Jászboklogháza Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (11.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jászboklogháza Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (11.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről"

Átírás

1 Jászboklogháza Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (11.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és D pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. ~ (1) bekezdése alapján az önkormányzat évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. * A rendelet hatálya az önkormányzatra teijed ki. 2. * A képviselő-testület az önkormányzat 2W 5. évi költségvetési kiadási és bevételi föösszegét ezer forintban állapítja meg. 3. ~ (I) Az önkormányzat évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzaton a)önkormányzat sajátos működési bevételei e/Ft b)intézmények működési bevételei e/Ft c) támogatásértékű bevételek e/Ft (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből : a) a kötelező feladatok bevételei: e Ft, b) az önként vállalt feladatok bevételei: e/Ft (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek: e Ft, 4. ~ (I) Az önkormányzat évi kiemelt kiadási elöirányzatai az alábbiakban meghatározott téte lekből állnak, azaz: a) működési költségvetés e Ft aa) személyi jellegű kiadások: eft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e/Ft ac) dologi és dologi jellegű kiadások: e/Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e/Ft ae) eeyéb működési célú kiadások: e/Ft b) felhalmozási költségvetés: e Ft ba) beruházások, e Ft (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai eft, b) az önként vállalt feladatok kiadásai e Ft, (3) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként 601. e.ft aa) (4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű cl látásai:

2 a) szociális ellátások e Ft 5. ~ (]) A költségvetési egyenleg a) működési cél s:erint e Ft többlet b,)felhalmo:ási cél s:erint 601. e Ft hiány. 6. * (1) A képviselő-testület az önkormányzat évre vonatkozó közfoglalkoztatottak nélküli lét szám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 10 Fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 41 Fő 7. ~ Jászboldogháza Községi Önkormányzat Fő előiranyzatát az 1. számú melléklet tartalmazza. 8. * Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék, céltartalék nincs meghatározva. 9. ~ (I) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatás köre. (2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. (3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (4) A polgármester az (l)-(4) eseteken túl 500 ezer Forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. 10. ~ E rendelet év február hó 25. napján lép hatályba. Kelt: Jászboldogháza február hó 23. Dr. Dinai~n jegyző Lajos polgármester Záradék:. A rendeletet a mai napon kihirdettem. 4. Kelt: Jászboldogháza, február hó 25. nap P.1-I. * ~ zó~ * ~szt eit~ Dr. Dinai Zol án jegyző

3 JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 5144 Jászboldoaháza. Rákáczi u. 27. ELŐTERJESZTÉS Jászboldogháza Községi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló (11.24.) számú önkormányzati rendeletéhez A évi költségvetési előirányzatok számbavételénél a Magyar Köztársaság évi költségvetésérol szóló évi C. törvényben megállapított helyi önkormányzatokat megillető normatí ákat vettük Egyelembe, valamint az államháztartástól szóló törvény önkormányzatokat érintő rendelkezéseit. BEVÉTELEKRŐL: Az önkormányzat összes bevételi előirányzata eFt, ezen belül a működési bevétel eFt. Intézményi működési bevételeket az önkormányzat rendeletei alapján vettük számításba. Összege: eFt. Az önkormányzat sajátos bevételeinek tervezett összege e Ft, amely tartalmazza a helyi adókat. gépjárműadó 40%-át. A költségvetési támogatásból származó bevételek összege e Ft. Mivel az elmúlt évtől nem lehet működési hiányt tervezni, amely éven túli külső (p1. banki) finanszírozásból letme pótolva, ezért betervezésre került a kiegészítő támogatás is e Ft összegben. Az önkormányzati színtű bevételek tervezett összegét jogcímenként az 1 számú melléklet tartalmazza. KIADÁSOKRÓL: Az önkormányzat összes kiadási ter e eFt. mely azonos a bevételi főösszeggel. A jogcímenkénti kiadásokat szintén az 1.számú melléklet tartalmazza. Az intézményi működési kiadások tervezett összege eft. Rendeletben el kell különíteni a kötelező feladatok, és az önként vállalt feladatok kiadásait és bevételeit. melyről szintén az I sz. melléklet tájékoztat. Fejlesztési kiadásokra 501.-eFt lett betervezve, amelyből beruházás-, felújítás 601.-eFt (5.számú melléklet). Közfoglalkoztatásra az önkormányzat idén is pályázik. Az önkormányzat részletes, tételes, kiadási és bevételei jogcímeit szakfeladatonkénti bontásban az INFORMÁCIOS FUZET tartalmazza. Kérem a költségvetés részletes megvitatását és elfogadását. Jászboldogháza Szűcs Lajos polgármester

4 lw. rel (s/ats:! 1.1 melléklet 2/20! 5(1124.) önkormányzati rendelethez Jászboldogliáz~ Kö~égi Onkormányzétt évi Költségvetésének Osszevont mérlege B E VÉTELE K Sar- Bc ételijogeim évi clúirúnvzat szttttt - I 2 3 Etetfor/n!ban I I. Önlcorn,ánvzt einúkűdési tónio~atáoai (I.l.+..+.l.6.) II. 11cM öttkortttáitvzstok ttsüködéséncsk általános támogatása IS Onkoniiáttvzi tok egyes közne tzlési feladatainak támogatása I ~ Onkonssátsyzatok szociális ás gvsnnekióléti feladatstnak támogatása I ~4 Onkonssáttvzatok knltnrális feladatainak táttiogatása Működési célú közpotttositolt előiráttyzatok 203 i ~6. Helyt ottkonnattyzatok ktegesztto tsmogatasat II Működési célú tátnosatátole államliáztttrláson belülről (2.I ) Elvonások és beftzelések be étclct 2.2. Működési célú garattcia- és kczcasögvüllslásból mcgtérülésck 2.3 Működést célú visazssérítcttdő támogatások. kölcsöttök visszatértilésc 2.4 Működési célú visszaséritettdő támogatások. kölcsöttök igéttvhevételc 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei o.-bol hu-a tatisogatas 3. Felltalntozúti célú túmosalúsolcállamltáztarttison belülről (3.l ) 3.1 Felltsltssozást célú öttkoottáttyzati sátssogalások 32 Fclltaltssozási célú garattcia- és kezességvüllalásból stegtérülések 3.3. Felltalmozási célú visszstéritettdő támogatások. kölcsöttök isszatériilése 34 Fclltalnsozási célú visszatérítendő támogatások. kölcsöttök igéttvben3tele 3.5. Egyéb felltaltssozási célú támogatások be ételei 36. 3)-bot hu-s tatnogatas 4. Közliatalmi bovétslek(4.l.+-i i I Helyi adók (4 I ) I I I - Vatavotsi tipttsú adók Tenssékek és szolgáltatások adói Gépjátissúadó , Egyéb ántltasztsálatt ás szolgáltatási adók 4,4 hgvcb közitatattttt Isevetelck Működési bevételek (5.l.+...± 5.10.) I. Készleténékesités ellctsértékc Szolgáltatások~cllcttc~~éke I , Kóz etitett szolgáltatások értéke Tttlajdottoai bc ctclck ,5 Ellátást díiak Kiszátsslázott általános forgalmi adó Altalános forgalttti adó visszalérítése Katt otbcvétclck 5 9 Egyéb pészügvi ttiüveletek be ~éteici Enveb tsistkódcat Isevetcick 6. Fetlittl inttzá vi bevétele1 ( Itiimatedália jawtk értékcsitése 6.2. Ittgatlaaok értékesítése 6.3, Egyéb tárgyi eszközök értékcaitésc 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. ketzcaedcsck tncgszttttcscítcz kspcsolodo bevetelek 7. Nliílsötlési célú átvett pénzeazktizük ( Működési célú gaeattcia- és kczcsségvállalásból tttsgtérülések Al-l-ts kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő táttsogatások. kölcsöttök visszatér. AI-l-tt kivülről 7.3 Egyéb működést célú átvett pénzeszköz ~ 4, 7.3.-hol EL -s tatnogatas (khz etlen) 8. Felbalttsoztisi célú átvett pénzeszktizük(8.l+8.2.+& Fslltaltn. célú garattcia- ás kezességwíllalásból ttsegtétiilésck Al l-ts kívülről S 2. Felltaltn. célú ástzatérítettdő támogatások. kölcsöttök istzatér. ÁH-n kívülről 5.3. Egyéb felltaltttozási célú átvett pénzeszköz hol EU-s tamogatas (közvetlstt) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 4.48) ~g. I kölesönfelvétel úllttmlttizlarláaoo Idvülről ( Hosszú lejáratú ltttelck. kölcaönök fel étele Lik idttáat célú Ititclck. kőlcsöttök felvétele pénzügyi vállalkozástöl (ö ~d lejaeattt ltttelek. kölcsönök lsí etele 11 Belfóldi éreékpapirole bevételei (1 t I I I. Forgatási célú belföldi értékpapírok beníltása. értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapimk be ailtása. értékesítése Bclzktetest csitt belloldt eetekpaptrok ktbocsatasa 12. Martidvány ieénybevélelo ( ) 12 I Előző év költségvetési tttsrad áttyának tgéttybevétele 22. hlozo cv valialkozast tttat ad attyattak tgcttybcvetelc ~ Belföldi ftnantzirnztis bevételei (13.1.-t- ~ Allataltáztartásott belüli tnsgelölegezések Allattétáztartásott belüli tttzgclőlcgczésck törlesztése 13.3 Hetetcktacgtzütttetcse - KülEdIdi ftnantzirozás bovőetlei (14.I ) Forgatási célú külföldi értékpapírok bsváltása. értékesitése Befektetési célú külföldi értékpapírok bevültása. értékesitéss 14.3, Külföldi értékpapírok kibocsátása Kttltöldt ltttclck, kölcaöttök telvctcle 15. Adóttásltoz non kapcsolódó szárrnazékoa ü~yletel bevételei 16. FINANSZIRO14SI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍIkO1-&Sl BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9416)

5 K I A D Á so i Zn táblát, E;erfori;zthan Sor- Kiadási jogeiniek é i lőirúnyzat scam I 2 3 I. NIúkijdési külisénysiés kiadásai II 1± ) I I Személyi iiitiaiások Munkaadókat terhelő iáwlékok és szociális hozzájánilási adó Dologi kiadások I 4 ElIálotiak pénzbeli utisiásai I S E~n-éb működési célú kiadások I 6 - sz 1.5-ből: - El onások és bcfizciésck I 7 - Garaiicia- és key.csség öllaláshól kifizetés Al-I-n beliilre I 8. -Visszarériicudő iáinogalások, kölcsönák isyúiiása AH-ti beliilre I 9 - \ isazaiéricnslő támogatások, kölcsösök iörlesziése AH-a beliilrc I Egyéb nniködési célú támogatások ÁH- belülre I II - Garancia és kczcsség állalásbál kifizetés AH-a kívúli e I 12 - Visszaiériicnslő iámogatások. kölcsöuök nvúiása AH- ki tilrc I 13 -Ai kicgészíiések. ártámogatások I Kamaitáinogsiások Esrvéb működési célú iáiisoeaiások államháztartáson ki ülre Felhalmozási külisényesés kiadásai ( ) Bertiliázások bál EU-s forrásból megvalósuló berisliázás 2.3 Felújítások bál EU-s forrásból mcg alósuló felújítás 2.5. Eizvéb fellialissozási kiadások bál - Garancia-és kcccaség állaláaból kiftzciés ÁH- belülre \ isszaiéciiendö iámogaiások. kölcsönök nvüiiása AH-n belülre Visszaséríiendö iáiiiogaiások, kölcsünök iörlcsziése AH-ii belülre 2,9 - Egyéb felhalmozási célú iáiiiogatások Ál-l-ii bclülrc Gansncia- és kczesaég állalásból kifizesés Al-I-n ki üli e 2.1 I. - Visszatérliendá iáiiiogaiások. kölcsönök ityüjiása Al-h-n kivülre Lakástámossaiás E~n-éb felhalmozási célú támogatások állailsliáziartásoii kívülre 3. Tartalékok ( ) 3.1. Ahialátios tartalék 3.2. féliacaalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( hitel-, kiilesöntörlrszsés illan,háztar ásun ki -iihre ( ) 5.1. Hosszú Iciáratú hiielek. kölcsönök sörlesziése 5.2 Lik idiiási célú hitelek. kölcsötiök iörlescsése pénzüsn-i -állslkozásnak 5.3 Róöd Iciárasú lirtelek. kölcsösiök iöi lesztésc 6. Belföldi értékpa árok kiadásai ( ) 6.1. Forgaiási célú belföldi értékpapírok -ásárlása 6.2 Forgatási célú belföldi értékpapírok be öliása 63. Befekiciési célú belföldi értékpapírok- ~aárláss 64. Befekieiési célú belföldi értékpapírok beváliása 7. Brhfdldi finanszírozás kiadásai ( ) 7.1 Allamliáctariásois belüli issegelölegezések folyósiiása 7.2, Allambáztartáson belüli megelőlegezések ásszafizetése 7.3. Pénzeszközök beiétként elhelyezése 7.4. Pénzüssi liziuss kiadásai 8. Külfisldi finanszírozás kiadásai (6.) ) 8.1. Forgaiási célú külfoldi értékpapírok aásárlcisa 8.2, Befektsiési célú külföldi értékpapírok be áliása 8,3 Külföldi értékpapíi ok bc áliása 8.1 Külföldi liiielek. kölcsönök lörlcsziése 9. FINANSZÍRO1- SI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 10. Kl.-\DÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) sz. edo/ötig KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍRO1&SI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGVENLEGE Ezer f srhills m I Kiihiségvetési hiány, liihihler ( költség -etési bevételek 9,sor- küliségveiési kiadásnk 4. sor) (+1-) 2 Finanszírozási bevételei. ldailáank rgyenlegr (fina t szírozási brvéi lsk 16. sor finanszírozási klailások ~ 9. sor) (+1-)

6 tiihhioit I.2.melláklet a 2/2015(1124.) önkormányzati rendclethez Jászboldogliáza Községi Önkormányzat évi Költségvetés kötelező feladatainak mérlege B E V É T E L E K Ezo-Jcarisith sn ~ Ucvéic Ii jo0cini é icliíiriiiivail I I I I 2 3 I. Önkorsiiinvzaliiiűl öilési Idinoealiísai (l.l l.6.l ~ l-lely,on ho rrnaavzatok- stú Lodeseack allal altos tans neatasa I 2 Oakoc iosn -zalok c~-eo konie elesi fcladataiaak iaiitoeaiúsa I 3 Oakoriitanvealok izoctai o os evitrrnikjolcii feladalainak latiiogala a I 4 onkormanvea ok k,ltsral,s feladalainak latnoatasa 900 I S Mókeddai cci Loepoal000loil elötránvealok 203 I 6 Helyi on oriaanveatok Liegeonto larnov-ala a I I Miiköiléoi célú Idiinnonlások dlia:iilsázlnridsoi hcliiirői ( I El enasok es befizelesek be owlet 2 2 MúLnI est celú earaitcia- es kczessegvallaiasból nizocénilesek 23 Múkodesi eels i szaieritendö lamsealásak. Lolesonok visszatériilese 2 4 Múkodesicéls llizalerilendö arnogatasak. Lelesosok igenvbevc tie 2 5 Eiach sidledes eels iarnogaia sk he delet hol hu-a lanlostalas 3. I rll nlnnoai i célú IdilIsnaldiOk dl Ia,tiháelt,rlá o,, belülről I FellsaIii~o~s celu osh seniaayzal tarnoeala Folttal nazasi céts earalac a- es kczcaoesn-allalaohol noesiterelesek 3 3 F~elllaiIl D7~s ceis v ssealenlesdö lamozalasok. holcsonokvisozalerclese 3 4 ~ laniogalasok. hotesonok- ieeaybevé lelt 3 5 En-éb fellialniozas, eels laniogala oh be delel hol hu-s lafllneatas 3. Kiioj,alnI,n,i lirvélelek l3.l l l-lelet adok I I - attvolti Ii lssnú adók I 2 - Temmekek cl seolealiaia oh adót Oepjámnsúa dó Er7-ebárel,asniatati es szelealtataoadel- 44 beech kozhatalas be eielek Múködési bcvéielel ls.l I Keszleteneke, les elteaeneke Seolealtatasolc ellene rleke Hoz etiieil ozolealtatasok erieke I Tulajdonosi bes-ciclek illatos dajak ~ 6 Kiszaml&otl allalallos fotealar ado I 7ó4 57 Altataaos forgalmi ado vi aealeritese 692 ss Kantaihevetelek 5 5 Each Itenesai műveletek bevele Ici 5 0 bach mskodes, 0e etelek 6. Fellnls,szei i bevélele L (6.l l 6 nonialenalas javak- etiekesilese 6 2 Ineatlanokeriehesliése 6 3 Fa-db l,irszvi esekozok-énéke,leae 64 Reazese dések emléke lese 6 Kenaesedesek nieeaeuaeaeliee Lapcsolodo by- etele L 7. Működési célú dlmcil pdnzclzközök ( I Műkodési eels garancia-co keze egvallatá hól meeteeslések AH-a kivslré 7 2 Miihsde i célú vasozatenieadö taninasiaiassk, kötessash vionzaler AH-o hivu Iröl 7 3 Eza-éb niükodesi eeió ats-eti Isenzesekoz ~ 7 3 -bal hu-s lasoagatos I hoz ctlea 8. Fellialnisza i célú disc II pénze zkiieöl l5.l l s I Fellialai eels earasri a- ás hezessegvatlalasból nieeierateseh AH-ii hivs Iröt 5 2 Fellialtiic~ Is visszaieeilen do idsoagatasok, kolcosnak vitt ealér AH-s kivatröl 5 3 Each fellialniozaso ccló atvetl peazeozkoz ~.~ 0 3 -hol E U-s lansogalas I kac ellen I 9. KÖLTSÉGVETÉSI ISEvÉTaEICOSSzESEN l Is. 1111cl. kolcsöofel élel dl lanhl,delarldssl, ldvolről I 10 H osszs lelaralu hilelek. kakasok Felvétele 10 2 Lakva di ass cc lú liilelek-. kolcossok felvélele peneacvi s-ti llalkozaslol 0 3 Rays lejacats liiielek, kelcsssoh elve ide I liclfúldi ériélspapirsk Ia evdlclci II II I.4.0 II I Forgalasicéls helfoldi etiekpapirok be aliá a. e nekeatteac I I 2 Forgattiso célú helfolda eriúk papírok kiboestiltisa I I 3 Eefektetési célú helfoldi enék api rok bevailiasa. enékesoiéae ii 4 Belekletett eels helloléi crlckpaporok kihoesatasa 12. Maradvdiiy izéln bevélele I Etóeó cv hialisegvele Si nbcad sanyooak ieetiybevetele 2 2 hloeoevvollalkozae niaradvaayaaa k i0ciiyhevele Le 13. licifúldi Frn~ls lajrszdi lievélelri ( I 13 Allanohazlartasos belsliaie~el6legeeé ek 13 2 Allamliúzlamláson belub aieeelölegeeések loriesete~se 3 3 beietek nit~ esalelest 4. KOlídIdi fi snosarsedu h csélrlri (14I l 3 I Foreatúsicú Is knlfoldi enekpapirsh bevállúaa. éoiekesiliüse 142 Eefektelesi cú In hbfsldi daaékpapiroh bevállása, éoiékesitéae 43 Kalfoldi criekpapirok kibocotiltisa 54 4 Kulloldi hitelek. Lole enak lelveicle IS. Adússtizli szorni kapcsolódó sadrniazékss üaylrlrk licvélclci

7 6. FINÁNSZÍROL~Sl BEVÉTELEI( ÖSSZESEN; IG ) I?. EÖLTS~CVETÉSI ÉS FINÁNSZÍItOZ&SI BEVÉTELEK ÖSS1ESEN; 9+16)

8 K I A D Á so i~ 2. ar. JáhIeiza( Ezer Joriizeb : &~ KiatIdni I nrci,nr k dvi elöiián zal Lilt I 2 3 I. 1 ííködési liii l,ésn,iés kiatlánai I I ~ I I Szenilis, attatasok Muakaadokal io,l,eiö druekok es azociális hozza,aralas, ado I 3 Dolozi kiadasok ~ 4 Ellatonak poncho Ii stnanaaa, I I - I I S E zseb niükódes, ccl: k,adaaok I 769 ~ 6 - ad S-KI Elvanasok es befizeicsek ~ 7 - Garaac a es kcz aseeval[alasból k-tözziás AH-o KIflIre 8 -V,ssm znlea dü tainaratasok, kol csöaok avatasa AH-a boltilre ~ 9 - \oszatenioadő Idniacat000k. kalcsanak tarleaztöse AH-a laeltilre 0 - Es-seb a,úkodes, cliii taa,oealaszk AH-a bclslrc I I - Garancia ás ~ k,flzeiás AH-: k,valrc I 2 - Viaszatenleadó ianaeatasok. kal csoaok nvatasa Al-l-o k,vnlre I IS - Ark,ogásaiásek, a riarnazatasok 4 - Kaa,antaa,oeaidsak I IS - Es-seb a,ükodest coli taaioazalaszk alaa,bdztanasz,, kis, Ire Frlltalmonuni küllnérvelös kiadásai 2 I ~ ) 2 I Bcnaházaoak bat EU-a forrá)bol mean-alósaló bernbacas 2 3 Felú,iasok lasi EU-s forras bál rnzo -alosalo fcl,,,ias 25 Ezrek felbalmazas, k,adaazk bbt - Ga randa- es k-ccessc,n-állaiasbal k,f,zztcn AH-o beisire V,sseaicr,Icndb tanias-atasok. kalcoosúk adu ra AH-a belalre 2 - V,sazatenteadb nanaas-atasok. kolcsoaak ioriesciese AH-a üclalre 29 - Err-sb fell,aia,az 5, olin Id maisalasok AH-a larl,,lre Garancia-es keceaslavallalasbói kiízeies Al-l-a kin, re 2 I I - V,sszater,tea dö tansacatasok. kol caoaok oval dna Al-l-a k-is,,ire Lakastaa,sgaias Es-seb fssll,sla,azas, cl Ia td,isaisaiasok dllaail,áziarsasoa kivalre 3. Tarlaléknk 31±32.) 3 I Alialdaas tartatek 3 2 Clltanalck 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( +2+3) Ililel. kilr,inlirlesztnis dllarnhaianartd,nn kniilre IS _l 5 l-lasszaale,arana hitelek, KI cso,,ok ad eszilse 52 Likvidzas, orr Is hitelek. kolcsiazk lorlesza-s-se Iscazas-va ra Ilalk azásnak 53 Kas-id lei,iratu Iniclek. kolcsaaz L torlesetese 6- Belföldi Irkrl pal,írgi Idadrinai (6.1~ ) 6 I farcai isi cc In belfol± crtákpapi rak zsarlasz 6 2 Porcai irt cd: betfoldi crsákpap,rak U cn aliasa 6 3 Defekicis-siceIn belfoldi ersákpapirak-rásarlása 61 Daíatkieilsacál, bethald, crsákpaptrok U eváliasa 7. BrIlsIdi f,nansadi oeds kiadásai ( I Allaa,l,aztanaasa bobi, nscgclölcgezásek fol -osiidsa 72 Allaa,Iiacianásaa Idol, mes-ei6iesczásck nsszaf,zctesc 73 Penzeszkacok lacieikcni cll,clvcccse 7 4 Peazeavi zinc kiadisa, 3. Kiilrdl,Ii li,iansirazds kiadásai Fatsalas, cliii k-allah, cnckpapirak s-zaárlasa 8 2 Befekietes, cola, kaifald, árs&kpapirak Ise -ialiasa 8 3 K,alfalda eriákpapirok U evaliasa i 4 EsIlaidi Iateiek. kal csanak ubrlesctese 9. FINANSZíROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN, IS ) II. KIADÁSOK ÖSSZESEN, KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. hui,í,iz,,: Ezer foriníb :,: I Keuisécnnténi id:. 01,1,1cl) lasliodan dési I,cnölclcls9_ssr khiltsöcnciési kia,l,ír,,la 4. s,,r) 1+! ) 257)) 2. Fina,n,zinndsi honi trick. kia,ids,,k rcnrnlrcc IGna,nse-in,ed,i l,enöic lola I 6. sor- (in~,a,eirnodsi lda,lais,,la 9. sari 6+!)

9 1.3 melléklet a 2/201 5(1].24.) önkormányzati rendelelhez Jászboldogliáza Községi Önkormányzat évi Költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege B E V É T E L E K I. 01 Iijhlin;int Ezer fords (hinni Sn,- Hovóicil j ngciiii ó i cidlillil cci] Inni I I I ~ 2 3 I. Öiiknnnsinve-iiiiiíiklildsi ísíiiiniiaisínai I I HaN, oakomrnanvzaiak nih La eje ene L slialanoo idniacalasa I 2 Onkovneanvea ok cevel kon,evclen feladalalna L lamov-elála 3 Osikornianvesiok seocialis es 0erniakjoleii reladala,nak iáa,o~alasa I 4 Osakorilsanvcaiol. knliisralis feladatainak lániagalasa I 5 Múkod OIL CO Its keepont osiioitelóirsnveatok Helyi cakommanyzatek kieoaoziio aniosa lasas 2. alfiklddoicdlió_ián,nnalfusnk_ziliaii,lidaiar]d,nn_belong]_ I El onasok es )aefizeie ek bevdielei 2 2 Mükodeos cclii earanesa- es keeassdeovallalasbal nseeternlásek 2 3 Múkod ess cc is vii500ieriistiidó iamogaiaosk, Lelcsonok vi51750emn lesse 24 Múkode s cdl n vlsi ealerila ndó ianioeaisisek. kli csonok wdnvb cycle Ic 2 5 E0-ab nsükoddai eels taoiioeaia ok has aides hol ku-s taosioeaias 3. I mitiai,nnzcini_cdlii_laniotoilasokails,nhl,azlarlason_lieliilről_(3.l s.) 3 I Fellialniozass cain Cnkomn,anvcat, laniogaiasok 3 2 Felloalniozasscelú eamancia- es kecesseeva Ilaláshel iiszoiemnlesek 3 3 FelIsaIn ozassceis visscaieritendö tasiioeaih ok, kolcsonok visozalemn lese 3.5 Fel)salrnazáss cdl uvisszaiv-reteis dó tasiioeaia ok. hol csonok seenvbevc ale 3 5 E~db felhalnsel151 cdlii tanioeaiások has eialei 3 ~ 3 7 -bal ku-s taniogalas 4. ldgzj,si]silnii bevóiclc K l4.l.+4.2.± l 41 Halyiadok I I I. Vaciani iipnsaadok I I 2 - Tesrndkek es sea lealisiasok adai -5 2 Gópjamnod ado 4 3 non-óh ámnliaseaala Ii asseolealsatassadak 4 -l Izzveb ksojuaialnsi b a -atelek 5. alűkoildil Ineydle bk ± 5.10.) I Keseleiemickesslesclleneneke 5 2 Szoleallaiaoakisllsnaslóke 57~ 5 3 K soya Hail soolealiai,inaka neke Ito 54 Tulajdonosi bescielok Ellaiasi dijak 3 52] 56 Kise.,rnIseals alsalasos farealisoiado I Alsalssisos forceless ado vissealenlese so Kaaiaibs.-vala lel 5 9 Honeb panelist alá elinal L eveselsei 5 10 hoes eb msakodisss have alak 6. Fcllisilinnodsi Ia evdle lel 16.1± ) 6 I mrnnisstessal is javak eric Lessese 6 2 Ineailaaak ars&kesisóse 6 3 Each targviescisozokcnckesslése 64 Rdsesesed csel aridhesisese 6 5 Resetsedesek nseoeeensicselsez kapcsolodo has crick 7. 0]hiköddoi cdló dive ii pdiizeozkőziik ~.3.l 7 I Oslákedcsscc ló v-stances do kezesodo-vallalssbol aiceidsalasak Ali-ii kivulról 7 2 hlúkodeis cdlú viooealarilanslö lanlagalások. kalcabnokvi eaier All-n kiviilröl 73 E0cb noükodssoi edla álvalt pe15zc57350z ~ 2 3 -hol hu -s iaaioeaias ) Loc ellen) 8. l ell,alninuini_cdlii dwell ndneeiel legk l8.l i 8 Fellsalni celia v-seances-es iseeassdg allalsisbol aseesdenldsek AH-i ki slröl 12 FeIlsal ii celá vivicalenicndö lámov-aiáaak. kslc osokvssseaier AH-a kivhlröl 8 3 E0-éb fcllialnoaeaas cdl ii aiveli pencesekac bal hu-s ianioe-iias okoeveilcin) a. KÖLTSÉGVE]tSI I1EVÉTELEI- összesen: ( ~ lii]ei. kilesi nfelvdlel dlla,nl,áclarldsn,, lalytirgi ( ) 10 I Hossesi lejaraua hnuelek. kolcsoaok rel dde 10 2 Likvidjhoecdló Inialek, Lel csonok felvesela pencil~v~-ivallalla~slol 10 3 Roved lejarasas Iniclek. kolcsonok RIvalda II. IlellOildi érldkpapirnk bevólele (I II ) II I Forv class cd In belfoldi eniakpapsook bevaltasa. drtsikeoiiesss I I 2 Forests ss cd ló helfolds desókpapirok kibocaatása I I 3 nefeksese sa coin hclfolds dnckpapirok Inevaltasa. erodkesi Idle ]] 4 Bclckieseoi celia beholds eriakpapssok LW acsatasa Ii. Maradvsinv indiiv hevdlele 112.] ) 12 ] Elöcö dv kolisde etó ss icierad vanyá siak noon ylss- cichc 12 2 L-locoevvallalkoeass asacadvasyanak eganvb evelelt Li. IlelídIdi í,nannflrnzdn bevéinlói ) I 13 Allamliáziailasen belsl nniegelólegecesck 3 2 Allaniliáaarshsoua behaus niegelölegezdsek loila cldse 13 3 lelnek nieosznsielnesa 4 RoIrdids liina,i,ejrneds lievdle lel ( ) 14 I F oreasass ccis knlfoldi coiekpapirok hová hasa. eciókesisóse 142 Befckicsess adó knlfoldi doidkpapieok bevá Ilása. dridkeshtdse 43 KnalfoIdi aridklssapirok ksbocaáiása 14 4 Kolnoldn hitelek. kolcsosok I elvelele IS. Adó,,dol, no ici,, kapcsolódó secirniaedkns a0vleiek bevélelci

10 6. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI~ ÖSS1ESE~ IG ) ~. OLTSÉG ETÉSI ÉS FINAr~s7.iI(ozÁSI 13E ÉTELEI összesen~ (9+16)

11 K I A D Á S O K 1 tsibhi; ni &crfnarintlaenn SO,- Kiaddai ) n.ciinc k 20!-!. dvi rlöiiáli 2a ~ 2 3 I. 1 Oködéni kölisésvelés kin diisni I I ~ Szemeit, nisasasok 997 ~ 2 Mankaadohal macis arnleksk es macsalts Isozzalarnlan, ado 595 ~ 3 Dolor, kiadanok ~ -I ElIdiotiak peszbek suslatésa, ~ S Eta-éb mükodsos eels kiadanok 2 90 I 6 az I Elvonasok es befiezicack I 7 - G aranesa- es kezeaaesrallalasbol ksfszeies Al-I-n beliilre I S. ssaeaier,icu di nansorasasok. kolesonok avision a All-n brinier I 9. ssazaier,ies,dó ia,,saealasok. kolesonok sorleselese Al-l-a brinier I 0 - match niakodes, rém lanioraidnok ÁH-ti belslre I I I Garancia A keressen allalaabél LW-acids.- H-n Isis-sire I 12 - Vssszases,ieadi sansarasasok, Iso] esosoh avaslasa AH-a his- sire I I 3 -Arkseeeszsiesek, ariaissoeaiasa L I 14 - Kansaitasnorasano k I IS - EL- -eb nidkodes, Ala saaioeaiasak allasshdesarísiaoa kivnlre FellioIn naisi Lii Isdomlds kiadsisai 2 I ~2 3 ~-2 S I 60! 2 I Bernlsansak I -böl EU-s forrasbol mean alosslo bernisards 2 3 Felsisiasok hol EU-s forrasbdl saeevalóoslo fal noids 2 5 Fan-eb fellsaimseas, ksadasol lam - Ga randa- es Lesessees dilalasbal ks0eeiea Al-I-si belsire ssaataserneadö sasisac-asasoh-. hol csonok avéilasa All-n belisire ssazass. risendö sansagasasok. Lolesonok lorleazldse AH-a heinire 2 9. E~L~~e~b feii,almoeass cd lé iansaealások AH-s beinire Garancia as keceasesadila laaból ksfizeseo AH-s kin-sire 2 I I - soszasersiesdö sassiarasasok. kolesosok scailasa AH-a kivalre Lakassaaioeaiás Eevdb fell,ama,oedss Min lé saaeasaso L aiiassi,delarldsos ksvslre 3. isulsilélok ( ) 3 I Alsaldnas iarsalek 3 2 Cdlsasialdk 4. KÖLTSEG ETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN II iiri~._knieni alörlenzién_siiia i I,;izlarlsisnn Idvijlre S I H oases Irsarala hitelek. La nun oh lovi eszidse 5 2 Lshvs dssdos es Is Issielek. holdnak soslescidse 1sdnenevs vdllaikaaasaa k 53 Rand lesarald Inielek. kolcsanal soalesadse 6. Belídldiérnéle papirnk idadsinai (6.1. ±... ± 6.4.) 6 I Fort-alaai Min belfolds nak isapisok n ésarlésa 6 2 Fargaiaa,céln helfolds dndk isapisok bevalsaso 6 3 Befckneie ijed In brooms emil papisok nassalasa 6 4 Befekieidn, reid brooms nak papisok bsn-alsasa 7. Belföldi r,na,,ndroesis kiadsisal I Allanaliazsarsason halni mccciii maceach folv6sisasa 72 AiIamlidzsarsdsos belei, mace ihireect ark v,sseabeesese 73 PenceSekazok beieikeni eil,alnezese 74 Ps.-nzncv, Ii zinc ksadaaas S. KiiiliIdi f,n:,nnzirnzain IdacIsinai (ól. ± S I For alas, cold knifolds denis isapiaokvsiaarkiaa 52 Berek elms Min knifolds ernék papirok beváusasa 8 3 EnFolds driekpapirok h evállása 8 1 KnIfolds inselek. kolcsssns L iorieseidar 9. I INANSZIILOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( S.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 35 s~ (tibias? Ezerforiinthan I Koiinéa eléd hisin. lűlnisini I Lialindon dési i s ételek 9. snr-iwi inés dési IsiaslinoLl. snrl ( Finans,irs.e:ini lies dicicis, hissisisnis ecsenirse (flns,nseinesini ISe éle Irk 16- sor-f,nnm,írnnini kiaddsnk 9. nnr) 1+1-l

12 Sor Bevételei I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban I SZIlI Megnevezés évi előirányi4 t Megnevezés évi előiróiiyza( I I. Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó l ból EU-s támogatás Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások ból EU-s támogatás Tartalékok 7. Egyéb működési bevételek II. 12. I(ind;ísiil 13. Költségvetési bevételek összesen (IA-2+4t ) Költségvetési kiadások összesen (L+...±12.) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( I S.+...+l 8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása IS. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése ló. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20±... ±21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei 22 Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14±19.) Működési célú fii]allszirozási kiadások összesen (l4.t..±21.) 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (l3.+22) KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.±22.) Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: 601 Ct Ct Lj. N) a a. Ct Ct p

13 Sor Bevételei IL Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Eze; forintban! S7.ál]I Megnevezés évi előirúnyzal Megnevezés évi elíiirányzat I I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások I.-ből EU-s támogatás I.-ből EU-s lörrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek Felújítások 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s íorrásból megvalósuló felújítás 5, 4.-böl EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek I I. Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: ( l 1.) Költségvetési kiadások összesen: ( l I.) 601 Kiadúsiji 13. Hiány be/sőfinenszinnás bevételei (14±... ± 18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel 1-losszú lejáratú hitelek to~~rlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 1$. Egyéb belső frnanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külsá finanszí, ozásánalc bevételei ( ±24) Betét elhelyezése losszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek. kölcsönök felvétele 23. Ertékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső Ilnanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételei összesen Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen 25. ( ) (13.±...±24.) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: 601 Költségvetési többlet: N a :l~. a a. a a

14 I 28. I Tár2yévi hiáiiy: I 60! I Tár~yévi többlet: I - I ~

15 3. melléklet a 2/2015. (IL 24.) önkormánj zati rena elethez Jászboldogháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapitásáboz Ezer forintban! évi évi... Sor-.. 20b. cvi Bevetel, joucimek eredeti modositott.. sn n~.... Teljesites eloiranyzat e!oiranvzat ~ Helyi adók Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 3. Osztalék. a koncessziós díj és a hozambevétel 4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés. vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-. pótlék-és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ŐSSZESEN* *Az adőssácot kelelkeztető üevletekhez történő hozzájárulás részletes szabálya)ról szőlő (XII.31 ) Korai. Rendelet 2.~ (I) bekezdése alapján.

16 Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beriiliázásonként 4. melléklet ci 2/2015. (1L24.) önkormcmnyzati rendelethez Ezer Jbriutbwz! Kivitelezés kezdési és Felhasználás év utáni Berulián%s megnevezése Teljes költség évi előirányzat befejezési éve XlJ.31-ig szükséglet =(2-4-5) Acélltíltó ( tó) 60] ] ÖSSZESEN: 60! 60!

17 I II., Il-,~ I~.. 1 oi L i 3OIILII 6052I 011I1 l-l,,,-ii070l0 0I,,t00.II0, UtoL L(IILL 4511 SIlL 17 6(111 5 O L ~ knoll L LII ~. lok4iosiio+ I Sok sidos 5+?:~ :~~r: tol l6k144s1046 l6,--650l15oli 4$501151i , : F1lh1lII414I410I6IoIIII55l,Illll17l56l, )7 6$lIis)OlSSLo LkSiIIkLO 564+_+ LII IOOL-11100I0L ILL , L-Il17,Oui,IlISOIoIIIio KLIIOIIII-L-LL 1101,-b 19 1W690b L I I ÖLTSECvrrLIIl IIbVkTELl1L 6,6,6011)115. <55-, ) l141l503,6116l14541 KIS) 56)1113,11035 Ill_ál 5I,,Sisl53SsslsII.s64lS50II1.l.Kl1l.l 511,536, I75Ilo0l6l,51116I101 losoiliio.l ~ - )IIlk 1 rbt.li l 5, ~ , I Kis 1161, )IIIL II600416t1_I11114II,ikIlIIiolObl : IIOIII+Ill ool+isl ~ :I41IiiOokLlOOllllIIoIFo?33L.51I O : o lkosll $I boIk,OOL 1ÁII.II6sI0k 5o I $OL.LoIl1165LII lil1 460.,, hil+lso ill$13.ios1.5l l,io$1i110l.los,,,,6l6o Ers IsnlIklloo+6I,o,ls , tol III ;UnSL064OlO~O%Ibo6I16lIOIl0llOL :5 III. :4.14 I KOI,TOFCSESKOI IilAll, 056Ö $ ,, 6oSllI4+lOllos+01s O)IOlOllOSlllOOLIlOISll5. 5, ij, k loooihliliiil,uoofoii IliLI,iSOoIiliSl, K I55.904:$Ii0, III I

18 P +.:::... ~~+p.3.»4. ~I _ ~:1 E5073, 77: L+ 7+07o33l m1l1l17i,1 [ ~~~l07,3 ll (LI)%II(7II ~O77Il~ ~Fo::, 4)7 0:[[(13, hrl *377. OI)IIl7I)Illylat (0071 limo (I.l: :0.:L.L H:90I,lo%.790k.,%L,:lOLI:0,L37+7I ,L,lo,,,:ot,oIO,,o:k,.f07od,+:,oktim,.. (IOL(ll:+I 030L 1,33:31:170 70:131:6 +3,37 7; 076(3, 7, ( :7:7, t : ]07: fl,(4.-,+0,,o,3+0o, IO1L.::k%IIr7II,,OIOIIIO%OIb:16I,IoIO,.7I0+I,óI III..+( 0,I3.7L.3I39+%I.907:6W,+I3+,..MkL+J,,(d,.OIIOI37;IL+6II,,,:1137):IIIIO,:I4,7l.IAI:L 770.koIo,7971,:IIo%-Il%o.30I+o 332 %ILL: 5%: lio1o::lo: -- (+l%l76ki.oioioii3:.i (:770, L3OI.,I:k713:+I%O3kt 77 F0d7l7+L::07l :+3(+Lb: +o 30.,,. 79 TOTartiOr. FIIIISII:,+l,1,,7I.l,.lt0l0k0l0l.,ll.,l0,l.I:.I ( ::(7,o+,,,,:o..o,$o-3oL.o.00+l.,.,0I:,,,9331,l(,. k ] l(,0o67,0,%79lt:),3:+7(l.l770 3+L7ll)3_k,9:( ~.. 7; OIOI,l,,,0,+7.:Il+30,6+30I317,,79l+:Ltül1t0OL ::%o I ol0 : :1 ~ ~ ~~ (I+Ll+l763(.00(%4070I+1700:3033 ~ 2~b5k~I7 -~p)7.7,+,.,.i,07~53i :ll+(, k79.%kOO;0 : : , 70( % L :03,0. L),o:d3,:k:. 36o7:l,o: 7; L9,O, 4,.79 +:71,::IOTC flti,l:(+t ; 311L01(li pl,,,,,2.ú,7k77.l :7,71,97 7k7,::::4790.klk(07+_.(,:77,:0)I,::(.,0:,:,8L 7-OOlL.,: 7; 7lk210o,(1,,.,,o7:,0:tdl+,,,o7:,,L. 7; 7 fl+7f ki00,. F,l4:o770~41., ~*. k:,1ll7j: ) 1 F,th,7710k,0 +l.l, (7k %+L,0330,L79L.0+1-,: ) -3,:,,,,30+) (+9797:k. L11030.t,0707,, Ei:+:,.7000s7+Ok:ll - :KÖLT E 1T _9r I719._ , k1+~+00i7 l7i(2+77%2l:1lt+ I :.. LO+,l:.,, : LF+:%7:k. k,:l+o,,3kk :l:+l.%779337,+l+,1k , 0L11+l+, 77, ,Ilokh7+,731+I1 F+070+O:,0:1l,933+,1l7(k : 6I T+03l+0oo6p,:o,n 7,0+7:93,4 3 5Io.od,0,,. (.,Io,, ~207 ~ ~ :. l)111dso,* :,+70* 0,+7k()73.l I5llml:7+3,,l: :+kk++1:k ~:floooo9olm+:l4h7 +:oo::+0lo+oo(:)( I oúo,o:r.,o..+ooo..:o.+i.:..4~. -.::07790,lOh,7,+0(73:k:%kll+ (LW,+l, l6 %L,37070 ~: _ :~&~. -..] Ill 07,697 L6ILTELE%7+3,7 000N: ) ) 0.) ~ IIIL LTELEI {: (0+16) % ; 511k7.O7ikO l ) ) III 337 : 970,60 90+, 7+77 I ll ~J7,_ ~L+0~ ~ ~ ~ ~1.1 ~ 7 ~ ~ L. ~L.6,7906k9:IO:o,o,,l:okL:k,.l.,,kk.,k0o: ::.r,:=l:j:,,,:o: t,,i.7 b,10t7( 7;. (i+,57:,.ik:k:l,,t,l,jott+il,137+,000k:,:(.: O)l.,,Li,,0:. ~ ~ 1.009: :I.,l:3k0117:Lllt%l+l100l3,L +07+k,::,0,,%+07+7l7* olio,:7fl.k,r3,ool, o,k ol: 07 77,W I00,,kI:OOhOO, :3, F.100f.-:l:0+17:..l,067: k 100:] 0,.+0(3.91+0» 0,0+0IL,673:I:%Ll:l+W7::[0 : 0+~I~+k,% v:,i0,4476+i+: k. k,k7+0,l,,0:0. : l o,:l:il 30,:+Ll:,l :lo0t:,300ooo+0k II:, : ,70+3lLlLk320:0+k ,k Lú oo%Ll :l0I%(7.,0..::l, ~ 74,7,319 6) KÚLTS+r,VL +L 7k ( % II! 307 ll(:il..lko.3,l7.l,.1002,o,%3,+..l7.+ok:,15,l0.i ) 1077 k+,7,7~.7,0~7,7131.7(77.1.3,.. 771) 0I3,ü,33077t7,-6k33033t&f%(7797: O :- :. 30 3,33: 73Lk 77, ( (kkb. 0L0(O3 I +Lror,r,,L43,3,,w.. (,.4.) 76.kk,:-,oJOkOlOOt(47:L13,:.,363 l:74 I]: 3, 1 o7 07, : II) 07,1317: : (2 I II I.1 I I I I I I.... I

19 I 9..,,..,,,...., I I 3, I Hi Ő,.,, ~ l.ll~ t 177 o ow~wo oi.il=:~ ~ 5 9.,3 L 3L 7, ~~ o~n ~~ ~flij 0707 :~ ksdés, 3,, rl.l s.. IIL L770 LIOL L w l,l I777, 10, ,L,,,Io...L10L,,r,1w ,,4.. : 1w.1010 III 71078, M.L.dSlo L5,38SiIO ol37i,?415l : ShOrn LsŐs o ns lő ~ ~w4lljt 11 8 L 11 [ ~... ~.... 1L 355 b ~1,7... hj,,55 o ú,10i71& l. L3 19 Sl L 7 L rs.,w,.w.14l.3l,.-,,l, ~~ :7.wIw,I srn3, :71,, , , ,443L14110-Il2 -.~~ ILL I55s L E.I 3h1,9l 075l~I1_IIt.05 : JlnnhiOifirLiIL.~ kl1.i.._,1&il L5!OLS L7 I,... 7 L,OC10L 8,,L,II L, L 3 78Z~~ 3~l L,873, L?OL L1.,313,,, Ll,L - - ~ , FIII4I77Ő i :.~ 0707L,.LL7LSS L-OL.L-LL 1007II kw3l LIIL 3I4L I 5,.37,,L2,aL II., IsL,O 7 Es ll,ll , ~.b,33u3.~,l.3 F, wl, o,,919.kos,_~ Sl5L5o..SLO., : Es,bM ,0853 7,00L7S7GY~ŐI~3V1103L31 ússorőr.. 33, I 43 24, 1~I_. L l 10oÓI,,wI0l 0I3I,I,III,7-77 Is.., LL.LŐ10. ILIJ,1d7 - -LL,0. 0., L.!l.Lld. L,,.,,..,0LL,Ő5I, : L L~a. 0I &LE.17 1L 9 l :Fs.$.»..»I08,7 I.-L.~,1L.o»3... ~,«-. :~ : mn~~-~ L 1010Iw,O8,L0,- LL IIL,7:=. L L 77 ~ , , Ll.1I EkEL7.. LL~10.3 ~ _ -- _ N3010I37. 3I 3F.VLTt.LEN ~ ~.- I r3l77ei,a l; 9333) 31) , I ,0 ~7~0., ~ ~.12L.. LOIISSLL O8L L3 L,1l..,I, l 3., II 77 57» , ~107LV1 L :,10, 5[ 7l,9, _ 1 SOL, : c.00 10I L...II -I.1l.r,.,77L,-,b,f,3 L ~ Cl.-,,O.SLS: -S,ll,5 ;lo0 SlL IL 7 Eo,. 1L03,,,,L OLA,l ,3, ,IL... aiw474!» IL 31 3 L LII F,I1.I,,,,4,j773070, ,2917l, ~ 21.SOL.I. ~ ,.G,l,,l,l.l,L,o,, 8 0,11310 L,IL-.4II-l,,0lll : V3~ i 11 L ~ L. : : ' ~ 4i;~f9~[t -..V,,Il7L.il.-0011; L,3,L310,, J L4L1 l,,71, :..ELS 5 I :l11703 ll L17L : 731,IIL,L :ro~» LI3L9IIE. rr L I /.3 I 29102, ti -, 711I,23017I,,,33, kw4~i,, I,.1l,7lS. I. L.,, 3.) 017, , ) IN 0.3

20 F~ ~»a 1 1,95, E +%36~767+~~ ~+1 77, 1,5~ t oltásai » 77, ,6.61,6 k-i, II-l -II l3L611Sil1l7l6,,+l7l7l.,k.7+4.,71,17,l6l,, 7176 til,66k619[l+i,61621l1%7 Slkl 61li,Lldilill [~38+1(66 k ll, + 1+, l II71+bl I!ll7,~ ,-++17,,-7,66766+l,11116,7,6.86k61[116,, 615L747 l,6i,7,,l86i1.9d7 1666, , T F31,669,6l,,l-15167,117. l,-(»l,1,,,ii.,6,&.-[61, F31 1l:, ,,l77[1+1, ,,+,161L ki., 1,61 6,11,6»6k61, *. k711,l.l+,ii,+,ll,67+13-i , Tl,,l.l+lk++,l, ,, l,167,7.6[7[., +6167L7[8,.71.,l T71,l+171,+llll,sk71 l-l.85 [ki I,»l L 611, »[1711 I 116, L 71 6k - 7,17-6, L I, IIIL! [15» F~[67h76+9+6l6l~1[1l16, , F 0777» [176-b [ (I1, ,+l,l+Tl7I,l7-I L il k [l1[6[ [lL[lA1,,+1Il7,,,[_ k. II 6+ [ [.-664k51.117,6l6;317.l,I6IILIL71II Fl Ii+LS+&6[l[%l+.16,ll 5l [k.l+l 6[616k7l1[lll3 867» T»LIll, [ ,,, 1, [ 11[, l[ls.+l-[i1lli KÖLTSArVL TIisl+p. tr% Liii , II +F,661+*I+61tl+1177+,Illl61,l1l++L[,ll1l I6l6.l I : 11776,,6666,[-,h7l[[L.L,66,-lll.L 1177,66» ~L[L,,[ l1+l* [ h[7s1l.l-[ 66[+iLTll6ll,-L,- [6+1+7,l»13[8(?161[ ~» L51116[IIL li uh 9[i[7612F26T7rr I L 6117TT[ 8F7777,LL [i,[+,l17l,6+,l Ll15l1lL1I[61+l l,l,,,6571[7[ , F614J T [ [377L[61+91T13-7 r3» :2~1l,77-1,6,[[5,6K,6l , l,,6++,3+b+,+l» l4.ll 7 LIIL 6TELE% Ü697,E ,13+,» ~, 73, 727_. 4 ~7J- + a Vl+3+l5»76,3l16lLk(6+SIIILI[.Jl1l7 6171l5+7»67171L+I[ I [[ » » +66+ L. A ~ r3,61~ L3+61[t.L-,ll,76+.-, Il-,,b1r,[+, 6,1E-69d.s,~l1L. L +[16+I6L,[,1j6+7 ; 6191,[ L. 7,br,lr,,,s+, ,6L.9671,61161,77».V,777[» »6ak.5[ ,,lJ77+7 l[6-..l[, k».lt,l6-[»r1+6l L»Ill T+,l+l.l+,l,l6-I » ~ L25Ii09 ITTI1OI K 6667.ESE63lI+2+3l ,66-, 71+1 ll6é l I LIL,L6,[l,,61-1 I[7111k711661,6k l611,9+,,ll, l77,7l,+l S I 16,91++++,61++l+6l»i773+1l,16+,7.o lr.il Il _6,l3l91l ,Ill

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

/2014. (II.10.) ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1./2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez Káptalantóti Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Rendelet szövege Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012 (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi módosításáról Sárkeresztúr

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez Kunfehértó Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez (Képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 2015. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 2015. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 215. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Létavértes Városi Önkormányzat 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Rovat Bevételi jogcím 216. évi előirányzat

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015(III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015(III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015(III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/214. (III. 4.) önkormányzati rendelete Sárospatak Város Önkormányzatának 213. évi költségvetéséről szóló 3/213. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 11/2016.(XI.03.)

Részletesebben

Dr. Kukorelli László. jegyző

Dr. Kukorelli László. jegyző Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(I. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület)

Részletesebben

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.17.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben