OPPONENSI VÉLEMÉNY. c. egyetemi doktori (Ph.D.) értekezéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OPPONENSI VÉLEMÉNY. c. egyetemi doktori (Ph.D.) értekezéséről"

Átírás

1 OPPONENSI VÉLEMÉNY Hüvely Attila: Növekvő arzén adagokkal kezelt öntözővíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására c. egyetemi doktori (Ph.D.) értekezéséről A környezet, ezen belül az agrár környezet terhelésért számos szektor (ipar, közlekedés, nedves és száraz ülepedés, maga a mezőgazdasági termelés /szerves- ill. műtrágyázás, peszticid használat, öntözés, stb./) felelős. A környezet állapotával összefüggő, a környezetterheléssel kapcsolatos újabb ismeretek szerzése, rendszerezése, az ok- okozati összefüggések feltárása mind-mind napjaink preferált fontosságú feladata egyfelől egészségünk védelme, másrészt, pl. Európai Uniós (EU) jogszabályi kötelezettségeink oldaláról is. Hazánkban az EU országok között talán egyedüli országként, főképpen a dél-alföldi régióban, az átlagosnál nagyobb ( μg l -1 ) artézi kútvíz, ill m-es mélységben elhelyezkedő rétegvíz arzén (As) koncentrációk fordulnak elő. Más EU országokban (Nagy- Britannia, Franciaország, Görögország) a geotermikus vizek nagyobb As tartalma, ill. a bányászatból fakadó As szennyezés jelenthet környezeti, ill. humán egészségügyi problémát. Az EU jogharmonizációs kötelezettségeinknek megfelelően, Hazánk, EU csatlakozását követően, köteles volt átvenni a vonatkozó EU jogszabályokat, így az ivóvíz, az öntözővíz, ill. a friss zöldségfélék maximálisan megengedhető As tartalmára vonatkozóakat is. Ezen határértékek az ivóvízre 10 μg l -1, az öntözővízre 200 μg l -1, ill. a friss zöldségfélékre 0,2 mg kg -1 As, első olvasatra, meglehetősen szigorú határértékeknek tűnnek. Az öntözővíz vonatkozásában ez a határérték 100 mm öntözővíz kijuttatásával, számításaim szerint, mindössze 0,2 kg ha -1 évenkénti As, és még 200 mm öntözés mellett is csak 0,4 kg/ha évenkénti As terhelést jelent. Mivel öntözött kultúráink jelentős részét többféle öntözési módot is használva a zöldségnövények teszik ki, és a dél-alföldi régió, ezen belül is főképpen Bács-Kiskun megye, amellett, hogy az ország meghatározó zöldségtermesztő övezete, egyúttal abba a régióba is tartozik, ahol az átlagosnál nagyobb az öntözővíz As tartalma. Az agrár környezetvédelmi, ill. a humán egészségügyi kockázatot mérsékelni kívánó EU és hazai jogszabályok a talaj/víz/légkör növény állat ember tápláléklánc nehézfémforgalmát, terhelését szabatos, exakt kísérletekben történő tesztelése során kapott eredményeken kell(ene), hogy alapuljanak. A fentiek fényében jelölt témaválasztása fontos, és nagyon időszerű, kutatási célkitűzései, feladatai komplexek és jól körülhatároltak. Az értekezés alapjául szolgáló kutatómunka a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karának Bemutatókertjében humuszos homoktalajon beállított mikroparcellás, ill. hidrokuktúrás kísérletek szolgáltak. Szabályozott körülmények között vizsgálja a térségre jellemző, a jogszabályok szerint maximálisan megengedhető, ill. azt 2-, és 4-szeresen 1

2 meghaladó öntözővíz, ill. tápoldat As koncentrációinak a paradicsom és a saláta eltérő növényi részeinek As tartalmára, ill. termésére gyakorolt hatását. Tudományos oldalról mindenképpen újszerű Jelölt megközelítése, hisz az öntözés környezetvédelmi és élelmezésbiztonsági kérdéseit vizsgálja, nagyfokú szakmai igényességgel, és, ezen túl, körültekintően, a környezetkárosítás kizárása céljából, zárt rendszerben. Mindezeken túl, a térség meghatározó agrár, ill. humán egészségügyi környezeti problémáját vizsgálja, tehát kutatásai valós, és komoly társadalmi jelentőséggel bírnak. A disszertáció logikus, arányos felépítésű, tetszetős kivitelű, igényes munka, 97 oldal terjedelemben, 20 táblázatot és 46 ábrát tartalmaz. A dolgozatban 133 forrásmunkára történik utalás. Gépelési hibára csak elvétve akadtam. A Disszertáció a Pannon Egyetem Georgikon Kara Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskolájának formai és tartalmi követelményrendszere szerint készült el. Az Igazoló lapot és a Tartalomjegyzéket az 1-1 oldalas magyar, angol és német nyelvű Kivonat követi, melyben Jelölt tömören összefoglalja a Disszertációban szereplő kísérletek beállításának körülményeit, a kapott eredményeket. A 2 oldal Bevezetés és Célkitűzés fejezetben Jelölt vázolja a témaválasztás időszerű voltát, fontosságát, a problémafelvetést, az elvégzendő feladatokat. A 20 oldalt kitevő Irodalmi áttekintésben Jelölt mivel kutatásait a tápláléklánc As forgalmának a talaj-növény rendszerben történő részén végzi, nagyon helyesen, az As természetes előfordulását, a környezetben való feldúsulását, és az egész talaj-növény-állat ember táplálékláncban való viselkedését taglalja. Ebben a részben az As problematikáját mind időbeni, történeti, mind térbeli, egész Földünkre kiterjedő módon ismerteti. A humán, a tiroli és stájer pásztorok és zergevadászok arzénevésének, ill. igavonó állataik arzénetetésének ismertetése a problémakörnek a vártnál is összetettebb voltára hívja fel a figyelmet. Az Irodalmi áttekintés a paradicsom és saláta tesztnövények bemutatásával ér véget. Az Anyag és módszer fejezetben 19 oldalon Jelölt kellő részletességgel ismerteti a kísérletek beállításának, folytatásának, betakarításának körülményeit, a 2011-ben és 2012-ben végzett mikroparcellás/konténeres, ill. a 2010-ben és 2011-ben beállított hidrokultúrás kísérletek kezeléseit és elrendezését, az alkalmazott fajtát, a talajadottságokat, a mintavételezés, a minta előkészítés, az analízisek metodikáját, a statisztikai értékelés módszerét. A fejezetben szereplő minőségi fotók és ábrák nagyban elősegítik a kísérlet körülményeinek megértését, egyúttal mintegy azok dokumentációját is adva. Az alkalmazott metodika segítségével a dolgozat elején megfogalmazott célkitűzések megvalósíthatók, a feltett kérdések megválaszolhatók. Itt jegyzem meg, hogy annak ellenére, hogy valóban nagyon alapos, és részletes az Anyag és módszer fejezet, talán még érdemes lett volna a 2011., és évi időjárási viszonyokat ismertetni, arra való tekintettel is, hogy mind a paradicsom, mind a saláta jelentős évjárathatásokat mutattak. A Jelölt a kísérleti eredmények értékeléséhez a szükséges, és korszerű matematikaistatisztikai eljárásokat alkalmazza. 2

3 A Jelölt az Eredmények és értékelés fejezetben 34 oldalon ismerteti eredményeit. Itt jegyzem meg, hogy Jelölt igen komplexen, közelíti meg a zöldségnövények arzéntartalmú öntözővízzel való öntözése problémakörét. Hiszen paradicsom és saláta zöldségnövénnyel, kétféle öntözési móddal, két-két évig, a térségre jellemző humuszos homoktalajon beállított mikroparcellás, valamint szintén két évig, hidrokultúrás saláta kísérletben végezte vizsgálatait. Egy olyan pályázati környezetben, amikor rendszer a társadalmi hasznosságot célzó, Hungarikum tudományterületbe tartozó klasszikus agronómiai, agrár növénytáplálási kutatások kárára a nagy impakt faktorral, csupán egyfajta virtuális mutatóval kecsegtető ún. nemzetközi, molekuláris kutatásokat preferálja, különösen is dicséretes a Jelölt által alkalmazott átgondolt, a lehető legnagyobb lefedettségre törekvő megközelítés és annak kivitelezése. Jelölt óriási munkát végzett. Ráadásul a talajban, ill. a különböző növényi részekben történő arzén analízisek is igen tetemes összegre rúghattak. Az opponens számára csodaszámba megy, hogy a 2010-es években, ekkora szembeszélben, ilyen komoly klasszikus növénytáplálási, klasszikus agrár környezetvédelmi kutatások is folyhatnak hazánkban. Kísérletei jól illeszkednek a Főiskolán egyéb zöldségnövényekkel (fejeskáposzta, karalábé, retek, sárgarépa, petrezselyem és paprika) beállított, az arzénnel szennyezett öntözővíz hatását vizsgáló kísérletek sorába. Kísérleteiben Jelölt megnyugtató módon igazolta, hogy a jogszabályokban engedélyezett maximum 200 μg l -1 öntözővíz használatával sem a paradicsom bogyótermés, sem a saláta levél As tartalma nem érte el, sőt, meg sem közelítette a(z egyébként szigorú) jogszabályban rögzített 0,2 mg kg -1, friss tömegre vonatkoztatott értéket. Hasonlóan, a jogszabályokban engedélyezett 200 μg l -1 öntözővízzel hidrokultúrában termesztett saláta levél sem érte el a friss tömegre vonatkoztatott maximálisan megengedett As értéket. Ebben a fejezetben Jelölt törekedett arra, hogy a célkitűzésben megfogalmazott kérdésekre választ adjon. Megállapításai helytállóak, adatokkal igazoltak, a szöveges értékelés, és a táblázatokban, ábrákban közölt adagok összhangban vannak. A 4 oldal terjedelmű Következtetések, javaslatok fejezetben Jelölt eredményeit összeveti a kapcsolódó hazai és nemzetközi eredményekkel. Megállapításai helytállóak. Az összefoglalásban 3 oldalon sommázza eredményeit. Az Értekezés téziseit, az új tudományos eredményeit 7 pontban, magyar és angol nyelven, másfél másfél oldalon ismerteti. A jelölt új és újszerű tudományos eredményei közül az alábbiakat emelném ki: - Arzénnel kezelt öntözővíz hatásra igazolt mértékben növekedett az egyes növényi részek As koncentrációja. - A tenyészidő előrehaladtával egyre nagyobb As koncentrációkat kaptak a paradicsomlevélben. 3

4 - A kontakt arzénszennyezéssel járó esőztető öntözés mellett jelentősen nagyobbak voltak a levél As koncentrációk, mint csepegtető öntözéssel. - Hidrokultúrás termesztéssel jóval nagyobb gyökér As koncentrációkat mértek, mint szabadföldi termesztéssel. A talajban a gyökér As koncentráció mintegy 6-10-szeresen haladta meg a levélét, míg oldatkultúrában 80-szorosan. - Mindenképpen örvendetes, hogy az oldatkultúrában nevekedett saláta levél As tartalma nem haladta meg pl. a csepegető öntözéssel, szabadföldi körülmények között nevekedettét. - Kísérleteiben Jelölt megnyugtató módon igazolta, hogy a jogszabályokban engedélyezett maximum 200 μg l -1 öntözővíz használatával sem a paradicsom bogyótermés, sem a saláta levél As tartalma nem érte el, sőt, meg sem közelítette a(z egyébként szigorú) jogszabályban rögzített 0,2 mg kg -1, friss tömegre vonatkoztatott értéket. A disszertáció érdemeinek méltatásán túl néhány észrevételt teszek, melyek a disszertáció értékét természetesen nem befolyásolják. 1) Jelölt is említette, hogy a szabadföldi mikroparcellás/konténeres kísérletek talajában igen magas volt az AL-P 2 O 5 tartalom. Meglepő módon, ugyanakkor, a talajok kiinduláskori AL-K 2 O tartalma kicsi volt, igen gyenge-gyenge ellátottságot mutatva. Az EDTA oldható Zn és Cu tartalmak is jóval átlag feletti értékeket mutattak. A tápoldat kijuttatásokkal a megfelelő, kiegyensúlyozott NPK táplálást ugyanakkor biztosították a növények számára. Az opponens számára úgy tűnik, hogy a káliumot kivéve, inkább az intenzívebb kertészeti, mint a szántóföldi növénytermesztés során várható oldható tápelem tartalmakkal volt jellemezhető a kísérleti talaj. Ami, természetesen, teljesen elfogadható. 2) 2012-ben a saláta betakarítás dátumául május 22., a paradicsom palántázás dátumául május 18. szerepel. Amennyiben ez a két kultúra egymás után következik, akkor a betakarítás és a palántázás dátuma is egymás után kell, hogy következzen. 3) Vannak olyan vélemények is, amelyek szerint nem indokolt a m 2 -es kisparcellás kísérletekben kapott terméseredményeket t ha -1 -ra átszámítani. A magam részéről, nem osztom ezt a véleményt, hiszen a parcellák talajművelése, vetése, stb. legtöbbször nagyüzemi módszerekkel történik. Még merészebbnek tűnik a 0,57 m 2 -es alapterületű mikroparcella kezeléseit kg ha -1 -ban kifejezni. Jelölt ugyanakkor, helyesen, pl. a paradicsom alá kijuttatott N-P 2 O 5 -K 2 O mennyiségeket g/m 2 -ben is kifejezte. Ebből a kg/ha mennyiségekre is következtetni lehet. Hasonlóan, az egyes kultúrák alá kijutatott öntözővíz mennyiségeket, mm-ben is, talán ki lehetett volna fejezni. Számításaim szerint, paradicsom alá 2011-ben 146 mm, 2012-ben 128 mm, saláta alá 2011-ben 90 mm, 2012-ben 84 mm öntözővíz kijuttatás történt. 4) Hasonlóan, talán meg lehetett volna adni az egyes kultúrákban, években, ill. a 2 év összegében megadni a kg/ha-ban kifejezett As terheléseket. Jelölt ugyanakkor, Következtetések, javaslatok fejezetben mindig megemlíti, amikor az összehasonlításba vont hazai, ill. nemzetközi kísérletekben kijuttatott As mennyiségek többszörös terheléseket jelentettek. 5) Az értékelés során, talán részben az évjárat hatás magyarázatául is, talán érdemes lett volna megemlíteni, hogy, mivel a kísérletekben egy-egy konténerben mindig azonos Se kezelések voltak amennyiben így volt a saláta után a paradicsom mindig 4

5 kumuláltan kapta a Se terhelést, és, hasonlóan, a évhez képest, a 2012-es évi növények is. A hidrokultúrás kísérletben ez a kumulált hatás természetesen nem jelentkezett. 6) Az oly gazdag, és szerteágazó kísérleti eredményekből megítélésem szerint még számos további hazai és nemzetközi tudományos cikk készülhet. Jelölt felé kérdésem az alábbi: 1) Különböző lehetett-e az arzenát arzenit arány Jelölt véleménye szerint a szabadföldi, talajjal beállított, ill. a hidrokultúrás kísérletekben? Mivel a humuszos homoktalaj meszes, a hidrokultúrás kísérletben az oldat ph-ja savas, 5,5 körüli volt, Jelölt megítélése szerint a szabadföldi, talajjal beállított, ill. a hidrokultúrás kísérletekben eltérő As vegyületek alakulhattak-e ki? Opponensi véleményemet összefoglalva megjegyzem, hogy a Jelölt disszertációja igényes, értékes, és sok tekintetben hézagpótló munka, a kecskeméti és a keszthelyi növénytáplálási, agrár környezetvédelmi iskola hírnevét tovább öregbíthette, annak méltó képviselője. Az ezekben az iskolákban megszokott magas szintű kutatómunkát takar, és messzemenően megfelel a doktori (Ph.D.) értekezésekkel szemben támasztott formai és tartalmi követelményeknek. Itt emelném ki a Jelölt példamutató, a problémakör komplex megközelítését célzó kísérleti stratégiáját. Fentiek alapján, javaslom Hüvely Attila értekezésének nyilvános védésre bocsátását, és sikeres védése esetén számára a doktori (Ph.D.) cím odaítélését. Budapest, április 26. Dr. Csathó Péter Az MTA Doktora sk. 5

6 Dr. KOCSIS LÁSZLÓ Egyetemi tanár Doktori Iskolavezető Pannon Egyetem Georgikon Kar Keszthely Növénytermesztési- és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola 8360 Keszthely Deák F. u. 16. Kedves Doktori Iskola Vezető Úr! Mellékelten tisztelettel küldöm Hüvely Attila: Növekvő arzén adagokkal kezelt öntözővíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására c. doktori (Ph.D.) értekezésének a nyilvános védésre elkészített opponensi véleményét. A dolgozat értékes, igényes munka, és messzemenően megfelel a doktori (Ph.D.) értekezésekkel szemben támasztott formai és tartalmi követelményeknek. Budapest, április 26. Üdvözlettel: Dr. Csathó Péter Az MTA Doktora 6

4.1. A szakcikkek felépítése... 4

4.1. A szakcikkek felépítése... 4 Kutatási eredmények publikálásának módszertana 1. Előszó a fejezethez... 2 2. Első lépés... 2 3. A kutatástól tudományos közlésig... 3 4. Tudományos szakcikk... 4 4.1. A szakcikkek felépítése... 4 5. Egyéb

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS NÖVÉNYEKRE ADAPTÁLHATÓ GYORS BIOTESZT KIDOLGOZÁSA TALAJOK NEHÉZFÉM-TARTALMÁNAK JELLEMZÉSÉRE

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS NÖVÉNYEKRE ADAPTÁLHATÓ GYORS BIOTESZT KIDOLGOZÁSA TALAJOK NEHÉZFÉM-TARTALMÁNAK JELLEMZÉSÉRE SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS NÖVÉNYEKRE ADAPTÁLHATÓ GYORS BIOTESZT KIDOLGOZÁSA TALAJOK NEHÉZFÉM-TARTALMÁNAK JELLEMZÉSÉRE BARNA SZILVIA G Ö D Ö L L Ő 2008 A doktori

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TOXIKUS NEHÉZFÉMSZENNYEZÉS UTÓHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA BARNA ERDŐTALAJON SZEGEDI LÁSZLÓ

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TOXIKUS NEHÉZFÉMSZENNYEZÉS UTÓHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA BARNA ERDŐTALAJON SZEGEDI LÁSZLÓ SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA TOXIKUS NEHÉZFÉMSZENNYEZÉS UTÓHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA BARNA ERDŐTALAJON Doktori (PhD) értekezés tézisei SZEGEDI LÁSZLÓ GÖDÖLLŐ 2011 A doktori iskola

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola technológiatranszfer tevékenységének célkitűzései

A Kecskeméti Főiskola technológiatranszfer tevékenységének célkitűzései C Kecskeméti Főiskola A Kecskeméti Főiskola technológiatranszfer tevékenységének célkitűzései S E K K E M 2 É 0 T I 0 0 F Ő I S K O L A A Kecskeméti Főiskola által a Szegedi Tudományegyetemmel közösen

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Készítette: VÉR ZSANETT

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Készítette: VÉR ZSANETT DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készítette: VÉR ZSANETT Keszthely 2006 Pannon Egyetem Georgikon Mezıgazdaságtudományi Kar Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola Iskolavezetı: Dr. Gáborjányi

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON SZENT ISTVÁN EGYETEM FENNTARTHATÓ FÖLDHASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori értekezés T A R F E R E N C GÖDÖLLŐ 2008 1 A doktori iskola megnevezése: tudományága: tudományági részterülete:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezetője: DR. SZÉLES GYULA egyetemi tanár, MTA doktora Témavezető:

Részletesebben

Magyarország környezetegészségügyi helyzete, 2004

Magyarország környezetegészségügyi helyzete, 2004 Magyarország környezetegészségügyi helyzete, 2004 Szerkesztette: Dr. Jakab Ferencné Írták: Dr. Dura Gyula Dr. Kádár Mihály Prof. Dr. Köteles György Dr. Páldy Anna Dr. Rudnai Péter Dr. Sohár Pálné Dr. Szabó

Részletesebben

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Szerző: Tóth Tamás. Témavezető: Ekéné dr. Zamárdi Ilona

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Szerző: Tóth Tamás. Témavezető: Ekéné dr. Zamárdi Ilona DE TTK 1949 A megújuló energiaforrások társadalmi háttérvizsgálata a Hernád-völgy településein, különös tekintettel a dendromassza-alapú közösségi hőenergia-termelésre Egyetemi doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

Óbudai Egyetem Doktori (PhD) értekezés. Légi közlekedés környezetbiztonsági kapcsolatrendszerének modellezése a helikopterzaj tükrében

Óbudai Egyetem Doktori (PhD) értekezés. Légi közlekedés környezetbiztonsági kapcsolatrendszerének modellezése a helikopterzaj tükrében Óbudai Egyetem Doktori (PhD) értekezés Légi közlekedés környezetbiztonsági kapcsolatrendszerének modellezése a helikopterzaj tükrében Bera József Témavezető: Pokorádi László CSc. Biztonságtudományi Doktori

Részletesebben

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A MAGYARORSZÁGI ZÖLDSÉGÁGAZAT HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE ÉS ÖKONÓMIAI ELEMZÉSE Készítette: Bene Csaba

Részletesebben

Bírálói vélemény. A disszertáció terjedelme 222 oldal, amelyhez 30 oldalas irodalomjegyzék tartozik és a kutatások kérdőívei egészítenek ki.

Bírálói vélemény. A disszertáció terjedelme 222 oldal, amelyhez 30 oldalas irodalomjegyzék tartozik és a kutatások kérdőívei egészítenek ki. Bírálói vélemény Pikó Bettina Fiatalok lelki egészsége és problémaviselkedése a rizikó- és protektív elmélet, a pozitív pszichológia és a társadalomlélektan tükrében című akadémiai doktori értekezéséről

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő ELŐREJELZÉSEK ÉS HATÉKONYSÁGSZÁMÍTÁSOK AGRÁRSZEKTOR-MODELLEKHEZ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Szent István Egyetem Gödöllő ELŐREJELZÉSEK ÉS HATÉKONYSÁGSZÁMÍTÁSOK AGRÁRSZEKTOR-MODELLEKHEZ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Szent István Egyetem Gödöllő ELŐREJELZÉSEK ÉS HATÉKONYSÁGSZÁMÍTÁSOK AGRÁRSZEKTOR-MODELLEKHEZ DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készítette: Bunkóczi László Gödöllő 2013 A doktori iskola megnevezése: Gazdálkodás és

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő ELŐREJELZÉSEK ÉS HATÉKONYSÁGSZÁMÍTÁSOK AGRÁRSZEKTOR-MODELLEKHEZ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

Szent István Egyetem Gödöllő ELŐREJELZÉSEK ÉS HATÉKONYSÁGSZÁMÍTÁSOK AGRÁRSZEKTOR-MODELLEKHEZ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Szent István Egyetem Gödöllő ELŐREJELZÉSEK ÉS HATÉKONYSÁGSZÁMÍTÁSOK AGRÁRSZEKTOR-MODELLEKHEZ DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készítette: Bunkóczi László Gödöllő 2013 A doktori iskola megnevezése: Gazdálkodás és

Részletesebben

KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK PIACÁN

KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK PIACÁN Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola KÖZVETLEN ÉRTÉKESÍTÉS A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK PIACÁN DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Csíkné

Részletesebben

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLODÁS-ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOKLA

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLODÁS-ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOKLA GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLODÁS-ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOKLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KELETKEZÉSÉNEK ÖSSZEFÜGGÉS- VIZSGÁLATA, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATOK

Részletesebben

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata

Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Az élelmiszeripari kis- és középvállalkozások ellátási lánc integrációjának vizsgálata Készítette: Morvai

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ A magyar adórendszer és annak mezőgazdasági egyéni vállalkozókra gyakorolt hatása az Észak-alföldi Régióban Doktori (PhD)

Részletesebben

A KIOP környezetvédelmi intézkedések céljainak és hatékonyságának vizsgálata összefüggésben a hazai környezetvédelmi fejlesztési irányokkal

A KIOP környezetvédelmi intézkedések céljainak és hatékonyságának vizsgálata összefüggésben a hazai környezetvédelmi fejlesztési irányokkal Munkaszám: 112/2008. A KIOP környezetvédelmi intézkedések céljainak és hatékonyságának vizsgálata összefüggésben a hazai környezetvédelmi fejlesztési irányokkal Budapest, 2008. augusztus 1013. Budapest.

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék OPPONENSI VÉLEMÉNY

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék OPPONENSI VÉLEMÉNY SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék OPPONENSI VÉLEMÉNY Dr. Molnár Tamás A nemzetközi jogi eredetű normák beépülése a magyar jogrendszerbe

Részletesebben

Doktori értekezés. Kovács Helga okl. műszaki menedzser. Tudományos vezetők: Dr. Tolvaj Béla, egyetemi docens

Doktori értekezés. Kovács Helga okl. műszaki menedzser. Tudományos vezetők: Dr. Tolvaj Béla, egyetemi docens SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA VEZETŐJE: PROF. DR. TISZA MIKLÓS Témacsoport: Gépek és szerkezetek tervezése, Gépészeti anyagtudomány, gyártási rendszerek és folyamatok Vezetője: Prof.

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI STRATÉGIÁINAK ESÉLYEI MAGYARORSZÁGON

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI STRATÉGIÁINAK ESÉLYEI MAGYARORSZÁGON DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGELMÉLETI INTÉZET IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori

Részletesebben

A SPORT SZEREPE ÉS LEHETŐSÉGEI A REGIONÁLIS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN. Szegnerné dr. Dancs Henriette

A SPORT SZEREPE ÉS LEHETŐSÉGEI A REGIONÁLIS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN. Szegnerné dr. Dancs Henriette A SPORT SZEREPE ÉS LEHETŐSÉGEI A REGIONÁLIS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Doktori értekezés Szegnerné dr. Dancs Henriette Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar Nevelés-, és Sporttudományi

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Varga Imre mk. pv. alezredes A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETEK ELLENI MEGELŐZÉSI ÉS VÉDEKEZÉSI TEVÉKENYSÉG RENDSZERE

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AZ UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON REGIONÁLIS DIMENZIÓBAN Doktori (PhD) értekezés Készítette: dr. Hutkai Zsuzsanna

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola VERTIKÁLIS KOORDINÁCIÓ ÉS SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOK A GABONAVERTIKUMBAN

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola VERTIKÁLIS KOORDINÁCIÓ ÉS SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOK A GABONAVERTIKUMBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola VERTIKÁLIS KOORDINÁCIÓ ÉS SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOK A GABONAVERTIKUMBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS MAJÓCZKI-KATONA SZILVIA Gödöllő 2014 A doktori

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A FOGYATÉKKAL ÉLŐK MUNKAVÁLLALÁSI FELTÉTELRENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA AZ AGRÁRÁGAZATBAN Doktori (PhD) értekezés tézisei Dióssi Katalin Gödöllő 2013. A Doktori Iskola megnevezése:

Részletesebben

Doktori értekezés. Kondora Cosette. Gödöllő

Doktori értekezés. Kondora Cosette. Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM MAGYARORSZÁG AGROÖKOLÓGIAI ADOTTSÁGAINAK ELEMZÉSE A BÚZATERMESZTÉS SZEMPONTJÁBÓL Doktori értekezés Kondora Cosette Gödöllő 2001 A doktori iskola neve: vezetője: Környezettudományi

Részletesebben

PANNON EGYETEM Georgikon Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori Iskola vezető: Dr. Török Ádám egyetemi tanár

PANNON EGYETEM Georgikon Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori Iskola vezető: Dr. Török Ádám egyetemi tanár PANNON EGYETEM Georgikon Kar Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori Iskola vezető: Dr. Török Ádám egyetemi tanár Témavezető: Dr. Bánhegyi Gabriella egyetemi docens DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

A SZARVASI-1 ENERGIAFŰ HELYE A MEGÚJULÓ ENERGIATERMELÉSBEN

A SZARVASI-1 ENERGIAFŰ HELYE A MEGÚJULÓ ENERGIATERMELÉSBEN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZARVASI-1 ENERGIAFŰ HELYE A MEGÚJULÓ ENERGIATERMELÉSBEN Doktori (PhD) értekezés tézisei SIPOS GYULA GÖDÖLLŐ 2014 2 A doktori iskola megnevezése: Gazdálkodás és Szervezéstudományok

Részletesebben