Átszervezés után a megyei könyvtárban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Átszervezés után a megyei könyvtárban"

Átírás

1 A szerkeszt elszava Régóta készül a Téka a megújulásra. A József Attila Megyei Könyvtár által 1958-tól kiadott Könyvtári Híradóból 1968-ban lett Komárom megyei Könyvtáros, majd 1990-tl jelent meg Téka Téma címen. Története során több változáson ment keresztül: megújult fejlécek, a rovatosítással tartalmi változások, küls tudósítók stb. Célja mindeközben ugyanaz maradt: megosztani a megyében és a szakmában dolgozókkal mindazon információkat, ötleteket és tudást, amely könyvtáraink elre lépését szolgálhatják. Megismerni egymást és egymás tevékenységét. A cél ma is változatlan, miközben ismét megújulni látszunk. A jelenlegi összevont szám már reprezentálja azt a törekvést, amellyel szolgálni kívánjuk a megye könyvtárosainak igényeit. A friss küls mögött több rovatot, érdekes és aktuális témákat szeretnénk kínálni. Helyismeret/Honismeret, Kistérségi hírek, Megyei könyvtárkép, Gyereksarok, de nem sorolom, lapozzák végig. Hiszem, hogy a kicsik éppúgy figyelemre érdemesek, mint a megyei és országos médiából egyébként is ismert nagyok. A könyvtáros ha valóban szolgálni kíván mindenhol könyvtáros, és munkáját akkor is meg kell becsülnünk, ha egy világ végi kis községben fogadja az olvasóit. (St, ott még nagyobb erfeszítésekre van tán szükség a könyvtár presztízsének elismertetése érdekében.) Az eldök munkáját nem megvétózva, hanem eddigi tevékenységüket elismerve és megköszönve szeretném, ha tudnánk egymásról, híreinkkel ersítenénk a fennálló kötelékeket, az egymás és a hivatásunk megbecsülését. Kérem a kollégákat, hogy osszák meg szerkesztségünkkel azokat az eseményeket, amelyek könyvtáraik életében változást, elrelépést, esetleg kudarcot jelentenek ; tájékoztassanak tapasztalataikról, mindennapjaikról ; híreikkel, ötleteikkel segítsenek sokszín, hasznos, sokunk érdekldésére méltó híradót alkotni. Kissné Anda Klára József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya Átszervezés után a megyei könyvtárban A Téka Téma ez évi 1. számában a évre tervezett szakmai programjaink között vázoltam a megyei könyvtár munkaszervezeti rendjének átalakítási tervét, ennek okát és várható eredményeit. Április 1-jétl lépett életbe a csaknem mindenkit érint változás, s némi távlatból szemlélve már látszanak a megújulást (modernizációt) szolgáló változások f irányai. Évek óta érezhet volt a több évtizeddel korábban kialakított munkaszervezet korszerbbé tételének szükségessége; ám sem hely, sem technikai felkészültség nem állt rendelkezésre a radikális változtatás végrehajtásához. A megoldás 2008 szétl kínálkozott; úgy döntöttünk ugyanis, hogy a könyvkötészet veszteséget termel mködtetése nem tartható tovább. Egy megyei közgylési határozat megszüntette ezt a tevékenységet, s az ennek következtében felszabadult házon belüli hasznos területet könyvtári,

2 - 2 - könyvtárosi munkahellyé (részben irattárrá) alakítottuk át. Ide költözött a színes szakmai összetétel, legnagyobb (tájékoztatás, bibliográfia, helytörténet, szakmai kapcsolatok, raktárkezelk) könyvtáros csoport. Szépen felújított és berendezett szobát, kulturált körülményeket mondhatnak magukénak, s egy térben dolgozhatnak mindnyájan, új csoportvezetvel. (A csoportot kibvítettük a korábban elszigetelten mköd piáros, illetve a megyei kistérségi koordinációt végz munkatársakkal.) Jelents változás az is, hogy munkatakarékossági, illetve hatékonyságnövel szándékkal kisebb létszámot igénybe véve összevontuk a nyilvántartó és a feldolgozó csoportot (az elbbi csoport vezetjének irányításával; a másik csoportvezet nyugdíjba vonult). Dönten fontosnak tartjuk az új informatikai fejlesztési csoport létrehozását. Szintén külön szobában, együtt, a volt tájékoztató csoport vezetjének irányításával. (Végre valahára fállású közalkalmazottként tudjuk foglalkoztatni az eddig mégiscsak vendég számítástechnikai rendszergazdát.) F munkaterületük egy új, interaktív honlap kialakítása és gondozása, a helytörténeti állomány legfontosabb csoportjainak digitalizálása, valamint az intézmény számítógépes szolgáltatásainak fejlesztése. Átalakult a gyerekkönyvtár szervezete is: részben személyi változások történtek, részben csoport rangra emelkedett a korábbi részleg, kinevezett csoportvezetvel. Mint látható: újjáalakult a Téka Téma szerkesztsége is. Az egyik felszabadult szobában kapott helyet társbérletben az Új Forrás szerkesztségével. Külön csomagolószoba, valamint eszközraktár is a rendelkezésünkre áll a továbbiakban. Az átszervezés gazdasági racionalizálást is jelentett, nemcsak a könyvkötészet vonatkozásában. A fenntartó, a megyei önkormányzat kezdettl fogva támogatta ez irányú törekvéseinket. Megegyez alapelvünk az volt, hogy ésszerbb, életközelibb, hatékonyabb és gazdaságosabb struktúrát alakítsunk ki. Olyat, amelynek a mködtetésébl még bizonyos szerény fejlesztésre is futja. (Ez viszont eleve feltételezte egy olcsóbb de nem rosszabb általános mködtetés megteremtését.) A megszüntetett kötészet tevékenységét az új rendszerben szolgáltatásként vásároljuk (jóval olcsóbban) egy nyomdától, s ugyanígy küls céggel végeztetjük (olcsóbban) a takarítást. Ids, fizikai állományban lév nyugdíjasainktól elköszöntünk. Összességében b 10 %-os létszámcsökkentést hajtottunk végre, ami elnyére vált az intézménynek, nem hátrányára. Módosult a vezeti gyakorlat rendje. Az információk minél szélesebb kör és minél gyorsabb oda-vissza áramoltatása érdekében a négy csoportvezet is állandó résztvevje a hétfi igazgatói értekezleteknek. (Utána k tartanak csoportvezeti megbeszélést csoportjuk tagjaival.) Negyedévenként osztályértekezlet, évente kétszer munkaértekezlet. Ez tiszta, könnyen átlátható, megérthet és elfogadható rendszer. (Amelyben egyébként a középvezetk munkája gyarapodott, felelsségük ntt, tekintélyük jobban eltérbe került.) A fentebb vázolt munkaszervezeti átalakítással párhuzamosan házon belül új erre kapott a már korábban elkezddött minségbiztosítás összefoglaló megnevezéssel jelölhet közösségi munka. Számos megbeszélés, vizsgálat, felmérés, értékelés, nem utolsó sorban több elkészült dolgozat (intelligens és szakszer írások) fémjelezték (és jelzik továbbra is) könyvtáros kollégáink szakmai hozzáértését és írásba foglalt következtetéseit. Azt gyanítom persze, hogy e két minségszabályozó (-javító) folyamat a munkaszervezet átalakítása, valamint az imént említett széles kör aktivitás valójában egymást kiegészítve és ersítve zajlott a megyei könyvtárban. A kollégák nagy többségében tudatosult, hogy ennek az intézménynek nemcsak szép múltja és trhet jelene van, de valamilyen jövjének is kell lennie, egyáltalán nem mindegy kinek-kinek egzisztenciális szempontból sem, hogy milyen lesz ez a jöv. Vezet munkatársaim következetes gondolkodása és a legapróbb részletekkel is törd többletmunkája, valamint jó pedagógiai érzéke és házon belüli emberi, baráti kapcsolatrendszere nagymértékben járult hozzá ahhoz, hogy az itt-ott talán fájó epizódokat nem számítva ez a komplikált és feszültségeket is indukáló átalakulás különösebb bonyodalmak nélkül zajlott le. Dr. Monostori Imre József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya

3 - 3 - Pázmány Pétertl a világhálóig Május 18-án a József Attila Megyei Könyvtárban találkoztunk a megyei Honismereti Szövetség tagjaival. Az összejövetel keretében helyismereti gyjteményünkkel, az itt folyó információgyjt-, feltáró és szolgáltató tevékenységünk részleteivel ismertettük meg Komárom-Esztergom megye egy-egy részének történetével foglalkozó kutatókat, köztük sok régi személyes ismersünket. Dr. Monostori Imre könyvtárigazgató bevezetjében röviden összefoglalta valamennyi bemutatásra kerül részkérdést. Hangsúlyozta: a könyvtári munka e területének fontosságát, s azt, hogy 21. századi szint és technikai támogatottságú információs szolgáltatásokkal állunk felhasználóink rendelkezésére. Dr. Horváth Géza helyismereti szaktájékoztató történelmi távlatba helyezve ismertette e nagy történelmi múltú, de nehéz sorsú megye csinált székhelyén, 1952-ben létrejött Megyei Könyvtár ma már több mint tízezer dokumentumot számláló gyjteményének kialakulását, fejldését, összetételét tl lett véglegesen különgyjtemény, gyjtköri szabályzattal. Ez az évtized egybeesett a honismereti mozgalom országos és megyei kibontakozásával és az akkor nem hivatásos könyvkiadás -ként jelölt megyei kiadványok számának szaporodásával. Késbb a viszonylag jó pénzügyi lehetségek antikváriumi beszerzést, st régi könyvtár megvásárlását is lehetvé tették ban került kialakításra a muzeális gyjtemény, amely 1849 eltti megyei vonatkozású könyveket s néhány folyóiratot tartalmaz. Itt található s a honlapunkon lév bemutatkozó filmünkön is megtekinthet a címben jelzett néhai esztergomi érsek Hodegus cím mvének 1766-os kiadása, melyet folyamatos pályázataink révén más régi könyvek mellett sikerült restauráltatni, s a találkozón bemutatni. Szintén bemutatásra kerültek a Komárom (- Esztergom) megye a sajtóban cím repertórium kötetei, amelyek 1994-ig tartalmazzák a legfontosabb megyei vonatkozású cikkek leiratait. Ennek folytatása az közötti Textár adatbázisban lév anyag, melynek Textlib adatbázisba való áttöltésével teljessé és napra késszé válik az 1945 utáni vonatkozó sajtóanyag feltártsága. A helyismereti gyjtemény katalógusának, forrásérték mveinek digitalizálásával, online katalógusunk használatának részleteivel, a keresési lehetségekkel Sámuelné Ábrahám Mónika ismertette meg az érdekldket. A projektoros kivetítés segítségével szemléletessé tett kiseladás keretei között mutatta be a tartalmi megújulás eltt álló honlapunk helyismereti vonatkozásban fontos anyagait. Szeretnénk összegyjteni és saját szerverünkön archiválni, majd a nagyközönség számára digitálisan elérhetvé tenni a megyében megjelen folyóiratok, napi és hetilapok teljes cikkanyagát. Digitális hírlap-és folyóirattárat alakítunk ki. Tovább építjük elektronikus könyvtárunkat, digitalizál(tat)juk mikrofilm állományunkat, fejlesztjük a szükséges technikai hátteret. A végig jó hangulatú találkozó keretében a mozgalom és a könyvtár között több együttmködési lehetség is szóba került, így a publikálási lehetség a Téka Téma és a könyvtári évkönyvek hasábjain, lehetséges könyvbemutatók szervezése, a honismereti mozgalom honlapjának kialakítása. A fentiek alapján remélhetjük, hogy a helyismereti gyjteményünk anyagában rejl szellemi és történeti (helyi) értékek közkinccsé tételét szolgáló mhelymunkánkat a felhasználói igények, felhasználói közösségek is alakítani fogják. A globális hozzáférés biztosításának törekvése mellett fokozottabban figyelünk kutatóink, olvasóink igényeire, amely tapasztalatok birtokában szolgáltatásaink bvítését is megvalósíthatjuk. Dr. Horváth Géza József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya

4 - 4 - Érdekeltségnövel támogatások és a felzárkóztató pályázat eredményei A júniusában az OKM és a Könyvtári Intézet közzétette az érdekeltségnövel támogatásban részesült könyvtárak jegyzékét. Komárom-Esztergom megye könyvtárai a következ támogatási öszszegekben (ezer Ft-ban megadva) részesültek. Ács 44, Almásfüzit 21, Bábolna 32, Bana 58, Dorog 311, Esztergom 243, Kesztölc 39, Kisbér 435, Komárom 680, Lábatlan 67, Leányvár 19, Mocsa 44, Nagyigmánd 67, Nyergesújfalu 106, Oroszlány 479, Piliscsév 46, Pilismarót 29, Sütt 70, Szákszend 111, Tát 92, Tata 1.200, Tatabánya Városi Könyvtár 569, Tokod 94. (In: címen olvasható az OKM honlapján.) A felzárkóztató támogatásra 119 önkormányzat nyújtotta be pályázatát. Ebbl 92 között osztották szét a rendelkezésre álló keretet. Komárom-Esztergom megyében csak két település, Ács (79.000,-Ft) és Kömld (47.000,-Ft) önkormányzata részesült a támogatásban. Országos Nagyi Könyvtári Napok, október A évi Könyvtárak összefogása a társadalomért országos programsorozat melynek címe Országos Nagyi Könyvtári Napok célközönsége az 50 év feletti korosztály. A projekt célja, hogy minél több szolgáltatás kerüljön bemutatásra a nagyiknak, megnyerve azokat is, akik még nem fedezték fel a könyvtárban rejl lehetségeket. Idén nem lesz központilag hivatalos sajtótájékoztató, lehetség szerint október 5-én a helyi médiák közvetítésével kell kezdeni az akciót. Feldolgozásra javasolt témák. Október 6. A tájékozott nagyik. A tanulási, tájékozódási lehetségekre, kiemelten a digitális írni-olvasni tudásra, az egyéni és csoportos tanulásra hívjuk fel a figyelmet. Ennek keretében van lehetség érdekes honlapok, közérthet információk, biztonsági, jogi ismeretek (pl. öröklés, betegjog) bemutatására. Olvasott nagyi címen hangoskönyveket népszersíthetünk, a könyvek házhoz programmal pedig gondoljunk az otthonukhoz kötöttekre, mozgássérültekre. Október 7. A kreatív nagyik. Az aktív, alkotó nagyi süt, fz, kézimunkázik, barkácsol, kertészkedik, megjavít stb. A vonatkozó szakirodalomnak gyjteményei vannak Október 8. Az egészséges nagyik. Gondoljunk itt az egészséges táplálkozásra, testmozgásra, a szréseken való megjelenésre, kirándulásokra. Október 9. A társas nagyik. Itt kerülhetnek szóba a család, a kisközösségek, az idskori párkapcsolat, a társas együttlétek (pl. nagyizsúr, klubok), a szórakozás egyes formái (játék, utazás, tánc stb.). Október 11. Könyves vasárnap. Lehetség szerint a könyvtárak legyenek nyitva ezen a napon és minden korosztály számára szervezhetnek programokat. A rendezvénytípusok széles skálájával élhetünk (pl. kiállítás, irodalmi mvekre épül beszélgetés, felolvasás, eladások, vetélkedk, unoka nagyi párbajok). Az ország egészére kiterjed programokból adatbázis épül, ezért azok gyors, pontos dokumentálása elengedhetetlen. A projekt reklámfilmje letölthet lesz a kecskeméti könyvtár honlapjáról. A minél szélesebb tájékoztatás érdekében ajánlott az egyes települések helyi televízióit felkérni a sugárzására. A központilag tervezett reklámanyagokat (könyvjelz, szatyor, órarend, toll, ceruza stb.) legkorábban szeptember 29-e után a megyei könyvtár programfelelse (L. Dürg Brigitta, 34/ ) minden érintett könyvtár számára eljuttatja. L. Dürg Brigitta József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya

5 - 5 - Ízelít a XXXVIII. könyvtári hét programjaiból A 38. Komárom-Esztergom megyei könyvtári hét a Tanulás és tanítás a könyvtárban címet kapta. A témát körbejárva október 5-én a József Attila Megyei Könyvtár érdekfeszít szakmai eladásokkal nyitja meg a programsorozatot. A déleltt során Könyvtár: tudástár címmel Kamarás István, a könyvtár és az olvasó szövetségérl Sonnevend Péter tart eladást. Péterfi Rita arról beszél majd, hogy Mit tudunk a kötelezn túli olvasmányokról?, Lehrreichné Dürg Brigitta pedig a hátrányos helyzet gyerekekkel kapcsolatos könyvtári tapasztalatait osztja meg a kollégákkal. Szilassi Andrea A felnttoktatás sajátosságai és az információs mveltség tartalma a könyvtári számítógép-használók képzésében címmel. A déleltt befejezéseként Petényi Erzsébet A verselemzések bibliográfiája új, bvített kiadását, Kissné Anda Klára a megújult Téka Témát mutatja be. A szakmai programot közös ebéd zárja és 17,00 órától már a nagyközönséghez szól Turek Miklós versszínháza Radnóti Miklósról, verseivel a Keresztény Pedagógus Társasággal közös rendezvényen. A megye több könyvtárában az Országos Nagyi Könyvtári Napok célkitzéseivel összhangban elssorban az ötven éven túliakat szólítják meg. Dorogon október 6-án Kökény Mária természetgyógyász Gyógyító ételeinkrl tart eladást, amelyet termékbemutató színesít. Dr. Tóth Noémi reumatológus szakorvos arról tájékoztat, hogyan lehet Ids korban is fitten, fiatalosan mozogni, az ízületeinket karban tartani. Október 9-én Vadas Zsuzsa újságírón mesél úti élményeirl és egyéb dilikrl. A könyvtári hét idtartama alatt két nyugdíjas, Kaczmarczyk Jánosné kézimunkáiból, és Solymár Judit képeslapjaiból, utazásai során összegyjtött érdekes tárgyaiból rendeznek kiállítást. Esztergomban a városi könyvtár október 8- ára dr. Szállási Árpád íróval tervez közönségtalálkozót. Október 10-én virág volt a vers címmel éves amatröknek hirdettek megyei versmondó versenyt. Héregen október 10-én Szegvári Ildikó szórakoztatja a kicsiket és nagyokat mesékkel és táncházzal. Az oroszlányi Mveldési Központ és Könyvtár október 8-án délután Hogyan táplálkozhat egészségesen a mai világban egy idsebb ember? címmel várja azokat, akik szeretnék megtudni, hogy az életkor elrehaladtával milyen étrendi szabályokat kell szem eltt tartani. Eladó Tóth Gábor táplálkozáskutató, élelmiszeripari mérnök lesz. A tarjáni ÁMK Könyvtára október 5-én internetezni hívja a nagyikat, 7-én pedig az egészséges életmódról lesz szó. A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár október 5-én olyan továbbtanulási lehetségekrl tájékoztatja a nyugdíjasokat, amelyekhez a könyvtár megfelel hátteret kínálhat. 7-én Thurczy István, 8-án Bozsik gazda lesz a tatai könyvtár vendége. Október 10-én délután Nordic walking bemutatóra és sétára invitálnak. A nagyik a gyermekek életének részei. Talán ez az alapgondolat ösztönzött arra, hogy délelttönként Száguldó nagyik címmel az egyes óvodákba mese-összeállítást vigyenek, délutánonként pedig a gyerekkönyvtárban közéleti személyiségek, vállalkozó kedv óvónk, tanítónk foglaljanak helyet a Nagyi-fotelben, hogy gyerekkoruk kedvenc meséit mondják el. A tatabányai Városi Könyvtár immár régiúj helyén, a helyreállított Jászai Mari Színház, Népházban október 9-ére egész napos programként az E-Magyarország Centrummal közösen szervezett regionális e-tanácsadó találkozót és tréninget. Október 10-én délután a tatabányai NetNagyi Klub és a könyvtárban folyó tanfolyami oktatás mutatkozik be. Könyves vasárnapot elre láthatólag csak a József Attila Megyei könyvtárban tartanak. A könyvtári hét október 12-én a megyei könyvtárban a IX. ODR-konferenciával zárul. Címe Fejlesztési lehetségek a TÁMOP kapcsán. Bánkeszi Katalin tájékoztat majd a MOKKA ODR továbbfejlesztésérl. Tóth Andrea Elektronikus dokumentumküldés címmel egy vizsgálat tapasztalatairól számol be. Ezt követen Papp József a határon túli könyvtárak ODR és ARIEL gyakorlatáról tart eladást, majd a KSH Könyvtár könyvtárközi kölcsönzését ismerteti Rettich Béla. A tavalyi kerekasztal beszélgetés sikere okán a könyvtári integrált rendszerek (ecorvina, EX-LH, TEXLIB, SZTAKI Monguz, IqSys, Szirén, Szikla) fejleszti most is részt vesznek a konferencián. A szakmai nap lehetséget kínál arra is, hogy a határon túli könyvtárosokkal megvitassuk az elektronikus dokumentumküldés kérdéseit. KAnda

6 - 6 - Látkép az esztergomi könyvtárról Lassan immár két éve mködik könyvtárunk ideiglenesen egy gimnáziumban, gyermekkönyvtárunk pedig egy általános iskola apró tantermében. Az átmeneti szállás kétségtelenül több elnnyel is jár (viszonylag új épületek; rendezvényekre alkalmas, nagy olvasótér; kulturált környezet), de mégiscsak átmenet. A körülményekhez igyekszünk maximálisan alkalmazkodni. Közel 700 doboz könyvet tárolunk becsomagolva, ezért fokozott mértékben élünk a könyvtárközi kölcsönzés lehetségével. Bedobozolt állományunkból a nagy igény miatt tavaly nyáron szkös megoldásként zárt ajtók mögött újra hozzáférhetvé tettük a helyismereti anyagot. Kezelését és a tájékoztatást igaz, csak havi 16 órában, 2007 után újra Gliba Györgyné, volt kollégannk látja el. Az elmúlt évek során az önkormányzat segítségével sikerült az Esztergom és Vidéke ( ) folyóiratanyagunkat digitalizálni, illetve képként CD-, DVD formában közzé tenni. Ahhoz azonban, hogy felhasználóbarát módon szavak is visszakereshetk legyenek benne, egy felismer programra van szükség. Ezt az idei támogatási összegbl az Arcanum Adatbázis Kft.-vel kötött szerzdés alapján fogjuk megoldani. Állományunk számítógépre vitele a SZIKLA integrált rendszerrel harmadik éve csak a kölcsönzött kötetek alapján folyamatos. Így öt év távlatából láthatóvá vált az elfekv állomány. A feldolgozáshoz szükségünk lenne még egy munkaállomásra. Az elektronikus kölcsönzést a felntteknél 2008-ban, a gyermekkönyvtárban pedig idén vezettük be. Egy blokknyomtató is elkelne. Multifunkciós géppel támogatott minket az Aquafürd (k a bérli), az olvasók elssorban másolásra használják. A szkös költségvetés miatt a fejlesztésekhez szponzorokat keresünk. Tavaly a MOL és a Suzuki támogatott bennünket. Sajnos sikertelenül pályáztunk a TIOP-ra és a TÁMOP-ra, az sem vigasztal, hogy a megyébl senki nem részesülhetett ebbl a támogatásból. A város központjától távol olvasói létszámunk az els idkben negyedére csökkent. Erfeszítéseinknek köszönheten érzékelhet már némi javulás. A látogatók számának növelése érdekében a legkülönfélébb rendezvényeket (könyvtáros vasárnap, megbocsátás hete, születés hete, teaházi találkozó) szervezzük. Idén vendégeink voltak: Kovács Ákos, Bács Ferenc, Tolcsvay Béla, Ézsiás Erzsébet, Parti Nagy Lajos. Lehetség van a programok eltt a fél áron való beiratkozásra is. A költészet napján teltházzal a város középiskolásai önkéntes vállalás alapján léptek fel kedvenc verseikkel. A gyermekkönyvtárban idén kezdtük a könyvtárnagyi programot, itt kéthetenként civil nagymamák mesélnek a kicsiknek és szórakoztatják ket. A drámapedagógiai foglalkozások óvodásoktól a felssökig igen nagy sikert arattak. Rendeztünk nyári tábort. Tervek? Remények? Jelenleg úgy tnik, még 23 évig leszünk kényszerszálláson, ez ersen meghatározza további elképzeléseinket. A magunk népszersítésére fiskolások és középiskolások körében kérdíves felmérést fontolgatunk, tudják-e, hol vagyunk, milyen szolgáltatásaink vannak. 50 éven felülieknek hirdetett szavalóversenynyel csatlakoznánk a könyvtári héthez, lesz könyvbemutató esztergomi szerztl, más alkalommal a város közgyjteményeinek könyvtári bemutatkozását szerveznénk meg. A gyermekekre nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, hiszen k a jöv. Meghívnánk Kányádi Sándort, Bereményi Gézát, Bagdy Emkét, Boldizsár Ildikót. Könyvtári éjszakát tervezünk, amikor a gyerekek a könyvek között aludnának, persze a kollégank felügyeletével. A gyermekkönyvtár van a legrosszabb helyzetben. Szükség lenne egy külön olvasóteremre, hogy dobozállományunkból szabadpolcra tehessük a gyermekkönyvtári anyagot. Reméljük, ehhez kapunk még egy termet az iskolától. És még sok-sok minden van a tarsolyban Csak legyen ernk hozzá, mert az elkötelezettségben, hivatástudatban nincs hiány. Köszönet érte lelkes munkatársaimnak! Várady Eszter Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom

7 - 7 - Vándorkiállítás Komárom-Esztergom megye könyvtáraiban Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásának 5. évfordulója alkalmából az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében a Katona József Könyvtárban a Külügyminisztérium támogatásával vándorkiállítást indítottak útjára május 1. és december 30. között. Az országos akcióhoz csatlakozott megyénk is. Az öt plakát (Kultúra, Mobilitás, Fejlesztések, Környezetvédelem, Innováció) mellett 13+1 EU totó teszi érdekesebbé a kezdeményezést, ám szabadon szervezhet mellé beszélgetés, eladás, vetélked stb. Jó szívvel ajánlják a kecskemétiek a Hegyek, völgyek, csillagok közt cím interaktív mesejátszó és információs játékot, amely kisiskolásoknak szól az Európai Unió sokszín kultúrájáról Gulyás László vándormuzsikus eladásában. Komárom-Esztergom megyében 59 helyszín fogadja a vándorkiállítást Az alábbi idpontokban a következ települések könyvtárai lesznek kiállítóhelyek Ácsteszér, Mocsa, Nyergesújfalu, Oroszlány, Piliscsév ; Csatka, Lábatlan ; Kocs, Várgesztes ; Csolnok ; Súr, Tardos ; Bábolna, Vértesszls ; Tokodaltáró ; Aka, Nagysáp, Szomód, Vértestolna ; Bakonysárkány, Epöl, Tata, tatabányai Városi Könyvtár, Tokod ; Almásfüzit, Ászár, Baj, Bajna ; Ács, Dunaalmás, Tárkány. (Bvebb tájékoztatás Tel.: 34/ , Kissné Anda Klára.) Köszönet az eddigi kiállítóhelyek munkatársainak a kiállítás megrendezéséért. Ne feledjék a regisztrációs adatlapokat visszaküldeni a József Attila Megyei Könyvtárba (Kissné Anda Klára ; 2800 Tatabánya, F tér 2., Pf.: 136.). KAnda Kulturális kerekasztal találkozó Tarjánban Május 19-én a tarjáni ÁMK könyvtára adott helyet a Tatabányai Többcélú Kistérségi Tárulás kulturális kerekasztal találkozójának hét település (Héreg, Környe, Szárliget, Szomor, Tarján, Tatabánya, Várgesztes) önkormányzata és kulturális szakemberei részvételével. A találkozón bemutatásra került Tarján története, helyi kulturális értékei, valamint a vendéglátó intézmény szakmai tevékenysége. A megbeszélésnek aktualitást a szeptemberre tervezett kistérségi mvészeti fesztivál részleteinek egyeztetése adott, amellyel a Komplex kulturális fejlesztések a Kistérségekben cím pályázatra készülnek. (Bula Imréné, Tarjáni ÁMK Községi Könyvtára) Hivatalosan is megnyílt a környei községi könyvtár A környei könyvtár hosszú évtizedeken keresztül igen sanyarú körülmények között mködött a mveldési ház külön bejáratú helyiségében októberében végre elérkezett a pillanat, hogy házon belül ugyan, de nagyságrendekkel jobb körülmények között folytathatta tevékenységét. Frissen meszelt falak, új polcok és bútorok, számítógép, internet, otthonos környezet várja az olvasókat. A közös fbejárat miatt is nagyobb az esély a látogatottság növelésére, nem beszélve Hajmáné Kalocsai Éva ötletgazdag kezdeményezéseirl (klub, olvasókör, gyerekfoglalkozások, versenyek). Tavaly sajnos nem sikerült méltóképpen megünnepelni a könyvtár megújulását május 22-én már a közelg gyermeknapra is gondolva kerítettünk sort a hivatalos megnyitóra. Beke László, Környe község polgármestere köszöntje nem hagyott a fell kétséget, hogy mennyire könyv- és könyvtárpárti. Itt vált maga is olvasóvá, és emlékeit felelevenítve beszélt a számítógép és könyvek közötti különbségekrl, a mérleg nyelvét ez utóbbiak felé billentve. Ezt követen Hajmáné Kalocsai Éva terveit, ötleteit megemlítve buzdított a könyvtárlátogatásra, majd szívélyesen invitált mindenkit birodalma megtekintésére.

8 - 8 - A megyei könyvtár közvetítésével Szegvári Ildikó néptánc-pedagógus és az április 26-án Aranypáva Nagydíjjal kitüntetett tatai Cseverg Énekegyüttes emelte a program színvonalát. A msor igen változatos volt. Ildikó népmeséi, gyermekjátékai, a csevergk magyar népzenei gyjtéseibl eladott gyönyör dallamok és nóták, valamint a népi hangszeres betétek váltakozása nem hagyta unatkozni sem a gyermekeket, sem a felntteket. A közönség oldott hangulatban közel két óra hosszat játszott, táncolt és énekelt együtt az eladókkal. Öregnek és fiatalnak egyaránt emlékezetes esemény marad, bizton viszik hírét a megújult könyvtárnak. Kissné Anda Klára József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya Könyvfalók lepték el a megyei könyvtárat óta a Népmese napjá-hoz kapcsolódva Nagy Könyvfaló mozgalom indult útjára a József Attila Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárában. Mese, mese mátka címmel az 1 2. osztályosok számára tanévenként 5 fordulós, játékos feladatokból álló olvasópályázatot állítottunk össze a nagy mesemondó meséibl. A nagyobbak ezzel párhuzamosan Kalandozás, illetve Barangolás a magyar mondavilágban, a 2008/2009-es tanévben pedig Olvasd velünk! címmel vettek részt a több fordulós olvasómozgalomban. Ez utóbbi feladatainak összeállítása színvonalas szépirodalmi mvek olvasását szorgalmazta. A gyerekek az egyes feladatlapokat az internetrl letölthették, illetve innen tájékozódhattak fordulónként az elért eredményekrl. Május 18-án negyedik alkalommal került sor ünnepélyes eredményhirdetésre a megyei könyvtárban. A nagy népszerségnek örvend mozgalom évrl-évre több résztvevt vonz, jelenleg 250 könyvfaló teljesítményét kellett értékelnünk. Nem csoda tehát, hogy még a felntt könyvtár lehetségeihez mérten is helyszke miatt a kicsik és nagyok két különböz idpontban vehették át munkájuk jutalmát. A rendezvény vendége aki egyben a díjakat is átadta Várady Eszter, az esztergomi könyvtár igazgatója volt. Közvetlenségével hamar meg tudta szólaltatni a közönségét és választ kapott az olvasással kapcsolatos kérdéseire. A kicsiket a Kutya macska barátság cím mesével, míg a nagyobbakat egy Andersen-fabulával lepte meg. Igazán kellemes perceket okozott a gyerekeknek, a kísér pedagógusoknak és a szülknek, amikor megosztotta velük a saját, gyermekkori könyves élményeit. Projektünk támogatóinak köszönheten közel 60 könyvfaló vehetett át könyvjutalmat, oklevelet és minden résztvev emléklappal, notesszal és apró ajándékokkal távozott. A gyerekektl és a szülktl kapott visszajelzések azt igazolják, hogy a szakszeren kiválasztott olvasmányanyagnak köszönheten sokan kedvelték meg az olvasást és tanultak meg azonosulni a szereplkkel. L. Dürg Brigitta József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya Álljunk meg egy szóra! A Nemzeti Emlékezet Program keretében Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója tiszteletére 2009-et a Magyar nyelv évé-nek nyilvánították. Kazinczy személyes pályája és életútja a mai magyar átlagpolgár számára egyet jelent a nyelvújítással, hiszen a modern magyar mveldés születésének egyik legfontosabb intézménye volt. teremtett igazi irodalmi nyilvánosságot, irodalmi életet és tette az irodalmat közüggyé hazánkban. Ebbl az alkalomból a dorogi Arany János Városi Könyvtár 5 6. osztályos tanulók részvételével térségi vetélkedt hirdetett A nyelvek és az anyanyelv címmel. A kétfordulós verseny els részének feladataként a magyar nyelv családfáját kellet elkészíteni tetszleges technikával. Nagyon ötletes pályamvek érkeztek: színes gyöngyökkel, termésekkel kirakott, több dimenzióba állított, grafittal, színes rajzeszközökkel ábrázolt családfák. A második forduló eltt eladásra invitáltuk a csapatokat és felkészít tanáraikat. A jelenleg Prágában, a Károly Egyetem vendégtanáraként eladó dr. H. Tóth István nyelvész beszélt napjaink szépirodalmi nyelvérl, Kazinczy örökségérl.

9 - 9 - A döntt 10 csapat részvételével tartottuk meg, ahol valóban játszottunk a magyar nyelvvel. Beugróként minden csapat két olyan szót kapott, amelyek nem élték túl a nyelvújítást. Ezeket kellett megfejteniük s egyiket csapatnévként választani. A feladatok között szerepelt még találós kérdés, nyelvtör megtanulása és eladása, játék a nevekkel, rejtett közmondások, szlengek. A kellemes hangulatú délutánon sorrendben a következ csapatok részesültek könyvjutalomban: Merészlet (Zrínyi), Napirmány (Csolnok), Képzelmész (Eötvös), Szemintet (Leányvár), Véglakás (Petfi). A verseny lebonyolítását a Komárom-Esztergom megyei Mveldési, Ifjúsági és Közösségfejleszt Alapítvány támogatta. G. Pintér Gabriella Arany János Városi Könyvtár, Dorog Népmese napja, szeptember éve, szeptember 30-án az Udvarhely megyei Kisbaconban született Benedek Elekre emlékezünk. Immár a negyedik nemzedék szókincsének, beszédfordulatainak jelents részét akaratlanul is az könyveibl merítette, tanulta s remélhetleg adja tovább utódai számára. A Magyar Olvasástársaság (HUNRA) ben felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben él bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon azon kezdeményezéshez, amely szerint ezentúl szeptember 30-át, a Népmese napja-ként tiszteljük. Az ünnep mára határokon átível mozgalommá ntte ki magát. A kulturális emlékezet folytonossága, életben tartása minden közösség megmaradásának és lelki egészségének alapfeltétele. Kutatási eredmények egybehangzóan állítják, hogy a népmesék szimbolikus képei, konfliktusai, történetei eszközként közvetítik, adják át az élet értelmét felnttnek és gyereknek egyaránt. A lehetséges és lehetetlen határán zajló konfliktusokból, gesztusokból a hallgató tudattalanul is mélyen megérti a súlyos nehézségek kikerülhetetlenségét, a megküzdés különféle stratégiáit, a jótett helyébe jót várj mindenek fölötti erkölcsi parancsát, és a túléléshez szükséges erk forrását. A népmeséket, a legjobb kortársi gyermekirodalmat nem pótolhatja a rajzfilm, a villódzó képerny, az agresszió, a horror. Ezek néhány percre, órára látszólag elnémítják, lekötik a lelket, de nem nyugtatják meg, s fként nem tanítják meg élni. Azért kell fejbl és könyvbl, reggel és este, hétftl vasárnapig sokat és még többet mesélni, mert a gyerekek tlünk függetlenül is keresik, de a felnttek és a mesék segítségével sokkal nagyobb valószínséggel meg is találják életük értelmét. Az idei rendezvénysorozatot szeptember 26-án 9,30 órai kezdettel ünnepélyes körülmények között nyitják meg az Országos Széchényi Könyvtárban. Bevezetésként Gazda István országos hír professzor Benedek Elek mveldéstörténeti szerepét méltatja, majd a népmesék lélektani, pedagógiai jelentségérl, szimbolikájáról neves tudósok, pszichológusok (Benedek Katalin, Antalfai Márta, Sznyi Magdolna, Stiblár Erika, Koszecz Sándor) szólnak. A mesemondás mvészetérl Agócs Gergely tart eszmefuttatást. Végül a mese varázslatos hatását - mások után - Berecz András, alternatív Kossuthdíjas jóvoltából élvezhetik a résztvevk. Az eladásokkal párhuzamosan sok avatott mesemondó jóvoltából folyamatosan mesét hallgathatnak, alkothatnak az óvodáskorúaktól a szülk, nagyszülk fs csoportjai. A program részleteirl a Magyar Olvasástársaság (www.hunra.hu) honlapjáról lehet tájékozódni. Kérjük a meseszeret emberek aprajátnagyját, hogy a Népmese napját szenteljék a mesék bölcs világának, elevenítsék fel a mesemondás si mvészetét, emlékezzenek meg mesemondóinkról, mesegyjtinkrl és a mesékbe sztt bölcsesség máig érvényes üzeneteirl. Tegyük lehetvé, hogy kicsi és nagy ezekben a napokban legalább egy népmesét tarisznyájába tehessen okulásul, vigasztalásul, netán egyszeren örömforrásként. A csatlakozási szándékot és tervezett rendezvény rövid leírását a címre lehet elküldeni és regisztráltatni.

TÉKA TÉMA. TÁMOP projektnyitó a József Attila Megyei Könyvtárban. A vállalások között szerepel továbbá a tatabányai

TÉKA TÉMA. TÁMOP projektnyitó a József Attila Megyei Könyvtárban. A vállalások között szerepel továbbá a tatabányai TÉKA TÉMA TÁMOP projektnyitó a József Attila Megyei Könyvtárban 2010. október 4-én, a 39. Komárom-Esztergom megyei könyvtári hét programjait megelőzően került sor a József Attila Megyei Könyvtár TÁMOP

Részletesebben

Tartalom: II. évf. 5 szám 2012. május

Tartalom: II. évf. 5 szám 2012. május II. évf. 5 szám. május A Téka Téma online utóda http://kemlib.jamk.hu kemlib@jamk.hu Tartalom: Meg yei kö(nyvtá)rkép............................................................... 2 Színes hétkö znapjaink...11

Részletesebben

KAPTÁR. Tokajiné Demecs Katalin. Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim, Uraim!

KAPTÁR. Tokajiné Demecs Katalin. Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim, Uraim! KAPTÁR XV. évf. 2. (102.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2006. Tokajiné Demecs Katalin ÜNNEPI KÖNYVHÉT MEGNYITÁSA 2006. JÚNIUS 7. Tisztelt Ünneplők, Hölgyeim, Uraim! 77. Ünnepi

Részletesebben

Tartalom: II. évf. 3. szám 2012. március

Tartalom: II. évf. 3. szám 2012. március II. évf. 3. szám 2012. március A Téka Téma online utóda http://kemlib.jamk.hu kemlib@jamk.hu Tartalom: Megyei kö(nyvtá)rkép... 2 Honismeret, helyismeret...12 Egyesületi élet... 14 IT-mazsolák...20 Tanfolyamok,

Részletesebben

SZEMELVÉNYEK A JÓZSEF ATTILA MEGYEI KÖNYVTÁR 1994. ÉVI MUNKATERVÉBL

SZEMELVÉNYEK A JÓZSEF ATTILA MEGYEI KÖNYVTÁR 1994. ÉVI MUNKATERVÉBL A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁROSOK HÍRADÓJA V. évf. 1. sz. 1994. február SZEMELVÉNYEK A JÓZSEF ATTILA MEGYEI KÖNYVTÁR 1994. ÉVI MUNKATERVÉBL "Megyei" f e l a d a t o k Komárom-Esztergom megye önkormányzati

Részletesebben

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005.

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. KAPTÁR XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója 76. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója Kiadós beszélgetések Jászok találkozója

Részletesebben

Eredmények, tervek a József Attila Megyei Könyvtárban

Eredmények, tervek a József Attila Megyei Könyvtárban A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁROSOK HÍRADÓJA XII. évf. 1. sz. 2001. február Eredmények, tervek a József Attila Megyei Könyvtárban A 2000. év a megyei könyvtár életében és mködésében a stabilizáció,

Részletesebben

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV. Gyöngyös Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár MUNKATERV 2009 Gyöngyös Tartalomjegyzék 1. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR 2009-RE TERVEZETT ÁLLOMÁNY SZERZEMÉNYEZÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA...

Részletesebben

annon Gratulálunk! Honismereti munka támogatásáért emléklapot kapott Tóth Bencze Tamás helytörténeti könyvtáros

annon Gratulálunk! Honismereti munka támogatásáért emléklapot kapott Tóth Bencze Tamás helytörténeti könyvtáros P 2011. évi retrospektív szám annon Könyvesház A Veszprém megyei könyvtárak tájékoztatója Gratulálunk! 2011. január 22-én, a Magyar Kultúra napja alkalmából Bibliotéka Emlékérem díjat kapott Egyházy Tiborné

Részletesebben

Komárom-Esztergom megyei könyvtárszakmai folyóirat A Téka Téma online utóda

Komárom-Esztergom megyei könyvtárszakmai folyóirat A Téka Téma online utóda Komárom-Esztergom megyei könyvtárszakmai folyóirat A Téka Téma online utóda http://kemlib.jamk.hu kemlib@jamk.hu Kiadja a József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya, Fő tér 2. Felelős kiadó dr. Voit Pál

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA 2011. XIII. évfolyam, 3. szám Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA Az Intelligens iskola modell infrastrukturális hátterének kialakítása a Bocskai István Általános Iskola

Részletesebben

Tartalom: I. évf. 3. szám 2011. március

Tartalom: I. évf. 3. szám 2011. március A Téka Téma online utóda I. évf. 3. szám 2011. március http://kemlib.jamk.hu kemlib@jamk.hu Tartalom: Megyei kö(nyvtá)rkép...1 Gyereksarok...11 Egyesületi élet...14 Kistérségi hírek...19 Honismeret, helyismeret...20

Részletesebben

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk a hagyománnyá vált farsangi

Részletesebben

Tájékoztató a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár TÁMOP 3.2.4 pályázati projekt célrendszeréről és tevékenységeiről (2010-2012).

Tájékoztató a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár TÁMOP 3.2.4 pályázati projekt célrendszeréről és tevékenységeiről (2010-2012). Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 2890 Tata, Váralja u. 4. www.mzsvktata.hu Tájékoztató a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár TÁMOP 3.2.4 pályázati projekt célrendszeréről és tevékenységeiről (2010-2012). Összeállította:

Részletesebben

V. évfolyam 1. szám. 2015. január

V. évfolyam 1. szám. 2015. január V. évfolyam 1. szám 2015. január Komárom-Esztergom megyei könyvtárszakmai folyóirat (A Téka Téma utódja) http://kemlib.jamk.hu kemlib@jamk.hu Kiadja a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 2800 Tatabánya,

Részletesebben

Torinói beszámoló. Még egy év sem telt el

Torinói beszámoló. Még egy év sem telt el Ahogyan a múlt évben, úgy az idén is 4 csapat részvételével rendezték meg Torinóban a "Népek békéje" labdarúgó utánpótlástornát. Az elzetes tervek szerint a francia Nizza, valamint a Juventus is részt

Részletesebben

ÉRTED VAGYUNK, POLGÁR! A Magyar Könyvtárosok Egyesületének felhívása

ÉRTED VAGYUNK, POLGÁR! A Magyar Könyvtárosok Egyesületének felhívása A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁROSOK HÍRADÓJA VI. évf. 5. sz. 1995. október ÉRTED VAGYUNK, POLGÁR! A Magyar Könyvtárosok Egyesületének felhívása Eger, 1995. 08. 10. A könyvtárak jelen vannak mindennapi

Részletesebben

Költészet Napja A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁROSOK HÍRADÓJA. X. évf. 2. sz. 1999. április

Költészet Napja A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁROSOK HÍRADÓJA. X. évf. 2. sz. 1999. április A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁROSOK HÍRADÓJA X. évf. 2. sz. 1999. április Költészet Napja Ha elsorvad az irodalom, elsorvad a nyelv is..., az irodalom és a nyelv elszegényedésével párhuzamosan azonnal

Részletesebben

Az Év könyvtára 2008-ban. Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról

Az Év könyvtára 2008-ban. Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról Az Év könyvtára 2008-ban Jelentés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2011. évi munkájáról TARTALOM KÖZÉPPONTBAN AZ OLVASÓ...3 A 2011. év újdonságai...3 A helyismereti gyűjtemény új szolgáltatásai...

Részletesebben

Tartalom: I. évf. 8. szám 2011. augusztus

Tartalom: I. évf. 8. szám 2011. augusztus A Téka Téma online utóda I. évf. 8. szám 2011. augusztus http://kemlib.jamk.hu kemlib@jamk.hu Tartalom: Megyei kö(nyvtá)rkép...2 Honismeret, helyismeret...9 Egyesületi élet...11 Határok nélkül...22 IT-mazsolák...24

Részletesebben

Tartalom: II. évf. 4. szám 2012. április

Tartalom: II. évf. 4. szám 2012. április II. évf. 4. szám 2012. április A Téka Téma online utóda http://kemlib.jamk.hu kemlib@jamk.hu Tartalom: Megyei kö(nyvtá)rkép... 2 Színes hétköznapjaink...9 Gyereksarok...12 Honismeret, helyismeret...13

Részletesebben

Visegrád millenniumi éve elé

Visegrád millenniumi éve elé VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2009. január Visegrád millenniumi éve elé A nagyvilág történései nincsenek igazán tekintettel egy kis közösség ünnepeire. 2009 januárja nemcsak

Részletesebben

a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november

a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november Kedves Olvasók! Terjedelmes lapszámot tarthat kezében a kiadványunk kedves olvasója, melyet az augusztus végétől november elejéig a sűrűn

Részletesebben

KAPTÁR. Gondolatok A Nagy Könyv programsorozatról

KAPTÁR. Gondolatok A Nagy Könyv programsorozatról KAPTÁR XV. évf. 1.(101.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2006. A Nagy Könyv program Törökszentmiklóson Az Ember Mária Könyvtár hírei A felújított jászberényi Városi Könyvtár Kenderes

Részletesebben

BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári egység

BEVEZETŐ HELYZETELEMZÉS Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtári egység Beszámoló a Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2010. július 1-jétől - 2011. július 31-ig terjedő időszak munkájáról Készítette: Tányér József igazgató 2011. augusztus Tartalom Bevezető

Részletesebben

Tartalom: II. évf. 4. szám 2012. április

Tartalom: II. évf. 4. szám 2012. április II. évf. 4. szám 2012. április A Téka Téma online utóda http://kemlib.jamk.hu kemlib@jamk.hu Tartalom: Megyei kö(nyvtá)rkép... 2 Színes hétköznapjaink...10 Honismeret, helyismeret...10 Egyesületi élet...

Részletesebben

Beszámoló az Arany János Városi Könyvtár 2009. évi tevékenységér l. Szakmai tevékenységünket az 1997. évi CXL. törvényben el írtak szerint végezzük.

Beszámoló az Arany János Városi Könyvtár 2009. évi tevékenységér l. Szakmai tevékenységünket az 1997. évi CXL. törvényben el írtak szerint végezzük. Beszámoló az Arany János Városi Könyvtár 2009. évi tevékenységér l Szakmai tevékenységünket az 1997. évi CXL. törvényben el írtak szerint végezzük. I. Az intézmény m ködése, személyi, tárgyi feltételeinek

Részletesebben

Mûhely. Az egyházi könyvtárak informatikai fejlettsége. Egy felmérés eredményei. Bevezetés. Orbis

Mûhely. Az egyházi könyvtárak informatikai fejlettsége. Egy felmérés eredményei. Bevezetés. Orbis Mûhely Az egyházi könyvtárak informatikai fejlettsége Egy felmérés eredményei Bevezetés Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2004-ben ünnepelte alapításának tízéves évfordulóját. Az eltelt idõ lehetõséget

Részletesebben

Köszöntjük 300 éves testvériskolánkat!

Köszöntjük 300 éves testvériskolánkat! XXV. évfolyam 5. szám Meghívó Örömmel tájékoztatjuk, hogy iskolánk a 2008/2009-es tanévben megkezdte a 300. tanévét, melyre rendezvénysorozattal készülünk. A jubileumi ünnepség minden eseményére szeretettel

Részletesebben

Tartalom: I. évf. 4. szám 2011. április

Tartalom: I. évf. 4. szám 2011. április A Téka Téma online utóda I. évf. 4. szám 2011. április http://kemlib.jamk.hu kemlib@jamk.hu Tartalom: Megyei kö(nyvtá)rkép...2 Gyereksarok...11 Egyesületi élet...13 Kistérségi hírek...15 Honismeret, helyismeret...17

Részletesebben