Általános Szerződési Feltételek Agip EXPRESS elnevezésű üzemanyagkártya használatához Érvényes: tól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek Agip EXPRESS elnevezésű üzemanyagkártya használatához Érvényes: 2010.12.06-tól"

Átírás

1 Eni Hungaria Zrt. Levelezési cím: 2040 Budaörs, Agip u. 4. Számlavezető pénzintézet: MKB Bank Zrt. (1051 Bp., Váci u. 38.) Számlaszám: Adószám: Cégjegyzékszám: Általános Szerződési Feltételek Agip EXPRESS elnevezésű üzemanyagkártya használatához Érvényes: tól A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Eni Hungaria Zrt. (a továbbiakban: Eni) által kibocsátott Agip EXPRESS elnevezésű üzemanyagkártya (továbbiakban: Kártya) használatának szabályait tartalmazza. A jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képező Jelentkezési lap (a továbbiakban: Szerződéses nyilatkozat) megfelelő kitöltése, cégszerű aláírása és az Eni rendelkezésére bocsátása útján a jelentkező (a továbbiakban: Vevő) és az Eni között a jelen ÁSZF feltételei szerinti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jön létre Kártya használatára. I. Alapfogalmak 1. Kártya: az Eni által a Vevő rendelkezésére bocsátott Agip EXPRESS elnevezésű, szimbólummal ellátott készpénzmentes fizetésre jogosító feltöltős üzemanyagkártya, amely a jogosultságot jelző kódszámozásától függően a jelen ÁSZF-ben megjelölt áruk vásárlására és szolgáltatások igénybe vételére jogosít. 2. Kártyatulajdonos: A Kártya kibocsátója és tulajdonosa az Eni (Eni Hungaria Zrt.). 3. Vevő: Az Enivel Kártya használatára szerződött társaság, amely az Enitől üzemanyagot vásárol a Kártya felhasználásával.

2 4. Kártyabirtokos: a Vevő által a Kártya használatára felhatalmazott természetes személy, a Kártya tényleges birtokosa és használója. 5. A POS Terminál: az elektronikus kártyaelfogadáskor használt berendezés, melyen fizetéskor a Töltőállomás személyzete a Kártyát lehúzza és így: - a tranzakcióra vonatkozó elektronikus engedélykérés megtörténik, - a tranzakció adatai a bankhoz automatikusan továbbításra kerülnek. 6. A Vásárlási Szelvény (slip): a POS Terminál által nyomtatott vagy az imprinter által előállított bizonylat, amely a kártyaadatokat, az elfogadó adatait és Vevő, valamint a tranzakció adatait rögzíti. A Vevő a Vásárlási Szelvény Kártyabirtokos által történő aláírásával hozzájárul számlájának megterheléséhez. 7. Szerződéses nyilatkozat: a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képező, Eni általi kártyakibocsátásra és szolgáltatásra irányuló, Vevő általi kérelem. A Szerződéses nyilatkozat olvasható és megfelelő tartalmú kitöltésével, cégszerű aláírásával, valamint annak a jelen ÁSZF feltételei szerint az Eni rendelkezésére bocsátásával a szerződéses kapcsolat (Szerződés) a jelen ÁSZF tartalma szerint az Eni és a Vevő között a Kártya használatára létrejön. A Szerződéses nyilatkozat tartalma: adatok, jelentkezés, kártyarendelés és kedvezményi lista, adatkezelési nyilatkozat, az ÁSZF elfogadása. További kártyák megrendelése esetén a Szerződéses nyilatkozatnak csak a kártyarendelés fejezete töltendő ki. A Szerződéses nyilatkozaton feltüntetett adatok a szerződéses kapcsolat és számlázás alapját képezik. A Szerződéses nyilatkozaton szereplő adatok változásairól a Vevő köteles az Eni-t írásban tájékoztatni. Ez különösen vonatkozik a kapcsolattartásra, illetve a Vevő jogi állásában, képviseletében bekövetkező változásokra. Az adatok, vagy az igényelt Kártyák változása esetén az eljárásra a jelen ÁSZF II. 5., V. 2. és VII. 10. pontja az irányadó. 8. Elfogadóhely: olyan üzemanyag Töltőállomás, vagy egyéb elfogadóhely, amely az Eni-vel fennálló jogviszonya alapján a Vevő Kártyáinak elfogadására jogosult és egyben köteles.. 9. Kártya letiltás: a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben az Eni vagy az Ügyfél a Kártyát letilthatja/letiltja. A Kártya a letiltás időpontjától kezdődően nem használható. 10. Kártya felfüggesztés: a Kártya felfüggesztése esetén az adott Kártya a felfüggesztés időpontjától kezdődően nem használható. A felfüggesztés visszavonását követően a Kártya ismét aktiválására kerül.

3 11. Vásárlási keret: a Vevő javára a Szerződéses nyilatkozat alapján az Eni által nyitott számlára a Vevő által előre átutalt forintösszeg és a Vevő által üzemanyag vásárlásra már felhasznált összeg különbözete. A Vevő Vásárlási keretét bármikor emelheti, ha befizetést teljesít az Eni által a Szerződéses nyilatkozat kézhezvétele után meghatározott számlára. 12. Tranzakciós limit: napi maximum 4 tranzakció egy kártyára. Érvényben lévő tranzakciós limit: a következő napi maximum 4 tranzakció egy kártyára. II. A Szerződés tárgya, a Kártya 1. Vevő az Eni által rendelkezésére bocsátott érvényes Kártyája felhasználásával az Eni Agip és Eni elnevezésű és Agip és Eni Express kártyát elfogadó elfogadóhelyein (a jelen ÁSZF-ben: Töltőállomás) rendelkezésre álló termékeket és szolgáltatásokat jogosult megvásárolni készpénz igénybevétele nélkül a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint. 2. A Szerződés megkötése úgy történik, hogy a Szerződéses nyilatkozatot a Vevő képviseletére jogosult személy megfelelő módon kitöltve és cégszerű aláírással ellátva a Szerződéses nyilatkozatra rávezetett átvételi elismervény ellenében a Töltőállomáson leadja, vagy az Eni levelezési címére (2040 Budaörs, Agip u. 4.) postai úton megküldi. Formailag és tartalmilag hiánytalanul és megfelelően kitöltött Szerződéses nyilatkozat esetén a Szerződéses nyilatkozat Eni általi kézhezvételekor a Szerződés a Vevő és az Eni között létrejön. A kézhezvett Szerződéses nyilatkozatot az Eni formai és tartalmi szempontból megvizsgálja és, ha a hiányosság pótolható, erről a Vevőt értesíti. Hibás, hiányos kitöltés, vagy nem cégszerű aláírás esetén a Szerződés csak a hiányosságok pótlásának Eni általi kézhezvételekor jön létre, ennek hiányában pedig nem jön létre. 3. A Szerződés létrejötte esetén az Eni két héten belül postai úton megküldi a Vevő részére általa megnyitott bankszámla számát. Erre a bankszámlaszámra a Vevő befizeti az általa a Szerződéses nyilatkozaton megjelölt első Vásárlási keretet és befizetésről banki igazolást küld az Eni faxszámára: 06-1/ Ezután az Eni legyártatja és postai úton kézbesíti a Kártyát vagy Kártyákat a Vevő részére és külön postai úton, lezárt borítékban, a Vevő nevére kiállított valamennyi Kártyához egy titkos Personal Identification Number azaz Személyes Azonosító Szám kódot (továbbiakban: PIN kódot) küld. A PIN kód ahhoz szükséges, hogy a Kártyát a Vevő, ill. a Kártyabirtokos elektronikus fizetőeszközként használhassa. A Kártyabirtokos a POS Terminál elektronikus

4 felszólítására, a PIN kód begépelésével igazolja a Kártya használatára való jogosultságát, valamint hozzájárul a Vevő számlájának az adott tranzakcióval való megterheléséhez. Ellenkező bizonyítása a Vevő feladata. A Kártyán feltüntetésre kerülnek: a) A Vevő adatai b) A jármű forgalmi rendszáma, amelyikre vonatkozóan a Kártya felhasználható, vagy alternatív módon a Kártyabirtokos adatai. c) A Kártya érvényességi ideje. A Vevő/Kártyabirtokos kötelezi magát a PIN kód titkosságának a megőrzésére és arra, hogy a PIN kódot más személyekkel nem közli. A PIN kód a Kártyán nem tüntethető fel és a Kártya közelében sem tartható. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a Kártyabirtokos is betartsa a PIN kód titkosságának megőrzésére vonatkozó előírásokat és tisztában legyen az ezzel kapcsolatos felelősségével. Az Eni-vel szemben a Vevő felel minden, a PIN kóddal való visszaélésből, vagy a PIN kód, ill. a Kártya nem megfelelő használatából eredő minden kárért. A Kártya csak arra a gépjárműre érvényes, amelynek a rendszáma a Kártyán feltüntetésre került. Ha a Kártyán a Kártyabirtokos neve van feltüntetve, a Kártyát csak ez a személy használhatja érvényes módon. A Kártya az azon feltüntetett lejárati dátum szerinti hónap utolsó napjáig érvényes. Az Eni a lejárat előtt elkészítteti a cserekártyát, melyről a Vevő értesítést kap. Az új Kártyát az Eni díjmentesen a Vevő rendelkezésére bocsátja, kivéve, ha a Vevő előzetesen értesíti az Eni-t, hogy a Kártyára nem tart igényt. A Kártyák az Eni tulajdonában maradnak. Az Eni fenntartja a jogot arra, hogy a Kártyát lejáratát követően, vagy annak felfüggesztése, nem rendeltetésszerű használata, illetve a Szerződés felmondása, vagy egyéb módon történő megszűnése esetén visszakérje. A Kártya a Töltőállomásoknál és egyéb Agip EXPRESS logoval megjelölt elfogadóhelyeken, az Eni által jóváhagyott mennyiségű üzemanyag, kenőanyag és más rendelkezésre álló termék megvásárlására és szolgáltatások igénybevételére jogosít készpénzes fizetés nélkül, mindaddig, amíg a Vevő Vásárlási kerete, illetve a megállapított érvényes tranzakciós limitek megengedik. A Vevő/Kártyabirtokos a vásárlás, ill. a szolgáltatások igénybevételét megelőzően köteles meggyőződni arról, hogy az értékesítési pont Agip EXPRESS elfogadóhely-e, valamint arról, hogy van-e elegendő Vásárlási kerete. Az ennek elmulasztásából, vagy nem körültekintő teljesítéséből eredő kárért az Eni nem felel.

5 A Kártyák fajtája, elnevezése és kódszáma a vásárolható áruk és igénybe vehető szolgáltatások szerint: Agip Arany kártya (bármilyen termék vagy szolgáltatás) Agip Arany kártya (bármilyen termék vagy szolgáltatás + rendszám rögzítés) Agip Arany kártya (bármilyen termék vagy szolgáltatás + rendszám és Km rögzítés) Agip Ezüst kártya (üzemanyag + kenőanyag + mosó) Agip Ezüst kártya (üzemanyag + kenőanyag + mosó + rendszám rögzítés) Agip Ezüst kártya (üzemanyag + kenőanyag + mosó + rendszám és Km rögzítés) Agip Bronz kártya (csak üzemanyag) Agip Bronz kártya (csak üzemanyag + rendszám rögzítés) Agip Bronz kártya (csak üzemanyag + rendszám és Km rögzítés) Agip Bronz Flottakártya (csak Diesel) Agip Bronz Flottakártya (csak Diesel + rendszám rögzítés) Agip Bronz Flottakártya (csak Diesel + rendszám és Km rögzítés) Az Eni, ill. a Kártyát elfogadó Töltőállomás, vagy más Agip EXPRESS Kártya elfogadására jogosult hely a Kártyabirtokos kártyahasználatra jogosultságát az elsődleges azonosító (PIN kód) ellenőrzésén túl a felhasználáskor nem köteles ellenőrizni. A jogosulatlan kártyahasználatból eredő semmiféle kárért az Enit semmiféle felelősség nem terheli. Az Elfogadóhely megtagadhatja a Kártya elfogadását, ha a Kártya az Eni tiltólistán szerepel, érvényessége lejárt, külsőre megváltozott, vagy sérült, vagy alapos gyanú áll fenn a Kártyával való visszaélésre, vagy a Kártyabirtokos olyan terméket, szolgáltatást kíván vásárolni, ill. igénybe venni, amelyre a Kártya nem jogosít. A Vevő kijelenti, hogy a fentieket tudomásul veszi, és a Kártyák jogosulatlan használatával kapcsolatos teljes felelősséget vállalja, a jogosulatlan, vagy nem megfelelő Kártyahasználattal okozott valamennyi kárt és esetleges költséget a Kártyabirtokos személyétől függetlenül viseli. 5. A Vásárlási Keret kihasználtságát a Vevő köteles figyelemmel kísérni, és annak mértékét nem lépheti túl, tekintettel arra, hogy annak mértékét csak az ő befizetései és vásárlásai befolyásolják. A Vevő tudomásul veszi, hogy Vásárlási kerete mindenkor a Kártyájára feltöltött összeg, és a már felhasznált összeg különbözete. A Vevő tudomásul veszi azt is, hogy Vásárlási Kerete vásárlásakor a Töltőállomáson alkalmazott aktuális áron azonnal megfelelően csökken a teljes, kedvezmény nélküli, Áfá-s vételárral, és a Vevő vásárlásai utáni kedvezmény elszámolására, illetve a Vásárlási keretnek a kedvezmény

6 összegével történő növelése mindenkor az Eninek a jelen ÁSZF IV.1. pontja szerinti elszámoláskor utólag egy összegben történik. Az Eni a Vásárlási keret átlépésekor a Vevő birtokában lévő Kártyákat jogosult azonnali hatállyal felfüggeszteni. A Vevő Vásárlási kerete kihasználtságának mértékéről az Eni-től munkaidőben (9-17h) telefonon, faxon, vagy en tájékoztatást kérhet, vagy az OTP Telebank 06-1/ vagy 06-40/ os telefonszámán non-stop bármikor maga is tájékozódhat. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy Kártyabirtokosai tisztában legyenek a Vásárlási keret ellenőrzési lehetőségeivel és azokkal éljenek is az üzemanyag-vételezés, illetve a vásárlás, vagy szolgáltatás igénybe vétel megkezdése előtt. A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben vásárlásához, vagy a szolgáltatás igénybe vételéhez nem elegendő a rendelkezésre álló Vásárlási kerete, a - különbözetet a Kártyát használó Kártyabirtokos útján, vagy más módon - köteles a használattal egyidejűleg más fizetőeszközzel kiegyenlíteni. 6. A Vevő által befizetett összeg maximum 12 hónapig áll rendelkezésre az Agip EXPRESS kártyáinak Vásárlási kereteként, a feltöltést követő 12 hónap eltelte után az Eni írásban kezdeményezi a Kártyák felfüggesztését és a befizetett összeg visszautalását. 7. Amennyiben a Vevő az Eni írásos kezdeményezése után 30 nappal sem kezdeményez vásárlást Kártyáival az Eni a Kártyákat felfüggeszti és a befizetett összeget visszautalja. III. Termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás 1. A Kártyák igénybe vételével értékesített áruk és nyújtott szolgáltatások - kizárólag elszámolási és nem teljesítési szempontból - az Eni által eladottnak és/vagy nyújtottnak tekintendők. 2. A termékértékesítés és/vagy szolgáltatásnyújtás helyén a Kártyabirtokos köteles elsődlegesen PIN kóddal azonosítani magát és engedélyezni a tranzakciót. A hibás PIN beütésből és az ezt követő szolgáltatás megtagadásából következő bármilyen kárért a Vevő/Kártyabirtokos vállal kifejezett felelősséget. A Kártyabirtokos köteles a tényleges termékértékesítés és/vagy szolgáltatásnyújtás alkalmával készült és egyben a megtörtént kártyaműveletet igazoló Vásárlási Szelvény aláírására.

7 A Kártyabirtokos a PIN kód beütésével és a Vásárlási Szelvény aláírásával visszavonhatatlanul és feltétlenül jóváhagyja és elfogadja az azon feltüntetett összeget, valamint a tranzakció lebonyolódását. Esetleges reklamáció esetén a Töltőállomás kasszarendszere által készített elismervény az irányadó. Névre szóló Kártya esetén az Elfogadóhely bármely dolgozójának joga van arra de nem köteles -, hogy arcképes igazolvány elkérésével ellenőrizze a kártyahasználat jogosultságát. Ezen ellenőrzés nem váltja ki az elektronikus ellenőrzést és nem pótolja a Kártya érvényességének, aktív vagy letiltott státuszának, mindennemű limitnek, vagy határértéknek az ellenőrzését, mert kizárólag a Kártyabirtokos azonosítását jelenti. A nem jogosult személy általi, illetve a Kártyán nem feltüntetett rendszámú járműbe, vagy kannába történő vásárlást az elfogadóhely megtagadhatja és a Kártyabirtokos a már vételezett áru, szolgáltatás ellenértékét készpénzben, vagy más készpénzt helyettesítő eszközzel köteles kiegyenlíteni. 3. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Töltőállomásokon értékesített, nem az Eni tulajdonát képező temékekért, valamint nem az Eni által nyújtott szolgáltatásokért az Eni semmilyen felelősséget és garanciát nem vállal. Az ilyen jellegű reklamációt azon Töltőállomás vezetője felé kell benyújtani, ahol a szóban forgó kártyahasználat megtörtént. IV. Számlázási feltételek 1. A Vevő/Kártyabirtokos/ok által a Kártya/k felhasználásával belföldön a tárgyhót megelőzően vásárolt termékekről és igénybe vett szolgáltatásokról az Eni a Vevő részére havonta összesített, egy darab számlát küld részletes tranzakciós listát tartalmazó melléklettel, feltüntetve az elvégzett műveletek részleteit. A számlázás a tárgyhót követő hónap 15. napjáig történik. Az üzemanyagok a Töltőállomáson a tankolás időpontjában alkalmazott kúti áron vagy amennyiben a jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződés részét képezi - az Eni és a Vevő között a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében megállapodott áron kerülnek kiszámlázásra. A többi értékesített termék és nyújtott szolgáltatás a Töltőállomás, vagy más kártyaelfogadóhely üzemeltetője vagy a szolgáltatás nyújtója által alkalmazott áron kerül kiszámlázásra, amely ár a lezajlott értékesítés/szolgáltatásnyújtás kapcsán készült Vásárlási Szelvényen szerepel. Tekintettel arra, hogy a Vevő az ÁSZF-ben részletezett termékek és szolgáltatások ellenértékét előre megfizeti, a kiállított számla fizetési határidőt nem tartalmaz.

8 A jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képező Szerződéses nyilatkozat aláírásával a Vevő elfogadja, hogy az általa előre megfizetett összegről előlegszámla nem készül, a Felek a jelen pontban foglaltak szerint az Eni által kibocsátott részletes számlát tekintik elszámolási alapnak. 2. Az Eni bármikor jogosult a jelen ÁSZF-ben hivatkozott számlázási vagy terhelési rendszert a Vevő részére nyújtott előzetes írásos tájékoztatást követően a hatályos jogszabályok keretei között módosítani. V. Felelősség 1. A Vevő/Kártyabirtokos kötelezettséget vállal a számára átadott Kártya és a vonatkozó PIN kód gondos őrzésére, és teljes felelősséget vállal a Kártya és a PIN kód rendeltetésszerű használatáért, biztonságos megőrzéséért, a Kártya rendeltetésszerű felhasználásáért, valamint az ezek elmulasztásából eredő valamennyi kárért. A Vevő köteles a Kártyabirtokossal megfelelő megállapodást kötni a Kártya használatára vonatkozóan, és ebben előírni a jelen ÁSZF-ből és az ennek alapján létrejött szerződésből fakadóan a Kártyabirtokost terhelő minden kötelezettséget, beleértve a Kártya és a PIN kód megőrzésével, megóvásával, rendeltetésszerű és jóhiszemű használatával kapcsolatos kötelezettségeket is, és figyelmeztetni a Kártyabirtokost a Kártyával és a PIN kóddal kapcsolatos polgári jogi és büntetőjogi felelősségére. A Vevő felhívja a Kártyabirtokos figyelmét a részére átadott Kártyák használati szabályaira, különös tekintettel annak az ellenőrzésére, hogy Agip EXPRESS elfogadó helyről van-e szó, valamint a Vásárlási keret ellenőrzésére, melyet még a vásárlás megkezdése előtt el kell végeznie a Kártyabirtokosnak minden esetben, amikor nincs pontosan tisztában a rendelkezésére álló Vásárlási keret mértékével. A Vevő a Kártyabirtokos magatartásáért az Eni-vel, illetve a hatóságokkal szemben úgy felel, mintha maga járt volna el. 2. Elvesztés, lopás, visszaélés, károsodás, rongálás vagy a Kártya más okból eredő használhatatlanná válása esetén, továbbá, ha a Kártya kézhezvétele elmaradna, a Vevő/Kártyabirtokos köteles azonnal tájékoztatni az Eni-t, a es telefonszámon és egyidejűleg a as, vagy a 06-1/ es számra elküldött fax üzenet, vagy a levelezési címre (2040 Budaörs, Agip u. 4.) elsőbbséggel feladott levél útján. 3. A Kártya eltulajdonításáról, a Vevő/Kártyabirtokos köteles azonnal feljelentést tenni az illetékes hatóságoknál és megküldeni annak egy másolatát az Eni fent említett címére. Az Eni a Kártya letiltásáról munkaidőben haladéktalanul intézkedik. A Vevő felelős az Eni-vel szemben a birtokából kikerült Kártya használatából eredő károkért, a tiltásról szóló írásos értesítés Eni általi

9 kézhezvételét követő 48 óráig. Ha a Vevő/Kártyabirtokos vétlen a káreseményben az Eni a Kártyabirtokos kérésére, a lehetséges legrövidebb időn belül, az előző Kártyával megegyező paraméterezésű cserekártyát biztosít. A Vevő/Kártyabirtokos a hozzá utólag visszakerült olyan Kártyát, amelyre vonatkozóan a birtokból kikerülés tényét az Eninek már bejelentették, nem jogosult tovább használni, hanem azt azonnal köteles visszajuttatni az Eni-hez az V. Fejezet 2. pontjában megjelölt címre, regisztrált postai úton. VI. A jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződés hatálya és felmondása 1. A jelen ÁSZF feltételei szerinti Szerződés az Eni és a Vevő között a jelen ÁSZF II. 2. pontjában foglaltaknak megfelelő időpontban lép hatályba. A Vevő a Kártyát az Eni-nek bármikor visszaadhatja, vagy V. Fejezet 2. pontjában megjelölt címre, regisztrált postai úton visszaküldheti. Ebben az esetben az Eni a Kártyát érvényteleníti. A jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződés a Vevő birtokában lévő valamennyi Kártya visszaadása után azt követő 30. napon szűnik meg, hogy a Szerződéssel kapcsolatos, minden kötelezettségét teljesítette.. 3. A Felek a Szerződést bármikor jogosultak a másik Félhez intézett írásos dokumentum útján indoklás nélkül 30 napos felmondási határidővel felmondani. A jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződés felmondása azt követő 30. napon lép hatályba, hogy a Vevő az összes kibocsátott Kártyát visszajuttatta az Eni részére és a Szerződéssel kapcsolatos, minden kötelezettségét teljesíti. A Szerződés megszűnése esetén az Eni a Vevő esetleges többletfizetését a Vevő által az Eni részére az első átutaláskor, vagy a későbbiekben megadott bankszámlára visszautalja. 4. A kártyahasználatból eredő kötelezettségekért a Vevő helytállni tartozik a Szerződés felmondása esetén, illetve a Szerződés megszűnését követően is. 5. Az Eni jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, ha a Vevő megszegi a Szerződés, ill. a Szerződés tartalmát adó jelen ÁSZF valamely lényeges előírását. Ez esetben Eni haladéktalanul intézkedik a Vevő Kártyáinak azonnali letiltásáról. 6. A Vevő a fizetése akkor minősül teljesítettnek, amikor az összeg az Eni számláján jóváírásra került.

10 7. A Szerződés lejáratát és/vagy felmondását, ill. egyéb módon történő megszűnését, illetve a Kártya és/vagy Vevő letiltását követően a Vevő/Kártyabirtokos nem használhatja tovább a részére kibocsátott Kártyát. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, a Vevő köteles azonnal visszaküldeni a Kártyákat ajánlott küldemény útján, vagy személyesen az Enihez, az V. fejezet 2. pontjában feltüntetett címre. A vissza nem adott Kártya/Kártyák beleértve a lejártat is - tekintetében minden felelősség a Vevőt terheli. VII. Vegyes rendelkezések 1. Az eladott termék tulajdonjoga és a velejáró kockázat a Vevőre, annak Kártyabirtokosnak történő átadása pillanatában száll át. A Vevő a Kártyabirtokos személyének meghatározásán túlmenően nem jogosult sem teljes, sem részleges módon, harmadik személynek átengedni a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit. Eni jogosult a Szerződést egészében vagy részben harmadik személy részére átruházni és erről a Vevőt írásban értesíteni. A Vevő ezennel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen kapcsolat során megismert adatai, valamint az általa megjelölt Kártyabirtokos adatai bekerüljenek az Eni vagy azok anyavállalatai, illetve testvérvállalatai és leányvállalatai által használt adatbankba és azokat e vállalatok a hatályos jogszabályok és engedélyük keretei között tárolják, kezeljék és felhasználják. A Vevő jelen ÁSZF szerinti, valamint a Szerződéses nyilatkozatra vezetett adatkezelési nyilatkozata egyben a Kártyabirtokos nyilatkozatát is jelenti. A Vevő kijelenti, hogy az adatkezelési nyilatkozat megtételét a Kártyabirtokossal előzetesen engedélyeztette és azért minden felelősség őt terheli, az Eni-t és a Töltőállomást, ill. az egyéb kártyaelfogadó helyet a Kártyabirtokossal szemben a Kártyabirtokos adatai tárolásáért, kezeléséért és felhasználásáért való mindennemű felelősség alól mentesíti. 4. A Szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése csak írott formában lehetséges. Ez vonatkozik az írásos formára vonatkozó jelen előírás megváltoztatására is. 5. A többi rendelkezés érvényességét nem érinti, ha a jelen ÁSZF, vagy a Szerződés egyes pontjai hatályukat vesztenék.

11 6. Nem minősül a Szerződés megszegésének, ha a szerződő Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a Szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maiornak kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel el nem hárítható eseményeket (pl. háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek akadályt jelentenek a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. Kétség esetén az érintett fél köteles vis maior tényét az illetékes hatóság vagy érdekképviseleti szerv által kiadott okmánnyal igazolni. Ha a Felek másképp nem állapodnak meg a szerződéses határidők a vis maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak. Ha a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, bármelyik Fél jogosult a Szerződést hátrányos következmények nélkül írásban felmondani. 7. A Vevő köteles késedelem nélkül tájékoztatni az Eni-t, a IV. fejezet 2. pontjánál feltüntetett címen, minden olyan változásról, mely a Vevő/Kártyabirtokos adatait, a folyószámláját vezető bankját, valamint azokat a járműveket érinti, amelyek rendszáma a Kártyán feltüntetésre került, ill. a Kártyákon feltüntetett személyeket érinti. A jelen előírás a Jelentkezési lapban szereplő valamennyi adatra vonatkozik. Ennek a tájékoztatási kötelezettségnek az elmulasztásából eredő minden kár a Vevőt terheli és egyben indokot szolgáltat az Eni számára a Szerződés azonnali hatályú felmondására. 8. A Szerződés egyoldalú kedvezményt biztosító jellege miatt a Felek megállapodnak, hogy az Eni bármikor egyoldalúan módosíthatja az ÁSZF-et és ezáltal a Szerződést. A módosításokról köteles az Eni a Vevőt értesíteni. Az értesítés tekintettel arra, hogy a Vevő az Express kártya lehetőségéről is így szerzett tudomást -, az Eni Hungaria Zrt web-oldalán történő közzététellel, valamint az Eni Hungaria Zrt Töltőállomásain kifüggesztéssel történik. A módosítások a tájékoztatás megtörténtét követő hónap első napjától lépnek hatályba. Ha a Vevő a módosítást követően a Szerződést már nem kívánja hatályban tartani, jogosult a Szerződés felmondására. Az Eni-nek joga van, akár teljes akár részleges módon, a jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik félre átruházni. 9. A Vevő nyilatkozik, hogy az ENI S.p.A által kidolgozott 231-es Modell alapelvei című dokumentum tartalmát ismeri, mely a jogi személyiségek felelősségét tartalmazza, olyan bűncselekményekkel kapcsolatban, melyet munkatársak, alkalmazottak vagy vezető beosztású egyének követhetnek el.

12 A fent említett dokumentum az Eni internetes honlapján a címen elérhető, és a Vevő bármikor kérelmezheti az ENI S.p.A-tól a normatíva papíralapú elküldését is. A Vevő a Szerződéses nyilatkozat aláírásával nyilatkozik, hogy elfogadja a fent említett dokumentum tartalmát. A jelen ÁSZF-fel kapcsolatban a Vevő kijelenti, hogy a saját részéről a munkatársait, alkalmazottait és vezetőit, akik a szerződés teljesítésével kapcsolatba kerülnek, széleskörűen tájékoztatta arról, hogy a június 8-án megalkotott 231-es dekrétum milyen magatartást vár el, s annak nem teljesülése milyen szankciókkal jár. 10. A kapcsolattartásra vonatkozó adatok a II. 5. és V. 2. pontban, valamint a Szerződéses nyilatkozatban találhatók. 11. A Felek kijelentik, hogy a Szerződés időtartama alatt tudomásukra jutott információkat szigorú üzleti titokként kezelik. Tudomásul veszik, hogy mind a szerződéses kapcsolat során tudomásukra jutott üzleti titkokról, mind pedig egyéb, a másik Félre, vagy ennek üzleti partnereire vonatkozó bármilyen jellegű egyébként nem nyilvános adatról, vagy üzleti titokról harmadik személy részére az érintett Fél előzetes írásbeli engedélye nélkül semmiféle információt nem adhatnak és az információkat csak a Szerződés keretei között használhatják fel. A jelen titoktartási megállapodás Feleket a Szerződés fennállása alatt és annak megszűnése utáni időre is kötelezi. 12. A jelen ÁSZF-re és a Szerződésekre a Polgári törvénykönyvben foglaltak az irányadók. Az Eni és a Vevő között felmerülő vitás kérdéseket elsősorban peren kívüli megegyezés egyeztetés útján kell rendezni, amennyiben ez nem lehetséges, a Felek vitájukat a mindenkor hatályos Polgári perrendtartás szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság előtt rendezik. Az Eni nem részese a Vevők és a Kártyabirtokosok között felmerülő jogvitáknak. A jelen ÁSZF mellékletei mindenkor annak elválaszthatatlan részét képezik. Budaörs, sz. Melléklet: Szerződéses nyilatkozat Eni Hungaria Zrt.

AUCHAN ÜZEMANYAGKÁRTYA

AUCHAN ÜZEMANYAGKÁRTYA AUCHAN ÜZEMANYAGKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Auchan Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4. cégjegyzékszáma: 13-09-165237 adószáma: 13338037-2-44

Részletesebben

AUCHAN ÜZEMANYAGKÁRTYA

AUCHAN ÜZEMANYAGKÁRTYA AUCHAN ÜZEMANYAGKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Auchan Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. levelezési és számlaküldés címe: 2040 Budaörs,

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek A Shell Hungary zrt. az alábbi Általános Szerződési Feltételekben állapítja meg az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

Hatályos: 2015.03.04-től

Hatályos: 2015.03.04-től MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Kártyaszerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Kártyaszerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42 PSZÁF NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: 36865/7/2006

Részletesebben

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan

Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan Bankkártya Általános Szerződési Feltételek bankkártyákra vonatkozóan A jelen módosítással a Bankkártya Általános Szerződési Feltételek Chippel ellátott bankkártyákra vonatkozóan elnevezésű jelen üzletszabályzat

Részletesebben

VISA CHIP betéti bankkártyákra vonatkozó üzletszabályzat

VISA CHIP betéti bankkártyákra vonatkozó üzletszabályzat VISA CHIP betéti bankkártyákra vonatkozó üzletszabályzat Hatályos: 2014. március 17-től Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Fogalommeghatározások... 4 3. A bankkártyaszerződés létrejötte...

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. március 15-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ. Érvényes: 2014. augusztus 25-től. 1. Fogalmi meghatározások

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ. Érvényes: 2014. augusztus 25-től. 1. Fogalmi meghatározások BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. november 5-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy

Részletesebben

MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. sz. Cégjegyzékvezető és Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-046111 Tevékenységi

Részletesebben

MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2015. július 29. napjától MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1062 Budapest, Andrássy út

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2010. szeptember 1-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Pécs, 2014. október 22. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk! Pécs, 2014. október 22. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt. Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV. törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy mellékelt üzletszabályzatunk 2015.01.12-ei hatállyal az alábbiak szerint változik.

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék Lakossági és vállalati bankkártya ÁSZF 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁSZF HATÁLYA... 4 1.2. ÁSZF MÓDOSÍTÁSA...

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. január 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

www.szigetvaritakarek.hu

www.szigetvaritakarek.hu BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKVÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2012. január 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2011. augusztus 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

POSTA HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2013. március 20.-tól Közzététel napja: 2013. március 19.

POSTA HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2013. március 20.-tól Közzététel napja: 2013. március 19. POSTA HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2013. március 20.-tól Közzététel napja: 2013. március 19. POSTA HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Posta Hitelkártya Általános Szerződési

Részletesebben

POSTA HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2012. március 20.-tól Közzététel napja: 2012. január 20.

POSTA HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2012. március 20.-tól Közzététel napja: 2012. január 20. POSTA HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2012. március 20.-tól Közzététel napja: 2012. január 20. POSTA HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Posta Hitelkártya Általános Szerződési

Részletesebben

KINCSTÁRI KÁRTYÁKHOZ

KINCSTÁRI KÁRTYÁKHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KINCSTÁRI KÁRTYÁKHOZ OTP BANK Nyrt. MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Tartalom I. MEGHATÁROZÁSOK... 3 II. KÁRTYAELFOGADÁST JELÖLŐ LOGOK... 8 III. A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben