Hegyi Ádám. Megkésett érdeklődés? Svájci reformátorok művei a 18. században Bázelben tanuló magyarországi diákok könyvtáraiban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hegyi Ádám. Megkésett érdeklődés? Svájci reformátorok művei a 18. században Bázelben tanuló magyarországi diákok könyvtáraiban"

Átírás

1 Hegyi Ádám Megkésett érdeklődés? Svájci reformátorok művei a 18. században Bázelben tanuló magyarországi diákok könyvtáraiban A reformáció óta Bázel jelentős szerepet játszott a magyarországi művelődéstörténet alakításában. Újonnan előkerült források viszont árnyaltabb képet adnak a svájci reformátorok hazai 18. századi recepciójával kapcsolatban. Annak érdekében, hogy pontosan megérthessük hogyan viszonyultak a magyarországi diákok a 18. században a hitújítás időszakához, röviden össze kell foglalnunk a Bázelben lezajlott eseményeket ben Bázelben hivatalosan is elfogadták a reformáció tanait, amelynek hatására a pápai alapítású egyetem súlyos válságba került. A régi hit képviselői távoztak a városból, köztük a professzori kar meghatározó tagjai is, és csak 1532-re sikerült immár protestáns szellemben az egyetemet újjászervezni. 1 A 16. század elejére Bázel Európa egyik kulturális fővárosa lett, amely leginkább Erasmus hatásának volt köszönhető. A Magyarországon alkotó humanisták egyik legfőbb példaképüknek tekintették őt egészen a trienti zsinatig, amikorra Erasmus munkássága a magyar értelmiség számára már időszerűtlenné vált. 2 Közismert, hogy Erasmus nem tanított a bázeli egyetemen, de ez nem magyarázza azt meg, hogy a magyar fiatalok a 16. század második harmadáig alig iratkoztak be az egyetemre. (Albertus de Gran esztergomi diák 1492-ben írta be a nevét az egyetem anyakönyvébe, utána csak 1552-ben Bognerus Petrus erdélyi származású diák tette ezt meg.) 3 Az egyetem iránti alacsony érdeklődés azzal függhet össze, hogy az egyetem falain kívül sokkal érdekesebb dolgok zajlottak a városban. 4 Ilyennek tekinthető a korabeli információrobbanást kiváltó nyomdászat, amely Bázelben annyira megerősödött, hogy egész Európát elárasztották a bázeli nyomdászok kiadványai. 5 A nyomdászmesterség kitanulása ekkor még szorosan összefüggött a humanista műveltség megszerzésével is. Jó példa erre Johann Honter esete, aki a bázeli reformáció vezetőjével, Oekolampaddal személyes kapcsolatba került, miközben a tipográfia tudományát igyekezett elsajátítani. 6 Honter bázeli tartózkodása jól mutatja azt, hogy ekkor még rendszeres egyetemi tanulmányok folytatását nem tartották fontosnak a fiatalok. Nem véletlen, hogy Oekolampad és utódai óriási erőfeszítéssel próbálták meg azt elérni, hogy az egyetemen olyan teológiai képzés legyen, amelyik megfelel a humanizmus tudományos igényeinek. Az ógörög és héber nyelvek tanításának bevezetése ezt a célt szolgálta. Az új lelkészi gárda kineveléséhez viszont idő kellett. 7 1 Edgar BONJOUR: Die Universität Basel von den Anfängen bis zur Gegenwart , Basel, SZALAY-RITOÓK Ágnes: Erasmus und die ungarischen Intellektuellen des XVI. Jahrhunderts in: Erasmus und Europa: Vorträge, hrsg. August Buck, Wiesbaden, 1988, Albertus de Gran nem volt esztergomi kanonok. HEGYI Ádám: Magyarországi diákok svájci egyetemeken és akadémiákon (1798), Budapest, 2003, (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, 6.) nr. 5, 7. 4 Az egyetem iránti érdeklődés változásairól legújabb összefoglalót Jan-Andrea Bernhard írta: Jan-Andrea BERNHARD: Die Bedeutung des Basler Humanismus für Ungarn. Warum ungarische Adelshöfe zu Förderern der Reformation helvetischer Richtung wurde? in: Viliam ČIČAJ Jan-Andrea BERNHARD (Hg.): Orbis Helveticorum, Bratislava 2011, Peter G. BIETENHOLZ: Der Basler Buchdruck und die Reformation, Szeged, Detlef HABERLAND: Der Druckort Basel und Ostmitteleuropa Spuren geistiger Verbindungen in: Viliam ČIČAJ, Jan-Andrea BERNHARD (Hrsg.): Orbis Helveticorum. Das Schweizer Buch und seine mitteleuropäische Welt, Bratislava, 2011, Jan-Andrea BERNHARD: Von Adligen, Studenten und Buchdruckern in Ungarn. Ein Beitrag zur Wende vom lutherischen zum reformierten Bekenntnis im protestantischen Ungarn des 16. Jahrhunderts, Zwingliana, 33, 2006, 158. Ludwig BINDER: Johannes Honterus und die Reformation im Süden Siebenbürgens mit besonderer Berücksichtigung der Schweizer und Wittenberger Einflüsse, Zwingliana, 13, 1973, Amy Nelson BURNETT: Teaching the Reformation. Ministers and Their Message in Basel , New York, 2006,

2 Amennyiben csak az egyetemi beiratkozásokat nézzük akkor azt lehet mondani, hogy az oktatás reformja az 1570-es évekre keltette föl a magyarországi diákok figyelmét, mert ekkortól kezdve szaporodnak meg a Kárpát-medencéből származó diákok az egyetemi anyakönyvben. 8 Bázel viszont a 16. század első felében is kedvelt uticélpont volt a magyarok között. A 16. század középső évtizedeiben Bázel egyfajta gyűjtőhelye volt a nonkonformistáknak, mivel Genffel ellentétben a város sokáig nyitott volt az eretnek gondolatokra is. Az Erdélyben terjedő radikális reformátorok élénk figyelemmel kísérték Celio Secundo Curione bázeli munkásságát: művei a fejedelem érdeklődését is felkeltették ben János Zsigmond fejedelem személyesn írt Curionenak levelet, amelyben egyetemalapítási terveiről számolt be. 9 Természetesen ebben a forrongó szellemiségű városban a reformáció kálvini irányzatának magyar képviselői is megfordultak. Közülük legismertebb ifj. Szegedi Kis István, aki ki tudta eszközölni Johann Jacob Grynaeus ( ) professzornál, hogy támogassa apja művének, a Loci communesnek a kiadását. Szegedi munkája több svájci reformátortól is átvett gondolatokat, mint például Wolfgang Musculustól és Theodor Bezától. A Loci communes igazi bestsellernek bizonyult, mert rövid időn belül több kiadása is napvilágot látott. Grynaeus tevékenységének köszönhetően az 1580-as évektől kezdve Bázelből kiszorították a nonkonformisták csoportját, és a 17. századra az egyetem a református ortodoxia egyik fellegvára lett. Grynaues igyekezett a humanizmus tudományos eredményeit összeegyeztetni a kálvinista dogmákkal, amelynek nyomait a magyarországi értelmiségiekkel folytatott levelezésében is megtalálhatjuk. 10 Mégis az egyetem a 17. századra elveszítette nyitott szellemiségét, noha az ezzel járó felekezeti elkülönülés Európa más egyetemein is megfigyelhető volt ekkor. Innentől kezdve mondhatjuk azt, hogy az ide eljutó magyarok többsége református volt. Ennek a korszaknak kiemelkedő professzora volt Lukas Gernler ( ), aki az 1670-es években több magyar teológusdiáknak is mentora volt. A svájci-magyar kapcsolatok mélységét megítélhetjük abból, hogy Gernler egyik kedvenc tanítványa id. Pápai Páriz Ferenc ( ) volt, aki szomorú kötelességének tett eleget akkor, amikor elbúcsúztatta tanárát, akit a pestis hirtelen elragadt az élők sorából. 11 A humanizmus idején Bázel a könyvkiadás egyik legnagyobb központja volt. A későbbi évszázadok során a bázeli nyomdászok változatlanul nagy számban nyomtattak könyveket, de a 18. századra a könyves világ jelentősen átalakult ebben a városban is. Tipikus jellemzője ennek, hogy a felvilágosodással párhuzamosan megjelent a régiségek és ritkaságok gyűjtésével foglalkozók csoportja is: a humanista könyveket ők nemcsak a bennük található teológiai vagy filológiai kérdések miatt szerezték meg, hanem más szempontok is vezérelték őket (például a kötet korábbi tulajdonosa volt érdekes számukra, vagy a könyv kötését találták nagyon különlegesnek, stb.) HEGYI, I. m., Jan-Andrea BERNHARD: Die Humanistenstadt Basel als Transferzentrum für italienische Nonkonformisten in: Christine Christ-von Wedel, Sven Grosse, Berndt Hamm (szerk.) Basel als Zentrum des geistigen Austausch in der frühen Reformation. Tübingen, 2014, BALÁZS Mihály: Einflüsse des Baseler Humanismus auf den Siebenbürger Antitrinitarismus, in: Volker LEPPIN - Ulrich A. WIEN (Hg.): Konfessionsbildung und Konfessionskultur in Siebenbürgen in der Frühen Neuzeit, Stuttgart 2005, KATHONA Géza: Svájci theológiai elemek Szegedi Kis István hittani nézeteiben in: Tanulmányok és szövegek a magyarországi református egyház XVI. századi történetéből, szerk. BARTHA Tibor, Budapest, 1973, (Studia et acta ecclesiastica, 3.) SZABÓ András (közread.): Johann Jacob Grynaeus magyar kapcsolatai, Szeged, 1989, (Adattár a XVI XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 22.) 11 Karl GAUSS: Basilea reformata, Basel, 1930, 74. PÁPAI PÁRIZ Ferenc: Békességet magamnak és másoknak, szerk. Nagy Géza, Bukarest, 1977, 28, 34, 35, 37, Felix Ackermann, Ein Prälat, Sammler und bibliophiler Gelehrter im ehemaligen Fürstbistum Basel des 18. Jahrhunderts: Der Domherr Christian Franz Freiherr von Eberstein. Charakter und Besonderheiten seines

3 A kutatások jelenlegi állapota szerint a Kárpát-medencében ma megtalálható 1750 előtt nyomtatott könyvek többsége 1750 után került be az országba. 13 Ebből az következik, hogy a humanista nyomtatványok jelentős része megjelenésük után jóval később jutottak el Magyarországra és Erdélybe. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a svájci humanisták és reformátorok nem gyakoroltak hatást a magyarországi értelmiségre. Sokkal inkább arról van szó, hogy a magyarországi értelmiség a 18. században is fontosnak tartotta azt, hogy 16. századi kiadású műveket szerezzen be. Jó példa erre Ősz Sándor Előd kutatása. Ősz a rendelkezésünkre álló források pusztulása ellenére talált olyan Kálvin bibliakommentárt, amelyiket a 16. században adtak ki és a 18. században került erdélyi tulajdonos kezébe. 14 A sort lehetne még folytatni, mert egyre több katalógusban tüntetik fel a könyvek korábbi tulajdonosait is, de ehelyett érdemes azt figyelembe vennünk, hogy a kutatók szerint a magyarországi könyvgyűjtési szokásokat alapvetően befolyásolta az, hogy az 1750-es évekig a századi kiadású könyvek olcsóbbak voltak az újaknál, mert a műgyűjtő-érték ismeretlen volt. A külföldről hazatérő diákok könyvtáraiban ezért találhatunk nagy számban régi kiadású köteteket ban a bázeli kistanács Horváth József debreceni hallgató ösztöndíjkérelmével foglalkozott, a megbeszélés során a jegyzőkönyvbe egy megjegyzést is leírtak a magyarországi diákokkal kapcsolatban: wie viele dergleichen Studiosi um Bücher zu kaufen hieher gekommen 16 Ez természetesen egyáltalán nem meglepő kijelentés, mégis néhány kérdésre fölhívja a figyelmet, amelyeket érdemes megvizsgálni. Legfontosabb kérdés: milyen könyveket vásároltak a diákok? Milyen svájci reformátorok illetve humanisták műveit választottak? Ennek rekonstruálása után arra kell választ találnunk, hogy a megvásárolni kívánt kötetek kiválasztásánál miért döntöttek új vagy régi kiadású mű mellett? Végül azt kell megválaszolnunk, hogy a frissen megszerzett műveket műgyűjtési vagy olvasási szándékkal szerezték-e meg. A következőben a 18. században Bázelben tanuló magyarországi diákok csoportját mutatom be, és elemezem a könyvgyűjtési szokásaikat. Ennek során figyelembe kell vennünk azt, hogy a Rajna-partjára eljutó fiatalok mindegyike hazai tanulmányai során megismerte a svájci reformátorok munkásságát, amely alapján akár azt is kijelenthetnénk, hogy felesleges volt számukra 16. századi hitújítók műveit megszerezniük. Ez természetesen nem igaz, mégis feltehető a kérdés: mennyire volt elavult, megkésett az érdeklődésük svájci reformátorok művei iránt a 18. századi szellemi irányzatok tükrében. Bázelben a kora újkorban, a 18. században tanult a legtöbb diák a Kárpát-medencéből, ugyanis az közötti időszakban összesen 63, közötti korszakban viszont 211 személy iratkozott be az egyetemre. A 18. században nem egyenletesen oszlik el a beiratkozások száma: 1715-ig elvétve tanult Bázelben magyarországi diák, között majdnem minden évben két-három új hallgató iratkozott be, majd egy rövid kihagyás után 1745-től kezdve folyamatosan emelkedett a létszám, amely 1767-ben érte el a csúcspontját. Ekkor egy évben 12 diák írta be nevét az egyetemi anyakönyvbe. Ez az intenzitás az 1770-es évekig tartott: között évente átlagosan 4-5 új diák iratkozott be. Ezt követően viszont látványos csökkenés figyelhető meg, ugyanis 1785-re megint ritka lett a Kabinetts, in: Sammeln und Sammlungen im 18. Jahrhundert in der Schweiz. Akten des kolloquiums Basel, Oktober 2003, hg. von Benno SCHUBIGER, Genève 2007, István MONOK: Lesestoffe ungarischer Studierenden während ihrer Studienjahre in den Niederlanden an der Wende des 17. und 18. Jahrhunderts, in: Studiosorum et librorum peregrinatio. Hungarian-Dutch cultural relations in the 17th and 18th century, ed. by August den Hollander, István Monok, Ferenc Postma. Amsterdam- Budapest 2006, ŐSZ Sándor Előd: Kálvin-kötetek a régi erdélyi könyvtárakban In: Tanulmányok Kálvinról és magyarországi jelenlétéről, szerk. Gáborjáni Szabó Botond, Debrecen, 2011, MADAS Edit MONOK István: A könyvkultúra Magyarországon, Budapest 2003, Die Matrikel der Universität Basel, hg. von Hans Georg WACKERNAGEL, Band V. 1726/ /18, Basel 1980, nr

4 magyarországi diákok bázeli jelenléte: között csupán tizenegyen írták alá az egyetemi anyakönyvet. 17 A bázeli egyetem a 18. században a kicsi egyetemek közé tartozott, ezért érdemes összehasonlítani, milyen volt vonzereje más protestáns intézményekhez viszonyítva. 18 Az egyetem vonzáskörzetét jól mutatja az, hogy a hittudományi karon ebben az évszázadban a magyarokon és bázelieken kívül többnyire Graubündenből és Pfalzból származó fiatalok fordultak meg, más országból származók alig. 19 A többi svájci felsőoktatási intézmény közül Bern és Zürich hasonlóan népszerű intézmény volt a magyarországi diákok között, viszont Genf és Lausanne már kevésbé voltak kedveltek. 20 Fontos viszont azt kiemelni, hogy a svájci felsőoktatási intézmények közül egyedül Bázel rendelkezett egyetemi ranggal. 21 Rendelkezésünkre állnak már viszont olyan beiratkozási adatok, amelyek a teljes kora újkori magyar peregrináció tendenciáit ismertetik. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy 1526 és 1714 között Svájc összes felsőoktatási intézményében történt beiratkozás a teljes magyar egyetemjárás 0,74%-át tette ki, míg között már 6,3%-ot. Ha egyetemekre lebontva nézzük Bázel szerepét, akkor azt mondhatjuk, hogy között a 30. helyen állt az egyetemek látogatottságának abszolút sorrendjében. Ezt követően a 18. század első felében már a 17. helyre került, és a 18. század második felében a 9. legnépszerűbb egyetem volt a magyarországiak között. A legutolsó időszakban csak Bécs, Jéna, Graz, Utrecht, Göttingen, Erlangen, Wittenberg és Franeker vonzott több magyar diákot Bázelnél. 22 A bázeli egyetemen tanuló magyarországi diákok olvasmányműveltsége elsősorban olyan forrásokból állapíthatóak meg, amelyek a külföldi tartózkodás idején keletkeztek. Ezek az iratok lehetnek jegyzékszerűek, valamint nem jegyzékszerűek. Az egyetemjárás során mind a jegyzékszerű, mind a nem jegyzékszerű források levelekben, naplókban, emlékkönyvekben, önéletrajzokban, számlákban, könyvekben és egyéb kéziratokban találhatóak. A nem jegyzékszerű forrásokon belül fontos csoportot képeznek a könyvekben található possessorok mivel értékes információkat adnak a könyv használatáról és a könyvbeszerzés módjairól. 23 A peregrináció befejezése után keletkezett források nem feltétlenül a külföldi tartózkodás során kialakult olvasmányműveltséget tükrözik, ezért ezeket nem vontam be az elemzésbe. Magyarországon az utóbbi 30 évben Keserű Bálint majd Monok István által vezetett kutatócsoport munkájának köszönhetően a Könyvtártörténeti Füzetek című sorozatban megtalálhatóak az között keletkezett könyvjegyzékek ismertetései. A Könyvtártörténeti Füzetek nem ismernek olyan 18. századi jegyzéket, amely bázeli tanulmányok során készültek, viszont több olyat igen, amelyik egykor Svájcban tanuló diák könyvtárát írta össze. 24 Ez a kutatócsoport egykori könyvtárak rekonstruálásával is foglalkozik, amelynek köszönhetően több olyan részadat is előkerült, amely a Bázelben tanuló 17 HEGYI, I. m., BONJOUR, I. m., Andreas STAEHELIN: Geschichte der Universität Basel , Basel, 1957, HEGYI, I. m., 66-78, 80-87, 90, Vö.: Ulrich IM HOF: Die hohen Schulen der reformierten Schweiz im 18. Jahrhundert in: Werner NÄF und Ernst WALDER (hrsg.): Schweizer Beiträge zur Allgemeinen Geschichte, Bern, SZÖGI László: A 18. századi magyar peregrináció összefoglaló adatai in: Cito pede labitur aetas, szerk.: Magyar László András, Kapronczay Katalin, Budapest, 2011, [elektronikus kiadás], , SZÖGI László: Wittenbergtől Franekerig. A magyarországi peregrináció főbb vonásai a 17. században in: Taníts minket úgy számlálni napjainkat, szerk. ifj. Bertényi Iván, Géra Eleonóra, Richly Gábor, Budapest, 2012, SZÖGI László: Studentenmigration aus Ungarn in: Zwei- und Mehrsprachigkeit in Zentraleuropa, Hrsg.: Balog F. András, Christoph Leitgeb, Wien, 2012, MONOK István: Könyvkatalógusok és könyvjegyzékek Magyarországon, Szeged 1993, (Olvasmánytörténeti dolgozatok) Például: Maróthi György könyvjegyzéke. Intézményi és magángyűjtemények Magyarországon , szerk. Monok István, Szeged 1990 (Könyvtártörténeti füzetek 7.) nr. 35., 47.

5 fiatalok könyvgyűjtésével kapcsolatosak. 25 Természetesen figyelembe vettem más kutatócsoporthoz tartozó történészek munkáit is, így például Segesváry Viktor, 26 Deé Nagy Anikó 27 és Jan-Andrea Bernhard 28 eredményeit. A fentebb említett nyomtatásban megjelent forrásokat Svájcban és Magyarországon található levéltári és könyvtári forrásokkal egészítettem ki. A Bázelben tanult diákok mindennapi életével és olvasmányműveltségével kapcsolatos források az egyetem levéltárában és az egyetemi könyvtár korabeli irataiban vannak. Mivel a tanulmányi ösztöndíjak elbírálásában a város is részt vett, ezért a kistanács jegyzőkönyvei és az Erziehung nevű fond is tartalmaz adatokat. Tekintettel a hagyományosan erős svájci-magyar egyházi kapcsolatokra a bázeli egyházközségek levéltári anyagában is vannak értékes iratok. A debreceni, 29 a sárospataki, 30 a kolozsvári 31 és a nagyenyedi Vö.: A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium XVI. századi könyveinek katalógusa, szerk. Zvara Edina, Simon Ferenc, Szeged Viktor SEGESVÁRY: The History of Private Library in 18th Century Hungary. The library of Pál and Gedeon Ráday, Budapest DEÉ NAGY Anikó: A könyvtáralapító Teleki Sámuel, Kolozsvár Jan-Andrea BERNHARD, Debrecen als protestantisches Zentrum Oberungarns im 18. Jahrhundert. Die Bedeutung der Peregrination für das Bildungsniveau der intellektuellen Elite, in: Město a intelektuálové od středově ku do roku 1848, Sestavili Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Jiří Pešek s redakční radou, Praha 2008, (Documenta Pragensia, 27.) Partiumi könyvesházak , szerk. Fekete Csaba [et al.], Budapest Szeged 1988 (Adattár századi szellemi mozgalmaink történetéhez 14.) Catalogus librorum Bibliothecae Publicae Collegii, TtREK Ms. R71/5c. Catalogus in quo ab initio sunt notationes , TtREK Ms. R. 71/7. Jánki Péter által írt katalógus TtREK Ms. R 71/8. Catalogus bibliothecae theologicae historico criticus ab Stephano Paxi Szatmári conscriptus, Debrecen, TtREK Ms. R 188. Series variae librorum pro bibliotheca Scholae Debrecinae comparatorum aut dono datorum, seu Legatorum TtREK Ms. R 913. Documenta ad rationes praestantissimi Domini Josephi Tóth bibliothecarii, Debrecen, TtREK Ms. R 916. Documenta et fragmenta rationum Georgii Biró Bibliothecarii, Debrecen, TtREK Ms. R 917. Documenta ad rationes Michaeli Sályi bibliothecarii, Debrecen, TtREK Ms. R 928. Documenta ad rationes bibliothecarii Josephi Endrédi Debrecen, TtREK Ms. R 929. Documenta ad rationes bibliothecarii Samuelis Megyesi [recte Pauli Megyesi], Debrecen, TtREK Ms. R 934. Documenta ad rationes bibliothecarii Josephi Litterati, Debrecen, TtREK Ms. R 935. Documenta ad rationes bibliothecarii Josephi Péczely, Debrecen, TtREK Ms. R 936. Documenta ad rationes bibliothecarii Danielis Keck, Debrecen, TtREK Ms. R 942. Documenta ad rationes bibliothecarii Gabrielis Szilágyi, Debrecen, TtREK Ms. R 944. Documenta ad rationes bibliothecariorum Valentini Lévai, et Andreae Ormos, Debrecen, TtREK Ms. R Libri antiquiores Hungarici, nec non Latini ab Auctoribus Hungaris conscripti in usum bibliothecae publicae Collegii S. Patakiensis, si pote, comparandi. S. Patakini die 20. Maii TiREK Ms. Kt Series librorum, olim in auctionibus, venditorum, acquirendorum, ammissorum, comparatorum, oblatorum, TiREK Ms. Kt Protocollum bibliotheca Collegii Reformatorum. S. Patakiensis ab anno TiREK Ms. Kt Ratio bibliothecariorum ab anno ad annum TiREK Ms. Kt Bibliotheca Hungarica Scholae S. Patakiensis anno Domini TiREK Ms. Kt Series librorum Collegii Ref. S. Patakiensis anno 1760 TiREK Ms. Kt Nomina ac ordo librorum ut aliorum instrumentorum, quae in bibliotheca Illustris Collegii Reformatorum Sáros Patakiensis ab anno Octobris inventantur. De quibus bibliothecarius ratiocinari obligatur. Seniore Humanissimo Domino Johanne Kis-Pataki thecario item Humanissimo Domino Emerico Pétsi, noviter descripta per M[ichaelem] P[ápai] M[olnár] anno et die praedictis Patakini. TiREK Ms. Kt Catalogus librorum bibliothecae publicae Illustris Scholae S. Patakinae ordine alphabetico digestus et discriptus anni mense januario procurante Johanne Tóth bibliothecario per Josephum Látzai TiREK Ms. Kt Catalogi librorum et numismatum Collegii S. Patakiensis TiREK Ms. Kt Catalogi librorum bibliothecae publicae Scholae S. Patakinae TiREK Ms. Kt Catalogi librorum Collegii S. Patakiensis alphabetici, TiREK Ms. Kt Catalogus continens Nomina illorum quibus libri Bibliothecae Illustr. Collegii Refor. Claudiopolitani ad usum traditi sunt, ab Anno Aerae Christianae Biblioteca Academiei Romane Filiala Cluj-Napoca Ms. R Bibliotheca Illustris Collegii Reformatorum Claudiopolitani, ordinem alphabeticam, Tehcam simul et Numerum indicantem, digesta. Industria Stephani Simon p. t. Ejusdem Collegii Contrascribae et ordinarii Bibliothecarii. A Biblioteca Academiei Romane Filiala Cluj-Napoca Ms. R Catalogus Librorum Illustris Collegii

6 református kollégiumok korabeli katalógusait azért néztem át, mert ezekben a diákok ajándékozásai is megtalálhatóak: a korban általános szokás volt, hogy a külföldről hazatérő hallgató egykori iskolájának adott néhány könyvet. A külföldi egyetemekről hazatérő fiatalok olvasmányműveltségét nagyon jól tükrözik a cenzori vizsgálatok aktái, mert ezek éppen a tanulmányok befejezésekor kialakult állapotokat rögzítik. Magyarországon a helytartótanács megalakulásával párhuzamosan kezdett kialakulni az állami könyvcenzúra, amely a külföldről behozott könyvek ellenőrzésével is foglalkozott. A revízió a helytartótanácson belül a vallásügyi bizottság hatáskörébe tartozott. 33 A 18. században külföldről behozott könyvek vizsgálatával foglalkozó iratok csak részben maradtak ránk. Az 1731 előtti évek dokumentumai csak elvétve maradtak fönn, hiszen a helytartótanács csak 1730-tól gyakorolta ténylegesen a revíziót. Korábban a nagyszombati egyetem kancellárja volt az illetékes, de az egyetem levéltárában nem találhatóak ezzel kapcsolatos források. 34 A rendelkezésünkre álló iratok a Magyar Országos Levéltárban és az esztergomi főszékesegyház könyvtárában vannak. 35 A nyomtatott és kéziratos források összegyűjtése során a Bázelben tartózkodó diákok olvasmányműveltségéről a következők derültek ki. Annak ellenére, hogy a 18. században több mint 200 magyarországi fiatal fordult meg ebben a városban, csak kevesen vállalkoztak arra, hogy nagyobb mennyiségű könyvet szerezzenek meg külföldi tartózkodásuk alatt. Legismertebb közülük Teleki Sámuel, aki külföldi utazása során a vásárolt könyvekről két füzetet is vezetett. 36 Unokatestvére, Teleki József szintén precízen vezette a kiadásait, amelyek között könyvszámlákat is találunk. 37 Sok könyvvel tért haza Maróthi György is, akinek levelezésében fennmaradt egy teljes könyvjegyzék, amely a megvásárolni kívánt műveket tartalmazta. Valószínűleg 1735-ben Bernben írta ezt a listát, amelyet levele mellékleteként Bázelbe Jakob Christoph Becknek küldött el. 38 Mivel a diákok gyakran több egyetemen is tanultak, ritka az olyan jegyzékszerű forrás, amelyik keletkezését tekintve csak Bázelhez köthető. Az alábbiakban néhány ilyet sorolok fel: Benedek Mihály egy füzetet vezetett a külföldön megszerzett könyveiről. Benedek 1775-ben Reformati Claudiaci Opera Jos[ephi] Zoltán et Jos[ephi] Soofalvi. A. 1767, Biblioteca Academiei Romane Filiala Cluj-Napoca Ms. R Vö.: Erdélyi könyvesházak 2. köt. Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyenyed, Szászváros, Székelyudvarhely, szerk Monok István, Szeged 1991, (Adattár századi szellemi mozgalmaink történetéhez 16/2.). 32 Catalogus alphabeticus librorum Illustris Collegii Alba-N. Enyediensis renovatus Anno MDCCLII diebus Novembris, Nagyenyedi Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek Könyvtára, Ms Catalogus Raritatum et Benefactorum, Nagyenyed, Nagyenyedi Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek Könyvtára, Ms Ivona KOLLÁROVÁ: Die Rezeption der schweizerischen Verlagsproduktion in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in: Orbis Helveticorum. Das Schweizer Buch und seine mittelerupäische Welt, hg. von Viliam Čičaj, Jan-Andrea Bernhard, Bratislava 2011, SASHEGYI Oszkár, A helytartótanács bekapcsolódása a cenzúraügyek intézésébe ( ), in: Magyar Könyvszemle, (1974), 42 43, SCHERMANN Egyed: Adalékok az állami könyvcenzúra történetéhez Magyarországon Mária Terézia haláláig, Budapest 1928, 19, Helytartótanácsi levéltár, Relationes et protocolla consiliariorum MOL C 19. Helytartótanácsi levéltár, Acta revisionis librorum MOL C 31. Statthalterratsarchiv, Acta religionaria MOL C 40. Helytartótanácsi levéltár, Acta miscellanea (1849) MOL C 42. Helytartótanácsi levéltár, Acta secundum referentes MOL C 43. Helytartótanácsi levéltár, Departementum revisionis librorum (1726) MOL C 60. Helytartótanácsi levéltár, Departamentum litterario-politicum MOL C 67. Tit. VI. Censura librorum. EFK, Batthyány Ms Deé Nagy, I. m., Németországi utamban tett költségeimnek miden hiba nélkül való táblája [in: Egy erdélyi gróf a felvilágosult Európában. Teleki József utazásai , szerk. Tolnai Gábor, Budapest 1987, F. CSANAK Dóra, Két korszak határán, Budapest 1983, Maróthi György levele Jakob Christoph Becknek, Bern, március 10. [UBB Mscr. Fr-Gr. V. 11, fol. 85v. LENGYEL Imre TÓTH Béla: Maróthi György külföldi tanulmányútja, in: Könyv és Könyvtár, (1970) VIII/1. nr. 4.

7 járt a bázeli egyetemre, jegyzékében a könyveket a meglátogatott egyetemvárosok alapján csoportosította: Bázel, Göttingen, London, Franeker. 39 Ercsei Dániel naplótöredéke egy Bázelben készült olvasónaplót tartalmaz. 40 Mivel Hollósi Fülöp Ádám csak Bázelben írta alá az egyetemi anyakönyvet, 41 a cenzorok által készített kimutatások a bázeli könyvbeszerzéseit mutatják. 42 A fentebb felsoroltakhoz hasonlóan Szép János is csak Bázelben tanult, a matrikulába augusztus 15-én írta be a nevét. 43 A revízió figyelmét azzal hívta fel magára, hogy tiltott könyveket hozott magával haza. 44 A helytartótanács egyszerre foglalkozott Almási Szabó Pál és Palótzi Ferenc mindössze hat kötetnyi könyvével. 45 Kettejük közül csak Palótzi tanult Bázelben, Almási Szabó a berni főiskolát látogatta. 46 A többi jegyzékszerű forrás szintén a peregrináció során keletkezett, de nem lehet belőlük megállapítani, hogy Svájcban, Nématalföldön vagy másutt készültek. Hatvani István külföldi tanulmányainak befejezése után a debreceni kollégiumnak ajándékozott néhány könyvet. 47 Mivel Hatvani több országban is megfordult, nem egyértelmű melyik kötetet szerezte meg Svájcban. Piskárkosi Szilágyi Márton Bázelben és Göttingenben járt egyetemre. 48 A pozsonyi revizorok négy könyvét találták gyanúsnak. 49 Tóth Bicskei János Bázelben és Bernben is megfordult, 50 amikor 1772-ben a helytartótanács átvizsgáltatta utazóládáját. 51 Kalmár György egész Európát bejárta, és legalább kétszer volt személyesen Bázelben ben a revizorok jegyzéket készítettek külföldön beszerzett könyveiről. 52 Az összeírásokban szereplő adatokból igen vegyes képet lehet megállapítani. Majdnem minden diáknál előfordulnak svájci humanisták és reformátorok művei, gyakran korabeli, 16. századi kiadásokban. Ezzel párhuzamosan kortárs szerzők is nagy számban találhatóak a megszerzett könyvek között. Teleki József Kálvin főművét, az Institutiót 1667-es kiadásban vette meg, miközben könyvei között nagy számban 18. századi szerzők műveit találjuk meg. 53 Maróthi György svájci tartózkodása során több humanista művét is meg akarta szerezni. Közülük Rotterdami 39 Püspökök iratainak gyűjteménye Benedek Mihály iratai , Könyvjegyzék TtREL I.2.4. Be Libris rationes impressus partim in publica Universitatis Basileensis B(iblio)teca, partim in privatis n. Dd. Professorem Mus. observavi et lustravi seq. I. Principes V. Testamenti editiones TtREK Ms. R 208/b-c fol. 1r- 2v. 41 HEGYI, I. m. nr Helytartótanácsi levéltár, Acta revisionis librorum Circa libros per censuram Viennensem rejectos et per revisores Posonienses revisos 1774.MOL C csomó/a fol. 61r, 62v. Helytartótanácsi levéltár, Acta revisionis librorum Circa libros per censuram Viennensem rejectos et per Posonienses revisos, 1775 MOL C csomó/a 1775, fol 4r 7v. 43 HEGYI I. m.,nr Helytartótanácsi levéltár Acta revisionis librorum Revisio librorum acatholicorum Viennae rejectorum MOL C csomó/a 1770, fol. 17v 19v. 45 Helytartótanácsi levéltár, Acta revisionis librorum Circa libros per censuram Viennensem rejectos et per revisores Posonienses revisos MOL C csomó/b 1773, fol. 77r 78r. 46 HEGYI, I. m. nr. 201, Libri quos Basileae sumtu Coll. emtos, Vir. Cl. St. Hatvani MD et Philos. ac Mathes. Prof. advectos, in Bthecam intulit di TtREK Ms. R 71/7, fol. 16v. 48 HEGYI, I. m. nr Helytartótanácsi levéltár, Acta revisionis librorum Circa libros per Viennensem et Posoniensem revisorem rejectos MOL C csomó/a 1771, fol. 114r. 50 HEGYI, I. m. nr. 203, Helytartótanácsi levéltár Acta revisionis librorum Circa libros per Viennensem et Posoniensem revisorem rejectos MOL C csomó/a 1772, fol. 100r-103v, 104r-110v. Helytartótanácsi levéltár Acta revisionis librorum Circa librorum impressorum isthic submittenda exemplaria MOL C csomó/b 1772, fol. 141r-144v. 52 SZELESTEI NAGY László: Kalmár György, a magyar nyelv szerelmese, Piliscsaba 2000, 7, Omne tempus perire puto quod Studiis non impenditur, Teleki Levéltár II/c 786 Fol. 1r. Vö.: DEÉ NAGY, I. m. 188,

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiállítás hasznosulásának értékelése

Szakmai beszámoló. A kiállítás hasznosulásának értékelése Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3506/01818 Egy főúri könyvtár Sárospatakon A Windischgraetz család könyvtárának bemutatása Kiállítás a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárában 2012. július

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Doktori értekezés tézisei Es blickt die halbe Welt auf deinen Lebens-Lauff, Und nimmt das, was Du schreibst, mit grosser

Részletesebben

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba

Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba Felekezetek közreműködése az egyházi anyakönyvek levéltári mikrofilmezésében a mormon akció idején Reisz T. Csaba 50 éve történt. A Kádár-rendszer megszilárdulásának levéltári forrásai Magyar Országos

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Diákok tanárszerepben

Diákok tanárszerepben Diákok tanárszerepben Tanulás tanítása és kooperatív tanulási formák projektnap A 9. évfolyam osztályai 2014. szeptember 22-én projektnapon vettek részt. Intézményünkben a kooperatív munkaformák formák

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730)

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) Papnevelés Egerben Telekessy István - 1704-ben (alapítólevél 1709. augusztus 4-én) oktatás helyszínei teológiai kar

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2322/0003. sz. NKA-pályázathoz A Ráday Gyűjtemény jubileumi konferenciái

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2322/0003. sz. NKA-pályázathoz A Ráday Gyűjtemény jubileumi konferenciái SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2322/0003. sz. NKA-pályázathoz A Ráday Gyűjtemény jubileumi konferenciái 2013-ban a Ráday Gyűjtemény többszörösen is kerek jubileumokat ünnepelt: 300 éve született Ráday Gedeon, a műemlékkönyvtár

Részletesebben

Összefoglaló zárójelentés a T 043708 számú Az újkori külföldi magyar egyetemjárás adattárának és kiadása című OTKA kutatásról

Összefoglaló zárójelentés a T 043708 számú Az újkori külföldi magyar egyetemjárás adattárának és kiadása című OTKA kutatásról Összefoglaló zárójelentés a T 043708 számú Az újkori külföldi magyar egyetemjárás adattárának és kiadása című OTKA kutatásról A centrum és periféria viszonyának vizsgálatában úgy látjuk fontos és eredményes

Részletesebben

Unitas Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa és Információs Portálja

Unitas Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa és Információs Portálja Unitas Közös Katalógusa és Információs Portálja www.unitas.hu "In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus autem charitas A szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben szabadság, mindenben

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Az ülés napirendje 1. Pontormo, Jacopo (Pontormo, 1494 1557)-nak tulajdonítva: Mária gyermekével, Keresztelő Szent Jánossal és két angyallal, 1523 körül

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

Meghívó. A kocsi Aranykocsi Néptáncegyüttes. LUCKY BRIDGE kitûnõ magyarországi tánczenekar ÜSTÖKÖS hazai szórakoztató zenekar MAGYAROS BÜFÉ!

Meghívó. A kocsi Aranykocsi Néptáncegyüttes. LUCKY BRIDGE kitûnõ magyarországi tánczenekar ÜSTÖKÖS hazai szórakoztató zenekar MAGYAROS BÜFÉ! Meghívó A Zürichi Magyar Egyesület szeretettel meghívja Önt, kedves családját és barátait 2010. január 30-án a SWISSÔTELBEN sorra kerülõ hagyományos Zürichi Magyar Bálra BÁLNYITÓ FIATALOK BEMUTATÁSA ÉS

Részletesebben

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez (Angaben zum Erbscheinantrag) A kérdõív kérdéseire adott válaszok fontosak az örökösödési bizonyítvánnyal kapcsolatban lefolytatandó tárgyaláshoz.

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

A Régi Nyomtatványok Tára és a digitalizálás

A Régi Nyomtatványok Tára és a digitalizálás A Régi Nyomtatványok Tára és a digitalizálás Egy Mandalat bánt engemet - szimpózium a digitalizálásról - Beszámoló az elvégzett munkáról és a tervekről Országos Széchényi Könyvtár 2012. április 17. Digitalizálási

Részletesebben

MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE

MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE 1 MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE KÖNYVTÁRAK 15.századi kódex, két ősnyomtatvány teljes restaurálása, A Patachich-, és az ősnyomtatvány gyűjtemény állományvédelme 2 400 000 Kecskeméti Református

Részletesebben

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Benkő Attila 14. Névmások típusai és ragozása II. 14.1. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein, illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával.

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006. február 13-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006. február 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. február 13-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2006. évi felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer elbírálásáról (BURSA HUNGARICA)

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Szabolcs, Szatmár és Bereg megyei diákok az európai egyetemeken, 1365 1919

Szabolcs, Szatmár és Bereg megyei diákok az európai egyetemeken, 1365 1919 SZÖGI LÁSZLÓ: Szabolcs, Szatmár és Bereg megyei diákok az európai egyetemeken, 1365 1919 A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltárában közel két évtizede folyó kutatások eredményeként lényegében

Részletesebben

KÖNYV, KÖNYVTÁR, NEMZETI KÖNYVTÁR

KÖNYV, KÖNYVTÁR, NEMZETI KÖNYVTÁR REFERENSZ KÉRDÉSEK 6-7. osztályosoknak KÖNYV, KÖNYVTÁR, NEMZETI KÖNYVTÁR TÉMAKÖRBEN Tanulói példány 1 1. a) Melyik a helyes írásmód? Széchenyi vagy Széchényi Hogyan kell elválasztani ezt a személynevet?

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XVII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam. 2015. április 17-18. 7. évfolyam Ksz Feladatok I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 4 Berezvai Anna Kiss Bálint Ref. Ált. Isk. Horváth József 7 2 2 4 9 9 22 4 4 3 9 75 I. 6 Székely Bendegúz Szentendrei Ref. Gimn. Dulai

Részletesebben

Helyezések-B kategória

Helyezések-B kategória Helyezések-B kategória Helyezés Név Megjegyzés I-kcs. fiú Boros Gergely (2001) Bolyai János Általános Iskola Érd Kis Kasza Miklós (2004) Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Érd Pintér Olivér (2001)

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

1. Nyomdakultúra a 16. századi Európában; a reformáció és a könyvnyomtatás Reformáció és könyvnyomtatás

1. Nyomdakultúra a 16. századi Európában; a reformáció és a könyvnyomtatás Reformáció és könyvnyomtatás 1. Nyomdakultúra a 16. századi Európában; a reformáció és a könyvnyomtatás Reformáció és könyvnyomtatás A két dolog, a reformáció és a könyvnyomtatás, kölcsönösen hatott egymásra, az az állítás, miszerint

Részletesebben

FEHÉR KATALIN Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet, könyv-és sajtótörténet)

FEHÉR KATALIN Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet, könyv-és sajtótörténet) FEHÉR KATALIN Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet, könyv-és sajtótörténet) Tanulmányok: 1976-1978 tudományos továbbképzési ösztöndíj (Magyar Tudományos

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza)

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza) EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 3300 EGER, Ifjúság u. 2.sz Tel: (36) 324-808 Fax: (36) 324-909 OM azonosító: 031598 Web: www.szilagyi-eger.hu, E-mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu A kezek összeérnek,/isten

Részletesebben

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében Intézmény Kar/Szakirány 1999-2011 2012 2013 2014 1999-2014 Magyar érettségi vizsgát tett 282 20 20

Részletesebben

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014.

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. 1. A: 5Móz 16,1 8 B: A trinitástan 2. A: Zsolt 2 B: A teremtés és gondviselés 3. A: Ézs 1,4 9 B: Az eredményes egyház 12 kulcsa 4. A: Jer 1,4 10 B: A Szentlélekről

Részletesebben

.studiolo. a kubinyi andrás történész műhely folyóirata. 2014 i. évfolyam 1. szám

.studiolo. a kubinyi andrás történész műhely folyóirata. 2014 i. évfolyam 1. szám .studiolo a kubinyi andrás történész műhely folyóirata 2014 i. évfolyam 1. szám A kiadvány A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM, az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása NTP-TDK-13-007

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

PEREGRINATIO ACADEMICA KÜLFÖLDI EGYETEMJÁRÁS A DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUMBAN A 16-17. SZÁZADBAN Módszertani Közlemények. 2007/5. 239-242.

PEREGRINATIO ACADEMICA KÜLFÖLDI EGYETEMJÁRÁS A DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUMBAN A 16-17. SZÁZADBAN Módszertani Közlemények. 2007/5. 239-242. PEREGRINATIO ACADEMICA KÜLFÖLDI EGYETEMJÁRÁS A DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUMBAN A 16-17. SZÁZADBAN Módszertani Közlemények. 2007/5. 239-242. Nincs olyan művelődés-, iskola- vagy értelmiségtörténeti tanulmány,

Részletesebben

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI VOL. XXXVI. PARS 1945. ZOOLOGICA MÚZEUM FOLYÓIRATA X X X V I. K Ö T E T. 1943. ÁLLATTANI RÉSZ Pinx. Csánky KIADJA MÚZEUM PONGRÁCZ SÁNDOR FŐIGAZGATÓ

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Bankkártya kondíciós lista Bankkartenkonditionen. MasterCard Silver*

Bankkártya kondíciós lista Bankkartenkonditionen. MasterCard Silver* VÁLLALATI ÜGYFELEK Standard Kondíciók FIRMENKUNDEN Standard-Konditionen Érvényes 2015. június 01-től visszavonásig Gültig ab 01.06.2015 bis auf Weiteres Bankkártya kondíciós lista Bankkartenkonditionen

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai Az igénylést benyújtó személy neve és keresztneve Name und der antragstellenden Person Családi pótlék sz. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Külföld melléklet német családi pótlék igényléséhez, dátum:.. olyan személyek

Részletesebben

An international history of newspaper design. Compiled by Henrik Hargitai (Supplement)

An international history of newspaper design. Compiled by Henrik Hargitai (Supplement) An international history of newspaper design Compiled by Henrik Hargitai (Supplement) i.e. -1400s 1500s 1600 1300-as évek: Képes Krónika könyv. 1600s, Kolozsvár, Misztótfalusi Kis Miklós. Könyv. / latin

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ B Í R S Á G

TÁJÉKOZTATÓ B Í R S Á G TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL ÖSSZESÍTÉS A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL 2014. október 10. 1. ELŐZMÉNYEK A Kárpát-medencei Református

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

Logistik AHM. Orosz Lajos G/PL-5 16.10.2012. Széchenyi István Egyetem, Győr

Logistik AHM. Orosz Lajos G/PL-5 16.10.2012. Széchenyi István Egyetem, Győr Logistik AHM Orosz Lajos G/PL-5 16.10.2012 Szécheyi Istvá Egyetem, Győr Grudprizipie der Logistik ergebe sich aus dem Grudfudamet der Audi AG ud der AHM Die Strategie Audi AG 2020 Visio Missio Audi die

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t oteszka@yahoo.de www.nagy-otilia.hu T a n u l m á n y o k 2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet,

Részletesebben

CURRICULUM VITAE Személyes adatok: Név: Leánykori név: Születés: Állampolgárság: Családi állapot: Cím: e-mail: Tanulmányok: Iskolai végzettség:

CURRICULUM VITAE Személyes adatok: Név: Leánykori név: Születés: Állampolgárság: Családi állapot: Cím: e-mail: Tanulmányok: Iskolai végzettség: CURRICULUM VITAE Személyes adatok: Név: Cziráki Zsuzsanna Leánykori név: Buczkó Zsuzsanna Születés: Békéscsaba, 1980. szeptember 10. Állampolgárság: magyar Családi állapot: férjezett Cím: 6725 Szeged,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

ORIGINAL EREDETI. Das großartige Outdoor Wurfspiel aus Finnland A nagyszerű kültéri dobójáték Finnországból

ORIGINAL EREDETI. Das großartige Outdoor Wurfspiel aus Finnland A nagyszerű kültéri dobójáték Finnországból ORIGINAL EREDETI Das großartige Outdoor Wurfspiel aus Finnland A nagyszerű kültéri dobójáték Finnországból 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3 4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3 4 m Mölkky ist ein Outdoor Wurfspiel

Részletesebben

6. évfolyam Német nyelv

6. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet német nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Találati halmaz. Deutscher Kalender 2009 : Jahrbuch der Ungarndeutschen / hrsg. Otto Heinek.-Budapest : Landesselbstverwaltung der

Találati halmaz. Deutscher Kalender 2009 : Jahrbuch der Ungarndeutschen / hrsg. Otto Heinek.-Budapest : Landesselbstverwaltung der 53-13 1 Ady Endre : [német nyelvű cikkgyűjtemény az Innsbrucker Zeitungsarchiv anyagából].-[14] p.: ill.; 30 cm.- a költőről és műveiről német nyelvű lapokban, 1977 és 1988 között megjelent cikkek.- német

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Az Európai Uniós csatlakozással Magyarországon fokozottan előtérbe került a tudásalapú gazdaság fejlesztése.

Részletesebben

Előzményei: o A reformáció a 16. században a katolikus egyház megújítására indult mozgalom. o A szó jelentése: helyreállítás

Előzményei: o A reformáció a 16. században a katolikus egyház megújítására indult mozgalom. o A szó jelentése: helyreállítás A refrmáció a 16. században a katlikus egyház megújítására indult mzgalm A szó jelentése: helyreállítás Előzményei: A nagy földrajzi felfedezések A könyvnymtatás feltalálása A tudmányk és művészetek 15.

Részletesebben

A MAGYAR GIMNASZTRÁDA VÁLOGATOTT TISZAÚJVÁROSI CSOPORTJA

A MAGYAR GIMNASZTRÁDA VÁLOGATOTT TISZAÚJVÁROSI CSOPORTJA A MAGYAR GIMNASZTRÁDA VÁLOGATOTT TISZAÚJVÁROSI CSOPORTJA Hungarian Gymnaestrada Team, Tiszaújváros Group Ungarische Gimnastrade, Tiszaújváros Gruppe MAGYAR 1996 óta működik a Tiszaújvárosi Gimnasztráda

Részletesebben

Sequentiák a protestáns graduálokban

Sequentiák a protestáns graduálokban 1 DLA doktori értekezés tézisei Tóth Anikó Sequentiák a protestáns graduálokban Témavezető: Prof. Dr. Szendrei Janka Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

T Á M O G A T Á S Á R Ó L

T Á M O G A T Á S Á R Ó L A Generális Konvent elnökségének döntése a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2012. évi gyűjtésére benyújtott PÁLYÁZATOK T Á M O G A T Á S Á R Ó L A döntést a Generális Konvent elnöksége a Debrecenben,

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

ÉS ELMÉLETE (TUDOMÁNYOS KONFERENCIA)

ÉS ELMÉLETE (TUDOMÁNYOS KONFERENCIA) A KORA ÚJKORI PRÓZAI KEGYESSÉGI MŰFAJOK RENDSZERE ÉS ELMÉLETE (TUDOMÁNYOS KONFERENCIA) DEBRECEN, 2012. MÁJUS 24 26. A KONFERENCIA HELYSZÍNEI: 2012. május 24 25. az MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (SZALAI ZOLTÁN)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (SZALAI ZOLTÁN) PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (SZALAI ZOLTÁN) SAJÁT KÖNYV 1. Szalai, Zoltán: Nicht nur der Chef der Gruppe 47. Politische Utopien bei Hans Werner Richter. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2008. SZERKESZTETT KÖNYV

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Lektion 9 / Arbeitsblatt 1. Egy nap Ein Tag. 1. Mit csinált tegnap Eszter? Erzähle Eszters gestrigen Tagesablauf!

Lektion 9 / Arbeitsblatt 1. Egy nap Ein Tag. 1. Mit csinált tegnap Eszter? Erzähle Eszters gestrigen Tagesablauf! Lektion 9 / Arbeitsblatt 1 Egy nap Ein Tag 1. Mit csinált tegnap Eszter? Erzähle Eszters gestrigen Tagesablauf! 7.00 felkel, reggelizik 7.30 dolgozni megy 16.30-ig a munkahelyén van 12.30 ebédel 17.00

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Tanárképző Kar 1.4 Szakterület

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás Figyelembe véve azt, hogy a gazdasági képzésen nagyon alacsony az államilag támogatott helyek száma, ezért lehetőséget adunk arra, hogy a pályázatban részt vehessenek az önköltséges

Részletesebben

László T. László EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON 1919 1945

László T. László EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON 1919 1945 László T. László EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON 1919 1945 2 László T. László EGYHÁZ ÉS ÁLLAM MAGYARORSZÁGON 1919 1945 Ide: Embléma 20 mm Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

Vendégkategória férfi/ Gästeklasse Herren NÉV EGYESÜLET PONT SZÁZALÉK 96% 93% 92% 91% 91% 90% 90% 90% 90% 89% 89% 87% 87% 86% 85% 84% 80%

Vendégkategória férfi/ Gästeklasse Herren NÉV EGYESÜLET PONT SZÁZALÉK 96% 93% 92% 91% 91% 90% 90% 90% 90% 89% 89% 87% 87% 86% 85% 84% 80% Vendégkategória férfi/ Gästeklasse Herren NÉV Klaus Bernhard Létai Zoltán Ambrus Zoltán Bali Péter Brauer Daniel Hadnagy Gábor Kámán József Gáspár Alex Harsányi Bálint Harsányi Norbert Kovács Szilárd Jáger

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. október 4-i ülés Az ülés napirendje 1. Dobyaschofsky, Franz Joseph (Bécs, 1818 Bécs, 1867): Jelenet (Egy keresztény mártírnő halála), 1836, Olaj, vászon, 76x100 cm, Jelezve

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben