A könyvet családomnak és felmenôim emlékének ajánlom H. L.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A könyvet családomnak és felmenôim emlékének ajánlom H. L."

Átírás

1 A könyvet családomnak és felmenôim emlékének ajánlom H. L.

2 HORVÁTH LÁSZLÓ Batthyányak ideje Halogyon Történelmi riport Budapest, 2007

3 Copyright: Horváth László Minden jog fenntartva. Jelen könyvet, vagy annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni és bármely formában engedély nélkül közölni, terjeszteni. Tördelôszerkesztô: Hausz Attila A könyv borítója Batthyány Lajos nádor rézkarca és Horváth János halogyi lakos fotója felhasználásával készült. A borító 2 3. oldalán Halogyról 1753-ban, illetve 1845-ben készült térképek részletei találhatók. ISBN Kiadja a Polder Tanácsadó és Kiadó Bt. A kiadásért felel: az ügyvezetô Készült a Pressman Nyomdában Felelôs vezetô: Bálint Ferenc Elôszó Halogyiaknak írtam ezt a könyvet, de a Vasi Hegyháton élôk is sok érdekességre bukkanhatnak a történetben. Ajánlom továbbá a falvak, a családok, a Batthyányak története, a feudalizmus kora iránt érdeklôdô ifjú és idôsebb olvasóknak, akik a múltban keresik a választ a jelen kihívásaira, a szabadság, a létfenntartás, a szolgálat és a hûség izgalmas, gyötrô kérdéseire. Ajánlom mindazoknak, akik az értôl akarnak eljutni az óceánig: egy régebbi korban Halogyról indulva akarják bejárni az utat Körmenden, Szombathelyen és Pozsonyon át Bécsig. Elôrebocsátom, hogy nem egyetemes, nem országos dimenziókat akartam bemutatni, mert ezt a feladatot mások nálam jobban elvégzik. Ellenkezô irányba indultam el: egy parányi történelmi egység, egy település múltjának feltárásával próbáltam megfejteni titkokat, hasonlatosan az elemi részecskéket kutató fizikusokhoz, vagy a sejteket vizsgáló biológusokhoz. A fáradságom talán nem volt hiábavaló, mert nem tagadom, sok munkával járt az önként vállalt feladat elvégzése. Harminc évvel ezelôtt, fôiskolai és egyetemi szakdolgozatokkal tettem meg az elsô lépéseket, majd hosszú kitérôk és felkészülés után teljesítettem a vállalásomat. Az elmúlt négy évben minden mozgósítható energiámat ennek a könyvnek szenteltem. A Batthyány család gazdag levéltárában és a megyei intézményekben átnéztem mintegy huszonötezer oldalt, kazalban kerestem a tût, de szerencsém volt, mert a vártnál több forrást találtam. Fáradtságos, de hasznos volt a különféle dokumentumok, adóösszeírások, úriszéki perek, szerzôdések, jobbágylevelek, 5

4 valamint anyakönyvi adatok összegyûjtése. Az adatok birtokában azután nagy türelemmel, kitartással rekonstruáltam az egyes parasztgazdaságok és családok történetét, így sikerült tágabb értelmezési keretet adni a forrásokból nyert információknak. Mondhatom, hogy mindenkit megismertem, aki az elmúl háromszáz évben Halogyon született, élt, adózott, családot nevelt. Közeli kapcsolatba kerültem a ma élôk felmenôivel, akikrôl korábban semmit sem tudtam. Halottak titkai tárultak fel elôttem, üzenetek egy régebbi korból, hat-nyolc-tíz emberöltônyi messzeségben, ahova már nem nyúlik vissza az élôk emlékezete. Úgy érzem, halogyi elôdeink jogosultak a történelemre. Oknyomozásomat történelmi riportban foglaltam össze, hogy olvasóimat ne terheljem az elemzô, leíró, forrásközlô történetírás kötelezô formuláival. Reményem szerint azonban a szöveg elárulja, hogy a könyv minden sora hiteles dokumentumokra és szakmai munkákra támaszkodik. A munkát magányosan végeztem, prekoncepciók nélkül. Csökkenteni próbáltam annak esélyét, hogy mások útját járjam. Köszönöm Egyed Albert szociológus és Kárpáti Sándor közíró barátaimnak, illetve feleségemnek, lányomnak és fiamnak, hogy segítséget nyújtottak a kézirat javításához. Köszönettel tartozom azoknak a levéltárosoknak, kutatóknak, akik megosztották velem a gondolataikat. Hálás vagyok a halogyiaknak és daraboshegyieknek, a Kónya, Palacsics, Németh, Benkô és Nagy családok tagjainak, akik könyvem írása közben meghallgatták elôadásaimat. Budapest, november 26. A Batthyányak ideje izgalmas, máig érô tanulságokat hordozó korszak Halogy nyolc évszázadot átívelô krónikájában. A faluról három oklevél is fennmaradt a XIII. századból. Földrajzi elhelyezkedése és a Boldog Lôrincrôl elnevezett török idôkben elpusztult temploma alapján feltételezhetô, hogy a Király út mentén, a Borostyán út közelében jelentôs hely lehetett az Árpád-házi királyok idején. Története több évszázadon keresztül a szomszédos Nádasdról származó nemzetség, a Nádasdy és a Nádasdi Darabos családok történetéhez kapcsolódik. Erre utalnak az említett korai oklevelek, és ezt erôsíti meg az is, hogy 1551-ben Nádasdy Tamás nádor és atyafisága szerzik meg a teljes falut. A híres famíliával Nádasdy Ferenc országbíró fôvesztésével törik meg a kapcsolat, miután Széchenyi György kalocsai érsek 1677-ben hozzájut a konfiskált Nádasdy javakhoz. A Széchenyiek urasága fél évszázadig tart Halogyon, de ez alatt a Nádasdyak másik ága is jelen van a faluban és a Batthyányak is megjelennek. Az 1732-ben végrehajtott birtokcserével és a következô évtizedekben végbevitt birtokszerzéssel a Batthyány család hercegi ága kizárólagos ura lesz a falunak, amelyet a központi szerepkörû körmendi majorsághoz csatolnak. A Batthyányak ideje Halogyon egészen 1848-ig, a jobbágyság felszabadításáig tartott. Ettôl az idôtôl íródik a falu történetének újabb szakasza a kisbirtokosok kora, amely 1960-ban, a termelôszövetkezet létrehozásával ér véget. A Batthyányak idejének ( ) kutatása mellett jelentôs részben feltártuk a kisbirtokos parasztok idejét ( ) is, de ez már egy másik könyv története lehet, egyetemben a Nádasdyak korai, mintegy öt évszázados jelenlétének részletes bemutatásával. A szerzô 6 7

5 1. Gróf Batthyány Lajos, Németújvár örökös ura 1732 nyarán, még mielôtt a Bécsben székelô Magyar Királyi Udvari Kancellária élére kerül, új falvakkal gyarapítja hatalmas családi birtokát. Rövid alkudozás után Széchenyi Zsigmondtól megszerzi Egervár, Zalaszentgyörgy, Pölöske és Belatincs uradalmakat. Cserébe adja Gyôrvár, Boldogasszonyfa és Szentiván falvakat, fizet ezen felül huszonöt ezer forintot, mivel a kapott javak ennyivel többet érnek az adottaknál. A szerzôdésben azzal magyarázzák az ügyletet, hogy látták és tapasztalták mindkét részrôl, alkalmasabb és hasznosabb lesz a jószágok cseréje, mert közelebb esnek a család többi birtokához. Ez persze igaz volt, mint ahogy az is, hogy Széchenyi az elsô felesége révén rokoni kapcsolatba került a Batthyány famíliával a fiatalabb ágon, Egervár és Németújvár között nem volt nehéz közös hangot találni. Könnyen elhárultak a megegyezés útjában álló akadályok, a csereügylet létrejött, miáltal Lajos grófnak sikerült kikerekíteni a körmendi uradalmi központhoz tartozó jószágokat. Fontos lépést tett a késôbbi tervei megvalósítása útján. Az 1732-ben kötött csereszerzôdéssel Batthyány Lajos kezére jutottak az Egervárhoz tartozó hegyháti falvak, övé lett Nádasd, Németfalu, Maczfalva, Halogy, Iklód és Almásd számos portája, a nádasdi kastélyhellyel és a németfalui vendégfogadóval együtt. Szántók, rétek, szôlôk, kocsmák, mészárszékek, malmok, erdôk, halastavak és más határbeli javak kerültek a rajta lévô jobbágyokkal együtt a körmendi majorsághoz. Egykoriban mind Nádasdy Tamás nádor népe és javai. Két emberöltôn át azonban a Széchenyiek bírták, miután 1677-ben Széchenyi György kalocsai érsek a bécsi kamarától 33 ezer háromszáz forintért megvásárolta Tamás nádor unokája, a hûtlenség miatt lefejezett Nádasdy Ferenc országbíró elkobzott birtokrészét. A nagy birtokszerzô fôpap a vétel után adománylevelet is kapott Lipót császártól a Nádasdy 9

6 birtokra. A királyi adomány megújítására, a birtokszerzésre jó esélyt kínál a mostani cserének mondott vétel, miután a király közelébe kerül Batthyány Lajos, a fiatal fôkancellár. 2. Igy lett a fiatal grófnak négy telket kitevô, nyolc jobbágyhely részbirtoka Halogyon. Nyolc családnak lett tehát új gazdája a faluban. Benczik Márton, Kovács Mihály, Takács Mihály, Kónya Kocsis Ferenc, Horváth Pál, Palasics Varga János, Beczök István és Takács Jánosné lakták akkor családtagjaikkal az egervári uradalomtól a körmendihez átcsatolt jobbágyhelyeket. Többségük Széchenyi Zsigmond hívására jött a faluba, aki 1710-ben vette nôül Batthyány Ferenc fôpohárnok lányát, Teréziát, családot alapított, és két évtizeden keresztül intenzíven fejlesztette az Egervárhoz tartozó falvakat. Komoly sikernek számított, hogy a szatmári békét követô években, mikor az ország minden részében kedvezményekkel csábították a jó munkaerôt, életerôs családokat tudott telepíteni a puszta telkekre. Idôben jött a fejlesztés a falunak, mert egy évszázadon át viselte a török hatalmát, földrajzi helyzetébôl adódóan megszenvedte a szentgotthárdi csatát (1664), a vasvári békekötés utáni idôket, a századfordulót és a kuruc mozgalmakat. A körmendi és a csákányi végvárak közelében nehéz évtizedeket élt át a hegyháti község, amely hasonlóan a hódoltság határát képezô Rába jobb partján lévô más településekhez átmenetileg elnéptelenedett, lakói elszaladtak, fél ezer éve mûvelt földjeit visszahódította az erdô, az udvarokat benôtte a gaz. Vándorok, menekülôk, bujdosók és hûségesen visszatérô lakói azonban nagy nehézségek árán életben tartották a falut, ahol 1698-ban mindössze 36 lakost köztük kilenc gyermek talált az egyházi vizitátor. A menekülés és szunnyadás évei után újra indult az élet a Vasi Hegyháton, új erôre kapott Halogy is. A harcok és ütközetek elcsendesedése után a régi lakók elfoglalták a telkeiket, új telepesek is érkeztek, az országos vándorlásban, jövés-menésben szinte észrevétlen újranépesült a falu. A környékbeli gazdák, mesterek és hajdúk közül többen megragadtak a Rába árterét a Hegyháttal összekötô lankákon, a himfai és az alsóerdei patak völgyében, ahol halat és vadat, erdei gyümölcsöket, ízes vargányát mindig talált a nép és friss források vízével olthatta szomját ben a megye egy portio adót vetett ki a falura, ban nyolc-, 1728-ban pedig tizennégy gazdát találnak a népszámlálók. Egy fél emberöltô alatt visszahódították a földeket, új irtásokat vágtak, szôlôt telepítettek, megkaszálták a legelôket, igavonó állatokat neveltek, disznókat makkoltattak és rönkfából felépítették a házaikat. A török idôk utáni konszolidáció eredménnyel járt: a falu mûködött, megtermelte a fennmaradáshoz szükséges élelmet, teljesítette a földesúri kötelezettségeket. Lakói házasodtak, gyermeket neveltek, megtartották ünnepeiket, alakították a saját sorsukat. Lassan feledni kezdték a sok háborút, a mérhetetlen szenvedést, az elviselhetetlen terheket, amelyek némileg mérséklôdtek az országos munkaerôhiány és a Habsburgok óvatos jobbágypártolása nyomán. Hiába, kellett a katona és az adófizetô a bécsi udvarnak nyarán Batthyány Lajos egy minden tekintetben magabíró falunak lett gazdája, s utódai uraságok is maradtak egészen a jobbágyság felszabadításáig. 3. Akörmendi uradalom szívügye lett a Batthyány család idôsebb ágának. Még 1716-ban határozták el, hogy a sziklás hegycsúcsra épített németújvári sasfészekbôl, amely háborús idôkben biztos védelmet nyújtott, a béke eljövetelével Körmendre teszik át a birtokaik igazgatási központját

7 Elôrelátó döntésnek bizonyult az új központ kijelölése, habár akkor a városban még sok minden emlékeztetett a viharos évekre. Erôsen látszottak még a nyomai, hogy Esterházy Antal és Bottyán János kuruc generálisok kommandói augusztus 6-án porig égették a katonavárost. A tûz martaléka lett a major, a malom, a külsô- és belsô város egyaránt, és egy évtized alatt a lakóházak egynegyede sem épült újjá, egész utcasorok álltak pusztán. Idô kellett még, hogy a település kiheverje a pusztítást, amely éppen egy évszázaddal azután érte, hogy Kanizsa elfoglalását követôen, 1605-ben áron alul Batthyány Ádám birtokába került. A rossz éveket jók szokták követni az ország nyugati szegletében. Habár nehéz volt az újrakezdés a tûzvész, a kuruc és labanc hadak járása után. Batthyányné Strattmann Eleonóra kétszer is felszólította jobbágyait, hogy jöjjenek elô a menedékhelyeikrôl, az erdôkbôl és a barlangokból, foglalják el a földjeiket, építsék fel a házaikat. A hívó szó és a kilátásba helyezett fenyegetés megtette a magáét, a Rába parti mezôvárosban lassan megélénkült az élet. Újra lábra kapott a marhakereskedelem, mûvelésbe fogták a szántóföldeket, megkaszálták a folyó menti réteket, helyreállították a malmokat és halastavakat, a hegyháti dombokon rendbe hozták a szôlôskerteket. Mikor a családi döntés Körmendet központi szerepre emelte és megerôsítette mezôvárosi rangjában, Batthyány Lajos katonáskodik, Belgrád alatt Savoyai Jenô hadvezér csapatában a török ellen harcol. Aztán leszerel, elveszi a prágai kancellár lányát, Kinsky Teréziát, hivatalt vállal Bécsben a királyi kancellárián. Közben a tekintetét Vas megyei birtokaira veti, és az anyjától fokozatosan átveszi a gazdaság irányítását. Közvetlenül Körmenden és a környezô falvakban a család akkoriban közel másfélszáz jobbágytelek birtokosának mondhatja magát. A városon kívül Lajos gróf adót szedet Sároslakon, Berkiben, Harasztifaluban, a két Hollóson, a két Szecsôdön és Szarvaskenden ben ehhez a birtoktesthez csatolták az Egervárhoz tartozó szerzeményeket. Hatalmas egybefüggô terület jött létre, némi hézagokkal, amelyeknek a felszámolásához még sok energia kellett, de vitathatatlanul szép és jelentôs birtok lett a körmendi uradalom, amelynek a központjában már épült az új kastély. 4. Harminchat éves a csereszerzôdés idején Batthyány Lajos, de már szép karrier áll mögötte. Példás családapa, aki tizenöt éve él boldog házasságban Kinsky Teréziával. A derék grófnô négy fiúgyermekkel és három leánnyal akik közül egy éri meg a felnôttkort ajándékozza meg a családi hagyományokat gondosan ápoló, szorgos fôurat. Lajos gróf mint elsôszülött fiú már fiatalon az ország egyik legnagyobb birtokának gazdája, nagykorúságától sziléziai, morvaországi, csehországi és ausztriai honosságot is nyer. Kitartó igyekezetének, születésének és a bécsi udvarban befolyásos özvegy édesanyjának köszönhetôen Savoyai Jenô herceg bizalmas barátja a pályája töretlenül emelkedik. A Nádasdy-birtok megszerzése után kinevezik a királyi kancellária vezetôjének. Aztán meg sem áll a nádori méltóság elnyeréséig, de addig még eltelik közel két évtized és sok víz folyik le a Rábán. A birtokszerzés idején nagy gondossággal irányítja a körmendi kastély építését, tervezi és szervezi uradalmait, a termények értékesítését. Önérzetesen vallja, hogy híres javak és nagy summa kincsek örököse, amelyeknek a gyarapítását sosem téveszti szem elôl. Fiaira gondol, a tíz éves Ádámra, akit katonai pályára szán, az öt éves Józsefre, akinek az okossága papot sejtet, és a két kisebbre, a három éves Tivadarra és a még bölcsôben lévô Fülöpre. Négy fiúgyermek nagy kincs egy sokra hivatott, történelmi családban, ahol mindennél fontosabb a család fennmara

8 dása, az örökség megtartása. Lajos gróf, ha a fiairól van szó, sokszor gondol saját árvaságára, hiszen hét éves korától, Batthyány Ádám bán, országbíró korai, 1703-ban bekövetkezett halálától apa nélkül nôtt fel. Jó atyja gyermekeinek. Ha ekkor valaki azt mondta volna, hogy majdan, harminchárom év elmúltával a halálos ágyánál az elfoglalt fiai közül csak a legkisebb jelenhet meg, bizony nem hitte volna el. 5. Még két birtokosa volt a falunak Batthyány Lajoson kívül, mikor a csereszerzôdést aláírták. Földesúr volt még Nádasdy Imre, leszármazottja Nádasdy Tamás testvérének, aki a nádorral együtt kapott birtokadományt 1551-ben Ferdinánd királytól. Nádasdy Imrének a taródfai Márffy Ibolya volt az asszonya, de már lemondott arról, hogy fiú utóddal biztosítsa javait, beletörôdött a sors akaratába, hogy nem lesz örököse, véle kihal a családja. Halogyon régebbi idôktôl tôle egy telket bérelt Kis János kovács, majd annak Ferenc fia, másik ötöt pedig 1727-ben vett árendába Károly Péter, a Rákóczi szabadságharc maráci illetôségû katonája. A 20 évre szóló inscripciót a nemes úr idô multával meggondolta, és az ötbôl két helyet visszavett Károlytól, azért hogy azokat nemes Pedery Ferencnek, galántai gróf Esterházy László szôcei ispánjának adja bérbe, aki neki bizonyos szolgálatokat tett. Uraságnak számított Gallenberg Rozália is, az 1728-ban elhunyt gróf Batthyány Zsigmond özvegye, akinek két jobbágyhelye és egy pusztája volt a faluban. Az egyik helyen Takács István, a másikon Baksa Baracska Péter lakott. A Batthyányak két ága, amely egy nemzedékkel korábban az ôsi birtok felosztásával lépett külön utakra, nagy erôfeszítéseket tett a Vasi Hegyhát és az ôrség falvaiban, hogy minden formában erôsítse pozícióit, ha másként nem ment, egymás rovására is. Halogyon még a kuruc világ elôtt szerezte meg a három helyet a Batthyányak ifjabb ága. Ezek a telkek is egykor a Nádasdy család egyik ágához tartoztak, de házasság révén a Dezsô családhoz kerültek, tôlük pedig cserével a csákányi Batthyányak használatába. Összesen tehát tizenhét úrbéres és árendás jobbágyhely volt a faluban. Batthyány Lajos embereinek az évi birtokszerzést követôen csak Nádasdy Imre és a csákányi özvegy grófné gyenge hatalmával kellett számolni, hogy az egész falut megszerezzék és a körmendi uradalomhoz csatolják. A teljes falu megszerzéséhez azonban így is három évtized kellett. 6. Nádasdy Imrét az Úr néhány év múlva magához szólította. Halála után, 1737 decemberében Batthyány Lajos megbízásából egy körmendi gazdász számba vette nádasdi és halogyi javait. Ebbôl a szakértôi jelentésbôl kiderül, hogy Imre úr a ráérôs nemes emberek közé tartozott, nem sokat törôdött az új idôk kihívásaival. A kezén levô telkek egy része pusztán állt, nem terhelte túl jobbágyait robotos munkával, évekig nem szedett hegyvámot és nem használta ki a zselléreket sem. Szemére hánytak mást is. Több telke Nádasdon és Almásdon azért maradt üresen, mert nem szállított rájuk örökös jobbágyokat, hanem csak jövevényeket, s azoknak is levelet adott, hogy amikor akarnak, elmehetnek, és mind el is ment. Pedig a falunak is jobb lett volna, áll a felmérésben, ha örökös jobbágyokat ültet az üres telkekre, és az ô haszna is több lehetett volna. A dolog summája, hogy erôsebb kézzel többet is ki lehetne hozni Nádasdy Imre földjeibôl, amelyek a nemes úr elhunytával, az 1551-es adomány után csaknem kétszáz évvel visszaszállnak a Felséges Úrra, végsô soron a bécsi udvarra. A Királyi Fiskus azonnal eljárást indított a birtok visszaszerzésére, de Batthyány Lajos sem késlekedett egy 14 15

9 percet sem. Királyi fôkancellárként az uralkodótól felkérte magának Nádasdy Imre elárvult javait, egyúttal elküldte embereit az özvegy Márffy Annához, hogy elkerülhesse a hosszas peres eljárást. Imre úr ugyan fiú utód nélkül halt meg, de volt egy Terézia nevû leánya, aki az anyja mellett jogot formálhatott a hagyaték egy részére. Lajos úr és Anna asszony hamarosan alkut kötött. Az özvegy Pünkösd havában, alig egy esztendôvel férje halála után, úgy találta, hogy a nagyúr kegyességet mutatott hozzá és lányához, ezért lemondott Nádasd, Halogy és Rádóc községekben, illetve Almásd, Maczfa és Németfalu pusztákon bírt földjeirôl, valamint a Bokrácson lévô száznegyven kapás majorsági szôlôje harmadáról. A rábahidvégi malmot illetôen pedig vállalta a javítás költségeit. Írást adott róla, hogy elhunyt férjének bárminemû jussa, bírása és öröksége volt vagy lehetett volna, amely a halálával reá vagy leányára szállana, mindazoktól teljesen eláll, ha pedig bármikor is alkura menne a Királyi Fiskussal, az említett javakat az alkuból kihagyja. Batthyány Lajos így szerzett jogot Nádasdy Imre árendában lévô halogyi földjeire. A birtokok tényleges megszerzéséig azonban még hosszú utat kellett megtenni. 7. Kezdetben a halogyi gazdák, akik Batthyány Lajos urasága alá kerültek, nem nagyon veszik észre a tulajdoni változást. A négy egész telket kitevô, összesen mintegy 126 hold szántó és 24 hold rét után a nyolc család robot helyett változatlanul 130 forint árendát fizet együtt az új földesúrnak, adnak továbbá Szent György napkor 16 kappant, 16 tyúkot, 192 tojást és 16 vasvári meszely vajat. A régebben birtokolt Hidashollóson és Molnaszecsôdön csigát és vargányát is kell adni, Sároslakon a zsellérek szôlômunkával, vadászattal is adóznak. A körmendieknek, akikkel még Lajos apja szerzôdött 1700-ban, fegyveres kíséretet kell ellátni, ha uru k az országgyûlésbe megy, kapuôrséget kell állniuk, ha várában tartózkodik és más kötelezettségeket is teljesítenek. Szinte minden faluban másként adóznak, igen régi egyezségek és kiváltságok alapján. Ha az adózás tekintetében egyelôre nem is, másban komoly változásnak lesznek részesei Halogy lakói. Körmenden pompás kastélyt építtet az egyre tekintélyesebb fôúr, mikor azzal elkészül, új hidat emel a Rábán, ösztönzi a helyi iparosokat, a vásárokat, a kereskedelmet. A körmendi kastély körül pompás vadasparkot alakítanak ki, amely élénken foglalkoztatja a környéken élôk fantáziáját. A vásárokon megforduló parasztok azt is hallják a várbeli emberektôl, hogy az uraság szorgalmasan gyûjti a szép fegyvereket. Vendégeinek szívesen büszkélkedik az ezüsttel és arannyal kivert puskákkal és pisztolyokkal, amelyek távoli mûhelyekbôl kerülnek Körmendre. Számtalan török, japán, német, olasz, spanyol és holland fegyver, muskéták és carabinerek díszítik a vár termeit, messzi városok: Damaszkusz, Barcelóna, Brescia, Maastrich és München legjobb fegyverkészítôinek mestermunkái. Egész arzenál, amely a vásárlások és ajándékozások révén egyre gyarapodik. Közben Nádasdon felújítják a templomot, a falu papja tanít és elkezdi az anyakönyv vezetését. A környékbeli majorokban egyre több állatot nevelnek, marhát hizlalnak, birkát tenyésztenek. Az állatok gyakran okoznak károkat, a körmendiek panaszkodnak a daraboshegyi birkanyájra, amely idônként meglátogatja a földjeiket. Gyakoriak a falvak közötti viták, de az összefogásnak sincsenek híjával, ha kiönt a Rába, tûzvész keletkezik vagy a jég elveri a határt. Lajos grófnak, aki ha nem is tartózkodik sokat ebben az idôben Körmenden, mint jó gazdának, mindenre kiterjed a figyelme. A körmendi uradalom igazgatása az új szerzemények betagolása után néhány évvel hibátlanul mûködik, az 1730-as évek végén pontos nyilvántartások és számadások biztosítják, hogy az országos ügyekben elfoglalt fôúr 16 17

10 naprakész áttekintést kapjon a dolgok menetérôl és kézben tarthassa birtokai, árendásai és jobbágyai ügyeit. Íróasztala mellôl pontosan látja, hogy a halogyi communitás rendesen fizeti adóját, de Horváth Pál féltelkes jobbágynak van némi restanciája. 8. Uradalmi adminisztrátorok 1740-ben és a rákövetkezô évben is összeírják Halogyon az adózó nép kötelezettségeit. Tizenhét gazdacsaládot, jobbágyokat és bérlôket találnak a faluban, akik 7 egész 1 / 8 telki állományt kitevô földet bírnak. Egy telek után a falu közösen fizeti az árendát, ennek hasznából mûködik a község. Feljegyzik a zselléreket is ban még csak Tóth György és Kapitány György sorolódott ebbe a kategóriába, tizenhárom év alatt azonban a szôlôk és irtásföldek közelében, Daraboshegyen egy zsellértelepülés alakult ki. Az említett Tóth Györgyön kívül itt veszik számba Pusztai Istvánt, Németh Mihályt, Pintér Mátyást, Tóth Pétert, Pass Györgyöt és a fivérét, Jánost. A hét család lassanként külön falut képez, amely késôbb gyarapodik, hiszen a hét háznál tizenegy fiúgyermeket is feljegyeznek az összeírók. A településrész fejlôdését elôsegíti, hogy a felélesztett régi majorban birkát tenyésztenek, amely kelendô a piacon. Kell aztán még százharminc esztendô, hogy Daraboshegy önálló státuszt nyerjen. Halogyon is laknak a maguk házában zsellérek. A már említett Kapitány Gyurkán kívül 1741-ben feljegyzik Kovács Jánost, továbbá Kónya Kocsis Jánost, aki Horvátnádalján tanult mesterséget és Benczik Márton fiát, Ferencet, a vándorlásban lévô lakatos legényt. Valamint Németh János koldust. Összeírnak a gazdacsaládoknál 13 fiút, a zselléreknél pedig nyolcat, akikbôl majd paraszt és katona lehet. Az is- tállókban 12 ló és 32 ökör jelenti az igaerôt. A jobbágyok közül Németh Péter, Beczök István és a Károly fivérek tartanak lovakat. A zsellérek közül Kovács János, Kónya Kocsis János, Pintér Mátyás és Pass György rendelkezik ökörfogattal. A faluban hosszú idôre kialakul a családok helyzete, miután gazdára talál minden korábban elhagyott jobbágytelek. A zsellérek számának növekedése mellett, akik fôleg irtásföldeken keresik a megélhetést, három-négy legény iparosnak tanul. A falu határában, az alsóerdei patakon felújítják a régi malmot, a gát elôtt kibôvítik a halastavat. Lázas igyekezettel új szôlôt telepítenek az Almakúti hegyen. Kialakul a faluközösség, alábbhagy a korszakra jellemzô vándorlás. Új küzdelmek, új vállalkozások és remények forrósítják a lelkeket Halogyon, Körmenden és Bécsben is. 9. Miközben az uraság adminisztrátorai Halogyon számba vették az adózó nép kötelezettségeit, 1740 ôszén Bécsben, atyja hirtelen halála után, trónra lépett Mária Terézia. A fiatal királynô hamarosan nagy szükségét érzi az addig mellôzött magyarok támogatásának, különösképpen számít a Habsburg-ház régi hívének számító Batthyány családra. Az ország nyugati szegletében sokan biztosak benne, hogy Lajos grófnak és Károly testvéröccsének most eljött az ideje. A tehetséges fivérek az új nemzedéket képviselték, a kuruckodás terhe nélkül, hiszen árva gyermekként nem kellett színt vallaniuk Rákóczi mellett a bécsi udvar ellenében. Batthyány Lajos azonban nem csak a saját helyzetének elônyeivel számol, hanem az ország sorsával is. A nagyságos fejedelem már öt éve halott, de a haza sorsának kérdése nem kerülhetô meg, amikor a történelem tálcán kínálja az esélyt. Lajos gróf komolyan tanulmányozza 18 19

11 Magyarország állását, elôveszi apja anyagait is, hiszen stratégiai értelemben még nyitott kérdésnek tekinthetô Magyarország helye a török veszélytôl megszabadított Európában. Újra megvizsgálja azokat a kérdéseket, amelyeket apja még Rákóczival közösen vitatott meg, de nem talált elég okot a Habsburg-orientáció elvetéséhez. Egy cseh és lengyel konföderáció túl nagy kockázatot jelentene Bécs meggyengülése árán, nincs más lehetôség, mint Mária Terézia támogatása. Batthyány Lajos és Károly a királynô fontos támaszai lesznek. Azon a nevezetes pozsonyi országgyûlésen, ahol Mária Terézia karján a kisfiával támogatást kért a magyar fôuraktól, gróf Batthyány Lajos fôkancellár mondta a felvezetô beszédet a gyöngyökkel ékesített híres díszruhájában. Komoly szavakkal adott hangot a királynô reményének, hogy a hû karok és rendek által gát vettessék az ellenségek igaztalan fondorlatai elé. Az eredmény ismeretes: a magyarok életüket és vérüket ajánlották fel Mária Teréziának. A lelkes buzgalommal elhatározott nemesi felkelés, a magyar kard megmentette a dinasztiát, a fiatal királynô javára fordította a még évekig tartó örökösödési háborút. A dolgok ilyen alakulása mellett senki sem csodálkozott azon, hogy Lajos még a pozsonyi fellépés elôtt, 1741 kora tavaszán adománylevelet nyert a királynôtôl a cserével szerzett Nádasdy javakra. Megfelelô eljárások után, két évvel késôbb, 1743 februárjában pedig bevezették birtokaiba az érintett falvakban, a többi mellett Halogyon is. A processzus azonban az elôzmények ellenére sem ment simán. A birtokszerzésnek ellentmondott Márffy Anna, Pedery Ferenc és Dezsô Tamás is. Ebben a formában jelezték a feltételeiket, például a birtok tartozékai, a ház további használata vagy a záloglevelek körüli nyitott kérdéseket illetôen. Lehetett egyezkedni, vitatkozni, amely azután eltartott még jó húsz esztendeig. A fiskálisok nem kis örömére. 10. Pedery Ferencnek nem kellett sokat várni, hogy tisztázódjon halogyi bérleményének a helyzete. Egyértelmû volt, hogy a húsz évre szóló árenda, amelyet még 1734-ben kötött Nádasdy Imrével, nem korlátozza a királyi felségjogokat a birtokra. Alázatos esedezésére, bizonyos kötelezettségek ellenében, 1743 júliusában Batthany Lajos a kezén hagyta a fél telket (13. fundus) és a fertály pusztát (15. fundus), de fogadalmat kellett tenni a fiaival együtt, hogy semmi kárt, ártalmat, alkalmatlanságot, kedvetlenséget a grófnak és embereinek nem tesz, s kiváltképpen vadászással, korcsmárolással vagy más rendetlenséggel a földesúr jussát nem rövidíti meg, hanem inkább a hasznára igyekszik lenni. A meghagyás fejében persze vállalni kellett, hogy a beiktatáskor tett contradictiót, ellentmondást a vasvári káptalannál személyesen tett nyilatkozattal minél elôbb visszavonja. Ilyen feltételek mellett, úri emberek közbenjárására, a földesúr megerôsítette a bérlet összegét, idejét és a hasznos épületek értékét, nem váltotta vissza a zálogot. Birtokos maradhatott a fiaival még egy ideig Halogyon nemes Pedery Ferenc, az egykori szôcei ispán. Lajos gróf tudott engedni, de követelni is. Ekkoriban a körmendi új híd építése foglalkoztatta, amely fölöttébb sok munkával járt. Meghagyta a környékbéli falvaknak, hogy segítséggel legyenek, fôképpen azokra számított, akik a hídon átszállítva takarítják be a szénájukat és más terményeiket. 11. Kevesebb szerencséje volt a birtokával Kis Ferencnek. Unokaöccse, Beczök István a gróf örökös jobbágya lett, szorgalmas gazda, aki figyelte a pozsonyi diétáról érkezett híreket. Gyarapító, szerzô ember, régebbi lakója a falunak. Népes 20 21

12 családjában a legidôsebb fiú, Ádám ekkoriban legénysorba ért, a középsô tizenkettô, a kisebb négy éves volt, gyakran felültek apjuk mellé a bakra, ha kiszekerezett a határba. Ilyenkor egymás kezébôl kapkodták a gyeplôt, mert lómániás család volt a Beczök, mindig állt az istállóban három-négy pejkó. Evégbôl aztán a családfô, a vele sokáig egy házban élô Ferenc bátyjával, és két öccsével, Miskával és Bódissal gyakran megfordult vásárokon, ahol nem csak lovakról beszéltek a népek. Körmenden azt rebesgették a bécsi és pozsonyi hírek hallatán, hogy a grófnak megint kedvez a csillagok állása, az osztrák örökösödési háború növelheti a termények iránti keresletet. Miután Lajos úr beiktatta magát az egykori Nádasdy birtokba, egyre inkább kibontakozott a változások iránya. Mindenki érezte, hogy lassan véget érnek a könnyû szerzéssel járó évek, a faluban gazdára leltek a telki földek, megfogyatkozott az irtani való erdô. Könnyû sikerrel nem kecsegtetnek a hadivállalkozások sem, lassan vége szakad a kuruc idôk óta tartó nagy jövés-menésnek, az emberek megállapodnak, csak magára vethet, aki háborúk és hitvallások idején nem veszi el a magáét. Beczök István úgy gondolkodott, hogy miután a krisztusi kort már jócskán meghaladta, a nagy lehetôségek elmúlása elôtt maga is szerezhetne valami kis vagyonkát a meglévôhöz. Különösen fájlalta és bántotta lelkét, hogy anyai nagybátyja, a tôle néhány házra lakó Kis Ferenc nem adta ki testvérei jussát, maga bírja már több mint húsz éve az özvegyen elhalt öregszülô, Kis János bérleményét, házát, földjét és mindenféle javait. A háromfertályos jobbágyot nem hagyta nyugodni a vagyonszerzés ideája Mária Terézia királyságának kezdetén, és az elkövetkezô években sem. Magabízó ember lévén, mióta Lajos gróf a nagy fölajánlkozásért cserébe megkapta a szerzett javakra a királynô adománylevelét, egyfolytában azon gondolkodott, hogy eljött a tettek ideje. 12. Beczök István, ahogy ideje engedte, szép lassan felkereste a rokonságot, hogy járnának már végére a családi örökség dolgának. A szóban forgó családi javak megteremtôje, Kis János még 1719-ben költözött el a túlvilágra. Életének egy részét Körmenden, az Ispotály utcában töltötte, ahol a kovácsmesterséget gyakorolta, háborús idôkben nem teljesen zavartalanul. Elsô felesége Lakatgyártó Annók volt, aki öt gyermeket hozott a világra, három fiút, Ferencet, Pétert, ifjú Jánost, és két lányt, Katát és kis Annókot. János mester életében a gyermekáldás ezzel nem ért véget, mert felesége halála után másodszor is megnôsült. Új asszonya, Benczik Annók nem csak nevében, de szaporaságban is követte elôdjét, négy gyermeket szült a vasak és fémek urának. A háznál lett még egy fiú, György és három lány, Dorica, Evica és Örzse. Kilenc gyermeket nevelt Kis János tehát, akit szakmája után Kovács Jánosnak is neveztek. A kovácsolás mellett gazdálkodott is, Nádasdy András uramtól, Imre apjától egy telket házzal és egy fertály pusztát bérelt Halogyon. Késôbb a gyermekek közül Ferenc helyben gazdálkodott, a kis Annók feleségül ment idôsebb Beczökhöz, akitôl István lett. A második fészekaljból származó Gyurka Lentibe került molnárnak, a lányok közül Dorica Katafán Horváth Jánoshoz, Örzse pedig Viszákon László Istvánhoz ment férjhez, Évica Alsócsányban lakott. Az öreg Kis János már két évtizede Körmenden élt, mikor 1719-ban meghalt. A házában ig Ferenc fia, majd Beczök lakott, azt követôen pedig több éven keresztül, 1735-ig Kis Kata élt ott a férjével, Bartek Miklós lakatossal. A hagyatéki pert különösen Kis Kata pártolta, aki férje halála óta sokat gondolt atyai jussára. Beczök István legjobb támaszát azonban unokatestvérében, Kis Zsigmondban, a közben elhunyt Péter testvér fiában találta meg, aki 22 23

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁR KİSZEGI FIÓKLEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.62. A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 db doboz = 0,12 fm db doboz = ifm db kötet = ifm Összesen:

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos SZAMOSI LÓRÁNT Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos 1. Az apai örökség Lajos, Károly Róbert harmadik fia alig 16 éves volt mikor édesapjától átvette Magyarország kormányzását 1342-ben. Ő az egyetlen

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára rendkívül kevés Bereg megyére vonatkozó dokumentumot őriz. Ezért is érdemel ki emelt figyelmet

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Tiszperger József : Örökkévaló. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4666-1. Kezdet

Tiszperger József : Örökkévaló. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4666-1. Kezdet Tiszperger József : Örökkévaló Publio Kiadó 2011 ISBN: 978-1-4709-4666-1 Kezdet Kezdetben volt Drakkar. Senki nem tudta honnan jött ezekre a földekre. Senki nem tudta miért. Senki nem tudta őt megfékezni.

Részletesebben

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A EMLÉKEZÉS SZEGEDI KŐRÖS GÁSPÁRRA Dr. BENCZE JÓZSEF (Szombathely) Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A széttépett országban rendkívül sivár és nyomorúságos volt az élet. A török hódoltság

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17 Iratjegyzék 1. d. I. sorozat

Részletesebben

I. feladat. Ne a tojást törd!

I. feladat. Ne a tojást törd! I. feladat Ne a tojást törd! Köszöntelek benneteket! Remélem sok tojást sikerül gyűjtenetek a mai napon! Fejtsétek meg a rejtvényt! 8 tojás (Megoldásonként 0,5 pont jár.) 1. Ilyen típusú épületben kötött

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II.

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. - 1 - I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. Rákóczi Ferenc. 2. 1704-ben tábornaggyá nevezték ki és rábízták Erdély védelmét a felkelő kurucok ellen. 3. Részt vett

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877. 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10.

XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877. 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10. MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10 Iratjegyzék

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Különös házasság Erdély aranykorából

Különös házasság Erdély aranykorából 2013 október 17. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 I. Rákóczi György erdélyi fejedelem harminckét évet töltött harmonikus

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny iskolai forduló FELADATLAP 2014. április I. feladat Keresztrejtvény 1 2 3 Á S 4 5 6 7 8 R 9 O 10 A 11 12 13 14 15 A 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Az Árpád-ház történelme

Az Árpád-ház történelme Az Árpád-ház történelme I. István 997-1000/100-ig fejedelem; 1000/1001-1038-ig király Intézkedései: - Leveri a pogánylázadásokat: 997-ben Koppányt (Veszprém mellett, Koppány veszít, felnégyelik) - 1003-ban

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató: Spéder Zsolt Készítették: Hablicsek László

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Felvidéki kirándulásunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jött létre. A kirándulást hosszas előkészítő munka előzte meg, amiben tanáraink

Részletesebben

Királynők a házban (2016) A Szegedi SZC Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája komplex történelem csapatversenyének feladatsora

Királynők a házban (2016) A Szegedi SZC Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája komplex történelem csapatversenyének feladatsora Királynők a házban (2016) A Szegedi SZC Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája komplex történelem csapatversenyének feladatsora 1. Melyik királynőre igazak az alábbi állítások? Írd az állítások betűjelét

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör SZELEPCSÉNYI SÁNDOR Rákoskerti Polgári Kör Egyesületünk, ahogyan a neve is elárulja, Rákoskerten működik. Mivel nem mindenki előtt ismert, hogy a térképen hol keressen bennünket, ezért először is szeretném

Részletesebben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben 2010 november 13. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Indiaiértékelve titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Mérték Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.- 1/5 2/5 3/5

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ S Z E M L E IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2003. június19 22. Dr. Ferencz József levezetõ elnök (és az EMT Földmérõ Szakosztály elnöke) fotók: Hodobay-Böröcz András A már hagyományosnak minõsített,

Részletesebben

Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05.

Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05. Cigánypénzek, káoszprojektek 2011. March 05. Nem lehet pontosan tudni, hogy a rendszerváltás óta mennyit költöttek a kormányok összesen a roma integrációra. Ennek oka, hogy rengeteg foglalkoztatási és

Részletesebben

Geofrámia kivonatok - Enoszuke

Geofrámia kivonatok - Enoszuke klzg Geofrámia kivonatok - Enoszuke A Bukott Császárság - Psz. 3700 után Történelem A Sinemos-tenger északi határán a századfordulón történtek után Enoszuke császársága a világ legnagyobb részének szemében

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig SZAMOSI LÓRÁNT Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig A. Az oszmán állam kialakulása, az első hódítások Ha manapság a török szót meghalljuk mindenkinek a mai Török Köztársaság lakossága

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete. Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei.

A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete. Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei. A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei Molnár Melinda Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf?

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Kovács (Kohn) Adolf? 1914 Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? 1906 Berger Adolf 1862 1939 Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) 1874 1944 Apa

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson

Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson Tisztelt Ünneplő Közösség! Különös súlya van annak, hogy most a honvédelem rendszerének és benne a honvédtisztképzésnek a megújításakor újra gróf Zrínyi

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Bajsa. Bajsa történelme

Bajsa. Bajsa történelme Terényi Annamária Bajsa A falum 2001-tõl kezdve rendelkezik címerrel. A címeren található a fõ szimbólum, ami egy kakas, mely az egyszerûséget, szabadságot és a falusi tájat, hangulatot jelképezi. A kakas

Részletesebben

TaTay SÁnDor Bakonyi krónika 2011

TaTay SÁnDor Bakonyi krónika 2011 TATAY SÁNDOR Bakonyi krónika 2011 1. Hazatérés Ki tudja, hányadszor járom az utat Badacsony és Bakonytamási között? Legelőször lovaskocsin tettem meg, közel ötven évvel ezelőtt. Azután jó néhányszor vonattal,

Részletesebben

VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA

VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA Csonka András tudta, hogy az ő családja Békésb ől származik. Azt is tudta az édesanyjától, hogy Pósa Jánosék anyai ágon rokonaik. De nem volt biztos benne, hogy Dankóék

Részletesebben

19. A PROTESTÁNSOK KÜZDELMEI Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2.

19. A PROTESTÁNSOK KÜZDELMEI Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2. 19. A PROTESTÁNSOK KÜZDELMEI Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyarországon 1521-194, Budapest,

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori Disszertáció

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori Disszertáció Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori Disszertáció Szilágyi Adrienn Békés vármegye nemességének társadalomtörténeti vizsgálata a 18 19. században Nemesi társadalom és nemesi birtoklás

Részletesebben

Elmúlt idők levelezése

Elmúlt idők levelezése Elmúlt idők levelezése (folytatás) A következő században a XVII.-ben leveleink kifejezésmódja cifrábbá, díszesebbé válik. Hogyha ritka volt is az olyan hosszadalmas köszöntő, mint a Zrínyi Katáé, most

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2016. április 27-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2016. április 27-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2016. április 27-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Családfa. Gárdonyi (Grünberger) Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45. Gárdonyi (Grünberger) Dávidné (szül. Brauner Hermina) 1869 1943

Családfa. Gárdonyi (Grünberger) Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45. Gárdonyi (Grünberger) Dávidné (szül. Brauner Hermina) 1869 1943 Családfa Apai nagyapa Kinszki Ármin 1860-as évek 1910 Apai nagyanya Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45 Anyai nagyapa Gárdonyi (Grünberger) Dávid 1861 1914 Anyai nagyanya Gárdonyi (Grünberger)

Részletesebben

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Dr. Reichenfeld Zsigmond 1858 1933 Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) 1869 1944 Deutsch Dávid 1849 1903 Deutsch Dávidné (szül.

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

A Lakatos Család 2006 Évi Fényképes Krónikái

A Lakatos Család 2006 Évi Fényképes Krónikái A Lakatos Család 2006 Évi Fényképes Krónikái még gőzünk sincs hogy hova és mikor, valószínű 2008 nyara lenne leghamarabb. Üdvözlet Denver-ből, a nagy Atlanti kacsaúsztató másik partjáról. Sok szeretettel

Részletesebben

Míg a halál el nem választ

Míg a halál el nem választ FÖLDESI ENIKŐ HAUSER PÉTER GARAMI MIKLÓS 1 Míg a halál el nem választ Esetbemutatás Összefoglalás Amennyiben a rosszindulatú daganatos betegségben szenvedő gyermekek gyógyító kezelése eredménytelen, a

Részletesebben

Lakni kell! A lakástámogatási rendszer legújabb változásai egy lakásépítési projekt tükrében

Lakni kell! A lakástámogatási rendszer legújabb változásai egy lakásépítési projekt tükrében ORAVECZNÉ BODOR PIROSKA Lakni kell! A lakástámogatási rendszer legújabb változásai egy lakásépítési projekt tükrében Írásomban az 1990-es évek közepén tapasztalható körülményekbõl indulok ki. Ekkor, néhány

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz? Schwarz?-né (szül.?) Deutsch Ignác 1828 1915 Deutsch Ignácné (szül. Weisz Teréz) 1860 1944 Apa Schwarz Mór 1877 1941 Anya Schwarz

Részletesebben

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Írta: Tarnavölgyi László 2015. január 08. csütörtök, 23:59 Anka László és Kucza Péter Tápiószecső

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

Collegium Hungaricum ösztöndíj 2012. március 1-március 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Collegium Hungaricum ösztöndíj 2012. március 1-március 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1 Collegium Hungaricum ösztöndíj 2012. március 1-március 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Collegium Hungaricum ösztöndíjamat 2013. év március hónapjában valósítottam meg, azzal a céllal, hogy az előző évben sikeresen

Részletesebben

Jedd- Livezeni. 2o14. o5.o2.

Jedd- Livezeni. 2o14. o5.o2. Jedd- Livezeni 2o14. o5.o2. Református parókia és a templom torony A falu bemutatása Jedd (román nevén Livezeni) az egykori Marosszék egyik faluja Erdélyben, a mai Maros megyében. A megye székhelytől 3

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban írta Kugler József A második világháború az európai országok többségétôl nemcsak súlyos véráldozatokat követelt,

Részletesebben

Ótelek 2005. április 24-én

Ótelek 2005. április 24-én ÓTELEK Ótelek a temesi Bánságban található. Az 1700-as évek végén szegedi dohánykertészek alapították. 1856-ban önálló községgé vált. Jelenleg Újvár községhez tartozik, további hat faluval együtt. Ótelek

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Friedman? 1850-es évek 1920-as évek. Izsák József 1858 1933. Apa. Anya. Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Friedman? 1850-es évek 1920-as évek. Izsák József 1858 1933. Apa. Anya. Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák József 1858 1933 Friedman? 1850-es évek 1920-as évek Apa Izsák Jakab 1880-as évek 1940-es évek eleje Anya Izsák Jakabné (szül. Friedman

Részletesebben

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban DOI: 10.18427/iri-2016-0056 A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban Olasz Lajos Szegedi Tudományegyetem JGYPK olasz@jgypk.szte.hu Az elvesztett háború,

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta.

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta. Zsuppozás A kis faluban, az Új utca végén, csak az országúton kellett átmenni és máris a mező, a szántóföldek terültek el. Ez volt a Paptag. Silány föld volt. A bérleti díja sem volt sok. Rozsnak jó volt,

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2012/2013 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2012/2013 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2012/2013 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben