JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 735 Ft SZEPTEMBER 15. TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. SZEPTEMBER 15. TARTALOM"

Átírás

1 LII. ÉVFOLYAM, 25. SZÁM Ára: 735 Ft SZEPTEMBER 15. oldal JOGSZABÁLYOK 19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet módosításáról KÖZLEMÉNYEK Az egészségügyi miniszter közleménye a 2008/2009. tanév vizsgaidõszakainak írásbeli vizsganapjairól Az Egészségügyi Minisztérium közleménye az egészségügyi szakképzések területére vonatkozó Országos Szakmai Szakértõi Névjegyzék és az Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzék kiegészítésérõl Pályázati felhívás az Országos Közlekedési Ismeretek Versenyre TARTALOM oldal Közlemény az Apertus Közalapítvány kuratóriumi határozatainak közzétételérõl Pályázati felhívások felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói állásaira Pályázati felhívások nevelési-oktatási intézmények vezetõi állásaira Pályázati felhívások pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére Közlemény bélyegzõk érvénytelenítésérõl A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium közleménye Tájékoztató az Oktatási Közlöny megjelenésérõl és a közlemények közzétételének módjáról Zárás után érkezett pályázati felhívások JOGSZABÁLYOK Az oktatási és kulturális miniszter 19/2008. (VII. 19.) OKM rendelete az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet módosításáról A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 94. -ának (1) bekezdése és j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. Az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. (1) bekezdése a következõ w) z) ponttal egészül ki: (Szakterületek, különösen:) w) szakszolgálat-esélyegyenlõség, z) pedagógiai fejlesztõ szakértõ. 2. (1) Az R. 2. (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a bekezdés a következõ g) h) ponttal egészül ki: (A közoktatási névjegyzékbe való felvétellel kapcsolatos pályázathoz csatolni kell:) b) a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító, vagy a felsõfokú iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél, továbbá pedagógus-szakvizsga, illetve vizsgaelnöki ismereteknek az oktatásért felelõs miniszter által meghatározott pedagógus-továbbképzés keretében a pályázat benyújtását megelõzõ 5 éven belül történõ elsajátí-

2 2874 OKTATÁSI KÖZLÖNY 25. szám tását igazoló oklevél, illetve tanúsítvány hiteles másolatát; g) a szakterület elismert képviselõjeként kapott díjak, címek stb. igazolását; h) az Országos szakértõi névjegyzék esélyegyenlõségi szakterületére való felvétellel kapcsolatos pályázathoz az esélyegyenlõség területén szervezett továbbképzésen való részvételt igazoló okleveleknek, bizonyítványoknak és tanúsítványoknak a hiteles másolatát. (2) Az R. 2. -a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (5) bekezdés jelölése (6) bekezdésre változik: (5) Az Országos szakértõi névjegyzékbe való felvétellel kapcsolatos pályázathoz csatolhatók a pályázó által megjelölt szakterülethez kapcsolódó képzések és továbbképzések elvégzését igazoló oklevelek, illetve tanúsítványok hiteles másolatai is. 3. (1) Az R. 6. (1) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép: A bírálóbizottság legalább öt tagból áll. (2) Az R. 6. -ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) A bírálóbizottságba be kell vonni: a) a szakképesítésért felelõs miniszter, b) a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanács képviselõjét, vagy a gazdasági kamara, ennek hiányában a szakmai szervezet, vagy a szakképesítés tekintetében érdekelt felsõoktatási intézmény képviselõjét. 4. (1) Az R. 9. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Az, aki szerepel a névjegyzékekben, kérheti a nyilvántartásban szereplõ szakterületen, vizsgaterületen, szakmacsoportra, illetve szakképesítésre nyilvántartásának meghosszabbítását. Az Országos szakértõi névjegyzéken történõ nyilvántartás meghosszabbítását a szakértõ akkor kérheti, ha részt vett egy tanügy-igazgatási vagy minõségirányítással vagy szervezetfejlesztéssel vagy menedzsmenttel vagy az egyik szakterületével közvetlenül összefüggõ, az oktatásért felelõs miniszter által az adott szakterülethez meghatározott, akkreditált, legalább harminc órás idõtartamú továbbképzésben. A nyilvántartás meghosszabbításához nincs szükség a továbbképzésen való részvétel igazolására azon szakértõ esetében, aki ilyen továbbképzésen képzõként vett részt. A szakmai névjegyzéken történõ nyilvántartás meghosszabbítását a szakértõ akkor kérheti, ha részt vett a 12. (9) bekezdés szerinti továbbképzésen. A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggõ kérelemre egyebekben ha e rendelet másképp nem rendelkezik a nyilvántartásba vételre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. (2) Az R. 9. (5) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (A kérelemhez csatolni kell) a) az Országos szakértõi névjegyzéken történõ nyilvántartás meghosszabbítása esetében azoknak az okleveleknek, bizonyítványoknak és tanúsítványoknak a hiteles másolatát, amelyekkel igazolni lehet a szakértõ szakterületéhez kapcsolódó, a (3) bekezdésben meghatározott továbbképzésben való részvételt, vagy az ilyen továbbképzésen képzõként való részvétel igazolását, (3) Az R. 9. (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (6) A közoktatási szakértõk és vizsgaelnökök esetében benyújtott pályázatokat azok benyújtásától számított, az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. (4) bekezdés a) pontjában meghatározott határidõn belül el kell bírálni. (4) Az R. 9. (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (7) A szakmai szakértõk és vizsgaelnökök esetében benyújtott pályázatokat, meghosszabbítási, illetve kiegészítési kérelmeket évente három alkalommal kell elbírálni. 5. Az R. 11. (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (5) Az igazolványokról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás az Országos szakértõi névjegyzék esetében tartalmazza a szakértõ által elvégzett tanfolyamok, képzések, továbbképzések megnevezését. A hivatal külön nyilvántartja a közoktatási törvény 79. (3) bekezdésében és 88. (6) bekezdésében meghatározott, illetve az esélyegyenlõségi szakértõi feladatok elvégzéséhez felkérhetõ szakértõket. Ezen külön nyilvántartásban csak az a szakértõ szerepelhet, aki részt vett a hivatal által évente, a tanügy-igazgatás területén szervezett önköltséges akkreditált továbbképzésen, illetve a 13. (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének minden érintett szakvélemény esetében eleget tett. Az e bekezdés szerint szervezett továbbképzés díja nem haladhatja meg a mindenkor érvényes minimálbért. 6. Az R a helyébe a következõ rendelkezés lép: 12. (1) Törölni kell a névjegyzékekbõl azt, a) aki kéri; b) akit öt évnél hosszabb ideje vettek fel a névjegyzékbe, s nyilvántartását nem hosszabbították meg;

3 25. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2875 c) aki elhunyt; d) akit büntetõeljárás keretében jogerõs ítélettel a foglalkozásának gyakorlásától vagy a közügyek gyakorlásától eltiltottak. (2) A hivatal elnöke határozattal felfüggesztheti annak a közoktatási szakértõnek a tevékenységét, illetve az Országos szakértõi névjegyzékbõl törölheti azt a szakértõt, aki ellen szakszerûtlen munkavégzés, így különösen jogszabályellenes szakmai vélemény nyújtása vagy a szakértõi mûködéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet 5. -ában foglaltak megsértése miatt panaszt emeltek, illetve ezen körülmények fennállásáról a hivatal hivatalból tudomást szerez. A szakértõi tevékenységgel kapcsolatos panaszt a hivatal elnöke által felkért legalább három fõbõl álló eseti szakértõi bizottság (a továbbiakban: eseti szakértõi bizottság) vizsgálja meg. A vizsgálatot a panasz bejelentésétõl számított hatvan napon belül le kell folytatni, ennek keretében a szakértõt meg kell hallgatni. (3) Az eseti szakértõi bizottság a panasz kivizsgálása során beszerezheti a szakértõt igénybe vevõ szerv vagy személy véleményét és a szakértõ tevékenységével kapcsolatos bármely iratot. (4) A vizsgálat során a szakértõvel ismertetni kell a panasz tartalmát, és lehetõséget kell biztosítani számára, hogy észrevételt tehessen. A szakértõ meghallgatásáról és a panasszal kapcsolatos észrevételeirõl jegyzõkönyvet kell készíteni. (5) Ha a szakértõ meghallgatására tartós akadályoztatása miatt a vizsgálat idõtartama alatt nem kerülhet sor, a panaszt vele írásban kell közölni, és határidõ megjelölésével fel kell hívni, hogy a panasszal kapcsolatos észrevételeit írásban tegye meg. (6) Ha a panasz súlya és jellege indokolttá teszi, az eseti szakértõi bizottság a panasz kivizsgálásáig a szakértõ tevékenységének felfüggesztésére tehet javaslatot a hivatal elnökének. (7) Az eseti szakértõi bizottság ha a panaszt a beszerzett bizonyítékok alapján megalapozottnak találja a panasz súlyától függõen a) a szakértõ írásban történõ figyelmeztetésére, b) a szakértõi tevékenység meghatározott idõre történõ felfüggesztésére, c) ismételt panasz esetén a szakértõ Országos szakértõi névjegyzékbõl való törlésére tehet javaslatot a hivatal elnökének. (8) A szakértõi tevékenység felfüggesztésérõl és az Országos szakértõi névjegyzékbõl való törlésrõl a hivatal közleményt jelentet meg az Oktatási Közlönyben. (9) A szakmai szakértõi névjegyzékben szereplõ szakértõk és szakmai vizsgaelnökök a szakképesítésért felelõs miniszter által meghatározott idõközönként legalább 3 évenként továbbképzésen vesznek részt. A továbbképzésrõl a szakképesítésért felelõs miniszter vagy az általa kijelölt fejlesztõ-szolgáltató intézet gondoskodik. (10) Felfüggeszthetõ annak a szakértõnek a tevékenysége is, akivel szemben a 2. (1) bekezdése, illetve az 5. (1) bekezdése alapján a döntéshozatalra jogosultnál a közoktatási törvény 107. (2) (3) bekezdésének, illetve e rendelet 13. (1) bekezdésének megsértése miatt panaszt nyújtottak be. A felfüggesztés a panasz kivizsgálásáig, legfeljebb három hónapig szólhat. (11) A (10) bekezdés szerinti felfüggesztésrõl és a törlésrõl hivatalból vagy bejelentés alapján a bírálóbizottság egyetértése mellett a 2. (1) bekezdés, illetve az 5. (1) bekezdés alapján a felvétel tárgyában döntéshozatalra jogosult dönt. 7. Az R. 13. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) A szakértõ a szakértõi tevékenységérõl nyilvántartást vezet, amelyben fel kell tüntetnie a felkérõ megnevezését, a felkérés tárgyát, keltét, az elkészített szakvélemény keltét. A közoktatási törvény 79. -ának (3) bekezdésében és 88. -ának (6) bekezdésében meghatározott szakértõi tevékenységgel összefüggõ szakvéleményt a szakértõ a szakvélemény elkészítésétõl számított nyolc napon belül megküldi a hivatal területileg illetékes regionális igazgatóságának. 8. (1) Az R. 16. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) A tanügyi-igazgatási, a szakotatás-igazgatási és a térségi (kistérségi, megyei, régiós) tervezés és fejlesztés szakértõi szakterületen a pedagógus-szakvizsgával egyenértékûként kell elismerni a közigazgatási szakvizsgát és a közigazgatásban tanügy-igazgatási, szakoktatás-igazgatási és térségi (kistérségi, megyei, régiós) tervezés és fejlesztés szakterületen igazolt tíz éves gyakorlatot. (2) Az R. 16. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Az Országos vizsgáztatási névjegyzékbe az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kivétellel az vehetõ fel, illetve annak a nyilvántartása hosszabbítható meg, aki a pedagógus-szakvizsgára történõ felkészítés vagy a pedagógus-továbbképzés keretében elsajátította a vizsgaelnöki feladatok ellátásához szükséges ismereteket. (3) Az R. 16. (5) (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (5) Az Országos szakértõi névjegyzékbe csak az vehetõ fel, vagy annak a nyilvántartása hosszabbítható meg, aki a szakértõi munkavégzéshez szükséges ismereteket

4 2876 OKTATÁSI KÖZLÖNY 25. szám pedagógus-szakvizsga keretében sajátította el, illetve teljesítette az (1) és (2) bekezdésben elõírt valamely feltételt. (6) A pedagógus-szakvizsgára vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a pályázó az Országos szakértõi névjegyzékbe a közoktatási törvény 101. (3) bekezdésének második gondolatjelében foglaltak alapján kerül nyilvántartásba vételre. (7) Teljesítették a 9. (3) bekezdésében elõírt továbbképzésen való részvételi kötelezettségüket azok, akik az adott szakterületre meghatározott továbbképzéseken oktatóként vettek részt, legalább 20 óra idõtartamban. 9. Az R. mellékletének c), e), l) és p) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a melléklet a következõ q) ponttal egészül ki: (A Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlák, amelyekre a pályázatelbírálási díjat be kell fizetni) c) Szociális és Munkaügyi Minisztérium számú elõirányzat-felhasználási keretszámla. e) Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium pénzforgalmi jelzõszámú bankszámla. l) Oktatási és Kulturális Minisztérium pénzforgalmi jelzõszámú bankszámla. p) Oktatási Hivatal pénzforgalmi jelzõszámú bankszámla. q) Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet számú elõirányzat felhasználási keretszámla. 10. (1) E rendelet a kihirdetését követõ hetedik napon lép hatályba (2) E rendelet 4. (1) bekezdésével megállapított, R. 9. (3) bekezdésében meghatározott továbbképzésen történõ részvétel igazolását elsõ ízben a március 31-e után a nyilvántartás meghosszabbítása tárgyában indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. a) 1. (1) bekezdés utolsó mondatában az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (a továbbiakban: vizsgaközpont) szövegrész helyébe az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: hivatal) szöveg és a fõigazgatója szövegrész helyébe az elnök szöveg, b) 1. (3) bekezdésében, 3. (1) és (3) bekezdésében, 10. (5) bekezdésében, 13. (9) bekezdésében vizsgaközpont szövegrész helyébe a hivatal szöveg, c) 2. (1) bekezdésében a vizsgaközpont fõigazgatója szövegrész helyébe a hivatal elnöke szöveg, d) 2. (2) bekezdésében a vizsgaközpontba szövegrész helyébe a hivatalba szöveg, e) 3. (1) bekezdésében, 8. (2) bekezdésében, az oktatási miniszter szövegrész helyébe az oktatásért felelõs miniszter szöveg, f) 3. (1) bekezdésében a vizsgaközpont fõigazgatójának szövegrész helyébe a hivatal elnökének szöveg, g) 3. (3) bekezdésében és 6. (3) bekezdésében az Oktatási Minisztérium szövegrész helyébe az oktatásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium szöveg lép. (4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. mellékletének f) és k) pontja hatályát veszti. (5) E rendelet a, 10. (3) (5) bekezdése a hatálybalépését követõ tizenötödik napon hatályát veszti. Dr. Hiller István s. k., oktatási és kulturális miniszter KÖZLEMÉNYEK Az egészségügyi miniszter közleménye a 2008/2009. tanév vizsgaidõszakainak írásbeli vizsganapjairól A 2008/2009. tanév rendjérõl szóló 17/2008. (V. 9.) OKM rendelet felhatalmazása alapján az egészségügyi szakképesítések írásbeli vizsganapjait a következõk szerint határozom meg: október 7-én órától egészségügyi szakasszisztens (gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) egészségõr-fertõtlenítõ fizioterápiás asszisztens gyógyszertári asszisztens ortopédiai cipész képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens egészségügyi operátor masszõr (sportmasszõr) klinikai szakápoló (epidemiológiai szakápoló)

5 25. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2877 ortopédiai mûszerész ortopédiai kötszerész és fûzõkészítõ klinikai elektrofiziológiai asszisztens gyógyúszás foglalkoztató orvosi laboratóriumi technikai asszisztens fogászati asszisztens klinikai fogászati higiénikus egészségügyi szakasszisztens (hisztokémiai és immunhisztokémiai szakasszisztens) egészségügyi szakasszisztens (citológiai szakasszisztens) egészségügyi szakasszisztens (mikrobiológiai laboratóriumi szakasszisztens) egészségügyi szakasszisztens (klinikai laboratóriumi szakasszisztens) egészségügyi szakasszisztens (emésztõszervi endoszkópos szakasszisztens) egészségügyi szakasszisztens (mûtõs szakasszisztens) október 8-án órától egészségügyi szakasszisztens (röntgen-mûtõs szakasszisztens) egészségügyi szakasszisztens (elektronmikroszkópos szakasszisztens) egészségügyi szakasszisztens (radiofarmakológiai szakasszisztens) egészségügyi szakasszisztens (gyógyszertári analitikus szakasszisztens) klinikai szakápoló (onkológiai szakápoló) egészségügyi gázmester (kártevõirtó) fülilleszték-készítõ egészségügyi szakasszisztens (kardiológiai szakasszisztens) egészségügyi szakasszisztens (általános és vasculáris ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens) kórszövettani-szövettani asszisztens klinikai szakápoló (körzeti-közösségi szakápoló) klinikai szakápoló (geriátriai szakápoló) egészségügyi szakasszisztens (transzfúziológiai szakasszisztens) foglalkozás-egészségügyi szakápoló izotópasszisztens gyógyászati segédeszköz forgalmazó rehabilitációs tevékenység terapeauta egészségügyi kártevõirtó szakmunkás klinikai szakápoló (pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló) élelmezésvezetõ masszõr (fürdõsmasszõr) masszõr (gyógymasszõr) október 9-én órától klinikai szakápoló (diabetológiai szakápoló) boncmester egészségügyi szakasszisztens (pulmonológus-allergológus szakasszisztens) mentõápoló röntgenasszisztens klinikai szakápoló (gyermekintenzív-terápiás szakápoló) egészségügyi szakasszisztens (aneszteziológiai szakasszisztens) ortopédiai technikus ápoló szülésznõ csecsemõ- és gyermekápoló fogtechnikus mûtõssegéd egészségügyi szakasszisztens (szülészeti-nõgyógyászati ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens) egészségügyi menedzser orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus képi diagnosztikai asszisztens ápolási asszisztens

6 2878 OKTATÁSI KÖZLÖNY 25. szám egészségügyi szakasszisztens (gyógyszerellátási szakasszisztens) klinikai szakápoló (intenzív betegellátó szakápoló) klinikai szakápoló (nefrológiai szakápoló) klinikai szakápoló (hospice szakápoló és koordinátor) egészségügyi szakasszisztens (humángenetikai szakasszisztens) február 3-án órától egészségügyi szakasszisztens (gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) egészségõr-fertõtlenítõ fizioterápiás asszisztens gyógyszertári asszisztens ortopédiai cipész képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens egészségügyi operátor masszõr (sportmasszõr) klinikai szakápoló (epidemiológiai szakápoló) ortopédiai mûszerész ortopédiai kötszerész és fûzõkészítõ klinikai elektrofiziológiai asszisztens gyógyúszás foglalkoztató orvosi laboratóriumi technikai asszisztens fogászati asszisztens klinikai fogászati higiénikus egészségügyi szakasszisztens (hisztokémiai és immunhisztokémiai szakasszisztens) egészségügyi szakasszisztens (citológiai szakasszisztens) egészségügyi szakasszisztens (mikrobiológiai laboratóriumi szakasszisztens) egészségügyi szakasszisztens (klinikai laboratóriumi szakasszisztens) egészségügyi szakasszisztens (emésztõszervi endoszkópos szakasszisztens) egészségügyi szakasszisztens (mûtõs szakasszisztens) február 4-én órától egészségügyi szakasszisztens (röntgen-mûtõs szakasszisztens) egészségügyi szakasszisztens (elektronmikroszkópos szakasszisztens) egészségügyi szakasszisztens (radiofarmakológiai szakasszisztens) egészségügyi szakasszisztens (gyógyszertári analitikus szakasszisztens) klinikai szakápoló (onkológiai szakápoló) egészségügyi gázmester (kártevõirtó) fülilleszték-készítõ egészségügyi szakasszisztens (kardiológiai szakasszisztens) egészségügyi szakasszisztens (általános és vasculáris ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens) kórszövettani-szövettani asszisztens klinikai szakápoló (körzeti-közösségi szakápoló) klinikai szakápoló (geriátriai szakápoló) egészségügyi szakasszisztens (transzfúziológiai szakasszisztens) foglalkozás-egészségügyi szakápoló izotópasszisztens gyógyászati segédeszköz forgalmazó rehabilitációs tevékenység terapeuta egészségügyi kártevõirtó szakmunkás klinikai szakápoló (pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló) élelmezésvezetõ masszõr (fürdõsmasszõr) masszõr (gyógymasszõr) február 5-én órától klinikai szakápoló (diabetológiai szakápoló) boncmester

7 25. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2879 egészségügyi szakasszisztens (pulmonológus-allergológus szakasszisztens) mentõápoló röntgenasszisztens klinikai szakápoló (gyermekintenzív-terápiás szakápoló) egészségügyi szakasszisztens (aneszteziológiai szakasszisztens) ortopédiai technikus ápoló szülésznõ csecsemõ- és gyermekápoló fogtechnikus mûtõssegéd egészségügyi szakasszisztens (szülészeti-nõgyógyászati ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens) egészségügyi menedzser orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus képi diagnosztikai asszisztens ápolási asszisztens egészségügyi szakasszisztens (gyógyszerellátási szakasszisztens) klinikai szakápoló (intenzív betegellátó szakápoló) klinikai szakápoló (nefrológiai szakápoló) klinikai szakápoló (hospice szakápoló és koordinátor) egészségügyi szakasszisztens (humángenetikai szakasszisztens) május 18-án 8.00 órától egészségügyi szakasszisztens (gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) egészségõr-fertõtlenítõ fizioterápiás asszisztens gyógyszertári asszisztens ortopédiai cipész egészségügyi operátor masszõr (sportmasszõr) klinikai szakápoló (epidemiológiai szakápoló) ortopédiai mûszerész ortopédiai kötszerész és fûzõkészítõ klinikai elektrofiziológiai asszisztens gyógyúszás foglalkoztató orvosi laboratóriumi technikai asszisztens május 19-én 8.00 órától fogászati asszisztens klinikai fogászati higiénikus egészségügyi szakasszisztens (hisztokémiai és immunhisztokémiai szakasszisztens) egészségügyi szakasszisztens (citológiai szakasszisztens) egészségügyi szakasszisztens (mikrobiológiai laboratóriumi szakasszisztens) egészségügyi szakasszisztens (klinikai laboratóriumi szakasszisztens) egészségügyi szakasszisztens (emésztõszervi endoszkópos szakasszisztens) egészségügyi szakasszisztens (mûtõs szakasszisztens) egészségügyi szakasszisztens (röntgen-mûtõs szakasszisztens) egészségügyi szakasszisztens (elektronmikroszkópos szakasszisztens) egészségügyi szakasszisztens (radiofarmakológiai szakasszisztens) egészségügyi szakasszisztens (gyógyszertári analitikus szakasszisztens) klinikai szakápoló (onkológiai szakápoló) május 20-án 8.00 órától egészségügyi gázmester (kártevõirtó) fülilleszték-készítõ egészségügyi szakasszisztens (kardiológiai szakasszisztens) egészségügyi szakasszisztens (általános és vasculáris ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens) kórszövettani-szövettani asszisztens klinikai szakápoló (körzeti-közösségi szakápoló) klinikai szakápoló (geriátriai szakápoló) egészségügyi szakasszisztens (transzfúziológiai szakasszisztens)

8 2880 OKTATÁSI KÖZLÖNY 25. szám foglalkozás-egészségügyi szakápoló izotópasszisztens gyógyászati segédeszköz forgalmazó rehabilitációs tevékenység terapeuta egészségügyi kártevõirtó szakmunkás klinikai szakápoló (pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló) élelmezésvezetõ masszõr (fürdõsmasszõr) masszõr (gyógymasszõr) május 21-én 8.00 órától klinikai szakápoló (diabetológiai szakápoló) boncmester egészségügyi szakasszisztens (pulmonológus-allergológus szakasszisztens) mentõápoló röntgenasszisztens klinikai szakápoló (gyermekintenzív-terápiás szakápoló) egészségügyi szakasszisztens (aneszteziológiai szakasszisztens) ortopédiai technikus képi diagnosztikai asszisztens május 22-én 8.00 órától ápoló szülésznõ csecsemõ- és gyermekápoló fogtechnikus mûtõssegéd egészségügyi szakasszisztens (szülészeti-nõgyógyászati ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens) egészségügyi menedzser orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens ápolási asszisztens egészségügyi szakasszisztens (gyógyszerellátási szakasszisztens) klinikai szakápoló (intenzív betegellátó szakápoló) klinikai szakápoló (nefrológiai szakápoló) klinikai szakápoló (hospice szakápoló és koordinátor) egészségügyi szakasszisztens (humángenetikai szakasszisztens) A szakmai vizsgákhoz az írásbeli tételek átvételének ideje és módja: a évi októberi vizsgákra október 1-jén, a évi februári vizsgákra január 28-án, a évi májusi vizsgákra május 13-án, 8 15 óra között. Az írásbeli tételek az Egészségügyi Szakképzõ és ben vehetõk át hivatalos megbízás ellenében. (1085 Budapest, Horánszky utca 15.) Dr. Székely Tamás s. k., egészségügyi miniszter Az Egészségügyi Minisztérium közleménye az egészségügyi szakképzések területére vonatkozó Országos Szakmai Szakértõi Névjegyzék és az Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzék kiegészítésérõl Az egészségügyi miniszter a szakképzésrõl szóló évi LXXVI. törvény 5. -a (2) bekezdésének g) pontja alapján az egészségügyi szakképzések területére az Országos Szakmai Szakértõi Névjegyzéket az 1. számú és 3. számú melléklet, az Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzéket a 2. számú és 4. számú melléklet szerint kiegészítette.

9 Nyilvántartási szám Az Országos Szakmai Szakértõi Névjegyzék kiegészítése Az Országos Szakmai Szakértõi Névjegyzékbe újonnan felvett szakértõk Dr. Név Munkahely neve Munkahely címe Lakcím 1. számú melléklet Szakképesítés: Fizioterápiás asszisztens OKJ szám: /2007/I. Dr. László Gábor Állami Egészségügyi Központ 1134 Budapest Róbert K. krt Budapest Adria sétány 1/C. Szakképesítés: Fogtechnikus OKJ szám: /2007/I. Szûts László Supradent Kft Budapest Angol u Budapest Albán u. 29. Szakképesítés: Képi diagnosztikai asszisztens OKJ szám: /2007/I. Dr. Nagy Endre SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Szeged és Euromedic Diagnosztics Szeged Kft. Szeged 6725 Szeged Semmelweis u Szeged Kossuth L. sgt Szakképesítés: Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens OKJ szám: /2007/I. Dr. Nagy Endre SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Szeged és Euromedic Diagnosztics 6725 Szeged Semmelweis u Szeged Kossuth L. sgt Szeged Kft. Szeged Szakképesítés: Masszõr (gyógy) OKJ szám: /2007/I. Dr. László Gábor Állami Egészségügyi Központ 1134 Budapest Róbert K. krt Budapest Adria sétány 1/C. 6/2007/I. Hegedüs Istvánné MGRH Bt Balatonfûzfõ Fürst u Balatonfûzfõ Fürst u. 23. Szakképesítés: Masszõr (sport) OKJ szám: /2007/I. Turcsán Julianna Egyéni vállalkozó 5700 Gyula Aulich L. u. 4/a Gyula Aulich L. u. 4/a. Szakképesítés: Mentõápoló OKJ szám: /2007/I. Reszegi Imre Országos Mentõszolgálat Közép-dunántúli Regionális Mentõszervezet Dunaújvárosi Mentõállomás 2400 Dunaújváros Kossuth L. u.. 2/c Dunaújváros Batsányi J. u. 15/b. 1/2. 8/2007/I. Sonkoly Zoltán Országos Mentõszolgálat 5600 Békéscsaba Berzsenyi i Békéscsaba Andrássy u. 50. Szakképesítés: Röntgenasszisztens OKJ szám: /2007/I. Dr. Nagy Endre SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Szeged és Euromedic Diagnosztics Szeged Kft. Szeged 6725 Szeged Semmelweis u Szeged Kossuth L. sgt szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2881

10 Nyilvántartási szám Az Országos Szakmai Szakértõi Névjegyzékben való nyilvántartás meghosszabbítása Dr. Név Munkahely neve Munkahely címe Szakképesítés: Ápolási asszisztens OKJ szám: /2007/I/H. Csóka Mária Semmelweis Egyetem Egészségügyi 1088 Budapest Vas u Tatabánya Réti u /2. Fõiskolai Kar 16/2007/I/H. Rozsos Erzsébet Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar 1088 Budapest Vas u Budapest Bartók B. u /5.a. Szakképesítés: Ápoló OKJ szám: /2007/I/H. Rozsos Erzsébet Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar 1088 Budapest Vas u Budapest Bartók B. u /5.a. 23/2007/I/H. Turcsán Julianna Egyéni vállalkozó 5700 Gyula Aulich L. u. 4/a Gyula Aulich L. u. 4/a. 2/2007/I/H. Csóka Mária Semmelweis Egyetem Egészségügyi 1088 Budapest Vas u Tatabánya Réti u /2. Fõiskolai Kar Szakképesítés: Csecsemõ- és gyermekápoló OKJ szám: /2007/I/H. Csóka Mária Semmelweis Egyetem Egészségügyi 1088 Budapest Vas u Tatabánya Réti u /2. Fõiskolai Kar Szakképesítés: Egészségügyi szakasszisztens (Gyógyszerellátási szakasszisztens) OKJ szám: /2007/I/H. Dr. Gombos Margit Phoenix Pharma Zrt Fót Keleti M. u Budapest Diósárok u. 62/2. Anna Szakképesítés: Egészségügyi szakasszisztens (Röntgen-mûtõs szakasszisztens) OKJ szám: /2007/I/H. Prof. Dr. Repa Imre Kaposvári Egyetem Egészségtudományi 7400 Kaposvár Guba S. u Budapest Attila u /7. Centrum Szakképesítés: Egészségügyi szakasszisztens (Transzfúziológiai szakasszisztens) OKJ szám: /2007/I/H. Dr. Gartnerné Országos Vérellátó Szolgálat 9023 Gyõr Magyar u Gyõr Horgas u. 30. Dr. Vörös Katalin Regionális Vérellátó Központ Pf Szakképesítés: Fizioterápiás asszisztens OKJ szám: /2007/I/H. Dr. Kun Károly 4025 Debrecen Erzsébet u Hajdúszoboszló Dózsa Gy. u. 7/a. Mihály Szakképesítés: Fogtechnikus OKJ szám: /2007/I/H. Dr. Gyulai-Gaál Szabolcs Semmelweis Egyetem Szájsebészeti és Fogászati Klinika 1085 Budapest Mária u Budapest Felsõerdõsor u /2007/I/H. Solti Ferenc Orvos- és Kórháztechnikai 1025 Budapest Diósárok u Törökbálint Madách u. 3. Intézet 20/2007/I/H. Szimler Ferenc 2800 Tatabánya Füzes u Zamárdi Vécsei u /2007/I/H. Tömöri József Fog-Ász Bt Tatabánya Esztergomi u Tatabánya Béla király u. 8. fsz/1. Szakképesítés: Képi diagnosztikai asszisztens OKJ szám: /2007/I/H. Prof. Dr. Repa Imre Kaposvári Egyetem Egészségtudományi 7400 Kaposvár Guba S. u Budapest Attila u /7. Centrum Szakképesítés: Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens OKJ szám: /2007/I/H. Prof. Dr. Repa Imre Kaposvári Egyetem Egészségtudományi Centrum 7400 Kaposvár Guba S. u Budapest Attila u /7. Lakcím 2882 OKTATÁSI KÖZLÖNY 25. szám

11 Nyilvántartási szám Dr. Név Munkahely neve Munkahely címe Szakképesítés: Klinikai szakápoló (Hospice szakápoló és koordinátor) OKJ szám: /2007/I/H. Dr. Munkné Hegedûs Katalin Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet 1089 Budapest Nagyvárad tér Budapest Hungária krt V. ép. I. lh. 6/1. Szakképesítés: Klinikai szakápoló (Intenzív betegellátó szakápoló) OKJ szám: /2007/I/H. Csóka Mária Semmelweis Egyetem Egészségügyi 1088 Budapest Vas u Tatabánya Réti u /2. Fõiskolai Kar Szakképesítés: Klinikai szakápoló (Onkológiai szakápoló) OKJ szám: /2007/I/H. Dr. Munkné Hegedûs Katalin Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet 1089 Budapest Nagyvárad tér Budapest Hungária krt V. ép. I. lh. 6/1. Szakképesítés: Klinikai szakápoló (Pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló) OKJ szám: /2007/I/H. Sarkadiné Kenézy Gyula Kórház 4024 Debrecen Bartók B. u Debrecen Jurisics u. 11. Bodogán Mária Szakképesítés: Masszõr (gyógy) OKJ szám: /2007/I/H. Dr. Kun Károly 4025 Debrecen Erzsébet u Hajdúszoboszló Dózsa Gy. u. 7/a. Mihály 22/2007/I/H. Turcsán Julianna Egyéni vállalkozó 5700 Gyula Aulich L. u. 4/a Gyula Aulich L. u. 4/a. Szakképesítés: Röntgenasszisztens OKJ szám: /2007/I/H. Prof. Dr. Repa Imre Kaposvári Egyetem Egészségtudományi Centrum 7400 Kaposvár Guba S. u Budapest Attila u /7. Nyilvántartási szám Az Országos Szakmai Szakértõi Névjegyzékbe újonnan felvett szakértõk Természetgyógyászok Dr. Név Munkahely neve Munkahely címe Szakképesítés: Alternatív mozgás- és masszázsterapeuta OKJ szám: - TGY.SZ.3/2007. Csikai Mihály 3441 Mezõkeresztes Petõfi u Mezõkeresztes Petõfi u. 10. TGY.SZ.5/2007. Hegedüs Istvánné MGRH Bt Balatonfûzfõ Fürst u Balatonfûzfõ Fürst u. 23. Szakképesítés: Fitoterapeuta OKJ szám: - TGY.SZ.9/2007. Dr. Mészáros István 1022 Budapest Bimbó u Budapest Bimbó u Dezsõné Oravecz Mária Szakképesítés: Fülakupunktúrás addiktológus OKJ szám: - TGY.SZ.7/2007. Dr. Mészáros István 1022 Budapest Bimbó u Budapest Bimbó u Dezsõné Oravecz Mária Szakképesítés: Reflexológus OKJ szám: - TGY.SZ.2/2007. Csikai Mihály 3441 Mezõkeresztes Petõfi u Mezõkeresztes Petõfi u. 10. Szakképesítés: Szemtréner OKJ szám: - TGY.SZ.6/2007. Hegedüs Istvánné MGRH Bt Balatonfûzfõ Fürst u Balatonfûzfõ Fürst u. 23. Lakcím Lakcím 25. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2883

12 Nyilvántartási szám Dr. Név Munkahely neve Munkahely címe TGY.SZ.8/2007. Dr. Mészáros István 1022 Budapest Bimbó u Budapest Bimbó u Dezsõné Oravecz Mária TGY.SZ.10/2007. Vén Péter 1095 Budapest Mester u Budapest Mester u. 57. Szakképesítés: Természetgyógyászati modul OKJ szám: - TGY.SZ.1/2007. Árendás László 1024 Budapest Retek u Táborfalva Német dûlõ 1. TGY.SZ.4/2007. Hartmanné Kökény Mária Egyéni vállalkozó 2241 Sülysáp Lövölde u Sülysáp Lövölde u. 16. Az Országos Szakmai Szakértõi Névjegyzékben való nyilvántartás meghosszabbítása Természetgyógyászok TGY.SZ.10/2007/H. Dr. Csermely Miklós 1029 Budapest Sólyomvölgy u Budapest Sólyomvölgy u. 14. TGY.SZ.44/2007/H. Dr. Mészáros István 1022 Budapest Bimbó u Budapest Bimbó u Dezsõné Oravecz Mária TGY.SZ.23/2007/H. Dr. Walkovszky 1052 Budapest Kristóf tér Budapest Kristóf tér 6. Attila TGY.SZ.3/2007/H. Béky László Aura Természetgyógyászati 1143 Budapest Stefánia u Budajenõ Pacsirta u. 1. Gyógyító és Oktató Központ EC. Szakképesítés: Alternatív mozgás- és masszázsterapeuta OKJ szám: - TGY.SZ.43/2007/H. Madocsai Eszter Magyar Shiatsu Alapítvány 1015 Budapest Ostrom u Budapest Ostrom u. 15. TGY.SZ.4/2007/H. Béky László Aura Természetgyógyászati 1143 Budapest Stefánia u Budajenõ Pacsirta u. 1. Gyógyító és Oktató Központ EC. TGY.SZ.29/2007/H. Gazdag Katalin Éden Szépség és Egészségház 4026 Debrecen Petõfi tér Debrecen Bethlen u /9. Ilona TGY.SZ.34/2007/H. Gillich István 1027 Budapest Bem J. u Budapest Bem J. u. 18. TGY.SZ.45/2007/H. Dr. Mészáros István 1022 Budapest Bimbó u Budapest Bimbó u Dezsõné Oravecz Mária TGY.SZ.15/2007/H. Dr. Sarkadi Ádám Helleborus Niger Bt Budapest Bajcsy Zs. u Badacsonytomaj Föld u. 14. TGY.SZ.21/2007/H. Dr. Varju Márta Alterna Kft Budapest Alkotás u Budapest Alkotás u. 37. TGY.SZ.22/2007/H. Dr. Walkovszky Attila 1052 Budapest Kristóf tér Budapest Kristóf tér 6. Szakképesítés: Bioenergetikus OKJ szám: - TGY.SZ.33/2007/H. Gillich István 1027 Budapest Bem J. u Budapest Bem J. u. 18. TGY.SZ.19/2007/H. Dr. Varju Márta Alterna Kft Budapest Alkotás u Budapest Alkotás u. 37. Munkahely címe Nyilvántartási szám Dr. Név Munkahely neve Szakképesítés: Akupresszõr OKJ szám: - Lakcím Lakcím 2884 OKTATÁSI KÖZLÖNY 25. szám

13 Nyilvántartási szám Dr. Név Munkahely neve Munkahely címe TGY.SZ.8/2007/H. Béky László Aura Természetgyógyászati 1143 Budapest Stefánia u Budajenõ Pacsirta u. 1. Gyógyító és Oktató Központ EC. TGY.SZ.41/2007/H. Juhász Péter Holiszta Stúdió Oktatási és 6724 Szeged Francia u. 4/a Szeged Francia u. 4/a. Humán Szolgáltató Bt. Szakképesítés: Egészségügyi modul OKJ szám: - TGY.SZ.1/2007/H. Árendás László 1024 Budapest Retek u Táborfalva Német dûlõ 1. TGY.SZ.50/2007/H. Tóthné Kis Viola Belina Oktatási Bt Budapest Istvánmezei u. 2/b Gödöllõ Õz u. 2. Szakképesítés: Életmód-tanácsadó terapeuta OKJ szám: - TGY.SZ.36/2007/H. Hartmanné Egyéni vállalkozó 2241 Sülysáp Lövölde u Sülysáp Lövölde u. 16. Kökény Mária TGY.SZ.5/2007/H. Béky László Aura Természetgyógyászati 1143 Budapest Stefánia u Budajenõ Pacsirta u. 1. Gyógyító és Oktató Központ EC. TGY.SZ.28/2007/H. Gazdag Katalin Éden Szépség és Egészségház 4026 Debrecen Petõfi tér Debrecen Bethlen u /9. Ilona TGY.SZ.49/2007/H. Nagyné Halász Roanal Bt Debrecen Gyár u. 11/a Debrecen Gyár u. 11/a. Anna TGY.SZ.46/2007/H. Dr. Mészáros István 1022 Budapest Bimbó u Budapest Bimbó u Dezsõné Oravecz Mária TGY.SZ.20/2007/H. Dr. Varju Márta Alterna Kft Budapest Alkotás u Budapest Alkotás u. 37. TGY.SZ.26/2007/H. Dr. Walkovszky 1052 Budapest Kristóf tér Budapest Kristóf tér 6. Attila Szakképesítés: Fitoterapeuta OKJ szám: - TGY.SZ.6/2007/H. Béky László Aura Természetgyógyászati 1143 Budapest Stefánia u Budajenõ Pacsirta u. 1. Gyógyító és Oktató Központ EC. TGY.SZ.35/2007/H. Hartmanné Egyéni vállalkozó 2241 Sülysáp Lövölde u Sülysáp Lövölde u. 16. Kökény Mária TGY.SZ.38/2007/H. Juhász Péter Holiszta Stúdió Oktatási és 6724 Szeged Francia u. 4/a Szeged Francia u. 4/a. Humán Szolgáltató Bt. TGY.SZ.25/2007/H. Dr. Walkovszky 1052 Budapest Kristóf tér Budapest Kristóf tér 6. Attila TGY.SZ.32/2007/H. Gillich István 1027 Budapest Bem J. u Budapest Bem J. u. 18. TGY.SZ.18/2007/H. Dr. Varju Márta Alterna Kft Budapest Alkotás u Budapest Alkotás u. 37. Szakképesítés: Fülakupunktúrás addiktológus OKJ szám: - TGY.SZ.40/2007/H. Juhász Péter Holiszta Stúdió Oktatási és 6724 Szeged Francia u. 4/a Szeged Francia u. 4/a. Humán Szolgáltató Bt. TGY.SZ.51/2007/H. Tóthné Kis Viola Belina Oktatási Bt Budapest Istvánmezei u. 2/b Gödöllõ Õz u. 2. TGY.SZ.24/2007/H. Dr. Walkovszky 1052 Budapest Kristóf tér Budapest Kristóf tér 6. Attila Szakképesítés: Kineziológus OKJ szám: - TGY.SZ.27/2007/H. Gál Attila Rebisz Autópálya Rendõrség Iváncsai Alosztály 2454 Iváncsa Kilencedi u Dunaújváros Dunasor Lakcím 25. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2885

14 Nyilvántartási szám Dr. Név Munkahely neve Munkahely címe TGY.SZ.30/2007/H. Gazdag Katalin Éden Szépség és Egészségház 4026 Debrecen Petõfi tér Debrecen Bethlen u /9. Ilona TGY.SZ.42/2007/H. Köves Zsuzsanna Egyéni vállalkozó 6000 Kecskemét Füzes u Kecskemét Füzes u. 1. TGY.SZ.14/2007/H. Dr. Sarkadi Ádám Helleborus Niger Bt Budapest Bajcsy Zs. u Badacsonytomaj Föld u. 14. TGY.SZ.17/2007/H. Dr. Varju Márta Alterna Kft Budapest Alkotás u Budapest Alkotás u. 37. TGY.SZ.52/2007/H. Vona Éva 3 L 96 Bt Budapest Regõs u Budapest Regõs u. 11. Szakképesítés: Reflexológus OKJ szám: - TGY.SZ.11/2007/H. Dr. Csermely Miklós 1029 Budapest Sólyomvölgy u Budapest Sólyomvölgy u. 14. TGY.SZ.37/2007/H. Hartmanné Egyéni vállalkozó 2241 Sülysáp Lövölde u Sülysáp Lövölde u. 16. Kökény Mária TGY.SZ.47/2007/H. Dr. Mészáros István 1022 Budapest Bimbó u Budapest Bimbó u Dezsõné Oravecz Mária TGY.SZ.53/2007/H. Zolnai Antal Lábmasszázs Kft Budapest Haminckettesek tere 6. C. lh. 4/ Budapest Hungária krt VI. ép. II. lh. 4/6. TGY.SZ.7/2007/H. Béky László Aura Természetgyógyászati 1143 Budapest Stefánia u Budajenõ Pacsirta u. 1. Gyógyító és Oktató Központ EC. TGY.SZ.9/2007/H. Dr. Bényei Miklósné Természetgyógyászat Rendelõ 4027 Debrecen Gyöngyösi u Debrecen Hatvani I. u. 3/b. Dr. Csikai Erzsébet fsz/1. TGY.SZ.39/2007/H. Juhász Péter Holiszta Stúdió Oktatási és 6724 Szeged Francia u. 4/a Szeged Francia u. 4/a. Humán Szolgáltató Bt. TGY.SZ.48/2007/H. Nagyné Halász Roanal Bt Debrecen Gyár u. 11/a Debrecen Gyár u. 11/a. Anna Szakképesítés: Szemtréner OKJ szám: - TGY.SZ.12/2007/H. Dr. Csermely Miklós 1029 Budapest Sólyomvölgy u Budapest Sólyomvölgy u. 14. Szakképesítés: Természetgyógyászati modul OKJ szám: - TGY.SZ.2/2007/H. Béky László Aura Természetgyógyászati 1143 Budapest Stefánia u Budajenõ Pacsirta u. 1. Gyógyító és Oktató Központ EC. TGY.SZ.31/2007/H. Gazdag Katalin Éden Szépség és Egészségház 4026 Debrecen Petõfi tér Debrecen Bethlen u /9. Ilona TGY.SZ.13/2007/H. Dr. Sarkadi Ádám Helleborus Niger Bt Budapest Bajcsy Zs. u Badacsonytomaj Föld u. 14. TGY.SZ.16/2007/H. Dr. Varju Márta Alterna Kft Budapest Alkotás u Budapest Alkotás u. 37. Lakcím 2886 OKTATÁSI KÖZLÖNY 25. szám

15 Nyilvántartási szám Dr. Név Munkahely neve Az Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzék kiegészítése Az Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékbe újonnan felvett vizsgáztatók Munkahely címe Lakcím 2. számú melléklet Szakképesítés: Ápolási asszisztens OKJ szám: /2007/II. Csopják Judit Jókai Mór Gimnázium, Szakképzõ 3700 Kazincbarcika Herbolyai u Edelény Újvilág u. 17. Iskola 26/2007/II. Horváthné Laczkó Kanizsay Dorottya Egészségügyi 1043 Budapest Kassay u. 24/a Budapest Virág u /38. Erika Szakképzõ Iskola és Gimnázium 30/2007/II. Petrovics Zsuzsanna Fodor József Szakképzõ Iskola és Gimnázium 1214 Budapest Tejút u Budapest Katona J. u D./III./14. 47/2007/II. Vida Magdolna 2040 Budaörs Õszibarack u. 18/a Budaörs Õszibarack u. 18/a. Szakképesítés: Ápoló OKJ szám: /2007/II. Csopják Judit Jókai Mór Gimnázium, Szakképzõ Iskola 3700 Kazincbarcika Herbolyai u Edelény Újvilág u /2007/II. Horváthné Laczkó Erika Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképzõ Iskola és Gimnázium Fodor József Szakképzõ Iskola és Gimnázium 1043 Budapest Kassay u. 24/a Budapest Virág u /38. 29/2007/II. Petrovics Zsuzsanna 1214 Budapest Tejút u Budapest Katona J. u D./III./14. 46/2007/II. Vida Magdolna 2040 Budaörs Õszibarack u. 18/a Budaörs Õszibarack u. 18/a. Szakképesítés: Boncmester OKJ szám: /2007/II. Dr. Vágó Tibor Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 6000 Kecskemét Nyíri u Kecskemét Bajza u. 9. 1/1. Mihály Kórháza Szakképesítés: Csecsemõ- és gyermekápoló OKJ szám: /2007/II. Horváthné Laczkó Kanizsay Dorottya Egészségügyi 1043 Budapest Kassay u. 24/a Budapest Virág u /38. Erika Szakképzõ Iskola és Gimnázium 40/2007/II. Szolivajsz Katalin Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 3526 Miskolc Szentpéteri kapu Miskolc Fábián kapu u. 3. 5/2. Szakképesítés: Egészségügyi gyakorlatvezetõ OKJ szám: /2007/II. Szolivajsz Katalin Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató 3526 Miskolc Szentpéteri kapu Miskolc Fábián kapu u. 3. 5/2. Kórház 39/2007/II. Szegedi Judit Ferenczi Sándor Egészségügyi 3501 Miskolc Szigethy u Miskolc Szilvás u. 2. Szakközépiskola Szakképesítés: Egészségügyi menedzser OKJ szám: /2007/II. Kovács Erzsébet Zala Megyei Kórház 8900 Zalaegerszeg Zrínyi M. u Zalaegerszeg Vizslaparki u /2007/II. Szegedi Judit Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola 3501 Miskolc Szigethy u Miskolc Szilvás u szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2887

16 Nyilvántartási szám Dr. Név Munkahely neve Munkahely címe 19/2007/II. Dr. Szikora György NetInfo Stúdió Bt Kiszombor Ady E. u Kiszombor Ady E. u /2007/II. Szolivajsz Katalin Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató 3526 Miskolc Szentpéteri kapu Miskolc Fábián kapu u. 3. 5/2. Kórház Szakképesítés: Egészségügyi szakasszisztens (Általános és vasculáris UH diagnosztikai szakasszisztens) OKJ szám: /2007/II. Dr. Morvay Zita SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Szeged és Euromedic Diagnosztics Szeged Kft. Szeged Lakcím 6725 Szeged Semmelweis u Szeged Kossuth L. sgt Szakképesítés: Egészségügyi szakasszisztens (Röntgen-mûtõs szakasszisztens) OKJ szám: /2007/II. Dr. Nagy Endre SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Szeged és Euromedic Diagnosztics 6725 Szeged Semmelweis u Szeged Kossuth L. sgt Szeged Kft. Szeged Szakképesítés: Élelmezésvezetõ OKJ szám: /2007/II. Doboziné Peczek P.Dussmann Kft. (Szent Imre 1083 Budapest Rákóczi u Budapest Agyagos u. 48. Ágota Kórház) Szakképesítés: Fizioterápiás asszisztens OKJ szám: /2007/II. Dr. Csermely Miklós 1029 Budapest Sólyomvölgy u Budapest Sólyomvölgy u /2007/II. Hegedüs Istvánné MGRH Bt Balatonfûzfõ Fürst u Balatonfûzfõ Fürst u /2007/II. Stepán Tibor Hévízi Gyógyfürdõ és Szent 8380 Hévíz Dr. Schulhof V. sétány 8380 Hévíz Széchenyi u. 13. András Reumakórház Kht. 1. Szakképesítés: Fogászati asszisztens OKJ szám: /2007/II. Dr. Budai Mária Semmelweis Egyetem Gyermekfogászati 1088 Budapest Szentkirályi u Budapest Szobi u. 5. és Fogszabályo- zási Klinika 43/2007/II. Szûts László Supradent Kft Budapest Angol u Budapest Albán u. 29. Szakképesítés: Fogtechnikus OKJ szám: /2007/II. Szûts László Supradent Kft Budapest Angol u Budapest Albán u. 29. Szakképesítés: Képi diagnosztikai asszisztens OKJ szám: /2007/II. Dr. Morvay Zita SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Szeged és Euromedic Diagnosztics Szeged Kft. Szeged 16/2007/II. Dr. Nagy Endre SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Szeged és Euromedic Diagnosztics Szeged Kft. Szeged 6725 Szeged Semmelweis u Szeged Kossuth L. sgt Szeged Semmelweis u Szeged Kossuth L. sgt Szakképesítés: Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens OKJ szám: /2007/II. Dr. Morvay Zita SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Szeged és Euromedic Diagnosztics Szeged Kft. Szeged 6725 Szeged Semmelweis u Szeged Kossuth L. sgt /2007/II. Dr. Nagy Endre SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Szeged és Euromedic Diagnosztics Szeged Kft. Szeged 6725 Szeged Semmelweis u Szeged Kossuth L. sgt Szakképesítés: Klinikai fogászati higiénikus OKJ szám: /2007/II. Dr. Budai Mária Semmelweis Egyetem Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika 1088 Budapest Szentkirályi u Budapest Szobi u OKTATÁSI KÖZLÖNY 25. szám

17 Nyilvántartási szám Dr. Név Munkahely neve Munkahely címe 44/2007/II. Szûts László Supradent Kft Budapest Angol u Budapest Albán u. 29. Szakképesítés: Klinikai szakápoló (Körzeti - közösségi szakápoló) OKJ szám: /2007/II. Horváthné Laczkó Kanizsay Dorottya Egészségügyi 1043 Budapest Kassay u. 24/a Budapest Virág u /38. Erika Szakképzõ Iskola és Gimnázium Szakképesítés: Masszõr (fürdõs) OKJ szám: /2007/II. Stepán Tibor Hévízi Gyógyfürdõ és Szent 8380 Hévíz Dr. Schulhof V. sétány 8380 Hévíz Széchenyi u. 13. András Reumakórház Kht. 1. Szakképesítés: Masszõr (gyógy) OKJ szám: /2007/II. Dr. Csermely Miklós 1029 Budapest Sólyomvölgy u Budapest Sólyomvölgy u /2007/II. Dr. Csermely 1029 Budapest Sólyomvölgy u Budapest Sólyomvölgy u. 14. Miklósné 28/2007/II. Kovács Erzsébet Zala Megyei Kórház 8900 Zalaegerszeg Zrínyi M. u Zalaegerszeg Vizslaparki u /2007/II. Dr. László Gábor Állami Egészségügyi Központ 1134 Budapest Róbert K. krt Budapest Adria sétány 1/C. 34/2007/II. Stepán Tibor Hévízi Gyógyfürdõ és Szent 8380 Hévíz Dr. Schulhof V. sétány 8381 Hévíz Széchenyi u. 13. András Reumakórház Kht /2007/II. Szegedi Judit Ferenczi Sándor Egészségügyi 3501 Miskolc Szigethy u Miskolc Szilvás u. 2. Szakközépiskola Szakképesítés: Masszõr (sport) OKJ szám: /2007/II. Dr. Batízné SZTE JGYPK Testnevelési és 6721 Szeged Topolya u Szeged Pusztaszeri u. 4/b. Mikulán Rita Sporttudományi Intézet 21/2007/II. Hegedüs Istvánné MGRH Bt Balatonfûzfõ Fürst u Balatonfûzfõ Fürst u /2007/II. Stepán Tibor Hévízi Gyógyfürdõ és Szent 8380 Hévíz Dr. Schulhof V. sétány 8380 Hévíz Széchenyi u. 13. András Reumakórház Kht. 1. Szakképesítés: Mentõápoló OKJ szám: /2007/II. Reszegi Imre Országos Mentõszolgálat Közép Dunántúli Regionális Mentõszervezet - Dunaújvárosi Mentõállomás Lakcím 2400 Dunaújváros Kossuth L. u.. 2/c Dunaújváros Batsányi J. u. 15/b. 1/2. 32/2007/II. Sonkoly Zoltán Országos Mentõszolgálat 5600 Békéscsaba Berzsenyi i Békéscsaba Andrássy u. 50. Szakképesítés: Röntgenasszisztens OKJ szám: /2007/II. Dr. Morvay Zita SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Szeged és Euromedic Diagnosztics Szeged Kft. Szeged 6725 Szeged Semmelweis u Szeged Kossuth L. sgt /2007/II. Dr. Nagy Endre SZTE ÁOK Radiológiai Klinika Szeged és Euromedic Diagnosztics Szeged Kft. Szeged 6725 Szeged Semmelweis u Szeged Kossuth L. sgt szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2889

18 Az Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékben való nyilvántartás meghosszabbítása Nyilvántartási szám Dr. Név Munkahely neve Munkahely címe Szakképesítés: Ápolási asszisztens OKJ szám: /2007/II/H. Csóka Mária Semmelweis Egyetem Egészségügyi 1088 Budapest Vas u Tatabánya Réti u /2. Fõiskolai Kar 15/2007/II/H. Dr. Gosztoláné Dócs 1194 Budapest Csengõ u Nyíregyháza Árpád u /10. Amanda 40/2007/II/H. Kukucska Ágnes Egészségügyi Szakképzõ és 1085 Budapest Horánszky u Budapest Karinthy F. u /2007/II/H. Dr. Tóth János Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 6000 Kecskemét Nyíri u Kecskemét Benedek E. u. 1. Kórháza II. Belgyó- gyászati osztály Szakképesítés: Ápoló OKJ szám: /2007/II/H. Buda Károlyné Jósa András Oktató Kórház (Oktató stúdió) 4400 Nyíregyháza Szent István u Nyíregyháza Fazekas J. tér 17. 9/78. 9/2007/II/H. Dr. Csiba Gábor Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 3530 Miskolc Geró J. u 17. Kórház és Egyetemi Ok- tató Kórház /2007/II/H. Dr. Gosztoláné Dócs 1194 Budapest Csengõ u Nyíregyháza Árpád u /10. Amanda 20/2007/II/H. Dr. Hertelendy László ARS Medica Sacra Bt Keszthely Gagarin u Keszthely György Bíró u. 3/b. 41/2007/II/H. Kukucska Ágnes Egészségügyi Szakképzõ és 1085 Budapest Horánszky u Budapest Karinthy F. u /2007/II/H. Dr. Tóth János Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 6000 Kecskemét Nyíri u Kecskemét Benedek E. u. 1. Kórháza II. Belgyó- gyászati osztály 56/2007/II/H. Turcsán Julianna Egyéni vállalkozó 5700 Gyula Aulich L. u. 4/a Gyula Aulich L. u. 4/a. 4/2007/II/H. Csóka Mária Semmelweis Egyetem Egészségügyi 1088 Budapest Vas u Tatabánya Réti u /2. Fõiskolai Kar Szakképesítés: Csecsemõ- és gyermekápoló OKJ szám: /2007/II/H. Csóka Mária Semmelweis Egyetem Egészségügyi 1088 Budapest Vas u Tatabánya Réti u /2. Fõiskolai Kar 34/2007/II/H. Dr. Temesvári Péter i Kórház 5900 Orosháza Könd u Szeged Gogol u. 27. Szakképesítés: Egészségügyi operátor OKJ szám: /2007/II/H. Kukucska Ágnes Egészségügyi Szakképzõ és 1085 Budapest Horánszky u Budapest Karinthy F. u. 30. Szakképesítés: Egészségügyi szakasszisztens (Aneszteziológiai szakasszisztens) OKJ szám: /2007/II/H. Dr. Ökrös Ilona Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 3501 Miskolc Szentpéteri kapu Lakcím 3508 Miskolc Dália u. 46. Szakképesítés: Egészségügyi szakasszisztens (Gyógyszerellátási szakasszisztens) OKJ szám: /2007/II/H. Dr. Gombos Margit Phoenix Pharma Zrt Fót Keleti M. u Budapest Diósárok u. 62/. Anna 52/2007/II/H. Szacsvay Andrásné 2314 Halásztelek Kossuth L. u Halásztelek Kossuth L. u OKTATÁSI KÖZLÖNY 25. szám

19 Nyilvántartási szám Dr. Név Munkahely neve Munkahely címe Szakképesítés: Egészségügyi szakasszisztens (Klinikai laboratóriumi szakasszisztens) OKJ szám: /2007/II/H. Dr. Illésné Pharmadose Kft Budapest Andrássy u Budapest Népfürdõ u. 15/e. Dr. Németh Mária Laboratórium Szakképesítés: Egészségügyi szakasszisztens (Mûtõs szakasszisztens) OKJ szám: /2007/II/H. Dr. Csiba Gábor Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 3530 Miskolc Geró J. u 17. Kórház és Egyetemi Ok- tató Kórház Szakképesítés: Egészségügyi szakasszisztens (Pulmonológus - allergológus szakasszisztens) OKJ szám: /2007/II/H. Dr. Appel Judit Gyógyír XI. Kht. - II. Tüdõgondozó 1221 Budapest ház tér Budapest Igmándi u. 47. Szakképesítés: Egészségügyi szakasszisztens (Röntgen-mûtõs szakasszisztens) OKJ szám: /2007/II/H. Prof. Dr. Repa Imre Kaposvári Egyetem Egészségtudományi 7400 Kaposvár Guba S. u Budapest Attila u /7. Centrum Szakképesítés: Egészségügyi szakasszisztens (Transzfúziológiai szakasszisztens) OKJ szám: /2007/II/H. Dr. Gartnerné Országos Vérellátó Szolgálat 9023 Gyõr Magyar u Gyõr Horgas u. 30. Dr. Vörös Katalin Regionális Vérellátó Központ Pf Szakképesítés: Fizioterápiás asszisztens OKJ szám: /2007/II/H. Dr. Kun Károly 4025 Debrecen Erzsébet u Hajdúszoboszló Dózsa Gy. u. 7/a. Mihály 27/2007/II/H. Dr. László Gábor Állami Egészségügyi Központ 1134 Budapest Róbert K. krt Budapest Adria sétány 1/C. 4/40. Szakképesítés: Fogászati asszisztens OKJ szám: /2007/II/H. Dr. Molnár Mária Pro Humanitate Kft Kecskemét Klapka u Kecskemét Õz u. 6. Magdolna 37/2007/II/H. Dr. Várnai Gusztáv Fogászati Rendelõ 1074 Budapest Dohány u Budapest Uri u. 6 Szakképesítés: Fogtechnikus OKJ szám: /2007/II/H. Dr. Gyulai-Gaál Szabolcs Semmelweis Egyetem Szájsebészeti és Fogászati Klinika 1085 Budapest Mária u Budapest Felsõerdõsor u /2007/II/H. Dr. Molnár Mária Pro Humanitate Kft Kecskemét Klapka u Kecskemét Õz u. 6. Magdolna Szakképesítés: Gyógyszertári asszisztens OKJ szám: /2007/II/H. Dr. Gombos Margit Phoenix Pharma Zrt Fót Keleti M. u Budapest Diósárok u. 62/. Anna 51/2007/II/H. Szacsvay Andrásné 2314 Halásztelek Kossuth L. u Halásztelek Kossuth L. u. 33. Szakképesítés: Képi diagnosztikai asszisztens OKJ szám: /2007/II/H. Dr. Grexa Erzsébet 7623 Pécs Rákóczi u Pécs Olga u /2007/II/H. Prof. Dr. Repa Imre Kaposvári Egyetem Egészségtudományi 7400 Kaposvár Guba S. u Budapest Attila u /7. Centrum Szakképesítés: Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens OKJ szám: /2007/II/H. Dr. Grexa Erzsébet 7623 Pécs Rákóczi u Pécs Olga u /2007/II/H. Prof. Dr. Repa Imre Kaposvári Egyetem Egészségtudományi Centrum 7400 Kaposvár Guba S. u Budapest Attila u /7. Lakcím 25. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2891

20 Nyilvántartási szám Dr. Név Munkahely neve Munkahely címe Szakképesítés: Klinikai fogászati higiénikus OKJ szám: /2007/II/H. Dr. Molnár Mária Pro Humanitate Kft Kecskemét Klapka u Kecskemét Õz u. 6. Magdolna 38/2007/II/H. Dr. Várnai Gusztáv Fogászati Rendelõ 1074 Budapest Dohány u Budapest Uri u. 6 Szakképesítés: Klinikai szakápoló (Hospice szakápoló és koordinátor) OKJ szám: /2007/II/H. Dr. Munkné Hegedûs Katalin Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet 1089 Budapest Nagyvárad tér Budapest Hungária krt V. ép. I. lh. 6/1. 53/2007/II/H. Szicsek Margit Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona Gyula 5700 Gyula Vértanúk útja Gyula Ferencesek tere 8/b. Szakképesítés: Klinikai szakápoló (Intenzív betegellátó szakápoló) OKJ szám: /2007/II/H. Csóka Mária Semmelweis Egyetem Egészségügyi 1088 Budapest Vas u Tatabánya Réti u /2. Fõiskolai Kar 33/2007/II/H. Dr. Ökrös Ilona Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 3501 Miskolc Szentpéteri kapu 3508 Miskolc Dália u. 46. Kórház és Egyetemi Ok- tató Kórház Szakképesítés: Klinikai szakápoló (Körzeti - közösségi szakápoló) OKJ szám: /2007/II/H. Dr. Hertelendy László ARS Medica Sacra Bt Keszthely Gagarin u Keszthely György Bíró u. 3/b. Szakképesítés: Klinikai szakápoló (Onkológiai szakápoló) OKJ szám: /2007/II/H. Dr. Munkné Hegedûs Katalin Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet 1089 Budapest Nagyvárad tér Budapest Hungária krt V. ép. I. lh. 6/1. Szakképesítés: Klinikai szakápoló (Pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló) OKJ szám: /2007/II/H. Sarkadiné Bodogán Kenézy Gyula Kórház 4024 Debrecen Bartók B. u Debrecen Jurisics u. 11. Mária Szakképesítés: Masszõr (gyógy) OKJ szám: /2007/II/H. Hegedüs Istvánné MGRH Bt Balatonfûzfõ Fürst u Balatonfûzfõ Fürst u /2007/II/H. Dr. Kun Károly 4025 Debrecen Erzsébet u Hajdúszoboszló Dózsa Gy. u. 7/a. Mihály 54/2007/II/H. Turcsán Julianna Egyéni vállalkozó 5700 Gyula Aulich L. u. 4/a Gyula Aulich L. u. 4/a. Szakképesítés: Masszõr (sport) OKJ szám: /2007/II/H. Turcsán Julianna Egyéni vállalkozó 5700 Gyula Aulich L. u. 4/a Gyula Aulich L. u. 4/a. Szakképesítés: Mûtõssegéd OKJ szám: /2007/II/H. Dr. Csiba Gábor Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 3526 Miskolc Szentpéteri kapu Lakcím 3530 Miskolc Geró J. u 17. Szakképesítés: Ortopédiai cipész OKJ szám: /2007/II/H. Rajnai Katalin Modell Divatiskola 1075 Budapest Wesselényi u Budapest Alsóvölgy u. 13. Szakképesítés: Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus OKJ szám: /2007/II/H. Dr. Illésné Pharmadose Kft Budapest Andrássy u Budapest Népfürdõ u. 15/e. Dr. Németh Mária Laboratórium Szakképesítés: Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens OKJ szám: /2007/II/H. Dr. Dr. Illésné Németh Mária Pharmadose Kft. Laboratórium 1062 Budapest Andrássy u Budapest Népfürdõ u. 15/e OKTATÁSI KÖZLÖNY 25. szám

Természetgyógyászati Szakértői Szaknévsor

Természetgyógyászati Szakértői Szaknévsor Természetgyógyászati Szakértői Szaknévsor Nyilvántartáis szám Dr. Név neve TGY.SZ.3/2007/H. Akupresszőr TGY.SZ.10/2007/H. Dr. Csermely Miklós - 1029 Budapest Sólyomvölgy u. 1 1029 Budapest Sólyomvölgy

Részletesebben

Természetgyógyász Szakértői Szaknévsor

Természetgyógyász Szakértői Szaknévsor Nyilvántartási szám Név/szak Érvényesség neve Akupresszőr Lejár TGY.SZ.H.AKU. 1/2012. TGY.SZ. 8/2011 Bánszky Judit 2016. Magyar Természetgyógyászok és Életreformerek Egyesülete 1023 Budapest TGY.SZ.H.AKU.

Részletesebben

Természetgyógyász Vizsgaelnöki Szaknévsor Nyilvántartási szám Név/Szak Érvényesség Munkahely neve Munkahely címe

Természetgyógyász Vizsgaelnöki Szaknévsor Nyilvántartási szám Név/Szak Érvényesség Munkahely neve Munkahely címe Nyilvántartási szám Név/Szak Érvényesség Munkahely neve Munkahely címe Akupresszőr Lejár TGY.V. 17/2011 Bánszky Judit 2016. Magyar Természetgyógyászok és Életreformerek Egyesülete 1023 Budapest Árpád fejedelem

Részletesebben

1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT

1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT 1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT...2 2. GYERMEK ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT...3 3. SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT...3 4. LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA SZAKMACSOPORT...4 5. KÉPI DIAGNOSZTIKA

Részletesebben

Természetgyógyászati Szakértői Szaknévsor

Természetgyógyászati Szakértői Szaknévsor Természetgyógyászati Szakértői Szaknévsor Nyilvántartáis szám Elöt Név neve TGY.SZ.3/2007/H. Akupresszőr TGY.SZ.10/2007/H. Dr. Csermely Miklós - 1029 Budapest Sólyomvölgy u. 14. 1029 Budapest Sólyomvölgy

Részletesebben

Természetgyógyászati Vizsgaelnöki Szaknévsor

Természetgyógyászati Vizsgaelnöki Szaknévsor Természetgyógyászati Vizsgaelnöki Szaknévsor Nyilvántartási TGY.V.2/2007/H. Elöt Név neve Akupresszőr TGY.V.16/2007/H. Dr. Csikai Erzsébet Természetgyógyászat Rendelő 4027 Debrecen Gyöngyösi u. 22. fsz/1.

Részletesebben

Természetgyógyász Szakértői Szaknévsor Munkahely címe

Természetgyógyász Szakértői Szaknévsor Munkahely címe Nyilvántartási szám Név/szak Érvényesség Munkahely neve Akupresszőr Lejár TGY.SZ.H.AKU. 1/2012. Béky László 2017.03.05 Aura Természetgyógyászati Gyógyító és Oktató Központ EC. 1143 Budapest Stefánia u.

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Tárgy: Az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről

Részletesebben

Munka hely Ir.sz. TGY.V.3/2004. Borsik Miklósné Életelixír Gyógyközpont 1138 Budapest Révész u. 2/b Dunakeszi Tamási Á. u. 10/a.

Munka hely Ir.sz. TGY.V.3/2004. Borsik Miklósné Életelixír Gyógyközpont 1138 Budapest Révész u. 2/b Dunakeszi Tamási Á. u. 10/a. Az Egészségügyi Minisztérium közleménye az egészségügyi szakképzések területére vonatkozóan az Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékrıl - Természetgyógyász Nyilvántartáis szám Dr. Név neve Szakképesítés:

Részletesebben

Budapest Budapest (Főváros) Ápolási asszisztens iskolarendszeren kívüli 2010. január 13 33 723 01 1000 00 00

Budapest Budapest (Főváros) Ápolási asszisztens iskolarendszeren kívüli 2010. január 13 33 723 01 1000 00 00 Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. február 28-ai állapot szerint ÉRKEZETT 2010.01.29 INTÉZMÉNY Egészségtudományi Kar INTÉZMÉNY TELEPÜLÉSE INTÉZMÉN

Részletesebben

Természetgyógyászati Szakértői Szaknévsor

Természetgyógyászati Szakértői Szaknévsor Természetgyógyászati Szakértői Szaknévsor Akupresszőr szak Nyilvántartási szám Dr. Név neve TGY.SZ.3/2007/H. TGY.SZ.10/2007/H. Dr. Csermely Miklós - 1029 Budapest Sólyomvölgy u. 14. 1029 Budapest Sólyomvölgy

Részletesebben

Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. április 21-ei állapot szerint. iskolarendszeren kívüli

Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. április 21-ei állapot szerint. iskolarendszeren kívüli Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. április 21-ei állapot szerint ÉRKEZETT INTÉZMÉNY INTÉZMÉNY TELEPÜLÉSE INTÉZMÉNY MEGYÉJE SZAKKÉPESÍTÉS KÉPZÉS

Részletesebben

A nemzeti erőforrás miniszter.../2010. (. ) NEFMI rendelete

A nemzeti erőforrás miniszter.../2010. (. ) NEFMI rendelete A nemzeti erőforrás miniszter../2010. (. ) NEFMI rendelete az egészségügyért felelős miniszter határkörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésről szóló 1993.

Részletesebben

2013. EK. 19. szám EMMI közlemény

2013. EK. 19. szám EMMI közlemény 2013. EK. 19. szám EMMI közlemény Az emberi erőforrások miniszterének közleménye az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott

Részletesebben

Természetgyógyász Vizsgaelnöki Szaknévsor Nyilvántartási szám Név/Szak Érvényesség Munkahely neve

Természetgyógyász Vizsgaelnöki Szaknévsor Nyilvántartási szám Név/Szak Érvényesség Munkahely neve Természetgyógyász Vizsgaelnöki Szaknévsor Nyilvántartási szám Név/Szak Érvényesség Munkahely neve Akupresszőr Lejár TGY.V. 17/2011 Bánszky Judit 2016. Magyar Természetgyógyászok és Életreformerek Egyesülete

Részletesebben

2326- Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem. 2327- Első ellátás-elsősegélynyújtás. 2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés

2326- Aszepszis-antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem. 2327- Első ellátás-elsősegélynyújtás. 2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés OKJ szám Szakképesítés Követelménymodul 54 723 1000 Ápoló 2321-2323- Egészségnevelés-egészségfejlesztés 2324- Alapápolás 2325- Diagnosztika-terápia 2329- Betegmegfigyelés/Monitorozás 2322- Gondozás 2330-

Részletesebben

Tájékoztató az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet által akkreditált egészségügyi továbbképzésekről. Képzési kínálatunk

Tájékoztató az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet által akkreditált egészségügyi továbbképzésekről. Képzési kínálatunk FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35. Nyilvántartási szám: 01-0849-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2057 Tájékoztató az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSEK

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSEK 54 723 01 1000 Ápoló 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban 2323-06 Egészségnevelés-egészségfejlesztés 2324-06 Alapápolás 2325-06 Diagnosztika-terápia 2329-06 Betegmegfigyelés/Monitorozás 2322-06

Részletesebben

Új Országos Képzési Jegyzék

Új Országos Képzési Jegyzék EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATI HUMÁN ERŐFORRÁS-STRATÉGIAI FŐOSZTÁLY Új Országos Képzési Jegyzék Dr. Cserháti Zoltán főosztályvezető A szakképzési rendszer átalakításának célja Alap:

Részletesebben

Magyar Természetgyógyászok és Életreformerek Egyesülete

Magyar Természetgyógyászok és Életreformerek Egyesülete Természetgyógyász Vizsgaelnöki Szaknévsor Nyilvántartási szám Név/Szak Érvényesség Munkahely neve Munkahely címe Akupresszőr Lejár TGY.V.H. AKU 12/2016 Bánszky Judit 2021.09.01 TGY.V.H.AKU.6/2017. Béky

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet Hatályos: 2014.03.11. 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet Hatályos: 2014.03.11. 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet Hatályos: 2014.03.11 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.

Részletesebben

(2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti

(2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 2014.03.11 6 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól. 1. Általános rendelkezések

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól. 1. Általános rendelkezések 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 1 (2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti a) kötelező

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. JÚNIUS 26. TARTALOM. (1) E rendelet hatálya

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. JÚNIUS 26. TARTALOM. (1) E rendelet hatálya L. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. JÚNIUS 26. ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. július 3-tól a Közlönybolt új helyre, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó jogi szolgáltató és tájékoztató központjába költözik,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ, EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS, M

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ, EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS, M a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatósága PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ, EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS,

Részletesebben

hatályos: 2015.09.01-2015.09.02

hatályos: 2015.09.01-2015.09.02 41/2015. (VIII. 31.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet módosításáról 1 hatályos: 2015.09.01-2015.09.02

Részletesebben

EMBERI EROFORRAsoK MINlSZTERIUMA EGESZSEGUGYI AGAZATI HUMANEROFORRAs-STRATEGIAI FOOSZTALY. Az Emberi Eroforrasok Miniszterenek KOZLEMENYE

EMBERI EROFORRAsoK MINlSZTERIUMA EGESZSEGUGYI AGAZATI HUMANEROFORRAs-STRATEGIAI FOOSZTALY. Az Emberi Eroforrasok Miniszterenek KOZLEMENYE EMBERI EROFORRAsoK MINlSZTERIUMA EGESZSEGUGYI AGAZATI HUMANEROFORRAs-STRATEGIAI FOOSZTALY Az Emberi Eroforrasok Miniszterenek KOZLEMENYE az cgeszscgugyert felclos miniszter hataskorebe tartozo szakkepesitesek

Részletesebben

Vizsgaelnöki feladatok a kompetencia alapú moduláris szakképzésben. Tisztelettel köszöntjük Vendégeinket!

Vizsgaelnöki feladatok a kompetencia alapú moduláris szakképzésben. Tisztelettel köszöntjük Vendégeinket! Vizsgaelnöki feladatok a kompetencia alapú moduláris szakképzésben Tisztelettel köszöntjük Vendégeinket! Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet 1085 Budapest, Horánszky utca 15. Tel: 429-4097 Fax:

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

A szakmai vizsga jegyzıjének feladatai. Tisztelettel köszöntjük Vendégeinket!

A szakmai vizsga jegyzıjének feladatai. Tisztelettel köszöntjük Vendégeinket! A szakmai vizsga jegyzıjének feladatai Tisztelettel köszöntjük Vendégeinket! Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet 1085 Budapest, Horánszky utca 15. Tel: 429-4097 Fax: 338-3944 E-mail: info@eti.hu

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 3337 3480. OLDAL 2011. december 5. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2165 FT I. RÉSZ Személyi rész Közlemény szakmai kitüntetések, elismerések adományozásáról...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG H I VATALOS LAPJA

MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG H I VATALOS LAPJA MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG H I VATALOS LAPJA 82. szám 2013. május 28. kedd Az emberi erőforrások minisztere 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések

Részletesebben

A szakdolgozói hatáskörök kialakítása és a minőségügyi rendszerek összefüggései

A szakdolgozói hatáskörök kialakítása és a minőségügyi rendszerek összefüggései A szakdolgozói hatáskörök kialakítása és a minőségügyi rendszerek összefüggései A Hatásköri listák előkészítése egészségügyi szakdolgozói területen TÁMOP 6.2.2/B/09 projekt összefoglalója Dr. Balogh Zoltán

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László napi elismerések

Batthyány-Strattmann László napi elismerések Batthyány-Strattmann László napi elismerések Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere az egészségügy területén végzett kivételesen magas színvonalú, példaértékű szakmai és tudományos munkája elismeréseként

Részletesebben

esti-levelező tagozat iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton:1044 fő

esti-levelező tagozat iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton:1044 fő VI-174/3026/2012. sz. határozat melléklete 11. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató A HM ÁEK pótlékra jogosító ei és a pótlék mértéke a Magasabb vezető főigazgató helyettes igazgató ápolási igazgató Vezető hivatalvezető rendelőintézet igazgató intézetvezető rendelőintézet igazgató helyettes

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

2010. november Zagyva Klára

2010. november Zagyva Klára Egészségügyi Szakképzési Konferencia 2010. november 22-23. Zagyva Klára Néhány gondolat Miért? (a fejlesztések mozgatóerői) Struktúra Tartalom Vizsgatevékenységek Modulszámok változásai Ami az új szvk

Részletesebben

14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról 1

14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról 1 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról 1 Tartalom: hatályos: 2014.03.11-2014.03.12 1. Az egészségügyi

Részletesebben

Zay Anna Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola. Szentágothai János Egészségügyi Szakképző Iskola. Fejér Megyei Önkormányzat Humán Főosztály

Zay Anna Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola. Szentágothai János Egészségügyi Szakképző Iskola. Fejér Megyei Önkormányzat Humán Főosztály Ápoló szakképesítés OKJ szám: 54501201 Ny. sz. Szak Név Tantárgy Munkahely Munkahely címe 1/2003/I/H Antal Józsefné Ápolástan-elmélet, ápolástan-gyakorlat Zay Anna Szakiskola 4400 Nyíregyháza Család u.

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban Dr. Papp Dávid főosztályvezető 2013. március 27., Budapest AZ EEKH

Részletesebben

TÁMOP / azonosítószámú kiemelt projekt általános képzési jegyzékének módosítása július

TÁMOP / azonosítószámú kiemelt projekt általános képzési jegyzékének módosítása július OKJ azonosító / Országos Bács-Kiskun Betegkísérő OKJ 52 723 01 0100 33 01 69 10 Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Baranya Tűzvédelmi szakvizsga okj 31 521 11 0100 31 03 44 12 OKJ 31 582 06 0010 31 04

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014. az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014. az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014. az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre A Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 15. (1) bekezdése,

Részletesebben

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátria 6500 Baja, Rókus u.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára

Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára Dr. Balogh Zoltán ELTE TáTK- AstraZeneca 15. Egészség-gazdaságtani Szimpózium, Budapest, 2013. május 31. A szolgáltatás

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól hatályos: 2012.01.02 - Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában

Részletesebben

2011. [A KÉPZÉSI SZÜKSÉGLETEK FELMÉRÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI STRUKTÚRA ÁTALAKÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN]

2011. [A KÉPZÉSI SZÜKSÉGLETEK FELMÉRÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI STRUKTÚRA ÁTALAKÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN] 2011. Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőségés Szervezetfejlesztési Intézet - Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Főigazgatóság [A KÉPZÉSI SZÜKSÉGLETEK FELMÉRÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI STRUKTÚRA ÁTALAKÍTÁSHOZ

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Elnök: Dr. Kónya Katalin Elnökhelyettes: Dr. Petraskó István A Miskolci Közjegyzői Kamara

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Kardiológiai rehabilitációs gyakorlat 1 hónap (Terv ) Állami Szívkórház, Balatonfüred 8230 Balatonfüred Gyógy tér 2. 06 87 584 584 06 87 584 588 I-es Kardiológiai Rehabilitációs Dr. Endersz Frigyes 1 hónap

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Javaslat a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítására Melléklet: 1 db

Javaslat a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítására Melléklet: 1 db MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO.181/007. Javaslat a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítására Melléklet: 1 db Összeállította: Dr. K o r m o s Vilmos főosztályvezető

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Oktatási intézmények vezetőinek megbízása Készítette: Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Aneszteziológiai alapképzés 6 hónap (Terv3) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 Aneszteziológiai és Intenzív terápiás és Dr. Völgyes Barbara 6 hónap 6 fő 2012.09.15.

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék

Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék Magyar Állatorvosi Kamara Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék A Magyar Állatorvosi Kamara által a 2012. évi CXXVII. törvény alapján vezetett Névjegyzékben jelenleg a következő állatorvosi asszisztensek

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

1. MODULVIZSGÁK 1.1. Egészségügyi modul. Jelentkezés

1. MODULVIZSGÁK 1.1. Egészségügyi modul. Jelentkezés Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság 1085 Budapest, Horánszky utca 15., 1444 Budapest, Pf. 270. Tel.: + 36 1 919 0343, Fax: + 36 1 338 3944 1051 Budapest, Zrínyi u. 3., 1380 Budapest, Pf. 1188. Tel.:

Részletesebben

Pályázati felhívás. - Egy pályázó több szakmacsoportban, de maximum 15 szakképesítésben nyújthatja be pályázatát.

Pályázati felhívás. - Egy pályázó több szakmacsoportban, de maximum 15 szakképesítésben nyújthatja be pályázatát. Pályázati felhívás A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot hirdet megyei Szakmai vizsgabizottsági tagi névjegyzékébe történő felvételre 1. A pályázati kiírás célja: A szakképzésről szóló,

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga ekről A 2008.10.11.

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

1. MODULVIZSGÁK 1.1. Egészségügyi modul. Jelentkezés

1. MODULVIZSGÁK 1.1. Egészségügyi modul. Jelentkezés Tájékoztató a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti természetgyógyászati vizsgákra történő jelentkezésről 1. MODULVIZSGÁK 1.1. Egészségügyi

Részletesebben

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2.) tel./fax: tel:36/ , fax:36/

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2.) tel./fax: tel:36/ , fax:36/ Vizsgaszervező intézmény: KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2.) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

Az egészségügyi szakképzés története Dr. Balogh Zoltán

Az egészségügyi szakképzés története Dr. Balogh Zoltán Az egészségügyi szakképzés története Dr. Balogh Zoltán 50 éves az ETI Budapest, 2012. november 29. Az ápolás fejlődése Magyarországon 1848/49-as Forradalom és szabadságharc idején Kossuth Zsuzsanna első

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a minősített továbbképzésekről

T Á J É K O Z T A T Ó a minősített továbbképzésekről T Á J É K O Z T A T Ó a minősített továbbképzésekről Az Egészségügyi Szak- és Továbbképzési Bizottság (ESZTB) 200. februárban megtartott ülésén újabb továbbképzési programokat minősített, amelyeket az

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2014. áprilisi állapot szerint (A szerk.) 73 Igazgatóság Főigazgató : Dr. Ofner Péter Szakmai igazgató: Prof. Dr. Szatmári

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Meghívó tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. REGISZTRÁCIÓS LAP tudományos ülés Helyszín Debreceni Akadémiai

Részletesebben

Tájékoztató a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti

Tájékoztató a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti Tájékoztató a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet szerinti természetgyógyászati vizsgákra történő jelentkezésről 1. MODULVIZSGÁK 1.1. Egészségügyi

Részletesebben

2013/S 071-118058. Előzetes tájékoztató

2013/S 071-118058. Előzetes tájékoztató 11/04/2013 S71 Tagállamok - re irányuló szerződés - Előzetes tájékoztató hirdetmény - Nem alkalmazható I. II.B. III. VI. HU-Budapest: Vérzés elleni szerek 2013/S 071-118058 Előzetes tájékoztató 2004/18/EK

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati immunológia 6 hónap (Terv ) Budai Irgalmasrendi Kórház 1023 Budapest Frankel Leó út 438-8601 212-5378 Allergológiai és Immunológiai és Dr. Nékám Kristóf Rész 4 hónap 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

Az igazságügyi és rendészeti miniszter pályázati felhívása szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történı felvételre

Az igazságügyi és rendészeti miniszter pályázati felhívása szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történı felvételre Az igazságügyi és rendészeti miniszter pályázati felhívása szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történı felvételre Az igazságügyi és rendészeti miniszter a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 101.

Részletesebben

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

synlab Budapest Allee Magán Vérvételi Hely 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8. 2015. december 12-én 7:00 11:00

synlab Budapest Allee Magán Vérvételi Hely 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8. 2015. december 12-én 7:00 11:00 synlab Budapest Allee Magán Vérvételi Hely 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8. synlab Budapest Hermina úti Magán Vérvételi Hely 1146 Budapest, Hermina út 7. synlab Budapest Lövőház utcai Magán

Részletesebben

hatályos: 2012.12.27 -

hatályos: 2012.12.27 - 201 EüK. 2 szám EMMI közlemény 2 Az Emberi Erıforrások Minisztériuma közleménye szakképesítések írásbeli vizsgarészének, az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységeknek szakképesítésenként, illetve tantárgyanként

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése TE-001 TE-002 TE-003 TE-004 TE-005 TE-006 TE-007 TE-008 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Betegszoba működtetése 8

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

Gyakorlati képzést végző, hozzájárulásra nem kötelezett egyéb szervezetek támogatásának szabályai

Gyakorlati képzést végző, hozzájárulásra nem kötelezett egyéb szervezetek támogatásának szabályai Gyakorlati képzést végző, hozzájárulásra nem kötelezett egyéb szervezetek támogatásának szabályai A szakképzésről szóló 2011- évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 43. alapján: A tanulószerződés kötésére jogosult

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EGYSÉG

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EGYSÉG EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR SZERVEZETI EGYSÉGEI OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS KUTATÁSI EGYSÉG Ápolási Tanszék 6726 Szeged, Temesvári krt. 31., Tel/Fax: 54-50-39 E-mail: apolasi@etszk.u-szeged.hu

Részletesebben

OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2

OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2 Ingyenes használat OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2 028948 028949 Bársony-Hunyadi Általános Iskola 3531 Miskolc, Bársony J. u. 27/a. ingyenes használat 22336/61 8551 13. sz. Hunyadi

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben