházás megvalósításához szükséges önerőt a évi költségvetésében biztosítja a megkötött fejlesztési hitelkeret terhére a projekt listában történő átcsoportosítással - Felhatalmazza Béres László Polgármestert, hogy a pályázatot határidőre nyújtsa be. Határidő: november 26. Felelős: Béres László polgármester

17 271/2009.(XI.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a Földi János Könyvtár, Emlékház, Hajdúhadházi Galéria Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását jóváhagyja és hatályba lépteti. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a korábban jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat. Határidő: november 26. Felelős: Béres László polgármester

18 272/2009.(XI.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a Csokonai Művelődési Ház szervezeti és működési szabályzatának módosítását jóváhagyja és hatályba lépteti. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a korábban jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat. Határidő: november 26. Felelős: Béres László polgármester Csősz Klára igazgató

19 273/2009.(XI.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a Három Szirom Óvoda szervezeti és működési szabályzatának módosítását jóváhagyja és hatályba lépteti. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a korábban jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat. Határidő: november 26. Felelős: Béres László polgármester Égerházi Katalin óvodavezető

20 274/2009.(XI.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján az Aranykapu Óvoda szervezeti és működési szabályzatának módosítását jóváhagyja és hatályba lépteti. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a korábban jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat. Határidő: november 26. Felelős: Béres László polgármester Kulcsárné Kun Katalin óvodavezető

21 275/2009.(XI.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a Szivárvány Óvoda szervezeti és működési szabályzatának módosítását jóváhagyja és hatályba lépteti. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a korábban jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat. Határidő: november 26. Felelős: Béres László polgármester Komor Sándorné megbízott óvodavezető

22 276/2009.(XI.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatának módosítását jóváhagyja és hatályba lépteti. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a korábban jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat. Határidő: november 26. Felelős: Béres László polgármester Hajdu Marianna igazgató

23 277/2009.(XI.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a dr Földi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzatának módosítását jóváhagyja és hatályba lépteti. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a korábban jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat. Határidő: november 26. Felelős: Béres László polgármester Vass László igazgató

24 278/2009.(XI.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola szervezeti és működési szabályzatának módosítását jóváhagyja és hatályba lépteti. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a korábban jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat. Határidő: november 26. Felelős: Béres László polgármester Fekete Júlia igazgató

25 279/2009.(XI.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását és minősített többséggel hozott határozatában úgy döntött, hogy a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását a módosításokkal egységes szerkezetben az 1. sz. melléklet szerinti szöveggel elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulást a határozat-kivonat megküldésével tájékoztassa. Határidő: november 30. Felelős: Béres László polgármester

26 1. számú melléklet HAJDÚHADHÁZI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (A.-i módosításokkal egységes szerkezetben) Hajdúhadházi kistérség települési önkormányzati képviselő-testületei a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdés h) pontja, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. tv., valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény (Tft.) alapján - a kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszere szervezeti keretének biztosítására, - térségi közszolgáltatások biztosítására, szervezésére, összehangolására, fejlesztésére, az egyes települések önkormányzatainak teljesítőképességét meghaladó önkormányzati feladat-hatáskör, valamint a közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi rendszerének kialakítására, szervezésére, összehangolására, működtetésére, fejlesztésére, - a térségben a közösen felvállalt feladatellátás intézményrendszerének integrálására, feladatellátásának összehangolására, fejlesztésére, - a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálására, fejlesztésére, a kistérség területének összehangolt fejlesztésére, - a közigazgatási feladat- és hatáskörök ellátására, a közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű ellátása érdekében társulási megállapodást kötnek. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei önálló jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulást hoznak létre. A Társulási Megállapodás december 31.-ig van hatályban.

27 A KISTÉRSÉGET ALKOTÓ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK : Önkormányzat neve Címe Lakosságszám Bocskaikert Község Önkormányzata 4241 Bocskaikert fő Poroszlay u.20 Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp fő Arany János u.19. Hajdúhadház Város Önkormányzata 4242 Hajdúhadház fő Bocskai tér 1. Hajdúsámson Város Önkormányzata 4251 Hajdúsámson fő Szabadság tér 5. Nyíradony Város Önkormányzata 4254 Nyíradony fő Árpád tér 1. Nyíracsád Község Önkormányzata 4262 Nyíracsád fő Petőfi tér 1. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 4264 Nyírábrány fő Ábrányi Kornél tér 6. Nyírmártonfalva Község Önkormányzata 4263 Nyírmártonfalva fő Kossuth u.38. Téglás Város Önkormányzata 4243 Téglás fő Kossuth u.61 Újléta Község Önkormányzata 4288 Újléta fő Kossuth u.20. Vámospércs Város Önkormányzata 4287 Vámospércs fő Béke u.1. Összesen: fő 1.) A Társulás neve: Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) 2.) A Társulás székhelye (továbbiakban: székhely): Hajdúhadház 4242 Bocskai tér 1.

28 3.) A társulás alapítói: Bocskaikert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő- testülete Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő- testülete Nyíradony Város Önkormányzatának Képviselő- testülete Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Nyírmártonfalva Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Téglás Város Önkormányzatának Képviselő- testülete Újléta Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Vámospércs Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 4.) A Társuláson belül 3 mikrotérség működik. Mikrotérségek, tagjainak neve és székhelye: 1. mikrotérség: Hajdúhadház (székhely) 4242 Bocskai tér 1. Bocskaikert Téglás 2. mikrotérség: Nyíradony (székhely) 4254 Árpád tér 1. Hajdúsámson 3. mikrotérség: Vámospércs (székhely) 4287 Béke u.1. Fülöp Nyíracsád Nyírábrány Nyírmártonfalva Újléta A mikrotérség a többcélú kistérségi társulás egyes funkcióiról, egyes önkormányzati feladat- és hatáskör, közszolgáltatás ellátásáról, intézményrendszer fenntartásáról, működtetéséről, szervezéséről, összehangolásáról ezen társulási megállapodás keretei között ill. külön megállapodásba foglaltan gondoskodhat. 5.) A Társulás működési területe: a kistérséget alkotó települési önkormányzatok közigazgatási területe. 6.) A társulás jogállása: a Társulás önálló jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogát tekintve teljes jogkörű, önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik. A társulás pecsétje körpecsét, középen a Magyar Köztársaság címere, a kör szélén körbefutó felirattal: Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás. 7.) A Társulás pénzügyi-gazdasági feladatait a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét az SZMSZ tartalmazza.

29 8.) A Társulás szakágazati besorolása, szakfeladatai: a.) szakágazati besorolása: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége b.) szakfeladatai: december 31.-ig: Helyi közutak létesítése, felújítása Önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társulások igazgatási tevékenysége Gazdasági és Területfejlesztési feladatok Önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társulások feladatra nem tervezhető elszámolásai Pedagógiai szakszolgálat (logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás) Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Bölcsődei ellátás Házi segítségnyújtás (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) Családsegítés (családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás) Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (Támogató szolgálat, közösségi ellátás, utcai szociális munka) Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység (közmunka) Művelődési Központok, házak tevékenysége Közművelődési Könyvtári tevékenység Máshova nem sorolt kulturális tevékenység január 1.-től: Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Területpolitikai támogatások és tevékenységek Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Pedagógiai szakmai szolgáltatások Bölcsődei ellátás Gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Támogató szolgáltatás Utcai szociális munka

30 Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai Közmunka Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 9.) Társulás képviseletét a Társulási Tanács elnöke látja el. 10.) A Társulás tagsági nyilvántartása: A Társulás tagjairól, képviseletéről, a feladatellátásról, a pénzügyi hozzájárulásról külön nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás tartalmazza: - a települési önkormányzat megnevezését, képviselője nevét, - a belépés, a csatlakozás időpontját, - a térségi feladatellátást, az ágazati feladatellátást, - a szavazati jogosultságot, - a pénzügyi hozzájárulást. A nyilvántartás felfektetése és vezetése a munkaszervezet feladatát képezi. II. A TÁRSULÁS CÉLJA, FUNKCIÓJA ÉS FELADATRENDSZERE 1.) A Társulás célja, - szervezeti keretet biztosítson a települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszerének - a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése, a térség területének összehangolt fejlesztése - egyes önkormányzati hatáskörbe tartozó feladatok közös szervezése, összehangolása, ellátása (ágazati feladatellátás), - térségfejlesztés: területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a társulási megállapodás keretében szabályozott eljárási rendben és módon szervezik meg, hangolják össze és látják el közösen a társulási megállapodásban, valamint külön megállapodásokban rögzített feladatellátást, közszolgáltatást, közigazgatási szolgáltatást, fejlesztési tevékenységet.

31 2.) A Társulás hármas funkciót lát el: - önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási- és szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, integrálása, intézmények közös fenntartása, működtetése, fejlesztése) szervezése, összehangolása, biztosítása, fejlesztése, - közigazgatási feladat- és hatáskör, - térségfejlesztés: - területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése, (fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítása) - településfejlesztés összehangolása. A Társulás területfejlesztési feladatkörében ellátja a külön törvényben meghatározott feladat- és hatásköröket. A társulás területfejlesztési feladatkörében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény szabályait kell alkalmazni. 3.) A Társulás feladat- és hatáskör ellátása: A Társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei egyes feladataikat a társulás útján látják el, egyes hatásköreiket a társulásra ruházhatják, a társulás által ellátott feladatok megvalósításához hozzájárulnak. A feladattelepítés elve: a szakmai színvonal, a minőség, az eredményesség, a hatékonyság, az, hogy kiegyenlített, azonos közszolgáltatásokhoz juttassa, és emberközeli közigazgatással szolgálja ki a térség lakosságát. A Társulás ellátja jelen társulási megállapodásban rögzített feladat- és hatásköröket. (térségi feladatok, térségi feladatellátás). A Társulás ellátja a hozzá tartozó települési önkormányzat képviselő-testülete által átruházott feladat- és hatásköröket. (ágazati, fakultatív feladatok, átruházott feladatellátás) Az átruházott feladat- és hatáskör törvény eltérő rendelkezése hiányában tovább nem ruházható. A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőit. A kinevezési jogkört a Tanács, az egyéb munkáltatói jogkört a Tanács elnöke gyakorolja. A kinevezési jogkör magába foglalja a felmentési és fegyelmi jogkört. A feladatellátásról a települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulással, valamint az érintett települési önkormányzat képviselő-testületével külön megállapodást kötnek, amely e megállapodás mellékletét képezi.

DERECSKE-LÉTAVÉRTES KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

DERECSKE-LÉTAVÉRTES KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA DERECSKE-LÉTAVÉRTES KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Derecske-Létavértes kistérség települési önkormányzati képviselő-testületei a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

Eljárási rendelkezések

Eljárási rendelkezések Kétsoprony Község Képviselőtestületének az 10/2011.(XI.23.) önkormányzati rendelete a Szociális ellátásokról. Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. TERVEZET ZIRCI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA MÓDOSÍTÁSA A társult önkormányzatok, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati épülete

Részletesebben

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a 2009. november 23.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a 2009. november 23.-i módosításokkal egységes szerkezetben) Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 2. sz. melléklete HAJDÚHADHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (a 2009. november 23.-i módosításokkal

Részletesebben

KIVONAT TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRA

KIVONAT TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRA KIVONAT Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2005. január 20-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből 10/2005. (01.20.) Képviselő-testületi határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 78/2008.(V.29.)

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 28/2012.(XII.12.) A szociális célú tűzifáról Határozatok:

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2011.(IV.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Tiszasas Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata 1 1/2014. Készült: 2 példányban. példány Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 108/2008.

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 14./2012. (VII.25.) sz. RENDELETE. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

MAGYARSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 14./2012. (VII.25.) sz. RENDELETE. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. MAGYARSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 14./2012. (VII.25.) sz. RENDELETE Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról B e v e z e t ő A helyi Önkormányzatokról szóló törvény a helyi önkormányzatok három

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírparasznya község Önkormányzatának 6/2003.(IV.29.) Önk. számú rendelete a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Óhíd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2013. június 27-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

2013. június 27-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. június 27-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez 2012 Kiadó: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Támogató: A Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Társulási Megállapodás

Társulási Megállapodás Társulási Megállapodás mikrotérségi óvoda és bölcsőde közös fenntartására 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) amely létrejött egyrészről Bátaszék Város Önkormányzata (7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.)

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben