Átszervezés után a megyei könyvtárban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Átszervezés után a megyei könyvtárban"

Átírás

1 A szerkeszt elszava Régóta készül a Téka a megújulásra. A József Attila Megyei Könyvtár által 1958-tól kiadott Könyvtári Híradóból 1968-ban lett Komárom megyei Könyvtáros, majd 1990-tl jelent meg Téka Téma címen. Története során több változáson ment keresztül: megújult fejlécek, a rovatosítással tartalmi változások, küls tudósítók stb. Célja mindeközben ugyanaz maradt: megosztani a megyében és a szakmában dolgozókkal mindazon információkat, ötleteket és tudást, amely könyvtáraink elre lépését szolgálhatják. Megismerni egymást és egymás tevékenységét. A cél ma is változatlan, miközben ismét megújulni látszunk. A jelenlegi összevont szám már reprezentálja azt a törekvést, amellyel szolgálni kívánjuk a megye könyvtárosainak igényeit. A friss küls mögött több rovatot, érdekes és aktuális témákat szeretnénk kínálni. Helyismeret/Honismeret, Kistérségi hírek, Megyei könyvtárkép, Gyereksarok, de nem sorolom, lapozzák végig. Hiszem, hogy a kicsik éppúgy figyelemre érdemesek, mint a megyei és országos médiából egyébként is ismert nagyok. A könyvtáros ha valóban szolgálni kíván mindenhol könyvtáros, és munkáját akkor is meg kell becsülnünk, ha egy világ végi kis községben fogadja az olvasóit. (St, ott még nagyobb erfeszítésekre van tán szükség a könyvtár presztízsének elismertetése érdekében.) Az eldök munkáját nem megvétózva, hanem eddigi tevékenységüket elismerve és megköszönve szeretném, ha tudnánk egymásról, híreinkkel ersítenénk a fennálló kötelékeket, az egymás és a hivatásunk megbecsülését. Kérem a kollégákat, hogy osszák meg szerkesztségünkkel azokat az eseményeket, amelyek könyvtáraik életében változást, elrelépést, esetleg kudarcot jelentenek ; tájékoztassanak tapasztalataikról, mindennapjaikról ; híreikkel, ötleteikkel segítsenek sokszín, hasznos, sokunk érdekldésére méltó híradót alkotni. Kissné Anda Klára József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya Átszervezés után a megyei könyvtárban A Téka Téma ez évi 1. számában a évre tervezett szakmai programjaink között vázoltam a megyei könyvtár munkaszervezeti rendjének átalakítási tervét, ennek okát és várható eredményeit. Április 1-jétl lépett életbe a csaknem mindenkit érint változás, s némi távlatból szemlélve már látszanak a megújulást (modernizációt) szolgáló változások f irányai. Évek óta érezhet volt a több évtizeddel korábban kialakított munkaszervezet korszerbbé tételének szükségessége; ám sem hely, sem technikai felkészültség nem állt rendelkezésre a radikális változtatás végrehajtásához. A megoldás 2008 szétl kínálkozott; úgy döntöttünk ugyanis, hogy a könyvkötészet veszteséget termel mködtetése nem tartható tovább. Egy megyei közgylési határozat megszüntette ezt a tevékenységet, s az ennek következtében felszabadult házon belüli hasznos területet könyvtári,

2 - 2 - könyvtárosi munkahellyé (részben irattárrá) alakítottuk át. Ide költözött a színes szakmai összetétel, legnagyobb (tájékoztatás, bibliográfia, helytörténet, szakmai kapcsolatok, raktárkezelk) könyvtáros csoport. Szépen felújított és berendezett szobát, kulturált körülményeket mondhatnak magukénak, s egy térben dolgozhatnak mindnyájan, új csoportvezetvel. (A csoportot kibvítettük a korábban elszigetelten mköd piáros, illetve a megyei kistérségi koordinációt végz munkatársakkal.) Jelents változás az is, hogy munkatakarékossági, illetve hatékonyságnövel szándékkal kisebb létszámot igénybe véve összevontuk a nyilvántartó és a feldolgozó csoportot (az elbbi csoport vezetjének irányításával; a másik csoportvezet nyugdíjba vonult). Dönten fontosnak tartjuk az új informatikai fejlesztési csoport létrehozását. Szintén külön szobában, együtt, a volt tájékoztató csoport vezetjének irányításával. (Végre valahára fállású közalkalmazottként tudjuk foglalkoztatni az eddig mégiscsak vendég számítástechnikai rendszergazdát.) F munkaterületük egy új, interaktív honlap kialakítása és gondozása, a helytörténeti állomány legfontosabb csoportjainak digitalizálása, valamint az intézmény számítógépes szolgáltatásainak fejlesztése. Átalakult a gyerekkönyvtár szervezete is: részben személyi változások történtek, részben csoport rangra emelkedett a korábbi részleg, kinevezett csoportvezetvel. Mint látható: újjáalakult a Téka Téma szerkesztsége is. Az egyik felszabadult szobában kapott helyet társbérletben az Új Forrás szerkesztségével. Külön csomagolószoba, valamint eszközraktár is a rendelkezésünkre áll a továbbiakban. Az átszervezés gazdasági racionalizálást is jelentett, nemcsak a könyvkötészet vonatkozásában. A fenntartó, a megyei önkormányzat kezdettl fogva támogatta ez irányú törekvéseinket. Megegyez alapelvünk az volt, hogy ésszerbb, életközelibb, hatékonyabb és gazdaságosabb struktúrát alakítsunk ki. Olyat, amelynek a mködtetésébl még bizonyos szerény fejlesztésre is futja. (Ez viszont eleve feltételezte egy olcsóbb de nem rosszabb általános mködtetés megteremtését.) A megszüntetett kötészet tevékenységét az új rendszerben szolgáltatásként vásároljuk (jóval olcsóbban) egy nyomdától, s ugyanígy küls céggel végeztetjük (olcsóbban) a takarítást. Ids, fizikai állományban lév nyugdíjasainktól elköszöntünk. Összességében b 10 %-os létszámcsökkentést hajtottunk végre, ami elnyére vált az intézménynek, nem hátrányára. Módosult a vezeti gyakorlat rendje. Az információk minél szélesebb kör és minél gyorsabb oda-vissza áramoltatása érdekében a négy csoportvezet is állandó résztvevje a hétfi igazgatói értekezleteknek. (Utána k tartanak csoportvezeti megbeszélést csoportjuk tagjaival.) Negyedévenként osztályértekezlet, évente kétszer munkaértekezlet. Ez tiszta, könnyen átlátható, megérthet és elfogadható rendszer. (Amelyben egyébként a középvezetk munkája gyarapodott, felelsségük ntt, tekintélyük jobban eltérbe került.) A fentebb vázolt munkaszervezeti átalakítással párhuzamosan házon belül új erre kapott a már korábban elkezddött minségbiztosítás összefoglaló megnevezéssel jelölhet közösségi munka. Számos megbeszélés, vizsgálat, felmérés, értékelés, nem utolsó sorban több elkészült dolgozat (intelligens és szakszer írások) fémjelezték (és jelzik továbbra is) könyvtáros kollégáink szakmai hozzáértését és írásba foglalt következtetéseit. Azt gyanítom persze, hogy e két minségszabályozó (-javító) folyamat a munkaszervezet átalakítása, valamint az imént említett széles kör aktivitás valójában egymást kiegészítve és ersítve zajlott a megyei könyvtárban. A kollégák nagy többségében tudatosult, hogy ennek az intézménynek nemcsak szép múltja és trhet jelene van, de valamilyen jövjének is kell lennie, egyáltalán nem mindegy kinek-kinek egzisztenciális szempontból sem, hogy milyen lesz ez a jöv. Vezet munkatársaim következetes gondolkodása és a legapróbb részletekkel is törd többletmunkája, valamint jó pedagógiai érzéke és házon belüli emberi, baráti kapcsolatrendszere nagymértékben járult hozzá ahhoz, hogy az itt-ott talán fájó epizódokat nem számítva ez a komplikált és feszültségeket is indukáló átalakulás különösebb bonyodalmak nélkül zajlott le. Dr. Monostori Imre József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya

3 - 3 - Pázmány Pétertl a világhálóig Május 18-án a József Attila Megyei Könyvtárban találkoztunk a megyei Honismereti Szövetség tagjaival. Az összejövetel keretében helyismereti gyjteményünkkel, az itt folyó információgyjt-, feltáró és szolgáltató tevékenységünk részleteivel ismertettük meg Komárom-Esztergom megye egy-egy részének történetével foglalkozó kutatókat, köztük sok régi személyes ismersünket. Dr. Monostori Imre könyvtárigazgató bevezetjében röviden összefoglalta valamennyi bemutatásra kerül részkérdést. Hangsúlyozta: a könyvtári munka e területének fontosságát, s azt, hogy 21. századi szint és technikai támogatottságú információs szolgáltatásokkal állunk felhasználóink rendelkezésére. Dr. Horváth Géza helyismereti szaktájékoztató történelmi távlatba helyezve ismertette e nagy történelmi múltú, de nehéz sorsú megye csinált székhelyén, 1952-ben létrejött Megyei Könyvtár ma már több mint tízezer dokumentumot számláló gyjteményének kialakulását, fejldését, összetételét tl lett véglegesen különgyjtemény, gyjtköri szabályzattal. Ez az évtized egybeesett a honismereti mozgalom országos és megyei kibontakozásával és az akkor nem hivatásos könyvkiadás -ként jelölt megyei kiadványok számának szaporodásával. Késbb a viszonylag jó pénzügyi lehetségek antikváriumi beszerzést, st régi könyvtár megvásárlását is lehetvé tették ban került kialakításra a muzeális gyjtemény, amely 1849 eltti megyei vonatkozású könyveket s néhány folyóiratot tartalmaz. Itt található s a honlapunkon lév bemutatkozó filmünkön is megtekinthet a címben jelzett néhai esztergomi érsek Hodegus cím mvének 1766-os kiadása, melyet folyamatos pályázataink révén más régi könyvek mellett sikerült restauráltatni, s a találkozón bemutatni. Szintén bemutatásra kerültek a Komárom (- Esztergom) megye a sajtóban cím repertórium kötetei, amelyek 1994-ig tartalmazzák a legfontosabb megyei vonatkozású cikkek leiratait. Ennek folytatása az közötti Textár adatbázisban lév anyag, melynek Textlib adatbázisba való áttöltésével teljessé és napra késszé válik az 1945 utáni vonatkozó sajtóanyag feltártsága. A helyismereti gyjtemény katalógusának, forrásérték mveinek digitalizálásával, online katalógusunk használatának részleteivel, a keresési lehetségekkel Sámuelné Ábrahám Mónika ismertette meg az érdekldket. A projektoros kivetítés segítségével szemléletessé tett kiseladás keretei között mutatta be a tartalmi megújulás eltt álló honlapunk helyismereti vonatkozásban fontos anyagait. Szeretnénk összegyjteni és saját szerverünkön archiválni, majd a nagyközönség számára digitálisan elérhetvé tenni a megyében megjelen folyóiratok, napi és hetilapok teljes cikkanyagát. Digitális hírlap-és folyóirattárat alakítunk ki. Tovább építjük elektronikus könyvtárunkat, digitalizál(tat)juk mikrofilm állományunkat, fejlesztjük a szükséges technikai hátteret. A végig jó hangulatú találkozó keretében a mozgalom és a könyvtár között több együttmködési lehetség is szóba került, így a publikálási lehetség a Téka Téma és a könyvtári évkönyvek hasábjain, lehetséges könyvbemutatók szervezése, a honismereti mozgalom honlapjának kialakítása. A fentiek alapján remélhetjük, hogy a helyismereti gyjteményünk anyagában rejl szellemi és történeti (helyi) értékek közkinccsé tételét szolgáló mhelymunkánkat a felhasználói igények, felhasználói közösségek is alakítani fogják. A globális hozzáférés biztosításának törekvése mellett fokozottabban figyelünk kutatóink, olvasóink igényeire, amely tapasztalatok birtokában szolgáltatásaink bvítését is megvalósíthatjuk. Dr. Horváth Géza József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya

4 - 4 - Érdekeltségnövel támogatások és a felzárkóztató pályázat eredményei A júniusában az OKM és a Könyvtári Intézet közzétette az érdekeltségnövel támogatásban részesült könyvtárak jegyzékét. Komárom-Esztergom megye könyvtárai a következ támogatási öszszegekben (ezer Ft-ban megadva) részesültek. Ács 44, Almásfüzit 21, Bábolna 32, Bana 58, Dorog 311, Esztergom 243, Kesztölc 39, Kisbér 435, Komárom 680, Lábatlan 67, Leányvár 19, Mocsa 44, Nagyigmánd 67, Nyergesújfalu 106, Oroszlány 479, Piliscsév 46, Pilismarót 29, Sütt 70, Szákszend 111, Tát 92, Tata 1.200, Tatabánya Városi Könyvtár 569, Tokod 94. (In: címen olvasható az OKM honlapján.) A felzárkóztató támogatásra 119 önkormányzat nyújtotta be pályázatát. Ebbl 92 között osztották szét a rendelkezésre álló keretet. Komárom-Esztergom megyében csak két település, Ács (79.000,-Ft) és Kömld (47.000,-Ft) önkormányzata részesült a támogatásban. Országos Nagyi Könyvtári Napok, október A évi Könyvtárak összefogása a társadalomért országos programsorozat melynek címe Országos Nagyi Könyvtári Napok célközönsége az 50 év feletti korosztály. A projekt célja, hogy minél több szolgáltatás kerüljön bemutatásra a nagyiknak, megnyerve azokat is, akik még nem fedezték fel a könyvtárban rejl lehetségeket. Idén nem lesz központilag hivatalos sajtótájékoztató, lehetség szerint október 5-én a helyi médiák közvetítésével kell kezdeni az akciót. Feldolgozásra javasolt témák. Október 6. A tájékozott nagyik. A tanulási, tájékozódási lehetségekre, kiemelten a digitális írni-olvasni tudásra, az egyéni és csoportos tanulásra hívjuk fel a figyelmet. Ennek keretében van lehetség érdekes honlapok, közérthet információk, biztonsági, jogi ismeretek (pl. öröklés, betegjog) bemutatására. Olvasott nagyi címen hangoskönyveket népszersíthetünk, a könyvek házhoz programmal pedig gondoljunk az otthonukhoz kötöttekre, mozgássérültekre. Október 7. A kreatív nagyik. Az aktív, alkotó nagyi süt, fz, kézimunkázik, barkácsol, kertészkedik, megjavít stb. A vonatkozó szakirodalomnak gyjteményei vannak Október 8. Az egészséges nagyik. Gondoljunk itt az egészséges táplálkozásra, testmozgásra, a szréseken való megjelenésre, kirándulásokra. Október 9. A társas nagyik. Itt kerülhetnek szóba a család, a kisközösségek, az idskori párkapcsolat, a társas együttlétek (pl. nagyizsúr, klubok), a szórakozás egyes formái (játék, utazás, tánc stb.). Október 11. Könyves vasárnap. Lehetség szerint a könyvtárak legyenek nyitva ezen a napon és minden korosztály számára szervezhetnek programokat. A rendezvénytípusok széles skálájával élhetünk (pl. kiállítás, irodalmi mvekre épül beszélgetés, felolvasás, eladások, vetélkedk, unoka nagyi párbajok). Az ország egészére kiterjed programokból adatbázis épül, ezért azok gyors, pontos dokumentálása elengedhetetlen. A projekt reklámfilmje letölthet lesz a kecskeméti könyvtár honlapjáról. A minél szélesebb tájékoztatás érdekében ajánlott az egyes települések helyi televízióit felkérni a sugárzására. A központilag tervezett reklámanyagokat (könyvjelz, szatyor, órarend, toll, ceruza stb.) legkorábban szeptember 29-e után a megyei könyvtár programfelelse (L. Dürg Brigitta, 34/ ) minden érintett könyvtár számára eljuttatja. L. Dürg Brigitta József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya

5 - 5 - Ízelít a XXXVIII. könyvtári hét programjaiból A 38. Komárom-Esztergom megyei könyvtári hét a Tanulás és tanítás a könyvtárban címet kapta. A témát körbejárva október 5-én a József Attila Megyei Könyvtár érdekfeszít szakmai eladásokkal nyitja meg a programsorozatot. A déleltt során Könyvtár: tudástár címmel Kamarás István, a könyvtár és az olvasó szövetségérl Sonnevend Péter tart eladást. Péterfi Rita arról beszél majd, hogy Mit tudunk a kötelezn túli olvasmányokról?, Lehrreichné Dürg Brigitta pedig a hátrányos helyzet gyerekekkel kapcsolatos könyvtári tapasztalatait osztja meg a kollégákkal. Szilassi Andrea A felnttoktatás sajátosságai és az információs mveltség tartalma a könyvtári számítógép-használók képzésében címmel. A déleltt befejezéseként Petényi Erzsébet A verselemzések bibliográfiája új, bvített kiadását, Kissné Anda Klára a megújult Téka Témát mutatja be. A szakmai programot közös ebéd zárja és 17,00 órától már a nagyközönséghez szól Turek Miklós versszínháza Radnóti Miklósról, verseivel a Keresztény Pedagógus Társasággal közös rendezvényen. A megye több könyvtárában az Országos Nagyi Könyvtári Napok célkitzéseivel összhangban elssorban az ötven éven túliakat szólítják meg. Dorogon október 6-án Kökény Mária természetgyógyász Gyógyító ételeinkrl tart eladást, amelyet termékbemutató színesít. Dr. Tóth Noémi reumatológus szakorvos arról tájékoztat, hogyan lehet Ids korban is fitten, fiatalosan mozogni, az ízületeinket karban tartani. Október 9-én Vadas Zsuzsa újságírón mesél úti élményeirl és egyéb dilikrl. A könyvtári hét idtartama alatt két nyugdíjas, Kaczmarczyk Jánosné kézimunkáiból, és Solymár Judit képeslapjaiból, utazásai során összegyjtött érdekes tárgyaiból rendeznek kiállítást. Esztergomban a városi könyvtár október 8- ára dr. Szállási Árpád íróval tervez közönségtalálkozót. Október 10-én virág volt a vers címmel éves amatröknek hirdettek megyei versmondó versenyt. Héregen október 10-én Szegvári Ildikó szórakoztatja a kicsiket és nagyokat mesékkel és táncházzal. Az oroszlányi Mveldési Központ és Könyvtár október 8-án délután Hogyan táplálkozhat egészségesen a mai világban egy idsebb ember? címmel várja azokat, akik szeretnék megtudni, hogy az életkor elrehaladtával milyen étrendi szabályokat kell szem eltt tartani. Eladó Tóth Gábor táplálkozáskutató, élelmiszeripari mérnök lesz. A tarjáni ÁMK Könyvtára október 5-én internetezni hívja a nagyikat, 7-én pedig az egészséges életmódról lesz szó. A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár október 5-én olyan továbbtanulási lehetségekrl tájékoztatja a nyugdíjasokat, amelyekhez a könyvtár megfelel hátteret kínálhat. 7-én Thurczy István, 8-án Bozsik gazda lesz a tatai könyvtár vendége. Október 10-én délután Nordic walking bemutatóra és sétára invitálnak. A nagyik a gyermekek életének részei. Talán ez az alapgondolat ösztönzött arra, hogy délelttönként Száguldó nagyik címmel az egyes óvodákba mese-összeállítást vigyenek, délutánonként pedig a gyerekkönyvtárban közéleti személyiségek, vállalkozó kedv óvónk, tanítónk foglaljanak helyet a Nagyi-fotelben, hogy gyerekkoruk kedvenc meséit mondják el. A tatabányai Városi Könyvtár immár régiúj helyén, a helyreállított Jászai Mari Színház, Népházban október 9-ére egész napos programként az E-Magyarország Centrummal közösen szervezett regionális e-tanácsadó találkozót és tréninget. Október 10-én délután a tatabányai NetNagyi Klub és a könyvtárban folyó tanfolyami oktatás mutatkozik be. Könyves vasárnapot elre láthatólag csak a József Attila Megyei könyvtárban tartanak. A könyvtári hét október 12-én a megyei könyvtárban a IX. ODR-konferenciával zárul. Címe Fejlesztési lehetségek a TÁMOP kapcsán. Bánkeszi Katalin tájékoztat majd a MOKKA ODR továbbfejlesztésérl. Tóth Andrea Elektronikus dokumentumküldés címmel egy vizsgálat tapasztalatairól számol be. Ezt követen Papp József a határon túli könyvtárak ODR és ARIEL gyakorlatáról tart eladást, majd a KSH Könyvtár könyvtárközi kölcsönzését ismerteti Rettich Béla. A tavalyi kerekasztal beszélgetés sikere okán a könyvtári integrált rendszerek (ecorvina, EX-LH, TEXLIB, SZTAKI Monguz, IqSys, Szirén, Szikla) fejleszti most is részt vesznek a konferencián. A szakmai nap lehetséget kínál arra is, hogy a határon túli könyvtárosokkal megvitassuk az elektronikus dokumentumküldés kérdéseit. KAnda

6 - 6 - Látkép az esztergomi könyvtárról Lassan immár két éve mködik könyvtárunk ideiglenesen egy gimnáziumban, gyermekkönyvtárunk pedig egy általános iskola apró tantermében. Az átmeneti szállás kétségtelenül több elnnyel is jár (viszonylag új épületek; rendezvényekre alkalmas, nagy olvasótér; kulturált környezet), de mégiscsak átmenet. A körülményekhez igyekszünk maximálisan alkalmazkodni. Közel 700 doboz könyvet tárolunk becsomagolva, ezért fokozott mértékben élünk a könyvtárközi kölcsönzés lehetségével. Bedobozolt állományunkból a nagy igény miatt tavaly nyáron szkös megoldásként zárt ajtók mögött újra hozzáférhetvé tettük a helyismereti anyagot. Kezelését és a tájékoztatást igaz, csak havi 16 órában, 2007 után újra Gliba Györgyné, volt kollégannk látja el. Az elmúlt évek során az önkormányzat segítségével sikerült az Esztergom és Vidéke ( ) folyóiratanyagunkat digitalizálni, illetve képként CD-, DVD formában közzé tenni. Ahhoz azonban, hogy felhasználóbarát módon szavak is visszakereshetk legyenek benne, egy felismer programra van szükség. Ezt az idei támogatási összegbl az Arcanum Adatbázis Kft.-vel kötött szerzdés alapján fogjuk megoldani. Állományunk számítógépre vitele a SZIKLA integrált rendszerrel harmadik éve csak a kölcsönzött kötetek alapján folyamatos. Így öt év távlatából láthatóvá vált az elfekv állomány. A feldolgozáshoz szükségünk lenne még egy munkaállomásra. Az elektronikus kölcsönzést a felntteknél 2008-ban, a gyermekkönyvtárban pedig idén vezettük be. Egy blokknyomtató is elkelne. Multifunkciós géppel támogatott minket az Aquafürd (k a bérli), az olvasók elssorban másolásra használják. A szkös költségvetés miatt a fejlesztésekhez szponzorokat keresünk. Tavaly a MOL és a Suzuki támogatott bennünket. Sajnos sikertelenül pályáztunk a TIOP-ra és a TÁMOP-ra, az sem vigasztal, hogy a megyébl senki nem részesülhetett ebbl a támogatásból. A város központjától távol olvasói létszámunk az els idkben negyedére csökkent. Erfeszítéseinknek köszönheten érzékelhet már némi javulás. A látogatók számának növelése érdekében a legkülönfélébb rendezvényeket (könyvtáros vasárnap, megbocsátás hete, születés hete, teaházi találkozó) szervezzük. Idén vendégeink voltak: Kovács Ákos, Bács Ferenc, Tolcsvay Béla, Ézsiás Erzsébet, Parti Nagy Lajos. Lehetség van a programok eltt a fél áron való beiratkozásra is. A költészet napján teltházzal a város középiskolásai önkéntes vállalás alapján léptek fel kedvenc verseikkel. A gyermekkönyvtárban idén kezdtük a könyvtárnagyi programot, itt kéthetenként civil nagymamák mesélnek a kicsiknek és szórakoztatják ket. A drámapedagógiai foglalkozások óvodásoktól a felssökig igen nagy sikert arattak. Rendeztünk nyári tábort. Tervek? Remények? Jelenleg úgy tnik, még 23 évig leszünk kényszerszálláson, ez ersen meghatározza további elképzeléseinket. A magunk népszersítésére fiskolások és középiskolások körében kérdíves felmérést fontolgatunk, tudják-e, hol vagyunk, milyen szolgáltatásaink vannak. 50 éven felülieknek hirdetett szavalóversenynyel csatlakoznánk a könyvtári héthez, lesz könyvbemutató esztergomi szerztl, más alkalommal a város közgyjteményeinek könyvtári bemutatkozását szerveznénk meg. A gyermekekre nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, hiszen k a jöv. Meghívnánk Kányádi Sándort, Bereményi Gézát, Bagdy Emkét, Boldizsár Ildikót. Könyvtári éjszakát tervezünk, amikor a gyerekek a könyvek között aludnának, persze a kollégank felügyeletével. A gyermekkönyvtár van a legrosszabb helyzetben. Szükség lenne egy külön olvasóteremre, hogy dobozállományunkból szabadpolcra tehessük a gyermekkönyvtári anyagot. Reméljük, ehhez kapunk még egy termet az iskolától. És még sok-sok minden van a tarsolyban Csak legyen ernk hozzá, mert az elkötelezettségben, hivatástudatban nincs hiány. Köszönet érte lelkes munkatársaimnak! Várady Eszter Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom

7 - 7 - Vándorkiállítás Komárom-Esztergom megye könyvtáraiban Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásának 5. évfordulója alkalmából az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében a Katona József Könyvtárban a Külügyminisztérium támogatásával vándorkiállítást indítottak útjára május 1. és december 30. között. Az országos akcióhoz csatlakozott megyénk is. Az öt plakát (Kultúra, Mobilitás, Fejlesztések, Környezetvédelem, Innováció) mellett 13+1 EU totó teszi érdekesebbé a kezdeményezést, ám szabadon szervezhet mellé beszélgetés, eladás, vetélked stb. Jó szívvel ajánlják a kecskemétiek a Hegyek, völgyek, csillagok közt cím interaktív mesejátszó és információs játékot, amely kisiskolásoknak szól az Európai Unió sokszín kultúrájáról Gulyás László vándormuzsikus eladásában. Komárom-Esztergom megyében 59 helyszín fogadja a vándorkiállítást Az alábbi idpontokban a következ települések könyvtárai lesznek kiállítóhelyek Ácsteszér, Mocsa, Nyergesújfalu, Oroszlány, Piliscsév ; Csatka, Lábatlan ; Kocs, Várgesztes ; Csolnok ; Súr, Tardos ; Bábolna, Vértesszls ; Tokodaltáró ; Aka, Nagysáp, Szomód, Vértestolna ; Bakonysárkány, Epöl, Tata, tatabányai Városi Könyvtár, Tokod ; Almásfüzit, Ászár, Baj, Bajna ; Ács, Dunaalmás, Tárkány. (Bvebb tájékoztatás Tel.: 34/ , Kissné Anda Klára.) Köszönet az eddigi kiállítóhelyek munkatársainak a kiállítás megrendezéséért. Ne feledjék a regisztrációs adatlapokat visszaküldeni a József Attila Megyei Könyvtárba (Kissné Anda Klára ; 2800 Tatabánya, F tér 2., Pf.: 136.). KAnda Kulturális kerekasztal találkozó Tarjánban Május 19-én a tarjáni ÁMK könyvtára adott helyet a Tatabányai Többcélú Kistérségi Tárulás kulturális kerekasztal találkozójának hét település (Héreg, Környe, Szárliget, Szomor, Tarján, Tatabánya, Várgesztes) önkormányzata és kulturális szakemberei részvételével. A találkozón bemutatásra került Tarján története, helyi kulturális értékei, valamint a vendéglátó intézmény szakmai tevékenysége. A megbeszélésnek aktualitást a szeptemberre tervezett kistérségi mvészeti fesztivál részleteinek egyeztetése adott, amellyel a Komplex kulturális fejlesztések a Kistérségekben cím pályázatra készülnek. (Bula Imréné, Tarjáni ÁMK Községi Könyvtára) Hivatalosan is megnyílt a környei községi könyvtár A környei könyvtár hosszú évtizedeken keresztül igen sanyarú körülmények között mködött a mveldési ház külön bejáratú helyiségében októberében végre elérkezett a pillanat, hogy házon belül ugyan, de nagyságrendekkel jobb körülmények között folytathatta tevékenységét. Frissen meszelt falak, új polcok és bútorok, számítógép, internet, otthonos környezet várja az olvasókat. A közös fbejárat miatt is nagyobb az esély a látogatottság növelésére, nem beszélve Hajmáné Kalocsai Éva ötletgazdag kezdeményezéseirl (klub, olvasókör, gyerekfoglalkozások, versenyek). Tavaly sajnos nem sikerült méltóképpen megünnepelni a könyvtár megújulását május 22-én már a közelg gyermeknapra is gondolva kerítettünk sort a hivatalos megnyitóra. Beke László, Környe község polgármestere köszöntje nem hagyott a fell kétséget, hogy mennyire könyv- és könyvtárpárti. Itt vált maga is olvasóvá, és emlékeit felelevenítve beszélt a számítógép és könyvek közötti különbségekrl, a mérleg nyelvét ez utóbbiak felé billentve. Ezt követen Hajmáné Kalocsai Éva terveit, ötleteit megemlítve buzdított a könyvtárlátogatásra, majd szívélyesen invitált mindenkit birodalma megtekintésére.

8 - 8 - A megyei könyvtár közvetítésével Szegvári Ildikó néptánc-pedagógus és az április 26-án Aranypáva Nagydíjjal kitüntetett tatai Cseverg Énekegyüttes emelte a program színvonalát. A msor igen változatos volt. Ildikó népmeséi, gyermekjátékai, a csevergk magyar népzenei gyjtéseibl eladott gyönyör dallamok és nóták, valamint a népi hangszeres betétek váltakozása nem hagyta unatkozni sem a gyermekeket, sem a felntteket. A közönség oldott hangulatban közel két óra hosszat játszott, táncolt és énekelt együtt az eladókkal. Öregnek és fiatalnak egyaránt emlékezetes esemény marad, bizton viszik hírét a megújult könyvtárnak. Kissné Anda Klára József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya Könyvfalók lepték el a megyei könyvtárat óta a Népmese napjá-hoz kapcsolódva Nagy Könyvfaló mozgalom indult útjára a József Attila Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárában. Mese, mese mátka címmel az 1 2. osztályosok számára tanévenként 5 fordulós, játékos feladatokból álló olvasópályázatot állítottunk össze a nagy mesemondó meséibl. A nagyobbak ezzel párhuzamosan Kalandozás, illetve Barangolás a magyar mondavilágban, a 2008/2009-es tanévben pedig Olvasd velünk! címmel vettek részt a több fordulós olvasómozgalomban. Ez utóbbi feladatainak összeállítása színvonalas szépirodalmi mvek olvasását szorgalmazta. A gyerekek az egyes feladatlapokat az internetrl letölthették, illetve innen tájékozódhattak fordulónként az elért eredményekrl. Május 18-án negyedik alkalommal került sor ünnepélyes eredményhirdetésre a megyei könyvtárban. A nagy népszerségnek örvend mozgalom évrl-évre több résztvevt vonz, jelenleg 250 könyvfaló teljesítményét kellett értékelnünk. Nem csoda tehát, hogy még a felntt könyvtár lehetségeihez mérten is helyszke miatt a kicsik és nagyok két különböz idpontban vehették át munkájuk jutalmát. A rendezvény vendége aki egyben a díjakat is átadta Várady Eszter, az esztergomi könyvtár igazgatója volt. Közvetlenségével hamar meg tudta szólaltatni a közönségét és választ kapott az olvasással kapcsolatos kérdéseire. A kicsiket a Kutya macska barátság cím mesével, míg a nagyobbakat egy Andersen-fabulával lepte meg. Igazán kellemes perceket okozott a gyerekeknek, a kísér pedagógusoknak és a szülknek, amikor megosztotta velük a saját, gyermekkori könyves élményeit. Projektünk támogatóinak köszönheten közel 60 könyvfaló vehetett át könyvjutalmat, oklevelet és minden résztvev emléklappal, notesszal és apró ajándékokkal távozott. A gyerekektl és a szülktl kapott visszajelzések azt igazolják, hogy a szakszeren kiválasztott olvasmányanyagnak köszönheten sokan kedvelték meg az olvasást és tanultak meg azonosulni a szereplkkel. L. Dürg Brigitta József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya Álljunk meg egy szóra! A Nemzeti Emlékezet Program keretében Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója tiszteletére 2009-et a Magyar nyelv évé-nek nyilvánították. Kazinczy személyes pályája és életútja a mai magyar átlagpolgár számára egyet jelent a nyelvújítással, hiszen a modern magyar mveldés születésének egyik legfontosabb intézménye volt. teremtett igazi irodalmi nyilvánosságot, irodalmi életet és tette az irodalmat közüggyé hazánkban. Ebbl az alkalomból a dorogi Arany János Városi Könyvtár 5 6. osztályos tanulók részvételével térségi vetélkedt hirdetett A nyelvek és az anyanyelv címmel. A kétfordulós verseny els részének feladataként a magyar nyelv családfáját kellet elkészíteni tetszleges technikával. Nagyon ötletes pályamvek érkeztek: színes gyöngyökkel, termésekkel kirakott, több dimenzióba állított, grafittal, színes rajzeszközökkel ábrázolt családfák. A második forduló eltt eladásra invitáltuk a csapatokat és felkészít tanáraikat. A jelenleg Prágában, a Károly Egyetem vendégtanáraként eladó dr. H. Tóth István nyelvész beszélt napjaink szépirodalmi nyelvérl, Kazinczy örökségérl.

9 - 9 - A döntt 10 csapat részvételével tartottuk meg, ahol valóban játszottunk a magyar nyelvvel. Beugróként minden csapat két olyan szót kapott, amelyek nem élték túl a nyelvújítást. Ezeket kellett megfejteniük s egyiket csapatnévként választani. A feladatok között szerepelt még találós kérdés, nyelvtör megtanulása és eladása, játék a nevekkel, rejtett közmondások, szlengek. A kellemes hangulatú délutánon sorrendben a következ csapatok részesültek könyvjutalomban: Merészlet (Zrínyi), Napirmány (Csolnok), Képzelmész (Eötvös), Szemintet (Leányvár), Véglakás (Petfi). A verseny lebonyolítását a Komárom-Esztergom megyei Mveldési, Ifjúsági és Közösségfejleszt Alapítvány támogatta. G. Pintér Gabriella Arany János Városi Könyvtár, Dorog Népmese napja, szeptember éve, szeptember 30-án az Udvarhely megyei Kisbaconban született Benedek Elekre emlékezünk. Immár a negyedik nemzedék szókincsének, beszédfordulatainak jelents részét akaratlanul is az könyveibl merítette, tanulta s remélhetleg adja tovább utódai számára. A Magyar Olvasástársaság (HUNRA) ben felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben él bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon azon kezdeményezéshez, amely szerint ezentúl szeptember 30-át, a Népmese napja-ként tiszteljük. Az ünnep mára határokon átível mozgalommá ntte ki magát. A kulturális emlékezet folytonossága, életben tartása minden közösség megmaradásának és lelki egészségének alapfeltétele. Kutatási eredmények egybehangzóan állítják, hogy a népmesék szimbolikus képei, konfliktusai, történetei eszközként közvetítik, adják át az élet értelmét felnttnek és gyereknek egyaránt. A lehetséges és lehetetlen határán zajló konfliktusokból, gesztusokból a hallgató tudattalanul is mélyen megérti a súlyos nehézségek kikerülhetetlenségét, a megküzdés különféle stratégiáit, a jótett helyébe jót várj mindenek fölötti erkölcsi parancsát, és a túléléshez szükséges erk forrását. A népmeséket, a legjobb kortársi gyermekirodalmat nem pótolhatja a rajzfilm, a villódzó képerny, az agresszió, a horror. Ezek néhány percre, órára látszólag elnémítják, lekötik a lelket, de nem nyugtatják meg, s fként nem tanítják meg élni. Azért kell fejbl és könyvbl, reggel és este, hétftl vasárnapig sokat és még többet mesélni, mert a gyerekek tlünk függetlenül is keresik, de a felnttek és a mesék segítségével sokkal nagyobb valószínséggel meg is találják életük értelmét. Az idei rendezvénysorozatot szeptember 26-án 9,30 órai kezdettel ünnepélyes körülmények között nyitják meg az Országos Széchényi Könyvtárban. Bevezetésként Gazda István országos hír professzor Benedek Elek mveldéstörténeti szerepét méltatja, majd a népmesék lélektani, pedagógiai jelentségérl, szimbolikájáról neves tudósok, pszichológusok (Benedek Katalin, Antalfai Márta, Sznyi Magdolna, Stiblár Erika, Koszecz Sándor) szólnak. A mesemondás mvészetérl Agócs Gergely tart eszmefuttatást. Végül a mese varázslatos hatását - mások után - Berecz András, alternatív Kossuthdíjas jóvoltából élvezhetik a résztvevk. Az eladásokkal párhuzamosan sok avatott mesemondó jóvoltából folyamatosan mesét hallgathatnak, alkothatnak az óvodáskorúaktól a szülk, nagyszülk fs csoportjai. A program részleteirl a Magyar Olvasástársaság (www.hunra.hu) honlapjáról lehet tájékozódni. Kérjük a meseszeret emberek aprajátnagyját, hogy a Népmese napját szenteljék a mesék bölcs világának, elevenítsék fel a mesemondás si mvészetét, emlékezzenek meg mesemondóinkról, mesegyjtinkrl és a mesékbe sztt bölcsesség máig érvényes üzeneteirl. Tegyük lehetvé, hogy kicsi és nagy ezekben a napokban legalább egy népmesét tarisznyájába tehessen okulásul, vigasztalásul, netán egyszeren örömforrásként. A csatlakozási szándékot és tervezett rendezvény rövid leírását a címre lehet elküldeni és regisztráltatni.

10 Emlékülés a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban június 19-én a tatai városi könyvtár és a MKE Komárom-Esztergom megyei Szervezet közel 100 résztvevvel emlékezett meg az els vándorgylésrl június án az újonnan átadott Megyei Mveldési Központ (ma Magyary Zoltán Mveldési Ház) és a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár adott otthont a programnak. Furcsa véletlen, hogy a 40 évvel ezeltti események is közel ekkora érdekldésre tarthattak számot. A feljegyzések szerint Szabolcs megyébl érkeztek akkor a legtöbben. Az emlékülés résztvevi között most Pest megyei, zalaegerszegi, gyri és más tájakról érkez hazai kollégákat és szlovák vendégeket is üdvözölhettünk. A vendéglátók nevében Márkusné Sinkó Ildikó, a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár igazgatója és Michl József, Tata város polgármestere köszöntötte az érdekldket. Petrozsényi Eszter tatai színmvész-könyvtáros Ment-é a könyvek által elébb a világ? címmel Babits Mihályt, Juhász Gyulát, Radnóti Miklóst, József Attilát és másokat megidéz kitn versösszeállításával alapozta meg a hangulatot. Az eladások sorát Papp István, az MKE volt ftitkára kezdte. A vándorgylések 40 évét 20 éves ciklusokban tekintette át az igény körvonalazódásától napjainkig, mikor szívós következetességgel rendezzük meg évrl évre ezt az országos fórumot. Helyszíneket, jellegzetességeket, hangulatokat megelevenítve a sokféleség jól példázza, hogy a vándorgylés szervezését illeten nem mérvadó sem a méret, sem a könyvtártípus. A cél mindig az aktuális problémákra rámutatni, a figyelmet felkelteni. Az atmoszféra a könyvtárakon múlik, a hátteret a szervez közösség adja. Mennyi ötlet, profi munka a témák kijelölésétl az eladók felkéréséig, szponzorok felkutatásáig, a lebonyolításig! Mindenki a legjavát adta és adja, miközben a résztvevk létszáma mára megtízszerezdött. Papp István sajátos, élceld, humort sem nélkülöz megemlékezése a Könyvtári Figyel hasábjain olvasható lesz, ajánljuk azoknak, akik nem hallhatták és azoknak is, akik szívesen visszaidéznék gondolatait. Házigazdánk a jelenlévk megkérdezése után színpadra invitálta Kovács Lászlót, a gyri Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár nyugalmazott osztályvezetjét, aki részt vett az els vándorgylésen. Mészáros Antal, aki a program hajdani szervezjeként sokféle személyes emlékkel, információval szolgálhatott volna, sajnos nem tudott jelen lenni. Bakos Klára, a MKE elnökének eladása a szakma jelenlegi feladatairól, kihívásairól és reményeirl szólt. Hangsúlyozta a szakma összefogásának szükségességét. Ehhez a Digitális Képkönyvtár együttmködése és közelmúltbeli felavatása adott példát. Beszélt a könyvtárak értékközvetít tevékenységérl is. A könyvtárstratégiai rendszer sajátos szemlélete a lehetségek keresésére ösztönöz a megvásárolható szolgáltatások, a kistérségi és mozgókönyvtári ellátás érdekében. A feladatokhoz rendelt források terén élni kell a TÁMOP és a TIOP pályázatok nyújtotta forrásbevonásokkal. A téma felvetését néhány felszólaló éles bírálattal illette, hiszen a Közép-Magyarországi Régióban alig akadt nyertes pályázó. Bakos Klára válaszában utalt rá, hogy ebbl a hatalmas forrásból talán lehetett volna jobban gazdálkodni, lehetséges, hogy nem fedi le az országot, de sajnos mindig vannak nyertesek és vesztesek, ez elkerülhetetlen. Az ebédszünet után Márkusné Sinkó Ildikó az els vándorgylés emlékeit elevenítette fel. A szervezés körülményei és folyamata csak néhány levél és cikk alapján voltak feltárhatók. Az eredeti helyszín Esztergom lett volna, de a Tatán, könyvtári és mveldési célokra átadott új épület bemutatása érdekében Tata mellett döntöttek a szervezk. Tekintettel a sok távolról jött résztvevre eladását könyvtárának bemutatásával kezdte. Az akkori eladások Az olvasó népért mozgalom témakörére épültek. A MKE a rendezvényt feljegyzéseiben mintaszernek minsítette. A Komárom megyei szervezet munkáját igazoló kétségtelen pozitív visszhang nyomán hagyomány teremtdött, rendszeressé vált a vándorgylések megszervezése immár az egész országban, váltakozó helyszínnel. Kissné Anda Klára a MKE Komárom- Esztergom megyei Szervezete titkáraként saját történetükkel ismertette meg a jelenlévket. A Magyar Könyvtárosok Szabó Ervin Körének megyei csoportja 1960-ban jött létre. A MKE nyilvántartásba vétele után egy évvel, ban a jelenlegi elnevezéssel alakult újra. Célki-

11 tzéseiben az anyaszervezettel azonosulva, helyileg pedig a József Attila Megyei Könyvtár rendezvényeivel szorosan összefonódva tevékenykedett. A különféle könyvtártípusok és könyvtárhálózatban dolgozó könyvtárosok összefogása, szakmai továbbképzése, szakmai érdekeinek és hivatástudatuknak ersítése érdekében dolgozott. A számtalan tapasztalatcserével összekötött kirándulás, az ötletek és módszerek kicserélése tetten érhet volt könyvtáraink fejlesztési törekvéseiben. A szervezet a szakmai szempontokkal párhuzamosan máig figyelembe veszi a tagok kulturális igényeit. Tárlat-, múzeum-, színházlátogatások, vetélkedk sora bizonyítja ezt. Összességében nem kis feladat egy magát kizárólag tagdíjakból fenntartó civil szervezet számára minden célt megvalósítani. Mára saját honlapja van (http://mkekemsz.hu) és fokozottabban próbál élni a társadalmi nyilvánosság adta lehetségekkel. Az eladásokat a református gyülekezet fúvószenekarának msora, majd emléktáblaavatás követte. A márványtáblát Bakos Klára leplezte le. A program Dotto kisvonaton városnézéssel folytatódott, Gyüszi László tatai könyvtáros helytörténész idegenvezetésével. Kötetlen szakmai beszélgetéssel kisebb körben, de továbbra is barátságos légkörben zárult a nap. A program elkészítésében a megyei szervezet szellemi és anyagi támogatással egyaránt részt vett, míg a részletek összecsiszolása, a kitn moderálás, lebonyolítás a tatai kollégákat dicséri. A színvonalas programon készült fotók és az utolsó két eladás szövege a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár honlapján (http://www.mzsvktata.hu), a rendezvényrl készült rövid képes beszámoló pedig a MKE KEM Szervezet oldalain tekinthetk meg (http://mkekemsz.hu). Kissné Anda Klára MKE KEM Szervezet, Tatabánya Civil nap Tatabányán június 20-án Tatabányán új helyszínen a Millenniumi Közpark (volt Jubileum Park) és Csónakázó-tó területén, rendhagyó módon nyárköszönt fesztivállal együtt rendezték meg a IV. tatabányai civil napot. A magukat megmutatni vágyó, tevékenységüket bemutató civil szervezetek és nonprofit intézmények sorában a MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezet is képviseltette magát. A Tatabánya Városi Szabadidsport Szövetség irodaépületében míg az egyes standokon koleszterint mértek, vizsgálatokra, egészségmegrz termékekre hívták fel a figyelmet vagy éppen hallásvizsgálatot végeztek, netán jósoltak, addig a hozzánk betérket Szilassi Andrea, a MKE KEMSZ elnöke várta az egyesületrl (céljairól, tevékenységérl) szóló tájékoztatókkal és egy Mit adnak a könyvtárak a társadalomnak? címet visel átfogó ismertetvel. Mindeközben egy szintén Andrea munkáját dicsér diavetítés futott a háttérben a világ legérdekesebb könyvtárépületeirl. (Megtekinthetk a oldalán.) Bár az elzetesen beharangozott vendégcsalogató programok és rekordkísérlet számunkra fokozta volna a bemutatkozás és kapcsolatteremtés esélyeit, az idjárás ellenünk szólt. A megjelent civil szervezetek között nem leltünk partnerekre. Mindazonáltal meggyzdésem, hogy minden fórumot meg kell ragadnunk a megmutatkozásra és az együttmködések keresésére. Kissné Anda Klára MKE KEM Szervezet, Tatabánya

12 Visszapillantás a nyári debreceni vándorgylésre A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 41. vándorgylését július 911. között Könyvtárosok a tehetségekért a reformációtól napjainkig címmel Debrecenben tartották. Komárom-Esztergom megyébl tizenegyen több szekció programján is részt vettünk. Lehrreichné Dürg Brigitta a gyermekszekció kerekasztal-beszélgetésének meghívott eladója volt, jómagam pedig a mszaki szekció eladásait hallgattam meg. A Bibliakutatás Kálvin János születésének 500. évében, igazán kedvemre való volt. Felmenim szinte kivétel nélkül katolikusok voltak. Mégis úgy éreztem, hogy a felekezetek közötti párbeszéd és a téma új információkat nyújthat számomra. Így is történt. A Debreceni Egyetem tanárai, ill. a Református Teológiai Fiskola ids professzorának, dr. Ötvös Lászlónak eladása lenygözött. A témában való jártasság és az eladás stílusa magával ragadó volt. Olyan ismereteket tudtam meg a Biblia anyanyelvre fordítása kapcsán, amire nem számítottam. Megemlítenék néhány példát. Méliusz Juhász Péter debreceni püspök együtt tanult Károli Gáspárral Wittenbergben a XVI. században. Az sem volt közismert számomra, hogy az els református Biblia-fordító 30 éven át készített jegyzeteket, amit 3 év alatt letisztázott. Így került ez a sokszorosan finomított szövegkönyv kiadásra Vizsolyban. Sylvester János Sárváron, katolikus környezetben készítette az Újszövetség fordítását héber és latin nyelvbl között. Laci bácsi az örökifjú pedagógus frissességével adta el az elhangzottakat, majd az eladás befejezése eltt kiosztott egy bibliatörténeti totót, melyet tíz perc alatt kellett kitöltenünk. Több kolléga között szerény próbálkozásom négy hibával sikerült, melynek jutalma egy Oppenheimben kiadott bibliafordítás volt 1612-bl. Ennek hasonmás kiadását, pontosabban 8 oldalát kaptuk ajándékba. Hosszú évek óta tudom, hogy a katolikusok a Biblia magyar nyelvre fordításával hátrányban vannak. 30 évet kellett várni a jezsuita Káldi György által készített kiadásra. Így is jelents munkát végzett, de az a szín és íz, amit a protestánsok hoztak az egyetemes egyháztörténetbe, elvitathatatlan. Én a magam részérl így kívánok tisztelegni a nagy genfi prédikátor születésének 500. évfordulóján. Maier-Kránitz László Heckenast Gusztáv Községi Könyvtár Bársonyos Kerékteleki: Az eltelt idszakban állományrendezés, selejtezés történt. A forgalomból kivont könyveket a könyvhét alkalmával jelképes áron kínálták megvételre a lakosságnak. Ete: A Községi Könyvtár az új mveldési házba költözött. Nyergesújfalu: Májusban megkezdték a felntt és gyermekrészleg összevonását. Pilismarót: A Heckenast Gusztáv Községi Könyvtár könyvtárosa, Maier-Kránitz László sokoldalúságáról tanúskodik saját honlapja a címen. Szárliget: A Klubkönyvtár ismét a Polgármesteri Hivatal tetterében mködik tovább. Tata: A június 11-i vihar nyomán a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár garázsraktárai beáztak. Az épület eltt összegylt víz folyt be kb. 30 cm magasságban. A megrongálódott könyvekrl készült törlési jegyzék alapján összesen 2175 db könyv vált használhatatlanná 73815,50 Ft értékben. Tatabánya: augusztus 20-án dr. Monostori Imre, a József Attila Megyei Könyvtár igazgatója Szinnyei József-díjat vett át dr. Hiller István minisztertl. Az ben alapított díj a szakmában hosszabb idn át kiemelked teljesítményt nyújtó, tevékenységével, kezdeményezéseivel a szakterület fejldését elsegít munka elismeréseként adományozható szeptember 2-án ünnepélyes megnyitó ünnepséget tartott a Városi Könyvtár a felújított Jászai Mari Színház, Népházban. Magyar Életrajzi Index : A Petfi Irodalmi Múzeum legnagyobb adatbázisa több mint 220 ezer rekordot tartalmaz. Célja, hogy a kutató egy helyen találja meg az általa keresett személyre vonatkozó fbb információkat és azok forrásait. A rekordok nem szócikkek, csupán olyan adatsorból épülnek fel, amelyek segítségével egy személy önmagával azonosítható (születés, halálozás helye és ideje, foglalkozás, névvariánsok). Könyvportál (konyvtar.hu): Több, mint 3000 könyvtár katalógusa, programja érhet el egy közös felületrl. Virtuális polcra tehetk a kedvenc könyvek, segítéségével megoszthatjuk, megbeszélhetjük kedvenc olvasmányainkat. Jól használható a könyvtárközi kölcsönzések dokumentum feltérképe-

13 zéséhez. Már három elektronikus könyvtár állományát teszi jobban hozzáférhetvé (a Magyar Elektronikus Könyvtár kb dokumentuma, a Digitális Irodalmi Akadémia 1250 mve és a Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma 500 könyve), automatikusan kapcsolódik a katalógus (http://konyvtar.hu/katalogus) találataihoz, illetve jelenik meg a könyvek profil-oldalán és a felhasználók polcain lév könyvek mellett. Mindenütt kis "E" betvel jelezik, hogy van on-line is olvasható változat, erre kattintva juthatunk el a dokumentumhoz. Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletének honlapja : A honlap információt nyújt a képviseletrl, annak munkájáról és rendezvényeirl ; a kohéziós és regionális politikával kapcsolatos újdonságokról ; az uniós támogatásokra vonatkozó adatokról ; a regionális politikával és egyéb, az Európai Unióval és az uniós szakpolitikával kapcsolatos tanulmányokról, adatokról ; az uniós eseményekrl, rendezvényekrl ; média, oktatás, képzés, szakképzés, IKT, K+F stb. témakörökben futó aktuális pályázatokról. (Elérhet július 15-tl a címeken.) Csolnok Június 7-én könyvbemutatót tartott a Kossuth Lajos Mveldési Ház és a Községi Könyvtár. Szilas Zoltán Találkoztam boldog zenészekkel cím könyvével és a szerzvel ismerkedhettek meg az érdekldk. A bemutató mellett fotókiállítás volt látható a könyv fényképeibl. A 20 interjút tartalmazó kötet Dorog és térsége zenei múltjának kiemelked személyiségeit és az 1960-as éveket megelz idszak zenei életét mutatja be. A kötetben megszólaló négy csolnoki interjúalany személyes jelenlétével is megtisztelte az eseményt. (Priegl Éva) Dorog Június 46. között az Arany János Városi Könyvtár az ünnepi könyvhét és a gyermekkönyvnapok alkalmából sátrat bontott a Hsök terén. A helyi Novella Könyvesbolttal közösn 3 napos programot dr. Tittmann János polgármester nyitotta meg. A lakosság az Alexandra, Magvet, Ulpius-ház, Bookline, Móra és Pagony kiadók frissen megjelent könyveibl és a legújabb helyi kiadványokból válogathattak. A gyermekeket Koncz Árpádné kézmvessel termésekbl készítettek mesefigurákat. Másnap a dorogi szerzk (Buzánszky Jen, Fetter György, Kovács Lajos, Solymár Judit, dr. Till József és dr. Zsembery Dezs) dedikálták mveiket. Végezetül Szilas Zoltán újságíró új könyvét mutatta be Papp Márió költ. Szombaton az Aranycseng mazsorett csoport bemutatójával zárult a rendezvénysorozat. A város lakói számára nyújtott magas színvonalú program sikere mindenképpen hagyományteremtésre ösztönöz. (Mucha Ildikó) Esztergom A Helischer József Városi Könyvtár május között csatlakozott a Születés hete programsorozathoz. Minden napra több eladás jutott a várandósság lelki folyamatitól a születésen át a névválasztásig, gyermekgyógyászatig, babamasszázsig. A szakavatott védnk mellett dr. Bense Tamás gyermekgyógyász, dr. Sinka Éva asztrológus, prof. dr. Bagdy Emke pszichológus beszélgetett az érdekld kismamákkal és szülkkel. Május 26-án Varga Domokos György volt vendége a gyermekkönyvtárnak. Ezzel párhuzamosan Sissi Diana kiállítással vártuk az érdekldket. Az ünnepi könyvhéten június 4-én Rigó Béla költ, mfordító a gyermekek, míg Szalay Károly író, irodalomtörténész Bánhidy Vajk beszélgetpartnereként a felnttek körében vett részt író olvasó találkozón. Június 6-án kihelyezett rendezvényként az Élet Íze Teaházban két fiatal, Iancu Laura és Szentmártoni János író-költ találkozott a közönséggel. A remények szerint az els teaházi találkozót több is követi majd. (Várady Eszter) Komárom A Komáromi napok alatt másodszor került megrendezésre mesevetélked a két Komárom gyermekkönyvtárai közös szervezésében. Idén Benedek Elek meséi adták a témát. F szempont volt, hogy legyen játékos és ne legyen teljesítményközpontú. A kilenc iskolából érkezett 24 kisdiák iskolatársaikkal nem alkothatott egy csapatot, ám a játékosság hamar összekovácsolta a csapattagokat. A gyerekek kreativitását és fantáziáját értékeltük. Jövre Észak-Komáromban találkozunk újra. (Mikolasek Zsófia)

14 Mocsa A községi könyvtár (egyben a Mocsaiak Mocsáért Egyesület székhelye) május 30-án a 8. falunapon boszorkányok fhadiszállásává vált. A Boszorkányszombat címmel megrendezett események (hagyományrz és néprajzi eladások, totó, gyermekszínház, stb.) alatt itt készültek a plakátok, a szórólapok, ide hozták be az adományokat és a Boszorkányok a magyar népmesékben rajzpályázatra beérkezett több, mint száz alkotást. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban sikeres pályázat alapján megvalósult rendezvényen vélheten a jövben még nagyobb szerepet szánnak majd a könyvtárnak. (Nagy Julianna) Oroszlány Június 10-én Lévai Katalin politikus, európai parlamenti képvisel, szociológus, író volt könyvtárunk vendége. Az elssorban szociálpolitikával, esélyegyenlséggel foglalkozó könyv szerzje, illetve szerkesztje (Táncrend nélkül esszékötet, Párnakönyv, Vörös sznyeg, Varázskert) mveinek bemutatása mellett betekintést nyújtott az Európai Parlament munkájába. A jó hangulatú író olvasó találkozó végén az írón dedikálta mveit. A gyermekkönyvtár második alkalommal szervezett kalandozó tábort az elssorban környezetvédelem iránt érdekld gyerekeknek. A táborozók számos érdekes program mellett ellátogatnak a gyri állatkertbe, Vértesbogláron pedig madárgyrzésen vehetnek részt. Célunk a téma iránti elkötelezettség fokozása. Reméljük hazatérve társaikat is arra fogják buzdítani, hogy jobban figyeljünk környezetünkre. (Kozmáné Gombköt Hajnalka) Tata - Halk zeneszó és verssornak is beill mondatok hullámzása jellemezte az ünnepi könyvhét tatai rendezvényét június 8-án a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban. Jász Attila költ mutatta be Fürdkádból a tenger címmel megjelent új esszékötetét. Reviczky Balázs kiváló zenei érzékkel ragadta meg a mvek hangulatát, s biztosította a költ felolvasása alatt a muzsikát. Az estét egy Tatáról szóló írás fogta keretbe, ezen belül az elmúlt húsz év szellemi termésébl kaptunk ízelítt. Az estére nagyon sokan voltak kíváncsiak, dedikálás és kötetlen beszélgetés zárta. (Pribojszky Mátyásné) Tatabánya A megyei könyvtárban május 25-én Tóth Krisztina költ, mfordító volt vendégünk. Prózáiból, verseibl olvasott fel. A házigazda Jász Attila, az Új Forrás fszerkeszt-helyettese életérl, pályájáról faggatta. Az interjúkérdésekre adott válaszok az önkifejezés formáinak az üvegmvességtl a költészetig és mfordításig folyamatos útkeresésrl tanúskodtak. A beszélgetés végén a költ a könyvhéten megjelent Magas labda cím verseskötetébl válogatott, majd dedikálta köteteit. Május 25-étl a Félfal-galéria Nádor Tibor alkotásait mutatta be, míg július 1-jétl az 5lett cím európai uniós vándorkiállításnak adott helyet. (Kissné Anda Klára) Tatabánya A Modern Üzleti Tudományok Fiskolája Könyvtára májusban selejtezett könyveibl kiárusítást rendezett, amelyhez az olvasók örömére játék is kapcsolódott Könyvtári tombola Most okosabb lehetsz, mint egy ötödéves címmel. A vásárlás mellett feltétel volt a tagság. A bevétel felébl 13 db 1000 Ft-os könyvutalvány talált gazdára június 11-én a könyvtár olvasótermében megtartott sorsoláson. A tombola nagy örömöt okozott az olvasók körében, így a jövben újabb nyereményjátékok meghirdetését tervezzük. (Vitéz Éva) Ászár könyvtárosa, Tóth Gáborné Sokszín társadalom a miénk. Sok helyrl, más-más indíttatással álltunk pályára, kerültünk be a szakma vérkeringésébe. Az alábbiakban Ászár könyvtárosát, Tóth Gábornét kértem bemutatkozásra. Mióta dolgozol könyvtárosként? szeptember közepétl vagyok mveldésszervez. Ellátom a könyvtári teendket és a tanításra is maradt lehetségem néhány órában. Az új feladatok által új kihívásokkal is szembe kell néznem, de nagyon jó, segítkész vezetéssel és kollégákkal dolgozhatok.

15 Ez azt jelenti, hogy tanári pályáról igazoltál át? 1983-tól 23 évig tanítottam a kisbéri Zene- és Mvészeti Iskolában zongorát és szolfézst, valamint állandó zongorakísérje voltam az iskolának. Honnan ez a zenei indíttatás? Gyrben születtem, itt jártam ének-zenei általános iskolába, középiskolai tanulmányaimat a Richter János Zenemvészeti Szakközépiskolában szolfézszeneelmélet szakon végeztem. Eltte hat évig tanultam zongorázni. A szakközépiskolai évek alatt tagja voltam a Gyri Leánykarnak, mellyel külföldön többször felléptünk, lemezfelvételek is készültek a kórussal. Tehát kisgyermek korom óta életem meghatározó eleme a zene és a zenélés, amelytl ma sem szakadtam el. Munka és család mellett végeztem el a fiskolát szintén Gyrben, a Liszt Ferenc Zeneakadémia Tanárképz Intézetében. Mi késztetett a pályamódosításra? Sajnos 2007-ben a kisbéri zeneiskola jogutód nélkül megsznt, így hét kollégámmal szó szerint az utcára kerültünk. Életem legnehezebb idszaka volt az az egy év, amit munkanélküliként átéltem. Nem túlzok, ha azt mondom, szó szerint belerokkant a lelkem, hogy a sokévi tanulás és több mint húsz év tapasztalat és amire gyerekkorom óta készültem, hirtelen szinte semmivé vált. Hogyan kerültél Ászárra? Ászárra nem ismeretlenül kerültem, tanári pályám alatt jó kapcsolatot tartottunk fenn az ottani iskola vezetivel, hiszen ászári gyerekek is jártak az iskolánkba. Hogyan sikerül megbirkóznod a könyvtári teendkkel? Sok segítséget kapok a kisbéri kollégáktól. ket ismertem már (egy épületben volt a zeneiskola és a könyvtár), valamint nemrég csatlakoztunk a mozgókönyvtári ellátáshoz, velük állunk szakmai kapcsolatban. Nagyon segítkészek, ha valami gyakorlati tanácsra van szükségem, nyugodtan hívhatom ket. Mi okozza munkád során a legnagyobb gondot? Épp most folyik a könyvállományunk Textlibfeldolgozása. Nem könny feladat az összes, majd 7000 kötet megmozgatása, de nagy részét már sikerült a helyére tennem. A nagyobb nehézség az olvasóközönség létszámának csökkenése. Tudom, hogy ez általános tendencia, mégis biztosan léteznek ügyes praktikák, melyeket én még nem ismerek. Nagyon nehéz a háromféle feladatot összehangolni, idnként úgy érzem, teljesen szétaprózom magam és egyiket sem tudom maximálisan, a saját elvárásomnak megfelelen végezni. Éppen most szervezem a 30-i falunapot és kezdenek a fejem fölött öszszecsapni a hullámok fizikailag és agyilag is. Össztzként ért a sok megoldandó feladat, ami hirtelen rám szakadt. Minden téren szeretnék jót alkotni, és ez fárasztó. A Jászaiemlékház gondozása is leköt, illetve az ide látogató csoportokat is fogadom. Mindez elmondva is sok. Hogyan próbálod a könyvtár látogatottságát növelni? sszel és tavasszal tartottam ovisoknak és alsó tagozatos iskolásoknak könyvtárbemutatót, könyvtárhasználati órát. Egyelre számotteven nem ntt a látogatók száma. Alapveten vidám természet vagyok, lesznek még ötleteim. Kissné Anda Klára József Attila Megyei Könyvtár Esztergom A Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum (Duna Múzeum) Könyvtárában Szkéné Fekete Erzsébet a továbbiakban nyugdíj mellett látja el a könyvtári feladatokat, ugyanakkor Bárd Edit a könyvtár új munkatársa. Sárisáp A Bányász Mveldési Ház Könyvtára június 1-jétl Csicsmanné Katona Gabriella személyében (Volf Árpádné mellett) immár két könyvtárossal, hosszabb nyitva tartási idben látja el a szolgálatot. Tata A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár több új kollégát vett fel, többek között a revízió munkálatainak megkönnyítéséhez július 1-jétl Dományi Zsuzsanna olvasószolgálatos, Dollmayer Bea feldolgozó könyvtáros, augusztus 3-ától új gyermekkönyvtáros Goldschmidt Éva. Szeptember 1- jétl Bognár Tímea vesz részt a revízióban. Tatabánya Negyelszkiné Frisz Ágnes, a Városi Könyvtár olvasószolgálatos munkatársa június 20- án nyugdíjba vonult. Augusztus 1-jétl új könyvtárosként Fink Noémi segíti a szakmai munkát. Tokodaltáró április 15-étl Helmajer Kitti a Bányász Kultúrotthon Könyvtárának új könyvtárosa. A vezeti feladatokat továbbra is Szomjúné Deli Ilona látja el.

16 Vasas Margit ( ) Július 21-én töltötte volna be 80. életévét a tatabányai Városi Könyvtár nyugdíjas igazgatója. Kisújszálláson született, édesapját még a háború eltt elveszítette. Varrón édesanyja egyedül nevelte tovább öccsével együtt, ezért korán arra kényszerült, hogy önállóan álljon meg a lábán ben, 21 évesen Budapestre költözött, ahol háztartási alkalmazottként és munkásként is dolgozott, hogy fenntartsa magát. Munka mellett tanult ben szerzett kitn érettségije után rögtön beiratkozott az ELTE magyar könyvtár szakára ban, frissen szerzett diplomával érkezett Tatabányára és helyezkedett el a megyei könyvtárban. Az olvasószolgálati részleg vezetjeként dolgozott. Pontos, módszeres munkájának köszönhet az intézmény katalógusrendszere ben t bízták meg a megalakult tatabányai városi könyvtár vezetésével és maradt igazgatója 1988-ig, nyugdíjba vonulásáig. Szaktudása minden területen jól kamatozott és bizonyította rátermettségét. Nem csak az új könyvtár kialakítása, megteremtése, hanem a lakóterületi könyvtárak munkájának szervezése és irányítása is feladata volt. Neki köszönhet, hogy a városi fiókhálózat valójában kialakult és szakmai rangra emelkedett. Minden könyvtárát saját gyermekeként kezelte, rendkívüli tudatossággal alakította, formálta állományukat, arculatukat. A fiókkönyvtárak megörökölt rossz helyzetén, objektív körülményein folyamatosan igyekezett javítani, és az olvasók szeretete, elismerése volt érte a legnagyobb hála. Vallotta, hogy egy jó könyvtáros többet ér minden könyvreklámnál. Az igényeket felismerve hozta létre az iskolai könyvtárhálózatot 19 iskolában, hogy a pedagógusok munkája mellett az oktatás helyszínén segítse az olvasóvá nevelést. A ráháruló feladatok sora csak ntt, amikor a városkörnyéki községek (Gyermely, Héreg, Környe, Vértesszls, Tarján) módszertani központja szintén a városi könyvtár lett. Jó szervezkészséggel, a rá jellemz módszerességgel e téren is kiemelked munkát végzett. Igényesség, kitartás jellemezte, a nehézségek sohasem riasztották. Tudta, hogy minden apró eredményért szívósan meg kell küzdeni. Volt ereje mindenre figyelni, minden új lehetséget észrevenni, ami segíthette egy könyvtár mködését és jó együttmködést tudott kialakítani a társintézményekkel. Szigorú elvek szerint élt és dolgozott. Mindent kézben tartott. Az igazgatói tennivalók mellett vezette a csoportos leltárkönyvet, besorolta a katalóguscédulákat, rendezte a polcokat vagy éppen az olvasóknak ajánlott olvasnivalót. Az önmagával szemben támasztott elvárások szerint követelte meg a munkát másoktól is, de ugyanakkor képes volt észrevenni, hogy kiben mi lakozik, mi várható el tle. Szaktudását mindig kész volt megosztani és tanulásra ösztönzött. A munkatársak iránti figyelmessége megmutatkozott azokon a felejthetetlen karácsonyokon, a személyre szabott könyvcsomagokon, vagy amikor az elvégzett munka jutalmazására került sor. Emberi tartása és hivatásszeretete példaérték volt. Egy lángot adok, ápold, add tovább, és gondozd híven mondhatta volna egyik szeretett költje szavaival (Reményik Sándor: Öröktz), de csak terelt és utat mutatott néma büszkeséggel. Május 25-én örökre távozott. Kissné Anda Klára József Attila Megyei Könyvtár Felels szerkeszt Kissné Anda Klára Rovatvezetk: dr. Horváth Géza, Kissné Anda Klára, Lehrreichné Dürg Brigitta, Sámuelné Ábrahám Mónika Kiadja a József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya, F tér 2. Felels kiadó dr. Monostori Imre igazgató ISSN A nyomtatásért felel a Vértes Copy Plusz Kft.

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében helyek Komárom-Esztergom megyében Vértestolna Polgármesteri Hivatal Vértestolna, Petőfi u. 82. ESZI Szent Erzsébet Központ hajléktalanszálló Tatabánya, Tatabánya Hegy utca 20. Csém melegedőhely Csém, Béke

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Kom-Eg megye

Kom-Eg megye Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Kontakt személy Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104 Tatabánya Szent Borbála Kórház megye - Szak Progressz Település név makó Szakmanév Intézet név ivitási Szakmai szervezeti egység d 10 4105 Oroszlányi Bokod 2225 01 Belgyógyászat Tatabánya, Szt. Borbála

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Kedves Gyerekek! Tisztelt Igazgató Kolléga!

Kedves Gyerekek! Tisztelt Igazgató Kolléga! Tisztelt Igazgató Kolléga! Kedves Gyerekek! Intézményünk Gyermekkönyvtára ebben az évben is meghirdeti tavaszi kulturális versenyeit a hagyományoknak megfelelen regionális jelleggel. Szeretettel várjuk

Részletesebben

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555 E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555 E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN! ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK RENDEZVÉNYEI NÓGRÁD MEGYÉBEN címmel benyújtott nyertes pályázatra Pályázati azonosító: 3508-01184 A 2014-es évben is az Nemzeti

Részletesebben

Ácsteszér. A könyvtár neve: Ácsteszéri Községi Könyvtár Könyvtárvezető: Borbély Ilona

Ácsteszér. A könyvtár neve: Ácsteszéri Községi Könyvtár Könyvtárvezető: Borbély Ilona Ácsteszér A könyvtár neve: Ácsteszéri Községi Könyvtár Könyvtárvezető: Borbély Ilona Cím: 2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 43. Telefon: +36-34/388-088 E-mail cím: kozsegikonyvtarteszer@gmail.com Honlap: http://www.acsteszer.hu

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8.

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. A programok a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban zajlottak, ahol nagy örömünkre

Részletesebben

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló A Népmese napjához kötődő programunkat azzal a céllal terveztük, hogy hozzásegítsük a kisiskolás korosztály képviselőit a mesékben való elmélyüléshez,

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 14-334 13-863 Forgatókönyv az Országos Polgárr Napra Az Országos Polgárr Szövetség

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek!

Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek! Kedves Olvasónk! Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek! Januárban a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) egy témakörben vár projektötletet az el zetesen nyilvántartásba

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban Felsoktatási minségtérkép 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2012. április 26-27., Gödöll Hegyi-Halmos Nóra ELTE PPK OFI Felsoktatási

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre:

A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre: A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre: 1. Szervezet neve Válaszadás (igen+/nem-) Egyetértés (igen+/nem-) 2. Miniszterelnöki Hivatal + 0 3. Földmővelésügyi

Részletesebben

11. rész-ajánlattételi terület Komárom-Esztergom megye

11. rész-ajánlattételi terület Komárom-Esztergom megye e terhek 1 1 PILISCSÉV kül 18 8 43889 16293 2 18 igen 0 6 1 1 0 ESZTERGOMI JÁRÁSI HIVATAL 1 4397 11844 1 1 PILISCSÉV kül 80 32 41627 4288 6 129 igen 0 42 3 2 1 ESZTERGOMI JÁRÁSI HIVATAL 1 8568 83178 1

Részletesebben

2009. október 11.: Kalóz-party

2009. október 11.: Kalóz-party Kalóz-party 2009. október 11.: Kalóz-party A Közösségi Ház mellett lévő régi épületből a felnőtt részleggel egy épületbe költözött át a Gyermekkönyvtár. A hivatalos megnyitó ünnepségen Tállai András polgármester

Részletesebben

Szervezetünk a Gerecse Natúrpark tagja. Írta: tea április 17. szerda, 06:06

Szervezetünk a Gerecse Natúrpark tagja. Írta: tea április 17. szerda, 06:06 Felismerve, hogy a Gerecse tágabb térségében fellelhető számos természeti és építészeti-kulturális érték, hagyomány megőrzéséhez, fenntartható fejlesztéséhez olyan térségi szintű, járásokon is átívelő,

Részletesebben

HÁROM HATÁR ÖLELÉSÉBEN

HÁROM HATÁR ÖLELÉSÉBEN HÁROM HATÁR ÖLELÉSÉBEN A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány határon túlra irányuló tevékenysége HÁROM HATÁR ÖLELÉSÉBEN I. KEUR 1. KEUR 2.

Részletesebben

08.30-12.30 Oroszlány, Csákvári út (8119 sz út), (143 sz kereszteződése

08.30-12.30 Oroszlány, Csákvári út (8119 sz út), (143 sz kereszteződése 2015. február 01. 07.00-09.00 Tata, Baji u. 09.05-11.00 Tata, Vértessszőlősi út 11.05-12.00 Tata, Honvéd u. 12.05-14.00 Szomód belterület 14.05-16.00 Tata, Kocsi u. 16.05-17.00 Tata, Ady E. u. 2015. február

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése 2015. november 16-17. A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár rendszeresen szervez továbbképzést a megye könyvtárosainak,

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA GYÖNGYÖK VACHOTT SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1997. CXL törvény A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Feladatait az 1997. évi CXL., A muzeális

Részletesebben

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg?

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg? Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében 2013 elsı felében folytatódtak az ingyenes orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak az ELTE Ruszisztikai Központjában. 2013 januári metodikai

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

Komárom-Esztergom megye önkormányzati könyvtárainak évi statisztikája

Komárom-Esztergom megye önkormányzati könyvtárainak évi statisztikája A KOMAROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁROSOK HÍRADÓJA VI. évf. 1. sz. 1995. február Komárom-Esztergom megye önkormányzati könyvtárainak 1994. évi statisztikája 1 2 3 4 5 Néhány észrevétel az elbbi statisztikai

Részletesebben

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ 2012 őszén került sor Papp Éva tanárnő szervezésével, a Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakközépiskola könyvtárában az országos Harry Potter műveltségi vetélkedő döntőjére.

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban

Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban Mozgókönyvtári feladatellátás 2012-ben a hévízi városi könyvtárban A mozgókönyvtári feladatellátást nyújtó szervezet: Gróf Festetics György Műv. Kp. Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Igazgató: Halász

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon:

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1CJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VII.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. kerületi

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Készítette: Fenyvesi Judit 2016. Elhangzott a Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny új koncepciójának tükrében c.

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ Évek óta hagyomány, hogy Gödöllő városa a Múzeumok Éjszakája programot városi összefogásban valósítja meg.tehát nemcsak a múzeumok (Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllői Királyi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Beszámoló a Városközponti Főigazgatóság, Kossuth Lajos Általános Iskola, Győr Könyvtárának munkájáról 2012.

Beszámoló a Városközponti Főigazgatóság, Kossuth Lajos Általános Iskola, Győr Könyvtárának munkájáról 2012. Beszámoló a Városközponti Főigazgatóság, Kossuth Lajos Általános Iskola, Győr Könyvtárának munkájáról 2012. Kossuth Lajos 1802-1894 Kossuthról és koráról minden évben városi vetélkedőt szervezünk Iskolánk

Részletesebben

A székesfehérvári Kodolányi János Középiskola és Kollégium beszámolója a Nemzetközi Könyvajándék Nap alkalmával tartott eseményeiről

A székesfehérvári Kodolányi János Középiskola és Kollégium beszámolója a Nemzetközi Könyvajándék Nap alkalmával tartott eseményeiről A székesfehérvári Kodolányi János Középiskola és Kollégium beszámolója a Nemzetközi Könyvajándék Nap alkalmával tartott eseményeiről Iskolánk nagy lelkesedéssel csatlakozott a kezdeményezéshez, melynek

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: Projektlátogatások ECOSYAL program 2. Időpont: 2014. augusztus 28. Helyszín: Szokolya, IKSZT 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott egy már

Részletesebben

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA 2011. január 11. Színház az egész világ - Drámapedagógiai műhely 2011. január 12. Természettudományokról másképp Természettudományi műhely 2011. január 13. Vissza a múltba

Részletesebben

Dalton-mhely mködtetése a megyében DR. GÖNCZÖL LÁSZLÓNÉ: A DALTON-TERV BEVEZETÉSÉNEK MÉRFÖLDKÖVEI GYR- MOSON-SOPRON MEGYÉBEN II.

Dalton-mhely mködtetése a megyében DR. GÖNCZÖL LÁSZLÓNÉ: A DALTON-TERV BEVEZETÉSÉNEK MÉRFÖLDKÖVEI GYR- MOSON-SOPRON MEGYÉBEN II. DR. GÖNCZÖL LÁSZLÓNÉ: A DALTON-TERV BEVEZETÉSÉNEK MÉRFÖLDKÖVEI GYR- MOSON-SOPRON MEGYÉBEN II. A Gyr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 2006. szeptemberi Hírek mellékleteként valamennyi iskola megkapta

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Napló. Egy nagykorúvá lett szervezet 18. országos tanácskozása Gödöllõn Gödöllõ, 2011. július 6 8.

Napló. Egy nagykorúvá lett szervezet 18. országos tanácskozása Gödöllõn Gödöllõ, 2011. július 6 8. Egy nagykorúvá lett szervezet 18. országos tanácskozása Gödöllõn Gödöllõ, 2011. július 6 8. Napló Mennyeiné Várszegi Judit Mándli Gyula, aki tizennyolc éve lendületben tartja a szervezet munkáját, elnöki

Részletesebben

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás).

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás). COMENIUS pályázattal Romániában Közel kétéves előkészítés után a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola az Európai Unió Oktatási Bizottsága által támogatott, Egész életen át tartó tanulás COMENIUS

Részletesebben

Rickl-olvasókör modul

Rickl-olvasókör modul Rickl-olvasókör modul Folyamatosan szervezett kulturális fejlesztő-tevékenység, neves történészek, előadók, művészek meghívásával, alkalmanként 15 fő részvételével, külső szolgáltató bevonásával. 1. 2014.03.21.

Részletesebben

A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak. Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások:

A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak. Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások: A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások: Az uniós források közül a gazdasági versenyképesség növelését célzó operatív programon

Részletesebben

KSZR SZAKMAI NAP 2014. április 14.

KSZR SZAKMAI NAP 2014. április 14. KSZR SZAKMAI NAP 2014. április 14. Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Szolnok Dankóné Szabó Edit osztályvezető ÁLLOMÁNYTISZTÍTÁS 2013. 39/2013.V.31. EMMI rendelet a kezdéssel meg kellett

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

KÖNYVTÁRI INFORMATIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÖNYVTÁRI INFORMATIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖNYVTÁRI INFORMATIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ FELEK 1. Bethlen Gábor Református Gimnázium 2. Csongrád megyei Levéltár hódmezővásárhelyi fiókja 3. Erzsébet Kórház és Rendelőintézet

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete)

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) Készítették: Baánné Gruber Irén, Boros Rudolfné, Horváthné Pados Teréz, Ladányiné Karádi Róza, Molnár Edina, Varsányiné Horváth Erika A témahét célja: - A gyermek

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg:

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg: Csak úgy tudunk megfelelni gyorsan változó környezetünknek, ha folyamatosan tervezünk és ismerünk minden lehetséget, mely nyitva áll elttünk. Newt Gingrich A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA MEGHÍVÓ EREDMÉNYES NEVELÉS A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA A konferencia időpontja: 2015.

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

5. KSZR Műhelynap - Debrecen szeptember Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében

5. KSZR Műhelynap - Debrecen szeptember Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében 5. KSZR Műhelynap - Debrecen 2015. szeptember 28-29. Kulturális vidékfejlesztés, kistelepülések könyvtári ellátása Hajdú-Bihar megyében A Méliusz Könyvtár jövőképe a kistelepülési könyvtárellátás terén

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 11-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 11-i rendkívüli ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-539/2015. ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. november 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: József Attila

Részletesebben

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t.

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t. Zeneszalon Alapítvány 2008. évi szakmai beszámolója 2008-ban folytatódott a Chopin koncertsorozat az MTA-ban. A Zeneszalon Alapítvány közönségszervezésben segített biztosítani a koncertek látogatottságát.

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

HUNCUT KKE (HUNniai Cukorzacskó-gyjtk Társasága Kulturális Közhasznú Egyesület) alapító okirata szerinti célja:

HUNCUT KKE (HUNniai Cukorzacskó-gyjtk Társasága Kulturális Közhasznú Egyesület) alapító okirata szerinti célja: Köszönöm megtisztel figyelmüket, és a lehetséget a rövid beszámolóra. Kicsit gondban vagyok, mirl is írjak, többeknek esetleg maga az egyesület foglalkozási témája is elég ismeretlen, bár az elz képvisel

Részletesebben