M. Louvet: A Tisztítóhely III. rész

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M. Louvet: A Tisztítóhely III. rész"

Átírás

1 M. Louvet: A Tisztítóhely III. rész III. FEJEZET. A tisztítóhely büntetései. Azok szigorúsága. A léleknek a tisztítóhelyre való belépése. A tisztítóhelybeli büntetések. Kettős büntetés: a kárvallás büntetése és az érzéki büntetés. A tisztítóhelybeli büntetések szigorúsága. Több ide vonatkozó példa. A legkisebb vétkek büntetése. Imádkozni kell a legszentebbekért is. Isten ítélőszéke előtt hagytuk el a lelket, amint ott várja az ítélet kimondását. Tegyük fel, hogy a lélek a tisztítóhelyre lett elitélve. Íme, mi történik: mihelyt a Bíró kimondotta az ítéletet, a lélek azonnal elvezettetik azon helyre, mely vétkeinek kiengesztelésére neki ki lett jelölve. Genuai szent Katalin, a tisztítóhelyről szóló csodálatra ragadó értekezésében azt írja, hogy a lélek önmaga hanyatt-homlok rohan a kijelölt helyre, mert nagy rémület szállja meg, midőn látja Isten végtelen szentségének fényét és siet, hogy ő is megtisztuljon szennyétől. Halljuk az ő szavait:[26] «Valamint a tiszta és a megtisztult lélek nem találja nyugalmát csak Istenben, a kiért teremtetett; hasonlóképpen azon lélek számára, mely bűnben van, nem lesz más hely, mint a pokol; Isten azt jelölte ki neki véghelyéül. Azon pillanatban, midőn a lélek különválik a testtől, az a lélek, mely a halálos bűn állapotában hagyta el külső héját, a testet, siet a neki szánt helyre, hova a bűn természeténél fogva ragadja őt; s ha e pillanatban nem találná azt a poklot, melyet Isten elkészített a bűnös számára, még rosszabb pokolban maradna, mert kívül lenne azon renden, melyben mégis csak részesül Isten irgalmában s hol a szenvedés mégis kisebb, mint a megérdemelt büntetés.» «Ez áll a tisztítóhelyről is. A testtől elvált lélek, ha nem egészen tiszta, látja önmagában az akadályt, mely az égbe való belépéstől őt visszatartja s mely akadálytól másként nem szabadulhat meg, csak a tisztítóhely közvetítésével, ezért önként veti abba magát és ha nem léteznék ezen hely melyet Isten arra készített, hogy ott a lélek megszabaduljon azon akadálytól, mely őt Istentől választja akkor e pillanatban a lélekre a tisztítóhelynél sokkal kínosabb pokol származnék, midőn látná, hogy ezen akadály nem engedi őt közeledni az ő végczéljához». «Sőt még többet mondok: A paradicsomnak nincsenek ajtai, az nyitva van, aki akar bemenni, bemehet, mert az Úr egészen csupa irgalom, velünk szembe jön, karjait kitárva, hogy befogadjon dicsőségébe.» «De azt is mondom, hogy az isteni lényeg oly tiszta, hogy ha a lélek, midőn vele szemben áll,

2 önmagában a tökéletlenségnek legkisebb parányát is feltalálja, hanyat-homlok rohan inkább ezer pokolba, mint hogy valami szennyfolttal ott megmaradjon a végtelen Fölség szemei előtt.» «Midőn tehát a lélek látja a tisztítóhelyet, mely az ő szennyfoltjainak eltüntetésére van rendelve, rohan abba s nagy irgalom művének tartja, hogy felfedezhet egy oly helyet, hol megszabadulhat azon akadálytól, melyet önmagában lát.» A szentek kinyilatkoztatásai megerősítik genuai szent Katalinnak ezen látomását, mely szerint a lélek önként siet a tisztítóhelyre, hogy ott tartózkodjék, míg kiengesztelte minden bűnét. Lássuk, mint olvasunk szt. Gertrúd könyvében. Kolostorának egyik fiatal szerzetesnővére, kit nagy erényei miatt kiválóan szeretett, a legszentebb s ájtatos érzelmek közt meghalt. Midőn e lelket egyszer buzgó imában Istennek ajánlotta, elragadtatásba esett. A megholtat Isten trónja előtt látta, vakító fényű sugárkörrel körülvéve és drága ruhákba öltözve. Azonban nagyon szomorúnak és elfogultnak tűnt fel előtte a meghalt. Szemei lesütve, mintha szégyenkezett volna megjelenni Isten előtt s úgy látta, mintha el akart volna rejtőzni s el akart volna menekülni Isten elől. Gertrúd meglepetve kérdezte a szüzeknek szent jegyesétől, a meghalt nővér szomorúságának és rendkívüli lelki zavarának okát: «Oh legédesebb Jézusom? kiálta fel a te végtelen jóságod folytán, miért nem hívod jegyesedet, hogy közeledjék hozzád és bemenjen az ő Urának örömébe? Miért nem tárod ki feléje karjaidat és miért hagyod őt ily szomorúságban és aggodalomban?» Ekkor Jézus intett a jó nővérnek, hogy közeledjék hozzá és szeretettel mosolygott reá. De az még jobban megzavarodva, ingadozott lábain, s végre egész lényében remegve, mélyen meghajtotta magát és eltávozott. Ekkor Gertrúd még jobban megrémülve egyenesen a lélekhez fordult: «Ah! leányom, az Üdvözítő hív téged és te eltávozol? Egész életedben ezt az örök boldogságot óhajtottad, s midőn most hivatol abba, oly hideg és egykedvű vagy? Nem látod a jó Jézust, ki vár reád?» «Ah anyám! felelt a lélek én még nem vagyok méltó arra, hogy megjelenhessen a szeplőtelen Bárány előtt; még megmaradtak némely szennyfoltjaim, melyek a földön reám tapadtak. Hogy az igazság napjához közeledhessék valaki, tisztábbnak kell annak lenni, mint a fénysugár. Én még nem vagyok oly tiszta, mint a mily tisztaságot akar ő látni szentjeiben. Tudd meg, hogy ha tárva-nyitva volna is az ég kapuja előttem, ha egyedül tőlem függne, hogy egy ugrással oda beszökhessem mégsem merészelném ezt tenni, mielőtt tökéletesen meg nem tisztulok a legparányibb szennyfolttól is. S azt hiszem, hogy a szüzek serege, kik a Bárányt követik, engem messze elutasítanának maguk közül.» «Ah! válaszolt a szent apátnő miért látlak mégis fénysugárkörrel és dicsősséggel övezve?» «Ez, a mit te látsz felelt a lélek csak a halhatatlanság öltönyének czafrangja; egész más az: látni az Istent, élni ő benne s bírni őt örökké. De ehhez megkívántatik, hogy a lélek semmi szennyfolttal se bírjon.» A lélek tehát önmaga távozott, hogy önként belemerüljön a tisztítótűz lángjaiba. Római szent Francziska és több más szent előadása szerint az őrangyalnak a feladata az, hogy ilyenkor elvezesse a lelket a kiengesztelődés helyére. Ez különben nincs ellentétben azzal, amint az imént előadtam. Tisztelendő Taïgi Anna Mária, ki a múlt században szentség hírében halt meg, szintén látta, amint egy kiváló szentségű papnak lelkét őrangyala vezette a tisztítóhelyre. Ezekből úgy látszik, hogy az ördögnek nincs hatalma a szent lelkek felett, kik az életben diadalmaskodtak az ő cselein és támadásain. Az őrangyal által vezettetve siet a kiválasztott lélek a kiengesztelődés helyére s ott azon helyre, mely bűneinek mértéke szerint, számára ki van jelölve. Oh Istenem! mily rettentő benyomást gyakorolhat ez a lélekre! Egy pillanattal előbb még élt testében; jó, puha ágyon nyugodott; akik ágya körül állottak, mindent elkövettek, hogy haldoklásának szenvedéseit enyhítsék! S most!? Már elmerülve a lángokban, fekhelye a tüzes parázs, minden enyhülés nélkül, minden vigasztalás nélkül, azon egy reményt kivéve, hogy egykor ha

3 talán nagyon sokára is de e kimondhatatlan gyötrelmei meg fognak szűnni. Ah! ha e rettentő órára gondolnának az emberek, nem vétkeznének, bűnbánattal s kiengesztelődéssel emésztenék magukat, hogy szennyfoltjaiknak utolsó maradványait is letörüljék magukról. S azoknak, kik ott állanak a még meleg holttest mellett ha ezekre gondolnának mily megrendítő predikáczió volna az! De e helyett azokban a lelkekben kik megkísérlik vigasztaló érzéssel eltölteni a haldoklót kevéssé élénk a hit szelleme s inkább arra gondolnak, hogy jó, hogy a szegény beteg befejezi már a földi élet szenvedéseit. Azt mondják mint sokszor hallottam ő boldog, ő nem szenved többé! Pogány szavak, szörnyű szavak! Soha sem hallgattam ezeket rettegés nélkül: «Ő nem szenved többé!» Hogyan? Ti tudjátok ezt? Bizonyosak vagytok-e abban, hogy e lélek oly tiszta volt-e, hogy tüstént bemehetett-e az égbe? Ah! keresztények! e holttetem mellett, mely igaz! nem szenved többé, gondoljatok a lélekre, mely ez órában kezdi megtanulni, hogy mit tesz az szenvedni. Mert a betegségeknek legélesebb szenvedései is semmik a másvilág szenvedéseihez hasonlítva. Gondoljatok a tisztítóhelyre, hova belépett ezen órában a lélek. Gondoljatok az őt elnyelő lángokra, melyek közt neki ezután tartózkodnia kell. A helyett, hogy balga dicséreteket vesztegettek a megholtra mi neki mitsem használ boruljatok térdre a gyászravatal mellett s kezdjetek buzgón imádkozni; buzgó imáitok által vigasztalással szolgálni neki, mit folytassatok azon napig, melyen egykor gondolhatni fogjátok majd, hogy imáitok, jócselekedeteitek s engeszteléseitek segélyével végre az örök boldogságba érkezett az a lélek. Akkor, csak akkor nyugodhattok meg és csak akkor mondhatjátok majd: ő valóban boldog, ő nem szenved többé! Valóban, az összes hittudósok tanítása szerint, a tisztítóhely szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz, amit a földön szenvedésnek neveznek. Szent Tamás ki ebben összefoglalja iskolájának tanítását.azt mondja, hogy a tisztítóhelybeli szenvedések azonosak a pokoli szenvedésekkel, a tartósságot kivéve. Akarjátok-e azoknak véleményét hallani, kik a hitrejtelmekről írtak? Halljuk tehát, mit mond e tárgyban genuai szt. Katalin: «A lelkek oly kínokat szenvednek, hogy azokat a nyelv nem képes elbeszélni, sem az ész nem szerezhet arról a legkisebb fogalmat sem, hacsak Isten különös kegyelemből azt vele meg nem ismerteti.»[27] «Nyelv azt ki nem fejezheti; a lélek nem képes magának fogalmat alkotni arról, hogy mi a tisztítóhely. A szenvedés nagysága, az egyenlő a pokollal.»[28] A tisztítóhelyen épp úgy, mint a pokolban, kétféle szenvedés van: az egyik, a kárvallásból eredő szenvedés, mely kár az Istentől való megfosztatásban áll; és a másik: az érzéki szenvedés. A kárvallásból származó szenvedés hasonlíthatatlanul a legnagyobb, mely még élénkebb lesz azáltal, hogy e lelkek Istennel barátságban lévén, kínosan érzik, hogy vele még nem egyesülhetnek, íme szt. Katalinnak erre vonatkozó szép hasonlata: «Tegyük fel, hogy az egész világon nem volna több csak egyetlenegy kenyér s ennek egyszerű látásából kellene jóllakni minden teremtménynek; vegyük hozzá, hogy olyan az ember természete, hogy midőn egészséges, az evéshez ingert érez. Mármost ha abból nem ehetik s még hozzá beteg sem lehet, éhsége folyton nőne, evési ingere sohasem csökkenne. Ha ő tudja, hogy e kérdéses kenyér látása éhségét. csillapíthatná s hogy e kenyér hiányában éhsége meg nem szüntethető, szükségképpen elviselhetetlen kint szenvedne ez által. S ha mennél jobban közelednék e kenyérhez s azt még sem láthatná meg, ez által még jobban felgerjedne benne a természeti kívánság, mely őt folyton ezen kenyér felé, az ő sóvárgásának tárgya felé űzné.» «Ha biztos volna abban, hogy ő sohasem fogja látni e kenyeret, ez által ő valóságos poklot állana ki, mint az elkárhozott lelkek, kik meg vannak fosztva annak reményétől, hogy valaha meglássák Istent Megváltónkat, ki az igazi kenyér. A tisztítóhelybeli lelkeknek ellenben meg van a reményük, hogy

4 megfogják látni egykor e kenyeret s abból teljesen megelégülnek, mégis kínzó éhséget szenvednek és nagy kínban vannak a miatt, hogy még most nem elégíthetik ki magukat e kenyérből, ami nem más, mint Jézus Krisztus, az igazi megváltó Isten, ami szerelmünk.»[29] Az érzéki szenvedések természetére vonatkozólag az egyház nem nyilatkozott. A florenczi zsinaton hosszasan vitatták a görögök és latinok e kérdést, de nehogy a két egyház tervezett egyesülése elé akadály gördíttessék, tartózkodtak attól, hogy e tekintetben valamit határozzanak. Mindazonáltal az összes hittudósok tanítják, hogy itt ugyanazon tűzbeli kínok vannak, mint a pokolban az elkárhozottak számára. Vakmerőség volna tehát eltérni ezen véleménytől, melyet egész iskola vall magáénak. Nagy szt. Gergely, szt. Ágoston és szt. Tamás szerint ez a tűz lényegileg ugyanaz, mint a pokolé, csak ennek örökkévalósága teszi a különbséget. Most, miután meghallgattuk a hittudósokat, térjünk át a szentek kinyilatkoztatásaira s az ő vezetésük mellett szálljunk le ama sötét és égő börtönökbe. Szomorú látvány tárul itt szemeink elé! de oly nagyon tanulságos, hogy hallgatással, mellőznünk nem lehet. Különben szt. Ágostonnak a pokolra vonatkozó szavaival élve: jobb, gondolatban leszállani ama titkos mélységekbe, még életünkben, mint kitenni magunkat annak, hogy: valóságban leszálljunk oda halálunk után! A következő eseményt találtam Chocosca Szaniszló dominicanus atyának élettörténetében, melyet előadok, mivel az nagyon alkalmas arra, hogy felébressze bennünk a tisztítóhelybeli szigorúságtól való félelmet.[30] Egy napon, midőn a megholtakért imádkozott, egy lélek jelent meg neki, mely egészen lángokba volt bontva. A szent kérdé őt, hogy e tűz égetőbb-e, mint a földi tűz. «Ah! kiáltott fel a lélek, a tisztítóhelyhez hasonlítva, a föld minden tüze olyan, mint egy hűs szellő. «Ah! hogyan lehetséges ez?» kérdé a szerzetes. «Nagyon óhajtanám megpróbálni, azon föltétellel, hogy annyi el fog engedtetni jövendőbeli szenvedéseimből. «Halandó ember nem volna képes annak legkisebb részét sem elszenvedni a nélkül, hogy meg ne haljon bele. Azonban, hogy erről meggyőzzelek, nyújtsd ki kezedet.» Szaniszló bátran kinyújtá kezét, melyre a lélek egy verítékcseppet, vagy valami ahhoz hasonló folyadék cseppet ejtett. Ebben a pillanatban Szaniszló éleset sikoltott, eszméletlenül összerogyott, oly rettenetes volt a fájdalom, amit érzett. A kolostorbeli szerzetes testvérei hozzá futottak, körülötte sürögtek-forogtak, nem kímélték a fáradságot, hogy eszméletre hozzák. Végre magához tért s még akkor is félelemmel eltelve, elbeszélé a megrendítő eseményt, melynek ő tanúja s áldozata volt. «Ah! mondá meggyőződve s meggyőző ékesszólással ah atyák! ha ismertük volna az isteni büntetések szigorúságát, soha sem vétkeztünk volna. Tartsunk bűnbánatot még ez életben, hogy ne a másik életben kelljen ezt tennünk, mert rettenetesek az ottani kiengesztelések! Küzdjük le hibáinkat, javítsuk meg azokat s különösen óvakodjunk a kisebb vétkektől is, mert az örök Bíró azokért is számadásra hív fel. Az isteni felség oly szent, hogy a választottakon nem tűri a legparányibb szeplőfoltot sem. Akiken szennyfolt van, maguk elmenekülnének a halhatatlan dicsőség lakhelyéről, ha az Isten meg is engedné nekik, hogy abba a boldog állapotba bejussanak.» Ezeket mondván, ledőlt ágyára és még egy évig élt azon elviselhetetlen kínok között, melyeket sebének égetése okozott. Mielőtt lelkét kilehelte volna, még egyszer inté szerzetes testvéreit az isteni igazságosság szigorúságára s meghalt Isten gyermekeinek békéjében. A történetíró, kinek felelősségére ezen eseményt előadtam, mondja, hogy ezen rettentő példa feléleszté az összes kolostorokban a buzgóságot s az egyes szerzetesek felbuzdulva, vetélkedtek abban, hogy minél nagyobb buzgósággal szolgáljanak az Úrnak, hogy e valóban szörnyű kínokat

5 kikerüljék. Ehhez majdnem hasonló eset történt boldog Racconigi Katalinnal.[31] Egy este midőn nagy lázban ágyában feküdt, a tisztítóhely tüzéről kezdett gondolkozni. Nemsokára, szokása szerint, az elmélkedésből ihletett állapotba ragadtatott s a mi Urunk a tisztítóhelyre vezette őt. Látta az égő parazsat, az emésztő lángokat, melyben tartattak azon lelkek, kiknek a halál után kiengesztelni valójuk maradt. Míg e szánalmas látványt szemlélte, egy hangot hallott, mely így szólt hozzá: «Katalin! hogy annál nagyobb buzgósággal tudd előmozdítani e lelkek szabadulását, mindjárt érezni fogod kínjainkat egy pillanatra.» E pillanatban egy tűzszikra pattant ki a lángokból és bal arczába csapódott. Társnői, kik körülötte tartózkodtak s kik ápolták, nagyon jól látták e szikrát s borzongva látták arczát ugyanakkor csodálatos módon feldagadni. Arcza több napig maradt ily állapotban és a Boldog elbeszélé szerzetes nővéreinek, hogy azon szenvedések, melyeket életében eddig kiállott pedig sokat szenvedett e napig mind semmik ahhoz képest, amit e szikra neki okozott. Ez ideig is különös buzgósággal fáradozott a tisztítóhelybeli lelkek felsegítésén, de e percztől kezdve megkétszerezte buzgóságát, hogy siettesse azoknak kiszabadulását, mert ő saját tapasztalásából tudta, hogy mily nagy szükségük van azoknak arra, hogy kínjaikból kiszabadíttassanak. Lássunk még egy eseményt, melyet Tolentinói szent Miklós élettörténetében találtam, mely különösen az ezen fejezetben tárgyalt igazságra vonatkozik.[32] Egy szombaton, éjjeli álmában egy szegény szenvedő lelket látott, mely kérte őt, hogy másnap reggel mondjon szentmisét ő érette és több más lelkekért, kik rettenetes módon szenvednek a tisztítóhelyen. Miklós ismerte jól a hangot, bár nem tudott visszaemlékezni arra, hogy kinek hangja az. «Hát ki vagy te? kérdé ő. «Én felelé a lélek a te megholt barátod, Osimo Pellegrin testvér vagyok. Bűneim által megérdemeltem a pokolnak örök kínjait. Isten irgalmassága mégis megmentett attól, de nem kerülhettem el a fájdalmas kiengesztelődést, mely reám vár, hogy hosszú ideig bűnhődjem. Magam s a többi szerencsétlen lélek nevében jövök kérni téged, hogy mondj holnap reggel érettünk szentmisét, mi attól várjuk szabadulásunkat vagy legalább enyhülésünket.» «Az Úr felelt a szent alkalmazza maga reátok vérének érdemeit, de én nem tudok rajtatok segíteni az által, hogy holnap érettetek gyászmisét mondjak, a requiem-misét, mert én vagyok a heti miséző s holnap vasárnap lévén, a konventben nem mondhatok halotti misét.» «Ah! mondá sóhajtozással és könnyek közt a megholt legalább jöjj el velem, jöjj, nézd meg a mi kínjainkat és nem fogsz tovább ily szorongatásokban hagyni.» Erre úgy tűnt föl előtte, mintha a tisztítóhelyre ragadtatott volna. Egy roppant nagy pusztát látott, melyen minden korú és rangú lelkek roppant sokasága, különféle borzasztó kínoknak volt alá vetve. A pokol és a purgatórium nagy költőjének tollára volna szükség, hogy e szegény lelkek kimondhatatlan gyötrelmeit le lehessen írni, de még Danténak fényes képzelőtehetsége is csak homályosan tudja lefesteni e jelenetet. Én tehát meg sem kísérlem ezt. Elég ha azt mondom, hogy mindezen lelkek szomorúan könyörögtek boldog Miklós előtt segítségért. «Íme szólt Pellegrin testvér ily helyzetben vannak azok, kik engem hozzád küldöttek; tehát mivel te kedves vagy Isten előtt, mi bízunk benne, hogy ha a szentmise áldozatot felajánlod, Isten semmit sem fog megtagadni attól; biztosak vagyunk abban, hogy az isteni irgalmasság minket akkor ki fog szabadítani innen.» E siralmas látványra a szent, kinek jósága nagy volt, nem tartóztathatta vissza könnyeit. Azonnal imádkozni kezdett, hogy segítsen rajtuk, kik oly nagyon szerencsétlenek és másnap reggel felkereste a zárda perjelét, elbeszélendő neki, a mi történt. Ez megindulva szavain, felmenté őt e napra s az egész hétre hetesi (hebdomodaire) kötelmei alól, hogy egészen e szegény lelkek sorsának enyhítésére szentelhesse magát s érettök a szt. misét felajánlhassa. A szent a sekrestyébe ment s felöltözvén, kiváló buzgósággal végezte a kért szentmisét. Azonkívül éjjel-nappal mindennemű

6 jócselekedeteket s önsanyargatást gyakorolt; egész héten át érettük ajánlotta fel a szentmisét; sokat, hosszasan imádkozott; kenyéren és vizén böjtölt; véres önsanyargatásnak vetette alá önmagát, ágyéka körül szorosan odakötött vaslánczot viselt. E hét folyamán az ördög többször megkísérlé, hogy vele félbeszakíttassa e szent gyakorlatokat, de ő rendületlenül kitartott s a hét végén Pellegrin testvér újból megjelent, de már nem volt oly szörnyű kínokban. Fehér ruhába volt öltözve, egészen körül volt véve égi fénytől, ő is, társai is. Mindnyájan szabadítójukként üdvözölték őt, e közben felemelkedének az égbe, a zsoltáros ezen versét énekelvén: Salvasti nos de affligentibus nos, et odientes nos confudisti. Amit a tisztítóhely szigorúságáról eddig mondottam, azt a következő történettel fejezem be.[33] Zamora városában, Spanyolország Leon nevű kerületében, egy dominicanus kolostorban élt egy jó szerzetes, kit szent és benső barátság fűzött egy szent életű franciskánushoz. Egy napon, midőn az örökkévalóságbeli dolgokról beszélgettek, kölcsönösen megígérték egymásnak, hogy a melyikük előbb hal meg, megjelenik majd a másiknak ha Isten ezt megengedi hogy értesítse a másikat az ő túlvilági sorsáról, melybe jutott. Előbb a franciskánus halt meg. Megtartá ígéretét. Egy napon, midőn szent Domokos fia az ebédlőben terített, megjelent neki s azt szívélyesen üdvözölve, mondá barátjának, hogy ő halála után üdvözült ugyan, de még sok szenvedés vár reá, azon végtelen nagy számú apróbb bűnök miatt, melyeket nem eléggé bánt meg életében. «Semmi sincs e földön mondá miből e kínokról fogalmat szerezhetnétek magatoknak. Akarod-e ennek kézzel fogható bizonyítékát látni?» A megholt ekkor reá tette jobb kezét az ebédlő asztalára s kezének nyoma oly mélyen beégett abba, mintha izzó vassal sütötték volna bele. Gondolhatjuk a dominicanusnak lelki megindulását. Ezen asztal Zamorában fennmaradt egész a múlt század végéig, de az akkori politikai forradalmak közt megsemmisült a vallási kegyeletnek sok más érdekes emlékeivel együtt. De valaki talán azt mondja, hogy e rettenetes büntetések csak a nagy bűnösökre várnak, kik a bűnadósságokat életükben felhalmozták és csak a halál óráján tértek meg s már nem volt idejük bűnhődni azokért. Ah! még ezen illusio, ezen önámítás is eloszlik, ha meggondoljuk, hogy az előbbi példákban mily csekélyek voltak a vétkek, melyek ily szigorral büntettettek. A fent idézett példákból látható, hogy itt nem nagy bűnösökről van szó, ezek jó szerzetesek, buzgó keresztények voltak, kik e kegyetlen bűnhődést szenvedték. Azon események, melyeket elő akarok adni, még jobban megvilágítják ezen igazságot. Tisztelendő Ágnes, domonkos-rendű apáczának élettörténetében olvassuk, hogy ő egy évnél tovább vezekelt, Istenhez sok buzgó imát intézett gyóntatójának Panassière atyának lelki nyugalmáért. E lélek gyakran megjelent neki, folyton sürgetve, hogy esedezzék érette. Egy napon kezét reá tette vállára s ez elég volt arra, hogy Ágnes hat óránál tovább érezze a tisztítóhely égető hevét. Tizenhárom hónap után végre megszabadult a kínokból a lélek. Ágnes élettörténetének írója Isten ítéletének szigorúságára megjegyzi, hogy: ez a lélek (a gyóntatójáé) a világban szentnek látszott. Ő hitvalló volt, mert kemény próbára tették hitét Nimes-ben a protestánsok: elvették vagyonát, fogságba vetették, minden módon gyötörték. Halála előtt szent türelemmel viselte hosszas és fájdalmas betegségét s daczára mindezen érdemeinek, daczára a szeretetteljes Ágnes önsanyargatásainak, böjtjeinek, imáinak; daczára a Panasière atyáért végzett számos szentmiséknek Panasière atya mégis egy évnél tovább maradt e kimondhatatlan kínokban. De lássunk egy, még nevezetesebb példát. Midőn ugyanezen Ágnes anya a zárdának főnöke volt, egy Angelika nevű nővér ott meghalt. Másnap a zárdalelkész Ágnes anyát rendelte ki, hogy a megholtnak ravatala mellett imádkozzék. Éjjel, midőn ott térdelve egyedül találta magát, hirtelen félelem szállotta meg. Valószínűleg a lelkek ellensége akarta megzavarni a főnöknőt e szeretetteljes kötelmének teljesítésében; de Ágnes már régóta ismervén az ördög cselszövényeit, magát erősen tartotta s borzadását is felajánlá engesztelésül Istennek. S szerette volna tudni e léleknek állapotát, de kijelenté Istennek, hogy nem kíváncsiságból teszi, hanem főnöknői hivatalánál fogva, mert ez

7 magával hozta azt, hogy érdeklődjék azon léleknek halála utáni állapota iránt, kinek pásztorává őt tette Isten itt e földön. Ekkor hirtelen maga előtt látta a megholtat szerzetesi ruhában s úgy érezte, mintha tüzes láng csapott volna arczához. Ekkor a meghalt nővér nagy alázatossággal bocsánatot kért mindazon bosszantásokért, melyeket életében a főnöknőnek okozott s egyszersmind köszönte neki azon jóságát, melyet vele halálakor éreztetett. Ágnes anya egészen zavarba jővén, ő maga kért bocsánatot Angelikától, alázatosan mondván, hogy nem eléggé jól viselte gondját, mire ő, mint főnöknő köteles lett volna. Angelika nővér ezzel szemben háláját fejezte ki mégis s különösen köszönte neki, hogy életében sokszor hangoztatta előtte a Szentírás ezen szavait: «Átkozott, ki az Úr dolgát hanyagul végzi.» És kérte őt, hogy intse a többi nővéreket is, hogy Istennek készséggel szolgáljanak s szeressék őt teljes szívükből. «Oh, ha tudnák ők mondá a megholtnak lelke mily nagyok a tisztítóhely gyötrelmei, folyton őrizkednének attól, hogy oda ne jussanak.»[34] Tudva van, hogy mily nagy volt a buzgóságuk szent Terézia első társnőinek, ezen választott lelkeknek, kik hozzá csatlakoztak, hogy Kármelt újjá alakítsák. Mégis daczára az ő szentségüknek, daczára hősi vezeklésüknek, majdnem mindnyájan a tisztítóhely kínjain mentek át. Halljuk, mit beszél szt. Terézia ezen lelkek egyikéről[35]: «Egy zárdának egy szerzetesnője, Istennek egy kiváló szolgálója, két napja, hogy meghalt volt. Karban végezték érette a halotti zsolozsmát; egyik nővér olvasta a szent Ieczkét s én felálltam, hogy mondjam a versszakot. A leczke felolvasása közben láttam a nővér lelkét a föld mélyéről felszállani és égbe menni.» «Ugyanezen kolostorban meghalt egy másik apácza éves korában, ki a buzgóságnak, a szerzetesi életnek s az erényeknek igazi mintaképe volt; de élete a betegségeknek s a türelemmel viselt szenvedéseknek szakadatlan lánczolata volt. Nem kételkedtem abban, hogy miután így élt kiérdemelte, hogy mentve legyen a tisztítóhely szenvedései alól; mégis midőn a zsolozsmát végeztem, halála után körülbelül négy óra múlva láttam lelkét a földből égbe menni.» Ezek után olvasóm azt mondhatná, hogy ez nagyon könnyű purgatórium volt s ez a két szent lélek olcsó áron szabadult ki onnan. De ha valaki meggondolja az előbbi karmelitának életszentségét, másfelől a tisztítóhelybeli szenvedések kegyetlenségét, meg fog rémülni az isteni igazságosság szigorúságától. Mert, hejh! ha mi arra lennénk ítélve, hogy lángok közt haljunk meg s a kegyetlen kínzó minket két napig vagy csak négy óráig is ott tartana elevenen, mily nagy lenne jajveszékelésünk és kétségbeesésünk; pedig mi a földi tűz, a másvilági tűzhöz hasonlítva? friss szellő, lenis aura, mondja a Chocosca szent Szaniszló által nyert kinyilatkoztatás. Megállok e pontnál, mert ez, hogy Isten igazságossága oly szigorúsággal jár el a legszentebb lelkekkel szemben is, ez nagyon gondolkozóba ejthet minket szegény bűnösöket, kik gyakori hibáink által előkészülünk a tisztítóhelyre a nélkül, hogy erre gondolnánk. Azért, mielőtt befejezném e tétel tárgyalását, még két-három eseményt akarok bizonyítékul elbeszélni. A következő eseményt boldog Quinzana Stefánia életéből vettem.[36] Egy Paula nevű domonkos-rendű apácza, a legszentebb erényekben töltött élet után meghalt Mantuában. A holttestet a templomba vitték s ott a karban a szerzetesnők közt ravatalra helyezték. Mialatt, a szentegyház szokása szerint, a Liberát énekelték, boldog Quinzana Stefánia, kit szoros benső barátság fűzött a megholthoz, a ravatal mellett térdelt és tőle telhető buzgósággal Istennek ajánlá barátnője lelkét. De íme, egyszerre a megholt kiejté kezéből a feszületet, melyet kezébe adtak volt, lenyújtja balkezét s megragadva a Boldognak jobbját, azt oly erősen tartotta, hogy ez nem volt képes kezét a megholtnak kezéből kiszabadítani. Egy óránál tovább volt a két kéz így szorosan összefűzve. Ugyanekkor Stefania nővér ezen szavakat hallá: «Segíts rajtam, testvérem, segíts rajtam e szörnyű kínokban, melyeket szenvedek. Oh! ha tudnátok a mi láthatatlan ellenségünk dühét, melyet kifejt halálunk óráján s ha a Bírónak ki a mi szeretetünket kívánja szigorúságát ismernétek, hogy mily gonddal vizsgálja meg a legcsekélyebb vétketeket is! Oh! vajha tudnátok, mily büntetést kell kiállanunk, míg a jutalmat elnyerhetjük! Oh! vajha tudnátok, mily tisztáknak kell

8 lennünk, hogy a halhatatlanság koronáját megnyerhessük! De imádkozzál érettem sokat! Légy Istennél közbenjáróm, az ő szolgálójának bűneiért. Imádkozzál, imádkozzál! s tarts bűnbánatot érettem, ki már nem segíthetek magamon!» Az egész gyülekezet elámulva szemlélte a két összekapcsolt kezet, bár senki sem hallá a megholtnak siralmas panaszait. Végre a zárda főnöke közbelépett s az engedelmesség nevében parancsolá Paulának, hogy bocsássa el Stefániának kezét. A halott azonnal engedelmeskedett s keze élettelenül visszaesett koporsójába. Stefániának élettörténetében el van mondva, hogy ő híven teljesíté barátnőjének kérését, mindenféle önsanyargatásokat s elégtételi cselekedeteket végzett, míg egy újabb kinyilatkoztatásból arról nem értesült, hogy Paula nővér végre megszabadult kínjaiból és az örök dicsőségbe bebocsáttatott. Óhajtanám, hogy a jámbor lelkeket teljesen megindítanák e példák s hogy ezek arra szolgálnának, hogy ők maguk megjavuljanak; mert azon kis gyarlóságokra, azon mindennapi kis hibákra, melyeket ők hetenként elősorolnak a gyóntatószéknél, anélkül ah nagyon sokszor! anélkül, hogy elegendő bánatuk volna ott szigorú büntetés vár. Ezt látni fogjuk a következő történetből.[37] Lamprognana Cornélia nevű asszony élt Milanóban, ki a szűzi-, hitvestársi- és özvegyi hármas állapotban, római szt. Franciska példáját követte. Legszorosabb természetfeletti barátság fűzte őt egy szt. Domokos harmadik rendjebeli szerzetesnőhöz. Egy napon, midőn túlvilági dolgokról beszélgettek, különösen megígérték egymásnak, hogy ha Istennek tetszésével fog találkozni ezen ígéretük, aki előbb hal meg, az meg fog jelenni a másiknak. Öt évvel ezen ígéret után Cornélia Isten ítélőszéke elé állíttatott. Három nap múlva megjelent barátnőjének, ki szobájában egy feszület előtt térdelt. «Oh Corneliám! mily boldog vagyok, hogy viszontláthatlak téged! mond gyorsan, melyik helyre jutottál? Kétségtelenül már az Úr kebelében vagy, kinek oly buzgón és szeretettel szolgáltál?! «Még nem felelte a lélek. Oh mennyire különböznek Isten ítéletei az emberek ítéleteitől! Én a kínok helyén lettem letartóztatva s még ott kell maradnom bizonyos ideig, hogy kiengeszteljem azon hibákat, melyeket életemben elkövettem; életem szentebb és buzgóbb is lehetett volna.» Ezután karonfogva barátnéját, folytatá: «Jöjj velem; csodálatos dolgokat fogsz látni.» Egy nagy kertbe érkeztek, mely tele volt viruló szőlőtőkékkel. Minden levélen írás volt.«olvass» mondá a lélek. A nővér lehajolt s a legnagyobb meglepetésére a szőlőlevelen saját hibáit olvasta, az ő mindennapi gyarlóságait. Csodálkozva kérdezé a megholttól, hogy mit jelentsen ez? «Nincs okod reá, nővér, hogy így meglepődjél. Nem olvastad-e sokszor a mi Urunknak szavait: Én vagyok a szőlőtőke, ti vagytok a szőlővesszők? Minden egyes cselekedetünk, akár jó, akár rossz volt, e titkos szőlőtőkének egy-egy levelét képezi s hogy az égbe bemehessünk, okvetlenül szükséges, hogy e levelek leszaggattassanak róla vagy a tűzbe semmivé égettessenek. De, kedves testvér, vigasztalódjál. Nézz magadat körül s lásd, hogy neked kevés van, a mit meg kell semmisíteni, mert te híven megmaradtál szüzességi fogadalmaidban és legjobb tehetséged szerint szolgáltál a te Mesterednek. Mindamellett még számosak, a te fogyatkozásaid, ha nem is oly számosak, mint az enyéim, melyeket a földön különböző életkörülmények közt elkövettem. Erről meg fogsz győződni a következőkből.» Néhány lépést tettek előre s ismét egy helyen találták magukat, mely csakúgy tele volt szőlőtőkékkel, melyek mindenfelé szétágaztak úgy, hogy lombjaik elfödék a napot. A nővér gyorsan odalépett, hogy lássa, mi van írva a leveleken. «Megállj! mondá barátnéjának, az én Isteni Üdvözítőm nem akarja, hogy még most megismerd azon sérelmeket, melyeket vele szemben elkövettem, ő megkímél engem ezen szégyentől, csak azt olvasd, ami a melletted levő levélen van írva.» Oda fordítá tekintetét s ott látja felírva a megholtnak, a szent helyen, a templomban elkövetett hibáit, tiszteletlenséget, szórakozást és hiábavaló beszédeit. «Oh Jézusom! kiáltott fel az apácza hogyan lehet eltörölni mindezt? A te áldozásaid, gyakori gyónásaid s azon búcsúk után, melyeket nyertél, még annyi hiba maradt fenn kiengesztelésre?!» «A te észrevételed igaz, de tudd meg, hogy langyosságom és közönyösségem folytán nem húztam annyi hasznot gyónásaimból és áldozásaimból, amennyit kellett volna. Ami a búcsúkat illeti, azok közül igen keveset, legfeljebb kettőt-hármat nyertem meg, az én megszokott elszórakozásaim s a

Soós István: Hóvirágok a Kis Jézuskának

Soós István: Hóvirágok a Kis Jézuskának PPEK 571 Soós István: Hóvirágok a Kis Jézuskának Soós István Hóvirágok a Kis Jézuskának mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

EGYHÁZI SZENTBESZÉDEI.

EGYHÁZI SZENTBESZÉDEI. BOLDOG EMLÉKÜ HÁM JÁNOS SZATMÁRI PÜSPÖK EGYHÁZI SZENTBESZÉDEI. KÖZREBOCSÁTJA MESZLÉNYI GYULA SZATMÁRI PÜSPÖK. II. KÖTET. Tartalom. Lap Első nagybőjti beszéd. Jézus felveszi a keresztet.. 1 Második nagyböjti

Részletesebben

Páduai Szent Antal kis imakönyve

Páduai Szent Antal kis imakönyve PPEK 520 P. Özséb: Páduai Szent Antal kis imakönyve P. Özséb Páduai Szent Antal kis imakönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

ÁGOSTON SZELLEM VAY ADELMA

ÁGOSTON SZELLEM VAY ADELMA SZFÉRÁK A FÖLD ÉS A NAP KÖZÖTT KÖZLI ÁGOSTON SZELLEM VAY ADELMA MÉDIUM UTJÁN NÉMETBŐL BUDAPEST, 1925. KI AD JA A SZELLEMI BÚVÁROK PESTI EGYLETE 2 A kiadó előszava Kellemes szolgálatot vélünk testvéreinknek

Részletesebben

1961 62: Lelki küzdelmeim

1961 62: Lelki küzdelmeim I. FÜZET 1961 62: Lelki küzdelmeim Az Úr útja, melyen vezet, nem szakad meg soha, csak mi térünk le róla. Én letértem. Az özvegységgel járó sok gond, fárasztó munka felôrölte lelki összeszedettségemet,

Részletesebben

Összeállították, jegyzetekkel és bevezetőkkel ellátták: Szűz Mária, a VILÁG KIRÁLYNŐJE tisztelői

Összeállították, jegyzetekkel és bevezetőkkel ellátták: Szűz Mária, a VILÁG KIRÁLYNŐJE tisztelői Forrás: http://www.natalia-nover.lapok.eu/natalia_nover Az oldalon részletek olvashatók Natália kinyilatkoztatásaiból. nővér REGINA MUNDI VICTORIOSA A VILÁG GYŐZELMES KIRÁLYNŐJE MÁRIA NATÁLIA, Magdolna

Részletesebben

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Összefoglalónkban Szent Fausztina nővérről, az Isteni Irgalmasságról valamint a magyar Regnum Marianumról és az Úr Jézus és a Szűzanya által

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Müller Lajos: Az első parancs

Müller Lajos: Az első parancs PPEK 733 Müller Lajos: Az első parancs Müller Lajos Az első parancs mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és

Részletesebben

ourdes-i kilenced i m a f ü z e t

ourdes-i kilenced i m a f ü z e t ourdes-i kilenced i m a f ü z e t állandó részek KERESZTVETÉS, KÖSZÖNTÉS KEZDŐÉNEK Úrangyalát végzi a kis Bernadett, Melyre eget nyitnak angyali kezek: Áve, áve, áve, Mária! Áve, áve, áve, Mária! Égi

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

Lisieux-i Szent Teréz ereklyéi a Pécsi Egyházmegyében

Lisieux-i Szent Teréz ereklyéi a Pécsi Egyházmegyében IV. évfolyam, 8. szám 2007. augusztus 15., szerda Ára: 174 Ft Lisieux-i Szent Teréz ereklyéi a Pécsi Egyházmegyében Bizony, bizony, mondom nektek: Ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül

Részletesebben

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy olyan igazság, amely követhetõ is, út, amelyen járni is

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

Mária Julianna lelki naplója IV. kötet. Esztergom, 2003.

Mária Julianna lelki naplója IV. kötet. Esztergom, 2003. Mária Julianna lelki naplója IV. kötet Esztergom, 2003. Ajánlás Kapható: Testvéri Szolgálat Közérdekû Alapítvány 2501 Esztergom, Pf. 252. Tel./fax: 06-33 314-376 (Este 10 óráig hívható.) Kiadja: Testvéri

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

A kis út vándora AJÁNLÁS. A mû eredeti címe: Theo Maschke ofm: Bruder Jordan Mai Leben und Bedeutung. Dietrich-Coelde-Verlag Werl/Westfalen, 1985

A kis út vándora AJÁNLÁS. A mû eredeti címe: Theo Maschke ofm: Bruder Jordan Mai Leben und Bedeutung. Dietrich-Coelde-Verlag Werl/Westfalen, 1985 A kis út vándora Egy ferences testvér élete és példája A mû eredeti címe: Theo Maschke ofm: Bruder Jordan Mai Leben und Bedeutung Dietrich-Coelde-Verlag Werl/Westfalen, 1985 Fordította: Schandl Ferenc

Részletesebben

Szent Erzsébetből hős szeretet árad

Szent Erzsébetből hős szeretet árad BEKÖSZÖNTŐ Magyarország virága Szép és költői Erzsébet korabeli megnevezése, ám mit tud mondani a XXI. század embere számára egy XIII. századi szent életútja? Egyáltalán hogyan tekintünk a szentekre? Az

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Imanapi felolvasás 2006.december 1-10.

Imanapi felolvasás 2006.december 1-10. Imanapi felolvasás 2006.december 1-10. 1 A Reformáció Hírnöke a Hetednap Adventista Reformmozgalom általános gyülekezeti lapja Tartalom Vezércikk Isten munkáját az Ő módszerével és dicsőségére végzik.

Részletesebben

De ez nem Isten útja. Jézus azt mondta: Ha valaki cselekedni akarja, megismeri. Ugyanez az elv igaz minden emberi teljesítményre.

De ez nem Isten útja. Jézus azt mondta: Ha valaki cselekedni akarja, megismeri. Ugyanez az elv igaz minden emberi teljesítményre. Andrew Murray ELÕSZÓ ÉS IMA Ha valaki kezébe veszi ezt a kis kötetet, és úgy gondolja, a tökéletesség elméletének kifejtését és igazolását találja benne, csalódni fog. A célom egészen más volt. Végig kívántam

Részletesebben

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE Új rózsafüzérek a Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Bevezetés ISBN 963 217 511 5 számú Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Felelős szerkesztő: Jánossy Gábor

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Mária Julianna lelki naplója V. kötet. Esztergom, 2007.

Mária Julianna lelki naplója V. kötet. Esztergom, 2007. Mária Julianna lelki naplója V. kötet Esztergom, 2007. Ajánlás Kapható: Pax Bt. 2500 Esztergom, Berényi Zsigmond u. 7. Tel./fax: 06 33/314-376 (Este 10 óráig hívható.) Kiadja: Pax Bt. 2500 Esztergom Berényi

Részletesebben

90.- Ft. 1998. júl.-aug. III. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Csobánka Szentkút

90.- Ft. 1998. júl.-aug. III. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Csobánka Szentkút 90.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1998. júl.-aug. III. évfolyam 4. szám Csobánka Szentkút A Lélek-áradásban Jöjj, Szentlélek Istenünk, tûznek tiszta Lángja, gyújts világot bennünk! Emelj

Részletesebben

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V.

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. 20 00165 Fordította: Dr. Domokos György 2. kiadás EDIZIONI DEHONIANE

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2010. szept. okt. XV/5. szám. Ára: 290,- Ft. Nagysárolak oltárkép

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2010. szept. okt. XV/5. szám. Ára: 290,- Ft. Nagysárolak oltárkép Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2010. szept. okt. XV/5. szám Ára: 290,- Ft Nagysárolak oltárkép Pater noster, qui es in caelis, Sanctificétur nomen tuum, Advéniat regnum tuum, Fiat voluntas

Részletesebben

NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR. Második kötet

NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR. Második kötet NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR Második kötet 1 VI. Pál pápa Őszentsége 1966. október 14-i döntésében úgy rendelkezett, hogy a rendkívüli természetfeletti jelenségek közlését nem szükséges Nihil

Részletesebben

Szent Klára Hűség, állhatatosság

Szent Klára Hűség, állhatatosság 1 Szent Klára Hűség, állhatatosság 2 Kedves Zarándokok! Köszöntünk benneteket az idei zarándoklatos számunkkal. Szent Klára és a hűség, ezen gondolkodunk egy hónapja... Először azt hittük, főleg én, hogy

Részletesebben

Jézus Szíve kilenced

Jézus Szíve kilenced ELSŐ NAP - Igaz Istenünk Szíve. Az Üdvözítő, kitől segítséget remélsz, valóban Isten, ezért az Ő Szívének szeretete az Istennek szeretete. Istenről tudjuk, hogy mindazt szereti, amit teremtett. Te is Isten

Részletesebben